V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1"

Transcript

1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα. 1. Ένας υδραυλικός θέλει να κατασκευάσει µια δεξαµενή, πυ να χωρά κµ. νερύ. Ο χώρς πυ πρέπει να την τπθετήσει, έχει πλάτς µ και µήκς 1 µ. Πόσ πρέπει να είναι τ ύψς της δεξαµενής; Λύση & σκέψεις: Η δεξαµενή όπως περιγράφεται στην άσκηση, είναι ένα ρθγώνι παραλληλεπίπεδ. Να θυµίσω ότι όγκς τυ παραλληλεπιπέδυ, δίνεται από τν τύπ: V=αβγ (1) Όπυ είναι α= µ τ πλάτς της δεξαµενής, β= 1 µ τ µήκς της και γ τ ύψς της, πυ δεν γνωρίζυµε και συµβλίζυµε µε x. Ο όγκς της δεξαµενής είναι δεδµένς ( V = κµ. ). Επµένως για να βρύµε τ ύψς, πρέπει λύσυµε τν τύπ (1) ως πρς τ γ. ιαιρώντας και τα δυ µέλη τυ τύπυ (1) µε τ γινόµεν αβ, έχυµε: V γ= αβ Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση, πρκύπτει: x =γ= = 1 1 Άρα η δεξαµενή πρέπει να έχει ύψς: γ= 1 µ

2 Α ΜΕΡΟΣ 1 κεφ.. Τ θερµόµετρ έδειξε ότι Γιαννάκης έχει θερµκρασία 97,7. Η µητέρα τυ φυσικά ανησύχησε. Βλέπει όµως πρσεκτικότερα και διαπιστώνει ότι τ θερµόµετρ δείχνει την θερµκρασία σε βαθµύς Φαρενάιτ ( F) Τι λέτε πρέπει να ανησυχεί; Νµίζω πως µπρύµε να την βηθήσυµε. Υπενθύµιση: Υπάρχυν δυ κλίµακες θερµκρασίας: Η κλίµακα Κελσίυ και ι ενδείξεις σ αυτή χαρακτηρίζνται από τ σύµβλ: o C Η κλίµακα Φαρενάιτ, πυ ι ενδείξεις της χαρακτηρίζνται από τ σύµβλ: o F Οι τιµές των δυ αυτών κλιµάκων, συνδένται µε τν τύπ: F = 1,8 C + 3 (1) όπυ F η θερµκρασία στην κλίµακα Φαρενάιτ και C η θερµκρασία στην κλίµακα Κελσίυ. Σκέψεις & λύση: Ξέρυµε ότι Γιαννάκης έχει θερµκρασία 97,7 F. Η µητέρα τυ θα ησυχάσει, όταν µάθει τη θερµκρασία τυ σε o C. Επµένως πρέπει να λύσυµε τν τύπ (1), ως πρς τ C. Έχυµε λιπόν: F 3 1,8 C = F 3 C= 1,8 Με απλή αντικατάσταση στν τελευταί τύπ, πρκύπτει: 97,7 3 65,7 C = = C= 36,5 C 1,8 1,8 Άρα η µητέρα τυ δεν πρέπει να ανησυχεί, αφύ η θερµκρασία τυ Γιαννάκη είναι φυσιλγική.. ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ

3 Α ΜΕΡΟΣ 1 κεφ. 3. Η µέση ταχύτητα ενός αυτκινήτυ, είναι υ=80km / h (χιλιόµετρα ανά ώρα). Σε πόσ χρόν θα διανύσει απόσταση S= 500km ; Λύση & σκέψεις: Ο τύπς πυ συνδέει τ διάστηµα, την ταχύτητα και τν χρόν, είναι: S =υ t Εφ όσν θέλυµε να βρύµε τν χρόν t πυ θα χρειαστεί να διανύσει την απόσταση S, πρέπει να λύσυµε τν τύπ ως πρς τν χρόν. Έτσι λιπόν, έχυµε: S t= υ Στη συνέχει αντικαθιστώντας τα γνωστά µεγέθη, πρκύπτει: Επειδή είναι 500 t = = 6, ,5=, συνεπάγεται ότι τ αυτκίνητ θα χρειαστεί: 4 t= 6 ώρες και λεπτά 4. Ένα ικόπεδ όπως φαίνεται και στ σχήµα, είναι παραλληλόγραµµ και η πρόσψη τυ έχει µήκς α= 50 µ. Να βρεθεί τ βάθς β τυ ικπέδυ, αν τ εµβαδόν τυ είναι Ε= στέµµατα. Ένα στρέµµα, είναι ίσ µε 1000 τ.µ. Λύση & σκέψεις: Γνωρίζυµε ότι τ εµβαδόν τυ παραλληλγράµµυ, είναι τ γινόµεν της βάσης τυ επί τ ύψς τυ. Στην συγκεκριµένη άσκηση, η βάση τυ παραλληλγράµµυ είναι α και τ ύψς τυ είναι β, επµένως ισχύει: Αναζητύµε τ β, άρα: Ε=αβ ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ

4 Α ΜΕΡΟΣ 1 κεφ. Ε β= α Αντικαθιστώντας στν τύπ αυτό, πρκύπτει: 000 β= = Άρα τ βάθς τυ ικπέδυ, είναι 40 µέτρα. 5. Σε κάθε στάδι για τυς αγώνες δρόµυ, υπάρχυν τέσσερεις διαδρµές. Όπως φαίνεται στ σχήµα έχυµε δυ ευθείες και δυ ηµικύκλια. Τ µήκς κάθε διαδρµής, είναι 100 µέτρα. Μπρείτε να βρείτε την ακτίνα ρ των ηµικυκλικών διαδρµών; Λύση & σκέψεις: Γνωρίζετε ότι τ µήκς τυ κύκλυ, δίνεται από τν τύπ: L = πρ όπυ ρ η ακτίνα τυ και π γνωστός αριθµός πυ εκφράζει: Τ µήκς τυ κύκλυ, πρς τη διάµετρ τυ και είναι περίπυ ίσς µε 3,14. Ζητάµε την ακτίνα ρ και γνωρίζυµε ότι τ µήκς τυ ηµικυκλίυ, είναι 100 µέτρα. Τν πρηγύµεν τύπ λύνυµε ως πρς την ακτίνα ρ και έχυµε: L ρ= π Στη συνέχεια µε αντικατάσταση, πρκύπτει: 100 ρ= ρ= 31,847 3,14 Κάνντας στργγυλπίηση στ δεύτερ δεκαδικό ψηφί, επειδή τ τρίτ είναι 7> 5 έχυµε τελικά ότι η ακτίνα της κάθε ηµικυκλικής διαδρµής, είναι: ρ=31,85 ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ

5 Α ΜΕΡΟΣ 1 κεφ. 6. Τ εµβαδόν ενός τραπεζίυ είναι Ε= 40, η µεγάλη βάση τυ είναι Β= 5. Αν τ ύψς τυ είναι υ=, να βρεθεί τ µήκς της µικρής βάσης β τυ τραπεζίυ. Λύση & σκέψεις: Γνωρίζυµε ότι τ εµβαδόν τυ τραπεζίυ δίνεται από τν τύπ: Β+β Ε= υ Επιµεριστική Β+β Ε= υ Εφ όσν ζητύµε την µικρή βάση πρέπει να λύσυµε τν πρηγύµεν τύπ ως πρς τ β. Έτσι λιπόν διαδχικά έχυµε: Ε= υ ( ) Ε=Βυ+βυ βυ= Ε Βυ Απαλιφή παρανµαστών Ε= Β+β υ Γνωστύς από αγνώστυς Αντικαθιστώντας στν τελευταί τύπ, πρκύπτει: 40 5 β= (1) Ε Βυ β= υ Συµβυλή: Μάθετε να κάνετε έξυπνα πράξεις. Πρσέξτε τι εννώ. Παρατηρώ ότι είναι: 40 = 16 συνεπώς την σχέση (1), µπρώ να την γράψω µε τη µρφή: 16 5 β= β= ( ) 16 5 β= 16 5 = 3 5 β= 7 ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ

6 Α ΜΕΡΟΣ 1 κεφ. Βέβαια για να µάθετε να δυλεύετε έτσι, πρέπει τ µυαλό σας να τρέχει πριν από τ µλύβι σας. ηλαδή να µάθετε να πρβλέπετε τις κινήσεις σας. 7. Μια σφαίρα πέφτει ελεύθερα πρς τ έδαφς. Εµείς αρχίζυµε να την παρατηρύµε όταν διέρχεται από τ σηµεί Α και διαπιστώνυµε ότι µέχρι να φτάσει στ σηµεί Β πυ είναι τ έδαφς, χρειάστηκε t= 3sec. Με τι ταχύτητα πέρασε από τ σηµεί Α, όταν ξέρυµε ότι είναι ( ΑΒ ) = 57m ; Υπενθύµιση: Αντιλαµβανόµαστε την κίνηση της σφαίρας στ σηµεί Α, από τ πί περνά µε ταχύτητα υ. Αυτό σηµαίνει ότι από τ σηµεί Α και έπειτα, η σφαίρα κάνει ευθύγραµµη µαλά επιταχυνόµενη κίνηση, µε αρχική ταχύτητα υ. Η κίνηση αυτή, χαρακτηρίζεται από τν τύπ: 1 S =υ t + gt (1) Όπυ: S= 57m : Τ διάστηµα πυ κινήθηκε υ : Η αρχική ταχύτητα στ σηµεί Α και την πία ζητάµε t= 3sec : Ο χρόνς πυ χρειάστηκε να µεταβεί από τ Α στ Β g= 10m / sec : Η επιτάχυνση της βαρύτητας. Λύση: Για να πρσδιρίσυµε την ταχύτητα στ σηµεί Α, πρέπει να λύσυµε τν τύπ (1) ως πρς υ. Έχυµε λιπόν διαδχικά: 1 S =υ t + gt S = υ t + gt ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ

7 Α ΜΕΡΟΣ 1 κεφ. υ t = S gt υ = S gt t Αντικαθιστώντας στν τύπ αυτό, έχυµε: υ = υ = = 6 6 υ = m 4 sec 8. Για ένα ιδεώδες αέρι πυ βρίσκεται σε καννική πίεση, όγκς τυ σε θερµκρασία θ C, δίνεται από τν τύπ: V = V 1 + θ 73, Να βρείτε σε πια θερµκρασία όγκς τυ αερίυ γίνεται 3 V= 35cm, όταν σε 0 C όγκς τυ είναι V 3cm. Λύση: Αφύ ζητάµε την θερµκρασία στην πία έχει όγκ V, τν παραπάνω τύπ πρέπει να λύσυµε ως πρς θ. Έτσι λιπόν διαδχικά έχυµε: 3 V = V 1 + θ 73, θ V = V + V 73, V V V = θ 73, = θ θ= ( ) θ= ( ) V θ= V V : 73, V V 73, V ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ

8 Α ΜΕΡΟΣ 1 κεφ. Αντικαθιστώντας στν τύπ αυτό, πρκύπτει: ( ) , θ= , θ= 3 819,45 θ= θ= 5,6 C 3 ΣΟΛΩΜΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟ ΟΙ 1. ίνεται η αριθµητική πρόοδος µε α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πολλές από τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν μπορούν να υπολογιστούν μέσω ολοκληρωμάτων: όγκοι στερεών, μήκη καμπυλών, το έργο που απαιτείται για να αντλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σενάριο με το λογισμικό modellus Τίτλος: Πότε δύο τρένα έχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους; Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα