ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα έκδοση ράσεις 2009, περιγράφεται µε κάποια συντοµία η συνολική δραστηριότητα της Π.Ε.Ε.. κατά την παρελθούσα χρήση, ανάµεσα στις Συνελεύσεις των ετών και Ταυτόχρονα παρατίθενται, η αποστολή, οι στόχοι, τα καταστατικά όργανα καθώς και οι βασικές αρχές και θέσεις της Π.Ε.Ε.. που πρέπει να διέπουν τις προσπάθειές µας τους επόµενους µήνες. Στόχος της είναι να ενηµερώσει τα µέλη, και να τους χρησιµεύσει ως κείµενο αναφοράς, σχετικά µε τις δραστηριότητες και το έργο της Ένωσης, ενώ παράλληλα, προορίζεται για οποιοδήποτε τρίτο όταν χρειάζεται να ανατρέξει στο έργο της Ένωσης, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριµένες ενέργειές της για ειδικά θέµατα. Για το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΕ Ι. Σιαµάς Πρόεδρος 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕ Ταυτότητα Καταστατικοί στόχοι Μέσα Μέλη κριτήρια & προϋποθέσεις 4 - Τακτικά 4 - Έκτακτα 4 - Επίτιµα Υπηρεσίες προς τα µέλη Επικοινωνία µε τα µέλη Newsletter Ιστοσελίδα 6 - Ετήσιος απολογισµός Ηµερίδες Εκδηλώσεις 7 - Τηλέφωνο - φαξ Τα νέα µέλη Καταστατικά όργανα Γενική Συνέλευση 8 - ιοικητικό Συµβούλιο 9 - Ελεγκτική Επιτροπή Πρόσωπα της ΠΕΕ 10 - Γραµµατεία 10 - Επιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι 10 - Νοµική υποστήριξη Συνεργασίες Επαφές ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕ Ενέργειες προώθησης θέσεών µας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στεγαστικό Κινητοποιήσεις Φ..Χ Κυκλοφοριακό πρόβληµα Ασφαλιστικό συµβόλαιο Εργατικά Λεύκωµα ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ

4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕ 1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς ΠΕΕ είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ των επιχειρήσεων των εθνικών διαµεταφορών σε όλη την Ελλάδα και αποτελεί τον κύριο επαγγελµατικό φορέα στον τοµέα αυτό. Είναι µία µη κερδοσκοπική Ένωση (σωµατείο του Άρθρου 78 του Α.Κ.), και από την ίδρυσή της, το 1988, έχει αναδείξει ως κύριο στόχο της την διασφάλιση των συµφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβληµάτων των επιχειρήσεων - µελών της. Πρωταρχικό µέληµα της ΠΕΕ είναι η αδιάλειπτη παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και οι συνεχείς παρεµβάσεις σε θεσµικό επίπεδο προκειµένου να διασφαλισθούν διαφανείς όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του τοµέα και ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων. Οι εταιρείες µέλη της παρέχουν υπηρεσίες διαµετακόµισης σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ήδη ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα, εκτελώντας διεθνείς µεταφορές ή ακόµα και ταχυµεταφορές (courier), αποθηκεύσεις κλπ. Σήµερα η ΠΕΕ έχει ως µέλη 120 Εταιρείες, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές της επαγγελµατικής δραστηριότητας της ιαµεταφοράς ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Η διαφύλαξη, προαγωγή και προστασία εν γένει των ηθικών, επαγγελµατικών και λοιπών συµφερόντων των µελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 2. Η συµβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των µελών της. 3. Η µελέτη και προβολή των θεµάτων που σχετίζονται µε τον τοµέα των µεταφορών. 4. Η εκπροσώπηση των µελών της ενώπιον κάθε ηµεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, Οργανισµών πάσης φύσεως ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου, καθώς και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε ενώσεις της ίδιας νοµικής µορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν παρεµφερείς µε την Ένωση σκοπούς. 6. Η συµµετοχή και συνεργασία µε Εθνικούς και ιεθνείς Οργανισµούς µε τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Ένωσης, καθώς επίσης και τη συµµετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση µε τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση. 4

5 1.3. ΜΕΣΑ Η υλοποίηση των στόχων της Π.Ε.Ε.. επιδιώκεται µε την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και λήψη οποιουδήποτε νόµιµου και πρόσφoρου µέσου, µετά από απόφαση των αρµόδιων οργάνων του Συνδέσµου και ιδιαίτερα : 1. Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία στενών σχέσεων µεταξύ των µελών της 2. Με τη µελέτη και έρευνα οποιουδήποτε ζητήµατος που συνδέεται µε το έργο των µελών του και την υπόδειξη σχετικών λύσεων. 3. Με την κινητοποίηση και χρησιµοποίηση του δυναµικού των µελών του, τη συγκρότηση Επιτροπών Συµβουλευτικών Οργάνων, τη διοργάνωση συνεδρίων, την έκδοση περιοδικών ή ενηµερωτικών φυλλαδίων κλπ. 4. Με την παράσταση ενώπιον των αρµόδιων Κυβερνητικών Οργάνων, ηµοσίων Αρχών και άλλων φορέων για την προώθηση κάθε µέτρου και νόµιµης ενέργειας προς αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου, καθώς και για την θέσπιση του 1.4. ΜΕΛΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Τακτικά Μέλη της Π.Ε.Ε.. µπορούν να είναι : α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ηµεδαπή στον τοµέα των ιαµεταφορών (µεταφορικά γραφεία) τουλάχιστον για ένα έτος και σε παρεµφερής δραστηριότητες όπως µεταφορές, διανοµές, ταχυµεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ. µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Η ιδιότητα του διαµεταφορέα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ως µέλους του Συνδέσµου. β) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την έννοια της προηγουµένης περιπτώσεως. Έκτακτα Μέλη : Έκτακτα µέλη είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ηµεδαπή στον τοµέα των ιαµεταφορών (µεταφορικά γραφεία) τουλάχιστον για ένα έτος και σε παρεµφερής δραστηριότητες όπως µεταφορές, διανοµές, ταχυµεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ. µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, που είναι τακτικά µέλη των οργανώσεων µελών του Συνδέσµου, σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της προηγούµενης παραγράφου. Επίτιµα: Επίτιµα µέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχτούν φυσικά πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσµου. 5

6 1.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΠΕΕ, αφιερώνει ιδιαίτερη φροντίδα για την εξυπηρέτηση αυτών που εκπροσωπεί, δηλαδή των µελών της, και για την παροχή ειδικευµένων πληροφοριών µε πραγµατική αξία προς αυτά, που καλύπτουν ουσιαστικές και σύγχρονες ανάγκες τους. Η ΠΕΕ έχει καταφέρει : Να εκπροσωπεί τα Μέλη της στις σχέσεις τους µε τους κοινωνικούς εταίρους και τη ηµόσια ιοίκηση Να υποστηρίζει τα Μέλη της προωθώντας τις θέσεις τους στα αρµόδια όργανα της Πολιτείας Να παρέχει στα µέλη της συνεχή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση και στήριξη για τις τρέχουσες εξελίξεις και θέµατα που τα αφορούν Να ανταποκρίνεται άµεσα σε αιτήµατα και ερωτήµατά τους. Κύριοι στόχοι της ΠΕΕ είναι η συνεχής βελτίωση της επικοινωνίας, η συνεχής αναβάθµιση των υπηρεσιών προς το Μέλη καθώς και η δυναµικότερη εκπροσώπηση προς την Πολιτεία, τους κοινωνικούς εταίρους και το κοινωνικό σύνολο. Στόχος επίσης είναι, πέρα από τα γενικού ενδιαφέροντος θέµατα µε τα οποία ασχολείται προς το συµφέρον των µελών της, κάθε ειδικό αίτηµα Μέλους να αντιµετωπίζεται άµεσα, µε συγκεκριµένες ενέργειες, παρακολούθηση και µε την παράλληλη συνεργασία και ενηµέρωση του Μέλους. Η προσπάθεια αυτή συµβάλλει στη δραστηριοποίηση των µελών και στην ενεργό συµµετοχή τους στο έργο του Συνδέσµου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ Κύρια µέσα επικοινωνίας της ΠΕΕ µε τα µέλη της είναι η ενηµερωτική έκδοση (Newsletter) ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ, η ιστοσελίδα της και ο ετήσιος απολογισµός. Newsletter ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Η ενηµερωτική έκδοση της ΠΕΕ, ξεκίνησε το 2003, και έκτοτε συνεχώς βελτιώνεται και εµπλουτίζεται παρέχοντας πληροφόρηση για θέµατα που ενδιαφέρουν άµεσα τα µέλη. Τα πεδία πληροφόρησης αφορούν κυρίως στο σύνολο των πεπραγµένων, των θέσεων και δηµόσιων παρεµβάσεων του Συνδέσµου. Επίσης ενηµερώνει για συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις κλπ. προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης για επίκαιρα θέµατα του κλάδου. Αποδέκτες της έκδοσης είναι αποκλειστικά τα µέλη της Π.Ε.Ε.. ενώ η αποστολή, για µεγαλύτερη ταχύτητα και χαµηλότερο κόστος, γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά (µε ). 6

7 Κατά την περίοδο του έτους έως σήµερα, έχουν σταλεί 12 ενηµερωτικά Newsletter (No 55 No 66), καλύπτοντας ύλη 70 σελίδων µε ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άµεσα τα µέλη µας. Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια για εµπλουτισµό της ύλης του ενηµερωτικού Newsletter µε συνεισφορές επίκαιρων και ενδιαφερόντων θεµάτων από όλα τα µέλη της Π.Ε.Ε.. Newsletter ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ.Σ. Με στόχο την κατά το δυνατόν άµεση ενηµέρωση των µελών της υπεύθυνης ιοίκησης του Συνδέσµου ( ιοικητικό Συµβούλιο), κάθε εισερχόµενο και εξερχόµενο έγγραφο καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα που αφορά στην λειτουργία και υποβοήθηση του ιοικητικού Συµβουλίου, παρατίθεται σε ειδική έκδοση των ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ.Σ.. Κατά την περίοδο του έτους έως σήµερα, έχουν σταλεί 68 ενηµερωτικά Newsletter (No 145 No 212), καλύπτοντας ύλη 242 σελίδων. Νέα Ιστοσελίδα Π.Ε.Ε.. Τη χρονιά που πέρασε, η ΠΕΕ, προχώρησε στον επανασχεδιασµό και στη δηµιουργία µιας νέας, σύγχρονης, εύκολα προσβάσιµης ιστοσελίδας που εµπλουτίζεται διαρκώς µε καινούργιο περιεχόµενο, η οποία σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν γύρω από τα θέµατα ή χρειάζονται τις υπηρεσίες του κλάδου. Στόχος είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την τακτική και ευρεία ενηµέρωση τόσο των µελών της Π.Ε.Ε.. όσο και των άλλων ενδιαφεροµένων και να προβάλει επάξια τόσο την Π.Ε.Ε.. όσο και τις επιχειρήσεις µέλη της. Με την πληκτρολόγηση του ο ενδιαφερόµενος εισέρχεται στην αρχική σελίδα και επιλέγει ανάλογα τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Η νέα ιστοσελίδα περιλαµβάνει 2 περιοχές. Την περιοχή της ΠΕΕ που είναι ανοιχτή σε όλους και την ειδική περιοχή των µελών, στην οποία έχουν πρόσβαση κατ αποκλειστικότητα τα µέλη της ΠΕΕ, µέσω ειδικής διαδικασίας εγγραφής/εισαγωγής κωδικού. Στην ανοιχτή περιοχή προβάλλονται στοιχεία όπως το ιστορικό ίδρυσης, ο ρόλος και το έργο της ΠΕΕ, οι προτάσεις και οι θέσεις της πάνω σε καίρια ζητήµατα, εκδηλώσεις, ηµερίδες, κατάλογος µελών αλφαβητικά και ανά προορισµό, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συνδέεται µε τις ιστοσελίδες των µελών. Άλλα µέσα επικοινωνίας της Π.Ε.Ε.. µε τα µέλη της είναι : Ετήσιος Εκδίδεται µία φορά το χρόνο µε σκοπό να ενηµερώσει τα µέλη, και να τους χρησιµεύσει ως κείµενο αναφοράς γύρω από τις δραστηριότητες και το έργο της Ένωσης. 7

8 Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από τρίτους ενδιαφερόµενους (δηµοσιογράφους, ερευνητές, φοιτητές) και γενικότερα από τους συνοµιλητές της Π.Ε.Ε.., όταν χρειάζεται να ανατρέξουν στο έργο και την αποστολή της Ένωσης, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριµένες ενέργειές της για ειδικά θέµατα. Ηµερίδες Εκδηλώσεις Η διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων- εκδηλώσεων για επίκαιρα θέµατα, αποτελεί βασική δράση της ΠΕΕ. Τα µέλη έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν άµεσα για τις δραστηριότητες της Π.Ε.Ε.. επί σηµαντικών θεµάτων, να πληροφορηθούν τις θέσεις και τις προβλέψεις της Π.Ε.Ε.. για τις τρέχουσες εξελίξεις, να ανταλλάξουν απόψεις µεταξύ τους και να ζητήσουν παρεµβάσεις για θέµατα που τα ενδιαφέρουν. Εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου, , φαξ Τα µέλη του Συνδέσµου, έχουν άµεση εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου, ή φαξ. Η Γραµµατεία, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή εξειδικευµένα στελέχη δίνουν άµεσα τη λύση σε κάθε ερώτηµα ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ Η προσέλκυση νέων µελών πανελλαδικά είναι µια διαρκής προσπάθεια της ΠΕΕ. Ο στόχος αυτός εκφράζεται µέσα από την σκέψη ότι η συµµετοχή και η συσπείρωση στην Π.Ε.Ε.., αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την ευηµερία, την πρόοδο και την καταξίωση όσων ασχολούνται µε τον τοµέα. Σηµαντικά κίνητρα για την εγγραφή νέων µελών αποτελούν η προβολή των υπηρεσιών που προσφέρονται στα µέλη καθώς και η εφαρµογή της αρχής ότι οι υπηρεσίες του Σωµατείου παρέχονται αποκλειστικά και µόνο στα µέλη. Επισηµαίνεται ότι οι υπηρεσίες της ΠΕΕ προορίζονται µόνο για τα µέλη της, τα οποία έχουν προτεραιότητα όταν ζητούν υποστήριξη, ενηµέρωση κλπ. Γι αυτό, όταν µη µέλη ζητούν κάτι αντίστοιχο, τους διευκρινίζεται ότι µόνο µετά από την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους θα µπορούν να απολαµβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει η ΠΕΕ. Κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου (από την περσινή Γ.Σ. µέχρι σήµερα), εγγράφηκαν στο µητρώο µελών της ΠΕΕ 16 νέα µέλη. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις : ARCADIA TRANS ΜΑΝΟΥΛΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑ ΑΛΟΙΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ 8

9 ΡΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙΦΑ Λ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Κ. ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑ ΑΣ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΟΥΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΑΪΚΗ ΜΕΚΑΛΗΣ ΑΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ Κ. ΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΗΝΟΥ ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΠΟΥΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ Συνεχίζεται η εκστρατεία ενηµέρωσης όλων των ασχολούµενων στον τοµέα για την εγγραφή τους στην Π.Ε.Ε.. εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Π.Ε.Ε.. Συγκροτείται από τα µέλη της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέµα που υποβάλλεται σε αυτήν και για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης. Ειδικότερα : Εκλέγει το ιοικητικό Συµβούλιο, την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό δράσης και διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου. Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση της Π.Ε.Ε.. σε σχέση µε τα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον ετήσιο απολογισµό εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισµό για τη νέα περίοδο. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωµατείου τηρώντας την οριζόµενη από το Καταστατικό και το νόµο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία. 9

10 ιοικητικό Συµβούλιο Η ιοίκηση της ΠΕΕ αποτελείται από 9µελές ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των µελών του Συνδέσµου. Το ιοικητικό Συµβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραµµές και ορίζει τη διαµόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της ΠΕΕ και την αντιµετώπιση των προβληµάτων των επιχειρήσεων µελών της. Έχει ως καθήκοντα και αρµοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να επιλαµβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά την Ένωση. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συµβουλευτικές οµάδες και οµάδες εργασίες οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέµατα. Στις 29/3/, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Π.Ε.Ε... Μετά τον απολογισµό του έτους 2007 και την απαλλαγή του.σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου για τη διετία 3/ 3/2010 και εξελέγησαν : Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Γενική Γραµµατέας Ταµίας Μέλος Υπεύθυνη ηµ. Σχέσεων Μέλη Σιαµάς Ιωάννης Ανεζίνης Ιωάννης Μπαµπαλής Γεώργιος Σωτηρίου Φαίη Καλαϊτζίδης Ευστάθιος Μακρή Χρυσάνθη Λιούµπας Νικηφόρος Τσεπετάκης ηµήτριος Βλαχογιώργης Παναγιώτης Ελεγκτική Επιτροπή Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τηv οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου και συντάσσει σχετική έκθεση την οποίαν θέτει υπ όψιν της Γενικής Συνελεύσεως των µελών. Η Ελεγκτική Επιτροπή, για την διετία 3/ 3/2010, αποτελείτε από τους κ.κ. : Αικατερίνη Κων/νο ασκαλάκη Μιχαήλ Κωστόπουλο Ιωάννη 10

11 1.9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΕΕ Γραµµατεία Η υλοποίηση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, η πρωτοκόλληση, παρακολούθηση και διακίνηση των εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων καθώς και η τήρηση των σχετικών αρχείων, η παρακολούθηση του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, η προετοιµασία των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, της Ετήσιας Συνέλευσης και των διαδικασιών της, η δηµοσιοποίηση των θέσεων της Π.Ε.Ε.., η διοργάνωση εκδηλώσεων, η αποστολή των τακτικών και εκτάκτων εγκυκλίων καθώς και η παρακολούθηση και είσπραξη συνδροµών των µελών, διεκπεραιώνεται υποδειγµατικά από την Γραµµατεία της Π.Ε.Ε.. Επίσης, κάθε τηλεφωνική επικοινωνία των µελών, τρίτων κλπ. διευθετείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άµεσα και αποτελεσµατικά. Επιστηµονικοί - Τεχνικοί Σύµβουλοι Με αφορµή την ανάγκη σύνταξης µελέτης για τα προβλήµατα του τοµέα και για την καταγραφή του προφίλ της ΠΕΕ, το.σ. έχοντας ως προτεύοντα στόχο την αντιµετώπιση του χωροταξικού προβλήµατος το οποίο απαιτεί αφενός µεν νοµοθετική διευθέτηση και αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε περιοχές στόχους, αφετέρου δε οικονοµοτεχνική µελέτη, προχώρησε στις 5/2/2009, στην άµεση έναρξη ετήσιας συνεργασίας της ΠΕΕ µε την τεχνική εταιρία ΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ και ιδιαίτερα το νόµιµο εκπρόσωπό της κ. Ευαγ. ιέννη. Νοµική Υποστήριξη Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συζητείται η ανά περίπτωση νοµική συνεργασία µας µε εξειδικευµένους νοµικούς, για τυχόν επιµέρους θέµατα. Εξετάσθηκε η αναγκαιότητα σύναψης µόνιµης συνεργασίας µε νοµικό σύµβουλο και αποφασίσθηκε το θέµα να επανεξετασθεί µετά την εµπειρία που θα προκύψει από την πορεία της συνεργασίας µε την τεχνική εταιρία ΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΑΦΕΣ Η Π.Ε.Ε.., µε στόχο τη διαµόρφωση κοινής πολιτικής και ή δυνατόν κοινών προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του τοµέα, συνεργάζεται εποικοδοµητικά και ουσιαστικά µε άλλες επαγγελµατικές οργανώσεις, φορείς και Επιµελητήρια. Είναι µέλος της επιτροπής logistics του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι µέλος του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέσµου Μεταφορών ΕΕΣΥΜ. Είναι µέλος της Οµάδας Εργασίας του Ελληνικού Επιµελητηριακού Σύνδεσµου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) για τις Νησιωτικές και Παράκτιες Μεταφορές και Λιµάνια (ΟΕ-ΝΠΜΑ). 11

12 Είναι µέλος της Οµάδας Εργασίας Οδικών Μεταφορών του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέσµου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ). ιατηρεί στενή επαφή και αλληλοενηµέρωση µε την Ένωση Γραφείων Μεταφορών Βορείου Ελλάδος, το Σωµατείο Ηρακλείου Κρήτης, το Σωµατείο Χανίων Κρήτης και το Σωµατείο της Καβάλας. Συνεργάζεται µε τον Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ για την προώθηση κοινών στόχων, προβληµάτων ή πρωτοβουλιών. ιαπραγµατεύεται και συνυπογράφει Κλαδικές Συµβάσεις Εργασίας. Λαµβάνει µέρος σε ηµερίδες που οργανώνονται για θέµατα σχετικά µε την αποστολή και το έργο της. Έχει ενεργό συµµετοχή στα γενικότερα θέµατα της Εθνικής µας Οικονοµίας µε σκοπό την οικονοµική ανάπτυξη της ιαµεταφοράς και την γενικότερη προώθησή της. Συµµετέχει στην αδρανοποιηµένη Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη θεσµοθέτηση του έργου της ιαµεταφοράς. Συµµετέχει στην Γνωµοδοτική Επιτροπή του Υ.Ε.Ν. για την τροποποίηση του Π.. για τη θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Καταθέτει απόψεις και ολοκληρωµένες προτάσεις προς τους αρµόδιους φορείς, δρώντας συµβουλευτικά προς την πολιτεία για θέµατα διαµεταφοράς. 12

13 2. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕ (όπως εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του.σ. στις 15/4/) 1 Ο : Χωροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίηση εµπορευµατικών κέντρων Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Π.. 79/2004, η µετεγκατάσταση των διαµεταφορικών επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει προς τα υπό ίδρυση εµπορευµατικά κέντρα του Ν.3333/2005, ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να µην αντιµετωπίσει προβλήµατα λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της κυβερνητικής επιτροπής για το νέο εθνικό χωροταξικό σχέδιο (Άρθρο 6.Α1.1στ), "Για τον κλάδο των εµπορευµατικών µεταφορών επιβάλλεται να δηµιουργηθούν κατά προτεραιότητα µε τη συνδροµή του κράτους, οργανωµένες υποδοµές (εµπορευµατικά κέντρα) εθνικής εµβέλειας α. για συνδυασµένες µεταφορές µοναδοποιηµένων φορτίων β. συναφών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας (υπηρεσίες εφοδιαστικήςlogistics)" "Μικρότερες σε µέγεθος υπηρεσίες και οργανωµένες υποδοµές εφοδιασµού µπορούν, σε δεύτερη φάση, να δηµιουργηθούν και σε άλλες κατάλληλες θέσεις, ανάλογα µε το ρόλο και την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, εφόσον στον οικείο νοµό δεν λειτουργεί µεγάλο εµπορευµατικό κέντρο". Σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1δ του ιδίου, απαιτείται αυτόνοµο δίκτυο οδικής µεταφοράς προς τον αστικό ιστό της πόλης. Είναι προφανές ότι η µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου στις νέες χωροθετήσεις θα συµπαρασύρει παράλληλα και τον έλεγχο νοµιµότητας λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων. Θεωρούµε ότι η ένταξη σε ενιαίους χώρους θα συµβάλλει ώστε να: µειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος του λεκανοπεδίου µειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση µειωθούν τα συνολικά χιλιόµετρα που διανύονται καθηµερινά από τα Φ Χ αυξηθεί η αποτελεσµατική διακίνηση εµπορευµάτων µειωθεί το κόστος διακίνησης µειώνοντας παράλληλα και τον πληθωρισµό. Εκτιµούµε ότι οι τρέχουσες συνθήκες αλλά και η παγκόσµια τάση επιβάλουν ενιαίους χώρους, ενώ παράλληλα και η πρακτική της πολιτείας φαίνεται να ακολουθεί ανάλογες τάσεις εναρµόνισης. Ζητάµε τη βοήθεια της πολιτείας για την εξεύρεση λύσης στη µεταστέγαση των επιχειρήσεων µας, κυρίως µε την ανάληψη άµεσης υποχρέωσης εκπόνησης διαγωνισµού για την κατασκευή εµπορευµατικών κέντρων που να καλύπτουν κυρίως τις εσωτερικές εµπορευµατικές οδικές µεταφορές. Η ήδη υπάρχουσα 13

14 πρόθεση λειτουργίας εµπορευµατικών κέντρων τύπου ΟΣΕ δυστυχώς αφορά κατά κύριο λόγο την σιδηροδροµική µεταφορά µε παρελκόµενες τις υπόλοιπες µορφές µεταφοράς. Τυχόν συνέχιση της ανοχής για διαφορετική διάσπαρτη ανάπτυξη των ιαµεταφορικών επιχειρήσεων, φοβόµαστε ότι δυστυχώς θα επιφέρει: περαιτέρω αύξηση του κόστους διανοµής και περισυλλογής εµπορευµάτων ακόµα περισσότερα χιλιόµετρα µε περισσότερες στάσεις φορτοεκφορτώσεων µεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση δυσβάστακτη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στον αστικό ιστό 2 ο : ιατήρηση χώρων χαρακτηρισµένων ως «περιοχές Ε» στην περιοχή του Ελαιώνα 3 ο : Πράξη εφαρµογής του σχεδίου πόλης στην περιοχή του Ελαιώνα 4 ο : Νοµοθετική ρύθµιση παράτασης των προσωρινά λειτουργούντων σταθµών Η παράταση έγινε δια εγγράφου του ΥΜΕ που δεν αποτελεί προς το παρόν νοµοθετική ρύθµιση και τυπικά δεν κατοχυρώνει τον κλάδο. Παρόλα αυτά το έγγραφο εστάλη στις αρµόδιες νοµαρχίες για γνωστοποίηση της πρόθεσης. Η επιµονή σε µια νοµοθετική ρύθµιση ενδεχοµένως να µεταβάλλει το τελικό χρονικό αποτέλεσµα της παράτασης προς το χειρότερο. Προτείνεται η προσεκτική παρακολούθηση του θέµατος. Θεωρούµε ότι η αιτιολόγηση της παράτασης θα δώσει νέα επιπρόσθετα επιχειρήµατα στις διεκδικήσεις µας, δεδοµένου ότι χορηγήθηκε επειδή : α) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χωροθέτησης (προφανώς από το κράτος) β) πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διαµόρφωση των κατάλληλων χώρων υποδοµής. Ως επιχειρηµατολογία µας για το α) µπορούµε να προσπαθήσουµε ώστε να : διατηρήσουµε τις εκτάσεις Ε στην Αττική διατηρήσουµε τη λογική του νέου εθνικού χωροταξικού σχεδίου που θέλει τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας ενταγµένες µόνο σε εµπορευµατικά κέντρα αν δεν είναι εµπορευµατικά κέντρα και µας αποκλείουν από αυτά, τότε απαιτείται αλλαγή τακτικής, µε ισχυροποίηση των θέσεών µας µέσω των ήδη υπαρχόντων απαντήσεων ΥΠΕΧΩ Ε και ΥΜΕ στην ερώτηση του βουλευτή κου Πλεύρη συνέχιση της ίδιας τακτικής µέσω των ερωτήσεων, µε δεδοµένη όµως τη νοµοθετική ρύθµιση της παράτασης. 14

15 Για το β) θεωρείται δεδοµένη η ύπαρξη του χώρου και ελέγχεται µόνο η διαµόρφωσή τους αν µεν είναι εµπορευµατικά κέντρα, να γίνουν όλα βάσει των προδιαγραφών αν όχι, τότε έχουν θα γίνουν βάσει του Π 79/2004. Τυχόν παρεκκλίσεις µπορούν να συζητηθούν 5 ο : Χορήγηση ΦΙΧ Χορήγηση ΦΙΧ και στις ιαµεταφορικές επιχειρήσεις µέχρι 4 τόνους για αστικές και µόνο µεταφορές, κατ' ισοµοιρία µε όλες τις άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις (ταχυµεταφορές, ΕΛΤΑ) που κατ' ουσίαν εκτελούν το ίδιο έργο. 6 ο : ιαφοροποίηση της ευθύνης του ιαµεταφορέα ιαφοροποίηση της ευθύνης του διαµεταφορέα µε προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας (Εµπορικός νόµος) προς αυτήν της Ευρώπης, µε υιοθέτηση των όρων της συνθήκης CMR σε ότι αφορά τον επιµερισµό ευθύνης µεταξύ αποστολέα, παραλήπτη και διαµεσολαβούντων. 7 ο : Έλεγχος µεταφεροµένων φορτίων ADR και FRC Η νοµοθεσία ορίζει ποια φορτία θα µεταφέρονται µε πιστοποιητικά ADR και ποια µε πιστοποιητικά FRC. Ο έλεγχος νοµιµότητας της µεταφοράς θα δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στους νόµιµους τύπους αµαξωµάτων, θα προστατεύσει την ασφάλεια κατά τη µεταφορά αλλά και τη δηµόσια υγεία. 8 ο : Άρθρο 16 του ΚΒΣ Ζητείται η απλοποίηση του Άρθρου 16 του ΚΒΣ µε την απαλλαγή της υποχρεωτικής έκδοσης του αντιτύπου 2 για τον αποστολέα στην περίπτωση µηχανογραφηµένης έκδοσης φορτωτικών. Αντ' αυτού παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφου µέσω της ΕΑΦ ΣΣ όποια στιγµή το ζητήσει ο Αποστολέας. Ζητείται δυνητικά να εκδίδονται φορτωτικές χωρίς να αναφέρεται το κόµιστρο και να ακολουθεί η έκδοση εγχρήµατου τιµολογίου κατ' αντιστοιχία µε το Α και το Τιµολόγιο, που ισχύει σε όλες τις λοιπές συναλλαγές. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ Προσέγγιση πιθανών επενδυτών, είτε αυτόνοµα ως φορέας, είτε µέσω υπουργείου, είτε µέσω δήµων, για εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκαταστάσεις σε επιτρεπόµενες περιοχές. Προσέγγιση υπουργείου ΠΕΧΩ Ε για τη στήριξη ή όχι του εθνικού χωροταξικού σε ότι αφορά τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές. Αντίστοιχα προσέγγιση ΥΜΕ. Επαφές στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όχι σε πολιτικό επίπεδο, για ενηµέρωση περί των ενδεχοµένων χρήσης του Αναπτυξιακού νόµου, είτε αυτόνοµα ως επιχειρήσεις, είτε σε συνδυασµό µε επενδυτή, ώστε να γνωρίζουµε τα δεδοµένα>>. 15

16 3. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΕ Αναφέρονται στη συνέχεια οι πιο σηµαντικές δράσεις παρεµβάσεις της ΠΕΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Με ικανοποίηση ο κλάδος µας υποδέχθηκε το νόµο 3710/ Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις µε τον οποίο (άρθρο 12 παρ. 2) παρατείνεται µέχρι 31/12/2010 η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθµών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθµών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων του άρθρου 21 του Π.. 79/2004. Με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2010, που λήγουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεών µας, η ΠΕΕ διερευνά τη δυνατότητα µαζικής µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων του κλάδου σε οργανωµένες θέσεις µε τους εξής τρόπους : 1. Ανατρέχοντας σε τεχνικές εταιρείες για τη διερεύνηση δηµιουργίας και εκµετάλλευσης µεταφορικού πάρκου σε ενιαίους χώρους µε ευέλικτες µορφές εκµετάλλευσης. 2. Αναµένοντας τις απαντήσεις τους, ανατρέχουµε σε διερεύνηση αντίστοιχων λύσεων µε τη συνδροµή του κράτους. Τον Μάιο του, η ΠΕΕ δέχθηκε πρόταση από τον επιχειρηµατία κ. Μπάµπη Βωβό ( ιεθνής Τεχνική ΑΕ), για διερεύνηση επενδυτικής εµπλοκής του εν λόγω επιχειρηµατία στην κατασκευή και αξιοποίηση (ενοικίαση ή και πώληση) µεταφορικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ακολούθησε συνάντηση µε τον /ντή του γραφείου του ηµάρχου Αθηναίων (κ. Καρατζά) και την Σύµβουλό του Πολεοδόµο κα Λαγουδάκη προκειµένου να ανταλλαγούν απόψεις επί της πιθανής µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων του κλάδου µας. 30/5/ : συνάντηση µε Imperio Argo Group sa 7/6/ : Έκτακτη Γ.Σ. 27/6/ : Επιστολή προς ήµαρχο Αθηναίων κ. Νικ. Κακλαµάνη (µε κοινοποίηση στη Μονάδα Υποστήριξης & Αξιολόγησης - κα Λαγουδάκη) µε θέµα α) αποτελέσµατα έκτακτης Γ.Σ β) κοινοποίηση επιστολής που στείλαµε στην /νση Τροχαίας Περιστερίου 30/6/ : διαβίβαση της από επιστολής µας στον Γεν. Γραµµατέα Βιοµηχανίας του ΥΠ. Ανάπτυξης κ. Μελέτη Τζαφέρη 2/7/ : συνάντηση µε τον Γεν. Γραµ. Βιοµηχανίας του ΥΠ. Ανάπτυξης κ. Μελέτη Τζαφέρη 1/8/ : διαβιβάσθηκαν στον κ. Μ. Βωβό, δια του προέδρου κ. Σιαµά, οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των µελών µας και του ζητήθηκε η επιβεβαίωση των προθέσεών του επί του θέµατος. 16

17 6 8/ : συναντήσεις µε εκπροσώπους κατασκευαστικών εταιρειών κ.κ. : Εµ. Στυλιανάκη (ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΠΕ) Ι. Αρβανίτη (ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ) Χ. Παπαναστασίου και Πλατσιώτη (ΓΑΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ) Κ. Παρανίκα (BINSWANGER ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ) Χρ. Πάνου (ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ) Π. Σιόρη (ESSENTIAL GROUP) 5/9/ : επιστολή προς τους ανωτέρω να µας επιβεβαιώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους έως 30/9/ 5/9/ : επιστολή προς τον κ. Μ. Βωβό να µας υποβάλλει έως 30/9/ εγγράφως πρόταση συνεργασίας 17/9/ : απάντηση από κ. Εµ. Στυλιανάκη (ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΠΕ) 30/9/ : απάντηση από κ. Ι. Αρβανίτη (ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ) 30/9/ : απάντηση από κ. Χρ. Πάνου (ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ) 13/1/2009 : επιστολή προς τους κ.κ. Εµ. Στυλιανάκη (ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΠΕ), Ι. Αρβανίτη (ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ), Χρ. Πάνου (ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ) Για το θέµα της µετεγκατάστασης, το.σ. εξετάζει τη δυνατότητα σύνταξης σχετικής µελέτης. 16/7/ : ενηµέρωση για απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Αγ. Ι. Ρέντη 14/11/ : συνάντηση µε Οργανισµό Αθήνας 13/1/2009 : επιστολή προς τον ήµο Αγ. Ι. Ρέντη µε κοινοποίηση στον Οργανισµό Αθήνας Συνεργασία µε ΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ 3.2. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Φ..Χ. (ΜΑΪΟΣ ) 1) Η ΠΕΕ µε επιστολή της προς την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Φ..Χ. & στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εξέφρασε την συµπαράστασή της στον αγώνα τους και τόνισε τα εξής : <<Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς (ΠΕΕ ), αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει καθηµερινά ο κλάδος των µεταφορέων, συµµερίζεται τα αιτήµατά σας και συµπαρίσταται στις κινητοποιήσεις σας. Θεωρούµε και εµείς αναγκαία την θεραπεία των αδικιών και παράλληλα την ισότιµη αντιµετώπιση γενικά του κλάδου των µεταφορών. Κρίνουµε επίσης ως απαραίτητα την τροποποίηση της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας 17

18 των φορτηγών κατά τις εργάσιµες ηµέρες του πενθηµέρου, την καθιέρωση αναλογικής τιµολογιακής πολιτικής συνδεδεµένη µε τα καύσιµα, τα διόδια και τις λοιπές επιβαρύνσεις και τέλος την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων για την νόµιµη κυκλοφορία και τις νόµιµες µεταφορές µε Φ.Ι.Χ, καθώς και για τις παρανόµως εκτελούντα εθνικές µεταφορές, µε ξένες πινακίδες. Είναι επιβεβληµένη η λήψη µέτρων και σε οριζόντια θέµατα, όπως η διαµόρφωση χώρου για τη δηµιουργία λειτουργικών εγκαταστάσεων, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της µεταφοράς και αποθήκευσης των εµπορευµάτων, µε τόλµη και όραµα. Οι κακές εργασιακές συνθήκες, τις οποίες όλοι µας σήµερα αντιµετωπίζουµε, αποτελούν τροχοπέδη στο δύσκολο έργο που επιτελούµε. Η κοινή αντιµετώπιση των προβληµάτων θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα αφού είναι άλλωστε γνωστό ότι η ισχύς επιτυγχάνεται εν τη ενώσει. Σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία στον αγώνα σας>>. 2) Μετά τις δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι προτίθεται να εξετάσει θετικά τα αιτήµατα του κλάδου Φ Χ, ακολούθησε νέα επιστολή έκκλησης για επανεξέταση της στάσης τους λόγω του ότι η διακοπή της τροφοδοσίας της αγοράς δηµιουργεί έντονο πρόβληµα στις επιχειρήσεις και σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους. 3) Μετά την λήξη των κινητοποιήσεων, λάβαµε επιστολή από το Πανελλήνιο Σωµατείο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, µε στόχο την επέκταση του ωραρίου παραλαβής και φόρτωσης κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβληµα, στην οποία απαντήσαµε τα εξής : << Είναι περιττό να αναφέρουµε ότι το πρόβληµα το οποίο θέτετε και το οποίο γίνεται εντονότερο κατά τις ώρες αιχµής, κυρίως στην περιοχή του Ελαιώνα αλλά και σε άλλα σηµεία όπου υπάρχει µεγάλη κυκλοφοριακή συγκέντρωση, ταλανίζει επί δεκαετίες και τις δικές µας επιχειρήσεις. Μετά τη λήξη (στις 15-5-) των πρόσφατων κινητοποιήσεών σας, το συσσωρευµένο επί 21 ηµέρες φορτίο (15 ηµερών απεργίας και 7 ανενεργών ηµερών µετά το Πάσχα) άρχισε να διακινείται µε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθµούς προκειµένου να εξοµαλυνθεί η αγορά, έχοντας ως αποτέλεσµα το έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα στην περιοχή του Βοτανικού (από όπου διακινείται το 90% του έτοιµου προς πώληση φορτίου) αλλά και στην υπόλοιπη Αττική. Οι ιαµεταφορικές επιχειρήσεις γνωρίζοντας τις έκτακτες αυτές ανάγκες, έχουν ήδη παρατείνει το ωράριό τους µέχρις ολοκλήρωσης της καθηµερινής παραλαβής τους που καταλήγει στις βραδινές ώρες, έχοντας ως οδηγό το ρυθµό άφιξης των εµπορευµάτων από τις εµπορικές, βιοτεχνικές, εισαγωγικές και λοιπές επιχειρήσεις. 18

ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 2/22

ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 2/22 ράσεις 2005-2006 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κοζάνης 25, 1118 55 Αθήνα Τηλ. 210 3253235, 210 3458887 Φαξ. 210 3254460 http:www.peed.gr 1 ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. Προσέλευση Μελών ΙΙ. Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης 1. ιαδικασία εγκατάστασης Προέδρου Συνέλευσης Ανάληψη της προσωρινής προεδρίας από τον Πρόεδρο του.σ. και ορισµός Γραµµατέα Συνέλευσης ιαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ. επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 47 επικοινωνία ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα χρήσιμα EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΟ www.korinthiacc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 14-3-2011 Θέμα: Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ. αριθμός απόφασης: 52 Εγκρίθηκε ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ, ως εξής: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Προοίμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Γιώτη Γεώργιο. για τη βοήθειά του και την ευκαιρία που μου. έδωσε να ασχοληθώ με κάτι τόσο ενδιαφέρον.

Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Γιώτη Γεώργιο. για τη βοήθειά του και την ευκαιρία που μου. έδωσε να ασχοληθώ με κάτι τόσο ενδιαφέρον. ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ:: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ((LOGISTICS)) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ::

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Σ Υ Ν Ο Ψ Η

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2008. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί

Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62 Κερδώος Ερμής Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων / www.e-kyklades.gr Συνέντευξη του Κρίτωνα Αρσένη Συνέντευξη, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους.

Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. Ευθύνη στην πράξη. Υπευθυνότητα για όλους. 2011 Aπολογισμός Εταιρικής Yπευθυνότητας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND Περιεχόμενα 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.

Διαβάστε περισσότερα