Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους."

Transcript

1

2 Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων σημειώσεων και φορολογικών δεδομένων, βασισμένων στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και πρακτικές. Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους. Η έκδοση προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως φορολογική συμβουλή. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, ο αναγνώστης προτρέπεται να αναφερθεί σε κατάλληλο φορολογικό σύμβουλο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου. Baker Tilly Κύπρος Ιανουάριος

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή...1 Περιεχόμενα...2 Φόρος Εισοδήματος Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Κοινωνικές Ασφαλίσεις Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας...20 Δικαιώματα Κτηματολογίου...21 Χαρτόσημα...22 Τέλη Κεφαλαίου Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Εμπιστεύματα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ΣΕΣ)...29 Φόρος Χωρητικότητας Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Φορολογικό Ημερολόγιο Επιβαρύνσεις Baker Tilly Klitou...40 Οι Υπηρεσίες μας Στοιχεία Επικοινωνίας

4 Φόρος Εισοδήματος Φορολογικοί κάτοικοι «Φορολογικός κάτοικος Κύπρου» όταν εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο που παραμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν στο σύνολο 183 ημέρες στο φορολογικό έτος και στην περίπτωση εταιρείας, σημαίνει εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο. «Μόνιμη εγκατάσταση» σημαίνει σταθερή βάση της επιχείρησης μέσω της οποίας οι εργασίες μιας επιχείρησης διεξάγονται πλήρως ή μερικώς, και περιλαμβάνει έδρα διοίκησης, υποκατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, εργαστήριο, ορυχείο, πετρελαιοπηγή ή πηγή φωταερίου, καθώς λατομείο ή οποιοδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων αερίου. Φορολόγηση εισοδημάτων φορολογικών κατοίκων Κύπρου Στην περίπτωση κατοίκου (πρόσωπο ή εταιρεία) που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας, αναφορικά με: Κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα Κέρδη ή άλλα οφέλη από μισθωτές υπηρεσίες και αξιώματα Μέρισμα, τόκος ή προεξοφλήματα Ενοίκια, δικαιώματα ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για οποιαδήποτε καλή φήμη και πελατεία, μειωμένο κατά το ποσό που δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήμης και πελατείας Όφελος σε είδος, ίσο με 9% ετησίως, που προκύπτει από την παραχώρηση άτοκου δανείου ή χρηματικής διευκόλυνσης από εταιρεία σε άτομο διευθυντή ή μέτοχο ή στις συζύγους τους ή σε συγγενή τους μέχρι δεύτερο βαθμό. Φορολόγηση εισοδημάτων μη φορολογικών κατοίκων Κύπρου Στην περίπτωση ατόμου που δεν είναι κάτοικος της Κύπρου, επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Κύπρου μόνο αναφορικά με: Κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται στην Κύπρο Κέρδη ή άλλα οφέλη από μισθωτές υπηρεσίες και αξιώματα που ασκούνται στην Κύπρο Συντάξεις που προέρχονται από απασχόληση που ασκήθηκε στην Κύπρο 3

5 Φόρος Εισοδήματος Ενοίκιο από περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο Οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για οποιαδήποτε καλή φήμη και πελατεία, μειωμένο κατά το ποσό που δαπανήθηκε για αγορά τέτοιας φήμης και πελατείας Το ακαθάριστο εισόδημα από την άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, και οι ακαθάριστες εισπράξεις θεατρικών, μουσικών ή άλλων ομάδων ψυχαγωγίας οποιουδήποτε ομίλου ή ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό. Φορολογία Φυσικών Προσώπων Οι ακόλουθοι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν για φυσικά πρόσωπα για το έτος 2014: Φορολογητέο Εισόδημα Φορολογικός συντελεστής % Συσσωρευμένος φόρος - Μέχρι και άνω των Σύνταξη από εξωτερικό φορολογείται είτε με τους πιο πάνω συντελεστές είτε με συντελεστή 5%, με ετήσια απαλλαγή Εκπτώσεις και απαλλαγές για φυσικά πρόσωπα Έξοδα ενοικιαζόμενων κτιρίων (αφαιρέσεις) 20% των ενοικίων Τόκοι για ενοικιαζόμενο κτίριο 100% Συνδρομές σε συντεχνίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους 100% Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα, πιστοποιημένα με αποδείξεις 100% Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασφάλιστρα από ασφάλειες ζωής και εισφορές σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας, συντάξεως ή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Εκπτώσεις για την ασφάλιση της ζωής του/της συζύγου, εξακολουθεί να παραχωρείται για τις ασφάλειες συζύγου που έγιναν πριν την 1 Ιανουαρίου 2003 Μέχρι 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος πριν την αφαίρεση των εισφορών αυτών 4

6 Φόρος Εισοδήματος Εκπτώσεις και απαλλαγές για φυσικά πρόσωπα Τα ετήσια ασφάλιστρα περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού Σε περίπτωση εξαργύρωσης συμβολαίου ασφάλειας ζωής μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του, φορολογείται ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν σαν έκπτωση, ως ακολούθως: Εξαργύρωση μέσα σε 3 χρόνια 30% Εξαργύρωση από 4 μέχρι 6 χρόνια 20% Τόκοι αναφορικά με την αγορά στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση 100% Φορολογία Φυσικών Προσώπων - Απαλλαγές Τα πιο κάτω εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος: Είδος εσόδων Εισόδημα από τόκους. (Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν θεωρούνται τόκοι, αλλά κέρδη και δεν απαλλάσσονται) Εισόδημα από μερίσματα Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στην Κύπρο από άτομο το οποίο δεν ήταν κάτοικος της Κύπρου πριν την έναρξη της εργοδότησης του. Η απαλλαγή αυτή ισχύει, για περίοδο 3 ετών από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο εξωτερικό για συνολική περίοδο στο φορολογικό έτος πέραν των 90 ημερών σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος Κύπρου ή σε εργοδότη με μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας Όριο απαλλαγής Όλο το ποσό Όλο το ποσό Το μικρότερο του 20% της αμοιβής ή Όλο το ποσό 5

7 Φόρος Εισοδήματος Είδος εσόδων Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρείται στο εξωτερικό, υπό προϋποθέσεις Ποσά που αντιπροσωπεύει αποπληρωμή από ασφάλεια ζωής ή από εγκεκριμένα ταμεία (π.χ. ταμεία προνοίας) Συντάξεις χηρείας που χορηγούνται από οποιοδήποτε εγκεκριμένο σχέδιο συνταξιοδότησης «Κατ' αποκοπή» ποσό που λαμβάνεται κατά την αφυπηρέτηση ή μετατροπή της σύνταξης ή σαν φιλοδώρημα λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης Κέρδη από διάθεση τίτλων* Όριο απαλλαγής Όλο το ποσό Όλο το ποσό Όλες Όλο το ποσό Όλο το ποσό * δείτε πιο κάτω για ορισμό των διαθέσεων τίτλων Φορολογία φυσικών προσώπων * Τίτλοι σημαίνει μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στην Κύπροήτοεξωτερικόκαιδικαιώματαεπ'αυτών.Οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εγκύκλιο το 2008 με την οποία διευκρινίζουν τι περιλαμβάνεται στον όρο τίτλοι. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ο όρος «τίτλοι» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δικαιώματα προαίρεσης σε τίτλους, ακάλυπτες θέσεις σε τίτλους, προθεσμιακά συμβόλαια σε τίτλους, συμβόλαια ανταλλαγής σε τίτλους, αποδείξεις θεματοφύλακα σε τίτλους (ADRS και GDRS), δικαιώματα απαίτησης σε σχέσημεχρεόγραφακαιομολογίες(ταοποίαόμως δεν συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα πάνω σε τόκους των προϊόντων αυτών), συμμετοχές σε δείκτες αξιών μόνο στις περιπτώσεις που καταλήγουν σε τίτλους, συμφωνίες επαναγοράς σε τίτλους, μερίδια σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου. Επίσης η εγκύκλιος διευκρινίζει συγκεκριμένες συμμετοχές σε κεφάλαια ξένων εταιρειών οι οποίες θεωρούνται ότι εμπίπτουν στον όρο τίτλοι. Αίτηση για γραπτή επιβεβαίωση μπορεί να υποβληθεί στον Έφορο Φόρου Εισοδήματος όπου δεν είναι σαφές κατά πόσο συγκεκριμένο επενδυτικό 6

8 Φόρος Εισοδήματος προϊόν εμπίπτει ή όχι σε κάποια από τις κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στην εγκύκλιο. Υποσχετικές επιστολές (promissory notes) και συναλλαγματικές (bills of exchange) δεν εμπίπτουν κάτω από τον ορισμό των τίτλων. Κίνητρα για εργοδότηση υψηλά αμειβομένων προσώπων μη φορολογικών κατοίκων Κύπρου Με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2012 προσφέρονται φορολογικά κίνητρα για την εργοδότηση προσώπων που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για να εργαστούν για εργοδότη στην Κύπρο. Σε τέτοια περίπτωση, εάν οι απολαβές των προσώπων αυτών ξεπερνούν τις , τότε ο φορολογούμενος θα δικαιούται απαλλαγή από τη φορολογία του 50% του εισοδήματος αυτού για περίοδο 5 ετών αρχίζοντας από το πρώτο χρόνο της εργοδότησης. Η απαλλαγή αυτή αφορά τόσο Κύπριους όσο και μη Κύπριους, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι πριν την εγκατάσταση τους στην Κύπρο κατοικούσαν στο εξωτερικό και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις Οι ίδιες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις που παραχωρούνται για εταιρείες, παραχωρούνται και σε φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν λογαριασμούς. Φορολογικές ζημιές Οι φορολογικές ζημιές μεταφέρονται και συμψηφίζονται με μελλοντικά κέρδη, κατά τα επόμενα 5 έτη από το έτος που πραγματοποιείται η ζημιά. Ζημιές που προκύπτουν από τη μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη που προκύπτουν στην Κύπρο. Μετέπειτα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό φορολογούνται μέχρι του ποσού των ζημιών που επιτράπηκαν στην Κύπρο. Έκτακτη εισφορά Η έκτακτη εισφορά αφορά υπαλλήλους και συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα, σε αυτοτελώς εργαζόμενους, σε δημόσιους και ημικρατικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους. Η έκτακτη εισφορά δεν επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, σε φιλοδωρήματα αφυπηρέτησης, σε ποσά όπου πληρώνονται από εγκεκριμένα Ταμεία Προνοίας, σε επιδόματα για κάλυψη επαγγελματικών δαπανών για λογαριασμό εργοδότη. 7

9 Φόρος Εισοδήματος Τα ποσοστά έκτακτης εισφοράς είναι ως εξής: Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ( ) Δημόσιοι και ημικρατικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι Υπαλλήλοι ιδιωτικού τομέα, αυτοεργοδοτούμενοι, και συνταξιούχοι ιδιωτικού τομέα (1) μηδέν μηδέν (2) , 5% 2, 5% (ελάχιστο ποσό 10) (2) ,0% 3,0% (2) και άνω 3,5% 3,5% 1. Ο παραλήπτης των αποδοχών είναι υπόχρεος να καταβάλει το 50% της έκτακτης εισφοράς και ο εργοδότης το υπόλοιπο 50%. 2. Το ποσοστό γίνεται 3%, 3,5% και 4% αντίστοιχα όταν ο αξιωματούχος/υπάλληλος βρίσκεται στην ψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης του. Φορολογία εισοδήματος για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες Φορολογία εταιρειών Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται πάνω σε ολόκληρο το εισόδημα τους που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, φορολογούνται μόνο στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές στην Κύπρο. Φορολογικοί συντελεστές Άλλες εταιρείες 12,5 Ημικρατικοί Οργανισμοί 12,5 % Απαλλαγές Είδος των εσόδων Κέρδος από διάθεση τίτλων Εισόδημα από μερίσματα Τόκοι που δεν προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες ή συνδέονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, υπό ορισμένες προϋποθέσεις Όριο απαλλαγής Όλο το ποσό Όλο το ποσό Όλοτοποσό Όλοτοποσό 8

10 Φόρος Εισοδήματος Φορολογικές αφαιρέσεις Οποιεσδήποτε δαπάνες δεν υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα στοιχεία που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς δεν θα εκπίπτονται για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εξολοκλήρου και αποκλειστικά για την απόκτηση του εισοδήματος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Είδος των εξόδων Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα (με αποδείξεις) Όριο απαλλαγής Όλοτοποσό Εργοδοτικές εισφορές σε κοινωνική ασφάλιση και σε εγκεκριμένα ταμεία πάνω στους μισθούς των εργαζομένων Όλοτοποσό Μισθοί για τους οποίους έχουν πληρωθεί οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα άλλα ταμεία Οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιείται για συντήρηση διατηρητέας οικοδομής (με προϋποθέσεις) Δαπάνες ψυχαγωγίας για επαγγελματικούς σκοπούς Τόκοι αναφορικά με την απόκτηση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση Τόκοι που προκύπτουν από την απόκτηση των μετοχών σε θυγατρική εταιρεία που δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία που να μην χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Έκτακτη Εισφορά επί μισθών Καθαρά κέρδη από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από εταιρεία κάτοικο Κύπρου. Όλοτοποσό Μέχρι 700, ή ανά τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής) 1% των ακαθάριστων εσόδων με ανώτατο ποσό των Όλοτοποσό Όλοτοποσό Όλο το ποσό 80% 9

11 Φόρος Εισοδήματος Αλλά δεν περιλαμβάνονται: Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Τόκος που αναλογεί στο κόστος της απόκτησης ενός ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος, ανεξάρτητα από τη χρήση του και το κόστος της απόκτησης οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται για την επιχείρηση Φόρος ακίνητης περιουσίας Μισθοί για τους οποίους δεν έχουν πληρωθεί οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα άλλα ταμεία Οποιεσδήποτε δαπάνες δεν υποστηρίζονται από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς Όλο το ποσό Το συνολικό ποσό για 7 χρόνια Όλο το ποσό Όλο το ποσό Όλο το ποσό Υποχρέωση εγγραφής των εταιρειών στο φορολογικό μητρώο Εταιρείες οι οποίες συστήνονται ή εγγράφονται ή γίνονται φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο υποχρεούνται να εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο και να εξασφαλίζουν αριθμό φορολογικής ταυτότητας εντός 60 ημερών μετά την σύσταση ή την εγγραφή τους ή μετά που γίνονται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Υποβολή της φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά Οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλα μέσα που εγκρίνονται από το Διευθυντή του ΤΕΠ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα λαμβάνει τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2010 και των μεταγενέστερων χρόνων, αν δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Κάθε φορολογικό πρόσωπο που θα πρέπει να τηρεί βιβλία και αρχεία θα πρέπει να τα ενημερώνει το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που θα γίνεται η συναλλαγή. 10

12 Φόρος Εισοδήματος Μεταφορά ζημιών Η φορολογική ζημιά που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους η οποία δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλα εισοδήματα μεταφέρεται και συμψηφίζεται με μελλοντικά κέρδη, κατά τα επόμενα 5 έτη από το έτος που πραγματοποίησε τη ζημιά. Η ζημιά που προκύπτει από το τρέχον έτος για κάποια εταιρεία μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη του ιδίου έτους άλλης εταιρείας του ιδίου συγκροτήματος, όταν οι εταιρείες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Μια εταιρεία θεωρείται μέλος συγκροτήματος αν: Η μια εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 75% των μετοχών της άλλης εταιρείας. Τουλάχιστον το 75% των μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, των εταιρειών να κατέχεται από μια άλλη εταιρεία. Ζημιά από επιχείρηση που ασκεί άτομο ή συνεταιρισμός και η οποία επιχείρηση μετατρέπεται σε εταιρεία, μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα κέρδη που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία. Ζημιές από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό μπορεί να συμψηφιστούν με τα κέρδη της εταιρείας στην Κύπρο. Μελλοντικά κέρδη της μόνιμης εγκατάστασης του εξωτερικού θα φορολογούνται στην Κύπρο μέχρι το ποσό της ζημιάς που συμψηφίστηκε. Αναδιοργανώσεις Η μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μεταξύ εταιρειών επιτρέπεται χωρίς φορολογικές συνέπειες μέσα στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης. Οι αναδιοργανώσεις, περιλαμβάνουν: συγχώνευση διάσπαση μεταφορά ενεργητικών στοιχείων ανταλλαγή μετοχών μερική διάσπαση μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου 11

13 Φόρος Εισοδήματος Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού Οι πιο κάτω εκπτώσεις που υπολογίζονται ως ποσοστό στο κόστος αγοράς του στοιχείου πάγιου ενεργητικού αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα: Στοιχεία πάγιου ενεργητικού % Μηχανήματα και εγκαταστάσεις (1) 10 Έπιπλα και σκεύη 10 Βιομηχανικά χαλιά Διατρήσεις Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά προγράμματα Λογισμικά προγράμματα Για λογισμικά προγράμματα που το κόστος δεν ξεπερνά τα 1.709, γίνεται απόσβεση ολόκληρου του κόστους κατά το έτος της απόκτησης Εμπορικά οχήματα Μοτοποδήλατα Εκσκαφείς, ελκυστήρες, μπουλντόζες, αυτοκινούμενα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών Εμπορικά κτίρια Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά κτίρια (2) Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων Ιστιοπλοϊκά σκάφη Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά σκάφη Μηχανές καθέλκυσης πλοίων Καινούρια εμπορικά πλοία Καινούρια επιβατικά πλοία Μεταχειρισμένα εμπορικά/επιβατικά πλοία Εργαλεία γενικά Βιντεοκασέτες ιδιοκτησία των βίντεο κλαμπς / Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων 33 1/3 4,5 6 12,5 8 6 Υπόλοιπη ωφέλιμη ζωή 33 1/3 50 Σημειώσεις: 1. το ποσοστό των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων για μηχανήματα και εγκαταστάσεις που αγοράζονται κατά τα οικονομικά έτη 2012, 2013 και 2014 έχει καθοριστεί στο 20% εκτός αν το ποσοστό των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων επί αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι υψηλότερο, 12

14 Φόρος Εισοδήματος 2. για βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αγοράζονται στα φορολογικά έτη 2012, 2013 και 2014, το ποσοστό ετήσιας φθοράς θα πρέπει να αυξηθεί από 4% σε 7%. Κεφαλαιουχική έκπτωση για τα άυλα στοιχεία Η κεφαλαιουχική έκπτωση στα άυλα στοιχεία έχει καθοριστεί στο 20% του κόστους απόκτησης. Ειδικοί φορολογικοί συντελεστές Εισόδημα προσώπου από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων, όπως αυτές καθορίζονται στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμο (σε περίπτωση ατόμου, προσωπικές εκπτώσεις ή απαλλαγές δεν επιτρέπονται) Το ακαθάριστο ποσό οποιονδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, αποζημιώσεως ή άλλου εισοδήματος, που προέρχεται από πηγές εντός Κύπρου από οποιοδήποτε πρόσωπο μη κάτοικο Κύπρου, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε μισθώματος για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών στην Κύπρο, το οποίο αποκτάται από πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου Το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτά οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου, από την άσκηση στην Κύπρο οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος της ψυχαγωγίας στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου Κέρδη ή μερίσματα που καταβάλλονται από μια Κυπριακή ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία κατέχει πλοία υπό την Κυπριακή σημαία και λειτουργεί σε διεθνή ύδατα (συμπεριλαμβανομένης της ναύλωσης), όπως και οι μισθοί των αξιωματικών και πληρωμάτων των πλοίων αυτών. Η εξαίρεση ισχύει και για το ναυλωτή γυμνού πλοίου παράλληλα νηολογημένου υπό την Κυπριακή σημαία. 12,5% 10% 5% 10% Μηδέν 13

15 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Φορολογική βάση Η έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται σε εισόδημα που λαμβάνεται ή λογίζεται ότι λαμβάνεται από φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Μη κάτοικοι Κύπρου εξαιρούνται από την καταβολή αμυντικής εισφοράς. Η επιβολή υπολογίζεται με τους συντελεστές του πιο κάτω πίνακα: Φορολογικοί συντελεστές Μερίσματα εισπρακτέα από Κυπριακές εταιρείες Μερίσματα εισπρακτέα από εταιρείες στο εξωτερικό Τόκοι που προκύπτουν από ή συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης Ιδιώτες % Μηδέν Νομικά πρόσωπα % Μηδέν (Σημείωση 1) Μηδέν (υπό προϋποθέσεις) (Σημείωση 2) Μηδέν Άλλοι τόκοι (Σημείωση 3) (Σημείωση 4) Ενοίκια εισπρακτέα (μείον 25%) 3 3 Σημειώσεις: 1. Τα μερίσματα μεταξύ Κυπριακών εταιρειών υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά για την άμυνα, όταν πληρώνονται μετά από 4 χρόνια από το τέλος του έτους που είχαν κέρδη από τα οποία προέρχονται τα μερίσματα αυτά. Τα μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα εκ των οποίων τις εισφορές κοινωνικές ασφαλίσεις έχει ήδη καταβληθεί εξαιρούνται από τις διατάξεις αυτές. 2. Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται αν: πέραν του 50% των δραστηριοτήτων της ξένης εταιρείας που καταβάλει το μέρισμα, αποδίδουν άμεσα ή έμμεσα εισόδημα από επενδύσεις, και ο ξένος φόρος είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο. Αν η εξαίρεση δεν ισχύει, το εισπρακτέο μέρισμα υπόκειται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17% (20% για το έτος 2013). 3. Το ποσοστό έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί άλλων τόκων είναι 30% από τις 29 Απριλίου 2013 και 15% μέχρι τις 28 Απριλίου Τόκοι που εισπράττονται από Κυπριακά κυβερνητικά χρεόγραφα αναπτύξεως και πιστοποιητικά αποταμιεύσεως καθώς και τόκοι που αποκτά Ταμείο Προνοίας φορολογούνται με 3% (αντί 30%). 14

16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 4. Τόκοι που εισπράττονται από Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (ΣΕΣ), είτε κλειστού ή ανοικτού τύπου απαλλάσσονται από την έκτακτη αμυντική εισφορά. Επιστροφή Αν το συνολικό ετήσιο εισόδημα φυσικού πρόσωπου, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των , έχει το δικαίωμα επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων που υπερβαίνουν το ποσό που αντιστοιχεί στο 3%. Έκπτωση για ξένη φορολογία Σε περίπτωση που ο ξένος φόρος έχει καταβληθεί για τα εισοδήματα που υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά, μπορεί να δοθεί ως πίστωση έναντι της εισφοράς που είναι καταβλητέα πάνω στο εισόδημα αυτό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας με την ξένη χώρα. Πληρωμές Εταιρείες, συνεταιρισμοί, το κράτος και οι αρχές τοπικής διοίκησης οφείλουν να παρακρατούν στην πηγή, έκτακτη αμυντική εισφορά σε σχέση με οποιαδήποτε ενοίκια πληρώνουν με συντελεστή 3% επί του 75%, του ποσού του ενοικίου. Η έκτακτη αμυντική εισφορά που παρακρατείται επί των ενοικίων είναι πληρωτέα πριν το τέλος του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση τόκων εισπρακτέων και μερισμάτων εισπρακτέων, η αμυντική εισφορά που δεν παρακρατήθηκε στη πηγή είναι πληρωτέα στο τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα που εισπράχθηκαν. Ξένοι φόροι που πληρώθηκαν μπορούν επίσης να πιστωθούν έναντι της αμυντικής εισφοράς. Λογιζόμενη διανομή μερίσματος Εάν εταιρεία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, δεν καταβάλει μέρισμα στους μετόχους της μέσα σε δύο έτη από το τέλος του φορολογικού έτους τότε: 70% των λογιστικών κερδών (με κάποιες αναπροσαρμογές) λογίζονται ως να έχουν διανεμηθεί 17% (20% για το έτος 2013) έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται πάνω στο λογιζόμενο μέρισμα που αναλογεί σε μετόχους οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου Η λογιζόμενη διανομή μειώνεται, με τα πραγματικά μερίσματα που έχουν ήδη πληρωθεί μέσα στα δύο χρόνια, από τα κέρδη του σχετικού έτους. 15

17 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Αν μετά τη λογιζόμενη διανομή πληρωθεί πραγματικό μέρισμα, επιβάλλεται αμυντική εισφορά μόνο στο επιπλέον μέρισμα που πληρώθηκε. Σε περίπτωση διάρθρωσης δύο Κυπριακών εταιρειών (μητρική με θυγατρική), όπου οι μέτοχοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, δεν ισχύουν οι πρόνοιες της λογιζόμενης διανομής. Διάλυση εταιρείας Τα συσσωρευμένα κέρδη των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση της εταιρείας, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή θεωρείται ότι δεν έχουν διανεμηθεί, θα πρέπει να θεωρούνται ως διανεμηθέντα σε διάλυση και θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά με συντελεστή 17% (20% για το έτος 2013). Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση διάλυσης από αναδιοργάνωση. Το ποσοστό έκτακτης αμυντικής εισφοράς σε περίπτωση διάλυσης Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων είναι 3%. Στα πλαίσια διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας διανέμονται στους μετόχους περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αγοραία αξία μεγαλύτερη από το κόστος απόκτησης τους από την εταιρεία, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της λογιζόμενης διανομής. Μείωση κεφαλαίου Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας μόνο οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε μέτοχο πέραν του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματικά καταβλήθηκε από μέτοχο, θα λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα και θα φορολογούνται ανάλογα. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται όταν οι μέτοχοι είναι μη κάτοικοι Κύπρου. Κοινωνικές Ασφαλίσεις Εισφορές Εργοδότης 7,8 (6,8% για το 2013) % Εργοδοτούμενος Αυτοεργοδοτούμενος 7,8 (6,8% για το 2013) 14,6 (12,6% για το 2013) 16

18 Κοινωνικές Ασφαλίσεις Το ανώτατο όριο των ετήσιων αποδοχών εργοδοτουμένων πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές: Εβδομαδιαίοι υπάλληλοι Μηνιαίοι υπάλληλοι Τα ανώτατα όρια έχουν προσαρμοσθεί σύμφωνα με τα ποσοστά του πληθωρισμού σε ετήσια βάση. Άλλες εισφορές εργοδότη Την εβδομάδα Το μήνα Το χρόνο Ο εργοδότης καταβάλει επίσης τις ακόλουθες εισφορές πάνω στις αποδοχές των εργαζομένων: Ταμείο κοινωνικής συνοχής (δεν υπάρχει ανώτατο ποσό) Ταμείο πλεονάζοντος προσωπικού Ταμείο Βιομηχανικής Κατάρτισης % 2,0 1,2 0,5 Οι εισφορές για αυτοεργοδοτούμενους είναι 14,6% (12,6% για το 2013) του εισοδήματός τους. Το ποσό των εισφορών υπόκειται σε κατώτατο και ανώτατο όριο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Εβδομαδιαίες αποδοχές Ιατροί, φαρμακοποιοί, ειδικοί σε θέματα υγείας (διπλωματούχοι), λογιστές, οικονομολόγοι, δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες Μέχρι 10 έτη Πάνω από 10 έτη Διευθυντές (επιχειρηματίες), κτηματομεσίτες, χονδρέμποροι Καθηγητές/δάσκαλοι Μέχρι 10 έτη Πάνω από 10 έτη Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία Κατώτατο όριο Ανώτατο Όριο Οδηγοί, χειριστές εκσκαφέων και συναφή επαγγέλματα, τεχνικοί βοηθοί, συνεργάτες μέσων μαζικής επικοινωνίας, χρήστες μηχανημάτων (εκτός από την οικοδομική βιομηχανία) και συναρμολογητές προϊόντων από μέταλλο, ελαστικό, πλαστικό, ξύλο και παρόμοια υλικά

19 Κοινωνικές Ασφαλίσεις Εβδομαδιαίες αποδοχές Καταστηματάρχες, καθαριστές, κλητήρες, φύλακες και ιδιοκτήτες καθαριστήριων Κατώτατο όριο Ανώτατο Όριο Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αλιείς και συναφή επαγγέλματα, πλανόδιοι πωλητές, ταχυδρόμοι, εργάτες συλλογής σκυβάλων, εργάτες μεταλλείων / λατομείων / ειδών από πέτρα, ναύτες ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές, εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και συρματόσχοινων, οδοκαθαριστές και υπεύθυνοι για παροχή υπηρεσιών και πωλητές Κρεοπώλες, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και συναφή επαγγέλματα Σχεδιαστές, χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικοί πλοίων, πράκτορες και οι μουσικοί, ταχυδακτυλουργοί, πρόσωπα που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική κατηγορία Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Επιβολή Φόρου Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται πάνω σε κέρδη που προκύπτουν από διάθεση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο ή μετοχών σε εταιρείες που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Κύπρο και των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών. Συντελεστής φόρου και καθορισμός κέρδους Ο φόρος επιβάλλεται στο καθαρό κέρδος από τη διάθεση με συντελεστή 20%. Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν από την τιμή διάθεσης το μεγαλύτερο του κόστους ή της αγοραίας αξίας την 1 Ιανουαρίου 1980, αναπροσαρμοσμένα με την αύξηση λόγω πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση τον επίσημο Δείκτη Λιανικής Πώλησης. 18

20 Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Απαλλαγές Μεταβίβαση λόγω θανάτου. Δωρεά μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας. Δωρεά προς εταιρεία της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη και εξακολουθούν για πέντε χρόνια μετά τη δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη. Δωρεά από την εταιρεία της οποίας όλοι οι μέτοχοι της είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, σε μέτοχο της όταν το αντικείμενο της δωρεάς αποκτήθηκε από την εν λόγω εταιρεία επίσης με δωρεά. Δωρεά στη Δημοκρατία ή σε αρχή τοπικής διοίκησης για εκπαιδευτικούς, μορφωτικούς ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς ή σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ανταλλαγή ή πώληση, με βάση τους περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμους. Ανταλλαγή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι ολόκληρο το κέρδος που προκύπτει χρησιμοποιείται για την αγορά άλλης ιδιοκτησίας. Το κέρδος που δεν φορολογείται, αφαιρείται από το κόστος της νέας ιδιοκτησίας. Κέρδη από διάθεση μετοχών, οι οποίες είναι εισηγμένες σε οποιοδήποτε Χρηματιστήριο Αξιών. Κέρδη από μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ή μετοχών σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών Απαλλοτριώσεις Μεταφορές ως αποτέλεσμα εγκεκριμένου σχεδίου αναδιοργάνωσης εταιρειών Εξαιρέσεις για φυσικά πρόσωπα Για πώληση ιδιοκατοικίας (με κάποιες προϋποθέσεις) Για πώληση γεωργικής γης από γεωργό Για άλλες πωλήσεις Οιπιοπάνωεξαιρέσειςπαρέχονταιμίαφοράμόνοκαι όχι για κάθε διάθεση. Άτομο που διεκδικεί περισσότερες από μια από τις πιο πάνω εξαιρέσεις περιορίζεται σε συνολικές εξαιρέσεις ύψους

21 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Ο φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται πάνω στην αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1 Ιανουαρίου 1980 και αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία του φορολογούμενου την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου. Ο φόρος πληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου. Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αξία Ιδιοκτησίας ( ) Συντελεστής Μέχρι Μηδέν (Σημ. 1) και άνω 19 Σημ. 1: Σε περίπτωση όπου ιδιοκτήτης κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τις (σε τιμές ), εξαιρείται του φόρου. Ιδιοκτήτες με αξία ακίνητης ιδιοκτησίας και άνω, έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τον φόρο στη συνολική αξία της ιδιοκτησίας τους (από το πρώτο ευρώ) βάση του πιο πάνω πίνακα. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις ισχύουν από τον 1 Ιανουαρίου Εξαιρέσεις Τα πιο κάτω εξαιρoύvται τoυ Φόρoυ Aκίvητης Iδιoκτησίας: Δημόσια κοιμητήρια Δημόσια νοσοκομεία Σχολεία Ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία Ξένες πρεσβείες και προξενεία Κοινόχρηστοι και δημόσιοι χώροι Τουρκοκρατούμενη ιδιοκτησία Διατηρητέα κτίρια Κτίρια φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Γεωργική γη που χρησιμοποιείται για γεωργικούς ή κτηvoτρoφικoύς σκοπούς από γεωργό ή κτηνοτρόφο που διαμένει στην περιοχή. Ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας επιβάλλεται ανά ιδιοκτήτη και όχι ανά ιδιοκτησία. 20

22 Δικαιώματα Κτηματολογίου Τα δικαιώματα του κτηματολογίου για μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας προσδιορίζονται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: Αξία ανά τεμάχιο Μέχρι Ποσοστό % 3 Δικαιώματα Συσσωρευμένα Δικαιώματα Πάνω από Υποθηκευτικά τέλη δανείων 1% Από τις 2 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016, μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα εξαιρούνται της επιβολής μεταβιβαστικών δικαιωμάτων και μεταβιβάσεις που εξαιρούνται του ΦΠΑ θα υπόκεινται σε μεταβιβαστικά δικαιώματα κατά 50% των πιο πάνω. Τα μεταβιβαστικά δικαιώματα στην περίπτωση μεταβίβασης ακίvητης περιoυσίας σε οικογενειακή εταιρεία, επιστρέφονται μετά από πέvτε χρόvια αv η περιoυσία παραμέvει στηv εταιρεία και δεv υπάρχει αλλαγή στους μετόχους. Στηv περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιoυσίας από εταιρεία της oπoίας oι μέτoχoι είvαι σύζυγoι ή/και παιδιά τoυς, στov έvα από τoυς συζύγoυς ή σε έvα από τα παιδιά ή σε συγγενή τωv μετόχωv μέχρι και τρίτoυ βαθμoύ συγγένειας τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπoλoγίζovται πάvω στηv αξία τoυ ακιvήτoυ με βάση τους πιο κάτω συντελεστές: Μεταβίβαση προς σύζυγο Μεταβίβαση προς παιδί Μεταβίβαση προς συγγενή 8% 4% 8% Στην περίπτωση αναδιοργανώσεων εταιρειών, οι μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε μεταβιβαστικά δικαιώματα κτηματολογίου. Επίσης οι πιο κάτω συντελεστές ισχύουν για δωρεές: Από γονέα προς παιδιά Μεταξύ συζύγων Μεταξύ συγγενών τρίτου βαθμού 0,2% 0,4% 0,4% 21

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους. Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων σημειώσεων και φορολογικών δεδομένων, βασισμένων στην ισχύουσα φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2011. kpmg.com.cy

Φορολογικός Οδηγός 2011. kpmg.com.cy Φορολογικός Οδηγός 2011 kpmg.com.cy 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής % Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος... 2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά... 17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις... 22 Φόρος

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου

Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Πρόσφατες και αναμενόμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία της Κύπρου Αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 Αλλαγές για αυστηρότερη εφαρμογή των νομοθεσιών Οι μισθοί θα επιτρέπονται σαν έξοδο μόνο εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO LTD Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 2016 APSEROU SHIAKA & CO LTD 2016 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013 Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2013 An independent member of Baker Tilly International Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2012 Η Deloitte δίπλα στον κάθε Κύπριο Η Deloitte για ακόμα μια χρονιά σας παρουσιάζει το νέο Φορολογικό Οδηγό της. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016

Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016 Φορολογικός Οδηγός Κύπρου 2016 Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε το φορολογικό σύστηµα της Κύπρου, συµπεριλαµβανοµένων µερικών χρήσιµων σηµειώσεων και φορολογικών δεδοµένων,

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο φόρος για κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών επιβάλλεται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατόν (15%).

Ο φόρος για κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών επιβάλλεται με τον κανονικό φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατόν (15%). Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary.

P&V CY Fiduciary Services Ltd P.O.Box 30021, 5340 Ayia Napa, Cyprus Tel. +357 23 721 070 Fax +357 23 721 125 info@cyfiduciary.com www.cyfiduciary. Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ελλάδα - 2013 Κύπρος: Μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες για διεθνείς επιχειρήσεις Η Κύπρος, λόγω του εξαιρετικά ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος, είναι μια από τις πιο δημοφιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 1 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Απογραφή αποθεμάτων Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι Ταμείο Μετρητά - Επιταγές Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63 Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (εφεξής: ο ΦΠΑ) επιβάλλεται επί της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από μια εταιρεία, επιτηδευματία ή μεμονωμένα άτομα, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2013

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2013 Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2013 Αριθμός 19 Οι πληροφορίες αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελούν περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις

Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου Άλλες τροποποιήσεις Έκδοση Ν-4-2015, 17 Ιουλίου 2015 Εν συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Φορολογικό Ενημερωτικό Δελτίο 1/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 5 Αυγούστου 2015 Moore Stephens (Limassol) Limited Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 9 Ιουλίου 2015 σημαντικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7) (4,2) 0,4 1,6 2,0. Ανεργία ΕΕΔ (%) 11,9 15,9 17,6 17,0 15,8 14,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. εκ. Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.720,2 16.503,7 15.705,3 15.922,1 16.430,1 17.071,5 Ρυθμός Ανάπτυξης (%) (2,4) (5,7)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες.

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. 1 2 H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. Aποστολή μας Eίναι να παρέχουμε στους πελάτες μας επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Α) Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η έρευνα καταγράφει τις εγγραφές των φόρων και των υποχρεωτικών εισφορών τις οποίες μια επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει σε ένα συγκεκριμένο έτος, καθώς και τα μέτρα του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016

Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 Έμμεσn Φορολογία Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 03 Έμμεση φορολογία 3.1 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Τι είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ); Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α.

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φ.Π.Α. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογικό υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα