Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΡΟΔΙΑΪΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ Αζήλα, 8 Φεβξνπαξίνπ 2013 Αξ. πξση.: Γ1/Α/νηθ.2497 Ραρ. Γηεχζπλζε: Κεζνγείσλ ΑΘΖΛΑ Ξιεξνθνξίεο: Κ. Ληάξα Ρειέθσλν: Ρειενκνηφηππν: ΘΔΚΑ: Θαζνξηζκόο θξηηεξίωλ, κεζνδνινγίαο θαηαλνκήο απηνύζηνπ βηνληίδει θαη ξύζκηζε θάζε ζρεηηθνύ ζέκαηνο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002, όπωο ηζρύεη Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΩΛ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρν άξζξν 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 64/2005 «Κωδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΘ Α 98). 2. Ρν λ. 3054/2002 «Οξγάλωζε ηεο αγνξάο πεηξειαηνεηδώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 230), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπ απφ ην λ. 3423/2005 «Δηζαγωγή ζηελ Διιεληθή Αγνξά ηωλ Βηνθαπζίκωλ θαη ηωλ Άιιωλ Αλαλεώζηκωλ Καπζίκωλ» (ΦΔΘ Α 304), ηα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ λ. 3769/2009 «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 105) θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 17, θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4062/2012 «Αμηνπνίεζε ηνπ πξώελ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνύ-Πξόγξακκα ΗΛΙΟΣ-Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο (Δλζωκάηωζε Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ)-Κξηηήξηα Αεηθνξίαο Βηνθαπζίκωλ θαη Βηνξεπζηώλ (Δλζωκάηωζε Οδεγίαο 2009/30/ΔΚ)» (ΦΔΘ Α 70). 1

2 3. Ρν π.δ. 381/1989 «Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο» (ΦΔΘ Α 16) φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 27/1996 «Σπγρώλεπζε ηωλ Υπνπξγείωλ Τνπξηζκνύ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Τερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο» (ΦΔΘ Α 19) φπσο ηζρχεη, κε ην π.δ. 185/2009 «Αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο, θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ππαγωγή ζην Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο» (ΦΔΘ Α 213) θαη κε ην π.δ. 189/2009 «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήηωλ ηωλ Υπνπξγείωλ» (ΦΔΘ Α 221), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 24/2010 «Αλαθαζνξηζκόο ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηωλ Υπνπξγείωλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ 189/2009» (ΦΔΘ Α 56). 4. Ρν π.δ. 284/1988 «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΘ Α 128) φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 81/2002 «Σπγρώλεπζε ηωλ Υπνπξγείωλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΘ Α 57) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 185/2009 «Αλαζύζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ζπγρώλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο, θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ππαγωγή ζην Υπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο» (ΦΔΘ Α 213). 5. Ρν π.δ. 402/1988 «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεωξγίαο» (ΦΔΘ Α 187) φπσο ηζρχεη. 6. Ρελ ππ αξηζ. 2876/ απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ Υπνπξγείωλ» (ΦΔΘ Β 2234). 7. Ρν π.δ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξωηώλ Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ» (ΦΔΘ Α 141) ζε ζπλδπαζκφ κε ην π.δ. 90/2012 «Γηνξηζκόο Υπνπξγνύ θαη Υθππνπξγώλ» (ΦΔΘ Α 144). 8. Ρελ ππ αξηζ. ΞΝΗΘ ΔΜ/ απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ ζηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε» (ΦΔΘ Β 2574). 9. Ρελ ππ αξηζ / απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήηωλ ηνπ Υθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Αζεκάθε Παπαγεωξγίνπ» (ΦΔΘ Β 2101) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ / φκνηα απφθαζε (ΦΔΘ Β 2166). 10. Ρελ ππ αξηζ. 44/ απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήηωλ ζηνλ Αλαπιεξωηή Υπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ Φαξαθόπνπιν Μάμηκν» (ΦΔΘ Β 2094). 11. Ρελ 334/2004 απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ (Α.Σ.Π.) Καύζηκα απηνθηλήηωλ πεηξέιαην βηνινγηθήο πξνέιεπζεο (βηνληίδει) γηα θηλεηήξεο ληίδει Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκώλ (ΦΔΘ Β 713/2005 θαη ζπκπιήξσζε ζην ΦΔΘ Β 1149/2005). 12. Ρηο απνθάζεηο ηνπ Α.Σ.Π.: α) 513/2004 κε ηίηιν «Πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξόνδν ηεο απόθαζεο Α.Φ.Σ. 291/2003 Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο , όζνλ αθνξά ηελ 2

3 πνηόηεηα ηωλ θαπζίκωλ βελδίλεο θαη ληίδει, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη» (ΦΔΘ Β 1149/2005), β) 514/2004 κε ηίηιν «Καύζηκα απηoθηλήηωλ Πεηξέιαην θίλεζεο Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη Γνθηκώλ» (ΦΔΘ Β 1490/2004), θαζψο θαη γ) 460/2009 κε ηίηιν Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 92/2009 «Πξνζαξκνγή ζηε ηερληθή πξόνδν ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 514/2004 Καύζηκα απηνθηλήηωλ-πεηξέιαην θίλεζεο-απαηηήζεηο θαη κέζνδνη Γνθηκώλ, (ΦΔΚ Β 1490/ ), θαζώο θαη ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 513/2004 Πξνζαξκνγή ζηε ηερληθή πξόνδν ηεο απόθαζεο ΑΦΣ 291/2003 Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 98/70/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο , όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ηωλ θαπζίκωλ βελδίλεο θαη ληίδει, όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, (ΦΔΚ 1149/Β/ )» (ΦΔΘ Β 67/2010). δ)316/2010 κε ηίηιν «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηόηεηαο θαπζίκωλ βελδίλεο θαη ληίδει, πξνο ηελ νδεγία 2009/30/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ», (ΦΔΘ Β 501/2012). 13. Ρελ Γ2/Α/22285/ απφθαζε «Σπκπιήξωζε ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο ππ αξηζ. Γ2/16570/ Καλνληζκόο Αδεηώλ (ΦΔΚ 1306/Β/ ) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη» (ΦΔΘ Β 2998). 14. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε : Άξζξν 1 πνινγηζκόο θαηαλεκόκελεο πνζόηεηαο θαη ππνρξεώζεηο παξαιαβήο απηνύζηνπ βηνληίδει 1. Κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 4.α ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη (εθεμήο πξφζθιεζε) πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο πξηλ ηελ 30 ε Λνεκβξίνπ, θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει γηα ην επφκελν έηνο (πεξίνδνο 1 εο Ηαλνπαξίνπ-31 εο Γεθεκβξίνπ) θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλάκεημεο απηνχζηνπ βηνληίδει ζην κείγκα πεηξειαίνπ θίλεζεο κε βηνληίδει. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σο άλσ πξνο θαηαλνκή εηήζηαο πνζφηεηαο ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγηζην πνζνζηφ αλάκεημεο απηνχζηνπ βηνληίδει ζην πεηξέιαην θίλεζεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ΑΣΠ, θαη ην 85% ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα θαηαλαισζεί ην επφκελν έηνο. 2. Νη δηθαηνχρνη ηεο θαηαλνκήο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 7.α ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη (εθεμήο απφθαζε θαηαλνκήο), ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ θαη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο ηηο θαηαλεκεζείζεο ζε απηνχο ζπλνιηθέο εηήζηεο πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει θαη νη θάηνρνη Άδεηαο Γηχιηζεο ππνρξενχληαη λα ηηο παξαιακβάλνπλ. 3. Νη θάηνρνη Άδεηαο Γηχιηζεο νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ επηπιένλ πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο ή απφ θαηφρνπο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη θαη ην επηπιένλ 15% ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ην νπνίν δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνο θαηαλνκή εηήζηαο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1, ηθαλνπνηεί ην πνζνζηφ αλάκεημεο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 3

4 H παξαιαβή ηεο πνζφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, γίλεηαη σο εμήο: i) Ρν ήκηζπ ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά απφ δηθαηνχρν/νπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο, νη νπνίνη ππέβαιαλ δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1.Α.ε ή/θαη 1.Α.ζ θαη ηα νπνία ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ άξζξνπ 5. Ζ πνζφηεηα απηή παξάγεηαη ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο ησλ αλσηέξσ δηθαηνχρσλ. ii) Ρν ήκηζπ ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη απφ δηθαηνχρν/νπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο ή απφ θαηφρνπο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ. Ζ πνζφηεηα απηή παξάγεηαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 4. Δθφζνλ απμεζεί ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαηαλάισζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα, νη θάηνρνη Άδεηαο Γηχιηζεο νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ θαηά αληίζηνηρν πνζνζηφ απμεκέλεο πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει, αλαινγηθά αλά δηθαηνχρν, θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηαλνκή, έηζη ψζηε ην 85% ηνπ ζπλφινπ ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ παξαιακβάλνπλ λα πξνέξρεηαη απφ δηθαηνχρνπο ηεο θαηαλνκήο. Ρν ππφινηπν 15% παξαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3.i θαη 3.ii. 5. Δθφζνλ κεησζεί έσο θαη 15% ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαηαλάισζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα, παξακέλνπλ ζηαζεξέο νη θαηαλεκεζείζεο πνζφηεηεο αλά δηθαηνχρν θαη παξαιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνπο θαηφρνπο Άδεηαο Γηχιηζεο. H ππφινηπε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3.i θαη 3.ii. Δθφζνλ κεησζεί πεξηζζφηεξν ηνπ 15% ε θαηαλάισζε ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο, σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαηαλάισζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε πξνο θαηαλνκή εηήζηα πνζφηεηα, κεηψλνληαη θαηά αληίζηνηρν πνζνζηφ νη θαηαλεκεζείζεο πνζφηεηεο αλαινγηθά αλά δηθαηνχρν θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θαηαλνκή, κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 7.δ.γγ ηνπ άξζξνπ 15Α ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη. 6. Νη θάηνρνη Άδεηαο Δκπνξίαο θαηεγνξίαο Α εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζνπλ εηζαγσγέο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, πεηξειαίνπ θίλεζεο πξνο δηάζεζε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, νθείινπλ λα παξαιακβάλνπλ πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ζχλνιν ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ηθαλνπνηεί ην πνζνζηφ αλάκεημεο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. Ζ παξαιαβή ησλ πνζνηήησλ απηνχζηνπ βηνληίδει γίλεηαη σο εμήο: α) 85% ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο, αλαινγηθά θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο, β) 15% ηεο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει παξαιακβάλεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηεο απφθαζεο θαηαλνκήο ή απφ θαηφρνπο Άδεηαο Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3.i θαη 3.ii. Άξζξν 2 Θξηηήξηα θαηαλνκήο απηνύζηνπ βηνληίδει Γηα ηελ θαηαλνκή ηεο εηήζηαο πνζφηεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει κεηαμχ ησλ δηθαηνχρσλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 4

5 α1) Νη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει θαη πξνέξρνληαη απφ εθηάζεηο εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ νη νπνίεο έρνπλ ζπκβνιαηνπνηεζεί κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο θαη παξαγσγψλ απηνχζηνπ βηνληίδει θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (Ν.Π.Γ.Δ.) ηνπ Νξγαληζκνχ Ξιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.). α2) Νη πνζφηεηεο βακβαθφζπνξνπ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει. α3) Νη πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει. β) Ζ αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει. Πηελ πεξίπησζε παξαγσγψλ απηνχζηνπ βηνληίδει, ε αηηνχκελε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, εθφζνλ απηή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαη ην 25% ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, εθφζνλ απηή είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πηελ πεξίπησζε εηζαγσγέσλ πνπ πξνζθνκίδνπλ ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει απφ κνλάδεο παξαγσγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αηηνχκελε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη, αθελφο ην άζξνηζκα ηνπ 25% ησλ εηήζησλ δπλακηθνηήησλ γηα θάζε ζπκβεβιεκέλε κνλάδα παξαγσγήο θαη αθεηέξνπ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ ζπκβάζεσλ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αηηνχκελε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνο θαηαλνκή ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει. Δθφζνλ ε αηηνχκελε πνζφηεηα ππεξβαίλεη ηα αλσηέξσ φξηα, απηή αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε λα πιεξνί ηα φξηα απηά. γ) Ζ ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο Γ1/Α/νηθ.10839/ «Δμεηδίθεπζε πξώηωλ πιώλ θαη θαζνξηζκόο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηωλ πνζνηήηωλ ηνπο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ λ. 4062/2012 (ΦΔΚ Α 70)» (ΦΔΘ Β 1667), θαζψο θαη απφ άιγε, αθαηέξγαζηε γιπθεξίλε, βαγάζζε, κε εδψδηκεο θπηηαξηλνχρεο θαη ιηγλνθπηηαξηλνχρεο χιεο θαη θιάζκα βηνκάδαο απφ βηνκεραληθά ή αζηηθά απφβιεηα. Δηδηθά γηα ηελ θαηαλνκή έηνπο 2013 ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2.i ηνπ άξζξνπ 7. Ρν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηάξθεηαο, ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ε αηηνχζα εηαηξεία πξέπεη λα έρεη ίδηα ζπκκεηνρή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Άξζξν 3 Αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζηελ θαηαλνκή 1. Ρα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5Α παξ. 1 ηνπ λ. 3054/2002 φπσο ηζρχεη, ηα νπνία επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηήζηα θαηαλνκή απηνχζηνπ βηνληίδει, ππνβάιινπλ κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ πξφζθιεζε, ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αίηεζε Σπκκεηνρήο ζηελ Καηαλνκή Απηνύζηνπ Βηνληίδει γηα ην έηνο [αλαγξάθεηαη ην έηνο θαηαλνκήο]», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 5

6 Α. Σηελ πεξίπηωζε παξαγωγώλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κνλάδα παξαγωγήο απηνύζηνπ βηνληίδει εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: α) Αίηεζε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, κε ζθξαγίδα εηαηξείαο, ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. β) Αληίγξαθν ηνπ θχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο ή αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή θαηά ην νηθείν δίθαην ηνπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. γ ) Άδεηα δηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 7. δ) Βεβαίσζε απφ ηελ εζληθή αξκφδηα αξρή, πξνθεηκέλνπ γηα κνλάδεο παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει εγθαηεζηεκέλεο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ή απφ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ γηα κνλάδεο παξαγσγήο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πνπ λα βεβαηψλεη φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο βξίζθεηαη ζε ηζρχ. ε) Σηελ πεξίπηωζε κνλάδωλ παξαγωγήο απηνύζηνπ βηνληίδει πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ζη) Δπίζεκα έγγξαθα, ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο γηα ην απηνχζην βηνληίδει, θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηαλνκήο, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1/100 ηεο αηηνχκελεο πνζφηεηαο νχηε απφ 100 θπβηθά κέηξα αλά κνλάδα παξαγσγήο, ηδηφθηεηε ή ζπκβεβιεκέλε, ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. δ) Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2.ii ηνπ άξζξνπ 7, ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. γ, ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηάξθεηαο θαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ππνβάιιεηαη ε απφθαζε έληαμεο, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο είλαη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ή ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξχκαηνο, απ φπνπ λα πξνθχπηεη ε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζηελ έξεπλα, ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε) Βεβαίσζε ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζρεηηθά κε ηηο εθηάζεηο εγρψξησλ ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, αλά είδνο θαιιηέξγεηαο θαη αλά Ξεξηθέξεηα, εθθξαζκέλεο ζε ζηξέκκαηα, νη νπνίεο έρνπλ ζπκβνιαηνπνηεζεί κεηαμχ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει θαη έρνπλ πινπνηεζεί θαζψο θαη ηηο πνζφηεηεο ειαηνχρσλ ζπφξσλ, αλά είδνο θαιιηέξγεηαο, εθθξαζκέλεο ζε ηφλνπο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εθηάζεηο απηέο. Νη πνζφηεηεο ειαηνχρσλ ζπφξσλ πνπ βεβαηψλεη ν ΝΞΔΘΔΞΔ, πξέπεη: 6

7 i) λα πξνέξρνληαη απφ ζπκβάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ Ν.Π.Γ.Δ. ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε ζρέζε κε ην έηνο θαηαλνκήο θαη έρνπλ ηαπηνπνηεζεί θαη ii) λα έρνπλ παξαδνζεί απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο ζηελ αηηνχζα εηαηξεία θαη iii) λα έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 παξ. 1. ζ) i) Ζιεθηξνληθφ αξρείν ηχπνπ ινγηζηηθψλ θχιισλ κε ηίηιν «Ππλνδεπηηθνί Ξίλαθεο Ξξψησλ ιψλ Δγρψξηαο Ξξνέιεπζεο γηα Ξαξαγσγή Απηνχζηνπ Βηνληίδει», ζχκθσλα κε ηα πεξηερφκελα θαη ηα ππνδείγκαηα Ξηλάθσλ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 3 πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλνη θαη είλαη δηαζέζηκνη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (http://www.ypeka.gr), πιήξσο ζπκπιεξσκέλν, ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: -Πην θχιιν Α-1: ηα ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο (πψιεζεο ή αγνξάο) βακβαθφζπνξνπ εγρψξηαο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει, ζπλνδεπφκελα απφ ηα ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ απνζηνιήο. -Πην θχιιν Α-2: ηα ζηνηρεία ησλ ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο (πψιεζεο ή αγνξάο) ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, εγρψξηαο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή απηνχζηνπ βηνληίδει, ζπλνδεπφκελα απφ ηα ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ δειηίσλ απνζηνιήο. -Πην θχιιν Α-3: ζε πεξίπηωζε ηδηνπαξαγωγήο βακβαθόζπνξνπ, εγρώξηαο πξνέιεπζεο πξννξηδόκελνπ γηα παξαγωγή απηνύζηνπ βηνληίδει, ηα ζηνηρεία ησλ εγγξαθψλ ζην βηβιίν απνζήθεο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία λα απνδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ χπαξμε ησλ αηηνχκελσλ πνζνηήησλ βακβαθφζπνξνπ. Ρα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο βακβαθφζπνξνπ, ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά δειηία απνζηνιήο, πνπ δειψλνπλ νη αηηνχζεο εηαηξείεο, πξέπεη αθελφο λα έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξνεγνχκελε θαηαλνκή έσο ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ θαηαλνκή θαη, αθεηέξνπ λα κελ έρνπλ δεισζεί μαλά ζην πιαίζην θαηαλνκήο πξνεγνχκελσλ εηψλ. Κε εμαίξεζε ηελ θαηαλνκή έηνπο 2013, ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, κφλν νη πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, ηηο νπνίεο ε αηηνχζα εηαηξεία έρεη πξνκεζεπηεί απεπζείαο απφ θάηνρν Άδεηαο Ππιινγήο θαη Κεηαθνξάο πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 1 ηεο ΘΑ 50910/2727/ «Μέηξα-Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Σηεξεώλ Απνβιήηωλ. Δζληθόο θαη Πεξηθεξεηαθόο Σρεδηαζκόο Γηαρείξηζεο» (ΦΔΘ 1909 Β ). ii) Σε πεξίπηωζε ηδηνπαξαγωγήο βακβαθόζπνξνπ, εγρώξηαο πξνέιεπζεο πξννξηδόκελνπ γηα παξαγωγή απηνύζηνπ βηνληίδει: Θεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ ζην βηβιίν απνζήθεο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία λα απνδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ χπαξμε ησλ δεισζεηζψλ πνζνηήησλ βακβαθφζπνξνπ. 7

8 iii) πεχζπλεο δειψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, απφ ηνπο νπνίνπο ε αηηνχζα εηαηξεία έρεη πξνκεζεπηεί απηέο ηηο πξψηεο χιεο, ζηηο νπνίεο δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 4. η) Ξίλαθα πεξηερνκέλσλ ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. Β. Σηελ πεξίπηωζε εηζαγωγέωλ πνπ πξνζθνκίδνπλ ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο απηνύζηνπ βηνληίδει από κνλάδεο παξαγωγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο - κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: α) Αίηεζε ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, κε ζθξαγίδα εηαηξείαο, ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή. β) Αληίγξαθν ηνπ θχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο (ΦΔΘ) λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο ή αληίζηνηρα επίζεκα έγγξαθα ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή θαηά ην νηθείν δίθαην ηνπ θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ εδξεχεη. γ) Άδεηα Γηάζεζεο Βηνθαπζίκσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 7. δ) Ππκβάζεηο γηα αγνξά απηνχζηνπ βηνληίδει γηα ην έηνο θαηαλνκήο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνκήζεηαο απηνχζηνπ βηνληίδει θαη ε ζπλνιηθή πξνκεζεπφκελε πνζφηεηα. ε) i) Γηα θάζε ζπκβεβιεκέλε κνλάδα παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει, επίζεκα έγγξαθα απφ αξκφδηα αξρή, θαηά ην νηθείν δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο, ζπλνδεπφκελα απφ βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πνπ λα βεβαηψλεη φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο βξίζθεηαη ζε ηζρχ. ii) Δθφζνλ ζηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ αλαγξάθεηαη ε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει, απηή ππνινγίδεηαη σο εμήο: (Ζκεξήζηα δπλακηθφηεηα) * (Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο) ή (Ωξηαία δπλακηθφηεηα) * (Ώξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα) * (Ζκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο). Πε πεξίπησζε πνπ ζηα ππνβαιφκελα δηθαηνινγεηηθά δελ αλαθέξνληαη νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο αλά έηνο ή/θαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηήζηαο δπλακηθφηεηαο απηέο ζεσξνχληαη ίζεο κε 330 θαη 24, αληίζηνηρα. Δθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο δπλακηθφηεηαο, ε ππθλφηεηα ηνπ απηνχζηνπ βηνληίδει ζεσξείηαη ίζε κε 0,88 θηιά/ιίηξν. ζη) Δπίζεκα έγγξαθα, ζεσξεκέλα απφ αξκφδηα αξρή, πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο γηα ην απηνχζην βηνληίδει θαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο θαηαλνκήο, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην 1/100 ηεο αηηνχκελεο πνζφηεηαο (Αi) νχηε απφ 100 θπβηθά κέηξα αλά ζπκβεβιεκέλε κνλάδα παξαγσγήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο. 8

9 δ) Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2.ii ηνπ άξζξνπ 7 ζηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, βηνξεπζηψλ ή βηναεξίνπ απφ πξψηεο χιεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. γ, ηνπιάρηζηνλ εμάκελεο δηάξθεηαο θαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ππνβάιιεηαη ε απφθαζε έληαμεο, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο είλαη ην ηερληθφ δειηίν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ή ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ ηδξχκαηνο, απ φπνπ λα πξνθχπηεη ε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ζηελ έξεπλα, ε ρξνληθή δηάξθεηά ηεο θαζψο θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ. ε) Σηελ πεξίπηωζε εηζαγωγέα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο: βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο, εθδνζείζα εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. ζ) Ξίλαθα πεξηερνκέλσλ ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζψπνπ. 2. Ρα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 1 θαηαηίζεληαη ζε πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ελψ ζε πεξίπησζε μελφγισζζσλ θείκελσλ απηά ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ρα μελφγισζζα δεκφζηα έγγξαθα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε (Apostille) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1497/1984 (ΦΔΘ Α 108). 3. Ν θάθεινο ηεο αίηεζεο θέξεη ηελ επηζήκαλζε «ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ» θαη ζπλνδεχεηαη απφ δεχηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πεξηέρεη θσηναληίγξαθα φισλ ησλ ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν νπνίνο θέξεη ηελ επηζήκαλζε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ». Πην «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ» δελ πεξηιακβάλνληαη δηθαηνινγεηηθά ή ηκήκαηα δηθαηνινγεηηθψλ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληα, θαιχπηνληαη απφ επηρεηξεκαηηθφ ή άιινπ είδνπο απφξξεην. 4. Πε πεξίπησζε πνπ ε ίδηα κνλάδα παξαγσγήο απηνχζηνπ βηνληίδει εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εκθαλίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο, είηε σο παξαγσγφο θαη ζπκβεβιεκέλε κε ηνπιάρηζηνλ έλα εηζαγσγέα είηε ζπκβεβιεκέλε κε ηνπιάρηζηνλ δχν εηζαγσγείο, ε δπλακηθφηεηα ηεο επηκεξίδεηαη αλαινγηθά ζηηο αηηνχζεο εηαηξείεο κε βάζε ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αίηεζε, εθαξκνδνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 2 εδάθην β. 5. Ζ κε ππνβνιή θάπνηνπ απφ ηα θαζνξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ παξ. 1 εδάθην Α ζεκεία α, β, γ, δ θαη ζη θαζψο θαη εδάθην Β ζεκεία α, β, γ, δ, ε θαη ζη, ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο, απνθιείεη ηελ αηηνχζα εηαηξεία απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαλνκήο. 6. Θάζε εηαηξεία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο εηήζηαο θαηαλνκήο απηνχζηνπ βηνληίδει κε κφλν κία αίηεζε, εηδάιισο απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαλνκήο. 7. Ζ ππνβνιή νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ εθηφο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1, δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο. 8. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη θαηαλνκήο. 9

10 Άξζξν 4 Απνζθξάγηζε θαθέιωλ θαη έξγν ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη Διέγρνπ 1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ ηεο πξφζθιεζεο, πξνβαίλεη ζε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ αηηήζεσλ ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 2. Θαηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο «ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ» θαη «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ» θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ φια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θαθέισλ κε ηελ έλδεημε «ΘΟΗΝΠ ΦΑΘΔΙΝΠ». Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα θαη έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ αηηνπζψλ εηαηξεηψλ ή πξφζσπν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνπο αηηνχληεο, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαθέισλ κε ηελ επηζήκαλζε «ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ ΦΑΘΔΙΝ». 3. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο, ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ησλ θχξησλ θαθέισλ σο πξνο ηελ ηππηθή ηνπο πιεξφηεηα. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, φπνπ θαηαγξάθεη ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο πνπ πξνθξίλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηππηθήο πιεξφηεηαο, ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ άξζξνπ 5 θαη αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ πξνθξίλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο ηππηθήο πιεξφηεηαο. 4. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ δχλαηαη λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο, θαηά ην άξζξν 3, ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αηηνχζεο εηαηξείεο. 5. Ζ εηήζηα πξνο θαηαλνκή πνζφηεηα, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ. 1, θαηαλέκεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ πξνθξίλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ηππηθήο πιεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ άξζξνπ Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ ππνβάιιεη γλσκνδφηεζε φπνπ θαηαγξάθεη ηηο πξνο θαηαλνκή πνζφηεηεο αλά εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απφθαζε θαηαλνκήο. Άξζξν 5 Κεζνδνινγία θαηαλνκήο απηνύζηνπ βηνληίδει 1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, ππνινγίδεη ηηο θαηαλεκφκελεο πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει αλά εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: Θi ={[0,57 * ΔΙ1i / (Πχλνιν ΔΙ1i)] + [0,07* ΔΙ2i / (Πχλνιν ΔΙ2i)] + [0,125 * ΔΙ3i / (Πχλνιν ΔΙ3i)] + [0,1875 * Ai / (Πχλνιν Ai)] + [0,0475* Ei / (Πχλνιν Ei)]} *πνζφηεηα βηνληίδει πξνο θαηαλνκή, φπνπ: i = ε εμεηαδφκελε εηαηξεία, Θi = θαηαλεκφκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει έηνπο, ζε ρηιηφιηηξα, ΔΙ1i = ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει παξαγφκελα απφ πξψηεο χιεο, ζχκθσλα κε ηε βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1.Α.ε, ιακβάλνληαο σο απφδνζε απηνχζηνπ βηνληίδει αλά ηφλν πξψηεο χιεο, ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 10

11 ΔΗΓΝΠ ΔΙΑΗΝΣΝ ΠΞΝΟΝ ΑΞΝΓΝΠΖ (ΣΗΙΗΝΙΗΡΟΑ ΒΗΝΛΡΗΕΔΙ/ΡΝΛΝ ΠΞΝΟΝ) ΖΙΗΑΛΘΝΠ 0,440 ΔΙΑΗΝΘΟΑΚΒΖ 0,440 ΠΝΓΗΑ 0,220 Πε πεξίπησζε πνπ ζηε βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1. Α.ε πεξηιακβάλνληαη πξψηεο χιεο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη αληίζηνηρεο ηηκέο απφδνζεο ζε βηνληίδει, πνπ ιακβάλεη ππφςε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΔΙ1i, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΞΔΘΑ. Δάλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα παξαιεθζέλησλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ αλά είδνο θαιιηέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΠΓΔ, αληηζηνηρεί ζε ζηξεκκαηηθή απφδνζε πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαησηέξσ ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο αλά Ξεξηθέξεηα, νη πνζφηεηεο ειαηνχρσλ ζπφξσλ πνπ βεβαηψλεη ν ΝΞΔΘΔΞΔ κε ηε βεβαίσζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1.α.ε, κεηψλνληαη έηζη ψζηε ε ζηξεκκαηηθή απφδνζε αλά είδνο θαιιηέξγεηαο θαη αλά Ξεξηθέξεηα λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο ηνπ θαησηέξσ πίλαθα. ΔΗΓΝΠ ΔΙΑΗΝΣΝ ΠΞΝΟΝ ΑΞΝΓΝΠΖ (ΘΗΙΑ ΠΞΝΟΝ/ΠΡΟΔΚΚΑ) ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΙΗΑΛΘΝΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑ 360 ΗΠΕΙΡΟ 290 ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 280 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 290 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 320 ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΤΒΟΙΑ 300 ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 325 ΔΙΑΗΝΘΟΑΚΒΖ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 200 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 250 ΠΝΓΗΑ ΟΛΕ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 350 Πε πεξίπησζε πνπ ζηα ζηνηρεία ηνπ ΝΠΓΔ πεξηιακβάλνληαη πξψηεο χιεο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ή Ξεξηθέξεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη αληίζηνηρεο ηηκέο ζηξεκκαηηθήο απφδνζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ν ΝΞΔΘΔΞΔ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.1.α.ε, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα πεξεζία ηνπ ΞΔΘΑ. 11

12 ΔΙ2i = ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει, παξαγφκελα απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ βακβαθφζπνξνπ, πνπ δειψλεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1.Α.α, ζεσξψληαο φηη παξάγνληαη 0,14 ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει αλά ηφλν βακβαθφζπνξνπ, ΔΙ3i = ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει, παξαγφκελα απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ θπηηθψλ ειαίσλ, ηεγαλειαίσλ θαη δσηθψλ ιηπψλ, πνπ δειψλνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1.Α.α, ζεσξψληαο φηη παξάγνληαη 1,07 ρηιηφιηηξα απηνχζηνπ βηνληίδει αλά κεηξηθφ ηφλν πξψηεο χιεο, Ai = αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει, ζε ρηιηφιηηξα, θαηά ην άξζξν 2 εδάθην β, Ei = ν ιφγνο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο εληφο ηνπ έηνπο θαηαλνκήο, ζε επξψ, ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο, ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θαηά ην άξζξν 3 παξ. 1.Α.δ θαη 1.Β.δ, πξνο ηελ αηηνχκελε πνζφηεηα απηνχζηνπ βηνληίδει Αi, ζε ρηιηφιηηξα. Ζ ίδηα ζπκκεηνρή εληφο ηνπ έηνπο θαηαλνκήο ηεο αηηνχζαο εηαηξείαο ηζνχηαη κε ην ιφγν ηεο ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο ηεο, ζε επξψ, ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα, δηαηξεκέλεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ πνπ δηαξθεί ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα επί ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ θαηά ηνπο νπνίνπο είλαη ζε ηζρχ ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα εληφο ηνπ έηνπο θαηαλνκήο. 2. Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνθχπηνπζεο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκβνιαηνπνηεκέλεο εθηάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, βακβαθφζπνξν, θαζψο θαη ρξεζηκνπνηεκέλα θπηηθά έιαηα, ηεγαλέιαηα θαη δσηθά ιίπε, θαηά ην άξζξν 2 εδάθηα α1, α2 θαη α3, ππεξβαίλνπλ ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ΔΙ1i, ΔΙ2i θαη ΔΙ3i, αληίζηνηρα, απηέο θαηαλέκνληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζηηο αηηνχζεο εηαηξείεο θαη κεηψλνληαη αλαινγηθά νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ. Πε θάζε πεξίπησζε, ε αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ ΔΙ1i, ΔΙ2i θαη ΔΙ3i δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 23% ηεο αξρηθήο ηνπο ηηκήο. 3. Πε πεξίπησζε πνπ νη πξνθχπηνπζεο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνζφηεηεο απηνχζηνπ βηνληίδει πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπκβνιαηνπνηεκέλεο εθηάζεηο ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, βακβαθφζπνξν, θαζψο θαη ρξεζηκνπνηεκέλα θπηηθά έιαηα, ηεγαλέιαηα θαη δσηθά ιίπε, θαηά ην άξζξν 2 εδάθηα α1, α2 θαη α3, ππνιείπνληαη ησλ πνζνηήησλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ΔΙ1i, ΔΙ2i θαη ΔΙ3i, αληίζηνηρα, ηφηε νη ζπληειεζηέο απηνί κεηψλνληαη ψζηε λα αληηζηνηρνχλ ζηηο πνζφηεηεο θαη απμάλνληαη αλαινγηθά νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ. 4. Πε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, είηε δελ ππνβιεζνχλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απφ θακία απφ ηηο αηηνχζεο εηαηξείεο, είηε ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ δελ γίλνπλ απνδεθηά απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ζηα ινηπά θξηηήξηα. Άξζξν 6 Ξξόζζεηεο δηαδηθαζίεο 1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Διέγρνπ, κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ αηηνχλησλ, δηαβηβάδεη, κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζην Πψκα Γίσμεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (Π.Γ.Ν.Δ.) ηα ππνβιεζέληα ειεθηξνληθά αξρεία, ηα ζεσξεκέλα αληίγξαθα ησλ εγγξαθψλ ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαη ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο θαηά ην άξζξν 3 παξ. 12

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα