ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 1.1 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2122:100% Μ3 1 20,25 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη 1.2 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2124:100% Μ3 16 4,50 3Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 1.3 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2162:100% Μ3 3 4,50 4Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 1.4 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2226:100% Μ ,00 5Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής 1.5 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2226:100% Μ3 1,5 112,50 6Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 1.6 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2226:100% Μ3 1 56,00 7Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 1.7 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2236:100% Μ2 60 7,90 8Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 1.8 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2237:100% Μ ,20 9Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 1.9 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2238:100% Μ ,50 10Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 1.10 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2239:100% Μ ,80 11Καθαίρεση επιχρισµάτων 1.11 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 2252:100% Μ ,60 12 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2261 :100% Τεµ. 3 16,70

2 Σελίδα 2 13 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ Γ:100% Τεµ. 4 33,50 14Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 1.14 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 2275:100% Μ ,80 15Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 1.15 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 2252:100% Μ2 50 9,00 16Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 1.16 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 6102:100% Χγρ ,35 17Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 1.17 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 2236:100% Μ ,20 18Αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 1.18 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 2275:100% Χγρ ,35 19Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/ ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 3213:100% Μ ,00 20Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/ ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 3214:100% Μ ,00 21Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 1.21 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 3811:100% Μ2 7 22,50 22Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s) 1.22 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 3872:100% Χγρ ,13 23 οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 1.23 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 3873:100% Χγρ ,01 24Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 1.24 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ :100% Μ ,50 25Στέγη ξύλινη ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m 1.25 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 5267:100% Μ ,00 26Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα 1.26 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 5281:100% Μ ,75 27 άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm 1.27 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 5302:100% Μ ,50 28Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 1.28 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ :100% Μ2 4,4 165,00 29Εντοιχισµένες ντουλάπες 1.29 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ :100% Μ ,00 30Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) 1.30 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 5621:100% Μ3 13,5 730,00 31Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες πάχους 22 mm 1.31 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 5604:100% Μ2 5 39,00 32Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 1.32 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 5617:100% Μ ,00 33Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα 1.33 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ :100% Μ ,00 34Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 1.34 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 6118:100% Χγρ ,80 35 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές 1.35 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 6301:100% Χγρ ,00 36Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm 1.36 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 6302:100% Τεµ ,00 37Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 1.37 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 6401:100% Χγρ ,50 38Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη 1.38 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 6504:100% Μ ,00

3 Σελίδα 3 39Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 6502:100% Μ ,00 40Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 1.40 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 6524:100% Μ ,00 41Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 1.41 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 6522:100% Μ ,00 42Κινητές σίτες αερισµού 1.42 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 6530:100% Μ2 5 45,00 43Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 1.43 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7121:100% Μ ,50 44Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 1.44 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7171:100% Μ ,68 45Επικάλυψη κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 1.45 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7244:100% ΜΜ 30 20,20 46Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm 1.46 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7246:100% ΜΜ 50 56,00 47Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης 1.47 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 6401:100% Μ ,00 48Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων 1.48 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ :100% Μ ,50 49Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (Φατούρα) 1.49 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7331:100% Μ ,75 50Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 1.50 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7331:100% Μ ,50 51Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 1.51 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ :100% ΜΜ 12 4,50 52Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο (Φατούρα) 1.52 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7442:100% Μ ,50 53Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m 1.53 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7621:100% Μ2 1 38,90 54 ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 1.54 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ :100% Μ ,00 55Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 1.55 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ :100% Μ ,40 56Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 1.56 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7809:100% Μ ,50 57Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 1.57 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7902:100% Μ2 30 2,20

4 Σελίδα 4 58Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες 1.58 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7902:100% Μ2 1 8,40 59Στεγάνωση ξύλινης στέγης µε λεπτή ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 1.59 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7912:100% Μ ,90 60Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου, πάχους 0,08 mm 1.60 ΟΙΚ ΝΕΤ- ΟΙΚ 7912:100% Μ ,40 61Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό 1.61 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7936:100% ΜΜ 20 16,80 62Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 1.62 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7934:100% Μ ,50 63Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 1.63 ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7934:100% Μ ,80 64Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg ΟΙΚ ΝΕΤ ΟΙΚ 7934:100% Μ ,00 65Αποξύλωση πλακιδίω δαπέδων που περιέχουν αµίαντο 1.65 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ 2237:100% Μ ,00 66Συλλογή και µεταφορά αµιαντούχων υλικών 1.66 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ 2237:100% Χγρ ,50 67Σταντ ποδηλάτων 1.67 ΟΙΚ Ν6105 ΟΙΚ 5622:100% Τεµ ,55 68κλείθρα υαλοστασίων 1.68 ΟΙΚ Ν ΟΙΚ 5432:100% Τεµ ,00 69Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων ρωµαϊκού τύπου 1.69 ΟΙΚ Ν72.16 Υ Ρ :100% Μ ,05 70Ανακαίνηση χρωµατισµών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισµάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώµατος 1.70 ΟΙΚ Ν77.91 ΟΙΚ 7791:100% Μ ,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ο ΟΠΟΙΙΑ 1Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες 2.1 Ο Ν ΝΕΤ-Α- Ο Ν ΝΕΤ-Α-2.Μ -Α Μ3 60 0,70 2Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο 2.2 Ο Ν ΝΕΤ-Β- Ο Ν 2531:100% Μ ,50 3Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων 2.3 Ο Ν ΝΕΤ-Β-49- Υ Ρ 6752:100% Χγρ ,45 4Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. 2.4 Ο Ν ΝΕΤ-Β-52- Ο Ν 2922:100% Μ ,80 5Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 2.5 Ο Ν ΝΕΤ-Γ- Ο Ν 3121Β:100% Μ ,50 6Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 2.6 Ο Ν ΝΕΤ-Γ- Ο Ν 3211Β:100% Μ ,20 7Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 2.7 Ο Ν ΝΕΤ- - Ο Ν ΝΕΤ Μ -Α Μ ,70 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερµαντικής Ισχύος Kcal/h 3.1 ΗΜΧ ΗΛΜ 28:100% Τεµ ,62 2Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/1,2 3.2 ΗΜΧ ΗΜΧ Ν Τεµ ,99

5 Σελίδα 5 3Ρυθµιστική βαλβίδα διαµέτρου 1/2 ins θερµαντικού σώµατος ορειχάλκινη 3.3 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 11:100% Τεµ ,21 4Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANEL 33/600/0,8 3.4 ΗΜΧ ΗΛΜ 26:100% Τεµ ,56 5Αποξήλωση χαλύβδινων θερµαντικών σωµάτων οποιυδήποτε αξονικού ύψους 3.5 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 26:100% Τεµ. 5 33,96 6 οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα 3.6 ΗΜΧ ΗΛΜ 15:100% Τεµ ,96 7Κρουνός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins κωνικός 3.7 ΗΜΧ ΗΛΜ 12:100% Τεµ ,68 8Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 60 l ισχύος 3000 W 3.8 ΗΜΧ ΗΛΜ 24:100% Τεµ ,76 9Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ 3.9 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 14:100% Τεµ. 2 20,75 10Υδρορρόη ανοικτή ηµικυκλική από γαλβανισµένη λαµαρίνα 3.10 ΗΜΧ ΗΛΜ 1:100% Χγρ ,28 11Λιποσυλλέκτης κατάλληλος γιά τον διαχωρισµόν λίπους µέγιστης ικανότητας διελεύσεως µίγµατος 2.0 λίτρων ανά δευτερόλεπτο 3.11 ΗΜΧ ΗΛΜ 29:100% Τεµ ,00 12Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαµέτρου 3 ins µε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα 3.12 ΗΜΧ ΗΛΜ 11:100% Τεµ ,72 13Πώµα (τάπα) καθαρισµού διαµέτρου 120 mm ορειχάλκινο µε στεφάνη 3.13 ΗΜΧ ΗΛΜ 11:100% Τεµ. 1 25,17 14Πώµα (τάπα) καθαρισµού διαµέτρου 100 mm ορειχάλκινο µε στεφάνη 3.14 ΗΜΧ ΗΛΜ 11:100% Τεµ. 1 23,83 15Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίµηκες ή τετράγωνο, οροφής ή αναρτηµένο γιά 4 λαµπτήρες 18W 3.15 ΗΜΧ ΗΛΜ 59:0% Τεµ ,12 16Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε λυχνίες στεγασµένων χώρων για 2 λαµπτήρες 58 W 3.16 ΗΜΧ ΗΛΜ 59:100% Τεµ ,56 17Σχολικό κουδούνι τάσεως 250 V 3.17 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 49:100% Τεµ. 3 13,03 18Θερµική µόνωση σωλήνων µέχρι 1 ins 3.18 ΗΜΧ ΗΛΜ 40:100% MM 20 18,71 19Θερµική µόνωση σωλήνων άνω της 1 ins και µέχρι 2 ins 3.19 ΗΜΧ ΗΛΜ 40:100% MM 20 21,71 20Θερµική µόνωση σωλήνων άνω των 2 ins και µέχρι 4 ins 3.20 ΗΜΧ ΗΛΜ 40:100% MM 20 34,54 21Θερµική µόνωση σωλήνων άνω των 4 ins και µέχρι 6 ins 3.21 ΗΜΧ ΗΛΜ 40:100% MM 10 58,80 22Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος νιπτήρα επίτοιχος

6 Σελίδα 6 διαµέτρου 1/2 ins 3.22 ΗΜΧ ΗΛΜ 13:100% Τεµ. 2 58,35 23Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm 3.23 ΗΜΧ Χ ΟΙΚ 2237:100% MM ,85 24Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 125 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm 3.24 ΗΜΧ ΗΛΜ 8:100% MM ,00 25Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 50 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm 3.25 ΗΜΧ Χ ΟΙΚ 2236:100% MM ,00 26Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ18μμ 3.26 ΗΜΧ ΗΛΜ 8:100% MM 50 11,06 27Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 1/2 ins 3.27 ΗΜΧ ΗΛΜ 4:100% MM 40 13,92 28Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 3/4 ins 3.28 ΗΜΧ ΗΛΜ 4:100% MM 40 16,33 29Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 1 ins 3.29 ΗΜΧ ΗΛΜ 4:100% MM 40 20,03 30Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 2 ins 3.30 ΗΜΧ ΗΛΜ 4:100% MM 40 30,89 31Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ25μμ 3.31 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 8:100% MM 40 21,56 32Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10χ ΗΜΧ Ν9282 ΟΙΚ 7914:100% Τεµ ,23 33Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 70mm ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 45:100% MM 100 7,87 34Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ 3.34 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 14:100% Τεµ. 2 20,75 35Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωµιωµένη απλή 3.35 ΗΜΧ ΗΛΜ 14:100% Τεµ. 2 8,70 36Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16 Α 3.36 ΗΜΧ ΗΛΜ 49:100% Τεµ. 5 9,13 37Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών ΗΜΧ ΗΛΜ 46:100% MM 20 5,66 38Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 Α 3.38 ΗΜΧ ΗΛΜ 55:100% Τεµ. 5 17,55 39Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του από πορσελάνη 3.39 ΗΜΧ ΗΛΜ 14:100% Τεµ ,19 40Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm 3.40 ΗΜΧ ΗΛΜ 14:100% Τεµ ,46 41Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.5 Χ 15 cm ΗΜΧ ΗΛΜ 13:100% Τεµ. 2 15,23 42Αγωγός από πλαστικό σωλήνα PVC διαµέτρου Φ Υ Ρ Ν Υ Ρ Ν MM ,49 43Αφυγραντήρας φορητός 220 V- 50 Ηz 3.43 ΗΜΧ Ν ΗΛΜ 33:100% Τεµ ,00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

7 Σελίδα 7 ΟΙ ΣΥΝΤΑΝΤΕΣ ΚΟΥΛΕΣΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ /ΣΗΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΖΩΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός A.T. Αρθρου 2 3 4 5 6 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\20.22.02 1.01 02-07-05-00 2 Προµήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα