22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης»"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 3/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 22/2015 «ιακήρυξη όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης και διάθεση της πίστωσης» Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του ν.π.δ.δ. «Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», σήµερα την 3η Μαρτίου 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή µετά από την 26/2/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, σύµφωνα µε τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, από το σύνολο των 3 τακτικών µελών βρέθηκαν παρόντα -3- τακτικά µέλη. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κωνσταντίνος Ευσταθίου (Πρόεδρος) Τζώρτζης ελατόλας (Αντιπρόεδρος), Ανδριανός Παυλόπουλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ελένη Ζαφειράκη Νικόλαος Παυλίδης Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω : «Έγκριση των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών γραφικής ύλης και πολλαπλών εκτυπώσεων». Όπως γνωρίζετε οι ανάγκες των υπηρεσιών αλλά και των δραστηριοτήτων απαιτούν την έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών γραφικής ύλης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων όπως αντιγραφικό χαρτί τονερ κ.λ.π, και µάλιστα τα υλικά αυτά µε την εκτεταµένη χρήση πλέον των ηλεκτρονικών µέσων γίνονται απαραίτητα προϋπόθεση, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Νοµικού Προσώπου. Για την έγκαιρη εξασφάλιση όλων των ανωτέρω δεδοµένου ότι αποτελούν στοιχεία µιας ευρύτερης κατηγορίας υλικών, είναι απαραίτητο να προκηρύσσουµε στη διεξαγωγή πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη προµηθευτών και την επίτευξη της συµφερότερης επιλογής. Παρακαλούµε λοιπόν να εγκρίνετε τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού που επισυνάπτονται στο παρόν εισηγητικό προκειµένου να ξεκινήσουν η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή έγκαιρα των προµηθευτών,και τη διάθεση της πίστωσης. Η δαπάνη για τις προµήθειες που προβλέπονται στην διακήρυξη έχουν περιληφθεί στον ψηφισµένο προϋπολογισµό οικονοµικού έτους Η εκτελεστική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 2. Την µε αριθ.97/2014 Α Α:6ΙΓΨΟΛΨΦ-Ν66 απόφαση του.σ. που αφορά την έγκριση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων οικονοµικού έτους 2015,η οποία εγκρίθηκε µε την

2 απόφαση 438/2014(Α Α:ΩΚΓΠΩΕΚ-1ΤΜ)του ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την απ.82571/54256/ από τον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης. ιοίκησης Αττικής. 3. Την 107/2014 απόφαση του διοικητικού Συµβουλίου για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης του νοµικού µας προσώπου 4. Τις γνώµες των κ.κ. συµβούλων. 5. Τις ανάγκες της υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τους όρους και τη διάθεση της πίστωσης για τη διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης όπως παρακάτω: ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και µελανιών για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Η Εκτελεστική επιτροπή του ΝΠ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ». Έχοντας υπόψη : ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει και ΕΚΠΟΤΑ. 2. Το Ν. 2362/1995 «Περί δηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 3. Το Π. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών του δηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ) 5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/2380/ Κ.Υ.Α. «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων» (ΦΕΚ 3400/Β/ ). 7. Την µε αριθµ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ) για την προµήθεια προϊόντων µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

3 8. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/ ) 9. Το άρθρο τέταρτο, παρ. 1, του Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (.Ν.Τ.)» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/ ), όπως τροποποίησε (και ισχύει) το άρθρο 21, παρ. 1, α) και β) εδάφια του Κώδικα Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε τον Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α/ ). 10. Την άµεση ανάγκη προµήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα και FAX, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΝΠ. Την υπ. Αριθµ. 107/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ περί πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, καθώς και γνήσιων αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές (µελάνα-toner) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΝΠ» 12. Το µε αρ. πρωτ: 943/ (Α ΑΜ 15REQ ) Υπηρεσιακό Σηµείωµα πρωτογενούς αιτήµατος. 13. Την υπ αριθµ. 22/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής δέσµευσης ποσού ,00 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 ΚΑΕ ( , , ). Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισµού σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Α, Β, Γ,, Ε που αναφέρουν αναλυτικά τα Γενικά Στοιχεία, τους Ειδικούς Όρους, τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ιαγωνισµού και τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά οµάδα, για την ετήσια προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού, για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισµού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ». Η προϋπολογισµένη δαπάνη της ανωτέρω προµήθειας δεν θα ξεπερνάει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισµός του έργου αναλύεται ως ακολούθως ανά οµάδα : ΟΜΑ Α Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Είδους Προϋπολογισµός Συµπ/ου Φ.Π.Α Προµήθεια γραφικής ύλης ,00 ΟΜΑ Α Β Κ.Α.Ε Περιγραφή Είδους Προµήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων Προϋπολογισµός Συµπ/ου Φ.Π.Α ,00 ΟΜΑ Α Γ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Είδους Προϋπολογισµός Συµπ/ου Φ.Π.Α Προµήθεια µελανιών και toner Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικού , , του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού του ΝΠ. του έτους Η κατακύρωση µπορεί να γίνει σε διαφορετικούς αναδόχους, πάντα µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα.

4 Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού του ΝΠ στην έδρα του στην ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ κτίριο Α230 στις 1/4/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες diavgeia.gov.gr, Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 1/4/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.µ. στον Οργανισµό Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις ήµου Καλλιθέας κτίριο Α230. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών του δηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ) και τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στα παρακάτω παραρτήµατα τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης αυτής. Γενικά στοιχεία διαγωνισµού....παραρτημα Α Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς Προδιαγραφές......ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Προδιαγραφές Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς......ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγµα συµβάσεως.....παραρτημα Ε Αντίγραφο της παρούσας καθώς και σχετικές πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να ζητούν όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού, Γραφείο Προµηθειών του ΝΠ (Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέα κτίριο Α230, ΤΚ 17502, τηλ & κα Ι. Μελλιγκώνη ). Ο Πρόεδρος του Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ιαγωνισµός Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά οµάδα. Αντικείµενο Προµήθεια: Γραφικής ύλης Υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων Μελάνια και toner. Τόπος παράδοσης Οργανισµός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ Ναυταθλητικες εγκαταστάσεις ήµου Καλλιθέας Κτήριο Α230 Προϋπολογισθείσα δαπάνη Προϋπολογισθείσα δαπάνη µέχρι του ποσού των Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, φόρων & κρατήσεων) όπως κατανέµεται ανά οµάδα Προϋπολογισµός που βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό Εξόδων του ΝΠ., έτους 2015 Κ.Α.Ε ιάρκεια ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς. ιευκρινίσεις : Στον ανωτέρω προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνονται : Κρατήσεις (σύνολο 2,01%) Φόρος εισοδήµατος του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 και ο Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα ιακήρυξη ως ακολούθως : µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα

6 ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά οµάδα, έχει σκοπό την ετήσια προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, καθώς και γνήσιων αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές (µελάνα-toner) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΝΠ. Β. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ # #, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων. Με απόφαση του Οργανισµού και ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηµατοδότηση της προµήθειας και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. Για τα θέµατα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.. 118/07. Γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου, ήτοι η περιγραφή των υπό προµήθεια ειδών, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 1. ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. µε Εµπορικό - Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελµα σχετικό µε το διαγωνιζόµενο αντικείµενο της προµήθειας το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισµός. Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. 2. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ηµοσίου µε απόφαση του αρµόδιου φορέα. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 3 : ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό, ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µέσα στον φάκελο, µαζί µε την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: I. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού καθώς επίσης ότι αποδέχεται τους όρους του διαγωνισµού. II. Θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του: - είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο.

7 - δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ούτε έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. - δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντα, όπως επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. - δεν τελεί σε αποκλεισµό κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) - Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/A), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ότι «τα προς προµήθεια αναλώσιµα του Παραρτήµατος Γ είναι αυθεντικά» καθώς και η χώρα προέλευσης των προσφεροµένων ειδών κατά το άρθρο 18 παρ. 1. του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α). 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών άλλως η προσφορά θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Οι προσφορές πρέπει: α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. β) Να αναφέρουν την τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. γ) Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. δ) Nα υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισµού, σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα δύο αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.

8 Στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1 Η ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ: «Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και µελανιών» ( ιακήρυξη µε αρ.22/2015) 2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό. 3. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 4. Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. 5. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η πιο πάνω ένδειξη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και στους δύο (2) επιµέρους σφραγισµένους φακέλους «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών του. Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον ΝΠ. δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ώστε ο Οργανισµός. να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του έγγραφα. ε) Να αναφέρουν ότι ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. στ) Να αναφέρουν την τιµή ανά τεµάχιο, το σύνολο της τιµής ανά είδος και τη γενική συνολική τιµή της προσφοράς, η οποία θα αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. Υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προµήθεια. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Β. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία). ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Α230 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα και fax για τις ανάγκες του ΝΠ» - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. : 1/4/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ:. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: Φάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής» που περιέχει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας προκήρυξης.

9 Φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» η οποία θα έχει την µορφή του Παραρτήµατος Γ. Σηµειώνεται ότι στην τεχνική προσφορά δεν αναγράφονται τιµές. Φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» θα έχει την µορφή του Παραρτήµατος Β. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: ένα (1) πρωτότυπο ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: ένα (1) πρωτότυπο ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: ένα (1) πρωτότυπο ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που θα απευθύνεται στον: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Α230 ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑ και που θα προορίζεται για την αρµόδια Επιτροπή µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι προσφορές ακόµα και αυτές που θα υποβληθούν ταχυδροµικά, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει στις 1/4/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού του ΝΠ επί της ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Α230 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζοµένων ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων τους. Επισηµαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 5 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Όλες οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στις στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, η στα κράτη µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α 139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το δικαίωµα. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Περιεχόµενο και λοιπά στοιχεία εγγυήσεων καθώς και λεπτοµέρειες κατάθεσης και επιστροφής των κτλ. ως ισχύουν στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/ ). Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της παρούσας. Α) ΤΙΜΕΣ: ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΙΜΕΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ

10 Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ σε άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται επίσης ως απαράδεκτες. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: Τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Β) ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή της αξίας των ειδών που θα προµηθευτεί η Υπηρεσία µας θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά ανάλογα µε την πορεία της προµήθειας των υλικών και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή, µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π.. 118/2007, θα βαρύνει δε τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού έτους 2015 και τους κωδικούς ( , και ), αφού υποβληθούν και τα απαιτούµενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΙ ΩΝ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει στην έδρας του ΝΠ, ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Α230, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής ειδών. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι Τα προϊόντα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή ετοιµοπαράδοτα και η παράδοσή τους θα εκτελείται εντός πέντε (5) το πολύ εργασίµων ηµερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει την Υπηρεσία. Ο προµηθευτής που θα ανακηρυχθεί µειοδότης είναι υποχρεωµένος να υπογράψει τη σχετική σύµβαση µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµέρα που θα κληθεί, προσκοµίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης ως προς το χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι περί δηµόσιων προµηθειών διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι η χαµηλότερη προσφορά στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών, όπως αναφέρονται κατά είδος και ποσότητα στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της παρούσας, εφόσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την προκήρυξη. Η επιτροπή του ιαγωνισµού έχει δικαίωµα να προτείνει στην Υπηρεσία κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από τη προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 8: ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π. 118/2007, ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π. 118/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η Υπηρεσία από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στους λοιπούς προσφέροντες, των οποίων οι

11 οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην αποσφράγιση και µονογραφή όλων των σελίδων του φακέλου των δικαιολογητικών του Προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση - ανακοίνωση της Υπηρεσίας. Ο ιαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις κείµενες διατάξεις - µε την έκδοση της απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εκδίδεται µετά από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. 118/2007 που ο προκρινόµενος προσφέρων έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε τους όρους της ως άνω διάταξης. Η Απόφαση Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας σε όλους τους ιαγωνιζόµενους, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν από τον ιαγωνισµό. Αν ο προκρινόµενος προσφέρων δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.118/2007, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. ΑΡΘΡΟ 9 : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Π. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

12 Ο Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίο θα είναι µέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα ανά οµάδα: ΟΜΑ Α Α - Γραφική ύλη Μονάδα Είδος µέτρησης Ποσότητα Τιµή ανά τεµάχιο (όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Γ) Σύνολο Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Τελικό Σύνολο ΟΜΑ Α Β Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Είδος Τεµάχια / εσµίδες Τιµή ανά δεσµίδα των 500 φύλλων (όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Γ) Σύνολο Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Τελικό Σύνολο ΟΜΑ Α Γ Μελανια και toner Μονάδα Είδος µέτρησης Ποσότητα Τιµή ανά τεµάχιο (όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Γ) Σύνολο Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Τελικό Σύνολο Οι τιµές της προσφοράς θα περιλαµβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά ασφάλειες κ.λ.π.) και τις νόµιµες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. Οι τιµές, για το σύνολο της προµήθειας, θα πρέπει να δίνονται επί ποινή αποκλεισµού σε ΕΥΡΩ. Το συνολικό κόστος της προµήθειας θα πρέπει να αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως. Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε ο συντελεστής Φ.Π.Α. επί τοις %. Σε περίπτωση που υπάρχει λογιστική ασυµφωνία στον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς προµήθειας µεταξύ της καθαρής αξίας ανά προσφερόµενο είδος και του συνολικού κόστους του έργου, υπερισχύει η τιµή καθαρής αξίας ανά προσφερόµενο είδος. Εφόσον από τις προσφορές δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της αντίστοιχης σύµβασης.

13 Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου είτε για οµάδα αυτού, λαµβάνοντας υπόψη τους επιµέρους προϋπολογισµούς όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ΟΜΑ Α Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Είδους Προϋπολογισµός Συµπ/ου Φ.Π.Α Προµήθεια γραφικής ύλης ,00 ΟΜΑ Α Β Κ.Α.Ε Περιγραφή Είδους Προµήθεια υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Προϋπολογισµός Συµπ/ου Φ.Π.Α ,00 ΟΜΑ Α Γ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Είδους Προϋπολογισµός Συµπ/ου Φ.Π.Α Προµήθεια µελανιών και toner ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

14 Η στήλη «Απαίτηση» έχει συµπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µε Ναι για τα απαιτητά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Η στήλη «Απάντηση» των τεχνικών προδιαγραφών, συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα υποχρεωτικά µε Ναι, για τα απαιτητά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια των παρακάτω ειδών: ΟΜΑ Α Α - Γραφική ύλη Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΟΥΣ τεµ. 100 Ναι 2. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΛΕΟΝΕ 20 Ναι 3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 300 κουτάκια Ναι ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ USB STICK 16 GB 5. AΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΑΠΛΗ 6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α3 8. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 9. ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 300 κουτάκια Ναι 30 Ναι 10. BLANCO SET 50 Ναι 11. BLANCO ROLLER 50 Ναι 12. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ ΛΕΥΚΕΣ 50 Ναι 13. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ) 14. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ( ΥΟ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ) 15. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΙΑΤΡΗΤΕΣ 30 Ναι 50 Ναι Ναι 30 πακέτα 100 τεµ.) 100 Ναι 16. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 17. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ 100 Ναι ΑΠΛΕΣ 18. ΘΗΚΕΣ ΣΕΛΟΤΕΪΠ 19. ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΚΟ 8/30 20 Ναι 20. ΚΛΑΣΕΡ ΧΑΡΤΙΝΟ 4/32 20 Ναι 21. ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/ Ναι 22. ΚΟΛΛΕΣ UHU ΣΤΙΚ 100 Ναι 23. ΚΟΛΛΕΣ UHU ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Νο Ναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΗΝΟΟ-ΦΜΣ ΑΔΑΜ: 14REQOC001997814 2014-04-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 16/4/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ.798 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. H Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΣ ΛΕΥΚ Σ ΤΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ρ. ποφ. ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 75-0/3-04-04 ριθ. Πρωτ.οικ.4447/6887/08-05-04

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο 10:00 π.µ. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/2012 Πληροφορίες: Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/4564 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα