Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry."

Transcript

1 Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry.

2

3 Dansk... 3 Ελληνικά Português Svenska Magyar

4

5 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator Pakket driftsvejledning Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne håndbog indeholder anvisninger, som tjener til Deres personlige sikkerhed såvel som til at undgå tingskader. Anvisninger til Deres personlige sikkerhed er angivet med en advarselstreknat, anvisninger vedrørende tingskader står uden advarselstrekant. Ved hvert faretrin bliver advarselsanvisningerne præsenteret i følgende rækkefølge. FARE betyder at, der vil ske død eller svær legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. ADVARSEL betyder at død eller svær legemebeskadigelse kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. FORSIGTIG betyder, at der kan indtræde en let legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. VÆR OPMÆRKSOM betyder, at tingskader kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. Ved optræden af flere faretrin skal man altid rette sig efter den advarselsanvisning med højeste trin. Når der advares med en advarselstrekant for personskade ved en advarselsanvisning kan der samtidig anføres en advarsel mod tingskade. Kvalificeret personale Det produkt/system, som hører til denne dokumentation, må kun bruges af personale, som er kvalificeret til den pågældende opgave, under overholdelse af den dokumentation, som hører til den pågældende opgave, især de deri indeholdte sikkerheds- og advarselshenvisninger. Kvalificeret personale er på grundlag af dets uddannelse og erfaring i stand til at erkende risici og undgå mulige farer ved brugen af disse produkter/systemer. Bestemmelsesmæssig brug af Siemens-produkter Vær opmærksom på følgende: ADVARSEL Siemens-produkte må kun anvendes til de beregnede anvendelsesformål, som er beskrevet i den tilhørende tekniske dokumentation. Hvis der anvendes fremmede produkter og komponenter, skal disse være anbefalede eller godkendt af Siemens. Produkternes fejlfrie og sikre drift forudsætter korrekt transport, korrekt opbevaring, opstilling, installation, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. De tilladte omgivelsesbetingelser skal overholdes. Henvisningerne i de tilhørende dokumentationer skal overholdes. 1 Indledning 1.1 Formålet med denne dokumentation Disse instruktioner er en kort sammenfatning af vigtige egenskaber, funktioner og sikkerhedsinformation, og indeholder al nødvendig information til sikker brug af enheden. Læs instruktionerne omhyggeligt før installation og idriftsættelse. For at kunne bruge enheden korrekt, skal du først sætte dig ind i, hvordan enheden fungerer. Instruktionerne henvender sig til personer, som samler enheden mekanisk, tilslutter den elektrisk og starter den op. For at opnå optimal brug af enheden skal du læse den detaljerede version af instruktionerne. Siemens AG Alle rettigheder forbeholdes A5E , 09/2014 3

6 Se også Katalog procesinstrumentering (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs) Produktinformation SIPART PS2 (http://www.siemens.com/sipartps2) 1.2 Anvendelsesformål Den elektropneumatiske procesregulator anvendes til kontinuerlig regulering af procesventiler med pneumatiske aktuatorer inden for følgende brancher. Kemi Olie og gas Energiproduktion Fødevareindustrien Cellulose og papir Vand/spildevand Farmaci Offshore-anlæg Anvend apparatet i overensstemmelse med oplysningerne i kapitel "Tekniske data (Side 36)". Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til apparatet. 1.3 Kontrol af leverancen 1. Kontrollér emballagen og de leverede emner for synlig beskadigelse. 2. Oplys straks transportfirmaet om enhver form for skade. 3. Opbevar beskadigede dele som dokumentation. 4. Kontroller leveringsomfanget ved at sammenligne transportpapirerne for korrekthed og fuldstændighed. ADVARSEL Brug af en ødelagt eller ikke komplet enhed Eksplosionsfare i farlige områder. Brug ikke ødelagte eller ikke-komplette enheder. 4 A5E , 09/2014

7 1.4 Typeskilte Opbygning typeskilt 1 Producent 8 Softwareversion/hardwareversion 2 Kapslingsklasse 9 Fabrikationssted 3 Følg betjeningsvejledningen 10 Hjælpeenergi 4 Konformitet med landsspecifikke retningslinjer 11 Bestillingstilføjelse (kort angivelse) 5 Integreret optionsmodul 12 Artikelnummer 6 Fabrikationsnummer 13 Produktnavn 7 Hjælpeenergi (Indsugningsluft PZ) Billede 1-1 Opbygning Ex-typeskilt Opbygning typeskilt, eksempel 1 Godkendelser 3 Mærkning FM/CSA til det eksplosionsfarlige område 2 4 Billede 1-2 Mærkning ATEX/IECEx til det eksplosionsfarlige område Opbygning Ex-typeskilte, eksempel 1.5 Transport og opbevaring Tilladt omgivelsestemperatur for det eksplosionstruede område i den tilsvarende temperaturklasse For at garantere en passende beskyttelse under transport og opbevaring, skal følgende overholdes: Gem den originale emballage til senere transport. Enheder/udskiftningsdele skal returneres i deres originale emballage. A5E , 09/2014 5

8 Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sikre dig, at alle forsendelser er indpakket forsvarligt for at sikre tilstrækkelig beskyttelse under transporten. Siemens påtager sig intet ansvar for eventuelle omkostninger forbundet med transportskader. FORSIGTIG Utilstrækkelig beskyttelse under opbevaringen Emballagen giver kun begrænset beskyttelse mod fugt og indtrængning af vand. Derfor kan det være nødvendigt med ekstra emballage. Specielle betingelser for opbevaring og transport af enheden er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" (Side 36). 1.6 Garantibemærkninger Indholdet i denne manual må ikke betragtes som udgørende en del af eller modificerende nogen forudgående eller eksisterende aftale, forpligtelse eller juridiske forhold. Salgsaftalen indeholder alle forpligtigelser fra Siemens' side samt alle gældende garantibetingelser. Enhver erklæring vedrørende de versioner af apparatet, der er beskrevet i manualen, etablerer ikke nye garantier eller modificerer eksisterende garantier. Indholdet afspejler den tekniske status på publiceringstidspunktet. Siemens forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer som følge af yderligere udvikling. 2 Sikkerhedshenvisninger 2.1 Forudsætning for sikker indsats Denne enhed forlod fabrikken i god funktionstilstand. For at opretholde denne status og for at sikre sikker drift af enheden skal du overholde disse instruktioner og alle specifikationer, der er relevante for sikkerheden. Overhold informationerne og symbolerne på enheden. Fjern ikke informationer eller symboler fra enheden. Hold altid informationer og symboler i en komplet læselig tilstand Advarselssymboler på apparatet Symbol Betydning Følg betjeningsvejledningen Varm overflade Apparatet gøres spændingsløs via separationsanordningen Beskyt apparatet mod stød (ellers er kapslingsklassen ikke garanteret) Beskyttelsesisolering; apparat med kapslingsklasse II 6 A5E , 09/2014

9 2.1.2 Love og bestemmelser Overhold testcertificeringen, bestemmelser og love gældende i dit land under tilslutning, samling og drift. Disse omfatter for eksempel: National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Yderligere bestemmelser for risikobetonede områder, for eksempel: IEC (international) EN (EU) Overensstemmelse med europæiske direktiver CE-mærkningen på apparatet oplyser om overensstemmelse med følgende europæiske direktiver: elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2004/108/EF Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC LVD 2006/95/EC Europa Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF. Europa Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Europa Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektriske ressourcer til anvendelse indenfor bestemte spændingsgrænser. De anvendte normer findes i EF-overensstemmelserklæringen til apparatet. 2.2 Usagkyndige ændringer på enheden ADVARSEL Ændringer på enheden Hvis der foretages ændringer og reparationer på enheden, specielt i eksplosionsfarlige områder, kan det medføre en risiko for personalet, anlægget og miljøet. Der må kun foretages ændringer eller reparationer på enheden iht. enhedens vejledning. Hvis der ikke tages hensyn hertil, ophører garantien og produktregistreringen. 2.3 Anvendelse i eksplosionsfarlige områder Kvalificeret personale for anvendelser i ex-områder Personer, der installerer, forbinder, tager i brug, betjener og vedligeholder enheden i et farligt område, skal have følgende specifikke kvalifikationer: De er autoriseret, uddannet eller instrueret i betjening og vedligeholdelse af enheder og systemer iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske kredsløb, høje tryk, aggressive og farlige medier. De er autoriseret til, uddannet eller instrueret i at udføre arbejde ved elektriske strømkredse for eksplosionsfarlige systemer. De er uddannet eller undervist i pleje og brug af nødvendigt sikkerhedsudstyr iht. gældende sikkerhedsbestemmelser. ADVARSEL Uegnet enhed til farlige områder Eksplosionsfare. Brug kun udstyr, der er godkendt til brug i farlige områder og som er mærket i overensstemmelse hermed. Se også Tekniske data (Side 36) A5E , 09/2014 7

10 ADVARSEL Tab af sikkerhed for enheder med beskyttelsestype "Intrinsic safety Ex i" Hvis enheden allerede har været anvendt i ikke-egensikre strømkredse, eller de elektriske specifikationer er blevet overtrådt, er enhedens sikkerhed ved anvendelse i farlige områder ikke længere garanteret. Der er fare for eksplosion. Tilslut kun enheden med beskyttelsestype "Intrinsic safety" til en egensikker strømkreds. Overhold specifikationerne for de elektriske data på certifikatet og/eller i kapitlet "Tekniske data (Side 36)". 3 Installering/montering 3.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger ADVARSEL Stor reguleringskraft ved pneumatiske aktuatorer Fare for legemsbeskadigelse ved arbejde på reguleringsventiler på grund af den pneumatiske aktuators store reguleringskraft. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter for den anvendte pneumatiske aktuator. ADVARSEL Positionsregistreringens håndtag Fare for klemning og skæring ved monteringssatser, der anvender et håndtag til positionsregistrering. Ved idriftsættelse og løbende drift kan der ske afskæring eller klemning af lemmer på grund af håndtaget. Fare for legemsbeskadigelse ved arbejde på reguleringsventiler på grund af den pneumatiske aktuators store reguleringskraft. Grib ikke ind i håndtagets bevægelsesområde, når først positionsregulatoren og monteringssatsen er monteret. ADVARSEL Ikke tilladt tilbehør og reservedele Fare for eksplosion i områder med eksplosionsfare. Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele. Overhold alle relevante monterings- og sikkerhedsforskrifter, der er beskrævet i vejledningen til enheden eller som er vedlagt det ekstra udstyr eller reservedelene. ADVARSEL Dækslets tætning kan blive beskadiget Hvis dækslets tætning ikke er lagt korrekt i bundpladens tætningsrille, kan denne blive beskadiget ved påsætning og fastskruning af dækslet. Sørg for at isætte dækslets tætning korrekt. ADVARSEL Åben kabelindgang eller ukorrekt kabelforskruning Eksplosionsfare i farlige områder. Luk kabelindgangene til de elektriske tilslutninger. Brug kun kabelforskruninger eller stikkontakter, der er godkendt til den pågældende beskyttelsestype. Se også Tekniske data (Side 36) 8 A5E , 09/2014

11 ADVARSEL Maksimum omgivelsestemperatur eller procesmedietemperatur overskredet Eksplosionsfare i farlige områder. Skade på enheden. Sørg for, at enhedens maksimalt tilladte omgivelses- og procesmedietemperatur ikke overskrides. Se informationerne i kapitel "Tekniske data (Side 36)". FORSIGTIG Uegnet trykluft Skader på apparatet Generelt gælder det, at positionsregulatoren kun må drives med tør og ren trykluft. Anvend den almindelige vandudskiller samt filter. I usædvanlige tilfælde vil ekstra tørreudstyr være nødvendigt. Brug frem for alt tørreudstyr, når du skal bruge positionsregulatoren ved lave omgivelsestemperaturer. FORSIGTIG Før arbejder på indstillingsventilen og ved påbygning af indstillingsregulatoren skal du være opmærksom på Fare for legemsbeskadigelse. Før du foretager arbejder på indstillingsventilen skal du bringe indstillingsventilen i en fuldstændig trykløs tilstand. Gå frem, som følger: Udluft drivkamrene. Sluk for indsugningsluften PZ. Fastgør ventilindstillingen. Sørg for, at indstillingsventilen har opnået trykløs tilstand. Hvis du afbryder den pneumatiske hjælpeenergi til indstillingsregulatoren, nås den trykløse tilstand først efter en vis ventetid. For at undgå personlige skader eller mekanisk beskadigelse ved positionsregulatoren/monteringssatsen, skal følgende rækkefølge ubetinget overholdes: Positionsregulatoren monteres mekanisk. Tilslut hjælpeenergi. Tilslut pneumatisk hjælpeenergi. Tag indstillingsregulatoren i drift. ADVARSEL Mekanisk slageffekt For at sikre en kapslingsklasse (IP66) vha. huset, skal positionsregulatorens følgende apparater beskyttes mod mekanisk slageffekt: 6DR5..3; ikke større end 2 joule 6DR5..0; ikke større end 1 joule 6DR5..1 med vindue; ikke større end 1 joule VÆR OPMÆRKSOM Drejemoment kabelforskruning For husets udgave Makrolon 6DR5..0 gælder: Det maksimale drejningsmoment på gevindet til kabelforskruningen må ikke overskride 67 Nm. A5E , 09/2014 9

12 3.1.1 Korrekt montering VÆR OPMÆRKSOM Forkert montering Enheden kan blive beskadiget, ødelagt eller dens funktion blive forringet på grund af forkert montering. Kontroller før monteringen, at der ikke er synlige skader på enheden. Kontroller, at procestilslutningerne er rene, og at der anvendes egnede pakninger og forskruninger. Montér enheden ved hjælp af passende værktøj. Se oplysningerne i Konstruktion (Side 38) om kravene til spændingsmomentet. FORSIGTIG Tab af graden af beskyttelse Skade på enheden, hvis kabinettet er åben eller ikke lukket korrekt. Beskyttelsesgraden, der er angivet på typeskiltet eller i kapitel "Tekniske data (Side 36)" kan ikke længere garanteres. Sørg for, at enheden er lukket forsvarligt. 3.2 Montering af lineær aktuator Ved lineære aktuatorer anvendes monteringssatsen "lineær aktuator" 6DR4004-8V eller integreret montering. De nødvendige monteringsdele afhænger af den valgte aktuatortype. Monteringssatsen gælder for et slag på 3 til 35 mm. For et større slagområde kræves en ekstra løftestang 6DR4004-8L. Yderligere informationer om montering, se den detaljerede driftsvejledning. 3.3 Montering af drejelig aktuator Til montering af positionsregulatoren på en drejelig aktuator, kræves en aktuatorspecifik monteringskonsol VDI/VDE Monteringskonsol og skrues fås hos drevproducenten. Vær opmærksom på, at monteringskonsollen har en pladetykkelse på > 4 mm og forstærkninger. Desuden har du brug for monteringssættet 6DR4004-8D eller koblingen TGX i rustfrit stål: Yderligere informationer om montering, se den detaljerede driftsvejledning. 3.4 Regulatorindsats i fugtige omgivelser Indledning Positionsregulatoren viser en kapslingsklasse på IP66 via dens hus. I den viste monteringsposition kan den derfor anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Undgå forskellige monteringspositioner, da der ellers kan komme væske, fnug, fiber eller støv ind i apparatet via afgangsluftåbningerne. Gunstige og ugunstige monteringssteder Undgå ugunstige monteringssteder: For at forhindre indtrængen af væske i apparatet, f.eks. gennem afgangsluftåbningerne, under normal drift. Da displayet eller ikke kan læses tydeligt. Billede 3-1 Gunstige og ugunstige monteringssteder 10 A5E , 09/2014

13 Yderligere forholdsregler mod indtrængen af væske De yderligere forholdsregler gør det muligt at undgå indtrængen af væske, hvis betingelserne skulle kræve idriftsættelse af positionsregulatoren på et ugunstigt monteringssted. De nødvendige yderligere forholdsregler mod indtrængen af væske afhænger af det valgte monteringssted. Om nødvendigt, kræves desuden: Forskruning med tætningsring, f.eks. FESTO: CK - 1 / 4-PK-6 Plastslange ca. 20 til 30 cm, f.eks. FESTO: PUN - 8 x 1,25 SW Kabelbinder, antal og længde afhænger af de lokale omstændigheder. Fremgangsmåde 1. Monter rørføringen således, at regnvand eller kondensat, som løber langs rørene, kan dryppe af før positionsregulatorens klemrække. 2. Tætninger på el-tilslutningerne skal efterses for fejlfri pasning. 3. Tætningen i kabinettets dæksel skal efterses for beskadigelser og smuds. Om nødvendigt rengøres hhv. udskiftes. 4. Positionsregulatoren skal monteres således, at lyddæmperen af sinterbronze vender nedad på undersiden af kabinettet lodret med monteringsstedet. Hvis dette ikke er muligt, erstattes lyddæmperen vha. en egnet forskruning med en plastslange. Plastslangen monteres forudgående på forskruningen 1. Skru lyddæmperen af afgangsluftåbningen på undersiden af kabinettet. 2. Skru ovennævnte forskruning i udgangen for afgangsluft. 3. Monter ovennævnte plastslange på forskruningen og sørg for fast pasning. 4. Fastgør plastslangen med en kabelbinder på ventilen således, at åbningen vender nedad. 5. Sørg for, at plastslangen ikke viser tegn på knæk, så afgangsluften kan strømme uhindret ud. 3.5 Positionsregulatorer, påvirket af kraftig acceleration eller vibrationer Den elektropneumatiske indstillingsregulator har en fiksering til skridkoblingen og til gearoversættelsen. På mekanisk stærkt belastede armaturer, f.eks. spjælde, der brækker af, kraftigt rystende eller vibrerende ventiler samt ved "dampslag" forekommer stærke accelerationskrafter, som kan ligge langt over de specificerede data. Derved kan det i ekstreme tilfælde føre til fejlstilling af skridkoblingen. For disse ekstreme tilfælde er indstillingsregulatoren udstyret med en fiksering for skridkoblingen. Yderligere kan indstillingen af gearoversættelsen fikseres. Med tilbehøret "NSC-sensor til kontakt- og stillingsregistrering" er der mulighed for at montere regulatorenheden med en del afstand f.eks. på et montagerør e.l. Efterfølgende fremstilles fremgangsmåden til fikseringen i en oversigtsgrafik og en beskrivelse. Oversigtsgrafik VÆR OPMÆRKSOM Forkert registrering af slag- hhv. drejebevægelsen En forskellig indstilling af gearoversættelsesomkobleren og gearfikseringen fører til en hysterese af stillingsregistreringen. Stillingsrestreringens hysterese kan føre til en ustabil reguleringsadfærd af den overordnede reguleringskreds. Sørg for, at gearoversættelsesomkobleren 5 og gearfikseringen 1 er indstillet til den samme værdi, enten til 33 eller 90. A5E , 09/

14 1 Gearfiksering 6 Skridkobling 2 Fiksér gearoversættelsen til 33 7 Skridkoblingsfiksering 3 Neutralstilling 8 Fiksér skridkoblingen 4 Fiksér gearoversættelsen til 90 9 Løsn skridkoblingen 5 Omskifter til gearets udveksling Billede 3-2 Forudsætning Fiksér skridkoblingen og gearoversættelsen Stillingsregulatoren er monteret. Du ved, om gearoversættelsen skal stå på 33 eller på 90. Indstillingsregulatoren er taget i drift, dvs., at initialiseringen blev afsluttet med "FINISH". Fremgangsmåde VÆR OPMÆRKSOM Til udstyrsvarianter "trykfast kabinet" gælder følgende: Indstillingsreguleringsakslen er udvendigt forsynet med en skridkobling. Justér arbejdsområdet over denne skridkobling. I det trykfaste kabinet må positionsregulatorens kabinet ikke åbnes i eksplosiv atmosfære. Fiksér den indstilling, der er fremkommet under initialiseringen, som følger: 1. Sørg for, at produktfikseringen 1 er i neutralstillingen 3. Neutralstillingen ligger mellem 33 og Kontrollér, om gearoversættelsesomkobleren 5 er i den korrekte stilling. 12 A5E , 09/2014

15 3. Fiksér gearoversættelsen med produktfikseringen 1. Justér produktfikseringen 1 med en gængs skruetrækker, der er ca. 4 mm bred, til produktfikseringen 1 klikker hørbart i indgreb. Justering til højre fikserer gearoversættelsen til Justering til højre fikserer gearoversættelsen til Gearoversættelsen er fikseret. Henvisning Justering af gearoversættelsesomkobleren En effektiv justering af gearomsætningsomkobleren 5 er først mulig, hvis produktfikseringen 1 står i neutralstilling For at fiksere skridkoblingen 6 skal du sætte en almindelig skruetrækker, der er ca. 4 mm bred, ind i skridkoblingsfikseringen Drej skridkoblingsfikseringen 7 mod venstre med skruetrækkeren. Skridkoblingen 6 er fikseret. 3.6 Ekstern positionsregistrering ADVARSEL Eksternt positionsfølersystem Eksplosionsbeskyttede udstyrsvarianter må ikke anvendes med et eksternt positionsfølersystem. Der findes mulige anvendelsestilfælde, hvorved de ovenfor beskrevne forholdsregler ikke er tilstrækkelige. Dette er f.eks. tilfældet ved vedvarende og kraftige vibrationer samt ved meget høje eller meget lave omgivende temperaturer, såsom ved kernestråling. For dette anvendelsestilfælde benyttes adskilt montering af positionsføler og regulatorenhed. Herfor findes en universalkomponent, der egner sig til både lineære- og drejelige aktuatorer. Følgende påkræves: Det eksterne positionsregistreringssystem med artikelnummer C73451-A430-D78 består af et positionsregulatorhus med integreret glidekobling, monteret potentiometer samt forskellige blindpropper og tætninger. Eller en kontaktfri eksplosionssikker NCS (f.eks. 6DR4004-6N). En positionsregulator Et 3-polet kabel til forbindelse af komponenterne. EMC.filtermodulen med artikelnummer C73451-A430 D23 er i et sæt sammen med kabelbånd og -forskruninger M20. EMV-filtermodulet anvendes altid til regulatorenheden, hvis der i stedet for den interne positionsføler anvendes et eksternt positionsfølersystem. Et eksternt positionsfølersystem er f.eks. en potentiometer med en modstandsværdi på 10 kω eller en NCS. 3.7 Installering af optionsmoduler Der findes en række forskellige optionsmoduler til positionsregulatoren. Der er forskellige tilgængelige optionsmoduler, alt efter udstyrsvariant. Efterfølgende opføres kun de optionsmoduler, der er tilgængelige. Yderligere information, såsom pågældende sikkerhedshenvisninger, som skal overholdes ved installering af optionsmodulet, findes i den gennemførlige betjeningsvejledning til den pågældende udstyrsvariant. Optionsmoduler som standard og i egensikker udstyrsvariant Følgende optionsmoduler er tilgængelige: Stillingstilbagemeldingsmodul Alarmmodul SIA-modul Grænseværdi- kontaktmodul EMC-filtermodul A5E , 09/

16 Optionsmodul til udstyrsvariant "trykfast indkapsling" Følgende optionsmoduler er tilgængelige: Stillingstilbagemeldingsmodul Alarmmodul 4 Tilslutning 4.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger ADVARSEL Forkert strømforsyning Fare for eksplosion i farlige områder på grund af forkert strømforsyning, fx ved brug af jævnstrøm istedet for vekselstrøm. Tilslut enheden i overensstemmelse med den angivne strømforsyning og signalstrømkredse. De relevante specifikationer kan findes i certifikaterne, i kapitel "Tekniske data (Side 36)" eller på typeskiltet. ADVARSEL SELV-spænding Eksplosionsfare i farlige områder på grund af spændingsoverslag. Tilslut enheden til en SELV-spænding med sikkerhedsisolering. ADVARSEL Tilslutning af enhed, når der ikke er tilsluttet strøm Eksplosionsfare i farlige områder. Forbind kun enheder i farlige områder, når de ikke er tilsluttet strøm. Undtagelser: Kredsløb med begrænset energi kan også tilsluttes, når strømmen er tilsluttet i farlige områder. Undtagelser for beskyttelsestype "Non-sparking na" (Zone 2) reguleres i det relevante certifikat ADVARSEL Manglende potentialudligning Fare for eksplosion på grund af kompensationsstrøm eller tændingsstrøm pga. manglende potentialudligning. Sørg for, at enheden er potentialudlignet. Undtagelse: Det kan være tilladt at udelade tilslutning af potentialudligningen for enheder med beskyttelsestypen "Intrinsic safety Ex i". ADVARSEL Ubeskyttede kabelender Fare for eksplosion på grund af ubeskyttede kabelender i farlige områder. Beskyt ubrugte kabelender i overensstemmelse med IEC/EN ADVARSEL Forkert føring af skærmede kabler Fare for eksplosion på grund af kompensationstrøm mellem det farlige og ikke-farlige område. Kun jordskærmede kabler, der løber ind i det farlige område i en ende. Hvis der kræves jord i begge ender, brug da en potentialudligningsledning. 14 A5E , 09/2014

17 ADVARSEL Uegnede kabler og/eller kabelforskruninger Eksplosionsfare i farlige områder. Anvend kun egnede kabler og kabelforskruninger, der opfylder de krav, der er angivet i kapitlet "Tekniske data (Side 36)". Spænd kabelforskruningerne i overensstemmelse med spændemomenterne, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data (Side 38)". Brug kun kabelforskruninger af samme type, som dem, du udskifter. Kontroller efter monteringen, at kablerne sidder ordentligt fast. ADVARSEL Forkert valg af beskyttelsestype Fare for eksplosion i områder med eksplosionsfare. Enheden er godkendt til flere beskyttelsestyper. 1. Vælg én beskyttelsestype. 2. Tilslut enheden i overensstemmelse med den valgte beskyttelsestype. 3. For at undgå forkert brug på et senere tidspunkt, skal beskyttelsestyperne, der ikke bruges, gøres ulæselige på typeskiltet. VÆR OPMÆRKSOM Kondensvandsdannelse i enheden Beskadigelse af enheden på grund af dannelse af kondensvand, hvis temperaturforskellen mellem transport eller opbevaring og montagelokationen overskrider 20 C (36 F). Før enheden tages i brug skal den stå i det nye miljø i flere timer. VÆR OPMÆRKSOM Omgivelsestemperatur for høj Skader på kabelkappen Ved en omgivende temperatur på 60 C (140 F) skal du bruge varmeresistente kabler, der er egnet til en omgivende temperatur på mindst 20 C (36 F) højere Standard kabelforskruning/drejningsmoment VÆR OPMÆRKSOM Standard kabelforskruning/drejningsmoment Skader på apparatet Mht. tætheden (IP-kapslingsklasse) skal der ved standard kabelforskruning M20x1,5 og den nødvendige brudstyrke kun anvendes kabler med en diameter 8 mm eller ved mindre diameter en egnet pakindsats. På NPT-udgaven leveres positionsregulatoren med en adapter. Sørg for, at det maks. tilladte drejningsmoment på 10 Nm ikke overskrides, når modstykket stikkes ind i adapteren. Toleder-drift VÆR OPMÆRKSOM Tilslutning af en spændingskilde på strømindgangen Skader på apparatet, når en spændingskilde tilsluttes til strømindgangen Iw (klemme 6 og 7). Tilslut aldrig strømindgangen Iw til en spændingskilde, ellers kan positionsregulatoren gå itu. Anvend altid en strømkilde med en maksimal udgangsstrøm på I = 20 ma. A5E , 09/

18 Henvisning Forbedring af støjimmuniteten Før signalkablet adskilt fra kabler med spændinger > 60 V. Benyt kabler med snoede tråde. Undgå områder i nærheden af store elektriske anlæg. Benyt afskærmede kabler for at sikre den fulde specifikation iht. HART. Tag hensyn til de betingelser for HART kommunikationen, der er angivet i de tekniske data Yderligere sikkerhedshenvisninger til PA og FF Hvis busafskærmningen er fuldt virksom, svarer støjimmuniteten og støjudsendelsen til specifikationen. En fuldt virksom busafskærmning sikres vha. følgende forholdsregler: Skærmene er forbundet med positionsregulatorens metalliske tilslutninger. Skærmene føres til klemkasserne, fordeleren og buskobleren. Henvisning Afledning af støjimpulser/potentialudligning For at aflede støjimpulser skal positionsregulatoren være tilsluttet en potentialudligning med lav modstand (jordpotential). Hertil er positionsføleren i makrolonkabinettet udstyret med et ekstra kabel. Forbind dette kabel vha. kabelbåndet med busledningen skærm og potentialudligningen. Produkt i rustfrit stål- eller aluminiumkabinet har uden på kabinettet en tilsvarende klemme, der ligeledes skal forbindes med potentialudligningsledningen. Sørg ved anvendelse i eksplosionsfarlige områder for en tilstrækkelig potentialudligning mellem det eksplosionsfarligeog ikke eksplosionsfarlige område. Positionsregulatoren er udrustet med en ekstra indgang (klemme 81 [+] og klemme 82 [-]) til igangsætning af sikkerhedspositionen. Efter aktivering af denne funktion skal denne indgang vedvarende forsynes med +24V for at opnå normal regulatorfunktion. Når 24-V-signalet afbrydes, indstilles sikkerhedspositionen som beskrevet i kapitel "Tilslutning af pneumatik (Side 23)". Kommunikationen med masteren er fortsat mulig. Til aktivering af denne funktion bruges "Jumper" på grundelektronikken. Adgang hertil fås ved at aftage afdækningen bagpå enheden og sættes fra højre position (tilstand ved levering) i venstre position. 16 A5E , 09/2014

19 4.2 Elektrisk tilslutning Apparat 6DR5..0/1/2/3-0N eller 6DR5..5-0E Grundelektronik med og uden HART Tilslutningsgrafik til artikelnumrene 6DR50.0/1/2/3-0N; 6DR50.5-0E; 6DR51.0/1/2/3-0N; 6DR51.5-0E HART-communicator kun til 6DR51.0/1/2/3-0N og 6DR51.5-0E 1 Grundelektronik 3 HART-communicator 2 Binærindgang 1 4 Signalkilde Billede 4-1 Udstyrsvariant 2-leder Tilslutningsgrafik til artikelnumrene 6DR52.0/1/2/3-0N; 6DR52.5-0E; 6DR53.0/1/2/3-0N; 6DR53.5-0E HART-communicator kun til 6DR52.0/1/2/3-0N og 6DR52.5-0E 1 Grundelektronik 3 HART-communicator 2 Binærindgang 1 4 Signalkilde Billede 4-2 Udstyrsvariant 2-/3-/4-leder, med 2-leder tilslutning A5E , 09/

20 Tilslutningsgrafik til artikelnumrene 6DR52.0/1/2/3-0N; 6DR52.5-0E; 6DR53.0/1/2/3-0N; 6DR53.5-0E HART-communicator kun til 6DR52.0/1/2/3-0N og 6DR52.5-0E 1 Grundelektronik 4 Forsyningskilde 2 Binærindgang 1 5 Signalkilde 3 Billede 4-3 Splitrange HART-communicator Stiplede forbindelseslinjer: kun til treleder-tilslutning Udstyrsvariant 2-/3-/4-leder, med 3-/4-leder tilslutning Nærmere oplysninger om "Split-Range"-drift finder du i den detaljerede driftsvejldning til den pågældende udstyrsvariant Grundelektronik PROFIBUS PA Tilslutningsgrafik til ordrenumre 6DR55..-0N ; 6DR55.5-0E... 1 Grundelektronik 3 Binærindgang 1 2 Indgang: Sikkerhedslukning 4 Forsyningskilde Billede 4-4 Udstyrsvariant 2-leder med PROFIBUS PA (uden Ex/med Ex d) 18 A5E , 09/2014

Dansk Ελληνικά Português Svenska Magyar

Dansk Ελληνικά Português Svenska Magyar Dansk... 3 Ελληνικά... 60 Português... 119 Svenska... 177 Magyar... 233 1 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator Pakket driftsvejledning Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne

Διαβάστε περισσότερα

SITRANS P310 with HART. Compact Operating Instructions SITRANS. Pressure transmitter. Edition 05/2015. Answers for industry.

SITRANS P310 with HART. Compact Operating Instructions SITRANS. Pressure transmitter. Edition 05/2015. Answers for industry. SITRANS Pressure transmitter SITRANS P310 with HART Compact Operating Instructions Edition 05/2015 Answers for industry. Dansk... 3 Ελληνικά... 43 Português... 85 Svenska... 126 Magyar... 167 1 SITRANS

Διαβάστε περισσότερα

Coriolis Flowmeters. SITRANS FC430 with HART. Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F

Coriolis Flowmeters. SITRANS FC430 with HART. Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F Coriolis Flowmeters SITRANS FC430 with HART Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F English 3 Dansk 18 Ελληνικά 33 Português 48 Svenska 58 Magyar 73 1 SITRANS F Coriolis flowmeters SITRANS FC430

Διαβάστε περισσότερα

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS Pressure transmitter SITRANS P500 with HART Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS English...3 Dansk...20 Ελληνικά...37 Português...56 Svenska...74 Magyar...91 SITRANS Pressure transmitter SITRANS

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Kære Hr., Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Kære Fru., Kære Hr./Fru.,

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

HK634200XB DA Brugsanvisning 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 IT Istruzioni per l uso 35 ES Manual de instrucciones 52

HK634200XB DA Brugsanvisning 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 IT Istruzioni per l uso 35 ES Manual de instrucciones 52 HK634200XB DA Brugsanvisning 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 IT Istruzioni per l uso 35 ES Manual de instrucciones 52 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Betjeningsvejledning. Netkoblet vekselretter

LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS. / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics. Betjeningsvejledning. Netkoblet vekselretter / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics LEARN MORE WITH OUR HOW-TO VIDEOS www.youtube.com/froniussolar Fronius Symo 3.0-3-S / 3.7-3-S / 4.5-3-S 3.0-3-M / 3.7-3-M / 4.5-3-M 5.0-3-M

Διαβάστε περισσότερα

DRILL PUMP 3BC KH DRILL PUMP Operating instructions. ΑΝΤΛΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Οδηγίες χρήσης. BOREMASKINEPUMPE Betjeningsvejledning

DRILL PUMP 3BC KH DRILL PUMP Operating instructions. ΑΝΤΛΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Οδηγίες χρήσης. BOREMASKINEPUMPE Betjeningsvejledning 3BC DRILL PUMP KH 4232 DRILL PUMP Operating instructions ΑΝΤΛΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ Οδηγίες χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH4232-06/09-V2 BOREMASKINEPUMPE Betjeningsvejledning

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Português (traduzido das instruções originais) 86. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 124

Português (traduzido das instruções originais) 86. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 124 www..eu D27113 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 16 English (original instructions) 27 Español (traducido de las instrucciones originales) 37

Διαβάστε περισσότερα

D D27112

D D27112 www..eu D27111 D27112 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 18 English (original instructions) 30 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης istruzioni per l uso manual de instruções

brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης istruzioni per l uso manual de instruções brugsanvisning Οδηγίες Χρήσης istruzioni per l uso manual de instruções Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Lavastoviglie Máquina de lavar loiça ESL 67040 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking of you.

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo / / / Dummy

Fronius Galvo / / / Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 52

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 52 EN3881AOW EN3881AOX...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 36 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 52 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Hvornår blev dit [dokument] udstedt? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Hvor blev dit [dokument]

Διαβάστε περισσότερα

Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Hvor kan jeg finde formularen til? Hvor kan jeg finde formularen til? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Hvornår blev dit [dokument] udstedt? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18. English (original instructions) 34

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18. English (original instructions) 34 DCS391 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18 English (original instructions) 34 Español (traducido de las instrucciones originales) 47 Français

Διαβάστε περισσότερα

Português (traduzido das instruções originais) 72. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 103

Português (traduzido das instruções originais) 72. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 103 www..eu DW711 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 16 English (original instructions) 24 Español (traducido de las instrucciones originales) 32

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 SCF355 1 ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 6 ENGLISH General description (Fig. 1) 1 Bottle warmer 2 Light 3 Settings knob 4 Off setting 5 Defrost

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1232/87 Τροποποίηση και συµπλήρωση των παραρτηµάτων του Π.. 329/83 µε το οποίο έγινε η εναρµόνιση της Εθνικής µας Νοµοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 67/548/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 501/Β/16-9-87) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0874 DA 30.06.2009 003.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle

Διαβάστε περισσότερα

DWE575 DWE576. Final Page size: A5 (148mm x 210mm)

DWE575 DWE576. Final Page size: A5 (148mm x 210mm) Final Page size: A5 (148mm x 210mm) DWE575 DWE576 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 11 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 22 English (original instructions) 35 Español (traducido

Διαβάστε περισσότερα

Português (traduzido das instruções originais) 77. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 111

Português (traduzido das instruções originais) 77. Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 111 www..eu DW711 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 16 English (original instructions) 25 Español (traducido de las instrucciones originales) 33

Διαβάστε περισσότερα

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3 Reference Guide GB Referencevejledning DK Sound Bar Viiteopas Referensguide Guia de referência FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HT-ST3 WARNING Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

ESL7540RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 26 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 53

ESL7540RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 26 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 53 ESL7540RO DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 26 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Διαβάστε περισσότερα

DW721KN DW722KN

DW721KN DW722KN www..eu DW721KN DW722KN Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 12 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 20 English (original instructions) 29 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 19

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 19 www..eu DC616 DC618 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 19 English (original instructions) 33 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 3 B C Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης KH 2157 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Οδηγία χρήσης Universal fjernbetjening Betjeningsvejledning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

FACIAL HAIR TRIMMER B+C KH FACIAL HAIR TRIMMER Operating instructions. Οδηγίες χρήσης

FACIAL HAIR TRIMMER B+C KH FACIAL HAIR TRIMMER Operating instructions. Οδηγίες χρήσης B+C FACIAL HAIR TRIMMER KH 5537 FACIAL HAIR TRIMMER Operating instructions KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH5537-10/08-V2 ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Οδηγίες χρήσης MULTITRIMMER

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL HK624000XB

USER MANUAL HK624000XB HK624000XB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion EL Οδηγίες Χρήσης 15 Εστίες PT Manual de instruções 30 Placa ES Manual de instrucciones 44 Placa de cocción USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER

Διαβάστε περισσότερα

DW771 DW777. .eu. www.

DW771 DW777. .eu. www. www..eu DW771 DW777 Dansk 6 Deutsch 13 English 21 Español 29 Français 37 Italiano 4 Nederlands 3 Norsk 61 Português 68 Suomi 76 Svenska 83 Türkçe 90 Ελληνικά 98 Copyright DeWALT 2 Figure 1 q d dd a b q

Διαβάστε περισσότερα

ESL7540RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 26 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 53

ESL7540RO. DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 26 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 53 ESL7540RO DA Opvaskemaskine Brugsanvisning 2 EL Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης 26 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 53 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:

Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: EMS21400 DA Mikrobølgeovn Brugsanvisning 2 EL Φούρνος μικροκυμάτων Οδηγίες Χρήσης 17 HU Mikrohullámú sütő Használati útmutató 34 LV Mikroviļņu krāsns Lietošanas instrukcija 50 LT Mikrobangų krosnelė Naudojimo

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

DW721KN DW722KN

DW721KN DW722KN www..eu DW721KN DW722KN Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 12 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 20 English (original instructions) 29 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

DW770 DW771 DW777

DW770 DW771 DW777 www..eu DW770 DW771 DW777 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 14 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

brugsanvisning user manual käyttöohje notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης bruksanvisning

brugsanvisning user manual käyttöohje notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης bruksanvisning brugsanvisning user manual käyttöohje notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης bruksanvisning Fryser Freezer Pakastin Congélateur Καταψύκτης Frysskåp EUC19001W EUC19002W 2 electrolux INDHOLD Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

DCP580. Final Page size: A5 (148mm x 210mm)

DCP580. Final Page size: A5 (148mm x 210mm) Final Page size: A5 (148mm x 210mm) DCP580 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 16 English (original instructions) 30 Español (traducido de las

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

IAN COMPRESSOR PKO 270 A3. COMPRESSOR PKO 270 A3 Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KOMPRESSOR PKO 270 A3

IAN COMPRESSOR PKO 270 A3. COMPRESSOR PKO 270 A3 Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KOMPRESSOR PKO 270 A3 COMPRESSOR PKO 270 A3 GB IE NI COMPRESSOR PKO 270 A3 Operation and Safety Notes Translation of original operation manual FR BE COMPRESSEUR PKO 270 A3 Consignes d utilisation et de sécurité Traduction des

Διαβάστε περισσότερα

DW712 DW712N

DW712 DW712N www..eu DW712 DW712N Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 17 English (original instructions) 27 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D820 Quick Reference Guide Model PP04X www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

Διαβάστε περισσότερα

HK854080XB DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 IT PIANO COTTURA ISTRUZIONI PER L USO 32

HK854080XB DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 IT PIANO COTTURA ISTRUZIONI PER L USO 32 HK854080XB DA KOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 IT PIANO COTTURA ISTRUZIONI PER L USO 32 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så

Διαβάστε περισσότερα

FACIAL HAIR TRIMMER 3B/C KH Facial Hair Trimmer Operating instructions. Πολυκοπτική συσκευή Οδηγίες χρήσης. Multitrimmer Betjeningsvejledning

FACIAL HAIR TRIMMER 3B/C KH Facial Hair Trimmer Operating instructions. Πολυκοπτική συσκευή Οδηγίες χρήσης. Multitrimmer Betjeningsvejledning 3B/C FACIAL HAIR TRIMMER KH 5537 Facial Hair Trimmer Operating instructions Πολυκοπτική συσκευή Οδηγίες χρήσης Multitrimmer Betjeningsvejledning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

DW728KN DW729KN

DW728KN  DW729KN www..eu DW728KN DW729KN Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 11 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 19 English (original instructions) 28 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

DCM561 Page Size: A5 ( x "

DCM561 Page Size: A5 ( x DCM561 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 16 English (original instructions) 30 Español (traducido de las instrucciones originales) 42 Français

Διαβάστε περισσότερα

DWV902L DWV902M DWV902MT

DWV902L DWV902M DWV902MT DWV902L DWV902M DWV902MT Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 27 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

DC733 DC740 DC750 DW907

DC733 DC740 DC750 DW907 www..eu DC733 DC740 DC750 DW907 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 16 English (original instructions) 30 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης 3BC KH 2156 Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Οδηγία χρήσης Universal fjernbetjening KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2156-08/09-V3

Διαβάστε περισσότερα

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 16. English (original instructions) 29

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 16. English (original instructions) 29 DCV582 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 16 English (original instructions) 29 Español (traducido de las instrucciones originales) 41 Français

Διαβάστε περισσότερα

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 -

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - Driftsanvisning Manual de utilização Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Käyttöohjeet K P g N s Driftsanvisning S 51004516 07.08 e Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Διαβάστε περισσότερα

HD8652 HD FRONT COVER A5 BW.indd :07

HD8652 HD FRONT COVER A5 BW.indd :07 HD8652 Dansk 5 Ελληνικα 32 Italiano 60 Memo 1 2 4 6 1 3 5 7 32 31 30 29 28 10 8 Milk clean 11 Memo 9 12 13 14 15 16 27 17 18 19 26 20 22 23 24 25 21 Dansk 5 Indhold Introduktion 6 Vigtigt 6 Advarsel 6

Διαβάστε περισσότερα

S99xx/S97xx 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ENGLISH 12 DANSK 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66 SUOMI 99 NORSK 125 SVENSKA 151 S99XX, S97XX 12 ENGLISH Introduction

Διαβάστε περισσότερα

BÅNDSLIBER BELT SANDER BANDSCHLEIFER ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

BÅNDSLIBER BELT SANDER BANDSCHLEIFER ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PEBS 900 SE BELT SANDER Operation and Safety Notes BÅNDSLIBER Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας BANDSCHLEIFER Bedienungs- und Sicherheitshinweise Before

Διαβάστε περισσότερα

06/10/2016. Trade mark FJORDBLINK. Second language. Receiving office number. Receiving office date Current trade mark status

06/10/2016. Trade mark FJORDBLINK. Second language. Receiving office number. Receiving office date Current trade mark status Trade mark FJORDBLINK (210)/(260) Application number 011266764 (270) Application language da (220) Application date 2012-10-16 Second language Trade mark office en EUIPO - EUIPO (190) Registration office

Διαβάστε περισσότερα

Dansk 11. Deutsch 20. English 30. Español 40. Français 50. Italiano 60. Nederlands 70. Norsk 80. Português 89. Suomi 99. Svenska 108.

Dansk 11. Deutsch 20. English 30. Español 40. Français 50. Italiano 60. Nederlands 70. Norsk 80. Português 89. Suomi 99. Svenska 108. DW743 Dansk 11 Deutsch 20 English 30 Español 40 Français 50 Italiano 60 Nederlands 70 Norsk 80 Português 89 Suomi 99 Svenska 108 Türkçe 117 Ελληνικά 126 Copyright DEWALT 2 10 11 14 13 12 5 8 7 6 4 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual May sitrans LR 200 (HART)

Operation Manual May sitrans LR 200 (HART) Operation Manual May 2005 sitrans LR 200 (HART) R 1. Flameproof wiring SITRANS LR 200 7ML1234-56789-0ABC-D Serial No: GYZ / S1034567 Encl.: NEMA/TYPE 4X, 6, IP67, IP68 Amb.Temp.: 40 C to 80 C Power Rating:

Διαβάστε περισσότερα

eurostat L 2920 Luxembourg Tél. 43011 Télex : Comeur Lu 3423 B 1049 Bruxelles, bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) Tél.

eurostat L 2920 Luxembourg Tél. 43011 Télex : Comeur Lu 3423 B 1049 Bruxelles, bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) Tél. eurostat IMDBRUG Statistisk årbog ΓΕΩΡΓΙΑ Στατιστική επετηρίδα AGRICULTURE Statistical yearbook GRICULTURE Annuaire statistique LANDBOUW Statistisch jaarboek Theme / Thème Agriculture, forestry and fisheries

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

Vibranivo. VN 2000 DA Serie. Σειρά VN 4000 VN 5000 VN DE Serie VN 1000 GR. Betriebsanleitung Οδηγίες λειτουργίας Betjeningsvejledning DE GR DA

Vibranivo. VN 2000 DA Serie. Σειρά VN 4000 VN 5000 VN DE Serie VN 1000 GR. Betriebsanleitung Οδηγίες λειτουργίας Betjeningsvejledning DE GR DA Vibranivo DE Serie VN 1000 Σειρά VN 2000 DA Serie VN 4000 VN 5000 VN 6000 DE DA Betriebsanleitung Οδηγίες λειτουργίας Betjeningsvejledning sc300675_676 010512 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831

Διαβάστε περισσότερα

DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570

DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570 DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 14 English (original instructions) 25 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

S91xx/S90xx 1 Plus 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 Basic 3 Plus 3 4 3MO 1 2 3 4 5 6 7 8 1M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ENGLISH 11 DANSK 40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 67 SUOMI 99 NORSK 126 SVENSKA 154 S91XX,

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH HD9620, HD9621 HD9622, HD9623 HD9627

ENGLISH HD9620, HD9621 HD9622, HD9623 HD9627 ENGLISH 1 HD9620, HD9621 HD9622, HD9623 HD9627 2 ENGLISH TABLE OF CONTENTS HD9620, HD9621, HD9622, HD9623, HD9627 Important 3 Electromagnetic fields (EMF) 5 Introduction 6 General description 6 Before

Διαβάστε περισσότερα

D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870

D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870 www..eu D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 5 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 16 English (original instructions) 28 Español (traducido

Διαβάστε περισσότερα

Electric All-Purpose Peeler

Electric All-Purpose Peeler 3 Electric All-Purpose Peeler KH 1007 Electric All-Purpose Peeler Operating instructions Ηλεκτρικός αποφλοιωτής γενικής χρήσης Οδηγίες χρήσης Elektrisk universalskræller Betjeningsvejledning KOMPERNASS

Διαβάστε περισσότερα

brugsanvisning user manual käyttöohje notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning user manual käyttöohje notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning user manual käyttöohje notice d'utilisation Οδηγίες Χρήσης bruksanvisning bruksanvisning fryseboks Chest Freezer Säiliöpakastin Congélateur coffre Οριζόντιος καταψύκτης Fryseboks Frysbox

Διαβάστε περισσότερα

D26200 D D26204

D26200 D D26204 www..eu D26200 D26203 D26204 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 7 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 21 English (original instructions) 36 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Français (traduction de la notice d instructions originale) 32. Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 46

Français (traduction de la notice d instructions originale) 32. Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 46 www..eu DW876 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 12 English (original instructions) 19 Español (traducido de las instrucciones originales) 25

Διαβάστε περισσότερα

Kogesektion Kochfeld Εστίες Platetopp

Kogesektion Kochfeld Εστίες Platetopp DA DE EL NO Brugsanvisning 2 Benutzerinformation 10 Οδηγίες Χρήσης 19 Bruksanvisning 28 Kogesektion Kochfeld Εστίες Platetopp ZEV6040XBA Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Produktbeskrivelse

Διαβάστε περισσότερα

D28011 D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141

D28011 D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141 www..eu D28011 D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 18 English (original instructions)

Διαβάστε περισσότερα

Safety Barriers. 6 Safety Barriers KP00 III en Preferred products in stock or available at short notice

Safety Barriers. 6 Safety Barriers KP00 III en Preferred products in stock or available at short notice 5-- KP III en Contents Single-Channel INTRINSPAK 9 8 Dual-Channel INTRINSPAK 9 with Electronic Current Limitation INTRINSPAK 94 You will find further information on the Internet www.stahl.de General Information

Διαβάστε περισσότερα

Personal Letter. Letter - Address

Personal Letter. Letter - Address - Address Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you Register your product and get support at HTB5260G. Question? Contact Philips.

Always there to help you Register your product and get support at  HTB5260G. Question? Contact Philips. Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support Question? Contact Philips HTB5260G Quick start guide EN Before using your product, read all accompanying safety

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

D25313 D25223 D25323 D25324

D25313 D25223 D25323 D25324 www..eu D25313 D25223 D25323 D25324 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 14 English (original instructions) 26 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Personal Letter. Letter - Address

Personal Letter. Letter - Address - Address Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Διαβάστε περισσότερα

D25112(C) D25113 D25114 D25213

D25112(C) D25113 D25114 D25213 www..eu D25112(C) D25113 D25114 D25213 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 13 English (original instructions) 25 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα

Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα - Γενικά Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn? Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

WR 2. Betjeningsvejledning

WR 2. Betjeningsvejledning LT LV EE SL SK HU PL CZ IT TR GR FI DK SV NL PT ES EN DK WR 2 Betjeningsvejledning WR 2 WR 2 Apparatoversigt 1 LED kanalvalg 2 LED optisk indstillingskontrol 3 LED vakuum 4 Display 5 UP-taste 6 DOWN-taste

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141 User manual 1 ENGLISH 6 DANSK 19 DEUTSCH 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46 ESPAÑOL 60 SUOMI 74 QS6161, QS6141 6 ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα