ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ EXECUTIVE TRAINING CENTER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ EXECUTIVE TRAINING CENTER"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ EXECUTIVE TRAINING CENTER Κεφαλληνίας 46, Αθήνα. Tηλ.: / Fax: , Kefallinias Street, Athens Greece. Tel.: (+30) / Fax: (+30) / Μακροχρόνιο Πρόγραμμα Κατάρτιση Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς Ακ. Έτος Εισαγωγή Το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει αρκετές και σημαντικές αλλαγές στα πλαίσια του φορολογικού καθεστώτος της χώρας, με πιο δομική από τις αλλαγές αυτές, την αντικατάσταση του βασικού φορολογικού νομοθετήματος. Στη θέση του Ν.2238/1994, ο οποίος είχε εφαρμογή για 20 συναπτά έτη, εγκαθιδρύεται ένα νέο νομοθέτημα, ο Ν.4172/2013 και για πρώτη φορά ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας (Ν.4174/2013). Η πολυετής επαγγελματική και διδακτική εμπειρία των εισηγητών του προγράμματος και η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, καθώς το πρόγραμμα λειτουργεί στο ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998, είναι το καλύτερο εχέγγυο για την κατά το δυνατόν πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εξειδίκευση πτυχιούχων Νομικών Σχολών στα σύνθετα θέματα του Φορολογικού Δικαίου. 1) Στόχος του προγράμματος Η εξειδίκευση στελεχών Νομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των Δικηγόρων που ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις, στη Φορολογική Νομοθεσία της χώρας Η άριστη κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη Η πλήρης ενημέρωση των καταρτιζομένων κατά συστηματικό και συνεχή τρόπο Μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να παρέχουν τις καλύτερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα φορολογικά ζητήματα. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Βενιέρης Γεώργιος, Καθηγητής του Ο.Π.Α. και Συντονιστής ο κ. Ηλίας Κουτρουμπής, Επιτ. Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2) Ποιοι δικαιούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο KEK του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (οδός Κεφαλληνίας 46, 6ος όροφος) και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 1) Την αίτηση υπογεγραμμένη με πρόσφατη φωτογραφία 2) Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου 3) Φωτοτυπία της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος ή φωτοτυπία της δικηγορικής ταυτότητας

2 3) Θεματικές ενότητες προγράμματος Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διδαχθούν οι παρακάτω 12 θεματικές ενότητες: Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 3. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 4. Φορολογικά και Οικονομικά Κίνητρα 5. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών / Ποινολόγιο 6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 7. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων και Ενιαίος Φόρος Ακινήτων 8. Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών 9. Βασικές Αρχές Λογιστικής 10. Φορολογία Χαρτοσήμου και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων 11. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 12. Διοικητική Δικονομία / Φορολογικό Ποινικό 13. Φορολογία Πλοίων Στα πλαίσια των πιο πάνω ενοτήτων, εξετάζεται η σχετική νομολογία, σχεδιάζονται και υλοποιούνται πρακτικές εφαρμογές επί διαφόρων φορολογικών θεμάτων και επί των φορολογικών εντύπων και δίδονται πρακτικές ασκήσεις. Στις 8 πρώτες θεματικές ενότητες του παραπάνω πίνακα πραγματοποιούνται εξετάσεις ή / και ολοκληρωμένες εργασίες προκειμένου να κριθεί η ικανότητα των αποφοίτων να συντάσσουν γνωμοδοτήσεις και υπομνήματα σε φορολογικά ζητήματα. Για κάθε ενότητα θα δοθούν βοηθήματα / εκπαιδευτικό υλικό. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ø Ενότητες 1 και 2: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Ο βασικός κορμός του προγράμματος βασίζεται στις ενότητες: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτών των ενοτήτων, θα αναλυθεί ο Ν.4172/2013 το βασικό φορολογικό νομοθέτημα μετά την κατάργηση του Ν.2238/1994 σύμφωνα και με τις εγκυκλίους διαταγές: Γενικές έννοιες Ορισμοί Πηγές Εισοδήματος: Υποκείμενα Φόρου, Φορολογική Κατοικία, Μόνιμη Εγκατάσταση, Χρόνος Κτήσης Εισοδήματος Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Εισόδημα από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, Εισόδημα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έκπτωση δαπανών, αποσβέσεις, προβλέψεις), Μεταφορά Ζημίας, Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου, Αντικειμενικές Δαπάνες, Εισόδημα από Κεφάλαιο (τόκοι, δικαιώματα, μερίσματα, υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων) Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: Αντικείμενο, Υποκείμενα Φόρου, Ενδοομιλικές Πληρωμές Συναλλαγές, Υποκεφαλαιοδότηση, Εκκαθάριση, Συναλλαγές με Κράτη με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς, Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες Σελίδα 2

3 Υποβολή Δήλωσης Παρακράτηση Φόρου Πίστωση Φόρου Αλλοδαπής - Προκαταβολή Φόρου Μεταβατικές Συναφείς Διατάξεις Επιπλέον της παραπάνω ανάλυσης, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις στις οποίες θα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία των αλλαγών του νέου φορολογικού νόμου εν συγκρίσει με το παλιό νομοθέτημα, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν φορολογικά ζητήματα με αναφορές σε προηγούμενα έτη. Ø Ενότητα 3: Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Διαδικασία Προσδιορισμού Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Διοικητικές Κυρώσεις Ø Ενότητα 4: Φορολογικά και Οικονομικά Κίνητρα Φορολογικά Κίνητρα με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013: Συγχωνεύσεις Διασπάσεις Εισφορές Ενεργητικού Ανταλλαγή Τίτλων Μεταφορά Καταστατικής Έδρας Φορολογικά κίνητρα για τη μετατροπή η συγχώνευση επιχειρήσεων (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993, 2578/1998 κ.λ.π.), Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Ø Ενότητα 5: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών / Ποινολόγιο Τήρηση Βιβλίων / Έκδοση Στοιχείων για Φορολογικούς Σκοπούς Πρόστιμα / Κυρώσεις, Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Ø Ενότητα 6: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Κοινοτικό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, πεδίο εφαρμογής, Βασικές Έννοιες εκροών εισροών, έννοια και λειτουργία του δικαιώματος έκπτωσης, απαλλαγές από Φ.Π.Α., Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών και παράδοση ακινήτων Μεταβιβάσεις με Φ.Π.Α. Αντιπαροχές Κοινωνίες Κοινοπραξίες, ματαίωση συμβολαίου διορθώσεις συμβολαίων υποχρεώσεις κατασκευαστών υποχρεώσεις συμβολαιογράφων Διασυνοριακές συναλλαγές Φορολογητέα αξία Συντελεστές φόρου, παραγραφή, υπόχρεοι σε καταβολή του Φ.Π.Α. υποχρεώσεις σε δηλώσεις Τι πρέπει να ξέρω για να υποβάλλω τις δικές μου δηλώσεις Φ.Π.Α. Κυρώσεις ένδικα μέσα, Πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές στα έντυπα ΦΠΑ Ø Ενότητα 7α: Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων Αντικείμενο του φόρου Ειδικές περιπτώσεις επιβολής του φόρου Φορολογητέα αξία ακινήτου και Φορολογικοί Συντελεστές / Απαλλαγές βάσει διατάξεων ειδικών νόμων Καταβολή φόρου και Πρόσθετοι φόροι / Διαδικασία βεβαιώσεως φόρου Παραγραφή Υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων Υποθηκοφυλάκων Δημοσίων Αρχών Περιπτώσεις επιστροφής φόρου, Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Ø Ενότητα 7β: Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Αντικείμενο και Υποκείμενο του Φόρου Προσδιορισμός αξίας ακινήτων / Απαλλαγές από το φόρο Υπόχρεοι σε δήλωση / Υπολογισμός, Βεβαίωση και Καταβολή του φόρου / Κυρώσεις, Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Σελίδα 3

4 Ø Ενότητα 8: Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών Αντικείμενο του Φόρου Κληρονομιών Χρόνος Φορολογίας, Παθητικό Κληρονομιάς Διαδικαστικές Διατάξεις Χρόνος και τρόπος προσδιορισμού αξίας αντικειμένων κληρονομιάς, Υπολογισμός του Φόρου Κληρονομιών και Απαλλαγές / Έκπτωση και μείωση του Φόρου Έλεγχος Πρόσθετοι Φόροι Πρόστιμα, Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Ø Ενότητα 9: Βασικές Αρχές Λογιστικής Βασικές έννοιες της Λογιστικής, Ισολογισμός και απεικόνιση του Η έννοια και η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, άντληση πληροφορίας από αυτές Η φορολογική λογιστική ως επιμέρους κλάδος της λογιστικής, Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Ø Ενότητα 10: Φορολογία Χαρτοσήμου και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων Έννοια Βασικές αρχές Φορολογούμενες πράξεις Υποκείμενα πρόσωπα Υπαγόμενες στα τέλη χαρτοσήμου συναλλαγές και πράξεις μετά το Φ.Π.Α. Συντελεστές τελών χαρτοσήμου Βάρος δαπάνης Απαλλαγές Επιστροφή Φορολογούμενες πράξεις Υποκείμενα πρόσωπα σε Φ.Σ.Κ. Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Ø Ενότητα 11: Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Διμερή συμβατικά κείμενα που έχει συνομολογήσει η Ελλάδα με άλλα κράτη: Της φορολογικής κατοικίας και της μόνιμης εγκατάστασης Της φορολογίας των τόκων και των δικαιωμάτων (royalties) Την αρχή της απαγόρευσης των φορολογικών διακρίσεων (non discrimination) Τον τρόπο με τον όποιο επιλύεται το ζήτημα της διπλής φορολογίας Την καταστολή των υπέρ- τιμολογήσεων ή υπό- τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά τις μεταξύ τους συναλλαγές Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Ø Ενότητα 12: Διοικητική Δικονομία / Φορολογικό Ποινικό Γενική Διαδικασία, Ειδικές Διαδικασίες Δαπάνες της Δίκης Μεταβατικές και τελικές διατάξεις Ουσιαστικό Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο Ø Ενότητα 13: Φορολογία Πλοίων Κατηγορίες πλοίων Υποκείμενο και αντικείμενο του φόρου Φόρος και τρόπος καταβολής αυτού / Εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως με την καταβολή του φόρου Απαλλαγές από το φόρο και μειώσεις αυτού / Παραγραφή της αξιώσεως του Δημοσίου Πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές Οι θεματικές ενότητες διδάσκονται και προσεγγίζονται από τους εισηγητές (οι περισσότεροι είναι και Δικηγόροι με σημαντική διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα φορολογικού δικαίου) με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός Νομικού. Η ύλη του προγράμματος αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις τροποποιήσεις του φορολογικού νόμου. Σελίδα 4

5 4) Χορήγηση Πιστοποιητικών Στους επιτυχόντες σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, το KEK του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με Απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ στις (13/01/2000) στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων και αντίστοιχη επίδοση. Οι Βαθμοί από 60 έως 75 αποτελούν την κατηγορία «Καλά», από 76 έως 90 «Πολύ καλά» και από «Εξαιρετικά». 5) Διάρκεια Προγράμματος Χώρος Υλοποίησης Η διάρκεια του προγράμματος είναι 350 ώρες. Τα μαθήματα θα γίνονται στις αίθουσες του KEK του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (οδός Κεφαλληνίας 46, 6ος όροφος). Ημέρες και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 18:00 21:30. Τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 1/10/2014 ημέρα Τετάρτη και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του ) Οικονομικές Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων Τα δίδακτρα του προγράμματος είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 ) και καταβάλλονται σε 4 δόσεις, κατά την διάρκεια του ακ. έτους ) Επιστημονική Ομάδα Προγράμματος - Εισηγητές Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από τον Καθηγητή Λογιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βενιέρη Γεώργιο και τον Επίτιμο Αντιπρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Κουτρουμπή Ηλία. Στο πρόγραμμα διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες με πολυετή διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι είναι γνωστοί και καταξιωμένοι (με αλφαβητική σειρά): Αδαμόπουλος Δημήτριος, Επιτ. Διευθυντής Υπ. Οικονομικών Αλωνιάτης Απόστολος, Οικονομολόγος Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Φορολογικών Βιβλίων Αργυρός Ηλίας, Επιτ. Διευθυντής Υπ. Οικονομικών Βενιέρης Γεώργιος του Μιχαήλ, Δικηγόρος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Βλησμάς Ορέστης, Ε.Τ.Ε.Π. Ο.Π.Α, Εργαστήριο Λογιστικής Καρύδα Κατερίνα, Στέλεχος Δ/νσης Φ.Π.Α. Υπ. Οικονομικών Κατσούλας Αντώνης, Τμηματάρχης Υπ. Οικονομικών Κοέν Σάνδρα, Επ. Καθηγήτρια Λογιστικής Ο.Π.Α. Μενούνου Μαρία, Δικηγόρος Διευθύντρια Υπ. Οικονομικών Μπακάλης Ευστάθιος, Δικηγόρος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Μπιλάλη Κωνσταντίνα, Εφοριακό Στέλεχος Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων Πανταζόπουλος Πέτρος, Δικηγόρος Διδάκτωρ Νομικής Ρουσάκη Άννα, Πρώην Τμηματάρχης Φ.Π.Α. Υπ. Οικονομικών Σαΐτης Ευθύμιος, Στέλεχος Δ/νσης Κ.Φ.Α.Σ. Υπ. Οικονομικών Χαπίδης Ματθαίος, Στέλεχος Δ/νσης Εισοδήματος Υπ. Οικονομικών Χούρσογλου Σταύρος, Δικηγόρος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Σελίδα 5

6 Περίοδος εγγραφών: Αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεχόμαστε στα γραφεία μας, στην οδό Κεφαλληνίας 46, 6ος όροφος, ενώ αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να στέλνετε στην διεύθυνση: link προγράμματος εδώ Έναρξη μαθημάτων: Υπεύθυνος ΚΕΚ ΟΠΑ: Επικοινωνία Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 Τηλ. : Πέτρος Καλκάνης, Τηλ. : , Σταματογιαννάκη Γεωργία, Φλέσσουρα Εύα, Λυκούρη Νεκταρία Σελίδα 6

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010

Μακροχρόνιο Πρόγραμμα ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ακ. Έτος 2009-2010 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΚΕΚ / Ο. Π. Α. Κεφαλληνίας 46 112 51 Αθήνα - Τηλ: 210-8665368, 371, 372 - Fax: 210-8625553 Web: www.kek.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση - Διακίνηση

Τιμολόγηση - Διακίνηση Χ. Κουτσοθανάσης Φοροτεχνικός Α Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, Τριγωνικές Συναλλαγές, Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Financial Accounting (FA) by distance learning

Financial Accounting (FA) by distance learning Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Financial Accounting (FA) by distance learning 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA)

Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Financial Accounting (FA) 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), παρουσιάζει το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Diploma In Negotiations

Diploma In Negotiations ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΚΕΚ / Ο.Π.Α. Κεφαλληνία 46 112 51 Αθήνα - Τηλ: 210-8665368, 371, 372 - Fax: 210-8625553 Web: www.kek.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Λογιστική ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Λογιστική ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ (Β, Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Diploma In Negotiations. Προγραμμα Εξ αποστάσεως (distance learning) Πιστοποιηµένη, καινοτόµος και βιωµατική εκπαίδευση. www.din.aueb.

Diploma In Negotiations. Προγραμμα Εξ αποστάσεως (distance learning) Πιστοποιηµένη, καινοτόµος και βιωµατική εκπαίδευση. www.din.aueb. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) ΚΕΚ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46 112 51 Αθήνα - Τηλ: 210-8665368, 371, 372 - Fax: 210-8625553 Web: www.kek.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος #1 Δεκέμβριος 2014. Γ.Μαυραγάνης

Τεύχος #1 Δεκέμβριος 2014. Γ.Μαυραγάνης Τεύχος #1 Δεκέμβριος 2014 Γ.Μαυραγάνης «Το νομοθέτημα των Ε.Λ.Π. δεν παρεμβαίνει στη εσωτερική λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων, υπάρχει χρόνος προετοιμασίας» Editorial Το περιοδικό είναι μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting (FA) 1.

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 www.epsilontraining.gr

1 www.epsilontraining.gr 1 www.epsilontraining.gr Μακροχρόνιο Φορολογικό & Λογιστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Certificate in

Διαβάστε περισσότερα