ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -"

Transcript

1 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R

2 ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θάηωζη θπιιαδίνπ : ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΙΝ ΘΔΔΣΔ Δ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΤΚΔΤΗ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ :Γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο, ειεθηξνπιεμίαο : 1. Μελ αθήλεηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα ζπλδεδεκέλε ζηελ πξίδα. Απνζπλδέεηε πάληα κεηά από θάζε ρξήζε ή όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή. 2. Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ή πγξέο επηθάλεηεο. 3. Υξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κόλν κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηό ην εγρεηξίδην θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 4. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κε θζαξκέλν θαιώδην ή θηο. Αλ ε ζθνύπα δε ιεηηνπξγεί όπσο ζα έπξεπε, ζαο έρεη πέζεη ή θζαξεί ή έρεη έξζεη ζε επαθή κε λεξό λα απεπζπλζείηε άκεζα ζε έλα εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο ηεο εηαηξείαο. 5. Μελ ηξαβάηε ή κεηαθέξεηε ηε ζθνύπα κε ην θαιώδην, ρξεζηκνπνηώληαο ην σο ιαβή. Μελ θιείλεηε ηελ πόξηα έρνληαο ην από θάησ. Να ηξαβάηε ην θαιώδην όηαλ παγηδεύεηαη γύξσ από αηρκεξέο άθξεο ή γσλίεο. Μελ πεξλάηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα πάλσ από ην θαιώδην. Κξαηήζηε ην θαιώδην καθξηά από ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηεο. 6.Μελ απνζπλδέεηε ηξαβώληαο ην θαιώδην. Γηα λα απνζπλδέζεηε, πηάζηε ην θηο θαη όρη ην θαιώδην. 7. Μελ πηάλεηε ηελ πξίδα ή ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα κε βξεγκέλα ρέξηα. 8. Μελ ηνπνζεηείηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν κέζα ζηα αλνίγκαηα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή αλ έρεη κπινθαξηζηεί θάπνην άλνηγκα. Γηαηεξήζηε ην απαιιαγκέλν από ζθόλε, ρλνύδηα, ηξίρεο θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα κεηώζεη ηελ ξνή ηνπ αέξα. 9. Κξαηήζηε ηα καιιηά, ηα ξνύρα, ηα δάρηπια θαη όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο ζαο καθξηά από ηα αλνίγκαηα θαη ηα θηλνύκελα κέξε. 10. Απελεξγνπνηήζηε όινπο ηνπο δηαθόπηεο πξηλ απνζπλδέζεηε ηελ ζπζθεπή. 11. Να ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κε αθόκα κεγαιύηεξε πξνζνρή όηαλ θαζαξίδεηε ζθαιηά. 12. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα ζπιινγή εύθιεθησλ πιηθώλ ή εύθιεθησλ πγξώλ, όπσο ε βελδίλε θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηήζεηε ζε πεξηνρέο όπνπ κπνξεί απηά λα ππάξρνπλ. 13. Κξαηήζηε ην θηο ηνπ θαισδίνπ όηαλ απηό πεξηηπιίγεηαη θαη ην κελ αθήλεηε λα πεγαίλεη πάλσ θάησ θαηά ηελ πεξηηύιημε. 14. Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή, πξηλ ζπλδέζεηε ηνλ ζσιήλα. 15. Μελ καδεύεηε νηηδήπνηε θαίγεηαη ή βγάδεη θαπλό, όπσο ηζηγάξα, ζπίξηα, ή θαπηή ζηάρηε. 16. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζθνύπα ρσξίο ζαθνύια θαη θίιηξν. 17. Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θζαξεί, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν service ή από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ώζηε λα - 2 -

3 απνθεπρζεί ηπρόλ θίλδπλνο. ΦΤΛΑΞΣΔ ΑΤΣΔ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 1. Πέικα 2. Σειεζθνπηθόο ζσιήλαο 3. Κιηπ απνζήθεπζεο 4. Κιείζηξν αλαξξόθεζεο 5. πηξάι 6. Ρπζκηζηήο ηαρύηεηαο 7. Μπνπηόλ πεξηηύιημεο θαισδίνπ 8. Γηαθόπηεο on/off 9. Τπνδνρή εύθακπηνπ ζσιήλα 10. Μπνπηόλ απειεπζέξσζεο άλσ θαιύκκαηνο 11. Λαβή κεηαθνξάο 12. Φίιηξν κνηέξ 13. αθνύια 14. Φίιηξν εμαγσγήο ΠΡΟΛΗΦΗ Απελεξγνπνηήζηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα ακέζσο, αλ ν αέξαο πξόζιεςεο, ηα πέικαηα ή ν - 3 -

4 ηειεζθνπηθόο ζσιήλαο κπινθαξηζηνύλ. Πξηλ από ηελ επαλαιεηηνπξγία ζθνύπαο, αθαηξέζηε ηα πιηθά πνπ πξνθάιεζαλ ην θξάμηκν: ηεο ειεθηξηθήο 1. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ηελ ζθνύπα όηαλ βξίζθεζηε θνληά ζε ζεξκαηλόκελα ή εύθιεθηα ζώκαηα θαη κε ζπιιέγεηε εύθιεθηα αληηθείκελα όπσο ηζηγάξα ή ζηάρηεο. 2. Σνπνζεηείζηε ην θηο ζηελ πξίδα κόλν όηαλ ηα ρέξηα ζαο είλαη ζηεγλά. 3. Παξαθαιείζηε λα απνκαθξύλεηε νπνηνδήπνηε κεγάιν ή θνθηεξό αληηθείκελν από ην πάησκα πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή ώζηε λα απνθζερζεί ηπρόλ θίλδπλνο θζνξάο. 4. Μελ ηξαβάηε κε ηα ρέξηα ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο όηαλ ζέιεηε λα ην αθαηξέζεηε από ηε πξίδα

5 ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ 1. πλαξκνιόγεζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ ηειεζθνπηθνύ ζωιήλα πλαξκνιόγεζε: Σνπνζεηήζηε ην ζσιήλα ζην άλνηγκα εηζαγσγήο αέξα. πξώμηε ην ζσιήλα κέρξη λα αζθαιίζεη ζηε ζέζε απηή. Απνζπλαξκνιόγεζε: Βγάιηε ηνλ ηειεζθνπηθό ζσιήλα από ην άλνηγκα εηζαγσγήο αέξα θαη απνζπλδέζηε από ηελ πξίδα. 2. πλαξκνιόγεζε ηειεζθνπηθνύ ζωιήλα θαη αμεζνπάξ. 2.1: Αθαηξέζηε ηνλ ηειεζθνπηθό ζσιήλα από ηελ ρεηξνιαβή. 2.2: Πξνζαξκόζηε ηνλ ηειεζθνπηθό ζσιήλα ζην θαηάιιειν ύςνο. πξώμηε πξνο ηα εκπξόο ηνλ ηειεζθόπην ζσιήλα θαη ηξαβήμηε έμσ από ην θάησ ηκήκα ηνπ ζσιήλα γηα ηελ επέθηαζε ηνπ απαηηνύκελν κήθνο. ηε ζπλέρεηα, απιά αθήζηε ην λα εθαξκόζεη θαη αθήζηε ην λα θνπκπώζεη ζηε ζέζε ηνπ. 2.3: Σνπνζεηήζηε ην πέικα δαπέδνπ ζηνλ ηειεζθνπηθό ζσιήλα. 2.4: Καηάιιειε γηα θαζεκεξηλό θαζαξηζκό ησλ ραιηώλ θαη ησλ μύιηλσλ παησκάησλ

6 Δμάξηεκα γηα ηνλ θαζαξηζκό ηωλ επίπιωλ Αθξνθύζην γηα ηαπεηζαξίεο θαη γωλίεο Ρπζκίζεηο πέικαηνο γηα ραιηά θαη πιαθάθηα, μύιηλα δάπεδα ή παξόκνηα δάπεδα. A: θιεξά Παηώκαηα = ε βνύξηζα ζα πξέπεη λα επεθηαζεί. B: Υαιηά = ε βνύξηζα ζα πξέπεη λα αλαζπξζεί. Καζαξηζκόο ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 1: Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή ηξαβήμηε έλα επαξθέο κήθνο ηνπ ειεθηξηθνύ θαισδίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείζηε ην βύζκα ζηελ πξίδα ηνπ ξεύκαηνο. Σν θίηξηλν ζεκάδη ζην ειεθηξηθό θαιώδην είλαη ην κέγηζην κήθνο, πνπ δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, παηήζηε ην κπνπηόλ πνδηνύ ζην πεξίβιεκα κε ην πόδη ζαο. 2: Γηα λα ηπιίμεηε ην θαιώδην, παηήζηε ην θνπκπί κε ην έλα ρέξη θαη κε ην άιιν ρέξη λα θαζνδεγήζεηε ην θαιώδην γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ ζα πξνθιεζνύλ δεκίεο από ην θαιώδην

7 Πώο λα δηαηεξήζεηε ηε ζθνύπα. Οη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζε απηό ην θπιιάδην λα ρξεζηκεύνπλ σο νδεγόο γηα κηα ζπληήξεζε ξνπηίλαο ηεο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηε ην ζσιήλα, ηε ζαθνύια θαη ην θίιηξν ζπρλά. Καζαξίζεηε ην βνπισκέλν ζσιήλα κε ην θπζεηήξα, αιιάμηε ηε ζαθνύια αλ είλαη γεκάηε, θαη θαζαξίζηε ην θίιηξν ηνπ θηλεηήξα όηαλ είλαη βξώκηθν. αθνύιεο θαη θίιηξα. Η ζαθνύια θαη ην θίιηξν ηνπ κνηέξ παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαζαξηζκνύ. Ο ζθνπόο ηεο ζαθνύιαο είλαη λα παγηδεύζεη αθαζαξζίεο θαη ζθόλεο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, ην ραξηί ηεο ζαθνύιαο πξέπεη λα είλαη πνξώδεο ώζηε λα επηηξέπεη ζηνλ αέξα λα πεξάζεη κέζα. Δάλ ε ζαθνύια ή ην θίιηξν κνηέξ θξάμνπλ, ν αέξαο δελ κπνξεί λα πεξάζεη κέζα θαη θαλέλαο θαζαξηζκόο δελ κπνξεί λα ιάβεη ρώξα αλεμάξηεηα από ην πόζν ηζρπξή είλαη ε κνλάδα. Γηα λα δηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγία θαζαξηζκνύ έρνληαο ηε κέγηζηε απόδνζε, ζα πξέπεη λα αιιάδεηε ηε ζαθνύια ζπρλά θαη λα θαζαξίδεηε ην θίιηξν όπσο απαηηείηαη. Μεξηθά ζσκαηίδηα κπνξνύλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ ξνή ηνπ αέξα πνιύ γξήγνξα θαη λα κεηώζνπλ ηελ απόδνζε, αθόκε θαη πξηλ ν ζάθνο λα είλαη πιήξεο. Γηα ην ιόγν απηό, όηαλ ζθνππίδεηε κε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα θαζαξηζηηθά, ζθόλε, ζθόλε γύςνπ, ή παξόκνηεο ιεπηέο νπζίεο, ν ζάθνο θαη ην θίιηξν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αιιάδεηαη πην ζπρλά. Πώο λα αθαηξέζεηε ηε ζαθνύια. εκείωζε: Απελεξγνπνηήζηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα πξηλ αληηθαηαζηήζεηε ηελ ζαθνύια ή ην θίιηξν ηνπ κνηέξ. Να κελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ηελ ζθνύπα ρωξίο ζαθνύια ή θίιηξν. 1. Απελεξγνπνηήζηε θαη απνζπλδέζηε ηελ ζπζθεπή. 2. Αλαζεθώζηε ην θάιπκκα ηεο ζαθνύιαο, πηέδνληαο κε ηα δάρηπια πξνο ηα πάλσ, ην κπνπηόλ απειεπζέξσζεο ηνπ άλσ θαιύκκαηνο

8 3. Δληνπίζηε ηε ιαβή ηεο ζαθνύιαο. Αλαζεθώζηε ηε ζαθνύια ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε. 4. Αθαηξέζηε ηε ζαθνύια από ηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Πώο λα ηνπνζεηήζεηε ηε ζαθνύια εκείωζε: Απελεξγνπνηήζηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα πξηλ αληηθαηαζηήζεηε ηε ζαθνύια ή ην θίιηξν ηνπ κνηέξ. Να κε ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ηελ ζθνύπα ρωξίο ζαθνύια ή θίιηξν. 1. Απελεξγνπνηήζηε θαη απνζπλδέζηε ηελ ζπζθεπή. 2. Αλαζεθώζηε ην θάιπκκα ηεο ζαθνύιαο, πηέδνληαο κε ηα δάρηπια πξνο ηα πάλσ, ην κπνπηόλ απειεπζέξσζεο ηνπ άλσ θαιύκκαηνο. 3. Αθαηξέζηε ην κνηέξ θαη θαζαξίζηε ην κε δεζηό λεξό εάλ είλαη πνιύ ιεξσκέλν. Αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη ζε θαζαξό αέξα πξηλ ην επαλαηνπνζεηήζεηε. 4. Αλνίμηε ειαθξώο ηηο πηπρέο ηεο ζαθνύιαο. 5. Σνπνζεηήζηε ηελ ζαθνύια ζηε βάζε ηεο κέρξη λα θιεηδώζεη ζηελ ζέζε ηεο. 6. Σν ηνπνζεηήζηε ηε ζαθνύια ζηε ζέζε ηεο. 7. Δθαξκόζηε ην θάιπκκα θιείζηε ην θαη πηέζηε ην κέρξη λα θιεηδώζεη. Ρύζκηζε ηεο απνξξνθεηηθήο ηζρύο Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ απνξξνθεηηθή ηζρύ ηεο ζπζθεπήο μερσξηζηά, όπσο ζαο ζπληζηάηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην ξπζκηζηή απνξξνθεηηθόηεηαο. αο πξνηείλνπκε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειάρηζηε δύλακε απνξξνθεηηθόηεηαο γηα επαίζζεηα πιηθά. Δπηιέμηε κεζαίαο ηζρύνο απνξξνθεηηθόηεηα γηα ζηξώκαηα, ηαπεηζαξίεο, έπηπια θαη ραιηά. Δπηιέμηε ηε κέγηζηε ηζρύ απνξξνθεηηθόηεηα γηα πιαθάθηα, μύιν θαη άιια ζθιεξά παηώκαηα

9 Καζαξηζκόο ηνπ θίιηξνπ HEPA Σν θίιηξν HEPA θαη ην θάιπκκα HEPA ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά. Ο θαζαξηζκόο είλαη θαιύηεξν λα γίλεηαη κεηά ην άδεηαζκα ηεο ζαθνύιαο. 1. Απελεξγνπνηήζηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη απνζπλδέζηε ην θηο από ηελ πξίδα. Γηα λα ην θάλεηε απηό λα ηξαβάηε πάληα ην θηο θαη όρη ην θαιώδην. 2. Μπνξείηε λα ηξαβήμεηε ηε ζαθνύια, κε ηε βνήζεηα ηεο ιαβήο ηεο. Πηάζηε ηε ρεηξνιαβή θαη ηξαβήμηε πξνο ηα πάλσ. Σώξα ηξαβήμηε ηε ζαθνύια θαη ραιαξώζηε ην θάιπκκα ηνπ HEPA θαη ην θίιηξν HEPA κε ηε βνήζεηα ηνπ πιεπξηθνύ θνπκπηνύ μεθιεηδώκαηνο. 3. Γπξίζηε ην θάιπκκα ηεο ζαθνύιαο πξνζεθηηθά έσο όηνπ απειεπζεξσζεί θαη ην Φίιηξν HEPA ζα βγεη εύθνια. 4. Σώξα, μεπιύλεηε ην θίιηξν HEPA θάησ από ηξερνύκελν λεξό θαη αθήζηε ην λα ζηεγλώζεη. 5. Σνπνζεηήζηε ην θίιηξν HEPA πίζσ ζηε ζέζε ηνπ (ή αληηθαηαζηήζηε ην κε έλα θαηλνύξγην) θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζαθνύια θαη θξνληίζηε ώζηε λα αζθαιίζεη. Η ειεθηξηθή ζθνύπα είλαη ηώξα έηνηκε γηα ρξήζε. Καζαξηζκόο ηνπ θίιηξνπ εμαγωγήο αέξα Σν θίιηξν εμεξρόκελνπ αέξα θαζαξίδεη ηνλ αέξα κηα ηειεπηαία θνξά πξηλ από ηελ εμαγσγή ηνπ από ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα. Μπνξείηε λα θαζαξίζεηε ην θίιηξν εμεξρόκελνπ αέξα σο εμήο: 1. Απελεξγνπνηήζηε ηελ ειεθηξηθή ζθνύπα θαη βγάιηε ην θηο από ηελ πξίδα. Γηα λα ην θάλεηε απηό, λα ηξαβάηε πάληα ην θηο θαη όρη ην θαιώδην. 2. Αλνίμηε ηε ζράξα εμαγσγήο αέξα ( είλαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ζθνύπαο ). 3. Σν θίιηξν εμεξρόκελνπ αέξα είλαη νξαηό όηαλ ε ζράξα έρεη αλνηρηεί. 4. Ξεπιύλεηε ην θίιηξν θάησ από θξύν ηξερνύκελν λεξό θαη αθήζηε λα ζηεγλώζεη ζε θαζαξό αέξα. 5. Βάιηε ην θίιηξν εμεξρόκελνπ αέξα πίζσ ζηε ζέζε ηνπ (ή αληηθαηαζηήζηε ην κε έλα θαηλνύξγην) θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηε ζράξα. 6. Κιείζηε ην εμσηεξηθό θάιπκκα ηνπ θίιηξνπ εμεξρόκελνπ αέξα

10 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΟΓΗΓΙΑ 2002/96/ΔΚ ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα αζηηθά απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγήο πνπ νξίδνπλ νη δεκνηηθέο αξρέο, ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία. Η δηαθνξνπνηεκέλε δηάζεζε κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ απνθπγή πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ αθαηάιιειε δηάζεζε θαζώο θαη ηελ αλαθύθισζε πιηθώλ από ηα νπνία απνηειείηαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ θέξεη ην ζήκα ηνπ δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ C-10. Παρόμοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΔΛΛΑΓΑ & ΚΤΠΡΟΤ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ C-10. Παρόμοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΔΛΛΑΓΑ & ΚΤΠΡΟΤ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ C-10 Παρόμοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΔΛΛΑΓΑ & ΚΤΠΡΟΤ 2 13 ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΔΜΑΥΙΑ, ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 44 58 46 57 44 46 44 23 22 59 24 37 26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα