ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παρούσα έκδοση ράσεις 2009, περιγράφεται µε κάποια συντοµία η συνολική δραστηριότητα της Π.Ε.Ε.. κατά την παρελθούσα χρήση, ανάµεσα στις Συνελεύσεις των ετών και Ταυτόχρονα παρατίθενται, η αποστολή, οι στόχοι, τα καταστατικά όργανα καθώς και οι βασικές αρχές και θέσεις της Π.Ε.Ε.. που πρέπει να διέπουν τις προσπάθειές µας τους επόµενους µήνες. Στόχος της είναι να ενηµερώσει τα µέλη, και να τους χρησιµεύσει ως κείµενο αναφοράς, σχετικά µε τις δραστηριότητες και το έργο της Ένωσης, ενώ παράλληλα, προορίζεται για οποιοδήποτε τρίτο όταν χρειάζεται να ανατρέξει στο έργο της Ένωσης, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριµένες ενέργειές της για ειδικά θέµατα. Για το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΕ Ι. Σιαµάς Πρόεδρος 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕ Ταυτότητα Καταστατικοί στόχοι Μέσα Μέλη κριτήρια & προϋποθέσεις 4 - Τακτικά 4 - Έκτακτα 4 - Επίτιµα Υπηρεσίες προς τα µέλη Επικοινωνία µε τα µέλη Newsletter Ιστοσελίδα 6 - Ετήσιος απολογισµός Ηµερίδες Εκδηλώσεις 7 - Τηλέφωνο - φαξ Τα νέα µέλη Καταστατικά όργανα Γενική Συνέλευση 8 - ιοικητικό Συµβούλιο 9 - Ελεγκτική Επιτροπή Πρόσωπα της ΠΕΕ 10 - Γραµµατεία 10 - Επιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι 10 - Νοµική υποστήριξη Συνεργασίες Επαφές ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕ Ενέργειες προώθησης θέσεών µας ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στεγαστικό Κινητοποιήσεις Φ..Χ Κυκλοφοριακό πρόβληµα Ασφαλιστικό συµβόλαιο Εργατικά Λεύκωµα ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ

4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕ 1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς ΠΕΕ είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ των επιχειρήσεων των εθνικών διαµεταφορών σε όλη την Ελλάδα και αποτελεί τον κύριο επαγγελµατικό φορέα στον τοµέα αυτό. Είναι µία µη κερδοσκοπική Ένωση (σωµατείο του Άρθρου 78 του Α.Κ.), και από την ίδρυσή της, το 1988, έχει αναδείξει ως κύριο στόχο της την διασφάλιση των συµφερόντων και την επίλυση των κλαδικών προβληµάτων των επιχειρήσεων - µελών της. Πρωταρχικό µέληµα της ΠΕΕ είναι η αδιάλειπτη παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς και οι συνεχείς παρεµβάσεις σε θεσµικό επίπεδο προκειµένου να διασφαλισθούν διαφανείς όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του τοµέα και ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων. Οι εταιρείες µέλη της παρέχουν υπηρεσίες διαµετακόµισης σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ήδη ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα, εκτελώντας διεθνείς µεταφορές ή ακόµα και ταχυµεταφορές (courier), αποθηκεύσεις κλπ. Σήµερα η ΠΕΕ έχει ως µέλη 120 Εταιρείες, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές της επαγγελµατικής δραστηριότητας της ιαµεταφοράς ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Η διαφύλαξη, προαγωγή και προστασία εν γένει των ηθικών, επαγγελµατικών και λοιπών συµφερόντων των µελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 2. Η συµβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των µελών της. 3. Η µελέτη και προβολή των θεµάτων που σχετίζονται µε τον τοµέα των µεταφορών. 4. Η εκπροσώπηση των µελών της ενώπιον κάθε ηµεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, Οργανισµών πάσης φύσεως ηµοσίου ή Ιδιωτικού ικαίου, καθώς και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε ενώσεις της ίδιας νοµικής µορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν παρεµφερείς µε την Ένωση σκοπούς. 6. Η συµµετοχή και συνεργασία µε Εθνικούς και ιεθνείς Οργανισµούς µε τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Ένωσης, καθώς επίσης και τη συµµετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συµβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση µε τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση. 4

5 1.3. ΜΕΣΑ Η υλοποίηση των στόχων της Π.Ε.Ε.. επιδιώκεται µε την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και λήψη οποιουδήποτε νόµιµου και πρόσφoρου µέσου, µετά από απόφαση των αρµόδιων οργάνων του Συνδέσµου και ιδιαίτερα : 1. Με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δηµιουργία στενών σχέσεων µεταξύ των µελών της 2. Με τη µελέτη και έρευνα οποιουδήποτε ζητήµατος που συνδέεται µε το έργο των µελών του και την υπόδειξη σχετικών λύσεων. 3. Με την κινητοποίηση και χρησιµοποίηση του δυναµικού των µελών του, τη συγκρότηση Επιτροπών Συµβουλευτικών Οργάνων, τη διοργάνωση συνεδρίων, την έκδοση περιοδικών ή ενηµερωτικών φυλλαδίων κλπ. 4. Με την παράσταση ενώπιον των αρµόδιων Κυβερνητικών Οργάνων, ηµοσίων Αρχών και άλλων φορέων για την προώθηση κάθε µέτρου και νόµιµης ενέργειας προς αντιµετώπιση των προβληµάτων του κλάδου, καθώς και για την θέσπιση του 1.4. ΜΕΛΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Τακτικά Μέλη της Π.Ε.Ε.. µπορούν να είναι : α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ηµεδαπή στον τοµέα των ιαµεταφορών (µεταφορικά γραφεία) τουλάχιστον για ένα έτος και σε παρεµφερής δραστηριότητες όπως µεταφορές, διανοµές, ταχυµεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ. µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας. Η ιδιότητα του διαµεταφορέα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ως µέλους του Συνδέσµου. β) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την έννοια της προηγουµένης περιπτώσεως. Έκτακτα Μέλη : Έκτακτα µέλη είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα στην ηµεδαπή στον τοµέα των ιαµεταφορών (µεταφορικά γραφεία) τουλάχιστον για ένα έτος και σε παρεµφερής δραστηριότητες όπως µεταφορές, διανοµές, ταχυµεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ. µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας, που είναι τακτικά µέλη των οργανώσεων µελών του Συνδέσµου, σύµφωνα µε την περίπτωση (β) της προηγούµενης παραγράφου. Επίτιµα: Επίτιµα µέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχτούν φυσικά πρόσωπα που πρόσφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του Συνδέσµου. 5

6 1.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΠΕΕ, αφιερώνει ιδιαίτερη φροντίδα για την εξυπηρέτηση αυτών που εκπροσωπεί, δηλαδή των µελών της, και για την παροχή ειδικευµένων πληροφοριών µε πραγµατική αξία προς αυτά, που καλύπτουν ουσιαστικές και σύγχρονες ανάγκες τους. Η ΠΕΕ έχει καταφέρει : Να εκπροσωπεί τα Μέλη της στις σχέσεις τους µε τους κοινωνικούς εταίρους και τη ηµόσια ιοίκηση Να υποστηρίζει τα Μέλη της προωθώντας τις θέσεις τους στα αρµόδια όργανα της Πολιτείας Να παρέχει στα µέλη της συνεχή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση και στήριξη για τις τρέχουσες εξελίξεις και θέµατα που τα αφορούν Να ανταποκρίνεται άµεσα σε αιτήµατα και ερωτήµατά τους. Κύριοι στόχοι της ΠΕΕ είναι η συνεχής βελτίωση της επικοινωνίας, η συνεχής αναβάθµιση των υπηρεσιών προς το Μέλη καθώς και η δυναµικότερη εκπροσώπηση προς την Πολιτεία, τους κοινωνικούς εταίρους και το κοινωνικό σύνολο. Στόχος επίσης είναι, πέρα από τα γενικού ενδιαφέροντος θέµατα µε τα οποία ασχολείται προς το συµφέρον των µελών της, κάθε ειδικό αίτηµα Μέλους να αντιµετωπίζεται άµεσα, µε συγκεκριµένες ενέργειες, παρακολούθηση και µε την παράλληλη συνεργασία και ενηµέρωση του Μέλους. Η προσπάθεια αυτή συµβάλλει στη δραστηριοποίηση των µελών και στην ενεργό συµµετοχή τους στο έργο του Συνδέσµου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ Κύρια µέσα επικοινωνίας της ΠΕΕ µε τα µέλη της είναι η ενηµερωτική έκδοση (Newsletter) ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ, η ιστοσελίδα της και ο ετήσιος απολογισµός. Newsletter ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Η ενηµερωτική έκδοση της ΠΕΕ, ξεκίνησε το 2003, και έκτοτε συνεχώς βελτιώνεται και εµπλουτίζεται παρέχοντας πληροφόρηση για θέµατα που ενδιαφέρουν άµεσα τα µέλη. Τα πεδία πληροφόρησης αφορούν κυρίως στο σύνολο των πεπραγµένων, των θέσεων και δηµόσιων παρεµβάσεων του Συνδέσµου. Επίσης ενηµερώνει για συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις κλπ. προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης για επίκαιρα θέµατα του κλάδου. Αποδέκτες της έκδοσης είναι αποκλειστικά τα µέλη της Π.Ε.Ε.. ενώ η αποστολή, για µεγαλύτερη ταχύτητα και χαµηλότερο κόστος, γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικά (µε ). 6

7 Κατά την περίοδο του έτους έως σήµερα, έχουν σταλεί 12 ενηµερωτικά Newsletter (No 55 No 66), καλύπτοντας ύλη 70 σελίδων µε ειδήσεις και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άµεσα τα µέλη µας. Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια για εµπλουτισµό της ύλης του ενηµερωτικού Newsletter µε συνεισφορές επίκαιρων και ενδιαφερόντων θεµάτων από όλα τα µέλη της Π.Ε.Ε.. Newsletter ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ.Σ. Με στόχο την κατά το δυνατόν άµεση ενηµέρωση των µελών της υπεύθυνης ιοίκησης του Συνδέσµου ( ιοικητικό Συµβούλιο), κάθε εισερχόµενο και εξερχόµενο έγγραφο καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα που αφορά στην λειτουργία και υποβοήθηση του ιοικητικού Συµβουλίου, παρατίθεται σε ειδική έκδοση των ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ.Σ.. Κατά την περίοδο του έτους έως σήµερα, έχουν σταλεί 68 ενηµερωτικά Newsletter (No 145 No 212), καλύπτοντας ύλη 242 σελίδων. Νέα Ιστοσελίδα Π.Ε.Ε.. Τη χρονιά που πέρασε, η ΠΕΕ, προχώρησε στον επανασχεδιασµό και στη δηµιουργία µιας νέας, σύγχρονης, εύκολα προσβάσιµης ιστοσελίδας που εµπλουτίζεται διαρκώς µε καινούργιο περιεχόµενο, η οποία σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν γύρω από τα θέµατα ή χρειάζονται τις υπηρεσίες του κλάδου. Στόχος είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την τακτική και ευρεία ενηµέρωση τόσο των µελών της Π.Ε.Ε.. όσο και των άλλων ενδιαφεροµένων και να προβάλει επάξια τόσο την Π.Ε.Ε.. όσο και τις επιχειρήσεις µέλη της. Με την πληκτρολόγηση του ο ενδιαφερόµενος εισέρχεται στην αρχική σελίδα και επιλέγει ανάλογα τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Η νέα ιστοσελίδα περιλαµβάνει 2 περιοχές. Την περιοχή της ΠΕΕ που είναι ανοιχτή σε όλους και την ειδική περιοχή των µελών, στην οποία έχουν πρόσβαση κατ αποκλειστικότητα τα µέλη της ΠΕΕ, µέσω ειδικής διαδικασίας εγγραφής/εισαγωγής κωδικού. Στην ανοιχτή περιοχή προβάλλονται στοιχεία όπως το ιστορικό ίδρυσης, ο ρόλος και το έργο της ΠΕΕ, οι προτάσεις και οι θέσεις της πάνω σε καίρια ζητήµατα, εκδηλώσεις, ηµερίδες, κατάλογος µελών αλφαβητικά και ανά προορισµό, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συνδέεται µε τις ιστοσελίδες των µελών. Άλλα µέσα επικοινωνίας της Π.Ε.Ε.. µε τα µέλη της είναι : Ετήσιος Εκδίδεται µία φορά το χρόνο µε σκοπό να ενηµερώσει τα µέλη, και να τους χρησιµεύσει ως κείµενο αναφοράς γύρω από τις δραστηριότητες και το έργο της Ένωσης. 7

8 Παράλληλα, προορίζεται για χρήση από τρίτους ενδιαφερόµενους (δηµοσιογράφους, ερευνητές, φοιτητές) και γενικότερα από τους συνοµιλητές της Π.Ε.Ε.., όταν χρειάζεται να ανατρέξουν στο έργο και την αποστολή της Ένωσης, τις δραστηριότητες της χρονιάς ή τις συγκεκριµένες ενέργειές της για ειδικά θέµατα. Ηµερίδες Εκδηλώσεις Η διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων- εκδηλώσεων για επίκαιρα θέµατα, αποτελεί βασική δράση της ΠΕΕ. Τα µέλη έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν άµεσα για τις δραστηριότητες της Π.Ε.Ε.. επί σηµαντικών θεµάτων, να πληροφορηθούν τις θέσεις και τις προβλέψεις της Π.Ε.Ε.. για τις τρέχουσες εξελίξεις, να ανταλλάξουν απόψεις µεταξύ τους και να ζητήσουν παρεµβάσεις για θέµατα που τα ενδιαφέρουν. Εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου, , φαξ Τα µέλη του Συνδέσµου, έχουν άµεση εξυπηρέτηση µέσω τηλεφώνου, ή φαξ. Η Γραµµατεία, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή εξειδικευµένα στελέχη δίνουν άµεσα τη λύση σε κάθε ερώτηµα ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ Η προσέλκυση νέων µελών πανελλαδικά είναι µια διαρκής προσπάθεια της ΠΕΕ. Ο στόχος αυτός εκφράζεται µέσα από την σκέψη ότι η συµµετοχή και η συσπείρωση στην Π.Ε.Ε.., αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την ευηµερία, την πρόοδο και την καταξίωση όσων ασχολούνται µε τον τοµέα. Σηµαντικά κίνητρα για την εγγραφή νέων µελών αποτελούν η προβολή των υπηρεσιών που προσφέρονται στα µέλη καθώς και η εφαρµογή της αρχής ότι οι υπηρεσίες του Σωµατείου παρέχονται αποκλειστικά και µόνο στα µέλη. Επισηµαίνεται ότι οι υπηρεσίες της ΠΕΕ προορίζονται µόνο για τα µέλη της, τα οποία έχουν προτεραιότητα όταν ζητούν υποστήριξη, ενηµέρωση κλπ. Γι αυτό, όταν µη µέλη ζητούν κάτι αντίστοιχο, τους διευκρινίζεται ότι µόνο µετά από την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους θα µπορούν να απολαµβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχει η ΠΕΕ. Κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου (από την περσινή Γ.Σ. µέχρι σήµερα), εγγράφηκαν στο µητρώο µελών της ΠΕΕ 16 νέα µέλη. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις : ARCADIA TRANS ΜΑΝΟΥΛΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑ ΑΛΟΙΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ 8

9 ΡΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙΦΑ Λ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡ. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Κ. ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑ ΑΣ Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΟΥΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΑΪΚΗ ΜΕΚΑΛΗΣ ΑΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ Κ. ΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΗΝΟΥ ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΠΟΥΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ Συνεχίζεται η εκστρατεία ενηµέρωσης όλων των ασχολούµενων στον τοµέα για την εγγραφή τους στην Π.Ε.Ε.. εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Π.Ε.Ε.. Συγκροτείται από τα µέλη της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέµα που υποβάλλεται σε αυτήν και για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ένωσης. Ειδικότερα : Εκλέγει το ιοικητικό Συµβούλιο, την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό δράσης και διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου. Παίρνει αποφάσεις για την στρατηγική και τη δράση της Π.Ε.Ε.. σε σχέση µε τα προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον ετήσιο απολογισµό εσόδων και εξόδων και τον συνολικό προϋπολογισµό για τη νέα περίοδο. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού. Αποφασίζει για την διάλυση του Σωµατείου τηρώντας την οριζόµενη από το Καταστατικό και το νόµο διαδικασία, απαρτία και πλειοψηφία. 9

10 ιοικητικό Συµβούλιο Η ιοίκηση της ΠΕΕ αποτελείται από 9µελές ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των µελών του Συνδέσµου. Το ιοικητικό Συµβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραµµές και ορίζει τη διαµόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγµατοποίηση των σκοπών της ΠΕΕ και την αντιµετώπιση των προβληµάτων των επιχειρήσεων µελών της. Έχει ως καθήκοντα και αρµοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να επιλαµβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που αφορά την Ένωση. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συµβουλευτικές οµάδες και οµάδες εργασίες οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέµατα. Στις 29/3/, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Π.Ε.Ε... Μετά τον απολογισµό του έτους 2007 και την απαλλαγή του.σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ιοικητικού Συµβουλίου για τη διετία 3/ 3/2010 και εξελέγησαν : Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Γενική Γραµµατέας Ταµίας Μέλος Υπεύθυνη ηµ. Σχέσεων Μέλη Σιαµάς Ιωάννης Ανεζίνης Ιωάννης Μπαµπαλής Γεώργιος Σωτηρίου Φαίη Καλαϊτζίδης Ευστάθιος Μακρή Χρυσάνθη Λιούµπας Νικηφόρος Τσεπετάκης ηµήτριος Βλαχογιώργης Παναγιώτης Ελεγκτική Επιτροπή Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των µελών του Σωµατείου. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τηv οικονοµική κατάσταση του Σωµατείου και συντάσσει σχετική έκθεση την οποίαν θέτει υπ όψιν της Γενικής Συνελεύσεως των µελών. Η Ελεγκτική Επιτροπή, για την διετία 3/ 3/2010, αποτελείτε από τους κ.κ. : Αικατερίνη Κων/νο ασκαλάκη Μιχαήλ Κωστόπουλο Ιωάννη 10

11 1.9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΕΕ Γραµµατεία Η υλοποίηση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, η πρωτοκόλληση, παρακολούθηση και διακίνηση των εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων καθώς και η τήρηση των σχετικών αρχείων, η παρακολούθηση του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, η προετοιµασία των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, της Ετήσιας Συνέλευσης και των διαδικασιών της, η δηµοσιοποίηση των θέσεων της Π.Ε.Ε.., η διοργάνωση εκδηλώσεων, η αποστολή των τακτικών και εκτάκτων εγκυκλίων καθώς και η παρακολούθηση και είσπραξη συνδροµών των µελών, διεκπεραιώνεται υποδειγµατικά από την Γραµµατεία της Π.Ε.Ε.. Επίσης, κάθε τηλεφωνική επικοινωνία των µελών, τρίτων κλπ. διευθετείται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, άµεσα και αποτελεσµατικά. Επιστηµονικοί - Τεχνικοί Σύµβουλοι Με αφορµή την ανάγκη σύνταξης µελέτης για τα προβλήµατα του τοµέα και για την καταγραφή του προφίλ της ΠΕΕ, το.σ. έχοντας ως προτεύοντα στόχο την αντιµετώπιση του χωροταξικού προβλήµατος το οποίο απαιτεί αφενός µεν νοµοθετική διευθέτηση και αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σε περιοχές στόχους, αφετέρου δε οικονοµοτεχνική µελέτη, προχώρησε στις 5/2/2009, στην άµεση έναρξη ετήσιας συνεργασίας της ΠΕΕ µε την τεχνική εταιρία ΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ και ιδιαίτερα το νόµιµο εκπρόσωπό της κ. Ευαγ. ιέννη. Νοµική Υποστήριξη Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συζητείται η ανά περίπτωση νοµική συνεργασία µας µε εξειδικευµένους νοµικούς, για τυχόν επιµέρους θέµατα. Εξετάσθηκε η αναγκαιότητα σύναψης µόνιµης συνεργασίας µε νοµικό σύµβουλο και αποφασίσθηκε το θέµα να επανεξετασθεί µετά την εµπειρία που θα προκύψει από την πορεία της συνεργασίας µε την τεχνική εταιρία ΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΑΦΕΣ Η Π.Ε.Ε.., µε στόχο τη διαµόρφωση κοινής πολιτικής και ή δυνατόν κοινών προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του τοµέα, συνεργάζεται εποικοδοµητικά και ουσιαστικά µε άλλες επαγγελµατικές οργανώσεις, φορείς και Επιµελητήρια. Είναι µέλος της επιτροπής logistics του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Είναι µέλος του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέσµου Μεταφορών ΕΕΣΥΜ. Είναι µέλος της Οµάδας Εργασίας του Ελληνικού Επιµελητηριακού Σύνδεσµου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) για τις Νησιωτικές και Παράκτιες Μεταφορές και Λιµάνια (ΟΕ-ΝΠΜΑ). 11

12 Είναι µέλος της Οµάδας Εργασίας Οδικών Μεταφορών του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέσµου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ). ιατηρεί στενή επαφή και αλληλοενηµέρωση µε την Ένωση Γραφείων Μεταφορών Βορείου Ελλάδος, το Σωµατείο Ηρακλείου Κρήτης, το Σωµατείο Χανίων Κρήτης και το Σωµατείο της Καβάλας. Συνεργάζεται µε τον Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ για την προώθηση κοινών στόχων, προβληµάτων ή πρωτοβουλιών. ιαπραγµατεύεται και συνυπογράφει Κλαδικές Συµβάσεις Εργασίας. Λαµβάνει µέρος σε ηµερίδες που οργανώνονται για θέµατα σχετικά µε την αποστολή και το έργο της. Έχει ενεργό συµµετοχή στα γενικότερα θέµατα της Εθνικής µας Οικονοµίας µε σκοπό την οικονοµική ανάπτυξη της ιαµεταφοράς και την γενικότερη προώθησή της. Συµµετέχει στην αδρανοποιηµένη Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη θεσµοθέτηση του έργου της ιαµεταφοράς. Συµµετέχει στην Γνωµοδοτική Επιτροπή του Υ.Ε.Ν. για την τροποποίηση του Π.. για τη θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Καταθέτει απόψεις και ολοκληρωµένες προτάσεις προς τους αρµόδιους φορείς, δρώντας συµβουλευτικά προς την πολιτεία για θέµατα διαµεταφοράς. 12

13 2. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕ (όπως εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του.σ. στις 15/4/) 1 Ο : Χωροθέτηση εγκαταστάσεων αξιοποίηση εµπορευµατικών κέντρων Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Π.. 79/2004, η µετεγκατάσταση των διαµεταφορικών επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει προς τα υπό ίδρυση εµπορευµατικά κέντρα του Ν.3333/2005, ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να µην αντιµετωπίσει προβλήµατα λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της κυβερνητικής επιτροπής για το νέο εθνικό χωροταξικό σχέδιο (Άρθρο 6.Α1.1στ), "Για τον κλάδο των εµπορευµατικών µεταφορών επιβάλλεται να δηµιουργηθούν κατά προτεραιότητα µε τη συνδροµή του κράτους, οργανωµένες υποδοµές (εµπορευµατικά κέντρα) εθνικής εµβέλειας α. για συνδυασµένες µεταφορές µοναδοποιηµένων φορτίων β. συναφών υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας (υπηρεσίες εφοδιαστικήςlogistics)" "Μικρότερες σε µέγεθος υπηρεσίες και οργανωµένες υποδοµές εφοδιασµού µπορούν, σε δεύτερη φάση, να δηµιουργηθούν και σε άλλες κατάλληλες θέσεις, ανάλογα µε το ρόλο και την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, εφόσον στον οικείο νοµό δεν λειτουργεί µεγάλο εµπορευµατικό κέντρο". Σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1δ του ιδίου, απαιτείται αυτόνοµο δίκτυο οδικής µεταφοράς προς τον αστικό ιστό της πόλης. Είναι προφανές ότι η µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου στις νέες χωροθετήσεις θα συµπαρασύρει παράλληλα και τον έλεγχο νοµιµότητας λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων. Θεωρούµε ότι η ένταξη σε ενιαίους χώρους θα συµβάλλει ώστε να: µειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος του λεκανοπεδίου µειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση µειωθούν τα συνολικά χιλιόµετρα που διανύονται καθηµερινά από τα Φ Χ αυξηθεί η αποτελεσµατική διακίνηση εµπορευµάτων µειωθεί το κόστος διακίνησης µειώνοντας παράλληλα και τον πληθωρισµό. Εκτιµούµε ότι οι τρέχουσες συνθήκες αλλά και η παγκόσµια τάση επιβάλουν ενιαίους χώρους, ενώ παράλληλα και η πρακτική της πολιτείας φαίνεται να ακολουθεί ανάλογες τάσεις εναρµόνισης. Ζητάµε τη βοήθεια της πολιτείας για την εξεύρεση λύσης στη µεταστέγαση των επιχειρήσεων µας, κυρίως µε την ανάληψη άµεσης υποχρέωσης εκπόνησης διαγωνισµού για την κατασκευή εµπορευµατικών κέντρων που να καλύπτουν κυρίως τις εσωτερικές εµπορευµατικές οδικές µεταφορές. Η ήδη υπάρχουσα 13

14 πρόθεση λειτουργίας εµπορευµατικών κέντρων τύπου ΟΣΕ δυστυχώς αφορά κατά κύριο λόγο την σιδηροδροµική µεταφορά µε παρελκόµενες τις υπόλοιπες µορφές µεταφοράς. Τυχόν συνέχιση της ανοχής για διαφορετική διάσπαρτη ανάπτυξη των ιαµεταφορικών επιχειρήσεων, φοβόµαστε ότι δυστυχώς θα επιφέρει: περαιτέρω αύξηση του κόστους διανοµής και περισυλλογής εµπορευµάτων ακόµα περισσότερα χιλιόµετρα µε περισσότερες στάσεις φορτοεκφορτώσεων µεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση δυσβάστακτη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στον αστικό ιστό 2 ο : ιατήρηση χώρων χαρακτηρισµένων ως «περιοχές Ε» στην περιοχή του Ελαιώνα 3 ο : Πράξη εφαρµογής του σχεδίου πόλης στην περιοχή του Ελαιώνα 4 ο : Νοµοθετική ρύθµιση παράτασης των προσωρινά λειτουργούντων σταθµών Η παράταση έγινε δια εγγράφου του ΥΜΕ που δεν αποτελεί προς το παρόν νοµοθετική ρύθµιση και τυπικά δεν κατοχυρώνει τον κλάδο. Παρόλα αυτά το έγγραφο εστάλη στις αρµόδιες νοµαρχίες για γνωστοποίηση της πρόθεσης. Η επιµονή σε µια νοµοθετική ρύθµιση ενδεχοµένως να µεταβάλλει το τελικό χρονικό αποτέλεσµα της παράτασης προς το χειρότερο. Προτείνεται η προσεκτική παρακολούθηση του θέµατος. Θεωρούµε ότι η αιτιολόγηση της παράτασης θα δώσει νέα επιπρόσθετα επιχειρήµατα στις διεκδικήσεις µας, δεδοµένου ότι χορηγήθηκε επειδή : α) δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες χωροθέτησης (προφανώς από το κράτος) β) πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη διαµόρφωση των κατάλληλων χώρων υποδοµής. Ως επιχειρηµατολογία µας για το α) µπορούµε να προσπαθήσουµε ώστε να : διατηρήσουµε τις εκτάσεις Ε στην Αττική διατηρήσουµε τη λογική του νέου εθνικού χωροταξικού σχεδίου που θέλει τις επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας ενταγµένες µόνο σε εµπορευµατικά κέντρα αν δεν είναι εµπορευµατικά κέντρα και µας αποκλείουν από αυτά, τότε απαιτείται αλλαγή τακτικής, µε ισχυροποίηση των θέσεών µας µέσω των ήδη υπαρχόντων απαντήσεων ΥΠΕΧΩ Ε και ΥΜΕ στην ερώτηση του βουλευτή κου Πλεύρη συνέχιση της ίδιας τακτικής µέσω των ερωτήσεων, µε δεδοµένη όµως τη νοµοθετική ρύθµιση της παράτασης. 14

15 Για το β) θεωρείται δεδοµένη η ύπαρξη του χώρου και ελέγχεται µόνο η διαµόρφωσή τους αν µεν είναι εµπορευµατικά κέντρα, να γίνουν όλα βάσει των προδιαγραφών αν όχι, τότε έχουν θα γίνουν βάσει του Π 79/2004. Τυχόν παρεκκλίσεις µπορούν να συζητηθούν 5 ο : Χορήγηση ΦΙΧ Χορήγηση ΦΙΧ και στις ιαµεταφορικές επιχειρήσεις µέχρι 4 τόνους για αστικές και µόνο µεταφορές, κατ' ισοµοιρία µε όλες τις άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις (ταχυµεταφορές, ΕΛΤΑ) που κατ' ουσίαν εκτελούν το ίδιο έργο. 6 ο : ιαφοροποίηση της ευθύνης του ιαµεταφορέα ιαφοροποίηση της ευθύνης του διαµεταφορέα µε προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας (Εµπορικός νόµος) προς αυτήν της Ευρώπης, µε υιοθέτηση των όρων της συνθήκης CMR σε ότι αφορά τον επιµερισµό ευθύνης µεταξύ αποστολέα, παραλήπτη και διαµεσολαβούντων. 7 ο : Έλεγχος µεταφεροµένων φορτίων ADR και FRC Η νοµοθεσία ορίζει ποια φορτία θα µεταφέρονται µε πιστοποιητικά ADR και ποια µε πιστοποιητικά FRC. Ο έλεγχος νοµιµότητας της µεταφοράς θα δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στους νόµιµους τύπους αµαξωµάτων, θα προστατεύσει την ασφάλεια κατά τη µεταφορά αλλά και τη δηµόσια υγεία. 8 ο : Άρθρο 16 του ΚΒΣ Ζητείται η απλοποίηση του Άρθρου 16 του ΚΒΣ µε την απαλλαγή της υποχρεωτικής έκδοσης του αντιτύπου 2 για τον αποστολέα στην περίπτωση µηχανογραφηµένης έκδοσης φορτωτικών. Αντ' αυτού παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφου µέσω της ΕΑΦ ΣΣ όποια στιγµή το ζητήσει ο Αποστολέας. Ζητείται δυνητικά να εκδίδονται φορτωτικές χωρίς να αναφέρεται το κόµιστρο και να ακολουθεί η έκδοση εγχρήµατου τιµολογίου κατ' αντιστοιχία µε το Α και το Τιµολόγιο, που ισχύει σε όλες τις λοιπές συναλλαγές. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ Προσέγγιση πιθανών επενδυτών, είτε αυτόνοµα ως φορέας, είτε µέσω υπουργείου, είτε µέσω δήµων, για εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγκαταστάσεις σε επιτρεπόµενες περιοχές. Προσέγγιση υπουργείου ΠΕΧΩ Ε για τη στήριξη ή όχι του εθνικού χωροταξικού σε ότι αφορά τις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές. Αντίστοιχα προσέγγιση ΥΜΕ. Επαφές στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όχι σε πολιτικό επίπεδο, για ενηµέρωση περί των ενδεχοµένων χρήσης του Αναπτυξιακού νόµου, είτε αυτόνοµα ως επιχειρήσεις, είτε σε συνδυασµό µε επενδυτή, ώστε να γνωρίζουµε τα δεδοµένα>>. 15

16 3. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΕ Αναφέρονται στη συνέχεια οι πιο σηµαντικές δράσεις παρεµβάσεις της ΠΕΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Με ικανοποίηση ο κλάδος µας υποδέχθηκε το νόµο 3710/ Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις µε τον οποίο (άρθρο 12 παρ. 2) παρατείνεται µέχρι 31/12/2010 η άδεια λειτουργίας των λειτουργούντων σταθµών υπεραστικών λεωφορείων και των σταθµών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων του άρθρου 21 του Π.. 79/2004. Με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2010, που λήγουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεών µας, η ΠΕΕ διερευνά τη δυνατότητα µαζικής µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων του κλάδου σε οργανωµένες θέσεις µε τους εξής τρόπους : 1. Ανατρέχοντας σε τεχνικές εταιρείες για τη διερεύνηση δηµιουργίας και εκµετάλλευσης µεταφορικού πάρκου σε ενιαίους χώρους µε ευέλικτες µορφές εκµετάλλευσης. 2. Αναµένοντας τις απαντήσεις τους, ανατρέχουµε σε διερεύνηση αντίστοιχων λύσεων µε τη συνδροµή του κράτους. Τον Μάιο του, η ΠΕΕ δέχθηκε πρόταση από τον επιχειρηµατία κ. Μπάµπη Βωβό ( ιεθνής Τεχνική ΑΕ), για διερεύνηση επενδυτικής εµπλοκής του εν λόγω επιχειρηµατία στην κατασκευή και αξιοποίηση (ενοικίαση ή και πώληση) µεταφορικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ακολούθησε συνάντηση µε τον /ντή του γραφείου του ηµάρχου Αθηναίων (κ. Καρατζά) και την Σύµβουλό του Πολεοδόµο κα Λαγουδάκη προκειµένου να ανταλλαγούν απόψεις επί της πιθανής µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων του κλάδου µας. 30/5/ : συνάντηση µε Imperio Argo Group sa 7/6/ : Έκτακτη Γ.Σ. 27/6/ : Επιστολή προς ήµαρχο Αθηναίων κ. Νικ. Κακλαµάνη (µε κοινοποίηση στη Μονάδα Υποστήριξης & Αξιολόγησης - κα Λαγουδάκη) µε θέµα α) αποτελέσµατα έκτακτης Γ.Σ β) κοινοποίηση επιστολής που στείλαµε στην /νση Τροχαίας Περιστερίου 30/6/ : διαβίβαση της από επιστολής µας στον Γεν. Γραµµατέα Βιοµηχανίας του ΥΠ. Ανάπτυξης κ. Μελέτη Τζαφέρη 2/7/ : συνάντηση µε τον Γεν. Γραµ. Βιοµηχανίας του ΥΠ. Ανάπτυξης κ. Μελέτη Τζαφέρη 1/8/ : διαβιβάσθηκαν στον κ. Μ. Βωβό, δια του προέδρου κ. Σιαµά, οι δηλώσεις ενδιαφέροντος των µελών µας και του ζητήθηκε η επιβεβαίωση των προθέσεών του επί του θέµατος. 16

17 6 8/ : συναντήσεις µε εκπροσώπους κατασκευαστικών εταιρειών κ.κ. : Εµ. Στυλιανάκη (ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΠΕ) Ι. Αρβανίτη (ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ) Χ. Παπαναστασίου και Πλατσιώτη (ΓΑΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ) Κ. Παρανίκα (BINSWANGER ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ) Χρ. Πάνου (ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ) Π. Σιόρη (ESSENTIAL GROUP) 5/9/ : επιστολή προς τους ανωτέρω να µας επιβεβαιώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους έως 30/9/ 5/9/ : επιστολή προς τον κ. Μ. Βωβό να µας υποβάλλει έως 30/9/ εγγράφως πρόταση συνεργασίας 17/9/ : απάντηση από κ. Εµ. Στυλιανάκη (ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΠΕ) 30/9/ : απάντηση από κ. Ι. Αρβανίτη (ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ) 30/9/ : απάντηση από κ. Χρ. Πάνου (ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ) 13/1/2009 : επιστολή προς τους κ.κ. Εµ. Στυλιανάκη (ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΠΕ), Ι. Αρβανίτη (ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΜΕ), Χρ. Πάνου (ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ) Για το θέµα της µετεγκατάστασης, το.σ. εξετάζει τη δυνατότητα σύνταξης σχετικής µελέτης. 16/7/ : ενηµέρωση για απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Αγ. Ι. Ρέντη 14/11/ : συνάντηση µε Οργανισµό Αθήνας 13/1/2009 : επιστολή προς τον ήµο Αγ. Ι. Ρέντη µε κοινοποίηση στον Οργανισµό Αθήνας Συνεργασία µε ΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ 3.2. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Φ..Χ. (ΜΑΪΟΣ ) 1) Η ΠΕΕ µε επιστολή της προς την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Φ..Χ. & στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εξέφρασε την συµπαράστασή της στον αγώνα τους και τόνισε τα εξής : <<Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς (ΠΕΕ ), αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει καθηµερινά ο κλάδος των µεταφορέων, συµµερίζεται τα αιτήµατά σας και συµπαρίσταται στις κινητοποιήσεις σας. Θεωρούµε και εµείς αναγκαία την θεραπεία των αδικιών και παράλληλα την ισότιµη αντιµετώπιση γενικά του κλάδου των µεταφορών. Κρίνουµε επίσης ως απαραίτητα την τροποποίηση της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας 17

18 των φορτηγών κατά τις εργάσιµες ηµέρες του πενθηµέρου, την καθιέρωση αναλογικής τιµολογιακής πολιτικής συνδεδεµένη µε τα καύσιµα, τα διόδια και τις λοιπές επιβαρύνσεις και τέλος την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων για την νόµιµη κυκλοφορία και τις νόµιµες µεταφορές µε Φ.Ι.Χ, καθώς και για τις παρανόµως εκτελούντα εθνικές µεταφορές, µε ξένες πινακίδες. Είναι επιβεβληµένη η λήψη µέτρων και σε οριζόντια θέµατα, όπως η διαµόρφωση χώρου για τη δηµιουργία λειτουργικών εγκαταστάσεων, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της µεταφοράς και αποθήκευσης των εµπορευµάτων, µε τόλµη και όραµα. Οι κακές εργασιακές συνθήκες, τις οποίες όλοι µας σήµερα αντιµετωπίζουµε, αποτελούν τροχοπέδη στο δύσκολο έργο που επιτελούµε. Η κοινή αντιµετώπιση των προβληµάτων θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα αφού είναι άλλωστε γνωστό ότι η ισχύς επιτυγχάνεται εν τη ενώσει. Σας ευχόµαστε κάθε επιτυχία στον αγώνα σας>>. 2) Μετά τις δηλώσεις του αρµόδιου Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ότι προτίθεται να εξετάσει θετικά τα αιτήµατα του κλάδου Φ Χ, ακολούθησε νέα επιστολή έκκλησης για επανεξέταση της στάσης τους λόγω του ότι η διακοπή της τροφοδοσίας της αγοράς δηµιουργεί έντονο πρόβληµα στις επιχειρήσεις και σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους. 3) Μετά την λήξη των κινητοποιήσεων, λάβαµε επιστολή από το Πανελλήνιο Σωµατείο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, µε στόχο την επέκταση του ωραρίου παραλαβής και φόρτωσης κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβληµα, στην οποία απαντήσαµε τα εξής : << Είναι περιττό να αναφέρουµε ότι το πρόβληµα το οποίο θέτετε και το οποίο γίνεται εντονότερο κατά τις ώρες αιχµής, κυρίως στην περιοχή του Ελαιώνα αλλά και σε άλλα σηµεία όπου υπάρχει µεγάλη κυκλοφοριακή συγκέντρωση, ταλανίζει επί δεκαετίες και τις δικές µας επιχειρήσεις. Μετά τη λήξη (στις 15-5-) των πρόσφατων κινητοποιήσεών σας, το συσσωρευµένο επί 21 ηµέρες φορτίο (15 ηµερών απεργίας και 7 ανενεργών ηµερών µετά το Πάσχα) άρχισε να διακινείται µε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθµούς προκειµένου να εξοµαλυνθεί η αγορά, έχοντας ως αποτέλεσµα το έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα στην περιοχή του Βοτανικού (από όπου διακινείται το 90% του έτοιµου προς πώληση φορτίου) αλλά και στην υπόλοιπη Αττική. Οι ιαµεταφορικές επιχειρήσεις γνωρίζοντας τις έκτακτες αυτές ανάγκες, έχουν ήδη παρατείνει το ωράριό τους µέχρις ολοκλήρωσης της καθηµερινής παραλαβής τους που καταλήγει στις βραδινές ώρες, έχοντας ως οδηγό το ρυθµό άφιξης των εµπορευµάτων από τις εµπορικές, βιοτεχνικές, εισαγωγικές και λοιπές επιχειρήσεις. 18

19 Αντίστοιχα, η παραλαβή των εµπορευµάτων ξεκινά νωρίτερα το πρωί για τους ίδιους λόγους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας µας θα µπορούσαµε να υποδείξουµε στις επιχειρήσεις Μέλη µας να παρατείνουν υπό προϋποθέσεις την παραλαβή και αποστολή των εµπορευµάτων µέχρι τις βραδινές ώρες. Ωστόσο, τα Φ Χ διανοµής θα µπορούσαν να παραλάβουν τα διακινούµενα από τον εµπορικό κόσµο εµπορεύµατα, κατά τις ώρες λειτουργίας εκείνων των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να πρέπει να εργασθούν σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο. Σε κάθε περίπτωση, πιστεύοντας ότι µέσα από την συνεργασία µας µπορούµε να προσεγγίσουµε τις λύσεις στα κοινά προβλήµατα του τοµέα, προτείνουµε µία κοινή µας συνάντηση για τη συζήτηση του θέµατος που έχει προκύψει. Αναµένοντας απάντησή σας>>. 4) Με επιστολή µας προς το ΥΠΟΙΟ και το ΙΚΑ, ζητήσαµε την παράταση της προθεσµίας καταβολής των λοιπών κλπ. υποχρεώσεων ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ Στις 7/4/ πραγµατοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ιοικητή της Τροχαία Περιστερίου για συζήτηση του θέµατος. Ακολούθησε (22/5/) συνάντηση στην Κεντρική /νση Τροχαίας Αττικής Στις 26/5/ µε επιστολή µας προς την Τροχαία Περιστερίου (η οποία κοινοποιήθηκε στον ήµαρχο Αθηναίων κ. Ν. Κακλαµάνη, στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων & Μελετών του ήµου Αθηναίων, και στον Αντιδήµαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Αιγάλεω) προτείναµε: την άµεση ασφαλτόστρωση των οδών Αγ. Άννης, Ορφέως, Αγ.Πολυκάρπου και Μαρκόνι την µονοδρόµηση του άξονα Αγίας Άννης µε κατεύθυνση από Λ. Αθηνών µέχρι Λ. Π. Ράλλη την µονοδρόµηση όλης της Ορφέως µε κατεύθυνση από Κωνσταντινουπόλεως προς Λ. Κηφισσού (το τµήµα από Κων/λεως µέχρι Αµφιπόλεως καθώς και από Αγ. Άννης µέχρι Λ. Κηφισσού είναι ήδη µονοδροµηµένο) την µονοδρόµηση της Αγ. Πολυκάρπου µε κατεύθυνση από Αγ. Άννης προς Σπ. Πάτση. υστυχώς, ένα χρόνο σχεδόν µετά, δεν έχει σηµειωθεί καµία ενέργεια. 19

20 3.4. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 11/9/ : πρόταση COMERGON AE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ για στενότερη συνεργασία µας 10/11/ : ενηµέρωση από κ.. Ζαφειρίου ότι η εταιρεία Comergon Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ, έχει διαµορφώσει ένα ασφαλιστικό συµβόλαιο οι όροι του οποίου ανταποκρίνονται πλήρως µε την ευθύνη της ιαµεταφορικής επιχείρησης εθνικών µεταφορών, το οποίο επιθυµεί να παρουσιάσει στα µέλη του.σ. σε ώρα και ηµέρα που θα ορίσουµε ΕΡΓΑΤΙΚΑ Τον Ιούνιο του περασµένου χρόνου ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις και υπογράφηκε, σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, η διετής κλαδική Σ.Σ.Ε. 2009, για τους όρους αµοιβής και εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων µεταφορών όλης της χώρας. Την εν λόγω σύµβαση υπέγραψε για λογαριασµό του Συνδέσµου µας ο Πρόεδρος κ. Ι. Σιαµάς. Μετά την υπογραφή της η εν λόγω Σ.Σ.Ε. κοινοποιήθηκε σε όλα τα µέλη µας. Τον Μάιο του περασµένου χρόνου εκδόθηκε η ιαιτητική Απόφαση (.Α.) 11/ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας (Γραµµατείς Υπάλληλοι Γραφείου, Λογιστές Βοηθοί Λογιστών, Προσωπικό καθαριότητας Εισπράκτορες Αποθηκάριοι Κλητήρες ιανοµείς, Φύλακες Νυχτοφύλακες Θυρωροί Προσωπικό Η/Υ, Οδηγοί αυτοκινήτων, φορτηγών κλπ.). Σε όλες τις επιχειρήσεις µέλη µας, κοινοποιήθηκε η.α. καθώς και οι νέοι πίνακες αποδοχών ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ 20ΧΡΟΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΕ Έχει ανατεθεί σε εξειδικευµένη εταιρεία η καταγραφή της εικοσάχρονης δράσης της ΠΕΕ και η έκδοση ενός πολυτελούς λευκώµατος µε αρχειακό υλικό, την ιστορική διαδροµή και το διεκδικητικό πεδίο της Ένωσής µας, το οποίο θα παρουσιασθεί µετά από λίγους µήνες σε ειδική εκδήλωσή µας και θα διανεµηθεί φυσικά στα µέλη µας αλλά και σε όλους τους φορείς που σχετίζονται µε την ιαµεταφορά. 20

20 χρόνια. Γιορτάζουµε ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μάρτιος 2008. 20 χρόνια

20 χρόνια. Γιορτάζουµε ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μάρτιος 2008. 20 χρόνια 20 1988-2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μάρτιος 2008 Γιορτάζουµε 1988-2008 ετήσιος απολογισµός 2007 1 Μήνυµα του Προέδρου Η φετινή µας Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΙ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. ιαδικασία εγκατάστασης Προέδρου Συνέλευσης Ανάληψη της προσωρινής προεδρίας από τον Πρόεδρο του.σ. και ορισµός Γραµµατέα Συνέλευσης ιαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010 27.2.2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2010 27.2.2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΥΝΕΛΕΥΗ 2010 27.2.2010 ΕΤΗΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2009 1/29 Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ : 606/2010 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΤΗΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΝΕΛΕΥΕΩ των µελών της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς (Π.Ε.Ε..)

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ : 163/2012 Προς : Όλα τα Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ. Έδρα τους ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ , fax ,

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ , fax , ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙ ΗΣ ικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε..Ε. κ. Γρ. Γρηγορόπουλο Θεσσαλονίκη 6. 11.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 2/22

ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2002 2/22 ράσεις 2005-2006 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2006 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κοζάνης 25, 1118 55 Αθήνα Τηλ. 210 3253235, 210 3458887 Φαξ. 210 3254460 http:www.peed.gr 1 ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2008-2009 Με βάση την εξαετή πλέον εμπειρία του δικτύου και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του Δικτύου, όπως καταγράφονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία

Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε. για την διετία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 49 (ΤΕΕ/ΤΚΜ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ e-mail: info@sdatmbe.gr www.sdatmbe.gr Κατευθυντήριες γραμμές Προγραμματισμού Δράσης του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. 1ο ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Υποβάλλονται για έγκριση από την Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014, όπως αυτές περιέχονται στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 1387/83 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ 110 Α'): Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 : 'Εννοια 1. Οµαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: /Γ7 Ε Λ Λ ΗΝΙ Κ Η Δ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Αυλώνας 16/05/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 42

Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Αυλώνας 16/05/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 42 Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ ΚΟΙΝ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 122 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 122 ο.σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ηµεροµηνία: 04.03.2014 Τόπος: Ακαδηµίας 39, Αθήνα ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Δρ. Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ Πρόεδρος του ITS Hellas ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ITS Hellas & Ρόλος ITS for

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΑΑΑ ΣΣΕ/1975 ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΑΑΑ ΣΣΕ/1975 ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΑΑΑ ΣΣΕ/1975 ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2016 1. Την 4 η Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου, για το έτος 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6 ης /20-6-2014 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα