ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)"

Transcript

1 1 U.S. Department of Homeland Security ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Contact: DHS Press Office, (202) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΒΗΕΑ (VWP) ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ESTA ESTA ΚΑΗ ΣΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ESTA ΠΩ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΣΔ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA ΑΝΑΝΔΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ESTA ESTA ΚΑΗ ΣΟ Η-94W ESTA ΚΑΗ ΒΗΕΔ ΓΗΑ ΖΠΑ ΑΡΝΖΔΗ ESTA ESTA ΓΗΑ ΣΗ ΝΔΔ ΔΝΣΑΞΔΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΒΗΕΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ESTA Δ: Ση είλαη ην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα γηα Σαμηδησηηθή Άδεηα; Α: Σν Ζιεθηξνληθφ χζηεκα γηα Σαμηδησηηθή Άδεηα (ESTA) είλαη έλα απηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ηαμηδησηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξφγξακκαηνο Απαιιαγήο απφ Βίδα (VWP); θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ESTA, ν VWP ηαμηδηψηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ/ηεο γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ VWP.

2 2 Δ: Γηαηί ρξεηάδεηαη άδεηα ΔΣΑ γηα ηαμίδηα κε πξννξηζκό ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξόγξακκαηνο Απαιιαγήο από Βίδα (VWP); Α: Ζ «Δθαξκνγή Σσλ πζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9/11 κε Ννκνζεηηθή Πξάμε ηνπ 2007» ηξνπνπνίεζαλ ην Κεθάιαην 217 ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο πνπ δηέπεη ηα πεξί Μεηαλάζηεπζεο θαη Τπεθνφηεηαο (ΗΝΑ) ππνρξεψλεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (DHS) λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηαμηδησηηθήο άδεηαο θαη άιια κέηξα γηα λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ VWP. Σν ESTA πξνζζέηεη έλα αθφκα επίπεδν αζθάιεηαο πνπ επηηξέπεη ζην DHS λα θαζνξίζεη, πξηλ ην ηαμίδη, εάλ έλα άηνκν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Δ: Δίλαη ην ΔΣΑ βίδα; Α: Όρη. Ζ εγθεθξηκέλε ηαμηδησηηθή άδεηα ηνπ ESTA δελ είλαη βίδα. Γελ πιεξνί ηηο λνκηθέο ή ξπζκηζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα αληηθαηαζηήζεη κηα Ακεξηθαληθή βίδα φηαλ απηή απαηηείηαη απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Νφκν. Άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηζρχνπζα βίδα ζα ζπλερίζνπλ λα κπνξνχλ λα ηαμηδεχνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε απηή ηελ βίδα γηα ηνλ ζθνπφ πνπ απηή εθδφζεθε. Άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηζρχνπζεο βίδεο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ αίηεζε γηα ESTA. Δ: Πνηνί λόκνη δηέπνπλ ην ΔΣΑ; Α: Σν ESTA απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 217 ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο πνπ δηέπεη ηα πεξί Μεηαλάζηεπζεο θαη Τπεθνφηεηαο (ΗΝΑ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Κεθάιαην 711 «Δθαξκνγή Σσλ πζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9/11 κε Ννκνζεηηθή Πξάμε ηνπ 2007». Απηή ε λνκνζεζία ππνρξεψλεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (DHS) λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαζνξηζκνχ, ηεο πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ επηζθεπηψλ πξηλ λα επηβηβαζηνχλ γηα λα ηαμηδέςνπλ ζηηο ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ VWP θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Δ: Πσο ην ESTA πεξηνξίδεη ηηο δηαξξννέο ηεο αζθάιεηαο ηνπ VWP; Α: Σν ESTA ππνζηεξίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ δηαξξνψλ ηεο αζθάιεηαο ηνπ VWP επηηξέπνληαο ζην DHS λα θαζνξίζεη, πξηλ ηελ επηβίβαζε ηνπ αηφκνπ ζε θάπνην κεηαθνξέα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, εάλ απηφ ην άηνκν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηαμηδέςεη ζηα πιαίζηα ηνπ VWP, θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Σν ESTA δηνξζψλεη γλσζηά ηξσηά ζεκεία ηνπ ηαμηδηνχ ρσξίο βίδα κε ηελ εθαξκνγή ελφο επηπιένλ επηπέδνπ πξννδεπηηθήο εμνλπρηζηηθήο έξεπλαο ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ DHS πνπ ζα αλαιάβεη απηή ηελ έξεπλα λα επηθεληξσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κηθξφ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ επηθίλδπλσλ ηαμηδησηψλ. Δ: Τπάξρνπλ άιιεο ρώξεο πνπ εθαξκόδνπλ παξόκνην ζύζηεκα αθίμεσλ ηαμηδησηώλ;

3 3 Α: Ζ Κπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο έρεη έλα παξφκνην πξφγξακκα κε ην ESTA, πνπ νλνκάδεηαη Ζιεθηξνληθή Σαμηδησηηθή Αξρή. Ζ Ζιεθηξνληθή Σαμηδησηηθή Αξρή είλαη ζπγθξίζηκε κε ην ESTA, ζε απηφ νη ηαμηδηψηεο πνπ ζθνπέπνπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Απζηξαιία κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κηα αίηεζε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαμηδησηηθήο Αξρήο. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΒΗΕΑ (VWP) Δ: Ση είλαη ην Πξόγξακκα Απαιιαγήο από Βίδα (VWP); Α: Σν Πξφγξακκα Απαιιαγήο απφ Βίδα (VWP) ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (DHS) θαη επηηξέπεη ζηνπο επηιέμηκνπο θαηνίθνπο ή ππεθφνπο ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηνπξηζκφ ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο γηα παξακνλή κέρξη 90 εκέξεο ή ιηγφηεξν ρσξίο απφθηεζε βίδαο. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην VWP είλαη δηαζέζηκεο ζην Δ: Πνηέο ρώξεο ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Απαιιαγήο από Βίδα (VWP); Α: Πνιίηεο ή ππήθννη ησλ αθφινπζσλ θξαηψλ είλαη θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν επηιέμηκνη γηα λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θάησ απφ ην VWP: Αλδφξα Ηζιαλδία Ννξβεγία Απζηξαιία Ηξιαλδία Πνξηνγαιία Απζηξία Ηηαιία Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Βέιγην Ηαπσλία αλ Μαξίλν Μπξνπλέτ Λεηνλία ηγθαπνχξε Σζερία Λίρηελζηατλ ινβαθία Γαλία Ληζνπαλία ινβελία Δζζνλία Λνπμεκβνχξγν Ηζπαλία Φηλιαλδία Μάιηα νπεδία Γαιιία Μφλαρν Διβεηία Γεξκαλία Οιιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Οπγγαξία Νέα Εειαλδία Δ: Πνηέο πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνί ην δηαβαηήξην γηα λα ηαμηδέςεηε θάησ από ην VWP; Α: Σν ηαμίδη θάησ απφ ην VWP πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ηαμηδηψηεο πνπ θαηέρνπλ δηαβαηήξηα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο. Όινη νη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP, ζα πξέπεη ην ιηγφηεξν λα έρνπλ δηαβαηήξην κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε. Δπηπξνζζέησο, αλάινγα κε ην πφηε έρεη εθδνζεί ην δηαβαηήξην ηνπ VWP ηαμηδηψηε, κπνξεί λα ηζρχνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο: Οη ππήθννη ηεο Σζερίαο, Δζζνλίαο, Οπγγαξίαο, Λεηνλίαο, Ληζνπαλίαο, Μάιηαο, Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο, θαη ινβαθίαο ππνρξενχληαη λα θέξνπλ δηαβαηήξηα κε

4 4 ελζσκαησκέλν ηζηπ πνπ ζα πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία (Ζιεθηξνληθφ Γηαβαηήξην). Τπήθννη άιισλ VWP θξαηψλ: o Γηαβαηήξηα κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε πνπ εθδφζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ/επεθηάζεθαλ ζηηο ή κεηά 26/10/06: Σα δηαβαηήξηα ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ελζσκαησκέλν ηζηπ κε πιεξνθνξίεο απφ ηε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία (Ζιεθηξνληθφ Γηαβαηήξην). o Γηαβαηήξηα κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε πνπ εθδφζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ/επεθηάζεθαλ κεηαμχ 26/10/05 θαη 25/10/06: ηα δηαβαηήξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηππσκέλεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο ζηε ζειίδα ησλ ζηνηρείσλ ή ελζσκαησκέλν ηζηπ κε πιεξνθνξίεο απφ ηε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία. o Γηαβαηήξηα κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε πνπ εθδφζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ/επεθηάζεθαλ πξηλ ηηο 26/10/05: δελ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο. Παξαθαινχκε απεπζπλζείηε ζην «Σαμηδησηηθφ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απαιιαγήο απφ Βίδα» Visa Waiver Program Traveler Guide ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Σεισλεηαθήο θαη πλνξηαθήο Πξνζηαζίαο ησλ ΖΠΑ (CBP) γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαβαηεξίσλ. ESTA ΚΑΗ ΣΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Δ: Πσο ζα πξνζηαηέςεη ε Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ην απόξξεην ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ESTA θαη πνηόο ζα έρεη πξόζβαζε ζε απηά; Α: Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο αηηνχληεο κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ ESTA ζα ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο απζηεξέο δηαηάμεηο θαη ειέγρνπο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί γηα παξφκνηα πξνγξάκκαηα ηαμηδησηηθήο δηαινγήο. Ζ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε κφλν ζηα άηνκα πνπ ιφγσ επαγγεικαηηθήο αλάγθεο ρξεηάδεηαη λα ηηο γλσξίδνπλ. Δ: Γηα πόζν θαηξό ζα θπιάζνληαη ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ESTA; Α: Σα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ESTA παξακέλνπλ ελεξγά γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα ηζρχεη ε άδεηα ESTA, πνπ είλαη γεληθά γηα δχν ρξφληα, ή κέρξη λα ιήμεη ην δηαβαηήξην ηνπ ηαμηδηψηε, φπνην ζπκβεί πξψην. Σν DHS ζα δηαηεξήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ επηπιένλ ρξφλν κεηά ηνλ νπνίν ζα αξρεηνζεηεζνχλ γηα 12 ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηελ αλάζπξζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηβνιή λφκνπ, ηελ εζληθή αζθάιεηα, θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αξρεηνζεηεζνχλ ν αξηζκφο ησλ αμησκαηνχρσλ κε πξφζβαζε ζε απηέο ζα είλαη αθφκα πην πεξηνξηζκέλνο. Απηή ε δηαηήξεζε ζπλάδεη θαη κε ηελ ππεξεζία έξεπλαο ζπλφξσλ ηνπ CBP θαη κε ηελ αζθάιεηα ζπλφξσλ πνπ επηβιήζεθε ζην CBP απφ ην Κνγθξέζν. Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ελεξγά αξρεία ησλ δησθηηθψλ αξρψλ, αξρεία ηνπ CBP πνπ ηαηξηάδνπλ κε απηά ησλ

5 5 δησθηηθψλ αξρψλ, θαη/ή εξεπλψλ ή ππνζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηηήζεσλ γηα ESTA πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζα παξακέλνπλ γηα πάληα πξνζβάζηκα ζηε δηάζεζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ κε ηηο ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη. Καζψο πξνρσξνχλ νη κεηαβαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ DHS ζε κηα κε έληππε Η-94W, ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ESTA κε ην ρξφλν ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο έληππεο Η-94W. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ESTA ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο έληππεο Η-94W, ην ESTA ζα δηαηεξείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θχιαμεο γηα ηελ Η- 94W, πνπ είλαη 75 ρξφληα. Δ: Θα κνηξάδεηαη ην DHS ηα ζηνηρεία ηνπ ESTA κε άιινπο; Α: Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα δηαηεξνχληαη ζην ESTA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιια ηκήκαηα ηνπ DHS βάζε ηεο αλάγθεο ηνπο λα γλσξίδνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο. χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ DHS θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (DOS) πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αίηεζεο ESTA κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ κε πξνμεληθνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (DOS), πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ ψζηε λα θαζνξίζνπλ εάλ κηα βίδα ζα πξέπεη λα εθδνζεί ζηνλ αηηνχληα κεηά ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο ESTA. Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα κνηξαζηνχλ κε ηηο αξκφδηεο νκνζπνλδηαθέο, πνιηηεηαθέο, ηνπηθέο, θπιεηηθέο θαη μέλεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ή πνιπκεξείο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ππεχζπλνπο γηα έξεπλα θαη δίσμε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο, ή γηα επηβνιή ή εθαξκνγή, ελφο λνκνζεηήκαηνο, θαλφλα, θαλνληζκνχ, δηαηάγκαηνο ή άδεηαο, ή φπνπ ζεσξεί ην DHS φηη νη πιεξνθνξίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή αζηηθψλ ή πνηληθψλ λφκσλ. Δπηπξνζζέησο, πιεξνθνξίεο κπνξεί λα κνηξαζηνχλ φηαλ ην DHS εχινγα ζεσξεί φηη ηέηνηα ρξήζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηηο αληηηξνκνθξαηηθέο πξνζπάζεηεο ή ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εζληθή ή δηεζλή αζθάιεηα ή ην ππεξδηεζλέο έγθιεκα. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κνηξαζηνχλ ζα ζπλερίζνπλ λα ππφθεηληαη ζην χζηεκα Ννκνζεηηθήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα Πεξί Απνξξήηνπ ησλ Αξρείσλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Οκνζπνλδηαθφ Μεηξψν ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2008 θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ DHS. Μνινλφηη νη κεηαθνξείο δελ ζα ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ παξέρνπλ νη ηαμηδηψηεο ζην DHS ζα ιακβάλνπλ επηβεβαίσζε ηεο θαηάζηαζεο ESTA ηνπ επηβάηε κέζσ Πξνεγκέλνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Δπηβαηψλ (APIS)/χζηεκα APIS Γξήγνξεο Αλαδήηεζεο (AQQ) φπνπ ππνδεηθλχεηαη αλ ρξεηάδεηαη κηα ESTA ή αλ έρεη εγθξηζεί άδεηα. Δ: Σν DHS ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ησλ αηηήζεσλ γηα θάπνην άιιν ζθνπό εθηόο από ηνλ θαζνξηζκό ηεο πιεξόηεηαο ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ην ESTA;

6 6 Α: Σν DHS ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο γηα λα ειέγμεη ην άηνκν πξνηνχ εγθξίλεη ηελ άδεηα γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. αλ κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, πιεξνθνξίεο πνπ αλαγλσξίδνπλ χπνπηνπο ή γλσζηνχο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ θαη άιια άηνκα πνπ απαζρνινχλ ηηο αξρέο ζα δίδνληαη ζηηο αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο, ππεξεζία εζληθήο αζθάιεηαο, θαη/ή αληηηξνκνθξαηηθή ππεξεζία. ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA Δ: Πνηόο πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ειεθηξνληθή ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Όινη νη ππήθννη ή πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηνπ VWP πνπ ζρεδηάδνπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα πξνζσξηλνχο επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή αλαςπρή ζηα πιαίζηα ηνπ VWP απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ ειεθηξνληθή ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA πξηλ επηβηβαζζνχλ ζε αεξνπιάλν ή πινίν πνπ θαηεπζχλεηαη ζηηο ΖΠΑ. πλνδεπφκελα θαη αζπλφδεπηα παηδηά, αζρέησο ειηθίαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή έγθηζε ESTA. Κάπνην ηξίην άηνκν, φπσο θάπνηνο ζπγγελήο ή ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ESTA γηα θάπνηνλ ηαμηδηψηε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απαιιαγήο απφ Βίδα(VWP). Δ: Τπήθννη ή πνιίηεο ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην VWP απαηηείηαη λα ζπκπιεξώζνπλ ESTA εάλ κόλν δηέξρνληαη κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ κε θαηεύζπλζε θάπνηα άιιε ρώξα; Α: Ναη. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ έρνπλ πιένλ πξφγξακκα Γηέιεπζεο Υσξίο Βίδα, έηζη θαηάιιεινη ππήθννη ή πνιίηεο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην VWP απαηηείηαη λα έρνπλ είηε ESTA ή βίδα γηα λα δηέιζνπλ κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Δάλ ν ηαμηδηψηεο ζρεδηάδεη κφλν λα δηέιζεη κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κε θαηεχζπλζε θάπνηα άιιε ρψξα, φηαλ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε ESTA, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηηο ιέμεηο «ε Γηέιεπζε» θαη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ/ηεο ζηηο γξακκέο ηεο δηεχζπλζεο θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα «Γηεχζπλζε ελφζσ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο». Δ: Οη θάηνηθνη ησλ Βεξκνύδσλ, Καλαδά, ησλ Νήζσλ Μάξζαι, ή Μηθξνλεζίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ESTA; Α: Όρη. Ζ αίηεζε ESTA ρξεηάδεηαη κφλν γηα ηνπο πνιίηεο ή ππεθφνπο ησλ ρσξψλ ηνπ VWP. ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ESTA

7 7 Δ: Πόηε ζα πξέπεη νη ηαμηδηώηεο λα έρνπλ ηελ άδεηα ESTA; Α: Απφ ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2009, φινη νη ηαμηδηψηεο απαηηείηαη λα έρνπλ κηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA πξηλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Δ: Πόηε κπνξεί έλαο ηαμηδηώηεο λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Οπνηεδήπνηε, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν κφιηο ν VWP ηαμηδηψηεο αξρίζεη λα ζρεδηάδεη ην ηαμίδη ηνπ γηα επίζθεςε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ESTA κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ ESTA ζην https://esta.cbp.dhs.gov. Δ: Ση ζα ζπκβεί εάλ έλαο VWP ηαμηδηώηεο πεηάμεη γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ESTA αιιά δελ έρεη ESTA; Α: ηνπο VWP ηαμηδηψηεο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη άδεηα ESTA κπνξεί λα ηνπο αξλεζνχλ ηελ επηβίβαζε, λα έρνπλ ηελ εκπεηξία δηαδηθαζηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ, ή λα ηνπο αξλεζνχλ ηελ είζνδν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε θάπνηα πχιε εηζφδνπ. Δ: Οη VWP ηαμηδηώηεο πνπ έξρνληαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο από κηα κε-vwp ρώξα ρξεηάδνληαη ESTA; Α: Όινη νη VWP ηαμηδηψηεο πνπ θζάλνπλ κε αεξνπιάλν ή πινίν πνπ έρεη πξννξηζκφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, άζρεηα απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ή ηελ πχιε επηβίβαζεο, απαηηείηαη λα έρνπλ εγθεθξηκέλε ESTA. Δ: Δίλαη ιηγόηεξν από 72 ώξεο πξηλ ην ηαμίδη κνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Μόιηο ελεκεξώζεθα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ESTA ηη κπνξώ λα θάλσ; Α: Παξ φηη ην CBP πξνηείλεη λα ππνβάιεηε ESTA ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο πξηλ ην ηαμίδη, είλαη δπλαηφ λα θάλεηε ηε δηαδηθαζία ηεο ESTA νπνηαδήπνηε ψξα πξηλ ηελ επηβίβαζε. Οη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο ιακβάλνπλ απάληεζε κέζα ζε δεπηεξφιεπηα. Δ: Ση ζπκβαίλεη κε ηνπο VWP ηαμηδηώηεο ρσξίο ESTA ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ; Θα ηνπο αξλεζνύλ ηελ επηβίβαζε; Σν CBP ζα έρεη ηελ επζπθξηζία ζηηο πύιεο εηζόδνπ ώζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα επείγνπζεο πεξηπηώζεηο; Α: Απφ ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ νη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ηελ έγθξηζε ESTA δελ ζα ηνπο επηηξαπεί ε είζνδνο. Σν CBP ζα εμεηάδεη μερσξηζηά ηελ θάζε πεξίπησζε. Δ: Ση ζα θάλνπλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηηο θαη κεηά ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ; Θα αξλεζνύλ ηελ επηβίβαζε θαη/ή έρνπλ ηε δηθαηνδνζία λα αξλεζνύλ επηβίβαζε; Α: Μεηά ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ επηβίβαζε ζε ηαμηδηψηεο ηνπ VWP ρσξίο ηελ εγθεθξηκέλε ESTA.

8 8 ΠΩ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΣΔ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA Δ: Πσο έλαο ηαμηδηώηεο ζα θάλεη αίηεζε γηα άδεηα ESTA γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο; Α: Σν ESTA είλαη δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε αίηεζε γηα άδεηα ESTA, πεγαίλεηε ζην https://esta.cbp.dhs.gov/, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο εξσηήζεηο, θαη λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα άδεηα ηαμηδηνχ. Οη ηαμηδηψηεο δελ ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ESTA ζε θάπνηα πχιε εηζφδνπ ησλ ΖΠΑ ή ζε πξεζβεία ή πξνμελείν ησλ ΖΠΑ. Δ: Δίλαη απηόο ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο αζθαιήο θαη απόξξεηνο; Α: Ναη. Απηφο ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη εθαξκφδεη ηερλνινγία πνπ απνηξέπεη ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξείηε θαη πξνβάιιεηε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο αηηνχληεο κέζσ ηνπ ESTA ηζηνρψξνπ ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο απζηεξνχο ειέγρνπο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί γηα παξφκνηα πξνγξάκκαηα ηαμηδησηηθήο δηαινγήο φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο Ακεξηθαληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβάλνκέλσλ αιιά φρη πεξηνξηζκέλσλ ζηνλ Οκνζπνλδηαθφ Γηνηθεηηθφ Νφκν Αζθαιείαο Πιεξνθνξηψλ. Ζ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε απηνχο πνπ ιφγσ επαγγεικαηηθήο αλάγθεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ απηά ηα ζηνηρεία. Δ: Δάλ έλαο ηαμηδηώηεο έρεη ιάβεη άδεηα κέζσ ESTA γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απηό ζεκαίλεη όηη ν ηαμηδηώηεο κπνξεί λα εηζέιζεη ζηε ρώξα; Α: Όρη απαξαίηεηα. Ζ άδεηα ESTA επηηξέπεη ζηνλ ηαμηδηψηε κφλν λα επηβηβαζηεί ζε θάπνην κεηαθνξέα γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Όπσο κηα έγθπξε βίδα δελ θαζνξίδεη ηελ είζνδν, έηζη θαη κηα εγθεθξηκέλε ESTA δελ είλαη εγγχεζε εηζφδνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ θάπνηα πχιε εηζφδνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη αμησκαηηθνί ηεο ππεξεζίαο Σεισλεηαθήο θαη πλνξηαθήο Πξνζηαζίαο ησλ ΖΠΑ παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα εηζφδνπ ζηηο πχιεο εηζφδνπ ησλ ΖΠΑ ή πξνβαίλνπλ ζε πξν-ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Δ: Μπνξεί έλαο VWP ηαμηδηώηεο κε πεξηζζόηεξα από έλα δηαβαηήξηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε δηαθνξεηηθό δηαβαηήξην από απηό πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ αίηεζε ESTA; Α: Όρη. Κάζε VWP ηαμηδηψηεο πξέπεη λα έρεη κηα εγθεθξηκέλε ESTA γηα ην δηαβαηήξην πνπ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δάλ ν ηαμηδηψηεο απνθηήζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηλνχξγηα αίηεζε ESTA γηα ην θαηλνχξγην ηνπ/ηεο δηαβαηήξην.

9 9 Δ: Σν δηαβαηήξην κνπ εθδόζεθε ζην εμσηεξηθό. Πσο πξέπεη λα απαληήζσ ζηελ εξώηεζε «Υώξα Έθδνζεο Γηαβαηεξίνπ»; Α: Ο αηηψλ ζα πξέπεη λα δηαιέμεη ηελ ρψξα ηεο ππεθνφηεηά ηνπ/ηεο θαη φρη ηελ θπζηθή ηνπνζεζία φπνπ εθδφζεθε ην δηαβαηήξην. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα έρεηε Ηαπσληθφ δηαβαηήξην πνπ εθδφζεθε ζηηο ΖΠΑ, δηαιέμηε Ηαπσλία. Δ: Πόζν θαηξό πξηλ ην ηαμίδη κνπ πξέπεη λα ππνβάισ αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Οη αηηήζεηο ESTA κπνξνχλ λα θαηαζέηνληαη νπνηεδήπνηε πξηλ ην ηαμίδη ζηηο ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ VWP, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ESTA παξέρεη κηα ζρεδφλ άκεζε απάληεζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηαμίδη ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Ωζηφζν, ην DHS ζπληζηά νη αηηήζεηο ESTA λα ππνβάινληαη κφιηο ν VWP ηαμηδηψηεο αξρίζεη λα ζρεδηάδεη ην ηαμίδη ηνπ γηα λα επηζθεθζεί ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη VWP ηαμηδηψηεο δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα ηαμηδηνχ ζηηο ΖΠΑ γηα λα αηηεζνχλ γηα ESTA. Μφιηο νη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP αξρίζνπλ λα ζρεδηάδνπλ ην ηαμίδη ηνπο γηα λα επηζθεθζνχλ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνπο πξνηξέπνπκε λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άδεηα κέζσ ηνπ ESTA ηζηνρψξνπ. Αλ θαη δελ απαηηείηαη, νη ηαμηδηψηεο ελζαξξχλνληαη λα παξέρνπλ ηηο δηεπζχλζεηο πξννξηζκνχ θαη ηα δξνκνιφγηα ηνπο. Κάζε εγθεθξηκέλε αίηεζε ESTA ζα ηζρχεη γεληθά γηα πεξίνδν δχν εηψλ ή κέρξη λα ιήμεη ην δηαβαηήξην ηνπ αηηνχληα, φπνην ζπκβεί πξψην. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε. Δ: Ση ζπκβαίλεη όηαλ έλαο ηαμηδηώηεο ππνβάιεη κηα αίηεζε θαη πόζν ρξόλν ρξεηάδεηαη ην ESTA γηα λα δηεθπεξαηώζεη κηα αίηεζε; Α: ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ESTA ζα παξαρσξήζεη κηα ζρεδφλ άκεζε απφθαζε ηθαλφηεηαο γηα ηαμίδη ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ γηα κηα αίηεζε ESTA: Έγθξηζε Αίηεζεο, Αίηεζε ζε Δθθξεκφηεηα, θαη ην Σαμίδη Γελ Δγθξίλεηαη. Οη αηηνχληεο πνπ ιακβάλνπλ κηα έγθξηζε κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Αηηνχληεο πνπ ιακβάλνπλ απάληεζε φηη ε Άδεηά ηνπο είλαη ζε Δθθξεκφηεηα ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ην Γηαδπθηηαθφ ρψξν γηα ελεκεξψζεηο ιήςεο ηεο ηειηθήο απάληεζεο πνπ ζηέιλεηαη κέζα ζε 72 ψξεο. Οη αηηνχληεο ησλ νπνίσλ ε αίηεζε ESTA απνξξίθζεθε ζα παξαπέκπνληαη ζην γηα πιεξνθνξίεο σο πξνο ην πσο ζα θάλνπλ αίηεζε γηα βίδα πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.

10 10 Δ: Πόζν δηάζηεκα ηζρύεη ε ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Κάζε εγθεθξηκέλε αίηεζε ESTA ζα ηζρχεη γεληθά γηα δηάζηεκα δχν εηψλ, θαη ζα επηηξέπεη πνιιαπιέο επηζθέςεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη αίηεζε γηα άιιε ESTA. Οη ηαμηδηψηεο πνπ ηα δηαβαηήξηα ηνπο ζα ιήμνπλ ζε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα ζα ιάβνπλ κηα ESTA πνπ ζα ηζρχεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε. Δ: Πνηό είλαη ην θόζηνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε; Α: Σν DHS απηή ηε δεδνκέλε ζηηγκή δελ εηζπξάηεη θάπνην πνζφ γηα ηηο αηηήζεηο ESTA. Ωζηφζν, κπνξεί ζην θνληηλφ κέιινλ λα ππάξμεη θάπνην αληίηηκν. Ζ αίηεζε ESTA είλαη πξνο ην παξφλ δσξεάλ, αλ θαη θάπνηεο κε-θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα ρξεψζνπλ θάπνην πνζφ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ αίηεζε ESTΑ. Δπηπξνζζέησο, ν Ακεξηθαληθφο λνκηθφο θψδηθαο πνπ εγθξίλεη ην ESTA επίζεο εγθξίλεη έλα πνζφ γηα ππεξεζίεο γηα λα θαιχςεη ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν DHS πξνβιέπεη ηελ επηβνιή θάπνηνπ κηθξνχ αληηηίκνπ ζην θνληηλφ κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σν χςνο απηνχ ηνπ αληηηίκνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί, αιιά ζα είλαη θάπνην ειάρηζην πνζφ. Δ: Ση είλαη ην πνζό ησλ $10.00 γηα ην ESTA; Α: Ζ αίηεζε ESTA είλαη πξνο ην παξφλ δσξεάλ. Σν Κνγθξέζν ηε παξνχζα πεξίνδν εμεηάδεη ηελ πξνψζεζε λνκνζεηήκαηνο κε ηίηιν «Νφκνο Πεξί Πξνψζεζεο Σαμηδίνπ» (ΣΡΑ). Δάλ απηφ ην λνκνζέηεκα εθαξκνζζεί, απαηηεί απν ην DHS λα ζπιιέγεη θάπνην πνζφ απφ ηνπο VWP ηαμηδηψηεο γηα ηε πξνψζεζε ηαμηδηνχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηφ ην λνκνζέηεκα δελ έρεη αθφκα πεξάζεη απφ ην Κνγθξέζν. Δ: Γλσξίδσ άιινπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ βνεζνύλ ηνπο ηαμηδηώηεο κε ηε δηαδηθαζία αίηεζεο ESTA. Τπάξρεη θάπνην πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε θάπνηνπ από απηνύο ηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο; Α: Όρη. Ζ ρξήζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηαμηδησηηθήο άδεηαο κέζσ ESTA δελ ζα επηζπεχζεη ηελ ρνξήγε ηεο έγθξηζεο. Οη VWP ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη φηη ηξίηα άηνκα κε-αλαγλσξηζκέλα έρνπλ θαζηεξψζεη Ηζηνρψξνπο πνπ ρξεψλνπλ θάπνην πνζφ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ESTA θαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ESTA γηα ινγαξηαζκφ ηνπ VWP ηαμηδηψηε. Οη επηρεηξήζεηο

11 11 απηέο θαη νη Ηζηνρψξνη δελ αλαγλσξίδνληαη, δελ ζπλεξγάδνληαη, ή ζρεηίδνληαη θαηά ηνλ νηνδήπνηε ηξφπν κε ην DHS ή κε ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ζ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δελ ρξεψλεη θάπνην πνζφ γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ ππνβνιή, ή ηελ απφθηεζε ηαμηδησηηθήο άδεηαο κέζσ ηνπ Ηζηνρψξνπ ηνπ ESTA. Δ: Μπνξνύλ κειινληηθνί ηαμηδηώηεο λα θάλνπλ αίηεζε γηα ESTA ρσξίο ζπγθεθξηκέλα ηαμηδησηηθά ζρέδηα εάλ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αξγόηεξα γηα θάπνηα έθηαθηε αλάγθε; Α: Ναη. Οη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα γηα ηαμίδη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πξηλ θάλνπλ αίηεζε γηα άδεηα ESTA. Δάλ ε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ελφο ηαμηδψηε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη άγλσζηε φηαλ ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ESTA, ζα πξέπεη λα δειψζεη ην φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ ή θαηά πξνζέγγηζε ηελ ηνπνζεζία πνπ ζθνπεχεη λα επηζθεθζεί. Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα αλαλεψλνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φηαλ νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα ζρέδηα ηνπο, αιιά δελ ζα είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαλεψζνπλ ηελ δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ή ηα δξνκνιφγηα εάλ απηά αιιάμνπλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ESTA ηνπο. Σν DHS ζπληζηά λα ππνβάινληαη νη αηηήζεηο ESTA ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ή αθφκα πξηλ ζρεδηαζηεί ην ηαμίδη. Σν ESTA ζα δέρεηαη αηηήζεηο ηαμηδησηψλ ηειεπηαίαο ζηηγκήο ή απηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ γηα θάπνηα επείγνπζα αλάγθε. Δ: Πσο κπνξεί έλαο ηαμηδηώηεο λα θάλεη αίηεζε γηα ESTA ρσξίο πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν; Α: Κάπνηνο ηξίηνο, φπσο έλαο ζπγγελήο ή ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ESTA γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηαμηδηψηε. Ο ηαμηδηψηεο εμαθνινπζεί λα είλαη λνκηθά ππεχζπλνο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δ: Ση πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα λα κπνξέζεη λα ζπκπιεξσζεί ε αίηεζε ESTA; Α: Ο ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα δψζεη (ζηα Αγγιηθά) βηνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νλφκαηνο, εκεξνκελίαο γέλλεζεο θαη ζηνηρείσλ δηαβαηεξίνπ. Ο ηαμηδηψηεο επίζεο ζα ππνρξεσζεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ βάζεη ηνπ VWP ζρεηηθά κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ζπιιήςεηο θαη θαηαδίθεο γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα, θαη κεηαμχ ησλ άιισλ γηα πξνεγνχκελεο αλαθιήζεηο βίδαο ή απειάζεσλ. Δ: Θα πξέπεη νη απαληήζεηο λα είλαη ζηα Αγγιηθά; Ση γίλεηαη εάλ ην πιεθηξνιόγην ηνπ ηαμηδηώηε δελ δαθηπινγξαθεί Αγγιηθά; Α: Όπσο αθξηβψο ε έληππε θφξκα Η-94W πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηα Αγγιηθά, ζα πξέπεη λα εηζάγεηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ αίηεζή ζαο ESTA επίζεο στα Αγγλικά. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζα πξέπεη,

12 12 ζπλεπψο, λα είλαη δηακνξθσκέλνο ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Αγγιιηθή γιψζζα κε θαηάιιειε Αγγιηθή γξακκαηνζεηξά σο επηινγή ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο. Δάλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζαο είλαη Microsoft Windows 95 ή αλψηεξν, παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ παξαθάησ Ηζηνρψξν γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο: Δάλ ν ππνινγηζηήο ζαο ρξεζηκνπνηεί θάπνην άιιν ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα εθηφο Windows, αλαηξέμηε ζηα έληππα ή πιεξνθνξίεο βνήζεηαο πνπ ζαο παξέρνληαη απφ ηνλ πσιεηή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζαο ζπζηήκαηνο. Δ: Πξέπεη νη VWP ηαμηδηώηεο λα πξνζθνκίδνπλ εθηππσκέλε ηελ έγθξηζε ηεο ESTA ηνπο ζην αεξνδξόκην; Α: Όρη. Σν DHS ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαβηβάδεη ζηνπο κεηαθνξείο ηελ θαηάζηαζε ηεο ESTA ηνπ ηαμηδηψηε. Αιιά, ην DHS ζπληζηά ζηνπο ηαμηδηψηεο λα ηππψλνπλ ηελ απάληεζε ηεο ESTA αίηεζεο γηα λα δηαηεξήζνπλ έλα αξρείν κε ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ επηβεβαίσζε ηεο ESTA θαηάζηαζήο ηνπο. Δ: Τπάξρεη θάπνηνο ηξόπνο λα επηθνηλσλήζσ κε θάπνηνλ γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε ην ESTA; Α: Μπνξείηε λα θαιέζεηε ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηνπ CBP ζην (703) ή Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε ην help.cbp.gov θαη λα θάλεηε θιηθ ζην Find an Answer, Ask a Question (Βξεο κηα Απάληεζε, Κάλε κηα Δξψηεζε). Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε φηη ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηνπ CBP ζα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη κφλν ζε γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ESTA. Δάλ ζέιεηε λα γλσξίδεηε γηαηί απνξξίθζεθε κηα αίηεζε ESTA ή έρεηε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή ζαο ESTA, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε αίηεκα ζην Redress Program ηνπ DHS ζην ΑΝΑΝΔΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ESTA Α Δ: Θα πξέπεη έλαο ηαμηδηώηεο λα θάλεη μαλά αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ηνπ ESTA; Α: Ναη, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηάδεηαη θαηλνχξγηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε.

13 13 Οη εγθξίζεηο ESTA ηππηθά ζα ρνξεγνχληαη γηα κηα πεξίνδν δχν εηψλ ή κέρξη λα ιήμεη ην δηαβαηήξην ηνπ αηηνχληα, φπνην απφ ηα δχν ζπκβεί λσξίηεξα. Σν ESTA ζα παξέρεη εκεξνκελίεο ηζρχνο κε ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο. πλεπψο, έλαο ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηλνχξγηα ESTA ζαλ απνηέιεζκα ηεο ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ESTA ή ηνπ δηαβαηεξίνπ. Δ: Ση πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο ηαμηδηώηεο αλ έρνπλ αιιάμεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ/ηεο; Α: Δάλ θάπνηνο ηαμηδηψηεο απνθηήζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην ή ππάξμεη αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, ζα δεηεζεί απφ ην άηνκν λα θάλεη αίηεζε γηα θαηλνχξγηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε.

14 14 Δ: Πσο κπνξεί θάπνηνο/α αηηώλ/αηηνύζα λα δηνξζώζεη έλα ιάζνο όηαλ ζπκπιεξώλεη ηελ αίηεζε ESTA; Α: Ο Ηζηνρψξνο ηνπ ESTΑ ζα παξαθηλεί ηνπο αηηνχληεο λα επαλειέγρνπλ ηα ζηνηρεία φιεο ηελ αίηεζεο πξηλ ηελ ππνβάινπλ. Δπηπξνζζέησο, ν ηζηνρψξνο ηνπ ESTΑ ζα δεηήζεη απφ ηνλ αηηνχληα λα επηβεβαηψζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ πξηλ ηελ ππνβνιή. Δάλ θάπνηνο αηηψλ θάλεη έλα ιάζνο φηαλ ζπκπιεξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαβαηεξίνπ, ηηο αλαγλσξηζηηθέο βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ή ηηο εξσηήζεηο θαηαιιειφηεηαο, θαη αληηιεθζεί ην ιάζνο κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηλνχξγηα αίηεζε ESTA. Οπνηαδήπνηε άιια ιάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, αξηζκνχ ηειεθψλνπ, κεηαθνξέα, αξηζκνχ πηήζεο, πφιε επηβίβαζεο θαη δηεχζπλζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ ή λα αλαλεσζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ιεηηνπξγία αλαλέσζεο ηνπ ESTA. Δ: Πσο κπνξεί θάπνηνο ηαμηδηώηεο λα έρεη βνήζεηα ζπκπιεξώλνληαο ηελ αίηεζε ESTA; Α: Ο Ηζηνρψξνο ηνπ ESTA έρεη δηαζέζηκε εθηελή θαζνδήγεζε κέζσ ηεο δηθηπαθήο ιεηηνπξγίαο «Βνήζεηα» (Help). Δπηπξνζζέησο, θάπνην ηξίην άηνκν, φπσο θάπνηνο ζπγγελήο ή ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, ζα επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη κηα ESTA γηα ινγαξηαζκφ ελφο VWP ηαμηδηψηε. Δ: Υξεηάδεηαη νη ηαμηδηώηεο λα αλαλεώλνπλ ηελ ESTA ηνπο εάλ ιήγεη πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπο από ηηο ΖΠΑ; Α: Δάλ ε ESTA ιήγεη πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ηαμηδηψηε απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ν ηαμηδηψηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη αίηεζε γηα άιιε ESTA. Αιιά, ν ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα θάλεη αίηεζε γηα θαηλνχξγηα ESTA γηα κειινληηθφ ηαμίδη. Δ: Ξέραζα ηνλ αξηζκό ηεο ESTA αίηεζήο κνπ. Πσο κπνξώ λα κπσ πάιη ζην ζύζηεκα γηα λα αλαλεώζσ ηηο πιεξνθνξίεο ή λα ειέγμσ ηελ θαηάζηαζε ηεο αίηεζήο κνπ; Α: Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη απνξξήηνπ δελ κπνξνχκε λα ρνξεγήζνπκε ζε έλαλ ηαμηδηψηε ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο ηνπ/ηεο ή ηελ θαηάζηαζε ηεο ηαμηδησηηθήο άδεηαο. Δάλ έλαο ηαμηδηψηεο ράζεη, μεράζεη, ή δελ έρεη πξφζβαζε ζην αξηζκφ ηεο αίηεζήο ηνπ/ηεο ή ηελ θαηάζηαζε ηαμηδηνχ, ζα πξέπεη λα θάλεη θαηλνχξγηα αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα. Ζ παιηά αίηεζε ζα αθπξσζεί απηφκαηα. Δ: Πσο κπνξνύλ νη αηηνύληεο λα δηνξζώζνπλ έλα ιάζνο ζηελ Ζκεξνκελία Έθδνζεο ηνπ Γηαβαηεξίνπ ή ζηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ηνπ Γηαβαηεξίνπ κεηά ηελ ζπκπιεξώζε ηεο ESTA αίηεζήο ηνπο; Α: Δάλ νη αηηνχληεο εηζάγνπλ ιάζνο Ζκεξνκελία Έθδνζεο Γηαβαηεξίνπ ή Ζκεξνκελία Λήμεο Γηαβαηεξίνπ θαη αληηιεθζνχλ ην ιάζνο κφλν κεηά πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε ESTA ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηλνχξγηα αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα. Ζ παιηά αίηεζε ζα αθπξσζεί απηφκαηα.

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2011 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ : 1 1. 0 Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Η Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η 1 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε ε παξνχζα ηεθκεξίσζε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας :

τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : τολή Διοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα Πηστιακής εργαζίας : e - Banking Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Παζταλήδης Παζτάλης Από ηην ποσδάζηρια ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ Καβάλα 2007 Πεξηερόκελα ΔΙΑΓΧΓΗ... 6 Κεθάιαην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία

Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΑΣΡΘΚΗ ΔΘΑΣΜΗΜΑΣΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΚΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΖΩΗ» «ΔΘΠΛΩΜΑΣΘΚΗ ΕΡΓΑΘΑ» Σηλενοσηλεστική - Σηλεσγεία Μεταπτστιακή Φοιτήτρια: Σσώροσ Κωνσταντίνα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «WEB 2.0 ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ: ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΒΑΙΛΙΚΗ ΥΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. 98/04

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η /ΓΙ Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η /ΓΙ Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α Α Ρ Ι Σ Ο Σ Δ Λ Δ Ι Ο Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η /ΓΙ Π Λ Χ Μ ΑΣ Ι Κ Η Δ Ρ ΓΑ Ι Α «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ» (E-crime) «ΟΛΓΑΣΟΤ ΔΛΔΝΗ» ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α Θέμα πτστιακής εργασίας: Tv banking ππεξεζίεο θαη πξννπηηθέο ππνβιεζείζα ζηνλ θ. Καδαλίδε Ισάλλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα