Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3516 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ιεύθυνση : Kότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Στέλιος Μαυρακάκης Τηλέφωνο : FAX : E mail : Ιστοσελ. : Θέµα: ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. CPV : Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνουµε ότι µε την αριθ. 3307/ Απόφασή µας.(α Α: ΒΙΦ ΙΜΞ-ΖΑ2) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. και διάρκεια (1) ένα έτος από 01/7/2014 έως 30/6/2015. Προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία µας (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 1 ος όροφος Γραφείο 101) µέχρι την 30η ΜΑΪΟΥ 2014 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα πµ. που θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός. ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙ ΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές θα αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπως αναφέρονται αναλυτικά στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα Συνεταιρισµοί Κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών ΑΡΘΡΟ 3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για δύο (2) µήνες, από την επόµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι έως και την Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Οι προσφορές αποστέλλονται στην ιεύθυνση ιοικητικού της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων - όροφος 1 ος, γραφείο 101), µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού Η προσφορά υποβάλλεται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι γραµµένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε αντίγραφο το οποίο θα αριθµούνται µε αύξοντα αριθµό όλες του οι σελίδες Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 4.4 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα ικαιολογητικά & Υπεύθυνες ηλώσεις, όπως αναφέρονται στην Άρθρο 5 της παρούσης Προκήρυξης και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω µεγάλου όγκου, δεν µπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 4.6 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.7 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.8 Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλλει προσφορά µόνο σε ένα σχήµα, αλλιώς απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχηµάτων στα οποία συµµετέχει. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ», Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία: 5.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του ιαγωνισµού. 5.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο έχων Ατοµική Επιχείρηση, οι ιαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος των Α.Ε., ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού, καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (20). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (22). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (24) ε) κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας στ) τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας 5.3 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 5.4 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρικά) ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 5.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 5.6 Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παραγράφων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 & Οι Επιχειρήσεις / Εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης / εταιρείας. εν της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από ιαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 34 & 39 του Π.. 118/2007. Ή της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού για ορισµένο χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να δηλώνεται και το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 5.8 Η χρηµατοοικονοµική και πιστοληπτική ικανότητα του προµηθευτή, αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Ισολογισµό ή απόσπασµα ισολογισµού των τριών (3) τελευταίων ετών, στις περιπτώσεις που η δηµοσίευσή του είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί Εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. β) Υπεύθυνη ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο 3

4 της σύµβασης κατά τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους του ιαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε την παρούσα ανάθεση, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά τον νόµο τριών (3) ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. γ) Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρηση. δ) Οι εταιρείες / επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν αθροιστικά για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων ετών, κέρδη, αλλιώς η προσφορά τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.9 H τεχνική ικανότητα του προµηθευτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων αναθέσεων υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας που της κατακυρώθηκαν κατά το προηγούµενο έτος µε µνεία για κάθε ανάθεση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο ηµόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Η ικανότητα ανάθεσης αποδεικνύεται: Εάν ο αποδέκτης είναι ηµόσια Αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά µε Υπεύθυνη ήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό του προµηθευτή. β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την ορθή λειτουργία των διαδικασιών (πχ. ISO9001/2000 ή ισοδύναµα) Συµµετέχοντες οι οποίοι µετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι ικανοί για την ανάθεση, αποκλείονται µε αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Οι προσφέροντες «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» πρέπει να καταθέσουν µέσα στον φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αντίγραφο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας εφόσον δεσµεύονται από την σύµβαση Οι προσφέροντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, «EΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟKΛΕΙΣΜΟΥ», να αναφέρουν & να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα εξής στοιχεία: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων, β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, γ) Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζόµενων, ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νοµίµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι Στη σύµβαση που θα συνάψει η Υπηρεσία µας µε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβος), θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία ά έως ε της παραγράφου 5.12, καθώς και ο ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η επιβολή δεύτερης κύρωσης 4

5 στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: α) στην καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) µήνες µέχρι τρία (3) έτη ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση της οικονοµικής ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνέπεια της παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του αριθµού των εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της επιχείρησης Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρους του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας προσφορές, που έχουν αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά, ανακριβής Υπεύθυνες ηλώσεις ή δεν περιέχουν όλα όσα ζητούνται από το παρόν Άρθρο Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998, υποβάλλει σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 & 5.5,και συγκεκριµένα: Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α.Α. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΩΡΟ ΟΚΙΑ, ΑΠΑΤΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΕΥ ΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΑΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ ΜΗ ΕΝ ) ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 5

6 ΚΑΤΑ ΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΗ (ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΑ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ MΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ 6. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΟ Ι Α ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Α.Φ.Μ., ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΛ). ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ 6

7 Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΩΡΟ ΟΚΙΑ, ΑΠΑΤΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΕΥ ΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΑΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ ΜΗ ΕΝ ) ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. ΠΤΩΧΕΥΣΗ (ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΑ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3. ΚΑΤΑ ΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ MΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 7

8 4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 5. ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ 10 ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΟ Ι Α ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (Οικονοµικό, Γεωτεχνικό, Επαγγελµατικό κλπ.) Γ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε έναν που συµµετέχει στην Ένωση. β) Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας Για τον προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, που είναι εγκατεστηµένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ή τρίτη χώρα, στην 8

9 περίπτωση που βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή του, ότι δεν εκδίδεται κάποιο από τα προαναφερόµενα έγγραφα ή πιστοποιητικά (της παραγράφου 5.19) ή το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις (της παραγράφου 5.19), αυτό πρέπει να αντικαθίσταται µε Υπεύθυνη ήλωση του προσφέροντα, που γίνεται ενώπιον αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής, ή Συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά άνω Υπεύθυνη ήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα ή πιστοποιητικά και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις Στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» µε κεφαλαία γράµµατα Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Τα στοιχεία του αποστολέα 5.21 Η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ορίζεται µε την πρόσκληση της παραγράφου 5.19, η οποία αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή µε τηλεοµοιοτυπία Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», λαµβάνουν γνώση µε την πρόσκληση της παραγράφου 5.19 και δύναται να είναι παρόντες κατά την διαδικασία ανοίγµατος του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν µέχρι και δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµέρα αποσφράγισης του Όταν ο προµηθευτής, ο οποίος προσφέρει την «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ». Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, τότε ο διαγωνισµός µαταιώνεται Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη ήλωση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3, 5,4 & 5.5, καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η Εγγύηση Συµµετοχής του µειοδότη Στην περίπτωση που δεν προσκοµιστούν εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.19 καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η Εγγύηση Συµµετοχής του µειοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Το κριτήριο για την κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών είναι η ΧαµηλότερηΤιµή. 6.2 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 6.4 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 6.5 Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 9

10 6.6 Αν κάποια προσφορά η οποία έχει κατατεθεί στο διαγωνισµό, κατά την αξιολόγηση βρεθεί ασυνήθιστα χαµηλή, σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή την εξετάζει σύµφωνα µε το Π.. 118/2007 και τον Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3707/2008 πριν την απορρίψει. 6.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παραβιάζει τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή τα νόµιµα κατώτατα όρια µισθού υπαλλήλων που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.11τουπρώτου άρθρου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ 222Α / ), αλλά και γενικά το σύνολο της εργατικής νοµοθεσίας, για τους υπαλλήλους που θα απασχολήσει για την ασφάλεια φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. 6.8 Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των Προσφορών προκύψει παραβίαση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή των νόµιµων κατώτατων ορίων µισθού υπαλλήλων που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.11τουπρώτου άρθρου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ 222 Α / ), θα απορρίπτεται η προσφορά του εν λόγω προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΙΜΕΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7.1 Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και η δε συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 7.2 Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να δίνεται µε σαφήνεια, ανά µήνα και συνολικά για δώδεκα (12) µήνες, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7.3 Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τους υποβάλλοντες την προσφορά στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποβάλλοντες την προσφορά υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 7.4 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: Τιµές µε κρατήσεις υπέρ τρίτων και µε κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η ανάθεση. 7.5 Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 7.6 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής δεν γίνεται αποδεκτή. 7.7 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία της ανάθεσης: Βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε όπου υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε τoν αύξοντα αριθµό εγγραφής 315 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών της υπηρεσίας. (Α Α: ΒΙΦ2ΙΜΞ-Ρ Ρ),και υπόκειται στις νόµιµες για το ηµόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,072%. Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείτε για µεν τις εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 8,00% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για δε τις αλλοδαπές ότι ισχύει στην χώρα που έχουν την έδρα τους, και σε κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύµβασης υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί µε τη παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΗ 8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσµίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού κατακυρώθηκε σ αυτόν και τον καλεί για την προσκόµιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύµβασης. 8.2 Η Σύµβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης µε την µορφή που ορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ιεύθυνση ιοικητικού. 10

11 8.3 Η Σύµβαση καθίσταται δεσµευτική για αµφότερους τους συµβαλλόµενους µε την υπογραφή της από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 8.4 Αν ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκοµίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο µε ολική ή µερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. 8.5 Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή µπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας µε Φ.Π.Α., ήτοι 3.690,00. Η Εγγυητική πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 9.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής Συµβατικής Αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.1 Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τόπος Παροχής των υπηρεσιών είναι το κτίριο της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1Α & Πατησίων 70, ΑΘΗΝΑ). ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 11.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή που θα ορισθεί µε την απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΛΗΡΩΜΗ 12.1 Οι πληρωµές γίνονται σε ΕΥΡΩ. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει µε την καταβολή του 100% του Συµβατικού Τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών ανά µήνα φύλαξης ασφάλειας του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού Σε περίπτωση που η πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον πάροχο υπηρεσιών. 11

12 12.3 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ακαδηµίας 7, , ΑΘΗΝΑ 2. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Ελευθερίου Βενιζέλου 44 & Χαριλάου Τρικούπη (2 ος όροφος), , ΑΘΗΝΑ 3. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς Αγίου Κωνσταντίνου 3, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, , ΑΘΗΝΑ (Για τη ηµοσίευση στα Οικονοµικά Χρονικά) 5. Σύνδεσµος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λ. Συγγρού 39, , ΑΘΗΝΑ (Για τη ηµοσίευση στα Οικονοµικά Χρονικά) 6. Tµήµα Πληροφορικής Η/Υ & Τηλ/νιών (Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.) 12

13 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Οι υπηρεσίες αφορούν την φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού στην οδό Κότσικα 1 Α & Πατησιών. 2. Η φύλαξη του κτιρίου θα πραγµατοποιείται σε καθηµερινή 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, 365 ηµέρες το χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών. 3. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα διαρκέσει για δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της υπογραφής της Σύµβασης. Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Για την φύλαξη του κτιρίου θα απασχολούνται καθηµερινά τρία (3) άτοµα, ένα (1) ανά οχτάωρη βάρδια. 2. Κάθε φύλακας απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας εργασίας, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια Αστυνοµική ιεύθυνση. Ακριβή αντίγραφα των αδειών των εργαζοµένων πρέπει να κατατεθούν από τον Ανάδοχο κατά την Υπογραφή της Σύµβασης. 3. Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες φύλαξης ασφάλειας θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή - Εργοδότη & θα γνωστοποιηθεί σε αυτήν από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Αντικατάσταση του προσωπικού φύλαξης µπορεί να γίνει µόνο καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής ή λόγω ανωτέρας βίας µετά από συνεννόηση και αποδοχή και των δύο µερών. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση που επικαλεστεί ανωτέρα βία θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα και να αιτιολογήσει επαρκής την αντικατάσταση του προσωπικού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει το αίτηµα αντικατάστασης του Αναδόχου. 4. Το προσωπικό θα είναι έµπειρο, εξειδικευµένο, άριστα εκπαιδευµένο σε παρόµοιας φύσεως φύλαξη έργων. Θα πρέπει να είναι ικανό για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών µέσα στα όρια που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία και ο σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 5. Το προσωπικό θα είναι Έλληνες πολίτες να έχουν ήθος και σωστό τρόπο συµπεριφοράς. Είναι επιθυµητή η γνώση θεµάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, αντιµετώπισης κινδύνων 13

14 από ηλεκτρικό ρεύµα και διαρροή νερού, παροχής πρώτων βοηθειών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την έναρξη της λειτουργίας της Σύµβασης, να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατάσταση µε τα ονόµατα των εργαζοµένων και του επόπτη φύλαξης που θα απασχολεί και να την ενηµερώνει αυθηµερόν για κάθε αλλαγή που θα γίνεται µε σχετική επιστολή. 7. Το προσωπικό κατά την διάρκεια της υπηρεσίας φύλαξης ασφάλειας πρέπει να είναι ενδεδυµένο µε στολή µε τα διακριτικά της εταιρείας και στο αριστερό ηµιθωράκιο να φέρει κάρτα αναγνώρισης µε την φωτογραφία, το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του. Επίσης, πρέπει να φέρει ασύρµατη συσκευή επικοινωνίας VHF, κινητό τηλέφωνο, επαγγελµατικό φακό ισχυρής δέσµης φωτός και σφυρίχτρα. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να αντικαταστήσει τον φύλακα ή τους φύλακες που εκτελούν πληµµελώς τα καθήκοντά τους, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής. 9. Ο έλεγχος των εισερχοµένων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 10. Το προσωπικό θα καταχωρεί σε «Βιβλίο Επισκεπτών» όσους εισέρχονται στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής. 11. Το προσωπικό να ανοίγει και κλείνει την µηχανοκίνητη κεντρική θύρα εισόδου (πρωί βράδι). 12. Το προσωπικό να ανοίγει την δεύτερη είσοδο κατά την προσέλευση του κοινού. 13. Το προσωπικό να εποπτεύει την έξοδο κινδύνου, ώστε αυτή να είναι πάντα κλειστή. 14. Το προσωπικό να ελέγχει εάν έχουν κλείσει τα εξωτερικά ρολά των παραθύρων, όλων των ορόφων του κτιρίου, µετά την αποχώρηση του προσωπικού της Υπηρεσίας και γενικότερα οτιδήποτε θέµα ασφαλείας του επισηµανθεί από την ιοίκηση κατά την διάρκεια της Σύµβασης. 15. Το προσωπικό θα απαγορεύει την είσοδο σε µικροπωλητές και λοιπά άτοµα που δεν έχουν συναλλαγές µε τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής. 16. Το προσωπικό θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν κατά την αλλαγή της βάρδιας, τόσο ο απερχόµενος όσο και ο αναλαµβάνων καθήκοντα φύλακας, καθώς και η ακριβή ώρα που έγινε η αλλαγή. 17. Το προσωπικό θα ελέγχει τους χώρους του κτιρίου πριν την έναρξη του ωραρίου για να διαπιστωθούν οι όροι ασφαλείας των εγκαταστάσεων και µετά την λήξη του ωραρίου, για να διαπιστωθεί ότι δεν παρέµεινε σε αυτά επισκέπτης και δεν αφέθηκαν επικίνδυνα αντικείµενα 14

15 ή υλικά τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εστίες πυρκαγιάς ή να δηµιουργήσουν άλλα προβλήµατα. 18. Το προσωπικό θα ελέγχει τις παροχές ύδατος και ρεύµατος και σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο πρόβληµα, θα ειδοποιεί άµεσα τις αρµόδιες Υπηρεσίες, καθώς και θα γνωστοποιεί άµεσα για το συµβάν την Αναθέτουσα Αρχή. 19. Η τήρηση του απορρήτου σχετικά µε όσα περιέχονται σε γνώση τους (έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες κλπ.) και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή ή τις δραστηριότητές του κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη αυτής. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται να δίνονται πληροφορίες σε οποιονδήποτε σχετικά µε τον χώρο φύλαξης ή άλλα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση. 20. Το προσωπικό θα τηρεί «Βιβλίο Συµβάντων» το οποίο και θα είναι υποχρεωµένο να καταγράφει άµεσα σε αυτό, οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιάζεται. 21. Το προσωπικό υποχρεούται να µάθει να χειρίζεται και να αξιοποιεί τα συστήµατα ελέγχου που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι ενήµερο και εκπαιδευµένο στο σύστηµα πυρόσβεσης και ασφάλειας που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 22. Η εταιρεία µπορεί να υποβάλει γραπτές προτάσεις για την τυχόν βελτίωση ή επαύξηση των µέσων ασφαλείας. 23. Επιµέρους θέµατα που µπορεί να προκύψουν και δεν αναφέρονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, θα συµφωνηθούν κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Αυτά θα είναι τεχνικές λεπτοµέρειες για την φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου και δεν µπορούν να επιφέρουν επιπλέον κόστος για τον Ανάδοχο. 24. Ο ορισµός ειδικευµένου και έµπειρου στελέχους ως επόπτη παρακολούθησης, ο οποίος θα διέρχεται συχνά και σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα από το κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής, θα επιθεωρεί τους φύλακες και θα ενηµερώνει αυτή για τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν. 25. Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας από τον Ανάδοχο σε τρίτους υπεργολαβικά, απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 26. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της Σύµβασης. 27. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο. Σ.Μ./ 2014 Ανάθεσης «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού από την εταιρεία «..» καθαρής αξίας. Αθήνα σήµερα στις. του δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014), ηµέρα και στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70), οι υπογράφοντες: 1. ηµήτριος Κυριτσάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, νόµιµος εκπρόσωπος του ηµοσίου και έχοντας υπ όψη την αριθ. απόφαση, για την Έγκριση Αποτελέσµατος του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για τις ανάγκες της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 2. ΕΤΑΙΡΙΑ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ), που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.. µε Α..Τ... Α.Τ. σύµφωνα µε το αριθ.. συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: α) Ανάθεση Περιγραφή Τιµή - Κρατήσεις ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους και µε την ως άνω ιδιότητά του, που θα ονοµάζεται στο εξής για συντοµία «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ», αναθέτει στο δεύτερο, που θα ονοµάζεται στο εξής για συντοµία «ΑΝΑ ΟΧΟΣ», την ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εδρεύει στην οδό Κότσικα 1 α & Πατησίων 70, 10434, Αθήνα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις Συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Η συνολική αξία των υπηρεσιών ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των µε Φ.Π.Α. Η τιµή των υπηρεσιών ανάθεσης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος ανά µήνα που είναι σταθερές και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να τις αλλάξει για καµία αιτία. β) Κρατήσεις - Φόρος Η καθαρή αξία των υπηρεσιών ανάθεσης υπόκειται στις νόµιµες για το ηµόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,072%. 16

17 Κατά την εξόφληση της αξίας των υπηρεσιών ανάθεσης θα παρακρατηθεί φόρος 8,00%, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. Κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύµβασης υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί µε τη παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της Σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες από 01/7/2014 έως 30/6/2015. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Όπως αναφέρεται στις Συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών, αναλυτικά αναφέρονται στις Συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. Ο Ανάδοχος συµφωνεί και αποδέχεται ότι, σε περίπτωση µεταστέγασης των υπηρεσιών του Εργοδότη το έργο θα εκτελείται στο χώρο µεταστέγασης, µε τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Η Επιτροπή Παραλαβής ιαπίστωσης των υπηρεσιών θα δείξουν, για λογαριασµό του Εργοδότη, στο προσωπικό του Αναδόχου τους προς φύλαξη χώρους του κτιρίου. Ο Εργοδότης ορίζει έναν υπεύθυνο για το κτίριο, το όνοµα του οποίου θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο, προκειµένου να συνεργάζεται µε το προσωπικό φύλαξης του Αναδόχου για την αντιµετώπιση και επίλυση τυχόν προβληµάτων.. Ο Εργοδότης οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί, προκειµένου να επιτευχθεί η προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών. 17

18 ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παραβιάζει τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή τα νόµιµα κατώτατα όρια µισθού υπαλλήλων που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.11τουπρώτου άρθρου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ 222Α / ), αλλά και γενικά το σύνολο της εργατικής νοµοθεσίας, για τους υπαλλήλους που θα απασχολήσει για την ασφάλεια φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρο Χριστουγέννων & Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του Ι.Κ.Α. & των επικουρικών ταµείων και κάθε άλλη εισφορά υπέρ του προσωπικού φύλαξης ασφάλειας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους του προβλεπόµενους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολεί για την φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ορίζει µε τέτοιο τρόπο τα πρόσωπα που θα καλύψουν τις βάρδιες, ούτως ώστε να µην χρησιµοποιείται κάποιος ή κάποιο φύλακες αποκλειστικά για τις πρωϊνές ή απογευµατινές ή βραδινές βάρδιες. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει κατά την σύναψη της σύµβασης τα εξής στοιχεία: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων, β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, γ) Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζόµενων, ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επιπροσθέτως, οφείλει να προσκοµίσει στην κατά την σύναψη της σύµβασης αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση ενός ή περισσοτέρων από τους όρους του παρόντος Άρθρου, θα καταγγέλλεται η Σύµβαση ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή - διαπίστωσης των υπηρεσιών θα γίνεται εντός 15 ηµερών από την ηµέρα συµπλήρωσης κάθε Συµβατικού µήνα και για το σύνολο των δώδεκα(12) µηνών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 27 του Π.. 118/2007. Η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει Πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσίες του Ανάδοχου είναι ποιοτικά και ποσοτικά σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στη Σύµβαση. 18

19 Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρει στο πρακτικό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν και τους λόγους απόρριψης. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις Συµβατικές του Υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόµενες από το Άρθρο 34 του Π.. 118/2007 προβλεπόµενες κυρώσεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος λόγω υπαιτιότητας του Εργοδότη Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Η παρούσα Σύµβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων δεν µπορούν να εκχωρηθούν ή να µεταβιβαστούν σε τρίτους, καθ οιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Εργοδότης χωρίς να αλλάξει το αντικείµενο της Σύµβασης µπορεί σε συµφωνία µε τον Ανάδοχο, να τροποποιήσει µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των µε Φ.Π.Α. - βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε και η πληρωµή της αξίας αυτών θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά κάθε Συµβατικού µήνα µετά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή - ιαπίστωση και βάσει των σχετικών δικαιολογητικών (πρωτόκολλο παραλαβής, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.). 19

20 ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Συνοµολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στη παρούσα Σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερµηνεία των όρων της παρούσας Σύµβασης, καθώς και από την διεπόµενη από την παρούσα Σύµβαση σχέση, διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο και αρµόδια για την επίλυση τους θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία την αριθ.. Εγγυητική Επιστολή της. των.. (λήξης.. /. /2015) για την Καλή Εκτέλεση των Όρων της παρούσας Σύµβασης, η οποία θα επιστραφεί µετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασµών. Αφού συµφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, τα οποία βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν, έλαβε δε έκαστος από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ... 20

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 15-5 - 2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3516 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές.

Προσφορές για τµήµα των υπό προµήθεια ειδών γίνονται δεκτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 2516 Μυτιλήνη, 21 Μαΐου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3836562 FAX: 210-3828028 e-mail: research@asfa.gr - web site: www.asfa.gr Αθήνα 21/2/2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7807 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001536085 2013-07-09

13PROC001536085 2013-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2382350522 FAX: 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000 πλέον ΦΠΑ 23%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000 πλέον ΦΠΑ 23% ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 997475133 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124936201000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003362911 2015-11-24

15PROC003362911 2015-11-24 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.24 13:25:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΒΧΡΙΜΞ-ΑΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΠΥ 1/16) ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC

(ΦΠΥ 1/16) ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC ΑΔΑ: 716Ω4691ΩΓ-Κ90 ΑΔΑΜ:16PROC003780809 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/02/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.πρωτ.Γ99/ΠΥ4/423 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα