ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Σαχ. Δ/νςθ Σαχ. Κϊδικασ Σθλζφωνο Αρικ. ςυςκ. τθλ/ πίασ Ηλεκτρ. Δ/νςθ : : : : : Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Ε1-Ε2) , Πειραιάσ , 210, , , , , , , ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πειραιάσ, 10 επτεμβρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: /01/2013 Μ.Ε. ΝΕ, 2006/ 01 Θζμα: «Εφαρμογι απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (International Labour Organisation)». Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΙΣΟΡΙΚΟ 1. Σθν 23 θ Φεβρουαρίου 2006, θ Γενικι υνδιάςκεψθ τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (ΔΟΕ), κατά τθν 94 θ ναυτιλιακι ςφνοδό τθσ ςτθ Γενεφθ Ελβετίασ, υιοκζτθςε τθ φμβαςθ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 (ΝΕ, 2006), ζνα ενιαίο και ςυνεκτικό όργανο, όςο και πρωτοπόρο, το οποίο ενςωματϊνει πρότυπα που εμπεριζχονται ςε 65 υφιςτάμενα διεκνι όργανα (υμβάςεισ και υςτάςεισ) ναυτικισ εργαςίασ, που ζχει υιοκετιςει θ ΔΟΕ από το 1920, κακϊσ και κεμελιϊδεισ αρχζσ που περιζχονται ςε άλλεσ διεκνείσ υμβάςεισ εργαςίασ. το πλαίςιο αυτό, θ ΝΕ, 2006 αποτελϊντασ ουςιαςτικά τον πρϊτο διεκνι Κϊδικα Ναυτικισ Εργαςίασ, ςυνιςτά τον «τέταρτο πυλώνα» του διεκνοφσ ναυτιλιακοφ δικαίου, ςυμπλθρϊνοντασ τουσ άλλουσ τρεισ πυλϊνεσ που αποτελοφν οι ςθμαντικότερεσ υμβάςεισ του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (ΔΝΟ), θ Διεκνισ φμβαςθ «Περί αςφάλειασ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ ςτθ κάλαςςα 1974» (SOLAS), θ Διεκνισ φμβαςθ «Για πρότυπα εκπαίδευςθσ, ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν και τιρθςθσ φυλακϊν των ναυτικϊν 1978» (STCW) και θ Διεκνισ φμβαςθ «Για τθν πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ τθσ κάλαςςασ από πλοία, 1973 και το Πρωτόκολλο τθσ του ζτουσ 1978» (MARPOL). 2. Η υπόψθ φμβαςθ, αποτελεί όργανο ελζγχου των πλοίων ςτουσ λιμζνεσ (Port State Control) υπό τον όρο τθσ «μθ ευνοϊκότερθσ μεταχείριςθσ», δθλαδι θ εφαρμογι των απαιτιςεων αυτισ κα ελζγχεται ςτα πλοία ανεξαρτιτωσ εάν θ Χϊρα τθσ ςθμαίασ του πλοίου ζχει κυρϊςει ι όχι τθ φμβαςθ και προβλζπει τθν πιςτοποίθςθ (Maritime Labour Certificate Declaration of Maritime Labour Compliance) των πλοίων διεκνϊν πλόων χωρθτικότθτασ άνω των 500 ο.χ., κακϊσ και των πλοίων ίδιασ χωρθτικότθτασ που εκτελοφν πλόεσ από λιμζνα ι μεταξφ λιμζνων κράτουσ άλλου από αυτοφ τθσ ςθμαίασ τουσ. 3. Παράλλθλα με τθν υιοκζτθςθ τθσ ΝΕ, 2006, θ ΔΟΕ υιοκζτθςε και μία ςειρά Αποφάςεων (Resolutions), μεταξφ των οποίων και αυτζσ που το 2008 οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ Οδθγιϊν με ςκοπό τον αποτελεςματικό, ομοιόμορφο και ενιαίο ζλεγχο εφαρμογισ τθσ MLC, 2006 από τουσ επικεωρθτζσ του Κράτουσ Λιμζνα και Κράτουσ θμαίασ. 4. Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κεωρϊντασ ςκόπιμθ τθν ανάπτυξθ του υπάρχοντοσ κοινοτικοφ κεκτθμζνου με τθν προςαρμογι, τθν ενοποίθςθ ι τθ ςυμπλιρωςι του, υπό το πρίςμα τθσ ΝΕ, 2006, διεξιγαγε διαβουλεφςεισ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτον τομζα των καλαςςίων μεταφορϊν, οι οργανϊςεισ των οποίων ςτισ 19 Μαΐου 2008 ςυνιψαν ςυμφωνία ςχετικά με τθ ΝΕ, 2006, αιτοφμενοι τθν εφαρμογι τθσ 1

2 ταυτόχρονα με τθν υπόψθ φμβαςθ. Εκτιμϊντασ ότι οι κοινωνικοί εταίροι διαδραματίηουν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο και λαμβάνοντασ υπόψθ κεμελιϊδθ κοινωνικά δικαιϊματα, που διακθρφςςει ο Ευρωπαϊκόσ Κοινωνικόσ Χάρτθσ, υιοκετικθκε θ Οδθγία 2009/13/ΕΚ τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2009 για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ που ςυνιψαν θ Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ (ECSA) και θ Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία των Ενϊςεων Εργαηομζνων ςτισ Μεταφορζσ (ETF) ςχετικά με τθ ΝΕ, 2006 και για τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 1999/63/ΕΚ. Β. ΔΟΜΘ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. Η φμβαςθ αποτελείται από τρία διαφορετικά, αλλά διαςυνδεόμενα, μζρθ: τα Άρκρα, τουσ Κανονιςμοφσ και τον Κϊδικα. Σα Άρκρα και οι Κανονιςμοί παρακζτουν τα κφρια δικαιϊματα και αρχζσ, κακϊσ και τισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ των Κρατϊν που επικυρϊνουν τθ φμβαςθ. Ο Κϊδικασ περιλαμβάνει τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν. Αποτελείται από το Μζροσ Α (Πρότυπα) υποχρεωτικισ εφαρμογισ και από το Μζροσ Β (Οδθγίεσ/ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ) μθ υποχρεωτικισ εφαρμογισ, που πρζπει να λαμβάνονται δεόντωσ υπόψθ για τθν εφαρμογι των υποχρεωτικϊν απαιτιςεων, επιτρζποντασ ζναν ςθμαντικό βακμό ευελιξίασ ςτον τρόπο με τον οποίο τα Κράτθ που ζχουν κυρϊςει τθ φμβαςθ υλοποιοφν τισ εν λόγω υποχρεϊςεισ, δικαιϊματα και αρχζσ. Ειδικότερα, υιοκετοφνται πρότυπα που διζπουν ςυνολικά τθ ναυτικι εργαςία και αφοροφν ςτισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ρυκμίηουν κζματα ςυνκθκϊν και όρων απαςχόλθςθσ, με ειδικι μζριμνα για τουσ νζουσ, ενδιαίτθςθσ, αναψυχισ και τροφοδοςίασ, ευθμερίασ και κοινωνικισ αςφάλειασ, ιατρικισ περίκαλψθσ και προςταςίασ τθσ υγείασ. 2. Οι Κανονιςμοί και ο Κϊδικασ τθσ φμβαςθσ οργανϊνεται ςε πζντε Σίτλουσ, ωσ ακολοφκωσ: Σίτλοσ 1 -Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν εργαςία ναυτικϊν επί πλοίου. Σίτλοσ 2 -υνκικεσ εργαςίασ. Σίτλοσ 3 - Ενδιαίτθςθ, εγκαταςτάςεισ αναψυχισ, διατροφι και τροφοδοςία. Σίτλοσ 4 - Προςταςία τθσ υγείασ, ιατρικι περίκαλψθ, ευθμερία και προςταςία κοινωνικισ αςφάλειασ. Σίτλοσ 5 - υμμόρφωςθ και Επιβολι. Γ. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΘΕΕΩ Ε ΕΦΑΡΜΟΓΘ 1. φμφωνα με το Άρκρο VIII τθσ φμβαςθσ, για να τεκεί ςε ιςχφ θ ΝΕ, 2006 ζπρεπε να παρζλκει ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία που οι επικυρϊςεισ τουλάχιςτον 30 Κρατϊν Μελϊν (τθσ ΔΟΕ) που κατζχουν ςυνολικό μερίδιο ςτθν παγκόςμια χωρθτικότθτα πάνω από 33% καταχωρθκοφν ςτον Γενικό Διευκυντι, ιτοι ζνα ζτοσ μετά τθν 20θ Αυγοφςτου Μετά τθν θμερομθνία αυτι, θ φμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ για κάκε Μζλοσ 12 μινεσ μετά τθν θμερομθνία που καταχωρικθκε θ εκ μζρουσ του επικφρωςθ. 2. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παρ. 7 του Άρκρου V τθσ φμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία κάκε Μζλοσ εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του υπό τθ φμβαςθ αυτι με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίςει ότι τα πλοία που υψϊνουν τθ ςθμαία οποιουδιποτε κράτουσ που δεν ζχει επικυρϊςει τθ φμβαςθ δεν λαμβάνουν ευνοϊκότερθ μεταχείριςθ από τα πλοία που υψϊνουν τθ ςθμαία οποιουδιποτε Κράτουσ που τθν ζχει κυρϊςει, γνωρίηεται ότι από τθν 20 θ Αυγοφςτου 2013 και ζπειτα, πλοίο υπό Ελλθνικι ςθμαία που καταπλζει ςε λιμζνεσ Κρατϊν που ζχουν κυρϊςει τθ φμβαςθ και ςτα οποία θ φμβαςθ ζχει τεκεί ςε ιςχφ (Παράρτθμα Ι) δφναται να αποτελζςει αντικείμενο ελζγχου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ. Επιςθμαίνεται βζβαια ότι θ εφαρμογι του Μζρουσ Β του Κϊδικα δεν μπορεί να εξακριβϊνεται/ επικεωρείται από τουσ επικεωρθτζσ/ εξουςιοδοτθμζνουσ Αξιωματοφχουσ ςτο πλαίςιο ελζγχου Κράτουσ Λιμζνα, παρά μόνο να ελζγχεται από τα εποπτικά όργανα τθσ ΔΟΕ. Επικαιροποιθμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα Κράτθ που ζχουν επικυρϊςει τθ φμβαςθ και για το χρόνο που τίκεται ςε ιςχφ για κακζνα από αυτά μποροφν να ανακτθκοφν από τον ειδικό χϊρο ςτον επίςθμο διαδικτυακό τόπο τθσ ΔΟΕ: Σο Πιςτοποιθτικό Ναυτικισ Εργαςίασ και θ Διλωςθ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ ςφμφωνα με τθ φμβαςθ, αποτελοφν καταρχιν (prima facie) απόδειξθ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων των ναυτικϊν), εκτόσ των περιπτϊςεων που επικεωρθτισ/ εξουςιοδοτθμζνοσ αξιωματοφχοσ διαπιςτϊςει ότι: α. τα απαιτοφμενα ζγγραφα δεν επιδεικνφονται ι δεν τθροφνται ι τθροφνται ψευδϊσ ι ότι τα ζγγραφα που παρουςιάςτθκαν δεν περιζχουν τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθν παροφςα φμβαςθ ι είναι κατά άλλο τρόπο άκυρα, ι 2

3 β. υπάρχουν ςαφείσ ενδείξεισ να πιςτεφει ότι οι ςυνκικεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ επί του πλοίου δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ, ι γ. υπάρχουν βάςιμοι λόγοι να πιςτεφει ότι το πλοίο ζχει αλλάξει ςθμαία με ςκοπό να αποφφγει τθ ςυμμόρφωςθ με τθ φμβαςθ, ι δ. υπάρχει παράπονο με το οποίο προβάλλεται ότι οι ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ επί του πλοίου δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ. 3. Περαιτζρω, ςθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν υπ αρικ. XVII Απόφαςθ που υιοκζτθςε θ Γενικι υνδιάςκεψθ τθσ ΔΟΕ ςχετικά με τθν πρακτικι εφαρμογι του κζματοσ των πιςτοποιθτικϊν κατά τθ κζςθ ςε ιςχφ τθσ φμβαςθσ, ηθτείται από τα Μζρθ (τόςο τα Κράτθ θμαίασ όςο και τα Κράτθ Λιμζνα) να εξετάςουν δεόντωσ τθ δυνατότθτα για χρονικι περίοδο ενόσ ζτουσ μετά τθν αρχικι κζςθ ςε ιςχφ τθσ φμβαςθσ, ιτοι ζωσ τθν 20 θ Αυγοφςτου 2014, να επιτρζπουν ςτα πλοία να λειτουργοφν χωρίσ το ςχετικό πιςτοποιθτικό και διλωςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι επικεωρθτζσ τουσ δεν ζχουν απόδειξθ ότι τα πλοία δεν ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ. 4. Η Ελλάδα κφρωςε τθ φμβαςθ με το ν. 4078/ 2012 (Αϋ 179), θ οποία ςφμφωνα με τα παραπάνω τίκεται ςε ιςχφ για τθ χϊρα μασ τθν 4θ Ιανουαρίου υναφϊσ και ςυγκρατϊντασ τα διαλαμβανόμενα ςτθν παράγραφο Γ2 τθσ παροφςασ εκδόκθκαν κατ εξουςιοδότθςθ του προρρθκζντοσ νόμου οι: α. υπ αρικ /08/2013 κυα (Βϋ1671) και β. υπ αρικ /01/2013 κυα (Βϋ 1553), ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ με τισ οποίεσ εγκρίνονται Κανονιςμοί για τθν εφαρμογι των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων του Κράτουσ θμαίασ και Λιμζνα, οι οποίοι τίκενται ςε ιςχφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του δεφτερου άρκρου αυτϊν. θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν υπ αρικ /08/2013 κυα δεν περιορίηεται θ δυνατότθτα εφαρμογισ των διατάξεων τθσ από τθ δθμοςίευςι τθσ ςε πλοία που εκτελοφν διεκνείσ πλόεσ ι πλόεσ μεταξφ λιμζνων τθσ αλλοδαπισ. 5. ε περίπτωςθ που πλοίο υπό Ελλθνικι ςθμαία υποςτεί απαγόρευςθ απόπλου επειδι δεν φζρει Πιςτοποιθτικό Ναυτικισ Εργαςίασ και Διλωςθ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ ςυςτινεται όπωσ ενθμερϊνεται θ Διεφκυνςθ Ναυτικισ Εργαςίασ για το γεγονόσ αυτό, προσ επικοινωνία με τισ αρχζσ του Κράτουσ Λιμζνα. Δ. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΘΕΩΝ 1. Πεδίο εφαρμογισ Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ ΝΕ, 2006 τθσ ΔΟΕ που εγκρίκθκε με τθν υπ αρικμ /08/2013 κυα (εφεξισ Εκνικόσ Κανονιςμόσ) ζχουν εφαρμογι, ςφμφωνα με το άρκρο 1 αυτοφ, ςε ναυτικοφσ που ναυτολογοφνται ςε πλοία, κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ αυτοφ, εκτόσ από τα πλοία που απαςχολοφνται με τθν αλιεία ι παρόμοιεσ εργαςίεσ, όπωσ βοθκθτικά ιχκυοκαλλιζργειασ, από τα πλοία που είναι χαρακτθριςμζνα παραδοςιακά ςφμφωνα με τθν κ.υ.α /01/ (Βϋ1281) και από τα πολεμικά πλοία ι βοθκθτικά αυτϊν. Τπό τον όρο «ναυτικόσ» νοείται οποιοδιποτε πρόςωπο που ζχει προςλθφκεί ι απαςχολείται ι εργάηεται και με οποιαδιποτε ειδικότθτα ναυτολογείται επί πλοίου ςτο οποίο ζχει εφαρμογι ο Εκνικόσ Κανονιςμόσ. Πρόςωπα που επιβαίνουν και εργάηονται επί του πλοίου ι απαςχολοφνται για λογαριαςμό του, όπωσ ζνοπλοι ιδιϊτεσ φρουροί, πλοθγοί, εργάτεσ λιμζνα, επικεωρθτζσ, τεχνικοί επιςκευϊν/μζλθ ςυνεργείων κλπ δεν κεωροφνται ναυτικοί για το ςκοπό των απαιτιςεων προσ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ. 2. Ιατρικά Πιςτοποιθτικά Για τθ ναυτολόγθςι τουσ ςε πλοίο, οι ναυτικοί πρζπει να κατζχουν ιατρικό πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ, με το οποίο βεβαιϊνεται ότι είναι ικανοί από υγειονομικι άποψθ να εκτελζςουν τα κακικοντά τουσ ςτθ κάλαςςα. θμειϊνεται ότι ιατρικό πιςτοποιθτικό που εκδίδεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τα Πρότυπα Εκπαίδευςθσ, Πιςτοποίθςθσ και Σιρθςθσ Φυλακϊν των Ναυτικϊν ( STCW ) γίνεται αποδεκτό. Επιπρόςκετα, πιςτοποιθτικό που ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία χϊρασ που ζχει κυρϊςει τθ ΝΕ, 2006 γίνεται αποδεκτό για τουσ ςκοποφσ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ. Ιατρικά πιςτοποιθτικά ναυτικϊν που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τθ Δ.. αρικ. 73 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ ι ςφμφωνα με τθ Δ.. STCW (τροποποιιςεισ 1995) ιςχφουν και γίνονται αποδεκτά ζωσ τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ αυτϊν και όχι πζραν τθσ 3

4 1 θσ Ιανουαρίου Σα υπάρχοντα ελλθνικά πιςτοποιθτικά δεδομζνου ότι ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τθ Δ.. αρικ. 73 και τθ Δ.. STCW (τροποποιιςεισ 1995) γίνονται αποδεκτά ωσ ανωτζρω. 3. Τπθρεςίεσ εφρεςθσ εργαςίασ Η περίπτωςθ που οι ναυτικοί προςλαμβάνονται απευκείασ από τον πλοιοκτιτθ, δθλαδι χωρίσ τθ μεςολάβθςθ υπθρεςιϊν εφρεςθσ εργαςίασ και ναυτολόγθςθσ, καταρχιν δεν εμπίπτει ςτον οικείο κανονιςμό/ πρότυπο τθσ φμβαςθσ και του άρκρου 5 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ και κα πρζπει να δθλϊνεται ςχετικϊσ από τον πλοιοκτιτθ ςτο Μζροσ ΙΙ τθσ Διλωςθσ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ. Ωσ τζτοια κεωρείται και θ περίπτωςθ πρόςλθψθσ ναυτικϊν από τμιμα προςωπικοφ που λειτουργεί ο πλοιοκτιτθσ. ε περίπτωςθ που ο πλοιοκτιτθσ χρθςιμοποιεί ιδιωτικι υπθρεςία εφρεςθσ εργαςίασ, πρζπει να λαμβάνει μζτρα για να εξαςφαλίςει ότι θ υπθρεςία αυτι είναι αδειοδοτθμζνθ ι πιςτοποιθμζνθ ι ρυκμίηεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1.4 τθσ φμβαςθσ. Η υποχρζωςθ αυτι, που υπόκειται ςε επικεϊρθςθ και πιςτοποίθςθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και όταν γίνεται χριςθ υπθρεςιϊν εφρεςθσ εργαςίασ που εδρεφουν ςε χϊρεσ που δεν ζχουν κυρϊςει τθ φμβαςθ, ο πλοιοκτιτθσ πρζπει να λαμβάνει, κατά το δυνατό, μζτρα και να παρζχει ςτοιχεία ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ. 4. υμβάςεισ ναυτολόγθςθσ Η ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ υπογράφεται από το ναυτικό και τον πλοιοκτιτθ ι από εκπρόςωπο του πλοιοκτιτθ ι τον πλοίαρχο (εφόςον δεν είναι ο ίδιοσ ναυτολογοφμενοσ) και ςυντελείται με τθν εγγραφι αυτισ ςτο ναυτολόγιο. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ο πλοιοκτιτθσ ι ο πλοίαρχοσ, που ενεργεί για λογαριαςμό του ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, οποιοδιποτε άλλο μζροσ που ςυμβάλλεται με τον ναυτικό κα πρζπει να μπορεί να παρζχει ζγγραφα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι εκπροςωπεί τον πλοιοκτιτθ. φμβαςθ ναυτολόγθςθσ κεωρείται ότι ενςωματϊνει όρουσ τυχόν ιςχφουςασ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ ναυτικισ εργαςίασ που ζχει εφαρμογι και κα πρζπει να γίνεται αναφορά ςτα οικεία πεδία τθσ ςφμβαςθσ ναυτολόγθςθσ, κακϊσ και μνεία τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ ςτθν οποία γίνεται παραπομπι. ε περίπτωςθ που δεν υφίςταται ςε ιςχφ ςυλλογικι ςφμβαςθ ναυτικισ εργαςίασ που ζχει εφαρμογι, οι όροι και οι ςυνκικεσ ναυτολόγθςθσ του ναυτικοφ ςυμφωνοφνται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και καταχωροφνται ςτθ γραπτι ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ του ναυτικοφ. το πλαίςιο αυτό, μπορεί εάν είναι κοινϊσ αποδεκτό μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν να γίνεται ρθτι παραπομπι, ςυνολικά ι εν μζρει, ςε όρουσ προγενζςτερθσ υλλογικισ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ που είχε εφαρμογι και θ ιςχφσ τθσ ζλθξε και να διενεργείται ςχετικι καταχϊριςθ ςτα οικεία πεδία που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ, χωρίσ θ καταχϊριςθ αυτι να ςθμαίνει ότι θ υλλογικι φμβαςθ που ζλθξε επανζρχεται γενικϊσ ςε ιςχφ, αφοφ τα κατά τα ανωτζρω δεςμεφουν μόνο τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Κακζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ λαμβάνει πρωτότυπο αυτισ. υνιςτάται επί του πλοίου να υφίςταται αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ ναυτολόγθςθσ των ναυτικϊν ι πρωτότυπο αυτισ. Με το πζρασ τθσ ναυτολόγθςθσ, ο ναυτικόσ λαμβάνει «ζγγραφο αρχείου απαςχόλθςθσ» που περιζχει ςτοιχεία για τθ ναυτολόγθςι του, ςφμφωνα με το άρκρο 6 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ. 5. Ενδιαίτθςθ, εγκαταςτάςεισ και ευκολίεσ αναψυχισ ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ που ςχετίηονται με τθν καταςκευι και τον εξοπλιςμό, κατ εφαρμογι του Κανονιςμοφ 3.1, παρ. 2 τθσ φμβαςθσ, ιςχφουν ςε όλα τα πλοία που κα καταςκευαςκοφν από τθν 4 θ Ιανουαρίου 2014 και μετά. Πλοίο νοείται ότι ζχει καταςκευαςκεί τθν θμερομθνία κζςθσ τρόπιδασ αυτοφ ι όταν βρίςκεται ςε παρόμοιο ςτάδιο καταςκευισ. τα υπάρχοντα πλοία που δεν εφαρμόηονται οι οικείεσ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ ζχουν εφαρμογι, ωσ ακολοφκωσ: α. ςτα πλοία διεκνϊν πλόων άνω των 500 κ.ο.χ. καταςκευαςμζνα μετά τθν , οι διατάξεισ του ν.1637/1986 «Κφρωςθ τθσ 92 Διεκνοφσ φμβαςθσ Εργαςίασ, για τθν ενδιαίτθςθ των πλθρωμάτων των πλοίων (ανακεωρθτικι 1949) (Αϋ 107), όπωσ ιςχφει. β. ςτα πλοία διεκνϊν πλόων άνω των 1000 κ.ο.χ. καταςκευαςμζνα μετά τθν , οι διατάξεισ του ν.1594/1986 «Κφρωςθ τθσ 133 Διεκνοφσ φμβαςθσ Εργαςίασ για τθν ενδιαίτθςθ των πλθρωμάτων των πλοίων (ςυμπλθρωματικζσ διατάξεισ) (Αϋ 65), όπωσ ιςχφει. γ. ςτα πλοία διεκνϊν πλόων από 100 ζωσ 500 κ.ο.χ., οι διατάξεισ του π.δ. 259/ 1981 «Περί Κανονιςμοφ ενδιαιτιςεωσ Πλοιάρχου και πλθρϊματοσ των Ελλθνικϊν εμπορικϊν πλοίων» (Αϋ 72), όπωσ ιςχφει. δ. ςτα πλοία διεκνϊν πλόων άνω των 500 κ.ο.χ. για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά ι δεν εφαρμόηονται ςφμφωνα με τισ Διεκνείσ υμβάςεισ 92 και 133, οι διατάξεισ του π.δ. 259/ 1981, όπωσ ιςχφει. 4

5 ε. ςτα υπόλοιπα πλοία εςωτερικοφ, οι διατάξεισ του π.δ. 259/1981, όπωσ ιςχφει και του π.δ. 221/2001 «Κανονιςμόσ ενδιαίτθςθσ επιβατϊν και πλθρϊματοσ των ταχυπλόων ςκαφϊν (High Speed Craft)», όπωσ ιςχφει (Αϋ171). Οι απαιτιςεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ που αφοροφν ςε καταςκευαςτικά κζματα ενδιαίτθςθσ των υπαρχόντων πλοίων, κατά τα ανωτζρω, ικανοποιοφνται με τθν φπαρξθ ςε ιςχφ του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ Επιβατθγοφ Πλοίου ι του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Φορτθγοφ Πλοίου ι του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Καταςκευισ Φορτθγοφ Πλοίου ι του Πρωτοκόλλου Γενικισ Επικεϊρθςθσ, κατά περίπτωςθ. 6. Μάγειροι Οι ναυτικοί που ναυτολογοφνται ωσ μάγειροι κα πρζπει να κατζχουν ανάλογο αποδεικτικό, που χορθγείται από τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ναυτικϊν του ΤΝΑ (Πτυχίο Αρχιμαγείρου, Άδεια Μάγειρα Αϋ, Βϋι Γϋ τάξεωσ). Αποδεικτικά που εκδίδονται από κράτθ που ζχουν επικυρϊςει τθ φμβαςθ ι τθ φμβαςθ Περί Πτυχίων Ναυτομαγείρων, 1946 (Νο.69) γίνονται ομοίωσ αποδεκτά. Οι εν λόγω ναυτικοί δεν μπορεί να είναι θλικίασ μικρότερθσ των 18 ετϊν. 7. Διαδικαςίεσ Διαχείριςθσ Παραπόνων επί Πλοίου ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ φμφωνα με το άρκρο 33 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ για τθ διαχείριςθ παραπόνων επί πλοίου, παρζχεται από τον πλοιοκτιτθ ι τον πλοίαρχο ςε όλουσ τουσ ναυτικοφσ αντίγραφο των διαδικαςιϊν υποβολισ παραπόνων που εφαρμόηονται επί του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει και ςτοιχεία επικοινωνίασ με τθ Διεφκυνςθ Ναυτικισ Εργαςίασ του ΤΝΑ, όπωσ παρατίκενται ςτο Παράρτθμα ΙΙ και όταν θ χϊρα κατοικίασ είναι άλλθ από τθν Ελλάδα, ςτοιχεία επικοινωνίασ με τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ. Ε. ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΠΛΟΙΩΝ - ΔΘΛΩΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ αυτισ, 1. Πλοία που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 31 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ αυτοφ, ιτοι: α. ολικισ χωρθτικότθτασ 500 ι άνω, που εκτελοφν πλόεσ από μία χϊρα ςε λιμζνα εκτόσ τθσ χϊρασ β. ολικισ χωρθτικότθτασ 500 ι άνω, που δραςτθριοποιοφνται από λιμζνα ι μεταξφ λιμζνων εκτόσ Ελλάδοσ, γ. ςε κάκε πλοίο με αίτθμα του πλοιοκτιτθ, φζρουν και τθροφν Πιςτοποιθτικό Ναυτικισ Εργαςίασ κατά οριηόμενα ςτο άρκρο 32 του παραπάνω Κανονιςμοφ, που πιςτοποιεί ότι οι ςυνκικεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ των ναυτικϊν ςτο πλοίο, ςυμπεριλαμβανομζνων των μζτρων για τθ ςυνεχι ςυμμόρφωςθ που περιζχονται ςτθ Διλωςθ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ (DMLC) ζχουν επικεωρθκεί και πλθροφν τθν εκνικι νομοκεςία ι άλλα μζτρα που εφαρμόηουν τθ φμβαςθ. 2. Η Διλωςθ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ επιςυνάπτεται ςτο Πιςτοποιθτικό και χωρίηεται ςε δφο Μζρθ: α. το Μζροσ Ι που παρατίκεται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ και περιζχει, μεταξφ άλλων, παραπομπι ςτισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, κακϊσ και περιεκτικζσ πλθροφορίεσ για το περιεχόμενο αυτϊν. φμφωνα με αναφερόμενα 1 ςτο εγχειρίδιο για τισ υχνϊσ Σικζμενεσ Ερωτιςεισ (Ανακεωρθμζνθ Ζκδοςθ 2012) του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ, εφόςον αναγνωριςμζνοσ οργανιςμόσ ζχει δεόντωσ εξουςιοδοτθκεί από τθν αρμόδια αρχι του Κράτουσ θμαίασ να ςυμπλθρϊνει και να εκδίδει το Πιςτοποιθτικό Ναυτικισ Εργαςίασ, τότε μπορεί επίςθσ να εξουςιοδοτθκεί για να εκδίδει το Μζροσ Ι του DMLC που επιςυνάπτεται ςτο Πιςτοποιθτικό. υναφϊσ, ςθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό 3 τθσ υπ αρικ /01/2013 κυα, οι αναγνωριςμζνοι οργανιςμοί εξουςιοδοτοφνται «πλιρωσ (Π)» όςον αφορά ςτθν ζκδοςθ τθσ Διλωςθσ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, δθλαδι ςυμπεριλαμβανομζνου του Μζρουσ Ι και ωσ εκ τοφτου δφνανται, εκτόσ από τθν αρμόδια αρχι του Κανονιςμοφ 1 που ομοίωσ εγκρίκθκε με τθν παραπάνω κυα, ιτοι τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου και Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ των Πλοίων και των Λιμενικϊν Εγκαταςτάςεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), να υπογράφουν το Μζροσ Ι τθσ Διλωςθσ. 1 If an RO has been duly authorized by the flag State competent authority to complete and issue the Maritime Labour Certificate, an RO could also be authorized to issue the DMLC Part I to be attached to the Certificate (C5.1.m. Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) Frequently Asked Questions (FAQ) Online revised Edition, 2012) 5

6 β. το Μζροσ ΙΙ που καταρτίηεται από τον πλοιοκτιτθ και καταγράφει τα μζτρα που εκ μζρουσ του υιοκετικθκαν για να εξαςφαλιςτεί θ ςυνεχισ ςυμμόρφωςθ με τισ εκνικζσ απαιτιςεισ ςτο διάςτθμα μεταξφ των επικεωριςεων και τα μζτρα που προτείνονται για να εξαςφαλιςτεί ότι υπάρχει ςυνεχισ βελτίωςθ. Ιδιαίτερα, μπορεί να αναφζρουν τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ ςυνεχισ ςυμμόρφωςθ με ςυγκεκριμζνεσ εκνικζσ απαιτιςεισ κα βεβαιϊνεται, τα άτομα που είναι υπεφκυνα για τθ βεβαίωςθ, τα αρχεία που κα τθροφνται, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται όταν ςθμειϊνεται μθ ςυμμόρφωςθ. Αναφορζσ ςε άλλθ πιο περιεκτικι τεκμθρίωςθ που καλφπτει πολιτικζσ και διαδικαςίεσ που αφοροφν ςε άλλεσ πτυχζσ του ναυτιλιακοφ τομζα, όπωσ ζγγραφα που απαιτοφνται από τον Διεκνι Κϊδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (ISM) ι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθ φμβαςθ SOLAS, ςχετικά με το Αρχείο Διαρκοφσ φνοψθσ (CSR) του Πλοίου, γίνονται αποδεκτζσ για το ςκοπό του Μζρουσ ΙΙ. Παράδειγμα του είδουσ των πλθροφοριϊν που κα μποροφςαν να περιζχονται παρατίκεται ςτο Παράρτθμα Β5-Ι τθσ φμβαςθσ. Σο Μζροσ ΙΙ πιςτοποιείται από τθ ΔΕΔΑΠΛΕ ι τον δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο νθογνϊμονα. 3. Εξουςιοδοτθμζνοσ οργανιςμόσ δφναται να εκδίδει Πιςτοποιθτικό εφόςον από τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ που ζχει διεξάγει ςε χρόνο προγενζςτερο, πχ ςτο πλαίςιο εκελοντικισ ςυμμόρφωςθσ του πλοιοκτιτθ, κρίνει ότι εξαςφαλίηεται θ τιρθςθ των αντίςτοιχων εκνικϊν απαιτιςεων που εφαρμόηουν τθ φμβαςθ. χετικι διαδικαςία πρζπει να προβλζπεται ςτο ςφςτθμα ποιότθτάσ του. 4. Επιπροςκζτωσ, ςθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 32 του Εκνικοφ Κανονιςμοφ, το Μζροσ ΙΙ τθσ Διλωςθσ μπορεί να είναι γραμμζνο μόνο ςτθν αγγλικι ςτθν περίπτωςθ που το πλοίο δεν εκτελεί πλόεσ εςωτερικοφ. Σ. Ζλεγχοσ Κράτουσ Λιμζνα των υπό Ελλθνικι ςθμαία πλοίων Κατά τα αναφερόμενα ςτισ Οδθγίεσ τθσ ΔΟΕ για τουσ Επικεωρθτζσ Λιμζνα που διενεργοφν επικεωριςεισ ςφμφωνα με τθ φμβαςθ, δεν κα μποροφςε κάκε ζλλειψθ να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απαγόρευςθ απόπλου του πλοίου. το Kεφάλαιο 5.2 των Οδθγιϊν τθσ ΔΟΕ για τουσ Αξιωματοφχουσ που διενεργοφν ελζγχουσ Κράτουσ Λιμζνα ςφμφωνα με τθ φμβαςθ παρατίκενται παραδείγματα (ε) παραδείγματα περιςτάςεων που περιζχονται ςτισ οικείεσ Οδθγίεσ τθσ ΔΟΕ, οι οποίεσ κα μποροφςαν ενδεχόμενα, λόγω τθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ τουσ ι τθσ ςυςτθματικισ επανεμφάνιςισ τουσ ι λόγω τθσ ςοβαρότθτασ μιασ μεμονωμζνθσ περίςταςθσ, να οδθγιςουν ςτθν απόφαςθ απαγόρευςθσ του πλου (ι παφςθσ λειτουργίασ ςε αυτό), ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ςυμφωνίασ επί ςχεδίου δράςθσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ. Η. Ζγγραφα που φζρονται επί του πλοίου ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ Εφιςτάται θ προςοχι ςτισ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ και του Εκνικοφ Κανονιςμοφ περί των εντφπων/ αρχείων που κα πρζπει να τθροφνται επί του πλοίου. Η παροφςα, κακϊσ και πλθροφορίεσ για κζματα που αφοροφν ςτθ φμβαςθ και τθν εφαρμογι τθσ περιζχονται ςτο ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Αρχθγείου του Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (www.hcg.gr). Ενϊςεισ Πλοιοκτθτϊν και Ναυτικϊν παρακαλοφνται για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ, οργανϊςεων τθσ δφναμισ τουσ. Ο Τπουργόσ Μιλτιάδθσ Βαρβιτςιϊτθσ Επιςυνάπτονται: Σα αναφερόμενα ςτο κείμενο Παραρτιματα 6

7 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν Ακτι Μιαοφλθ 85, 18538, Πειραιάσ FAX: , Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία Ακτι Μιαοφλθ 47-49, Πειραιάσ Fax: φνδεςμοσ Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ Ακτι Μιαοφλθ 7-9,ΣΚ , Πειραιάσ Fax: , Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Ναυτιλίασ Μικρϊν Αποςτάςεων Ακτι Μιαοφλθ 81,ΣΚ , Πειραιάσ FAX: Ζνωςθ Πορκμείων Εςωτερικοφ Γοφναρθ 2, ΣΚ 18531, Πειραιάσ FAX: Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν- Ακτοπλοϊκϊν Φ/Γ Πλοίων μζχρι 500 κοχ. Μακράσ τοάσ 3, ΣΚ Πειραιάσ Fax: Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν καφϊν Σουριςμοφ (Ε.Π.Ε..Σ.) Κτίριο Διοίκθςθσ Μαρίνασ Ζζασ, ΣΚ 18536, ΠΕΙΡΑΙΑ Fax: Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Εφοπλιςτϊν Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν Πλοίων «Άγιοσ Νικόλαοσ» 2ασ Μεραρχίασ 11, 18535, Πειραιάσ Fax: , Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ρ/Κ-Ν/Γ Πλοίων Αγίου πυρίδωνοσ 25,ΣΚ 18535, Πειραιάσ Fax: Πανελλινια Ζνωςθ Πλθρωμάτων Ρυμουλκϊν & Ναυαγοςωςτικϊν Δθμ. Ομθρίδου κυλίτςθ 19, , Πειραιάσ Fax: Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ Αντωνίου Αμπατιζλου 10, ΣΚ , Πειραιάσ Fax: Πανελλινια Ζνωςθ Επαγγελματικϊν Σουριςτικϊν Θμερόπλοιων καφϊν (Π.ΕΝ.Ε.Σ.Θ..) Μονάχου αμουιλ & Μ. Κιουρί 177, Ν. Ικόνιο - Πζραμα Σ.Κ Fax : Πανελλινια Ζνωςθ Αξιωματικϊν και Κατωτζρων Πλθρωμάτων Επαγγελματικϊν Ιδιωτικϊν Θαλαμθγϊν καφϊν Δθμοςκζνουσ Ομθρίδου κυλίτςθ 19 Πειραιάσ (Εργατοχπαλλθλικό Κζντρο Πειραιά) Fax

8 ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 1. Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ Ακτι Μιαοφλθ 65, , Πειραιάσ Fax: Γραφείο Εφρεςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ Fax: Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 1, Πειραιάσ, Σ.Κ American Bureau of Shipping (ABS Europe Division) αχτοφρθ 1 & Ποςειδϊνοσ, Καλλικζα, Σ.Κ (μ.ς.) 5. Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) Λεωφ. Ποςειδϊνοσ & Πίνδου 1-3, Μοςχάτο, T.K (μ.ς.) 6. Hellenic Lloyd s (LR) Ακτι Μιαοφλθ 87, Πειραιάσ, T.K (μ.ς.) 7. Γραφείο ΒΕΡΙΣΑ Διεκνζσ Μθτρϊο Κατατάξεωσ εισ Κλάςεισ Πλοίων & Αεροςκαφϊν (BV) Αιτωλικοφ 23, Πειραιάσ, T.K (μ.ς.) 8. Germanischer Lloyd Hellas Survey Μ.Ε.Π.Ε. (GL) Ακτι Μιαοφλθ 85, Πειραιάσ, Σ.Κ (μ.ς.) 9. Det Norske Veritas A.E. (DNV) Αιτωλικοφ 5, Πειραιάσ, Σ.Κ (μ.ς.) 10. Registro Italiano Navale (RINA Hellas) Aιτωλικοφ 5 & Κάςτοροσ, Πειραιάσ, Σ.Κ (μ.ς.) 11. Korean Register of Shipping (KR) Λεωφ. Ακθνάσ 41, Εμπορικό Κζντρο Status, Βουλιαγμζνθ, Σ.Κ (μ.ς.) 12. China Classification Society (CCS) κουηζ 26, Πειραιάσ, Σ.Κ (μ.ς.) 13. Russian Maritime Register of Shipping (RS) Single Member Company Limited Αντωνίου Αμπατιζλου 10, Πειραιάσ, Σ.Κ (μ.ς.) ΙΙΙ.ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 1. Γρ. κ. ΤΝΑ 2. Γρ. κ. κ. Γ.Γ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. 3. Γρ. κ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. - Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. - Βϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 4. Γρ. κ. Ε/ΔΕΚΝ 5. Γρ.κ.κ. ΑΔΝΑ/ΕΔΕΙΝ ΕΝΑ/ΕΒΑ 6. Γρ. κ. ΔΚΝΠ/ ΔΚΣϋ 7. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΠΙΣΕΛΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 8. Γρ.κ. ΔΚΔϋ 9. Γρ. κασ ΓΔΔΤ 10. ΔΝΠΑ - ΔΕΚΝ 11. ΔΚΕΟ - ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΕΠ-ΔΜΚ 12. ΔΑΝ ΔΕΔ ΔΕΛΕΠ 13. ΔΛΠ ΔΛΤ ΔΟΛΕΛ - ΔΤΑΟ 14. ΔΙΠΟΝ ΔΟ ΔΙΠΛΕΠ 15. ΠΕΔΙΛ 16. Λιμενικζσ Αρχζσ (Λ/ Λ/Σ μζςω αρχϊν υπαγωγισ τουσ ) 17. Ζδρεσ Ναυτιλιακϊν Ακολοφκων 8

9 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 1 Αντίγκουα και Μπαρμποφντα Αυςτραλία Μπαχάμεσ Μπενίν Βοςνία και Ερηεγοβίνθ Βουλγαρία Καναδάσ Κροατία Κφπροσ Δανία Κιριμπάτι Λεττονία Λιβερία Λουξεμβοφργο Νιςοι Μάρςαλ Ολλανδία Νορβθγία Παλάου Παναμάσ Φιλιππίνεσ Πολωνία Ρωςία Άγιοσ Χριςτόφοροσ (αιντ Κιτσ) και Νζβισ Άγιοσ Βικζντιοσ και Γρεναδίνεσ ιγκαποφρθ Ιςπανία ουθδία Ελβετία Σόγκο Σουβαλοφ 1 Χϊρεσ ςτισ οποίεσ θ ΝΕ, 2006 τζκθκε ςε ιςχφ τθν 20 θ Αυγοφςτου

10 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ ΕΡΓΑΙΜΕ ΩΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ WORKING HOURS HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF SHIPPING, MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN HELLENIC COAST GUARD SEAMEN S LABOUR DIRECTORATE Σθλ. / Tel. : Αρικ. Σθλ/πίασ/ Fax: Δ/νςθ Θλεκτρ. Σαχ/μείου/ ΜΘ ΕΡΓΑΙΜΕ ΩΡΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΕ ΛΟΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ NON-WORKING HOURS ONLY FOR URGENT REASONS HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF SHIPPING, MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN HELLENIC COAST GUARD OPERATIONS CENTRE Σθλ. / Tel. : Αρικ. Σθλ/πίασ/ fax: Δ/νςθ Θλεκτρ. Σαχ/μείου / 10

11 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF SHIPPING, MARITIME AFFAIRS AND THE AEGEAN MERCHANT SHIPS INSPECTION GENERAL DIRECTORATE DIRECTORATE FOR THE VERIFICATION OF SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT OF SHIPS AND PORT FACILITIES ύμβαζη Νασηικής Εργαζίας, 2006 Maritime Labour Convention, 2006 Δήλφζη σμμόρθφζης Νασηικής Εργαζίας Μέρος Ι Declaration of Maritime Labour Compliance Part I DMLC-I No:. (Σεκείσζε: Η παξνύζα Γήισζε πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ πινίνπ) (Note: This Declaration must be attached to the ship s Maritime Labour Certificate) Δθδίδεηαη ππό ηελ εμνπζία ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Issued under the authority of the Ministry of Shipping, Maritime Affairs and the Aegean of the Hellenic Republic Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006, ην αθνινύζσο αλαθεξόκελν πινίν: With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006, the following referenced ship: Όνοµα πλοίοσ Name of ship Αριθμός Δ.Ν.Ο. IMO number Ολική τφρηηικόηηηα Gross tonnage ηειεί ζύκθσλα κε ην Πξόηππν Α5.1.3 ηεο Σύκβαζεο. is maintained in accordance with Standard A5.1.3 of the Convention. Ο ππνγεγξακκέλνο δειώλεη, εθ κέξνπο ηεο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο αξκόδηαο αξρήο, όηη: The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that: (α) νη δηαηάμεηο ηεο Σύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλεο ζηηο εζληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, (a) the provisions of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the national requirements referred to below; (β) (b) (γ) (c) (δ) (d) (ε) (e) νη εζληθέο απηέο απαηηήζεηο πεξηέρνληαη ζηηο εζληθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Δπεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ησλ δηαηάμεσλ απηώλ παξέρνληαη όπνηε είλαη αλαγθαίν, these national requirements are contained in the national provisions referenced below; explanations concerning the content of those provisions are provided where necessary; νη ιεπηνκέξεηεο νπνησλδήπνηε νπζησδώλ ηζνδπλακηώλ ζύκθσλα κε ην Άξζξν VI, παξάγξαθνη 3 θαη 4, παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε εζληθή απαίηεζε πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ ζηελ ελόηεηα πνπ παξέρεηαη γηα ην ζθνπό απηό παξαθάησ (διαγράυηε ηη δήλφζη ποσ δεν ιζτύει), the details of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4, are provided <under the corresponding national requirement listed below> <in the section provided for this purpose below> (strike out the statement which is not applicable); νπνηεζδήπνηε εμαηξέζεηο ρνξεγήζεθαλ από ηελ αξκόδηα αξρή ζύκθσλα κε ην Τίηιν 3, δειώλνληαη ξεηώο ζηελ ελόηεηα πνπ παξέρεηαη γηα ην ζθνπό απηό παξαθάησ, θαη any exemptions granted by the competent authority in accordance with Title 3 are clearly indicated in the section provided for this purpose below; and νπνηεζδήπνηε εηδηθέο σο πξνο ηνλ ηύπν ηνπ πινίνπ απαηηήζεηο ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία αλαθέξνληαη επίζεο ππό ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο. any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirements concerned. 1. Ελάτιζηο όριο ηλικίας (Καλνληζκόο 1.1) Minimum age (Regulation 1.1) Καλνληζκόο γηα ηελ Δθαξκνγή Απαηηήζεσλ ηεο Σύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ / 08/ 2013 Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ Β 1561) (εθεμήο Δζληθόο Καλνληζκόο), άξζξν 2. Τν ειάρηζην όξην ειηθίαο είλαη απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηε Σύκβαζε. Δξγαζία ησλ λαπηηθώλ κε ειηθία κηθξόηεξε ησλ δεθανθηώ απαγνξεύεηαη, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκό, θαηά ηε λύθηα κεηαμύ ησλ σξώλ 22:00 θαη 07:00 ή κεηαμύ ησλ σξώλ 23:00 θαη 08:00 θαη επηινγή ηνπ πινηάξρνπ. Καηεγνξίεο εξγαζηώλ πνπ απαγνξεύεηαη λα εθηεινύλ νη λένη λαπηηθνί ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ δεθανθηώ ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ π.δ. 407/ 2001 (Α 289) για ηην προζαρμογή προς ηην οδηγία 94/33/ΕΚ ζτεηικά με ηην προζηαζία ηφν νέφν ζηην εργαζία. 11

12 Regulation for the Implementation of the Requirements of the Maritime Labour Convention, 2006, approved by the Joint Ministerial Decision no /08/2013 (Issue of the Gazette of the Government B 1671) (hereunder National Regulation), article 2. Minimum age as referred to in the Convention. Work of seafarers under the age of 18 is prohibited, except in cases referred to in the regulation, during night period from 22:00 to 07:00 or from 23:00 to 08:00, as decided by the master. Types of work prohibited for the young seafarers under the age of 18 according to article 5 of the presidential decree no.407/ 2001 (A 289) for the implementation of Council Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. 2. Ιαηρική πιζηοποίηζη (Καλνληζκόο 1.2) Medical certification (Regulation 1.2) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 3 Γηα ηε λαπηνιόγεζή ηνπο ζε πινίν, νη λαπηηθνί θαηέρνπλ ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό ζε ηζρύ, κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη όηη είλαη ηθαλνί εμ απόςεσο πγεηνλνκηθήο λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηε ζάιαζζα. H εμέηαζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ δηελεξγείηαη ρσξίο δαπάλεο ηνπ λαπηηθνύ. Γηα ηελ ηαηξηθή εμέηαζε ιακβάλνληαη ππόςε νη νδεγίεο ηεο ΓΟΔ/ΠΟΔ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Οδεγία Β Πιεξνθνξίεο, γιώζζα θαη ηζρύο ηνπ ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε επείγνπζεο πεξηπηώζεηο ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε, εθόζνλ ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό έρεη ιήμεη πξνζθάησο θαη όρη πιένλ ησλ ηξηώλ (03) κελώλ. Ιαηξηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο γηα ηα Πξόηππα Δθπαίδεπζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Τήξεζεο Φπιαθώλ ησλ Ναπηηθώλ ( STCW ) ή πνπ πιεξνί νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο γηα λαπηηθνύο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο απηήο γίλεηαη δεθηό. Ιαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΣ STCW (ηξνπνπνηήζεηο 1995) ή ηεο ππ αξηζ. 73 Σύκβαζεο ηεο Γ.Ο.Δ. ηζρύνπλ θαη γίλνληαη απνδεθηά έσο ηε ιήμε ηεο ηζρύνο απηώλ θαη όρη πέξαλ ηεο 1 εο Ιαλνπαξίνπ National Regulation, article 3 For signing on, seafarers hold a valid medical certificate attesting that they are medically fit to perform the duties they are to carry out at sea. Examination for issuing a medical certificate is conducted at no cost for seafarer. Medical examination follows the ILO/WHO Guidelines referred to in Guideline B Information, language and validity of medical certificate as referred to in the Convention. Provisions for urgent cases as referred to in the Convention, provided that the medical certificate will be recently expired but no more than three (03) months. A medical certificate issued in accordance with the requirements of STCW or meeting the substance of those requirements, in the case of seafarers not covered by STCW is accepted. Medical certificates issued under the 1995 STCW Amendments or the ILO C.73 are accepted until the date of their expiry and not beyond 1st January Προζόνηα νασηικών (Καλνληζκόο 1.3) Qualifications of seafarers (Regulation 1.3) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 4 Ο πινηνθηήηεο εμαζθαιίδεη όηη νη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε πινίν ηνπ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ή πηζηνπνηεκέλνη ή δηαζέηνπλ θαηάιιεια πξνζόληα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Δθπαίδεπζε γηα πξνζσπηθή αζθάιεηα ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. Δθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηε Γ.Σ. STCW είλαη απνδεθηή. National Regulation, article 4 The shipowner ensures that seafarers working on ship are trained or certified as competent or otherwise qualified to perform their duties. Training for personal safety as referred to in the Convention. Training and certification in accordance with STCW is acceptable. 4. σμβάζεις εργαζίας νασηικών (Καλνληζκόο 2.1) Seafarers employment agreements (Regulation 2.1) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 6 Οη όξνη θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο λαπηηθνύ πεξηέρνληαη ζε γξαπηή ζύκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη από ην λαπηηθό θαη από ηνλ πινηνθηήηε ή από εθπξόζσπν ηνπ πινηνθηήηε ή ηνλ πινίαξρν θαη έθαζηνο ιακβάλεη ππνγεγξακκέλν πξσηόηππν απηήο. Σπλζήθεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λαπηνιόγεζεο όπσο αλαθέξνληαη ζηε Σύκβαζε. Με ην πέξαο ηεο λαπηνιόγεζεο, ν λαπηηθόο ιακβάλεη έγγξαθν αξρείνπ απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Αληίγξαθα ηνπ πξνηύπνπ ηεο ζύκβαζεο λαπηνιόγεζεο θαη ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο δηαζέζηκα επί πινίνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε Σύκβαζε. Διάρηζηε πεξίνδνο γλσζηνπνίεζεο θαη πεξίνδνο κηθξόηεξε από απηή, θαζώο θαη ζηνηρεία ηεο ζύκβαζεο λαπηνιόγεζεο, ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. National Regulation, article 6 The terms and conditions for employment of a seafarer are referred to in a written agreement. Seafarers employment agreement signed by the seafarer and the shipowner or a representative of the shipowner or the master and each one shall have a signed original. Conditions before signing the agreement as referred to in the Convention. On completion of engagement, seafarers are given a record of their employment on the ship in Hellenic and in English. Copies of standard form of the agreement and the collective agreement available on board as referred to in the Convention. Particulars of seafarers employment agreements, minimum notice period and periods shorter than the aforementioned as referred to in the Convention. 5. Υρήζη αδειοδοηημένης ή πιζηοποιημένης ή ρσθμιζμένης ιδιφηικής σπηρεζίας νασηολόγηζης και εύρεζης εργαζίας (Καλνληζκόο 1.4) Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service (Regulation 1.4) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 5 Οη πινηνθηήηεο όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ππεξεζίεο λαπηνιόγεζεο θαη εύξεζεο εξγαζίαο νη νπνίεο εδξεύνπλ ζε ρώξεο ή επηθξάηεηεο ζηηο νπνίεο δελ ηζρύεη ε Σύκβαζε, εμαζθαιίδνπλ, θαηά ην δπλαηό, όηη ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Σύκβαζεο θαη όηη νη λαπηηθνί δελ έρνπλ θαηαβάιιεη ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. 12

13 National Regulation, article 5 Shipowners when using seafarer recruitment and placement services based in countries or territories in which the Convention does not apply, ensure, as far as practicable, that those services meet its requirements and that seafarers have not made any payment for these services. 6. Ώρες εργαζίας ή ανάπασζης (Καλνληζκόο 2.3) Hours of work or rest (Regulation 2.3) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 8 Ο πινηνθηήηεο εθαξκόδεη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ζρήκα ειαρίζηνπ αξηζκνύ σξώλ αλάπαπζεο, ν νπνίνο παξέρεηαη ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. Σε εππξόζηην κέξνο ζην πινίν, ηνπνζεηείηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν εκθαίλεηαη ε δηεπζέηεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο επί ηνπ πινίνπ. Οη λαπηηθνί ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ πνπ ηνπο αθνξνύλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ηνλ πινίαξρν ή από κέινο πιεξώκαηνο εμνπζηνδνηεκέλν από ηνλ πινίαξρν θαη από ηνπο λαπηηθνύο. Πίλαθαο θαη αξρεία ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο θαη δηθαίσκα πινηάξρνπ λα απαηηεί εξγαζία θαη λα αλαζηέιιεη ην πξόγξακκα σξώλ αλάπαπζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηε Σύκβαζε. Γηα ην ρξόλν εξγαζίαο, αλάπαπζεο, ηα δηαιείκκαηα θαη ηηο εξγαζίεο ζε πεξίπησζε αλώηεξεο βίαο ησλ λέσλ λαπηηθώλ ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ δεθανθηώ (18), εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 407/2001 για ηην προζαρμογή προς ηην οδηγία 94/33/ΕΚ ζτεηικά με ηην προζηαζία ηφν νέφν ζηην εργαζία. National Regulation, article 8 The shipowner fixes a minimum number of hours of rest which shall be provided in a given period of time, as referred to in the Convention. In an easily accessible place on-board the ship a table with the shipboard working arrangements is posted. The seafarers receive a copy of the records pertaining to them which shall be endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by the seafarers. Table and records regarding the shipboard working arrangements, right of the master to require work and suspend the schedule of hours of rest, as referred to in the Convention. Working time, rest period, breaks and work in the event of force majeure for the young seafarers under the age of 18 shall be in accordance with the presidential decree no.407/ 2001 (A 289) for the implementation of Council Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. 7. Επίπεδα ζηελέτφζης ηοσ πλοίοσ (Καλνληζκόο 2.7) Manning levels for the ship (Regulation 2.7) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 11 To πινίν ζηειερώλεηαη κε πιήξσκα ζύκθσλα κε ην Έγγξαθν Διάρηζηεο Αζθαινύο Σηειέρσζεο, πνπ εθδίδεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο. National Regulation, article 11 The ship is manned in accordance with the minimum safe manning document issued by the competent authorities. 8. Ενδιαίηηζη (Καλνληζκόο 3.1) Accommodation (Regulation 3.1) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 13-25/ ΥΑ αξηζ /01/2004 (Β 379), παξ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 1 - Καλνληζκόο 3 πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ΚΥΑ αξηζ /01/2013 (Β 1553). Ο πινηνθηήηεο εμαζθαιίδεη όηη ην πινίν ηνπ δηαηεξεί αμηνπξεπείο εγθαηαζηάζεηο ελδηαίηεζεο θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο γηα ηνπο λαπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ή δηαβηνύλ επί ηνπ πινίνπ ή θαη ηα δύν, γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ λαπηηθώλ. Οη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκό ησλ πινίσλ, ηζρύνπλ κόλν γηα πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηελ 04 Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Γηα πινία πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία απηή, νη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκό πινίσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηε Σύκβαζε γηα ηελ Δλδηαίηεζε ησλ Πιεξσκάησλ, 1949 (Αλαζεσξεκέλε) (Νν.92), ηε Σύκβαζε γηα ηελ Δλδηαίηεζε ησλ Πιεξσκάησλ (Σπκπιεξσκαηηθέο Γηαηάμεηο), 1970 (Νν.133) θαη ηνπ π.δ 259/1981 ζπλερίδνπλ λα εθαξκόδνληαη ζην βαζκό πνπ ίζρπαλ ηελ 04 Ιαλνπαξίνπ Έλα πινίν ζεσξείηαη όηη θαηαζθεπάζηεθε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθε ε ηξόπηδα ή όηαλ βξίζθεηαη ζε παξόκνην ζηάδην θαηαζθεπήο. Ο Πινίαξρνο ιακβάλεη κέηξα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη νη ρώξνη ελδηαίηεζεο ησλ λαπηηθώλ είλαη θαζαξνί, αμηνπξεπείο θαη όηη δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε από άπνςε επηζθεπώλ. Ο Πινίαξρνο αλά 15λζήκεξν δηελεξγεί απηνπξνζώπσο επηζεώξεζε ησλ ρώξσλ ελδηαίηεζεο θαη ελεξγεί ζρεηηθή πεξί απηήο εγγξαθή ζην εκεξνιόγην γεθύξαο. Γηα έλα πινίν πνπ θέξεη ζε ηζρύ Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιείαο ή Πηζηνπνηεηηθό Καηαζθεπήο Φνξηεγνύ Πινίνπ ή Πξσηόθνιιν Γεληθήο Δπηζεώξεζεο, ν θνξέαο έθδνζεο ηνπ ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθνύ έρεη πξνβεί ζε έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκώλ ελδηαίηεζεο πιεξώκαηνο. National Regulation, article 13-25/ MD No /01/2004 (Β 379), par of Appendix 1/ Regulation 3 approved by the JMD No /01/2013 (B 1553). The shipowner ensures that the ship maintains decent accommodations and recreational facilities for seafarers working or living on board, or both, consistent with promoting the seafarers health and well-being. The requirements in the regulation which relate to ship construction and equipment apply only to ships constructed on and after 04 January For ships constructed before that date, the requirements relating to ship construction and equipment that are set out in the Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92), the Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133) and presidential decree 259/ 1981 shall continue to apply to the extent applicable before 04 January A ship is deemed to have been constructed on the date when its keel is laid or when it is at a similar stage of construction. The Master takes measures to ensure that seafarers accommodation is clean, decently habitable and maintained in a good state of repair. Once every 15 days the master himself/herself conducts an inspection of the accommodation spaces and makes relevant entry in the bridge logbook. Τhe compliance with the regulation on the accommodation of a ship having a Cargo ship safety construction Certificate, a Safety Certificate or a General Inspection Certificate has been inspected by the authority or organization issuing the aforementioned certificate. 13

14 9. Εγκαηαζηάζεις και εσκολίες αναυστής επί πλοίοσ (Καλνληζκόο 3.1) On-board recreational facilities (Regulation 3.1) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξα Τα πινία δηαζέηνπλ ρώξν ή ρώξνπο ζην αλνηθηό θαηάζηξσκα ζηνπο νπνίνπο νη λαπηηθνί έρνπλ πξόζβαζε όηαλ είλαη εθηόο ππεξεζίαο. Πινία άλσ ησλ ν.ρ, δηαζέηνπλ μερσξηζηά γξαθεία ή θνηλό γξαθείν πινίνπ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη από ην πξνζσπηθό ησλ θιάδσλ θαηαζηξώκαηνο θαη κεραλνζηαζίνπ. Πινία άλσ ησλ 8000 ν.ρ, δηαζέηνπλ ηδηαίηεξε αίζνπζα αλαςπρήο πνπ επηπιώλεηαη θαη εμνπιίδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα εμππεξεηείηαη ν ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Πινία άλσ ησλ 1600 ν.ρ, εθνδηάδνληαη κε βηβιηνζήθε εκπινπηηζκέλε κε βηβιία πνπ αλαλεώλνληαη ηαθηηθά, θαζώο επίζεο θαη κε νπηηθναθνπζηηθό πιηθό. Ο πινηνθηήηεο κεξηκλά ώζηε νη νη ππεξεζίεο αλαςπρήο ππόθεηληαη ζε ζπρλή εμέηαζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη όηη είλαη θαηάιιειεο ελόςεη ησλ κεηαβνιώλ ζηηο αλάγθεο ησλ λαπηηθώλ πνπ απνξξένπλ από ηηο ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο εμειίμεηο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. National Regulation, articles Ships have space or spaces on open deck to which the seafarers have access when off duty. Ships over 3,000 gt, have separate offices or a common ship's office for use by staff of the deck and engine room. Ships of more than 8000 gt, have a separate room for recreational room and equipped so as to serve the purpose for which they are intended. Ships over 1600 gt, are equipped with library containing books updated regularly, as well as audiovisual materials. The shipowner ensures that the facilities and leisure services are subject to frequent inspection to ensure that they are appropriate in view of changes in the needs of seafarers resulting from technical, operational and other developments in the shipping industry 10. Διαηροθή και ηροθοδοζία (Καλνληζκόο 3.2) Food and catering (Regulation 3.2) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 26 Με κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο λαπηηθνύο επί ηνπ πινίνπ ηξνθή θαη πόζηκν λεξό, θαηάιιειεο πνηόηεηαο, δηαηξνθηθήο αμίαο θαη πνζόηεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ λαπηηθώλ. Η ηξνθνδνζία ηνπ πινίνπ βαξύλεη ηνλ πινηνθηήηε. Πίλαθεο ηνπ παξερόκελνπ ζηηεξεζίνπ αλαξηώληαη, κε θξνληίδα ηνπ πινηάξρνπ, ζε κέξνο επί ηνπ πινίνπ εππξόζηην ζηνπο λαπηηθνύο.οη λαπηηθνί πνπ λαπηνινγνύληαη σο κάγεηξνη θαηέρνπλ ην αλάινγν απνδεηθηηθό. Απνδεηθηηθά καγείξσλ πινίσλ πνπ εθδίδνληαη από θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξώζεη ηε Σύκβαζε ή ηε Σύκβαζε Πεξί Πηπρίσλ Ναπηνκαγείξσλ, 1946 (Νν.69) γίλεηαη απνδεθηά. Άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζε πεξηπηώζεηο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, θαη ειάρηζην όξην ειηθίαο κάγεηξα πινίνπ, ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. Σπρλέο όρη πέξαλ ηνπ κήλα ηεθκεξησκέλεο επηζεσξήζεηο από ηξηκειή επηηξνπή. National Regulation, article 26 The Master cares for food and drinking water of appropriate quality, nutritional value and quantity to be provided free of charge during the period of their engagement, taking into account the differing cultural and religious backgrounds of the seafarers. The shipowner bears the cost of food and catering. Tables with the provided ration are posted on board, in an easily accessible place to seafarers. Seafarers serving under the capacity of the cook hold appropriate documentation. Documents for cooks issued from states that have ratified the Convention or ILO Co. 69 are accepted. Dispensation issued in circumstances of exceptional necessity and minimum age of ship s cook as referred to in the Convention. Frequent not beyond a month documented inspections from a three-member committee. 11. Τγεία και αζθάλεια και πρόληυη αηστημάηφν (Καλνληζκόο 4.3) Health and safety and accident prevention (Regulation 4.3) ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 29 Ο πινηνθηήηεο εμαζθαιίδεη όηη ζηνπο λαπηηθνύο επί πινίνπ παξέρεηαη πξνζηαζία επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη όηη δηαβηνύλ, εξγάδνληαη θαη εθπαηδεύνληαη επί ηνπ πινίνπ ζε αζθαιέο θαη πγηεηλό πεξηβάιινλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ πξόιεςεο εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ ζηα πινία (π.δ. 1349/1981 (Α 336)), παξέρεη ηα απαηηνύκελα κέζα ζηνλ πινίαξρν θαη ηνπο λαπηηθνύο θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πνιηηηθήο θαη πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο επί πινίνπ, αμηνιόγεζεο θηλδύλσλ, εθπαίδεπζεο θαη παξνρήο νδεγηώλ ησλ λαπηηθώλ, δηεξεύλεζε θαη αλαθνξά εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ επί πινίνπ θαη αλαζεώξεζεο ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ, απνδίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ λαπηηθώλ ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ δεθανθηώ (18), ζύκθσλα κε ην π.δ. 407/ Η ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλώλ νξγάλσλ πνπ εθαξκόδνληαη, όζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα απνδεθηά επίπεδα έθζεζεο ζε θηλδύλνπο ζην ρώξν εξγαζίαο επί πινίσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα πινία, είλαη απνδεθηή. Δπί πινίνπ ζην νπνίν είλαη λαπηνινγεκέλνη πέληε ή πεξηζζόηεξνη λαπηηθνί ζπγθξνηείηαη από ηνλ πινίαξρν επηηξνπή αζθάιεηαο από ηξεηο ηνπιάρηζηνλ λαπηηθνύο, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πινίαξρνο. National Regulation, article 29 The shipowner ensures that seafarers on ships are provided with occupational health protection and live, work and train on board ship in a safe and hygienic environment. While implementing Regulation for the prevention of accidents on board vessels (presidential decree 1349/ 1981 (Α 336), the shipowner provides the means required to the master and the seafarers and take the necessary measures, including occupational safety and health policy and programme on ship, risk evaluation, training and instruction of seafarers, investigating and reporting on-board occupational accidents and reviews the measures taken, with special attention being paid to the safety and health of seafarers under the age of 18 according to presidential decree 407/2001. Compliance with the requirements of applicable international instruments on training and the acceptable levels of exposure to workplace hazards on board ships and on the development and implementation of ships occupational safety and health policies and programmes is acceptable. On board a ship on which there are five or more seafarers, a safety committee is established by the master that comprises of at least three seafarers, one of which may be the master. 14

15 12. Ιαηρική περίθαλυη επί πλοίοσ (Καλνληζκόο 4.1) On-board medical care (Regulation 4.1) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 27 Τα πινία θέξνπλ θαξκαθείν, ηαηξηθό πιηθό, εμνπιηζκό, θάξκαθα θαη ηαηξηθό νδεγό, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ θαη ηα πεξί ειέγρνπ απηώλ θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 376/ 1995 «Ελάτιζηες προδιαγραθές αζθάλειας και σγείας για ηην προώθηζη βεληιφμένης ιαηρικής περίθαλυης ζηα πλοία, ζύμθφνα με ηην οδηγία 92/29/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 31ης Μαρηίοσ 1992» (Α' 206). Ιαηξόο, αξηζκόο θαη εθπαίδεπζε λαπηηθώλ πνπ δελ είλαη ηαηξνί θαη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε επί ηνπ πινίνπ ή νξίδνληαη λα παξέρνπλ ηαηξηθέο πξώηεο βνήζεηεο θαη δειηίν αλαθνξάο πιεξνθνξηώλ πγείαο, ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. National Regulation, article 27 Ships carry medicine chest, medical equipment and medical guide, the specifics of which and requirements for inspection as in presidential decree 376/95 (Α' 206) for the implementation of Council Directive 92/29/EEC on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels. Medical doctor, number and training of seafarers who are not medical doctors in charge of medical care on board or for the provision and medical report form, as referred to in the Convention. 13. Διαδικαζίες επίλσζης παραπόνφν επί πλοίοσ (Καλνληζκόο 5.1.5) On-board complaint procedures (Regulation 5.1.5) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 33 Ο πινηνθηήηεο είλαη ππεύζπλνο ώζηε ην πινίν λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επί απηνύ δίθαηε, απνηειεζκαηηθή θαη ηαρεία δηαρείξηζε παξαπόλσλ ησλ λαπηηθώλ, πνπ ηζρπξίδνληαη παξαβηάζεηο ησλ απαηηήζεσλ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ εθαξκόδεη ηε Σύκβαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθώλ ζύκθσλα κε απηή). Γηθαηώκαηα λαπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαπόλσλ επί πινίνπ θαη αληίγξαθν ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. National Regulation, article 33 The shipowner ensures that ship has on-board procedures for the fair, effective and expeditious handling of seafarer complaints alleging breaches of the national requirements implementing the Convention (including seafarers rights). Rights of seafarers relating to on-board complaint procedures and copy of the procedures applicable as referred to in the Convention. 14. Καηαβολή μιζθών (Καλνληζκόο 2.2) Payment of wages (Regulation 2.2) Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 7 Οη λαπηηθνί ακείβνληαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο ηαθηηθά θαη ζε δηαζηήκαηα όρη κεγαιύηεξα από κεληαία θαη πιήξσο, ζύκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο λαπηνιόγεζεο θαη ηελ ηπρόλ ηζρύνπζα ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή. Οη λαπηηθνί ιακβάλνπλ κεληαίσο ινγαξηαζκό (wages account) ησλ απνδνρώλ ηνπο ζύκθσλα κε ηε Σύκβαζε. Οη πινηνθηήηεο ιακβάλνπλ κέηξα ώζηε λα παξέρεηαη ζηνπο λαπηηθνύο κέζν απνζηνιήο ηνπ ζπλόινπ ή ηκήκαηνο ησλ απνδνρώλ ηνπο. National Regulation, article 7 Seafarers are paid for their work regularly at no greater than monthly intervals and in full in accordance with their employment agreements and with any applicable collective agreement. Seafarers are given a monthly account as referred to in the Convention. Shipowners take measures to provide seafarers with a means to transmit their earnings. Όλνκα:... Name:... Τίηινο:.... Title:... Υπνγξαθή: Signature: Τόπνο: Place:... Ηκεξνκελία:.... Date:... Σθξαγίδα ηεο αξρήο Seal or stamp of the authority Οπζηώδεηο ηζνδπλακίεο Substantial equivalencies (Σημείφζη: Διαγράυηε ηη δήλφζη ποσ δεν ιζτύει) (Note: Strike out the statement which is not applicable) Σεκεηώλνληαη νη αθόινπζεο νπζηώδεηο ηζνδπλακίεο, όπσο πξνβιέπνληαη από ην Άξζξν VI, παξάγξαθνη 3 θαη 4, ηεο Σύκβαζεο, εθηόο εάλ αλαθέξνληαη αλσηέξσ (ειζάγεηε περιγραθή εάν ιζτύει): 15

16 The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4, of the Convention, except where stated above, are noted (insert description if applicable):... Δεν τορηγήθηκε ιζοδσναμία. No equivalency has been granted. Όλνκα:... Name:... Τίηινο: Title:... Υπνγξαθή: Signature: Τόπνο: Place:... Ηκεξνκελία:.... Date:... Σθξαγίδα ηεο αξρήο Seal or Stamp of the authority ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ Δμαηξέζεηο 1 Exemptions (Σημείφζη: Διαγράυηε ηη δήλφζη ποσ δεν ιζτύει) 2 (Note: Strike out the statement which is not applicable) 1. Σε πινία, εθηόο ησλ επηβαηεγώλ πινίσλ, θάησ ησλ 500 ν.ρ. δηαηίζεηαη ζηνπο αμησκαηηθνύο είηε αηνκηθόο θνηηώλαο είηε θνηηώλαο θαη αλώηαην όξην δύν (02) αηόκσλ, πιελ ηνπ Πινηάξρνπ θαη ηνπ Α Μεραληθνύ γηα ηνπο νπνίνπο δηαηίζεηαη αηνκηθόο θνηηώλαο. Σε πινία άιια εθηόο ησλ επηβαηεγώλ έσο 3000 ν.ρ. δηαηίζεηαη γηα ην θαηώηεξν πιήξσκα είηε αηνκηθόο θνηηώλαο είηε θνηηώλαο θαη αλώηαην όξην δύν (02) αηόκσλ. (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 16). In ships, other than passenger ships, of less than 500 g.t., an individual sleeping room or a sleeping room occupied by maximum two (02) persons is provided for officers, except for the Master and the Chief Engineer for whom an individual sleeping room is provided. In ships other than passenger ships of less than 3,000 g.t an individual sleeping room or a sleeping room occupied by maximum two (02) persons is be provided for ratings. (National Regulation, article 16). 2. Πινία θάησ ησλ 3000 ν.ρ εμαηξνύληαη από ηελ απαίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 9 (ηγ) ηνπ Πξνηύπνπ Α3.1 ηεο Σύκβαζεο. (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 17). Ships of less than 3,000 g.t. are exempted from the requirement of paragraph 9(m) of the Standard A3.1 of the Convention. (National Regulation, article 17). 3. Η ηνπνζέηεζε ηκήκαηνο ησλ θνηηώλσλ θάησ από ηε γξακκή θόξησζεο είλαη επηηξεπηή ζύκθσλα κε..... (εηζάγεηε ζηνηρεία έγθξηζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο). (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 14, Μόλν ζε επηβαηεγά πινία θαη ζε πινία Δηδηθνύ Σθνπνύ ή Πξννξηζκνύ) The location of sleeping rooms below the load line is permitted according to (insert permit of the competent authority). (National Regulation, article 14, only in passenger ships and in special purpose ships) 1 2 Σεκεηώλνληαη νη αθόινπζεο εμαηξέζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ αξκόδηα αξρή όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Τίηιν 3 ηεο Σύκβαζεο θαη αθνξνύλ ζε πινία πνπ έρνπλ εκεξνκελία θαηαζθεπήο από ηελ θαη έπεηηα. Δμαηξέζεηο πνπ δελ αθνξνύλ θαηεγνξία πινίνπ δηαγξάθνληαη. The following exemptions granted by the competent authority as provided intitle 3 of the Convention are noted and concern only ships constructed on or after the 4 th of January Exemptions that do not relate to the ship s type are deleted. Γηελεξγείηαη αλαιόγσο κεηά ηελ εμέηαζε εθαξκνγήο εμαηξέζεσλ ζε ελ ιόγσ πινίν. To be conducted accordingly after checking if relevant exemptions refer to the specific ship. 16

17 4. Γηα λα παξέρνληαη θνηηώλεο κίαο θιίλεο, ην εκβαδό παηώκαηνο κεηώλεηαη. ζύκθσλα κε...(εηζάγεηε ζηνηρεία έγθξηζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο) (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 17, κόλν ζε πινία θάησ ησλ ν.ρ, ζε επηβαηεγά πινία θαη ζε πινία εηδηθνύ ζθνπνύ ή πξννξηζκνύ). In order to provide single berth sleeping rooms, floor area is reduced according to..... (insert permit of the competent authority). (National Regulation, article 17, only on ships of less than 3,000 gross tonnage, passenger ships and special purpose ships). 5. Τν ειάρηζην επηηξεπηό ειεύζεξν ύςνο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ελδηαίηεζεο λαπηηθώλ ή ζε ηκήκα..... (δηαγξάςηε αλαιόγσο) είλαη εθαηνζηά ζύκθσλα κε (εηζάγεηε ζηνηρεία έγθξηζεο ηεο αξκόδηαο αξρήο). (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 14) The minimum permitted headroom in all seafarer accommodation or part of.. (delete as appropriate) is.. centimeters, according to.....(insert permit of the competent authority). (National Regulation, article 14). 6. Πινία 1600 ν.ρ. θαη θάησ εμαηξνύληαη από ηελ απαίηεζε λα ππάξρνπλ πιεζίνλ ηεο γέθπξαο λαπζηπινΐαο θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ ή θνληά ζην θέληξν ειέγρνπ κεραλνζηαζίνπ εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηηο νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε εύθνιε πξόζβαζε. (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 20). Ships of 1600 g.t. and less are exempted from the requirement of having sanitary facilities within easy access of the navigating bridge and the machinery space or near the engine room control centre (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 20). 7. Πινία θάησ ησλ ν.ρ. εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ μερσξηζηά γξαθεία ή θνηλό γξαθείν πινίνπ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη από ην πξνζσπηθό ησλ θιάδσλ θαηαζηξώκαηνο θαη κεραλνζηαζίνπ (Δζληθόο Καλνληζκόο, άξζξν 23). Ships of less than 3,000 g.t. are exempted from the requirement to be provided with separate offices or a common ship s office for use by deck and engine departments (National Regulation, article 23) (Δμαηξέζεηο- ξπζκίζεηο πνπ εγθξίλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Καλνληζκό, άξζξν 20 παξ. 5δ θαη άξζξν 25 πνπ δελ αθνξνύλ εμαηξέζεηο ησλ παξ. 1-7 ηνπ παξόληνο ηκήκαηνο).... (Exemptions arrangements granted under National Regulation, article 20 par. 5g and article 25 that do not refer to exemptions of par. 1-7 of the present Section). Γελ ρνξεγήζεθαλ εμαηξέζεηο. No exemption has been granted. ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Υ Όλνκα:... Name:... Τίηινο:.... Title:... Υπνγξαθή: Signature: Τόπνο: Place:... Ηκεξνκελία:.... Date:... Σθξαγίδα ηεο αξρήο Seal or Stamp of the authority 17

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Τ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Τ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ - ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978 ΑΔΑ:Β4ΣΟΟΠ 9ΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : 210 419 1133 Fax : 210 4224000 Πληροφορίες : Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ»

ΘΕΜΑ : «Τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (Κώδικα ISM) Απόφαση MSC 273 (85) της 04-12-2008 του ΙΜΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03-05-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αριθμ. Πρωτ. : 4413.6/12/2010 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : :

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ Β (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.)

Σο ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΤΠ.Ο.Τ.Ν.Σ.) ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάσ, 20 04-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΡΧΘΓΕΙΟ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 3332.8.2 / 09 / 15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.. «Κανονιςμόσ επιθεϊρηςησ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ των πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Θ. ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2014 Οι παροφςεσ διατάξεισ ιςχφουν μζχρι τθν 1/3/2015 για όλουσ τουσ αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ ςτθν Ελλάδα που διοργανϊνονται από Ομίλουσ-μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 1441 Ν. 36(ΙΠ)/2005 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review

Ονοµα Εταιρείας. Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ανασκόπηση ΕΑ Document Review Ονοµα Εταιρείας 1.2 Στόχοι Objectives 1.2.1 Οι στόχοι του κώδικα είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στην θάλασσα, η πρόληψη τραυµατισµού ή απώλειας ζωής, και η αποφυγή της βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number:

Βιβλίο απορριμμάτων. (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Βιβλίο απορριμμάτων (Garbage record book) Πνομα πλοίου: Name of ship: Διεκνζσ διακριτικό ςιμα: Distinctive No or letters: IMO No: IMO Number: Ρερίοδοσ: Από: Μζχρι: Period: From: To: Εργαςίεσ απόρριψθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα