Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Αριστείδης Πάνου Ευανθία αββοπούλου Αναστασία αρήμπαλη Ήλια ιατίτσα Αλέξανδρος Γ. Υεσσάς * ΕΙΑΓΩΓΗ Η παραγωγή διεθνών κανόνων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος α- κολουθεί χρονολογικά τη γενικότερη ανάπτυξη του δικαίου του περιβάλλοντος, με τον πολλαπλασιασμό διεθνών συμβάσεων ιδίως από τη δεκαετία του 1970 και μετά. Η ώθηση στην ανάπτυξη αυτή που σηματοδότησε η Διεθνής υνδιάσκεψη της τοκχόλμης το 1972, χαρακτηρίζεται από ad hoc απόπειρες ρύθμισης συγκεκριμένων προβλημάτων θαλάσσιας ρύπανσης σε περιφερειακό κυρίως επίπεδο. Η ύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (ΔΘ), που συζητείται την ίδια εποχή και υιοθετείται τελικά το 1982, σε αντίθεση με τις έως τότε απόπειρες, έρχεται να προσφέρει για πρώτη φορά ένα οικουμενικό συνεκτικό πλαίσιο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κωδικοποιώντας ως ένα βαθμό την ήδη υπάρχουσα νομοθετική παραγωγή αλλά και με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος δυναμικού ως προς τις μετέπειτα εξελίξεις, η ΔΘ χαρακτηρίστηκε ως σύνταγμα των ωκεανών. Ο συνταγματικός της χαρακτήρας και η λειτουργία της ως σύμβαση-ομπρέλα αποτρέπει αφενός μονομερείς αποκλίσεις από το καθεστώς της και αφετέρου επιτρέπει την εξελικτική ερμηνεία της υπό το πρίσμα συμβατικών ρυθμίσεων αλλά και επιταγών του soft law. Έτσι, η ΔΘ αρκείται στο να διατυπώσει μια γενική υποχρέωση των κρατών να διατηρούν και να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον από όλες τις πιθανές πηγές ρύπανσης με ένα μέτρο προσήκουσας επιμέλειας. * Μεταπτυχιακοί Υοιτητές, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών, Σομέας Διεθνών πουδών, Σμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. 1 1 GlLJ 2008, σελ. 1-82

2 2 1 Greeklaws Law Journal 2008 Η ευελιξία του όρου αυτού επιτρέπει την είσοδο στην έννοια της υποχρέωσης των κρατών στοιχείων που αναπτύσσονται σταδιακά σε άλλα fora, διεθνείς οργανισμούς και περιβαλλοντικά κείμενα. Παράλληλα όμως η ένταση της δεσμευτικότητάς του μπορεί και να διαφοροποιείται ανάλογα με τη συνοχή και ευρεία αποδοχή των ρυθμίσεων συγκεκριμένης ρυπογόνου διαδικασίας. Κρίσιμος σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται ο ρόλος των περιφερειακών προγραμμάτων και καθεστώτων, τα οποία πολλές φορές αποτελούν πεδίο επιτυχούς δοκιμασίας πρακτικών προτού αυτές γενικευτούν. Η ανάλυση της υποχρέωσης προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος που γίνεται στη συνέχεια, ακολουθεί στο πρώτο κεφάλαιο τη διάκριση που γίνεται στη ΔΘ ως προς τις πηγές ρύπανσης. το τμήμα αυτό επιχειρείται μια γενική καταγραφή των υποχρεώσεων προστασίας ανά τύπο ρύπανσης λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των οικουμενικών ή περιφερειακών ρυθμίσεων που υπάρχουν παράλληλα και λειτουργούν υπό το πλέγμα της ΔΘ. το δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση επικεντρώνεται στα συστήματα αστικής ευθύνης, τα οποία κατέχουν εξέχουσα θέση στο πλαίσιο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Θα εξετασθεί, ιδίως, το σύστημα αστικής ευθύνης για τη ρύπανση από πλοία, το οποίο είναι αρκετά λειτουργικό και αποτελεσματικό και κατόπιν θα επιχειρηθεί μια σύγκρισή του με άλλα συστήματα αστικής ευθύνης. τη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα περιφερειακό σύστημα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο, ό- μως, λειτουργεί μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Σην περιγραφή της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα, ακολουθεί το ζήτημα των ορίων της επιτρεπτής μονομερούς δράσης μέσα στο παγκόσμιο πλαίσιο, όπως αυτά αναδεικνύονται από μια εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του ΔΕΚ, και το ζήτημα της διεθνούς ευθύνης το οποίο τυχόν γεννάται κατ αποτέλεσμα. το τελευταίο κεφάλαιο εξετάζεται η σύγκρουση δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων τους διεθνούς δικαίου, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας από τη μία πλευρά και της προστασίας του περιβάλλοντος από την άλλη, κατά πόσον το ένα δικαίωμα επιδρά πάνω στο άλλο και κυρίως αν είναι δυνατόν να περιοριστεί ή ακόμα και να αποκλειστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

3 Η Εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Προστασίας 3 Ι. Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΘΑΛΑΑ Η ύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 1 στο Σμήμα ΦΙΙ 2 διακρίνει έξι μορφές πρόληψης, μείωσης κι ελέγχου της θαλάσσιας ρύπανσης ανάλογα με την αντίστοιχη ρυπογόνο πηγή. Η ρύπανση από χερσαίες πηγές, από και μέσω της ατμόσφαιρας, από απόρριψη αποβλήτων, από δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό εντός και εκτός εθνικής δικαιοδοσίας και η ρύπανση από πλοία. Αν και ο διαχωρισμός αυτός στην πράξη αλλά και στα επιμέρους συμβατικά κείμενα δεν είναι τόσο σαφής 3, μπορεί εν τούτοις να γίνει κάποια σύγκριση ως προς βασικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου. Η γενική υποχρέωση των κρατών που επιβάλλει η ΔΘ για διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 4 εξειδικεύεται περαιτέρω με την ενσωμάτωση και παραπομπή στους γενικώς αποδεκτούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα 5. Ο βαθμός στον οποίο έχουν α- ναπτυχθεί αυτά τα διεθνή πρότυπα και η μορφή την οποία περιβάλλονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις, δηλαδή οικουμενική ή περιφερειακή, είναι καθοριστικά όπως θα δούμε της επιτυχούς αντιμετώπισης κάθε τύπου ρύπανσης. Α. Χερσαία ρύπανση United Nations Convention on the Law of the Sea, 21 ILM 1982, σ Σο Σμήμα ΦΙΙ ενσωματώνεται και πρέπει να θεωρείται σε συνδυασμό με το όλο πλαίσιο της ΔΘ. Η ενσωμάτωση των διατάξεων περιβαλλοντικής προστασίας σε ένα πλαίσιο που εξυπηρετεί ταυτόχρονα σκοπούς οικονομικής ανάπτυξης και διεθνών σχέσεων έχει ιδιαίτερη αξία για το κείμενο αυτό. Βλ. Bernard H. Oxman, The Rule of Law and the UNCLOS, 7 EJIL 1996, σ Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε γενικευμένα για τρία συστήματα θαλάσσιας ρύπανσης χερσαίες πηγές, δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό και πλοία με αντίστοιχες απαιτήσεις συνεργασίας. Βλ. Grigoris Tsaltas, Towards a World Protection Framework for the Marine Environment Through the Promotion of International and Regional Cooperation under the UNCLOS, in Anastasia Strati, Maria Gavouneli & Nikos Skourtos (eds), Unresolved Issues and New Challenges to the Law of the Sea, Leiden 2006, σ Ά. 192 ΔΘ. Η υποχρέωση αυτή έχει τρία θεμελιώδη επίπεδα: υποχρέωση μη ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποχρέωση συνεργασίας σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο και υποχρέωση εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο των διεθνώς συμφωνημένων κανόνων. Βλ. Moira L. McConnell & Edgar Gold, The Modern Law of the Sea: Framework for the Protection and Preservation of the Marine Environment?, 23 Case WResJIL 1991, σ Για την εμφάνιση αυτής της έννοιας στη ΔΘ υπό διαφορετικούς όρους και το νόημά της, βλ. Bernard H. Oxman, The Duty to Respect Generally Accepted International Standards, 24 NYUJIL& Pol , σ

4 4 1 Greeklaws Law Journal 2008 Παρά το γεγονός ότι γύρω στο 80 τοις εκατό του ποσοστού θαλάσσιας ρύπανσης αποδίδεται σε χερσαίες πηγές 6, η ρύθμισή τους σε διεθνές επίπεδο υστερεί ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με άλλες ρυπογόνους πηγές. Η περιορισμένη διεθνής νομοθεσία επί του θέματος στηριζόταν κυρίως στη βασική υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος άλλων κρατών από βλάβες και τη μη κατάχρηση δικαιώματος 7. Η ΔΘ παράλληλα με τη γενική υποχρέωση των κρατών για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία επαναλαμβάνεται σε κάθε πηγή, προβλέπει ότι στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς κανόνες και πρακτικές. Η αοριστία και ασάφεια της ορολογίας που χρησιμοποιείται από το κείμενο της σύμβασης 8 είναι ενδεικτική των προβλημάτων που συναντάμε στις χερσαίες πηγές. ε αντίθεση με τις υπόλοιπες διατάξεις για τις πηγές ρύπανσης που προβλέπουν ενσωμάτωση των ελάχιστων διεθνών προτύπων, η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διεθνείς ρυθμίσεις είναι τόσο γενική ώστε να καταλήγει να στερείται έννομων συνεπειών 9. Οι δυσκολίες στο να ρυθμιστούν οι χερσαίες πηγές ρύπανσης με την ακρίβεια που συναντάμε στις διατάξεις για τα πλοία ή την απόρριψη αποβλήτων, είναι καταρχήν πρακτικές 10. Οι ρυπογόνοι πηγές στη χερσαία ρύπανση μπορεί να είναι παράκτιες ή ηπειρωτικές point sources, diffuse sources ή ακόμα και ατμοσφαιρικού χαρακτήρα 11. Ο έ- λεγχος των πηγών αυτών είναι επομένως πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί, αφού η ρύπανση προέρχεται από έναν κύκλο δραστηριοτήτων που είναι αναπόσπαστες με την ύ- παρξη των βιομηχανικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, των αστικών κοινωνιών και της γεωργίας και δασοκομίας. Η πολυπλοκότητα και αλληλεπίδραση αυτών των δια- 6 Σο 44 τοις εκατό υπολογίζεται ότι προέρχεται από την απορροή ξηράς, ποταμών, αγωγών και άλλων κατασκευών εκβολής ενώ το 33 τοις εκατό προέρχεται από ή μέσω της ατμόσφαιρας με προέλευση κυρίως χερσαίες πηγές αλλά και πλοία και αεροσκάφη. Βλ. Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge 2004, σ Patricia W. Birnie & Alan E. Boyle, International Law and the Environment, Oxford 2002, σ Ά. 207 παρ. 2,3,4 ΔΘ. Σα κράτη καλούνται να λάβουν άλλα μέτρα που μπορεί να είναι απαραίτητα, να προσπαθήσουν να εναρμονίσουν την πολιτική τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, τις οικονομικές δυνατότητες των αναπτυσσόμενων κρατών και την ανάγκη τους για οικονομική ανάπτυξη. 9 Κρατερος Ιωάννου & Αναστασία τρατή, Δίκαιο της Θάλασσας, Αθήνα 2000, σ Ιδίως ως προς τις διάχυτες πηγές όπως η γεωργία και η κυκλοφοριακή κίνηση, βλ. GESAMP Report No 70, A Sea of Troubles (2001), σ.19 et seq., διαθέσιμο σε <www.gesamp.net >. 11 Για τη σχετική διάκριση και ανάλυση βλ. GESAMP Report No 71, Protecting the Oceans from Landbased Activities (2001), σ.16-20, διαθέσιμο σε <www.gesamp.net>.

5 Η Εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Προστασίας 5 δικασιών γίνεται ακόμα πιο αισθητή όταν συνδυαστεί με τη νομική ρύθμιση των υδάτινων πόρων 12 και το φαινόμενο της φυσικής επικάλυψής της με τη ρύθμιση της θαλάσσιας ρύπανσης 13. Κατ επέκταση, τα ζητήματα που εμπλέκονταν και κατά την υιοθέτηση της ύμβασης ήταν πολιτικής και οικονομικής φύσεως. Οι χερσαίες πηγές ρύπανσης είναι οι μόνες που λαμβάνουν χώρα σε περιοχή τόσο στενά συνυφασμένη με την κρατική κυριαρχία 14. Σο ότι η ρύθμισή τους θίγει ζητήματα εθνικών συμφερόντων εκφράζεται και στην ορολογία της ΔΘ περί αιτημάτων οικονομικής ανάπτυξης. Σα αιτήματα αυτά συνδυάζονται με το κόστος για τις βιομηχανοποιημένες οικονομίες που θα προέκυπτε από ένα δεσμευτικότερο πλέγμα προστασίας 15. Οι ιδιαιτερότητες των χερσαίων πηγών σε συνδυασμό με την περιφερειακή προσέγγιση που υιοθετείται στη ΔΘ 16, αποτέλεσαν τη βάση του φαινομένου ανάπτυξης περιφερειακών κυρίως ρυθμίσεων 17. Αξίζει να αναφερθεί αρχικά η πρώτη εκτενής σύμβαση επί του θέματος, που ήταν η ύμβαση του Παρισίου του 1974 για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού 18, η οποία αντικαταστάθηκε από την ύμβαση του Παρισίου του 1992 (OSPAR) 19. Παράλληλα με αυτήν και με ανάλογες ρυθμίσεις υιοθετείται ύμβαση για την περιοχή της Βαλτικής 20. Κύριο χαρακτηρι- 12 Που δεν παρέχει επαρκές πλαίσιο προστασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον. Βλ. Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ David Freestone & Salman M.A. Salman, Ocean and Freshwater Resources in Daniel Bodansky, Jutta Brunnée & Ellen Hey (eds), The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford 2007, σ Erik Franckx,, Regional Marine Environment Protection Regimes in the Context of UNCLOS, 13 IJMCL 1998, σ Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ Η προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των χερσαίων πηγών χωρίς την ανάγκη να γίνεται αναφορά στο καθεστώς των κλειστών και ημι-κλειστών θαλασσών του Σμήματος ΙΦ. Βλ. Franckx, supra σημείωση 14, σ ε αυτό συμβάλλουν και οι διαφοροποιημένες περιβαλλοντικές συνθήκες στα οικοσυστήματα διαφορετικών θαλασσών. Βλ. Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ.410 et seq Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-based Sources, 13 ILM 1974, σ Paris Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-east Atlantic, 32 ILM 1992, σ , η οποία αντικατέστησε ταυτόχρονα και τη ύμβαση του σλο για την απόρριψη αποβλήτων. Για μια συνοπτική παρουσίαση των συμβάσεων, βλ. Sands supra σημείωση 6, σ Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 13 ILM 1974, σ , η οποία αντικαταστάθηκε από την 1992 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki), διαθέσιμο σε <www.helcom.fi>.

6 6 1 Greeklaws Law Journal 2008 στικό τους αποτελεί η ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους των κρατών 21 και η υιοθέτηση κριτηρίων για την ανάληψη εθνικής δράσης 22, ενώ οι εθνικές αρχές παραμένουν υπεύθυνες για τα πρότυπα ελέγχου και χορήγησης αδειών 23. το πλαίσιο των περιφερειακών συμβάσεων του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) 24 έχουν υιοθετηθεί επίσης Πρωτόκολλα για την ρύπανση από χερσαίες πηγές, τα οποία σε γενικές γραμμές ακολουθούν τη δομή της ύμβασης του Παρισίου 25. Σο σημαντικό έργο που έχουν επιδείξει ως προς τις χερσαίες πηγές οι περιφερειακές απόπειρες όπως το καθεστώς για τη Β. Θάλασσα φανερώνουν μία θετική εξέλιξη προς την κατεύθυνση μιας πιο συνεκτικής και συνολικής προσέγγισης του θέματος όπου υπάρχει και ανάλογη πολιτική βούληση 26. Παρατηρείται μία τάση προς προληπτικές ρυθμίσεις και μετατόπιση του αποδεικτικού βάρους όσον αφορά την άρνηση λήψης ρυθμιστικών 21 Οι δεσμεύσεις αυτές περικλείουν σύγχρονες περιβαλλοντικές αρχές, όπως αυτή της προφύλαξης, της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει και της χρήσης των best available techniques (BAT) και best environmental practices (BEP). Βλ. αντίστοιχα Juliane Hilf, The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North- East Atlantic- New Approaches to an Old Problem?, 39 ZaöRV 1995, σ και Peter Ehlers, The Helsinki Convention, 1992: Improving the Baltic Sea Environment, 8 IJMCL 1993, σ Για τον προσδιορισμού των ουσιών προς εξαφάνιση ή περιορισμό έχει αντικατασταθεί το σύστημα της μαύρης και γκρι λίστας από το σύστημα των ΒΑΣ και ΒΕΡ, όπως αντίστοιχα έχει καταργηθεί και για το dumping. Infra, ενότητα Γ του παρόντος κεφαλαίου. 23 Ένα σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο μπορούν να απαιτήσουν τέτοιες συμβάσεις την διεξαγωγή μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το σχετικό ζήτημα στο πλαίσιο της PARCOM, βλ. Sands, supra σημείωση 6, σ Η νομοθεσία όμως σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο καθώς και η πρακτική των κρατών τείνουν να την εντάξουν στο εθιμικό επίπεδο. Βλ. Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ και Diana L. Torens, Protection of the Marine Environment in International Law: Towards an Effective Régime of the Law of the Sea, 19 QLJ , σ Σο Πρόγραμμα Περιφερειακών Θαλασσών του UNEP προηγήθηκε της ΔΘ και με τη θεματική και γεωγραφική κάλυψη που καλύπτουν σήμερα οι πολυπληθείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλά του, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Βλ. Sands, supra σημείωση 6, σ και Adalberto Vallega, The Regional Seas in the 21 st Century: an Overview, 45 O&CMan 2002, σ για μια σύντομη επισκόπηση και αποτίμηση Athens LBS Protocol, 1983 Quito, 1990 Kuwait, 1992 Black Sea, 1996 Mediterranean, 1999 Carribean. Βλ. σχετικά Sands, supra σημείωση 6, σ σον αφορά το καθεστώς στη Μεσόγειο, έχει υιοθετηθεί ένα νέο πρωτόκολλο το 1996, το οποίο όμως δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. Η προσπάθεια ενσωμάτωσης από αυτό πιο προστατευτικών σύγχρονων αντιλήψεων συναντά τους οικονομικούς παράγοντες, παρόντες σε όλες τις σχετικές περιφερειακές απόπειρες. Βλ. Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ Απόδειξη του ότι το νομικό κύρος και η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που υιοθετούνται για την περιβαλλοντική προστασία δεν εξαρτάται απαραίτητα από τη νομική τους φύση, αποτελεί η μικρής σημασίας διάκριση των δεσμευτικών αποφάσεων και μη-δεσμευτικών συστάσεων, κυρίως στο πλαίσιο της OSPAR. Βλ. André Nollkaemper, The Distinction Between Non-Legal and Legal Norms in International Affairs: an Analysis with Reference to International Policy for the Protection of the North Sea from Hazardous Substances, 13 IJMCL 1998, σ

7 Η Εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Προστασίας 7 μέτρων για πιθανόν επιβλαβείς ουσίες 27. Αν και η επιτυχία των εξελίξεων αυτών αμφισβητείται έντονα 28, η υιοθέτηση βασικών περιβαλλοντικών προσεγγίσεων σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πιο εκτεταμένη αναγνώριση αυτών των αρχών 29. Αυτό φαίνεται να προκύπτει και από τα λιγοστά εγχειρήματα οικουμενικής ρύθμισης του θέματος. Οι μη δεσμευτικές Αρχές του Μόντρεαλ 30 καθώς και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης (GPA) 31 που ήρθε να τις αντικαταστήσει μετά τη υνδιάσκεψη στο Ρίο 32, ενσωματώνουν βασικές περιφερειακές ρυθμίσεις 33 χωρίς όμως κάποιο σαφές περιεχόμενο ακόμα. Σο GPA αναγνωρίζει την ανάγκη να συντονιστούν οι προσπάθειες σε κάθε επίπεδο και αποτελεί ένα πλαίσιο για την ανάληψη δράσεως και την πραγματοποίηση των δεσμεύσεων από τη Δήλωση της Ουάσιγκτον 34. Β. Ατμοσφαιρική Ρύπανση Αν και η ύμβαση στα ά. 212 και 222 αναφέρει την ρύπανση από και μέσω της ατμόσφαιρας ως διακριτή κατηγορία, το μεγαλύτερο τμήμα της, όπως αναφέρθηκε έχει προέλευση χερσαίες δραστηριότητες 35. Σο ότι η διατύπωση που χρησιμοποιείται είναι το ίδιο αόριστη με αυτή των χερσαίων πηγών, φανερώνει πως και στην κατηγορία αυτή αντιμε- 27 Ellen Hey, The International Regime for the Protection of the North Sea: from Functional Approaches to a More Integrated Approach, 17 IJMCL 2002, σ Marc Pallemaerts, The North Sea and Baltic Sea Land-based Regimes: Reducing Toxics or Rehashing Rhetoric?, 13 IJMCL 1998, σ Η δραστηριότητα αυτή κατά τη γνώμη του δεν καταφέρνει να αποκτήσει άμεση κανονιστική επιρροή επί των εθνικών νομοθεσιών. Σο πρόβλημα εντοπίζεται γενικότερα στην απουσία ενός σαφούς και αντικειμενικού περιεχομένου στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη, βλ. Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ Freestone & Salman, supra σημείωση 13, σ Διαθέσιμο σε <www.unep.org>. Βλ. Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ Σο κείμενό του διαθέσιμο σε < 32 Για την υιοθέτησή του και τα γενικά χαρακτηριστικά του, βλ. Lee A. Kimball, An International Regime for Managing Land-based Activities that Degrade Marine and Coastal Environment, 29 O&C Man 1995, σ GESAMP Report No 71, supra σημείωση 11, σ.56 et seq. 34 Σο μόνο έως τώρα συμβατικό κείμενο είναι η ύμβαση της τοκχόλμης για τους Διαρκείς Οργανικούς Ρύπους (POPs), 2001, σε ισχύ 17 Μαΐου 2004, διαθέσιμο σε <www.pops.int>. 35 Είναι χαρακτηριστική η αλληλεπίδραση της αλλαγής του κλίματος και της κατάστασης των ωκεανών οι οποίοι μπορούν να επιβραδύνουν την αύξηση της θερμοκρασίας αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνονται από αυτή. Βλ. GESAMP Report No 70, supra σημείωση 10, σ

8 8 1 Greeklaws Law Journal 2008 τωπίζονται οι ίδιες πρακτικές δυσχέρειες, ίσως και ακόμα εντονότερες 36. Δεν είναι τυχαίο, επομένως, το ότι δεν υπάρχει μια σχετική περιεκτική διεθνής σύμβαση. Καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση συγκαταλέγεται συνήθως στις χερσαίες πηγές, η νομική της ρύθμιση εντάσσεται στο ίδιο νομικό πλαίσιο 37. Παρομοίως, στο βαθμό που μπορεί να προέρχεται από άλλες εκτός ξηράς πηγές, όπως πλοία 38, αεροσκάφη και πυρηνικές δοκιμές, εντάσσεται στο νομικό καθεστώς των ανάλογων ρυθμίσεων 39. Γ. Απόρριψη Αποβλήτων (dumping) την έννοια του dumping συγκαταλέγεται κατά το ά. 1 παρ. 5 της ΔΘ η ηθελημένη απόρριψη στη θάλασσα καταλοίπων ή άλλων υλών από πλοία, αεροσκάφη, εξέδρες ή άλλες τεχνικές κατασκευές καθώς και η απόρριψη των κατασκευών αυτών 40. την έννοια αυτή ήρθε να προστεθεί με τη συνδρομή των συμβατικών εξελίξεων η καύση αποβλήτων στη θάλασσα 41 και η αποβολή ραδιενεργών αποβλήτων 42. Η ρύθμιση της υποχρέωσης των κρατών για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης από το dumping στα ά. 210 και 216 έχει πιο δεσμευτικό περιεχόμενο από αυτή των χερσαίων και ατμοσφαιρικών πηγών. Είναι μια υποχρέωση αποτελέσματος, που απαιτεί από τις εθνικές ρυθμίσεις να είναι το ίδιο δραστικές με τους διεθνείς κανόνες. Οι διεθνείς αυτοί κανόνες σε μεγάλο βαθμό προϋπήρχαν του χρονικού σημείου κατάρτισης της ύμβασης 43, κυρίως μέσω των συμβάσεων για το dumping του 1972 του σλο 44 και Λονδίνου υστατικά όπως σύνθετες οργανικές ενώσεις συμμετέχουν σε μια διαδικασία «παγκόσμιας απόσταξης» μεταφερόμενες από την ξηρά μέσω του αέρα στους ωκεανούς και πάλι πίσω. Ibid., σ Ενδεικτικά, OSPAR Convention, ά. 1(e), Baltic Convention, ά. 2 παρ. 2, Athens LBS Protocol, ά. 4 παρ. 1(b), GPA, παρ MARPOL, Annex VI, Κανονισμοί για την Πρόληψη της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τα Πλοία. 39 Maria Gavouneli, Pollution from Offshore Installations, London 1995, σ Για την υποδιάκριση των υλικών αυτών στις βασικές κατηγορίες: λάσπη αποχετεύσεων, βιομηχανικά α- πόβλητα και υλικά εκσκαφών, βλ. Charles B. Anderson, Ocean Dumping and the Marine Protection, Research and Sanctuaries Act, 1 Loy.MLJ 2002, σ OSPAR, Annex II, ά. 2, 1972 Convention, Annex I, παρ. 10, Annex II, παρ. c, Res. LDC 50 (16). 42 Res. LDC 51 (16), που οδήγησε στην τροποποίηση του Annex I το 1993, OSPAR, Annex II, ά. 3 παρ. 3α. βλ. Sands, supra σημείωση 6, σ και σ και Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ Για την απόρριψη στην περιοχή κάτω από το θαλάσσιο βυθό δεν υπάρχει η ίδια ομοφωνία. 43 Αφενός οι συμβάσεις αυτές όπως και η MARPOL επιφυλάσσονται ως προς την επικείμενη κωδικοποίηση το δικαίου της θάλασσας, αφετέρου η ύμβαση ενσωματώνει τα διεθνή πρότυπα που προηγήθηκαν ή έπονται αυτής. Αυτή είναι η λειτουργία της ύμβασης ως πλαίσιο. Βλ. Catherine Redgwell, From Permission to Prohi-

9 Η Εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Προστασίας 9 Η σύμβαση του Λονδίνου του 1972 θεωρείται ότι λόγω της ευρείας αποδοχής της και της σχετικής πρακτικής των κρατών, δημιουργεί ένα οικουμενικό καθεστώς και τα διεθνή minimum standards στα οποία παραπέμπει η ΔΘ 46. Η σύμβαση διακρίνει τα απόβλητα σε τρεις κατηγορίες: η απόρριψη των ουσιών της «μαύρης λίστας» του Παραρτήματος I γενικά απαγορεύεται, για την «γκρι λίστα» του Παραρτήματος IΙ χρειάζεται ειδική άδεια και για όσα υλικά υπολείπονται απαιτείται γενική άδεια 47. Με το Πρωτόκολλο του , που αντικατέστησε τη ύμβαση του Λονδίνου το Μάρτιο του 2006, διατηρούνται σε έκταση οι απαγορεύσεις που εισήγαγαν οι τροποποιήσεις του , αλλά με τη διαφορά ότι το καθεστώς permitted unless prohibited μετατρέπεται σε prohibited unless permitted 50. Τπάρχει δηλαδή μία αντίστροφη λίστα στο Παράρτημα I με τα υλικά που μπορεί να θεωρηθούν προς απόρριψη, οπότε η αντιστροφή αυτή στο βάρος απόδειξης γενικεύει το καθεστώς απαγόρευσης του dumping 51. ε περιφερειακό επίπεδο, η σύμβαση του σλο, η οποία κάλυπτε τον ΒΑ Ατλαντικό και τη Β. Θάλασσα, ακολουθεί το ίδιο γενικό πλαίσιο με τη ύμβαση του Λονδίνου 52. Ο απαγορευτικός της χαρακτήρας ενισχυόταν βάσει τροποποιήσεων και προσθηκών στα παραρτήματά της και των αποφάσεων που εξέδιδε η OSCOM, το εποπτεύον όργανό της 53. Με την αντικατάστασή της από την σύμβαση OSPAR το 1998, η απαγόρευση του dumpbition: The 1982 Convention on the Law of the Sea and Protection of the Marine Environment in David Freestone, Richard Barnes & David M. Ong (eds), The Law of the Sea: Progress and Prospects, Oxford 2006, σ The Oslo Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft, 11 ILM 1972, σ The London Convention on the Prevention of Marine Pollution by the Dumping of Wastes and other Matter, 11 ILM 1972, σ Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ Για τη χορήγηση προηγούμενης άδειας η ύμβαση στο ά.210 παρ. 5 εξειδικεύει τη ρυθμιστική αρμοδιότητα του παράκτιου κράτους επεκτείνοντάς την στην ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Ibid., σ Διαθέσιμο σε <www.imo.org>. 49 Σο 1993 έγινε μια αναθεώρηση της σύμβασης που ενσωμάτωσε τις εξής αποφάσεις: Res. LDC 44 (14) για την εφαρμογή της precautionary approach, Res. LC. 49(16) για την εξάλειψη της απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων, Res. LC 50(16) για την απαγόρευση καύσης βιομηχανικών αποβλήτων και λάσπης των αποχετεύσεων και Res. LC 51(16) για την απαγόρευση απόρριψης ραδιενεργών αποβλήτων. 50 Redgwell, supra σημείωση 43, σ Η αλλαγή του ονόματος της σύμβασης από London Dumping Convention σε London Convention το 1992, μετά από πρόταση της Greenpeace, συμβολίζει την μετατροπή του καθεστώτος από ρυθμιστικό σε απαγορευτικό. Βλ. Louise de la Fayette, The London Convention 1972: Preparing for the Future, 13 IJMCL 1998, σ Ο ορισμός του dumping στο ά. 19 παρ. 1 είναι ευρύτερος σε σχέση με τη σύμβαση του Λονδίνου, ενώ ε- φαρμόζεται και στα εσωτερικά ύδατα, κάτι που δεν επιτεύχθηκε ούτε με το Πρωτόκολλο του Sands, supra σημείωση 6, σ

10 10 1 Greeklaws Law Journal 2008 ing στο Παράστημα II ακολουθεί την ίδια αντίστροφη πρακτική με το Πρωτόκολλο του 1996, ενώ η όλη ρύθμιση της OSPAR την εντάσσει σε ένα πλαίσιο βασισμένο σε σύγχρονες περιβαλλοντικές αντιλήψεις 54. Ανάλογα, οι υπόλοιπες περιφερειακές ρυθμίσεις του dumping 55 είναι συμβατές τόσο με τα πρότυπα της ύμβασης του Λονδίνου όσο και με την ΔΘ, το επίπεδο προστασίας της οποίας επεκτείνουν. Η αλληλεπίδραση αυτή οικουμενικών και περιφερειακών κανόνων και θεσμών 56, καθώς και η φύση του dumping, που ως ηθελημένη απόρριψη είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί, έχουν συμβάλει σε μια από τις πιο ισχυρές εφαρμογές της αρχής της προφύλαξης, που υπερέχει σαφώς των ρυθμίσεων για τις χερσαίες πηγές 57. Δ. Δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό ε αυτή την κατηγορία υπάγεται η ρύπανση από εγκαταστάσεις και συσκευές που χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση ή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του θαλάσσιου βυθού και υπεδάφους του 58. Σα ά. 208 και 209 της ΔΘ θέτουν ένα γενικό πλαίσιο υποχρεώσεων όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητες σε περιοχές εντός και εκτός εθνικής κυριαρχίας αντίστοιχα. Έτσι, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται παραδοσιακά οι δραστηριότητες αντλήσεως πετρελαίου 59 και άλλων ορυκτών πόρων από θαλάσσιες εξέδρες (offshore installations), από τις οποίες προκαλείται κίνδυνος ρύπανσης κυρίως λόγω ατυχημάτων 60, αλλά και με 54 Η σύμβαση OSPAR σε σχέση με τις προηγούμενές της, έχει διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, περιλαμβάνει δεσμευτικά την αρχή της προφύλαξης, τις ΒΑΣ και ΒΕΡ, προβλέπει πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες και πιθανή συμμετοχή των NGOs σε κάποια όργανα, ενώ η Commission μπορεί να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις. Βλ. Louise de la Fayette, The OSPAR Convention Comes into Force: Continuity and Progress, 14 IJMCL 1999, σ.250 et seq Barcelona Protocol for the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft, 1986 Noumea Protocol for the Prevention of Pollution by Dumping, 1992 Black Sea Convention, 1989 Paipa Dumping Convention, 1974 Baltic Convention, διαθέσιμη σε <www.unep.org/regionalseas/>. 56 Γενικά, υπάρχει η τάση οι περιφερειακές ρυθμίσεις να είναι πιο αυστηρές από τις οικουμενικές, προσαρμοζόμενες και στις ιδιαίτερες ανάγκες των θαλασσών τους. Βλ. Daniel Suman, Regulation of Ocean Dumping by the European Economic Community, 18 ELQ 1991, σ Birnie & Boyle, supra σημείωση 7, σ Βλ. ά. 194 παρ. 3,γ ΔΘ. 59 Οι ιδιαιτερότητες του πετρελαίου ως ρυπογόνου παράγοντα, απαιτούν τα περιβαλλοντικά μέτρα να ε- φαρμόζονται τόσο κατά το στάδιο της εξόρυξής του, όσο και μετά, κατά την αποθήκευσή του και τη μεταφορά του στην ξηρά μέσω αγωγών ή με πλοία. Βλ. Brenda Barrett & Richard Howells, The Offshore Petroleum Industry and Protection of the Marine Environment, 2 JEL 1990, σ Για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών, βλ. infra ενότητα Σ του παρόντος κεφαλαίου.

11 Η Εξέλιξη του Δικαίου της Θάλασσας υπό το πρίσμα της Περιβαλλοντικής Προστασίας 11 έντονη τη λειτουργική ρύπανση 61. υμβατική ρύθμιση που να αντιμετωπίζει αποκλειστικά τις δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό πριν τη ΔΘ δεν υπήρχαν 62, ενώ μέχρι και σήμερα η διεθνής νομοθετική παραγωγή στο ζήτημα αυτό είναι πολύ περιορισμένη 63. Σο σημαντικότερο νομοθετικό έργο σημειώνεται κι εδώ από τα πιο ανεπτυγμένα περιφερειακά συστήματα. Έτσι, το Πρωτόκολλο για την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση του Θαλάσσιου Βυθού 64 στην ύμβαση της Βαρκελώνης του 1976 που υιοθετήθηκε μόλις το προβλέπει ένα συνεκτικό καθεστώς με σύγχρονες τάσεις 66. Παρά το θετικό όμως γεγονός της ίδιας της ρύθμισης παρατηρείται σημαντική διακριτική ευχέρεια των κρατών 67. Αντίστοιχα, η γενική υποχρέωση πρόληψης που υπήρχε στη ύμβαση της Βαλτικής του 1974, με την τροποποίηση του 1992 και την εξειδίκευση του Παραρτήματος VI, δημιουργεί ένα προστατευτικό πλέγμα ακόμα πιο ρυθμιστικό 68. Παρομοίως, η OSPAR παράλληλα με τη γενική υποχρέωση πρόληψης και εξάλειψης της ρύπανσης από όλες τις offshore πηγές, στο Παράρτημα ΙΙΙ απαγορεύει το dumping από τις εγκαταστάσεις στη θάλασσα 69. Σο θέμα των αχρηστευμένων εξεδρών, η αποκαθή- 61 Gavouneli, supra σημείωση 39, σ Για τα σχετικά άρθρα στις υμβάσεις της Γενεύης του 1958 και τη δημιουργία μόνιμης Επιτροπής για το Θαλάσσιο Βυθό στα Ηνωμένα Έθνη, βλ. Louwine van Meurs, Preservation of the Ocean Environment with Special Reference to Exploration and Exploitation of the Seabed and Subsoil, 2 IBusL 1974, σ Ενώ πολλές σχετικές διατάξεις ανευρίσκονται σε συμβάσεις με κύριο αντικείμενο άλλη ρυπογόνο πηγή. Βλ. Gavouneli, supra σημείωση 39, σ Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its Subsoil, διαθέσιμο σε <www.unep.org/regionalseas/>. 65 Και μετά από πολλές δυσκολίες. Βλ. γενικά Gavouneli, supra σημείωση 39, σ Για εφαρμογή των BAT, έμμεση έστω αναφορά στην αρχή της προφύλαξης και απαίτηση συμμόρφωσης του χειριστή με μια σειρά απαιτήσεων προκειμένου να του χορηγηθεί εξουσιοδότηση. 67 το πλαίσιο των UNEP συμβάσεων, το άλλο σχετικό Πρωτόκολλο είναι το 1989 Kuwait Protocol Concerning Marine Pollution Resulting from Exploration and Exploitation of the Continental Shelf, 19 EPL 1989, σ Ibid, σ Uwe K. Jenisch, The Baltic Sea: The Legal Regime and Instruments for Co-operation, 11 IJMCL 1996, σ ημαντική καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων και αχρηστευμένων εξεδρών. Βλ. Ehlers, supra σημείωση 21, σ.206. Επίσης η εφαρμογή των ΒΑΣ και ΒΕΡ ενέχει λιγότερο έντονη διαφοροποίηση βάσει οικονομικών στοιχείων από ότι το Πρωτόκολλο για τη Μεσόγειο. Βλ. Gavouneli, supra σημείωση 39, σ Σο dumping από τις εξέδρες απαγορεύει και το Πρωτόκολλο του 1996, γεγονός όμως με μικρή πρακτική αξία, αφού δεν εφαρμόζεται σε αποβολές κατά την κανονική λειτουργία τους, που είναι το σύνηθες φαινόμενο εκτός από τα ατυχήματα.

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Πετροπούλου Καρκαλά Βάια

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Πετροπούλου Καρκαλά Βάια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠερΔικ 3/2010 (ΕΤΟΣ 14ο) 439 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1.1 SIRENAC...- 62-3.3.1.2 EQUASIS...- 64-3.3.1.3 APCIS...- 65-3.3.2 Η Βαθμολογία...- 66-3.3.2.1 Η βαθμολογία του PARIS MOU...- 66-3.3.2.

3.3.1.1 SIRENAC...- 62-3.3.1.2 EQUASIS...- 64-3.3.1.3 APCIS...- 65-3.3.2 Η Βαθμολογία...- 66-3.3.2.1 Η βαθμολογία του PARIS MOU...- 66-3.3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...- 8-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ...- 10-1.1 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ...- 10-1.2 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ...- 15-1.3 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ...- 16-1.4 ΝΑΥΑΓΙΟ ERIKA...- 26-1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και λιµένες. Η εφαρµογή του ISPS Code (International Ship and Port Facility Security) στην αντιµετώπιση της πειρατείας και των έκνοµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΤΙΑΣΙΚΕ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΟΨΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελένη Βελετσάνου, Αλίκη Γεωργιάδη, Εύα Κευγά, Ευαγγελία Σσούρδη *

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΤΙΑΣΙΚΕ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΟΨΕΙ ΕΙΑΓΩΓΗ. Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελένη Βελετσάνου, Αλίκη Γεωργιάδη, Εύα Κευγά, Ευαγγελία Σσούρδη * ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΤΙΑΣΙΚΕ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΕ ΟΨΕΙ Αντώνης Αντωνόπουλος, Ελένη Βελετσάνου, Αλίκη Γεωργιάδη, Εύα Κευγά, Ευαγγελία Σσούρδη * ΕΙΑΓΩΓΗ Ένα ανθρώπινο δικαίωμα σε ένα καθαρό, βιώσιμο και υγιεινό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΒΙΟΣΑΝΑ ΛΙΜΕ 13757 ΑΘΗΝΑ, 2014 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ελλάδα είναι μία χώρα στη λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες πηγές και την ατμόσφαιρα...8 1.1.2 Ρύπανση από τις απορρίψεις...9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Αλεξάνδρα Κουτογλίδου Υποψήφια διδάκτωρ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. Αλεξάνδρα Κουτογλίδου Υποψήφια διδάκτωρ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Αλεξάνδρα Κουτογλίδου Υποψήφια διδάκτωρ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η πολλαπλότητα των τρόπων επίλυσης των διαφορών µεταξύ κρατών και ξένων επενδυτών»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα: Η Ελληνική Οπτική

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα: Η Ελληνική Οπτική Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα: Η Ελληνική Οπτική ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Μήνυμα Προέδρου Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.... 3 Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Όνομα: Κωνσταντίνος Κατάκαλος Αριθμός Μητρώου: Μ.Π.Σ. /

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προστασία της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στα Πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αφορά στην προστασία των εργασιακών συνθηκών, και ειδικότερα των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, στα πλαίσια της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ. των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ των Αγγελικής Ψάιλα, Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργού Μηχανικού, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε. Θάλειας Σταθά, Περιβαλλοντολόγου, ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Εισαγωγή Η πολυετής εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα