ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010 Σαρ. Γ/λζε : Πι. Διεπζεξίαο 3 Σαρ. Κψδηθαο : Λακία Αξ. ηειεθ. : ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ηε Λακία θαη ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, (Πιαηεία Διεπζεξίαο 3, 1 νο φξνθνο), ζήκεξα ζηηο 8 Οθηφβρίοσ 2014, εκέξα Σεηάρηε θαη ψξα 9:00 π.κ., ζπλήιζε ζηελ 22 ε / 1 ε ηεο λέαο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 138/ (ΑΓΑ:796Χ7ΛΖ-ΞΧΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Μπαθνγηάλλε θαη δπλάκεη ηεο ππ αξηζκ. νηθ. 1540/ πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα ζε φια ηα κέιε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, γηα λα απνθαζίζεη επί ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: ΘΔΜΑ 1 ο : Δθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. (Δηζεγεηής: Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο) ΘΔΜΑ 2 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 21/ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Π..Δ. ΘΔΜΑ 3 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /863/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». (Δηζεγεηής: Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο) ΘΔΜΑ 4 ο : Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ λνκηθή ζηήξημε ηεο Διηζζάβεη Παληαδή, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο. (Δηζεγεηής: θ. Κσλ/λνο Υαηδεκπχξξνο, Ννκηθφο χκβνπινο Π..Δ.) ΘΔΜΑ 5 ο : Έγθξηζε άζθεζεο ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ αξηζκ. 469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. (Δηζεγεηής: θ. Διέλε Θαιαζζηλνχ, ε Γηθεγφξνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο) 1

2 ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ ΘΔΜΑ 6 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έηνο 2014». (Δηζεγεηής: θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.) ΠΑΡΑΣΑΔΙ ΘΔΜΑ 7 ο : Έγθξηζε ηεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο ησλ αξηζκ. 3537/ θαη 3579/ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. (Δηζεγεηής: θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.) ΘΔΜΑ 8 ο : Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο νηθήκαηνο, Π.Δ. Φσθίδαο. ΓΑΠΑΝΔ ΘΔΜΑ 9 ο : Έγθξηζε πιεξσκήο δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. ΘΔΜΑ 10 ο : Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2014 γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. ΘΔΜΑ 11 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. ΘΔΜΑ 12 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ - δέζκεπζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Βνησηίαο. ΘΔΜΑ 13 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φσθίδαο. ΘΔΜΑ 14 ο : Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο γηα παξνρή ππεξεζίαο. ΘΔΜΑ 15 ο : Μεξηθή αλάθιεζε ησλ ππ αξηζ. 436/2014 θαη 991/2014 απνθάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. θαη ιήςε λέσλ γηα έγθξηζε δαπαλψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. ΘΔΜΑ 16 ο : Έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο (Υ.Δ.Π.) ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014, Π.Δ. Βνησηίαο. 2

3 ΘΔΜΑ 17 ο : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. ΘΔΜΑ 18 ο : Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα έξγα θαη κειέηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, Π.Δ. Δχβνηαο. ΘΔΜΑ 19 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ έξγσλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΔΜΑ 20 ο : Έγθξηζε ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο 7 εο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014 ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΘΔΜΑ 21 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /5123/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί αλάζεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο λνκνχ Δχβνηαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 22 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /5120/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ηεο 9 εο επηεκβξίνπ 2014 θαη αλαθήξπμεο άγνλσλ δξνκνινγίσλ γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λνκνχ Δχβνηαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 23 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /5124/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα άγνλα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ λνκνχ Δχβνηαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 24 ο : Έγθξηζε απνθάζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έξγν: «Μεηαθνξά καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Π.Δ. Δπξπηαλίαο, ζρνιηθνχ έηνπο ΘΔΜΑ 25 ο : Έγθξηζε απνθάζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθέο κε ηε κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 26 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ. 3942/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά καζεηψλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. ΘΔΜΑ 27 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ δηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα άγνλα δξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ζηελ Π.Δ. Δχβνηαο. 3

4 ΘΔΜΑ 28 ο : Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 29 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηελεξγνχκελνπ επαλαιεπηηθνχ αλνηθηνχ δηεζλή δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Βνησηίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο ΘΔΜΑ 30 ο : Σξνπνπνίεζε θαηάξγεζε δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο , Π.Δ. Φσθίδαο. ΘΔΜΑ 31 ο : Έγθξηζε λέσλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο , Π.Δ. Φσθίδαο. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΘΔΜΑ 32 ο : Έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ αζθάιεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο ζηε Ληβαδεηά, Θήβα, ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΚΣΔΟ ζηελ Αιίαξην θαη ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξψελ Οξγαληζκνχ Κσπαΐδαο. ΘΔΜΑ 33 ο : χκβνπινο επηζηεκνληθήο, ηερληθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Πεξηθέξεηαο ελφςεη ηεο επφκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ », πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο) ΘΔΜΑ 34 ο : Πξνβνιή ζεκαηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη Γεληθή Σνπξηζηηθή Πξνβνιή Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΓΗΜΟΙΑ ΔΡΓΑ - ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΜΑ 35 ο : Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο αλνηθηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε Παιαηνχ Ξελψλα Ηεξνχ Πξνζθπλήκαηνο Οζίνπ Ησάλλε Ρψζζνπ ζε Μνπζεηαθφ Υψξν Μηθξαζηαηηθνχ Πνιηηηζκνχ», Π.Δ. Δχβνηαο, πξνυπνινγηζκνχ ,00 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΘΔΜΑ 36 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο ηεο αλνηρηήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ θφκβσλ νδηθνχ δηθηχνπ», ρξήζεο 2014, Π.Δ. Βνησηίαο πξνυπνινγηζκνχ ,80 κε Φ.Π.Α.. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΘΔΜΑ 37 ο : Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 983/ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. πεξί εθδίθαζεο ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνο επηινγή γξαθείνπ κειεηψλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε βειηίσζεο ηεο Π.Δ.Ο. Θήβαο Ληβαδεηάο 4

5 απφ ην πέξαο ηεο παξάθακςεο Αιηάξηνπ (Υ.Θ ) έσο ηε δηαζηαχξσζε πξνο Άγην Γεψξγην, κε παξάθακςε ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο», πξνυπνινγηζκνχ ,39. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) ΘΔΜΑ 38 ο : Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε Δζσηεξηθνχ Γηθηχνπ Ύδξεπζεο» ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ Ν. Φζηψηηδαο, πξνυπνινγηζκνχ ,65. (Δηζεγεηής: θ. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ) Παξφληα κέιε (9) νη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο, Βαζίιεηνο Φαθίηζαο, Δπζηάζηνο Κάππνο, Ησάλλεο Σαγθαιέγθαο, Ζιίαο Μπνπξκάο, Κσλζηαληίλνο Καξαγηάλλεο, Ησάλλεο Αγγειέηνο, Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο (απνπζίαδε θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ 1 & 2 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο) θαη Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο. Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Κσλζηαληίλνο Μπαθνγηάλλεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Υξέε γξακκαηέα άζθεζε ε θ. Ηππνιχηε Μπαιθνχξα, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ, κε βαζκφ Δ, πνπ νξίζζεθε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ 9460/222/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δπίζεο, ζηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ νη: 1. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ., 2. Αλαζηάζηνο Παπαλαζηαζίνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ Π..Δ., 3. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ., 4. Κσλζηαληίλνο Υαηδεκπχξξνο, Ννκηθφο χκβνπινο Π..Δ., 5. Φσηνχια θήθα, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Π..Δ., 6. Βαζίιεηνο Κχξθνο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., 7. Αγιαΐα Μέγθνπ, Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο, 8. Παγψλα πξκαθέδε, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο, 9. Γεψξγηνο Μάξθνπ, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο, θαζψο θαη νη πξψελ Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο πξνεγνχκελεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π..Δ. θ.θ. Πεξηθιήο Καξαΐζθνο θαη Αλαζηάζηνο Υξνλάο. Με ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ην ηαθηηθφ κέινο, θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο, έθαλε θάπνηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο θαη ηνπνζεηήζεθε επί ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη θαηά ηε γλψκε ηνπ λα αθνινπζεζεί θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα εηζάγνληαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ΘΔΜΑ 1 ο : Δθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε: 1) ην άξζξν 175 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/ ) φπνπ νξίδεηαη φηη: «Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εθιέγεηαη ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε απηήο, κεηά ηελ εθινγή ηεο, έλα από ηα κέιε ηεο κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Δηθαίσκα ςήθνπ έρεη θαη ν πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο. Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο αλαπιεξώλεη ηoλ πξόεδξν, όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη», 2) ηελ ππ αξηζκ. 138/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεξεάο Διιάδαο «πεξί εθινγήο κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο Π..Ε», θαη 3) ηελ αξηζκ. 7458/180782/ (ΑΔΑ:7ΙΡ8ΟΡ10-Γ2Ν) απφθαζε ηεο Γ.Γ. Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο «πεξί επηθύξσζεο ηεο εθινγήο ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Π..Ε.», πξνο ηελ Δπηηξνπή, ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξφηεηλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ χκβνπιν Π.Δ. Δχβνηαο θ. Ζιία Μπνπξκά. 5

6 Γελ θαηαηέζεθαλ άιιεο ππνςεθηφηεηεο γηα ηελ εθινγή ηνπ Αληηπξνέδξνπ. Καηφπηλ, ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ην απνηέιεζκα, ην νπνίν είλαη ην εμήο: Παξφληεο ζχκβνπινη: νθηψ (8) Φήθηζαλ: νθηψ (8) Απφληεο: έλαο (1) Λεπθά: δχν (2) Γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαδείρζεθε ν θ. Ζιίαο Μπνπξκάο, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε πάλσ απφ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία Δγθξίλεη ηελ εθινγή Αληηπξφεδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 175 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87/ ), ηνλ θ. Ζιία Μπνπξκά, ηαθηηθφ κέινο ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 07/09/2014 έσο 05/03/2017, ν νπνίνο αλαπιεξψλεη ηνλ πξφεδξν, φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1013 ΘΔΜΑ 2 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 21/ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε οκόθφλα ην κε αξηζκ. 21/ πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1014 απηφ ην ζεκείν εηζήιζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ν θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο. ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Π..Δ. ΘΔΜΑ 3 ο : Έγθξηζε ηεο ππ αξηζκ /863/ απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο». (Δηζεγεηής: Πεξηθεξεηάξρεο ηεξεάο Διιάδαο, θ. Κσλζηαληίλνο Π. Μπαθνγηάλλεο) Ο Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην ππ αξηζκ /866/ έγγξαθφ ηνπ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε ππ αξηζκ /863/ απφθαζή ηνπ πεξί άζθεζεο αίηεζεο αλάθιεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηα νπνία θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη έρνληαο ππφςε: 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 148/2010 «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», 3. ην γεγνλφο φηη κε ηελ ππ αξηζκ. 360/2014 πξάμε ηνπ Δ Κιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο θαη ηεο Κ/Ξ Γ. Καξαηζηψιεο & ηα Δ.Δ., 4. ην γεγνλφο φηη ε πξνζεζκία ηεο πξνζθπγήο θαηά ηεο άλσ πξάμεσο έιεγε ζηηο , ελψ κέρξη ηφηε δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα ζπγθιεζεί θαη ζπλεδξηάζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιφγσ ηνπ φηη ηα κέιε ηεο νξίζηεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Π.. ηεο θαη 5. ηελ ππ αξηζκ /1019/ γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ /863/ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ηεξεάο Διιάδαο γηα ηελ άζθεζεο ζην VI Σκήκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ αίηεζε αλάθιεζεο θαηά ηεο 6

7 ππ αξηζκ. 360/2014 πξάμεο ηνπ Δ Κιηκαθίνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γεσξγίνπ Λαζπνλίθνπ, πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» γηα άζθεζε απηήο θαη παξάζηαζε ζην αξκφδηνο δηθαζηήξην Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζε φηη απέρεη ηεο ςεθνθνξίαο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1015 ΘΔΜΑ 4 ο : Γηνξηζκφο δηθεγφξνπ γηα ηελ λνκηθή ζηήξημε ηεο Διηζζάβεη Παληαδή, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο. (Δηζεγεηής: θ. Κσλ/λνο Υαηδεκπχξξνο, Ννκηθφο χκβνπινο Π..Δ.) Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ /1075/ έγγξαθν ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π..Δ. πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηελ θα Διέλε Θαιαζζηλνχ, δηθεγφξν ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ζηελ νπνία ρνξεγείηαη ε εληνιή θαη ε πιεξεμνπζηφηεηα λα παξαζηεί ελψπηνλ ηνπ Πηαηζκαηνδίθε Υαιθίδαο, γηα ηελ λνκηθή παξάζηαζε θαη ζηήξημε ηεο Διηζζάβεη Παληαδή, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Δχβνηαο, ε νπνία εθιήζε ζε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα ην αδίθεκα ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο απφ ακέιεηα θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1016 ΘΔΜΑ 5 ο : Έγθξηζε άζθεζεο ή κε ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ αξηζκ. 469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. (Δηζεγεηής: θ. Διέλε Θαιαζζηλνχ, ε Γηθεγφξνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο) Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. νηθ /377/ έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Δχβνηαο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 παξ.1 ζηνηρ.η, κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε απφθαζε γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ, δειαδή ε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζε θάζε πεξίπησζε πξνεγείηαη ηεο αζθήζεσο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ. Δμάιινπ θαηά ηε παξ.2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ γηα ηελ απφθαζε άζθεζεο ηνπ ελδίθνπ κέζνπ, ε απφθαζε ιακβάλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε δηθεγφξνπ, ε αλππαξμία ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπεηδή κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ε άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ ελδίθνπ κέζνπ έιαβε ρψξα, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε θαη ζπλαθφινπζα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δνζέληνο φηη, πθίζηαηαη αθφκα πξνζεζκία, θαζφζνλ, θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Κσδ. Γ/ηνο ηεο 26-6/ "πεξί θψδηθνο ησλ λφκσλ πεξί δηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ", ε νπνία δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ΚΠνιΓ, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ.4 ηνπ Ν.2579/1998 έρεη εθαξκνγή θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζε φιεο ηηο δίθεο ηνπ Γεκνζίνπ, νπδεκία απνιχησο πξνζεζκία ηξέρεη ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ (θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνπψλ, απφ 1/07 έσο 16/9 θάζε έηνπο (άξζξν 11 παξ. 2 Κψδηθα Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ) νη δε αξμάκελεο πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη, εθιακβάλνληαο φηη ην αλσηέξσ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, απνηειεί γλσκνδνηηθφ ζεκείσκα. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα α) Να παξαηηεζεί ε Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο, δηα ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο Δχβνηαο, ηνπ ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο ππ αξηζκ. 469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο πνπ ήδε έρεη αζθήζεη. 7

8 β) Να αζθήζεη εθ λένπ έθεζε θαηά ηεο ππ αξηζκ.469/2012 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Υαιθίδαο. γ) Γηνξίδεη πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηεο «Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» ηελ θα Διέλε Θαιαζζηλνχ, δηθεγφξν ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, ε νπνία λα επηκειεζεί ηεο αζθήζεσο ηεο άλσ εθέζεσο θαη λα παξαζηεί θαη ηελ εθπξνζσπήζεη ζηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί, γηα λα ππνζηεξίμεη ην έλδηθν απηφ ην βνήζεκα, θαηαζέηνληαο ππφκλεκα θαη γεληθά ελεξγψληαο φ,ηη θαηά ηελ θξίζε ηεο απαηηείηαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ππνζέζεσο απηήο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1017 ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ ΘΔΜΑ 6 ο : Έγθξηζε πξαθηηθνχ 3 ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έηνο 2014». (Δηζεγεηής: θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.). Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 309/106092/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ., πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. ηε ζπλέρεηα απάληεζε ζε εξσηήζεηο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο θαη παξείρε πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ν θ. ηαχξνο Σζειάο, Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π..Δ.. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη: 1. ην ππ αξηζκ. 3/ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο γηα ην έηνο 2014», ην νπνίν αθνξά ηελ παξαιαβή ησλ ηξηψλ Δλδηάκεζσλ Δθζέζεσλ Ηνπλίνπ Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ 2014 (απφ έσο ) ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «Βηνεθαξκνγέο Δ.Π.Δ.» ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ έξγνπ: «Παξαθνινχζεζε απφ εδάθνπο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ θαη δηελέξγεηα απφ εδάθνπο παξεκβάζεσλ πξνλπκθνθηνλίαο, αθκαηνθηνλίαο θαη ππνιεηκκαηηθήο αθκαηνθηνλίαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο», 2. ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία, ηελ πεξίνδν απφ έσο , ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηεο αξηζκ. 1/ ζχκβαζεο. Ο Πξφεδξνο δήηεζε ζην επφκελν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο πνπ ζα θαηαηεζεί γηα έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ππάξμεη δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζε. Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ζεηηθά, αλέθεξαλ, σζηφζν, ν κελ φηη έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπλνππνθηνλίαο, ν δε φηη πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ ηεξήζεθαλ. ΠΑΡΑΣΑΔΙ Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1018 ΘΔΜΑ 7 ο : Έγθξηζε ηεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο ησλ αξηζκ. 3537/ θαη 3579/ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο. (Δηζεγεηής: θ. Ησάλλεο Καξλάβαο, Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Π..Δ.) Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 4039/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Βνησηίαο, πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί 8

9 αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία Δγθξίλεη ηε κνλνκεξή παξάηαζε ησλ ππ αξηζκ. 3537/ θαη 3579/ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο θίλεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Βνησηίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ νηθείσλ ζπκβάζεσλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 8.915,35 επξψ ζηνπο αλαδφρνπο πξνκεζεπηέο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2014, σο αθνινχζσο: α) ζηνλ Αζαλάζην. σηεξφπνπιν, γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (ζηε Ληβαδεηά) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 6.415,35 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., β) ζηελ εηαηξεία A.Κνπαλάο-X.Καιήο ΟΔ, γηα ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ηεο Π.Δ. Βνησηίαο (ζηε Θήβα) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.500,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. ε πεξίπησζε πνπ νη δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ νινθιεξσζνχλ πξηλ ηελ παξέιεπζε ηνπ ηξηκήλνπ ε Π.Δ. Βνησηίαο κπνξεί λα θαηαγγείιεη αδεκίσο γηα απηήλ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. Οη θ.θ. Γεψξγηνο Γθηθφπνπινο θαη Ησάλλεο Αγγειέηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ιεπθφ. Ο θ. Αζαλάζηνο Γηαλλφπνπινο ζπκθψλεζε κε ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο δήισζε φηη πξέπεη λα νξγαλσζνχλ νη δαπάλεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο κέζα απφ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1019 ΘΔΜΑ 8 ο : Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο νηθήκαηνο, Π.Δ. Φσθίδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ /6415/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Φσθίδαο, πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Γηαλλφπνπινπ γηα ηα αδηάζεηα θαη αλεθκεηάιιεπηα δεκφζηα θηήξηα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε κίζζσζεο ηνπ νηθήκαηνο ηδηνθηεζίαο Γξφιαπα Ησάλλε ζηελ Άκθηζζα, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην Κηεληαηξείν Άκθηζζαο, γηα άιινπο ηξεηο κήλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 242/96, ήηνη απφ κέρξη γηα ιφγνπο θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα. Ζ κίζζσζε ζα ιπζεί απηνδηθαίσο κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο ζην ηδηφθηεην θηίξην ηεο Π.Δ. Φσθίδαο. ΓΑΠΑΝΔ Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1020 ΘΔΜΑ 9 ο : Έγθξηζε πιεξσκήο δαπαλψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 4723/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη ηελ δαπάλε πνζνχ ,53, γηα ηελ πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α /ζκηαο θαη Β /ζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Π.Δ. Φζηψηηδαο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο , ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 9

10 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2013 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2014 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΑΠΡΙΛΙΟ2014 ΜΑΙΟ 2014 ΙΟΤΝΙΟ2014 Α/Α ΑΝ ΑΓ ΟΥ ΟΤ ΑΑ ΓΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙ ΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Α ΤΝ ΟΛΙ ΚΔ ΗΜΔ ΡΔ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚ Ο ΠΟΟ ΜΔ ΦΠΑ ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΓΟΥ ΟΤ Εαθψλεο Γεψξγηνο ,00 538, , Εαθψλεο Γεψξγηνο ,00 252, , , Λνπθαδάθνο Βαζίιεηνο ηνπ ηπιηαλνχ ,00 736, , , Λνπθαδάθνο Βαζίιεηνο ηνπ Ησάλλε ,00 353, , , Παλαγηψηνπ σηήξηνο ,00 304, , , Σζηινθχηεο Γεψξγηνο ,00 294, , Σζηινθχηεο Γεψξγηνο ,00 469, , , Εάρνο Ζιίαο ,00 227, , , Καηζακπέθεο Αξγχξεο ,00 349, , , Καηζακπέθεο Αξγχξεο ,00 349, , ηαζαξάο Βαζίιεηνο ,00 380, , , Καζηάλεο Γεψξγηνο ,00 567, , , Γξνχληαο Γεψξγηνο ,00 213, , , Εαθψλεο Γεψξγηνο ,00 314, , , Μηραήι Αλαζηάζηνο ,00 110,63 961, Μηραήι Αλαζηάζηνο ,00 105,82 919, , Μηραήι Αλαζηάζηνο ,00 108,68 944,68 944, Καηφπεο Υξήζηνο ,00 888, , Καηφπεο Υξήζηνο ,00 357, , ,66 10

11 19 19 βεληδνχξεο Αζαλάζηνο ,00 432, , , Σεκπιαιέμεο Γεψξγηνο ,00 303, , Σεκπιαιέμεο Γεψξγηνο ,00 243, , , Νηάζηνο Γεψξγηνο ,00 286, , Νηάζηνο Γεψξγηνο ,00 294, , , ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ,00 519, , ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ,00 86,19 749,19 Γηαλλάθνο Κσλζηαληίλν ο ,00 227, , , , Κπξηαδή Παλαγηψηα ,00 354, , Κπξηαδή Παλαγηψηα ,00 354, , , Υξηζηφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 159, , Υξηζηφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 218, , , Αγγειάθεο Ησάλλεο ,00 237, , , Αγγειάθεο Ησάλλεο ,00 242, , Αγγειάθεο Ησάλλεο ,00 113,62 987, , Μπαθαιέμεο Ησάλλεο ,00 349, , , Γθξηηδάπεο Κσλζηαληίλν ο ,00 449, , Γθξηηδάπεο Κσλζηαληίλν ο ,00 786, , , Γθξηηδάπεο Κσλζηαληίλν ο , , , , ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ ,00 765, , ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ ,00 132, , ,56 11

12 36 36 Καξαθηθέο Γεψξγηνο , ,32 754, , , Παπαδήκαο Βαζίιεηνο ,00 543, , , Λεπίδαο σηήξηνο ,00 123, , Λεπίδαο σηήξηνο ,00 212, , , Μαθαξέο Αζαλάζηνο ,00 237, , , ακαξάο Γεψξγηνο ,00 131, , ακαξάο Γεψξγηνο ,00 103,74 901, , ακαξάο Γεψξγηνο ,00 88,92 772, ακαξάο Γεψξγηνο ,00 212, , , Μφζρνο Γεψξγηνο ,00 242, , , Αγγειήο Αζαλάζηνο ,00 128, , , Εεζάθεο Νηθφιανο ,00 386, , , Σδάληδαινπ Υξπζνχια ,00 607, , , Πέππεξαο Αζαλάζηνο ,00 112,32 976, Πέππεξαο Αζαλάζηνο ,00 138, , , Λνπθαδάθνο Αζαλάζηνο ,00 832, , , Παπαζηαζφπ νπινο ηέιηνο ,00 212, , , Καιακβφθεο Παλαγηψηεο ,00 98,80 858, Καιακβφθεο Παλαγηψηεο ,00 45,50 395, , Κιαζίλαο Κσλζηαληίλν ο ,00 666,90 Παξδάιεο Κσλζηαληίλν ο ,00 145,86 Παξδάιεο Κσλζηαληίλν ο ,00 153, , , , , ,00 12

13 56 56 Αξακπαηδήο Γεψξγηνο ,00 867, , , ΠΑΠΑΑΡΑ ΑΝΓΡΔΑ ,00 617, , , Δπαγγειίνπ Γέζπνηλα ,00 494, , , Πνιχκεξνο Γεκήηξηνο ,00 102,96 894,96 894, Πνιχκεξνο Γεκήηξηνο ,00 416, , , Πνιίηεο Γεψξγηνο ,00 321, , , Κακήηζνο Νηθφιανο ,00 495, , , Υαηδερξήζην ο Ζιίαο ,00 349,44 Υαηδερξήζην ο Ζιίαο ,00 190, , , Υαηδερξήζην ο Ζιίαο ,00 173, , , ΔΛΛΖΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ,00 217,36 ΠΑΠΑΥΟΤΛΗ ΑΡΑ ΗΧΑΝΝΖ ,00 279,50 ΣΑΚΑ ΗΧΑΝΝΖ ,00 191, , , , , , , ΚΟΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ , , ,84 ΚΑΚΛΖ- ΡΟΤΜΔΛΗΧΣ Ζ 1.048,64 ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ,00 120,64 Μπιάλεο Θσκάο ,00 105,82 919,82 Μπιάλεο Θσκάο ,00 86,58 752,58 Λατηζαο Γεκήηξηνο ,00 108,68 944, , , , Λατηζαο Γεκήηξηνο ,00 172, , , Φέθαο Θεφδσξνο ,00 410, , , Λέληαο Γεψξγηνο ,00 659, , , Νηάζηνο Αζαλάζηνο ,00 344, , Νηάζηνο Αζαλάζηνο ,00 320, , ,08 13

14 82 82 Καξακήηξνο Κσλζηαληίλν ο ηνπ Νηθνιάνπ ,00 632, , , Καθάβαο Ηάζσλ ,00 93,86 815,86 815,86 Φαθίηζαο Κσλζηαληίλν ο ,00 972,40 Φαθίηζαο Κσλζηαληίλν ο ,00 645,84 Βνπινγθίηζαο 17, 1.540,54 Ησάλλεο , , , , , , Μπαθνγηάλλε ο πχξνο ,00 456, , , Κηιηζφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 430,43 Κηιηζφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 167, , , Κηιηζφπνπιν ο Γεκήηξηνο ,00 224, , , Σζηγαξίδαο Κσλζηαληίλν ο ,00 133, , Σζηγαξίδαο Κσλζηαληίλν ο ,00 125, , , Βάξζνο Δπάγγεινο ,00 217, , Βάξζνο Δπάγγεινο ,00 138, , , Υξηζηφπνπιν ο Οδπζζέαο ,00 481,78 Γηαλλέιεο Ζιίαο ,00 436, , , , , Κνιιηάηνο Ησάλλεο ,00 444, , , Απγέξεο Ζιίαο ,00 661, , , Καηζνχξαο Γεψξγηνο ,00 484,12 Καζηαλάο Ησάλλεο ,00 163, , , , Καζηαλάο Ησάλλεο ,00 223, , , Κψζηνγινπ Αληψληνο ,00 335, , ,92 14

15 Μπαξκπαξν χζεο Δπάγγεινο ,00 456, , , Νέιιαο Δπάγγεινο ,00 223, , Νέιιαο Δπάγγεινο ,00 324, , , ηαζφπνπινο Νηθφιανο ,00 634, , ηαζφπνπινο Νηθφιανο ,00 435,24 Καξαιήο Αζαλάζηνο ,00 129, , , , Καξαιήο Αζαλάζηνο ,00 128,44 Κφγηαο Υξήζηνο ,00 528, , , , , Λατλάο Αλδξέαο ,00 223, , Λατλάο Αλδξέαο ,00 247,00 ηεξγηφπνπι νο Κσζηαληίλνο ,00 197, , , , ηεξγηφπνπι νο Κσζηαληίλνο ,00 224,64 Καηζφγηαλλν ο Γεψξγηνο ,00 320, , , , Καηζφγηαλλν ο Γεψξγηνο ,00 320, , , Πνιιάηνο Λνπθάο ,00 148, ,20 Πνιιάηνο Λνπθάο ,00 86,58 752,58 Σάηζηαξεο 7.186,80 σηήξηνο ,00 826, , , Γεκεηξφπνπ ινο Κσλζηαληίλν ο ,00 642, , , Γηαλλέινο Λεσλίδαο ,00 172, , , Αλαζηαζίνπ ηπιηαλφο ,82 384, , Αλαζηαζίνπ ηπιηαλφο , 5 6 8,5 4,5 56, ,05 188, , Αλαζηαζίνπ ηπιηαλφο ,00 280, , ,56 15

16 Μαλφο Γεψξγηνο ,00 74,88 650,88 650, ηάππαο Κσλζηαληίλν ο ,00 225, , , ΑΛΑΜΑΝΖ ΖΛΗΑ ,00 354,90 Καηζακπέθεο Αξγχξεο ,00 666,12 Κακήηζνο Νηθφιανο ,00 432,90 Κψζηνγινπ Αληψληνο ,00 595,14 ΣΑΘΑΡΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ,00 586, , , , , , , , , , , Μηραήι Αλαζηάζηνο ,50 83,66 727,16 727,16 ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΔΡΑΦΔΗΜ ,70 246, , ,14 ακαξάο Γεψξγηνο ,00 83,72 727,72 727,72 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ,00 98,80 858,80 858, ΚΑΜΑΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗ ΝΟ ,00 160,55 Μαθξφπνπιν ο Νηθφιανο ,00 657,80 Μαθξφπνπιν ο Νηθφιανο ,00 771, , , , , , , Λατλάο Αλδξέαο ,00 253,50 ΣΡΧΜΑΣΗΑ ΔΡΑΦΔΗΜ ( εσο ) 7, , ,50 12, 33 19,9 619,69 80,56 700,25 700, ΦΗΝΔ ΕΧΖ ,00 230,10 Μπεθηάξεο Νηθφιανο ηνπ Δπζηαζίνπ ,00 124,80 Μπακπαιηνχ 111. ηαο Αζαλάζηνο ,00 912, , , ,73 Μπακπαιηνχ ηαο Αζαλάζηνο ,00 44,85 389,85 Μπέιινο Σξηαληάθπιι νο ,00 525, , , , , Μπέιινο Σξηαληάθπιι νο ,00 425,10 Μπέιινο Σξηαληάθπιι νο ,00 308, , , ,96 16

17 ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ ,00 439, , ΑΦΟΗ ΓΡΟΟΤ Ο.Δ , , , , ΓΖΜΟ ΣΗΜΠΟΤΚΑ & ΗΑ Ο.Δ ΣΔΜΠΛΑΛΔ ΞΖ 13, , , , , ,10 ΓΔΧΡΓΗΟ ,00 103,74 901,74 901, , ,53 Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο Π.Δ. Φζηψηηδαο Δ.Φ ΚΑΔ Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1021 ΘΔΜΑ 10 ο : Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο θαη πιεξσκήο δαπάλεο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2014 γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Φζηψηηδαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ. 4648/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ Π..Δ., πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Δγθξίλεη: Α. ηελ πιεξσκή δαπάλεο θαη ηελ ζρεηηθή δέζκεπζε πίζησζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4071/ (ηξνπνπνίεζε ηνπ αξ.176 ηνπ Ν.3852/2010 «Καιιηθξάηεο»), γηα ηελ: Α/Α Αηηηοιογία Ποζό 1 Πξνκήζεηα παγίδσλ πξαζίλνπ θαη ξφδηλνπ ζθνπιεθηνχ θαζψο θαη ζπλνδψλ 950,00 πιηθψλ (θεξνκφλεο) γηα ην ηκήκα Πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ νινθιεξσκέλεο θπηνπξνζηαζίαο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο ηεο ρψξαο γηα ην έηνο 2014 ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο. ρεη. ην αξ.9532/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο. Γέζκεπζε Πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Απνδεκίσζε κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ην Γ ηξίκελν ηνπ έηνπο ,00 ρεη. ην αξ.4734/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Γ/λζε Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Φζηψηηδαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Κάιπςε δαπαλψλ εζληθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ Δνξηαζκφ α)ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 28 εο Οθησβξίνπ θαη β)ηεο Ζκέξαο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 1. Πξνκήζεηα ζηεθαληψλ θαη ζηνιηζκφο πιαηείαο (500,00) Α)Δνξηαζκφο Δζληθήο Δπεηείνπ 28 εο Οθησβξίνπ. Β)Δνξηαζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 2. Σνπνζέηεζε εμέδξαο επηζήκσλ (700,00). 3. Σνπνζέηεζε ηέληαο ζηελ εμέδξα επηζήκσλ (700,00) 4. Ζρεηηθή θάιπςε ενξηαζκνχ 28 εο Οθησβξίνπ (900,00). ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ

18 ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γέζκεπζεο πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Κάιπςε δαπαλψλ (catering) θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ 28 εο Οθησβξίνπ. Πξνκήζεηα αλαςπθηηθψλ, λεξψλ θαη γιπθψλ εδεζκάησλ γηα θεξάζκαηα θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ, ζηελ επίζθεςε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη πξνζθεθιεκέλνη ζην Πεξηθεξεηαθφ θαηάζηεκα. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γέζκεπζεο πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Κάιπςε δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη βαζηθφ πξνγξακκαηηζκφ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ ζην Κεληξηθφ θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο. ρεη. ην αξ /850/ έγγξαθν Γ/λζεο Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Γέζκεπζεο πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ ,00 650,00 Β. ηελ πιεξσκή δαπάλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/ (ηξνπνπνίεζε ηνπ αξ.176 ηνπ Ν.3852/2010 «Καιιηθξάηεο»), γηα ηελ: Α/Α Αηηηοιογία Ποζό 1 Πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κε αξ. 85,50 θπθινθνξίαο ΚΖΖ2774,θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ΣΟΤΟΣΑ, ηεο ΠΔ. Γέζκεπζε Πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0861 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 309/ Πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε αξ. 341,51 θπθινθνξίαο ΚΖΖ2774,θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ΣΟΤΟΣΑ, ηεο ΠΔ. Γέζκεπζε Πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1321 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 410/ Πιεξσκή δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμσηεξηθνχ ζθιεξνχ δίζθνπ γηα ηελ 100,00 απνζήθεπζε ησλ αξρείσλ ηνπ Σκήκαηνο Κηλήηξσλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ αξρείσλ. ρεη. ην αξ /4573/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλ/θνπ Πξ/ζκνπ Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξν/ζκνχ. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ1723 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 108/ Πξνκήζεηα θιεηδηψλ, θιεηδαξηψλ, αθαιψλ γηα ην θεληξηθφ θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο 273,40 θαη ησλ γξαθείσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Παξαηάμεσλ. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1699 Αξ.έγθξηζεο δέζκεπζεο 111/ Πιεξσκή επηδφκαηνο ελνηθίνπ, απφ Ηαλνπάξην 2014 έσο Ηνχλην 2014 ζε καζήηξηα 510,00 θαηαξγεκέλνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καλαιίσλ πεξρεηάδαο. ρεη: ην αξ.4260/ έγγξαθν ηεο Πεξ. Γ/λζεο Π.& Γ. Δθπ/ζεο ηεξ. Διιάδαο Γ/λζε Πξση/ζκηαο Δθπ/ζεο Ν.Φζ/δαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ Αξ. έγθξηζεο 136/ Κάιπςε δαπάλεο ινηπψλ πξνκεζεηψλ γηα ην θεληξηθφ θηίξην ηεο Πεξηθέξεηαο. 1. Καζαξηζκφο θαη θχιαμε ραιηψλ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε (200,00). 2. Λνηπέο πξνκήζεηεο (500,00). Α) Γχν (2) ζεκαίεο γηα ην γξαθείν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. Β)Σξεηο (3) πηλαθίδεο Plexiglass γηα εθδειψζεηο Πεξηθέξεηαο θαη κηα (1) γηα ην αλαιφγην ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ. Γ) Πηλαθίδα Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Γ) Αληηθαηάζηαζε θιεηδαξηψλ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε. Δ) Αληηθαηάζηαζε ραιηνχ εηζφδνπ Πεξηθεξεηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 700,00 18

19 Σ) Σνπνζέηεζε κνθέηαο θαη πξνκήζεηα παληνχ γηα ηελ εμέδξα ησλ επηζήκσλ(28 εο Οθησβξίνπ). ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1699 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 338/ Κάιπςε δαπάλεο ηελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε θαξεθιψλ ζην ρψξν ηεο εμέδξαο ησλ επηζήκσλ θαη ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ ηελ εκέξα ενξηαζκνχ ηεο Δζληθήο Δπεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0829 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 204/ Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΖ2715 θαη ΚΤ ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1321 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 410/ Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΤ ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 1321 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 410/ Ακνηβή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΖ2715. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0861 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 309/ Ακνηβή ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππεξεζηαθνχ νρήκαηνο κε αξ. θπθινθνξίαο ΚΤ9818. ρεη. ην αξ /974/ έγγξαθν ηνπ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. Γέζκεπζε πίζησζεο ΔΦ ΚΑΔ 0861 Αξ. έγθξηζεο δέζκεπζεο 309/ ,00 597,53 516,54 292,74 263,00 Η απόθαζε ασηή έιαβε αρηζκό 1022 ΘΔΜΑ 11 ο : Έγθξηζε δαπαλψλ θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα αγνξέο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο ή παξνρή ππεξεζηψλ, Π.Δ. Δχβνηαο. Ο Πξφεδξνο αλέπηπμε ην ζέκα απηφ, έρνληαο ππφςε ην ππ αξηζκ /5445/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Δχβνηαο, πξνο ηελ Δπηηξνπή, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αποθαζίδεη οκόθφλα Α. Δγθρίλεη ηηο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα πξνκήζεηεο, επηζθεπέο, ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, σο θαησηέξσ: 1. πνζνχ 44,28 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1111, γηα πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν 8402/ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο), 19

20 2. πνζνχ 104,55 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 0843, γηα πξνκήζεηα ηξηπινηχπσλ κπινθ θαξκπνληδέ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν 8402/ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο), 3. πνζνχ 69,13 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1111, γηα πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 4. πνζνχ 11,50 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1329, γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ FAX SAMSUNG SF 560 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν /251/ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο), 5. πνζνχ 47,72 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1111, γηα πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν 13106/ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Δχβνηαο), 6. πνζνχ 1.757,80 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 1321, γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ππ αξηζ. ΚΖΖ 6117 εθρηνληζηηθνχρνξηνθνπηηθνχ νρήκαηνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν /4490/ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ), 7. πνζνχ 429,29 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1725, γηα πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 8. πνζνχ 1.154,08 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 1729, γηα πξνκήζεηα ινηπνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 9. πνζνχ 850,00 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 5161, γηα πξνκήζεηα δάθληλσλ ζηεθαληψλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 10. πνζνχ 405,90 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 5161, γηα πξνκήζεηα εληχπσλ πξνγξακκάησλ ενξηαζκνχ ηεο επεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 11. πνζνχ 24,60 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 0869, γηα εξγαζία επηζθεπήο FAX SAMSUNG SF 560 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο, (ζρεη: έγγξαθν /251/ ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο), 12. πνζνχ 112,66 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ 02073, ΚΑΔ 0869, γηα εξγαζία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο εθηππσηψλ HP LASERJET 1300, HP 12A, RICOH 1140L γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Δπβνίαο (ζρεη: έγγξαθν 13106/ ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Δχβνηαο), 13. πνζνχ 1.217,70 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 0861, γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ ππ αξηζ. ΚΖΖ 6117 εθρηνληζηηθνχ-ρνξηνθνπηηθνχ νρήκαηνο ηεο Π.Δ. Δχβνηαο (ζρεη: έγγξαθν /4489/ ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ), 14. πνζνχ 130,00 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 0899, γηα εξγαζία απφθξαμεο απνρέηεπζεο ηνπ Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ Καξχζηνπ (ζρεη: έγγξαθν 14146/ ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο), 15. πνζνχ 2.214,00 κε ΦΠΑ, απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 5161, γηα παξνρή ππεξεζηψλ ερεηηθήο θάιπςεο κε εγθαηάζηαζε κηθξνθσληθψλ θαη ερεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην ρψξν ηεο πιαηείαο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ ζα γίλεη ε θαηάζεζε ζηεθαληψλ θαη ηεο παξαιίαο ηεο Υαιθίδαο πνπ ζα γίλεη ε παξέιαζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηεο 28 εο Οθησβξίνπ (αίηεκα Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ πιεξνθνξίεο: πξκαθέδε Παγψλα), 16. πνζνχ 143,91 κε Φ.Π.Α., απφ ηελ πίζησζε ηνπ Δ.Φ ΚΑΔ 0841, γηα ακνηβή γηα δεκνζίεπζε ζε εθεκεξίδεο ηεο αλαθνίλσζεο ηνπ έξγνπ «Οδφο πξνο θνηκεηήξην Γαιαηζψλαο» (Άγνλε δεκνπξαζία - έγγξαθν 95489/4263/ Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ), 20

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 13/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 13/ ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ 13/04-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθφλνπ ΑΡΗΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Π Ρ Ο ηοσς κ.κ. : 1. Ησάλλε Βνζθφπνπιν Γήκαξρν Φιψξηλαο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ιαλνπάξηνο 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΝΑ 1 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α ---------------------------- Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 8/2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Δ Κ Σ Τ Π Ω Σ Ω Ν & Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ.

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 111 Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 8 η ηνπ κελόο Οκηωβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4 εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηαπξφο, 6/11/2017 Αξηζκ. Πξση: 23154 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α /16), ν Γήκνο Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Γ Ι Α Σ Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Λ Δ Ι Σ Ο Τ Ρ Γ Ι Α Σ Η Β Ο Η Θ Η Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Α Ξ Η «S E A T R A C» Γ Ι Α Α. μ ε Α. Δ Σ Ο Τ 2 0 1 7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916

Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Φν.Γ..Α.) Fax: 2310 508787 Σει.: 2310 508800 Σαρ. Κωδ.: 546 26 Σαρ. Γ/λζε: Φξάγθωλ 6-8 Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα