ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού έτους 2014 με τη χρή ση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδι κτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας ει σοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης η οποία εκ δίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδή ματος φυσικών προσώπων που υποβάλλονται μετά την Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α / ) σύμφωνα με τις οποίες... «Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να καθορίζονται οι διαδικασίες οι λεπτομέρειες και ότι άλλο απαιτείται ώστε οι δηλώσεις οποιουδήπο τε φορολογικού αντικειμένου καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών». 2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρ. Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέ σης Γενικού Γραμματέα Εσόδων (ΦΕΚ 222) όπως ισχύει. 3. Την υπ αριθ. 1/ (ΥΟΔΔ 18) Πράξη Υπουργι κού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμ ματέα Δημοσίων Εσόδων». 4. Τις διατάξεις της υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ2013/ (ΦΕΚ Β 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ γείου Οικονομικών» όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2013/ (ΦΕΚ 3317 Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ γού Οικονομικών. 5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/ 1992 (ΦΕΚ 34Α ) με τις οποίες παρέχεται εξουσιο δότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορί ζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α ) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών κ του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) περί καθορισμού κ ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 7. Τις διατάξεις των άρθρων και 66 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ). 8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολο γικών υπηρεσιών. 9. Το γεγονός ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επιτυγχάνεται η άμεση εκκα θάρισή τους. 10. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2 9720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Την υπ αριθ /264/Α0012/ διαταγή μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών. 12. Την υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1008/2011 (ΦΕΚ Β 136/ ) που αφορά τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών πάνω από τα οποία υφίσταται υπο χρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φο ροτεχνικό. 13. Τις διατάξεις του άρθρου 61 και των παραγράφων 1 4 και 6 του άρθρου 62 ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). 14. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) όπως ισχύει ύστερα από την τροποποίησή του από το άρθρο 1 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α ). 15. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). 16. Τις διατάξεις του άρθρου 18 και 19 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). 17. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). 18. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). 19. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) και του άρθρου 4 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α). 20. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ). 21. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1136/ Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/ Τις διατάξεις της παραγράφου 5 και 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/ Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/ Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ). 26. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α ) όπως τροποποιήθηκαν κ ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α 45). 27. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 Α ). 28. Τις διατάξεις της παραγράφου Β2 του άρθρου 43 και της παραγράφου Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/ Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3842/ Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α ). 31. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου του ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α ). 32. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α ). 33. Τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) όπως ίσχυαν ως τις 31/12/ Τις διατάξεις του ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188Α ) όπως ισχύουν. 35. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013 ( ΦΕΚ 287 Α ). 36. Ότι οι διατάξεις του ν. 2238/1994 ισχύουν για ει σοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που πραγ ματοποιούνται έως και τις και οι διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 που εξουσιοδοτούσαν τον Υπουργό Οικονομικών για έκδο ση απόφασης που καθορίζει τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα δικαιολο γητικά ή άλλα στοιχεία κτλ έπαψαν να ισχύουν μετά την Ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει τον τύπο το πε ριεχόμενο της δήλωσης φυσικών προσώπων καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυ ποβάλλονται με τη δήλωση για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους οι οποίοι αναφέρονται στις παρα γράφους και 5 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 ΦΕΚ 151 Α γι αυτό από τις διατάξεις της δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού. 38. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικο νομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ) υποβάλλο νται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου από τις έως τις Η υποβολή των δηλώσεων για τους φορολογούμενους που συμμετέχουν στα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης του ΝΠ. 2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υπο βάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από εξουσιοδοτημένο λογι στή φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1 Ε2 (όπως έχουν ενημερω θεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή. 3. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται απο κλειστικά χειρόγραφα στην Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης. 4. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρο νικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται για έλεγχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι συμπληρωματικές τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονι κά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9721 Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον οι αρχικές τους δη λώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλε κτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφό σον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Άρθρο 2 Ορισμός τύπου και περιεχόμενου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνυποβαλλόμενων εντύπων 1. Ορίζουμε ότι για το οικονομικό έτος 2014 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδή ματος φυσικών προσώπων (Ε1) (παράρτημα Α) καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακι νήτων (Φ ) (Ε2) (παράρτημα Β) β) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχεί ων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) (παράρτημα Γ) και γ) της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) (παράρτημα Δ) έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ως παραρτήματα της Α Β Γ και Δ αντιστοίχως. Άρθρο 3 Ορισμός τύπου πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 1. Ορίζουμε ως το συνημμένο υπόδειγμα του πα ραρτήματος Ε τον τύπο της πράξης του διοικητι κού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης η οποία εκδίδεται με βάση τις αρχικές ή εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλλονται μετά την σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 32 του ν. 4174/2013. Ορίζουμε επίσης ως το συνημμένο υπόδειγμα ΣΤ τον τύπο της πράξης του διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων η οποία εκδίδεται με βάση τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προ σώπων σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 34 του ν. 4174/ Οι παραπάνω πράξεις υπογράφονται από τον Γενι κό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα αυτή και αναπόσπαστο τμήμα τους αποτελούν η ειδοποίηση πληρωμής φόρου (Ζ) και η ειδοποίηση επιστροφής φόρου (Η). 2. Στην ειδοποίηση πληρωμής περιλαμβάνεται ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) για όσους φορολογού μενους προκύπτει μετά την εκκαθάριση ποσό για καταβολή. Εάν το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε δόσεις ενσωματώνεται η ειδοποίηση πληρωμής Ολικής εξό φλησης ή ειδοποίηση με ανάλυση των δόσεων δια κριτά (πλήθος δόσεων ποσό κάθε δόσης ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης) και η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.). Η έκδοση των Ειδοποιήσεων πληρωμών γίνεται αυτό ματα με την κεντρική εκκαθάριση της Δήλωσης με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπρα ξη στοιχείων ή ενδείξεων. Η ειδοποίηση επιστροφής ενσωματώνεται εάν από την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης προκύπτει ποσό προς επιστροφή και το ποσό επιστρέφεται μέσω τραπεζών σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο ΠΟΛ. 1275/ /2003 και 1146/ Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πραγ ματοποιεί την εκκαθάριση των δηλώσεων Φ.Π. που υπε βλήθησαν ηλεκτρονικά εκδίδει τις Πράξεις Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου κατά περίπτωση με τις οποίες συνιστάται και βεβαιώνεται η οφειλή ή η απαίτηση του φορολογούμενου. Παράλληλα κοινοποιεί τις πράξεις στους φορολογούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α της παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να εκτελείται όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α ). 4. Οι φορολογούμενοι θα εκτυπώνουν από το Taxisnet την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στην οποία αναγράφεται ότι αποτελεί ακρι βές αντίγραφο αυτής και φέρει ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης αντιγράφου και τη σήμανση για την εγκυρότητα της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέσω του gsis.gr βάσει της Α.Υ.Ο 2837/0030/ (ΦΕΚ 1685/Β ). Επίσης μπορούν να εκτυπώνουν την ταυτότητα οφει λής για την τρέχουσα δόση κάθε μήνα στην οποία συ μπεριλαμβάνονται τυχόν μη καταβληθείσες προηγούμε νες δόσεις και οι αναλογούσες για αυτές προσαυξήσεις από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση. Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς και να χρησιμοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους. Η πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες γίνε ται μέσω του δικτυακού τόπου Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά την ανάρτηση των πράξεων προσδιορισμού φόρου στο λογαριασμό των φορολογούμενων αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 5. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων αναγράφεται διακριτά το αποτέλεσμα εκκαθάρισης της αμέσως προηγούμενης δήλωσης του ιδίου έτους καθώς και το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης χωρίς να γίνεται μνεία αν έχουν καταβληθεί ή επιστραφεί τα ποσά της προηγούμενης εκκαθαρισθείσας δήλωσης. 6. Ανάλογα με το είδος της δήλωσης το έτος της δή λωσης και το περιεχόμενό της δύναται να εμφανίζονται διάφορα μηνύματα κατά περίπτωση προς ενημέρωση των φορολογουμένων. 7. Για τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις του οικείου οικον. έτους που ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρο

4 9722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νικά οδηγήθηκαν στη Δ.Ο.Υ για λόγους ελεγκτικούς και πραγματοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών οι πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εκτυπώνονται και αποστέλλονται στους φορο λογούμενους από τη Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της δήλωσης. 8. Στις πράξεις που εκδίδονται μετά από εκκαθά ριση τροποποιητικών και αρχικών δηλώσεων πα ρελθόντων ετών από τη Δ.Ο.Υ. δεν αναγράφονται στοιχεία που αφορούν δόσεις ή επιστροφή φόρου γιατί δεν αποτελούν αποδεικτικά είσπραξης ή επι στροφής φόρου. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκτυπώνουν την πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με ενσωματωμένη την ειδοποίηση επιστροφής φόρου σε περίπτωση που δεν την παρέλαβαν ή την απώλεσαν. Άρθρο 4 Καταβολή φόρου 1. Ο φόρος εισοδήματος θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της ηλε κτρονικής υποβολής όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ως ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης ηλε κτρονικής δήλωσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δηλαδή στις Η δεύτερη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την λήξη υποβο λής της δήλωσης και η τρίτη δόση καταβάλλεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πέμπτου μήνα από την λήξη υποβολής της δήλωσης. 2. Στις ειδικές περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα εμπρόθεσμα στην Δ.Ο.Υ. ή οδηγείται στην Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών ισχύουν οι δόσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2238/1994 όπως ίσχυαν μέχρι τις Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθε σμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ στην προθεσμία της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 15%. Άρθρο 5 Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 1. Στην περίπτωση των προστατευόμενων μελών με εξαίρεση τα προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερι κού και τα προστατευόμενα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που εργάζονται στη χώρα μας και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίοι απαλλάσσονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεδομένου ότι ασφαλίζονται σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης βάσει διμε ρούς ασφαλιστικής σύμβασης με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απόκτηση Α.Μ.Κ.Α. για τους ίδιους αλλά και για τα προστατευόμενα τέκνα τους η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο δέκατο του ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α ) τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β έως η της παραγράφου 1 του άρ θρου 7 του ν.2238/1994 ΦΕΚ 151 Α θεωρείται ότι βαρύ νουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. 2. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισο δημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ει δικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Επισημαίνεται ότι για τα εισοδήματα της πα ραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους για το οικονομικό έτος 2014 ανεξαρτήτως ύψους ποσού και δηλώνονται στους κω δικούς Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματο πιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγ ματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει σε κάθε περίπτωση την διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά. 3. Για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος και προκει μένου για την εξεύρεση του πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011 όπως κυρώθηκε με την υπ αριθ / απόφαση της Ελληνικής Στα τιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β ). 4. Τα έντυπα της αναλυτικής κατάστασης για τα μι σθώματα ακινήτων (Ε2) του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματι ών (Ε3) της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων καθώς και της δήλωσης κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδή ματος φυσικών προσώπων ανάλογα με την κατηγορία των δηλούμενων εισοδημάτων αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους. 5. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε φυσική μορφή μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέ χονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική η Α.Υ.Ο /2760/Α0012/ ΠΟΛ.1295/ ). 6. Κατά την υποβολή της δήλωσης Φορολογί ας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου πρέπει πρώτα να καταχωρούνται

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9723 τα έντυπα Ε2 και Ε3 όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προ σώπων (Ε1). Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύ πων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από το φορολογούμενο. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε2: Α) για την συμπλήρωση της στήλης 4 αυτού με τη χρήση του ακινήτου θα γίνεται επιλογή της κατηγορίας του δηλούμενου ακινήτου σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση των ακινήτων που ισχύει για τη συ μπλήρωση του εντύπου Ε9: Κατοικία Μονοκατοικία Επαγγελματική Στέγη Οι κόπεδο Αποθήκη Θέση Στάθμευσης Σταθμός Αυ τοκινήτων ΔΧ Βιομηχανικό Κτίριο Ξενοδοχείο Νο σηλευτήριο Εκπαιδευτήριο Αθλητική Εγκατάσταση Άλλο Κτίριο (Θέατρο Κινηματογράφος Μουσείο κ.λπ.) Αγροτεμάχιο Άλλη Χρήση. Αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο για την συμπλήρωση των στηλών και 17 αυτού με το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων που αναλογεί στον υπόχρεο εφαρμόζεται η κατηγορι οποίηση των ακινήτων που αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων του ν. 2238/94: α) κατοικία οικοτροφείο σχολείο φροντιστήριο αί θουσα κινηματογράφου ή θεάτρου ξενοδοχείο νοσοκο μείο ή κλινική β) κατάστημα γραφείο αποθήκη χώρος στάθμευσης γήπεδο χώρος τοποθέτησης επιγραφών βιομηχανοστάσιο εμπορικό κέντρο και γ) αγρός/γαία ανέγερση οικοδομής σε έδαφος του εκμισθωτή κ.λπ.. Β) Κατά τη συμπλήρωση της στήλης 18 αυτού «Αριθμός Παροχής Ρεύματος» αναγράφεται υπο χρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύμα τος όλων των ακινήτων εφόσον υπάρχει παροχή ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση) από το είδος του παρεχόμενου ρεύμα τος (συμβατικό εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία καταστήματα αποθήκες χώροι στάθμευσης κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής) ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευ σης που ηλεκτροδοτείται από τη κοινόχρηστη παροχή ρεύματος η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό « ». 7. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φορο λογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) : α. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις (3) πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. β. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Πίνακας 4Α) πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών ασφαλιστικών φορέων με τα αντί στοιχα ποσά βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών. γ. Επίσης όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό. δ. Επιπλέον για τους κωδικούς και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από την Φορολογική Διοίκηση. ε. Οι κωδικοί συμπληρώνονται σε περίπτωση απόκτησης μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 τα οποία δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα προκειμένου να συνυπολογιστούν για την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 29 ν. 3986/2011). στ. Ο κωδικός 049 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση. 8. Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικον. έτους 2014 δεν θα συμπληρώνονται οι κωδικοί Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται μόνο με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ή φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο Στις περιπτώσεις που η δήλωση φορολογίας εισοδή ματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ. συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύε ται η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη φορολογική απαλλαγή έκπτωση ή ελάφρυνση που επικαλείται ο υπόχρεος και τα οποία καθορίζονται με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1121/ (εκτός από τις παραγράφους του άρθρου 3 της εν λόγω Α.Υ.Ο) Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο. Εφόσον κάποια από τα πιο πάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔΟΥ ή έχουν διαφυλαχθεί σε περί πτωση ηλεκτρονικής υποβολής και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ αυτά δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών. Αρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ αυτό και με την προϋπόθεση ότι αν το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι ορισμένης χρονικής ισχύος καλύπτει και το οι κον. έτος Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται να υποβά λουν εμπρόθεσμα (πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους και όχι πέραν της λήξης του οικείου οικον. έτους) σε φυσική μορφή τα προβλεπόμενα δικαιο λογητικά από τα οποία προκύπτει ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού μέσω του φορολογικού εκπροσώπου τους στην καθ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ο υπόχρε ος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

6 9724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Επιστροφή φόρου 1. Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολο γίας εισοδήματος ηλεκτρονικά θα τους ζητείται η συμπλή ρωση του έτους γέννησης και εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου γίνε ται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ. 2. Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογι κής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογα ριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9725 Å1 Ðñïò ôç Ä.Ï.Õ.: Ä.Ï.Õ. ðñïçã. õðïâïëþò ÐÉÍÁÊÁÓ 1. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ (ÌÅ ÊÅÖÁËÁÉÁ) ** ÅÐÙÍÕÌÏ (ÏÐÙÓ ÓÔÇÍ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ) ÄÇËÙÓÇ ÖÏÑÏËÏÃÉÁÓ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÅÔÏÕÓ 2014 ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ ÐÏÕ ÁÐÏÊÔÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÅÙÓ ÕÐÏÂÁËËÅÔÁÉ ÓÅ ÄÕÏ ÁÍÔÉÔÕÐÁ (á)* ÏÍÏÌÁ ÔÁ. ÊÙÄ. ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ (â)* Ð Ñ Ï Ó Ï Ç : ÔÁ ÐÏÓÁ ÌÅ ÄÕÏ (2) ÄÅÊÁÄÉÊÁ ÔÌÇÌÁ* (ã)* ÁÑ. ÊÁÔÁ ÙÑÇÓÇÓ* ÅÊÐÑÏÈÅÓÌÇ* Ê.Å.Ð.Õ.Ï.* ÁÑ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑÙÏÕ ÔÏÕ ÕÐÏ ÑÅÏÕ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÏÓ (ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ-ÔÁ.ÊÙÄ.-ÓÕÍÏÉÊÉÁ-ÐÏËÇ ¹ ÙÑÉÏ) ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ (ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ-ÔÁ.ÊÙÄ.-ÓÕÍÏÉÊÉÁ-ÐÏËÇ ¹ ÙÑÉÏ) ÔÇËÅÖÙÍÏ ÔÇËÅÖÙÍÏ ÊÉÍÇÔÏ ÔÇËÅÖÙÍÏ ÅÃÃÁÌÏÓ 1 ÔÇÓ ÓÕÆÕÃÏÕ ÅÐÙÍÕÌÏ (ÏÐÙÓ ÓÔÇÍ ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ) ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÁÔÏÉÊÉÁÓ ¹ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÏÓ ÃÉÁ ÅÐÉÔÇÄÅÕÌÁÔÉÅÓ ÏÍÏÌÁ ÏÍ. ÐÁÔÅÑÁ ÁÑ. ÔÁÕÔÏÔÇÔÁÓ ÔÇËÅÖÙÍÏ ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑ. ÓÕÆÕÃÏÕ ÊÉÍÇÔÏ ÔÇËÅÖÙÍÏ ÅÊÐÑÏ- ÓÙÐÏÕ ÅÐÙÍÕÌÏ ÏÍÏÌÁ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ (ÏÄÏÓ-ÁÑÉÈÌÏÓ-ÔÁ.ÊÙÄ.-ÓÕÍÏÉÊÉÁ-ÐÏËÇ ¹ ÙÑÉÏ) ÐÉÍÁÊÁÓ 2. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ Yðü ñåïõ Tçò óõæýãïõ 1. Åßóôå íýïò öïñïëïãïýìåíïò (õðïâüëëåôå äþëùóç ãéá ðñþôç öïñü); 327 ÍÁÉ ÍÁÉ 1 2. Åßóôå êüôïéêïò åîùôåñéêïý êáé õðï ñåïýóèå íá õðïâüëåôå öïñïë. äþëùóç óôçí ÅëëÜäá; 319 ÍÁÉ ÍÁÉ 1 3. Åîáéñåßóèå áðü ôçí ðñïóêüìéóç áðïäåßîåùí (ðáñáãñ. 2 Üñèñï 9 Ê.Ö.Å.); 023 ÍÁÉ ÍÁÉ 1 4. ÕðïâÜëëåôáé ç äþëùóç áðü êçäåì. ó ïëüæ. êëçñïí ìåóåãðñïóùñ. äéá. Þ óýíäéêï ðôþ.; 329 ÍÁÉ 1 5. ÕðïâÜëëåôáé ç äþëùóç áðü åðßôñïðï êçäåìüíá áíçëßêïõ Þ äéêáóôéêü óõìðáñáóôüôç; 330 ÍÁÉ 1 6. ÕðïâÜëëåôáé ç äþëùóç áðü êëçñïíüìï ôïõ öïñïëïãïõìýíïõ ðïõ áðåâßùóå; 331 ÍÁÉ 1 7. Åßóôå óõíôáîéïý ïò êáé ãåííçèþêáôå ìý ñé ; 013 ÍÁÉ ÍÁÉ 1 8. åôå êüíåé Ýíáñîç åðéôçäåýìáôïò ãéá ðñþôç öïñü áðü êáé ìåôü; 017 ÍÁÉ ÍÁÉ 1 9. Åßóôå åðéôçäåõìáôßáò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò äéáôüîåéò ðáñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 45 ÊÖÅ ; 019 ÍÁÉ ÍÁÉ Áóêåßôå åìðïñéêþ åðé åßñçóç êáé ãåííçèþêáôå ìý ñé ôçí ; 027 ÍÁÉ ÍÁÉ Åìðßðôåôå óôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñ. 5 ôïõ Üñèñïõ 73 í. 3842/2010; 025 ÍÁÉ ÍÁÉ Êáôïéêåßôå ìüíéìá óå íçóß ìå ðëçèõóìü êüôù áðü êáôïßêïõò; 007 ÍÁÉ ÍÁÉ Åßóôå êüôïéêïò þñáò Å.Å. (åêôüò ÅëëÜäáò) êáé áðïêôþóáôå óôçí ÅëëÜäá ðüíù áðü ôï 90% ôïõ óõíïë. åéóïä. óáò; 385 ÍÁÉ ÍÁÉ åôå ðåñéïõóßá (áêßíçôá êáôáèýóåéò êëð.) óôï åîùôåñéêü; 029 ÍÁÉ ÍÁÉ ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôùí ïëéêþò ôõöëþí êéíçôéêü áíáðþñùí ðüíù áðü ôï 80% êôë; 905 ÍÁÉ ÍÁÉ ÁíÞêåôå óôçí êáôçãïñßá ôùí âáñéü êéíçôéêü áíáðþñùí ìå ðïóïóôü 80% ; 913 ÍÁÉ ÍÁÉ Åßóôå áîéùìáôéêüò Þ çìåäáðü êáôþôåñï ðëþñùìá åìðïñéêïý ðëïßïõ; 911 ÍÁÉ ÍÁÉ 1 ÐÉÍÁÊÁÓ 3. ÌÅÉÙÓÇ ÖÏÑÏÕ ËÏÃÙ ÁÍÁÐÇÑÉÁÓ Äéêáéïýóèå ìåßùóç öüñïõ 200 ëüãù áíáðçñßáò 67% êáé ðüíù êôë.; 001 ÍÁÉ 2. Áñéèìüò ðñïóþðùí ôïõ ðßíáêá 9 ìå áíáðçñßá 67% êáé ðüíù êôë. (áñéèìçôéêü) 005 ÐÉÍÁÊÁÓ 4. ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÁ Á. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÌÉÓÈÙÔÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ 1. Áèñïéóìá êáèáñþí ðïóþí áðü ìéóèïýò çìåñïìßóèéá êôë. (åêôüò ðåñ ) Áèñïéóìá êáèáñþí ðïóþí áðü êýñéåò óõíôüîåéò (åêôüò ðåñéðô ) Áèñïéóìá êáèáñþí ðïóþí áðü åðéêïõñéêýò óõíôüîåéò ìåñßóìáôá êôë. (åêôüò ðåñéðô ) ÁìïéâÝò áèëçôþí êáé åðéäüìáôá áíýñãùí ôùí ðáñ. 2 & 3 ôïõ áñèñ. 33 í. 1892/ Åéóüäçìá áðü áôïì.åðé.ðáñï Þò õðçñåóéþí Þ åëåõè.åðáãã.ôçò ðáñ. 1 áñèñ.45 ÊÖÅ èñïéóìá êáèáñþí ðïóþí áðü ðáñï Þ åñãáóßáò ìå åñãüóçìï Åéóüäçìá áðü ïéêïäïìéêü Ýíóçìá áõôáóöüëéóç êôë Åéóüäçìá ôùí ðåñéðô ãéá ôï ïðïßï äåí õðüñ åé çëåêôñïíéêþ ðëçñïöüñçóç 343 Â. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÃÅÙÑÃÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ 1. Êáèáñü åéóüäçìá áôïì. åðé /óçò âüóåé âéâë. Þ óôïé. 2. Êáèáñü åéóüäçìá ðñïçã. ðåñßðô. 1 ìüíï áðü áëéåõôéêþ äñáóôçñéüôçôá 3. Êáèáñü åéóüäçìá áðü óõììåôï Þ óå óõíåêìåôüëëåõóç ìç õðáãüìåíç óôï áñè.10 ÊÖÅ 4. Êáèáñü åéóüäçìá áôïìéêþò åðé åßñçóçò ìå âüóç ôo áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá Íïìüò Åßäïò ðáñáãùãþò: Áñéèìüò: (1) Ïñåéíü (ÄÞìïò/ÄéáìÝñéóìá Þ Êïéíüôçôá) á) åßäïò êáëëéýñãåéáò ãçò á) óôñåììüôùí Áñäåõüìåíï â) åßäïò åêôñïöþò æþùí â) æþùí Çìéïñåéíü Ìç áñäåõüìåíï åêìåôüëëåõóçò ã) åßäïò Üëëçò ìïíüäáò ã) Üëëùí ìïíüäùí Ðåäéíü Êáèáñü åéóüäçìá: (2) á)áíü óôñýììá â) áíü êåöáëþ æþïõ ã) áíü Üëëç ìïíüäá ÔÇËÅÖÙÍÏ ÁÑÉÈ. ÖÏÑÏË. ÌÇÔÑ. ÅÊÐÑ/ÐÏÕ ÍÁÉ Óõíïëéêü Êáèáñü Åéóüäçìá (3) = (1) x (2) Óýíïëï êáèáñïý ãåùñãéêïý åéóïäþìáôïò ìå âüóç ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá Êáèáñü åéóüäçìá ðñïçã. ðåñßðô. 4 ìüíï áðü áëéåõôéêþ äñáóôçñéüôçôá Ìåßïí: á) Åíïßêéá ðïõ êáôáâëþèçêáí ãéá ìßóèùóç ãåùñãéêþò ãþò â) Áîßá êáéíïýñãéïõ ðüãéïõ åîïðëéóìïý 326 x 25% Þ 50% * Óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá ** Åðáëçèåýóôå ôá óôïé åßá ôoõ ÐÉÍÁÊÁ 1. Óå ðåñßðôùóç áëëáãþò ïé äéïñèþóåéò íá ãßíïõí áðåõèåßáò ðüíù óôï Ýíôõðï. Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ 1

8 9726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ã) Ãéá êáôü êýñéï åðüããåëìá áãñüôåò Þ åõñþ áí ðþñáí åîéóùôéêýò áðïæçìéþóåéò Õðü ñåïõ Ôçò óõæýãïõ Þ (Þ 1.875) Þ (Þ 3.750) åõñþ áíôßóôïé á áí åßíáé íýïé áãñüôåò ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò áðü áôïìéêþ Üóêçóç ãåùñãéêþò åðé åßñçóçò ÆçìéÝò ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí áðü áôïìéêþ Üóêçóç ãåùñãéêþò åðé åßñçóçò ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü áôïìéêþ Üóêçóç ãåùñãéêþò åðé åßñçóçò ÊáèáñÜ êýñäç áðü áíáíåþóéìåò ðçãýò åíýñãåéáò ìý ñé 100 kw ÊáèáñÜ êýñäç áðü áãñïôïôïõñéóôéêþ ìïíüäá ìý ñé 10 äùìüôéá Ã. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅÌÐÏÑÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ 1. ÊáèáñÜ êýñäç áðü áôïìéêþ åðé åßñçóç (åêôüò ðåñßðô. 3) ÊáèáñÜ êýñäç áðü Ï.Å. Þ Å.Å. Þ Êïéíùíßá êôë. ìç õðáãüìåíåò óôï Üñèñï 10 Ê.Ö.Å Õðåñôßìçìá áðü ðþëçóç áõôïêéíþôïõ åðé åßñçóçò ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò áðü áôïìéêþ åðé åßñçóç (åêôüò ðåñßðô. 3) ÆçìéÝò ðñïçãïýìåíùí ïéêïíïìéêþí åôþí áðü áôïìéêþ åðé åßñçóç ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò ôçò ðåñßðôùóçò ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü áôïìéêþ åðé åßñçóç Ä. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÁ 1. Êáèáñü åéóüäçìá áðü åëåõèýñéï åðüããåëìá ÊáèáñÝò áìïéâýò åëåãêôþ Á.Å. äéáéôçôþ åêôåëåóôþ äéáèþêçò êôë Ðïóü äéáôñïöþò ðïõ Ý åé åéóðñá èåß áðü óýæõãï (åêôüò ôùí ðáéäéþí) Åéóüäçìá ðïõ äåí åíôüóóåôáé óå Üëëç ðåñßðô. ôïõ ðßí ÆçìéÜ ôïõ ßäéïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò áðü åëåõèýñéï åðüããåëìá ÆçìéÝò ðñïçãïõìýíùí ïéêïí. åôþí áðü åëåõèýñéï åðüããåëìá ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü áôïìéêþ Üóêçóç åëåõèýñéïõ åðáããýëìáôïò E. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÁÊÉÍÇÔÁ 1. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç: á) êáôïéêéþí â) îåíïäï åßùí êëéíéêþí ó ïëåßùí áéèïõóþí êéí/öùí Þ èåüôñùí êôë ã) êáôáóôçìüôùí ãñáöåßùí áðïèçêþí êôë ä) ãçðýäùí þñùí ôïðïèýôçóçò åðéãñáöþí å) âéïìç áíïóôáóßùíåìðïñéêþí êýíôñùí ðïõ åðýëåîáí õðáãùãþ óå ÖÐÁ óô) ãáéþí æ) ãáéþí ìå âüóç ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá á) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü õðåêìßóèùóç áêéíþôùí â) Óôçí ðåñßðôùóç áõôþ ðïéü åíïßêéï Ý åôå êáôáâüëåé ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü äùñåüí ðáñá þñçóç - éäéü ñçóç: á) êáôïéêéþí (ìüíï äùñåüí ðáñá þñçóç) â) îåíïäï åßùí êëéíéêþíó ïëåßùí áéèïõóþí êéíçìáôïãñüöùí Þ èåüôñùí êôë ã) êáôáóôçìüôùí ãñáöåßùí áðïèçêþí êôë ä) ãçðýäùí þñùí ôïðïèýôçóçò åðéãñáöþí å) ãáéþí (ìüíï äùñåüí ðáñá þñçóç) óô) ãáéþí (ìüíï äùñåüí ðáñá þñçóç) ìå âüóç ôï áíôéêåéìåíéêü óýóôçìá ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ïéêïäïìþí: á) óå Ýäáöïò ôïõ åêìéóèùôþ â) óå Ýäáöïò ôïõ ðáñý ïíôïò äùñåüí ôç ñþóç á) ÄáðÜíåò ãéá áóöüëéóôñá äéêáóô. äáðüíç áìïéâýò äéêçãüñùí (ðåñ.1á1â1ã1å3á3â3ã) â) Áðïæçìßùóç êáôáâëçèåßóá ìå íüìï óôï ìéóèùôþ êáôü ôç ëýóç åðáããåëìáôéêþò ìßóèùóçò ã) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü ôçí åêìßóèùóç ôïõ áêéíþôïõ ôçò ðåñßðô. 5â ä) ËïéðÝò ðåñéðôþóåéò äáðáíþí Üñèñïõ 23 ÊÖÅ (ãáßåò êôë.) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá êáôïéêéþí åðéöüíåéáò ðüíù áðü 300 ô.ì êáèåìéü (ðåñ.1á 2á 3á) êáé åðáããåëìáôéêþí ìéóèþóåùí áíåîáñôþôùò åðéöüíåéáò (ðåñ.1âãäåóôæ2á 4á) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá êáôïéêéþí åðéöüíåéáò ìý ñé 300 ô.ì. êáèåìéü (ðåñ. 1á 2á 3á) áóôéêþí ìéóèþóåùí áðïèçêþí êáé þñùí óôüèìåõóçò áíåîáñôþôùò åðéöüíåéáò (ðåñ. 1ã 1ä 2á) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áíáêáôáóêåõáóìýíùí äéáôçñçôýùí (ðåñ. 1á 1â 3á êáé 3â) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áíáêáôáóêåõáóìýíùí äéáôçñçôýùí (ðåñ. 1ã 1å êáé 3ã) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ãéá ôï ïðïßï äå âåâáéþíåôáé áñôüóçìïåêôüò áðü ôçí ðåñßðô.1å ÓÔ. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÁÎÉÅÓ ÊéíçôÝò áîßåò çìåäáðþò ðñïýë/óçò ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåí. äéáô Æ. ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÇÓ ÐÑÏÅËÅÕÓÇÓ 1. Êáèáñü ðïóü áðü ìéóèïýò êôë. áëëïäáðþò ðñïýëåõóçò Êáèáñü ðïóü áðü óõíôüîåéò êôë. áëëïäáðþò ðñïýëåõóçò ÊáèáñÜ êýñäç áðü ãåùñãéêýò åðé åéñþóåéò (áôïìéêþ åôáéñéêýò) óôçí áëëïäáðþ ÆçìéÝò áðü ãåùñãéêýò åðé åéñþóåéò (áôïìéêþ åôáéñéêýò) óôçí áëëïäáðþ ÊáèáñÜ êýñäç áðü åìðïñéêýò åðé /óåéò (áôïìéêþ åôáéñéêýò) óôçí áëëïäáðþ ÆçìéÝò áðü åìðïñéêýò åðé åéñþóåéò (áôïìéêþ åôáéñéêýò) óôçí áëëïäáðþ ÊáèáñÜ êýñäç áðü åëåõèýñéï åðüããåëìá (áôïìéêü åôáéñéêü) óôçí áëëïäáðþ ÆçìéÝò áðü åëåõèýñéï åðüããåëìá (áôïìéêü åôáéñéêü) óôçí áëëïäáðþ ÅéóïäÞìáôá áðü êéíçôýò áîßåò áëëïäáðþò ðñïýëåõóçò ðïõ öïñïëïãïýíôáé ìå ôéò ãåíéêýò äéáôüîåéò 10. ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá ðïõ âñßóêïíôáé óôçí áëëïäáðþ Êáèáñü åéóüäçìá ôçò ðåñßðô ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá ôçò ðåñßðô.10 áðü êáôïéêßåò ìå åðéöüíåéá ðüíù áðü 300 ô.ì. ç êáèåìéü êáèþò êáé åðáããåëìáôéêýò ìéóèþóåéò áíåîáñôþôùò åðéöáíåßáò

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9727 ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄÉÏ- ÌÇÍÅÓ ÊÔÇÓÉÁÓ ¹ ÑÇÓÇÓ ÉÄÉÏÊÁ- ÕÐÏ ÑÅÏÕ ÓÕÆÕÃÏÕ ÔÏÉÊÇÓÇÓ ÐÉÍÁÊÁÓ 5. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÅÔÇÓÉÁÓ ANTIKEIMENIKÇÓ ÄÁÐÁÍÇÓ Õðü ñåïõ Ôçò óõæýãïõ 1. ÅôÞóéá áíôéêåéìåíéêþ äáðüíç äéáâßùóçò ìå âüóç: á) Ôçí åôþóéá áíôéêåéìåíéêþ äáðüíç ãéá éäéïêáôïéêçìýíç Þ ìéóèïýìåíç Þ äùñåüí ðáñá ùñïýìåíç êýñéá êáôïéêßá êáé Ýùò äýï äåõôåñåýïõóåò êáôïéêßåò. ÌÉÓÈÙÌÅÍÇ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ ÅÐÉÖÁÍÅÉÁ * ÊÁÔÏÉÊÉÁ ¹ ÌÏÍÏÊÁ- ÈÅÓÇ ÊÕÑÉÙÍ ÂÏÇÈÇÔÉÊÙÍ ÊÕÑÉÙÍ ÂÏÇÈÇÔÉÊÙÍ ÄÙÑÅÁÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ - ÏÄÏÉ ÐÏÕ ÐÅÑÉÊËÅÉÏÕÍ ÔÏ ÔÅÔÑÁÃÙÍÏ - ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÏ ÇÓ ÑÅÕÌÁÔÏÓ ÔÏÉÊÉÁ ÏÑÏÖÏÓ ÙÑÙÍ ÙÑÙÍ ÙÑÙÍ ÙÑÙÍ ÔÉÌÇ ÆÙÍÇÓ Þ ÔÉÌÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ 216 ÐÁÑÁ ÙÑÇÌÅÍÇ í.4178/13 í.4178/13 á) ÊÕÑÉÁ ÊÁÔÏÉÊÉÁ 204 ÍÁÉ 1 ÍÁÉ 1 â) ÐÑÙÔÇ ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ 205 ÍÁÉ 1 ÍÁÉ 1 ã) ÄÅÕÔÅÑÇ ÄÅÕÔÅÑÅÕÏÕÓÁ 206 ÍÁÉ 1 ÍÁÉ 1 â) H åôþóéá áíôéêåéìåíéêþ äáðüíç ãéá ëïéðýò êáôïéêßåò ã) ôá åðéâáôéêü áõô/ôá É.. Ì.. (ïéêïãýíåéáò áôïìéêþò-åôáéñéêþò åðé /óçò êïéíùíéþí êáé êïéíïðñáîéþí) Ê.Á. Ðïóïóôü ôïò Á.Ö.Ì. êýñéïõ Þ êüôï ïõ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÁÓ ÌÞíåò Ê. Á. Ê. Á. KõâéêÜ Ê. Á. êõñéüôçôáò % êõêëïö. Ê. Á. óõíéäéïêô. Ê. Á. ðñþôçò Å.É.. Ì.. ÃñÜììáôá Áñéèìüò åêáô ä) ôá óêüöç áíáøõ Þò É.. (ïéêïãýíåéáò êôë.) þñïé Ðïóïóôü ÌÞíåò êõñéüôçôáò Áñéèì. êáé ëéìüíé íçïëïãßïõ Ðñþôç Ê.Á. Á.Ö.Ì. êýñéïõ Þ êüôï ïõ Ê.Á. Éóôéïöüñá Ê.Á. åíäéáßôçóçò Ê.Á. Óõíéäéïêôçóßáò % Ê.Á. íçïëïã. Ê.Á. ÌÝôñá Ê.Á. ìþêïõò ÍÁÉ ÍÁÉ ÍÁÉ ÍÁÉ äá) ôéò áìïéâýò ðëçñùìüôùí óêáöþí áíáøõ Þò å) ôá áåñïóêüöç åëéêüðôåñá É.. êáé áíåìüðôåñá Óôïé åßá åèíéêüôçôáò êáé íçïëüãçóçò Ôýðïò Áñéèìüò óåéñüò Áåñ/åíáò óõíþèïõò Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò % ÌÞíåò êõñéüôçôáò Ê.Á. êáôáóêåõáóôþ ðáñáìïíþò Ê.Á õðü ñåïõ Ê.Á ôçò óõæýãïõ Ê.Á. Éððïé Þ Ëßìðñåò Ê.Á. Ðñþôç íçïëïã óô) ôéò äåîáìåíýò êïëýìâçóçò (ðéóßíåò) Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò % Ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò % Ê.Á. ÅîùôåñéêÞ (ôåôñ. ìýôñá) Ê.Á õðü ñåïõ Ê.Á ôçò óõæýãïõ Ê. Á. ÅóùôåñéêÞ (ôåôñ. ìýôñá) Ê.Á õðü ñåïõ Ê.Á ôçò óõæýãïõ æ) ÃñÜøôå ôçí áíôéêåéìåíéêþ äáðüíç ãéá äßäáêôñá óå ó ïëåßá 769 ç) ÃñÜøôå ôçí áíôéêåéìåíéêþ äáðüíç ãéá ïéêéáêïýò âïçèïýò ïäçãïýò áõô/ôùí êáé äáóêüëïõò Áðü ôç äáðüíç ðïõ êáôáâüëáôå: á) ãéá ôçí áãïñü Þ ñçìáôïäïôéêþ ìßóèùóç áõôïêéíþôùí äßôñï ùí êôë.ï çìüôùí â) ãéá ôçí áãïñü Þ ñçìáôïäïôéêþ ìßóèùóç ðëïßùí áíáøõ Þò êôë. óêáöþí áíáøõ Þò êáé áåñïóêáöþí ã) ãéá ôçí áãïñü Þ ñçìáôïäïôéêþ ìßóèùóç êéíçôþí ðñáãìüôùí áîßáò ðüíù áðü ä) ãéá äùñåýò Þ ãïíéêýò ðáñï Ýò Þ ïñçãßåò ñçìáôéêþí ðïóþí (åêôüò ðñïò ôï Äçìüóéï êôë.) å) ãéá ôçí ôïêï ñåïëõôéêþ áðüóâåóç äáíåßùí Þ ðéóôþóåùí êôë ÐÉÍÁÊÁÓ 6. ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ - ÐÏÓÁ ÐÏÕ ÌÅÉÙÍÏÕÍ ÔÇÍ ÅÔÇÓÉÁ ÄÁÐÁÍÇ 1. Êáèáñü åéóüäçìá ðïõ äåí õðþñ å ôçí Ðïóü åôþóéáò äáðüíçò ðïõ äåí õðþñ å ôçí ÅéóïäÞìáôá ðïõ áðïêôþóáôå ôï 2013 ôá ïðïßá áðáëëüóóïíôáé áðü ôï öüñï öïñïëïãïýíôáé ìå åéäéêü ôñüðï êáèþò êáé áðü ìåñßóìáôá çìåäáðþí Á.Å. ÅÐÅ êôë Ìåñßóìáôá ðëïéïêôçôñéþí åôáéñéþí í.27/1975 ðïõ äåí Ý ïõí åéóá èåß óôçí ÅëëÜäá Ôüêïé êáôáèýóåùí ôñáðåæþí çìåäáðþò ðñïýëåõóçò ÅéóïäÞìáôá ðïõ åîáéñïýíôáé ôçò åéóöïñüò (ðáñ. 2 Üñèñ. 29 í. 3986/2011) Åðßäïìá áíåñãßáò ôïõ Ï.Á.Å.Ä ÊáèáñÜ êýñäç áðü åôáéñßåò êôë. ðïõ öïñïëïãþèçêáí ìå ôï Üñèñï 10 Ê.Ö.Å Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôþèçêå óôá åéóïäþìáôá ôùí ðåñ.3 ê 5 êáé óôá êáèáñü êýñäç ôçò ðåñ Êáèáñü ðïóü åðéäüìáôïò êïéíùíéêþò áëëçëåããýçò (ÅÊÁÓ) ÁãñïôéêÝò åíéó ýóåéò (åðéäïô. áðïæçì. ïéêïí.åíéó. êôë) åêôüò áõôþí åðß ôçò ðáñáãùãþò Åíïßêéï ðïõ ðëçñþóáôå ãéá êýñéá êáôïéêßá ôçò ïéêïãýíåéáò: Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôþôç Ê.Á. ÅðéöÜíåéá Á.Ö.Ì. éäéïêôþôç Ê.Á. Öéëïîåíßá Ê.Á. óå ô.ì. Ê.Á. ÌÞíåò ÍÁÉ ÍÁÉ ÍÁÉ Åíïßêéï ðïõ ðëçñþóáôå ãéá êáôïéêßá ðáéäéþí ôçò ïéêïãýíåéáò ðïõ óðïõäüæïõí óôï åóùôåñéêü: Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôþôç Ê.Á. Á.Ö.Ì. éäéïêôþôç ï ðáéäß ï 821 ðáéäß ï ðáéäß 14. Åíïßêéï åãêáôüóôáóçò áôïìéêþò åðé åßñçóçò Þ åëåõèýñéïõ åðáããýëìáôïò Ïíïìáôåðþíõìï Þ Åðùíõìßá éäéïêôþôç Ê.Á. Á.Ö.Ì. éäéïêôþôç Ê.Á. ÅðéöÜíåéá óå ô.ì * Óõìðëçñþíåôáé üôáí ç Ô.Æ. åßíáé áðü êáé Üíù 3

10 9728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15. Åíïßêéï áêéíþôùí åêôüò áðü êýñéá êáôïéêßá êáôïéêßá ðáéäéþí ðïõ óðïõäüæïõí êáé ðåñßðô. 14 Õðü ñåïõ Ôçò óõæýãïõ ÐÉÍÁÊÁÓ 7. ÐÏÓÁ ÄÁÐÁÍÙÍ ÐÏÕ ÁÖÁÉÑÏÕÍÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏ ÓÕÍÏËÉÊÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ¹ ÁÐÏ ÔÏ ÖÏÑÏ 1. ÄáðÜíç áãïñüò áãáèþí êáé ðáñï Þò õðçñåóéþí (ðáñüãñ. 2 Üñèñï 9 Ê.Ö.Å.) Åîïäá éáôñéêþòíïóïêïìåéáêþò êáé öáñìáêåõôéêþò ðåñßèáëøçò ÄùñåÝò éáôñéêþí ìç áíçìüôùí êôë. óå íïóïêïìåßá êôë ÄùñåÝò ñçì.ðïóþí óôï Äçìüóéï êôë: Óôï åîùôåñéêü êáé óõíïëéêü ÄùñåÝò ñçì. ðïóþí óôï ëïã/óìü áëëçëïâïþèåéáò ãéá ôçí áðüóâåóç ôïõ Äçìüóéïõ ñýïõò ÐïëéôéóôéêÝò ïñçãßåò ôïõ í.3525/2007: Ðïóü äéáôñïöþò ðïõ êáôýâáëå ï Ýíáò óýæõãïò óôïí Üëëïí Ìéóèþìáôá åðé åéñþóåùí ôñéôïãåíïýò ôïìýá (ðáñ. Â2 áñèñ.43 êáé 44 í.4030/2011) Ðïóü åðýíäõóçò ãéá êéíçìáôïãñáöéêýò ôáéíßåò (ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/2010) Åìðßðôåôå óôéò äéáôüîåéò ôùí ðåñéðôþóåùí á Þ â ôçò ðáñ. 9 ôïõ Üñèñïõ 73 í. 3842/2010; 033 á 035 â 034 á 036 â ÐÉÍÁÊÁÓ 8. ÐÑÏÊÁÔÁÂËÇÈÅÍÔÅÓ - ÐÁÑÁÊÑÁÔÇÈÅÍÔÅÓ ÖÏÑÏÉ 1. Öüñïé 4% 10% êáé 15% ðïõ ðñïêáôáâëþèçêáí (Üñèñï 52 Ê.Ö.Å.) Öüñïé 1% 4% 8% 15% êáé 20% ðïõ ðáñáêñáôþèçêáí (Üñèñï 55 Ê.Ö.Å.) Öüñïé 20% êáé 10% (Üñè. 58 Ê.Ö.Å.) êáé 15% (ðåñ. ã ðáñ. 5 Üñèñ. 52 K.Ö.Å.) ðïõ ðáñáêñáôþèçêáí Öüñïò ðïõ êáôáëïãßóôçêå ãéá ùöýëåéá áðü ðþëçóç áõôïêéíþôïõ åðé åßñçóçò Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôþèçêå óôéò áìïéâýò ôçò ðåñßðôùóçò 4 ôïõ ðßíáêá 4Á Öüñïò ðïõ êáôáâëþèçêå óôï åîùôåñéêü (ðåñ. â ðáñ. 9 Üñèñ. 9 Ê.Ö.Å.) Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôþèçêå óôá åéóïäþìáôá áðü êéíçôýò áîßåò çìåäáðþò ðñïýëåõóçò (ðßí. 4 ÓÔ) Öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôïõò ìéóèïýò óõíôüîåéò (ðåñéðôþóåéò 1 2 êáé 3 ôïõ ðßíáêá 4Á) Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôþèçêå óôïõò ìéóèïýò óõíôüîåéò (ðåñéðôþóåéò 1 2 êáé 3 ôïõ ðßí. 4Á) Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôþèçêå óôçí ÅëëÜäá óôá åéóïäþìáôá ôçò ðåñßðôùóçò 9 ôïõ ðßí.4æ Öüñïò ðïõ êáôáâëþèçêå ãéá Üûëç åìðïñéêþ áîßá áêéíþôïõ ôùí ðåñ. 1â Ýùò 1æ ôïõ ðßí.4å Ðïóü ðïõ ðáñáêñáôþèçêå ãéá åéäéêþ åéóöïñü áëëçëåããýçò ôïõ Üñèñïõ 29 í.3986/ Öüñïé ôùí ðåñéðô. 123 ôïõ ðßí.8 ãéá ôïõò ïðïßïõò äåí õðüñ åé çëåêôñïíéêþ ðëçñïöüñçóç Öüñïò ðïõ áíáëïãåß óôçí ðåñßðôùóç 8 ôïõ ðßí.4á Öüñïò ðïõ ðáñáêñáôþèçêå óôçí ðåñßðôùóç 8 ôïõ ðßí.4á Ðïóü åéäéêþò åéóöïñüò áëëçëåããýçò áñè.29 í.3986/2011 ðïõ ðáñáêñáôþèçêå óôï åéóüäçìá ôçò ðåñ.8 ôïõ ðßí.4á ÐÉÍÁÊÁÓ 9. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÐÑÏÓÙÐÙÍ ÐÏÕ ÓÕÍÏÉÊÏÕÍ ÌÅ ÔÏÕÓ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÂÁÑÕÍÏÕÍ 1 Áíýðáíôñá ðáéäéü ðïõ ãåííþèçêáí áðü 1/1/1995 Ýùò 31/12/2013 Þ áðü 1/1/1988 êáé óðïõäüæïõí óå 2 á) Áíéüíôåò ôùí óõæýãùí (ãïíåßò ðáðïýäåò êôë.) áíáãíùñéóìýíåò ó ïëýò êáèþò êáé Üãáìá ðáéäéü ðïõ åßíáé Üíåñãá åããåãñáììýíá óôïõò êáôáëüãïõò ôïõ ÏÁÅÄ. â) ÁíÞëéêïé óõããåíåßò ìý ñé ôïí 3ï âáèìü ïñöáíïß áðü ðáôýñá êáé ìçôýñá ÐáéäéÜ áíýðáíôñá äéáæåõãìýíá Þ óå êáôüóôáóç çñåßáò ìå áíáðçñßá 67% êáé ðüíù êáèþò êáé áíýðáíôñá ðáéäéü ã) Áíýðáíôñïé Þ Þñïé Þ äéáæåõãìýíïé áäåëöïß êáé áäåëöýò ìå áíáðçñßá ðïõ õðçñåôïýí ôç óôñáôéùôéêþ ôïõò èçôåßá áíåîüñôçôá áðü çëéêßá. 67% êáé ðüíù. Ïíïìá Åôïò ãýííçóçò Ó ïëþ Þ ó ïëåßï öïßôçóçò Ê.Á Á.Ö.Ì. Ê.Á ÄáðÜíç ãéá ôçí áãïñü Þ áíýãåñóç áêéíþôùí Þ ñçìáôïäïôéêþ ìßóèùóç áõôþí êôë. 17. ñçìáôéêü ðïóü ðïõ ðñïýñ ïíôáé áðü äéüèåóç ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí åéóáãùãþ ñçìáôéêþí êåöáëáßùí áëëïäáðþò äüíåéá äùñåýò êôë. 18. Åðáíáðáôñéæüìåíá êåöüëáéá (Üñèñ. 18 í.3842/10) 19. ÁíÜëùóç êåöáëáßïõ ðïõ Þäç öïñïëïãþèçêå Þ áðáëëáóóüôáí áðü ôï öüñï Á.Ì.Ê.Á. Áñéèìüò ðáéäéþí ôïõ ðßíáêá 9 ðåñßðô. 1 (áñéèìçôéêü) ÐÉÍÁÊÁÓ 10. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÐÏ ÔÏ ÖÁÊÅËÏ ÔÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ (óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá) ÐñïêáôáâïëÞ öüñïõ åéóïäþìáôïò áðü ôï ðñïçãïýìåíï ïéêïí. Ýôïò ÐÉÍÁÊÁÓ 11. Áí ðñïêýøåé åðéóôñåöüìåíï ðïóü íá êáôáôåèåß óôïí áêüëïõèï ëïãáñéáóìü ìïõ (ãñüøôå ôïí ôßôëï ôïí êùäéêü ôñüðåæáò êáé ôïí áñéèìü ëïãáñéáóìïý ): ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÙÄ. ÁÑÉÈÌÏÓ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÉÂÁÍ G R Ìå Õðü ñåï Ôá óôïé åßá ôùí öïñïëïãïýìåíùí åßíáé áðüññçôá. Äéáôçñïýíôáé áðü ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí óå áñ åßï ðïõ õðüãåôáé óôçí Áñ Þ Ðñïóôáóßáò ÄåäïìÝíùí Ðñïóùðéêïý áñáêôþñá êáé ëåéôïõñãåß óýìöùíá ìå ôï í.2472/1997 êáé ôéò åéäéêýò ñõèìßóåéò ôùí öïñïëïãéêþí íüìùí. ÊÜèå öïñïëïãïýìåíïò Ý åé äéêáßùìá ðñüóâáóçò óôá óôïé åßá ðïõ ôïí áöïñïýí. Ê.Á Á.Ö.Ì Ê.Á Á.Ì.Ê.Á. ÓõããÝíåéá Ìå Óýæõãï Ï ÅËÅÃÎÁÓ Çìåñïìçíßá ðáñáëáâþò Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ 2014 Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ Åðùí.: Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. : Ïíïì.: Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò: Ï ÄÇËÙÍ Ç ÄÇËÏÕÓÁ 2014 Ä/íóç : Êáôçãïñßá Üäåéáò : Á.Ö.Ì.: 4

11 ÄÉÁÑÊÅÉÁ éóüãåéï 1ïò üñ. 2ïò üñ. êôë. Êáôïéêßá Åðáãã.óôÝã. ÈÝó.óôÜèì. Áãñïôåì. êôë ÐÑÁÃÌÁÔÉÊÏ `Ç ÔÅÊÌÁÑÔÏ ÌÇÍÉÁÉÏ ÌÉÓÈÙÌÁ ÊáôáóôçìÜôùí Ãñáöåßùí êôë. (åêôüò áðü ãáßåò) Êáôïéêéþí Îåíïäïxåßùí Êëéíéêþí ÈåÜôñùí êôë. á/á ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9729 Å2 ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÌÉÓÈÙÌÁÔÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÏÉÊÏÍ. ÅÔÏÕÓ 2014 ÅéóïäÞìáôá áðü 1/1 Ýùò 31/12/2013 ÅÍÏÉÊÉÁÓÇ Ó ÁÊÁÈÁÑÉÓÔÏ ÅÉÓÏÄÇÌÁ ÐÏÕ ÁÍÁËÏÃÅÉ ÓÔÏÍ ÕÐÏXÑÅÏ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÓÔÏÉXÅÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÓÔÇ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ ÈÅÓÇ XÑÇÓÇ ÅÐÉÖÁÍ. ÅÊÌÉÓÈÙÓÇ - ÕÐÅÊÌÉÓÈÙÓÇ ÄÙÑÅÁÍ ÐÁÑÁXÙÑÇÓÇ ÉÄÉÏXÑÇÓÇ ÐÏÓÏÓÔÏ ÓÕÍÉÄ/ÓÉÁÓ (%) ÓÔÏ 2013 ÊáôáóôçìÜôùí Ãñáöåßùí Áðïèçêþí Âéïìçxáíïóôáóßùí êôë. Îåíïäïxåßùí êôë. ÃçðÝäùí - Ãáéþí Ï éêïäïìþí óå Ýäáöïò ôïõ åêìéóèù ôþ - xþñùí åðéãñáöþí êôë. ÌÇÍÅÓ (áñéè.) Ïäüò - Áñéè. - Ðüëç Þ Xùñéü - ÈÝóç - Ôáx. Êùä. óå ô.ì. Áñéèìüò Ðáñï Þò Ñåýìáôïò Ïíïìáôåðþíõìï ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ... Ç ÅÐÙÍÕÌÉÁ Á.Ö.Ì. Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ (Á.Ö.Ì.)... ÁÐÏ ÅÙÓ ÓÔÏÉXÅÉÁ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÉÁ (ÖÕÓÉÊÏÕ `Ç ÍÏÌÉÊÏÕ ÐÑÏÓÙÐÏÕ) ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ ÐÑÏÓÏXÇ: Ôï Ýíôõðï áõôü õðïâüëëåôáé óå Ýíá (1) áíôßôõðï. Ãéá ôá áêßíçôá ðïõ åßíáé çìéôåëþ Þ áðïêôþèçêáí Þ ìåôáâéâüóôçêáí ìýóá óôï 2013 ðñýðåé íá óõìðëçñùèåß ï ðßíáêáò ÉÉ ôçò ðßóù óåëßäáò. Ïäçãßåò óõìðëþñùóçò áõôïý ôïõ åíôýðïõ âëýðå óôçí ðßóù óåëßäá. Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ ÁÈÑÏÉÓÌÁ Ï ÄÇËÙÍ Ö / ÅÊÄÏÓÇ 2013 (Õðåíèõìßæåôáé üôé ç áðüêñõøç Þ ç ðáñïxþ áíáêñéâþí óôïéxåßùí ôéìùñåßôáé áðü ôï íüìï).

12 ÐÏÓ. ÓÕÍÉÄ/ÓÉÁÓ % á/á 9730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ E2 ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ É. ÅÊÌÉÓÈÏÕÌÅÍÁ ÊÔË. ÁÊÉÍÇÔÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÓÕÍÉÄÉÏÊÔÇÔÙÍ ÓÕÍÅÐÉÊÁÑÐÙÔÙÍ ÊÔË. ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÕÐÅÊÌÉÓÈÙÓÅÉÓ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ Ïäüò - Áñéè. - Ðüëç Þ ùñéü - ÈÝóç - Ôá. Êùä. ÈÅÓÇ ÑÇÓÇ ÅÐÉÖÁÍ. éóüãåéï 1ïò üñ. 2ïò üñ. êôë. Êáôïéêßá Åðáãã.óôÝãç ÈÝóç óôüèì. Áãñïôåì. êôë óå ô.ì. Áñéèìüò Ðáñï Þò Ñåýìáôïò Ïíïìáôåðþíõìï Áñéèìüò Öïñïëïãéêïý Ìçôñþïõ (Á.Ö.Ì.) Äéåýèõíóç óõíéäéïêôþôç Ìßóèùìá ðïõ êáôáâëþèçêå ÉÉ. ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÏÕ ÔÏ 2013 ÅÉÍÁÉ ÇÌÉÔÅËÇ `Ç ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÔÇÊÁÍ ¹ ÁÐÏÊÔÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÁÃÏÑÁ - ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁ - ÄÙÑÅÁ - ÃÏÍÉÊÇ ÐÁÑÏ Ç ÊÔË. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÔÉÔËÏÓ ÊÔÇÓÇÓ ¹ ÌÅÔÁÂÉÂÁÓÇÓ ÁÊÉÍÇÔÏÕ ÁÑÉÈ. ÓÕÌÂÏËÁÉÏÕ ÏÍÏÌ/ÌÏ ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÏÕ á/á Ï ÄÇËÙÍ ÏÄÇ ÃÉÅÓ Ã ÉÁ Ô Ç Ó ÕÌÐ ËÇÑÙ ÓÇ Ô ÏÕ Å ÍÔÕÐÏ Õ 1. Õðïêåßìåíï ôïõ öüñïõ ãéá ôï åéóüäçìá áðü áêßíçôá åßíáé ï éäéïêôþôçò íïìýáò åðéêáñðùôþò Þ åêåßíïò ðïõ Ý åé ôï äéêáßùìá ïßêçóçò áêéíþôïõ ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï êáôü ðåñßðôùóç ãéá ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôü áðü åêìßóèùóç õðåêìßóèùóç Þ åðßôáîç Þ åììýóùò áðü éäéï ñçóéìïðïßçóç Þ äùñåüí ðáñá þñçóç ôçò ñþóçò óå ôñßôï ùñßò áíôüëëáãìá åíüò Þ ðåñéóóïôýñùí áêéíþôùí (ïéêïäïìçìýíùí êáé ìç ïéêïäïìçìýíùí). Åðßóçò õðïêåßìåíï ôïõ öüñïõ åßíáé ï éäéïêôþôçò íïìýáò åðéêáñðùôþò ìå ïñéóôéêü óõìâüëáéï êáôü ðåñßðôùóç Þ åêåßíïò ðïõ Ý åé ôï äéêáßùìá åðéöüíåéáò Þ åìöýôåõóþò ôïõò ãéá ôï åéóüäçìá ðïõ áðïêôü áðü åêìßóèùóç Þ õðåêìßóèùóç Þ äùñåüí ðáñá þñçóç áãñïôéêþí åêôüóåùí (êáëëéåñãþóéìïé êáé öõôåìýíïé áãñïß äüóç âïóêïôüðéá ëßìíåò äåîáìåíýò êôë). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç Þ äùñåüí ðáñá þñçóç áãñïôéêþò Ýêôáóçò óôç óôþëç 2 åêôüò áðü ôá óôïé åßá ôçò ôïðïèåóßáò áíáãñüöåôáé óå ðáñýíèåóç êáé ôï åßäïò ôçò Ýêôáóçò (ðåäéíþ çìéïñåéíþ Þ ïñåéíþ áñäåõüìåíç Þ ìç áñäåõüìåíç). Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé êáôïéêßá ôçò ïðïßáò Ý åé ðáñá ùñçèåß äùñåüí ç ñþóç áðü ãïíåßò óå ðáéäéü êáé áíôßóôñïöá óôç óôþëç 6 åêôüò áðü ôá óôïé åßá ôïõ ðñïóþðïõ ðïõ êüíåé ñþóç áíáãñüöåôáé óå ðáñýíèåóç ç óõããýíåéü ôïõ ìå ôïí éäéïêôþôç (ãïíýáò ôýêíï) êáé óôç óôþëç 13 äåí áíáãñüöåôáé ôåêìáñôü åéóüäçìá áðü ôç óõãêåêñéìýíç äùñåüí ðáñá þñçóç. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äçëþíåôáé åéóüäçìá áðü åêìßóèùóç äùñåüí ðáñá þñçóç Þ éäéü ñçóç ïéêïäïìþò ðïõ Ý åé áñáêôçñéóôåß äéáôçñçôýá ðïõ áíáêáôáóêåõüæåôáé óôç óôþëç 2 åêôüò áðü ôá óôïé åßá ôçò ôïðïèåóßáò áíáãñüöoíôáé óå ðáñýíèåóç ïé ëýîåéò äéáôçñçôýï áíáêáôáóêåõáóìýíï. 2. Óôï Ýíôõðï áõôü êáôá ùñïýíôáé üëá ôá ïéêïäïìçìýíá áêßíçôá êüèå õðü ñåïõ Þ åéóïäçìáôßá öõóéêïý Þ íïìéêïý ðñïóþðïõ áíåîüñôçôá áí áðïêôü áðü áõôü åéóüäçìá Þ ü é. Óçìåéþíåôáé üôé êáé óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï áêßíçôï ðáñáìýíåé ÊÅÍÏ üëï ôï ñüíï ðñýðåé íá óõìðåñéëçöèåß óôï Ýíôõðï ìå ôçí Ýíäåéîç ÊÅÍÏ. Äéåõêñéíßæåôáé üôé áðü ôá ìç ïéêïäïìçìýíá áêßíçôá ãñüöïíôáé ìüíï åêåßíá ðïõ áðïöýñïõí åéóüäçìá ðñáãìáôéêü Þ ôåêìáñôü. 3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ êáé ç óýæõãïò åßíáé õðïêåßìåíï ôïõ öüñïõ ðñýðåé íá óõìðëçñùèåß êáé íá õðïâëçèåß ùñéóôü Ýíôõðï Ýóôù êáé áí ôï áêßíçôï åßíáé êïéíü. Ôá áêáèüñéóôá åéóïäþìáôá áðü áêßíçôá ôùí åôáéñéþí Þ êïéíùíéþí áóôéêïý äéêáßïõ ðïõ áóêïýí åðé åßñçóç Þ åðüããåëìá Þ êïéíïðñáîéþí êôë. äå èá ìåôáöåñèïýí óôéò ïéêåßåò åíäåßîåéò ôïõ ðßíáêá ôçò äþëùóçò öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò Å1 ôïõ öõóéêïý ðñïóþðïõ áëëü èá äçëùèïýí áðü ôéò åôáéñßåò êôë. Ó áõôþ ôçí ðåñßðôùóç óõìðëçñþíåôáé ùñéóôü Ýíôõðï Å2 ðïõ õðïâüëëåôáé ìáæß ìå ôï Ýíôõðï Å5 áðü ôï õðü ñåï íïìéêü ðñüóùðï Þ ôçí Ýíùóç ðñïóþðùí (êïéíùíßá êôë). 4. Óå ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò óõíåðéêáñðßáò êôë. áêéíþôïõ óôéò ïéêåßåò óôþëåò èá ãñüöåôáé ôï ðïóü ôïõ áêáèüñéóôïõ åéóïäþìáôïò ðïõ áíáëïãåß óôï öïñïëïãïýìåíï ìå âüóç ôï ðïóïóôü óõíéäéïêôçóßáò. 5. Óôçí ðñþôç óôþëç - (1) á/á - áñéèìåßôáé ç áýîïõóá óåéñü ôùí åããñáöþí êáé ü é ôùí áêéíþôùí. Ç óôþëç (4) ÑÇÓÇ óõìðëçñþíåôáé êáôü ðåñßðôùóç ìå ôçí áêüëïõèç êáôçãïñéïðïßçóç ôïõ Å9: Êáôïéêßá Ìïíïêáôïéêßá ÅðáããåëìáôéêÞ ÓôÝãç Ïéêüðåäï ÁðïèÞêç ÈÝóç ÓôÜèìåõóçò Óôáèìüò ÁõôïêéíÞôùí Ä.. Âéïìç áíéêü Êôßñéï Îåíïäï åßï ÍïóçëåõôÞñéï ÅêðáéäåõôÞñéï ÁèëçôéêÝò ÅãêáôáóôÜóåéò Üëëï êôßñéï (ÈÝáôñï ÊéíçìáôïãñÜöïò Ìïõóåßï ê.ë.ð. ) ÁãñïôåìÜ éï Üëëç ñþóç. Ïé óôþëåò ôçò Ýíäåéîçò ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ óõìðëçñþíïíôáé üôáí óå êüðïéï áðü ôá áêßíçôá ðïõ Ý ïõí êáôá ùñçèåß óôçí ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÌÉÓÈÙÌÁÔÁ ÁÊÉÍÇÔÙÍ óõíôñý åé ðåñßðôùóç óõíéäéïêôçóßáò óõíåðéêáñðßáò êôë. ðñüóöáôçò êôþóçò ìåôáâßâáóçò Þ õðåêìßóèùóçò. Óôéò ðåñéðôþóåéò áõôýò óõìðëçñþíïíôáé áðáñáéôþôùò ôá ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÁÊÉÍÇÔÏÕ êáé êáôü ðåñßðôùóç ïé õðüëïéðåò óôþëåò. Ç óõìðëþñùóç ôùí óôïé åßùí áõôþí ãßíåôáé ìå ðñïóï Þ ãéá íá ìðïñåß íá ãíùñßæåé ç Õðçñåóßá óå ðïéü áðü ôá äçëùèýíôá áêßíçôá áíáöýñåôáé óôéò ðåñéðôþóåéò áõôýò ï öïñïëïãïýìåíïò. 6. Óôç óôþëç ôçò õðåêìßóèùóçò èá áíáãñüöåôáé ôï óõíïëéêü ìßóèùìá ðïõ Ý åé êáôáâëçèåß áðü ôïí õðåêìéóèùôþ. 7. Áí äåí åðáñêåß ìßá áíáëõôéêþ êáôüóôáóç ìéóèùìüôùí ãéá üëá ôá áêßíçôá êüèå åéóïäçìáôßá ôüôå èá ñçóéìïðïéåßôáé êáé äåýôåñï Ýíôõðï. 8. Óôçí óôþëç 18 óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü ï áñéèìüò ðáñï Þò ÄÅÇ ôïõ áêéíþôïõ áíåîüñôçôá åüí Ý åé äéáêïðåß ç çëåêôñïäüôçóç Þ åßíáé êåíü. Óå ðåñßðôùóç ìç çëåêôñïäïôïýìåíïõ áêéíþôïõ èá óõìðëçñþíåôáé ç áíôßóôïé ç ðëçñïöïñßá.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9731 Å 3 T A X I S Ä.Ï.Õ. ÕÐÏÂÏËÇÓ Ä.Ï.Õ. ÐÑÏÇÃÏÕÌÅÍÇÓ ÕÐÏÂÏËÇÓ ÁÑÌÏÄÉÏ ÅËÅÃÊÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÐÉÍÁÊÁÓ Á. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÌÅÍÏÕ Á.Ö.Ì. 018 ÃñÜøôå ôç äñáóôçñéüôçôá ìå ôá ìåãáëýôåñá Ýóïäá ÅÐÙÍÕÌÏ Á Ïéêïíïìéêü Ýôïò 2014 ÌÇ ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉÔÇÄÅÕÌÁÔÉÙÍ ÕðïâÜëëåôáé óå äýï áíôßôõðá êáé óõíïäåýåé ôç äþëùóç öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò ôïõ åðéôçäåõìáôßá Þ ôçò åðé åßñçóçò Êùäéêüò Áñéèìüò Êýñéáò Äñáóôçñéüôçôáò äñáò ÅÐÙÍÕÌÏ Â ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ 002 Áðü 003 Ýùò (1) ÁÑÉÈÌÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ 004 ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÁÊÅËÏÕ Á.Å. 006 (2) ÅÉÄÏÓ ÄÇËÙÓÇÓ ÔÑÏÐ/ÊÇ 1 ÁÍÁÊËÇ- 008 ÔÉÊÇ (6) ðáñ. 7 áñ. 48 (7) õðü ñåïé êáé ìç ôçñïõíôåò Êáôçãïñßá âéâëßùí (2) Ýäñáò 019  1 à 2 Âà 3 ðáñ. 1 áñ. 45 (8) Ìç Áðáëëáóóüìåíïé 2 ìåíïé ìå Á.Ð.Ä. 3 åíôüò ôçò äéá. ðåñéüäïõ Áðáëëáóóü- ñþóåéò ðïõ êëåßóáôå 726 õðü ñåïé Áéôßá ìç ôþñçóçò ÏÍÏÌÁ Ê. Á. Ä. ðïõ áíôéóôïé åß óôá ìåãáëýôåñá áêáèüñéóôá Ýóïäá ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÅÔÏÓ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ 2 ÅÐÙÍÕÌÉÁ (Ìç Öõóéêïý Ðñïóþðïõ) ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÔÏÕ ÓÕÆÕÃÏÕ (Óõìðëçñþíïíôáé ìüíï üôáí ç ðéï ðüíù åðé åßñçóç åßíáé áôïìéêþ êáé áíþêåé óôç óýæõãï) Á.Ö.Ì. 041 ÅÐÙÍÕÌÏ ONOMA ONOMA ÐÁÔÅÑÁ ÐÉÍÁÊÁÓ Â. ÓÔÏÉ ÅÉÁ Ê.Â.Ó. ÅÊÄÏÈÅÍÔÁ ÓÔÇ ÑÇÓÇ Ôßôëïò óôïé åßïõ Óôïé åßá ðïõ åêäüèçêáí (Áðïä. ëéáí. Ðþëçóçò ôéìïë. ðþëçóçò êôë.) Áðü Íï ÌÝ ñé Íï ÐÉÍÁÊÁÓ Ã. ËÏÉÐÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇÓ ÕðïêáôáóôÞìáôá 061 ÖïñïëïãéêÝò áðïèþêåò 062 Âéâëßï áðïèþêçò Áðïèçêåõôéêïß þñïé 064 Ìüíéìá áðáó ïëïýìåíï ðñïóùðéêü 065 Âéâëßï ÐáñáãùãÞò - Êïóôïëïãßïõ ÅêèÝóåéò 067 Åðï éáêü áðáó ïëïýìåíï ðñïóùðéêü 068 ÔÞñçóç ÁíáëõôéêÞò ËïãéóôéêÞò ÅñãïôÜîéá 070 ÁíÝëåãêôåò ñþóåéò (ðåñéëáìâüíåôáé ç êëåéüìåíç) 071 ÔÞñçóç âéâëßùí ìç áíïãñáöéêü Ëïéðïß åêôüò Ýäñáò þñïé 073 ÓõíäåäåìÝíåò åðé åéñþóåéò (Áñ.90 í.2190/1920) 074 Õðï ñýùóç ÁðïãñáöÞò Ðþëçóç áãáèþí ìýóù äéáäéêôýïõ 076 NAI 1 OXI 2 Ðáñï Þ õðçñåóéþí ìýóù äéáäéêôýïõ 077 NAI 1 OXI 2 ÔÞñçóç âéâëßùí óýìöùíá ìå ôá Ä.Ë.Ð. 078 NAI 1 OXI 2 ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ 3 ÐÉÍÁÊÁÓ Ä. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÄÇËÏÕÍÔÏÓ ÊÁÉ ÕÐÅÕÈÕÍÏÕ ÃÉÁ ÔÇ ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÅÍÔÕÐÏÕ ÊÁÉ ÔÇ ËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÐÁÑÁÊÏËÏÕÈÇÓÇ ÔÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇÓ á) Óôïé åßá äçëïýíôïò Ï äçëþí åßíáé : 736 Ï ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÁÓ 1 ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÏÓ 2 ÍÏÌÉÌÏÓ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ 3 ÁÍÔÉÊËÇÔÏÓ 4 ÅÐÙÍÕÌÏ Á ÅÐÙÍÕÌÏ B ÏÍÏÌÁ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ Êùäéêüò ÅÉÄÏÓ ÁÑÉÈÌÏÓ Á.Ö.Ì. 741 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ Ä.Ï.Õ. ÖÕËÏ Á 1 È 2 ÏÄÏÓ - ÁÑÉÈÌÏÓ - ¹ ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ - ÙÑÉÏ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÇËÅÖÙÍÏ ÄÇÌÏÓ ¹ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÁ. ÊÙÄ. â) Óôïé åßá óõìðëçñþóáíôïò Ôï Ýíôõðï óõìðëçñþèçêå áðü: 750 ÔÏÍ ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÁ 1 ÌÉÓÈÙÔÏ ËÏÃÉÓÔÇ 2 ËÏÃÉÓÔÇ Ï É ÌÉÓÈÙÔÏ 3 ÐÉÍÁÊÁÓ Å. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁ ÐÏÕ ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ ÊÁÉ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÉÓ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ ÈÇÊÁÍ - ÄÙÑÅÁÍ ÐÁÑÁ ÙÑÇÓÇ ÓÕÍÏËÏ ÅÐÉÄÏÔÇÓÅÙÍ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ ÈÇÊÁÍ ÓÔÇ ÑÇÓÇ Çìåñïì Ï ÄÇËÙÍ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÏÉÊÉÙÍ ÐÏÕ ÊÁÔÁÂËÇÈÇÊÁÍ ÓÔÇ ÑÇÓÇ ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÁ ÁÍ ÐÅÑÉËÁÌÂÁÍÏÍÔÁÉ ÏËÁ ÓÔÏÍ ÐÁÑÁÊÁÔÙ ÐÉÍÁÊÁ ( 3) Äéåýèõíóç åãêáôüóôáóçò 681 áñáêôçñ. åãêáôüóôáóçò (Êåíôñéêü ÕðïêáôÜóôçìá êôë.) (4) ÄùñåÜí ðáñá þñçóç Çìåñïì Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ Ðåñßïäïò ìßóèùóçò ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ÕÐÏÂÏËÇÓ Ôßôëïò óôïé åßïõ (Áðïä. ëéáí. Ðþëçóçò ôéìïë. ðþëçóçò êôë.) ÓÕÍÏËÏ ÅÐÉ ÏÑÇÃÇÓÅÙÍ ÐÏÕ ÅÉÓÐÑÁ ÈÇÊÁÍ ÓÔÇ ÑÇÓÇ Ïíïìáôåðþíõìï ÅêìéóèùôÞ Ï ÐÁÑÁËÁÂÙÍ Áðü Íï Óôïé åßá ðïõ åêäüèçêáí ÌÝ ñé Íï 063 ÍÁÉ 1 Ï É 2 ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ ÍÁÉ 1 Ï É 2 ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ ÍÁÉ 1 Ï É 2 ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ ÍÁÉ 1 Ï É 2 ÌÅÉÊÔÁ ÍÁÉ 1 Ï É 2 ÍÁÉ ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ Á.Ö.Ì. ÅêìéóèùôÞ Ðïóü Ï ÕÐÏÂÁËËÙÍ Ç äþëùóç õðïâüëëåôáé åßôå áõôïðñïóþðùòåßôå áðü ïðïéïíäþðïôå ôñßôï ìå ôçí åðßäåéîç ôçò ôáõôüôçôüò ôïõ. 010 Á.Ö.Ì. 012 Á.Ö.Ì. Åðþí. :... ¼íïì. :... Åðþíõìï:... ¼íïìá :... Ä/íóç :... Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. :... (5) Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò :... (5) Êáôçãïñßá Üäåéáò :... (Óöñáãßäá êáé õðïãñáöþ) Ä/íóç : Áñéè. Ä. Ôáõô. :... (1) Óõìðëçñþíåôáé áðü ôçí õðçñåóßá. (2) Óå êüèå ðåñßðôùóç óôï Ýíôõðï áõôü óçìåéþíåôáé óôï áíüëïãï ôåôñüãùíï ôçò áðüíôçóçò (ëåêôéêü) êáé ü é óôïí áíôßóôïé ï áñéèìü (12 êëð) áõôþò. (3) ÅÜí êáôáâüëáôå åíïßêéá óå ðåñéóóüôåñïõò åêìéóèùôýò óõíõðïâüëåôå êáôüóôáóç. Óôïí ðßíáêá áíáãñüöïíôáé ôá åíïßêéá ðïõ âáñýíïõí ôçí êëåéüìåíç ñþóç. (4) Óå ðåñßðôùóç äùñåüí ðáñá þñçóçò åãêáôüóôáóçò óõìðëçñþóôå áíôßóôïé á ôá ðåäßá Äéåýèõíóç åãêáôüóôáóçò ðåñßïäïò ðáñá þñçóçò Ïíïìáôåðþíõìï éäéïêôþôç êáé ÁÖÌ éäéïêôþôç. (5) Ïé åíäåßîåéò áõôýò óõìðëçñþíïíôáé åöüóïí óõíôñý ïõí ïé ðñïûðïèýóåéò ôïõ Üñèñïõ 38 ôïõ í. 2873/2000 (6) Óõìðëçñþíåôáé áðü óõããñáöåßò ìïõóïõñãïýò êáé êáëëéôý íåò æùãñüöïõò Þ ãëýðôåò Þ áñüêôåò ðáñ. 7 áñèñ. 48 ôïõ Ê.Ö.Å. (7) Óõìðëçñþíåôáé áðü áõôïýò ðïõ äåí ôþñçóáí âéâëßá áðëïãñáöéêü ( êáôçãïñßáò) ôïõ Ê.Ö.Á.Ó. åíþ Þôáí õðü ñåïé óå ôþñçóç. ÅÊÄÏÓÇ 2013 (8) Åßóôå åðéôçäåõìáôßáò ðïõ öïñïëïãåßôáé ìå ôéò äéáôüîåéò ôçò ðáñáãñ. 1 ôïõ Üñèñïõ 45 ÊÖÅ;

14 9732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÐÉÍÁÊÁÓ ÓÔ. ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ - ÅËÅÕÈÅÑÏÉ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ÁÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ( ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ) á) ÁãïñÝò åìðïñåõìüôùí 231 á & â õëþí-õëéêþí óõóê. 235 áíáëþóéìùí õëéêþí 239 áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí 243 åéäþí óõóêåõáóßáò 247 Óýíïëï áãïñþí 251 ÁãïñÝò ðáãßùí ñþóçò 811 ã) ÁêáèÜñéóôá óïäá Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò ïíôñéêþ ðþëçóç åìðïñåõìüôùí 263 ëéáíéêþ ðþëçóç åìðïñåõìüôùí 266 ïíôñéêþ ðþëçóç ðñïúüíôùí 269 ëéáíéêþ ðþëçóç ðñïúüíôùí 272 ëïéðü Ýóïäá äñáóôçñéüôçôáò 273 Óýíïëï Åóüäùí Åìðïñ.-Ìåô. 540 å) ÁêáèÜñéóôá óïäá Ðáñï Þò Õðçñåóéþí Ð.Õ. Ðñïò ôï Äçìüóéï 279 Ð.Õ Ð.Õ ËïéðÜ Ýóïäá ðáñ. õðçñåóéþí 282 Óýíïëï Åóüäùí Ðáñ. Õðçñ. 547 æ) ÁêáèÜñéóôá óïäá Åëåýèåñùí Åðáããåëìáôéþí éäéùôéêþ ðåëáôåßá 274 Ð.Õ. ðñïò ôï Äçìüóéï ÔïìÝá 277 åðéôçäåõìáôßåò ê.ô.ë. (2) 280 ìåëýôåò ìç áíéêþí 275 ëïéðü Ýóïäá Åëåýèåñùí Åðáãã. 278 Óýíïëï Åóüäùí Åë. Åðáã/ôéþí 283 Åóùôåñéêïý ÅéóáãùãÝò ä) ÄáðÜíåò â) ÁðïãñáöÞ ÅéóöïñÝò óå ôáìåßá ÏÁÅÅ êôë. (7) ç) Ëïãéóôéêüò ðñïóäéïñéóìüò êáèáñþí êåñäþí åðé åéñþóåùí ìå âéâëßá áðëïãñáöéêü ( Êáôçãïñßáò). åìðïñåýìáôá Ýôïéìá ðñïúüíôá êáé õðïðñïúüíôá ðñþôåò êáé âïçèçôéêýò ýëåò õëéêü óõóêåõáóßáò çìéôåëþ õðïëåßììáôá Óýíïëï áðïãñáöþò Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò íáñîçò Ðáñï Þò Õðçñåóéþí áìïéâýò ðñïóùðéêïý áìïéâýò êáé Ýîïäá ôñßôùí ðáñï Ýò ôñßôùí öüñïé-ôýëç éäéü ñçóç äéüöïñá Ýîïäá ôüêïé êáé óõíáöþ Ýîïäá áðïóâýóåéò ðáãßùí Óýíïëï äáðáíþí óô) Åîùëïãéóôéêüò ðñïóäéïñéóìüò êåñäþí åðé åéñþóåùí êáèþò êáé áêáèüñéóôá Ýóïäá áíü Ì.Ó.Ê.Ê. ãéá âéâëßá ÁðëïãñáöéêÜ ( êáôçãïñßáò). (1) Êùä. áñéè. Óýíïëï áãïñþí Óõíô/óôÞò ìéêôïý ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá Óõíô/óôÞò êáèáñïý ÊáèáñÜ êýñäç ðéíüêùí Ì.Ó.Ê.Ê. êýñäïõò (%) êýñäïõò (%) Óýíïëï ËÞîçò Åëåýèåñùí Åðáããåëìáôéþí Åìðïñßáò - Ìåôáðïßçóçò Ðáñï Þò Õðçñåóéþí Åëåýèåñùí Åðáããåëìáôéþí ÓõíïëéêÜ Óýíïëï ÁêáèÜñéóôùí Åóüäùí Ìåßïí: Êüóôïò ÐùëçèÝíôùí (Áíáëþóåùí) Ìåßïí: ÄáðÜíåò ñþóçò ÊÝñäïò âüóåé Ëïãéóôéêïý ðñïóäéïñéóìïý ÐëÝïí: ÄáðÜíåò ìç åêðéðôüìåíåò. (6) Êáèáñü áðïôýëåóìá ìå ëïãéóôéêü ðñïóäéïñéóìü ÐÉÍÁÊÁÓ Æ. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ÁÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ ( ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ) ÊÁÉ ÅËÅÕÈÅÑÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÙÍ. ðëýïí: Ýóïäá ðåñ. á â ã ä ðáñ. 1 áñ. 32 ðåñ. á â ã ä ðáñ. 3 áñ. 50 í. 2238/1994 êôë. 840 ìåßïí áöïñïë. åêðôþóåéò áíáðô. íüìùí 592 (3) ìåßïí äáðüíç áãïñüò Ö.Ô.Ì. 336 ìåßïí äáðüíç åðéóô. Ýñåõíáò (åîùëïãéóôéêü) 318 ìåßïí áðïóâýóåéò Üäåéáò Ö.Ä.. í. 3888/ Êáèáñü åéóüäçìá ðáñáã. 1 Üñè. 45 ÊÖÅ (8) 348 ìåßïí Ýêðôùóç ðïóþí ëüãù áðáó. áíáðþñùí 313 ìåßïí ðïóü åðýíäõóçò ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/ á 384 â ÖïñïëïãçôÝá ÊáèáñÜ ÁðïôåëÝóìáôá 346 (4) ÐÉÍÁÊÁÓ Ç. ÃÅÍÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ÄÉÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ (à ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ ) á) Éóïëïãéóìïý íáñîçò (5) ËÞîçò â) Åóïäá 1. ÊåöÜëáéï (ÁÉ) óõíïëéêü Ýóïäá áðü ðáñï Þ õðçñåóéþí (Ë/73) ÄéáöïñÜ áðü Ýêäïóç ìåôï þí õðýñ ôï Üñôéï (ÁÉÉ) åðé ïñçãþóåéò êáé äéüöïñá Ýóïäá ðùëþóåùí (Ë/74) ÄéáöïñÝò áíáðñïóáñìïãþò (ÁÉÉÉ) Ýóïäá ðáñåðüìåíùí áó ïëéþí (Ë/75) ÁðïèåìáôéêÜ êåöüëáéá (ÁÉV) Ýóïäá êåöáëáßùí (Ë/76) ÁðïôåëÝóìáôá óå íýï (AV) éäéïðáñáãùãþ ðáãßùí & ñçóéìïð. ðñïâë. åêìåôüëëåõóçò (Ë/78) Ìáêñïðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò(ãé) Ýêôáêôá êáé áíüñãáíá Ýóïäá êáé êýñäç Âñá õðñüèåóìåò õðï ñåþóåéò (ÃÉÉ) ã) Êüóôç 8. Ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß ðáèçôéêïý (Ä) áîßá ðáñá èýíôùí ðñïúüíôùí åôïßìùí êáé çìéôåëþí Ïöåéëüìåíï êåöüëáéï (Á) êüóôïò á & â õëþí - õëéêþí óõóêåõáóßáò ÊåöÜëáéï åéóðñáêôýï óôçí åðüìåíç ñþóç (ÄÉÉ4) êüóôïò áíáëþóéìùí õëéêþí ðïõ áíáëþèçêáí ÐåëÜôåò (ÄÉÉ1) êüóôïò áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí ðïõ áíáëþèçêáí ÃñáììÜôéá åéóðñáêôýá (ÄÉÉ2) êüóôïò åéäþí óõóêåõáóßáò ðïõ áíáëþèçêáí Õðïó åôéêýò åðéóôïëýò êáé ëïéðïß ôßôëïé (ÄÉÉ2á) äáðüíåò ðáñáãùãþò ÃñáììÜôéá óå êáèõóôýñçóç (ÄÉÉ3) öýñá âéïìç áíïðïßçóçò ÅðéôáãÝò åéóðñáêôýåò ìåôá ñïíïëïãçìýíåò (ÄÉÉ3á) ä) ÄáðÜíåò 16. ÅðéôáãÝò ìå êáèõóôýñçóç (óöñáãéóìýíåò) (ÄÉÉ3â) Åðéóöáëåßò - åðßäéêïß ðåëüôåò êáé ñåþóôåò (ÄÉÉ10) óýíïëï äáðáíþí ãéá ðáñï Þ õðçñåóéþí Ýêôáêôá êáé áíüñãáíá Ýîïäá êáé æçìéýò (1) Ïé åðé åéñþóåéò êáé ïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ìå âéâëßá  êáôçã. óõìðëçñþíïõí ìüíï ôéò óôþëåò êùä. áñè. ðéíüêùí Ì.Ó.Ê.Ê. áêáèüñéóôá Ýóïäá êáé Óõíô/ôÞò êáè. êýñäïõò (%). (2) Åðéôçäåõìáôßåò ìå áðëïãñáöéêü âéâëßá ( êáôçãïñßáò) Þ äéðëïãñáöéêü âéâëßá (à êáôçãïñßáò ) ôïõ Ê.Ö.Á.Ó. ïé ïðïßïé ðáñáêñüôçóáí öüñï áðü áõôýò ôéò áìïéâýò. (3) Óõìðëçñþíåôáé áðü ôéò åðé åéñþóåéò ðïõ ôçñïýí áðëïãñáöéêü âéâëßá (B êáôçãïñßáò) ôïõ Ê.Ö.Á.Ó ìüíï óôçí ðåñßðôùóç åîùëïãéóôéêïý ðñïóäéïñéóìïý ôïõ êáèáñïý åéóïäçìáôüò ôïõò. (4) ÁíáãñÜöåôáé ôï ðïóü åðýíäõóçò ãéá ðáñáã. êéíçì. Ýñãùí ôçò ðáñ. 9 Üñèñ. 73 í. 3842/2010 (5) Óõìðëçñþíåôáé ìüíï üôáí ôá ó åôéêü óôïé åßá äåí ðñïêýðôïõí áðü ôçí áðïãñáöþ ëþîçò óôï Ýíôõðï Å3 ôçò ðñïçãïýìåíçò ñþóçò ïìïßùò ãéá ôá óôïé åßá Ýíáñîçò ôïõ ðßíáêá È õðïðßíáêáò å. (6) ÌåôáöïñÜ áðü êáôüóôáóç öïñïëïãéêþò áíáìüñöùóçò. (7) ÁíáãñÜöåôáé ôï ðïóü ôùí õðï ñåùôéêþí åéóöïñþí óå ôáìåßá áóöüëéóçò (Ï.Á.Å.Å. êôë.) (8) ÁíáãñÜöåôáé ôï ðïóü ôçò äéáöïñüò ðïõ áðïìýíåé ìåôü ôçí áöáßñåóç ôùí õðï ñåùôéêþí åéóöïñþí áðü ôá áêáèüñéóôá Ýóïäá ðáñï Þò õðçñåóéþí êáé åëåýèåñùí åðáããåëìáôéþí.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9733 ÐÉÍÁÊÁÓ È. ÁÍÁËÕÔÉÊÅÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÌÅ ÂÉÂËÉÁ ÄÉÐËÏÃÑÁÖÉÊÁ (à ÊÁÔÇÃÏÑÉÁÓ) á) ÐùëÞóåéò ïíôñéêýò Åóùôåñéêïý ËéáíéêÝò Åóùôåñéêïý ÅíäïêïéíïôéêÝò Ðáñáäüóåéò ÅîáãùãÝò ÐùëÞóåéò óôï Äçìüóéï åìðïñåõìüôùí 466 ðñïúüíôùí åôïßìùí êáé çìéôåëþí 464 õðïðñïúüíôùí - õðïëåéììüôùí 480 á & â õëþí - õëéêþí óõóêåõáóßáò 482 áíáëùóßìùí õëéêþí 484 áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí 486 åéäþí óõóêåõáóßáò 487 ÓÕÍÏËÏ ÐÙËÇÓÅÙÍ 488 ðùëþóåéò ãéá ëïãáñéáóìü ôñßôùí 508 ðùëþóåéò ðáãßùí 195 â) Åóïäá áðü ðáñï Þ õðçñåóéþí ðñïìþèåéåò - ìåóéôåßåò ðáñï Þ õðçñåóéþí óôï Äçìüóéï... ä) ÁãïñÝò åìðïñåõìüôùí 401 á & â õëþí - õëéê. óõóê. 405 áíáëþóéìùí õëéêþí áíôáëëáêôéêþí ðáãßùí åéäþí óõóê. (Ë/28) 417 Óýíïëï áãïñþí ÁãïñÝò ðáãßùí óô) ÄáðÜíåò (óõíïëéêü) áìïéâýò êáé Ýîïäá ðñïóùðéêïý áìïéâýò êáé Ýîïäá ôñßôùí ðáñï Ýò ôñßôùí öüñïé - ôýëç äéüöïñá Ýîïäá ôüêïé êáé óõíáöþ Ýîïäá áðïóâýóåéò ðáãßùí ðñïâëýøåéò åêìåôüëëåõóçò ïñãáíéêü Ýîïäá õðïêáôáóôçìüôùí Üèñïéóìá Ë/95+Ë/97 (ìå ðñüóçìï) (Ë/60) (Ë/61) (Ë/62) (Ë/63) (Ë/64) (Ë/65) (Ë/66) (Ë/68) (Ë/69) Ãåíéêü óýíïëï åîüäùí 462 óôï åóùôåñéêü ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÁÐÏ ÐÁÑÏ Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÌÉÊÔÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÁÐÏ ÐÙËÇÓÅÉÓ ÏËÉÊÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÊÁÈÁÑÏ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÑÇÓÇÓ ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÐÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÏÕÍÔÁÉ ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÁÐÏÈÅÌÁÔÉÊÁ ÁËËÁ ÁÖÏÑÏËÏÃÇÔÁ ÊÅÑÄÇ % ìéêôü åìðïñéêü áðïôýëåóìá åðß êüóôïõò % ìéêôü åìðïñéêü áðïôýëåóìá åðß ðùëþóåùí % áðïôýëåóìá ðáñï Þò õðçñåóéþí åðß åóüäùí (4) Óõíïëéêü ðïóü êáôüóôáóçò öïñïëïãéêþò áíáìüñöùóçò 196 (3) ÌåôáöïñÜ áðïôåëåóìüôùí áðü ôá âéâëßá â êáôçã Åóùôåñéêïý ÅéóáãùãÝò Åíäïêïéí. áðïêôþóåéò (1) ÐÉÍÁÊÁÓ É. ÁÊÁÈÁÑÉÓÔÁ ÅÓÏÄÁ & ÊÁÈÁÑÁ ÊÅÑÄÇ ÁÕÔÏÅËÅà ÏÕ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÑÈ. 15 í. 3296/04 (ãéá åðé. êáé åëåýè. åðáã/ôßåò Üñèñ. 14 í. 3296/04) ÅÌÐÏÑÉÁ - ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÐÁÑÏ Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÅËÅÕÈÅÑÉÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁ Êüóôïò ÐùëçèÝíôùí (á) ÅÌÐÏÑÉÁ - ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÄáðÜíåò - îïäá - ÁðïóâÝóåéò (â) ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá [áíáãñüöåôáé ôï ìåãáëýôåñï áðü ôá ðïóü ôùí ðéï ðüíù óôçëþí (å) êáé (óô)] (á) óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç æ) ÁðïôåëÝóìáôá êáé äåßêôåò èñïéóìá [(á) + (â)]=(ã) ÐÁÑÏ Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ óå ôñßôåò þñåò êüóôïò ðùëçèýíôùí åìðïñåõìüôùí 404 êüóôïò ðùëçèýíôùí ðñïúüíôùí 408 Óýíïëï (Êüóôïò ðùëçèýíôùí) 434 å) ÁðïãñáöÞ åìðïñåýóéìùí óôïé åßùí ðñþôùí êáé âïçè. õëþí íáñîçò åìðïñåýìáôá 426 ðñïúüíôá Ýôïéìá êáé çìéôåëþ 429 õðïðñïúüíôá êáé õðïëåßììáôá 432 ðáñáãùãþ óå åîýëéîç 435 á & â ýëåò - õëéêü óõóêåõáóßáò 437 áíáëþóéìá õëéêü áíôáëëáêôéêü ðüãéùí óôïé åßùí åßäç óõóêåõáóßáò (Ë/28) 446 Óýíïëï áðïãñáöþò ÓõíôåëåóôÞò ÁíáãùãÞò (ä) ÓÕÍÏËÁ 103 ÅËÅÕÈÅÑÉÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁ ç) Åóïäá êáôü Ì.Ó.Ê.Ê Êùäéêüò áñéèìüò ðéíüêùí Ì.Ó.Ê.Ê ã) Êüóôïò ðñïúüíôùí - åìðïñåõìüôùí (êëåéüìåíç ñþóç) ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áõôïåëýã ïõ [(ã)x (ä)] Þ [(â)x (ä)]=(å) óïäá ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá âüóåé â éâëßùí êáé óôïé åßùí (óô) ÓÕÍÏËÁ ËÞîçò Ì.Ó.Ê.Ê. Þ ìýóïò üñïò Ì.Ó.Ê.Ê. Þ ìýóïò óôáèìéêüò óõíôåëåóôþò (â) ÊáèáñÜ êýñäç áõôïåëýã ïõ [(á) x (â)] (ã) ÊáèáñÜ êýñäç (ëïãéóôéêü åðß âéâëßùí áðëïãñáöéêþí ( êáôçãïñßáò) Þ äéðëïãñáöéêþí (à êáôçãïñßáò) êáô. êëð) âüóåé í.2238/1994 (ä) ÔåëéêÜ êáèáñü êýñäç [áíáãñüöåôáé ôï ìåãáëýôåñï áðü ôá ðïóü ôùí ãñáììþí (ã) êáé (ä)] (2) ÐÉÍÁÊÁÓ ÉÁ. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÊÁÈÁÑÏÕ ÃÅÙÑÃÉÊÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÁ ÂÉÂËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÏÉ ÅÉÁ Íïìüò (ÄÞìïò / ÄéáìÝñéóìá Þ êïéíüôçôá) åêìåôüëëåõóçò êôáóç Åßäïò áãñïô. ðáñáãùãþò óå (öõôéêü Þ æùúêü óôñýììáôá ðñïúüí) ÁêáèÜñéóôï åéóüäçìá (á) Óõíô/óôÞò êáèáñïý êýñäïõò (â) ÊáèáñÜ êýñäç (ã) = (á) x (â) ÓÕÍÏËÏ 631 ÓÕÍÏËÏ 632 (1) ÂëÝðåôå ó åôéêýò ïäçãßåò óõìðëþñùóçò ôïõ åíôýðïõ êáèþò êáé åãêõêëßïõò åöáñìïãþò ôùí äéáôüîåùí ôùí áñèñ. 13 Ýùò êáé 17 ôïõ í. 3296/04. (2) Óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü áðü ôá ÍïìéêÜ Ðñüóùðá ìå ãåùñãéêü åéóïäþìáôá. (3) Óõìðëçñþíåôáé áðü ðñïóùðéêýò åôáéñåßåò (Ï.Å. Å.Å. êôë.) ðïõ ìåôáôñüðçêáí ìýóá óôç ñþóç óå ÅÐÅ Þ ÁÅ ìå ôéò ãåíéêýò äéáôüîåéò êáé ôçñïýóáí âéâëßá áðëïãñáöéêü ( êáôçãïñßáò) ôïõ Ê.Ö.Á.Ó. ÁíáãñÜöïíôáé ôá áðïôåëýóìáôá ôùí áðëïãñáöéêþí âéâëßùí ( êáôçãïñßáò) ôïõ Ê.Ö.Á.Ó. ìý ñé ôï ñüíï ïëïêëþñùóçò ôïõ ìåôáó çìáôéóìïý ( ïñþãçóç ÁÑÌÁÅ) üðùò áõôü ðñïêýðôïõí áðü ôçí áðïãñáöþ Ýíáñîçò (ÐÏË.1083/ ). (4) ÌåôáöïñÜ áðü êáôüóôáóç öïñïëïãéêþ áíáìüñöùóçò

16 9734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (1) ÐÉÍÁÊÁÓ ÉÂ. ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÓ ÊÁÈÁÑÏÕ ÃÅÙÑÃÉÊÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ ÌÅ ÂÁÓÇ ÔÏ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Íïìüò (ÄÞìïò / ÄéáìÝñéóìá Þ êïéíüôçôá) åêìåôüëëåõóçò Åßäïò ðáñáãùãþò: á) åßäïò êáëëéýñãåéáò ãþò â) åßäïò åêôñïöþò æþùí ã) åßäïò Üëëçò ìïíüäáò Áñéèìüò: á) óôñåììüôùí â) æþùí ã) Üëëùí ìïíüäùí (á) Ïñåéíü Çìéïñåéíü Ðåäéíü Áñäåõüìåíï Ìç áñäåõüìåíï Êáèáñü åéóüäçìá á) áíü óôñýì. â) áíü êåöáëþ æþïõ ã) áíü Üëëç ìïíüäá (â) Óõíïëéêü êáèáñü åéóüäçìá Üñèñï 42 í. 2238/1994 (ã) = (á) (â) ÓÕÍÏËÏ 635 Ìåßïí: á) Åíïßêéá ðïõ êáôáâëþèçêáí ãéá åêìßóèùóç ãåùñãéêþò ãþò â) Áîßá êáéíïýñãéïõ ðüãéïõ åîïðëéóìïý 637 x 25% Þ 50% (Üñèñï 43 í. 2238/1994) 638 èñïéóìá ìåéþóåùí ( ) 639 Öïñïëïãïýìåíï åéóüäçìá 642 áãïñýò õëéêþí êáé ðáãßùí 367 áìïéâýò êáé Ýîïäá ôñßôùí 369 äéüöïñá Ýîïäá 371 áìïéâýò ðñïóùðéêïý 368 ðáñï Ýò ôñßôùí öüñïé-ôýëç 370 (2) ÐÉÍÁÊÁÓ IÃ. ÁÍÁËÕÔÉÊÇ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÊÁÈÁÑÙÍ ÊÅÑÄÙÍ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÊÁÉ ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÔÅ ÍÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ á/á Ôïðïèåóßá ôå íéêïý Ýñãïõ (3) ÄéáöïñÜ êåñäþí 617 áãïñýò õëéêþí êáé ðáãßùí 372 áìïéâýò ðñïóùðéêïý 373 Åßäïò Ýñãïõ (äçìüóéï éäéùôéêü êëð.) ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ðéóôïðïéþóåéò Äçìïóßùí ôå íéêþí Ýñãùí Þ áîßá åêôåëåóèýíôïò éäéùôéêïý Ýñãïõ ÅñãïëÜâïõ Áîßá õëéêþí Åñãïäüôç Óõíô/óôÞò êáèáñïý êýñäïõò ÊáèáñÜ (ôåêìáñôü) êýñäç ÓÕÍÏËÏ áìïéâýò êáé Ýîïäá ôñßôùí 374 äéüöïñá Ýîïäá 376 ðáñï Ýò ôñßôùí öüñïé-ôýëç ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ (3) ÄéáöïñÜ êåñäþí 691 ÓÕÍÏËÏ áãïñýò õëéêþí êáé ðáãßùí 377 áìïéâýò êáé Ýîïäá ôñßôùí 379 äéüöïñá Ýîïäá 381 áìïéâýò ðñïóùðéêïý 378 ðáñï Ýò ôñßôùí öüñïé-ôýëç 380 ÐÉÍÁÊÁÓ IÄ (4). ÁÍÁÃÑÁÖÇ ÓÔÏÉ ÅÉÙÍ ÅÄ (ÔÁ É) ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ Ä.. ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÙÍ ÄÙÌÁÔÉÙÍ ÊËÐ. ÐËÁÍÏÄÉÙÍ ËÉÁÍÏÐÙËÇÔÙÍ ÊËÐ. á) Å. Ä.. (ÔÁÎÉ) â) AYTOKINHTA (Ä..) á/á á/á Á/Á åñãïëáâéêïý Þ óõìâïëáßïõ áãïñüò áêéíþôïõ êáé ïíïìáôåðþíõìï óõìâïëáéïãñüöïõ äñá Áñéèìüò Êõêëïöïñßáò Tïðïèåóßá ïéêïäïìþò Ðïóïóôü óõíéä/óßáò % ã) ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ ÄÙÌÁÔÉÁ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ - ÊÁÌÐÉÍÃÊ - ËÉÁÍÏÐÙËÇÔÅÓ ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ Áñéèìüò ÄÙÌÁÔÉÁ ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÌÅÍÁ á/á Áîßá åñãïëáâéêïý Þ óõìâïëáßïõ áãïñüò ïéêïðýäïõ Áñéèìüò Êõêëïöïñßáò ÌÏÍÏ ÙÑÁ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ ÁêáèÜñéóôá Ýóïäá áðü ðùëþóåéò äéáìåñéóìüôùí êôë. ( ñèñï êáé36. í.2238/1994) Ìéêôü öïñôßï ãéá ôá öïñôçãü Óõíô/óôÞò êáèáñïý êýñäïõò Åßäïò êáõóßìïõ Â/Ê - Ð/Ê - Õ/à Áñéèìüò ÄÉ ÙÑÁ Áñéèìüò ÔÑÉ ÙÑÁ Áñéèìüò ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁÔÁ ÊáèáñÜ (ôåêìáñôü) êýñäç ÄÇÌÏÓ-ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÊÁÌÐÉÍÃÊ Ðëáíüäéïò ëéáíïðùëçôþò ÍÁÉ ËéáíïðùëçôÞò óå êéíçôýò ëáúêýò áãïñýò Óçìåéþóåéò Öïñïëïãïýìåíïõ : ÍÁÉ ÈÅÓÅÉÓ ÓÊÇÍÙÍ-ÔÑÏ.-ÁÕÔ/ÔÙÍ (1) Óõìðëçñþíåôáé õðï ñåùôéêü áðü ôá ÍïìéêÜ Ðñüóùðá ìå ãåùñãéêü åéóïäþìáôá. (2) Ï õðïðßíáêáò ÔÅ ÍÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ôïõ ðßíáêá áõôïý óõìðëçñþíåôáé áðü ôïõò õðü ñåïõò ãéá ôá åéóïäþìáôá áðü åêôýëåóç ôå íéêþí Ýñãùí ðïõ Ý ïõí áíáëüâåé ìý ñé ôçí 31/12/2006. (3) ÁíáãñÜöåôáé ôï 40% ôçò äéáöïñüò ëïãéóôéêþí-ôåêìáñôþí êåñäþí óôçí ðåñßðôùóç ôþñçóçò äéðëïãñáöéêþí âéâëßùí (à êáôçãïñßáò ) ôïõ Ê.Ö.Á.Ó. (4) Ôá óôïé åßá ôïõ ðßíáêá áõôïý óõìðëçñþíïíôáé áðü ôïõò õðü ñåïõò ãéá ðëçñïöïñéáêïýò ëüãïõò. Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9735 Å16 T A X I S Ðñïò ôç Ä.Ï.Õ. :... Ïéêïíïìéêü Ýôïò ÄÇËÙÓÇ ÊÁÔÏ ÇÓ ÌÇ ÁÍÇÌÁÔÙÍ ÅÑÃÙÍ ÕðïâÜëëåôáé óå äýï (2) áíôßôõðá (ÅÐÙÍÕÌÏ Þ ÅÐÙÍÕÌÉÁ) ÏÍÏÌÁ ÏÍÏÌÁ ÐÁÔÅÑÁ Á.Ö.Ì. Äçëþíù õðåýèõíá üôé åßìáé êüôï ïò... ìç áíçìüôùí Ýñãïõ (Ì.Å.) ìå ôá áêüëïõèá óôïé åßá: Á/Á Åßäïò Ì.Å. Áñéè. êõêëïöïñßáò Ì.Å. Éó ýò Ì.Å. (ÇP) Ðïóïóôü éäéïêôçóßáò (%) Ä.Å.Ä.Å.Á.Ä. ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ 2012 Ï ËÏÃÉÓÔÇÓ - ÖÏÑÏÔÅ ÍÉÊÏÓ Åðùí. :... Ïíïì. :... Ä/íóç :... Á.Ö.Ì.. :... Áñìüäéá Ä.Ï.Õ. :... Áñ. Ìçôñ. Üä. Üóê. åðáãã/ôïò :... Êáôçãïñßá Üäåéáò :... Ï ÍÏÌÉÌÏÓ ÅÊÐÑÏÓÙÐÏÓ... (Çìåñïìçíßá) Ï ÄÇËÙÍ

18 9736 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÌÇ ÁÍÇÌÁÔÙÍ ÅÑÃÙÍ (Ì.Å.) 01 ÖÏÑÔÙÔÇÓ 02 ÅÊÓÊÁÖÅÁÓ 03 ÅÊÓÊÁÖÅÁÓ - ÖÏÑÔÙÔÇÓ 04 ÔÑÁÊÔÅÑ - ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ 05 ÖÏÑÔÙÔÇÓ - ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ 06 ÐÑÏÙÈÇÔÇÓ 07 ÉÓÏÐÅÄÙÔÇÓ 08 ÃÅÑÁÍÏÓ 09 ÁÍÔËÉÁ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ 10 ÌÐÅÔÏÍÉÅÑÁ ÁÕÔÏÖÏÑÔÙÍÏÌÅÍÇ 11 ÏÄÏÓÔÑÙÔÇÑÁÓ 12 ÃÅÙÔÑÕÐÁÍÏ 13 ÓÖÕÑÁ ÕÄÑÁÕËÉÊÇ 14 ÁÓÖÁËÔÏÄÉÁÍÏÌÅÁÓ 15 ÅÐÏÕËÙÔÉÊÏ ËÁÊÊÙÍ 16 ÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ ÁÓÖ/ÌÉÃÌÁÔÏÓ (ÖÉÍÉÓÅÑ) 17 ÓÁÑÙÈÑÏ 18 ÁÐÏÎÅÓÔÇÓ (ÓÊÑÅÚÐÅÑ) 19 ÄÉÁÃÑÁÌÌÉÓÔÉÊÏ 20 ÅÊ ÉÏÍÉÓÔÉÊÏ 21 ÃÏÌÙÔÇÓ 22 ÊÁËÁÈÏÖÏÑÏ 23 ÊÏÓÊÉÍÏ ÌÇ ÁÍÉÊÏ 24 ËÏÉÐÁ 25 ÃÅÑÁÍÏÓ - ÅÊÓÊÁÖÅÁÓ 26 ÐÅÑÏÍÏÖÏÑÏ 27 ÁÓÖÁËÔÏÊÏÐÔÇÓ 28 ÅÑÃÏÔÁÎÉÁÊÏ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ (NÔÁÌÐÅÑ) 29 ÁÊÔÏÊÁÈÁÑÉÓÔÇÓ 30 ÉÏÍÏÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ 31 ÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ 32 ÁÍÁÊÕÊËÙÔÇÓ ÁÓÖÁËÔÏÕ 33 ÁÍÔËÉÁ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (ÍÔÉÓÐÅÍÓÅÑ) 34 ÊËÉÌÁÊÏÖÏÑÏ 35 ÁÍÁÂÁÔÏÑÉÏ 36 ÐÁÓÓÁËÏÌÐÇ ÔÇÓ 37 ÄÉÁÔÑÇÔÉÊÏ 38 ÄÉÁÔÑÇÔÉÊÏ ÖÏÑÅÉÏ 39 ÓÐÁÓÔÇÑÁÓ 40 ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ ÁÕÔÏÊÉÍÏÕÌÅÍ. 41 ÁÑÔÏÊÏÐÔÉÊÏ 42 ÇËÅÊÔÑÏÐÁÑÁÃÙÃÏ ÆÅÕÃÏÓ 43 ÁÐÏÖÑÁÊÔÉÊÏ 44 ÁËÁÔÏÄÉÁÍÏÌÅÁÓ 45 ÃÅÑÁÍÏÃÅÖÕÑÁ ÁÕÔÏÊÉÍÏÕÌÅÍÇ 46 ÊÁÄÏÐËÕÍÔÇÑÉÏ 47 ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÁÅÑÏÓÊÁÖÙÍ 48 ÅÊÔÏÎÅÕÔÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ 49 ÅÊÔÏÎÅÕÔÇÓ ÊÏÍÉÁÌÁÔÏÓ 50 ÁÌÌÏÂÏËÉÓÔÉÊÏ 51 ÌÅÔÁÖÏÑÉÊÇ ÔÁÉÍÉÁ 52 ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÔÑÅÍÙÍ 53 ÌÐÅÔÏÍÉÅÑÁ ÓÇÑÁÃÃÙÍ 54 ÖÏÑÔÙÔÇÓ ÎÕËÅÉÁÓ 55 ÃÅÑÁÍÏÓ - ÁÅÑÏÓÕÌÐÉÅÓÔÇÓ 56 ÖÏÑÔÙÔÇÓ - ÁÊÔÏÊÁÈÁÑÉÓÔÇÓ 57 ÕÃÑÏÄÉÁÓÊÏÑÐÉÓÔÇÓ 58 ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÁÖÑÏÌÐÅÔÏÕ 59 ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÏ 60 ÐÁÑÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ 61 ØÇÖÉÄÏÄÉÁÍÏÌÅÁÓ 62 ÁÖÑÏÄÉÁÓÔÑÙÔÇÑÁÓ 63 ËÉÐÁÍÔÇÓ 64 ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÂÁÑÅÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÙÍ 65 ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÔÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÁÔÙÍ 66 ÐÑÅÓÁ ÓÊÑÁÐ 67 ÐÑÅÓÁ ÁÐÏÑÑÉÌMÁÔÙÍ 68 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÏ 69 ÐÏËÕÌÇ ÁÍÇÌÁ 70 ÁÍÁÂÁÔÏÑÉÏ ÖÁÃÇÔÙÍ ÅÐ/ÔÙÍ Á/ÖÙÍ 71 ÁÍÁÂÁÔÏÑÉÏ ÁÓÈÅÍÙÍ ÅÐ/ÔÙÍ Á/ÖÙÍ 72 ÐËÕÍÔÉÊÏ ÐÉÓÔÁÓ 73 ÏËÉÓÈÇÑÏÌÅÔÑÏ 74 ÓÐÁÓÔÇÑÁÓ ÅËÁÓÔÉÊÙÍ - ÐËÁÓÔÉÊÙÍ 75 ÌÅÔÁÔ. ÊÁÑÏÔÓ. ÁÐÏÓÊ. ÅÐÉÂ. Á/ÖÙÍ 76 ÓÔÁÈÌÏÓ ÂÁÓÇÓ 77 ÊÁÔÁÂÑÅ ÔÇÑÁÓ 78 ÁÍÅÖÏÄÉÁÓÔÉÊÏ Á/ÖÙÍ ÌÅ ÍÅÑÏ 79 ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÓ ÄÉÁÑÑÏÙÍ 80 ÅÎÅÄÑÁ ÅÑÃÁÓÉÁÓ 81 Ï ÇÌÁ ÓÔÏÉÂÁÓÉÁÓ ÅÌÐÏÑÅÕÌÁÔÏÊÉÂÙÔÉÙÍ 82 ÁÍÅÖÏÄÉÁÓÔÉÊÏ ÁÅÑÏÓÊÁÖÙÍ ÌÅ ÊÁÕÓÉÌÁ 83 ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÊÁÑÏÔÓÉÄÉÙÍ ÕËÉÊÙÍ 84 ÓÕÌÐÉÊÍÙÔÇÓ ÁÐÏÑÑÉÌÁÔÙÍ 85 ÌÅÔÅÙÑÏËÏÃÉÊÏÓ ÁÍÉ ÍÅÕÔÇÓ 86 ÌÅÔÁÔÏÐÉÓÔÉÊÏ ÂÁÑÅÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÙÍ - ÃÅÑÁÍÏÓ 87 ÅÎÏÌÅÉÙÔÇÓ 88 ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÓ ÂËÁÂÙÍ ÕÐÏÃÅÉÙÍ ÊÁËÙÄÉÙÍ 89 ÌÇ ÁÍÇÌÁ ÔÏÐÏÈÅÔ. ÓÙËÇÍÙÍ 90 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÐÅÆÏÄÑ.- ÏÄÏÓÔÑÙÌÁÔÏÓ 91 ØÅÊÁÓÔÉÊÏ ÁÓÖÁËÔÏÕ 92 ÁÍÅËÊÕÓÇ & ÊÁÈÅËÊÕÓÇ ÓÊÁÖÙÍ 93 ÊÉÍÇÔÏ ÓÕÍÅÑÃÅÉÏ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ ÕÐÏÃÅÉÙÍ ÊÁËÙÄÉÙÍ 94 ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÇÌÉÊÙÍ ÔÏÕÁË. 95 ÊÉÍÇÔÇ ÌÏÍ. ÆÕÃÉÓÇÓ ÁÄÑ. ÕËÉÊ. 96 ÁÕËÁÊÙÔÇÑÁÓ 97 Ï ÇÌÁ ÌÅÔÁÖ. ÁÐÏÑ. (CONT) 98 ÌÅÔÑÇÔÇÓ ÑÁÊÔ. ÏÄÏÓ/ÔÏÓ 99 ÄÉÁÓÙÓÔÉÊÏ 100 ÔÇËÅÓÊÏÐ. ÌÇ. ÖÏÑÔÙÓ.- ÁÍÕØÙÓ. 101 ÌÏÍ. ÅËÅÃ ÏÕ & ÓÕÍÔ/ÓÇÓ ÃÅÖÕÑÙÍ 102 ÌÇ ÁÌ. ÊÁÈÁÑÉÓÌ. ÕØÉÊÁÌÇÍÙÍ 103 ÄÉÁÓÔÑ. ÓÊËÇÑÕÍÔ. ÕË. ÂÉÏÌ/ÊÙÍ ÄÁÐÅÄÙÍ 104 ÁÐÏÓÂÅÓÔÉÊÏ ÄÉÁÃÑ/ÓÇÓ ÏÄÇÃÉÅÓ 1. Ç äþëùóç áõôþ õðïâüëëåôáé áðü ôéò áôïìéêýò åðé åéñþóåéò êáé áðü ôá ðñüóùðá ôçò ðáñáãñüöïõ 4 ôïõ Üñèñïõ 2 êáé ôçò ðáñáãñüöïõ 1 ôïõ Üñèñïõ 101 ôïõ í. 2238/1994 ðïõ åßíáé êüôï ïé Ìç áíçìüôùí Åñãùí óå äýï (2) áíôßôõðá ìáæß ìå ôç äþëùóç öïñïëïãßáò åéóïäþìáôïò ôïõ ïéêåßïõ ïéêïíïìéêïý Ýôïõò. 2. Åðéóçìáßíåôáé üôé ç ðéü ðüíù áðáñßèìçóç ôùí ìç áíçìüôùí Ýñãùí åßíáé åíäåéêôéêþ. ÄçëáäÞ åüí åðé åßñçóç Ý åé óôçí êáôï Þ ôçò ìç Üíçìá åêôýëåóçò Ýñãïõ ìç áíáöåñüìåíï óôïí ðéü ðüíù ðßíáêá èá ðñýðåé íá ôï óõìðåñéëüâåé óôçí ðáñïýóá äþëùóç.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9737 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚ ΥΠΗΡ.(Δ.Ο.Υ.) ΑΡΙΘ. ΦΟΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: Γ1. EKKAΘAPIΣH Φ.E. Υπόχρεου Της Συζύγου Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπόχρεου Της Συζύγου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ Δ Ε Ζ ΠΗΓΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔ -ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ Κ.Τ.Λ Γ4. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 5% ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 10% ΦΟΡΟΣ 5% ΦΟΡΟΣ 10% Γ3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΟΣΟ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΟΣΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΜΒΕΒ/ΝΑ ΠΟΣΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ ΧΡΗΜ ΚΑΤΑΛ. ΑΡΙΘΜ.ΠΙΣΤ. ΚΑΤΑΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡ ΑΥΤΟΤ.ΦΟΡ/ΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΜΠΛ//ΚΟΣ Κ.Τ.Λ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.Τ.Λ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-) ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Γ5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Ε. Υπόχρεου Της Συζύγου ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Δ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ Κ.Τ.Λ. 1.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 4. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ Υπόχρεου Της Συζύγου 2.ΦΟΡΟΣ:ΚΛΙΜ.- ΣΥΜΠΛ.-ΠΡΟΚ. Υπόχρεου Της Συζύγου 3.ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒ/ΝΑ ΠΟΣΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 5. ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ.Κ.Τ.Λ Υπόχρεου Της Συζύγου ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Σημείωση : Σε περίπτωση αφμισβήτησης της καταλογιστικής αυτής πράξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΦΔ ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ..Ε. Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

20 9738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚ ΥΠΗΡ.(Δ.Ο.Υ.) ΑΡΙΘ. ΦΟΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: Γ1. EKKAΘAPIΣH Φ.E. Υπόχρεου Της Συζύγου Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υπόχρεου Της Συζύγου ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ Δ Ε Ζ ΠΗΓΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔ -ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ Κ.Τ.Λ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Κ.Τ.Λ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ (+/-) ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ Γ4. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 5% ΤΕΚ/ΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 10% ΦΟΡΟΣ 5% ΦΟΡΟΣ 10% Γ3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΟΣΟ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΠΟΣΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡ ΠΟΛΥΤ. ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΜΒΕΒ/ΝΑ ΠΟΣΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘ ΧΡΗΜ ΚΑΤΑΛ. ΑΡΙΘΜ.ΠΙΣΤ. ΚΑΤΑΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡ ΑΥΤΟΤ.ΦΟΡ/ΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΜΠΛ//ΚΟΣ Κ.Τ.Λ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Γ5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΑ Φ.Ε. Υπόχρεου Της Συζύγου ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Δ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ Κ.Τ.Λ. 1.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 4. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ Υπόχρεου Της Συζύγου 2.ΦΟΡΟΣ:ΚΛΙΜ.- ΣΥΜΠΛ.-ΠΡΟΚ. Υπόχρεου Της Συζύγου 3.ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒ/ΝΑ ΠΟΣΑ Υπόχρεου Της Συζύγου 5. ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ.Κ.Τ.Λ Υπόχρεου Της Συζύγου ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Σημείωση : Σε περίπτωση αφμισβήτησης της καταλογιστικής αυτής πράξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του ΚΦΔ ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση αυτής ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ..Ε. Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη.

19260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

19260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 19260 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 19261 19262 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 19263 ÄÉÁÑÊÅÉÁ éóüãåéï

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1146/19.5.2014 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΠΟΛ.: 1051 ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1369 29 Μαΐου 2014 Αριθμ. ΠΟΛ.: 1146 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού έτους 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 64 ΣΕΛΙΔΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ

Ο ΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙ ΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ 2013 64 ΣΕΛΙ ΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά στοιχεία για τον τρόπο, το χρόνο υποβολής των δηλώσεων

1. Γενικά στοιχεία για τον τρόπο, το χρόνο υποβολής των δηλώσεων Σημείωμα συμπλήρωσης διόρθωσης του βιβλίου «Φορολογική Δήλωση 2014 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1146/19-5-2014 (ΦΕΚ 1369/29-5-2014), με την οποία γνωστοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 00 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 040 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος οικον. έτους 04 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 8 Μαΐου 0 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος οικον. έτους 0 των νομικών προσώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1850 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακι νήτων (Ε9) φυσικών και νομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α ).

1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151/Α ). 7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α ). ΠΟΛ.1148/11.6.2012 Τύπος και περιεχόµενο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος για την επιβολή του φόρου εισοδήµατος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών EFORIA_2012_teliko:TELIKO_EFORIA_10_2007.qxd 15/3/2012 2:29 μμ Page 1 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013)

ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) ΠΟΛ 1175 (ΦΕΚ 1850/Β/29-07-2013) Θέμα: «Σύπος και περιετόμενο ηης δήλωζης ζηοιτείων ακινήηων (Ε9) θσζικών και νομικών προζώπων έηοσς 2013 και διαδικαζία σποβολής ηης.» Έρνληαο ππφςε: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών

Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονομικών Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 σηματοδοτεί και την έναρξη της πλήρους εφαρμογής της νέας φορολογικής πολιτικής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 937 15 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 565 2 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας... 1 Αύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013 ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 29 Μαΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ) ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 Α.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151).

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151). ΠΟΛ.1045/6.3.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2013 των νοµικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 444 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ TOY 100% TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ETAIΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUSTRIA CARD-PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GMBH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ TOY 100% TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ETAIΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUSTRIA CARD-PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GMBH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ TOY 100% TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ETAIΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUSTRIA CARD-PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GMBH H ολοκλήρωση της προτεινόμενης εξαγοράς υπόκειται στην έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β 2.Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ(Δ16)

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1033199/549/Α0012 Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 23 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1102/6.5.2011 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κοινοποίηση των με αριθμ.πρωτ.πολ1049/2014 και 1059/2014 εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα : Κοινοποίηση των με αριθμ.πρωτ.πολ1049/2014 και 1059/2014 εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 6-3-2014 Αρ.πρωτ.242 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα : Κοινοποίηση των με αριθμ.πρωτ.πολ1049/2014 και 1059/2014 εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 22/5/2013 και με αριθμό 4 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ðåñéå üìåíá ÓÅËÉÄÁ A/A ÊÅÖÁËÁÉÏ

ðåñéå üìåíá ÓÅËÉÄÁ A/A ÊÅÖÁËÁÉÏ MÅÑÏÓ Á - ÅÉÓÁÃÙÃÇ 1. Íïìéêü êáé Èåóìéêü ðëáßóéï 8 2. Ëïãáñéáóìïß ÅÃËÓ 17 3. ÄéÜãñáììá äéáñèñþóåùò ôïõ ó åäßïõ 20 4. Áñ Ýò ôïõ ÅÃËÓ 23 5. Áñ Ýò - êáíüíåò ôïõ Í. 2190/1920 (Ðåñß Áíùíýìùí Åôáéñåéþí) 24 ÅñùôÞóåéò

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 368 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1047 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098

ΑΔΑ: 4ΑΘ2Η-ΛΞ. Αθήνα, ΠΟΛ 1098 Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 16 η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1578 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1145 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων καθώς και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ : Β' 1076/30-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ - ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2011 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43945 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4344 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αναδιάρθρωση οργανικών μονάδων οικονομικού ενδιαφέροντος της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/

Á~/99) , Ã2/2864/ êáé Ã2/3850/ F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 22635 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1667 13 Äåêåìâñßïõ 2001 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. Ã2/5157 ãêñéóç ÐñïãñáììÜôùí Óðïõäþí ôïõ ÔïìÝá Ïéêïíïìßáò - Äéïßêçóçò. Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-3375317-8 ΦΑΞ : 210-3375001

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Διεύθυνση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-3375317-8 ΦΑΞ : 210-3375001 Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022981/360/Α0012 Ι. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ ΤΟ Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΦΕΚ 417 Β & 775 Β ΑΔΑ: ΒΙΗ0Η-ΑΦΜ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

σύζυγοι σύμφωνο συμβίωσης δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού δηλώσεις των αποβιωσάντων περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο

σύζυγοι σύμφωνο συμβίωσης δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού δηλώσεις των αποβιωσάντων περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο - Οι σύζυγοι, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: ,

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑTA: Α Δ EΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π.

ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π. ΠΑΪΡΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E.Β.E.Π. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 44332/11/B/99/6 Ε ΡΑ: 5 ο χλµ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ-ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1320 (ΦΕΚ 5Β/ ),

ΠΟΛ 1320 (ΦΕΚ 5Β/ ), -- 765 -- * Φ.Π.Α. * Νο: 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/νση (ΦΠΑ) Τμήματα Α,Β,Ε Αθήνα 20 Μαΐου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1050536/2451/209/0014 ΠΟΛ.: 1120 ΘΕΜΑ: Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Αθήνα, 13.5.2015 ΠΟΛ : 1104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1025991/292/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1032 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ 261 Β ) ΑΔΑ: ΒΙΡΜΗ-ΟΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόµενο της Οριστικής ήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής ήλωσης Αµοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλµατα (Εντυπο E20/TAXIS) και

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ : B 314/12.02.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1027 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα