ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : FAX : Male «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ &ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:20.000,00 Ζάκυνθος τη 07/11/2014 Αριθ. Πρωτ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου έχοντας υπόψη του : 1. Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει 2. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 3. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 4) Του ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α ).

2 2 5) του ν. 4013/2011, ( ΦΕΚ Α204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει. 6. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει. 9). Τις διατάξεις του ν. 3622/2007 ( Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, Λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένων & άλλες διατάξεις) 10). Τον Κώδικα ISPS Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47 Α / ) 11). Την υπ. αριθ. 34/ Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου περί «Διακήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμένα Ζακύνθου ΥΑΛΕ μαζί με τον αναπληρωτή του ΑΥΑΛΕ» 12). Την υπ. αριθ /5266/ εγκριτική απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων. περί «Διακήρυξη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμένα Ζακύνθου ΥΑΛΕ μαζί με τον αναπληρωτή του ΑΥΑΛΕ» 13). Τις διατάξεις του Β.Δ. 14/ ( Φ Ε Κ. Α 24) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ./ ΑΥΑΛΕ. στις δύο (2) Λιμενικές εγκαταστάσεις Αγίου Νικολάου & Αγίου Διονυσίου του Λιμένα Ζακύνθου. για ένα (1) έτος. Προϋπολογισμός δαπάνης είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1α του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 12 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου από την Λιμενική Επιτροπή Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Πέμπτη έντεκα Δεκεμβρίου 2014 το αργότερο μέχρι τις 14:00 μμ Προσφορές μετά την πάρα πάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Το έντυπο της συγκεκριμένης διακήρυξης Ν 2 θα διατίθενται από το γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου η θα ανασύρεται από την ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Περίληψη της σχετικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

3 3 Επιφυλάξεις επί των όρων της διακήρυξης μπορούν να κατατίθενται μέχρι και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου έτους 2014 (κωδικός 0429, αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών ) όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση Άρθρο 1 ον ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων,(ειδικών και γενικών) της διακήρυξης και αποδεικνύει από μόνη της ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση όλων των όρων και των διατάξεων του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ο προσφέρων θα υποβάλλει δήλωση του Ν.1599/96 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς του. Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης η είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης, αυτές παρέχονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα θα δηλώνουν υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα που θα παρέχουν υπηρεσίες ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ σύμφωνα με την εγκύκλιο /27/14/31ιουλ.2014 ΥΝΑ/ΔΕΠΑΠΛΕ ΑΡΘΡΟ 2 ον ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η εγκατάσταση του αναδόχου στους χώρους των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Λιμένα Ζακύνθου,η έναρξη των υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους (2015) και όχι αργότερα των δέκα(10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον μειοδότη της κοινοποίησης ανακοίνωσης. 1. Η διάρκεια της παροχής Υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα(12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 3 ον ΓΛΩΣΣΑ Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ΑΡΘΡΟ 4 ον

4 4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Δικαίωμα συμμετοχής προσφοράς έχουν όλα τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς & εταιρείες που ασχολούνται και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα εγγεγραμμένες στα οικεία επιμελητήρια ή επαγγελματικές οργανώσεις οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την ασφάλεια λιμένων. 2. Υγιείς και με φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας. 3. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει εκ των προτέρων να δηλώσουν το ή τα φυσικά πρόσωπα που θα παρέχουν για ένα χρόνο υπηρεσίες ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ σύμφωνα με την εγκύκλιο /27/14/31 Ιουλ ΥΝΑ /ΔΕΠΑΠΛΕ τα οποία φυσικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν : α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας (security) εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων γ) τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό γνώσεις ΑΡΘΡΟ 5 ον ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου όλε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές μετά την αποσφράγιση τους παραλαμβάνονται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη προσφορά β) Ο πλήρης τίτλος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου γ) τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής. Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: Όλα τα δικαιολογητικά όπως αναφέρθηκαν στο άρθρο 4 της παρούσας σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Χωριστός φάκελος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου, όπως περιγράφεται παρακάτω, σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο. Χωριστός φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος μειοδότης θα πρέπει να αναφέρει την τελική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ. Π. Α. Οι φάκελοι τεχνικής & οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

5 5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ΑΡΘΡΟ 6 ον ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1. Κατά την υποβολή των προσφορών η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου ελέγχει την νομιμοποίηση των προσώπων που το υποβάλουν. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών ακολουθεί ο έλεγχος της τεχνικής περιγραφής και στη συνέχεια η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Η διαδικασία περατώνεται την ίδια ημέρα με την υπογραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών των τεχνικών περιγραφών και των οικονομικών προσφορών από τα μέλη της Λιμενικής επιτροπής. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής της τεχνικής περιγραφής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα με την αξιολόγηση των προσφορών Η όλη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Λιμενικής Επιτροπής που υπογράφεται από τα μέλη της ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου έως και δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας αξιολόγησης προσφορών υπ όψιν του κ. Πέτρου Νικ. Ρουμαντζά στο τηλέφωνο Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση του όρου της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου 6.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση της θα γίνει σε όποιον προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, εφόσον έχει προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 8 της παρούσας Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 7 ον ΠΛΗΡΩΜΗ 7.1Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά δίμηνο με την προσκόμιση του Τιμολογίου ή Του Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 7.2 Κατά την λήξη εκάστου διμήνου ο ανάδοχος θα υποβάλει έκθεση με την οποία θα αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί στα πλαίσια των καθηκόντων του, καθώς και τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισε

6 6 7.3 Μαζί με το τιμολόγιο ή Διπλότυπο Παροχής Υπηρεσιών ο ανάδοχος θα προσκομίζει Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα, από τον φορέα ασφάλισης του 7.4 Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 8 ον Προσόντα - δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή απορρίψεως, και με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθμό που αναφέρεται στο παρών άρθρο : 8.1Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). 8.2) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 8.3) Εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας (security) εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων 8.4) Τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό γνώσεις 8.5)Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ 4 ειδ. Α του πδ.118/2007),σύμφωνα με το Άρθρο 9 της παρούσης. 8.6)Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 8.7)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: (Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία και ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης επιστολήςπροσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007). Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1).

7 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. στ) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.( άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007) 7

8 8 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 16 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του ο διαγωνισμός. Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης αυτής. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης Υπηρεσίας. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εξουσιοδότηση εκπροσώπησης Επίσης στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιλαμβάνουν τις κάτωθι πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά Προσφερόμενες Υπηρεσίες 1. Οι τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αξιολογούνται και ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΠΔ118/ Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών: i) υποβολή καταλόγου των υπηρεσιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών και προσδιορίζουν εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρμόδια αρχή μπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με

9 9 βεβαίωση ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση των υπηρεσιών) περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας εάν οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ' εξαίρεση, απαιτείται έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών προκειμένου για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο παρόχος υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της σύμβασης ζ) δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν. Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας Είναι δυνατόν να ζητείται από κάθε διαγωνιζόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει να αποδεικνύει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίζει ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. Ειδικώς, προκειμένου για τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητάει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. Άρθρο 9 ο Εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

10 10 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή ευρώ τετρακόσια (400,00 ). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4 % της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση. Η εγγύηση κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 10 ον Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών Περιεχόμενο Προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας αυτού, στο Τμήμα Γραμματείας του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα,, στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος του Νομικού Προσώπου : Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης:.. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο. Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω : Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ο οποίος θα περιέχει: ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του καθενός δικαιολογητικού του άρθρου 4 της παρούσας. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής & αντίγραφα αυτών θα είναι χωριστά, με τη σειρά που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ο οποίος θα περιέχει:

11 11 ένα (1) Πρωτότυπο, και ένα (1) Αντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή που αναλύεται ανωτέρω σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Δικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόμενα προσόντα τοποθετούνται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ο οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο. Η Οικονομική Προσφορά, περιλαμβάνει δε όλα τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. Οι παραπάνω φάκελοι θα είναι εντός του κυρίως φακέλου και θα είναι σφραγισμένοι καλά. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου που αναφέρονται. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη θεωρούνται ως εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Λιμενική Επιτροπή, δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα,. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Λιμενικής Επιτροπής στην αξιολόγηση των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται μόνο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας αυτής αρχίζει από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από

12 12 τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Οι διαγωνιζόμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος της δημοπρατηθείσας υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα O προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Προσφορά η οποία,, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό Άρθρο 11 ον Αποσφράγιση προσφορών Η Λιμενική Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Διαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων (Δικαιολογητικών. Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς). Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών των τεχνικών προδιαγραφών& οικονομικών προσφορών Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, στο πρακτικό Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Λιμενική Επιτροπή ελέγχει τη

13 13 συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. Μετά την παραπάνω διαδικασία ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές για την αποσφράγισή τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των στοιχείων που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν παραστάθηκε, μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών, μόνο μετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία ως εξής: Των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής και της προσφοράς, εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Λιμενική Επιτροπή προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 16 κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί στον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται εντός της αποκλειστικής ημερομηνίας των 10 ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής Άρθρο 12 ον Διοικητικές Προσφυγές Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και του Ν.3886/ Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νομοθετήματα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Άρθρο 13 ον Προσφερόμενη τιμή Νόμισμα Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή για την παροχή της Υπηρεσίας. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ( ). Προσφορά που περιέχει τιμή για υπηρεσία σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14 14 Άρθρο 14 ον Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός των όρων της παρούσας Διακήρυξης και της πρόσκλησης του ανάδοχου, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω 1. είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς κατόπιν βαθμολογίας: Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μικρότερο λόγο της ανοιγμένης συνολικής προσφοράς (η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα,) προς τη συνολική βαθμολογία των προσόντων και δικαιολογητικών Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από άποψη συμφέρουσα προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον από άποψη συμφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον από άποψη συμφέρουσα προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου16, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής αυτού. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως Απαράδεκτη Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Άρθρο 15 ον Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου μπορεί να αποφασίσει για : Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

15 15 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Άρθρο 16 ον Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.3 της παρούσας που απαιτούνται κατά τη σύναψη της σύμβασης 1. Αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2. Εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας (security)εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων 3. Τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό γνώσεις 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματος του.το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 5. την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. δεν έχει συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δεν έχει συμμετοχή σε δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). δεν έχει συμμετοχή σε απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκα-τάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.

16 16 Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Δεν έχει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκα-τάστασής του. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από την κατοχύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω (πχ μη αναφορά, ασαφής ή εσφαλμένη αναφορά) μπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 16 της παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο αποκλεισμού του αναδόχου από τον διαγωνισμό. Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται με τη σειρά που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη σε καλά σφραγισμένο φάκελο και θα φέρουν ευκρινώς στην άνω δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθμό που αναγράφεται για καθένα δικαιολογητικό στο παρόν άρθρο. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς : Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας ή του αναδόχου με τη διακριτική επωνυμία ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή Αναδόχου». Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». Ο πλήρης τίτλος του Ν.Π.Δ.Δ :..

17 17 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο. Άρθρο 17 ον. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την παροχή της υπηρεσίας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει καθήκοντα Υ Α Λ Ε / Α Υ Α Λ Ε. σύμφωνα πάντοτε με τα κάτωθι από τα οποία απορρέουν και τα σχετικά προσόντα και υποχρεώσεις αυτών. Οι υπηρεσίες που ζητούνται: 1. Καθορισμός Υ. Α. Λ. Ε Όπως απαιτείται από τον κώδικα I. S. P. S. Ο υπεύθυνος Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης ( Υ. Α. Λ. Ε. ) είναι αρμόδιος για την ασφάλεια της. Η επίβλεψη και ο χειρισμός αυτού του συστήματος διαχείρισης και ασφάλειας αναλαμβάνεται, από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης ( Υ.Α.Λ.Ε/ΑΥΑΛΕ.) ο οποίος αναλαμβάνει τον συντονισμό μεταξύ της επιχείρησης και του Αξιωματικού Ασφαλείας πλοίου ( Α. Α. Π. ) σε θέματα κώδικα I S P S. Ο Υ. Α. Λ. Ε και ο Αναπληρωτής Υ. Α. Λ. Ε,θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 17.1,17.2,17.3 του κώδικα ISPS (Π.Δ 56/2004 ΦΕΚ. 47 Α ) 2. Καθήκοντα και ευθύνες του ΥΑΛΕ ή αναπληρωτή ΑΥΑΛΕ (ISPS Α-17 και Β 16,17,18 Πέραν των προβλέψεων του μέρους Β/16,17,18 του Κώδικα τα καθήκοντα και ευθύνες του ΥΑΛΕ ή Αναπληρωτή ΥΑΛΕ περιγράφονται στις προβλέψεις της παραγράφου 17.2/Α/ Μέρους του Κώδικα ως ακολούθως : Η διενέργεια εκτενούς αρχικής επιθεώρησης ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική αξιολόγηση ασφαλείας της Λ.Ε. Τη διασφάλιση της εκπόνησης και διατήρησης σχεδίου ασφαλείας της Λ.Ε. Την εφαρμογή και άσκηση του σχεδίου ασφαλείας της Λ.Ε. Την διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων ασφαλείας της Λ.Ε., για την διασφάλιση της συνέχισης ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας. Την υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις και την ενσωμάτωση τους κατά περίπτωση στο σχέδιο ασφάλειας της Λ.Ε., προκειμένου να διορθώνονται οι ελλείψεις και να ενημερώνεται το σχέδιο, ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη σχετικές αλλαγές στη Λ.Ε.

18 18 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της επαγρύπνησης του προσωπικού της Λ. Ε. σχετικά με την ασφάλεια. Διασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της Λ.Ε. Αναφορά περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια της Λ.Ε., στις αρμόδιες Αρχές και την τήρηση σχετικών Αρχείων. Συντονισμό εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας της Λ.Ε., με τον αρμόδιο υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας και τον αξιωματικό ασφάλειας του πλοίου Συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφαλείας, ως κρίνεται σκόπιμο. Διασφάλιση της τήρησης των προτύπων (επιλογής) για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της Λ.Ε. Τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας υποβολής σε δοκιμές βαθμονόμησης και συντήρησης του εξοπλισμού εάν υπάρχει και Τη στήριξη των αξιωματικών ασφάλειας πλοίων στην επιβεβαίωση της ταυτότητας εκείνων που ζητούν να επιβιβαστούν στο πλοίο, όταν ζητείται. Παρόλο που ο ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ, σύμφωνα με την παρ του Μέρους Β, του Κώδικα ISPS δεν απαιτείται να αναλαμβάνει προσωπικά όλα τα καθήκοντα που σχετίζονται με την θέση αυτή, η τελική ευθύνη, για την διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης τους ανήκει σ αυτόν. Άρθρο 18 ον Ανακοίνωση κατακύρωσης Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Άρθρο 19 ον Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε

19 19 δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, με απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. Η κήρυξη αναδόχου έκπτωτου, ισχύουν τα άρθρα 32,33 και 34 του Π.Δ 118/2007 Άρθρο 20 ον Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις υπηρεσίες οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τις υπηρεσίες της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ παραλείψεις πλημμελούς υπηρεσίας κ.α, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση με το 10% της διμηνιαίας αποζημίωσης, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση της Λ.Ε του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Σε κάθε περίπτωση η Λ.Ε του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τη Λ.Ε. του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Λ.Ε του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου αζημίως για αυτό για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία σύμβαση Άρθρο 21 ον Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά δίμηνο από την αρμόδια υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά δίμηνο για την εξόφληση παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι : Τιμολόγιο ή απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για υπηρεσίες προηγούμενου διμήνου Βεβαίωση του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική ενημερότητα). Φορολογική ενημερότητα.

20 20 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 22 ον Κρατήσεις Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Άρθρο 23 ον Ισχύς της σύμβασης Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης μονομερώς του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου για δώδεκα (12) ακόμη μήνες. Επιπλέον παράταση πέραν αυτού του χρόνου των δώδεκα (12) μηνών προϋποθέτει την έγκριση : α) της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου β) την σύμφωνη γνώμη του ανάδοχου, με τις εξής προϋποθέσεις: ι) η συνολική παράταση ισχύος της σύμβασης (αρχική και επιπλέον) δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. ιι)στο χρονικό διάστημα των παραπάνω αναφερομένων παρατάσεων θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης και ιιι) η πληρωμή προς τον ανάδοχο θα είναι συνέχεια & ίση της ετήσιας συμβατικής δαπάνης της προηγουμένης. H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού εξόδων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Σε περίπτωση που το Υπουργείο Ναυτιλίας &Αιγαίου ή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη/παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Λ.Τ.Ζ με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου μπορεί να μειώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις μέχρι και του συνόλου αυτών. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης και της οικείας Σύμβασης. Άρθρο 24 ον Προδιαγραφές Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, εφαρμογή, αναθεώρηση και διατήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και ως σύνδεσμος µε τους Αξιωματικούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002910711 2015-07-14

15PROC002910711 2015-07-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΈΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα