ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. U.S. Department of Homeland Security. Contact: DHS Press Office, (202) 282-8010 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA)"

Transcript

1 1 U.S. Department of Homeland Security ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Contact: DHS Press Office, (202) ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ (ESTA) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΒΗΕΑ (VWP) ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ESTA ESTA ΚΑΗ ΣΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ESTA ΠΩ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΣΔ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA ΑΝΑΝΔΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ESTA ESTA ΚΑΗ ΣΟ Η-94W ESTA ΚΑΗ ΒΗΕΔ ΓΗΑ ΖΠΑ ΑΡΝΖΔΗ ESTA ESTA ΓΗΑ ΣΗ ΝΔΔ ΔΝΣΑΞΔΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΒΗΕΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ESTA Δ: Ση είλαη ην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα γηα Σαμηδησηηθή Άδεηα; Α: Σν Ζιεθηξνληθφ χζηεκα γηα Σαμηδησηηθή Άδεηα (ESTA) είλαη έλα απηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ βνεζά ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ηαμηδησηψλ πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξφγξακκαηνο Απαιιαγήο απφ Βίδα (VWP); θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ESTA, ν VWP ηαμηδηψηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ/ηεο γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ VWP.

2 2 Δ: Γηαηί ρξεηάδεηαη άδεηα ΔΣΑ γηα ηαμίδηα κε πξννξηζκό ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξόγξακκαηνο Απαιιαγήο από Βίδα (VWP); Α: Ζ «Δθαξκνγή Σσλ πζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9/11 κε Ννκνζεηηθή Πξάμε ηνπ 2007» ηξνπνπνίεζαλ ην Κεθάιαην 217 ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο πνπ δηέπεη ηα πεξί Μεηαλάζηεπζεο θαη Τπεθνφηεηαο (ΗΝΑ) ππνρξεψλεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (DHS) λα εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηαμηδησηηθήο άδεηαο θαη άιια κέηξα γηα λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ VWP. Σν ESTA πξνζζέηεη έλα αθφκα επίπεδν αζθάιεηαο πνπ επηηξέπεη ζην DHS λα θαζνξίζεη, πξηλ ην ηαμίδη, εάλ έλα άηνκν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Δ: Δίλαη ην ΔΣΑ βίδα; Α: Όρη. Ζ εγθεθξηκέλε ηαμηδησηηθή άδεηα ηνπ ESTA δελ είλαη βίδα. Γελ πιεξνί ηηο λνκηθέο ή ξπζκηζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα αληηθαηαζηήζεη κηα Ακεξηθαληθή βίδα φηαλ απηή απαηηείηαη απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Νφκν. Άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηζρχνπζα βίδα ζα ζπλερίζνπλ λα κπνξνχλ λα ηαμηδεχνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε απηή ηελ βίδα γηα ηνλ ζθνπφ πνπ απηή εθδφζεθε. Άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηζρχνπζεο βίδεο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ αίηεζε γηα ESTA. Δ: Πνηνί λόκνη δηέπνπλ ην ΔΣΑ; Α: Σν ESTA απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 217 ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο πνπ δηέπεη ηα πεξί Μεηαλάζηεπζεο θαη Τπεθνφηεηαο (ΗΝΑ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Κεθάιαην 711 «Δθαξκνγή Σσλ πζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9/11 κε Ννκνζεηηθή Πξάμε ηνπ 2007». Απηή ε λνκνζεζία ππνρξεψλεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (DHS) λα αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαζνξηζκνχ, ηεο πιεξφηεηαο ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ επηζθεπηψλ πξηλ λα επηβηβαζηνχλ γηα λα ηαμηδέςνπλ ζηηο ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ VWP θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Δ: Πσο ην ESTA πεξηνξίδεη ηηο δηαξξννέο ηεο αζθάιεηαο ηνπ VWP; Α: Σν ESTA ππνζηεξίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ δηαξξνψλ ηεο αζθάιεηαο ηνπ VWP επηηξέπνληαο ζην DHS λα θαζνξίζεη, πξηλ ηελ επηβίβαζε ηνπ αηφκνπ ζε θάπνην κεηαθνξέα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, εάλ απηφ ην άηνκν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηαμηδέςεη ζηα πιαίζηα ηνπ VWP, θαη εάλ έλα ηέηνην ηαμίδη απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ή γηα ηελ αζθάιεηα. Σν ESTA δηνξζψλεη γλσζηά ηξσηά ζεκεία ηνπ ηαμηδηνχ ρσξίο βίδα κε ηελ εθαξκνγή ελφο επηπιένλ επηπέδνπ πξννδεπηηθήο εμνλπρηζηηθήο έξεπλαο ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ DHS πνπ ζα αλαιάβεη απηή ηελ έξεπλα λα επηθεληξσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κηθξφ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ επηθίλδπλσλ ηαμηδησηψλ. Δ: Τπάξρνπλ άιιεο ρώξεο πνπ εθαξκόδνπλ παξόκνην ζύζηεκα αθίμεσλ ηαμηδησηώλ;

3 3 Α: Ζ Κπβέξλεζε ηεο Απζηξαιίαο έρεη έλα παξφκνην πξφγξακκα κε ην ESTA, πνπ νλνκάδεηαη Ζιεθηξνληθή Σαμηδησηηθή Αξρή. Ζ Ζιεθηξνληθή Σαμηδησηηθή Αξρή είλαη ζπγθξίζηκε κε ην ESTA, ζε απηφ νη ηαμηδηψηεο πνπ ζθνπέπνπλ λα επηζθεθζνχλ ηελ Απζηξαιία κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κηα αίηεζε ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο Ζιεθηξνληθήο Σαμηδησηηθήο Αξρήο. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΒΗΕΑ (VWP) Δ: Ση είλαη ην Πξόγξακκα Απαιιαγήο από Βίδα (VWP); Α: Σν Πξφγξακκα Απαιιαγήο απφ Βίδα (VWP) ειέγρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο (DHS) θαη επηηξέπεη ζηνπο επηιέμηκνπο θαηνίθνπο ή ππεθφνπο ζπγθεθξηκέλσλ θξαηψλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηνπξηζκφ ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο γηα παξακνλή κέρξη 90 εκέξεο ή ιηγφηεξν ρσξίο απφθηεζε βίδαο. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην VWP είλαη δηαζέζηκεο ζην Δ: Πνηέο ρώξεο ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Απαιιαγήο από Βίδα (VWP); Α: Πνιίηεο ή ππήθννη ησλ αθφινπζσλ θξαηψλ είλαη θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν επηιέμηκνη γηα λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θάησ απφ ην VWP: Αλδφξα Ηζιαλδία Ννξβεγία Απζηξαιία Ηξιαλδία Πνξηνγαιία Απζηξία Ηηαιία Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο Βέιγην Ηαπσλία αλ Μαξίλν Μπξνπλέτ Λεηνλία ηγθαπνχξε Σζερία Λίρηελζηατλ ινβαθία Γαλία Ληζνπαλία ινβελία Δζζνλία Λνπμεκβνχξγν Ηζπαλία Φηλιαλδία Μάιηα νπεδία Γαιιία Μφλαρν Διβεηία Γεξκαλία Οιιαλδία Ζλσκέλν Βαζίιεην Οπγγαξία Νέα Εειαλδία Δ: Πνηέο πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα πιεξνί ην δηαβαηήξην γηα λα ηαμηδέςεηε θάησ από ην VWP; Α: Σν ηαμίδη θάησ απφ ην VWP πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ηαμηδηψηεο πνπ θαηέρνπλ δηαβαηήξηα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο. Όινη νη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP, ζα πξέπεη ην ιηγφηεξν λα έρνπλ δηαβαηήξην κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε. Δπηπξνζζέησο, αλάινγα κε ην πφηε έρεη εθδνζεί ην δηαβαηήξην ηνπ VWP ηαμηδηψηε, κπνξεί λα ηζρχνπλ θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο: Οη ππήθννη ηεο Σζερίαο, Δζζνλίαο, Οπγγαξίαο, Λεηνλίαο, Ληζνπαλίαο, Μάιηαο, Γεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο, θαη ινβαθίαο ππνρξενχληαη λα θέξνπλ δηαβαηήξηα κε

4 4 ελζσκαησκέλν ηζηπ πνπ ζα πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία (Ζιεθηξνληθφ Γηαβαηήξην). Τπήθννη άιισλ VWP θξαηψλ: o Γηαβαηήξηα κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε πνπ εθδφζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ/επεθηάζεθαλ ζηηο ή κεηά 26/10/06: Σα δηαβαηήξηα ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ελζσκαησκέλν ηζηπ κε πιεξνθνξίεο απφ ηε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία (Ζιεθηξνληθφ Γηαβαηήξην). o Γηαβαηήξηα κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε πνπ εθδφζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ/επεθηάζεθαλ κεηαμχ 26/10/05 θαη 25/10/06: ηα δηαβαηήξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηππσκέλεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο ζηε ζειίδα ησλ ζηνηρείσλ ή ελζσκαησκέλν ηζηπ κε πιεξνθνξίεο απφ ηε ζειίδα κε ηα ζηνηρεία. o Γηαβαηήξηα κε κεραληθά αλαγλψζηκε δψλε πνπ εθδφζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ/επεθηάζεθαλ πξηλ ηηο 26/10/05: δελ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο. Παξαθαινχκε απεπζπλζείηε ζην «Σαμηδησηηθφ Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απαιιαγήο απφ Βίδα» Visa Waiver Program Traveler Guide ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο Σεισλεηαθήο θαη πλνξηαθήο Πξνζηαζίαο ησλ ΖΠΑ (CBP) γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαβαηεξίσλ. ESTA ΚΑΗ ΣΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ Δ: Πσο ζα πξνζηαηέςεη ε Ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ην απόξξεην ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ESTA θαη πνηόο ζα έρεη πξόζβαζε ζε απηά; Α: Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο αηηνχληεο κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ ESTA ζα ππφθεηληαη ζηηο ίδηεο απζηεξέο δηαηάμεηο θαη ειέγρνπο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί γηα παξφκνηα πξνγξάκκαηα ηαμηδησηηθήο δηαινγήο. Ζ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε κφλν ζηα άηνκα πνπ ιφγσ επαγγεικαηηθήο αλάγθεο ρξεηάδεηαη λα ηηο γλσξίδνπλ. Δ: Γηα πόζν θαηξό ζα θπιάζνληαη ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ESTA; Α: Σα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ESTA παξακέλνπλ ελεξγά γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα ηζρχεη ε άδεηα ESTA, πνπ είλαη γεληθά γηα δχν ρξφληα, ή κέρξη λα ιήμεη ην δηαβαηήξην ηνπ ηαμηδηψηε, φπνην ζπκβεί πξψην. Σν DHS ζα δηαηεξήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ επηπιένλ ρξφλν κεηά ηνλ νπνίν ζα αξρεηνζεηεζνχλ γηα 12 ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηελ αλάζπξζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηβνιή λφκνπ, ηελ εζληθή αζθάιεηα, θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αξρεηνζεηεζνχλ ν αξηζκφο ησλ αμησκαηνχρσλ κε πξφζβαζε ζε απηέο ζα είλαη αθφκα πην πεξηνξηζκέλνο. Απηή ε δηαηήξεζε ζπλάδεη θαη κε ηελ ππεξεζία έξεπλαο ζπλφξσλ ηνπ CBP θαη κε ηελ αζθάιεηα ζπλφξσλ πνπ επηβιήζεθε ζην CBP απφ ην Κνγθξέζν. Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ελεξγά αξρεία ησλ δησθηηθψλ αξρψλ, αξρεία ηνπ CBP πνπ ηαηξηάδνπλ κε απηά ησλ

5 5 δησθηηθψλ αξρψλ, θαη/ή εξεπλψλ ή ππνζέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηηήζεσλ γηα ESTA πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ζα παξακέλνπλ γηα πάληα πξνζβάζηκα ζηε δηάζεζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ κε ηηο ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη. Καζψο πξνρσξνχλ νη κεηαβαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ DHS ζε κηα κε έληππε Η-94W, ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ESTA κε ην ρξφλν ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο έληππεο Η-94W. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ESTA ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο έληππεο Η-94W, ην ESTA ζα δηαηεξείηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θχιαμεο γηα ηελ Η- 94W, πνπ είλαη 75 ρξφληα. Δ: Θα κνηξάδεηαη ην DHS ηα ζηνηρεία ηνπ ESTA κε άιινπο; Α: Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα δηαηεξνχληαη ζην ESTA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιια ηκήκαηα ηνπ DHS βάζε ηεο αλάγθεο ηνπο λα γλσξίδνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο. χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ DHS θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (DOS) πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αίηεζεο ESTA κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ κε πξνμεληθνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (DOS), πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ ψζηε λα θαζνξίζνπλ εάλ κηα βίδα ζα πξέπεη λα εθδνζεί ζηνλ αηηνχληα κεηά ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο ESTA. Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα κνηξαζηνχλ κε ηηο αξκφδηεο νκνζπνλδηαθέο, πνιηηεηαθέο, ηνπηθέο, θπιεηηθέο θαη μέλεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, ή πνιπκεξείο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ππεχζπλνπο γηα έξεπλα θαη δίσμε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο, ή γηα επηβνιή ή εθαξκνγή, ελφο λνκνζεηήκαηνο, θαλφλα, θαλνληζκνχ, δηαηάγκαηνο ή άδεηαο, ή φπνπ ζεσξεί ην DHS φηη νη πιεξνθνξίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή αζηηθψλ ή πνηληθψλ λφκσλ. Δπηπξνζζέησο, πιεξνθνξίεο κπνξεί λα κνηξαζηνχλ φηαλ ην DHS εχινγα ζεσξεί φηη ηέηνηα ρξήζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηηο αληηηξνκνθξαηηθέο πξνζπάζεηεο ή ζηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ εζληθή ή δηεζλή αζθάιεηα ή ην ππεξδηεζλέο έγθιεκα. Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κνηξαζηνχλ ζα ζπλερίζνπλ λα ππφθεηληαη ζην χζηεκα Ννκνζεηηθήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα Πεξί Απνξξήηνπ ησλ Αξρείσλ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Οκνζπνλδηαθφ Μεηξψν ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2008 θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ DHS. Μνινλφηη νη κεηαθνξείο δελ ζα ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ παξέρνπλ νη ηαμηδηψηεο ζην DHS ζα ιακβάλνπλ επηβεβαίσζε ηεο θαηάζηαζεο ESTA ηνπ επηβάηε κέζσ Πξνεγκέλνπ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Δπηβαηψλ (APIS)/χζηεκα APIS Γξήγνξεο Αλαδήηεζεο (AQQ) φπνπ ππνδεηθλχεηαη αλ ρξεηάδεηαη κηα ESTA ή αλ έρεη εγθξηζεί άδεηα. Δ: Σν DHS ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δεδνκέλα ησλ αηηήζεσλ γηα θάπνην άιιν ζθνπό εθηόο από ηνλ θαζνξηζκό ηεο πιεξόηεηαο ησλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ην ESTA;

6 6 Α: Σν DHS ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο γηα λα ειέγμεη ην άηνκν πξνηνχ εγθξίλεη ηελ άδεηα γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. αλ κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ, πιεξνθνξίεο πνπ αλαγλσξίδνπλ χπνπηνπο ή γλσζηνχο παξαβάηεο ηνπ λφκνπ θαη άιια άηνκα πνπ απαζρνινχλ ηηο αξρέο ζα δίδνληαη ζηηο αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο, ππεξεζία εζληθήο αζθάιεηαο, θαη/ή αληηηξνκνθξαηηθή ππεξεζία. ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA Δ: Πνηόο πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ειεθηξνληθή ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Όινη νη ππήθννη ή πνιίηεο ησλ ρσξψλ ηνπ VWP πνπ ζρεδηάδνπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα πξνζσξηλνχο επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ή αλαςπρή ζηα πιαίζηα ηνπ VWP απαηηείηαη λα ιακβάλνπλ ειεθηξνληθή ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA πξηλ επηβηβαζζνχλ ζε αεξνπιάλν ή πινίν πνπ θαηεπζχλεηαη ζηηο ΖΠΑ. πλνδεπφκελα θαη αζπλφδεπηα παηδηά, αζρέησο ειηθίαο, ζα πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή έγθηζε ESTA. Κάπνην ηξίην άηνκν, φπσο θάπνηνο ζπγγελήο ή ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ESTA γηα θάπνηνλ ηαμηδηψηε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Απαιιαγήο απφ Βίδα(VWP). Δ: Τπήθννη ή πνιίηεο ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην VWP απαηηείηαη λα ζπκπιεξώζνπλ ESTA εάλ κόλν δηέξρνληαη κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ κε θαηεύζπλζε θάπνηα άιιε ρώξα; Α: Ναη. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ έρνπλ πιένλ πξφγξακκα Γηέιεπζεο Υσξίο Βίδα, έηζη θαηάιιεινη ππήθννη ή πνιίηεο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην VWP απαηηείηαη λα έρνπλ είηε ESTA ή βίδα γηα λα δηέιζνπλ κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Δάλ ν ηαμηδηψηεο ζρεδηάδεη κφλν λα δηέιζεη κέζσ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κε θαηεχζπλζε θάπνηα άιιε ρψξα, φηαλ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε ESTA, ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηηο ιέμεηο «ε Γηέιεπζε» θαη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ/ηεο ζηηο γξακκέο ηεο δηεχζπλζεο θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα «Γηεχζπλζε ελφζσ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο». Δ: Οη θάηνηθνη ησλ Βεξκνύδσλ, Καλαδά, ησλ Νήζσλ Μάξζαι, ή Μηθξνλεζίαο πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ESTA; Α: Όρη. Ζ αίηεζε ESTA ρξεηάδεηαη κφλν γηα ηνπο πνιίηεο ή ππεθφνπο ησλ ρσξψλ ηνπ VWP. ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ESTA

7 7 Δ: Πόηε ζα πξέπεη νη ηαμηδηώηεο λα έρνπλ ηελ άδεηα ESTA; Α: Απφ ηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2009, φινη νη ηαμηδηψηεο απαηηείηαη λα έρνπλ κηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA πξηλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Δ: Πόηε κπνξεί έλαο ηαμηδηώηεο λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Οπνηεδήπνηε, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν κφιηο ν VWP ηαμηδηψηεο αξρίζεη λα ζρεδηάδεη ην ηαμίδη ηνπ γηα επίζθεςε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ESTA κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ ESTA ζην https://esta.cbp.dhs.gov. Δ: Ση ζα ζπκβεί εάλ έλαο VWP ηαμηδηώηεο πεηάμεη γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ESTA αιιά δελ έρεη ESTA; Α: ηνπο VWP ηαμηδηψηεο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη άδεηα ESTA κπνξεί λα ηνπο αξλεζνχλ ηελ επηβίβαζε, λα έρνπλ ηελ εκπεηξία δηαδηθαζηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ, ή λα ηνπο αξλεζνχλ ηελ είζνδν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε θάπνηα πχιε εηζφδνπ. Δ: Οη VWP ηαμηδηώηεο πνπ έξρνληαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο από κηα κε-vwp ρώξα ρξεηάδνληαη ESTA; Α: Όινη νη VWP ηαμηδηψηεο πνπ θζάλνπλ κε αεξνπιάλν ή πινίν πνπ έρεη πξννξηζκφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, άζρεηα απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ή ηελ πχιε επηβίβαζεο, απαηηείηαη λα έρνπλ εγθεθξηκέλε ESTA. Δ: Δίλαη ιηγόηεξν από 72 ώξεο πξηλ ην ηαμίδη κνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Μόιηο ελεκεξώζεθα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ESTA ηη κπνξώ λα θάλσ; Α: Παξ φηη ην CBP πξνηείλεη λα ππνβάιεηε ESTA ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο πξηλ ην ηαμίδη, είλαη δπλαηφ λα θάλεηε ηε δηαδηθαζία ηεο ESTA νπνηαδήπνηε ψξα πξηλ ηελ επηβίβαζε. Οη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο ιακβάλνπλ απάληεζε κέζα ζε δεπηεξφιεπηα. Δ: Ση ζπκβαίλεη κε ηνπο VWP ηαμηδηώηεο ρσξίο ESTA ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ; Θα ηνπο αξλεζνύλ ηελ επηβίβαζε; Σν CBP ζα έρεη ηελ επζπθξηζία ζηηο πύιεο εηζόδνπ ώζηε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα επείγνπζεο πεξηπηώζεηο; Α: Απφ ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ νη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ηελ έγθξηζε ESTA δελ ζα ηνπο επηηξαπεί ε είζνδνο. Σν CBP ζα εμεηάδεη μερσξηζηά ηελ θάζε πεξίπησζε. Δ: Ση ζα θάλνπλ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζηηο θαη κεηά ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ; Θα αξλεζνύλ ηελ επηβίβαζε θαη/ή έρνπλ ηε δηθαηνδνζία λα αξλεζνύλ επηβίβαζε; Α: Μεηά ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ επηβίβαζε ζε ηαμηδηψηεο ηνπ VWP ρσξίο ηελ εγθεθξηκέλε ESTA.

8 8 ΠΩ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΣΔ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ESTA Δ: Πσο έλαο ηαμηδηώηεο ζα θάλεη αίηεζε γηα άδεηα ESTA γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο; Α: Σν ESTA είλαη δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε αίηεζε γηα άδεηα ESTA, πεγαίλεηε ζην https://esta.cbp.dhs.gov/, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο εξσηήζεηο, θαη λα ππνβάιεηε αίηεζε γηα άδεηα ηαμηδηνχ. Οη ηαμηδηψηεο δελ ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ESTA ζε θάπνηα πχιε εηζφδνπ ησλ ΖΠΑ ή ζε πξεζβεία ή πξνμελείν ησλ ΖΠΑ. Δ: Δίλαη απηόο ν δηαδηθηπαθόο ηόπνο αζθαιήο θαη απόξξεηνο; Α: Ναη. Απηφο ν δηαδηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγείηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη εθαξκφδεη ηερλνινγία πνπ απνηξέπεη ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξείηε θαη πξνβάιιεηε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη απφ ηνπο αηηνχληεο κέζσ ηνπ ESTA ηζηνρψξνπ ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο απζηεξνχο ειέγρνπο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί γηα παξφκνηα πξνγξάκκαηα ηαμηδησηηθήο δηαινγήο φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο Ακεξηθαληθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, ζπκπεξηιακβάλνκέλσλ αιιά φρη πεξηνξηζκέλσλ ζηνλ Οκνζπνλδηαθφ Γηνηθεηηθφ Νφκν Αζθαιείαο Πιεξνθνξηψλ. Ζ πξφζβαζε ζε ηέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε απηνχο πνπ ιφγσ επαγγεικαηηθήο αλάγθεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ απηά ηα ζηνηρεία. Δ: Δάλ έλαο ηαμηδηώηεο έρεη ιάβεη άδεηα κέζσ ESTA γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απηό ζεκαίλεη όηη ν ηαμηδηώηεο κπνξεί λα εηζέιζεη ζηε ρώξα; Α: Όρη απαξαίηεηα. Ζ άδεηα ESTA επηηξέπεη ζηνλ ηαμηδηψηε κφλν λα επηβηβαζηεί ζε θάπνην κεηαθνξέα γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Όπσο κηα έγθπξε βίδα δελ θαζνξίδεη ηελ είζνδν, έηζη θαη κηα εγθεθξηκέλε ESTA δελ είλαη εγγχεζε εηζφδνπ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ θάπνηα πχιε εηζφδνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη αμησκαηηθνί ηεο ππεξεζίαο Σεισλεηαθήο θαη πλνξηαθήο Πξνζηαζίαο ησλ ΖΠΑ παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα εηζφδνπ ζηηο πχιεο εηζφδνπ ησλ ΖΠΑ ή πξνβαίλνπλ ζε πξν-ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο. Δ: Μπνξεί έλαο VWP ηαμηδηώηεο κε πεξηζζόηεξα από έλα δηαβαηήξηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε δηαθνξεηηθό δηαβαηήξην από απηό πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ αίηεζε ESTA; Α: Όρη. Κάζε VWP ηαμηδηψηεο πξέπεη λα έρεη κηα εγθεθξηκέλε ESTA γηα ην δηαβαηήξην πνπ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ηαμηδέςεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Δάλ ν ηαμηδηψηεο απνθηήζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηλνχξγηα αίηεζε ESTA γηα ην θαηλνχξγην ηνπ/ηεο δηαβαηήξην.

9 9 Δ: Σν δηαβαηήξην κνπ εθδόζεθε ζην εμσηεξηθό. Πσο πξέπεη λα απαληήζσ ζηελ εξώηεζε «Υώξα Έθδνζεο Γηαβαηεξίνπ»; Α: Ο αηηψλ ζα πξέπεη λα δηαιέμεη ηελ ρψξα ηεο ππεθνφηεηά ηνπ/ηεο θαη φρη ηελ θπζηθή ηνπνζεζία φπνπ εθδφζεθε ην δηαβαηήξην. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα έρεηε Ηαπσληθφ δηαβαηήξην πνπ εθδφζεθε ζηηο ΖΠΑ, δηαιέμηε Ηαπσλία. Δ: Πόζν θαηξό πξηλ ην ηαμίδη κνπ πξέπεη λα ππνβάισ αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Οη αηηήζεηο ESTA κπνξνχλ λα θαηαζέηνληαη νπνηεδήπνηε πξηλ ην ηαμίδη ζηηο ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ VWP, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ESTA παξέρεη κηα ζρεδφλ άκεζε απάληεζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηαμίδη ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Ωζηφζν, ην DHS ζπληζηά νη αηηήζεηο ESTA λα ππνβάινληαη κφιηο ν VWP ηαμηδηψηεο αξρίζεη λα ζρεδηάδεη ην ηαμίδη ηνπ γηα λα επηζθεθζεί ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη VWP ηαμηδηψηεο δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα ηαμηδηνχ ζηηο ΖΠΑ γηα λα αηηεζνχλ γηα ESTA. Μφιηο νη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP αξρίζνπλ λα ζρεδηάδνπλ ην ηαμίδη ηνπο γηα λα επηζθεθζνχλ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνπο πξνηξέπνπκε λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα άδεηα κέζσ ηνπ ESTA ηζηνρψξνπ. Αλ θαη δελ απαηηείηαη, νη ηαμηδηψηεο ελζαξξχλνληαη λα παξέρνπλ ηηο δηεπζχλζεηο πξννξηζκνχ θαη ηα δξνκνιφγηα ηνπο. Κάζε εγθεθξηκέλε αίηεζε ESTA ζα ηζρχεη γεληθά γηα πεξίνδν δχν εηψλ ή κέρξη λα ιήμεη ην δηαβαηήξην ηνπ αηηνχληα, φπνην ζπκβεί πξψην. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε. Δ: Ση ζπκβαίλεη όηαλ έλαο ηαμηδηώηεο ππνβάιεη κηα αίηεζε θαη πόζν ρξόλν ρξεηάδεηαη ην ESTA γηα λα δηεθπεξαηώζεη κηα αίηεζε; Α: ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην ESTA ζα παξαρσξήζεη κηα ζρεδφλ άκεζε απφθαζε ηθαλφηεηαο γηα ηαμίδη ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ γηα κηα αίηεζε ESTA: Έγθξηζε Αίηεζεο, Αίηεζε ζε Δθθξεκφηεηα, θαη ην Σαμίδη Γελ Δγθξίλεηαη. Οη αηηνχληεο πνπ ιακβάλνπλ κηα έγθξηζε κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα πιαίζηα ηνπ VWP. Αηηνχληεο πνπ ιακβάλνπλ απάληεζε φηη ε Άδεηά ηνπο είλαη ζε Δθθξεκφηεηα ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ ην Γηαδπθηηαθφ ρψξν γηα ελεκεξψζεηο ιήςεο ηεο ηειηθήο απάληεζεο πνπ ζηέιλεηαη κέζα ζε 72 ψξεο. Οη αηηνχληεο ησλ νπνίσλ ε αίηεζε ESTA απνξξίθζεθε ζα παξαπέκπνληαη ζην γηα πιεξνθνξίεο σο πξνο ην πσο ζα θάλνπλ αίηεζε γηα βίδα πξνθεηκέλνπ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.

10 10 Δ: Πόζν δηάζηεκα ηζρύεη ε ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA; Α: Κάζε εγθεθξηκέλε αίηεζε ESTA ζα ηζρχεη γεληθά γηα δηάζηεκα δχν εηψλ, θαη ζα επηηξέπεη πνιιαπιέο επηζθέςεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεη αίηεζε γηα άιιε ESTA. Οη ηαμηδηψηεο πνπ ηα δηαβαηήξηα ηνπο ζα ιήμνπλ ζε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα ζα ιάβνπλ κηα ESTA πνπ ζα ηζρχεη κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε. Δ: Πνηό είλαη ην θόζηνο γηα ηνλ ηαμηδηώηε; Α: Σν DHS απηή ηε δεδνκέλε ζηηγκή δελ εηζπξάηεη θάπνην πνζφ γηα ηηο αηηήζεηο ESTA. Ωζηφζν, κπνξεί ζην θνληηλφ κέιινλ λα ππάξμεη θάπνην αληίηηκν. Ζ αίηεζε ESTA είλαη πξνο ην παξφλ δσξεάλ, αλ θαη θάπνηεο κε-θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο κπνξεί λα ρξεψζνπλ θάπνην πνζφ γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ αίηεζε ESTΑ. Δπηπξνζζέησο, ν Ακεξηθαληθφο λνκηθφο θψδηθαο πνπ εγθξίλεη ην ESTA επίζεο εγθξίλεη έλα πνζφ γηα ππεξεζίεο γηα λα θαιχςεη ην θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν DHS πξνβιέπεη ηελ επηβνιή θάπνηνπ κηθξνχ αληηηίκνπ ζην θνληηλφ κέιινλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Σν χςνο απηνχ ηνπ αληηηίκνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί, αιιά ζα είλαη θάπνην ειάρηζην πνζφ. Δ: Ση είλαη ην πνζό ησλ $10.00 γηα ην ESTA; Α: Ζ αίηεζε ESTA είλαη πξνο ην παξφλ δσξεάλ. Σν Κνγθξέζν ηε παξνχζα πεξίνδν εμεηάδεη ηελ πξνψζεζε λνκνζεηήκαηνο κε ηίηιν «Νφκνο Πεξί Πξνψζεζεο Σαμηδίνπ» (ΣΡΑ). Δάλ απηφ ην λνκνζέηεκα εθαξκνζζεί, απαηηεί απν ην DHS λα ζπιιέγεη θάπνην πνζφ απφ ηνπο VWP ηαμηδηψηεο γηα ηε πξνψζεζε ηαμηδηνχ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Απηφ ην λνκνζέηεκα δελ έρεη αθφκα πεξάζεη απφ ην Κνγθξέζν. Δ: Γλσξίδσ άιινπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ βνεζνύλ ηνπο ηαμηδηώηεο κε ηε δηαδηθαζία αίηεζεο ESTA. Τπάξρεη θάπνην πιενλέθηεκα ζηε ρξήζε θάπνηνπ από απηνύο ηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο; Α: Όρη. Ζ ρξήζε ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηαμηδησηηθήο άδεηαο κέζσ ESTA δελ ζα επηζπεχζεη ηελ ρνξήγε ηεο έγθξηζεο. Οη VWP ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη φηη ηξίηα άηνκα κε-αλαγλσξηζκέλα έρνπλ θαζηεξψζεη Ηζηνρψξνπο πνπ ρξεψλνπλ θάπνην πνζφ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ESTA θαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ESTA γηα ινγαξηαζκφ ηνπ VWP ηαμηδηψηε. Οη επηρεηξήζεηο

11 11 απηέο θαη νη Ηζηνρψξνη δελ αλαγλσξίδνληαη, δελ ζπλεξγάδνληαη, ή ζρεηίδνληαη θαηά ηνλ νηνδήπνηε ηξφπν κε ην DHS ή κε ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ζ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δελ ρξεψλεη θάπνην πνζφ γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, γηα ηελ ππνβνιή, ή ηελ απφθηεζε ηαμηδησηηθήο άδεηαο κέζσ ηνπ Ηζηνρψξνπ ηνπ ESTA. Δ: Μπνξνύλ κειινληηθνί ηαμηδηώηεο λα θάλνπλ αίηεζε γηα ESTA ρσξίο ζπγθεθξηκέλα ηαμηδησηηθά ζρέδηα εάλ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αξγόηεξα γηα θάπνηα έθηαθηε αλάγθε; Α: Ναη. Οη ηαμηδηψηεο ηνπ VWP δελ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα γηα ηαμίδη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πξηλ θάλνπλ αίηεζε γηα άδεηα ESTA. Δάλ ε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ελφο ηαμηδψηε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη άγλσζηε φηαλ ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ESTA, ζα πξέπεη λα δειψζεη ην φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ ή θαηά πξνζέγγηζε ηελ ηνπνζεζία πνπ ζθνπεχεη λα επηζθεθζεί. Οη ηαμηδηψηεο κπνξνχλ λα αλαλεψλνπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φηαλ νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα ζρέδηα ηνπο, αιιά δελ ζα είλαη ππνρξεσηηθφ λα αλαλεψζνπλ ηελ δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ή ηα δξνκνιφγηα εάλ απηά αιιάμνπλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ESTA ηνπο. Σν DHS ζπληζηά λα ππνβάινληαη νη αηηήζεηο ESTA ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ή αθφκα πξηλ ζρεδηαζηεί ην ηαμίδη. Σν ESTA ζα δέρεηαη αηηήζεηο ηαμηδησηψλ ηειεπηαίαο ζηηγκήο ή απηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ γηα θάπνηα επείγνπζα αλάγθε. Δ: Πσο κπνξεί έλαο ηαμηδηώηεο λα θάλεη αίηεζε γηα ESTA ρσξίο πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν; Α: Κάπνηνο ηξίηνο, φπσο έλαο ζπγγελήο ή ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ESTA γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηαμηδηψηε. Ο ηαμηδηψηεο εμαθνινπζεί λα είλαη λνκηθά ππεχζπλνο γηα ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Δ: Ση πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα λα κπνξέζεη λα ζπκπιεξσζεί ε αίηεζε ESTA; Α: Ο ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα δψζεη (ζηα Αγγιηθά) βηνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νλφκαηνο, εκεξνκελίαο γέλλεζεο θαη ζηνηρείσλ δηαβαηεξίνπ. Ο ηαμηδηψηεο επίζεο ζα ππνρξεσζεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ βάζεη ηνπ VWP ζρεηηθά κε κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, ζπιιήςεηο θαη θαηαδίθεο γηα ζπγθεθξηκέλα αδηθήκαηα, θαη κεηαμχ ησλ άιισλ γηα πξνεγνχκελεο αλαθιήζεηο βίδαο ή απειάζεσλ. Δ: Θα πξέπεη νη απαληήζεηο λα είλαη ζηα Αγγιηθά; Ση γίλεηαη εάλ ην πιεθηξνιόγην ηνπ ηαμηδηώηε δελ δαθηπινγξαθεί Αγγιηθά; Α: Όπσο αθξηβψο ε έληππε θφξκα Η-94W πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ζηα Αγγιηθά, ζα πξέπεη λα εηζάγεηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ αίηεζή ζαο ESTA επίζεο στα Αγγλικά. Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζα πξέπεη,

12 12 ζπλεπψο, λα είλαη δηακνξθσκέλνο ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Αγγιιηθή γιψζζα κε θαηάιιειε Αγγιηθή γξακκαηνζεηξά σο επηινγή ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζαο. Δάλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζαο είλαη Microsoft Windows 95 ή αλψηεξν, παξαθαινχκε ζπκβνπιεπηείηε ηνλ παξαθάησ Ηζηνρψξν γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο: Δάλ ν ππνινγηζηήο ζαο ρξεζηκνπνηεί θάπνην άιιν ιεηηνπξγηθφ πξφγξακκα εθηφο Windows, αλαηξέμηε ζηα έληππα ή πιεξνθνξίεο βνήζεηαο πνπ ζαο παξέρνληαη απφ ηνλ πσιεηή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζαο ζπζηήκαηνο. Δ: Πξέπεη νη VWP ηαμηδηώηεο λα πξνζθνκίδνπλ εθηππσκέλε ηελ έγθξηζε ηεο ESTA ηνπο ζην αεξνδξόκην; Α: Όρη. Σν DHS ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαβηβάδεη ζηνπο κεηαθνξείο ηελ θαηάζηαζε ηεο ESTA ηνπ ηαμηδηψηε. Αιιά, ην DHS ζπληζηά ζηνπο ηαμηδηψηεο λα ηππψλνπλ ηελ απάληεζε ηεο ESTA αίηεζεο γηα λα δηαηεξήζνπλ έλα αξρείν κε ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ επηβεβαίσζε ηεο ESTA θαηάζηαζήο ηνπο. Δ: Τπάξρεη θάπνηνο ηξόπνο λα επηθνηλσλήζσ κε θάπνηνλ γηα βνήζεηα ζρεηηθά κε ην ESTA; Α: Μπνξείηε λα θαιέζεηε ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηνπ CBP ζην (703) ή Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε ην help.cbp.gov θαη λα θάλεηε θιηθ ζην Find an Answer, Ask a Question (Βξεο κηα Απάληεζε, Κάλε κηα Δξψηεζε). Παξαθαινχκε ζεκεηψζηε φηη ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ ηνπ CBP ζα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζεη κφλν ζε γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ESTA. Δάλ ζέιεηε λα γλσξίδεηε γηαηί απνξξίθζεθε κηα αίηεζε ESTA ή έρεηε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αίηεζή ζαο ESTA, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε αίηεκα ζην Redress Program ηνπ DHS ζην ΑΝΑΝΔΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ESTA Α Δ: Θα πξέπεη έλαο ηαμηδηώηεο λα θάλεη μαλά αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ηνπ ESTA; Α: Ναη, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ζα ρξεηάδεηαη θαηλνχξγηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε.

13 13 Οη εγθξίζεηο ESTA ηππηθά ζα ρνξεγνχληαη γηα κηα πεξίνδν δχν εηψλ ή κέρξη λα ιήμεη ην δηαβαηήξην ηνπ αηηνχληα, φπνην απφ ηα δχν ζπκβεί λσξίηεξα. Σν ESTA ζα παξέρεη εκεξνκελίεο ηζρχνο κε ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο. πλεπψο, έλαο ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηλνχξγηα ESTA ζαλ απνηέιεζκα ηεο ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ESTA ή ηνπ δηαβαηεξίνπ. Δ: Ση πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο ηαμηδηώηεο αλ έρνπλ αιιάμεη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ/ηεο; Α: Δάλ θάπνηνο ηαμηδηψηεο απνθηήζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην ή ππάξμεη αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, ζα δεηεζεί απφ ην άηνκν λα θάλεη αίηεζε γηα θαηλνχξγηα ηαμηδησηηθή άδεηα κέζσ ESTA. Μηα λέα ηαμηδησηηθή άδεηα απαηηείηαη φηαλ 1) ν ηαμηδηψηεο έρεη εθδφζεη θαηλνχξγην δηαβαηήξην, 2) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην φλνκά ηνπ/ηεο, 3) ν ηαμηδηψηεο αιιάμεη ην θχιν ηνπ/ηεο, 4) εάλ αιιάμεη ε ρψξα ππεθνφηεηαο ηνπ ηαμηδηψηε, 5) εάλ έρνπλ αιιάμεη νη πεξηζηάζεηο πνπ θαιχπηνλαη θάησ απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηνπ ηαμηδηψηε ζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο αίηεζεο ESTA πνπ απαηηνχλ έλα " λαη" ή " φρη" σο απάληεζε.

14 14 Δ: Πσο κπνξεί θάπνηνο/α αηηώλ/αηηνύζα λα δηνξζώζεη έλα ιάζνο όηαλ ζπκπιεξώλεη ηελ αίηεζε ESTA; Α: Ο Ηζηνρψξνο ηνπ ESTΑ ζα παξαθηλεί ηνπο αηηνχληεο λα επαλειέγρνπλ ηα ζηνηρεία φιεο ηελ αίηεζεο πξηλ ηελ ππνβάινπλ. Δπηπξνζζέησο, ν ηζηνρψξνο ηνπ ESTΑ ζα δεηήζεη απφ ηνλ αηηνχληα λα επηβεβαηψζεη ηνλ αξηζκφ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ πξηλ ηελ ππνβνιή. Δάλ θάπνηνο αηηψλ θάλεη έλα ιάζνο φηαλ ζπκπιεξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ δηαβαηεξίνπ, ηηο αλαγλσξηζηηθέο βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, ή ηηο εξσηήζεηο θαηαιιειφηεηαο, θαη αληηιεθζεί ην ιάζνο κφλν κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηλνχξγηα αίηεζε ESTA. Οπνηαδήπνηε άιια ιάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, αξηζκνχ ηειεθψλνπ, κεηαθνξέα, αξηζκνχ πηήζεο, πφιε επηβίβαζεο θαη δηεχζπλζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ ή λα αλαλεσζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ιεηηνπξγία αλαλέσζεο ηνπ ESTA. Δ: Πσο κπνξεί θάπνηνο ηαμηδηώηεο λα έρεη βνήζεηα ζπκπιεξώλνληαο ηελ αίηεζε ESTA; Α: Ο Ηζηνρψξνο ηνπ ESTA έρεη δηαζέζηκε εθηελή θαζνδήγεζε κέζσ ηεο δηθηπαθήο ιεηηνπξγίαο «Βνήζεηα» (Help). Δπηπξνζζέησο, θάπνην ηξίην άηνκν, φπσο θάπνηνο ζπγγελήο ή ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο, ζα επηηξέπεηαη λα ππνβάιεη κηα ESTA γηα ινγαξηαζκφ ελφο VWP ηαμηδηψηε. Δ: Υξεηάδεηαη νη ηαμηδηώηεο λα αλαλεώλνπλ ηελ ESTA ηνπο εάλ ιήγεη πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπο από ηηο ΖΠΑ; Α: Δάλ ε ESTA ιήγεη πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ηαμηδηψηε απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ν ηαμηδηψηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη αίηεζε γηα άιιε ESTA. Αιιά, ν ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα θάλεη αίηεζε γηα θαηλνχξγηα ESTA γηα κειινληηθφ ηαμίδη. Δ: Ξέραζα ηνλ αξηζκό ηεο ESTA αίηεζήο κνπ. Πσο κπνξώ λα κπσ πάιη ζην ζύζηεκα γηα λα αλαλεώζσ ηηο πιεξνθνξίεο ή λα ειέγμσ ηελ θαηάζηαζε ηεο αίηεζήο κνπ; Α: Γηα ιφγνπο αζθάιεηαο θαη απνξξήηνπ δελ κπνξνχκε λα ρνξεγήζνπκε ζε έλαλ ηαμηδηψηε ηνλ αξηζκφ ηεο αίηεζεο ηνπ/ηεο ή ηελ θαηάζηαζε ηεο ηαμηδησηηθήο άδεηαο. Δάλ έλαο ηαμηδηψηεο ράζεη, μεράζεη, ή δελ έρεη πξφζβαζε ζην αξηζκφ ηεο αίηεζήο ηνπ/ηεο ή ηελ θαηάζηαζε ηαμηδηνχ, ζα πξέπεη λα θάλεη θαηλνχξγηα αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα. Ζ παιηά αίηεζε ζα αθπξσζεί απηφκαηα. Δ: Πσο κπνξνύλ νη αηηνύληεο λα δηνξζώζνπλ έλα ιάζνο ζηελ Ζκεξνκελία Έθδνζεο ηνπ Γηαβαηεξίνπ ή ζηελ Ζκεξνκελία Λήμεο ηνπ Γηαβαηεξίνπ κεηά ηελ ζπκπιεξώζε ηεο ESTA αίηεζήο ηνπο; Α: Δάλ νη αηηνχληεο εηζάγνπλ ιάζνο Ζκεξνκελία Έθδνζεο Γηαβαηεξίνπ ή Ζκεξνκελία Λήμεο Γηαβαηεξίνπ θαη αληηιεθζνχλ ην ιάζνο κφλν κεηά πνπ έρνπλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε ESTA ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ θαηλνχξγηα αίηεζε γηα ηαμηδησηηθή άδεηα. Ζ παιηά αίηεζε ζα αθπξσζεί απηφκαηα.

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα