Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry."

Transcript

1 Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry.

2

3 Dansk... 3 Ελληνικά Português Svenska Magyar

4

5 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator Pakket driftsvejledning Juridiske henvisninger Koncept for advarselshenvisninger Denne håndbog indeholder anvisninger, som tjener til Deres personlige sikkerhed såvel som til at undgå tingskader. Anvisninger til Deres personlige sikkerhed er angivet med en advarselstreknat, anvisninger vedrørende tingskader står uden advarselstrekant. Ved hvert faretrin bliver advarselsanvisningerne præsenteret i følgende rækkefølge. FARE betyder at, der vil ske død eller svær legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. ADVARSEL betyder at død eller svær legemebeskadigelse kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. FORSIGTIG betyder, at der kan indtræde en let legemebeskadigelse, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. VÆR OPMÆRKSOM betyder, at tingskader kan indtræde, når de passende forholdsregler ikke er overholdt. Ved optræden af flere faretrin skal man altid rette sig efter den advarselsanvisning med højeste trin. Når der advares med en advarselstrekant for personskade ved en advarselsanvisning kan der samtidig anføres en advarsel mod tingskade. Kvalificeret personale Det produkt/system, som hører til denne dokumentation, må kun bruges af personale, som er kvalificeret til den pågældende opgave, under overholdelse af den dokumentation, som hører til den pågældende opgave, især de deri indeholdte sikkerheds- og advarselshenvisninger. Kvalificeret personale er på grundlag af dets uddannelse og erfaring i stand til at erkende risici og undgå mulige farer ved brugen af disse produkter/systemer. Bestemmelsesmæssig brug af Siemens-produkter Vær opmærksom på følgende: ADVARSEL Siemens-produkte må kun anvendes til de beregnede anvendelsesformål, som er beskrevet i den tilhørende tekniske dokumentation. Hvis der anvendes fremmede produkter og komponenter, skal disse være anbefalede eller godkendt af Siemens. Produkternes fejlfrie og sikre drift forudsætter korrekt transport, korrekt opbevaring, opstilling, installation, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse. De tilladte omgivelsesbetingelser skal overholdes. Henvisningerne i de tilhørende dokumentationer skal overholdes. 1 Indledning 1.1 Formålet med denne dokumentation Disse instruktioner er en kort sammenfatning af vigtige egenskaber, funktioner og sikkerhedsinformation, og indeholder al nødvendig information til sikker brug af enheden. Læs instruktionerne omhyggeligt før installation og idriftsættelse. For at kunne bruge enheden korrekt, skal du først sætte dig ind i, hvordan enheden fungerer. Instruktionerne henvender sig til personer, som samler enheden mekanisk, tilslutter den elektrisk og starter den op. For at opnå optimal brug af enheden skal du læse den detaljerede version af instruktionerne. Siemens AG Alle rettigheder forbeholdes A5E , 09/2014 3

6 Se også Katalog procesinstrumentering (http://www.siemens.com/processinstrumentation/catalogs) Produktinformation SIPART PS2 (http://www.siemens.com/sipartps2) 1.2 Anvendelsesformål Den elektropneumatiske procesregulator anvendes til kontinuerlig regulering af procesventiler med pneumatiske aktuatorer inden for følgende brancher. Kemi Olie og gas Energiproduktion Fødevareindustrien Cellulose og papir Vand/spildevand Farmaci Offshore-anlæg Anvend apparatet i overensstemmelse med oplysningerne i kapitel "Tekniske data (Side 36)". Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til apparatet. 1.3 Kontrol af leverancen 1. Kontrollér emballagen og de leverede emner for synlig beskadigelse. 2. Oplys straks transportfirmaet om enhver form for skade. 3. Opbevar beskadigede dele som dokumentation. 4. Kontroller leveringsomfanget ved at sammenligne transportpapirerne for korrekthed og fuldstændighed. ADVARSEL Brug af en ødelagt eller ikke komplet enhed Eksplosionsfare i farlige områder. Brug ikke ødelagte eller ikke-komplette enheder. 4 A5E , 09/2014

7 1.4 Typeskilte Opbygning typeskilt 1 Producent 8 Softwareversion/hardwareversion 2 Kapslingsklasse 9 Fabrikationssted 3 Følg betjeningsvejledningen 10 Hjælpeenergi 4 Konformitet med landsspecifikke retningslinjer 11 Bestillingstilføjelse (kort angivelse) 5 Integreret optionsmodul 12 Artikelnummer 6 Fabrikationsnummer 13 Produktnavn 7 Hjælpeenergi (Indsugningsluft PZ) Billede 1-1 Opbygning Ex-typeskilt Opbygning typeskilt, eksempel 1 Godkendelser 3 Mærkning FM/CSA til det eksplosionsfarlige område 2 4 Billede 1-2 Mærkning ATEX/IECEx til det eksplosionsfarlige område Opbygning Ex-typeskilte, eksempel 1.5 Transport og opbevaring Tilladt omgivelsestemperatur for det eksplosionstruede område i den tilsvarende temperaturklasse For at garantere en passende beskyttelse under transport og opbevaring, skal følgende overholdes: Gem den originale emballage til senere transport. Enheder/udskiftningsdele skal returneres i deres originale emballage. A5E , 09/2014 5

8 Hvis du ikke længere har den originale emballage, skal du sikre dig, at alle forsendelser er indpakket forsvarligt for at sikre tilstrækkelig beskyttelse under transporten. Siemens påtager sig intet ansvar for eventuelle omkostninger forbundet med transportskader. FORSIGTIG Utilstrækkelig beskyttelse under opbevaringen Emballagen giver kun begrænset beskyttelse mod fugt og indtrængning af vand. Derfor kan det være nødvendigt med ekstra emballage. Specielle betingelser for opbevaring og transport af enheden er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" (Side 36). 1.6 Garantibemærkninger Indholdet i denne manual må ikke betragtes som udgørende en del af eller modificerende nogen forudgående eller eksisterende aftale, forpligtelse eller juridiske forhold. Salgsaftalen indeholder alle forpligtigelser fra Siemens' side samt alle gældende garantibetingelser. Enhver erklæring vedrørende de versioner af apparatet, der er beskrevet i manualen, etablerer ikke nye garantier eller modificerer eksisterende garantier. Indholdet afspejler den tekniske status på publiceringstidspunktet. Siemens forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer som følge af yderligere udvikling. 2 Sikkerhedshenvisninger 2.1 Forudsætning for sikker indsats Denne enhed forlod fabrikken i god funktionstilstand. For at opretholde denne status og for at sikre sikker drift af enheden skal du overholde disse instruktioner og alle specifikationer, der er relevante for sikkerheden. Overhold informationerne og symbolerne på enheden. Fjern ikke informationer eller symboler fra enheden. Hold altid informationer og symboler i en komplet læselig tilstand Advarselssymboler på apparatet Symbol Betydning Følg betjeningsvejledningen Varm overflade Apparatet gøres spændingsløs via separationsanordningen Beskyt apparatet mod stød (ellers er kapslingsklassen ikke garanteret) Beskyttelsesisolering; apparat med kapslingsklasse II 6 A5E , 09/2014

9 2.1.2 Love og bestemmelser Overhold testcertificeringen, bestemmelser og love gældende i dit land under tilslutning, samling og drift. Disse omfatter for eksempel: National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA) Canadian Electrical Code (CEC) (Canada) Yderligere bestemmelser for risikobetonede områder, for eksempel: IEC (international) EN (EU) Overensstemmelse med europæiske direktiver CE-mærkningen på apparatet oplyser om overensstemmelse med følgende europæiske direktiver: elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2004/108/EF Atmosphère explosible ATEX 94/9/EC LVD 2006/95/EC Europa Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF. Europa Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære. Europa Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektriske ressourcer til anvendelse indenfor bestemte spændingsgrænser. De anvendte normer findes i EF-overensstemmelserklæringen til apparatet. 2.2 Usagkyndige ændringer på enheden ADVARSEL Ændringer på enheden Hvis der foretages ændringer og reparationer på enheden, specielt i eksplosionsfarlige områder, kan det medføre en risiko for personalet, anlægget og miljøet. Der må kun foretages ændringer eller reparationer på enheden iht. enhedens vejledning. Hvis der ikke tages hensyn hertil, ophører garantien og produktregistreringen. 2.3 Anvendelse i eksplosionsfarlige områder Kvalificeret personale for anvendelser i ex-områder Personer, der installerer, forbinder, tager i brug, betjener og vedligeholder enheden i et farligt område, skal have følgende specifikke kvalifikationer: De er autoriseret, uddannet eller instrueret i betjening og vedligeholdelse af enheder og systemer iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske kredsløb, høje tryk, aggressive og farlige medier. De er autoriseret til, uddannet eller instrueret i at udføre arbejde ved elektriske strømkredse for eksplosionsfarlige systemer. De er uddannet eller undervist i pleje og brug af nødvendigt sikkerhedsudstyr iht. gældende sikkerhedsbestemmelser. ADVARSEL Uegnet enhed til farlige områder Eksplosionsfare. Brug kun udstyr, der er godkendt til brug i farlige områder og som er mærket i overensstemmelse hermed. Se også Tekniske data (Side 36) A5E , 09/2014 7

10 ADVARSEL Tab af sikkerhed for enheder med beskyttelsestype "Intrinsic safety Ex i" Hvis enheden allerede har været anvendt i ikke-egensikre strømkredse, eller de elektriske specifikationer er blevet overtrådt, er enhedens sikkerhed ved anvendelse i farlige områder ikke længere garanteret. Der er fare for eksplosion. Tilslut kun enheden med beskyttelsestype "Intrinsic safety" til en egensikker strømkreds. Overhold specifikationerne for de elektriske data på certifikatet og/eller i kapitlet "Tekniske data (Side 36)". 3 Installering/montering 3.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger ADVARSEL Stor reguleringskraft ved pneumatiske aktuatorer Fare for legemsbeskadigelse ved arbejde på reguleringsventiler på grund af den pneumatiske aktuators store reguleringskraft. Overhold de pågældende sikkerhedsforskrifter for den anvendte pneumatiske aktuator. ADVARSEL Positionsregistreringens håndtag Fare for klemning og skæring ved monteringssatser, der anvender et håndtag til positionsregistrering. Ved idriftsættelse og løbende drift kan der ske afskæring eller klemning af lemmer på grund af håndtaget. Fare for legemsbeskadigelse ved arbejde på reguleringsventiler på grund af den pneumatiske aktuators store reguleringskraft. Grib ikke ind i håndtagets bevægelsesområde, når først positionsregulatoren og monteringssatsen er monteret. ADVARSEL Ikke tilladt tilbehør og reservedele Fare for eksplosion i områder med eksplosionsfare. Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele. Overhold alle relevante monterings- og sikkerhedsforskrifter, der er beskrævet i vejledningen til enheden eller som er vedlagt det ekstra udstyr eller reservedelene. ADVARSEL Dækslets tætning kan blive beskadiget Hvis dækslets tætning ikke er lagt korrekt i bundpladens tætningsrille, kan denne blive beskadiget ved påsætning og fastskruning af dækslet. Sørg for at isætte dækslets tætning korrekt. ADVARSEL Åben kabelindgang eller ukorrekt kabelforskruning Eksplosionsfare i farlige områder. Luk kabelindgangene til de elektriske tilslutninger. Brug kun kabelforskruninger eller stikkontakter, der er godkendt til den pågældende beskyttelsestype. Se også Tekniske data (Side 36) 8 A5E , 09/2014

11 ADVARSEL Maksimum omgivelsestemperatur eller procesmedietemperatur overskredet Eksplosionsfare i farlige områder. Skade på enheden. Sørg for, at enhedens maksimalt tilladte omgivelses- og procesmedietemperatur ikke overskrides. Se informationerne i kapitel "Tekniske data (Side 36)". FORSIGTIG Uegnet trykluft Skader på apparatet Generelt gælder det, at positionsregulatoren kun må drives med tør og ren trykluft. Anvend den almindelige vandudskiller samt filter. I usædvanlige tilfælde vil ekstra tørreudstyr være nødvendigt. Brug frem for alt tørreudstyr, når du skal bruge positionsregulatoren ved lave omgivelsestemperaturer. FORSIGTIG Før arbejder på indstillingsventilen og ved påbygning af indstillingsregulatoren skal du være opmærksom på Fare for legemsbeskadigelse. Før du foretager arbejder på indstillingsventilen skal du bringe indstillingsventilen i en fuldstændig trykløs tilstand. Gå frem, som følger: Udluft drivkamrene. Sluk for indsugningsluften PZ. Fastgør ventilindstillingen. Sørg for, at indstillingsventilen har opnået trykløs tilstand. Hvis du afbryder den pneumatiske hjælpeenergi til indstillingsregulatoren, nås den trykløse tilstand først efter en vis ventetid. For at undgå personlige skader eller mekanisk beskadigelse ved positionsregulatoren/monteringssatsen, skal følgende rækkefølge ubetinget overholdes: Positionsregulatoren monteres mekanisk. Tilslut hjælpeenergi. Tilslut pneumatisk hjælpeenergi. Tag indstillingsregulatoren i drift. ADVARSEL Mekanisk slageffekt For at sikre en kapslingsklasse (IP66) vha. huset, skal positionsregulatorens følgende apparater beskyttes mod mekanisk slageffekt: 6DR5..3; ikke større end 2 joule 6DR5..0; ikke større end 1 joule 6DR5..1 med vindue; ikke større end 1 joule VÆR OPMÆRKSOM Drejemoment kabelforskruning For husets udgave Makrolon 6DR5..0 gælder: Det maksimale drejningsmoment på gevindet til kabelforskruningen må ikke overskride 67 Nm. A5E , 09/2014 9

12 3.1.1 Korrekt montering VÆR OPMÆRKSOM Forkert montering Enheden kan blive beskadiget, ødelagt eller dens funktion blive forringet på grund af forkert montering. Kontroller før monteringen, at der ikke er synlige skader på enheden. Kontroller, at procestilslutningerne er rene, og at der anvendes egnede pakninger og forskruninger. Montér enheden ved hjælp af passende værktøj. Se oplysningerne i Konstruktion (Side 38) om kravene til spændingsmomentet. FORSIGTIG Tab af graden af beskyttelse Skade på enheden, hvis kabinettet er åben eller ikke lukket korrekt. Beskyttelsesgraden, der er angivet på typeskiltet eller i kapitel "Tekniske data (Side 36)" kan ikke længere garanteres. Sørg for, at enheden er lukket forsvarligt. 3.2 Montering af lineær aktuator Ved lineære aktuatorer anvendes monteringssatsen "lineær aktuator" 6DR4004-8V eller integreret montering. De nødvendige monteringsdele afhænger af den valgte aktuatortype. Monteringssatsen gælder for et slag på 3 til 35 mm. For et større slagområde kræves en ekstra løftestang 6DR4004-8L. Yderligere informationer om montering, se den detaljerede driftsvejledning. 3.3 Montering af drejelig aktuator Til montering af positionsregulatoren på en drejelig aktuator, kræves en aktuatorspecifik monteringskonsol VDI/VDE Monteringskonsol og skrues fås hos drevproducenten. Vær opmærksom på, at monteringskonsollen har en pladetykkelse på > 4 mm og forstærkninger. Desuden har du brug for monteringssættet 6DR4004-8D eller koblingen TGX i rustfrit stål: Yderligere informationer om montering, se den detaljerede driftsvejledning. 3.4 Regulatorindsats i fugtige omgivelser Indledning Positionsregulatoren viser en kapslingsklasse på IP66 via dens hus. I den viste monteringsposition kan den derfor anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Undgå forskellige monteringspositioner, da der ellers kan komme væske, fnug, fiber eller støv ind i apparatet via afgangsluftåbningerne. Gunstige og ugunstige monteringssteder Undgå ugunstige monteringssteder: For at forhindre indtrængen af væske i apparatet, f.eks. gennem afgangsluftåbningerne, under normal drift. Da displayet eller ikke kan læses tydeligt. Billede 3-1 Gunstige og ugunstige monteringssteder 10 A5E , 09/2014

13 Yderligere forholdsregler mod indtrængen af væske De yderligere forholdsregler gør det muligt at undgå indtrængen af væske, hvis betingelserne skulle kræve idriftsættelse af positionsregulatoren på et ugunstigt monteringssted. De nødvendige yderligere forholdsregler mod indtrængen af væske afhænger af det valgte monteringssted. Om nødvendigt, kræves desuden: Forskruning med tætningsring, f.eks. FESTO: CK - 1 / 4-PK-6 Plastslange ca. 20 til 30 cm, f.eks. FESTO: PUN - 8 x 1,25 SW Kabelbinder, antal og længde afhænger af de lokale omstændigheder. Fremgangsmåde 1. Monter rørføringen således, at regnvand eller kondensat, som løber langs rørene, kan dryppe af før positionsregulatorens klemrække. 2. Tætninger på el-tilslutningerne skal efterses for fejlfri pasning. 3. Tætningen i kabinettets dæksel skal efterses for beskadigelser og smuds. Om nødvendigt rengøres hhv. udskiftes. 4. Positionsregulatoren skal monteres således, at lyddæmperen af sinterbronze vender nedad på undersiden af kabinettet lodret med monteringsstedet. Hvis dette ikke er muligt, erstattes lyddæmperen vha. en egnet forskruning med en plastslange. Plastslangen monteres forudgående på forskruningen 1. Skru lyddæmperen af afgangsluftåbningen på undersiden af kabinettet. 2. Skru ovennævnte forskruning i udgangen for afgangsluft. 3. Monter ovennævnte plastslange på forskruningen og sørg for fast pasning. 4. Fastgør plastslangen med en kabelbinder på ventilen således, at åbningen vender nedad. 5. Sørg for, at plastslangen ikke viser tegn på knæk, så afgangsluften kan strømme uhindret ud. 3.5 Positionsregulatorer, påvirket af kraftig acceleration eller vibrationer Den elektropneumatiske indstillingsregulator har en fiksering til skridkoblingen og til gearoversættelsen. På mekanisk stærkt belastede armaturer, f.eks. spjælde, der brækker af, kraftigt rystende eller vibrerende ventiler samt ved "dampslag" forekommer stærke accelerationskrafter, som kan ligge langt over de specificerede data. Derved kan det i ekstreme tilfælde føre til fejlstilling af skridkoblingen. For disse ekstreme tilfælde er indstillingsregulatoren udstyret med en fiksering for skridkoblingen. Yderligere kan indstillingen af gearoversættelsen fikseres. Med tilbehøret "NSC-sensor til kontakt- og stillingsregistrering" er der mulighed for at montere regulatorenheden med en del afstand f.eks. på et montagerør e.l. Efterfølgende fremstilles fremgangsmåden til fikseringen i en oversigtsgrafik og en beskrivelse. Oversigtsgrafik VÆR OPMÆRKSOM Forkert registrering af slag- hhv. drejebevægelsen En forskellig indstilling af gearoversættelsesomkobleren og gearfikseringen fører til en hysterese af stillingsregistreringen. Stillingsrestreringens hysterese kan føre til en ustabil reguleringsadfærd af den overordnede reguleringskreds. Sørg for, at gearoversættelsesomkobleren 5 og gearfikseringen 1 er indstillet til den samme værdi, enten til 33 eller 90. A5E , 09/

14 1 Gearfiksering 6 Skridkobling 2 Fiksér gearoversættelsen til 33 7 Skridkoblingsfiksering 3 Neutralstilling 8 Fiksér skridkoblingen 4 Fiksér gearoversættelsen til 90 9 Løsn skridkoblingen 5 Omskifter til gearets udveksling Billede 3-2 Forudsætning Fiksér skridkoblingen og gearoversættelsen Stillingsregulatoren er monteret. Du ved, om gearoversættelsen skal stå på 33 eller på 90. Indstillingsregulatoren er taget i drift, dvs., at initialiseringen blev afsluttet med "FINISH". Fremgangsmåde VÆR OPMÆRKSOM Til udstyrsvarianter "trykfast kabinet" gælder følgende: Indstillingsreguleringsakslen er udvendigt forsynet med en skridkobling. Justér arbejdsområdet over denne skridkobling. I det trykfaste kabinet må positionsregulatorens kabinet ikke åbnes i eksplosiv atmosfære. Fiksér den indstilling, der er fremkommet under initialiseringen, som følger: 1. Sørg for, at produktfikseringen 1 er i neutralstillingen 3. Neutralstillingen ligger mellem 33 og Kontrollér, om gearoversættelsesomkobleren 5 er i den korrekte stilling. 12 A5E , 09/2014

15 3. Fiksér gearoversættelsen med produktfikseringen 1. Justér produktfikseringen 1 med en gængs skruetrækker, der er ca. 4 mm bred, til produktfikseringen 1 klikker hørbart i indgreb. Justering til højre fikserer gearoversættelsen til Justering til højre fikserer gearoversættelsen til Gearoversættelsen er fikseret. Henvisning Justering af gearoversættelsesomkobleren En effektiv justering af gearomsætningsomkobleren 5 er først mulig, hvis produktfikseringen 1 står i neutralstilling For at fiksere skridkoblingen 6 skal du sætte en almindelig skruetrækker, der er ca. 4 mm bred, ind i skridkoblingsfikseringen Drej skridkoblingsfikseringen 7 mod venstre med skruetrækkeren. Skridkoblingen 6 er fikseret. 3.6 Ekstern positionsregistrering ADVARSEL Eksternt positionsfølersystem Eksplosionsbeskyttede udstyrsvarianter må ikke anvendes med et eksternt positionsfølersystem. Der findes mulige anvendelsestilfælde, hvorved de ovenfor beskrevne forholdsregler ikke er tilstrækkelige. Dette er f.eks. tilfældet ved vedvarende og kraftige vibrationer samt ved meget høje eller meget lave omgivende temperaturer, såsom ved kernestråling. For dette anvendelsestilfælde benyttes adskilt montering af positionsføler og regulatorenhed. Herfor findes en universalkomponent, der egner sig til både lineære- og drejelige aktuatorer. Følgende påkræves: Det eksterne positionsregistreringssystem med artikelnummer C73451-A430-D78 består af et positionsregulatorhus med integreret glidekobling, monteret potentiometer samt forskellige blindpropper og tætninger. Eller en kontaktfri eksplosionssikker NCS (f.eks. 6DR4004-6N). En positionsregulator Et 3-polet kabel til forbindelse af komponenterne. EMC.filtermodulen med artikelnummer C73451-A430 D23 er i et sæt sammen med kabelbånd og -forskruninger M20. EMV-filtermodulet anvendes altid til regulatorenheden, hvis der i stedet for den interne positionsføler anvendes et eksternt positionsfølersystem. Et eksternt positionsfølersystem er f.eks. en potentiometer med en modstandsværdi på 10 kω eller en NCS. 3.7 Installering af optionsmoduler Der findes en række forskellige optionsmoduler til positionsregulatoren. Der er forskellige tilgængelige optionsmoduler, alt efter udstyrsvariant. Efterfølgende opføres kun de optionsmoduler, der er tilgængelige. Yderligere information, såsom pågældende sikkerhedshenvisninger, som skal overholdes ved installering af optionsmodulet, findes i den gennemførlige betjeningsvejledning til den pågældende udstyrsvariant. Optionsmoduler som standard og i egensikker udstyrsvariant Følgende optionsmoduler er tilgængelige: Stillingstilbagemeldingsmodul Alarmmodul SIA-modul Grænseværdi- kontaktmodul EMC-filtermodul A5E , 09/

16 Optionsmodul til udstyrsvariant "trykfast indkapsling" Følgende optionsmoduler er tilgængelige: Stillingstilbagemeldingsmodul Alarmmodul 4 Tilslutning 4.1 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger ADVARSEL Forkert strømforsyning Fare for eksplosion i farlige områder på grund af forkert strømforsyning, fx ved brug af jævnstrøm istedet for vekselstrøm. Tilslut enheden i overensstemmelse med den angivne strømforsyning og signalstrømkredse. De relevante specifikationer kan findes i certifikaterne, i kapitel "Tekniske data (Side 36)" eller på typeskiltet. ADVARSEL SELV-spænding Eksplosionsfare i farlige områder på grund af spændingsoverslag. Tilslut enheden til en SELV-spænding med sikkerhedsisolering. ADVARSEL Tilslutning af enhed, når der ikke er tilsluttet strøm Eksplosionsfare i farlige områder. Forbind kun enheder i farlige områder, når de ikke er tilsluttet strøm. Undtagelser: Kredsløb med begrænset energi kan også tilsluttes, når strømmen er tilsluttet i farlige områder. Undtagelser for beskyttelsestype "Non-sparking na" (Zone 2) reguleres i det relevante certifikat ADVARSEL Manglende potentialudligning Fare for eksplosion på grund af kompensationsstrøm eller tændingsstrøm pga. manglende potentialudligning. Sørg for, at enheden er potentialudlignet. Undtagelse: Det kan være tilladt at udelade tilslutning af potentialudligningen for enheder med beskyttelsestypen "Intrinsic safety Ex i". ADVARSEL Ubeskyttede kabelender Fare for eksplosion på grund af ubeskyttede kabelender i farlige områder. Beskyt ubrugte kabelender i overensstemmelse med IEC/EN ADVARSEL Forkert føring af skærmede kabler Fare for eksplosion på grund af kompensationstrøm mellem det farlige og ikke-farlige område. Kun jordskærmede kabler, der løber ind i det farlige område i en ende. Hvis der kræves jord i begge ender, brug da en potentialudligningsledning. 14 A5E , 09/2014

17 ADVARSEL Uegnede kabler og/eller kabelforskruninger Eksplosionsfare i farlige områder. Anvend kun egnede kabler og kabelforskruninger, der opfylder de krav, der er angivet i kapitlet "Tekniske data (Side 36)". Spænd kabelforskruningerne i overensstemmelse med spændemomenterne, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data (Side 38)". Brug kun kabelforskruninger af samme type, som dem, du udskifter. Kontroller efter monteringen, at kablerne sidder ordentligt fast. ADVARSEL Forkert valg af beskyttelsestype Fare for eksplosion i områder med eksplosionsfare. Enheden er godkendt til flere beskyttelsestyper. 1. Vælg én beskyttelsestype. 2. Tilslut enheden i overensstemmelse med den valgte beskyttelsestype. 3. For at undgå forkert brug på et senere tidspunkt, skal beskyttelsestyperne, der ikke bruges, gøres ulæselige på typeskiltet. VÆR OPMÆRKSOM Kondensvandsdannelse i enheden Beskadigelse af enheden på grund af dannelse af kondensvand, hvis temperaturforskellen mellem transport eller opbevaring og montagelokationen overskrider 20 C (36 F). Før enheden tages i brug skal den stå i det nye miljø i flere timer. VÆR OPMÆRKSOM Omgivelsestemperatur for høj Skader på kabelkappen Ved en omgivende temperatur på 60 C (140 F) skal du bruge varmeresistente kabler, der er egnet til en omgivende temperatur på mindst 20 C (36 F) højere Standard kabelforskruning/drejningsmoment VÆR OPMÆRKSOM Standard kabelforskruning/drejningsmoment Skader på apparatet Mht. tætheden (IP-kapslingsklasse) skal der ved standard kabelforskruning M20x1,5 og den nødvendige brudstyrke kun anvendes kabler med en diameter 8 mm eller ved mindre diameter en egnet pakindsats. På NPT-udgaven leveres positionsregulatoren med en adapter. Sørg for, at det maks. tilladte drejningsmoment på 10 Nm ikke overskrides, når modstykket stikkes ind i adapteren. Toleder-drift VÆR OPMÆRKSOM Tilslutning af en spændingskilde på strømindgangen Skader på apparatet, når en spændingskilde tilsluttes til strømindgangen Iw (klemme 6 og 7). Tilslut aldrig strømindgangen Iw til en spændingskilde, ellers kan positionsregulatoren gå itu. Anvend altid en strømkilde med en maksimal udgangsstrøm på I = 20 ma. A5E , 09/

18 Henvisning Forbedring af støjimmuniteten Før signalkablet adskilt fra kabler med spændinger > 60 V. Benyt kabler med snoede tråde. Undgå områder i nærheden af store elektriske anlæg. Benyt afskærmede kabler for at sikre den fulde specifikation iht. HART. Tag hensyn til de betingelser for HART kommunikationen, der er angivet i de tekniske data Yderligere sikkerhedshenvisninger til PA og FF Hvis busafskærmningen er fuldt virksom, svarer støjimmuniteten og støjudsendelsen til specifikationen. En fuldt virksom busafskærmning sikres vha. følgende forholdsregler: Skærmene er forbundet med positionsregulatorens metalliske tilslutninger. Skærmene føres til klemkasserne, fordeleren og buskobleren. Henvisning Afledning af støjimpulser/potentialudligning For at aflede støjimpulser skal positionsregulatoren være tilsluttet en potentialudligning med lav modstand (jordpotential). Hertil er positionsføleren i makrolonkabinettet udstyret med et ekstra kabel. Forbind dette kabel vha. kabelbåndet med busledningen skærm og potentialudligningen. Produkt i rustfrit stål- eller aluminiumkabinet har uden på kabinettet en tilsvarende klemme, der ligeledes skal forbindes med potentialudligningsledningen. Sørg ved anvendelse i eksplosionsfarlige områder for en tilstrækkelig potentialudligning mellem det eksplosionsfarligeog ikke eksplosionsfarlige område. Positionsregulatoren er udrustet med en ekstra indgang (klemme 81 [+] og klemme 82 [-]) til igangsætning af sikkerhedspositionen. Efter aktivering af denne funktion skal denne indgang vedvarende forsynes med +24V for at opnå normal regulatorfunktion. Når 24-V-signalet afbrydes, indstilles sikkerhedspositionen som beskrevet i kapitel "Tilslutning af pneumatik (Side 23)". Kommunikationen med masteren er fortsat mulig. Til aktivering af denne funktion bruges "Jumper" på grundelektronikken. Adgang hertil fås ved at aftage afdækningen bagpå enheden og sættes fra højre position (tilstand ved levering) i venstre position. 16 A5E , 09/2014

19 4.2 Elektrisk tilslutning Apparat 6DR5..0/1/2/3-0N eller 6DR5..5-0E Grundelektronik med og uden HART Tilslutningsgrafik til artikelnumrene 6DR50.0/1/2/3-0N; 6DR50.5-0E; 6DR51.0/1/2/3-0N; 6DR51.5-0E HART-communicator kun til 6DR51.0/1/2/3-0N og 6DR51.5-0E 1 Grundelektronik 3 HART-communicator 2 Binærindgang 1 4 Signalkilde Billede 4-1 Udstyrsvariant 2-leder Tilslutningsgrafik til artikelnumrene 6DR52.0/1/2/3-0N; 6DR52.5-0E; 6DR53.0/1/2/3-0N; 6DR53.5-0E HART-communicator kun til 6DR52.0/1/2/3-0N og 6DR52.5-0E 1 Grundelektronik 3 HART-communicator 2 Binærindgang 1 4 Signalkilde Billede 4-2 Udstyrsvariant 2-/3-/4-leder, med 2-leder tilslutning A5E , 09/

20 Tilslutningsgrafik til artikelnumrene 6DR52.0/1/2/3-0N; 6DR52.5-0E; 6DR53.0/1/2/3-0N; 6DR53.5-0E HART-communicator kun til 6DR52.0/1/2/3-0N og 6DR52.5-0E 1 Grundelektronik 4 Forsyningskilde 2 Binærindgang 1 5 Signalkilde 3 Billede 4-3 Splitrange HART-communicator Stiplede forbindelseslinjer: kun til treleder-tilslutning Udstyrsvariant 2-/3-/4-leder, med 3-/4-leder tilslutning Nærmere oplysninger om "Split-Range"-drift finder du i den detaljerede driftsvejldning til den pågældende udstyrsvariant Grundelektronik PROFIBUS PA Tilslutningsgrafik til ordrenumre 6DR55..-0N ; 6DR55.5-0E... 1 Grundelektronik 3 Binærindgang 1 2 Indgang: Sikkerhedslukning 4 Forsyningskilde Billede 4-4 Udstyrsvariant 2-leder med PROFIBUS PA (uden Ex/med Ex d) 18 A5E , 09/2014

Coriolis Flowmeters. SITRANS FC430 with HART. Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F

Coriolis Flowmeters. SITRANS FC430 with HART. Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F Coriolis Flowmeters SITRANS FC430 with HART Compact Operating Instructions 03/2012 SITRANS F English 3 Dansk 18 Ελληνικά 33 Português 48 Svenska 58 Magyar 73 1 SITRANS F Coriolis flowmeters SITRANS FC430

Διαβάστε περισσότερα

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS Pressure transmitter SITRANS P500 with HART Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS English...3 Dansk...20 Ελληνικά...37 Português...56 Svenska...74 Magyar...91 SITRANS Pressure transmitter SITRANS

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620

aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 aprilia Mana GT ABS Manual(8) http://www.manuallib.com/file/2674620 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713

aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 aprilia 854078 Sportcity One 50 2T GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2676713 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18. English (original instructions) 34

Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4. Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18. English (original instructions) 34 DCS391 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 18 English (original instructions) 34 Español (traducido de las instrucciones originales) 47 Français

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004R0874 DA 30.06.2009 003.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355

ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 SCF355 1 ENGLISH 6 DANSK 14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 ESPAÑOL 31 SUOMI 39 NORSK 46 PORTUGUÊS 54 SVENSKA 63 77 SCF355 6 ENGLISH General description (Fig. 1) 1 Bottle warmer 2 Light 3 Settings knob 4 Off setting 5 Defrost

Διαβάστε περισσότερα

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3

Reference Guide. Referencevejledning. Viiteopas. Sound Bar. Referensguide. Guia de referência. Οδηγός αναφοράς HT-ST3 Reference Guide GB Referencevejledning DK Sound Bar Viiteopas Referensguide Guia de referência FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HT-ST3 WARNING Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1232/87 Τροποποίηση και συµπλήρωση των παραρτηµάτων του Π.. 329/83 µε το οποίο έγινε η εναρµόνιση της Εθνικής µας Νοµοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 67/548/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 501/Β/16-9-87) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

DWE575 DWE576. Final Page size: A5 (148mm x 210mm)

DWE575 DWE576. Final Page size: A5 (148mm x 210mm) Final Page size: A5 (148mm x 210mm) DWE575 DWE576 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 11 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 22 English (original instructions) 35 Español (traducido

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 50. Corded DECT. Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 50 Corded DECT Vejledning User manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 50 (inklusive

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

DCM561 Page Size: A5 ( x "

DCM561 Page Size: A5 ( x DCM561 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 16 English (original instructions) 30 Español (traducido de las instrucciones originales) 42 Français

Διαβάστε περισσότερα

HD8652 HD FRONT COVER A5 BW.indd :07

HD8652 HD FRONT COVER A5 BW.indd :07 HD8652 Dansk 5 Ελληνικα 32 Italiano 60 Memo 1 2 4 6 1 3 5 7 32 31 30 29 28 10 8 Milk clean 11 Memo 9 12 13 14 15 16 27 17 18 19 26 20 22 23 24 25 21 Dansk 5 Indhold Introduktion 6 Vigtigt 6 Advarsel 6

Διαβάστε περισσότερα

DW771 DW777. .eu. www.

DW771 DW777. .eu. www. www..eu DW771 DW777 Dansk 6 Deutsch 13 English 21 Español 29 Français 37 Italiano 4 Nederlands 3 Norsk 61 Português 68 Suomi 76 Svenska 83 Türkçe 90 Ελληνικά 98 Copyright DeWALT 2 Figure 1 q d dd a b q

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D820 Quick Reference Guide Model PP04X www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

Διαβάστε περισσότερα

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 -

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - Driftsanvisning Manual de utilização Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Käyttöohjeet K P g N s Driftsanvisning S 51004516 07.08 e Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Διαβάστε περισσότερα

BÅNDSLIBER BELT SANDER BANDSCHLEIFER ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

BÅNDSLIBER BELT SANDER BANDSCHLEIFER ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PEBS 900 SE BELT SANDER Operation and Safety Notes BÅNDSLIBER Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας BANDSCHLEIFER Bedienungs- und Sicherheitshinweise Before

Διαβάστε περισσότερα

DC733 DC740 DC750 DW907

DC733 DC740 DC750 DW907 www..eu DC733 DC740 DC750 DW907 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 16 English (original instructions) 30 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

D26200 D D26204

D26200 D D26204 www..eu D26200 D26203 D26204 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 7 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 21 English (original instructions) 36 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

eurostat L 2920 Luxembourg Tél. 43011 Télex : Comeur Lu 3423 B 1049 Bruxelles, bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) Tél.

eurostat L 2920 Luxembourg Tél. 43011 Télex : Comeur Lu 3423 B 1049 Bruxelles, bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) Tél. eurostat IMDBRUG Statistisk årbog ΓΕΩΡΓΙΑ Στατιστική επετηρίδα AGRICULTURE Statistical yearbook GRICULTURE Annuaire statistique LANDBOUW Statistisch jaarboek Theme / Thème Agriculture, forestry and fisheries

Διαβάστε περισσότερα

Control System on a Wind Turbine

Control System on a Wind Turbine Control System on a Wind Turbine Evaluation of Control Strategies for a Wind Turbine with Hydraulic Drive Train by Means of Aeroelastic Analysis Lars Frøyd Master of Science in Energy and Environment Submission

Διαβάστε περισσότερα

D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870

D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870 www..eu D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 5 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 16 English (original instructions) 28 Español (traducido

Διαβάστε περισσότερα

D25112(C) D25113 D25114 D25213

D25112(C) D25113 D25114 D25213 www..eu D25112(C) D25113 D25114 D25213 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 13 English (original instructions) 25 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

D25313 D25223 D25323 D25324

D25313 D25223 D25323 D25324 www..eu D25313 D25223 D25323 D25324 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 14 English (original instructions) 26 Español (traducido de las instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QS6161 QS6141 User manual 1 ENGLISH 6 DANSK 19 DEUTSCH 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 46 ESPAÑOL 60 SUOMI 74 QS6161, QS6141 6 ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen.

Norsk. Komme i gang. 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. Norsk 3. Deaktiver noen innstillinger på datamaskinen. A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. B. Still inn TCP/IP-innstillingene til å automatisk innhente en IP-adresse. C. Deaktver den eksterne

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

seca 745 seca 725 Vol. 2

seca 745 seca 725 Vol. 2 seca 745 seca 725 Vol. 2 DK S N FIN NL GR Betjeningsvejledning og garantibevis................. 3 Bruksanvisning och garanti........................ 23 Bruksanvisning og garantierklæring.................

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

HK774400FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso EL Οδηγίες Χρήσης 41 Εστίες USER MANUAL

HK774400FB. DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso EL Οδηγίες Χρήσης 41 Εστίες USER MANUAL HK774400FB DA Brugsanvisning 2 Kogesektion FI Käyttöohje 21 Keittotaso EL Οδηγίες Χρήσης 41 Εστίες USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Διαβάστε περισσότερα

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού SecuTronic SecuTronic SecuTronic Electronic combination lock SecuTronic dp 03 / 2015 no ruksanvisning dk rugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού UR-WÄCTER K ltenhofer Weg 15 58300 Wetter ermany

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://it.yourpdfguides.com/dref/5476456 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

Dansk 19. Ελληνικα 46 Suomi 62 HS8020, HS8015

Dansk 19. Ελληνικα 46 Suomi 62 HS8020, HS8015 1 1 7 A 2 B 3 4 5 6 8 9 10 English 6 Dansk 19 Deutsch 32 Ελληνικα 46 Suomi 62 Norsk 76 Svenska 89 113 125 HS8020, HS8015 6 English Important Read this user manual carefully before you use the appliance

Διαβάστε περισσότερα

DE OFFENTLIGE BEVILLINGER TIL FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE ÖFFENTLICHE AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ

DE OFFENTLIGE BEVILLINGER TIL FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE ÖFFENTLICHE AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 1 DE OFFENTLIGE BEVILLINGER TIL FORSKNING OG UDVIKLINGSARBEJDE ÖFFENTLICHE AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ GOVERNMENT FINANCING OF RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

REFERENCE FC 6146/01 CODIC:

REFERENCE FC 6146/01 CODIC: MARQUE PHILIPS REFERENCE FC 6146/01 CODIC: 2696118 FC6146 1 English 6 Dansk 15 Deutsch 24 Ελληνικα 34 Español 45 Suomi 55 Français 63 Italiano 73 Nederlands 83 Norsk 92 Português 100 Svenska 109 Türkçe

Διαβάστε περισσότερα

FORD FOCUS C-MAX 2003-

FORD FOCUS C-MAX 2003- FR-0-00N Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s -N zásuvkou do normy DIN/ISO Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med -N stikdåse, DIN/ISO,

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587

Din brugermanual PHILIPS B120E/10 http://da.yourpdfguides.com/dref/5558587 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok

HP LaserJet 3050. Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas. Installasjonsveiledning Starthandbok HP LaserJet 3050 Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Starthandbok Copyright Information 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduction,

Διαβάστε περισσότερα

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 2 3 4 SVENSKA Svenska Användningsområde Din Black & Decker figursåg

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise...

Οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας... - 24 - Betjenings- og sikkerhedshenvisninger... - 47 - Bedienungs- und Sicherheitshinweise... Usage and Safety instructions Heart rate monitor 2/2012 Art.-Nr.: 1-LD3322 Heart rate monitor Usage and safety instructions Ur med pulsmåler Betjenings- og sikkerhedshenvisninger IAN 72143 Ωρολόι-Παλµογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Kogesektion Εστίες Placa Placa de cocción

Kogesektion Εστίες Placa Placa de cocción DA EL PT ES Brugsanvisning 2 Οδηγίες Χρήσης 11 Manual de instruções 21 Manual de instrucciones 31 Kogesektion Εστίες Placa Placa de cocción ZES3921IBA Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger

Διαβάστε περισσότερα

Dansk 26. Ελληνικα 70 Suomi 95 HS8060

Dansk 26. Ελληνικα 70 Suomi 95 HS8060 1 1 A B 8 2 9 3 10 11 4 5 12 15 14 13 6 7 16 17 English 6 Dansk 26 Deutsch 47 Ελληνικα 70 Suomi 95 Norsk 115 Svenska 135 174 194 HS8060 6 English Important Read this user manual carefully before you use

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627

Käyttöoppaasi. PHILIPS GC7430/02 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483627 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

LTH151. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 02494 LTH151 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 344-4 OG 3445-4 -1/2

VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 344-4 OG 3445-4 -1/2 VEJLEDNING TIL VINKELSLIBERE, MODEL 344-4 OG 3445-4 -1/2 BEMÆRK 04576229 Formular P7387-2 4. Udgave Marts, 2002 Vinkelslibere model 344 og 3445 er designet til metalskæring, rustfjernelse, svejseforberedeles

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859

Din brugermanual PHILIPS BT5260/32 http://da.yourpdfguides.com/dref/5483859 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger. Ohjekirja Lue nämä ohjeet huolellisesti M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M

HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M P0015_40IVZ.fm HWW 5500/20 M HWW 5500/50 M SLO Original brugsvejledning............. 35 Original bruksanvisning.............. 41 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας....... 47 Izvirna navodila za uporabo...........

Διαβάστε περισσότερα

TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO. PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη

TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO. PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη ung ions ciones TS3 370 INOX TS3 370 BLANCO PT-Manual de Instruções DA-Brugervejledning EL-Εγχειρίδιο Χρήστη Por favor, leia primeiro este manual! Caro cliente, Esperamos que o seu produto, que foi produzido

Διαβάστε περισσότερα

DWD010 DWD014 DWD014S. Final Page size: A5 (148mm x 210mm)

DWD010 DWD014 DWD014S. Final Page size: A5 (148mm x 210mm) Final Page size: A5 (148mm x 210mm) DWD010 DWD014 DWD014S Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4 Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 11 English (original instructions) 20 Español (traducido

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL 04577706 Formular P7490 -EU2 1. Udgave Juni, 2002 VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL DK BEMÆRK Vinkelskruetrækkere og vinkelspændere af serie 1RL er designet til

Διαβάστε περισσότερα

!)'*! ' !"#$$%$$" &'( )'&* +((!"#$$%* +((* ++(, % 6 +7" "%!$ " $%&

!)'*! ' !#$$%$$ &'( )'&* +((!#$$%* +((* ++(, % 6 +7 %!$  $%& !"# $! % &'( !)'*! '! " # #" $ % & #" & " $ & " " #" & " # #! # "! #" & ' #" # #" $ % &! ( # "! $ %&& ' $ & % # $ #" )* #" $ +$,-."// +#//- +$01 2 # 3$0 4511 "! $ +$,-."// 4511 4#551 " #" & #"!"#$$%$$"

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0560 DA 30.06.2009 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 560/2009 af 26. juni 2009 om ændring

Διαβάστε περισσότερα

ADVARSEL! INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION - DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING, FØR PRODUKTET TAGES I BRUG

ADVARSEL! INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION - DENNE VEJLEDNING BØR GEMMES LÆS OG FORSTÅ DENNE VEJLEDNING, FØR PRODUKTET TAGES I BRUG 04578464 Formular 49999-177 -EU2 30AP02. Udgave April, 2002 VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES 8457 -B5( ) - ( ) OG 8457 -B6( ) - ( ) DK BEMÆRK Dobbeltvirkende, oscillerende

Διαβάστε περισσότερα

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

www.mcculloch.biz M95-66X Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger www.mcculloch.biz M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast F R D E D E N EL NL GUIDE D'INSTLLTION ET D'UTILISTION BEDIENUNGSNLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUCTION FOR USE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSNWIJZING Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869

Käyttöoppaasi. PHILIPS HP6540/00 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5483869 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2002 Trykt i Japan 04578217 Formular P7543

Διαβάστε περισσότερα

ENERGI ΝΕΡΓΕΙΑ. ENERGY Statistical yearbook ÉNERGIE Annuaire statistique ENERGIE Statistisch jaarboek itatistisk Årbog 1988

ENERGI ΝΕΡΓΕΙΑ. ENERGY Statistical yearbook ÉNERGIE Annuaire statistique ENERGIE Statistisch jaarboek itatistisk Årbog 1988 mæm$wæm$. ENERG itatistisk Årbog ΝΕΡΓΕΙΑ Στατιστική π τηρίδα ENERGY Statistical yearbook ÉNERGE Annuaire statistique ENERGE Statistisch jaarboek Theme / Thème Series / Série Yearbooks / Annuaires \Δ eurostat

Διαβάστε περισσότερα

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 27.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 166/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 560/2009 af 26. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af

Διαβάστε περισσότερα

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462

Din manual PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32 http://sv.yourpdfguides.com/dref/5476462 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS STYLE SHAVER QS6140/32. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Διαβάστε περισσότερα

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ

KV-MR9000 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ RM-RK500 TV CH H/P VOLUME 9-INCH WIDE COLOR MONITOR 9 TUM BRED FÄRGBILDSKÄRM 9-TOMMERS BREDSKÆRM FARVEMONITOR 9-TUUMAINEN VÄRINÄYTTÖ ΕΥΡΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ 9" KV-MR9000 MONITOR TV TUNER ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

Lufttryckvakt DL 1 50E. Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats

Lufttryckvakt DL 1 50E. Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats D Luft-Druckwächter 50E Postfach 809 4908 4.. Edition 0.06 DK S N P GR Luft-trykvagt 50E Lufttryckvakt 50E Luft-trykkvakt 50E Pressostato de ar 50E Πρεσοστάτης αέρα 50E Betriebsanleitung Bitte lesen und

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( )

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) 04578407 VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) BEMÆRK Formular P7561 -EU2 2. Udgave Juni, 2002 Dobbeltvirkende, oscillerende pudsemaskiner series RS2( )B

Διαβάστε περισσότερα

04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE

04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE 04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE BEMÆRK Boremaskiner og vinkelboremaskiner af 1 serie er konstrueret

Διαβάστε περισσότερα

Braun Babyernæringsguide Brauns barnematguide Braun barnmatsguide Braun Vauvan ravinto-opas Οδηγός διατροφής για μωρά από την Braun

Braun Babyernæringsguide Brauns barnematguide Braun barnmatsguide Braun Vauvan ravinto-opas Οδηγός διατροφής για μωρά από την Braun 98727357-01 Baby nutrition guide, 64 pages incl. 4 pages cover, 4c Braun Babyernæringsguide Brauns barnematguide Braun barnmatsguide Braun Vauvan ravinto-opas Οδηγός διατροφής για μωρά από την Braun 98727357-01_Baby_Nutrition_Guide_DK-NO-SE-SU-GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning... 21

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

REGIONALSTATISTISK ÅRBOG JAHRBUCH REGIONALSTATISTIK ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ YEARBOOK OF REGIONAL STATISTICS

REGIONALSTATISTISK ÅRBOG JAHRBUCH REGIONALSTATISTIK ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ YEARBOOK OF REGIONAL STATISTICS REGIONALSTATISTISK ÅRBOG JAHRBUCH REGIONALSTATISTIK ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ YEARBOOK OF REGIONAL STATISTICS ANNUAIRE DE STATISTIQUES RÉGIONALES ANNUARIO DI STATISTICHE REGIONALI JAARBOEK

Διαβάστε περισσότερα