Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 Τόμος 1 - Τεύχος Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΚΣ, ζην REUTERS ( ) πλέληεπμε ηνπ Otmar Issing, πξψελ πξνέδξνπ ηεο ΔΚΣ ζην DER SPIEGEL ( ) Γειψζεηο ηνπthomas Mayer, επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο Deutsche Bank θαη ηνπ Daniel Gros, κέινο ηνπ think tank ησλ Βξπμειιψλ CEPS, ζηελ ε/ θ Financial Times Deutschland ( ) Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ: Κχξηα Θέκαηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηα Γηεζλή ΜΜΔ χλνδνο Κνξπθήο 24εο - 25εο Μαξηίνπ Απνθάζεηο πλφδνπ: Τπνδνρή θαη αληηδξάζεηο χλνδνο Κνξπθήο: Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηήξημεο Έληνλε θξηηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ελάξηα πεξί αλαδηάξζξσζεο ρξένπο ζηελ Δπξσδψλε Πνξεία Διιεληθήο Οηθνλνκίαο - Α Μέξνο Πνξεία Διιεληθήο Οηθνλνκίαο - Β Μέξνο Δπξσπατθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα, ηξεο Σεζη θαη Πεξηθέξεηα CRIS: Σειηθή Έθζεζε γηα ηελ θξίζε ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ - Οη απνθάζεηο ηεο πλφδνπ ηεο ΔΔ γηα ην «χκθσλν γηα ην Δπξψ» θαη ηνλ «Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο», θαζψο θαη ε αληίδξαζε ζηηο απνθάζεηο απηέο. Δηδηθφηεξεο αλαιχζεηο γηα ηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ ζηήξημεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ επηκέξνπο επξσπατθψλ ρσξψλ ζε απηφλ. Με κεγάιν ελδηαθέξνλ θαιχθζεθε απφ ηα δηεζλή ΜΜΔ ε χλνδνο Κνξπθήο ηεο 24εο- 25εο Μαξηίνπ, ε νπνία επηζθηάζηεθε απφ ηελ πνιηηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ Πνξηνγαιία, κεηά ηε παξαίηεζε ηνπ Π/Θ Socrates θαη ηε θαηάξξεπζε ηεο εθεί θπβέξλεζεο. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε κηα ζπλνιηθή δέζκε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηεο ΔΔ, ελψ ζηφρνο ηνπο ζα είλαη λα δηαηεξεζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ επίηεπμε κεγέζπλζεο πνπ λα είλαη βηψζηκε, λα επλνεί ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη λα νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη Αξρεγνί Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ ζπκθψλεζαλ επί ελφο ζπλνιηθνχ παθέηνπ γηα ηε δηάζσζε ηνπ Δπξψ. πγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθε λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ησλ ΚΜ ζε δεκνζηνλνκηθφ - νηθνλνκηθφ επίπεδν (απζηεξφηεξν χκθσλν ηαζεξφηεηαο), λα εθαξκνζηνχλ απφ φιεο - Η έληνλε θξηηηθή πνπ πξνθάιεζε ε ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard & Poor s ζε επίπεδν επξσπατθψλ ρσξψλ, ΔΔ θαη ΓΝΣ, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ην δηεζλή Σχπν. - Σα ζελάξηα ζρεηηθά κε πηζαλή αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο. 4. Σα δεκνζηεχκαηα ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου ηηο ρψξεο πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο (χκθσλν γηα ην Δπξψ), θαζψο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο κφληκνο κεραληζκφο ζηήξημεο ππεξρξεσκέλσλ ρσξψλ (Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο). Αλαιπηηθφηεξα, ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε EURACTIV κε ηίηιν «Οη Δπξσπαίνη εγέηεο επηηαρχλνπλ ηε ζπκθσλία γηα ηελ κφληκε πξνζηαζία ηνπ επξψ» ( ) αλαθέξεη φηη επηηεχρζεθε ηειηθά ε ζπκθσλία γηα ηηο ηειηθέο «ιεηηνπξγηθέο» ιεπηνκέξεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξνπνίεζεο (ESM), αθνχ μεπεξάζηεθαλ νη επηθπιάμεηο πνπ έζεηε ε Γεξκαλία. πγθεθξηκέλα, νκάδα 50 νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζπκπέξαλε φηη νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ λένπ κεραληζκνχ, ε νπνία ζα παξακείλεη ζην κέγηζην επίπεδν (ΑΑΑ) έηζη, ψζηε λα επηηξέπεη ην δαλεηζκφ κε ρακειφηεξν επηηφθην. Δπηπιένλ, ζπκθσλήζεθε ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κεραληζκνχ λα αλέξρεηαη ζε 700 δηο επξψ (80 δηο επξψ ζε κεηξεηά θαη 620 δηο επξψ ζε εγγπήζεηο). Παξάιιεια, φπσο επηζεκαίλεη ν θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. - Αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηελ «πγεία» ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελφςεη ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ηεζη αληνρήο πνπ δξνκνινγεί ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ. - Η Σειηθή Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε (Δπηηξνπή CRIS) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. A. Willis ζε άξζξν ηνπ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EUOB- SERVER ( ), κε ηίηιν «Δλ κέζσ ηεο πνξηνγαιηθήο θξίζεο επηθπξψλεηαη ην χκθσλν γηα ην επξψ», ζέκα ζπδεηήζεσλ απνηέιεζε θαη ε πξφηαζε «χκθσλν γηα ην επξψ», ην νπνίν απνηειεί έλα παθέην κέηξσλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ ΚΜ θαη ζην νπνίν απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ επίζεο, εθηφο ησλ 17 ρσξψλ ηεο επξσδψλεο, θαη ε Γαλία, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ε χλνδνο ησλ Βξπμειιψλ επηβεβαίσζε ηηο ζεηηθέο γηα ηελ Διιάδα απνθάζεηο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ Eurogroup ηεο 11εο Μαξηίνπ, ηελ επηκήθπλζε, δειαδή, ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα 5 ζηα 10 ρξφληα, θαζψο θαη ηε κείσζε θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ γηα ην πνζφ πνπ αθνξά ηα δάλεηα απφ ηελ επξσδψλε (80 δηζ. επξψ. Όπσο αλαθέξεη ε Münchner Merkur ( ), ην πνζφ πνπ ζα δψζεη ε Διιάδα ζηνλ λέν ΔΜ είλαη 2,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 500 δηο επξψ.

2 Οικονομικό δελτίο Αποφάσεις υνόδου: υποδοχή και αντιδράσεις θεπηηθή εκθαλίδεηαη ε επξσπατθή θνηλφηεηα κεηά ηελ χλνδν ησλ Βξπμειιψλ γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ επξψ θαη ηελ έθβαζε ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ζην θχξην άξζξν ησλ Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Δπξψ: Γηάζσζε κε επηθχιαμε» ( ), αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Κάπνηα ζηηγκή, νη ζχλνδνη θνξπθήο ηειεηψλνπλ. Η Δπξσδψλε έρεη κηα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. Καη ην επξψ ζψζεθε - ζρεδφλ ηνπιάρηζηνλ. Γχν ζεκαληηθά ζεκεία παξακέλνπλ αθφκα αλνηρηά κεηά ην καξαζψλην ζπλφδσλ θνξπθήο ην Μάξηην: Πξψηνλ, ην δήηεκα ηνπ πψο αθξηβψο ζα απμεζεί ε ρξεκαηνδνηηθή δπλαηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο ηακείνπ δηάζσζεο EFSF κε δηάξθεηα κέρξη ην Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο αλαβιήζεθαλ γηα ηνλ Ινχλην, θαζψο ε θηλιαλδηθή θπβέξλεζε, ιφγσ ησλ επηθείκελσλ εθινγψλ, δελ κπνξνχζε λα δψζεη θακία δεζκεπηηθή ππφζρεζε. Καη δεχηεξνλ, ηη ζα ζπκβεί, αλ ε Διιάδα, παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ιηηφηεηαο, ζα πξέπεη ηειηθά λα αλαδηαξζξψζεη ην ρξένο ηεο, αλ θαη νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ δειψλνπλ απιψο φηη απηφ ην ελδερφκελν είλαη αλχπαξθην. Έκθαζε ζηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε χλνδνο ζηηο αγνξέο δίλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ε/θ LES ECHOS, ζε ξεπνξηάδ κε ηίηιν: «Κξίζε ρξένπο: απηφ πνπ πεξηκέλνπλ νη ρξεκαηαγνξέο» ( ), φπνπ ζρνιηάδεηαη φηη άιιε κία επξσπατθή χλνδνο θνξπθήο νινθιεξψζεθε, ρσξίο λα θαηαθέξεη λα θαζεζπράζεη ηελ έληαζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Παξά ηηο αμηνζεκείσηεο πξνφδνπο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε νξηζκέλα ζέκαηα, νη επελδπηέο ζπλερίδνπλ, φπσο επηζεκαίλεηαη, λα δπζπηζηνχλ έλαληη ησλ ηξηψλ πην αδχλακσλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο: ηελ Διιάδα, ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία, νη νπνίεο βιέπνπλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπο λα θζάλνπλ ζε επίπεδα ξεθφξ. Οη ρξεκαηαγνξέο πεξηκέλνπλ λα δηεπζεηεζνχλ ζέκαηα φπσο ε ζηήξημε ζηελ Πνξηνγαιία, ην πξφβιεκα ηεο Ιξιαλδίαο, ε ελίζρπζε ησλ ηζπαληθψλ ηξαπεδψλ, ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ Σακείνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (FESF) θαη ηνπ κεραληζκνχ πνπ ζα ην δηαδερζεί θαη, ηέινο, ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο αλαδηάξζξσζεο. Αξηζκφο αλαιπηψλ επηζεκαίλεη φηη ε Δ.Δ. δελ πξφθεηηαη λα εμέιζεη απφ ηελ θξίζε, εάλ πξψηα δελ επηιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ην νπνίν θξίλεηαη κε βηψζηκν -κε άιια ιφγηα, εάλ πξψηα δελ αλαδηαξζξσζεί ην ρξένο ηεο Διιάδαο κε ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο. Βεβαίσο, ππήξραλ θαη ζεηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο άξζξν ζηε Süddeutsche Zeitung, κε ηνλ ηίηιν «Η δηάζσζε ηεο Δπξψπεο» ( ), φπνπ ε Cerstin Gammelin, αληαπνθξίηξηα ζηηο Βξπμέιιεο, ππνζηεξίδεη φηη ζψζεθε φρη κφλν ην Δπξψ, αιιά θαη ε Δ.Δ. σο ζχλνιν, θαζψο δηαθνξεηηθά δελ εμεγείηαη ε ςπρξαηκία ησλ αγνξψλ απέλαληη ζηηο εμειίμεηο ζηελ Πνξηνγαιία. Ο Πνξηνγάινο Πξσζππνπξγφο παξαηηήζεθε, ην πξφγξακκα ιηηφηεηαο απέηπρε, αιιά νη αγνξέο δελ αληέδξαζαλ ζε ηίπνηα απφ απηά. Ο ιφγνο είλαη φηη νχηε ε Δπξσδψλε θαηέξξεπζε, νχηε ε Δ.Δ. θηλδχλεπζε, επεηδή ε δηαδηθαζία ζσξάθηζεο ηνπ Δπξψ νδήγεζε ηειηθά ζε κία πην ζηελή ζρέζε ησλ θξαηψλ - κειψλ, ζηελ νινθιήξσζε, φπσο ιέγεηαη ζηελ επξσπατθή γιψζζα. Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ απνθάζεσλ ηεο πλφδνπ, δίλεηαη ζε άξζξν γλψκεο ηνπ Clemes Schömann Finck, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζην Focus online, κε ηνλ ηίηιν «Η δηάζσζε παξέθακςε ηνπο πνιίηεο» ( ). ην άξζξν ζεκεηψλεηαη φηη ην άγρνο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηηθψλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ αγνξψλ ζηε ιχζε - παθέην γηα ηε δηάζσζε ηνπ Δπξψ, αγλνψληαο ηελ πην ζεκαληηθή παξάκεηξν: ην γεγνλφο φηη πξψηα απ φινπο πξέπεη λα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο. Καη ην παθέην δελ είλαη θαη πνιχ πεηζηηθφ, θαζψο, ην «χκθσλν γηα ην Δπξψ» δελ είλαη δεζκεπηηθφ, ην κεηαξξπζκηζκέλν χκθσλν ηαζεξφηεηαο παξακέλεη πνιχ ήπην θαη ν λένο κφληκνο κεραληζκφο δηάζσζεο είλαη πνιχ κηθξφο γηα λα ζψζεη θαη κεγάιεο ρψξεο. Ο λένο ΔΜ επηιχεη ηα πξνβιήκαηα απφ ην 2013 θαη κεηά. Παξάιιεια, αλνηρηφ παξακέλεη ην πψο ζα επηιπζεί ε ειιεληθή θαη ε ηξιαλδηθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Πνιινί εηδηθνί εθηηκνχλ φηη νη δχν απηέο ρψξεο είλαη νπζηαζηηθά ρξεσθνπεκέλεο. Όπσο, ήηαλ αλακελφκελν ζηα πεξί ηεο πλφδνπ, δελ έιεηςαλ θαη νη αλαθνξέο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Πνξηνγαιίαο. Δηδηθφηεξα, Η EURO- POLITIQUE ζε δεκνζίεπκα ηεο Sarah Collins, κε ηίηιν «Ο Socrates κάρεηαη γηα λα απνθχγεη έλα ζρέδην δηάζσζεο» ( ), αλαθέξεη φηη ν Πξσζππνπξγφο ηεο Πνξηνγαιίαο Socrates δήισζε φηη παιεχεη, ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί ε ρψξα ηνπ λα πξνζθχγεη ζηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ δηάζσζεο, δχν εκέξεο αθνχ ε θπβέξλεζή ηνπ αλαηξάπεθε ιφγσ ηεο θαηαςήθηζεο απφ ηε βνπιή πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο. «Η Πνξηνγαιία δελ έρεη αλάγθε από ην ηακείν δηάζσζεο θαη ζα εμαθνινπζήζσ λα ππεξαζπίδνκαη ηε ρώξα κνπ, ώζηε θάηη ηέηνην λα κελ ρξεηαζηεί. Ξέξσ ηη ζήκαηλε απηό (ε πξνζθπγή ζην ηακείν δηάζσζεο) γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Ιξιαλδνύο θαη δελ ζέισ λα ζπκβεί ην ίδην ζηε ρ ώ ξ α κ ν π», ζ ε κ ε ί σ ζ ε. Καηά ην πκβνχιην Κνξπθήο ηεο 24εο -25εο Μαξηίνπ, νη Δπξσπαίνη εγέηεο απέθπγαλ επηδέμηα ην δήηεκα ηεο θξίζεο θεξεγγπφηεηαο ηεο Πνξηνγαιίαο, ελψ ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Barroso επέκεηλε φηη ε ρψξα πξέπεη λα εθαξκφζεη πξφγξακκα πεξηθνπήο δεκνζίσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη αχμεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία. χκθσλα κε νξηζκέλεο θνηλνηηθέο πεγέο, ε Πνξηνγαιία ελδέρεηαη λα βξεζεί ζηελ αλάγθε λα δαλεηζηεί δηο επξψ, ζην πιαίζην ησλ επφκελσλ ηξηψλ εηψλ, φκσο νη εγέηεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο δήισζαλ φηη ηέηνην αίηεκα ρξεηάδεηαη λα δηαηππσζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. ελίδα 2

3 Σόμος 1 - Σεύχος 5 «...ε ΔΔ δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο ππνζρέζεηο πνπ δόζεθαλ ζηελ πξόζθαηε Σύλνδν Κνξπθήο γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ρξένπο. Η ζπκκεηνρή ηδησηώλ πηζησηώλ, αθόκα θαη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λένπ Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ Σηαζεξνπνίεζεο από ην 2013, δελ ζα είλαη δπλαηή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (...), επεηδή δελ ππάξρεη ιύζε γηα ηα ήδε ππεξρξεσκέλα θξάηε ηεο Δπξσδώλεο, ην ζπλνιηθό παθέην δελ είλαη πξαγκαηηθά πεηζηηθό γηα ηηο ρξεκαηαγνξέο...». Γηλώζειρ ηος Thomas Mayer, επικεθαλήρ οικονομολόγος ηηρ Deutsche Bank και ηος Daniel Gros, μέλορ ηος think tank ηυν Βπςξελλών CEPS, ζηην ε/θ Financial Times Deutschland ( ) ύνοδος Κορυφής: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός τήριξης Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη εμειίμεηο γχξσ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο, κνλνπψιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Σχπνπ θαη εηδηθά σο πξνο ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε ζπκκεηνρή επηκέξνπο νηθνλνκηψλ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε άξζξν γλψκεο ηνπ Michael Sauga, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ εβδνκαδηαία πνιηηηθή επηζεψξεζε DER SPIEGEL, κε ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή παιαηηψλ ζηελ άκκν» θαη ππφηηηιν «Μαρφκελε γηα ην λφκηζκά ηεο, ε Δπξψπε πνληάξεη ζε ιάζνο ζπληαγέο» ( ), ζεκεηψλεηαη φηη νη απνθάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζπλφδνπ θνξπθήο ησλ εγεηψλ ηεο ΔΔ γηα ην λέν κεραληζκφ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ επξψ θαη ην ζχκθσλν αληαγσληζηηθφηεηαο θξίλνληαη αλεπαξθείο, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη ηάρηζηα λα ππάξμεη έλα ζρέδην ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο γηα ππεξρξεσκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ε πξνζηαηεπηηθή νκπξέια ησλ 700 δηο επξψ, πνπ απνθάζηζαλ νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ γηα ηελ Δπξσδψλε, ίζσο επαξθεί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Διιάδαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Αξγφηεξα, φκσο, φηαλ πηέδνληαλ ε Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία, ν κεραληζκφο ζα έπξεπε λα δηεπξπλζεί ηφζν, ψζηε ζα απέβαηλε πνιχ βαξχο γηα ηα θέξνληα θξάηε. Η Γεξκαλία θαη ε Γαιιία σο νη ζεκαληηθφηεξεο ρξεκαηνδφηξηεο ρψξεο ζα αλαγθάδνληαλ ηφηε λα δεηηαλέςνπλ νη ίδηεο γηα ρξήκαηα. Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ ζηελ νηθνλνκηθή δσή φηη δελ πξνθαιεί κφλν ε πηψρεπζε έμνδα, αιιά θαη ε θαζπζηέξεζή ηεο. Δθαξκφδνληάο ην απηφ ζηελ θξίζε ηνπ επξψ, ζεκαίλεη φηη ζα θηάζνπκε ζε έλα ζεκείν, ζην νπνίν ε θσιπζηεξγία γηα ηελ πηψρεπζε ζα θνζηίζεη ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα αθξηβφηεξα απφ κηα ειεγρφκελε ρξενθνπία ησλ πιένλ ακειψλ νθεηιεηψλ ηεο. Γηα θάπνηνπο άιινπο αλαιπηέο, ν επξσπατθφο κεραληζκφο ζηήξημεο ζεσξείηαη φηη πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα ηελ εθαξκνγή ειεγρφκελεο ρξεσθνπίαο γηα ρψξεο κε πςειφ ρξένο. ε αλάιπζε ηνπ David Oakley, κε ηίηιν «Bond dealers skeptical about eurozone plans» γηα ηελ ε/θ FINANCIAL TIMES ( ), ν αξζξνγξάθνο ζεκεηψλεη: «Απφ ην 2013 φια ηα νκφινγα ηεο επξσδψλεο ζα δηαζέηνπλ κία ξήηξα ζπιινγηθήο δξάζεο, ε νπνία ζα ζέηεη ην πεξίγξακκα ρξενθνπίαο θαη ζα δίλεη ζε κία πιεηνςεθία δαλεηζηψλ - πηζαλφλ ζην 70% - ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ αλαδηάξζξσζε ρξένπο, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ΔΜ ζα δηαζέηεη θαζεζηψο πξνηηκψκελνπ επελδπηή (senior creditor status) ζε ζρέζε κε ηδηψηεο επελδπηέο, νη νπνίνη ζα είλαη νη ηειεπηαίνη πνπ ζα ηθαλνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο.» Απηή ε δπλαηφηεηα αλαδηάξζξσζεο θξαηηθνχ ρξένπο κεηά ην 2013 ζπλερίδεη απεηιεί κε νινθιεξσηηθφ θιείζηκν ηηο αγνξέο νκνιφγσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηψλ, θαζψο νη αγνξαζηέο γηα ηελ αγνξά απηψλ ησλ νκνιφγσλ ήδε είλαη ιίγνη, θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα. ηε Salzburger Nachrichten δεκνζηεχεηαη, επίζεο, άξζξν γλψκεο ηεο Marianne Kager, επί ζεηξά εηψλ νηθνλνκνιφγνπ ηεο Bank Austria, κε ηίηιν «Δίλαη φια εληάμεη κε ην κεραληζκφ ζηήξημεο;» ( ), φπνπ αλαθέξεηαη φηη λαη κελ ν κφληκνο κεραληζκφο ζηήξημεο απνηειεί δείγκα αιιειεγγχεο ζηελ Δπξψπε, σζηφζν δελ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα, απιά επηηξέπεη ζηα επξσπατθά θξάηε λα θεξδίζνπλ ιίγν ρξφλν. Ο ρξφλνο απηφο είλαη βεβαίσο απαξαίηεηνο, φπσο εμεγεί, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ψζηε λα εθιείςνπλ νη ζεκεξηλέο ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηα ηζνδχγηα, θαζψο θάπνηεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ κεγάια πιενλάζκαηα, ελψ άιιεο κεγάια ειιείκκαηα. Η απφθαζε γηα ην κφληκν κεραληζκφ ζηήξημεο ζπληζηά λίθε ηεο ινγηθήο επί ηνπ ιατθηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζεκεηψλεη ε θ. Kager, ππνζηεξίδνληαο φηη ελδερφκελε έμνδνο θάπνησλ θξαηψλ-κειψλ απφ ηελ επξσδψλε ζα είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα κηα πηζαλή απνρψξεζε ηεο Διιάδαο, ε νηθνλνκνιφγνο ηνλίδεη φηη απηή ε εμέιημε ζα επεξέαδε φρη κφλν ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε κηα χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%, αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ, ελψ ζα πξνθαινχζε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο, πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε. Αλεπεξέαζηεο δελ ζα έκελαλ νχηε νη ηζρπξφηεξεο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Φηλιαλδία, ε Απζηξία θαη ε Οιιαλδία, αθνχ θαη ε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ησλ θξαηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα εγθαηέιεηπαλ ηελ επξσδψλε, ζα δεκίσλε ζεκαληηθά ην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο, ελψ ζα νδεγνχζε θαη ζε λέα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. «...Θα ήηαλ θαηαζηξνθηθό λα νδεγήζεη ην κέγεζνο ηνπ κεραληζκνύ δηάζσζεο ηνπο ππεύζπλνπο ζηε ρνξήγεζε ρξεκάησλ κε βάζε ην ζύλζεκα: Γηαζέηνπκε ηώξα πνιιά ρξήκαηα, άξα κπνξνύκε θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Τν Τακείν ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνην κέγεζνο, πνπ λα εληππσζηάδεη κελ ηηο αγνξέο, αιιά λα ρξεζηκνπνηείηαη κε επηθύιαμε...». Σςνένηεςξη ηος Otmar Issing, ππώην πποέδπος ηηρ ΔΚΤ ζηο DER SPIEGEL ( ) ελίδα 3

4 ελίδα 4 Οικονομικό δελτίο ΕΝΣΟΝΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard & Poor s, αιιά ηδίσο ε έληνλε θξηηηθή πνπ απηή πξνθάιεζε ζε επίπεδν επξσπατθψλ ρσξψλ, ΔΔ θαη ΓΝΣ, θαηαγξάθνληαη εθηελψο ζην δηεζλή Σχπν. Η ινπμεκβνπξγηαλή ε/θ Tageblatt ζπλνςίδεη ζε άξζξν, κε ηίηιν «Οη Βξπμέιιεο θαηαγγέιινπλ ηελ ππνβάζκηζε απφ ηελ Standard & Poor s» ( ), ηηο πνιιαπιέο απηέο θξηηηθέο γηα ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα έβαιε κε ηε ζεηξά ηεο κε ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard and Poor s, ν νπνίνο πξφζθαηα ππνβάζκηζε θαη πάιη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο. Σν άξζξν ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη ε Δπηηξνπή δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ αμηνιφγεζε απηή, φπσο δήισζε ν εθπξφζσπφο ηεο, θ. Amadeu Altafaj, αλαθεξφκελνο θπξίσο ζην «πνιχ θηιφδνμν πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ» πνπ αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Αζήλα γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο. «Έρνπκε ηε δηθή καο αμηνιφγεζε» ηεο ειιεληθήο θαηάζηαζεο «θαη δελ είλαη ίδηα κε απηή ηνπ νίθνπ πνπ αλαθέξεηε», απάληεζε ν θ. Amadeu Altafaj ζε εξψηεκα δεκνζηνγξάθνπ». Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη ν εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο επέκεηλε ζην γεγνλφο φηη ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεξίδεηαη ηφζν ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, φζν θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Γηα «κάρε» κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, θάλεη ιφγν, ζε νινζέιηδε αλάιπζε ησλ Richard Milne θαη David Oakley κε ηίηιν «Sovereign debt: hard to credit» ( ), ε ε/θ FINANCIAL TIMES. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, φιεο νη πιεπξέο ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ. ε απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη ηειηθά απηή ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνπο νίθνπο -αλαθέξεη ην άξζξν- είλαη φηη νη θπβεξλήζεηο δελ παξακέλνπλ κφλν ζηελ άζθεζε θξηηηθήο, αιιά πξνρσξνχλ θαη ζε ιήςε κέηξσλ. Όζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε κάιηζηα ππάξρνπλ πξνηάζεηο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νίθνπ αμηνιφγεζεο, ψζηε λα εληζρπζεί ν αληαγσληζκφο ζε έλαλ ηνκέα πνπ θπξηαξρνχλ ε Moody s, ε S&P s θαη ε Fitch. Απηή ε αλάγθε γηα κία επξσπατθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ EUROPOLITIQUE ζε άξζξν ηεο Sarah Collins, κε ηίηιν «Οη επξσβνπιεπηέο θαινχλ λα δνζεί ηέινο ζην νιηγνπψιην ησλ ηξηψλ κεγάισλ νίθσλ αμηνιφγεζεο» ( ). Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γεξκαλνχ επξσβνπιεπηή Wolf Klinz (EΛΚ) ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ε νπνία ηέζεθε ελψπηνλ ησλ επξσβνπιεπηψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Η έθζεζε ζπληάρζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Ιζπαλίαο απφ ηε Moody s, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ έθθιεζή ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη κέηξα θαιχηεξεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ζέκαηνο. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ην ζρέδην ςεθίζκαηνο ηνπ θ. Klinz ζεκεηψλεη φηη ε ζεκεξηλή αγνξά ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο απνηειεί έλα «νιηγνπψιην» θαη πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο ζα ρξεκαηνδνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Ο νξγαληζκφο απηφο ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ζπληάζζεη εθζέζεηο ηφζν γηα επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα νηθνλνκηθά πξντφληα. Ο θίλδπλνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζα αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη φρη ζηε βάζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ νίθσλ. Σν ζρέδην πξνηείλεη επίζεο ηε ζπλέλσζε φισλ ησλ εζληθψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζε έλα δίθηπν, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαγσληζηνχλ ηνπο ηξεηο κεγάινπο. Σέινο, ην ζρέδην αλαθέξεη φηη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο εθζέζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηηο δηθέο ηεο, εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο. Απφ ηε πιεπξά ηνπ ην ΓΝΣ, ζε κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο , ππνγξακκίδεη ηηο «ζεκαληηθέο» αιπζηδσηέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ νη αιιαγέο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Δζληθνχ ρξένπο ζηελ Δπξψπε θαη φηη ηξνθνδνηνχλ έηζη ηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα. ε ξεπνξηάδ ηνπ Wolfgang Proissl ζηνπο Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Έξεπλα ηνπ ΓΝΣ ζηηγκαηίδεη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο» θαη ππφηηηιν «Οη S&P, Moody s θαη Fitch ζα κπνξνχζαλ λα νμχλνπλ ηηο θξίζεηο» ( ), ζεκεηψλεηαη φηη ην ΓΝΣ πξνεηδνπνηεί φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ δηαζπλνξηαθά ηεο ρξεκαηαγνξέο ηεο Δπξσδψλεο, θαζψο ε αμηνιφγεζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ έρεη «ζηαηηζηηθά θαη κηθξννηθνλνκηθά ζεκαληηθέο επηπηψζεηο κεηάδνζεο ησλ πξνβιεκάησλ πέξα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη ρξεκαηαγνξέο». Ιδηαηηέξσο φηαλ ζρεηηθά κεγάιεο εζληθέο νηθνλνκίεο φπσο ε Διιάδα ππνβαζκίδνληαη ζε ζρεδφλ θεξδνζθνπηθφ βαζκφ, απμάλεηαη ζεκαληηθά ην θφζηνο π.ρ. ησλ cds αθφκε θαη γηα ηα ρξεφγξαθα άιισλ θξαηψλ ηεο Δπξσδψλεο φπσο ε Ιξιαλδία, αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ηνπ Σακείνπ. Οη εηδηθνί ηνπ ΓΝΣ, θαηαιήγνληαο, ζπληζηνχλ ζηηο θπβεξλήζεηο «λα εμεηάδνπλ, αλ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο) ζηελ ξχζκηζε ησλ ρξεκαηαγνξψλ». Απφ κεξίδα (ηδίσο ηνπ αγγινζαμνληθνχ) Σχπνπ, ε ππνβάζκηζε ζπλδέεηαη επζέσο κε ηηο απνθάζεηο γηα ην κεραληζκφ ζηήξημεο. Η ε/θ WALL STREET JOURNAL ζε ξεπνξηάδ κε ηίηιν «ESM prompts further S&P cuts to Portugal, Greece» ( ), απνδίδεη ηελ απφθαζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ δχν ρσξψλ ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ ESM, πνπ θαζηζηά πιένλ ην ρψξν ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο «κε ειθπζηηθφ», θαζψο νη ηδηψηεο δαλεηζηέο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ζνβαξέο απψιεηεο ζε πεξίπησζε θξαηηθήο ρξενθνπίαο, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ε αλαδηάξζξσζε ρξένπο πξνβάιιεη σο πξνυπφζεζε δαλεηζκνχ απφ ηνλ ESM. Οη δχν απηέο απνθάζεηο ζεκεηψλεη κπνξεί λα επεξεάζνπλ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο θαη ζα επεξεάζνπλ δπζαλάινγα ηα θξάηε, γηα ηα νπνία ζεσξείηαη πηζαλφ λα πξνζθχγνπλ ζην κφληκν κεραληζκφ ζηήξημεο.

5 Σόμος 1 - Σεύχος 5 ΕΝΑΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΦΡΕΟΤ ΣΗΝ ΕΤΡΩΖΩΝΗ Πνηθίια ζελάξηα πεξί αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηφζν ηεο Διιάδαο, φζν θαη ηεο Ιξιαλδίαο θαηαγξάθνληαη απφ ην δηεζλή ηχπν, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε χλνδν ηεο Μαξηίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. Έξεπλα ηνπ BBC World Service, πνπ απνηππψλεηαη ζε ξεπνξηάδ ηνπ δηθηχνπ κε ηνλ ηίηιν «Euro economists expect Greek default, BBC survey finds» ( ), ζπλνςίδεη ηηο ζρεηηθέο αληηθξνπφκελεο απφςεηο πεξί πηζαλήο ρξεσθνπίαο ρσξψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο. Απφ ηνπο ζπκκεηάζρνληεο, ηα δχν ηξίηα πξνβιέπνπλ ηε ρξενθνπία απφ ηνπιάρηζηνλ έλα θξάηνο ηεο επξσδψλεο, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη εθηηκνχλ φηη ην επξψ ζα δηαζσζεί κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ηνλίδεη ην ξεπνξηάδ. Όινη νη νηθνλνκνιφγνη φκσο δήισζαλ φηη ε Διιάδα κάιινλ δελ ζα θαηαθέξεη λα απνπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ ρξεψλ ηεο. Μεηαμχ απηψλ θαη ν νηθνλνκνιφγνο Gabriel Stein ηνπ Lombart Street Research ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ ηφληζε φηη «ε Διιάδα ζα ρξενθνπήζεη γηαηί δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα ηθαλνπνηήζεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο θαη ηελ αλάπηπμε θαη λα κεηαηξέςεη ζε βηψζηκν ην ρξένο ηεο». Αληίζεηα, ν M. Marcellino, επηθεθαιήο ηνπ Economics Department ηνπ European University Institute ηεο Φισξεληίαο, ζεσξεί φηη δελ ζα ππάξμνπλ ρξενθνπίεο θαζψο νη πην ππεξρξεσκέλεο ρψξεο είλαη αξθεηά κηθξέο θαη κπνξνχλ λα δηαζσζνχλ θαη θαίλεηαη φηη ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα απηφ. Σν ζελάξην κίαο «ήπηαο αλαδηάξζξσζεο» ππνζηεξίδεη ζε ζρεηηθή αλάιπζή ηεο ε Isabelle Couet ζηελ ε/θ ε/θ LES ECHOS, κε ηίηιν «Διιάδα: γηαηί ην ρξένο ηεο ζα αλαδηαξζξσζεί» ( ). ηεξηδφκελε ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Bruegel (κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο), ε δεκνζηνγξάθνο ζεκεηψλεη φηη ε Διιάδα ζα ρξεηαδφηαλ λα θαηαγξάθεη πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 8,4% ηνπ ΑΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο κέζα ζε δχν δεθαεηίεο θάηη ην νπνίν δελ έρεη θαηαθέξεη έσο ζήκεξα θακία ρψξα ηνπ ΟΟΑ πιελ ηεο Ννξβεγίαο. Οη αλαιπηέο θαηαιήγνπλ, σο εθ ηνχηνπ, φηη «ην ειιεληθφ ρξένο δελ είλαη βηψζηκν». Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ Αζήλα «απνθιείεηαη» ε κείσζε ηνπ ρξένπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο εμ αηηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα, ελψ εμίζνπ αδχλαηε είλαη θαη κία ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, σο κφλε πηζαλή ιχζε εκθαλίδεηαη «ε παξαγξαθή (έζησ ε κεξηθή) ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο». Η δεκνζηνγξάθνο ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε κίαο κνλνκεξνχο ζηάζεο πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο, φπσο ζπλέβε ην 2001 κε ηελ Αξγεληηλή. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπλερίδεη ην δεκνζίεπκα, «ε δηαπξαγκάηεπζε δείρλεη λα είλαη ε ελδεδε- ηγκέλε νδφο γηα ηελ Διιάδα, θπξίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πην εθηεζεηκέλνη ζην ρξένο ηεο ρψξαο πηζησηέο είλαη νη γεξκαληθέο θαη γαιιηθέο ηξάπεδεο. «Τπφ απηήλ αθξηβψο ηελ πξννπηηθή δείρλεη λα ε- πηθξαηεί ε ηδέα κίαο "ήπηαο αλαδηάξζξσζεο"», ζεκεηψλεη. Απηή ζα ζπλίζηαην, γηα παξάδεηγκα, ζην φηη ε Αζήλα ζα εμαγνξάζεη απνκεησκέλνπο ηίηινπο απφ ηελ αγνξά ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ην επξσπατθφ Σακείν ζηαζεξφηεηαο ζα παξέρεη θεθάιαηα γηα ηελ έθδνζε λέσλ ηίηισλ. Σελ αληίζεηε άπνςε ππνζηεξίδεη ν εκπεηξνγλψκνλαο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Απζηξίαο, Peter Brandner, ζε άξζξν ηνπ ζηελ ε/θ Die Presse, κε ηίηιν «Δίλαη ή θαίλεζζαη: Έρεη ε Διιάδα ήδε ρξενθνπήζεη;»( ). ην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ηα κέζα ελεκέξσζεο αλαπαξάγνπλ απφςεηο νηθνλνκνιφγσλ, νη νπνίνη κε επηρείξεκα ην κε βηψζηκν ειιεληθφ ρξένο θαη ηα πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ, ζπκπεξαίλνπλ φηη ε Διιάδα νπζηαζηηθά είλαη ρξενθνπεκέλε. Ωζηφζν, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θ. Brandner, ηα ζηνηρεία δελ επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ άπνςε: ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ Διιάδαο, ΓΝΣ θαη Δ.Δ., είλαη νινθιεξσκέλν θαη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξέο, ελψ ε ηειεπηαία Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ είλαη πην ζεηηθή γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο. Ο αξζξνγξάθνο αλαθέξεηαη, επηπιένλ, ζηα καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εθζέζεσλ ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΔ, πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξένπο απφ ην 2013, θαη ηα νπνία φκσο παξαβιέπνληαη απφ ηνπο αλαιπηέο πνπ ζεσξνχλ αλαπφθεπθηε ηε ρξενθνπία θαη πξνβάιινπλ σο κνλφδξνκν ην «θνχξεκα» ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ. εκεηψλεη, επίζεο, φηη ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ ειιεληθνχ δαλείνπ αιιά θαη ην πξνηαζέλ πξφγξακκα επαλαγνξάο ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζα βνεζήζνπλ κελ, αιιά φρη θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζα ζπλεηζθέξεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ ζηφρν έρεη ηελ εμνηθνλφκεζε 50 δηο επξψ κέρξη ην 2015 θαη πνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ρξένπο θαηά ζρεδφλ 20%. Ο Brandner ζπκπεξαίλεη, έηζη, φηη, αμηνινγψληαο αληηθεηκεληθά ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα, ην ειιεληθφ πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο παξά απνηπρίαο. Σν ζρφιην θαηαιήγεη κε ηε δηαπίζησζε φηη πξνο ην παξφλ δελ θξίλεηαη αλαγθαία νχηε επηζπκεηή ε δηαγξαθή ρξένπο γηα ηελ Διιάδα. «Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζηελ Διιάδα πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, πξνθεηκέλνπ λα βάιεη ζε ηάμε ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο, πξνηνύ ηεζεί ππό δηαπξαγκάηεπζε ε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε πεξί αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο, πνπ αλ κε ηη άιιν ζα είρε πνιύ ζνβαξέο ζπλέπεηεο..» Γηλώζειρ Peter Praet, ςποτήθιος για ηην Δκηελεζηική Δπιηποπή ηηρ ΔΚΤ, ζηο REUTERS ( ) Σα ζρεηηθά ζελάξηα ζπλδένληαη θαη κε ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηηο δχν πλφδνπο ηνπ Μαξηίνπ. ηα πιαίζηα απηά, ν αξρηζπληάθηεο ηεο AGENCE EUROPE, F. Riccardi, ζην θχξην άξζξν ηεο κε ηίηιν «Η δεκνθξαηηθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο θαη άιια δεηήκαηα» ( ), παξαηεξεί φηη ε πξφζθαηε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ ειιεληθνχ δαλείνπ ζηα 7,5 έηε απνηειεί ελ κέξεη θίλεζε αλαδηάξζξσζεο ησλ φξσλ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο απφ ηελ ΔΔ θαη φηη νη εηδηθνί ηελ εξκελεχνπλ σο ηέηνηα. ελίδα 5

6 Οικονομικό δελτίο Με ακείσηε πξνζνρή παξαθνινπζνχλ ηα δηεζλή κέζα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο θαηά 22,5% ην κήλα Ιαλνπάξην, επηζεκαίλεη ε νηθνλνκηθή ε/θ LES ECHOS ( ), παξαζέηνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Δηδηθφηεξα, ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζε 2,79 δηζ. έλαληη 3,59 δηο πξηλ απφ έλα ρξφλν, αθνινπζψληαο ηελ πησηηθή ηάζε κε θφλην ηελ χθεζε ζηε ρψξα. Αληηζέησο, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα απμήζεθε θαηά 200 εθαηνκκχξηα επξψ ζηα 3,23 δηο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηηκνινγίνπ. Γηα ην ίδην ζέκα, ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη ζηα θηλεδηθά Μ- ΜΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ h t t p : / / c o n t e n t. c a i x u n. c o m ( ). ηελ ε/θ WALL STREET JOUR- NAL EUROPE ξεπνξηάδ, κε ηίηιν «Greece seeks creative ways to plug budget gap» ( ), αλαθέξεη φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα βξεη λένπο δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην δεκνζηνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζσλ έρνπλ πεζάλεη θαη δελ έρεη γίλεη απνδνρή ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο, θαζψο θαη επηβνιή λέσλ θφξσλ ζηα αλζξαθνχρα πνηά. πλερίδνληαο, επηζεκαίλεηαη φηη ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα βξεη πεξί ηα 22 δηζ. επξψ απφ επηπιένλ πεξηθνπέο δαπαλψλ θαη θνξνινγηθά κέηξα γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα, σο κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ιήςε ηνπ παθέηνπ δηάζσζεο απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ. Γηα ην ίδην ζέκα, ζε ξεπνξηάδ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ε/θ/ Der Standard, κε ηίηιν «Οηθνλνκία θαη κεηά ζάλαηνλ» ( ), γίλεηαη ιφγνο Πορεία Ελληνικής Οικονομίας - Α μέρος γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα αληιήζεη έζνδα απφ ηηο ιεγφκελεο «ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκηέο», δειαδή ηηο πεξηνπζίεο απνζαλφλησλ, ηηο νπνίεο δελ έρνπλ δηεθδηθήζεη ηπρφλ θιεξνλφκνη ηνπο. Όπσο αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκα, παξά ηηο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, αιιά θαη ηηο απμήζεηο ζηε θνξνινγία, ηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ είλαη ηα επηζπκεηά, θαζψο ηα κέηξα ιηηφηεηαο έρνπλ νδεγήζεη ζε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. εκεηψλεηαη, κάιηζηα, φηη ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ ήηαλ θαηά 9% ιηγφηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θπβέξλεζε θαηέθπγε ζηηο «ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκηέο», πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα. Δθηελήο ήηαλ, φκσο, θαη ε θάιπςε γηα ην ζρέδην ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ ζα εθαξκφζεη ε Διιάδα γηα ηελ άληιεζε εζφδσλ. πγθεθξηκέλα, ζε δεκνζίεπκα ηεο ε/θ Die Presse ( ) κε ζηνηρεία απφ ην πξαθηνξείν ΑΡΑ θαη ηίηιν «Διιάδα: 50 δηο επξψ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο», γίλεηαη ιφγνο γηα ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ, κε ην νπνίν ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνζθνπεί ζηελ εμνηθνλφκεζε 50 δηο επξψ γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο. Όπσο επηζεκαίλεη ε ε/θ, ην ζρέδην ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ πξνβιέπεη πψιεζε ηνπ ελφο πέκπηνπ ησλ κεηνρψλ ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ελψ θαη ην αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, θαζψο θαη πνιιά άιια αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη ν ΟΠΑΠ θαη ελ κέξεη ν ΟΔ, αλακέλεηαη λα ηδησηηθνπνηεζνχλ. Αληίζηνηρα, ζηελ ε/θ Le Quotidien δεκνζηεχεηαη άξζξν κε ηίηιν «Έλα ειιεληθφ θάξκαθν ελαληίνλ ηεο θξίζεο» θαη ππφηηηιν «Η Κπβέξλεζε επηηαρχλεη ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο κέζσ ηνπ «Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ Σακείνπ Αθηλήησλ» ( ). Όπσο αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ειιεληθή Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη ηε δεκηνπξγία ελφο «Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ Σακείνπ Αθηλήησλ», πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηδησηηθνπνηήζεσλ χςνπο 50 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κέρξη ην 2015, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ. Η Διιάδα, πνπ είλαη αλαγθαζκέλε λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο, απνθάζηζε πξφζθαηα λα πξνρσξήζεη ην πξφγξακκα ηνλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ειπίδνληαο ζε γξεγνξφηεξε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία. Η απφθαζε απηή αλαθνηλψζεθε αξρηθά ηνλ Φεβξνπάξην, απφ ην ΓΝΣ, κεηά απφ έιεγρν ησλ ειιεληθψλ ζηνηρείσλ, πξνθαιψληαο μέζπαζκα αγαλάθηεζεο εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, ε νπνία ζηελ αξρή απέξξηςε (ηελ ηδέα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ), αιιά ηελ επαλέθεξε σο δηθφ ηεο ζηφρν ζηε ζπλέρεηα. Η Αζήλα είρε πξνβιέςεη αξρηθά έλαλ ζηφρν ηδησηηθνπνηήζεσλ χςνπο 7 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κέρξη ην ε αλη/ζε ησλ FINANCIAL TIMES ( ), κε ηίηιν «Greece takes first steps to 50bn sell-off», επηζεκαίλεηαη φηη ε Διιάδα επέιεμε δηεζλείο ζπκβνχινπο γηα ηνλ πξψην γχξν ηνπ θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 50 δηο επξψ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνκάθξπλζε νπνηαζδήπνηε πηζαλφηεηαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ε/θ Algemeen Dagblad ( ) δεκνζηεχεηαη φηη ην ειιεληθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 2010 είλαη πηζαλφλ φηη ζα είλαη πςειφηεξν απφ ην 9,4%, φπσο ζεσξνχληαλ έσο ηψξα. χκθσλα κε ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, είλαη πηζαλφλ ην έιιεηκκα λα αλέιζεη πάλσ απφ 9,5%. Η αηηία, κεηαμχ άιισλ, είλαη ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ έξεπλα πνπ έθαλαλ νη ειεγθηέο ηεο επξσπατθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο Eurostat. Δάλ ηα πνξίζκαηά ηνπο είλαη ζσζηά, ηφηε κπνξεί ην έιιεηκκα λα αλέβεη πάλσ απφ 10%». ελίδα 6

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ

Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΔ Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην, 17-18-19 Ηαλνπαξίνπ 2014 1 Κείκελα Δηζεγήζεσλ πλεδξίνπ Πάληεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2009 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ & Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2009 Λεπθσζία, Ηνχιηνο 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 Α. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 2 Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 2 Β. ΚΤΠΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ του Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου*, Οη αιινδαπνί πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα