ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: Fax: http: Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/ ). Ο νέος νόμος ορίζει τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, αποβλέποντας στην απλούστευση της ισχύουσας φορολογίας και εισάγει φορολογικούς κανόνες αποδεκτούς από τη διεθνή φορολογική πρακτική. Κατ' αρχήν (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά), οι νέες διατάξεις ισχύουν για τα εισοδήματα και τις δαπάνες για τις φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ν / ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 5 ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 9 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ 11 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 12 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 16 ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 17 1

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υποκείμενα της φορολογίας Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Μη Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι, καθώς και αλλοδαποί υπάλληλοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις/γραφεία του ΑΝ.89/1967 υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά που αποκτούν στην Ελλάδα. Φορολογική κατοικία Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι: διατηρεί στην Ελλάδα την μόνιμη ή την κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών συμφερόντων του ή είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόµοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή ή έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα άνω των 183 ημερών εντός 12μηνου (αδιαλείπτως ή με διαλλείματα). Ένα νομικό πρόσωπο ή οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος σε περίπτωση που: συστάθηκε ή ιδρύθηκε στην Ελλάδα, η καταστατική της έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα ή ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα. Μόνιμη Εγκατάσταση Ως «Μόνιμη Εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται οι εργασίες της επιχείρησης, εν όλω ή εν μέρει, όπως: τόπος διοίκησης, υποκατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο και ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος εξόρυξης φυσικών πόρων. 2

3 Γενικά η έννοια του όρου «Μόνιμη Εγκατάσταση» καθορίζεται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Κατηγορίες φορολογητέου εισοδήματος Φορολογητέο εισόδημα είναι αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών, που καθορίζονται από τον Νόμο, από το ακαθάριστο εισόδημα. Το εισόδημα διακρίνεται στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες: εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα (κέρδη) από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Φορολογικό έτος Το φορολογικό έτος ευθυγραμμίζεται με το ημερολογιακό έτος, ενώ η δυνατότητα ένα φορολογικό έτος να υπερβαίνει τους 12 μήνες καταργείται. Τα νομικά πρόσωπα, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν το φορολογικό έτος τους να λήγει την 30 η Ιουνίου. Τοπικές θυγατρικές εταιρίες (όπου η συμμετοχή της μητρικής υπερβαίνει το 50%), μπορούν να ορίζουν το φορολογικό τους έτος να λήγει κατά την ίδια ημερομηνία με την μητρική τους εταιρία. Πίστωση φόρου αλλοδαπής Αναφορικά με εισοδήματα φορολογηθέντα στο εξωτερικό, ο καταβληθείς στην αλλοδαπή φόρος συμψηφίζεται με τον Ελληνικό φόρο και μέχρι του ποσού του Ελληνικού φόρου. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα όπως επίσης και παροχές σε είδος, που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής σχέσης εργασίας. Σχέση εργασίας υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, με προφορική συμφωνία, όπου ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καθορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, 3

4 υπό το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, ως διευθυντής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας, βάσει εγγράφων συμβάσεων με μέχρι τρείς (3) αντισυμβαλλόμενους ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, όταν το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος προέρχεται από ένα (1) αντισυμβαλλόμενο και παράλληλα οι εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες δεν ξεπερνούν το ποσό των ανά έτος. Παροχές σε είδος Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, οι ακόλουθες παροχές σε είδος θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδημα: Παροχές σε είδος σε έναν υπάλληλο ή συγγενή του, που υπερβαίνει τα 300 ανά φορολογικό έτος, Παραχώρηση εταιρικού αυτοκινήτου σε έναν υπάλληλο, εταίρο ή μέτοχο, όπου το 30% των εξόδων του αυτοκινήτου θεωρείται ως εισόδημα, Χορήγηση δανείου σε υπάλληλο, εταίρο ή μέτοχο, όπου η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος και του οριζόμενου με Υπουργική Απόφαση επιτοκίου, θεωρείται ως εισόδημα. Αν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ολόκληρο το ποσό του δανείου θεωρείται ως εισόδημα. Προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται ως δάνειο. Το κέρδος από προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε υπάλληλο, εταίρο ή μέτοχο, Πληρωμή μισθώματος για ενοικίαση κατοικίας σε υπάλληλο, εταίρο ή μέτοχο ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας, θεωρείται ως εισόδημα. Φορολογική κλίμακα εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Το φορολογητέο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις (π.χ. ακαθάριστο εισόδημα μείον κρατήσεις), υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Φορολογητέο Εισόδημα ( ) Φορολογικός Συντελεστής % % Υπερβάλλον 42% 4

5 Μειώσεις φόρου Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται ως ακολούθως: Για φορολογητέο εισόδημα κάτω των , ο φόρος μειώνεται κατά Αυτή η μείωση φόρου εξαλείφεται σταδιακά καθώς το εισόδημα αυξάνεται έως και τις , όπου η μείωση είναι μηδενική (0), 200 έκπτωση φόρου για εξαρτώμενα μέλη με αναπηρία, Μείωση φόρου μέχρι και για ιατρικές δαπάνες, Μείωση φόρου 10% για δωρεές που υπερβαίνουν τα 100 ετησίως και μέχρι 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Οι μειώσεις φόρου δεν ισχύουν για μη Έλληνες φορολογικούς κατοίκους, εκτός αν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., υπό ορισμένες προϋποθέσεις ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ Γενικά Ως επιχειρηματικά κέρδη θεωρούνται το συνολικό εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Κάθε τρεις (3) ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται ως επιχειρηματικές συναλλαγές. Στην περίπτωση που οι τρεις (3) συναλλαγές σχετίζονται με ακίνητη περιουσία ο χρόνος διενέργειες επεκτείνεται στα (2) έτη. Κάθε αύξηση της περιουσίας που προέρχεται από παράνομη, αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή θεωρείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες Για να υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης των επιχειρηματικών δαπανών, αυτές θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί για το συμφέρον της επιχείρησης, να είναι πραγματικές, να είναι εύλογης αξίας, να έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρείας την περίοδο που πραγματοποιούνται και να τεκμηριώνονται. (ισχύει για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα φορολογικά έτη που κλείνουν μετά τις 30 η Ιουνίου 2014). 5

6 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες Έξοδα τόκων (εκτός των τραπεζικών τόκων) που υπερβαίνουν το τρέχον τραπεζικό επιτόκιο, Δαπάνες αξίας άνω των 500 που δεν έχουν εξοφληθεί μέσω τραπεζικού μέσου Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται από το νέο νόμο, Πρόστιμα και ποινές, Δαπάνες σε χρήμα η σε είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα, Φόροι όπως ο φόρος εισοδήματος, ειδικοί φόροι και ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος, Το τεκμαρτό μίσθωμα σε ιδιόκτητα κτίρια όταν αυτό υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας, Οι δαπάνες σίτισης και διαμονής, κατά την διάρκεια ενημερωτικών εκδηλώσεων, άνω των 300 ανά συμμετέχοντα ή άνω του 0,5% του ακαθάριστου εισοδήματος, Οι δαπάνες σίτισης και διαμονής, κατά την διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων, άνω των 300 ανά συμμετέχοντα ή άνω του 0,5% του ακαθάριστου εισοδήματος, Δαπάνες ψυχαγωγίας, Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, Έξοδα που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε χώρες μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή χώρες με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (φορολογικός συντελεστής μικρότερος του 50% του τοπικού φορολογικού συντελεστή). (ισχύει για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν στα φορολογικά έτη που κλείνουν μετά τις 30 η Ιουνίου 2014). Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις που εκτελούνται από τον ιδιοκτήτη των παγίων περιουσιακών στοιχείων ή τον μισθωτή (σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης), θεωρούνται ως εκπιπτόμενες δαπάνες. Οι συντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίων, έχουν ως εξής: Κατηγορία Παγίων Ποσοστό Απόσβεσης Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις 4% Εδαφικές εκτάσεις για εξόρυξη και λατομεία 5% Μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, 5% 6

7 τρένων, πλοίων και σκαφών Μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός H/W και S/W 10% Μέσα μεταφοράς ατόμων 16% Μέσα εσωτερικής μεταφοράς εμπορευμάτων 12% Άυλα στοιχεία, δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10% Εξοπλισμός H/W και S/W 20% Λοιπά πάγια στοιχεία 10% Σε κάθε περίπτωση, η απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων ευθυγραμμίζεται με την συμβατικά ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Η ετήσια απόσβεση είναι υποχρεωτική, δεν μπορεί να επισπευσθεί και αρχίζει από τον επόμενο μήνα από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Πάγια περιουσιακά στοιχεία με αξία αγοράς λιγότερο από μπορεί να αποσβεσθεί πλήρως κατά το πρώτο φορολογικό έτος. Νέες επιχειρήσεις μπορεί να αναβάλουν τις αποσβέσεις για τα πρώτα τρία (3) χρόνια λειτουργίας. (ισχύει για τα φορολογικά έτη που κλείνουν από 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά) Επισφαλείς απαιτήσεις Για τις εκκρεμείς απαιτήσεις και εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής τους, η αντίστοιχη πρόβλεψη επισφάλειας που εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα έχει ως εξής: Πρόβλεψη για Εκκρεμείς Περίοδος επισφαλείς Απαιτήσεις ( ) Υπερημερίας απαιτήσεις Έως και > 12μήνες 100% Άνω των > 12μήνες 50% > 18μήνες 75% > 24μήνες 100% Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις δεν εκπίπτει για: Εκκρεμείς απαιτήσεις από μετόχους, εταίρους και συνδεδεμένες οντότητες που συμμετέχουν με ποσοστό τουλάχιστον 10% στο μετοχικό κεφάλαιο, εκτός αν για την αξίωση αυτή υπάρχει εκκρεμοδικία στα δικαστήρια, 7

8 Ασφαλισμένες ή εγγυημένες απαιτήσεις, Απαιτήσεις από τον Δημόσιο Τομέα ή εγγυημένες από αυτόν. Οι πιο κάτω συντελεστές προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων εφαρμόζονται από συγκεκριμένες επιχειρήσεις του οικονομικού τομέα: Τράπεζες - 1% επί του μέσου ετήσιου όρου του ποσού των δανείων, Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 2% επί των συμβάσεων leasing που συνάφθηκαν εντός του φορολογικού έτους, όπου η σωρευτική πρόβλεψη δεν μπορεί να ξεπερνάει το 25% του Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρείες Factoring 1,5% ή 1% (ισχύει για τις προβλέψεις που σχηματίζονται από τις φορολογικές περιόδους που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά) Μεταφορά ζημιών Οι φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφερθούν για συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη για τα επόμενα πέντε (5) συνεχή έτη. Οι ζημιές από την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων δημοσίου (μέσω PSI) εκπίπτουν ισόποσα σε τριάντα (30) έτη. Ζημιές που προέκυψαν εκτός Ελλάδος, μπορούν είτε να συμψηφίζονται ή να μεταφέρονται προς συμψηφισμό, μόνο με κέρδη που προκύπτουν σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπο την προϋπόθεση ότι αυτά τα κέρδη δεν απαλλάσσονται φορολογικά με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Σε περίπτωση μεταβολής της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος ψήφου μιας επιχείρησης σε ποσοστό άνω του 33%, οι τρέχουσες και οι προηγούμενες φορολογικές ζημίες δεν εκπίπτουν, εκτός και αν μπορεί να αποδειχθεί ότι η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είχε ως στόχο την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών Στις παρακάτω περιπτώσεις, τα κέρδη των επιχειρήσεων προσδιορίζονται μέσω έμμεσων μεθόδων ελέγχου (προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών): Όταν δεν τηρούνται λογιστικά βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί για διπλογραφικά, ή τα φορολογικά στοιχεία δεν τηρούνται, καθιστώντας τον φορολογικό έλεγχο αδύνατο Όταν τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται έπειτα από δύο (2) προσκλήσεις για τακτικό φορολογικό έλεγχο, εκτός αν μπορούν να αναπαραχθούν αξιόπιστα. 8

9 (ισχύει για φορολογικά έτη που κλείνουν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά) Φορολογικός συντελεστής Ειδικότερα, οι πιο κάτω φορολογικοί συντελεστές αφορούν στις ατομικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: Φορολογητέα Κέρδη ( ) Φορολογικός Συντελεστής Μέχρι και % Υπερβάλλον των % Στην περίπτωση νέων ατομικών επιχειρήσεων, ο φορολογικός συντελεστής του 26%, μειώνεται στο μισό (1/2) για τα πρώτα τρία (3) χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις Τα κέρδη από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 13%. Τα κέρδη από παράνομες, αδικαιολόγητες ή άγνωστες πηγές φορολογούνται με 33%. ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται για το δηλωθέν ή τεκμαρτό εισόδημα, αναλόγως ποιό από τα δύο είναι υψηλότερο. Το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται βάσει των δαπανών διαβίωσης ή την απόκτηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τα έξοδα διαβίωσης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Το μέγεθος της κύριας κατοικίας, Το μέγεθος οποιασδήποτε άλλης κατοικίας, Το μέγεθος κυβισμού των ΕΙΧ, Η δαπάνη των ιδιωτικών σχολείων, Η αντικειμενική δαπάνη για το οικιακό προσωπικό, Η αντικειμενική δαπάνη χρήσης των σκαφών, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, Το μέγεθος της δεξαμενής κολύμβησης, Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη (3.000 ανά άτομο ανά οικογένεια), εφόσον δηλώνεται πραγματικό η τεκμαρτό εισόδημα. 9

10 Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Η αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας, Η αγορά επιχειρήσεων, η απόκτηση μετοχών, συμμετοχών, χρεογράφων καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε όλες τις νομικές οντότητες, Η αγορά, η χρονομεριστική ή η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων καθώς και η ανέγερση κτιρίων ή δεξαμενών κολύμβησης, Η χορήγηση δανείων, Η χορήγηση δωρεών, γονικών παροχών και χορηγιών άνω των 300 ετησίως, Η αποπληρωμή δανείων ή πιστώσεων. Σημειώνεται ότι προβλέπονται περιπτώσεις εξαιρέσεων από την εφαρμογή των τεκμηρίων, όπως σε αναπήρους, κατοίκους εξωτερικού κλπ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γενικά Οι ακόλουθες κατηγορίες εσόδων που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα θεωρούνται ως εισόδημα από κεφάλαιο: Εισόδημα από μερίσματα Εισόδημα από τόκους Εισόδημα από δικαιώματα και συναφή Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (σε χρήμα ή σε είδος*) (*) Εισόδημα σε χρήμα (μίσθωση ή υπομίσθωση) καθώς και εισόδημα σε είδος (ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση). Το εισόδημα σε είδος υπολογίζεται στην αγοραία αξία και σε περιπτώσεις ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης, το τεκμαρτό εισόδημα υπολογίζεται ως 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κυρίων κατοικιών μέχρι 200 τ.μ., προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από τον φόρο. 10

11 Φορολογικός συντελεστής Το φορολογητέο εισόδημα από κεφάλαιο υπόκειται στους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές: Κατηγορία εισοδήματος από κεφάλαιο Φορολογικός Συντελεστής Εισόδημα από μερίσματα 10% Εισόδημα από τόκους 15% Εισόδημα από δικαιώματα και συναφή 20% Εισόδημα από ακίνητη περιουσία - Μέχρι και % - Υπερβάλλον τις % ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Υπεραξία από τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας Η υπεραξία από τη μεταβίβαση ακινήτων, ιδανικών μεριδίων ή δικαιωμάτων και συμμετοχών που σχετίζονται με ακίνητα και που έλκουν άνω του 50% της αξίας τους από την ακίνητη περιουσία, υπόκεινται σε φόρο. Η υπεραξία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της αποπληθωρισμένης τιμής πώλησης, μετά από προσαρμογές λόγω μειώσεων γήρανσης του ακινήτου, ως εξής: Έτη διακράτησης Συντελεστής απομείωσης Από 1 έως 5 0,95 Πάνω από 5 έως 10 0,87 Πάνω από 10 έως 15 0,79 Πάνω από 15 έως 20 0,73 Πάνω από 20 έως 25 0,66 Υπερβάλλον των 25 0,61 Η προσαρμοσμένη υπεραξία μετά την απομείωση και μέχρι τις , είναι αφορολόγητη, εφόσον ο μεταβιβάζων διακράτησε το ακίνητο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και δεν έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε άλλη μεταβίβαση ακινήτου εντός της περιόδου διακράτησης. 11

12 Τυχόν ζημία λόγω μεταβίβασης ακινήτου, μεταφέρεται επ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας από μεταβίβασης ακινήτου. (εφαρμόζεται για κέρδη από υπεραξία που θα πραγματοποιηθούν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά) Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων Ο όρος μεταβίβαση τίτλων έχει την έννοια: Της μεταβίβασης επιχείρησης Της μεταβίβασης μετοχών (εισηγμένων ή μη) Της μεταβίβασης μερίδων η μεριδίων προσωπικών εταιρειών Της μεταβίβασης κρατικών ή εταιρικών ομολόγων Της μεταβίβασης κρατικών εντόκων γραμματίων Της μεταβίβασης παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Η υπεραξία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης. Τυχόν ζημιά από την μεταβίβαση τίτλων, μεταφέρεται επ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων. (εφαρμόζεται για κέρδη από υπεραξία που θα πραγματοποιηθούν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά) Τα κέρδη από υπεραξία που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή από εταιρικά ομόλογα με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους (PSI) παραμένουν αφορολόγητα. (εφαρμόζεται για τα κέρδη από υπεραξία που πραγματοποιήθηκαν από την 29 η Φεβρουαρίου 2012) Φορολογικός συντελεστής Το εισόδημα από υπεραξία υπόκειται σε φόρο με ποσοστό 15%. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υποκείμενο της φορολογίας και εξαιρέσεις Σε φόρο εισοδήματος υπόκεινται όλα τα είδη των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., συνεταιρισμοί, κοινωνίες αστικού δικαίου, κοινοπραξίες, κ.τ.λ. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημα που εμπίπτει στο σκοπό των δραστηριοτήτων τους. 12

13 Στο νόμο υπάρχει καθορισμός φορολογικής απαλλαγής νομικών προσώπων, όπως του Ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας της Ελλάδος, Διεθνών Οργανισμών, κ.τ.λ. Το συνολικό εισόδημα των παραπάνω φορολογούμενων νομικών προσώπων θεωρείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, τα μερίσματα που εισπράχθηκαν είτε νομικά πρόσωπα ή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο εφόσον: Ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου και Η συμμετοχή διακρατείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και Το νομικό πρόσωπο που διανέμει τα κέρδη δεν έχει έδρα σε μη συνεργάσιμο κράτος Σε περίπτωση που η περίοδος διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής είναι μικρότερη των δύο (2) ετών, προβλέπεται μηχανισμός παροχής εγγύησης, ώστε το Κράτος να είναι διασφαλισμένο. Σε περίπτωση που τα διανεμόμενα μερίσματα συνδέονται με την συμμετοχή του διανέμοντος σε άλλη νομική οντότητα, ο δικαιούχος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που σχετίζονται με αυτή την συμμετοχή. Υποκεφαλαιοδότηση Οι καθαρές δαπάνες τόκων (έξοδα τόκων μείον έσοδα από τόκους), δεν εκπίπτουν φορολογικά, αν υπερβαίνουν το 25% του EBITDA συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αναμορφώσεων. Ο πιο πάνω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν είναι μέλος Ομίλου και το καθαρό ποσό δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό του ετησίως. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες, σύμφωνα με τους παραπάνω περιορισμούς μπορούν να μεταφέρονται στα επόμενα πέντε (5) έτη. Οι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης δεν ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα. Ενδοομιλικές συναλλαγές Όλες οι συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν την αρχή των «ίσων αποστάσεων», όπως προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, δεδομένου ότι οποιαδήποτε απόκλιση αυξάνει την φορολογική επιβάρυνση της επιχείρησης. 13

14 Η αρχή των «ίσων αποστάσεων» θα πρέπει επίσης να τηρείται και σε περιπτώσεις μεταφοράς των επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την τεκμηρίωση αυτών των συναλλαγών περιλαμβάνονται στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Ν.4174/2013). Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών η τεκμηρίωση υλοποιείται με την κατάρτιση σχετικού Φακέλου (Βασικός φάκελος και Ελληνικός φάκελος) και περαιτέρω προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ) στις φορολογικές αρχές. Υπόχρεοι για κατάρτιση Φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολή ΣΠΠ είναι: Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως , όταν οι ενδοομιλικές συναλλαγές υπερβαίνουν τις ετησίως και αθροιστικώς Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των , όταν οι ενδοομιλικές συναλλαγές υπερβαίνουν τις ετησίως και αθροιστικώς Φορολογικά πλεονεκτήματα για αναδιαρθρώσεις Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ακόλουθες αναδιαρθρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων της Ε.Ε., μπορούν να πραγματοποιηθούν κάτω από ένα ουδέτερο φορολογικό περιβάλλον: Μεταφορά επιχειρηματικών κλάδων έναντι μετοχών Ανταλλαγή μετοχών Συγχωνεύσεις και διασπάσεις Μεταφορά της καταστατικής έδρας μίας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE). Τα φορολογικά πλεονεκτήματα αφορούν κυρίως στην δυνατότητα μεταφοράς ζημιών, καθώς και στη μη φορολόγηση της προκύπτουσας υπεραξίας. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι εν λόγω αναδιαρθρώσεις αποσκοπούν στην φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. (ισχύει για αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά) Φορολογικός συντελεστής Ο φόρος εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά λογιστικά βιβλία είναι 26%. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο τηρεί απλογραφικά λογιστικά βιβλία, τα κέρδη φορολογούνται σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται για τα κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων. 14

15 Τα κέρδη από δραστηριότητες των αγροτικών συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών φορολογούνται με ποσοστό 13%. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με το νόμο, οι ακόλουθες πηγές εισοδήματος υπόκεινται σε Παρακράτηση Φόρου (ΠΦ): Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από συντάξεις υπόκεινται σε ΠΦ σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τη σχετική φορολογική κλίμακα. Η μείωση του φόρου κατά 1,5% εξακολουθεί να ισχύει. Σε περίπτωση που ο καταβάλλων δεν παρακρατεί το φόρο που προβλέπεται για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οφείλει να καταβάλλει τον φόρο που δεν παρακρατήθηκε πλέον τυχόν προστίμων και ποινών. Πληρωμές μερισμάτων υπόκεινται σε ΠΦ 10% Πληρωμές τόκων υπόκεινται σε ΠΦ 15% Πληρωμή δικαιωμάτων υπόκεινται σε ΠΦ 20% Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρεμφερείς υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπόκεινται σε ΠΦ 20% (ή 3% στην περίπτωση τεχνικών έργων), υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο Αποζημιώσεις ασφάλισης στο πλαίσιο των συμβολαίων ομαδικής ασφάλισης συντάξεων, υπόκεινται σε ΠΦ 15% όταν καταβάλλονται περιοδικά ή σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής, η ΠΦ είναι 10% μέχρι τις και 20% στο υπερβάλλον. Τα προαναφερόμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 50% σε περιπτώσεις πρόωρης εξαγοράς, ενώ προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις από την εν λόγω προσαύξηση. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση ακινήτων που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα, υπόκειται σε ΠΦ 15%. Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα προς τους φορείς γενικής κυβέρνησης, υπόκεινται σε ΠΦ, σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές: 1% για υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας 4% για τα λοιπά αγαθά 8% για την παροχή υπηρεσιών Παρέχονται διάφορες εξαιρέσεις από την ΠΦ επί των πωλήσεων προς τους πιο πάνω φορείς (όπως συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 150 χωρίς ΦΠΑ, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ.). 15

16 (ισχύει για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά) Πληρωμές εντός Ε.Ε. που σχετίζονται με μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρούνται από την ΠΦ, υπό τους όρους που καθορίζονται από τις κοινοτικές οδηγίες περί μητρικών και θυγατρικών εταιρειών. Γενικά και παρότι δεν αναφέρεται στον νέο νόμο, η ΠΦ σε πληρωμές προς αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε χώρες όπου ισχύει Διμερής Σύμβαση Αποφυγής Φορολογίας με την Ελλάδα, ρυθμίζεται από τις σχετικές συμβάσεις οι οποίες κατισχύουν της εσωτερικής νομοθεσίας. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Μη συνεργάσιμες χώρες και χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Οι διατάξεις σχετικά με τη μη δυνατότητα έκπτωσης των δαπανών που καταβάλλονται σε προμηθευτές, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι σε μη συνεργάσιμες χώρες ή χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, παραμένουν σε ισχύ. Οι χώρες αυτές καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση τον Ιανουάριο κάθε έτους. Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες Για πρώτη φορά η εσωτερική φορολογική νομοθεσία εισάγει κανόνες που σχετίζονται με τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ), προκειμένου να αποφευχθεί η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης εσόδων σε ξένες θυγατρικές επιχειρήσεις, εγκατεστημένες σε χώρες με χαμηλό φορολογικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και στην περίπτωση που η θυγατρική επιχείρηση πληροί τα κριτήρια μιας ΕΑΕ, το φορολογητέο εισόδημα της ημεδαπής επιχείρησης αυξάνεται με το μη διανεμόμενο εισόδημα της ΕΑΕ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ Φορολογικές δηλώσεις Τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους, είτε φορολογούνται, είτε εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος. 16

17 Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται μεταξύ 1 ης Φεβρουαρίου και 30 ης Ιουνίου κάθε έτους και αφορά στα εισοδήματα του προηγούμενου έτους. Προκαταβολή φόρου Η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα παραμένει στο 55% επί του κυρίου φόρου εισοδήματος, μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου. Η προκαταβολή φόρου δεν ισχύει αν δηλώνεται μόνο εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και από ιδιοκατοίκηση, ενώ μειώνεται στο ½ κατά την υποβολή της πρώτης φορολογικής δήλωσης. Διαφορετικά ποσοστά προκαταβολής φόρου προβλέπονται για τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες και δικηγόρους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Οι συντελεστές προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα σε γενικές γραμμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα (δηλαδή 100% για τις τράπεζες, 80% στις Α.Ε.-Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε., 55% στις Ο.Ε.-Ε.Ε. κ.λπ.). Κοινοπραξίες μεταξύ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπόκεινται σε προκαταβολή φόρου 80%, ενώ οι Κοινοπραξίες μεταξύ των προσωπικών εταιριών υπόκεινται σε χαμηλότερο ποσοστό, 55%. Για τα πρώτα τρία (3) χρόνια λειτουργίας, η προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα μειώνεται στο ½. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προκαταβολή φόρου δεν εφαρμόζεται όπως σε περιπτώσεις όπου εταιρίες μετατρέπονται ή συγχωνεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1297/1972, 2166/1993, 2190/1920, 3190/1955 ή με ειδικές διατάξεις, καθώς και σε κέρδη Α.Ε., διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα που απαλλάσσονται από τη φορολογία σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμων. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Φορολόγηση των αποθεματικών Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο Ισολογισμό πριν την 1 η Ιανουαρίου 2014, που προέρχονται από μη φορολογηθέντα κέρδη, λόγω απαλλαγής τους με το Ν.2238/1994, ή σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους, φορολογούνται με συντελεστή 15% σε περίπτωση διανομής τους μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Από την 1 η Ιανουαρίου 2014 και μετά, τα ανωτέρω αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημιές των τελευταίων πέντε (5) ετών, εκτός αν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, οπότε υπόκεινται σε φορολόγηση με συντελεστή 19%. 17

18 Η φορολόγηση των αποθεματικών (15% ή 19%) εξαντλεί την υποχρέωση του νομικού προσώπου, των μετόχων ή εταίρων του. Η τήρηση λογαριασμού «Αφορολόγητου Αποθεματικού» δεν επιτρέπεται από την 1 η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Εξαιρέσεις Οι διατάξεις του φορολογικού αυτού νόμου δεν επηρεάζουν τις ισχύουσες διατάξεις για τις ακόλουθες επιχειρήσεις: Ναυτιλιακές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με αυτές Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) Οι πιο πάνω εταιρείες λειτουργούν κάτω από ιδιαίτερο φορολογικό καθεστώς Οι διατάξεις του παρόντος νόμου αναφορικά με την φορολογική κατοικία δεν εφαρμόζονται στις Εταιρίες του Ν.27/1975 και του Π.Δ.2687/1953. Φόρος πολυτελείας Ο φόρος πολυτελείας επί του τεκμαρτού εισοδήματος από αυτοκίνητα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης, αρχικής ισχύος από το οικονομικό έτος 2014 σύμφωνα με τον Ν.4111/2013, τροποποιείται και έχει ισχύ από το οικονομικό έτος 2013 και μετά. Καταβολή φόρου Σε περίπτωση οριστικοποίησης φορολογικού ελέγχου, η δυνατότητα για πληρωμή του φόρου σε δόσεις καταργείται και το ποσό καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία οριστικοποίησης. Φορολογικά πρόστιμα με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν.2523/1997, μετά την μείωση που προβλέπεται, καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, με την προϋπόθεση ότι το 20% ή το 30% καταβάλλεται κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο έχουν ως στόχο να παράσχουν μια γενική ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ειδικών θεμάτων φορολογίας. 18

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες»

Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες» 2014 Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες» Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Ρωξάνη Παπανικολάου 2 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Φορολογική κατοικία &

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert. Ιανουάριος 2014

Greece RSM. Tax Alert. Ιανουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2014 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Νόμος 4172 o οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και δημοσιέυθηκε στο Φ.Ε.Κ στις 23.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6

1.3.2. Εταιρική επωνυµία...9 1.3.3. Δηµοσιότητα...9. 1.2.4. Εταιρική σύµβαση...6 1.2.5. Λήψη αποφάσεων...6 1.2.6. Διαχείριση...6 1. Μεταβολές στο δίκαιο των προσωπικών εταιρειών µε το Ν. 4072/2012 Διαχρονική Φορολογία...1 1.1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε)...1 1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικά Ι.Κ.Ε....1 1.1.2. Μετατροπές Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές Εταιρική χρηματοδότηση Επίκαιρες φορολογικές πτυχές 17/3/2015 www.zeya.com Θέματα 1. Δανεισμός Περιορισμοί στην έκπτωση τόκων Ομολογιακά δάνεια Νομολογιακές και άλλες εξελίξεις στο χαρτόσημο 2. Άλλες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Εισοδήματος Κωδικός 650 Υποχρεωτικό πεδίο Για να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός 650, προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π. (κωδικός στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015»

Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» 2 Χρήστος Παύλου Ιωάννης Γκούρλιας Συμπλήρωμα «Φορολογική Δήλωση για Νομικά Πρόσωπα 2015» Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash Νόμος 4336/2015

Tax Flash Νόμος 4336/2015 Tax Flash Νόμος 4336/2015 Αύγουστος 2015 Στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ν. 4334/2015 ΚΑΙ Ν. 4336/2015 Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ.

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΛΗ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΑΧ. ΚΩΔ.) Επώνυμο: Όνομα: Δ/νση: Α.Φ.Μ. ΔΗΛΩΣΗ ΦΡΛΓΙΣ ΕΙΣΔΗΜΤΣ ΝΜΙΚΩΝ ΠΡΣΩΠΩΝ ΚΙ ΝΜΙΚΩΝ ΝΤΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν.4172/2013 Φορολογικό Έτος: ριθμός Δήλωσης: ΣΕ ΕΚΚΘΡΙΣΗ: ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΞΗ: Προς την Δ..Υ.: Δ..Υ. προηγούμενης δήλωσης: Εφαρμογή Δ.Λ.Π.: Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ 4172/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Παρουσίαση του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 1 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Σερρών Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ι Ε Ν Τ Υ Π Α Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα

Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Φορολογική Δήλωση 2015 - Φυσικά Πρόσωπα Περιεχόμενα 1. Χρήσιµες Πληροφορίες...3 1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2014...3 1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα