Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος Μαρτίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 Τόμος 1 - Τεύχος Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΔΚΣ, ζην REUTERS ( ) πλέληεπμε ηνπ Otmar Issing, πξψελ πξνέδξνπ ηεο ΔΚΣ ζην DER SPIEGEL ( ) Γειψζεηο ηνπthomas Mayer, επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηεο Deutsche Bank θαη ηνπ Daniel Gros, κέινο ηνπ think tank ησλ Βξπμειιψλ CEPS, ζηελ ε/ θ Financial Times Deutschland ( ) Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ: Κχξηα Θέκαηα ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηα Γηεζλή ΜΜΔ χλνδνο Κνξπθήο 24εο - 25εο Μαξηίνπ Απνθάζεηο πλφδνπ: Τπνδνρή θαη αληηδξάζεηο χλνδνο Κνξπθήο: Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηήξημεο Έληνλε θξηηηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ελάξηα πεξί αλαδηάξζξσζεο ρξένπο ζηελ Δπξσδψλε Πνξεία Διιεληθήο Οηθνλνκίαο - Α Μέξνο Πνξεία Διιεληθήο Οηθνλνκίαο - Β Μέξνο Δπξσπατθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα, ηξεο Σεζη θαη Πεξηθέξεηα CRIS: Σειηθή Έθζεζε γηα ηελ θξίζε ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ - Οη απνθάζεηο ηεο πλφδνπ ηεο ΔΔ γηα ην «χκθσλν γηα ην Δπξψ» θαη ηνλ «Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο», θαζψο θαη ε αληίδξαζε ζηηο απνθάζεηο απηέο. Δηδηθφηεξεο αλαιχζεηο γηα ηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ ζηήξημεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ επηκέξνπο επξσπατθψλ ρσξψλ ζε απηφλ. Με κεγάιν ελδηαθέξνλ θαιχθζεθε απφ ηα δηεζλή ΜΜΔ ε χλνδνο Κνξπθήο ηεο 24εο- 25εο Μαξηίνπ, ε νπνία επηζθηάζηεθε απφ ηελ πνιηηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ Πνξηνγαιία, κεηά ηε παξαίηεζε ηνπ Π/Θ Socrates θαη ηε θαηάξξεπζε ηεο εθεί θπβέξλεζεο. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πηνζέηεζε κηα ζπλνιηθή δέζκε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ηα νπνία ζα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηεο ΔΔ, ελψ ζηφρνο ηνπο ζα είλαη λα δηαηεξεζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ επίηεπμε κεγέζπλζεο πνπ λα είλαη βηψζηκε, λα επλνεί ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη λα νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη Αξρεγνί Κξαηψλ θαη Κπβεξλήζεσλ ζπκθψλεζαλ επί ελφο ζπλνιηθνχ παθέηνπ γηα ηε δηάζσζε ηνπ Δπξψ. πγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθε λα εληζρπζεί ε ζπλεξγαζία ησλ ΚΜ ζε δεκνζηνλνκηθφ - νηθνλνκηθφ επίπεδν (απζηεξφηεξν χκθσλν ηαζεξφηεηαο), λα εθαξκνζηνχλ απφ φιεο - Η έληνλε θξηηηθή πνπ πξνθάιεζε ε ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard & Poor s ζε επίπεδν επξσπατθψλ ρσξψλ, ΔΔ θαη ΓΝΣ, φπσο θαηαγξάθεθε απφ ην δηεζλή Σχπν. - Σα ζελάξηα ζρεηηθά κε πηζαλή αλαδηάξζξσζε ησλ ρξεψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο. 4. Σα δεκνζηεχκαηα ηνπ δηεζλνχο ηχπνπ γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου ηηο ρψξεο πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο (χκθσλν γηα ην Δπξψ), θαζψο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο κφληκνο κεραληζκφο ζηήξημεο ππεξρξεσκέλσλ ρσξψλ (Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο). Αλαιπηηθφηεξα, ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε EURACTIV κε ηίηιν «Οη Δπξσπαίνη εγέηεο επηηαρχλνπλ ηε ζπκθσλία γηα ηελ κφληκε πξνζηαζία ηνπ επξψ» ( ) αλαθέξεη φηη επηηεχρζεθε ηειηθά ε ζπκθσλία γηα ηηο ηειηθέο «ιεηηνπξγηθέο» ιεπηνκέξεηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηαζεξνπνίεζεο (ESM), αθνχ μεπεξάζηεθαλ νη επηθπιάμεηο πνπ έζεηε ε Γεξκαλία. πγθεθξηκέλα, νκάδα 50 νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ ζπκπέξαλε φηη νη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ λένπ κεραληζκνχ, ε νπνία ζα παξακείλεη ζην κέγηζην επίπεδν (ΑΑΑ) έηζη, ψζηε λα επηηξέπεη ην δαλεηζκφ κε ρακειφηεξν επηηφθην. Δπηπιένλ, ζπκθσλήζεθε ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ κεραληζκνχ λα αλέξρεηαη ζε 700 δηο επξψ (80 δηο επξψ ζε κεηξεηά θαη 620 δηο επξψ ζε εγγπήζεηο). Παξάιιεια, φπσο επηζεκαίλεη ν θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. - Αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηελ «πγεία» ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελφςεη ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ηεζη αληνρήο πνπ δξνκνινγεί ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ. - Η Σειηθή Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε (Δπηηξνπή CRIS) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. A. Willis ζε άξζξν ηνπ ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε EUOB- SERVER ( ), κε ηίηιν «Δλ κέζσ ηεο πνξηνγαιηθήο θξίζεο επηθπξψλεηαη ην χκθσλν γηα ην επξψ», ζέκα ζπδεηήζεσλ απνηέιεζε θαη ε πξφηαζε «χκθσλν γηα ην επξψ», ην νπνίν απνηειεί έλα παθέην κέηξσλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ ΚΜ θαη ζην νπνίν απνθάζηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ επίζεο, εθηφο ησλ 17 ρσξψλ ηεο επξσδψλεο, θαη ε Γαλία, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ε χλνδνο ησλ Βξπμειιψλ επηβεβαίσζε ηηο ζεηηθέο γηα ηελ Διιάδα απνθάζεηο ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ Eurogroup ηεο 11εο Μαξηίνπ, ηελ επηκήθπλζε, δειαδή, ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηα 5 ζηα 10 ρξφληα, θαζψο θαη ηε κείσζε θαηά 100 κνλάδεο βάζεο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ γηα ην πνζφ πνπ αθνξά ηα δάλεηα απφ ηελ επξσδψλε (80 δηζ. επξψ. Όπσο αλαθέξεη ε Münchner Merkur ( ), ην πνζφ πνπ ζα δψζεη ε Διιάδα ζηνλ λέν ΔΜ είλαη 2,8% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 500 δηο επξψ.

2 Οικονομικό δελτίο Αποφάσεις υνόδου: υποδοχή και αντιδράσεις θεπηηθή εκθαλίδεηαη ε επξσπατθή θνηλφηεηα κεηά ηελ χλνδν ησλ Βξπμειιψλ γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηνπ επξψ θαη ηελ έθβαζε ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ζην θχξην άξζξν ησλ Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Δπξψ: Γηάζσζε κε επηθχιαμε» ( ), αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Κάπνηα ζηηγκή, νη ζχλνδνη θνξπθήο ηειεηψλνπλ. Η Δπξσδψλε έρεη κηα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. Καη ην επξψ ζψζεθε - ζρεδφλ ηνπιάρηζηνλ. Γχν ζεκαληηθά ζεκεία παξακέλνπλ αθφκα αλνηρηά κεηά ην καξαζψλην ζπλφδσλ θνξπθήο ην Μάξηην: Πξψηνλ, ην δήηεκα ηνπ πψο αθξηβψο ζα απμεζεί ε ρξεκαηνδνηηθή δπλαηφηεηα ηνπ ππάξρνληνο ηακείνπ δηάζσζεο EFSF κε δηάξθεηα κέρξη ην Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο αλαβιήζεθαλ γηα ηνλ Ινχλην, θαζψο ε θηλιαλδηθή θπβέξλεζε, ιφγσ ησλ επηθείκελσλ εθινγψλ, δελ κπνξνχζε λα δψζεη θακία δεζκεπηηθή ππφζρεζε. Καη δεχηεξνλ, ηη ζα ζπκβεί, αλ ε Διιάδα, παξ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ιηηφηεηαο, ζα πξέπεη ηειηθά λα αλαδηαξζξψζεη ην ρξένο ηεο, αλ θαη νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ δειψλνπλ απιψο φηη απηφ ην ελδερφκελν είλαη αλχπαξθην. Έκθαζε ζηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε χλνδνο ζηηο αγνξέο δίλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ε/θ LES ECHOS, ζε ξεπνξηάδ κε ηίηιν: «Κξίζε ρξένπο: απηφ πνπ πεξηκέλνπλ νη ρξεκαηαγνξέο» ( ), φπνπ ζρνιηάδεηαη φηη άιιε κία επξσπατθή χλνδνο θνξπθήο νινθιεξψζεθε, ρσξίο λα θαηαθέξεη λα θαζεζπράζεη ηελ έληαζε ζηηο ρξεκαηαγνξέο. Παξά ηηο αμηνζεκείσηεο πξνφδνπο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζε νξηζκέλα ζέκαηα, νη επελδπηέο ζπλερίδνπλ, φπσο επηζεκαίλεηαη, λα δπζπηζηνχλ έλαληη ησλ ηξηψλ πην αδχλακσλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο: ηελ Διιάδα, ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία, νη νπνίεο βιέπνπλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηνπο λα θζάλνπλ ζε επίπεδα ξεθφξ. Οη ρξεκαηαγνξέο πεξηκέλνπλ λα δηεπζεηεζνχλ ζέκαηα φπσο ε ζηήξημε ζηελ Πνξηνγαιία, ην πξφβιεκα ηεο Ιξιαλδίαο, ε ελίζρπζε ησλ ηζπαληθψλ ηξαπεδψλ, ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ Σακείνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο (FESF) θαη ηνπ κεραληζκνχ πνπ ζα ην δηαδερζεί θαη, ηέινο, ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο αλαδηάξζξσζεο. Αξηζκφο αλαιπηψλ επηζεκαίλεη φηη ε Δ.Δ. δελ πξφθεηηαη λα εμέιζεη απφ ηελ θξίζε, εάλ πξψηα δελ επηιχζεη ην πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ην νπνίν θξίλεηαη κε βηψζηκν -κε άιια ιφγηα, εάλ πξψηα δελ αλαδηαξζξσζεί ην ρξένο ηεο Διιάδαο κε ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο. Βεβαίσο, ππήξραλ θαη ζεηηθέο αληηδξάζεηο, φπσο άξζξν ζηε Süddeutsche Zeitung, κε ηνλ ηίηιν «Η δηάζσζε ηεο Δπξψπεο» ( ), φπνπ ε Cerstin Gammelin, αληαπνθξίηξηα ζηηο Βξπμέιιεο, ππνζηεξίδεη φηη ζψζεθε φρη κφλν ην Δπξψ, αιιά θαη ε Δ.Δ. σο ζχλνιν, θαζψο δηαθνξεηηθά δελ εμεγείηαη ε ςπρξαηκία ησλ αγνξψλ απέλαληη ζηηο εμειίμεηο ζηελ Πνξηνγαιία. Ο Πνξηνγάινο Πξσζππνπξγφο παξαηηήζεθε, ην πξφγξακκα ιηηφηεηαο απέηπρε, αιιά νη αγνξέο δελ αληέδξαζαλ ζε ηίπνηα απφ απηά. Ο ιφγνο είλαη φηη νχηε ε Δπξσδψλε θαηέξξεπζε, νχηε ε Δ.Δ. θηλδχλεπζε, επεηδή ε δηαδηθαζία ζσξάθηζεο ηνπ Δπξψ νδήγεζε ηειηθά ζε κία πην ζηελή ζρέζε ησλ θξαηψλ - κειψλ, ζηελ νινθιήξσζε, φπσο ιέγεηαη ζηελ επξσπατθή γιψζζα. Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ απνθάζεσλ ηεο πλφδνπ, δίλεηαη ζε άξζξν γλψκεο ηνπ Clemes Schömann Finck, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζην Focus online, κε ηνλ ηίηιν «Η δηάζσζε παξέθακςε ηνπο πνιίηεο» ( ). ην άξζξν ζεκεηψλεηαη φηη ην άγρνο ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηηθψλ αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ αγνξψλ ζηε ιχζε - παθέην γηα ηε δηάζσζε ηνπ Δπξψ, αγλνψληαο ηελ πην ζεκαληηθή παξάκεηξν: ην γεγνλφο φηη πξψηα απ φινπο πξέπεη λα πείζνπλ ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο. Καη ην παθέην δελ είλαη θαη πνιχ πεηζηηθφ, θαζψο, ην «χκθσλν γηα ην Δπξψ» δελ είλαη δεζκεπηηθφ, ην κεηαξξπζκηζκέλν χκθσλν ηαζεξφηεηαο παξακέλεη πνιχ ήπην θαη ν λένο κφληκνο κεραληζκφο δηάζσζεο είλαη πνιχ κηθξφο γηα λα ζψζεη θαη κεγάιεο ρψξεο. Ο λένο ΔΜ επηιχεη ηα πξνβιήκαηα απφ ην 2013 θαη κεηά. Παξάιιεια, αλνηρηφ παξακέλεη ην πψο ζα επηιπζεί ε ειιεληθή θαη ε ηξιαλδηθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε. Πνιινί εηδηθνί εθηηκνχλ φηη νη δχν απηέο ρψξεο είλαη νπζηαζηηθά ρξεσθνπεκέλεο. Όπσο, ήηαλ αλακελφκελν ζηα πεξί ηεο πλφδνπ, δελ έιεηςαλ θαη νη αλαθνξέο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Πνξηνγαιίαο. Δηδηθφηεξα, Η EURO- POLITIQUE ζε δεκνζίεπκα ηεο Sarah Collins, κε ηίηιν «Ο Socrates κάρεηαη γηα λα απνθχγεη έλα ζρέδην δηάζσζεο» ( ), αλαθέξεη φηη ν Πξσζππνπξγφο ηεο Πνξηνγαιίαο Socrates δήισζε φηη παιεχεη, ψζηε λα κελ ρξεηαζηεί ε ρψξα ηνπ λα πξνζθχγεη ζηνλ επξσπατθφ κεραληζκφ δηάζσζεο, δχν εκέξεο αθνχ ε θπβέξλεζή ηνπ αλαηξάπεθε ιφγσ ηεο θαηαςήθηζεο απφ ηε βνπιή πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο. «Η Πνξηνγαιία δελ έρεη αλάγθε από ην ηακείν δηάζσζεο θαη ζα εμαθνινπζήζσ λα ππεξαζπίδνκαη ηε ρώξα κνπ, ώζηε θάηη ηέηνην λα κελ ρξεηαζηεί. Ξέξσ ηη ζήκαηλε απηό (ε πξνζθπγή ζην ηακείν δηάζσζεο) γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Ιξιαλδνύο θαη δελ ζέισ λα ζπκβεί ην ίδην ζηε ρ ώ ξ α κ ν π», ζ ε κ ε ί σ ζ ε. Καηά ην πκβνχιην Κνξπθήο ηεο 24εο -25εο Μαξηίνπ, νη Δπξσπαίνη εγέηεο απέθπγαλ επηδέμηα ην δήηεκα ηεο θξίζεο θεξεγγπφηεηαο ηεο Πνξηνγαιίαο, ελψ ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Barroso επέκεηλε φηη ε ρψξα πξέπεη λα εθαξκφζεη πξφγξακκα πεξηθνπήο δεκνζίσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη αχμεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία. χκθσλα κε νξηζκέλεο θνηλνηηθέο πεγέο, ε Πνξηνγαιία ελδέρεηαη λα βξεζεί ζηελ αλάγθε λα δαλεηζηεί δηο επξψ, ζην πιαίζην ησλ επφκελσλ ηξηψλ εηψλ, φκσο νη εγέηεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο δήισζαλ φηη ηέηνην αίηεκα ρξεηάδεηαη λα δηαηππσζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο ρψξαο. ελίδα 2

3 Σόμος 1 - Σεύχος 5 «...ε ΔΔ δελ κπνξεί λα πινπνηήζεη ηηο ππνζρέζεηο πνπ δόζεθαλ ζηελ πξόζθαηε Σύλνδν Κνξπθήο γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ρξένπο. Η ζπκκεηνρή ηδησηώλ πηζησηώλ, αθόκα θαη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λένπ Δπξσπατθνύ Μεραληζκνύ Σηαζεξνπνίεζεο από ην 2013, δελ ζα είλαη δπλαηή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (...), επεηδή δελ ππάξρεη ιύζε γηα ηα ήδε ππεξρξεσκέλα θξάηε ηεο Δπξσδώλεο, ην ζπλνιηθό παθέην δελ είλαη πξαγκαηηθά πεηζηηθό γηα ηηο ρξεκαηαγνξέο...». Γηλώζειρ ηος Thomas Mayer, επικεθαλήρ οικονομολόγος ηηρ Deutsche Bank και ηος Daniel Gros, μέλορ ηος think tank ηυν Βπςξελλών CEPS, ζηην ε/θ Financial Times Deutschland ( ) ύνοδος Κορυφής: Ευρωπαϊκός Μηχανισμός τήριξης Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη εμειίμεηο γχξσ απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο, κνλνπψιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ Σχπνπ θαη εηδηθά σο πξνο ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε ζπκκεηνρή επηκέξνπο νηθνλνκηψλ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε άξζξν γλψκεο ηνπ Michael Sauga, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζηελ εβδνκαδηαία πνιηηηθή επηζεψξεζε DER SPIEGEL, κε ηίηιν «Αλαθαηαζθεπή παιαηηψλ ζηελ άκκν» θαη ππφηηηιν «Μαρφκελε γηα ην λφκηζκά ηεο, ε Δπξψπε πνληάξεη ζε ιάζνο ζπληαγέο» ( ), ζεκεηψλεηαη φηη νη απνθάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζπλφδνπ θνξπθήο ησλ εγεηψλ ηεο ΔΔ γηα ην λέν κεραληζκφ ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ επξψ θαη ην ζχκθσλν αληαγσληζηηθφηεηαο θξίλνληαη αλεπαξθείο, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη ηάρηζηα λα ππάξμεη έλα ζρέδην ειεγρφκελεο ρξενθνπίαο γηα ππεξρξεσκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Δηδηθφηεξα, κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη ε πξνζηαηεπηηθή νκπξέια ησλ 700 δηο επξψ, πνπ απνθάζηζαλ νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ γηα ηελ Δπξσδψλε, ίζσο επαξθεί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Διιάδαο, ηεο Ιξιαλδίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο. Αξγφηεξα, φκσο, φηαλ πηέδνληαλ ε Ιζπαλία θαη ε Ιηαιία, ν κεραληζκφο ζα έπξεπε λα δηεπξπλζεί ηφζν, ψζηε ζα απέβαηλε πνιχ βαξχο γηα ηα θέξνληα θξάηε. Η Γεξκαλία θαη ε Γαιιία σο νη ζεκαληηθφηεξεο ρξεκαηνδφηξηεο ρψξεο ζα αλαγθάδνληαλ ηφηε λα δεηηαλέςνπλ νη ίδηεο γηα ρξήκαηα. Δπηπιένλ, είλαη γλσζηφ ζηελ νηθνλνκηθή δσή φηη δελ πξνθαιεί κφλν ε πηψρεπζε έμνδα, αιιά θαη ε θαζπζηέξεζή ηεο. Δθαξκφδνληάο ην απηφ ζηελ θξίζε ηνπ επξψ, ζεκαίλεη φηη ζα θηάζνπκε ζε έλα ζεκείν, ζην νπνίν ε θσιπζηεξγία γηα ηελ πηψρεπζε ζα θνζηίζεη ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα αθξηβφηεξα απφ κηα ειεγρφκελε ρξενθνπία ησλ πιένλ ακειψλ νθεηιεηψλ ηεο. Γηα θάπνηνπο άιινπο αλαιπηέο, ν επξσπατθφο κεραληζκφο ζηήξημεο ζεσξείηαη φηη πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα ηελ εθαξκνγή ειεγρφκελεο ρξεσθνπίαο γηα ρψξεο κε πςειφ ρξένο. ε αλάιπζε ηνπ David Oakley, κε ηίηιν «Bond dealers skeptical about eurozone plans» γηα ηελ ε/θ FINANCIAL TIMES ( ), ν αξζξνγξάθνο ζεκεηψλεη: «Απφ ην 2013 φια ηα νκφινγα ηεο επξσδψλεο ζα δηαζέηνπλ κία ξήηξα ζπιινγηθήο δξάζεο, ε νπνία ζα ζέηεη ην πεξίγξακκα ρξενθνπίαο θαη ζα δίλεη ζε κία πιεηνςεθία δαλεηζηψλ - πηζαλφλ ζην 70% - ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ αλαδηάξζξσζε ρξένπο, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ΔΜ ζα δηαζέηεη θαζεζηψο πξνηηκψκελνπ επελδπηή (senior creditor status) ζε ζρέζε κε ηδηψηεο επελδπηέο, νη νπνίνη ζα είλαη νη ηειεπηαίνη πνπ ζα ηθαλνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε αλαδηάξζξσζεο.» Απηή ε δπλαηφηεηα αλαδηάξζξσζεο θξαηηθνχ ρξένπο κεηά ην 2013 ζπλερίδεη απεηιεί κε νινθιεξσηηθφ θιείζηκν ηηο αγνξέο νκνιφγσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θξαηψλ, θαζψο νη αγνξαζηέο γηα ηελ αγνξά απηψλ ησλ νκνιφγσλ ήδε είλαη ιίγνη, θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα. ηε Salzburger Nachrichten δεκνζηεχεηαη, επίζεο, άξζξν γλψκεο ηεο Marianne Kager, επί ζεηξά εηψλ νηθνλνκνιφγνπ ηεο Bank Austria, κε ηίηιν «Δίλαη φια εληάμεη κε ην κεραληζκφ ζηήξημεο;» ( ), φπνπ αλαθέξεηαη φηη λαη κελ ν κφληκνο κεραληζκφο ζηήξημεο απνηειεί δείγκα αιιειεγγχεο ζηελ Δπξψπε, σζηφζν δελ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα, απιά επηηξέπεη ζηα επξσπατθά θξάηε λα θεξδίζνπλ ιίγν ρξφλν. Ο ρξφλνο απηφο είλαη βεβαίσο απαξαίηεηνο, φπσο εμεγεί, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ψζηε λα εθιείςνπλ νη ζεκεξηλέο ηεξάζηηεο δηαθνξέο ζηα ηζνδχγηα, θαζψο θάπνηεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ κεγάια πιενλάζκαηα, ελψ άιιεο κεγάια ειιείκκαηα. Η απφθαζε γηα ην κφληκν κεραληζκφ ζηήξημεο ζπληζηά λίθε ηεο ινγηθήο επί ηνπ ιατθηζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζεκεηψλεη ε θ. Kager, ππνζηεξίδνληαο φηη ελδερφκελε έμνδνο θάπνησλ θξαηψλ-κειψλ απφ ηελ επξσδψλε ζα είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα κηα πηζαλή απνρψξεζε ηεο Διιάδαο, ε νηθνλνκνιφγνο ηνλίδεη φηη απηή ε εμέιημε ζα επεξέαδε φρη κφλν ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε κηα χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%, αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ, ελψ ζα πξνθαινχζε αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο, πνπ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ θξίζε. Αλεπεξέαζηεο δελ ζα έκελαλ νχηε νη ηζρπξφηεξεο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Φηλιαλδία, ε Απζηξία θαη ε Οιιαλδία, αθνχ θαη ε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ησλ θξαηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα εγθαηέιεηπαλ ηελ επξσδψλε, ζα δεκίσλε ζεκαληηθά ην εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο, ελψ ζα νδεγνχζε θαη ζε λέα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. «...Θα ήηαλ θαηαζηξνθηθό λα νδεγήζεη ην κέγεζνο ηνπ κεραληζκνύ δηάζσζεο ηνπο ππεύζπλνπο ζηε ρνξήγεζε ρξεκάησλ κε βάζε ην ζύλζεκα: Γηαζέηνπκε ηώξα πνιιά ρξήκαηα, άξα κπνξνύκε θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Τν Τακείν ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνην κέγεζνο, πνπ λα εληππσζηάδεη κελ ηηο αγνξέο, αιιά λα ρξεζηκνπνηείηαη κε επηθύιαμε...». Σςνένηεςξη ηος Otmar Issing, ππώην πποέδπος ηηρ ΔΚΤ ζηο DER SPIEGEL ( ) ελίδα 3

4 ελίδα 4 Οικονομικό δελτίο ΕΝΣΟΝΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Η ππνβάζκηζε ηεο Διιάδαο απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard & Poor s, αιιά ηδίσο ε έληνλε θξηηηθή πνπ απηή πξνθάιεζε ζε επίπεδν επξσπατθψλ ρσξψλ, ΔΔ θαη ΓΝΣ, θαηαγξάθνληαη εθηελψο ζην δηεζλή Σχπν. Η ινπμεκβνπξγηαλή ε/θ Tageblatt ζπλνςίδεη ζε άξζξν, κε ηίηιν «Οη Βξπμέιιεο θαηαγγέιινπλ ηελ ππνβάζκηζε απφ ηελ Standard & Poor s» ( ), ηηο πνιιαπιέο απηέο θξηηηθέο γηα ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο. Όπσο αλαθέξεηαη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα έβαιε κε ηε ζεηξά ηεο κε ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Standard and Poor s, ν νπνίνο πξφζθαηα ππνβάζκηζε θαη πάιη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο. Σν άξζξν ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη ε Δπηηξνπή δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ αμηνιφγεζε απηή, φπσο δήισζε ν εθπξφζσπφο ηεο, θ. Amadeu Altafaj, αλαθεξφκελνο θπξίσο ζην «πνιχ θηιφδνμν πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ» πνπ αλαθνηλψζεθε απφ ηελ Αζήλα γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο. «Έρνπκε ηε δηθή καο αμηνιφγεζε» ηεο ειιεληθήο θαηάζηαζεο «θαη δελ είλαη ίδηα κε απηή ηνπ νίθνπ πνπ αλαθέξεηε», απάληεζε ν θ. Amadeu Altafaj ζε εξψηεκα δεκνζηνγξάθνπ». Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη ν εθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο επέκεηλε ζην γεγνλφο φηη ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ζπκκεξίδεηαη ηφζν ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, φζν θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Γηα «κάρε» κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, θάλεη ιφγν, ζε νινζέιηδε αλάιπζε ησλ Richard Milne θαη David Oakley κε ηίηιν «Sovereign debt: hard to credit» ( ), ε ε/θ FINANCIAL TIMES. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, φιεο νη πιεπξέο ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ε εμάξηεζε απφ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ νίθσλ. ε απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη ηειηθά απηή ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνπο νίθνπο -αλαθέξεη ην άξζξν- είλαη φηη νη θπβεξλήζεηο δελ παξακέλνπλ κφλν ζηελ άζθεζε θξηηηθήο, αιιά πξνρσξνχλ θαη ζε ιήςε κέηξσλ. Όζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε κάιηζηα ππάξρνπλ πξνηάζεηο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νίθνπ αμηνιφγεζεο, ψζηε λα εληζρπζεί ν αληαγσληζκφο ζε έλαλ ηνκέα πνπ θπξηαξρνχλ ε Moody s, ε S&P s θαη ε Fitch. Απηή ε αλάγθε γηα κία επξσπατθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ EUROPOLITIQUE ζε άξζξν ηεο Sarah Collins, κε ηίηιν «Οη επξσβνπιεπηέο θαινχλ λα δνζεί ηέινο ζην νιηγνπψιην ησλ ηξηψλ κεγάισλ νίθσλ αμηνιφγεζεο» ( ). Σν άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γεξκαλνχ επξσβνπιεπηή Wolf Klinz (EΛΚ) ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ε νπνία ηέζεθε ελψπηνλ ησλ επξσβνπιεπηψλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Η έθζεζε ζπληάρζεθε ζε ζπλέρεηα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηεο Ιζπαλίαο απφ ηε Moody s, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ έθθιεζή ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη κέηξα θαιχηεξεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ ζέκαηνο. χκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ην ζρέδην ςεθίζκαηνο ηνπ θ. Klinz ζεκεηψλεη φηη ε ζεκεξηλή αγνξά ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο απνηειεί έλα «νιηγνπψιην» θαη πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο ζα ρξεκαηνδνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Ο νξγαληζκφο απηφο ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα ζπληάζζεη εθζέζεηο ηφζν γηα επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα νηθνλνκηθά πξντφληα. Ο θίλδπλνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζα αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη φρη ζηε βάζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ νίθσλ. Σν ζρέδην πξνηείλεη επίζεο ηε ζπλέλσζε φισλ ησλ εζληθψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο ζε έλα δίθηπν, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαγσληζηνχλ ηνπο ηξεηο κεγάινπο. Σέινο, ην ζρέδην αλαθέξεη φηη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο εθζέζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηηο δηθέο ηεο, εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο. Απφ ηε πιεπξά ηνπ ην ΓΝΣ, ζε κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο , ππνγξακκίδεη ηηο «ζεκαληηθέο» αιπζηδσηέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ νη αιιαγέο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Δζληθνχ ρξένπο ζηελ Δπξψπε θαη φηη ηξνθνδνηνχλ έηζη ηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα. ε ξεπνξηάδ ηνπ Wolfgang Proissl ζηνπο Financial Times Deutschland, κε ηίηιν «Έξεπλα ηνπ ΓΝΣ ζηηγκαηίδεη ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο» θαη ππφηηηιν «Οη S&P, Moody s θαη Fitch ζα κπνξνχζαλ λα νμχλνπλ ηηο θξίζεηο» ( ), ζεκεηψλεηαη φηη ην ΓΝΣ πξνεηδνπνηεί φηη νη νίθνη αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνζηαζεξνπνηήζνπλ δηαζπλνξηαθά ηεο ρξεκαηαγνξέο ηεο Δπξσδψλεο, θαζψο ε αμηνιφγεζε ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ έρεη «ζηαηηζηηθά θαη κηθξννηθνλνκηθά ζεκαληηθέο επηπηψζεηο κεηάδνζεο ησλ πξνβιεκάησλ πέξα απφ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη ρξεκαηαγνξέο». Ιδηαηηέξσο φηαλ ζρεηηθά κεγάιεο εζληθέο νηθνλνκίεο φπσο ε Διιάδα ππνβαζκίδνληαη ζε ζρεδφλ θεξδνζθνπηθφ βαζκφ, απμάλεηαη ζεκαληηθά ην θφζηνο π.ρ. ησλ cds αθφκε θαη γηα ηα ρξεφγξαθα άιισλ θξαηψλ ηεο Δπξσδψλεο φπσο ε Ιξιαλδία, αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ηνπ Σακείνπ. Οη εηδηθνί ηνπ ΓΝΣ, θαηαιήγνληαο, ζπληζηνχλ ζηηο θπβεξλήζεηο «λα εμεηάδνπλ, αλ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο) ζηελ ξχζκηζε ησλ ρξεκαηαγνξψλ». Απφ κεξίδα (ηδίσο ηνπ αγγινζαμνληθνχ) Σχπνπ, ε ππνβάζκηζε ζπλδέεηαη επζέσο κε ηηο απνθάζεηο γηα ην κεραληζκφ ζηήξημεο. Η ε/θ WALL STREET JOURNAL ζε ξεπνξηάδ κε ηίηιν «ESM prompts further S&P cuts to Portugal, Greece» ( ), απνδίδεη ηελ απφθαζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ δχν ρσξψλ ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ ESM, πνπ θαζηζηά πιένλ ην ρψξν ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο «κε ειθπζηηθφ», θαζψο νη ηδηψηεο δαλεηζηέο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ζνβαξέο απψιεηεο ζε πεξίπησζε θξαηηθήο ρξενθνπίαο, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ε αλαδηάξζξσζε ρξένπο πξνβάιιεη σο πξνυπφζεζε δαλεηζκνχ απφ ηνλ ESM. Οη δχν απηέο απνθάζεηο ζεκεηψλεη κπνξεί λα επεξεάζνπλ φια ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο θαη ζα επεξεάζνπλ δπζαλάινγα ηα θξάηε, γηα ηα νπνία ζεσξείηαη πηζαλφ λα πξνζθχγνπλ ζην κφληκν κεραληζκφ ζηήξημεο.

5 Σόμος 1 - Σεύχος 5 ΕΝΑΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΗ ΦΡΕΟΤ ΣΗΝ ΕΤΡΩΖΩΝΗ Πνηθίια ζελάξηα πεξί αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηφζν ηεο Διιάδαο, φζν θαη ηεο Ιξιαλδίαο θαηαγξάθνληαη απφ ην δηεζλή ηχπν, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε χλνδν ηεο Μαξηίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. Έξεπλα ηνπ BBC World Service, πνπ απνηππψλεηαη ζε ξεπνξηάδ ηνπ δηθηχνπ κε ηνλ ηίηιν «Euro economists expect Greek default, BBC survey finds» ( ), ζπλνςίδεη ηηο ζρεηηθέο αληηθξνπφκελεο απφςεηο πεξί πηζαλήο ρξεσθνπίαο ρσξψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο. Απφ ηνπο ζπκκεηάζρνληεο, ηα δχν ηξίηα πξνβιέπνπλ ηε ρξενθνπία απφ ηνπιάρηζηνλ έλα θξάηνο ηεο επξσδψλεο, σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη εθηηκνχλ φηη ην επξψ ζα δηαζσζεί κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ηνλίδεη ην ξεπνξηάδ. Όινη νη νηθνλνκνιφγνη φκσο δήισζαλ φηη ε Διιάδα κάιινλ δελ ζα θαηαθέξεη λα απνπιεξψζεη ην ζχλνιν ησλ ρξεψλ ηεο. Μεηαμχ απηψλ θαη ν νηθνλνκνιφγνο Gabriel Stein ηνπ Lombart Street Research ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ ηφληζε φηη «ε Διιάδα ζα ρξενθνπήζεη γηαηί δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα ηθαλνπνηήζεη φινπο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο θαη ηελ αλάπηπμε θαη λα κεηαηξέςεη ζε βηψζηκν ην ρξένο ηεο». Αληίζεηα, ν M. Marcellino, επηθεθαιήο ηνπ Economics Department ηνπ European University Institute ηεο Φισξεληίαο, ζεσξεί φηη δελ ζα ππάξμνπλ ρξενθνπίεο θαζψο νη πην ππεξρξεσκέλεο ρψξεο είλαη αξθεηά κηθξέο θαη κπνξνχλ λα δηαζσζνχλ θαη θαίλεηαη φηη ππάξρεη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα απηφ. Σν ζελάξην κίαο «ήπηαο αλαδηάξζξσζεο» ππνζηεξίδεη ζε ζρεηηθή αλάιπζή ηεο ε Isabelle Couet ζηελ ε/θ ε/θ LES ECHOS, κε ηίηιν «Διιάδα: γηαηί ην ρξένο ηεο ζα αλαδηαξζξσζεί» ( ). ηεξηδφκελε ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Bruegel (κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο), ε δεκνζηνγξάθνο ζεκεηψλεη φηη ε Διιάδα ζα ρξεηαδφηαλ λα θαηαγξάθεη πξσηνγελέο πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 8,4% ηνπ ΑΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο κέζα ζε δχν δεθαεηίεο θάηη ην νπνίν δελ έρεη θαηαθέξεη έσο ζήκεξα θακία ρψξα ηνπ ΟΟΑ πιελ ηεο Ννξβεγίαο. Οη αλαιπηέο θαηαιήγνπλ, σο εθ ηνχηνπ, φηη «ην ειιεληθφ ρξένο δελ είλαη βηψζηκν». Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ Αζήλα «απνθιείεηαη» ε κείσζε ηνπ ρξένπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο εμ αηηίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα, ελψ εμίζνπ αδχλαηε είλαη θαη κία ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, σο κφλε πηζαλή ιχζε εκθαλίδεηαη «ε παξαγξαθή (έζησ ε κεξηθή) ηνπ χςνπο ηνπ ρξένπο». Η δεκνζηνγξάθνο ππνζηεξίδεη φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε κίαο κνλνκεξνχο ζηάζεο πιεξσκψλ εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο, φπσο ζπλέβε ην 2001 κε ηελ Αξγεληηλή. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπλερίδεη ην δεκνζίεπκα, «ε δηαπξαγκάηεπζε δείρλεη λα είλαη ε ελδεδε- ηγκέλε νδφο γηα ηελ Διιάδα, θπξίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πην εθηεζεηκέλνη ζην ρξένο ηεο ρψξαο πηζησηέο είλαη νη γεξκαληθέο θαη γαιιηθέο ηξάπεδεο. «Τπφ απηήλ αθξηβψο ηελ πξννπηηθή δείρλεη λα ε- πηθξαηεί ε ηδέα κίαο "ήπηαο αλαδηάξζξσζεο"», ζεκεηψλεη. Απηή ζα ζπλίζηαην, γηα παξάδεηγκα, ζην φηη ε Αζήλα ζα εμαγνξάζεη απνκεησκέλνπο ηίηινπο απφ ηελ αγνξά ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ην επξσπατθφ Σακείν ζηαζεξφηεηαο ζα παξέρεη θεθάιαηα γηα ηελ έθδνζε λέσλ ηίηισλ. Σελ αληίζεηε άπνςε ππνζηεξίδεη ν εκπεηξνγλψκνλαο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Απζηξίαο, Peter Brandner, ζε άξζξν ηνπ ζηελ ε/θ Die Presse, κε ηίηιν «Δίλαη ή θαίλεζζαη: Έρεη ε Διιάδα ήδε ρξενθνπήζεη;»( ). ην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ηα κέζα ελεκέξσζεο αλαπαξάγνπλ απφςεηο νηθνλνκνιφγσλ, νη νπνίνη κε επηρείξεκα ην κε βηψζηκν ειιεληθφ ρξένο θαη ηα πςειά επηηφθηα δαλεηζκνχ, ζπκπεξαίλνπλ φηη ε Διιάδα νπζηαζηηθά είλαη ρξενθνπεκέλε. Ωζηφζν, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θ. Brandner, ηα ζηνηρεία δελ επηβεβαηψλνπλ απηή ηελ άπνςε: ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ Διιάδαο, ΓΝΣ θαη Δ.Δ., είλαη νινθιεξσκέλν θαη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξέο, ελψ ε ηειεπηαία Έθζεζε ηνπ ΓΝΣ είλαη πην ζεηηθή γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο. Ο αξζξνγξάθνο αλαθέξεηαη, επηπιένλ, ζηα καθξνπξφζεζκα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εθζέζεσλ ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο ΔΔ, πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ρξένπο απφ ην 2013, θαη ηα νπνία φκσο παξαβιέπνληαη απφ ηνπο αλαιπηέο πνπ ζεσξνχλ αλαπφθεπθηε ηε ρξενθνπία θαη πξνβάιινπλ σο κνλφδξνκν ην «θνχξεκα» ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ. εκεηψλεη, επίζεο, φηη ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ηνπ ειιεληθνχ δαλείνπ αιιά θαη ην πξνηαζέλ πξφγξακκα επαλαγνξάο ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζα βνεζήζνπλ κελ, αιιά φρη θαζνξηζηηθά ζηε κείσζε ηνπ ρξένπο. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζα ζπλεηζθέξεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, πνπ ζηφρν έρεη ηελ εμνηθνλφκεζε 50 δηο επξψ κέρξη ην 2015 θαη πνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ ρξένπο θαηά ζρεδφλ 20%. Ο Brandner ζπκπεξαίλεη, έηζη, φηη, αμηνινγψληαο αληηθεηκεληθά ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα, ην ειιεληθφ πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο παξά απνηπρίαο. Σν ζρφιην θαηαιήγεη κε ηε δηαπίζησζε φηη πξνο ην παξφλ δελ θξίλεηαη αλαγθαία νχηε επηζπκεηή ε δηαγξαθή ρξένπο γηα ηελ Διιάδα. «Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζηελ Διιάδα πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, πξνθεηκέλνπ λα βάιεη ζε ηάμε ηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο, πξνηνύ ηεζεί ππό δηαπξαγκάηεπζε ε νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε πεξί αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηεο, πνπ αλ κε ηη άιιν ζα είρε πνιύ ζνβαξέο ζπλέπεηεο..» Γηλώζειρ Peter Praet, ςποτήθιος για ηην Δκηελεζηική Δπιηποπή ηηρ ΔΚΤ, ζηο REUTERS ( ) Σα ζρεηηθά ζελάξηα ζπλδένληαη θαη κε ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηηο δχν πλφδνπο ηνπ Μαξηίνπ. ηα πιαίζηα απηά, ν αξρηζπληάθηεο ηεο AGENCE EUROPE, F. Riccardi, ζην θχξην άξζξν ηεο κε ηίηιν «Η δεκνθξαηηθή δηάζηαζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ην πξφβιεκα ηεο Διιάδαο θαη άιια δεηήκαηα» ( ), παξαηεξεί φηη ε πξφζθαηε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπ ειιεληθνχ δαλείνπ ζηα 7,5 έηε απνηειεί ελ κέξεη θίλεζε αλαδηάξζξσζεο ησλ φξσλ ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο απφ ηελ ΔΔ θαη φηη νη εηδηθνί ηελ εξκελεχνπλ σο ηέηνηα. ελίδα 5

6 Οικονομικό δελτίο Με ακείσηε πξνζνρή παξαθνινπζνχλ ηα δηεζλή κέζα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά, ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο θαηά 22,5% ην κήλα Ιαλνπάξην, επηζεκαίλεη ε νηθνλνκηθή ε/θ LES ECHOS ( ), παξαζέηνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Δηδηθφηεξα, ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αλήιζε ζε 2,79 δηζ. έλαληη 3,59 δηο πξηλ απφ έλα ρξφλν, αθνινπζψληαο ηελ πησηηθή ηάζε κε θφλην ηελ χθεζε ζηε ρψξα. Αληηζέησο, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα απμήζεθε θαηά 200 εθαηνκκχξηα επξψ ζηα 3,23 δηο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηηκνινγίνπ. Γηα ην ίδην ζέκα, ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη ζηα θηλεδηθά Μ- ΜΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηζηνζειίδα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ h t t p : / / c o n t e n t. c a i x u n. c o m ( ). ηελ ε/θ WALL STREET JOUR- NAL EUROPE ξεπνξηάδ, κε ηίηιν «Greece seeks creative ways to plug budget gap» ( ), αλαθέξεη φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα βξεη λένπο δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ην δεκνζηνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φζσλ έρνπλ πεζάλεη θαη δελ έρεη γίλεη απνδνρή ηεο θιεξνλνκηάο ηνπο, θαζψο θαη επηβνιή λέσλ θφξσλ ζηα αλζξαθνχρα πνηά. πλερίδνληαο, επηζεκαίλεηαη φηη ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα βξεη πεξί ηα 22 δηζ. επξψ απφ επηπιένλ πεξηθνπέο δαπαλψλ θαη θνξνινγηθά κέηξα γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα, σο κέξνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε ιήςε ηνπ παθέηνπ δηάζσζεο απφ ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ. Γηα ην ίδην ζέκα, ζε ξεπνξηάδ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ε/θ/ Der Standard, κε ηίηιν «Οηθνλνκία θαη κεηά ζάλαηνλ» ( ), γίλεηαη ιφγνο Πορεία Ελληνικής Οικονομίας - Α μέρος γηα ηελ πξνζπάζεηα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα αληιήζεη έζνδα απφ ηηο ιεγφκελεο «ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκηέο», δειαδή ηηο πεξηνπζίεο απνζαλφλησλ, ηηο νπνίεο δελ έρνπλ δηεθδηθήζεη ηπρφλ θιεξνλφκνη ηνπο. Όπσο αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκα, παξά ηηο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, αιιά θαη ηηο απμήζεηο ζηε θνξνινγία, ηα έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ είλαη ηα επηζπκεηά, θαζψο ηα κέηξα ιηηφηεηαο έρνπλ νδεγήζεη ζε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο. εκεηψλεηαη, κάιηζηα, φηη ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ ήηαλ θαηά 9% ιηγφηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θπβέξλεζε θαηέθπγε ζηηο «ζρνιάδνπζεο θιεξνλνκηέο», πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα. Δθηελήο ήηαλ, φκσο, θαη ε θάιπςε γηα ην ζρέδην ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ ζα εθαξκφζεη ε Διιάδα γηα ηελ άληιεζε εζφδσλ. πγθεθξηκέλα, ζε δεκνζίεπκα ηεο ε/θ Die Presse ( ) κε ζηνηρεία απφ ην πξαθηνξείν ΑΡΑ θαη ηίηιν «Διιάδα: 50 δηο επξψ απφ ηδησηηθνπνηήζεηο», γίλεηαη ιφγνο γηα ην πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ, κε ην νπνίν ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνζθνπεί ζηελ εμνηθνλφκεζε 50 δηο επξψ γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο. Όπσο επηζεκαίλεη ε ε/θ, ην ζρέδην ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ πξνβιέπεη πψιεζε ηνπ ελφο πέκπηνπ ησλ κεηνρψλ ηνπ δηεζλνχο αεξνιηκέλα «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ελψ θαη ην αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, θαζψο θαη πνιιά άιια αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη ν ΟΠΑΠ θαη ελ κέξεη ν ΟΔ, αλακέλεηαη λα ηδησηηθνπνηεζνχλ. Αληίζηνηρα, ζηελ ε/θ Le Quotidien δεκνζηεχεηαη άξζξν κε ηίηιν «Έλα ειιεληθφ θάξκαθν ελαληίνλ ηεο θξίζεο» θαη ππφηηηιν «Η Κπβέξλεζε επηηαρχλεη ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο κέζσ ηνπ «Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ Σακείνπ Αθηλήησλ» ( ). Όπσο αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε ειιεληθή Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη ηε δεκηνπξγία ελφο «Δζληθνχ Αλαπηπμηαθνχ Σακείνπ Αθηλήησλ», πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηδησηηθνπνηήζεσλ χςνπο 50 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κέρξη ην 2015, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Έιιελα Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θ. Γηψξγνπ Παπαθσλζηαληίλνπ. Η Διιάδα, πνπ είλαη αλαγθαζκέλε λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο, απνθάζηζε πξφζθαηα λα πξνρσξήζεη ην πξφγξακκα ηνλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ειπίδνληαο ζε γξεγνξφηεξε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία. Η απφθαζε απηή αλαθνηλψζεθε αξρηθά ηνλ Φεβξνπάξην, απφ ην ΓΝΣ, κεηά απφ έιεγρν ησλ ειιεληθψλ ζηνηρείσλ, πξνθαιψληαο μέζπαζκα αγαλάθηεζεο εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, ε νπνία ζηελ αξρή απέξξηςε (ηελ ηδέα ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ), αιιά ηελ επαλέθεξε σο δηθφ ηεο ζηφρν ζηε ζπλέρεηα. Η Αζήλα είρε πξνβιέςεη αξρηθά έλαλ ζηφρν ηδησηηθνπνηήζεσλ χςνπο 7 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ κέρξη ην ε αλη/ζε ησλ FINANCIAL TIMES ( ), κε ηίηιν «Greece takes first steps to 50bn sell-off», επηζεκαίλεηαη φηη ε Διιάδα επέιεμε δηεζλείο ζπκβνχινπο γηα ηνλ πξψην γχξν ηνπ θηιφδνμνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο 50 δηο επξψ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απνκάθξπλζε νπνηαζδήπνηε πηζαλφηεηαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ε/θ Algemeen Dagblad ( ) δεκνζηεχεηαη φηη ην ειιεληθφ δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 2010 είλαη πηζαλφλ φηη ζα είλαη πςειφηεξν απφ ην 9,4%, φπσο ζεσξνχληαλ έσο ηψξα. χκθσλα κε ηνλ Έιιελα Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, είλαη πηζαλφλ ην έιιεηκκα λα αλέιζεη πάλσ απφ 9,5%. Η αηηία, κεηαμχ άιισλ, είλαη ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα ζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ έξεπλα πνπ έθαλαλ νη ειεγθηέο ηεο επξσπατθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο Eurostat. Δάλ ηα πνξίζκαηά ηνπο είλαη ζσζηά, ηφηε κπνξεί ην έιιεηκκα λα αλέβεη πάλσ απφ 10%». ελίδα 6

7 Σόμος 1 - Σεύχος 5 Πορεία Ελληνικής Οικονομίας - Β μέρος Τπφ ηνλ ηίηιν: «ΓΝΤ: ε ειιεληθή ύθεζε γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα από ην πξνβιεπόκελν», ε νηθνλνκηθή ε/θ LES ECHOS, ζε ξεπνξηάδ ηνπ Massimo Prandi ( ), αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε πξνφδνπ ηνπ ΓΝΣ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία,επηζεκαίλνληαο φηη ε ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε εηζέξρεηαη ζην πέκπην έηνο θαη φηη ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2011 ζα είλαη «ην πην δύζθνιν». Η εζσηεξηθή δήηεζε είλαη πην αζζελήο απφ φ,ηη ππνινγηδφηαλ, ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν δεκνζίεπκα παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο πνπ πξνβιέπεη επηβξάδπλζε θαηά 3% ζπλνιηθά γηα ην κία πξφβιεςε ε νπνία, φπσο ζρνιηάδεηαη, δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ ζηα ηέιε ηνπ Σν δεκνζίεπκα θάλεη επίζεο κλεία ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη ζεκεηψλεη φηη ην ΓΝΣ ραηξεηίδεη ηελ ψζεζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο, πξνβιέπνληαο άλνδν ηνπ ηνπξηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηα ρακειά επίπεδα ηνπ ην δεκνζηνλνκηθφ θνκκάηη, ην ΓΝΣ δηαπηζηψλεη φηη νη θίλδπλνη επηδείλσζεο δηαηεξνχληαη ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν. Αληίζεηα, ζε κεζνπξφζεζκε βάζε, ε Αζήλα κπνξεί λα ειπίδεη -φπσο ζεκεηψλεηαη- ζε ζρεηηθή κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηεο ηνκέα. Όπσο ηνλίδεηαη, ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ ε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο εκθαλίδεηαη βηψζηκε παξά ηνπο κεγάινπο θηλδχλνπο πνπ ην απεηινχλ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε Διιάδα ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη έσο ην 2013, πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη λα κεηψλεηαη ην ρξένο. Αληίζηνηρα, ε ε/θ THE WALL STREET JOURNAL δεκνζηεχεη ζηελ ειεθηξνληθή ηεο ζειίδα ξεπνξηάδ κε ηίηιν «IMF: Greater emphasis on underlying reforms needed in Greece» θαη ζέκα ηελ έθζεζε ηνπ ΓΝΣ πνπ επέηξεςε ηελ εθηακίεπζε ηεο επφκελεο δφζεο ηεο βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα ( ). χκθσλα κε ην ξεπνξηάδ, ζηελ έθζεζε ηνπ ην ΓΝΣ αλαθέξεη φηη ε ρψξα πξέπεη λα δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε κεζνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ Μάην, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςή ηεο. Σν Σακείν δήισζε φηη νινθιήξσζε ηελ ηξίηε αλαζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδαο θαη έθξηλε φηη πξέπεη λα εθηακηεπζεί ε επφκελε δφζε ηεο βνήζεηαο. Η ρψξα έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν πξνο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην δαλεηαθφ πξφγξακκα, αιιά κέλεη λα εθαξκνζηνχλ αθφκε θάπνηεο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Γηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηνπ Σακείνπ αλέθεξε ζε δήισζή ηνπ φηη ε εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πξέπεη λα γίλεη εληφο ηνπ 2011 γηα λα αληηκεησπηζηεί έλα αλακελφκελν θελφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Παξάιιεια ε θπβέξλεζε πξέπεη λα δηπιαζηάζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ. Δηδηθά γηα ηελ αλεξγία ζηελ Διιάδα, ζηελ ε/θ Tageblatt ( ) δεκνζηεχεηαη είδεζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ε αλεξγία έθηαζε ζηελ Διιάδα ζε επίπεδα ξεθφξ ζην ηέινο ηνπ Σν πνζνζηφ αλέβεθε ζην 14,2% θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν, ζε ζχγθξηζε κε ην 12,4% πνπ ήηαλ ην θαινθαίξη, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. «Σρεδόλ ην έλα ηξίην ησλ λέσλ θάησ ησλ 29 εηώλ δελ εξγάδνληαη ζηελ ππεξρξεσκέλε ρώξα», ζεκεηψλεη. «Η ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο έρεη δερζεί ζνβαξό πιήγκα από ηελ ύθεζε», φπσο δειψλεη ν θ. Νίθνο Μαγγίλαο, νηθνλνκνιφγνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, ν νπνίνο πξνζζέηεη φηη ην πξψην ηξίκελν ζα είλαη αθφκα δπζθνιφηεξν θαη δηαθαίλεηαη βειηίσζε κφλν ηελ άλνημε ή ην θαινθαίξη, ράξε ζηνλ ηνπξηζκφ. Η Δπξσπατθή Έλσζε πεξηκέλεη πνζνζηφ αλεξγίαο 14,6% θαη 14,8% ηνλ επφκελν ρξφλν, ελψ ε ειιεληθή νηθνλνκία αληηκεησπίδεη ηε ρεηξφηεξε χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ. Δπηζεκαίλεηαη, αθφκε, φηη ε αχμεζε ηνπ ΦΠΑ θαη άιισλ έκκεζσλ θφξσλ, θαζψο θαη νη πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο ζην δεκφζην, έρνπλ επηβαξχλεη ηελ αλάπηπμε. ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο αλαθέξεηαη εθηελέο άξζξν, κε ηίηιν «Cursed are the cheesemakers», πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ ECONOMIST ( ). Μεηαμχ άιισλ, επηζεκαίλεηαη ε ρακειή θαηάηαμε ηεο Διιάδαο ζηελ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα («Doing Business Survey»), θαηάηαμε πνπ είλαη εληππσζηαθά ρακειή γηα κία πινχζηα ρψξα πνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη ζχγρξνλε θαη κέινο ηεο ΔΔ γηα πεξίπνπ 30 ρξφληα. Σν άλνηγκα κίαο λέαο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά απίζαλν, ελψ ην θιείζηκν κίαο, ε νπνία ήδε ππάξρεη, είλαη πνιχ πην εχθνιν, επηζεκαίλεη ην βξεηαληθφ πεξηνδηθφ, παξαπέκπνληαο ζηελ αλσηέξσ έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ νπνία - φπσο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά - ε Διιάδα βξίζθεηαη ζήκεξα πίζσ απφ ην Μπαγθιαληέο θαη ηελ Παξαγνπάε. H ε/θ Le Temps ζε πξαθηνξεηαθφ άξζξν (πεγή AFP), κε ηίηιν «Η δηαθζνξά ζηελ Διιάδα κεηψζεθε ηελ πεξζηλή ρξνληά» ( ), αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο ΜΚΟ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (Transparency International), ε δηαθζνξά, κία απφ ηηο πιεγέο ηεο Διιάδαο, ρηππήζεθε επίζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, παξνπζηάδνληαο κείσζε ησλ αλαθεξφκελσλ πεξηζηαηηθψλ δηαθζνξάο απφ 13,4% ην 2009 ζε 10,4% ην Μείσζε παξνπζηάζηεθε θαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ εθηηκάηαη φηη δηαθηλήζεθε, απφ 787 εθαη. επξψ ην 2009 ζε 632 εθαη. ην 2010, εθ ησλ νπνίσλ 394 εθαη. πξνέξρνληαη απφ δσξνδνθίεο ζην δεκφζην ηνκέα. Ο Πξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο Διιάο, Κψζηαο Μπαθνχξεο, ραξαθηήξηζε ελζαξξπληηθή ηε βειηίσζε απηή, ηελ νπνία απνδίδεη, φκσο, θαηά θχξην ιφγν ζηελ πηψζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ Διιήλσλ, ιφγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο. Γηα ην ίδην ζέκα, ζε αληαπφθξηζε ηνπ András Szigetvari απφ ηελ Αζήλα, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ε/θ Der Standard ( ), επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο, ηα θαηλφκελα δσξνδνθίαο ζην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη πιένλ εκθαλψο ιηγφηεξα, γεγνλφο ην νπνίν ε νξγάλσζε απνδίδεη ζηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιιεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, αιιά θαη ζην φηη νη πνιίηεο είλαη πνιχ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνη σο πξνο ην ζέκα απηφ. Σα θαιά λέα γηα ηε δηαθζνξά, σζηφζν, φπσο ηνλίδεη ν δεκνζηνγξάθνο, επηζθηάδνληαη απφ ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο, ε νπνία ζπληζηά ην έλα ηξίην ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ θαη απφ ηελ νπνία ην θξάηνο ράλεη δηο επξψ. ελίδα 7

8 Οη αλεζπρίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ηεζη αληνρήο, πνπ δξνκνινγεί ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ, θαηαγξάθεηαη επξέσο ζηνλ Σχπν. ε αληαπφθξηζε ησλ Peter Ehrlich θαη Andre Kühnlenz γηα ηνπο Financial Times Deutchland, κε ηίηιν «Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θνβάηαη πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ζηξεο ηεζη», αλαθέξεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη δπζαξεζηεκέλε κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη αληνρήο ησλ ηξαπεδψλ. Παξαηίζεληαη δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ Δπηηξφπνπ γηα ηα νηθνλνκηθά Όιη Ρελ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο γηα ην πψο ζα ρεηξηζηνχλ ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο δελ ζα πεξάζνπλ ην ηεζη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ κέζσ θξαηηθψλ ηακείσλ δηάζσζεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Η ε/θ αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Standard & Poor s, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 20 απφ ηα 99 ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο δπηηθήο Δπξψπεο ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα θαηά 153 δηο επξψ. Δπεηδή ε S&P ζεσξεί φηη κε ηελ έξεπλα θαιχπηεη πεξίπνπ ην 70% ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ ηξαπεδψλ, ππνινγίδεη ζε κηα αθξαία πεξίπησζε φηη ζα π- πάξμεη αλάγθε αχμεζεο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο ηάμεο ησλ 200 έσο 250 δηο επξψ. Δηδηθφηεξεο αλεζπρίεο εθθξάδνληαη γηα ηηο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηθέξεηαο. ε αλάιπζε ηνπ Cécile de Corbière ζηελ ε/θ LE MONDE, κε ηίηιν «Πνηά ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πγείαο ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο;»( ), αλαθέξεηαη φηη, κε εμαίξεζε ηηο ηξάπεδεο ζε Γαιιία θαη Γεξκαλία νη νπνίεο αλακέλεηαη λα πεξάζνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα ηα ηεζη αληνρήο -φπσο ελίδα 8 Οικονομικό δελτίο ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΣΗΜΑ, ΣΡΕ ΣΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ θαλεξψλεη άιισζηε ε αχμεζε ζηελ θεξδνθνξία ηνπο- ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιιέο ηξάπεδεο «δπζθνιεχνληαη λα αλαθάκςνπλ», κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο λα βξίζθνληαη ζηηο ιεγφκελεο «πεξηθεξεηαθέο» ρψξεο, εθεί φπνπ ε θξίζε ρξένπο ππήξμε ζνβαξφηεξε. Σα ζπκπηψκαηα; Μία κεγάιε εμάξηεζε απφ ηα δάλεηα ηεο ΔΚΣ κε ν- ξηζκέλεο εθ ησλ ηξαπεδψλ απηψλ λα κελ θαηαθέξλνπλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απεπζείαο απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο, γεγνλφο ην νπνίν δελ απνηειεί ζεκάδη θαιήο «πγείαο». Ιξιαλδία, Διιάδα, Πνξηνγαιία: ζε απηά ηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο, ην 7 κε 10% ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ δάλεηα ηεο ΔΚΣ, φηαλ ν κέζνο επξσπατθφο φξνο βξίζθεηαη ζην 1,5%, ζεκεηψλεηαη, κεηαμχ άιισλ. Έληνλε αλεζπρία εθθξάδεηαη, εηδηθφηεξα, γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. ε αλάιπζε ηνπ ζπληάθηε Luc Charlier ζηελ ε/θ L ECHO, κε ηίηιν «Η Διιάδα απεηθνλίδεη ηελ απνηπρία ησλ ζρεδίσλ δηάζσζεο» ( ), ζεκεηψλεηαη φηη νη ηξάπεδέο ηεο ρψξαο, ησλ νπνίσλ νη θαηαζέζεηο κεηψλνληαη θαη νη κεηνρέο ράλνπλ ηελ αμία ηνπο, δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ δηέμνδν, ελψ εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηρνξήγεζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Η ηαρχηεηα, κε ηε νπνία επηδεηλψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ κεηνρψλ ηνπο, είλαη εληππσζηαθή. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο απνηειείηαη απφ δάλεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (50 δηζεθαηνκκχξηα επξψ), ησλ νπνίσλ ε αμία ππνβαζκίδεηαη ιφγσ ηεο βαζκνιφγεζήο ηνπο (ΒΒ+) θαη ιφγσ ηεο χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηέηαξηε ρξνληά. Απνηέιεζκα, φισλ απηψλ θαηαιήγεη ν ζπληάθηεο είλαη θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ θαηαζέζεσλ, πνπ εκπνδίδεη ηηο ηξάπεδεο λα δψζνπλ δάλεηα θαη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία. Η είδεζε γηα εμαγσγή θαηαζέζεσλ αλαπαξάγεηαη επξχηεξα, κε πξαθηνξεηαθήο πξνέιεπζεο εηδήζεηο, πνπ κεηαδίδνπλ φηη νη θήκεο γηα επεξρφκελε δεκνζηνλνκηθή θαηαζηξνθή θαη ν θφβνο κίαο ρξεσθνπίαο ψζεζαλ πνιινχο Έιιελεο λα κεηαθέξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζην εμσηεξηθφ, κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ λα ππνινγίδεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 30 δηο επξψ απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. Αληίζηνηρα, αλαπηχζζεηαη ην ζέκα ηεο έθζεζεο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ ζε δεκφζην ρξένο θαη νη πηζαλέο ζπλέπεηεο αλαδηάξζξσζεο ή «θνπξέκαηνο» νκνιφγσλ. Η ε/θ IN- TERNATIONAL HERALD TRIB- UNE, ζε ξεπνξηάδ ηνπ Landon Thomas Jr., κε ηίηιν: «Η Δπξψπε δηζηαθηηθή λα αληηκεησπίζεη κε ηφικε ηελ θξίζε ησλ ηξαπεδψλ» ( ), ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Goldman Sachs, νη επξσπατθέο ηξάπεδεο θαηέρνπλ πνζφ χςνπο 192 δηο επξψ ζε ειιεληθά, ηξιαλδηθά θαη πνξηνγαιηθά νκφινγα. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη νη πιένλ εθηεζεηκέλεο, κε 62 δηο επξψ θπξίσο ζε ειιεληθά νκφινγα, ελψ νη γεξκαληθέο θαηέρνπλ ζπλνιηθά 44 δηο επξψ θαη νη γαιιηθέο 19 δηο. ηα ίδηα πιαίζηα, παξαηίζεηαη επξέσο ε δήισζε ηνπ Π/Θ Γ. Παπαλδξένπ ζην γεξκαληθφ πεξηνδηθφ STERN φηη «ην ελδερφκελν κίαο αλαδηάξζξσζεο πηζαλφηαηα λα πξνθαινχζε ηελ θαηάξξεπζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ησλ γεξκαληθψλ».

9 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Το «Οικονομικό Δελτίο» συντάσσεται σε 15νθήμερη βάση από το Τμήμα Επιθεώρησης της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού της ΓΓΕ-ΓΓΕ. Καταγράφονται οι πρόσφατες εξελίξεις στα οικονομικά θέματα μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Πηγές: Πρακτορειακά δημοσιεύματα, άρθρα εφημερίδων, τηλ/ματα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, αναλύσεις. Επιμέλεια : Μαρία Βαξεβανίδου Σύνταξη; Κατερίνα Μίχα Λένα Σούλιου Tηλ e. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ Δςπυπαφκό Κοινοβούλιο Eιδική Δπιηποπή για ηην σπημαηοπιζηυηική, οικονομική και κοινυνική κπίζη (CRIS) Τελική Έκθεζη για ηην Κπίζη Βπςξέλλερ, ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο CRIS ( ) θαη κε εηζεγήηξηα ηελ Pervenche Berès (S&D, Γαιιία) ζπδεηήζεθε ε «Τελική Έκθεζη για Χπημαηοπιζηυηική, οικονομική και κοινυνική κπίζη: ζςζηάζειρ ζσεηικά με ηα μέηπα και ηιρ ππυηοβοςλίερ πος θα ππέπει να αναληθθούν». Ο Πξφεδξνο, Wolf Klinz (EΛΚ, Γεξκαλία), ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ, αλαθέξζεθε θαη ζηελ επίζθεςε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, ραξαθηεξίδνληαο ηε πάξα πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη παξαγσγηθή. εκείσζε, σζηφζν, φηη «νη Έιιελεο είλαη δηραζκέλνη γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο θαη πξέπεη λα αθήζνπλ ζηελ άθξε ηηο δηαθνξέο ηνπο. Τν δήηεκα ηεο θξίζεο είλαη εζληθό (...) ε ζπκπεξηθνξά απηή ζα θάλεη δύζθνιε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο από ηηο αγνξέο». Ο Δπξσβνπιεπηήο, Olle Schmidt (ΔΛΚ, νπεδία), θαηά ηελ νκηιία ηνπ δήισζε φηη ζεψξεζε ηελ απνζηνιή ζηελ Αζήλα «κάιινλ απνγνεηεπηηθή» ( ) «εάλ νη άλζξσπνη δελ επηζπκνύλ ηελ αιιαγή, δελ κπνξεί λα ηελ επηβάινπλ νύηε νη Βξπμέιιεο, νύηε αθόκα θαη ην Βεξνιίλν». Η Έθζεζε απνηειείηαη απφ ηα εμήο 5 ζεκεία: 1. Τα Δςπυπαφκά εθνικά σπέη και η κπίζη ηος εςπώ, ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηηρ έκδοζηρ δημοζίος σπέοςρ και Δςπυομολόγυν Μεηαμχ άιισλ, ηνλίδεηαη φηη «ε ππνηίκεζε ηνπ εζληθνύ ρξένπο ηεο Διιάδαο, ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ιζπαλίαο από νξγαληζκνύο αμηνιόγεζεο, νδήγεζε ζε κηα άλνδν ηεο θεξδνζθνπίαο θαη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά από πιεπξάο ησλ επελδπηώλ θαη απηό είρε σο απνηέιεζκα ε ρξεκαηνδόηεζε ζε βηώζηκα επίπεδα λα είλαη απξόζηηε γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Ιξιαλδία, κε επαθόινπζε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηήξημε από ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΤ». Παξάιιεια, δεηά ηελ έθδνζε Δπξσνκνιφγσλ ( ), ππνγξακκίδεη φηη ηα Δπξσνκφινγα ζα κπνξέζνπλ λα ηνλψζνπλ ηα επίπεδα ζπκκφξθσζεο κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ζα κπνξνχζαλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο αγνξέο θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ ηδέα ηνπ Δπξψ σο «αζθαιέο θαηαθύγην» ( ) Πξνηείλεη, επίζεο, ( ) «ε έθδνζε Δπξσνκνιόγσλ λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα πνζνζηό ρξένπο, πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ ΑΔΠ θαη ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε θίλεηξα γηα ηε κείσζε ηνπ εζληθνύ ρξένπο ζε απηό ην επίπεδν ( )». Σέινο, ζεκεηψλεη φηη «..ζην Άξζξν 125 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ ππάξρεη κηα πνιηηηθή ζπκθσλία, πξνθεηκέλνπ ν πξνζσξηλόο Μεραληζκόο Χξεκαηννηθνλνκηθήο Σηαζεξόηεηαο λα κεηαιιαρζεί ζε έλαλ Δπξσπατθό κεραληζκό Σηαζεξόηεηαο κεηά ην 2013 δεηά ηελ αλαζεώξεζε ηεο Σπλζήθεο γηα λα επηηξέςεη ζην λέν κεραληζκό λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό γηα ην ρξένο ζε έλα κειινληηθό ζηάδην». 2. Οι Παγκόζμιερ Ανιζοπποπίερ και Παγκόζμια Γιακςβέπνηζη Τπνγξακκίδεηαη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε «κηα θσλή» θαη λα πξνσζεί παγθόζκηα ηε δεκνθξαηία, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηηο αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ην δίθαην εκπόξην θαη λα πξνσζεί ηνλ αγώλα θαηά ηεο δηαθζνξάο, ηε θνξναπαιιαγή θαη ηνπο θνξνινγηθνύο «παξαδείζνπο». 3. Η πεπίπηυζη ηος νέος νομιζμαηικού ζςζηήμαηορ 4. Η ανάπηςξη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ και ηηρ βιυζιμόηηηαρ ηηρ ΔΔ, η ππαγμάηυζη ηηρ Σηπαηηγικήρ ΔΔ2020, μέζυ ηηρ ζηήπιξηρ ηηρ καινοηομίαρ και ηυν μακποππόθεζμυν επενδύζευν για επγαζία και ανάπηςξη Δηδηθφηεξα, νη βαζηθνί ηνκείο δξάζεο θαη κεηαξξπζκίζεσλ ζα είλαη: Πνιηηηθέο γηα ηελ Δλέξγεηα θαη ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά, Μεηαλάζηεπζε, ΜΜΔ, Καηλνηνκία θαη Έξεπλα & Αλάπηπμε, Φνξνινγία, Απαζρφιεζε, Δθπαηδεπηηθή ηξαηεγηθή. 5. Δπαναπποζδιοπιζμόρ ηηρ ΔΔ: πέπα από ηην Δςπυπαφκή οικονομική διακςβέπνηζη Μεηαμχ άιισλ δεηά «κηα βαζύηεξε πνιηηηθή έλσζε, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ηα όξγαλα ηεο ΔΔ ζα έρνπλ έλα πην ελεξγό ξόιν θαηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ην ζπληνληζκό ησλ θνηλώλ πνιηηηθώλ». Μεηά από εκηεηαμένη έπεςνα ηυν αναγκών ηηρ ΔΔ, η Δπιηποπή ήηαν ςποσπευμένη να: Αλαπηχμεη ζπζηάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ Δπξσπατθνχ κνληέινπ (...) Γεκηνπξγήζεη κεραληζκνχο θαη λα αλαπηχμεη θνηλέο πνιηηηθέο γηα ηελ έμνδν απφ ηε θξίζε ρξένπο ησλ ΚΜ θαη γηα ηελ απνθπγή κειινληηθψλ θξίζεσλ, ππνγξακκίδνληαο ηα αίηηα ηνπο. Ωο ηειεπηαία εκέξα θαηάζεζεο ηξνπνινγηψλ έρεη νξηζηεί ε 13 ε Απξηιίνπ Μεηά απφ ζπδήηεζε ησλ ηξνπνινγηψλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή, ε Έθζεζε ζα ςεθηζηεί, ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, ζε Οινκέιεηα ηνπ ηξαζβνχξγνπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ

Οικονομικό δελτίο. Θετικά δημοσιεύματα ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ Τόμος 1 - Τεύχος 3 16-28 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο εκεία Ιδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο πλέληεπμε Barry Eichengreen,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Τεηάξηε, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013-10:01 Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο «αζθαιέο θαηαθχγην» ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί δίθνπν καραίξη, δηαπηζηψλεη αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ

ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ 1 Επηηειηθή ζπκθσλία ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΤΡΨΠΗ ΚΑΙ ΔΝΣ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΦΕΔΙΟ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΤΧΟΤ 110 ΔΙΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΨΝ ΕΤΡΨ IMF Survey online 2 Μαίνπ 2010 Σα δχν ζθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 24/06/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλφ Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ POUL THOMSEN ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΔΝΣ The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE S POTENTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση του Παρισιοφ

Η δήλωση του Παρισιοφ Η δήλωση του Παρισιού Έλαο ηξφπνο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε ζηελ Δπξψπε Γψδεθα πξνηάζεηο ησλ Πξαζίλσλ γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε Δηζαγσγή: ε απνηπρία ησλ ζπκβαηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα