ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/ /0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου Έγγρ /1/2005 δηλώσεις 06207/2006 COM(2006)0126 EL EL

2

3 2. Τα διακριτικά σήµατα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. 3. Τα διακριτικά σήµατα πρέπει να στερεώνονται µε τέτοιο τρόπο στο εξωτερικό περίβληµα του φανού, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωσή τους επί του σκάφους χωρίς να χρειάζεται η αποσυναρµολόγηση του φανού σηµατοδότησης. Σε περίπτωση που τα οπτικά στοιχεία και το εξωτερικό περίβληµα του φανού είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα µεταξύ τους, αρκεί η τοποθέτηση του αντίστοιχου διακριτικού σήµατος πάνω στο εξωτερικό περίβληµα. 4. Μόνο οι εγκεκριµένοι φανοί σηµατοδότησης, οι οπτικές συσκευές και οι φωτεινές πηγές δύνανται να φέρουν τα διακριτικά σήµατα της παραγράφου Η αρχή δοκιµής ενηµερώνει πάραυτα την επιτροπή για τα διακριτικά σήµατα που χορηγεί /1/05 REV 1 ZAC/yd 14

4 Προσάρτηµα Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης των φανών σηµατοδότησης των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας Ο λυχνοστάτης σηµατοδότησης (Περιγραφή του τύπου, µοντέλου και εµπορικού σήµατος) µπορεί να χρησιµοποιείται σε σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας εντός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας.../.../εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της..., σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου + Του έχει χορηγηθεί ο αριθµός e. Τα δοµικά στοιχεία πρέπει να επισηµαίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 4.05 του Μέρους Ι του Παραρτήµατος ΙΧ της οδηγίας.../.../εκ ++. Σύµφωνα µε το άρθρο 4.03 του µέρους 1 του Παραρτήµατος ΙΧ της οδηγίας.../.../εκ ++, ο κάτοχος της έγκρισης εγγυάται ότι η κατασκευή πραγµατοποιήθηκε µόνο µε βάση τα εγκεκριµένα από την αρχή για τις δοκιµές σχέδια και σύµφωνα µε την τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για τον δοκιµασθέντα τύπο φανών. Τροποποιήσεις επιτρέπονται µόνο µε την έγκριση της αρχής για τις δοκιµές. Επιµέρους σχόλια:.. (Τόπος) Ηµεροµηνία... (Αρχή δοκιµής)... (Υπογραφή) + ++ Σηµείωση για την ΕΕ : Συµπληρώνεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της παρούσας οδηγίας. Σηµείωση για την ΕΕ : Συµπληρώνεται ο αριθµός της παρούσας οδηγίας /1/05 REV 1 ZAC/yd 15

5 Μέρος ΙΙ Προδιαγραφές όσον αφορά τις συνθήκες δοκιµής και έγκρισης των φανών σηµατοδότησης των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Άρθρο 1.01 Γενικές διατάξεις Ονοµαστικές τάσεις 1.02 Λειτουργικές προδιαγραφές 1.03 Στερέωση 1.04 Φωτοµετρικές προδιαγραφές 1.05 οµικά στοιχεία 1.06 Συντήρηση 1.07 Προδιαγραφές ασφαλείας 1.08 Εξαρτήµατα 1.09 Μη ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης 1.10 ιπλοί φανοί σηµατοδότησης Κεφάλαιο 2 Άρθρο 2.01 Φωτοµετρικές και χρωµατοµετρικές προδιαγραφές Φωτοµετρικές προδιαγραφές 2.02 Χρωµατοµετρικές προδιαγραφές 13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 16

6 Κεφάλαιο 3 Άρθρο 3.01 Προδιαγραφές κατασκευής Ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης 3.02 Φίλτρα και παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα 3.03 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές Κεφάλαιο 4 Άρθρο 4.01 ιαδικασία δοκιµής και έγκρισης Γενικές διαδικαστικές αρχές 4.02 Αίτηση 4.03 οκιµή 4.04 Έγκριση 4.05 Παύση ισχύος της έγκρισης Προσάρτηµα Περιβαλλοντικές δοκιµές 1. οκιµή της προστασίας έναντι εκτοξευόµενου νερού και της εναπόθεσης σκόνης 2. οκιµή υγρής ατµόσφαιρας 3. οκιµή σε συνθήκες ψύχους 4. οκιµή σε συνθήκες θερµότητας 5. οκιµή δονήσεων 6. Συνοπτική δοκιµή αντοχής σε καιρικά φαινόµενα 7. οκιµή αντοχής σε θαλασσινό νερό και αντοχής σε καιρικά φαινόµενα (δοκιµή αντοχής στη θαλασσινή οµίχλη) /1/05 REV 1 ZAC/yd 17

7 Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1.01 Ονοµαστικές τάσεις Οι ονοµαστικές τάσεις για τους φανούς σηµατοδότησης που χρησιµοποιούνται στα σκάφη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας είναι 230 V, 115 V, 110 V, 24 V και 12 V. Θα πρέπει κατά προτεραιότητα να χρησιµοποιούνται συσκευές 24 V. Άρθρο 1.02 Λειτουργικές προδιαγραφές Οι φανοί σηµατοδότησης και τα πρόσθετα εξαρτήµατά τους δεν πρέπει να επηρεάζονται, κατά τη λειτουργία τους σύµφωνα µε τον προορισµό τους, από τις συνηθισµένες καταπονήσεις επί του σκάφους. Ιδίως, όλα τα ιδιαίτερα οπτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται και τα µέρη που είναι σηµαντικά για τη στερέωση και ανάλογη ρύθµισή τους πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην είναι δυνατόν να µεταβληθεί η καθορισµένη θέση τους, κατά τη λειτουργία. Άρθρο 1.03 Στερέωση Τα µέρη των φανών σηµατοδότησης, που προορίζονται για τη στερέωσή τους επί του σκάφους, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε, µετά τη ρύθµιση των φανών σηµατοδότησης επί του σκάφους, να µην είναι πλέον δυνατόν να µεταβληθεί, κατά τη λειτουργία, η καθορισµένη θέση τους /1/05 REV 1 ZAC/yd 18

8 Άρθρο 1.04 Φωτοµετρικές προδιαγραφές Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη διασπορά της φωτεινής έντασης. Η δυνατότητα αναγνώρισης του χρώµατος και η απαιτούµενη φωτεινή ένταση πρέπει να επιτυγχάνονται αµέσως µόλις ανάβει ο φανός σηµατοδότησης. Άρθρο 1.05 οµικά στοιχεία Στους φανούς σηµατοδότησης χρησιµοποιούνται µόνο τα δοµικά στοιχεία που προορίζονται από την κατασκευή τους για τον σκοπό αυτό. Άρθρο 1.06 Συντήρηση Ο τρόπος κατασκευής των φανών σηµατοδότησης και των πρόσθετων εξαρτηµάτων τους πρέπει να διευκολύνει την τακτική συντήρησή τους, ενδεχοµένως µέσω απλής αλλαγής της φωτιστικής πηγής, και υπό συνθήκες σκότους. Άρθρο 1.07 Προδιαγραφές ασφαλείας Οι φανοί σηµατοδότησης και τα πρόσθετα εξαρτήµατά τους πρέπει να είναι µε τέτοιο τρόπο κατασκευασµένοι και να έχουν τέτοιες διαστάσεις, ώστε να µην είναι δυνατόν κατά τη λειτουργία, τον χειρισµό και τη συντήρησή τους να προέλθει κανένας κίνδυνος για πρόσωπα /1/05 REV 1 ZAC/yd 19

9 Άρθρο 1.08 Εξαρτήµατα Τα πρόσθετα εξαρτήµατα που προορίζονται για τους φανούς σηµατοδότησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζεται η οµαλή χρήση και η ορθή λειτουργία των φανών από τον τρόπο ανάρτησης, συναρµολόγησης ή σύνδεσής τους. Άρθρο 1.09 Μη ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης Οι µη ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 1.02 έως 1.08 του παρόντος Κεφαλαίου και µε τρόπο που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3. Οι απαιτήσεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο 2 των παρόντων όρων διεξαγωγής δοκιµών και έγκρισης ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών. Άρθρο 1.10 ιπλοί φανοί σηµατοδότησης ύο φανοί σηµατοδότησης οι οποίοι είναι συναρµολογηµένοι µέσα σε ένα περίβληµα ο ένας υπεράνω του άλλου (διπλοί φανοί σηµατοδότησης) πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται ως µεµονωµένος φανός σηµατοδότησης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει στους διπλούς φανούς σηµατοδότησης να λειτουργούν ταυτόχρονα και οι δύο φωτεινές πηγές /1/05 REV 1 ZAC/yd 20

10 Κεφάλαιο 2 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 2.01 Φωτοµετρικές προδιαγραφές 1. Οι φωτοµετρικές προδιαγραφές των φανών σηµατοδότησης καθορίζονται στο Μέρος Ο τρόπος κατασκευής των φανών σηµατοδότησης πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι δεν γίνεται ανάκλαση ή διακοπή της ακτίνας του φωτός. Απαγορεύεται η χρήση διατάξεων ανάκλασης. 3. Όταν χρησιµοποιούνται δίχρωµοι ή τρίχρωµοι φανοί σηµατοδότησης, πρέπει να αποτρέπεται αποτελεσµατικά η υπερκάλυψη των φωτιστικών ορίων φωτός διαφορετικού χρώµατος ακόµη και εντός του φακού. 4. Οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, και για τους µη ηλεκτρικούς φανούς σηµατοδότησης. Άρθρο 2.02 Χρωµατοµετρικές προδιαγραφές 1. Οι χρωµατοµετρικές προδιαγραφές των φανών σηµατοδότησης καθορίζονται στο Μέρος Το είδος του χρώµατος του φωτός που παράγεται από τους φανούς σηµατοδότησης πρέπει να βρίσκεται εντός του χρωµατικού πεδίου που καθορίζεται στο Μέρος 1, υπό συνθήκες λειτουργικής θερµοκρασίας του χρώµατος της φωτεινής πηγής. 3. Το χρώµα φωτός των έγχρωµων φανών σηµατοδότησης πρέπει να προέρχεται µόνο από φίλτρα (οπτικά στοιχεία, φακούς) και τους ενσωµατωµένους φακούς που είναι διαχρωµατισµένοι, όταν τα µεµονωµένα χρωµατικά πεδία του εξερχόµενου φωτός δεν αποκλίνουν µεταξύ τους περισσότερο από 0,01 στις συντεταγµένες τους, µε βάση το χρωµατικό πίνακα του CIE. εν επιτρέπεται η χρήση έγχρωµων λαµπτήρων /1/05 REV 1 ZAC/yd 21

11 4. Η συνολική διαπερατότητα των έγχρωµων φακών (φίλτρων) πρέπει να υπολογίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες φωτεινές εντάσεις υπό τις συνθήκες λειτουργικής θερµοκρασίας των χρωµάτων της φωτεινής πηγής. 5. Η ανάκλαση του φωτός της φωτεινής πηγής σε ορισµένα µέρη των φανών σηµατοδότησης δεν πρέπει να είναι επιλεκτική, ήτοι, οι τριχρωµατικές συντεταγµένες x και y της φωτεινής πηγής που χρησιµοποιείται στους φανούς σηµατοδότησης δεν πρέπει, υπό συνθήκες λειτουργικής θερµοκρασίας του χρώµατος, να εµφανίζουν µεγαλύτερη µετατόπιση από 0,01 µετά την ανάκλαση. 6. Οι καθαροί λευκοί φακοί δεν πρέπει να επηρεάζουν επιλεκτικά το φως που παράγεται από τη φωτεινή πηγή, υπό τις συνθήκες της θερµοκρασίας του χρώµατος που χρησιµοποιείται. Μετά τη διέλευση του φωτός µέσα από τον σφαιρικό φακό, ακόµη και µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα λειτουργίας, οι τριχρωµατικές συντεταγµένες x και y της φωτεινής πηγής που χρησιµοποιούνται στο φανό σηµατοδότησης δεν πρέπει να εµφανίζουν απόκλιση µεγαλύτερη από 0, Το είδος του χρώµατος το οποίο παράγεται από το φως που εκπέµπουν οι µη ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης πρέπει να βρίσκεται εντός των χρωµατικών περιοχών που καθορίζονται στο Μέρος 1, υπό τις συνθήκες της θερµοκρασίας του χρώµατος που χρησιµοποιείται στη φωτεινή πηγή. 8. Το χρώµα του φωτός που εκπέµπεται από τους µη ηλεκτρικούς έγχρωµους φανούς σηµατοδότησης πρέπει να προέρχεται µόνο από φακούς πυριτίου, εντελώς διάχρωµους. Στην περίπτωση των έγχρωµων µη ηλεκτρικών φανών σηµατοδότησης, όλοι οι έγχρωµοι φακοί οι οποίοι χρησιµοποιούνται πρέπει να έχουν υπολογισθεί κατά τέτοιο τρόπο, µε τη θερµοκρασία του χρώµατος που είναι η πλησιέστερη προς τη µη ηλεκτρική πηγή του φωτός, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες φωτεινές εντάσεις /1/05 REV 1 ZAC/yd 22

12 Κεφάλαιο 3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Άρθρο 3.01 Ηλεκτρικοί φανοί σηµατοδότησης 1. Όλα τα µέρη των φανών σηµατοδότησης πρέπει να αντέχουν στις ιδιαίτερες καταπονήσεις της λειτουργίας του σκάφους, οι οποίες προέρχονται από την κίνηση του σκάφους, τις δονήσεις, τη διάβρωση, τις αλλαγές της θερµοκρασίας, υπό ορισµένες περιστάσεις την κρουστική φόρτιση των διαδικασιών φόρτωσης και ναυσιπλοΐας διαµέσου των πάγων και σε κάθε άλλη επίδραση η οποία µπορεί να ασκηθεί επί του σκάφους. 2. Ο τρόπος κατασκευής, τα υλικά και η επεξεργασία των φανών σηµατοδότησης πρέπει να εγγυώνται ευστάθεια, η οποία εξασφαλίζει µετά από τη µηχανική και θερµική καταπόνηση καθώς και την ακτινοβολία µε υπεριώδεις ακτίνες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτές, ότι οι επιδόσεις των φανών σηµατοδότησης παραµένουν αµετάβλητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να έχει η διατήρηση των φωτοµετρικών και χρωµατοµετρικών ιδιοτήτων τους. 3. Τα δοµικά στοιχεία, τα οποία υφίστανται την επίδραση της διάβρωσης, πρέπει να κατασκευάζονται από αντιδιαβρωτικά υλικά και να προστατεύονται αποτελεσµατικά από τη διάβρωση. 4. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται υγροσκοπικά υλικά, εάν µε τον τρόπο αυτό θα επηρεαζόταν ο τρόπος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, συσκευών και πρόσθετων εξαρτηµάτων τους. 5. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται δεν πρέπει να είναι εύφλεκτα. 6. Η αρµόδια αρχή διεξαγωγής των δοκιµών µπορεί να εγκρίνει και τη χρήση υλικών µε αποκλίνουσες ιδιότητες, στον βαθµό που µε την κατασκευή αυτή εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια. 7. Σκοπός των δοκιµών που διεξάγονται στους φανούς σηµατοδότησης είναι να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα της χρήσης τους επί του σκάφους. Στο πλαίσιο αυτό, οι διεξαγόµενες δοκιµές υποδιαιρούνται στις δοκιµές που διεξάγονται για την εξακρίβωση της περιβαλλοντικής και της λειτουργικής καταλληλότητας. 8. Περιβαλλοντική καταλληλότητα: α) Κατηγορίες περιβαλλοντικών συνθηκών Kατηγορίες κλιµατικών συνθηκών: X S Συσκευές που προορίζονται προς χρήση σε σηµεία εκτεθειµένα στον καιρό. Συσκευές που προορίζονται για βύθιση ή για διαρκή επαφή µε το αλµυρό νερό /1/05 REV 1 ZAC/yd 23

13 Κατηγορίες δονήσεων: V Συσκευές και διατάξεις δοµικών στοιχείων που στους ιστούς και σε άλλες θέσεις είναι εκτεθειµένες σε αυξηµένες καταπονήσεις δονήσεων. Κατηγορίες σκληρότητας: Οι συνθήκες περιβάλλοντος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σκληρότητας: (1) Κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες: Επιτυγχάνονται υπό κανονικές συνθήκες στο σκάφος στη διάρκεια µακράς περιόδου. (2) Οριακές περιβαλλοντικές συνθήκες: Επιτυγχάνονται οριακά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. (3) Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη µεταφορά: Επιτυγχάνονται κατά τη µεταφορά και ακινητοποίηση πλην των περιπτώσεων των εγκαταστάσεων των συσκευών και εξαρτηµάτων. Οι δοκιµές υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες περιγράφονται ως «δοκιµές κανονικού περιβάλλοντος», οι δοκιµές υπό οριακές περιβαλλοντικές συνθήκες περιγράφονται ως «δοκιµές οριακού περιβάλλοντος» και οι δοκιµές υπό περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη µεταφορά περιγράφονται ως «δοκιµές περιβάλλοντος κατά τη µεταφορά». β) Προδιαγραφές Οι φανοί σηµατοδότησης και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να είναι προσαρµοσµένα για παρατεταµένη χρήση υπό την επήρεια της κίνησης της θάλασσας, των δονήσεων, της υγρασίας και των διακυµάνσεων της θερµοκρασίας που αναµένονται επί των σκαφών. Οι φανοί σηµατοδότησης και τα εξαρτήµατά τους πρέπει, κατά την έκθεσή τους στις συνθήκες περιβάλλοντος που περιγράφονται στο προσάρτηµα, να πληρούν τις προδιαγραφές της κατηγορίας περιβάλλοντος στην οποία ανήκουν, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8, στοιχείο α) 9. Καταλληλότητα για τη λειτουργία α) Τροφοδότηση ενέργειας: Σε περίπτωση που οι τιµές της τάσης και της συχνότητας κατά την τροφοδότηση ενέργειας αποκλίνουν από τις ονοµαστικές τους τάσεις 1 εντός των ορίων του πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια και όταν το περιεχόµενο σε αρµονικές συχνότητες της εναλλασσόµενης τάσης ανέρχεται σε 5%, οι φανοί σηµατοδότησης και οι πρόσθετες συσκευές τους πρέπει να εργάζονται εντός των επιτρεπόµενων ορίων ανοχής για την οµαλή τους λειτουργία επί του σκάφους, µε βάση τους όρους διεξαγωγής των δοκιµών και έγκρισής τους. Κατά βάση, η τάση του ρεύµατος µε το οποίο τροφοδοτούνται οι φανοί σηµατοδότησης µπορεί να αποκλίνει µόνο κατά ±5% από την επιλεγµένη ονοµαστική τάση. 1 Η ονοµαστική τάση και η ονοµαστική συχνότητα είναι οι αναφερόµενες από τον κατασκευαστή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αναφοράς των πεδίων τάσης και/ή συχνότητας /1/05 REV 1 ZAC/yd 24

14 Παροχή (Ονοµαστική τάση) Συνεχής τάση άνω των 48 V ιακυµάνσεις τάσης και συχνότητας της παροχής ρεύµατος των λυχνοστατών και των εξαρτηµάτων τους ιακυµάνσεις της τάσης ± 10 % ιακυµάνσεις ιάρκεια της συχνότη τας ± 5 % διαρκής και εναλασσόµενη τάση ± 20 % ± 10 % max. 3 s Συνεχής τάση έως και 48 V ± 10 % - διαρκής Ανώτατες τιµές τάσης µέχρι ± 1200 V µε χρόνο ανύψωσης από 2 µέχρι 10 µs και χρονική διάρκεια µέχρι και 20 µs και µε αντιστροφή των πόλων της παρεχόµενης τάσης δεν πρέπει να οδηγούν στη ζηµία των φανών σηµατοδότησης και των πρόσθετων συσκευών τους. Μετά την επίδρασή τους - µετά την επέµβαση των συστηµάτων ασφαλείας - οι φανοί σηµατοδότησης και οι πρόσθετες συσκευές τους πρέπει να εργάζονται σύµφωνα µε τους όρους διεξαγωγής των δοκιµών και έγκρισής τους εντός των επιτρεπόµενων ορίων ανοχής που προβλέπονται για την οµαλή τους λειτουργία επί του σκάφους. β) Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα: Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα λογικά και εφαρµόσιµα µέτρα, για να εξαλείφονται και να µειώνονται όλες οι αιτίες που οδηγούν στην αµοιβαία ηλεκτροµαγνητική επίδραση των φανών σηµατοδότησης και των πρόσθετων συσκευών τους και από άλλες εγκαταστάσεις και συσκευές που αποτελούν µέρος του εξοπλισµού του σκάφους. 10. Περιβαλλοντικές συνθήκες στα σκάφη Οι κανονικές, οι οριακές και οι περιβαλλοντικές συνθήκες µεταφοράς, µε βάση τις κατηγορίες σκληρότητας του αριθµού 8 α βασίζονται στις προτεινόµενες συµπληρώσεις στις δηµοσιεύσεις του IEC και Οι τιµές που αποκλίνουν από τις δηµοσιεύσεις αυτές σηµειώνονται µε αστερίσκο * /1/05 REV 1 ZAC/yd 25

15 Κανονικές Οριακές Κατά τη µεταφορά Συνθήκες περιβάλλοντος α) Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: Κατηγορίες κλίµατος:. Κατηγορίες κλίµατος X και S βάσει της παραγράφου _ 25 έως + 55 C* _ 25 έως + 55 C* _ 25 έως + 70 C* 8(a) β) Υγρασία του αέρα περιβάλλοντος: Σταθερή θερµοκρασία... Μέγιστη σχετική υγρασία C 95 % + 35 C 75 % + 45 C 65 % Αλλαγή θερµοκρασίας Πιθανή εµφάνιση του σηµείου δρόσου γ) Καιρικές συνθήκες στο κατάστρωµα: Ηλιοφάνεια Αέρας Βροχόπτωση Ταχύτητα του νερού κατά την κίνηση (κύµατα). Περιεκτικότητα του νερού σε αλάτι W/m 2 50 m/s 15 mm/min 10 m/s 30 kg/m 3 δ) Μαγνητικό πεδίο: Μαγνητικό πεδίο από οποιαδήποτε κατεύθυνση. 80 A/m ε) ονήσεις: Ηµιτονοειδής δόνηση από οποιαδήποτε κατεύθυνση Κατηγορία δόνησης V βάσει της παραγράφου 8α (σοβαρή καταπόνηση, π.χ. των ιστίων) Συχνότητες 2 έως 10 Hz 2 έως 13.2 Hz* Εύρος ± 1.6 mm ± 1.6 mm Συχνότητες 10 έως 100 Hz 13.2 έως 100 Hz* Ζώνη επιτάχυνσης.. ± 7 m/s 2 ± 11 m/s 2 * 13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 26

16 11. Οι φανοί σηµατοδότησης υφίστανται τις δοκιµές περιβάλλοντος που καθορίζονται στο προσάρτηµα. 12. Τα συστατικά µέρη των φανών σηµατοδότησης που κατασκευάζονται από οργανικά υλικά δεν πρέπει να επηρεάζονται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Έπειτα από δοκιµή διαρκείας 720 ωρών, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του προσαρτήµατος, δεν πρέπει να επιδεινώνεται η ποιότητα µε οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει οι τριχρωµατικές συντεταγµένες x και ψ να αποκλίνουν περισσότερο από 0,01 σε σχέση µε τις επιφάνειες εξόδου φωτός που δεν έχουν εκτεθεί στις υπεριώδεις ακτίνες και στον καταιονισµό µε το νερό. 13. Οι επιφάνειες εξόδου του φωτός και οι προστατευτικοί εξωτερικοί υαλοπίνακες των φανών σηµατοδότησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε υπό τις συνήθεις συνθήκες που επικρατούν στο σκάφος µε συνεχή λειτουργία, όταν η ηλεκτρική τάση είναι κατά 10 % ανώτερη από την κανονική και η θερµοκρασία περιβάλλοντος +45 C, να µην υπόκεινται παραµόρφωση, αλλοίωση ή καταστροφή. 14. Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν µε συνεχή λειτουργία και ηλεκτρική τάση ανώτερη κατά 10 % από την κανονική, καθώς και θερµοκρασία περιβάλλοντος +60 C, χωρίς να υφίστανται ζηµιά φόρτισης διάρκειας 8 ωρών µε δύναµη 1000 Ν (νιούτον) στις διατάξεις ανάρτησής τους. 15. Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να αντέχουν σε προσωρινή βύθιση. Υπό συνθήκες διαρκούς λειτουργίας µε ηλεκτρική τάση ανώτερη κατά 10 % από την κανονική και µε θερµοκρασία περιβάλλοντος +45 C, οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να αντέχουν χωρίς µεταβολή στην απότοµη έκθεσή τους στον καταιονισµό από υδάτινη µάζα θερµοκρασίας + 15 C µέχρι + 20 C από ένα δοχείο µε νερό 10 λίτρων. 16. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αντοχή των επεξεργασµένων υλικών υπό συνθήκες λειτουργίας. Τα υλικά πρέπει ιδίως να είναι σε θέση να αντέχουν υπό συνθήκες λειτουργίας στις ανώτερες δυνατές θερµοκρασίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις θερµοκρασίες διαρκούς χρήσης τους /1/05 REV 1 ZAC/yd 27

17 17. Eάν οι φανοί σηµατοδότησης περιλαµβάνουν µη µεταλλικά δοµικά στοιχεία, η θερµοκρασία διαρκούς λειτουργίας τους πρέπει να προσδιορίζεται υπό τις συνθήκες που επικρατούν στο σκάφος, µε θερµοκρασία του περιβάλλοντος + 45 C. Εάν η ούτως προσδιοριζόµενη θερµοκρασία διαρκούς χρήσης των µη µεταλλικών κατασκευαστικών υλικών είναι υψηλότερη από τις οριακές θερµοκρασίες που αναφέρονται στη δηµοσίευση IEC 598, µέρος 1, πίνακες X και XI, πρέπει να προσδιορίζονται µε χωριστές δοκιµές η µηχανική, θερµική και κλιµατική ικανότητα µακροχρόνιας καταπόνησης των εν λόγω δοµικών κατασκευαστικών στοιχείων των φανών σηµατοδότησης. 18. Για να δοκιµασθεί η σταθερότητα σχήµατος των δοµικών στοιχείων υπό θερµοκρασία διαρκούς λειτουργίας, οι φανοί σηµατοδότησης λειτουργούν υπό οµοιόµορφη ροή του ατµοσφαιρικού αέρα (µε ταχύτητα περίπου 0,5 m/s) στη θέση λειτουργίας, µε θερµοκρασία περιβάλλοντος + 45 C υπό συνθήκες που επικρατούν στο σκάφος. Κατά τη διάρκεια της προθέρµανσης και έπειτα από την επίτευξη της θερµοκρασίας λειτουργίας, τα µη µεταλλικά δοµικά κατασκευαστικά στοιχεία υπόκεινται στο µηχανικό φορτίο που αναλογεί στους όρους κατασκευής τους ή αντιστοιχεί στον πιθανό χειρισµό τους. Στην περίπτωση των φανών σηµατοδότησης µε επιφάνειες εξόδου φωτός από µη πυριτική ύαλο, µια µεταλλική σφραγίδα διαστάσεων 5 mm x 6 mm ασκεί συνεχή πίεση 6,5 N (ανάλογη µε την πίεση του δακτύλου του χεριού) ακριβώς στη µέση µεταξύ της πάνω και της κάτω πλευράς στην επιφάνεια εξόδου φωτός. Υπό τις συνθήκες αυτής της µηχανικής καταπόνησης, το δοµικό στοιχείο δεν πρέπει να υφίσταται εξωτερική παραµόρφωση. 19. Για τη δοκιµή της αντοχής στη γήρανση των δοµικών στοιχείων υπό την επίδραση των κλιµατικών συνθηκών, οι φανοί σηµατοδότησης από µη µεταλλικά δοµικά κατασκευαστικά στοιχεία, οι οποίοι εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες όταν λειτουργούν, τίθενται se διαλείπουσα λειτουργία σε θάλαµο καιρικών συνθηκών µε δωδεκάωρη εναλλαγή από τους 45 C και σχετική υγρασία 95 % µέχρι τη θερµοκρασία των -20 C υπό τις συνθήκες που επικρατούν στο σκάφος, µε τέτοιο ρυθµό, ώστε να εκτίθενται κατά τη φάση των θερµών και υγρών καθώς και των ψυχρών κύκλων λειτουργίας, καθώς και κατά την εναλλαγή από τις χαµηλές στις υψηλές θερµοκρασίες επί χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε τη λειτουργία τους. Η συνολική χρονική διάρκεια της δοκιµής αυτής ανέρχεται στις 720 ώρες τουλάχιστον. Με τη διεξαγωγή της δοκιµής αυτής, δεν πρέπει τα µη µεταλλικά δοµικά στοιχεία να υφίστανται καµία µεταβολή η οποία είναι σε θέση να επηρεάσει τη λειτουργική ικανότητα της συσκευής. 20. Οι φανοί σηµατοδότησης που είναι εύκολα προσιτοί δεν πρέπει όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος ανέρχεται στους + 45 C, να υπερβαίνουν τη θερµοκρασία των + 70 C, όταν αποτελούνται από µέταλλα, και των + 85 C, όταν έχουν κατασκευασθεί από µη µεταλλικά υλικά /1/05 REV 1 ZAC/yd 28

18 21. Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε βάση τους αναγνωρισµένους κανόνες της τεχνολογίας. Πρέπει ιδίως να τηρείται η δηµοσίευση IEC 598 µέρος 1, «Πλοία, φανοί Γενικές Απαιτήσεις και οκιµές.». Από τη δηµοσίευση αυτή πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις των ακόλουθων κεφαλαίων: σύνδεση αγωγού προστασίας (αριθ. 7.2), προστασία από την ηλεκτροπληξία (αριθ. 8.2), αντίσταση των µονώσεων και διηλεκτρική αντοχή (αριθ και αριθ. 10.3), αποστάσεις ερπυσµού και αποστάσεις στον αέρα (αριθ. 11.2), διαρκής αντοχή και θέρµανση (αριθ. 12.1, πίνακες X, XI, XII), αντοχή στη θερµότητα, τη φωτιά και τη δηµιουργία επιφανειακών ρευµάτων (αριθ. 13.2, αριθ και αριθ. 13.4), κοχλιωτές συνδέσεις (αριθ. 14.2, αριθ και αριθ. 14.4). 22. Οι διατοµές των καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να είναι 1,5 mm 2. Για την ένωση πρέπει να χρησιµοποιούνται καλώδια του τύπου HO 7 RN-F ή ανάλογα καλώδια. 23. Το είδος προστασίας των φανών σηµατοδότησης στις επικίνδυνες ζώνες έναντι εκρήξεων πρέπει να εξακριβώνεται και να πιστοποιείται από τις αντίστοιχες αρχές ελέγχου. 24. Ο τρόπος κατασκευής των φανών σηµατοδότησης πρέπει να προβλέπει : (1) τη δυνατότητα εύκολου καθαρισµού ακόµη και του εσωτερικού του φανού, καθώς και της εύκολης εναλλαγής της φωτεινής πηγής υπό συνθήκες σκότους, (2) την αποφυγή της συγκέντρωσης συµπυκνωµένων υδρατµών, (3) ότι επιτρέπεται µόνο η χρήση διαρκών ελαστικών παρεµβυσµάτων µεταξύ των αποσυναρµολογούµενων µερών, (4) ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εκποµπής φωτός οιουδήποτε άλλου χρώµατος από το προβλεπόµενο από τον φανό σηµατοδότησης. 25. Κάθε φανός σηµατοδότησης που προβλέπεται να στερεωθεί µόνιµα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες τοποθέτησης και εγκατάστασής του, στις οποίες πρέπει να υποδεικνύεται η θέση της εγκατάστασης, ο σκοπός χρήσης καθώς και ο τύπος των ανταλλάξιµων µερών των φανών Οι κινητοί φανοί σηµατοδότησης πρέπει να στερεώνονται µε απλό αλλά και ασφαλή τρόπο. 26. Οι αναγκαίες διατάξεις στερέωσης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένες, ώστε η κατεύθυνση µηδενικού σήµατος του φανού σηµατοδότησης να συµπίπτει µε την κατεύθυνση του µηδενικού σήµατος του σκάφους /1/05 REV 1 ZAC/yd 29

19 27. Σε κάθε φανό σηµατοδότησης πρέπει να τοποθετούνται σαφώς και διαρκώς σε θέση, η οποία πρέπει να παραµένει ορατή και έπειτα από την τοποθέτησή τους στο σκάφος: (1) η ονοµαστική ισχύς της φωτεινής πηγής, εφόσον η διαφορά της ονοµαστικής ισχύος µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη διαφορά της εµβέλειας, (2) το είδος του φανού στην περίπτωση των φανών µερικής κάλυψης τόξου, (3) η αναφορά της κατεύθυνσης µηδενικού σήµατος, µε την τοποθέτηση χαρακτηριστικού σήµατος στους φανούς µερικής κάλυψης τόξου αµέσως πάνω ή κάτω από το διαφανές τµήµα, (4) το είδος του φωτός σηµατοδότησης, π.χ. έντονο, (5) το σήµα προέλευσης, (6) το κενό πεδίο για το διακριτικό σήµα, π.χ., F Άρθρο 3.02 Φίλτρα και παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα 1. Τα φίλτρα (φακοί δακτυλίων, κρύσταλλα) καθώς και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα µπορούν να παράγονται από οργανική ύαλο (πλαστική ύαλος) ή από ανόργανη ύαλο (πυριτιούχο ύαλο). Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα από πυριτική ύαλο πρέπει να παράγονται από ένα είδος υάλου τουλάχιστον της υδρολυτικής κατηγορίας IV, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 719, για να εξασφαλίζεται η µακροχρόνια αντοχή τους στο νερό. Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα από πλαστική ύαλο πρέπει να εµφανίζουν στο νερό παρόµοια µακροχρόνια αντίσταση, όπως και τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα από πυριτικό ύαλο. Τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ύαλο χωρίς εσωτερικές τάσεις. 2. Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει κατά το δυνατόν να µην έχουν ανοµοιογένειες και φυσαλίδες καθώς επίσης και ξένες προσµίξεις. Οι επιφάνειές τους δεν πρέπει να παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως θάµπωµα, βαθιές χαραγές κ.λπ. 3. Τα φίλτρα και τα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου Τα φωτοτεχνικά και χρωµοτεχνικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να µεταβάλλονται υπό αυτές τις συνθήκες /1/05 REV 1 ZAC/yd 30

20 4. Τα κόκκινα και πράσινα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα για τα πλαϊνά φώτα δεν πρέπει να µπορούν να ανταλλάσσονται µεταξύ τους. 5. Στα φίλτρα και στα παρεµβαλλόµενα κρύσταλλα πρέπει σε κάποια θέση, η οποία παραµένει ορατή ακόµα και µετά την τοποθέτηση των φώτων σήµανσης, εκτός από το σήµα προέλευσης, να υπάρχει επίσης ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήµανση µε το σήµα έγκρισης και το σήµα τύπου κατασκευής. Με αυτές τις επιγραφές δεν επιτρέπεται υστέρηση ως προς τις φωτοτεχνικές και χρωµοτεχνικές ελάχιστες απαιτήσεις. Άρθρο 3.03 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές 1. Στους φανούς σηµατοδότησης, µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο οι προκαθορισµένοι γι αυτούς λαµπτήρες πυράκτωσης. Πρέπει να διατίθενται στις συνήθεις τάσεις. Εξαιρέσεις µπορεί να επιτρέπονται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. 2. Οι λαµπτήρες πυράκτωσης στους φανούς σηµατοδότησης πρέπει να µπορούν να µπορεί να στερεώνονται µόνο στην προβλεπόµενη θέση. Επιτρέπονται το πολύ δύο διακριτές θέσεις στον φανό σηµατοδότησης. εν πρέπει να είναι δυνατές οι εσφαλµένες και οι ενδιάµεσες θέσεις. Για τον έλεγχο επιλέγεται η δυσµενέστερη θέση. 3. Οι λαµπτήρες πυράκτωσης δεν πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που να επηρεάζουν δυσµενώς την αποτελεσµατικότητά τους, όπως χαραγές ή κηλίδες στο λαµπτήρα, ή εσφαλµένη διάταξη του νήµατος πυράκτωσης. 4. H χρωµατική θερµοκρασία λειτουργίας του λαµπτήρα πυράκτωσης δεν πρέπεινα υπολείπεται των 2360 K. 5. Πρέπει να χρησιµοποιούνται υποδοχές και βάσεις που να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις του οπτικού συστήµατος και τη µηχανική καταπόνηση κατά τη λειτουργία επί του σκάφους. 6. Η βάση του λαµπτήρα πυράκτωσης πρέπει να είναι συνδεδεµένη τόσο σταθερά µε το λαµπτήρα, ώστε ο λαµπτήρας πυράκτωσης µετά από λειτουργία 100 ωρών µε υπέρταση 10 % να αντέχει σε οµοιόµορφη στρεπτική ροπή 25 kgcm. 7. Στο λαµπτήρα ή στη βάση των λαµπτήρων πυράκτωσης πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο το σήµα προέλευσης, η ονοµαστική τάση, και η ονοµαστική ισχύς και/ή η ονοµαστική φωτεινή ένταση καθώς επίσης και το σήµα έγκρισης /1/05 REV 1 ZAC/yd 31

21 8. Οι λαµπτήρες πυράκτωσης πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ανοχές: α) Λαµπτήρες πυράκτωσης για ονοµαστικές τάσεις 230 V, 115 V, 110 V και 24 V 1 ) Επιτρεπτή απόκλιση του άξονα του σύρµατος από τον άξονα της βάσης σε µήκος 1,5 mm από το κέντρο του b l Μήκος από το κέντρο του λαµπτήρα ιαφαν ές Σήµαν ση m 2 ± 5 4 m Θέση βάσης: L 2) Βάση του λαµπτήρα π.χ. P 28s Oνοµαστική τάση Ονοµαστική ισχύς Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 3) Ονοµαστική διάρκεια ζωής Τιµές δοκιµών 3) Σώµα του φανού σε mm V W W h Οριζόντια φωτεινή ένταση 4) cd Χρωµατική θερµοκρασία K ,72 + 0,1 0 b mm l mm 13,5 + 1, ή έως έως ,5 0 11,5 + 1, ,5 0 11,5 + 1, /1/05 REV 1 ZAC/yd 32

22 Παρατηρήσεις: Σχετικά µε το 1) Ανοχή για την απόσταση του κέντρου βάρους του φωτός του λαµπτήρα των 24 V / 40 W: ± 1,5 mm. Σχετικά µε το 2) L: Ο πλατύτερος λοβός της βάσης P 28 S µε όρθιο λαµπτήρα βρίσκεται αριστερά κοιτάζοντας σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της ακτινοβολίας. Σχετικά µε το 3) Πριν από τη µέτρηση των τιµών στην αρχή της δοκιµής, οι λαµπτήρες πυράκτωσης πρέπει να παραµείνουν σε θέση χρήσης για 60 λεπτά υπό ονοµαστική τάση. Σχετικά µε το 4) Τα όρια αυτά πρέπει να τηρούνται στην περιοχή της ακτινοβολίας και σε εύρος ± 10 ο ως προς την οριζόντιο που διέρχεται από το κέντρο του φωτιστικού σώµατος, κατά την περιστροφή του λαµπτήρα κατά 360 ο γύρω από τον άξονά του. β) Λαµπτήρες πυράκτωσης για ονοµαστικές τάσεις 24 V and 12 V Επιτρεπτή απόκλιση του άξονα του σύρµατος από τον άξονα της βάσης σε απόσταση του κέντρου βάρους του φωτός 1 mm. m m 1 Μήκος από το κέντρο του λαµπτήρα l ιαφαν ές ± 5 3 Βάση λαµπτήρα π.χ. BAY 15d Ακίδα αναφοράς 13274/1/05 REV 1 ZAC/yd 33

23 Oνοµαστική τάση Ονοµαστική ισχύς Μέγιστη κατανάλωση ισχύος 1) Ονοµαστική διάρκεια ζωής Τιµές δοκιµών 1 Σώµα του φανού V W W h Οριζόντια φωτεινή ένταση 2 cd Χρωµατική θερµοκρασία K l mm έως έως to έως 13 9 έως 17 9 έως 13 Παραρτηρήσεις: Re 1) Πριν από τη µέτρηση των τιµών στην αρχή της δοκιµής, οι λαµπτήρες πυράκτωσης πρέπει να παραµείνουν σε θέση χρήσης για 60 λεπτά υπό ονοµαστική τάση. Re 2) Τα όρια αυτά πρέπει να τηρούνται στην περιοχή της ακτινοβολίας και σε εύρος ± 30ο ως προς την οριζόντια που διέρχεται από το κέντρο του φωτιστικού σώµατος, κατά την περιστροφή του λαµπτήρα κατά 360ο γύρω από τον άξονά του. γ) Οι λαµπτήρες πυράκτωσης επισηµαίνονται στη βάση τους µε ένδειξη αντίστοιχη των µεγεθών τους. Αν η εν λόγω σήµανση γίνεται στο λαµπτήρα, δεν πρέπει να επηρεάζεται η λειτουργία των λαµπτήρων πυράκτωσης. δ) Αν αντί για λαµπτήρες πυράκτωσης χρησιµοποιούνται λαµπτήρες εκκένωσης, τότε ισχύουν αντίστοιχα και γι αυτούς οι απαιτήσεις που αναφέρονται στους λαµπτήρες πυράκτωσης /1/05 REV 1 ZAC/yd 34

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 2. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται το

Μονάδες 5 2. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται το ΘΕΜΑ 1 ο : ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2009 2010 Για τις ερωτήσεις 1 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατακόρυφο ελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : 10.64.5.777 ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Γ Λυκείου / Το Φως 1. Η υπεριώδης ακτινοβολία : a) δεν προκαλεί αμαύρωση της φωτογραφικής πλάκας. b) είναι ορατή. c) χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων. d) έχει μήκος κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) Παραποµπή ADR. Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση. (στήλη 2) (στήλη 3) 13 Έγγραφο Μεταφοράς ΠΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Σηµείο καταλόγου (στήλη 1) Παράβαση (στήλη 2) Παραποµπή ADR (στήλη 3) Κατηγορία κινδύνου (στήλη 4) 13 Έγγραφο Μεταφοράς Μεταφορά χωρίς το απαιτούµενο έγγραφο µεταφοράς 8.1.2.1 (α), 5.4.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/0/1 ΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ :

Γκύζη 14-Αθήνα Τηλ : ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.7.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 640/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΠ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 7,ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62122 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο Για κάθε µια από

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ETAG 005 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - 1. Συντομεύσεις ΕΤΕ : Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA : European Technical Approval ETAG : European Technical Approval Guideline/ Κατευθυντήρια γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η παραγωγή λευκού φωτός με τη χρήση λαμπτήρα πυράκτωσης. Η χρήση πηγών φωτός διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1 ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (20-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ο ΤΕΣΤ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. Στην απλή αρµονική ταλάντωση, το ταλαντούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2010 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την επιτρεπτή στάθµη ακουστικής ισχύος των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΕΩΝ 004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα