ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 108. Περί μετονομασίας του Ειδικού Αμίσθου Υποθη κοφυλακείου Νέων Λιοσίων, σε Υποθηκοφυλα κείο Ιλίου Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμ βασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πι στοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτι κών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/ 1983 (Α 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε Τροποποίηση του π.δ/τος 243/1998 «Προϋποθέ σεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανό τητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α 181), όπως ισχύει... 3 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Περί μετονομασίας του Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλα κείου Νέων Λιοσίων, σε Υποθηκοφυλακείο Ιλίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3680/1957 (ΦΕΚ Α 56) «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλακείων διατάξεων κ.λ.π.», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 και της παρ. 1 του άρθρου 2 του Καν. Δ/τος της 19/ Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) 3. Το π.δ. 529/1965 (ΦΕΚ 118 Α ), με το οποίο συνεστήθη Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέων Λιοσίων, με έδρα τα Νέα Λιόσια. 4.Το π.δ. 111/1996 (ΦΕΚ 84 Α ), με το οποίο το Ειρηνο δικείο Νέων Λιοσίων μετονομάσθηκε σε Ειρηνοδικείο Ιλίου. 5. Την υπ αριθμ. 7/ γνωμοδότηση της Ολομέ λειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών. (1) 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6. Την υπ αριθμ. 7/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασί ζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 Το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέων Λιοσίων με τονομάζεται σε ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Ιλίου. ΑΡΘΡΟ 2 Χρόνος ενάρξεως ισχύος του παρόντος ορίζεται δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσί ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 109 Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυ ρώθηκε με το ν. 1314/ 1983 (Α 2), όπως αυτή τροπο ποιήθηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Α 2). (2)

2 3170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Των άρθρων 76 παρ.2 και 77 του ν.δ. 187/1973 (Α 261). γ) Του άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ. 380/ Γνωμοδότηση του Συμ βουλίου Εμπορικού Ναυτικού. 4. Την υπ αριθμ. 106/2008, Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αποδοχή τροποποιήσεων 1) Γίνονται αποδεκτά τα κείμενα των αποφάσεων υπ αριθμ. M.S.C.203(81)/ και M.S.C.209 (81)/ καθώς και των Εγκυκλίων STCW.6/Circ.9/ και STCW.6/Circ.10/ της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION Ι.Μ.Ο), που αφορούν την Διεθνή Σύμβαση «Για πρότυπα εκ παίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλα κών 1978, όπως τροποποιήθηκε» («Standards on Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978, as amended» S.T.C.W) καθώς και τον Κώδικα αυτής, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α 2) οι δε τροπο ποιήσεις της έγιναν αποδεκτές με τα π.δ. 132/1997 (Α 116), 268/1999 (Α 220), 125/ 2004 (Α 94), 243/2004 (Α 223) και 241/2006 ( Α 252). 2) Με τις ανωτέρω Αποφάσεις και Εγκυκλίους, στην Προσθήκη 1 και στα παραρτήματα 1 και 2, στην Ελληνική γλώσσα, και στο Attachment 1 και στα Annexes 1 και 2, στην Αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα, του π.δ. 132/1997 (Α 116): α) τροποποιούνται, τα Κεφάλαια Ι, VI και προστίθεται o Κανονισμός VI/5 στην ανωτέρω Διεθνή Σύμβαση. β) τροποποιείται το Κεφάλαιο VI, αντικαθίσταται ο πί νακας A VI/2 2 και προστίθεται τμήμα και πίνακας A VI/5 στο Μέρος A του Κώδικα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών της ανωτέρω Δ.Σ. γ) τροποποιείται το Κεφάλαιο VI, το τμήμα Β Ι/14 και προστίθεται τμήμα Β VI/5 στο Μέρος Β του Κώδικα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών της ανωτέρω Δ.Σ. 3) Τα κείμενα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο παρατίθενται στο επισυναπτόμενο ΠΑ ΡΑΡΤΗΜΑ, σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ως ΜΕΡΟΣ Α και σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα ως ΜΕΡΟΣ Β. 4) Σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ του Ελληνικού και του Αγγλικού κειμένου των τροποποιήσεων, κατι σχύει το Αγγλικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 203(81) (υιοθετήθηκε στις ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 1978, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ» Κεφάλαιο Ι Γενικές Διατάξεις Κανονισμός Ι/Ι Ορισμοί και διευκρινήσεις 1. Η τελεία «.» στο τέλος της παραγράφου 1, υποπαρά γραφος. 25 αντικαθίσταται από άνω τελεία. 2. Στην παράγραφο 1, προστίθενται οι ακόλουθοι υπο παράγραφοι. 26 και. 27 μετά την υπάρχουσα. 25: «.26 Με τον όρο «Κώδικας ISPS», εννοείται ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων που υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002, με την απόφαση αριθμός 2 της Διάσκεψης των συμβαλλόμενων κρατών στην Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 ( Σύμβαση SOLAS), όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό..27 Με τον όρο «Αξιωματικός Ασφαλείας πλοίου» εν νοείται το πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο, το οποίο είναι υπόλογο στον Πλοίαρχο, που έχει οριστεί από την Εταιρεία ως υπεύθυνο για την ασφάλεια του πλοίου συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής και διατήρησης του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου και ως σύνδεσμος με τον υπεύθυνο ασφαλείας της Εταιρείας και τους υπευθύνους ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης.» Κεφάλαιο VI Κατάσταση ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης 3. Ο υπάρχων τίτλος του κεφαλαίου VI αντικαθίσταται από τον επόμενο: «Κατάσταση ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ασφά λεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης» 4. Ο παρακάτω νέος κανονισμός VI/5 προστίθεται μετά τον υπάρχοντα κανονισμό VI/4: «Κανονισμός VI/5 Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας Αξιωματικών Ασφαλείας Πλοίου 1. Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό ικανότητας Αξι ωματικού Ασφαλείας Πλοίου πρέπει:.1 να έχει εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία όχι μικρό τερη των 12 μηνών ή κατάλληλο διάστημα θαλάσσιας υπηρεσίας και γνώση της λειτουργίας του πλοίου και.2 να πληροί τα πρότυπα ικανότητας για την πιστοποί ησή του σαν Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου τα οποία καθορίζονται στο τμήμα A VI/5, παράγραφοι 1 έως 4, του Κώδικα STCW.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι σε κάθε πρό σωπο που έχει διαπιστωθεί ότι έχει τα προσόντα που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτού του κανονισμού θα εκδίδεται πιστοποιητικό ικανότητας. 3. Κάθε Μέρος θα συγκρίνει τα πρότυπα ικανότη τας που απαιτούντο για τους Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίου, οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό ή μπορούν να τεκμηριώσουν εγγράφως σχετικά προσόντα πριν την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού, με αυτά που καθορίζονται για το πιστοποιητικό ικανότητας στο μέ ρος A VI/5 του Κώδικα STCW, και θα αποφασίσει για την ανάγκη εκσυγχρονισμού των προσόντων του προ σωπικού αυτού. 4. Μέχρι την 1 Ιουλίου του 2009, ένα Μέρος μπορεί να συνεχίσει να αναγνωρίζει προσωπικό που κατέχει πιστο ποιητικό ή μπορεί να τεκμηριώσει εγγράφως προσόντα Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου πριν την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 209(81) (υιοθετήθηκε στις ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ S.T.C.W.) Μέρος Α Υποχρεωτικά πρότυπα που αφορούν διατάξεις του Παραρτήματος στην Σύμβαση STCW 1 Ο υπάρχων τίτλος του Κεφαλαίου VI αντικαθίσταται από τον επόμενο: «Πρότυπα που αφορούν κατάσταση ανάγκης, επαγ γελματική ασφάλεια, ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης» 2 Στο Κεφάλαιο VI, τμήμα Α VI/2, ο υπάρχων πίνακας Α VI/2 2 αντικαθίσταται από τον επόμενο:

4 3172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Ικανότητα Γνώση, κατανόηση και εμπειρία Μέθοδοι επίδειξης ικανότητας Κριτήρια αξιολόγη σης της ικανότητας Κατανόηση της κα τασκευής, συντή ρησης, επισκευών και του εξοπλισμού των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Κατασκευή και εξοπλισμός ταχύ πλοων λέμβων διάσωσης και ιδιαί τερα μέρη του εξοπλισμού τους Γνώση της συντήρησης, επισκευ ών σε κατάσταση ανάγκης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης και του κανονικού φουσκώματος και ξεφουσκώματος των διαμερισμά των που εξασφαλίζουν την πλευ στότητα των φουσκωτών ταχύ πλοων λέμβων διάσωσης Αξιολόγηση των απο δεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρα κτική καθοδήγηση. Η μέθοδος διεξαγω γής συνήθους συντή ρησης και επισκευών έκτατης ανάγκης Ο προσδιορισμός των επί μέρους στοι χείων και του απαι τούμενου εξοπλισμού των ταχύπλοων λέμ βων διάσωσης Αξιολόγηση της ετοιμότητας του εξοπλισμού και συσκευών καθέλ κυσης των ταχύπλοων λέμβων δι άσωσης για άμεση καθέλκυση και χειρισμό Μέριμνα για τον εξοπλισμό και συ σκευές καθέλκυ σης, όπως είναι το ποθετημένες με τον συνήθη τρόπο, κατά την διάρκεια της καθέλκυσης και ανέλκυσης Γνώση του χειρισμού και των πε ριορισμών του βαρούλκου, των φρένων, μειωτήρων, των σκοινιών και παλαμαριών, των μηχανισμών αντιστάθμισης κίνησης και υπό λοιπου εξοπλισμού όπως είναι το ποθετημένα κατά τον συνήθη τρόπο Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την διάρκεια της καθέλκυσης / ανέλ κυσης των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης Αξιολόγηση των απο δεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρα κτική επίδειξη της ικα νότητας ελέγχου ασφα λούς καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύ πλοων λέμβων διάσω σης, με τον εξοπλισμό που είναι εγκατε στημένος Ικανότητα για προε τοιμασία και μέριμνα για τον εξοπλισμό και συσκευές καθέλ κυσης κατά την δι άρκεια καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύ πλοων λέμβων διάσωσης Καθέλκυση / ανέλκυση των ταχύ πλοων λέμβων διάσωσης σε συνή θεις και δυσμενείς καιρικές συν θήκες και συνθήκες θαλάσσης Ανάληψη της ευ θύνης για την κα θέλκυση / ανέλκυ ση των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης, όπως είναι συνή θως εγκατεστη μένες Αξιολόγηση της ετοιμότητας των ταχύπλοων λέμβων διάσωσης και του σχετικού εξοπλισμού για άμε ση καθέλκυση και χειρισμό Προφυλάξεις ασφαλείας κατά την διάρκεια της καθέλκυσης / ανέλ κυσης των ταχύπλοων λέμβων δι άσωσης Καθέλκυση / ανέλκυση των ταχύ πλοων λέμβων διάσωσης σε συνή θεις και δυσμενείς καιρικές συν θήκες και συνθήκες θαλάσσης Αξιολόγηση των απο δεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρα κτική επίδειξη της ικα νότητας διεξαγωγής ασφαλούς καθέλκυσης / ανέλκυσης των ταχύ πλοων λέμβων διάσω σης, με τον εξοπλισμό που είναι εγκατεστη μένος Ικανότητα για ανά ληψη της ευθύνης για την καθέλκυση / ανέλκυση των ταχύ πλοων λέμβων διά σωσης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3173 Αξιολόγηση των απο δεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρα κτική επίδειξη της ικα νότητας για: Ανάληψη της ευθύ νης της ταχυπλόου λέμβων διάσωσης μετά την καθέλ κυση Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ευκολί ες και περιορισμοί των ταχύπλο ων λέμβων διάσωσης Διαδικασίες επαναφοράς αναπο δογυρισμένης ταχύπλοου λέμβου διάσωσης Τρόπος χειρισμού ταχύπλοου λέμ βου διάσωσης σε συνήθεις και δυ σμενείς καιρικές συνθήκες και συνθήκες θαλάσσης Εξοπλισμός πλοήγησης και ασφα λείας που διατίθεται σε ταχύπλοες λέμβους διάσωσης Μέθοδοι ερεύνης και παράγοντες στο περιβάλλον που επηρεάζουν την διεξαγωγή τους.1 επαναφορά αναποδο γυρισμένης ταχύπλοου λέμβου διάσωσης.2 χειρισμός ταχύπλο ου λέμβου διάσωσης σε συνήθεις καιρικές συν θήκες και συνθήκες θα λάσσης.3 Κολύμβηση με ειδικό εξοπλισμό.4 Χρήση εξοπλισμού επικοινωνίας και ση μάτων μεταξύ της τα χύπλοου λέμβου διάσωσης ελικοπτέρου και πλοίου.5 Χρήση του φερόμενου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.6 Περισυλλογή τραυμα τία από το νερό και με ταφορά του σε ελικό πτερο διάσωσης ή σε πλοίο ή σε ασφαλές σημείο.7 Διεξαγωγή ερεύνης σύμφωνα με σχέδιο, λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων περι βάλλοντος Επίδειξη χειρισμού ταχύπλοου λέμβου διάσωσης μέσα στα κατασκευαστικά όρια σε συνήθεις καιρικές συνθήκες Χειρισμός μηχανής ταχύπλοου λέμβου διάσωσης Μέθοδοι εκκίνησης και χειρισμού μηχανής ταχύπλοου λέμβου διά σωσης και των παρελκυόμενων της Αξιολόγηση των απο δεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από πρα κτική επίδειξη της ικα νότητας για εκκίνηση και χειρισμό μηχανής ταχύπλοου λέμβου διά σωσης Γίνεται εκκίνηση της μηχανής και χειρι σμός της όπως απαι τείται για πραγματο ποίηση ελιγμών 3 Το επόμενο νέο τμήμα και πίνακας A VI/5 προστί θεται μετά τον υπάρχοντα πίνακα VI/4 2: «Μέρος A VI/5 Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου Πρότυπα ικανότητας 1 Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό ικανότητας Αξι ωματικού Ασφαλείας Πλοίου θα πρέπει να επιδεικνύει την ικανότητά του να αναλαμβάνει τα έργα, καθήκο ντα και ευθύνες που απαριθμούνται στην στήλη 1 του πίνακα A VI/5. 2 Το επίπεδο γνώσης των θεμάτων που απαριθμούνται στην στήλη 2 του πίνακα A VI/5 πρέπει να είναι επαρ κές ώστε να επιτρέπει στον υποψήφιο να ενεργεί ως ο ορισμένος Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου. 3 Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθοδήγηση στο μέρος Β VI/5 αυτού του Κώδικα στην εκπαίδευση και εμπειρία ώστε να επιτευχθεί το απαραίτητο επίπεδο θεωρητικής γνώσης, κατανόησης και επαγγελματικής δεξιότητας. 4 Κάθε υποψήφιος για πιστοποιητικό ικανότητας απαι τείται να αποδεικνύει ότι έχει επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο ικανότητας σύμφωνα με τις μεθόδους επίδειξης της ικανότητας και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της ικανότητας που αναγράφονται στις στήλες 3 και 4 του πίνακα A VI/5. Μεταβατικές διατάξεις 5 Ο καθορισμός της επαγγελματικής ικανότητας για τους υπάρχοντες Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίου που κατέχουν ή μπορούν να τεκμηριώσουν εγγράφως προσόντα πριν την θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού θα γίνεται με: 1 εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών συνολικά κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια ή 2 εκτέλεση καθηκόντων ασφάλειας που να θεωρού νται ως ισοδύναμα με την θαλάσσια υπηρεσία που απαι τείται στην παράγραφο 5.1 ή 3 επιτυχή υποβολή σε εγκεκριμένη εξέταση ή 4 επιτυχή περάτωση εγκεκριμένης εκπαίδευσης. 6 Σε κάθε πρόσωπο που έχει κριθεί ικανό σύμφωνα με το μέρος A VI/5, παράγραφος 5, θα εκδίδεται πιστοποι ητικό ικανότητας Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου.

6 3174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Πίνακας Α VI/5 Προσδιορισμός ελάχιστων πρότυπων ικανότητας για Αξιωματικούς Ασφαλείας Πλοίων Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Ικανότητα Γνώση, κατανόηση και εμπειρία Μέθοδοι επίδειξης ικανότητας Κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας Διατήρηση και επίβλεψη εφαρ μογής του σχε δίου ασφαλείας πλοίου Γνώση της διεθνούς ναυτιλια κής πολιτικής για την ασφάλεια και των ευθυνών των Κυβερνή σεων, Εταιρειών και ορισμένων προσώπων Γνώση του σκοπού και των στοι χείων που αποτελούν ένα σχέδιο ασφαλείας πλοίου, των σχετικών διαδικασιών και της τήρησης αρ χείων Γνώση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρμογή ενός σχεδίου ασφα λείας πλοίου και αναφοράς περι στατικών σχετιζομένων με ασφά λεια Γνώση των επιπέδων ναυτιλια κής ασφάλειας και των συνεπα γόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας πάνω στο πλοίο και στο περιβάλλον του λιμένα Γνώση των απαιτήσεων και διαδι κασιών διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων, ελέγχου σε συ γκεκριμένο σημείο, ελέγχου και παρακολούθησης των δραστηρι οτήτων ασφαλείας που προβλέ πονται σε ένα σχέδιο ασφαλεί ας πλοίου Γνώση των απαιτήσεων και δια δικασιών αναφοράς στον υπεύ θυνο ασφάλειας της εταιρείας κάθε ανεπάρκειας ή μη συμμόρ φωσης που έχει διαπιστωθεί κατά τις εσωτερικές επιθεωρή σεις, περιοδικές αναθεωρήσεις και ελέγχων ασφαλείας Γνώση των μεθόδων και διαδικα σιών που χρησιμοποιούνται για τροποποίηση του σχεδίου ασφα λείας του πλοίου Γνώση των σχεδίων ανάγκης που σχετίζονται με την ασφάλεια και των διαδικασιών αντίδρασης σε απειλές ή παραβίαση ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των δια τάξεων για διατήρηση των κρί σιμων χειρισμών και διαδικασιών διασύνδεσης πλοίου/ λιμένα Βασική γνώση των όρων και ορι σμών ασφάλειας Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκ παίδευση ή εξέ ταση Οι διαδικασίες και ενέργειες εί ναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδι κα ISPS και την συνθήκη SOLAS, όπως ισχύει Αναγνωρίζονται με σωστό τρό πο οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την ασφάλεια Οι διαδικασίες επιτυγχάνουν ένα επίπεδο ετοιμότητας ώστε να αντιστοιχούν στις αλλαγές στα ναυτιλιακά επίπεδα ασφαλείας Οι επικοινωνίες εντός της περι οχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σα φείς και κατανοητές

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3175 Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Ικανότητα Γνώση, κατανόηση και εμπειρία Μέθοδοι επίδειξης ικανότητας Κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας Γνώση της αξιολόγησης του κιν δύνου και των εργαλείων αξιο λόγησης Γνώση των εγγράφων της αξιο λόγησης ασφαλείας συμπεριλαμ βανομένου και της Διακήρυξης Ασφάλειας Γνώση των τεχνικών που χρησι μοποιούνται για την καταστρα τήγηση των μέτρων ασφαλείας Γνώση που να επιτρέπει την αναγνώριση, με όχι μεροληπτι κό τρόπο, προσώπων που απο τελούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια Γνώση που να επιτρέπει την ανα γνώριση όπλων, επικίνδυνων ου σιών και συσκευών και επίγνωση της ζημιάς που μπορεί να προ καλέσουν Γνώση τεχνικών διαχείρισης και ελέγχου πλήθους, όπου απαιτεί ται Γνώση χειρισμού ευαίσθητων πληροφοριών και επικοινωνιών σχετιζομένων με ασφάλεια Γνώση εφαρμογής και συντονι σμού ερευνών Γνώση των μεθόδων για σωματι κή έρευνα και διακριτικούς ελέγχους Αξιολόγηση του κινδύνου, απειλών και τρωτότητας της ασφάλειας Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκ παίδευση ή εγκε κριμένη εμπει ρία και εξέταση, που περιλαμβά νει πρακτική επί δειξη της ικανό τητας για: 1. διεξαγω γή σωματικής έρευνας 2. διεξαγωγή διακριτικών ελέγχων Οι διαδικασίες και ενέργειες εί ναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ISPS και την συνθήκη SOLAS Οι διαδικασίες επιτυγχάνουν ένα επίπεδο ετοιμότητας ώστε να αντιστοιχούν στις αλλαγές στα ναυτιλιακά επίπεδα ασφαλείας Οι επικοινωνίες εντός της περι οχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σα φείς και κατανοητές

8 3176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Ικανότητα Γνώση, κατανόηση και εμπειρία Μέθοδοι επίδειξης ικανότητας Κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας Διενέργεια κανο νικών επιθεωρή σεων του πλοίου ώστε να εξασφα λίζεται ότι τα κα τάλληλα μέτρα ασφαλείας εφαρ μόζονται και τη ρούνται Γνώση των απαιτήσεων για ορι σμό και παρακολούθηση περιο χών περιορισμένης πρόσβασης Γνώση του ελέγχου της πρόσβα σης στο πλοίο και στις περιο χές περιορισμένης πρόσβασης στο πλοίο Γνώση των μεθόδων αποτελε σματικής παρακολούθησης των περιοχών του καταστρώματος και των περιοχών γύρω από το πλοίο Γνώση των θεμάτων ασφαλείας που σχετίζονται με τον χειρισμό του φορτίου και των εφοδίων του πλοίου μαζί με άλλο προ σωπικό του πλοίου και των υπευ θύνων ασφαλείας του λιμένα Γνώση των μεθόδων ελέγχου της επιβίβασης, αποβίβασης και πρό σβασης προσώπων στο πλοίο και των αποτελεσμάτων τους. Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκ παίδευση ή εξέταση Οι διαδικασίες και ενέργειες εί ναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ISPS και την συνθήκη SOLAS Οι διαδικασίες επιτυγχάνουν ένα επίπεδο ετοιμότητας ώστε να αντιστοιχούν στις αλλαγές στα ναυτιλιακά επίπεδα ασφαλείας Οι επικοινωνίες εντός της περι οχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σα φείς και κατανοητές Εξασφάλιση ότι ο εξοπλισμός και τα συστήμα τα ασφαλείας, αν υπάρχουν, χρη σιμοποιούνται, ελέγχονται και ρυθμίζονται σω στά Γνώση των διάφορων τύπων εξο πλισμού και συστημάτων ασφά λειας και των περιορισμών τους Γνώση των διαδικασιών, οδηγι ών και καθοδήγησης για την χρή ση των συστημάτων συναγερμού ασφαλείας του πλοίου Γνώση των μεθόδων ελέγχου, ρύθμισης και συντήρησης των συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, ιδιαίτερα εν πλω Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκ παίδευση ή εξέταση Οι διαδικασίες και ενέργειες εί ναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ISPS και την συνθήκη SOLAS Ενθάρρυνση της ενημέρωσης και εγρήγορσης για την ασφάλεια Γνώση των απαιτήσεων εκπαί δευσης, γυμνασίων και ασκήσε ων σύμφωνα με τις σχετικές συν θήκες και κώδικες Γνώση των μεθόδων για επαύ ξηση της ενημέρωσης και εγρή γορσης για την ασφάλεια στο πλοίο Γνώση των μεθόδων για την αξι ολόγηση της αποτελεσματικότη τας των γυμνασίων και ασκήσεων Αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται από εγκεκριμένη εκ παίδευση ή εξέταση Οι διαδικασίες και ενέργειες εί ναι σύμφωνες με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από τον Κώδικα ISPS και την συνθήκη SOLAS Οι επικοινωνίες εντός της περι οχής ευθύνης του Αξιωματικού Ασφάλειας του πλοίου είναι σα φείς και κατανοητές * *

9 ΦΕΚ 168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3177 Εγκύκλιος STCW.6/Circ.9/ και STCW.6/ Circ.10/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ( ΚΩΔΙΚΑΣ S.T.C.W.) ΜΕΡΟΣ Β ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ STCW KAI TΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Τμήμα Β Ι/14 Οδηγίες που αφορούν τις ευθύνες των εταιρειών και τις ευθύνες που συνιστάται να αναλαμβάνουν οι Πλοί αρχοι και τα μέλη του πληρώματος Στο Μέρος Β Ι/14, το επόμενο κείμενο παρεμβάλλεται μετά το τέλος της υπάρχουσας παραγράφου 1: «Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι:. 1 όλοι οι ναυτικοί πάνω σε πλοίο που είναι εφοδιασμέ νο με λέμβους διάσωσης ελεύθερης πτώσης θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση εξοικείωσης στις διαδικασίες επιβίβασης και καθέλκυσης αυτών των λέμβων..2 προτού ναυτολογηθούν στο πλοίο, οι ναυτικοί που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα πληρώματος λέμβων ελεύθερης πτώσης θα πρέπει να έχουν περάσει από κατάλληλη εκπαίδευση στην επιβίβαση, καθέλκυση και ανέλκυση των λέμβων αυτών συμπεριλαμβανομένης και συμμετοχής, σε μία τουλάχιστον περίπτωση, σε καθέλ κυση ελεύθερης πτώσης». ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Καθοδήγηση σχετικά με καταστάσεις ανάγκης, επαγγελματική ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης 1 Ο υπάρχων τίτλος του κεφαλαίου VI αντικαθίσταται από τον επόμενο: «Καθοδήγηση σχετικά με καταστάσεις ανάγκης, επαγ γελματική ασφάλεια, ασφάλεια, ιατρική φροντίδα και αρμοδιότητες/ λειτουργίες επιβίωσης» 2 Το επόμενο νέο μέρος παρεμβάλλεται στο τέλος του κεφαλαίου VI μετά το υπάρχον μέρος VI/4: «Μέρος Β VI/5 Καθοδήγηση όσον αφορά την εκπαίδευση και πιστο ποίηση των Αξιωματικών Ασφαλείας πλοίου 1 Η εκπαίδευση πρέπει να είναι σχετική με τις διατά ξεις του Κώδικα ISPS και της Σύμβασης SOLAS, όπως τροποποιήθηκε. (Το Model course 3.19 του Ι.Μ.Ο Αξιωμα τικός Ασφαλείας Πλοίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για την προετοιμασία της εκπαίδευσης ). 2 Με την συμπλήρωση της εκπαίδευσης, ο Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου πρέπει να έχει επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται σωστά και να επικοινωνεί με μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου ή της λιμενικής εγκατάστασης. 3. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, όταν δεν είναι προσωρινά διαθέσιμο ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει πι στοποιητικό ικανότητας Αξιωματικού ασφαλείας πλοίου, η Διοίκηση μπορεί να επιτρέψει σε ένα ναυτικό, ο οποίος έχει συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες ασφαλείας καθώς και γνώση του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου, να υπηρετήσει ως Αξιωματικός ασφαλείας πλοίου και να εκτελεί όλα τα σχετικά καθήκοντα και ευθύνες μέχρι τον επόμενο λιμένα ή μέχρι μία περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες, ότι από τα δύο είναι χρονικά εκτενέστερο. Η Εταιρεία, θα πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να πληροφορήσει τις αρμόδιες αρχές των επόμενων λιμένων σχετικά με τις διευθετήσεις που είναι σε ισχύ.»

10 3178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) B RESOLUTION MSC.203(81) (adopted on 18 May 2006) AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Regulation I/1 Definitions and clarifications 1 The full stop. at the end of paragraph 1 subparagraph.25 is replaced by a semicolon ;. 2 In paragraph 1, the following new subparagraphs.26 and.27 are inserted after the existing subparagraph.25:.26 ISPS Code means the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code adopted on 12 December 2002, by resolution 2 of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as may be amended by the Organization;.27 Ship security officer means the person on board the ship, accountable to the master, designated by the Company as responsible for the security of the ship including implementation and maintenance of the ship security plan and liaison with the Company security officer and port facility security officers. CHAPTER VI EMERGENCY, OCCUPATIONAL SAFETY, MEDICAL CARE AND SURVIVAL FUNCTIONS 3 The existing title of chapter VI is replaced by the following: Emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions 4 The following new regulation VI/5 is inserted after the existing regulation VI/4: Regulation VI/5 Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for ship security officers 1 Every candidate for a certificate of proficiency as ship security officer shall:.1 have approved seagoing service of not less than 12 months or appropriate seagoing service and knowledge of ship operations; And.2 meet the standard of competence for certification of proficiency as ship security officer, set out in section A-VI/5, paragraphs 1 to 4 of the STCW Code. 2 Administrations shall ensure that every person found qualified under the provisions of this regulation is issued with a certificate of proficiency. 3 Every Party shall compare the standards of competence which it required of ship security officers who hold or can document qualifications before the entry into force of this regulation with those specified for the certificate of proficiency in section A-VI/5 of the STCW Code, and shall determine the need for requiring these personnel to update their qualifications. 4 Until 1 July 2009, a Party may continue to recognize personnel who hold or can document qualifications as ship security officers before the entry into force of this regulation.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3179 RESOLUTION MSC.209(81) (adopted on 18 May 2006) AMENDMENTS TO THE SEAFARERS TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE PART A MANDATORY STANDARDS REGARDING PROVISIONS OF THE ANNEX TO THE STCW CONVENTION 1 The existing title of chapter VI is Replaced by the following: Standards regarding emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions 2 In chapter VI, section A-VI/2, the existing table A-VI/2-2 is replaced by the following table: Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Methods for Criteria for Knowledge, understanding Competence demonstrating evaluating and proficiency competence competence Understand the construction, maintenance, repair and outfitting of fast rescue boats Construction and outfit of fast rescue boats and individual items of their equipment Knowledge of the maintenance, emergency repairs of fast rescue boats and the normal inflation and deflation of buoyancy compartments of inflated fast rescue boats Assessment of evidence obtained from practical instruction The method of carrying out routine maintenance and emergency repairs Identify components and required equipment for fast rescue boats Take charge of the launching equipment and appliance, as commonly fitted during launch and recovery Assessment of the readiness of launch equipment and launch appliance of fast rescue boats for immediate launch and operation Understand the operation and limitations of the winch, brakes, falls, painters, motion compensation and other equipment as commonly fitted Assessment of evidence obtained from practical demonstration of ability to control safe launching and recovery of fast rescue boat, with equipment as fitted Ability to prepare and take charge of the launch equipment and appliance during launching and recovery of fast rescue boat Safety precautions during launch and recovery of a fast rescue boat Launching and recovery of fast rescue boat in prevailing and adverse weather and sea conditions

12 3180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Methods for Criteria for Knowledge, understanding Competence demonstrating evaluating and proficiency competence competence Take charge of the fast rescue boat as commonly fitted during launch and recovery Assessment of the readiness of fast rescue boats and related equipment for immediate launch and operation Safety precautions during launch and recovery of a fast rescue boat Launch and recovery of fast rescue boat in prevailing and adverse weather and sea conditions Assessment of evidence obtained from practical demonstration of ability to conduct safe launching and recovery of fast rescue boat, with equipment as fitted Ability to take charge of the fast rescue boat during launching and recovery Take charge of a fast rescue boat after launch Particular characteristic, facilities and limitations of fast rescue boats Procedures for the righting of a capsized fast rescue boat How to handle a fast rescue boat in prevailing and adverse weather and sea conditions Navigational and safety equipment available in a fast rescue boat Search patterns and environmental factors affecting their execution Assessment of evidence obtained from practical demonstration of ability to:.1 Right a capsized fast rescue boat.2 Handle a fast rescue boat in prevailing weather and sea conditions.3 Swim in special equipment.4 Use communications and signalling equipment between the fast rescue boat and helicopter and a ship.5 Use the emergency equipment carried.6 Recover a casualty from the water and transfer a casualty to a rescue helicopter or to a ship or to a place of safety Demonstration of operation of fast rescue boats within equipment limitations in prevailing weather conditions

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3181 Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Methods for Criteria for Knowledge, understanding Competence demonstrating evaluating and proficiency competence competence.7 Carry out search patterns, taking account of environmental factors Operate a Methods of starting and Assessment of Engine is started fast operating evidence obtained and operated as rescue boat a fast rescue boat engine and its from practical required for engine accessories demonstration of manoeuvring ability to start and operate a fast rescue boat engine 3 The following new section A-VI/5 and table are inserted after the existing table VI/4-2: Section A-VI/5 Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for ship security officers Standard of competence 1 Every candidate for a certificate of proficiency as a ship security officer shall be required to demonstrate competence to undertake the tasks, duties and responsibilities listed in column 1 of table A-VI/5. 2 The level of knowledge of the subjects listed in column 2 of table A-VI/5 shall be sufficient to enable the candidate to act as the designated ship security officer.

14 3182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3 Training and experience to achieve the necessary level of theoretical knowledge, understanding and proficiency shall take into account the guidance in section B-VI/5 of this Code. 4 Every candidate for certification shall be required to provide evidence of having achieved the required standard of competence in accordance with the methods for demonstrating competence and the criteria for evaluating competence tabulated in columns 3 and 4 of table A-VI/5. Transitional provisions 5 Determining professional competence for existing ship security officers who hold or can document qualifications before the entry into force of this regulation shall be established by:.1 approved seagoing service as a ship security officer, for a period of at least six months in total during the preceding three years; or.2 having performed security functions considered to be equivalent to the seagoing service required in paragraph 5.1; or.3 passing an approved test; or.4 successfully completing approved training. 6 Every person who has been found competent under section A-VI/5, paragraph 5, shall be issued a certificate of proficiency as a ship security officer.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3183 Table A-VI/5 Specifications of minimum standards of proficiency for ship security officers Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Methods for Criteria for Knowledge, understanding and Competence demonstrating evaluating proficiency competence competence Maintain and supervise the implementation of a ship security plan Knowledge of international maritime security policy and responsibilities of Governments, Companies and designated persons Knowledge of the purpose for and the elements that make up a ship security plan, related procedures and maintenance of records Knowledge of procedures to be employed in implementing a ship security plan and reporting of security incidents Knowledge of maritime security levels and the consequential security measures and procedures aboard ship and in the port facility environment Knowledge of the requirements and procedures for conducting internal audits, on-scene inspections, control and monitoring of security activities specified in a ship security plan Knowledge of the requirements and procedures for reporting to the company security officer any deficiencies and non-conformities identified during internal audits, periodic reviews, and security inspections Assessment of evidence obtained from approved training or examination Procedures and actions are in accordance with the principles established by the ISPS Code and SOLAS as amended Legislative requirements relating to security are correctly identified Procedures achieve a state of readiness to respond to changes in maritime security levels Communications within the ship security officer s area of responsibility are clear and understood

16 3184 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Methods for Criteria for Knowledge, understanding and Competence demonstrating evaluating proficiency competence competence Knowledge of the methods and procedures used to modify the ship security plan Knowledge of security related contingency plans and the procedures for responding to security threats or breaches of security including provisions for maintaining critical operations of the ship/port interface Assess security risk, threat, and vulnerability Working knowledge of maritime security terms and definitions Knowledge of risk assessment and assessment tools Knowledge of security assessment documentation including the Declaration of Security Knowledge of techniques used to circumvent security measures Knowledge enabling recognition, on a non-discriminatory basis, of persons posing potential security risks Knowledge enabling recognition of weapons, dangerous substances, and devices and awareness of the damage they can cause Knowledge of crowd management and control techniques, where appropriate Assessment of evidence obtained from approved training, or approved experience and examination, including practical demonstration of competence to:.1 conduct physical searches.2 conduct nonintrusive inspections Procedures and actions are in accordance with the principles established by the ISPS Code and SOLAS Convention Procedures achieve a state of readiness to respond to changes in the maritime security levels Communications within the ship security officer s area of responsibility are clear and understood Knowledge in handling sensitive security related information and security related communications Knowledge of implementing and co-ordinating searches Knowledge of the methods for physical searches and nonintrusive inspections 17

17 ΦΕΚ 168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3185 Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Methods for Criteria for Knowledge, understanding and Competence demonstrating evaluating proficiency competence competence Undertake regular inspections of the ship to ensure that appropriate security measures are implemented and maintained Ensure that security equipment and systems, if any, are properly operated, tested and calibrated Knowledge of the requirements for designating and monitoring restricted areas Knowledge of controlling access to the ship and to restricted areas on board ship Knowledge of methods for effective monitoring of deck areas and areas surrounding the ship Knowledge of security aspects relating to the handling of cargo and ship s stores with other shipboard personnel and relevant port facility security officers Knowledge of methods for controlling the embarkation, disembarkation and access while on board of persons and their effects Knowledge of the various types of security equipment and systems and their limitations Knowledge of the procedures, instructions, and guidance on the use of ship security alert systems Knowledge of the methods for testing, calibrating, and maintaining security systems and equipment, particularly whilst at sea Assessment of evidence obtained from approved training or examination Assessment of evidence obtained from approved training or examination Procedures and actions are in accordance with the principles established by the ISPS Code and SOLAS Convention Procedures achieve a state of readiness to respond to changes in the maritime security levels Communications within the ship security officer s area of responsibility are clear and understood Procedures and actions are in accordance with the principles established by the ISPS Code and SOLAS Convention

18 3186 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Competence Knowledge, understanding and proficiency Methods for demonstrating competence Criteria for evaluating competence Encourage Knowledge of training, drill and Assessment of Procedures and security exercise requirements under evidence actions are in awareness relevant conventions and codes obtained from accordance with and vigilance approved the principles training or established by Knowledge of the methods for examination the ISPS Code enhancing security awareness and and SOLAS vigilance on board Convention Knowledge of the methods for Communications assessing the effectiveness of within the ship drills and exercises security officer s area of responsibility are clear and understood

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3187 STCW.6/Circ.9 /22 May 2006 and STCW.6/Circ.10 /22 May 2006 AMENDMENTS TO PART B OF THE SEAFARERS. TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING (STCW) CODE PART B RECOMMENDED GUIDANCE REGARDING PROVISIONS OF THE STCW CONVENTION AND ITS ANNEX Section B-I/14 Guidance regarding responsibilities of companies and recommended responsibilities of masters and crew members 2 In section B-I/14, the following text is inserted at the end of the existing paragraph 1: «Companies should also ensure that:.1 all seafarers on a ship fitted with free-fall lifeboats should receive familiarization training in boarding and launching procedures for such lifeboats..2 prior to joining a ship, seafarers assigned as operating crew of free-fall lifeboats should have undergone appropriate training in boarding, launching and recovering of such lifeboats including participation on at least one occasion in a free-fall launch.» CHAPTER VI Guidance regarding emergency, occupational safety, medical care and survival functions 1 The existing title to chapter VI is replaced by the following: «Guidance regarding emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions» 2 The following new section is inserted at the end of chapter VI after the existing section VI/4: «Section B-VI/5 Guidance regarding training and certification for ship security officers 1 The training should be relevant to the provisions of the ISPS Code and SOLAS Convention, as amended.* 2 On completion of training, a ship security officer should have adequate knowledge of the English language to correctly interpret and communicate messages relevant to ship or port facility security. 3 In circumstances of exceptional necessity, when a person holding a certificate of proficiency as a ship security officer is temporarily unavailable, the Administration may permit a seafarer having specific security duties and responsibilities and an understanding of the ship security plan to serve as ship security officer and to execute all duties and responsibilities of the ship security officer until the next port of call or for a period not exceeding 30 days, whichever is greater. The Company should, as soon as possible, inform the competent authorities of the next port(s) of call of the arrangements in place.» * IMO Model Course Ship Security Officer may be of assistance in the preparation of courses.

20 3188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ F ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘM 110 Τροποποίηση του π.δ/τος 243/1998 «Προϋποθέσεις από κτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαι ωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α 181), όπως ισχύει Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 75, 76, 77 και 78 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυ λακών των ναυτικών 1978» (Α 2). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώ θηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98 ). 4. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυ τικού υπ αριθμ. 380/ (3) 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 6. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ αριθμ. 116/2008, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1 Τροποποίηση άρθρου 11 του π.δ. 243/1998 (Α 181) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του π.δ. 243/ 1998 (Α 181), όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 3 του άρθρου 13 του π.δ. 295/1999 ( Α 266) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι μη απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι διπλωμάτων Ραδι οτηλεγραφητών Α ή Β τάξης Ε.Ν. μπορούν να αποκτή σουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α τάξης Ε.Ν. εφόσον απέκτησαν το δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν. ή αποφοίτησαν επιτυχώς από το ειδικό τμήμα υποψηφίων Πλοιάρχων Γ τάξης Ε.Ν. ή συμμετεί χαν επιτυχώς στις εξετάσεις υποψηφίων Μηχανικών Γ τάξης Ε.Ν. μέχρι την και διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα με το παρόν π.δ. προσόντα» ΑΡΘΡΟ 2 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με αυτό. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι ωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ λεση του παρόντος Διατάγματος. Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978 ΑΔΑ:Β4ΣΟΟΠ 9ΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΟΠ-7ΙΤ ΕΠΕΙΓΟΝ. Πειραιάς, 18 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3636 / 01 / ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρήστος Ε-mail : dekn-c@hcg.gr ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9197 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 191 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 105. Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9209 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 107 Κύρωση τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ονοµα Εταιρείας 1.2 Στόχοι Objectives 1.2.1 Οι στόχοι του κώδικα είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στην θάλασσα, η πρόληψη τραυµατισµού ή απώλειας ζωής, και η αποφυγή της βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ)

Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Risk Advisory Services Πιστοποίηση επάρκειας ικανότητας φορέων ( ΚΠΣ) Ιωάννης Σουφλής, ιευθυντής 9 Ιουλίου 2006 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS Πίνακας περιεχοµένων Αποτελέσµατα ελέγχων Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8475 7 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 92. Απαγόρευση συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο».

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ»

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03-05-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αριθμ. Πρωτ. : 4413.6/12/2010 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8383 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 87. Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 στη Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 252 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 239. Εφαρμογή της υπ αριθμ. 1616 (2005) απόφα σης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012)

ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012) ΜΕΡΟΣ A (Αγγλικό Κείμενο) Resolution 325(90) (adopted on 24 May 2012) ADOPTION OF AMENDM ENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 613 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 23 Φεβρουαρίου 2016 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διε θνούς Σύμβασης για τη Ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 97. Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διε θνούς Σύμβασης για τη Ναυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 306 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3425 Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15 17 Σεπτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 2: Management. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 2: Management Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ...

INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM. Διεύθυνση / Address:... ... INTERNATIONAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΟΝΑΥΛΩΣΗ DECLARATION OF COMMERCIAL PURPOSE OF THE VOYAGE FOR TIME CHARTERED SHIPS ΠΡΟΣ/ TO : Όνομα/Name: Όνομα Πλοίου / Name of Ship: Τύπος Πλοίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM

INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM INTERNATINAL SAILING SCHOOLS ASSOCIATION - ISSA ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ APPLICATION FORM Επώνυμο / Surname:... Όνομα / Name:.. Ημερομηνία Γέννησης / Date of birth: Διεύθυνση / Address:........... ΤΤ /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59 8 Απριλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3757 Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Οργανι σμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και ο ρόλος τους στη ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Καθ. Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 31 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 137 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008 Changes

ISO 9001:2008 Changes ISO 9001:2008 Changes Συστάσεις Βέργας ηµήτρης dvergas@priority.com.gr 6942 47 10 22 FRAMEWORK DIS 9001/ 2008-02-20 Quality Management & ISO system Quality Management ISO 9001 Quality Definition Product

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Harmonization of EN ISO 9712 and HSNT New Advancements

Harmonization of EN ISO 9712 and HSNT New Advancements Harmonization of EN ISO 9712 and HSNT New Advancements Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος Διαχειριστής Ποιότητας ΕΛΕΜΚΕ για την Διαπίστευση κατά ΕΝ ISO 17024 Η πιστοποίηση προσωπικού Μ.Κ.Ε. από ανεξάρτητους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα