ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 9 (εννέα) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4. Κορωναίο Ιωάννη, 5. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Μαχραµά Μιχαήλ, 8. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 9. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΑ : τον κ. Κινδυλίδη Μιχαήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθεί, αφού ο σοβαρός λόγος απουσίας του προέκυψε ακριβώς λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., των Νοµικών Συµβούλων κ.κ. Στάγκα Εµµ., Στρατή Στεφ. και Φραράκη Θεοδ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζούρδη Αικατερίνης υπαλλήλου του γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής, της κας Κουκιαϊνη έσποινας υπαλλήλου της /νσης Οικονοµικών, της κας Βαϊλάκη Άννας προϊσταµένης του Τµήµατος Προσόδων της /νσης Οικονοµικών, της κας Χατζηγιάννη Μαρίας υπαλλήλου του Τµήµατος Προσόδων της /νσης Οικονοµικών, της κας Καλογήρου Παρασκευής προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης, του κ. Μπαρδακά Τσαµπίκου προϊσταµένου της /νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, του κ. Μανίκαρου Νικολάου προϊσταµένου του Τµήµατος ιαχείρισης Εξοπλισµού ΤΠΕ & Πληροφοριακών Συστηµάτων της /νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, της κας Αρνά Ευφηµίας υπαλλήλου της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια επισηµαίνει την ύπαρξη επτά (7) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη 1

2 της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε την έγκριση για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ αριθµ /4665/ απόφασης της Γ. Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. εισήγησης.ε. ήµου Ρόδου 2/ ), βάσει σχετικής εισήγησης του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε την αποδοχή της πρόσκλησης της.ο.υ. Ρόδου για περαίωση που αφορά τη ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του πρώην ήµου Ροδίων (.Ε.Κ.Ρ.) και την έγκριση της πληρωµής του ποσού των ,58 ευρώ (έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού ,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α «Ρύθµιση οφειλών προς.ο.υ.», καθώς και τον τρόπο εξόφλησής του, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε την έγκριση για την άµεση υποβολή µηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα Πληµ/κών Ρόδου, που αφορά το ακίνητο του παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου, καθώς και την έγκριση για την άσκηση αίτησης ανατροπής της κατάσχεσης του ακινήτου «Ιαλύσιον», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, βάσει σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ., το τέταρτο θέµα (4 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στο.. Λάρδου», το πέµπτο θέµα (5 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και διεξαγωγής διαγωνισµών για την «Προµήθεια & εγκατάσταση αισθητήρων & παρακολούθησης πιλοτικής λειτουργίας» του έργου «Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas», το έκτο θέµα (6 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προµήθειας µηχανηµάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης», και το έβδοµο θέµα (7 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια οχηµάτων και εξοπλισµού του έργου «Μεθοδολογία αποκατάστασης πυρόπληκτων µεσογειακών δασών ασφάλεια και αποδοτικότητα τεσσάρων παρεµβάσεων στην Natura 2000 της Ρόδου». Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθούν τα ανωτέρω θέµατα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις. Ο Πρέδρος Επιτροπής, στη συνέχεια, ενηµερώνοντας τα µέλη, αναφέρει ότι θα απουσιάσει από αύριο έως και την ερχόµενη Πέµπτη στην Αθήνα, όπου θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθούν συναντήσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών, µε τον κ. Μαυραγάνη, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε υπηρεσιακούς παράγοντες για να επιλυθούν θέµατα που έχουν σχέση µε το Η.ΦΟ. Ω., όπως ανέφερε και ο ίδιος ο ήµαρχος, καθώς και θέµατα που σχετίζονται κυρίως µε τις προτάσεις αναφορικά µε το νέο νόµο περί ρυθµίσεων, αφού ο ν. 4071, συνεχίζει, δεν είχε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, διότι δεν µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ή να διευκολύνει τους 2

3 οφειλέτες του ήµου. Θεωρεί, συνεχίζει, ότι θα πρέπει ο νέος νόµος να προσιδιαστεί µε τις διατάξεις του ν. 3801, ο οποίος κατά την άποψη του, ήταν ένας ευεργετικός νόµος τότε, οπότε κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και τώρα και όχι αντιγραφή νοµοθεσίας, όπως έγινε µε τον ν που αφορούσε το ηµόσιο και τις εφορίες, τονίζει. Υπάρχουν, αναφέρει, ιδιαιτερότητες στα έσοδα οι οποίες αντιµετωπίζονται καθηµερινά και έχει την άποψη ότι δεν ήταν νόµος ο οποίος βοήθησε, αφενός ο ήµος να εισπράξει και αφετέρου οι πολίτες να πεισθούν για να ρυθµίσουν τις οφειλές τους. Θα πρέπει, συνεχίζει, να απαλειφθεί, εντελώς το «πλαφόν» των δέκα και εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ, για να µπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε και να αιτηθεί ρύθµιση µε ευνοϊκούς, όρους. Το ένα κοµµάτι των συζητήσεων θα είναι αυτό, αναφέρει, ενώ θα γίνει προσπάθεια να ανευρεθεί που βρίσκεται η υπόθεση µε τα µισθώµατα της Νέας Αγοράς και όχι µόνον αλλά και για αυτά για τα οποία λήγουν οι συµβάσεις τους, εάν, δηλαδή, δοθούν παρατάσεις και µε ποια διαδικασία. Έχει ήδη γίνει συνάντηση, ενηµερώνει, στο γραφείο ηµάρχου γι αυτό, ενώ θεωρεί ότι το µεγάλο θέµα είναι να περάσει τροπολογία όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το Υπουργείο Οικονοµικών σε ότι αφορά τις αλλαγές που προτείνονται σχετικά µε το Η.ΦΟ. Ω., οι οποίες είναι υπέρ των πολιτών και επαγγελµατικών οµάδων. Ενηµερώθηκε σήµερα, συνεχίζει, από συνεργάτες του Τµήµατος Προϋπολογισµού για δηµοσιεύµατα που αναφέρουν ότι βρίσκεται στον αέρα ο προϋπολογισµός επειδή δεν έγινε Επιτροπή ιαβούλευσης, την Παρασκευή. Στην Επιτροπή ιαβούλευσής, τονίζει, βάσει της νοµοθεσίας, προσέρχονται οι φορείς του Νησιού. Πράγµατι προσήλθαν, αναφέρει, εκπρόσωποι τριών φορέων και µόνον, ενώ είχε οριστεί εξαρχής στην πρόσκληση σήµερα, να επαναληφθεί η συνεδρίαση µε όποια µέλη θέλουν για να συµµετέχουν και µ αυτόν τον τρόπο να ακολουθηθεί το τυπικό της διαδικασίας. Γράφτηκε στο συγκεκριµένο δηµοσίευµα, συνεχίζει, ότι δεν δόθηκαν στοιχεία όπως θα έπρεπε, δηλαδή σχέδιο προϋπολογισµού, γεγονός το οποίο θα ήθελε να καταγγείλει. Στο εισηγητικό µέρος, τονίζει, συµπεριλαµβάνονται τα σηµαντικότερα σηµεία, αναλυτικότατα µάλιστα και για τα έσοδα αλλά και για τις δαπάνες. Πέρσι, θυµίζει, είχε δοθεί σχέδιο προϋπολογισµού, το οποίο δεν ήταν ολοκληρωµένο και για το οποίο κατηγορήθηκε η ηµοτική Αρχή από την µειοψηφία, από τον κ.χατζηµάρκο, ότι είχαν δοθεί τρεις διαφορετικοί προϋπολογισµοί. Είναι φυσικό επόµενο, συνεχίζει, όταν υπάρχει διαβούλευση για τον προϋπολογισµό αυτός να τροποποιείται και να αλλάζει. Η διαβούλευση, εξηγεί, προτείνει πράγµατα για να συµπεριληφθούν και νοµίζει, προσθέτει, το να δοθούν αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισµού όπου θα αναλύονται θέµατα ανά διεύθυνση είναι και άκαιρο και χάσιµο χρόνου. Το θέµα είναι συνεχίζει να προτείνουν οι φορείς τι ακριβώς θέλουν να συµπεριληφθεί, κι αν υπάρχει η δυνατότητα αυτό θα συµπεριληφθεί. Εάν δεν υπάρχει όµως η οικονοµική δυνατότητα, προσθέτει, δεν θα συµπεριληφθούν. Οι προτάσεις που γίνονται, ενηµερώνει, πολλές φορές αφορούν την καθηµερινότητα ή άλλα θέµατα που δεν άπτονται σε καθαρά οικονοµικά στοιχεία. Προτείνουν, συνεχίζει, µη γνωρίζοντας τις αρµοδιότητες του ήµου διάφορα πράγµατα τα οποία δεν είναι στις αρµοδιότητά του, οπότε δίνεται ένα σκεπτικό µε αριθµούς αναλυτικότατα, για τα έσοδα αλλά και τα έξοδα, για να έχουν µια εικόνα. Άρα, συµπεραίνει, δεν δίνεται, εσκεµµένα, προϋπολογισµός αφού θα βρίσκεται σε συνεχή 3

4 διαβούλευση, µέχρι και την Εκτελεστική Επιτροπή, τέλος της εβδοµάδας, που µε βάσει την νοµοθεσία σ αυτήν συλλέγονται στοιχεία απ όλα τα όργανα, τις διευθύνσεις, την Επιτροπή ιαβούλευσης, ενώ το τελικό σχέδιο συντάσσεται από την Οικονοµική Επιτροπή. Ήδη, ενηµερώνει, έχουν προγραµµατιστεί όλες αυτές οι συνεδριάσεις, γεγονός ριψοκίνδυνο και πάλι, αφού µπορεί να µην τηρηθούν οι ηµεροµηνίες. Γι αυτό, τονίζει, ενηµερώνεται και η µειοψηφία, αφού δεν υπάρχει ακόµα σχετική εγκύκλιος για τη σύνταξη του προϋπολογισµού, η οποία θα συµπεριλαµβάνει και ληξιπρόθεσµες οφειλές, για τις οποίες δεν υπάρχει βάσει του ν σχετικός κωδικός γι αυτές, αλλά και κάποιες άλλες λεπτοµέρειες που αφορούν ρυθµίσεις δανείων σχετικά µε την περίοδο χάριτος των δύο ετών και τη µείωση του επιτοκίου, θέµατα που αναµένεται να κοινοποιηθούν µ αυτήν. Επαναλαµβάνει, ότι προσπαθεί η Υπηρεσία να καταρτίσει προϋπολογισµό, χωρίς εγκύκλιο, µε τις οδηγίες τις περσινής εγκυκλίου και αυτό υπέχει τον κίνδυνο κάποια πράγµατα να µην γίνουν σωστά. Για να µην επανέρχεται, όπως και πέρσι, τονίζει, µε δεύτερη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ενδέχεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενηµερώνει, να µην γίνει συνεδρίαση στις 31 του µήνα για τον προϋπολογισµό, αλλά για άλλα θέµατα. Τονίζει, ότι σαν Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, θέλει να τηρηθούν οι ηµεροµηνίες αλλά δεν θα ήθελε να κατηγορηθεί, η πλειοψηφία, αλλά και σαν σώµα η Οικονοµική Επιτροπή, συνολικά, ότι δεν προαναγγέλθηκε ότι δεν θα γίνει. Εάν δεν γίνει, συνεχίζει, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που θα µπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα, τουλάχιστον της Οικονοµικής Επιτροπής, σε ότι αφορά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. Αναφέρει, επίσης, ότι τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, θα ενηµερωθούν εγκαίρως δια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για το αν θα γίνει η συνεδρίαση και για προϋπολογισµό στις 31 του µήνα. Οπότε, θεωρεί, ότι το προαναφερθέν δηµοσίευµα δεν βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, αφού δεν ρωτήθηκε ούτε η αρµόδια Υπηρεσία για ποιο λόγο, ούτε µπορεί να γνωρίζει κανείς, τονίζει, για ποιο λόγο δεν προσέρχονται οι φορείς, προσθέτοντας ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρο για το τι µπορούσε να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό και τι όχι. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 325/2012(Α..Α: Β43ΘΩ1Ρ-ΥΝΓ) Λήψη απόφασης περί της άσκησης ενδίκων µέσων κατά της υπ αριθµ /4665/ Απόφασης της Γ. Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. εις..ε. ήµου Ρόδου 2/117701/ ), και του ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου. (Γνωµοδότηση του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση-εισήγηση 4

5 του προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ. µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ αρ /4665/ Απόφασης της Γ. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. εισ..ε. ήµου Ρόδου 2/117701/ ). Α) Με την περιγραφόµενη στο θέµα απόφαση, έγινε δεκτή ως νόµω βάσιµη η από ειδική διοικητική προσφυγή των Σ. Σαή και Μ. Χατζή και ακυρώθηκε η υπ αρ. 391/ (Α..Α Β41ΚΩ1Ρ-8Υ ) κανονιστική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η υπ αρ. 391/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, αφορά την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε την οποία ως µέτρο κυκλοφοριακής ρύθµισης δεν επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση βεβαιώσεων συνολικού µήκους διαδροµής, που θα χρησιµοποιηθούν για τη χορήγηση επί πλέον των δύο (2) υφιστάµενων ίδιων των προσφευγόντων αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου OPEN BUS στη πόλη της Ρόδου, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς µε τη κυκλοφορία άνω των δύο ήδη κυκλοφορούντων από τους ίδιους τους προσφεύγοντες ιδιώτες µάλιστα, οχηµάτων του παραπάνω τύπου στη πόλη της Ρόδου θα προκληθεί όξυνση στο κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης, όπως στην απόφαση τεκµηριώνεται µε τεχνική-έκθεση µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (άρθρο 82 ν. 3463/2006). Η υπ αρ /4665/ απόφαση της Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, έχει ως αιτιολογία απόρριψης ότι το ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου προέβη στη λήψη της ως άνω απόφασης υπάγοντας, µη νοµίµως, την χορήγηση βεβαίωσης συνολικού µήκους διαδροµής, η οποία είναι απαραίτητη για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων ανοιχτού τύπου (Open Bus), σε ζήτηµα που εµπίπτει στις κανονιστικές διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 3463/2006. Κατά τη προσβαλλόµενη το ηµοτικό Συµβούλιο δεν δύναται να προβεί στη λήψη απόφασης µε την οποία ρυθµίζεται η απαγόρευση χορήγησης βεβαιώσεων συνολικού µήκους διαδροµής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου Open Bus διότι η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία λεωφορείου ανοικτού τύπου Open Bus χορηγείται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση της ειδικής διαδροµής, η οποία εκδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον επίσης προηγουµένως, µεταξύ άλλων, υποβληθεί βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ για τη προτεινόµενη ειδική διαδροµή και τον καθορισµό της αφετηρίας και των στάσεων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 2218/08 Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης-Μεταφορών και Επικοινωνιών ΦΕΚ 2267/Β/ ). Β) Γνωµοδοτούµε και εισηγούµαστε, όπως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1. ιγ και παρ. 2 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την προσβολή προς ακύρωση της υπ αρ /4665/ απόφασης της Γ. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου µε την άσκηση α) προσφυγής των 5

6 άρθρων 238 του Ν. 3852/2010 και 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ν. ωδεκανήσου του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και β) αίτησης ακύρωσης του άρθρου 45 του Π.. 18/1989 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή και κάθε άλλου αρµόδιου δικαστηρίου, ορίζοντας τον υπογράφοντα νοµικό σύµβουλο µε σχέση έµµισθης εντολής, ως πληρεξούσιο δικηγόρο. Βασικός λόγος άσκησης των παραπάνω ενδίκων µέσων είναι αφενός µεν ότι αντιθέτως οι διατάξεις του άρθρου 79, κατά συνδυασµό και µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1γ δ.2 και 4, του Ν. 3463/2006, χορηγούν κυρίαρχα και αποκλειστικά στους ήµους την αρµοδιότητα λήψης µέτρων κυκλοφοριακής ρύθµισης, χωρίς περιορισµό από επί µέρους αρµοδιότητες άλλων οργάνων, αφετέρου δε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 1 του Συντάγµατος, είναι αντισυνταγµατική και ανίσχυρη κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά αναιρώντας την παραπάνω σχετική µε τη διοίκηση τοπικών υποθέσεων αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α.» (Ακολουθεί υπογραφή του προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ.) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας και Νοµικό Σύµβουλο κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., ο οποίος επαναλαµβάνει τα βασικά σηµεία της ανωτέρω γραπτής του γνωµοδότησης, απαντώντας, επιπροσθέτως, και σε επιµέρους διευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο κ. Στάγκας Στέργος στη συνέχεια ρωτά τον Νοµικό Σύµβουλο κ. Παπαγεωργίου Θεοδ. εάν η, εν λόγω, άσκηση των ενδίκων µέσων, σταµατάει τη διαδικασία και εάν παραµένουν, εν ισχύ, οι δύο άδειες. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., απαντώντας αναφέρει ότι παραµένουν οι δύο σχετικές άδειες και για να εκδοθούν οι επόµενες πρέπει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ρόδου, να εκδώσει ατοµικές διοικητικές πράξεις βατότητας των διαδροµών, γεγονός που θα επισύρει την άσκηση πίεσης για να περάσει από το ηµοτικό Συµβούλιο ατοµική διοικητική πράξη για τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία ή άλλους, αφού κατά την άποψη της Γενικής Γραµµατέως, επισηµαίνει, µπορεί να δοθεί απεριόριστος αριθµός αδειών. Συµπληρώνοντας, ενηµερώνει, ότι έχει ήδη κοινοποιηθεί η έγγραφη άποψη του Υπουργείου σύµφωνα µε την οποία «η σχετική διαδικασία είναι δεσµία», που σηµαίνει είναι υποχρεωτική και άρα το Υπουργείο θα εκδίδει τέτοιες αδειοδοτήσεις, ισάριθµες των αιτήσεων που θα κατατεθούν, εξέλιξη που την θεωρεί παράλογη. Επανερχόµενος στο ανωτέρω ερώτηµα, αναφέρει, ότι θα επιδιωχθεί εκτός των άλλων να χορηγηθεί και αναστολή από το Τµήµα Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας, ώστε να µπορεί να απαντηθεί, νοµικά, στον ιδιώτη ότι δεν µπορεί να εξεταστεί το σχετικό αίτηµά του για νέες αδειοδοτήσεις, ελπίζοντας, επιπροσθέτως, ότι θα υπάρξει δικαίωση από την Ειδική Επιτροπή Ν. ωδεκανήσου του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. Το λόγο λαµβάνει εκ νέου ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρει ότι ο ίδιος ο ήµαρχος σε σχετική εισήγησή του είπε ότι θα παρέµεναν οι δύο αυτές άδειες και µόνον, µονοπωλιακά και καµία παραπάνω. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διακόπτει τον κ. Στάγκα Στέργο και τον διορθώνει, λέγοντας ότι ποτέ ο ήµαρχος Ρόδου δεν είπε ότι οι δύο αυτές άδειες αποτελούν µονοπώλιο. 6

7 Απαντά ο κ. Στάγκας Στέργος, λέγοντας ότι εννοείται. Εάν οι άδειες είναι µόνον δύο αυτό αποτελεί µονοπώλιο, τονίζει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επισηµαίνει, σ αυτό το σηµείο, ότι ο ήµαρχος Ρόδου είπε ότι γίνεται καθορισµός συγκεκριµένων αδειών και όχι ότι αποτελούν µονοπώλιο οι δύο αυτές άδειες. Ο κ. Στάγκας Στέργος, στη συνέχεια ρωτά και πάλι, εάν µετά τη λήψη των ανωτέρω µέτρων θα σταµατήσει η διαδικασία ή θα συνεχίσει µε αποτέλεσµα να χορηγηθούν νέες άδειες λεωφορείων. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., διευκρινίζει, ότι γίνεται προσπάθεια να ισχυροποιηθεί η κανονιστική διάταξη που έχει ακυρώσει µε απόφασή της η Γενική Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Εάν δικαιωθεί ο ήµος στην Επιτροπή του άρθρου 152, τότε θα ισχύει η κανονιστική διάταξη, εάν δεν δικαιωθεί σε συνέχεια της αίτησης ακύρωσης που θα ασκηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας, θα κατατεθεί, επιπροσθέτως, και αίτηση αναστολής για να σταµατήσει, προσωρινά, η χορήγηση νέων αδειοδοτήσεων διαδροµών. Εάν, παρεµπιπτόντως, δεν ευοδωθεί ούτε αυτή η ενέργεια θα ανευρεθούν άλλοι τρόποι, συν τω χρόνω, για να σταµατήσει η υπόθεση, αναφέρει. Ενηµερώνει, επίσης, καταλήγοντας ότι ήδη υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και στις υπόλοιπες ηµοτικές Ενότητες για τη χορήγηση τέτοιου είδους αδειών, γεγονός που επιβάλλει να εξοπλιστεί ο ήµος µε αντίστοιχες δυνατότητες για τον περιορισµό τους, λόγω των προβληµάτων που θα δηµιουργηθούν σε αντίθετη περίπτωση. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, τη γνωµοδότηση του προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου, µε αρ. πρωτ. 2/ , µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ., Σαββή Εµµανουήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Τσακίρη Τσαµπίκου, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Μαχραµάς Μιχαήλ, Ζαννετίδης Φιλήµονας, Στάγκας Στέργος δήλωσαν «παρόντες», Α) εγκρίνει την προσβολή προς ακύρωση της υπ αριθµ /4665/ απόφασης της Γ. Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου µε την άσκηση i) προσφυγής των άρθρων 238 του Ν. 3852/2010 και 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ν. ωδεκανήσου του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και ii) αίτησης ακύρωσης του άρθρου 45 του Π.. 18/1989 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή και κάθε άλλου αρµόδιου δικαστηρίου 7

8 και Β) ορίζει, τον υπογράφοντα την ανωτέρω γνωµοδότηση, Νοµικό Σύµβουλο µε σχέση έµµισθης εντολής, προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας και Νοµικό Σύµβουλο του ήµου Ρόδου, κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, ως πληρεξούσιο δικηγόρο. ΘΕΜΑ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 326/2012(Α..Α:Β428Ω1Ρ-ΥΑΩ) Λήψη απόφασης περί της αποδοχής της πρόσκλησης της.ο.υ. Ρόδου για περαίωση που αφορά τη ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του πρώην ήµου Ροδίων (.Ε.Κ.Ρ.) και της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΟΥ και επίδοση εκκαθαριστικού για τακτικό φορολογικό έλεγχο της ΕΚΡ. Επιδόθηκε στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Ν. σαν εκκαθαριστή, πρόσκληση για τακτικό φορολογικό έλεγχο και εκδόθηκε από τη ΟΥ εντολή ελέγχου για την ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας ήµου Ροδίων ( ΕΚΡ). Η διενέργεια ελέγχου και η επίλυση των φορολογικών διαφορών αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις από 2001 έως Η µη ανταπόκριση µας στην πρόσκληση της ΟΥ και την πληρωµή του ποσού ,58 για την περαίωση, θα έχει ως συνέπεια την διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου που κατά κοινή οµολογία, τα αποτελέσµατά του είναι πάντα µεγαλύτερα του ποσού της περαίωσης. Το ποσό των ,58 µπορεί να πληρωθεί είτε µε εφάπαξ καταβολή τυγχάνοντας έκπτωσης ποσού 2.421,81, οπότε καταβάλλοντας τελικά ,81 ή µε προκαταβολή 6.054,52 και 24 ισόποσες δόσεις των 1.009,09. Επειδή µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Παρακαλούµε για την αποδοχή της πρόσκλησης της ΟΥ για περαίωση και την έγκριση της πληρωµής του ποσού των ,58 µε προκαταβολή 6.054,52 και 24 ισόποσες δόσεις των 1.009,09, και ταυτόχρονα να εγκρίνετε τη δυνατότητα όπως η οικονοµική υπηρεσία να µπορεί να εξοφλήσει και εφάπαξ το υπόλοιπο πέρα της προκαταβολής ανάλογα µε την ταµειακή ρευστότητα του ήµου.» 8

9 (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου και του προϊσταµένου /νσης Οικονοµικών κ. Παϊτάκη Εµµ.) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνοντας το Σώµα για την σχετική πρόσκληση της.ο.υ. Ρόδου, περί της περαιώσεως και της επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορούν την πρώην ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του ήµου Ροδίων (.Ε.Κ.Ρ.), για την περίοδο Η πρόσκληση αφορά, εξηγεί, την επίδοση της περαίωσης η οποία προτείνεται από την.ο.υ. για να κλείσει φορολογικά και όχι, τονίζει, διαχειριστικά η προαναφερθείσα δεκαετία. Έχει ήδη υπολογιστεί ένα ποσό ύψους ,58 ευρώ, συνεχίζει, για το οποίο µε την αποδοχή της διαδικασίας της περαίωσης θα δοθεί το 20% προκαταβολικά, ενώ για υπόλοιπο γίνεται πρόταση να καταβληθεί είτε µε εφάπαξ καταβολή είτε σε 24 ισόποσες δόσεις, εξηγώντας ότι είναι στην ευχέρεια του ήµου να επιλέξει τον τρόπο αποπληρωµής του. Σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών, αναφέρει, προτάθηκε να προωθηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση της σχετικής διάθεσης πίστωσης αφενός, αλλά και της διαδικασίας αυτής καθ αυτής αφετέρου, για να κλείσει και φορολογικά αυτή η εκκρεµότητα, βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. Για το νησί της Ρόδου, ενηµερώνει, έχει ήδη καλέσει η.ο.υ. Ρόδου, την.ε.υ.α. Πεταλούδων, την.ε.κ.ρ κλπ. για να πάνε είτε σε τακτικό έλεγχο είτε σε περαίωση. Θα πρέπει να αποφασιστεί, συµπληρώνει, εάν θα γίνει αποδοχή αυτής της περαίωσης ή αν θα πρέπει να ζητηθεί από τη.ο.υ. να προβεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο των βιβλίων της πρώην.ε.κ.ρ.. Επαναλαµβάνει, για να αποτραπούν τυχόν παρανοήσεις, ο έλεγχος αυτός δεν είναι διαχειριστικός αλλά καθαρά φορολογικός. Στην περίπτωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου υπάρχει η αρνητική εξέλιξη υπηρεσιακοί παράγοντες να αναλώσουν υπέρογκο χρόνο και κόπο µέχρι της ευόδωσής του, συµπληρώνει, ενώ η οικονοµική προσδοκία της αρµόδιας.ο.υ. είναι τουλάχιστον εφάµιλλη αυτής που αφορά την περαίωση. Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον Αντιπρόεδρο, κ. Ταρασλιά Κω/νο, ο οποίος ρωτά από πού προκύπτει ότι µετά από έλεγχο το ποσό που θα πληρώσει ο ήµος σήµερα, αφού έχει εκκαθαριστεί η Επιχείρηση θα είναι µεγαλύτερο των ,00 ευρώ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρει απαντώντας ότι αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, και εξηγεί ότι το θέµα των σχετικών ποσών το έθεσε µε έµφαση και προφορικώς ο ίδιος σε υπηρεσιακούς παράγοντες της.ο.υ., αφού δεν είναι δυνατόν, τονίζει, να υφίσταται ο ήµος όλες αυτές τις µειώσεις στα έσοδά του και από την άλλη να έρχεται επιτακτικά µε το θέµα των ,00 ευρώ για να κλείσει φορολογικά µια Επιχείρηση, η οποία εκκαθαρίστηκε. Αυτό που προκύπτει, επισηµαίνει, από έµµεσες και ανεπίσηµες απόψεις υπηρεσιακών παραγόντων και ελεγκτών της.ο.υ., είναι ότι υπάρχει ο ενδεχόµενος κίνδυνος µε τον τακτικό φορολογικό έλεγχο να προκύψει ακόµα µεγαλύτερη οικονοµική υποχρέωση, γεγονός αδιαµφισβήτητο το οποίο αφορά όλες τις επιχειρήσεις, σε θέµατα περαιώσεων, αυτοπεραιώσεων κλπ.. Στη συνέχεια το λόγο ζητά και παίρνει οκ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρει θυµίζοντας ότι είναι µέλος της Επιτροπής για την απογραφή από την οποία δεν 9

10 πέρασε ποτέ θέµα εκκρεµοτήτων που αφορά το overdraft της τράπεζας και τα 3 εκ. ευρώ της ίδιας υπόθεσης. Επειδή, συνεχίζει, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάµεσα στο οικονοµικό έτος του 2011 και του 2012, στοιχεία που θα αναφερθούν και σε θέµα που έπεται στην ηµερήσια διάταξη, για τον απολογισµό του εννιαµήνου, αλλά και επειδή από τακτικό έλεγχο που έγινε στον πρώην ήµο Ιαλυσού πληρώθηκε ποσό γύρω στις 8.000,00 ευρώ µε 600,00 ευρώ τόκους, αντί ,00 ευρώ που αντιστοιχούσε στην περαίωση για την επταετία, ενώ φαίνεται και στις διαθέσεις πιστώσεων, συµπληρώνει, στη σχετική εισήγηση χρεολύσια της.ε.υ.α ,00 ευρώ, αλλά έχει εγγραφή µε τόκους δανείων της.ε.κ.ρ. α εξαµήνου του 2012, ποσού ,00 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, γι αυτούς τους λόγους, τονίζει καταλήγοντας, θα πρέπει να γίνει ο κανονικός έλεγχος από τη.ο.υ., σ αυτή τη ηµοτική Επιχείρηση για να διαπιστωθεί εάν ήταν σωστό αυτή να πάρει χρήµατα από τους άλλους πρώην ήµους και από το πρώην ήµο Ιαλυσού, χωρίς να έχει προσφέρει κάποια υπηρεσία, και ειδικότερα για το τετράµηνο Νοεµβρίου- εκεµβρίου του 2010 και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του Ο κ. Μαχραµάς Μιχαήλ, λαµβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι δεν συµφωνεί ότι ο τακτικός φορολογικός έλεγχος δεν µπορεί να επεκταθεί και σε διαχειριστικό, διότι η Εφορία έχει όλες τις αρµοδιότητες και µπορεί να παραπέµψει θέµα, εάν κριθεί σκόπιµο, είτε στο Σ..Ο.Ε. ή σε άλλη Αρχή. Στη συνέχεια ο Κορωναίος Ιωάννης, ρωτά εάν τελικώς επιλεγεί η διαδικασία του τακτικού ελέγχου και η Εφορία βρει στοιχεία και εάν γι αυτό υπάρχει ευθύνη των προηγούµενων διοικήσεων, τότε ποιος θα πληρώσει τα, τυχόν, πρόστιµα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντώντας, επισηµαίνει, ότι τότε αυτό θα είναι θέµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν και δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, συµπληρώνει, αφού ο έλεγχος είναι κατά βάση φορολογικός. Ο κ. Καµπουρόπουλος Εµµ., αναφέρει, σ αυτό το σηµείο, βάσει και της επιχειρηµατικής του εµπειρίας ότι στους τακτικούς ελέγχους µπορεί να βρεθεί το οτιδήποτε ακόµα και διαδικαστικές λεπτοµέρειες, αλλά κατά τη γνώµη του, η περίπτωση που συζητείται, δεν αφορά καταλογισµό ή διαχειριστικό έλεγχο, προσθέτοντας, ότι κακώς ανέφερε ο κ. Στάγκας Στέργος, ότι η Επιχείρηση δεν προσέφερε υπηρεσίες στον πρώην ήµο Ιαλυσού, τονίζοντας ότι προσφέρονταν, παραδείγµατος χάριν, υπηρεσίες καθαριότητας στην περιοχή «Μήδεια». Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµων, λαµβάνοντας το λόγο, ρωτά εάν έχουν παραγραφεί κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις της Εφορίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντά αρνητικά στο ερώτηµα που τέθηκε και προτείνει σ αυτό το σηµείο να παραπεµφθεί το, εν λόγω θέµα, στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ρόδου, χωρίς θετική ή αρνητική εισήγηση, αφού έχει την άποψη ότι χρήζει απόφασης του ανώτατου συλλογικού οργάνου, όχι τόσο για το ποσόν των ,58 ευρώ, αλλά για την πολιτική διάσταση που έχει αυτό καθ αυτό και για το εάν θα γίνει αποδεκτή ή περαίωση ή ο τακτικός φορολογικός έλεγχος. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, 10

11 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και παραπέµπει το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο λόγω της σοβαρότητας του (άρθρο 72, παρ. 3 του Ν. 3852/2010), το οποίο καλείται να εγκρίνει: Α) την αποδοχή ή την απόρριψη της σχετικής πρόσκλησης της.ο.υ. Ρόδου για την περαίωση των φορολογικών διαφορών της πρώην.ε.κ.ρ. του πρώην ήµου Ροδίων, για τις χρήσεις των οικονοµικών ετών , µε την επισήµανση ότι η απόρριψή της επισύρει, αλυσιδωτά, τη διενέργεια πλήρους & ενδελεχούς φορολογικού ελέγχου, για την προαναφερθείσα περίοδο. Β) την έγκριση της σχετικής διάθεσης πίστωσης ποσού ,58 ευρώ, καθώς και του τρόπου καταβολής της, σύµφωνα µε την ανωτέρω υπηρεσιακή εισήγηση της καθ ύλην αρµόδιας /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , εάν τελικώς επιλεγεί η αποδοχή της πρόσκλησης για την περαίωση. ΘΕΜΑ (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 327/2012 (Α..Α: Β432Ω1Ρ-0ΟΗ) Λήψη απόφασης περί της υποβολής µηνυτήριας αναφοράς για θέµα που αφορά το κτίριο του παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου και άσκησης αιτήσεως ανατροπής της κατάσχεσης του ακινήτου «Ιαλύσιον». (Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµανουήλ µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση : 1. µηνυτήριας αναφοράς για ακίνητο παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου 2. αίτησης ανατροπής κατάσχεσης ακινήτου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 1. Από το Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ήµου ενηµερωθήκαµε για την επείγουσα ανάγκη λήψης µέτρων για την προστασία της υπηρεσίας από την ολοένα και επιδεινούµενη κατάσταση που επικρατεί στους χώρους του παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου, σε κτίριο του οποίου στεγάζεται. Επειδή, παρά τις έγγραφες ειδοποιήσει της υπηρεσίας, καµία πρόνοια δεν ελήφθη, πρόσφατα δε γεγονότα πυρκαγιών κλπ. καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άµεσης ενέργειας, επιβάλλεται η άµεση υποβολή µηνυτήριας αναφοράς στον κ. Εισαγγελέα Πληµ/κών Ρόδου, µε το εξής περιεχόµενο : 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου 14PROC002454428 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ 04/12/2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 38767 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.:2894 /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 e-mail : vorria@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

κρατους-πολιτη Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχέσεις Σχεσεις κράτους πολίτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 99 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 100 Η οικονομική κρίση: προβλήματα και ευκαιρίες 102 Οικονομικές δραστηριότητες και σχέσεις κράτους πολιτών 102 Το δημόσιο ως αποδέκτης της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα