ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: α) "Πλοίο αναψυχής": Κάθε σκάφος ολικού µήκους άνω των επτά (7) µέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης. β) "Επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής, που έχει µεταφορική ικανότητα µέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώµατος, και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης µε ολική ναύλωση, για χρονική διάρκεια µεγαλύτερη των δώδεκα ωρών. Πλοία µε µεταφορική ικανότητα µέχρι ενενήντα εννέα (99) επιβατών, µπορούν να υπάγονται αποκλειστικά στις διατάξεις του παρόντος κατ επιλογή του πλοιοκτήτη µε τη προβλεπόµενη στο άρθρο 2 διαδικασία. γ) Ιστιοφόρο επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής : Το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο µέσο πρόωσης, φέρει κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισµού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν. δ) "Μηχανοκίνητο επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει µηχανή, ως κύριο µέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, και 1

2 βοηθητικό µέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας. ε) "Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελµατικό σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. στ) Επαγγελµατικό Τουριστικό Ηµερόπλοιο, είναι το πλοίο µεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον είκοσι (20) επιβατών, το οποίο εκτελεί ηµερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις, µε εισιτήριο ή ονοµαστική κατάσταση επιβατών, µε αφετηρία και επιστροφή στον ίδιο λιµένα χωρίς διανυκτέρευση, διάρκειας µέχρι δεκατεσσάρων (14) ωρών. Στην έννοια των ηµερήσιων θαλάσσιων περιηγήσεων περιλαµβάνονται τα κυκλικά ταξίδια που εκτελούν τα επιβατηγά τουριστικά ηµερόπλοια µεταξύ του αφετήριου και ενός ή περισσοτέρων ελληνικών λιµένων µε αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και την περιήγηση των µεταφερόµενων επιβατών Ως ηµερόπλοια αναγνωρίζονται πλοία διαφόρων µεγεθών, που εκτελούν ηµερήσιους πλόες από τον λιµένα ή όρµο αφετηρίας προς παρακείµενους όρµους και λιµένες για εκδροµή ή θαλάσσιο λουτρό και επιστροφή στον αφετήριο λιµένα, µε ενιαίο κατ άτοµο εισιτήριο ή κατάσταση επιβατών και ενιαίο ναύλο. ζ) "Παραδοσιακό πλοίο : Το πρωτότυπο και κάθε µεµονωµένο οµοίωµα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος από τα αρχικά υλικά." η)."πλοίαρχος": Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, µε σύµβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής. θ)"κυβερνήτης": Το πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις ναυτική ικανότητα και εµπειρία. ι) "Πλήρωµα": Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν µε σύµβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου. ια) "Επιβάτης": Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής, επαγγελµατικό ή ιδιωτικό, εκτός του πλοιάρχου, του κυβερνήτη, του πληρώµατος και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους. ιβ) "Επιβαίνοντες": Ο πλοίαρχος, ο κυβερνήτης, το πλήρωµα, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής. ιγ) "Χώροι ενδιαίτησης": Οι κλειστοί χώροι διαµονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου. ιδ) "Λιµένας αφετηρίας": Ο ελληνικός λιµένας, από τον οποίο αποπλέει το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής µε τους επιβαίνοντες και πραγµατοποιείται η έναρξη του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση. ιε) «Ναυλοσύµφωνο»: Το έγγραφο που αποδεικνύει τη σύµβαση ναύλωσης. 2

3 ιστ) «Εκναυλωτής»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει το πλοίο στο ναυλωτή έναντι ορισµένης αµοιβής. ιζ) «Ναύλος»: Η αµοιβή που συµφωνείται να καταβάλει ο ναυλωτής στον εκναυλωτή. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.Α.Α.Ν.) καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισµού επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου, στην ιστιοφορία και στον κινητήρα ως µέσο πρόωσης. 3. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτοµερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισµό επαγγελµατικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Άρθρο 2 Άδεια επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής 1. α) Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. εκδίδεται άδεια επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής. Η άδεια είναι αορίστου χρόνου, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 εδ. α' και β του παρόντος άρθρου και στο τέλος κάθε πενταετίας από την έκδοσή της, θεωρείται από την αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και βεβαιώνεται η πλήρωση των όρων ισχύος της, όπως αυτοί καθορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, εκδιδοµένης διαπιστωτικής πράξης της Υπηρεσίας αυτής. β) Για την έκδοση της αδείας της παρ. 1 α) συνυποβάλλονται µε την αίτηση έκδοσης της αδείας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αα) Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου αναψυχής, από το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφίου β του άρθρου 3. 3

4 ββ) Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας, που είναι σε ισχύ και αναγνωρίζεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, από το οποίο να προκύπτει ότι το πλοίο αναψυχής είναι κατάλληλο για να χαρακτηριστεί επαγγελµατικό κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού. Επιπρόσθετα δε, για επαγγελµατικά πλοία αναψυχής εγγεγραµµένα σε νηολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β` του άρθρου 3, απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης από την αρµόδια αρχή του κράτους του λιµένος νηολόγησης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδοµεταφορών στα παραπάνω κράτη. γγ) Θεωρηµένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών µε αντικείµενο την εκµετάλλευση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, που εκδίδεται από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (.Ο.Υ.). δδ) Απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παράβολο. εε) Βεβαίωση διαγραφής από προηγούµενο Μητρώο, εφόσον το σκάφος δεν είναι καινούργιο. 2. Για τη θεώρηση της άδειας προσκοµίζονται: (α) Αίτηση προς την αρµόδια ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,, η οποία υποβάλλεται το τελευταίο εξάµηνο πριν από τη συµπλήρωση της πενταετίας και µέχρι και έξι (6) µήνες µετά την συµπλήρωση της πενταετίας από: αα) την έκδοση ή ββ) τυχόν προηγούµενη σχετική διαπιστωτική πράξη ή γγ) τη λήξη της παράτασης που τυχόν έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος Άρθρου. (β) απόδειξη είσπραξης παραβόλου ή έντυπο παραβόλου, (γ) επικυρωµένο αντίγραφο του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριακών Στοιχειών Επαγγελµατικού Πλοίου Αναψυχής, θεωρηµένου από την αρµόδια.ο.υ., µε το οποίο βεβαιώνεται η εµπρόθεσµη θεώρηση των ναυλοσυµφώνων ώστε τα ναυλοσύµφωνα αυτά να λαµβάνονται υπόψη για τις πραγµατοποιηθείσες ηµέρες ναύλωσης. (δ) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του δικαιούχου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις χορήγησης τέτοιου πιστοποιητικού. 3. Η ολοκλήρωση της πενταετίας αναστέλλεται: (α) µέχρι δύο (2) έτη εφόσον κατά τη διάρκειά της ο πλοιοκτήτης δήλωσε στο αρµόδιο λιµεναρχείο και έλαβε βεβαίωση ακινητοποίησης του πλοίου για διάρκεια τουλάχιστον δεκαπέντε συνεχόµενων µηνών µέχρι συνολικά εικοσιτέσσερις µήνες στην πενταετία. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται στην αρµόδια.ο.υ. Μετά τη λήξη της ακινητοποίησης ο πλοιοκτήτης θα υποβάλλει εκ νέου επικυρωµένο 4

5 αντίγραφο επιθεώρησης του πλοίου στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µαζί µε τη δήλωση λήξης της διάρκειας ακινητοποίησης του πλοίου. (β) µέχρι δώδεκα (12) µήνες συνολικά σε κάθε περίπτωση που αποδεικνύεται από βεβαίωση του αρµόδιου Λιµεναρχείου, ότι το επαγγελµατικό πλοίο παρέµεινε παροπλισµένο για επισκευή το χρονικό διάστηµα από 1 η Μαρτίου έως 31 η Οκτωβρίου οποιουδήποτε έτους εντός της πενταετίας. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κατατίθεται στην αρµόδια.ο.υ. 4. (α) Η άδεια επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: (αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου. (ββ) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποβάλει αίτηση θεώρησης κατά το πέρας της πενταετίας, όπως η τελευταία υπολογίζεται µε βάση και τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. (γγ) Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία θεώρησης, όπως αυτή ορίζεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται όλοι οι όροι ισχύος της αδείας, συντασσοµένης σχετικής βεβαίωσης της αρµόδιας Υπηρεσίας. (δδ) Αν διαγραφεί το πλοίο από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραµµένο. (εε) Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του παρόντος. (β) Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις, για την παύση ισχύος εκδίδεται εντός τριµήνου από τη διαπίστωση συνδροµής των ως άνω προϋποθέσεων αιτιολογηµένη απόφαση του ΥΠΑΑΝ, στην οποία ορίζεται και ο χρόνος της παύσης. 5. (α) Σε περίπτωση µεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισµού ή των στοιχείων του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, αυτή σηµειώνεται στην άδεια. Για τη σηµείωση της µεταβολής αυτής κατατίθεται από τον δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία που επήλθε η µεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις αα` και ββ` του άρθρου αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισµός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β` υποπεριπτώσεις γγ` και εε` του άρθρου αυτού. 5

6 (β) Σε περίπτωση µεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισµού, ο νέος πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του προηγουµένου, που απορρέουν από τις διατάξεις του νόµου αυτού και αφορούν τη συµπλήρωση του ορίου ηµερών ναύλωσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 3 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού. Οι µεταβολές αυτές γνωστοποιούνται άµεσα στις αρµόδιες φορολογικές αρχές, µε την επιµέλεια του αιτούντος. (γ) Σε περίπτωση απώλειας της αδείας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, γεγονός που βεβαιώνεται µε την υποβολή, από τον δικαιούχο, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε µε τον. Ν. 2690/1999, χορηγείται από την αρµόδια Υπηρεσία αντίγραφο της άδειας, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη "Αντίγραφο λόγω απώλειας". 6. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες δεν ζητηθεί θεώρηση των όρων ισχύος της ή δεν υποβληθεί αίτηση µεταβολής στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω. Για την αυτοδίκαιη παύση εκδίδεται πράξη από την αρµόδια διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία κοινοποιείται και στις αρµόδιες φορολογικές ή και τελωνειακές, κατά περίπτωση, αρχές. Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης καταχώρησης µεταβολής στοιχείων εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 (β) για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας παύσης της ισχύος της άδειας. 7. Οι δικαιούχοι αδείας που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους µπορούν να ενεργούν και µε αντιπρόσωπο, στον οποίο έχουν χορηγήσει ειδική έγγραφη πληρεξουσιότητα. Αντίγραφο του πληρεξουσίου κατατίθεται µαζί µε τα δικαιολογητικά. 8. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζεται ο τύπος της άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται σε αυτήν. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού. 9. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ευδιάκριτο ειδικό σήµα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν εµφανώς τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής ώστε να διακρίνονται από τα 6

7 ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Το ειδικό σήµα χορηγείται από την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού µετά τη χορήγησή του ή τη θεώρηση παράτασης της άδειας από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠ.Α.Α.Ν. Τυχόν παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ.1, 2 του παρόντος νόµου. Άρθρο 3 Ναύλωση 1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης µε ολική ναύλωση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόµο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σηµαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. β) Το δικαίωµα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α) επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής µε ξένη σηµαία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδοµεταφορών στα κράτη της σηµαίας τους και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόµου. 2. Η εκµετάλλευση των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται µόνον µε ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και την περιήγηση. Ολική ή µερική ναύλωση για µεταφορά προσώπων µε εισιτήριο ή πραγµάτων µε ναύλο απαγορεύεται. 3. (α) ικαίωµα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισµό τους επαγγελµατικά πλοία αναψυχής. (β) ικαίωµα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλοµεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισµού. Η άσκηση του δικαιώµατος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, µε τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα εις ολόκληρον για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου και των όρων του ναυλοσύµφωνου. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Πολιτισµού και Τουρισµού και Οικονοµικών καθορίζονται τα προσόντα και η 7

8 διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ναυλοµεσίτη επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλοµεσιτικών γραφείων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 4. Επιβίβαση στο επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρηµένη, από τη λιµενική αρχή του λιµένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύµφωνο. 5. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, το συνάλλαγµα που εισπράττεται, αποδίδεται από τον εκναυλωτή σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 6. (α) Το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συµπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ηµερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ηµέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωµα, σε εκατόν εξήντα (160) ηµέρες όταν εκναυλώνεται µε πλοίαρχο και πλήρωµα και σε εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισµένο ως παραδοσιακό επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται µε ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωµα. Για τη συµπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ηµέρες ναύλωσης που πραγµατοποιούνται µέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται, όπως προβλέπεται στην παρ. ε του παρόντος άρθρου. Οι ηµέρες ναύλωσης µέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελµατικού Πλοίου Αναψυχής». (β) Μετά την πρώτη πενταετία, τυχόν πλεόνασµα στις ηµέρες ναύλωσης της περίπτωσης (α) προστίθεται στις ηµέρες ναύλωσης της επόµενης πενταετίας, προκειµένου για τη συνδροµή των όρων θεώρησης ανά πενταετία της ισχύος της αδείας. Σε περίπτωση κατά την οποία µε τη συµπλήρωση της πενταετίας οι πραγµατοποιηθείσες ηµέρες ναύλωσης υπολείπονται κατά ποσοστό µέχρι 15% των οριζόµενων για την κατηγορία του πλοίου, λαµβανοµένου υπόψη και του τυχόν πλεονάσµατος της προηγούµενης πενταετίας, θεωρείται ότι πληρούνται οι όροι ισχύος της αδείας, αλλά ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να πραγµατοποιήσει τις ηµέρες ναύλωσης που υπολείπονται, κατά την επόµενη πενταετία, ως προϋπόθεση θεώρησης της άδειας του στο τέλος της επόµενης πενταετίας. (γ) Τα κατώτατα όρια της παρ. 6α του παρόντος, µειώνονται κατά ποσοστό 5% για κάθε πενταετία κατοχής άδειας επαγγελµατικού σκάφους µετά την πρώτη πενταετία, 8

9 αλλά όχι πέραν ποσοστού 30% συνολικά του ανωτάτου ορίου της πρώτης πενταετίας. (δ) Επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής δεν επιτρέπεται να εκτελεί πλόες χωρίς ναύλο για τη µεταφορά του πλοιοκτήτη ή των µετόχων ή των εταίρων του ή των µελών του.σ. πλοιοκτήτριας εταιρίας και συγγενών των παραπάνω προσώπων µέχρι δευτέρου βαθµού, πέραν των 10 ηµερών για την περίοδο µεταξύ 1 ης Ιουνίου και 30 ης Σεπτεµβρίου και 20 ηµερών κατά την υπόλοιπη περίοδο και υπό την προϋπόθεση υπογραφής ναυλοσυµφώνου, µηδενικού ναύλου και καταβολής του Φ.Π.Α. που αναλογεί µε βάση τον κατώτατο ηµερήσιο ναύλο του εδαφίου ββ της παραγράφου στ, του παρόντος άρθρου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν παρέχεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγή από το δασµό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α των καυσίµων και λιπαντικών µε τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία των περιπτώσεων αυτών. Επιτρέπεται η εκτέλεση ταξιδιών για λογαριασµό του ηµοσίου και Φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε σκοπό την προβολή του θαλάσσιου τουρισµού, ύστερα από έγκριση της αρµόδιας ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εκτέλεση των ταξιδιών αυτών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν.2960/2001, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον δασµό και τον Φ.Π.Α στα καύσιµα και λιπαντικά µε τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά. Οι ηµέρες των ναυλώσεων της παραγράφου αυτής, δεν προσµετρούνται για την συµπλήρωση του κατώτατου ορίου ανά πενταετία, οπότε και διενεργείται η θεώρηση της άδειας. (ε) Οι ηµέρες ναύλωσης που πραγµατοποιούνται έξω από την Ελληνική Επικράτεια από επαγγελµατικά πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται µε ή χωρίς Πλοίαρχο και Πλήρωµα υπολογίζονται για τη συµπλήρωση του κατωτάτου ορίου ηµερών ναύλωσης ανά πενταετία σε εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 (α) του Άρθρου 3 του παρόντος νόµου ως ακολούθως: (εα) Χωρίς πλοίαρχο και πλήρωµα: (i) Οι ηµέρες ναύλωσης προκύπτουν από ναύλο σύµφωνα µε τα αποδεικτικά καταβολής τελών (λιµενικών κ.λ.π.) στους λιµένες που προσέγγισε το πλοίο, και (ii) Τα πρωτότυπα των αναγκαίων δικαιολογητικών επιδεικνύονται σε Λιµενική Αρχή Εσωτερικού µε τον κατάπλου του πλοίου προς έλεγχο και καταχώρηση στο «Ειδικό Εντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελµατικού Πλοίου Αναψυχής» προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας θεώρησης της άδειας του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής. 9

10 Σε περίπτωση που ο κατάπλους του πλοίου σε ελληνικό λιµένα δεν είναι εφικτός µέχρι την καταληκτική αυτή ηµεροµηνία, η προσκόµιση, ο έλεγχος και η καταχώρηση µπορεί να γίνει σε Ελληνική Προξενική Αρχή εξωτερικού µε µέριµνα του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας, η οποία πιστοποιεί στο «Ειδικό Εντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελµατικού Πλοίου Αναψυχής» τη συνδροµή των προϋποθέσεων της σχετικής καταχώρησης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ήτοι ότι το πλοίο ευρίσκεται στη χώρα που αυτή εδρεύει ή στην περιοχή δικαιοδοσίας της και τα προσκοµισθέντα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη στην πράξη της καταχώρησης των ηµερών ναύλωσης. (iii) Αν το σύνολο των ηµερών ναύλωσης αφορά το ίδιο ναυλοσύµφωνο και η επιβίβαση και οριστική αποβίβαση των επιβατών πραγµατοποιήθηκαν µέσα στην Ελληνική Επικράτεια, απαιτείται εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυµφώνου στο «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελµατικών Πλοίων Αναψυχής» από την Λιµενική Αρχή επιβίβασης, και η εγγραφή της οικείας Λιµενικής Αρχής στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου για την οριστική αποβίβαση και για τις ηµέρες ναύλωσης που έγιναν στο εξωτερικό. (iv) Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω υπό στοιχείο αα., ενδεικτικά ναυλοσύµφωνα, αποδεικτικά καταβολής τελών, στοιχεία, βεβαιώσεις,, προσκοµίζονται σε επικυρωµένα αντίγραφα και καταχωρούνται στον ατοµικό φάκελο του πλοίου, µαζί µε το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελµατικού Πλοίου Αναψυχής» κατά τη θεώρηση της άδειας του πλοίου. (εβ) Με πλοίαρχο και πλήρωµα: (i) Οι ηµέρες ναύλωσης προκύπτουν από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται σε Λιµενική Αρχή του Εσωτερικού ή στις Ελληνικές προξενικές Αρχές: (1) Φωτοαντίγραφα οικείων σελίδων του Ηµερολογίου του πλοίου που αντιστοιχούν σε εγγραφές που πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα της ναύλωσης έξω από την Ελληνική Επικράτεια, και (2) Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα αντίστοιχων σελίδων ναυτολογίου. (ii) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι προϋποθέσεις των υπό στοιχεία ii) iii), iv) της περίπτωσης ε) της παρούσας παραγράφου. στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ν.Ε.Ε., µπορεί: (στ.α) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ηµερών ναύλωσης της περίπτωσης 6α του παρόντος. (στ.β) Να ορίζεται κατώτατο ηµερήσιο όριο ναύλου των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα µε την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το µήκος ή τη µεταφορική 10

11 ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου, µετά από ενώσεων που εκπροσωπούν την κατηγορία του πλοίου. πρόταση των επαγγελµατικών Άρθρο 4 Ναυλοσύµφωνο 1. Η σύµβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείµενο τη χρήση του επαγγελµατικού σκάφους αναψυχής µόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύµβαση αποδεικνύεται εγγράφως µε την κατάρτιση ναυλοσυµφώνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας και Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), καθορίζεται υπόδειγµα του ναυλοσύµφωνου, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών σχετικά µε τη συµπλήρωση του ναυλοσυµφώνου. 2. (α) Το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωµένο, πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε αντίγραφο ναυλοσύµφωνου πριν από τον απόπλου του από το λιµένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιµενική αρχή του λιµένα αφετηρίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρµόδιες αρχές. Θεωρηµένο αντίγραφο του ναυλοσύµφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, µε την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρµόδια για τη φορολογία του.ο.υ. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) µπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυµφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής και έλεγχος αυτών. (β) Τα ναυλοσύµφωνα φυλάσσονται, µε µέριµνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί µία εξαετία από την ηµεροµηνία θεώρησής τους. (γ) Το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής µπορεί, µε ειδική άδεια του προϊσταµένου της αρµόδιας λιµενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιµένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει στο λιµένα του 11

12 µόνιµου ελλιµενισµού του, µετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιµένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι δυνατή µόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύµφωνου που έχει συναφθεί εκτάκτως, λόγοι για τους οποίους πρέπει να ενηµερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια. (δ) Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης γ` εφαρµόζονται και για το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρµόδια λιµενική αρχή, να µεταβεί σε άλλο λιµένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταµένου της αρµόδιας λιµενικής αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης. 3. Ως λιµένας αφετηρίας και ελέγχου της σύµβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγµατοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιµένας, στον οποίο ελλιµενίζεται το επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής. 4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωµένος να καταθέτει στη λιµενική αρχή του λιµένα αφετηρίας, κατάσταση µε τα στοιχεία των επιβαινόντων αφού πιστοποιηθούν από τον ίδιο, αντίγραφο της οποίας, θεωρηµένο από την ίδια αρχή, πρέπει να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδίου µαζί µε τα λοιπά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητα ή άλλο ικανό δηµόσιο αποδεικτικό µε το οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες). Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει µερική µεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρµόδια λιµενική αρχή του λιµένος όπου επήλθε η µεταβολή. 5. Η λιµενική αρχή, σε λιµένα αρµοδιότητας της οποίας είναι ελλιµενισµένο το πλοίο, κατά την έκδοση άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, χορηγεί το "Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελµατικού Πλοίου Αναψυχής". Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζονται το αντίτιµο του εντύπου αυτού, που αποτελεί έσοδο υπέρ του ΕΚΟΕΜ που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέµατα ελέγχου και θεώρησής του καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Άρθρο 5 Οργανική σύνθεση Πληρώµατος Κυβερνήτης 12

13 1. Ιστιοφόρα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής ολικού µήκους µέχρι είκοσι µέτρα και µηχανοκίνητα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής µέχρι δεκαοκτώ µέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωµα. Στις περιπτώσεις αυτές, µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, µπορεί να ορίζονται πρόσθετα µέτρα ασφάλειας των επιβαινόντων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που αφορούν κυρίως στην επιτρεπόµενη έκταση των πλόων, στον εξοπλισµό ασφαλείας και στη συγκράτηση πετρελαιοειδών και λυµάτων, καθώς και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές τη διακυβέρνησή τους αναλαµβάνει κυβερνήτης, ο οποίος, αν προσλαµβάνεται από τον ναυλωτή, θεωρείται προστηθείς αυτού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύµφωνο. Σε κάθε περίπτωση, ένας από τους επιβάτες, πέραν του κυβερνήτη, πρέπει να έχει ναυτική εµπειρία, την οποία βεβαιώνει µε υπεύθυνη δήλωσή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1599/1986 ή αυτή βεβαιώνεται µε βάση δίπλωµα που κατέχει από οποιαδήποτε επίσηµα αναγνωρισµένη αρχή. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ασφαλισµένο στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρεούνται έναντι του ΝΑΤ ή των λιµενικών αρχών, να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση. 2. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν., που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προσόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδειξης κατοχής τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 3. Οι κυβερνήτες επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή µηχανοκίνητων), που ορίζονται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν είναι επιβάτες, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 υπάγονται για την εργασία τους αυτή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., σύµφωνα µε την παρ.6 άρθρ.16 του Ν.3232/2004, εκτός εάν είναι ήδη ασφαλισµένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, ή υπάγονται στο ΝΑΤ αν είναι απογεγραµµένοι ναυτικοί. 4. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του νόµου αυτού, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους. 5. Για τον καθορισµό της οργανικής σύνθεσης των πληρωµάτων των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής πού είναι εγγεγραµµένα σε νηολόγια πού αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδαφ. β του άρθρου 3 του παρόντος 13

14 και το καθεστώς της ασφάλισής τους, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις πού προβλέπονται από το δίκαιο του Κράτους της σηµαίας τους. Άρθρο 6 Μητρώο και Αρχείο επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής 1. Η Γενική Γραµµατεία Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τηρεί για τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής Μητρώο και Αρχείο ατοµικών φακέλων τους. Στο Μητρώο αυτό καταγράφονται το όνοµα και ο αριθµός νηολογίου του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, καθώς και το όνοµα ή η επωνυµία του φυσικού ή νοµικού προσώπου που αναγράφεται στην άδεια ως πλοιοκτήτης καθώς και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου του. Στον ατοµικό φάκελο κάθε πλοίου φυλάσσονται τα δικαιολογητικά που είναι σχετικά µε την άδεια του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, αντίγραφο αυτής και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το πλοίο, σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου. 2. Όταν ο δικαιούχος της παραγράφου 1 εδάφιο β του παρόντος άρθρου που αναγράφεται στην άδεια είναι Ν.Ε.ΠΑ. ή άλλης νοµικής µορφής νοµικό πρόσωπο τότε στο Μητρώο καταχωρούνται: α) ο αριθµός καταχώρησης της εταιρείας, β) ο φάκελος κάθε εταιρείας, γ) η µερίδα κάθε εταιρείας και δ) το ευρετήριο των εταιρειών. 3. Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν. ρυθµίζονται τα θέµατα τήρησης του Μητρώου και του Αρχείου πρόσθετων στοιχείων, χρόνου τήρησης των ατοµικών φακέλων µετά την παύση της ισχύος της άδειας ή της διαδικασίας κατά την µεταφορά στο ενιαίο αρχείο και µητρώο, από τα ως σήµερα τηρούµενα αρχεία και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού. Άρθρο 7 Παράβολα 1. Για την έκδοση νέας άδειας επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά µέτρο ολικού µήκους του πλοίου. 14

15 2. Για τον έλεγχο συνδροµής των όρων ισχύος της άδειας ανά πενταετία, καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ευρώ ανά µέτρο ολικού µήκους του πλοίου. 3. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων, το κλάσµα µέτρου στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στην επόµενη µονάδα. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύνανται να αυξοµειώνονται τα ανωτέρω ποσά των παραβόλων των παραγράφων 1 και 2. Άρθρο 8 Ειδικές ρυθµίσεις 1. (α) Η µετακίνηση και κυκλοφορία επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται µόνον αν αυτά είναι ασφαλισµένα τουλάχιστον για: (αα) Αστική ευθύνη για Θάνατο και σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ) ανά επιβάτη και το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια ευρώ ( ) ανά συµβάν. (ββ) Αστική ευθύνη για υλικές ζηµίες επιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Το ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) (γγ) Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ασφαλιστικό ποσό καθορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες ευρώ ( ). (β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Οικονοµικών µπορεί να ανακαθορίζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της προηγούµενης περίπτωσης, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της µεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 2. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής, τα οποία λόγω αργίας ή παροπλισµού δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, µπορούν να µετακινούνται προς ναυπηγεία, καρνάγια, επισκευαστήρια ή να πραγµατοποιούν µικρής διάρκειας δοκιµαστικά ταξίδια ή µεθορµίσεις, και προκειµένου να συµµετάσχουν σε σχετικές επαγγελµατικές εκθέσεις ή τουριστικές εκδηλώσεις, µε άδεια του προϊσταµένου της 15

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α...4 Άρθρο 1 Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο Β - Επαγγελµατικά Πλοία Αναψυχής...7 Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελµατικών πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 8 Απριλίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τουριστικά Πλοία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Νο. 9. Γενική (4070) Δ.Ε. 20534/1646/04/05/12 Άρθρο 82 Γενικοί κανόνες - Ορισμοί Για τους σκοπούς του μέρους αυτού: 1. Επιβατηγά δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 Αριθμ. Φ. : 514.1/2013 Αριθμ. Σχ.: 1633 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών -

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III. Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ν. 6(lll)/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4159 Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 1935 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 1959/91 Για τις οδικές µεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 123/Α/5-08-91) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων Άρθρο 1 Το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού

Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων Αρθρο 2 Περιεχόμενο καταστατικού Αρθρο 1 Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχων 1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ

Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ω Ν Ι Σ Τ Ε Σ 1. Τί είναι εκτελωνιστής; Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αναλαμβάνει την κατ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα