Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΪΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ Αζήλα, 8 Φεβξνπαξίνπ 2013 Αξ. πξση.: Γ1/Α/νηθ.2497 Ραρ. Γηεχζπλζε: Κεζνγείσλ ΑΘΖΛΑ Ξιεξνθνξίεο: Κ. Ληάξα Ρειέθσλν: Ρειενκνηφηππν: ΘΔΚΑ: Θαζνξηζκόο θξηηεξίωλ, κεζνδνινγίαο θαηαλνκήο απηνύζηνπ βηνληίδει θαη ξύζκηζε θάζε ζρεηηθνύ ζέκαηνο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002, όπωο ηζρύεη Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρν άξζξν 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 64/2005 «Κωδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΘ Α 98). 2. Ρν λ. 3054/2002 «Οξγάλωζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 230), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ην λ. 3423/2005 «Δηζαγωγή ζηελ Διιεληθή Αγνξά ηωλ Βηνθαπζίκωλ θαη ηωλ Άιιωλ Αλαλεώζηκωλ Καπζίκωλ» (ΦΔΘ Α 304), ηα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ λ. 3769/2009 «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 105) θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 17, θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4062/2012 «Αμηνπνίεζε ηνπ πξώελ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνύ-Πξόγξακκα ΗΛΙΟΣ-Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο (Δλζωκάηωζε Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ)-Κξηηήξηα Αεηθνξίαο Βηνθαπζίκωλ θαη Βηνξεπζηώλ (Δλζωκάηωζε Οδεγίαο 2009/30/ΔΚ)» (ΦΔΘ Α 70). 1

2 3. Ρν π.δ. 381/1989 «Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο» (ΦΔΘ Α 16) φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 27/1996 «Σπγρώλεπζε ηωλ Υπνπξγείωλ Τνπξηζκνύ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο» (ΦΔΘ Α 19) φπσο ηζρχεη, κε ην π.δ. 185/2009 «Αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο, θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ππαγωγή ζην Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο» (ΦΔΘ Α 213) θαη κε ην π.δ. 189/2009 «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήηωλ ηωλ Υπνπξγείωλ» (ΦΔΘ Α 221), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 24/2010 «Αλαθαζνξηζκόο ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηωλ Υπνπξγείωλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ 189/2009» (ΦΔΘ Α 56). 4. Ρν π.δ. 284/1988 «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΘ Α 128) φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 81/2002 «Σπγρώλεπζε ηωλ Υπνπξγείωλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΘ Α 57) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 185/2009 «Αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο, θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ππαγωγή ζην Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο» (ΦΔΘ Α 213). 5. Ρν π.δ. 402/1988 «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεωξγίαο» (ΦΔΘ Α 187) φπσο ηζρχεη. 6. Ρελ ππ αξηζ. 2876/ απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ Υπνπξγείωλ» (ΦΔΘ Β 2234). 7. Ρν π.δ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξωηώλ Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ» (ΦΔΘ Α 141) ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 90/2012 «Γηνξηζκόο Υπνπξγνύ θαη Υθππνπξγώλ» (ΦΔΘ Α 144). 8. Ρελ ππ αξηζ. ΞΝΗΘ ΔΜ/ απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ ζηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε» (ΦΔΘ Β 2574). 9. Ρελ ππ αξηζ / απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήηωλ ηνπ Υθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αζεκάθε Παπαγεωξγίνπ» (ΦΔΘ Β 2101) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ / φκνηα απφθαζε (ΦΔΘ Β 2166). 10. Ρελ ππ αξηζ. 44/ απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ ζηνλ Αλαπιεξωηή Υπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ Φαξαθόπνπιν Μάμηκν» (ΦΔΘ Β 2094). 11. Ρελ 334/2004 απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ (Α.Σ.Π.) Καύζηκα απηνθηλήηωλ πεηξέιαην βηνινγηθήο πξνέιεπζεο (βηνληίδει) γηα θηλεηήξεο ληίδει Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ (ΦΔΘ Β 713/2005 θαη ζπκπιήξσζε ζην ΦΔΘ Β 1149/2005). 12. Ρηο απνθάζεηο ηνπ Α.Σ.Π.: α) 513/2004 κε ηίηιν «Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξόνδν ηεο απόθαζεο Α.Φ.Σ. 291/2003 Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο , όζνλ αθνξά ηελ 2

3 πνηόηεηα ηωλ θαπζίκωλ βελδίλεο θαη ληίδει, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη» (ΦΔΘ Β 1149/2005), β) 514/2004 κε ηίηιν «Καύζηκα απηoθηλήηωλ Πεηξέιαην θίλεζεο Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη Γνθηκώλ» (ΦΔΘ Β 1490/2004), θαζψο θαη γ) 460/2009 κε ηίηιν Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 92/2009 «Πξνζαξκνγή ζηε ηερληθή πξόνδν ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 514/2004 Καύζηκα απηνθηλήηωλ-πεηξέιαην θίλεζεο-απαηηήζεηο θαη κέζνδνη Γνθηκώλ, (ΦΔΚ Β 1490/ ), θαζώο θαη ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 513/2004 Πξνζαξκνγή ζηε ηερληθή πξόνδν ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 291/2003 Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο , όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηωλ θαπζίκωλ βελδίλεο θαη ληίδει, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, (ΦΔΚ 1149/Β/ )» (ΦΔΘ Β 67/2010). δ)316/2010 κε ηίηιν «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο θαπζίκωλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ», (ΦΔΘ Β 501/2012). 13. Ρελ Γ2/Α/22285/ απφθαζε «Σπκπιήξωζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο ππ αξηζ. Γ2/16570/ Καλνληζκόο Αδεηώλ (ΦΔΚ 1306/Β/ ) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη» (ΦΔΘ Β 2998). 14. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε : Άξζξν 1 πνινγηζκόο θαηαλεκόκελεο πνζόηεηαο θαη ππνρξεώζεηο παξαιαβήο απηνύζηνπ βηνληίδει 1. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4.α ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη (εθεμήο πξφζθιεζε) πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο πξηλ ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ, θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει γηα ην επφκελν έηνο (πεξίνδνο 1 εο Ηαλνπαξίνπ-31 εο Γεθεκβξίνπ) θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλάκεημεο απηνχζηνπ βηνληίδει ζην κείγκα πεηξειαίνπ θίλεζεο κε βηνληίδει. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σο άλσ πξνο θαηαλνκή εηήζηαο πνζφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγηζην πνζνζηφ αλάκεημεο απηνχζηνπ βηνληίδει ζην πεηξέιαην θίλεζεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ΑΣΠ, θαη ην 85% ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαηαλαισζεί ην επφκελν έηνο. 2. Νη δηθαηνχρνη ηεο θαηαλνκήο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 7.α ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη (εθεμήο απφθαζε θαηαλνκήο), ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ θαη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο ηηο θαηαλεκεζείζεο ζε απηνχο ζπλνιηθέο εηήζηεο πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει θαη νη θάηνρνη Άδεηαο Γηχιηζεο ππνρξενχληαη λα ηηο παξαιακβάλνπλ. 3. Νη θάηνρνη Άδεηαο Γηχιηζεο νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ επηπιένλ πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο ή απφ θαηφρνπο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη θαη ην επηπιένλ 15% ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ην νπνίν δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνο θαηαλνκή εηήζηαο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1, ηθαλνπνηεί ην πνζνζηφ αλάκεημεο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 3

4 H παξαιαβή ηεο πνζφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, γίλεηαη σο εμήο: i) Ρν ήκηζπ ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά απφ δηθαηνχρν/νπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο, νη νπνίνη ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1.Α.ε ή/θαη 1.Α.ζ θαη ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ άξζξνπ 5. Ζ πνζφηεηα απηή παξάγεηαη ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ησλ αλσηέξσ δηθαηνχρσλ. ii) Ρν ήκηζπ ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη απφ δηθαηνχρν/νπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο ή απφ θαηφρνπο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ. Ζ πνζφηεηα απηή παξάγεηαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 4. Δθφζνλ απμεζεί ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαηαλάισζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα, νη θάηνρνη Άδεηαο Γηχιηζεο νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ θαηά αληίζηνηρν πνζνζηφ απμεκέλεο πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει, αλαινγηθά αλά δηθαηνχρν, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηαλνκή, έηζη ψζηε ην 85% ηνπ ζπλφινπ ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ παξαιακβάλνπλ λα πξνέξρεηαη απφ δηθαηνχρνπο ηεο θαηαλνκήο. Ρν ππφινηπν 15% παξαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.i θαη 3.ii. 5. Δθφζνλ κεησζεί έσο θαη 15% ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαηαλάισζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα, παξακέλνπλ ζηαζεξέο νη θαηαλεκεζείζεο πνζφηεηεο αλά δηθαηνχρν θαη παξαιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο θαηφρνπο Άδεηαο Γηχιηζεο. H ππφινηπε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3.i θαη 3.ii. Δθφζνλ κεησζεί πεξηζζφηεξν ηνπ 15% ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαηαλάισζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα, κεηψλνληαη θαηά αληίζηνηρν πνζνζηφ νη θαηαλεκεζείζεο πνζφηεηεο αλαινγηθά αλά δηθαηνχρν θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηαλνκή, κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 7.δ.γγ ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη. 6. Νη θάηνρνη Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζνπλ εηζαγσγέο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, πεηξειαίνπ θίλεζεο πξνο δηάζεζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ζχλνιν ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηθαλνπνηεί ην πνζνζηφ αλάκεημεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. Ζ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ απηνχζηνπ βηνληίδει γίλεηαη σο εμήο: α) 85% ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο, αλαινγηθά θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο, β) 15% ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο ή απφ θαηφρνπο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3.i θαη 3.ii. Άξζξν 2 Θξηηήξηα θαηαλνκήο απηνύζηνπ βηνληίδει Γηα ηελ θαηαλνκή ηεο εηήζηαο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 4

5 α1) Νη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει θαη πξνέξρνληαη απφ εθηάζεηο εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ νη νπνίεο έρνπλ ζπκβνιαηνπνηεζεί κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο θαη παξαγσγψλ απηνχζηνπ βηνληίδει θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (Ν.Π.Γ.Δ.) ηνπ Νξγαληζκνχ Ξιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.). α2) Νη πνζφηεηεο βακβαθφζπνξνπ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει. α3) Νη πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει. β) Ζ αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει. Πηελ πεξίπησζε παξαγσγψλ απηνχζηνπ βηνληίδει, ε αηηνχκελε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, εθφζνλ απηή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαη ην 25% ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, εθφζνλ απηή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πηελ πεξίπησζε εηζαγσγέσλ πνπ πξνζθνκίδνπλ ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει απφ κνλάδεο παξαγσγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αηηνχκελε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, αθελφο ην άζξνηζκα ηνπ 25% ησλ εηήζησλ δπλακηθνηήησλ γηα θάζε ζπκβεβιεκέλε κνλάδα παξαγσγήο θαη αθεηέξνπ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αηηνχκελε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνο θαηαλνκή ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει. Δθφζνλ ε αηηνχκελε πνζφηεηα ππεξβαίλεη ηα αλσηέξσ φξηα, απηή αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε λα πιεξνί ηα φξηα απηά. γ) Ζ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο Γ1/Α/νηθ.10839/ «Δμεηδίθεπζε πξώηωλ πιώλ θαη θαζνξηζκόο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηωλ πνζνηήηωλ ηνπο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ λ. 4062/2012 (ΦΔΚ Α 70)» (ΦΔΘ Β 1667), θαζψο θαη απφ άιγε, αθαηέξγαζηε γιπθεξίλε, βαγάζζε, κε εδψδηκεο θπηηαξηλνχρεο θαη ιηγλνθπηηαξηλνχρεο χιεο θαη θιάζκα βηνκάδαο απφ βηνκεραληθά ή αζηηθά απφβιεηα. Δηδηθά γηα ηελ θαηαλνκή έηνπο 2013 ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2.i ηνπ άξζξνπ 7. Ρν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηάξθεηαο, ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ε αηηνχζα εηαηξεία πξέπεη λα έρεη ίδηα ζπκκεηνρή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Άξζξν 3 Αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζηελ θαηαλνκή 1. Ρα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5Α παξ. 1 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, ηα νπνία επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηήζηα θαηαλνκή απηνχζηνπ βηνληίδει, ππνβάιινπλ κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ πξφζθιεζε, ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αίηεζε Σπκκεηνρήο ζηελ Καηαλνκή Απηνύζηνπ Βηνληίδει γηα ην έηνο [αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαλνκήο]», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 5

6 Α. Σηελ πεξίπηωζε παξαγωγώλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κνλάδα παξαγωγήο απηνύζηνπ βηνληίδει εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: α) Αίηεζε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, κε ζθξαγίδα εηαηξείαο, ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. β) Αληίγξαθν ηνπ θχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο ή αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή θαηά ην νηθείν δίθαην ηνπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. γ ) Άδεηα δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 7. δ) Βεβαίσζε απφ ηελ εζληθή αξκφδηα αξρή, πξνθεηκέλνπ γηα κνλάδεο παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει εγθαηεζηεκέλεο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ή απφ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ γηα κνλάδεο παξαγσγήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πνπ λα βεβαηψλεη φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βξίζθεηαη ζε ηζρχ. ε) Σηελ πεξίπηωζε κνλάδωλ παξαγωγήο απηνύζηνπ βηνληίδει πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ζη) Δπίζεκα έγγξαθα, ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο γηα ην απηνχζην βηνληίδει, θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηαλνκήο, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1/100 ηεο αηηνχκελεο πνζφηεηαο νχηε απφ 100 θπβηθά κέηξα αλά κνλάδα παξαγσγήο, ηδηφθηεηε ή ζπκβεβιεκέλε, ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. δ) Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2.ii ηνπ άξζξνπ 7, ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. γ, ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηάξθεηαο θαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ππνβάιιεηαη ε απφθαζε έληαμεο, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο είλαη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ή ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξχκαηνο, απ φπνπ λα πξνθχπηεη ε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζηελ έξεπλα, ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε) Βεβαίσζε ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζρεηηθά κε ηηο εθηάζεηο εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, αλά είδνο θαιιηέξγεηαο θαη αλά Ξεξηθέξεηα, εθθξαζκέλεο ζε ζηξέκκαηα, νη νπνίεο έρνπλ ζπκβνιαηνπνηεζεί κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει θαη έρνπλ πινπνηεζεί θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο ειαηνχρσλ ζπφξσλ, αλά είδνο θαιιηέξγεηαο, εθθξαζκέλεο ζε ηφλνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθηάζεηο απηέο. Νη πνζφηεηεο ειαηνχρσλ ζπφξσλ πνπ βεβαηψλεη ν ΝΞΔΘΔΞΔ, πξέπεη: 6

7 i) λα πξνέξρνληαη απφ ζπκβάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Ν.Π.Γ.Δ. ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε ζρέζε κε ην έηνο θαηαλνκήο θαη έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη ii) λα έρνπλ παξαδνζεί απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο ζηελ αηηνχζα εηαηξεία θαη iii) λα έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 παξ. 1. ζ) i) Ζιεθηξνληθφ αξρείν ηχπνπ ινγηζηηθψλ θχιισλ κε ηίηιν «Ππλνδεπηηθνί Ξίλαθεο Ξξψησλ ιψλ Δγρψξηαο Ξξνέιεπζεο γηα Ξαξαγσγή Απηνχζηνπ Βηνληίδει», ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα θαη ηα ππνδείγκαηα Ξηλάθσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 3 πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη θαη είλαη δηαζέζηκνη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (http://www.ypeka.gr), πιήξσο ζπκπιεξσκέλν, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: -Πην θχιιν Α-1: ηα ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο (πψιεζεο ή αγνξάο) βακβαθφζπνξνπ εγρψξηαο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει, ζπλνδεπφκελα απφ ηα ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ απνζηνιήο. -Πην θχιιν Α-2: ηα ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο (πψιεζεο ή αγνξάο) ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει, ζπλνδεπφκελα απφ ηα ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ απνζηνιήο. -Πην θχιιν Α-3: ζε πεξίπηωζε ηδηνπαξαγωγήο βακβαθόζπνξνπ, εγρώξηαο πξνέιεπζεο πξννξηδόκελνπ γηα παξαγωγή απηνύζηνπ βηνληίδει, ηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθψλ ζην βηβιίν απνζήθεο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία λα απνδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ χπαξμε ησλ αηηνχκελσλ πνζνηήησλ βακβαθφζπνξνπ. Ρα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο βακβαθφζπνξνπ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά δειηία απνζηνιήο, πνπ δειψλνπλ νη αηηνχζεο εηαηξείεο, πξέπεη αθελφο λα έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξνεγνχκελε θαηαλνκή έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ θαηαλνκή θαη, αθεηέξνπ λα κελ έρνπλ δεισζεί μαλά ζην πιαίζην θαηαλνκήο πξνεγνχκελσλ εηψλ. Κε εμαίξεζε ηελ θαηαλνκή έηνπο 2013, ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, κφλν νη πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, ηηο νπνίεο ε αηηνχζα εηαηξεία έρεη πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ θάηνρν Άδεηαο Ππιινγήο θαη Κεηαθνξάο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1 ηεο ΘΑ 50910/2727/ «Μέηξα-Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεώλ Απνβιήηωλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο» (ΦΔΘ 1909 Β ). ii) Σε πεξίπηωζε ηδηνπαξαγωγήο βακβαθόζπνξνπ, εγρώξηαο πξνέιεπζεο πξννξηδόκελνπ γηα παξαγωγή απηνύζηνπ βηνληίδει: Θεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ ζην βηβιίν απνζήθεο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία λα απνδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ χπαξμε ησλ δεισζεηζψλ πνζνηήησλ βακβαθφζπνξνπ. 7

8 iii) πεχζπλεο δειψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, απφ ηνπο νπνίνπο ε αηηνχζα εηαηξεία έρεη πξνκεζεπηεί απηέο ηηο πξψηεο χιεο, ζηηο νπνίεο δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 4. η) Ξίλαθα πεξηερνκέλσλ ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. Β. Σηελ πεξίπηωζε εηζαγωγέωλ πνπ πξνζθνκίδνπλ ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο απηνύζηνπ βηνληίδει από κνλάδεο παξαγωγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: α) Αίηεζε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, κε ζθξαγίδα εηαηξείαο, ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. β) Αληίγξαθν ηνπ θχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο ή αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή θαηά ην νηθείν δίθαην ηνπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ εδξεχεη. γ) Άδεηα Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 7. δ) Ππκβάζεηο γηα αγνξά απηνχζηνπ βηνληίδει γηα ην έηνο θαηαλνκήο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνκήζεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει θαη ε ζπλνιηθή πξνκεζεπφκελε πνζφηεηα. ε) i) Γηα θάζε ζπκβεβιεκέλε κνλάδα παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει, επίζεκα έγγξαθα απφ αξκφδηα αξρή, θαηά ην νηθείν δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, ζπλνδεπφκελα απφ βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πνπ λα βεβαηψλεη φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο βξίζθεηαη ζε ηζρχ. ii) Δθφζνλ ζηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ αλαγξάθεηαη ε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει, απηή ππνινγίδεηαη σο εμήο: (Ζκεξήζηα δπλακηθφηεηα) * (Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο) ή (Ωξηαία δπλακηθφηεηα) * (Ώξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα) * (Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο). Πε πεξίπησζε πνπ ζηα ππνβαιφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ αλαθέξνληαη νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο ή/θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο απηέο ζεσξνχληαη ίζεο κε 330 θαη 24, αληίζηνηρα. Δθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθφηεηαο, ε ππθλφηεηα ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει ζεσξείηαη ίζε κε 0,88 θηιά/ιίηξν. ζη) Δπίζεκα έγγξαθα, ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο γηα ην απηνχζην βηνληίδει θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηαλνκήο, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1/100 ηεο αηηνχκελεο πνζφηεηαο (Αi) νχηε απφ 100 θπβηθά κέηξα αλά ζπκβεβιεκέλε κνλάδα παξαγσγήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. 8

9 δ) Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2.ii ηνπ άξζξνπ 7 ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. γ, ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηάξθεηαο θαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ππνβάιιεηαη ε απφθαζε έληαμεο, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο είλαη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ή ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξχκαηνο, απ φπνπ λα πξνθχπηεη ε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζηελ έξεπλα, ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε) Σηελ πεξίπηωζε εηζαγωγέα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ζ) Ξίλαθα πεξηερνκέλσλ ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 2. Ρα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1 θαηαηίζεληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ελψ ζε πεξίπησζε μελφγισζζσλ θείκελσλ απηά ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρα μελφγισζζα δεκφζηα έγγξαθα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε (Apostille) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1497/1984 (ΦΔΘ Α 108). 3. Ν θάθεινο ηεο αίηεζεο θέξεη ηελ επηζήκαλζε «ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ» θαη ζπλνδεχεηαη απφ δεχηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πεξηέρεη θσηναληίγξαθα φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν νπνίνο θέξεη ηελ επηζήκαλζε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ». Πην «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ» δελ πεξηιακβάλνληαη δηθαηνινγεηηθά ή ηκήκαηα δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληα, θαιχπηνληαη απφ επηρεηξεκαηηθφ ή άιινπ είδνπο απφξξεην. 4. Πε πεξίπησζε πνπ ε ίδηα κνλάδα παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εκθαλίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο, είηε σο παξαγσγφο θαη ζπκβεβιεκέλε κε ηνπιάρηζηνλ έλα εηζαγσγέα είηε ζπκβεβιεκέλε κε ηνπιάρηζηνλ δχν εηζαγσγείο, ε δπλακηθφηεηα ηεο επηκεξίδεηαη αλαινγηθά ζηηο αηηνχζεο εηαηξείεο κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αίηεζε, εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 2 εδάθην β. 5. Ζ κε ππνβνιή θάπνηνπ απφ ηα θαζνξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ παξ. 1 εδάθην Α ζεκεία α, β, γ, δ θαη ζη θαζψο θαη εδάθην Β ζεκεία α, β, γ, δ, ε θαη ζη, ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο, απνθιείεη ηελ αηηνχζα εηαηξεία απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαλνκήο. 6. Θάζε εηαηξεία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο εηήζηαο θαηαλνκήο απηνχζηνπ βηνληίδει κε κφλν κία αίηεζε, εηδάιισο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαλνκήο. 7. Ζ ππνβνιή νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ εθηφο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1, δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο. 8. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαλνκήο. 9

10 Άξζξν 4 Απνζθξάγηζε θαθέιωλ θαη έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη Διέγρνπ 1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ ηεο πξφζθιεζεο, πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ αηηήζεσλ ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 2. Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο «ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ» θαη «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ» θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ κε ηελ έλδεημε «ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ». Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα θαη έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ αηηνπζψλ εηαηξεηψλ ή πξφζσπν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνπο αηηνχληεο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ κε ηελ επηζήκαλζε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ». 3. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ησλ θχξησλ θαθέισλ σο πξνο ηελ ηππηθή ηνπο πιεξφηεηα. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, φπνπ θαηαγξάθεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο πνπ πξνθξίλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηππηθήο πιεξφηεηαο, ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ άξζξνπ 5 θαη αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ πξνθξίλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο ηππηθήο πιεξφηεηαο. 4. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο, θαηά ην άξζξν 3, ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αηηνχζεο εηαηξείεο. 5. Ζ εηήζηα πξνο θαηαλνκή πνζφηεηα, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ. 1, θαηαλέκεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ πξνθξίλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηππηθήο πιεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ άξζξνπ Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ ππνβάιιεη γλσκνδφηεζε φπνπ θαηαγξάθεη ηηο πξνο θαηαλνκή πνζφηεηεο αλά εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε θαηαλνκήο. Άξζξν 5 Κεζνδνινγία θαηαλνκήο απηνύζηνπ βηνληίδει 1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, ππνινγίδεη ηηο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει αλά εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: Θi ={[0,57 * ΔΙ1i / (Πχλνιν ΔΙ1i)] + [0,07* ΔΙ2i / (Πχλνιν ΔΙ2i)] + [0,125 * ΔΙ3i / (Πχλνιν ΔΙ3i)] + [0,1875 * Ai / (Πχλνιν Ai)] + [0,0475* Ei / (Πχλνιν Ei)]} *πνζφηεηα βηνληίδει πξνο θαηαλνκή, φπνπ: i = ε εμεηαδφκελε εηαηξεία, Θi = θαηαλεκφκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει έηνπο, ζε ρηιηφιηηξα, ΔΙ1i = ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει παξαγφκελα απφ πξψηεο χιεο, ζχκθσλα κε ηε βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1.Α.ε, ιακβάλνληαο σο απφδνζε απηνχζηνπ βηνληίδει αλά ηφλν πξψηεο χιεο, ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 10

11 ΔΗΓΝΠ ΔΙΑΗΝΣΝ ΠΞΝΟΝ ΑΞΝΓΝΠΖ (ΣΗΙΗΝΙΗΡΟΑ ΒΗΝΛΡΗΕΔΙ/ΡΝΛΝ ΠΞΝΟΝ) ΖΙΗΑΛΘΝΠ 0,440 ΔΙΑΗΝΘΟΑΚΒΖ 0,440 ΠΝΓΗΑ 0,220 Πε πεξίπησζε πνπ ζηε βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1. Α.ε πεξηιακβάλνληαη πξψηεο χιεο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη αληίζηνηρεο ηηκέο απφδνζεο ζε βηνληίδει, πνπ ιακβάλεη ππφςε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΙ1i, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΞΔΘΑ. Δάλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα παξαιεθζέλησλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ αλά είδνο θαιιηέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΠΓΔ, αληηζηνηρεί ζε ζηξεκκαηηθή απφδνζε πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαησηέξσ ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο αλά Ξεξηθέξεηα, νη πνζφηεηεο ειαηνχρσλ ζπφξσλ πνπ βεβαηψλεη ν ΝΞΔΘΔΞΔ κε ηε βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1.α.ε, κεηψλνληαη έηζη ψζηε ε ζηξεκκαηηθή απφδνζε αλά είδνο θαιιηέξγεηαο θαη αλά Ξεξηθέξεηα λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο ηνπ θαησηέξσ πίλαθα. ΔΗΓΝΠ ΔΙΑΗΝΣΝ ΠΞΝΟΝ ΑΞΝΓΝΠΖ (ΘΗΙΑ ΠΞΝΟΝ/ΠΡΟΔΚΚΑ) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΙΗΑΛΘΝΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑ 360 ΗΠΕΙΡΟ 290 ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 280 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 290 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 320 ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΤΒΟΙΑ 300 ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 325 ΔΙΑΗΝΘΟΑΚΒΖ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 200 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 250 ΠΝΓΗΑ ΟΛΕ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 350 Πε πεξίπησζε πνπ ζηα ζηνηρεία ηνπ ΝΠΓΔ πεξηιακβάλνληαη πξψηεο χιεο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ή Ξεξηθέξεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη αληίζηνηρεο ηηκέο ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ν ΝΞΔΘΔΞΔ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1.α.ε, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηνπ ΞΔΘΑ. 11

12 ΔΙ2i = ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει, παξαγφκελα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ βακβαθφζπνξνπ, πνπ δειψλεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1.Α.α, ζεσξψληαο φηη παξάγνληαη 0,14 ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει αλά ηφλν βακβαθφζπνξνπ, ΔΙ3i = ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει, παξαγφκελα απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1.Α.α, ζεσξψληαο φηη παξάγνληαη 1,07 ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει αλά κεηξηθφ ηφλν πξψηεο χιεο, Ai = αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει, ζε ρηιηφιηηξα, θαηά ην άξζξν 2 εδάθην β, Ei = ν ιφγνο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο εληφο ηνπ έηνπο θαηαλνκήο, ζε επξψ, ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο, ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαηά ην άξζξν 3 παξ. 1.Α.δ θαη 1.Β.δ, πξνο ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει Αi, ζε ρηιηφιηηξα. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή εληφο ηνπ έηνπο θαηαλνκήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ηζνχηαη κε ην ιφγν ηεο ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο ηεο, ζε επξψ, ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, δηαηξεκέλεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ πνπ δηαξθεί ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα επί ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ θαηά ηνπο νπνίνπο είλαη ζε ηζρχ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα εληφο ηνπ έηνπο θαηαλνκήο. 2. Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνθχπηνπζεο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκβνιαηνπνηεκέλεο εθηάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, βακβαθφζπνξν, θαζψο θαη ρξεζηκνπνηεκέλα θπηηθά έιαηα, ηεγαλέιαηα θαη δσηθά ιίπε, θαηά ην άξζξν 2 εδάθηα α1, α2 θαη α3, ππεξβαίλνπλ ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ΔΙ1i, ΔΙ2i θαη ΔΙ3i, αληίζηνηρα, απηέο θαηαλέκνληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζηηο αηηνχζεο εηαηξείεο θαη κεηψλνληαη αλαινγηθά νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ ΔΙ1i, ΔΙ2i θαη ΔΙ3i δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 23% ηεο αξρηθήο ηνπο ηηκήο. 3. Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνθχπηνπζεο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκβνιαηνπνηεκέλεο εθηάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, βακβαθφζπνξν, θαζψο θαη ρξεζηκνπνηεκέλα θπηηθά έιαηα, ηεγαλέιαηα θαη δσηθά ιίπε, θαηά ην άξζξν 2 εδάθηα α1, α2 θαη α3, ππνιείπνληαη ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ΔΙ1i, ΔΙ2i θαη ΔΙ3i, αληίζηνηρα, ηφηε νη ζπληειεζηέο απηνί κεηψλνληαη ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηηο πνζφηεηεο θαη απμάλνληαη αλαινγηθά νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ. 4. Πε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, είηε δελ ππνβιεζνχλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απφ θακία απφ ηηο αηηνχζεο εηαηξείεο, είηε ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ζηα ινηπά θξηηήξηα. Άξζξν 6 Ξξόζζεηεο δηαδηθαζίεο 1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ, δηαβηβάδεη, κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζην Πψκα Γίσμεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (Π.Γ.Ν.Δ.) ηα ππνβιεζέληα ειεθηξνληθά αξρεία, ηα ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ εγγξαθψλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαη ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο θαηά ην άξζξν 3 παξ. 12

13 1.Α.ζ γηα έιεγρν. Ρν Π.Γ.Ν.Δ. δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο αηηνχζεο εηαηξείεο, νη νπνίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη πιήξσο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ειέγρνπο απηνχο. 2. Κεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, ην Π.Γ.Ν.Δ. ππνβάιιεη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαβίβαζεο ησλ ζηνηρείσλ, θαηάινγν κε ηηο νξηζηηθέο, κεηά ηνλ έιεγρν, πνζφηεηεο βακβαθφζπνξνπ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, αλά εηαηξεία θαη είδνο πξψηεο χιεο, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ρα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ επαλππνινγηζκφ ησλ ΔΙ2i θαη ΔΙ3i, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ άξζξνπ 15Α παξ. 7δ ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη. Άξζξν 7 Ρειηθέο θαη Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 1. α) Κέρξη θαη ηηο , αληί ηεο ππνβνιήο ηεο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ ηεο απφθαζεο Γ2/Α/22285/ «Ππκπιήξσζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ππ αξηζ. Γ2/16570/ Θαλνληζκφο Αδεηψλ (ΦΔΘ 1306/Β/ ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη» (ΦΔΘ Β 2998), φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 1.Α.γ., επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ησλ θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ: i) Σηελ πεξίπηωζε κνλάδωλ παξαγωγήο απηνύζηνπ βηνληίδει πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εληόο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο: άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3325/2005 φπσο ηζρχεη. Δθφζνλ ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο δελ αλαγξάθεηαη ε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, πξνζθνκίδεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ε άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ε απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ρνξεγήζεθε ε ηζρχνπζα άδεηα ιεηηνπξγίαο, φπνηα εθ ησλ δχν αλαγξάθεη ηε δπλακηθφηεηα. ii) Σηελ πεξίπηωζε κνλάδωλ παξαγωγήο απηνύζηνπ βηνληίδει πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: ε αληίζηνηρε, γηα ην νηθείν δίθαην ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο, άδεηα ιεηηνπξγίαο. Δθφζνλ ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο δελ αλαγξάθεηαη ε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, πξνζθνκίδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά επίζεκα έγγξαθα απφ αξκφδηα αξρή, θαηά ην νηθείν δίθαην ηνπ θξάηνπο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηε δπλακηθφηεηα. iii) Δθφζνλ ζηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ (i) θαη (ii) δελ αλαγξάθεηαη ε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει, απηή ππνινγίδεηαη σο εμήο: (Ζκεξήζηα δπλακηθφηεηα) * (Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο) ή (Ωξηαία δπλακηθφηεηα) * (Ώξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα) * (Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο). Πε πεξίπησζε πνπ ζηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ αλαθέξνληαη νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο ή/θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο απηέο ζεσξνχληαη ίζεο κε 330 θαη 24, αληίζηνηρα. Δθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθφηεηαο, ε ππθλφηεηα ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει ζεσξείηαη ίζε κε 0,88 θηιά/ιίηξν. β) Κέρξη θαη ηηο , δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ ηεο απφθαζεο Γ2/Α/22285/ «Ππκπιήξσζε ηεο ππνπξγηθήο 13

14 απφθαζεο ππ αξηζ. Γ2/16570/ Θαλνληζκφο Αδεηψλ (ΦΔΘ 1306/Β/ ) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη» (ΦΔΘ Β 2998), φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 1.Β. γ. 2. i) Δηδηθά γηα ηελ θαηαλνκή έηνπο 2013, ην πξψην εδάθην ηεο παξ. γ ηνπ άξζξνπ 2 ηζρχεη σο εμήο: Νη ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο κε παλεπηζηεκηαθά ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή/θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο Γ1/Α/νηθ.10839/ «Δμεηδίθεπζε πξώηωλ πιώλ θαη θαζνξηζκόο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηωλ πνζνηήηωλ ηνπο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ λ. 4062/2012 (ΦΔΚ Α 70)» (ΦΔΘ Β 1667), θαζψο θαη απφ άιγε, αθαηέξγαζηε γιπθεξίλε, βαγάζζε, κε εδψδηκεο θπηηαξηλνχρεο θαη ιηγλνθπηηαξηλνχρεο χιεο θαη θιάζκα βηνκάδαο απφ βηνκεραληθά ή αζηηθά απφβιεηα. ii) Δηδηθά γηα ηελ θαηαλνκή έηνπο 2013: α) ζηελ πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο κε παλεπηζηεκηαθφ ή εξεπλεηηθφ ίδξπκα θαη θνξέα, πνπ εδξεχεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. γ, ππνβάιιεηαη ε ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο, ζηελ νπνία ε αηηνχζα εηαηξεία είλαη ζπκβαιιφκελε, απ φπνπ λα πξνθχπηεη ε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο ζηελ έξεπλα γηα ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθφ έηνο, ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, β) ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. γ, ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηάξθεηαο θαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ππνβάιιεηαη ε απφθαζε έληαμεο, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο είλαη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ή ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξχκαηνο, απ φπνπ λα πξνθχπηεη ε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζηελ έξεπλα, ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. 3. Πε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ ή ηεο έγθξηζεο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ λ. 3423/2005 (ΦΔΘ Α 304) γηα ζπκκεηνρή ζηελ θαηαλνκή απηνχζηνπ βηνληίδει, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηαλνκήο, αλαθαιείηαη απηνδίθαηα ε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ θαηαλνκή. 4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει ηνπ άξζξνπ 1 πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα αεηθνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ άξζξσλ 20, 21 θαη 22 ηνπ λ. 4062/2012 (ΦΔΘ Α 70) θαη λα έρεη παξαρζεί εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 5. Νη ππφρξενη ηεο αλάκεημεο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ζχλνιν ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά αλακεηγλχεηαη κε απηνχζην βηνληίδει ζε πνζνζηφ ίζν κε ην κέγηζην πνζνζηφ αλάκεημεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ΑΣΠ. 6. Ρα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 3 θαη 4 πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 14

15 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 Αίηεζε πεύζπλε Γήιωζε γηα Ξαξαγωγνύο ΑΗΡΖΠΖ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΑΡΝΠΗΝ ΒΗΝΛΡΗΕΔΙ ΔΡΝΠ [αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαλνκήο] Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ Υπεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, όπωο ηζρύεη) Δπσλπκία εηαηξείαο Γηαθξηηηθφο ηίηινο εηαηξείαο Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε έδξαο Αξηζκνί θιήζεσο ηειεθψλνπ Αξηζκνί θιήζεσο θαμ Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ Γ.Ν.. έδξαο Αξηζκφο Ζκ/λία ΦΔΘ ζχζηαζεο εηαηξείαο (θαηαζηαηηθνχ) Αξηζκφο Ζκ/λία ΦΔΘ ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ Αξηζκφο Ζκ/λία ΦΔΘ νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ Πηνηρεία/έδξα θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ γηα απεπζείαο ζπκκεηνρή κνλάδσλ κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Λφκηκα νξηζκέλνο αληίθιεηνο γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο Ξιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε αληηθιήηνπ Αξηζκνί θιήζεσο ηειεθψλνπ αληηθιήηνπ Αξηζκνί θιήζεσο θαμ αληηθιήηνπ Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αληηθιήηνπ Πηνηρεία ηνπνζεζίαο κνλάδσλ παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει ηνπ αηηνχληνο Μεληαίο τρολοδηάγρακκα δηάζεζες ασηούζηοσ βηοληίδει, ζε τηιηόιηηρα, ποσ προηίζεηαη ε εηαηρεία κας λα δηαζέζεη εληός ηες ειιεληθής επηθράηεηας γηα ηο έηος [αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαλνκήο] Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Κάξηηνο Απξίιηνο Κάηνο Ηνχληνο Ηνχιηνο Αχγνπζηνο Πεπηέκβξηνο Νθηψβξηνο Λνέκβξηνο Γεθέκβξηνο ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΝΚΔΛΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ 15

16 Σηοητεία ποζοηήηωλ ειαηούτωλ ζπόρωλ (ζύκθωλα κε ηελ βεβαίωζε ηοσ ΟΠΕΚΕΠΕ) θαη ιοηπώλ πρώηωλ σιώλ ποσ ζα τρεζηκοποηήζεη ε εηαηρεία κας γηα ηελ παραγωγή ασηούζηοσ βηοληίδει γηα ηο έηος [αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαλνκήο] Ππφξνη ειηάλζνπ (ηφλνη) Ππφξνη ειαηνθξάκβεο (ηφλνη) Ππφξνη ζφγηαο (ηφλνη) Ππφξνη άιιεο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο θαηάιιειεο γηα παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει [νλνκάζηε θαιιηέξγεηα] (ηφλνη) Ξνζφηεηα βακβαθφζπνξνπ απφ ηηκνιφγηα (ηφλνη) Ξνζφηεηα βακβαθφζπνξνπ απφ ηδηνπαξαγσγή (ηφλνη) Ξνζφηεηα ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ απφ ηηκνιφγηα (ηφλνη) Ξνζφηεηα ηεγαλειαίσλ απφ ηηκνιφγηα (ηφλνη) Ξνζφηεηα δσηθψλ ιηπψλ απφ ηηκνιφγηα (ηφλνη) Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 6 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο ηζρχεη, δειψλσ φηη: α) φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζή καο, θαζψο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, είλαη αθξηβή θαη αιεζή, β) ην απηνχζην βηνληίδει πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηελ εηαηξεία καο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε 334/2004 ηνπ Αλψηαηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη, γ) ε εηαηξεία καο είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει, γηα ην έηνο θαηαλνκήο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, δ) νη πξψηεο χιεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή καο είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο, θαηάιιειεο γηα ηελ παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει, δελ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηελ εηαηξεία καο ζηα πιαίζηα θαηαλνκήο πξνεγνχκελσλ εηψλ, δελ έρνπλ δηαηεζεί πξνο άιιε ρξήζε ή ζε ηξίηνλ θαη ηαπηίδνληαη κε ηηο πνζφηεηεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ παξνχζα αίηεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.1.α.ε θαη ζ ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ.3054/2002 φπσο ηζρχεη, θαη ε) ε εηαηξεία καο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε, δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη δελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηεο αίηεζε γηα θήξπμε ζε πηψρεπζε. Ρφπνο, Ζκεξνκελία Πθξαγίδα εηαηξείαο πνγξαθή Νλνκαηεπψλπκν ππνγξάθνληα Α.Γ.Ρ. ππνγξάθνληα 16

17 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2 Αίηεζε πεύζπλε Γήιωζε γηα Δηζαγωγείο ΑΗΡΖΠΖ ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΩΠΖ ΓΗΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖΛ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΑΡΝΠΗΝ ΒΗΝΛΡΗΕΔΙ ΔΡΝΠ [αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαλνκήο] Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιιωλ Υπεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 1599/1986, όπωο ηζρύεη) Δπσλπκία εηαηξείαο Γηαθξηηηθφο ηίηινο εηαηξείαο Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε έδξαο Αξηζκνί θιήζεσο ηειεθψλνπ Αξηζκνί θιήζεσο θαμ Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ Γ.Ν.. έδξαο Αξηζκφο Ζκ/λία ΦΔΘ ζχζηαζεο εηαηξείαο (θαηαζηαηηθνχ) Αξηζκφο Ζκ/λία ΦΔΘ ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ Αξηζκφο Ζκ/λία ΦΔΘ νξηζκνχ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ Πηνηρεία/έδξα θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ γηα εηζαγσγέα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Λφκηκα νξηζκέλνο αληίθιεηνο γηα ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο Ξιήξεο ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε αληηθιήηνπ Αξηζκνί θιήζεσο ηειεθψλνπ αληηθιήηνπ Αξηζκνί θιήζεσο θαμ αληηθιήηνπ Γηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αληηθιήηνπ Πηνηρεία ζπκβάζεσλ θαη ηνπνζεζίαο ζπκβεβιεκέλσλ κνλάδσλ παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει ηνπ αηηνχληνο Μεληαίο τρολοδηάγρακκα δηάζεζες ασηούζηοσ βηοληίδει, ζε τηιηόιηηρα, ποσ προηίζεηαη ε εηαηρεία κας λα δηαζέζεη εληός ηες ειιεληθής επηθράηεηας γηα ηο έηος [αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαλνκήο] Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Κάξηηνο Απξίιηνο Κάηνο Ηνχληνο Ηνχιηνο Αχγνπζηνο Πεπηέκβξηνο Νθηψβξηνο Λνέκβξηνο Γεθέκβξηνο ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΝΚΔΛΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 6 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο ηζρχεη, δειψλσ φηη: α) φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζή καο, θαζψο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, είλαη αθξηβή θαη αιεζή, 17

18 β) ην απηνχζην βηνληίδει πνπ ζα δηαηεζεί απφ ηελ εηαηξεία καο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε 334/2004 ηνπ Αλψηαηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη, γ) ε εηαηξεία καο είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει, γηα ην έηνο θαηαλνκήο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θαη δ) ε εηαηξεία καο είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξε, δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη δελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηεο αίηεζε γηα θήξπμε ζε πηψρεπζε. Ρφπνο, Ζκεξνκελία Πθξαγίδα εηαηξείαο πνγξαθή Νλνκαηεπψλπκν ππνγξάθνληα Α.Γ.Ρ. ππνγξάθνληα 18

19 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 3 Ππλνδεπηηθνί Ξίλαθεο Ξξώηωλ ιώλ Δγρώξηαο Ξξνέιεπζεο Ξξννξηδόκελωλ γηα Ξαξαγωγή Απηνύζηνπ Βηνληίδει ΦΙΙΑ Α-1 θαη Α-2 Πηνηρεία ηηκνινγίωλ πξνκήζεηαο βακβαθόζπνξνπ, ρξεζηκνπνηεκέλωλ θπηηθώλ ειαίωλ, ηεγαλειαίωλ θαη δωηθώλ ιηπώλ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (αλά ηηκνιόγην) Α/Α Δπσλπκία πξνκεζεπηή ΑΦΚ πξνκεζεπηή ΓΝ πξνκεζεπηή Αξηζκφο πξσηνθφιινπ Άδεηαο Ππιινγήο θαη Κεηαθνξάο θαη Αξηζκφο Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (Α.Γ.Α.) ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΓΔΗΑ» ηνπ πξνκεζεπηή ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ (δελ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλνκή έηνπο 2013) Ππλνιηθή πνζφηεηα βακβαθφζπνξνπ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ αλά είδνο πξψηεο χιεο θαη αλά πξνκεζεπηή Δίδνο ηηκνινγίνπ (πώιεζεο ή αγνξάο) Ζκεξνκελία έθδνζεο ηηκνινγίνπ Αξηζκφο ηηκνινγίνπ Ξνζφηεηα πξψηεο χιεο (ηόλνη) Ππλνιηθή αμία ηηκνινγίνπ (Δπξώ) ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΣΦΔΤΙΚΩΝ ΓΔΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (αλά δειηίν) Ζκεξνκελία έθδνζεο δειηίνπ απνζηνιήο Αξηζκφο δειηίνπ απνζηνιήο Ξνζφηεηα πξψηεο χιεο (ηφλνη) Ξαξαηεξήζεηο ΦΙΙΝ Α-3 Πηνηρεία ηδηνπαξαγωγήο βακβαθόζπνξνπ Α/Α Πηνηρεία ζεψξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο (αξκόδηα αξρή, αξ. πξωη., εκεξνκελία) Ζκεξνκελία πξνκήζεηαο (εηζαγσγήο ζηελ απνζήθε) ζχζπνξνπ βάκβαθνο Ξνζφηεηα πξνκήζεηαο ζχζπνξνπ βάκβαθνο (ηόλνη) Ζκεξνκελία κεηαπνίεζεο ζχζπνξνπ βάκβαθνο ζε βακβαθφζπνξν Ξνζφηεηα βακβαθφζπνξνπ απφ κεηαπνίεζε (ηόλνη) Ξαξαηεξήζεηο 19

20 ΔΙΡΑ ΑΔΑ: ΒΕΥ5Β-ΡΧΘ Νη αθφινπζνη πίλαθεο Α-1, Α-2 θαη Α-3 δηαηίζεληαη θαη ειεθηξνληθά καδί κε ηελ παξνχζα απφθαζε ζηελ ηζηνζειίδα ΑΙΣΟΤΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΠΙΝΑΚΑ Α-1: ΓΖΛΩΘΔΝΣΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΡΟΤ Α/Α ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Α.Φ.Μ. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Γ.Ο.Τ.ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΙΓΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΔΚΓΟΖ ΑΡΙΘΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΔΚΓΟΖ ΠΟΟΣΖΣΑ [ΜΣ] ΑΞΙΑ (ΔΤΡΩ) ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΥΔΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ ΑΡΙΘΜΟ ΥΔΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΥΔΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΑΠΟΣΟΛΖ [ΜΣ] ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ ΤΝΟΛΟ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥ 20

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΪΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αθήνα, 8 Ννεκβξίνπ 2011 & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Απιθ. Ππωη.: 35599 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΡΔΤΝΑ Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ & ΟΜΑΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα