Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3516 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ιεύθυνση : Kότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Στέλιος Μαυρακάκης Τηλέφωνο : FAX : E mail : Ιστοσελ. : Θέµα: ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. CPV : Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνουµε ότι µε την αριθ. 3307/ Απόφασή µας.(α Α: ΒΙΦ ΙΜΞ-ΖΑ2) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. και διάρκεια (1) ένα έτος από 01/7/2014 έως 30/6/2015. Προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία µας (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 1 ος όροφος Γραφείο 101) µέχρι την 30η ΜΑΪΟΥ 2014 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα πµ. που θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός. ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙ ΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές θα αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπως αναφέρονται αναλυτικά στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα Συνεταιρισµοί Κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών ΑΡΘΡΟ 3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για δύο (2) µήνες, από την επόµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι έως και την Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Οι προσφορές αποστέλλονται στην ιεύθυνση ιοικητικού της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων - όροφος 1 ος, γραφείο 101), µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού Η προσφορά υποβάλλεται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι γραµµένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε αντίγραφο το οποίο θα αριθµούνται µε αύξοντα αριθµό όλες του οι σελίδες Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 4.4 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα ικαιολογητικά & Υπεύθυνες ηλώσεις, όπως αναφέρονται στην Άρθρο 5 της παρούσης Προκήρυξης και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω µεγάλου όγκου, δεν µπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 4.6 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.7 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.8 Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλλει προσφορά µόνο σε ένα σχήµα, αλλιώς απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχηµάτων στα οποία συµµετέχει. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ», Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία: 5.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του ιαγωνισµού. 5.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο έχων Ατοµική Επιχείρηση, οι ιαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος των Α.Ε., ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού, καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (20). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (22). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (24) ε) κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας στ) τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας 5.3 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 5.4 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρικά) ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 5.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 5.6 Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παραγράφων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 & Οι Επιχειρήσεις / Εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης / εταιρείας. εν της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από ιαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 34 & 39 του Π.. 118/2007. Ή της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού για ορισµένο χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να δηλώνεται και το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 5.8 Η χρηµατοοικονοµική και πιστοληπτική ικανότητα του προµηθευτή, αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Ισολογισµό ή απόσπασµα ισολογισµού των τριών (3) τελευταίων ετών, στις περιπτώσεις που η δηµοσίευσή του είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί Εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. β) Υπεύθυνη ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο 3

4 της σύµβασης κατά τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους του ιαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε την παρούσα ανάθεση, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά τον νόµο τριών (3) ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. γ) Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρηση. δ) Οι εταιρείες / επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν αθροιστικά για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων ετών, κέρδη, αλλιώς η προσφορά τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.9 H τεχνική ικανότητα του προµηθευτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων αναθέσεων υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας που της κατακυρώθηκαν κατά το προηγούµενο έτος µε µνεία για κάθε ανάθεση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο ηµόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Η ικανότητα ανάθεσης αποδεικνύεται: Εάν ο αποδέκτης είναι ηµόσια Αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά µε Υπεύθυνη ήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό του προµηθευτή. β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την ορθή λειτουργία των διαδικασιών (πχ. ISO9001/2000 ή ισοδύναµα) Συµµετέχοντες οι οποίοι µετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι ικανοί για την ανάθεση, αποκλείονται µε αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Οι προσφέροντες «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» πρέπει να καταθέσουν µέσα στον φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αντίγραφο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας εφόσον δεσµεύονται από την σύµβαση Οι προσφέροντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, «EΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟKΛΕΙΣΜΟΥ», να αναφέρουν & να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα εξής στοιχεία: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων, β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, γ) Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζόµενων, ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νοµίµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι Στη σύµβαση που θα συνάψει η Υπηρεσία µας µε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβος), θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία ά έως ε της παραγράφου 5.12, καθώς και ο ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η επιβολή δεύτερης κύρωσης 4

5 στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: α) στην καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) µήνες µέχρι τρία (3) έτη ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση της οικονοµικής ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνέπεια της παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του αριθµού των εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της επιχείρησης Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρους του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας προσφορές, που έχουν αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά, ανακριβής Υπεύθυνες ηλώσεις ή δεν περιέχουν όλα όσα ζητούνται από το παρόν Άρθρο Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998, υποβάλλει σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 & 5.5,και συγκεκριµένα: Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α.Α. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΩΡΟ ΟΚΙΑ, ΑΠΑΤΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΕΥ ΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΑΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ ΜΗ ΕΝ ) ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 5

6 ΚΑΤΑ ΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΗ (ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΑ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ MΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή Ο Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ 6. ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΟ Ι Α ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΠΛΗΡΗ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Α.Φ.Μ., ΑΡΙΘΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Η ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΛ). ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ 6

7 Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Α.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΩΡΟ ΟΚΙΑ, ΑΠΑΤΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΕΚΒΙΑΣΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΕΥ ΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΑΣ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΦΥΓΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΕΙΞΗ ΜΗ ΕΝ ) ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 2. ΠΤΩΧΕΥΣΗ (ΤΕΛΕΣΙ ΙΚΑ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. & Ε.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3. ΚΑΤΑ ΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ Ε ΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ MΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) Ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Ε.Π.Ε.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΡΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ 7

8 4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 5. ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΗΤΡΩΟ Α.Ε.) ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ 10 ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΜΟ Ι Α ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ Α ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (Οικονοµικό, Γεωτεχνικό, Επαγγελµατικό κλπ.) Γ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε έναν που συµµετέχει στην Ένωση. β) Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας Για τον προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, που είναι εγκατεστηµένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ή τρίτη χώρα, στην 8

9 περίπτωση που βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή του, ότι δεν εκδίδεται κάποιο από τα προαναφερόµενα έγγραφα ή πιστοποιητικά (της παραγράφου 5.19) ή το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις (της παραγράφου 5.19), αυτό πρέπει να αντικαθίσταται µε Υπεύθυνη ήλωση του προσφέροντα, που γίνεται ενώπιον αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής, ή Συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά άνω Υπεύθυνη ήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα ή πιστοποιητικά και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις Στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» µε κεφαλαία γράµµατα Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Τα στοιχεία του αποστολέα 5.21 Η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ορίζεται µε την πρόσκληση της παραγράφου 5.19, η οποία αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή µε τηλεοµοιοτυπία Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», λαµβάνουν γνώση µε την πρόσκληση της παραγράφου 5.19 και δύναται να είναι παρόντες κατά την διαδικασία ανοίγµατος του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν µέχρι και δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµέρα αποσφράγισης του Όταν ο προµηθευτής, ο οποίος προσφέρει την «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ». Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, τότε ο διαγωνισµός µαταιώνεται Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη ήλωση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3, 5,4 & 5.5, καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η Εγγύηση Συµµετοχής του µειοδότη Στην περίπτωση που δεν προσκοµιστούν εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.19 καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η Εγγύηση Συµµετοχής του µειοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Το κριτήριο για την κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών είναι η ΧαµηλότερηΤιµή. 6.2 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 6.4 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 6.5 Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 9

10 6.6 Αν κάποια προσφορά η οποία έχει κατατεθεί στο διαγωνισµό, κατά την αξιολόγηση βρεθεί ασυνήθιστα χαµηλή, σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή την εξετάζει σύµφωνα µε το Π.. 118/2007 και τον Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3707/2008 πριν την απορρίψει. 6.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παραβιάζει τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή τα νόµιµα κατώτατα όρια µισθού υπαλλήλων που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.11τουπρώτου άρθρου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ 222Α / ), αλλά και γενικά το σύνολο της εργατικής νοµοθεσίας, για τους υπαλλήλους που θα απασχολήσει για την ασφάλεια φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. 6.8 Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των Προσφορών προκύψει παραβίαση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ή των νόµιµων κατώτατων ορίων µισθού υπαλλήλων που ορίζει η υποπαράγραφος ΙΑ.11τουπρώτου άρθρου του Ν.4093/2012(ΦΕΚ 222 Α / ), θα απορρίπτεται η προσφορά του εν λόγω προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΙΜΕΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7.1 Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και η δε συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 7.2 Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να δίνεται µε σαφήνεια, ανά µήνα και συνολικά για δώδεκα (12) µήνες, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7.3 Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τους υποβάλλοντες την προσφορά στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποβάλλοντες την προσφορά υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 7.4 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: Τιµές µε κρατήσεις υπέρ τρίτων και µε κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η ανάθεση. 7.5 Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 7.6 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής δεν γίνεται αποδεκτή. 7.7 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία της ανάθεσης: Βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε όπου υπάρχει η σχετική πίστωση, σύµφωνα µε τoν αύξοντα αριθµό εγγραφής 315 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών της υπηρεσίας. (Α Α: ΒΙΦ2ΙΜΞ-Ρ Ρ),και υπόκειται στις νόµιµες για το ηµόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,072%. Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείτε για µεν τις εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 8,00% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για δε τις αλλοδαπές ότι ισχύει στην χώρα που έχουν την έδρα τους, και σε κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύµβασης υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί µε τη παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΗ 8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσµίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού κατακυρώθηκε σ αυτόν και τον καλεί για την προσκόµιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύµβασης. 8.2 Η Σύµβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης µε την µορφή που ορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ιεύθυνση ιοικητικού. 10

11 8.3 Η Σύµβαση καθίσταται δεσµευτική για αµφότερους τους συµβαλλόµενους µε την υπογραφή της από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 8.4 Αν ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκοµίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο µε ολική ή µερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. 8.5 Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή µπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας µε Φ.Π.Α., ήτοι 3.690,00. Η Εγγυητική πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 9.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής Συµβατικής Αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.1 Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τόπος Παροχής των υπηρεσιών είναι το κτίριο της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1Α & Πατησίων 70, ΑΘΗΝΑ). ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 11.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή που θα ορισθεί µε την απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΛΗΡΩΜΗ 12.1 Οι πληρωµές γίνονται σε ΕΥΡΩ. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει µε την καταβολή του 100% του Συµβατικού Τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών ανά µήνα φύλαξης ασφάλειας του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού Σε περίπτωση που η πληρωµή του παρόχου υπηρεσιών καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον πάροχο υπηρεσιών. 11

12 12.3 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ακαδηµίας 7, , ΑΘΗΝΑ 2. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Ελευθερίου Βενιζέλου 44 & Χαριλάου Τρικούπη (2 ος όροφος), , ΑΘΗΝΑ 3. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς Αγίου Κωνσταντίνου 3, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, , ΑΘΗΝΑ (Για τη ηµοσίευση στα Οικονοµικά Χρονικά) 5. Σύνδεσµος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λ. Συγγρού 39, , ΑΘΗΝΑ (Για τη ηµοσίευση στα Οικονοµικά Χρονικά) 6. Tµήµα Πληροφορικής Η/Υ & Τηλ/νιών (Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.) 12

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 29 η /2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 29 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. Ε.Κ.Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠ - Ταχ. Δ/νση. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3470 27/11/2014 Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386241 2014-11-06

14PROC002386241 2014-11-06 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Πληροφορίες κ. Μ.Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 06/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23500

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα