33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ"

Transcript

1 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΕΜΜ. M.ΒΑΡΔΑ ΕΠΙΜEΛΘΣΘ ΓΑΣΡ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ Γ.Ν.Θ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

2 ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 Άνδρασ 51 ετών με ιςτορικό κατάχρθςθσ αλκοόλ και καπνιςτισ. Πρϊτθ ERCP: 1os 2010 με ςθπτικι χολαγγείτιδα (ΜΕΘ). Νθματοειδισ ςτζνωςθ ςτο κάτω τριτθμόριο του ΚΧΠ. Ζγινε ΕΦ, ελιφκθ κυτταρολογικι και τοποκετικθκε ευκφ πλαςτικό stent 10 Fr-7cm. Από CT κοιλίασ εικόνα χρόνιασ παγκρεατίτιδοσ.

3 Κυτταρολογικι εξζταςθ :Αρνθτικι Bιοχθμικόσ ζλεγχοσ: ίκτεροσ, αφξθςθ γ-gt, alp, τριψιφιεσ τιμζσ τρανςαμιναςϊν. Δεν ζχουμε ςτοιχεία ζνδο-ζξωκρινοφσ παγκρεατικισ ανεπάρκειασ. Μετά τθν τοποκζτθςθ stent κλινικοεργαςτθριακι βελτίωςθ. Ζξοδοσ ςε καλι γενικι κατάςταςθ και προοδευτικι αποκατάςταςθ τθσ θπατικισ βιοχθμείασ.

4 Από τότε και κάκε 6 μινεσ γινόταν αλλαγι του stent με ERCP, λιψθ κυτταρολογικισ και μζτρθςθ Cαδεικτϊν Καλι γενικι κατάςταςθ, ςτακερά ευριματα από CT και MRI κοιλίασ. Βιοχθμικόσ ζλεγχοσ: ΕΦΟ Αναφζρει πλιρθ αποχι από αλκοόλ, ενώ ςυνεχίηει το κάπνιςμα.

5 3 οσ 2012 Επανέρχεται με χολαγγειίτιδα, και πόνο, με Σ-bil 4,5, SGOT 765, SGPT 672, γ-gt 739, ALP 401. ERCP : παραμζνει θ νθματοειδισ ςτζνωςθ ςτο κάτω τριτθμόριο του ΚΧΠ, με ιπια προςτενωτικι διάταςθ. Αλλαγι του stent ςε 11,5 Fr. Kυτταρολογικι (-) ΕUS: ανζδειξε λικίαςθ του παγκρεατικοφ πόρου(π.π), με διάταςθ του και αςαφοποίθςθ ςτθν περιοχι τθσ κεφαλισ του παγκρζατοσ (δεν ελιφκθ FNA).

6 Σι κα κάνατε? με το δεδομζνο: α) τθσ ςτζνωςθσ ςτο χολθδόχο πόρο και β) τθσ λικίαςθσ του παγκρεατικοφ πόρου?

7 10 οσ 2012 Ζρχεται για αλλαγι του stent, με φυςιολογικό βιοχθμικό ζλεγχο. Αναφζρει περιοδικά επειςόδια κοιλιακοφ άλγουσ, και μικρι απϊλεια βάρουσ. Αλλάχτθκε το stent με άλλο 11,5 Fr και τοποθετήθηκε παγκρεατικό stent 5Fr-7 cm, ςτον παγκρεατικό πόρο, χωρίσ ςφιγκτθροτομι ΌΜΩ, επανιλκε ςε 1 μινα, με πόνο, διαταραχι τθσ θπατικισ βιοχθμείασ και ζμετο.

8 11 οσ 2012 Αλλαγι και των δφο stent και τοποθέτηςη άλλου παγκρεατικοφ μήκουσ 9 cm. MRI-MRCP: ςτζνωςθ του τελικοφ τμιματοσ του Χ.Π, ςθμαντικι διάταςθ του π.π με κατά τόπουσ ςτενϊςεισ και κυςτικζσ διευρφνςεισ. Μόλισ υποςθμαίνεται ςτθ μοίρα τθσ κεφαλισ,διακρίνεται τουλάχιςτον ζνασ λίκοσ. Ανομοιογζνεια τθσ κεφαλισ με αςβεςτϊςεισ χωρίσ ςθμεία ενδεικτικά ογκωτικισ εξεργαςίασ. Δεν υπάρχει κλινικι οφτε εργαςτθριακι βελτίωςθ (το αντίκετο μάλιςτα), και μετά 2 βδομάδεσ αφαιρζκθκε το παγκρεατικό stent.

9 Βελτίωςθ τθσ κλινικισ εικόνασ και προοδευτικι αποκατάςταςθ των βιοχθμικϊν μετά τθν αφαίρεςθ του παγκρεατικοφ stent (Μθχανιςμόσ? -Μορφολογικζσ αλλαγζσ του κφριου παγκρεατικοφ πόρου ςε 16%-34% των αςκενϊν) Προτάκθκε παραπομπι ςε ειδικό κζντρο αναφοράσ για περαιτζρω αντιμετϊπιςθ.

10 10 οσ 2013 Παρά τισ οδθγίεσ, επανζρχεται με κοιλιακό άλγοσ, διαταραχι θπατικισ βιοχθμείασ και ανάκτθςθ των χαμζνων κιλϊν. Αλλάχτθκε το stent του χολ. Πόρου- αφαιρζκθκαν και λίκοι αυτι τθ φορά -και ακολοφκθςε ανεξιγθτθ κλινικι εικόνα με επίταςθ του άλγουσ τα επόμενα 24ωρα. MRCP: χωρίσ ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ από τθν προθγοφμενθ, πλθν τθν παρουςία μικρϊν λίκων και ςε δευτερεφοντεσ κλάδουσ του π.π. Βελτιϊκθκε με ςυντθρθτικι αντιμετϊπιςθ.

11 ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΧΕΙΡΙΜΟΙ Πολλαπλό stenting ςτο χολ. Πόρο? Σοποκζτθςθ FCSEMS? Παγκρεατικι ςφιγκτθροτομι, με προςπάκεια αφαίρεςθσ των λίκων και τοποκζτθςθ stent? υνδυαςμόσ με λικοτρυψία? Χειρουργικι παρζμβαςθ? Άλλο?

12 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Οι επιπλοκζσ τθσ Χ.Π (ςτζνωςθ κχπ, ςτενϊςεισ ςτον π.π, παγκρεατικοί λίκοι), μποροφν να αντιμετωπιςτοφν ενδοςκοπικά. Θ ενδοςκοπικι αντιμετϊπιςθ είναι αποτελεςματικι, τεχνικά εφικτι, με αποδεκτζσ επιπλοκζσ και αποτελεί πρϊτθσ γραμμισ κεραπεία είτε μόνθ τθσ είτε ωσ γζφυρα πριν το χειρουργείο. κοπόσ είναι θ λφςθ των ςτενϊςεων (κχπ και π.π),και θ παροχζτευςθ του Π.Π. Kαλφτερα αποτελζςματα με τθν πρϊιμθ ενδοςκοπικι κεραπεία και τθ διακοπι καπνίςματοσ- αλκοόλ.

13 ΠΛΑΣΙΚΑ SΣENT ΣΟ ΧΟΛ. ΠΟΡΟ Σοποκζτθςθ πλαςτικϊν stents με προςπάκεια τοποκζτθςθσ όςο δυνατόν περιςςότερων, με αλλαγι κάκε 3 μινεσ για τουλάχιςτον 12 μινεσ. Πολλαπλά stents, αν θ ςτζνωςθ επιμζνει μετά 1 ζτοσ απλοφ stent. (Dumonceau JM. et.al. Endoscopy 2012) Μζςοσ όροσ λφςθσ τθσ ςτζνωςθσ (μακροπρόκεςμα) 10%- 33%. (Costamagna G, et al. Endoscopy 2006) Καλφτερα αποτελζςματα stenting ςε λικιαςικισ αιτιολογίασ ςτενϊςεισ (58%) Vs ςτενϊςεισ από Χ.Π.(31%). Προγνωςτικόσ παράγοντασ αποτυχίασ, η παρουςία λίθων ςτην περιοχή τησ κεφαλήσ του παγκρέατοσ (8% επιτυχία ςε αςκενείσ με λίκουσ Vs 59% ςε αςκενείσ χωρίσ λίκουσ).

14 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ FCSEMS Σοποκζτθςθ FCSEMS ςε ελλιπι ανταπόκριςθ. Λιγότερεσ ERCP, με πικανό λιγότερο κόςτοσ. Τψθλά ποςοςτά μετανάςτευςθσ, πικανόν δυςκολία ςτθν αφαίρεςθ εάν παραμείνουν πολφ. Επιτυχία ςυνολικά 66%, με παραμονι 26 W. Εξωγενισ παράγοντασ ςτζνωςθσ (Χ.Π) Vs ενδογενισ (λικίαςθ), λφςθ 48% Vs 87%, με διάρκεια παραμονισ 30W Vs 20 W. (Irani S. et.al Dig. Dis. Sci. 2013). Χρειάηονται περιςςότερεσ μελζτεσ.

15 ΣΕΝΩΕΙ & ΛΙΘΟΙ ΣΟΝ Π.Π (Ι) ε καλοικεισ ςτενϊςεισ ςτον π.π, θ διαχείριςθ γίνεται με διαςτολζσ και stent (παγκρεατικι ςφιγκτθροτομι, αφαίρεςθ λίκων,stent) H επιτυχία εξαρτάται από τον αρικμό, τθ κζςθ και το μικοσ των ςτενϊςεων. Μονιρθσ ςτζνωςθ ςτθν κεφαλι: θ καλφτερθ ζνδειξθ. Πολλαπλζσ ςτενϊςεισ, κομβολογιοειδισ εμφάνιςθ όχι καλι ζνδειξθ stent. Aλλαγι ανά 2-3 μινεσ ι on demand για 12 μινεσ τουλάχιςτον.

16 ΣΕΝΩΕΙ & ΛΙΘΟΙ ΣΟΝ Π.Π (ΙΙ) Aνάλυςθ αποτελεςμάτων 15 ςειρϊν (1500 αςκενείσ με ςτζνωςθ ςτον π.π): όφελοσ από 31%-100%. (Wilcox CM, et, al. Gastr. Endosc. 2005). Τφεςθ του πόνου από 70%-95% με αλλαγι του stent ανά 3μθνο. Ποςοςτό επανεμφάνιςθσ τθσ ςτζνωςθσ μετά τθν αφαίρεςθ, υψηλό. Ποςοςτό υποτροπισ τθσ ςτζνωςθσ ςε 2 ζτθ, 38%. (Εleftheriadis N, et.al. Endoscopy 2005). ε περίπτωςθ λίκων ςτον π.π, θ ενδοςκοπικι κεραπεία μόνθ τθσ είναι επιτυχισ ςε ποςοςτό 72 % των αςκενϊν, με βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων ςτο 68%. (Rosch T. et al. Endoscopy 2002). Θ τοποκζτθςθ πολλαπλϊν stents ςτον π.π, είναι υπό ζρευνα ςε διάφορα κζντρα.

17 ΛΙΘΟΣΡΤΨΙΑ (ESWL) (Ι) Μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αφαίρεςθ των λίκων μετά το κομμάτιαςμα τουσ, για μεγάλουσ ι ενςφθνωμζνουσ λίκουσ. Λίκοι ςτον π.π. <5mm, μποροφν να αφαιρεκοφν με καλάκι μετά από EPS. Ενϊ >5mm, δφςκολο να αφαιρεκοφν χωρίσ ESWL. (Tandan M, Ιndian J Gastroenterol 2010 Lehman GA, Gastrointest Endosc 2002) Μετά από επιτυχι λικοτρυψία θ ERCP δεν είναι απόλυτα απαραίτθτθ, εκτόσ αν ςυνυπάρχει ςτζνωςθ. (Dumonceau JM,et al, Gut 2007) ESWL, ςε ςυνδυαςμό με ενδοςκοπικι κεραπεία αυξάνει το ρυκμό κάκαρςθσ του πόρου ςε αςκενείσ με λικίαςθ και ςτζνωςθ

18 ΛΙΘΟΣΡΤΨΙΑ (ESWL) (ΙΙ) Είναι αςφαλισ μζκοδοσ με ποςοςτό τεχνικισ επιτυχίασ ζωσ και 100%, αλλά πλιρθσ κακαριςμόσ του πόρου επιτυγχάνεται ςτο 40%-75% των αςκενϊν. Υφεςθ του πόνου ςε 85% των αςκενϊν, και αποφυγι του χειρουργείου ςε 84 % ςε Follow up μετά ESWL. (Seven G, et al. Gastrointestinal Endosc. 2012) ε μακροχρόνια παρακολοφκθςθ τα 2/3 των αςκενϊν είχαν καλι κλινικι ανταπόκριςθ και αυτό ςυνδζονταν με τθ διακοπι του καπνίςματοσ και με μικρι διάρκεια τθσ νόςου πριν τθ κεραπεία. (Delhaye M. et al, Clin. Gastr. Hepatol 2004). Άρα πρζπει να γίνεται όςο το δυνατό νωρίτερα, πριν τθν εξζλιξθ τθσ Χ.Π. Επανεμφάνιςθ λίκων ςε ποςοςτό πάνω από 35% ςε 7 μινεσ.

19 ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ? (Ι) Kφριεσ ενδείξεισ ςτθ Χ.Π, για χειρουργείο: Τποψία κακοήθειασ, ανεξέλεγκτοσ πόνοσ, επηρεαςμόσ παρακείμενων οργάνων. Ο κίνδυνοσ ανάπτυξθσ καρκίνου ςε αςκενείσ με Χ.Π, κυμαίνεται από 2,5 %-26,7%. (Malka D, et al, Gut 2002). Θ κνθτότθτα μετά από 12 ζτθ από τθν ανάπτυξθ ςυμπτωματολογίασ Χ.Π, ανζρχεται ςτο 42 %, με πιο ςυχνζσ αιτίεσ: ανάπτυξθ κακοικειασ και επιπλοκζσ από Δ. (Delhaye M,et al. Clin Gastroenter, Hepat, 2004)

20 ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ? (ΙΙ) Παρά τθν ανάπτυξθ των τεχνικϊν και των απεικονίςεων, ςε ποςοςτό πάνω από 30 %, είναι αδφνατο να ποφμε προεγχειρθτικά εάν υπάρχει φλεγμονϊδθσ μάηα ι κακοικεια. Άρα επί ιςχυρισ υποψίασ υποκείμενησ κακοήθειασ: ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟ. Τπάρχει μία μόνο τυχαιοποιθμζνθ μελζτθ που ςυγκρίνει τθν ενδοςκοπικι με τθ χειρουργικι κεραπεία, όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ του πόνου, με παρόμοια βραχυπρόκεςμα, και υπεροχι τθσ χειρουργικισ για μζςο- μακροπρόκεςμα αποτελζςματα. ( Dite P. et al, Endoscopy 2003).

21 τθν περίπτωςθσ μασ, πότε και τι χειρουργείο κα προτείνατε? Άλλθ προςζγγιςθ?

22

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ

Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ Φυςικά αυτοαντιςϊματα ςτη φυςιολογία και την παθοφυςιολογία του ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ. ΑΒΡΑΜΕΑ 1,2, C. SELMI 3,4 1. Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 2. Εργαςτιριο Ανοςολογίασ, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΑΑΔΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 31-12 - 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. πρωη: 14579/165776 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ ΦΤΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα