Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου"

Transcript

1 Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015

2 Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

3 Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές κερδών 2. Τόκοι 3. Υπεραξία μεταβίβασης μετοχών 4. Υπεραξία μεταβίβασης άλλων τίτλων 5. Γενικοί κανόνες επί των κερδών από υπεραξία 3

4 Μερίσματα και άλλες διανομές κερδών 1/2 Τα μερίσματα που αποκτώνται από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10% με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης Τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Δεν απαιτείται η υποβολή ειδικών δηλώσεων Διανομές κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ./Ε.Ζ.Ε.Σ.) υπόκεινται επίσης στο φόρο 10% Αντίθετα, διανομές κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ κράτουςμέλους Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ./Ε.Ζ.Ε.Σ. απαλλάσσονται της φορολογίας 4

5 Μερίσματα και άλλες διανομές κερδών 2/2 Ελλάδα Εκτός Ελλάδας Μη εισηγμένη Εισηγμένη ΟΣΕΚΑ ΕΕ/ΕΟΧ/ ΕΖΕΣ ΟΣΕΚΑ τρίτων χωρών Μη εισηγμένη Εισηγμένη Διανομές μερισμάτων/κερδών που υπόκεινται στο φόρο 10% φόρο Διανομές μερισμάτων/κερδών που απαλλάσσονται από τον φόρο 10% 5

6 Τόκοι 1/2 Τόκοι που αποκτώνται από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 15% με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης Το εισόδημα από τόκους αλλοδαπής προέλευσης συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος Το εισόδημα από τόκους (α) ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και (β) ομολόγων που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απαλλάσσεται του φόρου 15% 6

7 Τόκοι 2/2 Ελλάδα 15% 15% Εκτός Ελλάδας 15% 15% Τραπεζική κατάθεση Ομόλογα Τραπεζική κατάθεση Ομόλογα Πληρωμές τόκων 7

8 Υπεραξία μεταβίβασης μετοχών Το εισόδημα από υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από τη μεταβίβαση μετοχών (εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά) υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 15% με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης Ειδικότερα για τις εισηγμένες μετοχές, τυχόν υπεραξία φορολογείται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το φυσικό πρόσωπο (μεταβιβάζων) συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και (β) οι μετοχές αυτές έχουν αποκτηθεί από την και εξής 8

9 Υπεραξία μεταβίβασης άλλων τίτλων Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων (πέρα από μετοχές) που αποκτάται από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 15% με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης Ενδεικτικά, απαλλαγές από το φόρο προβλέπονται για υπεραξία από: 1. Ελληνικά εταιρικά ομόλογα (Ν. 3156/2003) 2. Εταιρικά ομόλογα έκδοσης εταιρειών Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ./Ε.Ζ.Ε.Σ. 3. Μερίδια ημεδαπών ΟΣΕΚΑ ή κράτους-μέλους Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ./Ε.Ζ.Ε.Σ 9

10 Γενικοί Κανόνες επί των κερδών από υπεραξία Επιβολή φόρου Αναγνώριση ζημίας Μεταφορά ζημίας Τεκμήριο επιχειρηματικής δραστηριότητας Ο φόρος επιβάλλεται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Η ζημία αναγνωρίζεται προς συμψηφισμό με κέρδη από υπεραξία Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς τυχόν ζημίας προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη από υπεραξία για τα επόμενα 5 έτη Τρεις (3) ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου μπορεί να θεωρηθούν επιχειρηματική συναλλαγή, υποκείμενη σε φόρο με ανώτατο συντελεστή 33% (αντί του 15%). Ο κανόνας αυτός, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται σε συναλλαγές επί τίτλων οποιουδήποτε τύπου (πχ εισηγμένες μετοχές, εταιρικά ομόλογα) που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά (ή επί κρατικών ομολόγων) 10

11 Αντι-Καταχρηστικοί Κανόνες

12 Αντι-Καταχρηστικοί Κανόνες Πραγματική Διοίκηση Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες Γενική Διάταξη κατά της Φοροαποφυγής Οι ανωτέρω κανόνες αποτελούν εργαλεία για την πάταξη της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Αντίστοιχοι κανόνες εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και χρόνια σε άλλα Ευρωπαϊκά, και όχι μόνο, κράτη ενώ ολοένα και περισσότερα κράτη εισάγουν στη νομοθεσία τους αντίστοιχους κανόνες 12

13 Πραγματική Διοίκηση 1/3 Από , η Ελλάδα εφαρμόζει κατά τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπών νομικών προσώπων το κριτήριο του τόπου άσκησης της πραγματικής διοίκησης τους Πιο συγκεκριμένα, ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (και επομένως να υπαχθεί σε ελληνικό εταιρικό φόρο με συντελεστή 26%) εφόσον ο τόπος άσκησης της πραγματικής του διοίκησης βρίσκεται στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια ορισμένου φορολογικού έτους. Ο εν λόγω φόρος βαρύνει το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο Οι κανόνες πραγματικής διοίκησης δεν εφαρμόζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες (εταιρείες δηλαδή που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον Ν. 27/1975) 13

14 Πραγματική Διοίκηση 2/3 Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης ενός αλλοδαπού νομικού προσώπου βρίσκεται στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων τον τόπο συνεδρίασης της ετήσιας ΓΣ των μετόχων ή/και του ΔΣ την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Σημαντικό κριτήριο, αν και δεν καταγράφεται ρητά στο νόμο, μπορεί να αποτελέσει και η ανάθεση αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων, όπως οι τράπεζες 14

15 Πραγματική Διοίκηση 3/3 Ελλάδα Εντός ή Εκτός Ε.Ε. Αλλοδαπή Εταιρεία Κοινές μετοχές 15

16 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες 1/3 Σύμφωνα με τους κανόνες περί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (ΕΑΕ), το μη διανεμηθέν εισόδημα αλλοδαπού νομικού προσώπου μπορεί να φορολογηθεί στο επίπεδο του μετόχου (Έλληνα φορολογικού κατοίκου) με ανώτατο συντελεστή 33% εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεις: το μεγαλύτερο τμήμα των καθαρών εισοδημάτων του νομικού προσώπου (άνω του 30%) να προέρχεται από επενδύσεις ο Έλληνας κάτοικος/μέτοχος να συμμετέχει με ποσοστό άνω του 50% στο κεφάλαιο (ή κέρδη) του αλλοδαπού νομικού προσώπου το νομικό πρόσωπο να εδρεύει σε κράτος με μηδενική ή ουσιωδώς χαμηλή φορολογία νομικών προσώπων 16

17 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες 2/3 Οι κανόνες περί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της Ε.Ε. εκτός αν η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητα του νομικού προσώπου συνιστά επίπλαστη κατάσταση, που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή ελληνικού φόρου. Για τη μη εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων σε εταιρικά οχήματα με έδρα εντός της Ε.Ε. απαιτείται η απόδειξη περί επιδίωξης πραγματικής, γνήσιας οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας (με άλλα λόγια, απαιτείται πραγματική φυσική υπόσταση στην αλλοδαπή χώρα της ΕΕ με πραγματικά γραφεία, υπαλληλικό προσωπικό και εξοπλισμό αναλογικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας) 17

18 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες 3/3 Ελλάδα Κύριες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κανόνων περί ΕΑΕ (1-3): Εκτός Ε.Ε. Holding Company 1. Συμμετοχή > 50% Άμεσα ή έμμεσα Εταιρεία Επενδύσεων 2. Εταιρικός φόρος 13% 3. Μη διανεμηθέν εισόδημα από επενδύσεις Κοινές μετοχές 18

19 Γενική Διάταξη κατά της Φοροαποφυγής Πρόκειται για διάταξη με ευρύ πεδίο εφαρμογής. Η διάταξη αυτή επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να αγνοούν κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου τεχνητές διευθετήσεις που αποβλέπουν σε αποφυγή φορολόγησης, δηλαδή οποιαδήποτε πράξη, συμφωνία ή συναλλαγή στερείται εμπορικής ή οικονομικής ουσίας. Για τη στοιχειοθέτηση της ύπαρξης «τεχνικών» διευθετήσεων, οι φορολογικές αρχές: Προβαίνουν σε εκτίμηση περί της ύπαρξης ή μη πραγματικής οικονομικής ή επιχειρηματικής ουσίας των εν λόγω διευθετήσεων Συγκρίνουν το ύψος του φόρου που οφείλεται λόγω της ύπαρξης της υπό εξέταση διευθέτησης με τον φόρο που θα οφειλόταν, αν η εν λόγω διευθέτηση απουσίαζε 19

20 Περιουσιολόγιο

21 Περιουσιολόγιο Το Περιουσιολόγιο εισήχθη στην ελληνική νομοθεσία το 2010 δυνάμει του Ν. 3842/2010, ωστόσο δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί καθώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν εξέδωσε ποτέ τις απαιτούμενες εγκυκλίους για την εφαρμογή του Η νέα Κυβέρνηση έχει εκδηλώσει επανειλημμένα την πρόθεσή της να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του Περιουσιολογίου (π.χ. συμπεριλαμβάνοντας και τους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς) και παράλληλα να προχωρήσει άμεσα σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια για την ενεργοποίησή του 21

22 Trusts & Foundations

23 Μεταχείριση Trust σε άλλες χώρες Μεταβίβαση Περιουσίας Αποβίωση Settlor Διανομές Γαλλία Χωρίς φόρο Φόρος κληρονομιάς Φόρος δωρεάς επί του Κεφαλαίου Φόρος εισοδήματος επί των εσόδων Γερμανία Χωρίς φόρο Χωρίς φόρο Φόρος δωρεάς και πιθανώς φόρος εισοδήματος Ιταλία Φόρος δωρεάς Φόρος εισοδήματος Χωρίς φόρο 23

24 Σχήματα Trust Settlor Trust Trustee(s) Beneficiaries Μέρισμα 10% φόρος Κεφάλαιο «πόθεν έσχες» φόρος δωρεάς φόρος δωρεάς 24

25 Σχήματα Foundation Foundation Founder Council Beneficiaries Μέρισμα 10% φόρος Κεφάλαιο «πόθεν έσχες» φόρος δωρεάς φόρος δωρεάς 25

26 Μεθοδολογία Φορολογικών Ελέγχων Φυσικών Προσώπων

27 Δομή Ελεγκτικού Μηχανισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Εποπτεία φορολογικών ελέγχων με ποινική διάσταση Δεν υπόκειται στο τραπεζικό απόρρητο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΔΟΕ ΚΕΦΟΜΕΠ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΟΥ Εποπτεία Ιεραρχία 27

28 Υποθέσεις υπό Έλεγχο Λίστα «Μεγαλοκαταθετών» Λίστα εμβασμάτων προς το εξωτερικό Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ελέγχονται οι τραπεζικές καταθέσεις και κινήσεις άνω των όπως απεικονίζονται σε 65 CD (αρμοδιότητα ΣΔΟΕ / ΚΕΦΟΜΕΠ) Ελέγχονται τα τραπεζικά εμβάσματα προς την αλλοδαπή των ετών (αρμοδιότητα ΚΕΦΟΜΕΠ) «Λίστα Λαγκάρντ» Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ελέγχονται τα στοιχεία του ελβετικού τραπεζικού λογαριασμού και οι ελληνικοί τραπεζικοί λογαριασμοί των προσώπων που εμφανίζονται στη «λίστα» (αρμοδιότητα ΣΔΟΕ/ΚΕΦΟΜΕΠ/ΔΟΥ) 28

29 Συμβάσεις Ανταλλαγής Πληροφοριών Αυτόματη ανταλλαγή Αυθόρμητη ανταλλαγή Ανταλλαγή κατόπιν αιτήματος Προκαθορισμένο περιεχόμενο πληροφοριών χωρίς προηγούμενο αίτημα Σήμερα ισχύει για εισοδήματα από τόκους, μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβές μελών ΔΣ κλπ. Σχεδιάζεται από τον ΟΟΣΑ ανταλλαγή σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών από το 2016 Πληροφορίες από φορολογικό ή άλλο έλεγχο στη χώρα αποστολής με ενδιαφέρον για τη χώρα λήψης Προϋποθέτει αίτημα για συγκεκριμένο φορολογούμενο όχι «αλίευση» πληροφοριών ( fishing expedition ) κατόπιν εξάντλησης των πληροφοριών από εσωτερικές πηγές 29

30 Εργαλεία συνεργασίας σε φορολογικά θέματα με την Ελβετία Αυτόματη ανταλλαγή Ανταλλαγή κατόπιν αιτήματος Αυθόρμητη ανταλλαγή Αναμένεται από το έτος 2017 Επιλογή εξαίρεσης υπό το πρίσμα της EUSD Ναι Όχι 30

31 Έλεγχοι μέσω τραπεζικών λογαριασμών Εισαγωγική ΑΕ μέρισμα 2006 Τράπεζα Α Τράπεζα Δ εμβάζεται αλλοδαπή Grey Holdings Inc 2008 Τράπεζα Β

32 Καταλογισμός Φόρου 2008 Προσαύξηση Περιουσίας Φορολογικός Συντελεστής Κύριος Φόρος Ευρώ % Ευρώ Πρόσθετος Φόρος 120% Δεν προβλέπεται συμβιβασμός Σύνολο Φορολογικής Επιβάρυνσης Ευρώ Ευρώ

33 Έλεγχοι «Λίστας Λαγκάρντ» 2007 Τραπεζικός Λογαριασμός Ευρώ 1,6 εκ. 1 εκ Φορολογική Δήλωση Ευρώ 1,6 εκ. Τραπεζικός Λογαριασμός 33

34 Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου Κλήση για παροχή εξηγήσεων Έναρξη φορολογικού ελέγχου 5νθήμερη προθεσμία προς υποβολή στοιχείων Προσδιορίζεται φόρος επί πιστώσεων από «άγνωστη αιτία» Έκδοση προσωρινής πράξης Προθεσμία 20 ημερών για δικαιολόγηση των πιστώσεων Οριστικοποιείται ο καταλογισμός φόρου επί εισοδήματος από άγνωστη αιτία Έκδοση οριστικής πράξης Καταβολή 50% φόρου Ενδικοφανής Προσφυγή στη ΔΕΔ (30νθήμερη προθεσμία) Απόφαση εντός 3μηνου Μη έκδοση απόφασης = σιωπηρή απόρριψη Προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) Προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων (30νθήμερη προθεσμία) Προσδιορισμός δικασίμου μετά από 6μηνο (Εφετείο) ή 4 έτη (Πρωτοδικείο) Προσφυγή στα Διοικητικά δικαστήρια Απορριπτική απόφαση: αναζητείται το υπόλοιπο 50% Θετική απόφαση: επιστρέφεται το καταβληθέν 50% 34

35 Άμυνα φορολογουμένου κατά περίπτωση Πλήρης απόδειξη για τη ροή των ελεγχόμενων ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε βάθος χρόνου Αμφισβήτηση του ισχυρισμού περί προέλευσης χρηματικών ποσών από «άγνωστη αιτία» Επίκληση διατάξεων περί παραγραφής Επίκληση περί μη αναδρομικότητας διατάξεων για προσαύξηση περιουσίας (άρθρο 15 3 Ν. 3888/2010) και για μεθοδολογία «έμμεσων τεχνικών ελέγχου» μέσω τραπεζικών καταθέσεων (άρθρο 4 14 του Ν. 4038/2012) 35

36 Σας ευχαριστούμε

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013

Tax Bulletin. Ιανουάριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Ιανουάριος 2013 Στις 11.01.2013 ψηφίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευσή του στο ΦΕΚ). Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που επέρχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Απρίλιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013

Greece RSM. Tax Alert Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ. Ιανουάριος 2013 RSM Greece Tax Alert Ιανουάριος 2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος φορολογικός νόμος ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αθήνα, Ιούνιος 2015 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3943/2011 ΦΕΚ Α 66 31-03 03-2011 Καταπολέµησητης τηςφοροδιαφυγής φοροδιαφυγής, στελέχωσητων τωνελεγκτικών ελεγκτικώνυπηρεσιών καιάλλες άλλεςδιατάξεις διατάξειςαρµοδιότητας αρµοδιότητας ΥπουργείουΟικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3522/22-12-2006 (ΦΕΚ 276 Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πτυχιούχος ΑΒΣΘ Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών Συγγραφέας φορολογικού δικαίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Tax Flash. «Επενδυτικά. εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και. άλλες διατάξεις» Α. Φυσικά Πρόσωπα. Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Tax Flash «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Απρίλιος 2013 Στις 26.3.2013 ψηφίστηκε ο νέος νόμος «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί προλόγου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,.. Σελίδες 3-5 Β) Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Σελίδες 5-7 Γ) Εισόδημα από κεφάλαιο και Σελίδες 7-9 Δ) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα