προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο : Αναλυτική έκθεση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο : Αναλυτική έκθεση Στις 10 Φεβρουαρίου 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωσή της σχετικά µε τις προκλήσεις πολιτικής και τα δηµοσιονοµικά µέσα της Ένωσης κατά την περίοδο Στις 23 Φεβρουαρίου 2004 ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε την ανακοίνωση στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων. Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση της Προεδρίας να εξεταστεί η ανακοίνωση από την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων. Κατόπιν τούτου το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004 κάλεσε το Συµβούλιο να συνεχίσει τη µελέτη που διεξάγεται από την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) µε στόχο την προετοιµασία µιας αναλυτικής έκθεσης πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου Η ΕΜΑ πραγµατοποίησε αρκετές συνεδριάσεις και συνέστησε επίσης µια ad hoc Οµάδα προκειµένου αυτή να βοηθήσει στην εξέταση ορισµένων ειδικών πτυχών του θέµατος. Στο πέρας αυτής της φάσης των εργασιών, η Προεδρία υποβάλλει συνεπώς την ακόλουθη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο /04 TB/κγ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5 II. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ : ΤΟΜΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 8 (και Μέσα και Διακυβέρνηση) III. ΕΥΕΛΙΞΙΑ 11 IV. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 14 V. ΣΥΝΟΧΗ 17 VI. ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 23 VII. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 26 VIII. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 28 IX. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 31 X. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 33 XI. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 35 XII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VIII Βασικές οικονοµικές παραδοχές Πίνακας αντιστοιχίας για τις ενότητες δαπανών Ενδεικτική κατανοµή των ποσών στα πλαίσια των τοµέων Κατανοµή του Τοµέα 1β Προτεινόµενες ρυθµίσεις για τις περιφέρειες «σταδιακής µείωσης» και τις περιφέρειες «σταδιακής ένταξης» Ενδεικτικοί υπολογισµοί των διοικητικών δαπανών και µεθοδολογία Μεθοδολογία για τις πιστώσεις πληρωµών και προβλέψεις όσον αφορά το Υπόλοιπο προς Εκκαθάριση (ΥΠΕ) Κατάλογος δελτίων που κατάρτισε η ad hoc οµάδα για τις µελλοντικές δηµοσιονοµικές προοπτικές 10219/04 TB/κγ 2

3 Εισαγωγή Ο σκοπός της αναλυτικής έκθεσης υπήρξε διττός : να αποσαφηνίσει τις παραδοχές, τις προβλέψεις και τη γενική φιλοσοφία που διέπουν την ανακοίνωση της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2004 και να παράσχει τη δυνατότητα ανάδρασης για να βοηθηθεί η Επιτροπή κατά την προετοιµασία των νοµοθετικών προτάσεών της. Το πολυετές πρόγραµµα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Δεκέµβριο του 2003 προβλέπει την έγκριση των νέων δηµοσιονοµικών προοπτικών από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του Είναι σαφές ότι µια αναλυτική εξέταση σε αυτό το πρώιµο στάδιο της διαδικασίας δεν µπορεί να προδικάσει τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν ή τις συγκεκριµένες θέσεις των αντιπροσωπιών καθώς θα εξελίσσεται η συζήτηση κατά τη διάρκεια του ερχόµενου έτους. Παράλληλα µε τη γενική αυτή συνεκτίµηση της χρονικής κλιµάκωσης, υφίστανται και συγκεκριµένοι περιορισµοί στα πλαίσια των οποίων πρέπει να διαµορφωθεί η παρούσα έκθεση : Πολλές από τις λεπτοµερείς πληροφορίες, τις οποίες χρειάζεται το Συµβούλιο ώστε να αξιολογήσει σε βάθος τις προτάσεις, θα είναι διαθέσιµες µόνο σε µεταγενέστερο στάδιο, και συγκεκριµένα µετά την παρουσίαση από την Επιτροπή των νοµοθετικών προτάσεών της. Επί της ουσίας, η συζήτηση για τις µελλοντικές δηµοσιονοµικές προοπτικές χαρακτηρίστηκε εξ αρχής από τις διαφορετικές απόψεις µεταξύ των κρατών µελών ως προς το κατάλληλο επίπεδο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προς την ακολουθητέα µεθοδολογία. Η Επιτροπή, µε την υποστήριξη ορισµένων κρατών µελών, ξεκινά από µία αξιολόγηση των κατά την κρίση της αναγκών της διευρυµένης Ένωσης κατά την προσεχή περίοδο, σε συνδυασµό µε τις πολιτικές και τις επί της πολιτικής δεσµεύσεις τις οποίες έχει ήδη αναλάβει το Συµβούλιο. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή εκτιµά ότι οι απαιτούµενες δαπάνες κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου θα ανέλθουν κατά µέσο όρο στο 1,14% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) της ΕΕ για πληρωµές και στο 1,26% για αναλήψεις υποχρεώσεων. Από την άλλη άκρη, όσα κράτη µέλη υποστηρίζουν ένα ανώτατο όριο του 1% για τις δαπάνες προτείνουν µια «εκ των άνω» προσέγγιση, σύµφωνα µε την οποία πρώτα θα συµφωνείται ένα συνολικό ανώτατο όριο στον προϋπολογισµό και εν συνεχεία θα γίνεται η ιεράρχηση των στόχων πολιτικής εντός αυτού του ανωτάτου ορίου κατά την άποψή τους, η προσέγγιση αυτή επιβάλλεται τόσο από τις απαιτήσεις για δηµοσιονοµική πειθαρχία όσο και από τις δηµοσιονοµικές καταστάσεις στο εσωτερικό τους. Οι θέσεις άλλων κρατών µελών κυµαίνονται ανάµεσα στις δύο αυτές προσεγγίσεις. Οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις αναπτύσσονται στα αντίστοιχα τµήµατα της έκθεσης /04 TB/κγ 3

4 Η Προεδρία έχει πλήρη επίγνωση των περιορισµών εντός των οποίων πραγµατοποιήθηκε αυτή η µελέτη. Πιστεύει ωστόσο ότι η διεξοδική ανάλυση του θέµατος θα συµβάλει στην προώθηση µιας ορθολογικής συζήτησης και στην ενηµερωµένη λήψη αποφάσεων καθώς η διαδικασία θα εξελίσσεται. Μολονότι αναµένονται ακόµη να δοθούν πολλές πληροφορίες, η σηµαντική πρόσθετη πληροφόρηση που έδωσε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της µελέτης θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να αξιολογήσουν τις προτάσεις της Επιτροπής. Επίσης, µολονότι στο στάδιο αυτό δεν µπορούν ακόµη να δοθούν οριστικές συνολικές κατευθυντήριες γραµµές, αναµένεται ότι οι απόψεις των κρατών µελών για πολλά συγκεκριµένα θέµατα της παρούσας έκθεσης θα βοηθήσουν την Επιτροπή ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τις προτάσεις της. Μορφή της έκθεσης Κάθε επιµέρους τµήµα της έκθεσης έχει την ίδια µορφή : υπάρχει µια περίληψη των προτάσεων της Επιτροπής όπως αυτές περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση του Φεβρουαρίου, ακολούθως προσδιορίζονται τα κυριότερα θέµατα, εν συνεχεία γίνεται επεξήγηση των προτάσεων στα πλαίσια της αναλυτικής µελέτης, και τέλος συνοψίζονται οι θέσεις των αντιπροσωπιών. Στο τµήµα των συµπερασµάτων, η Προεδρία αναφέρει ορισµένες παρατηρήσεις που βασίζονται σε αυτές τις αρχικές συζητήσεις /04 TB/κγ 4

5 Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή παρουσιάζει ένα δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την επταετία Προτείνει δε τα επόµενα δηµοσιονοµικά πλαίσια να είναι ενδεχοµένως πενταετούς διάρκειας. Η Επιτροπή τονίζει ότι οι προτάσεις της για τα µελλοντικά δηµοσιονοµικά πλαίσια παρουσιάζονται σε συνάρτηση µε τις υπάρχουσες και τις προβλεπόµενες αναλήψεις υποχρεώσεων της Ένωσης. Ειδικότερα, οι προτάσεις αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών µιας Ένωσης 27 κρατών µελών, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Δεκεµβρίου 2003 µε τα οποία καθορίστηκε ο κοινός στόχος της ΕΕ να υποδεχθεί τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία τον Ιανουάριο του 2007 ως µέλη της Ένωσης, εάν είναι έτοιµες προς τούτο. 2. Στις προτάσεις λαµβάνεται περαιτέρω υπόψη ότι υπάρχουν ήδη αναλήψεις υποχρεώσεων για ορισµένους τοµείς. Αυτές µπορούν είτε να προσδιοριστούν ποσοτικά, όπως στην περίπτωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (απορρέουν από τη συµφωνία στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου 2002 όσον αφορά τα ανώτατα όρια των σχετικών µε την αγορά δαπανών και των άµεσων πληρωµών για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 (ΕΕ-25)), είτε να µην προσδιοριστούν ποσοτικά, προκύπτοντας από υπάρχουσες πολιτικές δεσµεύσεις, π.χ. στον τοµέα της Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ή όσον αφορά την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνολογικών καινοτοµιών. 3. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ένωση θα χρειαστεί πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ανερχόµενες κατά µέσο όρο στο 1,26% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας. Οι πιστώσεις πληρωµών που προκύπτουν από αυτές τις αναλήψεις υποχρεώσεων (και από τις αναλήψεις υποχρεώσεων που εκκρεµούν από την περίοδο πριν από το 2007) προβλέπονται να ανέλθουν κατά µέσο όρο στο 1,14% του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το επίπεδο αυτό των πιστώσεων πληρωµών µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εντός του ανωτάτου ορίου του 1,24% του ΑΕΕ που καθορίζεται στην ισχύουσα απόφαση για τους ιδίους πόρους, µε την παραδοχή ότι η ετήσια αύξηση του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 θα είναι κατά µέσο όρο 2,3% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 1. Ωστόσο ένα ανώτατο όριο δαπανών του 1% θα απαιτήσει τη µείωση των αναλήψεων υποχρεώσεων της ΕΕ σε ευρύ φάσµα τοµέων ή, σε διαφορετική περίπτωση την πραγµατοποίηση συστηµατικών περικοπών. 1 Για τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτός ο υπολογισµός της οικονοµικής µεγέθυνσης και της ευαισθησίας στα ανώτατα όρια αυτών των διαφορετικών υπολογισµών, βλ. Παράρτηµα Ι της παρούσας έκθεσης /04 TB/κγ 5

6 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 4. - κατά πόσο, όπως αναφέρει η Επιτροπή, ένα ανώτατο όριο δαπανών του 1,14% είναι αναγκαίο ώστε να µπορέσει η Ένωση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για την περίοδο αυτή ή κατά πόσο, και σε ποιο βαθµό, οι υποχρεώσεις µπορούν να καλυφθούν µε ένα χαµηλότερο ανώτατο όριο (1% ή άλλο), - κατά πόσο θα πρέπει να εφαρµοστεί µια «εκ των άνω» προσέγγιση ή «µια εκ των κάτω» προσέγγιση (δηλαδή εάν το Συµβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα µε τον καθορισµό ενός ανωτάτου ορίου και εν συνεχεία να αποφασίσει για την κατανοµή της χρηµατοδότησης στα πλαίσια αυτού του ανωτάτου ορίου ή, ως εναλλακτική λύση, εάν το Συµβούλιο θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσει τις ανάγκες για την εφαρµογή των πολιτικών και να κατανείµει τη χρηµατοδότηση αναλόγως), - κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει σχέση και εάν ναι, τι είδους σχέση µεταξύ των ρυθµών αύξησης στον προϋπολογισµό της ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισµούς. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 5. Η Επιτροπή παρέσχε µια ανάλυση όσον αφορά τον βαθµό ευαισθησίας των διαφόρων ανωτάτων ορίων δαπανών ανάλογα µε τα διάφορα επίπεδα οικονοµικής µεγέθυνσης (βλ. Παράρτηµα Ι). 6. Η Επιτροπή επισηµαίνει τις ασύµµετρες επιπτώσεις της διεύρυνσης, µε το επίπεδο των αιτηµάτων για πιστώσεις από τον προϋπολογισµό της Ένωσης να υπερβαίνει σε µεγάλο βαθµό την περιορισµένη αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) της Ένωσης. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισµός της Ένωσης δεν είναι λογικό να συγκρίνεται ή να συνδέεται µε το επίπεδο αύξησης στους εθνικούς προϋπολογισµούς. Επιπλέον, από την άποψη της ιστορικής προοπτικής, οι εθνικοί προϋπολογισµοί ως ποσοστό του ΑΕΕ διατηρήθηκαν γενικά σταθεροί κατά την περίοδο από το 1996 έως το 2003, ενώ κατά την ίδια περίοδο ο προϋπολογισµός της Ένωσης µε την ίδια βάση σηµείωσε µείωση. Η Επιτροπή υπογράµµισε ότι οι προτάσεις της λαµβάνουν επίσης υπόψη την προτεινόµενη ένταξη στον προϋπολογισµό του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ 7. Για πολλές αντιπροσωπίες, τα ανώτατα όρια που προτείνει η Επιτροπή αντανακλούν γενικά ανάγκες χρηµατοδότησης που είναι ανάλογες µε τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες της Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και συνεπώς συνιστούν µια κατάλληλη αφετηρία για τη διεξαγωγή συζητήσεων /04 TB/κγ 6

7 8. Ορισµένες αντιπροσωπίες ωστόσο, δεν θεωρούν την ανακοίνωση της Επιτροπής κατάλληλη βάση για τη διατύπωση νοµοθετικών προτάσεων και δεν δέχονται το ανώτατο όριο που προτείνει η Επιτροπή. Πιστεύουν ότι ένα επίπεδο δαπανών που δεν θα υπερέβαινε το 1% του ΑΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών δαπανών στα πλαίσια του ανωτάτου ορίου που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, θα ήταν περισσότερο ευθυγραµµισµένο µε τους γενικούς στόχους της Ένωσης σε ό,τι αφορά τη δηµοσιονοµική πειθαρχία καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες των κρατών µελών στο εσωτερικό τους. Κατά τη γνώµη τους, µια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει ετήσιες αυξήσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ που θα αφήνουν ένα επαρκές περιθώριο για εφαρµογή πολιτικών στη διευρυµένη Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συγκέντρωση των πόρων µέσω µιας αυστηρής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων σε δράσεις για τις οποίες θα µπορεί να καταδειχθεί µε σαφήνεια η προστιθέµενη αξία τους. 9. Άλλες αντιπροσωπίες ευνοούν µια ανοικτή προσέγγιση, δίδοντας έµφαση στο στάδιο αυτό στο να εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο οι προτεινόµενες δαπάνες δικαιολογούνται σε σχέση µε τις φιλοδοξίες της Ένωσης, αντί να καθορίζεται αυθαίρετα το συνολικό µέγεθος του δηµοσιονοµικού πλαισίου. Μια τέτοια προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει σε ένα ποσοστό ευρισκόµενο κάπου µεταξύ του προβλεπόµενου από την Επιτροπή και του ποσοστού του 1% που επιδιώκεται από αρκετές αντιπροσωπίες. 10. Μερικές αντιπροσωπίες παρότρυναν την Επιτροπή να παρουσιάσει µια σειρά εναλλακτικών σεναρίων µε διαφορετικά ανώτατα όρια και να επιδείξει πώς θα λειτουργούσαν οι προτεραιότητες εντός των διαφόρων αυτών ανώτατων ορίων. 11. Οι αντιπροσωπίες είναι διχασµένες ως προς το πώς θα µπορούσε να προχωρήσει το Συµβούλιο στην περίπτωση που απαιτηθούν περικοπές. Μερικές αντιπροσωπίες, όπως αναφέρεται, πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνει ιεράρχηση προτεραιοτήτων στις πολιτικές, µε βάση τις εκτιµήσεις περί προστιθέµενης αξίας. Άλλες αντιπροσωπίες υποστήριξαν ότι εάν χρειάζονται περικοπές, θα πρέπει αυτές να εφαρµοστούν συστηµατικά. Αρκετές αντιπροσωπίες σηµείωσαν ότι οι δαπάνες για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και τη Συνοχή προβλέπονται στη Συνθήκη. Ορισµένες αντιπροσωπίες τόνισαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επιτυχή ένταξη των νέων κρατών µελών /04 TB/κγ 7

8 12. Χωρίς να προδικάζονται οι αντίστοιχες θέσεις τους σχετικά µε τα επίπεδα δαπανών, καµία αντιπροσωπία δεν αµφισβήτησε το ανώτατο όριο του 1,24% του ΑΕΕ για τους ιδίους πόρους το οποίο προβλέπεται στην απόφαση για τους ιδίους πόρους. Ωστόσο, µερικές αντιπροσωπίες επισήµαναν τον κίνδυνο υπέρβασης του ανωτάτου ορίου του 1,24% εάν το προβλεπόµενο επίπεδο δαπανών διατηρηθεί αλλά η µέση ετήσια οικονοµική µεγέθυνση είναι µικρότερη του 2,3% που υπολογίζει η Επιτροπή. 13. Επικράτησε συναίνεση ότι ναι µεν η προτεινόµενη επταετής διάρκεια για το νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο µπορεί να εγκριθεί ως βάση προς συζήτηση, τούτο όµως παραµένει σηµείο προς περαιτέρω εξέταση σε µεταγενέστερο στάδιο. II. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ : ΤΟΜΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (και Μέσα και Διακυβέρνηση) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14. Η Επιτροπή προτείνει να γίνει ουσιαστική τροποποίηση της διάρθρωσης των σηµερινών δηµοσιονοµικών προοπτικών, µε τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε πέντε Τοµείς, µε τον Τοµέα 1 να υποδιαιρείται σε δύο υποτοµείς και τις πληρωµές για την ΚΓΠ να προσδιορίζονται ξεχωριστά βάσει του Τοµέα 2. Τούτο αντανακλά ιδίως τον προτεινόµενο ρόλο για ορισµένες πολιτικές της ΕΕ ως µέσων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Επίσης προορίζεται να αντικατοπτρίζει άλλες πολιτικές προτεραιότητες για την περίοδο , και συγκεκριµένα τη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, την προαγωγή της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη και την ΕΕ ως παγκόσµιο εταίρο. Η νέα διάρθρωση προβλέπει µεγαλύτερη ευελιξία και αντιπροσωπεύει ένα βήµα προς την ενοποίηση και τον εξορθολογισµό της οργάνωσης των δαπανών κατά πολιτική. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της προτεινόµενης διάρθρωσης, - κατά πόσο συµβάλλει στην αύξηση της λογικής συνοχής και της διαφάνειας, - το πολιτικό µήνυµα το οποίο εκπέµπει, - οι επιπτώσεις της στο περιεχόµενο των πολιτικών /04 TB/κγ 8

9 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 16. Ο πίνακας στο Παράρτηµα ΙΙ δείχνει σε ποιον Τοµέα του νέου δηµοσιονοµικού πλαισίου θα υπάγεται κάθε ένας από τους τοµείς πολιτικής του προϋπολογισµού του 2004 (µε βάση τις δραστηριότητες). Επίσης δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο οι Τοµείς του προτεινόµενου δηµοσιονοµικού πλαισίου αντιστοιχούν σε εκείνους των σηµερινών δηµοσιονοµικών προοπτικών. 17. Η Επιτροπή εξήγησε ότι εργάστηκε µε βάση των προσδιορισµό των προκλήσεων πολιτικής που αντιµετωπίζει η Ένωση και την προσαρµογή της διάρθρωσης του προϋπολογισµού στις προτεραιότητες. Θεωρεί δε ότι η νέα διάρθρωση θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που σκιαγραφούνται και ότι κάθε Τοµέας θα έχει τη δική του εσωτερική λογική. Πιστεύει ότι η διάρθρωση αυτή έχει µεγαλύτερη λογική συνοχή από ό,τι προηγουµένως και επιδιώκει να εξισορροπήσει τη σταθερότητα µε την ευελιξία ενδεχόµενη προσθήκη και άλλων υποτοµέων θα οδηγούσε στην αύξηση της δυσκαµψίας. Επίσης εµµένει στην άποψη ότι οι διοικητικές δαπάνες δεν θα αυξηθούν δυσανάλογα µε την ενσωµάτωσή τους µε τις επιχειρησιακές δαπάνες. ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ 18. Μερικές αντιπροσωπίες θεωρούν τη διάρθρωση που προτείνει η Επιτροπή ως ένα ενδιαφέρον σηµείο αφετηρίας, συµµεριζόµενες την άποψη της Επιτροπής ότι µια τέτοια αρχιτεκτονική αποστέλλει ένα σηµαντικό µήνυµα πολιτικής δέσµευσης για τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης έως το Ορισµένες αντιπροσωπίες υπογραµµίζουν ωστόσο ότι µια τέτοια αναπροσαρµογή του άξονα των πολιτικών δεν πρέπει να αποτελέσει όχηµα για την αλλαγή του περιεχοµένου των πολιτικών που είχαν αρχικώς σχεδιαστεί ειδικότερα, ενώ η συνοχή θα µπορούσε να συνδεθεί περαιτέρω µε την ενίσχυση της προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, παραµένει ωστόσο µια πολιτική µε την αυτοτέλειά της που προορίζεται να οδηγήσει στην επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται γι αυτήν στη Συνθήκη /04 TB/κγ 9

10 19. Άλλες αντιπροσωπίες, µολονότι συµφωνούν ότι οι πολιτικές προτεραιότητες που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή για την περίοδο είναι οι ορθές, παραµένουν πεπεισµένες για τα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης τροποποίησης. Διερωτώνται δε κατά πόσο ο συνδυασµός του δηµοσιονοµικού πλαισίου µε τις πολιτικές προτεραιότητες συµβάλλει σηµαντικά προς την ικανοποίηση αυτών των πολιτικών προτεραιοτήτων, ενώ υπογραµµίζουν από την άλλη πλευρά ορισµένα πιθανά µειονεκτήµατα. Ειδικότερα, όταν οι πολιτικές προτεραιότητες απαιτούν την ανάληψη πρωτοβουλιών στον κανονιστικό τοµέα αντί για τον τοµέα του προϋπολογισµού, ο προσδιορισµός τους ως ξεχωριστών κατηγοριών των δηµοσιονοµικών προοπτικών µπορεί να τις κάνει να εµφανίζονται ως χαµηλού βαθµού δηµοσιονοµικές προτεραιότητες. Επιπλέον, η προτεινόµενη µείωση του αριθµού των Τοµέων αυξάνει το εύρος τους κατά τρόπο που µπορεί να µην είναι ο καλύτερος για την ορθή εφαρµογή και αξιολόγηση από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. Επίσης, η ριζική διαφοροποίηση από τη διάρθρωση των σηµερινών δηµοσιονοµικών προοπτικών έχει το µειονέκτηµα ότι καθιστά δυσχερή την παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών για σηµαντικές πολιτικές της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισµένες αντιπροσωπίες διαβλέπουν ένα πλεονέκτηµα στην περαιτέρω κατανοµή των δαπανών, π.χ. µε την αύξηση των Τοµέων και/ή των Υποτοµέων και στην χρησιµοποίηση του διαχωρισµού των πόρων. Οι παρατηρήσεις για τους µεµονωµένους Τοµείς περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα τµήµατα της παρούσας έκθεσης. 20. Όσον αφορά την ειδική περίπτωση των διοικητικών δαπανών, οι αντιπροσωπίες υπογραµµίζουν την ανάγκη για κατάλληλη επίβλεψη και έλεγχο των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής πολλές αντιπροσωπίες θεωρούν ότι, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι δαπάνες αυτές αφορούν επιµέρους Τοµείς, θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά ως συνολικό ποσό στα πλαίσια του Τοµέα 5. Μέσα και διακυβέρνηση 21. Η Επιτροπή αναφέρει ότι «η επιτυχία των πολιτικών εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα των µέσων υλοποίησής τους και γενικότερα από την ύπαρξη του κατάλληλου συστήµατος οικονοµικής διακυβέρνησης». Προς τον σκοπό αυτόν, προτείνει έναν χάρτη πορείας ο οποίος να συγκεντρώνει στόχους, σκοπούς, µέσα και δείκτες, καθώς και ένα αυστηρό χρονοδιάγραµµα για να αξιολογηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί συµφωνηµένα συγκριτικά σηµεία αναφοράς. Επιπλέον, προτείνει την απλούστευση των µέσων διαχείρισης των δαπανών. Επίσης, η Επιτροπή έχει προσδιορίσει µια συνολική προσέγγιση για τη διοικητική διακυβέρνηση που θα οδηγήσει στην ορθολογική οργάνωση και στην επιλογή του πλέον κατάλληλου µηχανισµού εφαρµογής. Η προσέγγιση αυτή συνοψίζεται στο Παράρτηµα 1 της ανακοίνωσης /04 TB/κγ 10

11 10219/04 TB/κγ 11

12 22. Η Επιτροπή αναφέρει ότι θα υποβάλει σε εύθετο χρόνο συγκεκριµένες προτάσεις εν προκειµένω. Η σχετική συζήτηση θα βοηθήσει ώστε να διευκρινιστούν ορισµένα θέµατα όπως π.χ. πώς ο προτεινόµενος χάρτης πορείας θα βελτιώσει τα αποτελέσµατα στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής και ποιες ελλείψεις παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν στη διακυβέρνηση. Η Επιτροπή θα αναφέρει πώς η προτεινόµενη περισσότερο αποκεντρωµένη διακυβέρνηση θα µπορούσε να παράσχει µια λύση για τις ελλείψεις αυτές, και τις δυσκολίες που θα µπορούσαν να ανακύψουν στην πρακτική εφαρµογή της νέας προσέγγισης. III. ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι µελλοντικές προκλήσεις και να προωθηθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάµεσα στη δηµοσιονοµική πειθαρχία και την αποτελεσµατική κατανοµή πόρων µε διαφάνεια και αξιοπιστία, η Επιτροπή, εµµένοντας στα βασικά χαρακτηριστικά της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας (ανώτατο όριο δαπανών ανά Τοµέα για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, συνολικό ανώτατο όριο για τις πιστώσεις πληρωµών, περιθώριο κάτω του ανωτάτου ορίου ιδίων πόρων, κλπ.), προτείνει: µείωση του αριθµού των Τοµέων, όσον αφορά την πιθανότητα χρήσης της διαδικασίας αναθεώρησης, να πραγµατοποιείται ετήσια αναθεώρηση των αναγκών υπό τη µορφή τριµερούς διαλόγου µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής πριν από την παρουσίαση κάθε προσχεδίου προϋπολογισµού, τον καθορισµό µιας νέας «ευελιξίας ανακατανοµής» για την αντικατάσταση του υφισταµένου µέσου ευελιξίας. Το νέο µέσο αναµένεται να επιτρέψει την ανακατανοµή των πιστώσεων µεταξύ των Τοµέων µε τη χρησιµοποίηση των περιθωρίων που θα πρέπει να διατηρούνται σε όλες ή τουλάχιστον σε µερικές κατηγορίες δαπανών για κάθε έτος των δηµοσιονοµικών προοπτικών. Θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλους τους Τοµείς και θα πρέπει να υπάρχει όριο (που θα πρέπει να καθορίζεται) στο ποσό κατά το οποίο θα µπορεί να γίνει υπέρβαση του ανωτάτου ορίου για τον Τοµέα διάθεσης πιστώσεων /04 TB/κγ 12

13 24. Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον να συσταθεί Ταµείο Προσαρµογής στην Οικονοµική Μεγέθυνση στα πλαίσια του υποτοµέα 1α) «Ανταγωνιστικότητα». Προοριζόµενο να λειτουργήσει ως µέσο για τη συµπλήρωση των µέσων που κρίνονται ως τα αποτελεσµατικότερα για την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων βάσει του Τοµέα, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί τόσο για τον υποτοµέα 1α) όσο και για τον υποτοµέα 1β). Στο Ταµείο θα διατεθεί ένα επιπλέον ποσό 1 δισ. ετησίως στο πλαίσιο του υποτοµέα 1α) και θα αυξηθεί κατά ένα περαιτέρω ποσό 1 δισ. ετησίως µε µη χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια που προκύπτουν από την εφαρµογή του κανόνα n+2 για τις δαπάνες δυνάµει των δύο µέσων συνοχής (ETΠA και ΕΚΤ). ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ εάν και πώς οι υφιστάµενες ρυθµίσεις αποδείχθηκαν µη ικανοποιητικές και κατά πόσο οι προτεινόµενες ρυθµίσεις θα προωθήσουν καλύτερες δηµοσιονοµικές πρακτικές, - οι επιχειρησιακές ρυθµίσεις για τον προτεινόµενο µηχανισµό ευελιξίας και το Ταµείο Προσαρµογής στην Οικονοµική Μεγέθυνση, συµπεριλαµβανοµένης της χρησιµοποίησης των αποδεσµευθέντων κεφαλαίων βάσει του κανόνα n+2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 26. Το σηµείο αφετηρίας της Επιτροπής είναι ότι η ευελιξία δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία αλλά αποτελεί µέσο για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής κατανοµής των πόρων, και ότι θα πρέπει αµφότερες οι αρχές να εφαρµόζονται. Σηµειώνει ωστόσο ότι διάφοροι παράγοντες (αύξηση του αριθµού των Τοµέων και Υποτοµέων, διαχωρισµός κλπ.) σε συνδυασµό µε έναν δισταγµό για τη χρήση της διαδικασίας αναθεώρησης, έχουν µε την πάροδο του χρόνου οδηγήσει στην αύξηση της δυσκαµψίας του συστήµατος, µε αποτέλεσµα να διατηρείται σήµερα «παγωµένο» στα πλαίσια του συστήµατος ποσό περίπου 1,5 δισ.. Όσον αφορά το Ταµείο Προσαρµογής στην Οικονοµική Μεγέθυνση, τούτο δεν θα έχει ξεχωριστή νοµική βάση το επίπεδο χρηµατοδότησής του θα αποφασιστεί σε συνάρτηση µε την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού σε συνεργασία µε την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ 27. Η πλειοψηφία των αντιπροσωπιών εκφράζει σοβαρές αµφιβολίες για τις προτάσεις της Επιτροπής να αλλάξουν οι περί ευελιξίας ρυθµίσεις που περιέχονται στις ισχύουσες 10219/04 TB/κγ 13

14 δηµοσιονοµικές προοπτικές. Γενικά, είναι της γνώµης ότι: 10219/04 TB/κγ 14

15 σε γενικές γραµµές, οι ισχύουσες ρυθµίσεις περί ευελιξίας έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά, έχοντας εξασφαλίσει ασφαλή πρόσθετη χρηµατοδότηση για οποιεσδήποτε έκτακτες και µη προβλεφθείσες ανάγκες οι οποίες προέκυψαν µέχρι τώρα, δεν έχει ακόµη επιχειρηµατολογηθεί η αλλαγή του ισχύοντος συστήµατος και οι προτάσεις που κατατέθηκαν υπήρξε δύσκολο να συµβιβαστούν µε την ανάγκη για σταθερότητα και περιορισµό των δαπανών υπάρχει επίσης ο κίνδυνος οι προτάσεις αυτές να καταστήσουν λιγότερο σαφείς τις µακροπρόθεσµες πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης. Ασκήθηκε δε ιδιαίτερη κριτική στην ιδέα ενός ετήσιου τριµερούς διαλόγου για την ενεργοποίηση των διαδικασιών αναθεώρησης, θα µπορούσε να ενισχυθεί η ευελιξία εντός των ορίων του σηµερινού συστήµατος, µε µέσα όπως η εξασφάλιση κατάλληλων περιθωρίων µε βάση τα ανώτατα όρια στο πλαίσιο κάθε Τοµέα. Επισηµάνθηκε ότι µια µείωση στον αριθµό των κατηγοριών (Τοµείς και υποτοµείς), εάν αυτή αποφασιστεί, θα ενισχύσει τον βαθµό εγγενούς ευελιξίας του συστήµατος, όσον αφορά το προτεινόµενο Ταµείο Προσαρµογής στην Οικονοµική Μεγέθυνση, απαιτείται περαιτέρω µελέτη, ιδίως ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργεί στην πράξη (συµπεριλαµβανοµένου µεταξύ των υποτοµέων 1α) και 1β)). Μερικές αντιπροσωπίες είναι αντίθετες µε τη δηµιουργία ενός τέτοιου Ταµείου άλλες πάλι είναι τελείως αντίθετες µε τη δυνατότητα τροφοδοσίας του µε τις αχρησιµοποίητες πιστώσεις του υποτοµέα 1β) που θα προκύπτουν από την εφαρµογή του κανόνα «n+2». 28. Χωρίς να προδικάζονται οι γενικές θέσεις τους, αρκετές αντιπροσωπίες εκτιµούν ότι για την περαιτέρω εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής θα απαιτηθεί η αποσαφήνιση ορισµένων θεµάτων, ιδίως όσον αφορά τον προτεινόµενο µηχανισµό ανακατανοµής (π.χ. πεδία στα οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και όρια εντός των οποίων αναµένεται να λειτουργεί) /04 TB/κγ 15

16 IV. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Τοµέας 1α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της µετατροπής της ΕΕ σε µια δυναµική βασισµένη στη γνώση οικονοµία µε δυναµικό µεγέθυνσης, η Επιτροπή έχει καθορίσει πέντε γενικούς στόχους στους οποίους έχουν οµαδοποιηθεί οι σχετικές πολιτικές και/ή οι ειδικοί στόχοι. Οι γενικοί αυτοί στόχοι είναι οι εξής: προώθηση της ανταγωνιστικότητας σε µια πλήρως ενοποιηµένη ενιαία αγορά, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, σύνδεση της Ευρώπης µέσω των δικτύων της ΕΕ, εκπαίδευση και κατάρτιση, και ατζέντα κοινωνικής πολιτικής. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ δεδοµένου ότι η Στρατηγική της Λισσαβώνας εφαρµόζεται σε µεγάλο βαθµό σε επίπεδο κρατών µελών, σε ποια λογική εδράζεται η χρηµατοδότηση των µέτρων που προτείνονται στα πλαίσια αυτού του Τοµέα κατά πόσο έχουν πλήρως εφαρµοστεί οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, - η κατανοµή της χρηµατοδότησης µεταξύ των γενικών στόχων ο τρόπος που θα εξελιχθούν οι δαπάνες κατά την περίοδο της χρηµατοδότησης. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 31. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι δράσεις που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον υποτοµέα συνδυάζουν τα κύρια στοιχεία της Στρατηγικής της Λισσαβώνας (µε εξαίρεση την περιβαλλοντική πολιτική η οποία καλύπτεται κυρίως από τον Τοµέα 2) και συνεπώς βελτιώνουν το επίκεντρο της στρατηγικής. Μολονότι η Στρατηγική της Λισσαβώνας είναι µια δυναµική διαδικασία που ασχολείται πρωταρχικά µε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σε εθνικό επίπεδο και µε τη θέσπιση κανονιστικών ρυθµίσεων σε επίπεδο ΕΕ, µερικές ωστόσο από τις πτυχές της πρέπει να ενισχυθούν από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. Οι σχεδιαζόµενες δράσεις είναι συνεπείς µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στα σχετικά συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και στις αποφάσεις του Συµβουλίου /04 TB/κγ 16

17 32. Η Επιτροπή προβλέπει ότι οι δαπάνες για τον Στόχο αυτόν θα µπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των δηµοσιονοµικών προοπτικών (και να τριπλασιαστούν σε σύγκριση µε τις δαπάνες το 2006) ώστε να ανέλθουν σε 25 δισ. το Περίπου το ήµισυ των πόρων αυτού του υποτοµέα αναµένεται να διατεθούν στη διάρκεια της περιόδου για την Έρευνα και Ανάπτυξη, περίπου 20% για τα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΤΕΝς, 10% για την εκπαίδευση και περίπου 15% για την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική πολιτική και τις διοικητικές δαπάνες. Επιπλέον, 1 δισ. ετησίως θα διατεθεί για το Ταµείο Προσαρµογής στην Οικονοµική Μεγέθυνση. 33. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι: η χρηµατοδότηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, προορίζεται να γεφυρώσει το υπάρχον χάσµα προς τον στόχο του 1% των δηµοσίων δαπανών της Ευρώπης (ΕΕ και κρατών µελών) στον τοµέα αυτόν, και να παράσχει προστιθέµενη αξία στις εθνικές δαπάνες καθώς επίσης και να επενεργήσει ως καταλύτης για ιδιωτικές επενδύσεις, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των ΤΕΝς, ο προϋπολογισµός της ΕΕ θα πρέπει να παρέχει µόχλευση για τις ιδιωτικές επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη έργων, ιδίως στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Η συµµετοχή της ΕΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 20%. (Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι δαπάνες για τους πυρηνικούς σταθµούς στο Jaslovske, το Bohunice and το Ignalina θα πρέπει µάλλον να περιληφθούν σε αυτόν τον υποτοµέα αντί για τον Τοµέα 3 δεδοµένου ότι τούτο θεωρείται µια πτυχή της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ), η στήριξη της κινητικότητας σε επίπεδο ατόµων, και η προώθηση συµπράξεων/δικτύων µεταξύ σχολείων, πανεπιστηµίων και παρόχων κατάρτισης σε διαφορετικές χώρες, δεν µπορούν να οργανωθούν ή να χρηµατοδοτηθούν αποτελεσµατικά σε εθνικό επίπεδο η πείρα έχει καταδείξει την προστιθέµενη αξία της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης /04 TB/κγ 17

18 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΩΝ 34. Οι αντιπροσωπίες συµφωνούν ότι η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι υψίστης προτεραιότητας για την Ένωση. Πολλές από αυτές υπενθυµίζουν, ωστόσο, ότι η επιτυχία στο θέµα αυτό εξαρτάται κυρίως από την ανάληψη δράσης στον κανονιστικό τοµέα στην Ένωση και από την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στα κράτη µέλη και όχι τόσο από τις δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισµού της ΕΕ. Με δεδοµένη την προβλεπόµενη απότοµη αύξηση των πόρων του προϋπολογισµού της ΕΕ (διπλασιασµός κατά τη διάρκεια της περιόδου σε σύγκριση µε µια ελαφρώς µικρότερη του ενός τρίτου αύξηση του συνολικού ανωτάτου ορίου για όλους τους Τοµείς), αρκετές αντιπροσωπίες πιστεύουν ότι ο Τοµέας αυτός προσφέρεται ιδιαιτέρως για µια αυστηρή και σε βάθος ανάλυση της προστιθέµενης αξίας από την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να γίνει µια παρόµοια και σε βάθος ανάλυση των δυνητικών αποτελεσµάτων της µόχλευσης στις ιδιωτικές επενδύσεις, και του σχετικού πολλαπλασιαστικού αποτελέσµατος. Τέλος πρέπει να δοθεί προσοχή στον ρόλο που θα πρέπει να διαδραµατίσουν εν προκειµένω οι αρχές περί επικουρικότητας και αναλογικότητας. 35. Ανεξάρτητα από τη θέση που ελήφθη για τις συνολικές δαπάνες που προβλέπονται σε αυτόν τον υποτοµέα, µερικές αντιπροσωπίες συµφωνούν ότι η προβλεπόµενη κατανοµή των πιστώσεων για την έρευνα είναι γενικά ορθή, άλλες αντιπροσωπίες υπενθυµίζουν ότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη τείνουν να είναι δυσανάλογα επικεντρωµένες στα πλουσιότερα κράτη µέλη και ότι πρέπει να χρηµατοδοτηθούν καταλλήλως οι δράσεις για την προώθηση των σκοπών της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής, µερικές αναρωτιούνται µε ποιο τρόπο τα αποτελέσµατα της µόχλευσης θα βελτιώσουν την κατανοµή των οφελών µεταξύ των κρατών µελών, εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι θα πρέπει να αυξηθεί το µερίδιο της δαπάνης που προβλέπεται στο πλαίσιο αυτού του υποτοµέα για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (20%) /04 TB/κγ 18

19 V. ΣΥΝΟΧΗ (Τοµέας 1β) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36. Η πολιτική συνοχής που σχεδιάζει η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έµφαση ευθυγραµµιζόµενη µε τα συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισσαβώνας και του Γκέτεµποργκ στην ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την απασχόληση µέσω της πραγµατοποίησης επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό και σε υλικό κεφάλαιο. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να οργανωθεί σε ένα απλουστευµένο και διαφανέστερο πλαίσιο. Τα νέα προγράµµατα για την περίοδο θα µπορούσαν να καταρτιστούν σύµφωνα µε τους τρεις κοινοτικούς στόχους της σύγκλισης, της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, και της εδαφικής συνεργασίας. 37. Το συνολικό επίπεδο δαπανών κατά την περίοδο που προτείνει η Επιτροπή 1 ανέρχεται στο 0,41% του ΑΕΕ της Ένωσης ( εκατοµµύρια ) ή στο 0,46% του ΑΕΕ ( εκατοµµύρια εάν ληφθούν υπόψη τα µέσα για τον αγροτικό τοµέα και την αλιεία (στον Τοµέα 2). ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ κατά πόσο οι προτάσεις αντανακλούν τον ορθό άξονα πολιτικών και προτεραιοτήτων για την πολιτική συνοχής, - κατά πόσο η προτεινόµενη κατανοµή της χρηµατοδότησης µεταξύ των στόχων και µεταξύ των κρατών µελών είναι η ορθή, - οι ακριβείς ρυθµίσεις που προτείνονται για τις περιφέρειες «σταδιακής µείωσης» και «σταδιακής ένταξης», η ταξινόµηση σε µικρο-ζώνες και ο στόχος της εδαφικής συνεργασίας. 1 Μια κατανοµή του Τοµέα 1β) περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας έκθεσης /04 TB/κγ 19

20 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 39. Σχεδιάζονται ειδικές ρυθµίσεις για δύο συγκεκριµένες κατηγορίες περιφερειών 1 : τις λεγόµενες περιφέρειες «σταδιακής µείωσης»: πρόκειται για περιφέρειες (18 τον αριθµό µε συνολικό πληθυσµό 19,1 εκατοµµύρια κατοίκους) οι οποίες δεν θα είναι επιλέξιµες για τον νέο στόχο σύγκλισης κατά το όχι λόγω της φυσικής ανάπτυξης, αλλά για καθαρά στατιστικούς λόγους (δηλ. την κατά µέσο όρο µείωση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ συνεπεία της διεύρυνσης). Η Επιτροπή πιστεύει ότι τέτοιες περιφέρειες αξίζουν µια ειδικότερη και πλέον γενναιόδωρη ρύθµιση «σταδιακής µείωσης» (βάσει του κριτηρίου σύγκλισης) από τις περιφέρειες που είναι µη επιλέξιµες λόγω της φυσικής αύξησης. Η σχεδιαζόµενη υποστήριξη θα είναι υψηλότερη από ό,τι αποφασίστηκε στο Βερολίνο για τις περιφέρειες σταδιακής µείωσης από τον Στόχο 1. Η συνολική µέση ένταση της ενίσχυσης θα ανέλθει σε περίπου 66% του ποσού που θα έχουν λάβει οι περιφέρειες αυτές ως περιφέρειες σύγκλισης, τις λεγόµενες περιφέρειες «σταδιακής ένταξης»: πρόκειται για περιφέρειες (12 µε πληθυσµό 17 εκατοµµύρια κατοίκους) οι οποίες δεν θα είναι επιλέξιµες για τα νέα κριτήρια σύγκλισης λόγω του βαθµού ανάπτυξης των οικονοµιών τους. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι περιφέρειες αυτές θα πρέπει να τύχουν αυστηρότερης µεταχείρισης από ό,τι συµφωνήθηκε στο Βερολίνο το 1999 για τις περιφέρειες στην ίδια κατάσταση κατά την εποχή εκείνη και προτείνει να εξοµοιωθούν στον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Η συνολική µέση ένταση της ενίσχυσης θα ανέλθει σε περίπου 35% του ποσού που θα έχουν λάβει οι περιφέρειες αυτές ως περιφέρειες σύγκλισης. 40. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το σύστηµα ταξινόµησης σε ζώνες βάσει του σηµερινού Στόχου 2 έχει δηµιουργήσει µερικές φορές περιττές δυσκαµψίες και έχει συχνά εµποδίσει ορισµένες περιφέρειες από του να εφαρµόσουν συνολικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Κατά συνέπεια, προτείνει την εγκατάλειψη της ταξινόµησης σε µικρές ζώνες σε κοινοτικό επίπεδο και την αντικατάστασή της µε άλλες µορφές συγκέντρωσης που θα καθοριστούν µε την εκπόνηση προγραµµάτων περιφερειακής ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία µε την Επιτροπή. 1 Τα κύρια χαρακτηριστικά των προτεινόµενων ρυθµίσεων περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 10219/04 TB/κγ 20

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής

ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου 2004 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2004 (26.10) (OR. en) 11637/04 Διοργανικός φάκελος: 2004/0166 AVC FC 5 CADREFIN 23 ΠΡΟΤΑΣΗ Του/Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 16 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων που αποδεσμεύονται από έργα στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2016 COM(2016) 240 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-4/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2012 COM(2012) 581 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΜΠΒ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012

32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 32 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νήσων της CRPM Κύπρος, 5 Νοεµβρίου 2012 Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα ήθελα και εγώ µε τη σειρά µου να σας καλωσορίσω στην 32 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης με σκοπό τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζόμενων και των ευκαιριών απασχόλησης στην κοινή αγορά.

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Διαρθρωτικά Μέτρα» προς: την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 15.10.2008 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την Ειδική Έκθεση αριθ. 5/2008 του ΕΕΣ για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης - για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6293/15 ADD 1 PV/CONS 7 ECOFIN 111 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3370η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.3.2016 COM(2016) 152 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.10.2011 SEC(2011) 1290 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέρος I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα