1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ Ηράκλειο Τηλ: Fax: ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χρηματοδότηση: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΚΩΔ. ΠΙΣΤ.: Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2

3 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ Ηράκλειο Τηλ: Fax: ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χρηματοδότηση: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΚΩΔ. ΠΙΣΤ.: Προϋπολογισμός: ,20 ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» Προϋπολογισμού ,20 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν 3669/2008, και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και γ) Με το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ αποκοπή τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α), σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις περί Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στην παρούσα Αναλυτική Διακήρυξη, την Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρ. πρωτ. Δ17α/ 353/8 /ΦΝ 440/ με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με το παραπάνω σύστημα, την με αριθμό 2 Απόφαση του Πρακτικού 89/ Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, με την οποία εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου καθώς και την με αριθ. 1 Απόφαση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 90 / Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και η Δημοπράτηση του έργου με το πιο πάνω σύστημα, με συνολικό προϋπολογισμό ,20, συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών και του Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Άρθρο 1 Κύριος του έργου Αναθέτουσα Αρχή... 1 Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών... 2 Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς... 3 Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και έγκριση αποτελέσματος... 5 Άρθρο 5 Σύμβαση Συμβατικά τεύχη... 9 Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. Πληρωμή Αναδόχου Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό Άρθρο 10 Τεκμήριο από την συμμετοχή στο διαγωνισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) Αναθεώρηση τιμών Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών Άρθρο 20 Δημοσιότητα Δαπάνες δημοσίευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα Άρθρο 23 Δικαιολογητικά Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 25 Πληρωμές στον Ανάδοχο Άρθρο 26 Εναλλακτικές Προσφορές Άρθρο 27 Κριτήρια Βαθμολογία Βέλτιστη (Συμφερότερη) Προσφορά Άρθρο 28 Διάφορες Ρυθμίσεις... 36

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 1.1 Εργοδότης Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή είναι: η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) 1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ). 1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ), που έχει έδρα: Οδός : Πλαστήρα & Ρωμανού Ταχ.Κωδ. : Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. : Telefax : προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ), σύμφωνα με την Απόφαση 442/1991 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου που κρίθηκε νόμιμη με την 30064/ Απόφαση Νομάρχου Ηρακλείου. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, στις 03/06/2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 πμ (Ώρα Λήξης κατάθεσης Προσφορών), από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) «Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία. - «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος», είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία. - «Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου - «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο», είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό. - Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων(ΚΔΕ) είναι ο νόμος 3669/08 (ΦΕΚ Α 116). 1.6 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων τα οποία κατά το νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των καταργηθέντων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1

6 Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών 2.1 Τα χορηγούμενα στοιχεία στους ενδιαφερόμενους, που διατίθενται από τη Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ, είναι τα παρακάτω: 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, η οποία δεν αποτελεί συμβατικό τεύχος της Δημοπρασίας και στην οποία αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκε ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου. 5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ και ειδικώς: 6.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 6.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (συνοδευμένη από τέσσερα (4) παραρτήματα, 6.2.1, 6.2.2, α & β, 6.2.4) 6.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ), η οποία αναλύεται σε πέντε (5) τεύχη, ήτοι 6.5.α, 6.5.β, 6.5.γ, 6.5.δ & 6.5.ε 6.6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ που αποτελούνται από τα ακόλουθα : 7.0. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ 7.1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.2. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 7.3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7.4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 7.5. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΚΩΝ 8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10. ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11. ΕΝΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ, η οποία επίσης δεν αποτελεί συμβατικό τεύχος της Δημοπρασίας. Η ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ εγκρίθηκε με την Απόφαση 8 του Πρακτικού 86/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Η Τεχνικοοικονομική Μελέτη τονίζεται ότι σε κανένα σημείο της δεν μπορεί να αποτελεί συμβατικό τεύχος της Δημοπρασίας και διατίθεται στους διαγωνιζόμενους για την ενημέρωση τους στο πλαίσιο της Διαφάνειας και των συναλλακτικών ηθών. Εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν έγκαιρα, σε έντυπη μορφή, η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπροθέσμως ζητηθέντα στοιχεία, που αφορούν σε συμπληρωματικά έγγραφα και όχι τα κυρίως τεύχη π.χ. προμελέτες κ.λπ. ή να παρέχει διευκρινήσεις, από τα γραφεία της, 6 ημέρες πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, άρθρο 134 παρ. 2 του Ν 3369/2008 Σημειώνεται ότι οι έγγραφες απαντήσεις στα αιτήματα, για διευκρινήσεις, κάθε διαγωνιζόμενου θα κοινοποιούνται σε όλους τους διαγωνιζόμενους και θα αποτελούν συμβατικά στοιχεία του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι για παροχή διευκρινήσεων και με δεδομένο ότι η υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει επαρκή χρόνο για την προετοιμασία της απάντησης, ο χρόνος υποβολής των ερωτημάτων θα είναι το αργότερο 12 ημέρες πριν από τη Δημοπρασία. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2

7 Για την παραλαβή των πλήρων τευχών σε έντυπη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 1500,00 ΕΥΡΩ. Με αντίτιμο 200,00 ΕΥΡΩ διατίθενται στους ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή η Αναλυτική Διακήρυξη, τα αριθμημένα τεύχη του Προϋπολογισμού Προσφοράς και του Τιμολογίου Προσφοράς, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (CD DVD) διατίθενται τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων κατά την κρίση τους αναγκαίων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π. που αφορούν στο υπό Δημοπράτηση αντικείμενο, στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα έγκυρα στοιχεία της μελέτης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτών και των στοιχείων που θα διαθέτει ο Ανάδοχος. 2.3 Τα στοιχεία που παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα ως άνω αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, χωρίς να συνιστούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των στοιχείων που οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν λάβει υπόψη τους κατά την υποβολή της προσφοράς τους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε κάθε περίπτωση με ιδία μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 2.4 Κατά την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων του ενημερωτικού φακέλου και έχει διερευνήσει, ελέγξει, κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί όλες τις σχετικές πραγματικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες, το συνολικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει το έργο, καθώς και τυχόν παράγοντες ή κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση του έργου που θα ανατεθεί στον Ανάδοχο. 2.5 Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 2.6 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν μόνοι τους με επί τόπου επισκέψεις και με συνεργασία με την Υπηρεσία, την ορθότητα των στοιχείων και σχεδίων που θα παραλάβουν και να προβούν σε ενδεχόμενες αναγκαίες διορθώσεις, προκειμένου να διαμορφώσουν την προσφορά τους. Οι ανακρίβειες που τυχόν διαπιστωθούν δεν βαρύνουν την Υπηρεσία. Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στο διαγωνισμό Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, το φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. 3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε τρεις ξεχωριστούς φακέλους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3669/08, δηλαδή: α- φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής β- φάκελο Τεχνικής Προσφοράς γ- φάκελο Οικονομικής Προσφοράς (Η οποία θα συμπληρώνεται στο αριθμημένο έντυπο της υπηρεσίας). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3

8 Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 24 της παρούσας. Επί των επιμέρους φακέλων αναγράφονται: α) το περιεχόμενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ή Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ή Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς) και β) ο τίτλος του έργου, η επωνυμία (ή οι επωνυμίες σε περίπτωση κοινοπραξίας) του διαγωνιζόμενου, η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, ) και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σημειώνονται κατά το άνοιγμα του φακέλου από την Επιτροπή. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος με τρόπο που δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται. Οι λοιποί φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί, δηλαδή το περιεχόμενό τους να μην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, πρόσθετα μέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχομένου τους. 3.3 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: Προς την Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) Προς τον κ. Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 3.4 Η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα δικαστικής αμφισβήτησης του αποκλεισμού. Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ. σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη. Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και έγκρισης αποτελέσματος 4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς Η διαδικασία παραλαβής και εξέτασης των φακέλων Προσφοράς γίνεται σε τρία επί μέρους στάδια. Ειδικότερα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4

9 4.1.1 Α Στάδιο διαδικασίας Παραλαβή και εξέταση δικαιολογητικών συμμετοχής α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιον της, αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των διαγωνιζόμενων και μονογραφούνται από τα μέλη της Επιτροπής, στη συνέχεια δε κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του ν. 3669/08, δηλαδή μετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογραφείται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο ή στην Επιτροπή κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων που προσήλθαν εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. β) Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, των οικονομικών προσφορών, καθώς και των τεχνικών προσφορών, γίνεται ταυτόχρονα σε δημόσια συνεδρίαση. γ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, καταγράφονται στο Πρακτικό Ι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο, μονογραφούνται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται η έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας. Επίσης ελέγχεται η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος - μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις). Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται μνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύμφωνα με την αρίθμηση των φακέλων, η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, η τάξη και η κατηγορία κάθε πτυχίου, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η Προκήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κ.λ.π. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται με αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής περί των λόγων τυχόν αποκλεισμού διαγωνιζομένων που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό και τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση που αναγράφει τα στοιχεία του Πρακτικού, τη σύμβαση για την οποία πρόκειται, την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία στο οποίο υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής τοιχοκολλείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας και αποστέλλεται αυθημερόν με ΦΑΞ στους διαγωνιζόμενους. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλμένων τους. Η έναρξη της προθεσμίας ενστάσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της ανακοίνωσης και οποιαδήποτε καθυστέρηση περί την αποστολή ή την παραλαβή του πρακτικού δεν αναστέλλει την έναρξη. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5

10 Οι Φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία των ενστάσεων ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσμίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόμενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας διαφορετικά επιστρέφονται. Σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης των φακέλων ισχύει η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/04/157/ΦΝ/ 439.3/ (ΦΕΚ Β 1561) Β Στάδιο διαδικασίας Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών α) Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι ή μετά την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής επί ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε μία από τις αμέσως επόμενες εργάσιμες η οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείστηκαν με ΦΑΞ, ανοίγει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων αυτών, μονογραφεί και καταγράφει τα περιεχόμενα κάθε φακέλου στο Πρακτικό ΙΙ. Μετά την καταγραφή των περιεχόμενων κάθε φακέλου στο Πρακτικό ΙΙ, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατ αρχήν ελέγχει (παρ. 5 άρθρου 8 ν.3669/2008) με βάση το Φύλλο Συμμόρφωσης των διαγωνιζομένων κατά πόσον οι Τεχνικές Προσφορές τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με τα συμβατικά τεύχη, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ και ολοκληρώνει το Πρακτικό ΙΙ μέσω του οποίου αποφαίνεται ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Ο έλεγχος γίνεται κυρίως μέσω της Δήλωσης του Αναδόχου που θα περιλαμβάνεται σε Φύλλο Συμμόρφωσης που θα κατατεθεί, όπως την παράγραφο 7.02 των ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και μπορεί να επεκταθεί και στο αναλυτικό περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών. Σε κάθε περίπτωση η πιστότητα ή μη του Φύλλου Συμμόρφωσης, θα μπορεί να επηρεάσει και τη διαδικασία αξιολόγησης των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς. Αν η Επιτροπή, στο επόμενο στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών διαπιστώσει ότι δεν τηρείται κάποιος εκ των ουσιωδών όρων (τεχνικών προδιαγραφών) παρά το γεγονός ότι στο Φύλλο Συμμόρφωσης αναφέρεται διαφορετικά, τούτο αποτελεί επαρκή αιτιολογία για τη βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου κάτω από τη βάση. Το πρακτικό αυτό ανακοινώνεται στους διαγωνιζόμενους ή τους αποστέλλεται με ΦΑΞ. Κατά του ανωτέρω Πρακτικού ΙΙ χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του (άρθρο 8 παρ. 5 Ν.3669/08 (ΚΔΕ). β) Μετά την πάροδο των 5 ημερών (αν δεν υποβληθούν ενστάσεις) ή μετά την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις της ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και τις βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης του Άρθρου 27 της παρούσας, Με την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού, συντάσσει το Πρακτικό ΙΙΙ, μέσω του οποίου αποδίδεται η βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι κατά την αξιολόγηση βαθμολόγηση των τεχνικών τους προσφορών. Στο Πρακτικό ΙΙΙ επισυνάπτονται πίνακες με τις επιμέρους βαθμολογίες των διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφουν την τελική βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, με συνοπτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας, η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόμενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων. Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται για την βαθμολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους, προκειμένου να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης έναντι αυτών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙΙ με: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6

11 4.1.3 Παράβολα α- τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και ταυτόχρονα β- αποστολή με ΦΑΞ της σχετικής γραπτής ανακοίνωσης (που επίσης τοιχοκολλείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας) προς τους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η μέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή Υπηρεσία ενώπιον του οποίου υποβάλλονται και απευθύνονται. Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας στους διαγωνιζόμενους, χωρίς αίτηση ή έλεγχο της πληρεξουσιότητας των απεσταλμένων τους. Καθυστέρηση στην παραλαβή του Πρακτικού ΙΙΙ δεν έχει συνέπειες στην έναρξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Αν ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθμολογίας, η Προϊσταμένη Αρχή αναπέμπει το Πρακτικό ΙΙΙ στην Επιτροπή, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τις πλημμέλειες της βαθμολόγησης. Η Επιτροπή αναβαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο (διορθωτικό συμπληρωματικό) Πρακτικό ΙΙΙ, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις. Στο πλαίσιο του Πρακτικού ΙΙΙ, καταχωρούνται και τα στοιχεία περί του παραδεκτού των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων. Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις εντός πέντε (5) ημερών από τις ανακοινώσεις του στους διαγωνιζόμενους (άρθρο 25 του ν. 3669/2008). Για το παραδεκτό οποιασδήποτε άσκησης ένστασης του άρθρου 25 του ν.3669/2008, προσκομίζεται με την υποβολή παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου όπως το άρθρο 59 του ν 4146/2013 προβλέπει Γ Στάδιο διαδικασίας Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών και αξιολόγηση αυτών α) Μετά την έκδοση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής επί των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα που έχει γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ σε όλους τους διαγωνιζόμενους, σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές όλων όσων εκ των διαγωνιζόμενων εξακολουθούν να συμμετέχουν στη δημοπρασία, οι οποίες μονογραφούνται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα, ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. β) Κατόπιν η Ε.Δ. ελέγχει το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/08. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του ν. 3669/08) στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και παρακρατούνται τα μηχανόσημα του άρθρου 24.1 παρ. 5 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής. γ) Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους κατ αποκοπή τιμών μονάδος. δ) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν. Αν ο έλεγχος δε μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. οφείλει να ολοκληρώσει αυθημερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα διαγωνιζόμενων, ακολουθώντας τη σειρά αρίθμησης που έχει τεθεί στο Πρακτικό Ι. Ο έλεγχος των υπολοίπων οικονομικών προσφορών μπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Οι οικονομικές προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Ε.Δ. Η εφαρμογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό IV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7

12 ε) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει αιτιολογημένα απαράδεκτες (με αναγραφή στο Πρακτικό IV) και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Στη συνέχεια η Ε.Δ. προβαίνει στον υπολογισμό της ανηγμένης προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, η οποία προκύπτει ως συνάρτηση της οικονομικής προσφοράς (Π) και της συνολικής βαθμολογίας (Β), όπως αναλυτικά καθορίζεται στην παράγραφο 27.3 του άρθρου 27 της παρούσας. Προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μικρότερη ανηγμένη προσφορά. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του Πρακτικού IV και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση, προθεσμία που αρχίζει την επόμενη της ανάρτησης ημέρα. Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99.Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και γνωστοποιούνται με μέριμνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.Δ. στ) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στο μειοδότη, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3669/08. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2 γ. 4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας Πρόσκληση για υπογραφή Σύμβασης α) Η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή μερικά) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3669/08. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους (εκτός του μειοδότη). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά το νόμο) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της Κ.Υ.Α / των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β / 1673 / ) περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού, προσκαλείται ο μειοδότης να προσκομίσει κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 3669/08, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο (εφόσον η αρχική δεν ισχύει πλέον) και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ (οι ημεδαποί) και , (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών). Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκομισθέν ή η Ενημερότητα Πτυχίου ισχύει) οφείλει να προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. Επίσης προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, εάν από την Ενημερότητα Πτυχίου που προσκομίσθηκε στο διαγωνισμό προκύπτει ότι κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των προσκομισθέντων για την έκδοσή της ή έληξαν τα υποβληθέντα για το ΤΣΜΕΔΕ. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ανάδοχος ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8

13 Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 30 του ν. 3669/08 σε ορισμένο τόπο και χρόνο προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. β) Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Προϊσταμένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, κατά σειρά μειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθ εξής. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο μειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος στο μειοδότη. γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που λαμβάνονται κατ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 3669/08, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη ή με fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές Ασφαλιστικά Μέτρα Κάθε ενδιαφερόμενος που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη κατά την κρίση του απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δικαιούται διοικητικής και προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173). Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Προϊσταμένης Αρχής, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατ αυτής ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής. Η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. Για την άσκηση της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεση της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλομένου παραβόλου και έως την πρώτη συζήτηση τα υπόλοιπα 2/3 (Ν.4146/2013, άρθ. 74 παρ. 1) Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη 5.1 Σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 10) του 3669/08, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 39 του ν. 3669/ Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 1. Η Σύμβαση 2. Η παρούσα Διακήρυξη. 3. Η Οικονομική Προσφορά. 4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9

14 7. Τα Πρότυπα Κατασκευής Έργου (Αρχιτεκτονικής μελέτης, Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, Ακουστικής μελέτης, μελέτης Θεατρικών Συστημάτων και Στατικής μελέτης) της Υπηρεσίας. 8. Συνοπτική καταγραφή αντικειμένου της Υπηρεσίας. 9. Οι Τεχνικές Περιγραφές και τα Σχέδια (Αρχιτεκτονικής μελέτης, Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών, Ακουστικής μελέτης, μελέτης Θεατρικών Συστημάτων και Στατικής μελέτης) της Υπηρεσίας. 10. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 11. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ. 12. Οι εγκεκριμένες οριστικές μελέτες καθώς και οι μελέτες εφαρμογής και τα σχέδια που τις συνοδεύουν, όπως αυτές θα συνταχθούν από τον ανάδοχο του έργου μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, θα ελεγχθούν και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία καθώς και οι εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προκύψει τέτοια ανάγκη οι οποίες (Τεχνικές Μελέτες) θα συνταχθούν κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου, κατά την πορεία εκτέλεσής του. 13. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 5.3 Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3669/08. (2) Οι Ευρωκώδικες. (3) Ο Ελληνικός κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ( ΑΠΟΦ. Δ17α / 116 / 4 / ΦΝ 429 /18.10 / ) (ΦΕΚ 1329Β ) (4) Ο νέος κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 2008 ( ΚΤΧ 2008 ) ( ΑΠΟΦ. Δ14 / της 1 / ( ΦΕΚ 1416 Β ). (5) Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός έκδοση 2000 ( ΑΠΟΦ. Δ17α / 141 /3 / ΦΝ 275 της 15/ ΦΕΚ 2184Β ) και στον οποίο κανονισμό έγιναν διορθώσεις λαθών σύμφωνα με το ΦΕΚ 423Β / (6) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). (7) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας Apostile σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 7.1 Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ Α 116) Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10

15 Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7.2 Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α / των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β / 1673 / ) περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 και απόφαση αριθμ /2565/δοσ/05 (Φ.Ε.Κ. Β 1590)]. 7.3 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6 στο ΤΣΜΕΔΕ. 7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 7.5 Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α 25/86) και Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) και υπόκειται στις κρατήσεις που αναφέρονται στην ΕΣΥ. 8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 8.3 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 3669/08 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, όπως η παράγραφος 2 της παρούσας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11

16 Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου, εκτός αν η προσφορά υποβληθεί με επιφύλαξη, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από ρητή αναφορά των σημείων της διακήρυξης που δεν αποδέχεται ο υποψήφιος. Για τα σημεία αυτά, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει υποβληθεί ένσταση εντός της νόμιμης προθεσμίας στην οποία απαιτείται να παραπέμπει ρητά η επιφύλαξη. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 11.1 Τίτλος του έργου Ο τίτλος του έργου είναι: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» 11.2 Προϋπολογισμός του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε ,20 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών με Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%) και Απρόβλεπτα (9%) ,00 Δαπάνη αναθεώρησης 0,00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 23% , Τόπος εκτέλεσης του έργου H πόλη του Ηρακλείου στην Κρήτη Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Αντικείμενο του έργου είναι, κατ αρχήν η εκπόνηση ειδικών μελετών (επιπέδου Οριστικής μελέτης που θα υποβληθούν κατά την κατάθεση της Προσφοράς και της εκπόνησης πλήρους Μελέτης Εφαρμογής στη συνέχεια, (μετά την υπογραφή σύμβασης) σύμφωνα με τον «Κανονισμό Μελετών Έργου», με βάση τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης της Υπηρεσίας, και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, καθώς και η κατασκευή όλων των απαιτούμενων εργασιών, προμήθεια του εξοπλισμού και η παράδοση του έργου έτοιμου για χρήση, μέσα στο προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο δηλαδή η κατασκευή των Συμπληρωματικών οικοδομικών και ΗΛΜ εργασιών στις ειδικές αίθουσες και στο λοιπό κτίριο του ΠΣΚΗ, καθώς και η κατασκευή των Ειδικών Θεατρολογικών Συστημάτων, του Εξοπλισμού των κτιρίων και τελικά η πλήρης ολοκλήρωση του έργου του ΠΣΚΗ, και η θέση του σε λειτουργία σύμφωνα με το Τεύχος Συνοπτικής Καταγραφής Αντικειμένου και τα Τεύχη Τεχνικών Περιγραφών. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08,) και προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών: να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13

18 να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.). Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά: με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης Επισημαίνεται ότι το απόλυτα ικανοποιητικό λειτουργικά τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα λοιπά συμβατικά τεύχη, είναι απαιτητό σε κάθε έκταση του. Επομένως κάθε εργασία ή υλικό που θα απαιτηθεί για τον λόγο αυτό, ακόμη και εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην προμελέτη της Υπηρεσίας ή στην οριστική μελέτη ή ακόμη στη μελέτη εφαρμογής όπως αυτή θα συνταχθεί μετά την υπογραφή σύμβασης και θα εγκριθεί στη συνέχεια, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και ως εκ τούτου θα εκτελεστεί χωρίς πρόσθετη δαπάνη. Οι απαιτήσεις του εργοδότη διατυπώνονται στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού και η τελική μορφοποίηση τους θα αποτυπωθεί στις μελέτες εφαρμογής που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο του έργου. Τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στον τομέα της τεχνικής μελέτης και του προσδιορισμού των απαιτήσεων του εργοδότη βασίζονται στην μελέτη της υπηρεσίας. Ρητά συμφωνείται πως το επίπεδο των παρεχόμενων μέσω των τευχών πληροφοριών ορίζεται ως αυτό της ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ όπως προδιαγράφεται στο ΠΔ Νόμο 696/74 ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μέρος αυτών ευρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο επομένου μελετητικού σταδίου. Υπό το πρίσμα αυτό αποτελεί ευθύνη άλλα και δικαίωμα του διαγωνιζόμενου η υιοθέτηση ή τροποποίηση ή προσαρμογή ή απόρριψη μέρους των στοιχείων που του δίδονται από την υπηρεσία. Μεταξύ των παραπάνω ενεργειών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής: 1. Η εκπόνηση νέας πλήρους μελέτης του Έργου σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής με τον προαναφερόμενο τίτλο, με βάση τα τεχνικά στοιχεία της προμελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που δίδονται. 2. Η τήρηση των Κανονισμών και η αντιμετώπιση των λειτουργικών θεμάτων. 3. Η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών και η προμήθεια και τοποθέτηση κάθε είδους εξοπλισμού μέχρι την παράδοση του έργου, έτοιμου προς χρήση, έστω και αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά, άλλα είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής, που θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί τελικά από την αρμόδια Υπηρεσία. 4. Η συνδρομή για την έκδοση των κάθε είδους απαιτούμενων αδειών (τροποποίηση οικοδομικής άδειας, άδειες λειτουργίας κλπ.) για την κατά τον νόμο εκτέλεση και λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τον προορισμό του. Με τον όρο συνδρομή νοείται κάθε απαιτούμενη ενέργεια ή μελέτη που υποστηρίζει τη λήψη των αδειοδοτήσεων εκτός της υποχρέωσης υπογραφής. 5. Η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και δράσεων προκειμένου να τηρηθούν οι εφαρμοστέες διατάξεις (Πολεοδομικές, Εργατικές, Περιβαλλοντικές, Υγιεινής και Ασφάλειας, λειτουργίας εγκαταστάσεων κ.λ.π.) και η διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται νόμιμα. 6. Η προσαρμογή των επί μέρους στοιχείων των μελετών στις σταδιακά διαμορφούμενες πραγματικές συνθήκες του έργου και η εκπόνηση τελικών σχεδίων που θα απεικονίζουν το έργο «όπως κατασκευάστηκε», με την συνεργασία των συντακτών της κάθε επιμέρους μελέτης, καθώς και των ειδικών συμβούλων όπου αυτοί προβλέπονται. 7. Η συντήρηση του συνόλου του έργου, η αποκατάσταση κάθε έλλειψης ή κακοτεχνίας που θα διαπιστωθεί κατά την περίοδο συντήρησης. Σε περίπτωση που η συντήρηση αφορά ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14

19 σε τμήματα του έργου που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια της Α Φάσης, ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται, όπως ο νόμος ορίζει. 8. Επιπλέον στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται ειδικά και η ευθύνη της πλήρους λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, για το ίδιο διάστημα, με την έννοια της διάθεσης, με δαπάνες του αναδόχου, του αναγκαίου προσωπικού και των ανταλλακτικών (πλην αναλώσιμων) για την έντεχνη λειτουργία τους. 9. Η εκπαίδευση του προσωπικού του κυρίου του έργου στην λειτουργία και συντήρηση του έργου γενικώς και των εγκαταστάσεων του ειδικώς. 10. Η οργάνωση και οι δαπάνες λειτουργίας των γραφείων της επίβλεψης της υπηρεσίας στο εργοτάξιο. 11. Η αποκατάσταση όλων των ελλείψεων και σφαλμάτων της κατασκευής κατά τον χρόνο συντήρησης του έργου με ευθύνη του αναδόχου. 12. Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να ελέγξει όλες τις υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις των κτιρίων, με ιδιαίτερη δε επιμέλεια και φροντίδα τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ο έλεγχος συνίσταται στην διαπίστωση της καλής κατάστασης και της ασφαλούς από κάθε άποψη λειτουργία τους, όντας αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος, δεδομένου ότι οι νέες κατασκευές και εγκαταστάσεις είναι σε άμεσο συσχετισμό και συνέχεια των υπαρχουσών. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν εκ μέρους του ελλείψεις ή παραλείψεις οφείλει να τις επισημάνει, προτείνοντας ταυτόχρονα και τρόπους αντιμετώπισης των πιθανών προβλημάτων. 13. Τέλος για να διαπιστωθεί πληρέστερα η καλή ανταπόκριση του κτιρίου «με φορτίο», ο Ανάδοχος χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και μετά την υπογραφή της βεβαίωσης περαίωσης του έργου και ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε διοικητική παραλαβή του, αλλά κατά την διάρκεια του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 74 του Ν.3669/2008, υποχρεούται να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη (εποπτεία καλής λειτουργίας, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και καθαρισμός χώρων) μιας σειράς παραστάσεων οι οποίες θα οργανωθούν από τη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. Οι παραστάσεις θα είναι τουλάχιστον 10 και θα περιλαμβάνουν Όπερα, Θεατρικό Έργο, Συναυλία (στη μεγάλη και στη μικρή Αίθουσα) Μπαλέτο, Κινηματογράφο, μονόπρακτα, συνέδριο κλπ. Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Πεντακόσιες Σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Πέραν της συνολικής, ορίζονται και τρεις τμηματικές προθεσμίες του έργου ως εξής: 1. Για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη και με το Π.Δ. 696/74, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν καθυστέρηση δεν δικαιολογεί παράταση προθεσμίας. 2. Για την έκδοση συμπλήρωση υποβολή του Προγράμματος Ποιότητας, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν καθυστέρηση δεν δικαιολογεί παράταση προθεσμίας. 3. Για την υποβολή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ.609/85 όπως ισχύει, Πλήρους Μελέτης Οργάνωσης του Εργοταξίου και Σχεδίου Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ), εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τυχόν καθυστέρηση δεν δικαιολογεί παράταση προθεσμίας. 4. Στο γραμμικό χρονοδιάγραμμα του έργου, που θα υποβληθεί με την προσφορά, καθώς και στο αναλυτικότερο συμβατικό χρονοδιάγραμμα, που θα συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού άρθρου της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και το άρθρο 46 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ), θα διακρίνονται οι εργασίες που θα έχουν ολοκληρωθεί ή σε περίπτωση εργασιών σε εξέλιξη, τα ποσοστά ολοκλήρωσης τους, στο τέλος κάθε μηνιαίας περιόδου από την υπογραφή σύμβασης. Οι ως άνω εργασίες πρέπει να αντιστοιχούν σε διακριτά τμήματα φυσικού αντικειμένου. Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15

20 13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα του άρθρου 4 παράγραφος δ του Ν. 3669/08 και το άρθρο 8 του Ν 3669/2008, που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ αποκοπήν τίμημα για το σύνολο του έργου. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Ανάδειξη Αναδόχου Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η ελάχιστη ανηγμένη προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 8 και 26 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των ,80. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον Κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Τα χρηματοπιστωτικά ή άλλα ιδρύματα που επιτρέπεται να εκδίδουν τις σχετικές εγγυητικές επιστολές, πρέπει να προέρχονται και να λειτουργούν νομίμως σε οποιανδήποτε από τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων ( π.χ. Ελλάδα, ΕΕ, ΕΟΧ, τρίτα κράτη που έχουν κυρώσει τη ΣΔΣ στο πλαίσιο του ΠΟΕ). Οι εγγυητικές επιστολές στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μεταφραση τους στην Ελληνική γλώσσα Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3669/08. Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δεκατεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Κ.Δ.Ε.) Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) Αναθεώρηση τιμών 16.1 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ποσοστού 10% της Σύμβασης, μετά από αίτημά του όπως ο νόμος προβλέπει (άρθρο 51 ν.3669/2008) Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση Δεν προβλέπεται η χορήγηση Αναθεώρησης για τις συμβατικές εργασίες. Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3669/08, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ,00 Ευρώ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η νομοθεσία (3669/2008 & 4146/2013). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα