Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών"

Transcript

1 IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να εξασφαλίσει ότι τα κράτη µέλη συµµορφώνονται προς τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενέργειές της αφορούν το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία, το Λουξεµβούργο, την Αυστρία και την Ισπανία. Οι υποθέσεις σχετίζονται µε 7 νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποιότητα του αέρα, έκαστη των οποίων αποσκοπεί στην πρόληψη ή τη µείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Ως επί το πλείστον πρόκειται για περιπτώσεις κρατών µελών που δεν ενέκριναν, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, εθνικά µέτρα για την εφαρµογή των ως άνω νοµοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νοµοθεσία που δεν εφαρµόστηκε εγκαίρως σχετίζεται µε την αποτέφρωση των αποβλήτων, τις οριακές τιµές για την ποιότητα του αέρα για το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα, τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για το διοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και την αµµωνία καθώς και τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Η Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει νοµική δράση µε στόχο να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις περί υποβολής εκθέσεων που προβλέπει η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύπανση του αέρα καθώς και ο κανονισµός για την προστασία της στιβάδας του όζοντος. Σχολιάζοντας τις ως άνω αποφάσεις, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Margot Wallstrφm δήλωσε: Προτρέπω τα κράτη µέλη να επιταχύνουν την εφαρµογή της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Οι καθυστερήσεις έχουν σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγαλύτεροι κίνδυνοι για τους πολίτες σε ό,τι αφορά την πρόκληση προβληµάτων υγείας που σχετίζονται µε την χαµηλή ποιότητα του αέρα. Αποτέφρωση αποβλήτων Η οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων 1 αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων συνεπεία της αποτέφρωσης ή της συνδυασµένης αποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον καθώς και τον περιορισµό των συνακόλουθων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου. Εν προκειµένω επιβάλλονται αυστηρότερες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις και καθορίζονται οριακές τιµές εκποµπής για τις µονάδες αποτέφρωσης και συνδυασµένης αποτέφρωσης των αποβλήτων στην ΕΕ. Η προθεσµία για τη µεταφορά της οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 28 εκεµβρίου Οδηγία 2000/76/EΚ της 4ης εκεµβρίου 2000 για την αποτέφρωση των αποβλήτων

2 εδοµένου ότι το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν έχουν ακόµη συµµορφωθεί προς την ως άνω απαίτηση, η Επιτροπή αποφάσισε να τις παραπέµψει στο Ευρωπαϊκό Παράλληλα διαβίβασε τελική έγγραφη προειδοποίηση στις Κάτω Χώρες, επειδή η ολλανδική νοµοθεσία εξακολουθεί να µην είναι πλήρης. Όρια για την ποιότητα του αέρα ως προς το βενζόλιο και το µονοξείδιο του άνθρακα Το 2000, η ΕΕ ενέκρινε οδηγία στην οποία (µεταξύ άλλων) ορίζονται οριακές τιµές για το βενζόλιο και το διοξείδιο του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος µε στόχο να αποφευχθούν, να προβλεφθούν ή να µειωθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου 2. Η προθεσµία για τη µεταφορά της ως άνω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 13 εκεµβρίου Οι Κάτω Χώρες και η Ελλάδα δεν έχουν ακόµη συµµορφωθεί προς την ως άνω υποχρέωση. Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει αµφότερα τα εν λόγω κράτη µέλη στο Ευρωπαϊκό Οδηγία πλαίσιο για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος Το 1996, η ΕΕ ενέκρινε οδηγία πλαίσιο για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος 3. Η οδηγία προβλέπει την εν συνεχεία θέσπιση κανόνων σχετικά µε τις λεπτοµερείς οριακές τιµές για συγκεκριµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους. Το 1999, τα κράτη µέλη θέσπισαν οριακές τιµές για τους ρύπους: διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου, οξείδια του αζώτου, σωµατίδια και µόλυβδο 4. Όσον αφορά τους ως άνω ρύπους τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή ειδικές πληροφορίες και εκθέσεις εντός συγκεκριµένων προθεσµιών. Οι πληροφορίες επιβάλλεται να περιλαµβάνουν ιδίως στοιχεία σχετικά µε τα επίπεδα της ρύπανσης που υπερβαίνουν τις θεσπισθείσες οριακές τιµές και τα αποδεκτά περιθώρια ανοχής, τις ηµεροµηνίες, τις περιόδους και τους λόγους εµφάνισης αναλόγων φαινοµένων. Τα κράτη µέλη οφείλουν επίσης να διαβιβάζουν στην Επιτροπή ετήσιο κατάλογο ζωνών (περιοχών) και οικισµών που επλήγησαν από την ατµοσφαιρική ρύπανση. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχονται υπό τυποποιηµένη µορφή. Για το 2001, η προθεσµία κατάθεσης των ως άνω δεδοµένων εξέπνευσε στις 30 Σεπτεµβρίου Η Ιταλία κοινοποίησε τα εν λόγω στοιχεία µόνο για ορισµένες περιφέρειες και όχι για το σύνολο της επικράτειάς της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Οδηγία 2000/69 της 16ης Νοεµβρίου 2000 για οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος Οδηγία 96/62 της 27ης Σεπτεµβρίου 1996 για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος Οδηγία 1999/30 της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος 2

3 Εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και την αµµωνία Το 2001, η ΕΕ ενέκρινε οδηγία 5 η οποία αποσκοπεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης ορίζοντας εθνικά ανώτατα όρια εκποµπής για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους τα οποία πρέπει να τηρήσουν τα κράτη µέλη έως το Η προθεσµία µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία έληξε στις 27 Νοεµβρίου Οι Κάτω Χώρες, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ελλάδα δεν έχουν εισέτι ανταποκριθεί στην ως άνω υποχρέωση. Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει όλα τα εν λόγω κράτη µέλη στο Ευρωπαϊκό Η οδηγία επιβάλλει επίσης στα κράτη µέλη να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε τα ληφθέντα µέτρα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας. Ιδίως προβλέπεται ότι έως τις 31 εκεµβρίου 2002 θα όφειλαν να ενηµερώσουν την Επιτροπή σχετικά µε τα προγράµµατά τους για την επίτευξη των ανώτατων ορίων εκποµπής που θα έπρεπε να έχουν εκπονηθεί έως την 1η Οκτωβρίου Παράλληλα επιβάλλεται να διαβιβάζονται στην Επιτροπή οι απογραφές και οι προβλέψεις για τις εκποµπές κατά την περίοδο έως το Το Βέλγιο (µόνο η Φλάνδρα και η Βαλλωνία) και το Λουξεµβούργο δεν ανταποκρίθηκαν στις ως άνω υποχρεώσεις περί υποβολής εκθέσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει σε ποιο βαθµό τηρήθηκαν τα ανώτατα όρια εκποµπής. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει σε έκαστη των ως άνω χωρών τελική γραπτή προειδοποίηση. Μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης Η οδηγία για τις µεγάλες εγκαταστάσεις (µονάδες) καύσης 6 αποσκοπεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από µεγαλύτερης κλίµακας σταθµούς παραγωγής ενέργειας, καθορίζοντας αυστηρές οριακές τιµές για τις εκποµπές διοξειδίου του θείου και διοξειδίου του αζώτου. Η προθεσµία για τη µεταφορά της ως άνω οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία έληξε στις 27 Νοεµβρίου Το Βέλγιο (για την περιοχή της Φλάνδρας), οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία µέχρι στιγµής δεν έχουν ανταποκριθεί στις ως άνω υποχρεώσεις µε αποτέλεσµα η Επιτροπή να αποφασίσει να τις παραπέµψει στο Ευρωπαϊκό Η Επιτροπή διαβίβασε επίσης στην Γερµανία τελική γραπτή προειδοποίηση. Η περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο Η οδηγία αποσκοπεί στη µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο διευκολύνοντας τοιουτοτρόπως τη µείωση της οξίνισης που οφείλεται σε εκποµπές διοξειδίου του θείου στην ΕΕ. Κάθε χρόνο τα κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλουν τον Ιούνιο έκθεση για την περιεκτικότητα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων σε θείο κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Η Αυστρία δεν έχει εισέτι διαβιβάσει τα αντίστοιχα στοιχεία για το Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει τη χώρα αυτή στο Ευρωπαϊκό Οδηγία 2001/81 της 23ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά µε εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους Οδηγία 2001/80 της 23ης Οκτωβρίου 2001 για τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα ορισµένων ρύπων [από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης] Οδηγία 1999/32 της 26ης Απριλίου σχετικά µε τη µείωση της περιεκτικότητας ορισµένων υγρών καυσίµων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/EΟΚ 3

4 Η προστασία της στιβάδας του όζοντος Ο κανονισµός για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 8 αποσκοπεί στον περιορισµό και ενδεχοµένως την κατάργηση της χρήσης χηµικών ουσιών που καταστρέφουν την οζονόσφαιρα, η οποία αποτελεί την ασπίδα προστασίας του πλανήτη από τις επιβλαβείς ηλιακές ακτινοβολίες. Ο κανονισµός επιβάλλει στα κράτη µέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την προαγωγή της ανάκτησης, της ανακύκλωσης, της ποιοτικής αποκατάστασης και της καταστροφής των ελεγχόµενων ουσιών όπως οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), οι πλήρως αλογονοµένοι χλωροφθοράνθρακες (HCFC), τα halons και το µεθυλοβρωµίδιο. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται επίσης να παρέχουν δεδοµένα όσον αφορά τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν µε στόχο να καταστούν υπεύθυνοι οι οργανισµοί και οι χρήστες που αναλαµβάνουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Τα κράτη µέλη οφείλουν να περιγράφουν τα µέτρα που λαµβάνονται για τον περιορισµό των διαρροών των ελεγχόµενων ουσιών και την ελαχιστοποίηση της διαρροής του µεθυλοβρωµιδίου στο πλαίσιο της επεξεργασίας του εδάφους και των διαδικασιών που εφαρµόζονται µετά από τη συγκοµιδή. Επιπλέον, ο κανονισµός υποχρεώνει τα κράτη µέλη να ανταποκρίνονται και σε άλλες απαιτήσεις σχετικά µε την υποβολή στοιχείων, συµπεριλαµβανόµενων των δεδοµένων για την παρακολούθηση των ετήσιων διαρροών (για τα είδη εξοπλισµού που περιέχουν ποσότητα ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, η οποία υπερβαίνει τα 3 kg). Υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά µε τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα του προσωπικού που συµµετέχει στις εν λόγω διαδικασίες και να κοινοποιούν λεπτοµερή στοιχεία για τις ποσότητες των ελεγχόµενων ουσιών που έχουν ανακτηθεί, ανακυκλωθεί, αποκατασταθεί ποιοτικά ή καταστραφεί. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στα ως άνω µέτρα και, ως εκ τούτου, δεν ήταν σε θέση να υποβάλουν τις προβλεπόµενες εκθέσεις. Η Επιτροπή αποφάσισε ως εκ τούτου να απευθύνει στα ως άνω κράτη µέλη τελική γραπτή προειδοποίηση. Αποφάσισε επίσης να παραπέµψει την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο επειδή επέτρεψε τη χρήση των HCFC σε πυροσβεστικές εγκαταστάσεις σε επίπεδα τα οποία υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες οριακές τιµές ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους του κανονισµού. Νοµική διαδικασία Το άρθρο 226 της Συνθήκης εκχωρεί στην Επιτροπή εξουσίες για την ανάληψη νοµικής δράσης κατά των κρατών µελών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι υφίσταται παράβαση της νοµοθεσίας της ΕΕ που δικαιολογεί την κίνηση αντίστοιχης διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επιστολή επίσηµης προειδοποίησης» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο αντίστοιχο κράτος µέλος, το οποίο καλείται να υποβάλει τα σχόλιά του εντός τακτής χρονικής προθεσµίας, συνήθως δύο µηνών. Λαµβάνοντας υπόψη την απάντηση ή τη σιωπή του εµπλεκόµενου κράτους µέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη διαβίβαση «αιτιολογηµένης γνώµης» (τελική γραπτή προειδοποίηση) στο εν λόγω κράτος µέλος. 8 Κανονισµός 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος 4

5 Στο κείµενο διευκρινίζονται και οριστικοποιούνται οι λόγοι για τους οποίους θεωρεί ότι σηµειώθηκε παράβαση της νοµοθεσίας της ΕΕ και καλείται το κράτος µέλος να συµµορφωθεί εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, συνήθως δύο µηνών. Σε περίπτωση που το κράτος µέλος δεν ανταποκριθεί στην αιτιολογηµένη γνώµη, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να παραπέµψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Το άρθρο 228 της Συνθήκης εκχωρεί στην Επιτροπή την εξουσία ανάληψης δράσης κατά κράτους µέλους το οποίο δεν συµµορφώνεται προς προηγούµενη απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου. Το άρθρο επιτρέπει επίσης στην Επιτροπή να ζητήσει από το ικαστήριο να επιβάλει οικονοµικές κυρώσεις στο εν λόγω κράτος µέλος. Για τις στατιστικές των παραβάσεων εν γένει, βλέπε: 5

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0248/2004 2002/0259(COD) EL 16/12/2004 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 9 εκεµβρίου 2004 για την έκδοση της οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα»

«Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η Εφαρµογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα

Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα 662 ΠερΔικ 4/2009 (ΕΤΟΣ 13ο) Α. ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων και η εφαρµογή του στην Ελλάδα ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ Παρά το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών

Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: α) «βενζίνη»: κάθε παράγωγο πετρελαίου, µε ή χωρίς πρόσθετα, µε πίεση ατµών Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής εκεµβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 29.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 244/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα