ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : Λακία Αξ. ηειεθ. : ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, (Πιαηεία Διεπζεξίαο 3, 1 νο φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 8 Οθηφβρίοσ 2014, εκέξα Σεηάρηε θαη ψξα 9:00 π.κ., ζπλήιζε ζηελ 22 ε / 1 ε ηεο λέαο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 138/ (ΑΓΑ:796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ αξηζκ. νηθ. 1540/ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: ΘΔΜΑ 1 ο : Δθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. (Δηζεγεηής: Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο) ΘΔΜΑ 2 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 21/ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Π..Δ. ΘΔΜΑ 3 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /863/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». (Δηζεγεηής: Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο) ΘΔΜΑ 4 ο : Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ λνκηθή ζηήξημε ηεο Διηζζάβεη Παληαδή, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο. (Δηζεγεηής: θ. Κσλ/λνο Υαηδεκπχξξνο, Ννκηθφο χκβνπινο Π..Δ.) ΘΔΜΑ 5 ο : Έγθξηζε άζθεζεο ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ αξηζκ. 469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. (Δηζεγεηής: θ. Διέλε Θαιαζζηλνχ, ε Γηθεγφξνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο) 1

2 ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ ΘΔΜΑ 6 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έηνο 2014». (Δηζεγεηής: θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.) ΠΑΡΑΣΑΔΙ ΘΔΜΑ 7 ο : Έγθξηζε ηεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο ησλ αξηζκ. 3537/ θαη 3579/ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. (Δηζεγεηής: θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.) ΘΔΜΑ 8 ο : Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο νηθήκαηνο, Π.Δ. Φσθίδαο. ΓΑΠΑΝΔ ΘΔΜΑ 9 ο : Έγθξηζε πιεξσκήο δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. ΘΔΜΑ 10 ο : Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2014 γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. ΘΔΜΑ 11 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. ΘΔΜΑ 12 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ - δέζκεπζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. ΘΔΜΑ 13 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. ΘΔΜΑ 14 ο : Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα παξνρή ππεξεζίαο. ΘΔΜΑ 15 ο : Μεξηθή αλάθιεζε ησλ ππ αξηζ. 436/2014 θαη 991/2014 απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. θαη ιήςε λέσλ γηα έγθξηζε δαπαλψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. ΘΔΜΑ 16 ο : Έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.) ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014, Π.Δ. Βνησηίαο. 2

3 ΘΔΜΑ 17 ο : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. ΘΔΜΑ 18 ο : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. ΘΔΜΑ 19 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ έξγσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΔΜΑ 20 ο : Έγθξηζε ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο 7 εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014 ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΘΔΜΑ 21 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /5123/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί αλάζεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο λνκνχ Δχβνηαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 22 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /5120/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηεο 9 εο επηεκβξίνπ 2014 θαη αλαθήξπμεο άγνλσλ δξνκνινγίσλ γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λνκνχ Δχβνηαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 23 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /5124/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα άγνλα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ λνκνχ Δχβνηαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 24 ο : Έγθξηζε απνθάζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έξγν: «Μεηαθνξά καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ζρνιηθνχ έηνπο ΘΔΜΑ 25 ο : Έγθξηζε απνθάζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 26 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ. 3942/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. ΘΔΜΑ 27 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα άγνλα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο. 3

4 ΘΔΜΑ 28 ο : Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 29 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηελεξγνχκελνπ επαλαιεπηηθνχ αλνηθηνχ δηεζλή δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 30 ο : Σξνπνπνίεζε θαηάξγεζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο , Π.Δ. Φσθίδαο. ΘΔΜΑ 31 ο : Έγθξηζε λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο , Π.Δ. Φσθίδαο. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΘΔΜΑ 32 ο : Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε Ληβαδεηά, Θήβα, ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΚΣΔΟ ζηελ Αιίαξην θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξψελ Οξγαληζκνχ Κσπαΐδαο. ΘΔΜΑ 33 ο : χκβνπινο επηζηεκνληθήο, ηερληθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Πεξηθέξεηαο ελφςεη ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ », πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο) ΘΔΜΑ 34 ο : Πξνβνιή ζεκαηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη Γεληθή Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ - ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΜΑ 35 ο : Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο αλνηθηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε Παιαηνχ Ξελψλα Ηεξνχ Πξνζθπλήκαηνο Οζίνπ Ησάλλε Ρψζζνπ ζε Μνπζεηαθφ Υψξν Μηθξαζηαηηθνχ Πνιηηηζκνχ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΘΔΜΑ 36 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ θφκβσλ νδηθνχ δηθηχνπ», ρξήζεο 2014, Π.Δ. Βνησηίαο πξνυπνινγηζκνχ ,80 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΘΔΜΑ 37 ο : Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 983/ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί εθδίθαζεο ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνο επηινγή γξαθείνπ κειεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε βειηίσζεο ηεο Π.Δ.Ο. Θήβαο Ληβαδεηάο 4

5 απφ ην πέξαο ηεο παξάθακςεο Αιηάξηνπ (Υ.Θ ) έσο ηε δηαζηαχξσζε πξνο Άγην Γεψξγην, κε παξάθακςε ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο», πξνυπνινγηζκνχ ,39. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΘΔΜΑ 38 ο : Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο» ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ Ν. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ ,65. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) Παξφληα κέιε (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Ησάλλεο Αγγειέηνο, Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο (απνπζίαδε θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 1 & 2 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο) θαη Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο. Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε θ. Ηππνιχηε Μπαιθνχξα, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, κε βαζκφ Δ, πνπ νξίζζεθε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 9460/222/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ νη: 1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ., 2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 3. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ., 4. Κσλζηαληίλνο Υαηδεκπχξξνο, Ννκηθφο χκβνπινο Π..Δ., 5. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ., 6. Βαζίιεηνο Κχξθνο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., 7. Αγιαΐα Μέγθνπ, Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο, 8. Παγψλα πξκαθέδε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο, 9. Γεψξγηνο Μάξθνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο, θαζψο θαη νη πξψελ Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο πξνεγνχκελεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. θ.θ. Πεξηθιήο Καξαΐζθνο θαη Αλαζηάζηνο Υξνλάο. Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ην ηαθηηθφ κέινο, θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, έθαλε θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο θαη ηνπνζεηήζεθε επί ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη θαηά ηε γλψκε ηνπ λα αθνινπζεζεί θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα εηζάγνληαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΘΔΜΑ 1 ο : Δθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε: 1) ην άξζξν 175 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/ ) φπνπ νξίδεηαη φηη: «Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εθιέγεηαη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε απηήο, κεηά ηελ εθινγή ηεο, έλα από ηα κέιε ηεο κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Δηθαίσκα ςήθνπ έρεη θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο αλαπιεξώλεη ηoλ πξόεδξν, όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη», 2) ηελ ππ αξηζκ. 138/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο «πεξί εθινγήο κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο Π..Ε», θαη 3) ηελ αξηζκ. 7458/180782/ (ΑΔΑ:7ΙΡ8ΟΡ10-Γ2Ν) απφθαζε ηεο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο «πεξί επηθύξσζεο ηεο εθινγήο ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Π..Ε.», πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξφηεηλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν Π.Δ. Δχβνηαο θ. Ζιία Μπνπξκά. 5

6 Γελ θαηαηέζεθαλ άιιεο ππνςεθηφηεηεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Αληηπξνέδξνπ. Καηφπηλ, ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ην απνηέιεζκα, ην νπνίν είλαη ην εμήο: Παξφληεο ζχκβνπινη: νθηψ (8) Φήθηζαλ: νθηψ (8) Απφληεο: έλαο (1) Λεπθά: δχν (2) Γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαδείρζεθε ν θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε πάλσ απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία Δγθξίλεη ηελ εθινγή Αληηπξφεδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 175 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/ ), ηνλ θ. Ζιία Μπνπξκά, ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 07/09/2014 έσο 05/03/2017, ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1013 ΘΔΜΑ 2 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 21/ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθφλα ην κε αξηζκ. 21/ πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1014 απηφ ην ζεκείν εηζήιζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο. ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Π..Δ. ΘΔΜΑ 3 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /863/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». (Δηζεγεηής: Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο) Ο Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην ππ αξηζκ /866/ έγγξαθφ ηνπ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε ππ αξηζκ /863/ απφθαζή ηνπ πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη έρνληαο ππφςε: 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 148/2010 «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 3. ην γεγνλφο φηη κε ηελ ππ αξηζκ. 360/2014 πξάμε ηνπ Δ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Κ/Ξ Γ. Καξαηζηψιεο & ηα Δ.Δ., 4. ην γεγνλφο φηη ε πξνζεζκία ηεο πξνζθπγήο θαηά ηεο άλσ πξάμεσο έιεγε ζηηο , ελψ κέρξη ηφηε δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπγθιεζεί θαη ζπλεδξηάζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιφγσ ηνπ φηη ηα κέιε ηεο νξίζηεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Π.. ηεο θαη 5. ηελ ππ αξηζκ /1019/ γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ /863/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ άζθεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αίηεζε αλάθιεζεο θαηά ηεο 6

7 ππ αξηζκ. 360/2014 πξάμεο ηνπ Δ Κιηκαθίνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γεσξγίνπ Λαζπνλίθνπ, πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» γηα άζθεζε απηήο θαη παξάζηαζε ζην αξκφδηνο δηθαζηήξην Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1015 ΘΔΜΑ 4 ο : Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ λνκηθή ζηήξημε ηεο Διηζζάβεη Παληαδή, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο. (Δηζεγεηής: θ. Κσλ/λνο Υαηδεκπχξξνο, Ννκηθφο χκβνπινο Π..Δ.) Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ /1075/ έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηελ θα Διέλε Θαιαζζηλνχ, δηθεγφξν ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζηελ νπνία ρνξεγείηαη ε εληνιή θαη ε πιεξεμνπζηφηεηα λα παξαζηεί ελψπηνλ ηνπ Πηαηζκαηνδίθε Υαιθίδαο, γηα ηελ λνκηθή παξάζηαζε θαη ζηήξημε ηεο Διηζζάβεη Παληαδή, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο, ε νπνία εθιήζε ζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα ην αδίθεκα ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1016 ΘΔΜΑ 5 ο : Έγθξηζε άζθεζεο ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ αξηζκ. 469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. (Δηζεγεηής: θ. Διέλε Θαιαζζηλνχ, ε Γηθεγφξνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο) Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. νηθ /377/ έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ.η, κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε απφθαζε γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ, δειαδή ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε θάζε πεξίπησζε πξνεγείηαη ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ. Δμάιινπ θαηά ηε παξ.2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ γηα ηελ απφθαζε άζθεζεο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ, ε απφθαζε ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπεηδή κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ ελδίθνπ κέζνπ έιαβε ρψξα, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε θαη ζπλαθφινπζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δνζέληνο φηη, πθίζηαηαη αθφκα πξνζεζκία, θαζφζνλ, θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Κσδ. Γ/ηνο ηεο 26-6/ "πεξί θψδηθνο ησλ λφκσλ πεξί δηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ", ε νπνία δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ΚΠνιΓ, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ.4 ηνπ Ν.2579/1998 έρεη εθαξκνγή θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε φιεο ηηο δίθεο ηνπ Γεκνζίνπ, νπδεκία απνιχησο πξνζεζκία ηξέρεη ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ (θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνπψλ, απφ 1/07 έσο 16/9 θάζε έηνπο (άξζξν 11 παξ. 2 Κψδηθα Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ) νη δε αξμάκελεο πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη, εθιακβάλνληαο φηη ην αλσηέξσ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, απνηειεί γλσκνδνηηθφ ζεκείσκα. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα α) Να παξαηηεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, δηα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Δχβνηαο, ηνπ ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ αξηζκ. 469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο πνπ ήδε έρεη αζθήζεη. 7

8 β) Να αζθήζεη εθ λένπ έθεζε θαηά ηεο ππ αξηζκ.469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. γ) Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηελ θα Διέλε Θαιαζζηλνχ, δηθεγφξν ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ε νπνία λα επηκειεζεί ηεο αζθήζεσο ηεο άλσ εθέζεσο θαη λα παξαζηεί θαη ηελ εθπξνζσπήζεη ζηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί, γηα λα ππνζηεξίμεη ην έλδηθν απηφ ην βνήζεκα, θαηαζέηνληαο ππφκλεκα θαη γεληθά ελεξγψληαο φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο απηήο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1017 ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ ΘΔΜΑ 6 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έηνο 2014». (Δηζεγεηής: θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.). Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 309/106092/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ., πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. ηε ζπλέρεηα απάληεζε ζε εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη παξείρε πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ν θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη: 1. ην ππ αξηζκ. 3/ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έηνο 2014», ην νπνίν αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ ηξηψλ Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ Ηνπλίνπ Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ 2014 (απφ έσο ) ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «Βηνεθαξκνγέο Δ.Π.Δ.» ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ έξγνπ: «Παξαθνινχζεζε απφ εδάθνπο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ θαη δηελέξγεηα απφ εδάθνπο παξεκβάζεσλ πξνλπκθνθηνλίαο, αθκαηνθηνλίαο θαη ππνιεηκκαηηθήο αθκαηνθηνλίαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», 2. ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία, ηελ πεξίνδν απφ έσο , ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηεο αξηζκ. 1/ ζχκβαζεο. Ο Πξφεδξνο δήηεζε ζην επφκελν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο πνπ ζα θαηαηεζεί γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ππάξμεη δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε. Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ζεηηθά, αλέθεξαλ, σζηφζν, ν κελ φηη έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπλνππνθηνλίαο, ν δε φηη πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηεξήζεθαλ. ΠΑΡΑΣΑΔΙ Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1018 ΘΔΜΑ 7 ο : Έγθξηζε ηεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο ησλ αξηζκ. 3537/ θαη 3579/ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. (Δηζεγεηής: θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.) Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 4039/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο, πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί 8

9 αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία Δγθξίλεη ηε κνλνκεξή παξάηαζε ησλ ππ αξηζκ. 3537/ θαη 3579/ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 8.915,35 επξψ ζηνπο αλαδφρνπο πξνκεζεπηέο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2014, σο αθνινχζσο: α) ζηνλ Αζαλάζην. σηεξφπνπιν, γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (ζηε Ληβαδεηά) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.415,35 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., β) ζηελ εηαηξεία A.Κνπαλάο-X.Καιήο ΟΔ, γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (ζηε Θήβα) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.500,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. ε πεξίπησζε πνπ νη δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ νινθιεξσζνχλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ ηξηκήλνπ ε Π.Δ. Βνησηίαο κπνξεί λα θαηαγγείιεη αδεκίσο γηα απηήλ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ιεπθφ. Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο ζπκθψλεζε κε ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο δήισζε φηη πξέπεη λα νξγαλσζνχλ νη δαπάλεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κέζα απφ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1019 ΘΔΜΑ 8 ο : Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο νηθήκαηνο, Π.Δ. Φσθίδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ /6415/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο, πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Γηαλλφπνπινπ γηα ηα αδηάζεηα θαη αλεθκεηάιιεπηα δεκφζηα θηήξηα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ νηθήκαηνο ηδηνθηεζίαο Γξφιαπα Ησάλλε ζηελ Άκθηζζα, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην Κηεληαηξείν Άκθηζζαο, γηα άιινπο ηξεηο κήλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 242/96, ήηνη απφ κέρξη γηα ιφγνπο θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα. Ζ κίζζσζε ζα ιπζεί απηνδηθαίσο κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο ζην ηδηφθηεην θηίξην ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. ΓΑΠΑΝΔ Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1020 ΘΔΜΑ 9 ο : Έγθξηζε πιεξσκήο δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 4723/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη ηελ δαπάλε πνζνχ ,53, γηα ηελ πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α /ζκηαο θαη Β /ζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 9

10 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2013 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΑΠΡΙΛΙΟ2014 ΜΑΙΟ 2014 ΙΟΤΝΙΟ2014 Α/Α ΑΝ ΑΓ ΟΥ ΟΤ ΑΑ ΓΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙ ΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Α ΤΝ ΟΛΙ ΚΔ ΗΜΔ ΡΔ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚ Ο ΠΟΟ ΜΔ ΦΠΑ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΓΟΥ ΟΤ Εαθψλεο Γεψξγηνο ,00 538, , Εαθψλεο Γεψξγηνο ,00 252, , , Λνπθαδάθνο Βαζίιεηνο ηνπ ηπιηαλνχ ,00 736, , , Λνπθαδάθνο Βαζίιεηνο ηνπ Ησάλλε ,00 353, , , Παλαγηψηνπ σηήξηνο ,00 304, , , Σζηινθχηεο Γεψξγηνο ,00 294, , Σζηινθχηεο Γεψξγηνο ,00 469, , , Εάρνο Ζιίαο ,00 227, , , Καηζακπέθεο Αξγχξεο ,00 349, , , Καηζακπέθεο Αξγχξεο ,00 349, , ηαζαξάο Βαζίιεηνο ,00 380, , , Καζηάλεο Γεψξγηνο ,00 567, , , Γξνχληαο Γεψξγηνο ,00 213, , , Εαθψλεο Γεψξγηνο ,00 314, , , Μηραήι Αλαζηάζηνο ,00 110,63 961, Μηραήι Αλαζηάζηνο ,00 105,82 919, , Μηραήι Αλαζηάζηνο ,00 108,68 944,68 944, Καηφπεο Υξήζηνο ,00 888, , Καηφπεο Υξήζηνο ,00 357, , ,66 10

11 19 19 βεληδνχξεο Αζαλάζηνο ,00 432, , , Σεκπιαιέμεο Γεψξγηνο ,00 303, , Σεκπιαιέμεο Γεψξγηνο ,00 243, , , Νηάζηνο Γεψξγηνο ,00 286, , Νηάζηνο Γεψξγηνο ,00 294, , , ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ,00 519, , ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ,00 86,19 749,19 Γηαλλάθνο Κσλζηαληίλν ο ,00 227, , , , Κπξηαδή Παλαγηψηα ,00 354, , Κπξηαδή Παλαγηψηα ,00 354, , , Υξηζηφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 159, , Υξηζηφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 218, , , Αγγειάθεο Ησάλλεο ,00 237, , , Αγγειάθεο Ησάλλεο ,00 242, , Αγγειάθεο Ησάλλεο ,00 113,62 987, , Μπαθαιέμεο Ησάλλεο ,00 349, , , Γθξηηδάπεο Κσλζηαληίλν ο ,00 449, , Γθξηηδάπεο Κσλζηαληίλν ο ,00 786, , , Γθξηηδάπεο Κσλζηαληίλν ο , , , , ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ ,00 765, , ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ ,00 132, , ,56 11

12 36 36 Καξαθηθέο Γεψξγηνο , ,32 754, , , Παπαδήκαο Βαζίιεηνο ,00 543, , , Λεπίδαο σηήξηνο ,00 123, , Λεπίδαο σηήξηνο ,00 212, , , Μαθαξέο Αζαλάζηνο ,00 237, , , ακαξάο Γεψξγηνο ,00 131, , ακαξάο Γεψξγηνο ,00 103,74 901, , ακαξάο Γεψξγηνο ,00 88,92 772, ακαξάο Γεψξγηνο ,00 212, , , Μφζρνο Γεψξγηνο ,00 242, , , Αγγειήο Αζαλάζηνο ,00 128, , , Εεζάθεο Νηθφιανο ,00 386, , , Σδάληδαινπ Υξπζνχια ,00 607, , , Πέππεξαο Αζαλάζηνο ,00 112,32 976, Πέππεξαο Αζαλάζηνο ,00 138, , , Λνπθαδάθνο Αζαλάζηνο ,00 832, , , Παπαζηαζφπ νπινο ηέιηνο ,00 212, , , Καιακβφθεο Παλαγηψηεο ,00 98,80 858, Καιακβφθεο Παλαγηψηεο ,00 45,50 395, , Κιαζίλαο Κσλζηαληίλν ο ,00 666,90 Παξδάιεο Κσλζηαληίλν ο ,00 145,86 Παξδάιεο Κσλζηαληίλν ο ,00 153, , , , , ,00 12

13 56 56 Αξακπαηδήο Γεψξγηνο ,00 867, , , ΠΑΠΑΑΡΑ ΑΝΓΡΔΑ ,00 617, , , Δπαγγειίνπ Γέζπνηλα ,00 494, , , Πνιχκεξνο Γεκήηξηνο ,00 102,96 894,96 894, Πνιχκεξνο Γεκήηξηνο ,00 416, , , Πνιίηεο Γεψξγηνο ,00 321, , , Κακήηζνο Νηθφιανο ,00 495, , , Υαηδερξήζην ο Ζιίαο ,00 349,44 Υαηδερξήζην ο Ζιίαο ,00 190, , , Υαηδερξήζην ο Ζιίαο ,00 173, , , ΔΛΛΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ,00 217,36 ΠΑΠΑΥΟΤΛΗ ΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ,00 279,50 ΣΑΚΑ ΗΧΑΝΝΖ ,00 191, , , , , , , ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ , , ,84 ΚΑΚΛΖ- ΡΟΤΜΔΛΗΧΣ Ζ 1.048,64 ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ,00 120,64 Μπιάλεο Θσκάο ,00 105,82 919,82 Μπιάλεο Θσκάο ,00 86,58 752,58 Λατηζαο Γεκήηξηνο ,00 108,68 944, , , , Λατηζαο Γεκήηξηνο ,00 172, , , Φέθαο Θεφδσξνο ,00 410, , , Λέληαο Γεψξγηνο ,00 659, , , Νηάζηνο Αζαλάζηνο ,00 344, , Νηάζηνο Αζαλάζηνο ,00 320, , ,08 13

14 82 82 Καξακήηξνο Κσλζηαληίλν ο ηνπ Νηθνιάνπ ,00 632, , , Καθάβαο Ηάζσλ ,00 93,86 815,86 815,86 Φαθίηζαο Κσλζηαληίλν ο ,00 972,40 Φαθίηζαο Κσλζηαληίλν ο ,00 645,84 Βνπινγθίηζαο 17, 1.540,54 Ησάλλεο , , , , , , Μπαθνγηάλλε ο πχξνο ,00 456, , , Κηιηζφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 430,43 Κηιηζφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 167, , , Κηιηζφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 224, , , Σζηγαξίδαο Κσλζηαληίλν ο ,00 133, , Σζηγαξίδαο Κσλζηαληίλν ο ,00 125, , , Βάξζνο Δπάγγεινο ,00 217, , Βάξζνο Δπάγγεινο ,00 138, , , Υξηζηφπνπιν ο Οδπζζέαο ,00 481,78 Γηαλλέιεο Ζιίαο ,00 436, , , , , Κνιιηάηνο Ησάλλεο ,00 444, , , Απγέξεο Ζιίαο ,00 661, , , Καηζνχξαο Γεψξγηνο ,00 484,12 Καζηαλάο Ησάλλεο ,00 163, , , , Καζηαλάο Ησάλλεο ,00 223, , , Κψζηνγινπ Αληψληνο ,00 335, , ,92 14

15 Μπαξκπαξν χζεο Δπάγγεινο ,00 456, , , Νέιιαο Δπάγγεινο ,00 223, , Νέιιαο Δπάγγεινο ,00 324, , , ηαζφπνπινο Νηθφιανο ,00 634, , ηαζφπνπινο Νηθφιανο ,00 435,24 Καξαιήο Αζαλάζηνο ,00 129, , , , Καξαιήο Αζαλάζηνο ,00 128,44 Κφγηαο Υξήζηνο ,00 528, , , , , Λατλάο Αλδξέαο ,00 223, , Λατλάο Αλδξέαο ,00 247,00 ηεξγηφπνπι νο Κσζηαληίλνο ,00 197, , , , ηεξγηφπνπι νο Κσζηαληίλνο ,00 224,64 Καηζφγηαλλν ο Γεψξγηνο ,00 320, , , , Καηζφγηαλλν ο Γεψξγηνο ,00 320, , , Πνιιάηνο Λνπθάο ,00 148, ,20 Πνιιάηνο Λνπθάο ,00 86,58 752,58 Σάηζηαξεο 7.186,80 σηήξηνο ,00 826, , , Γεκεηξφπνπ ινο Κσλζηαληίλν ο ,00 642, , , Γηαλλέινο Λεσλίδαο ,00 172, , , Αλαζηαζίνπ ηπιηαλφο ,82 384, , Αλαζηαζίνπ ηπιηαλφο , 5 6 8,5 4,5 56, ,05 188, , Αλαζηαζίνπ ηπιηαλφο ,00 280, , ,56 15

16 Μαλφο Γεψξγηνο ,00 74,88 650,88 650, ηάππαο Κσλζηαληίλν ο ,00 225, , , ΑΛΑΜΑΝΖ ΖΛΗΑ ,00 354,90 Καηζακπέθεο Αξγχξεο ,00 666,12 Κακήηζνο Νηθφιανο ,00 432,90 Κψζηνγινπ Αληψληνο ,00 595,14 ΣΑΘΑΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ,00 586, , , , , , , , , , , Μηραήι Αλαζηάζηνο ,50 83,66 727,16 727,16 ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΔΡΑΦΔΗΜ ,70 246, , ,14 ακαξάο Γεψξγηνο ,00 83,72 727,72 727,72 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ,00 98,80 858,80 858, ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗ ΝΟ ,00 160,55 Μαθξφπνπιν ο Νηθφιανο ,00 657,80 Μαθξφπνπιν ο Νηθφιανο ,00 771, , , , , , , Λατλάο Αλδξέαο ,00 253,50 ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΔΡΑΦΔΗΜ ( εσο ) 7, , ,50 12, 33 19,9 619,69 80,56 700,25 700, ΦΗΝΔ ΕΧΖ ,00 230,10 Μπεθηάξεο Νηθφιανο ηνπ Δπζηαζίνπ ,00 124,80 Μπακπαιηνχ 111. ηαο Αζαλάζηνο ,00 912, , , ,73 Μπακπαιηνχ ηαο Αζαλάζηνο ,00 44,85 389,85 Μπέιινο Σξηαληάθπιι νο ,00 525, , , , , Μπέιινο Σξηαληάθπιι νο ,00 425,10 Μπέιινο Σξηαληάθπιι νο ,00 308, , , ,96 16

17 ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ ,00 439, , ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ , , , , ΓΖΜΟ ΣΗΜΠΟΤΚΑ & ΗΑ Ο.Δ ΣΔΜΠΛΑΛΔ ΞΖ 13, , , , , ,10 ΓΔΧΡΓΗΟ ,00 103,74 901,74 901, , ,53 Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο Π.Δ. Φζηψηηδαο Δ.Φ ΚΑΔ Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1021 ΘΔΜΑ 10 ο : Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2014 γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 4648/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη: Α. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/ (ηξνπνπνίεζε ηνπ αξ.176 ηνπ Ν.3852/2010 «Καιιηθξάηεο»), γηα ηελ: Α/Α Αηηηοιογία Ποζό 1 Πξνκήζεηα παγίδσλ πξαζίλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ θαζψο θαη ζπλνδψλ 950,00 πιηθψλ (θεξνκφλεο) γηα ην ηκήκα Πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο ρψξαο γηα ην έηνο 2014 ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο. ρεη. ην αξ.9532/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο. Γέζκεπζε Πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Απνδεκίσζε κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ην Γ ηξίκελν ηνπ έηνπο ,00 ρεη. ην αξ.4734/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Γ/λζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Φζηψηηδαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Κάιπςε δαπαλψλ εζληθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ Δνξηαζκφ α)ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 28 εο Οθησβξίνπ θαη β)ηεο Ζκέξαο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 1. Πξνκήζεηα ζηεθαληψλ θαη ζηνιηζκφο πιαηείαο (500,00) Α)Δνξηαζκφο Δζληθήο Δπεηείνπ 28 εο Οθησβξίνπ. Β)Δνξηαζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 2. Σνπνζέηεζε εμέδξαο επηζήκσλ (700,00). 3. Σνπνζέηεζε ηέληαο ζηελ εμέδξα επηζήκσλ (700,00) 4. Ζρεηηθή θάιπςε ενξηαζκνχ 28 εο Οθησβξίνπ (900,00). ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ

18 ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γέζκεπζεο πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Κάιπςε δαπαλψλ (catering) θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 28 εο Οθησβξίνπ. Πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ, λεξψλ θαη γιπθψλ εδεζκάησλ γηα θεξάζκαηα θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ, ζηελ επίζθεςε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη πξνζθεθιεκέλνη ζην Πεξηθεξεηαθφ θαηάζηεκα. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γέζκεπζεο πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Κάιπςε δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη βαζηθφ πξνγξακκαηηζκφ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ ζην Κεληξηθφ θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο. ρεη. ην αξ /850/ έγγξαθν Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Γέζκεπζεο πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ ,00 650,00 Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/ (ηξνπνπνίεζε ηνπ αξ.176 ηνπ Ν.3852/2010 «Καιιηθξάηεο»), γηα ηελ: Α/Α Αηηηοιογία Ποζό 1 Πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κε αξ. 85,50 θπθινθνξίαο ΚΖΖ2774,θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ΣΟΤΟΣΑ, ηεο ΠΔ. Γέζκεπζε Πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0861 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 309/ Πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε αξ. 341,51 θπθινθνξίαο ΚΖΖ2774,θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ΣΟΤΟΣΑ, ηεο ΠΔ. Γέζκεπζε Πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1321 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 410/ Πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμσηεξηθνχ ζθιεξνχ δίζθνπ γηα ηελ 100,00 απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ ηνπ Σκήκαηνο Κηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ. ρεη. ην αξ /4573/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλ/θνπ Πξ/ζκνπ Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξν/ζκνχ. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ1723 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 108/ Πξνκήζεηα θιεηδηψλ, θιεηδαξηψλ, αθαιψλ γηα ην θεληξηθφ θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο 273,40 θαη ησλ γξαθείσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Παξαηάμεσλ. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1699 Αξ.έγθξηζεο δέζκεπζεο 111/ Πιεξσκή επηδφκαηνο ελνηθίνπ, απφ Ηαλνπάξην 2014 έσο Ηνχλην 2014 ζε καζήηξηα 510,00 θαηαξγεκέλνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καλαιίσλ πεξρεηάδαο. ρεη: ην αξ.4260/ έγγξαθν ηεο Πεξ. Γ/λζεο Π.& Γ. Δθπ/ζεο ηεξ. Διιάδαο Γ/λζε Πξση/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν.Φζ/δαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Αξ. έγθξηζεο 136/ Κάιπςε δαπάλεο ινηπψλ πξνκεζεηψλ γηα ην θεληξηθφ θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο. 1. Καζαξηζκφο θαη θχιαμε ραιηψλ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε (200,00). 2. Λνηπέο πξνκήζεηεο (500,00). Α) Γχν (2) ζεκαίεο γηα ην γξαθείν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. Β)Σξεηο (3) πηλαθίδεο Plexiglass γηα εθδειψζεηο Πεξηθέξεηαο θαη κηα (1) γηα ην αλαιφγην ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ. Γ) Πηλαθίδα Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Γ) Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηψλ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. Δ) Αληηθαηάζηαζε ραιηνχ εηζφδνπ Πεξηθεξεηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 700,00 18

19 Σ) Σνπνζέηεζε κνθέηαο θαη πξνκήζεηα παληνχ γηα ηελ εμέδξα ησλ επηζήκσλ(28 εο Οθησβξίνπ). ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1699 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 338/ Κάιπςε δαπάλεο ηελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε θαξεθιψλ ζην ρψξν ηεο εμέδξαο ησλ επηζήκσλ θαη ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ ηελ εκέξα ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0829 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 204/ Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΖ2715 θαη ΚΤ ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1321 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 410/ Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΤ ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1321 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 410/ Ακνηβή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΖ2715. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0861 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 309/ Ακνηβή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΤ9818. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0861 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 309/ ,00 597,53 516,54 292,74 263,00 Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1022 ΘΔΜΑ 11 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ /5445/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο, πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Α. Δγθρίλεη ηηο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 1. πνζνχ 44,28 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1111, γηα πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν 8402/ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο), 19

20 2. πνζνχ 104,55 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 0843, γηα πξνκήζεηα ηξηπινηχπσλ κπινθ θαξκπνληδέ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν 8402/ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο), 3. πνζνχ 69,13 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1111, γηα πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 4. πνζνχ 11,50 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1329, γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ FAX SAMSUNG SF 560 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν /251/ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο), 5. πνζνχ 47,72 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1111, γηα πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν 13106/ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Δχβνηαο), 6. πνζνχ 1.757,80 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 1321, γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ππ αξηζ. ΚΖΖ 6117 εθρηνληζηηθνχρνξηνθνπηηθνχ νρήκαηνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν /4490/ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ), 7. πνζνχ 429,29 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1725, γηα πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 8. πνζνχ 1.154,08 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1729, γηα πξνκήζεηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 9. πνζνχ 850,00 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 5161, γηα πξνκήζεηα δάθληλσλ ζηεθαληψλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 10. πνζνχ 405,90 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 5161, γηα πξνκήζεηα εληχπσλ πξνγξακκάησλ ενξηαζκνχ ηεο επεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 11. πνζνχ 24,60 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 0869, γηα εξγαζία επηζθεπήο FAX SAMSUNG SF 560 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, (ζρεη: έγγξαθν /251/ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο), 12. πνζνχ 112,66 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 0869, γηα εξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εθηππσηψλ HP LASERJET 1300, HP 12A, RICOH 1140L γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Δπβνίαο (ζρεη: έγγξαθν 13106/ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Δχβνηαο), 13. πνζνχ 1.217,70 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 0861, γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππ αξηζ. ΚΖΖ 6117 εθρηνληζηηθνχ-ρνξηνθνπηηθνχ νρήκαηνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν /4489/ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ), 14. πνζνχ 130,00 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 0899, γηα εξγαζία απφθξαμεο απνρέηεπζεο ηνπ Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ Καξχζηνπ (ζρεη: έγγξαθν 14146/ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο), 15. πνζνχ 2.214,00 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 5161, γηα παξνρή ππεξεζηψλ ερεηηθήο θάιπςεο κε εγθαηάζηαζε κηθξνθσληθψλ θαη ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ ζα γίλεη ε θαηάζεζε ζηεθαληψλ θαη ηεο παξαιίαο ηεο Υαιθίδαο πνπ ζα γίλεη ε παξέιαζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 16. πνζνχ 143,91 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 0841, γηα ακνηβή γηα δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδεο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ έξγνπ «Οδφο πξνο θνηκεηήξην Γαιαηζψλαο» (Άγνλε δεκνπξαζία - έγγξαθν 95489/4263/ Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ), 20

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ωξαηφθαζηξν 23-12- 2011 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Αξηζκ. πξση. 42.152 ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4) Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: - Μειηζζνρσξίνπ θ. Μνζρφπνπιν Αζαλάζην - Μεζαίνπ θ. Φσηηάδε άββα - Νέαο Φηιαδειθείαο θ. Σζαιίδε Γεψξγην - Νενρσξνχδαο θ. Εέγν Υξήζην - Πεληαιφθνπ θ. Καξθάξε ηέιην (κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα