ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European Union (ERDF) and by National Fund Greece Italy ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης /νση: Αρµ. Βραϊλα 1 ΤΚ : Τηλ.: & Fax : Πληρ : Ε.Παπαδοπούλου Πλ.Νεράντζης Κέρκυρα, 18/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 355 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών µετατροπής του υπάρχοντος ισογείου κτίσµατος εντός του αρχαιολογικού χώρου των Ρωµαϊκών Λουτρών Παλαιόπολης σε Κέντρο Ενηµέρωσης Κοινού για τις ανάγκες του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» (INTERREG IV). Η Η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 400/1976 (ΦΕΚ 203/Α/ ) «Περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων». 2. Του Π.. 74/1985 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων στους Προϊσταµένους των Εφορειών». 3. Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/ ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 4. Του Ν. 1958/ (ΦΕΚ 122/Α/ ) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 5. Του Π.. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 6. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 7. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1

2 8. Του Π.. 134/1996 (ΦΕΚ 105/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση µερικών διατάξεων του Π.. 186/1992 (ΦΕΚ ) Κώδικας Στοιχείων και Βιβλίων όπως ισχύει». 9. Της υπ' αριθ. 2/45564/0026/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών «Περί αναπροσαρµογής χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/ )». 10. Του Ν. 2947/2001 (άρθρο 19, παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας». 11. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (άρθρο 40, παρ. 2 και 3). 12. Του Π.. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού». 13. Της υπ αριθ. ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ180/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης για «Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής /νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της Γενικής /νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 14. Του Ν. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 15. Του Π..118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 16. Της υπ' αριθ. πρωτ. Υ ΕΠΠ/Β/ΦVIα/2042/ εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠ.ΠΟ. (περί δηµοσιοποιήσεως της πρόθεσης σύναψης σύµβασης κ.λπ.). 17. Της υπ' αριθ. πρωτ. Υ ΕΠΠ/Β/ΦVIα/2792/ εγκυκλίου του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠ.ΠΟ. 18. Του Π 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού Μετονοµασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων». 19. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ και ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 20. Το σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας - εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται δι αυτεπιστασίας, όπως τροποποιηµένο ισχύει. 21. Της υπ αριθ /739/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 22. Την Υ.Α. αριθµ /ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415/Β/ ) «Υπουργική απόφαση διαχείρισης συστήµατος και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥ ). Β. Την υπ αριθ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΦXVII/2866/ Απόφαση ένταξης του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία ». Γ. Την υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ08/ 35811/ 1746/ Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Η Ε.Π.Κ.Α.. 2

3 . Την υπ αριθ. 134/ Απόφαση της Η Ε.Π.Κ.Α. απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για τις ανάγκες της Η Ε.Π.Κ.Α. Ε. Την υπ αριθ. 135/ Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες της Η Ε.Π.Κ.Α. ΣΤ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Π Ε της Πράξης µε κωδικό 2012ΕΠ [ΟΠΣ: , ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: ΣΑΕΠ03228]. Ζ. Την υπ αριθ. Πρωτ 94/ (Α Α: ΒΙΨ9Γ-ΥΣΜ) Απόφαση της Η Ε.Π.Κ.Α. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οικοδοµικών εργασιών µετατροπής του. H. Το µε αρ. πρωτ. 2776/ έγγραφό µας για την έγκριση της 3 η τροποποίησης του τεχνικού δελτίου που αφορά το πρόγραµµα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας » Θ. Την υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ Γ ΑΜΤΕ/ ΜΜΠΚ/ ΤΑΜ/ / 20404/ 1226/ 396/ Απόφαση έγκρισης της µελέτης «Αντικατάσταση στέγης, επισκευή όψεων & εσωτερική διαµόρφωση του κέντρου πληροφόρησης στον αρχαιολογικό χώρο Παλαιόπολης Κέρκυρας». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών µετατροπής του υπάρχοντος ισογείου κτίσµατος εντός του αρχαιολογικού χώρου των Ρωµαϊκών Λουτρών Παλαιόπολης σε «Κέντρο Ενηµέρωσης Κοινού». Οι εργασίες θα εκτελεστούν για τις ανάγκες του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής», (INTERREG IV) η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία ». Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός της δαπάνης των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται έως το ποσό των εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της πράξης µε κωδικό ΣΑΕ 2012ΕΠ του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µετατροπής του υπάρχοντος ισογείου κτίσµατος εντός του αρχαιολογικού χώρου των Ρωµαϊκών Λουτρών Παλαιόπολης σε «Κέντρο Ενηµέρωσης Κοινού» στο πλαίσιο του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» (INTERREG IV). Ο µειοδότης υποχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου οικοδοµικών εργασιών στο οποίο θα καταγράφεται η ηµερήσια εκτέλεση των εργασιών και θα υπογράφεται καθηµερινά από τον υπεύθυνο έργου ή τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου. Οι εργασίες που θα απαιτηθούν παρατίθενται στην παρακάτω τεχνική περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπόψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. 3

4 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1. Τοπικές εκσκαφές γεώδεις Τοπικές εκσκαφές για την θεµελίωση τοίχου αντιστηρίξεως βεράντας και την τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα αποστράγγισης, καθώς και όσων άλλων εκσκαφών απαιτούνται για την κατασκευή του διαδρόµου προσβάσεως περιµετρικά του κτηρίου. 2. Σωλήνας αποστράγγισης υδάτων Για αποφυγή υγρασιών στη θεµελίωση του κτηρίου θα πραγµατοποιηθεί drainage στα βόρεια του κτηρίου. Συγκεκριµένα, θα ανοιχτεί αυλάκι στο οποίο θα τοποθετηθεί γεωύφασµα, κροκάλες και διάτρητος σωλήνας, ο οποίος θα καλυφθεί µε κροκάλες και γεωύφασµα. Για το κλείσιµο του ορύγµατος θα χρησιµοποιηθεί Gross beton ελαφρώς οπλισµένο µε ρύση και επίρυση προς το δρόµο. Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης θα καταλήξει στο αυλάκι του δρόµου στα βόρεια του κτηρίου, όπου διοχετεύονται τα όµβρια. 3. Επιχώσεις µε σκύρα Η επίχωση του τοιχίου στήριξης της βεράντας θα γίνει µέχρι τη στάθµη 0.10 (βλ. σχέδια πρότασης) µε κατάλληλο µπάζωµα (κοινές κροκάλες αδιαβάθµιστο ) β. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 1. Σκυρόδεµα ελαφρά οπλισµένο Τοποθέτηση ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος στο κλείσιµο του ορύγµατος αποστράγγισης για την αποφυγή υγρασιών στην θεµελίωση του κτηρίου, καθώς και ως σκυρόδεµα καθαριότητος όπου απαιτείται. 2. Οπλισµένο σκυρόδεµα Κατασκευή σενάζ Ω.Σ. (όπως περιγράφεται στη στατική µελέτη) µε ενσωµάτωση σε αυτό νέας περιµετρικής κορνίζας παραδοσιακής Κερκυραϊκής µορφής επίσης από Ω.Σ. To σενάζ που θα κατασκευαστεί επί των φερόντων τοίχων (και που θα συµπεριλαµβάνει την αρχιτεκτονική προεξοχή της κορνίζας) θα έχει ύψος 25 εκ. και πλάτος όσο και το πάχος του υποκείµενου τοίχου (35 εκ) πλέον του πλάτους της κορνίζας (κυµαινόµενου του τελευταίου καθ ύψος). Ο οπλισµός του σενάζ (ποιότητας S550) θα είναι ο ελάχιστος «κατασκευαστικός» οπλισµός, εφόσον από το στατικό υπολογισµό δεν προκύπτει ανάγκη για µεγαλύτερο. Ο εγκάρσιος οπλισµός (συνδετήρες τσέρκια) θα είναι φ10/15 και ο διαµήκης 3φ12 άνω και 3φ12 κάτω, µε κατάλληλη διαµόρφωση του στα άκρα (γωνία, µήκος αγκύρωσης 70 εκ.).τα πλαϊνά σκέλη των τσερκιών από την έσω πλευρά θα είναι κατακόρυφα, ενώ εξωτερικά θα ακολουθούν το εξωτερικό περίγραµµα της επιλεγµένης κορνίζας και θα καλυφθούν µε κατάλληλη επικάλυψη σκυροδέµατος τουλάχιστον 3 εκ., ποιότητας C 16/20. Στο σκυρόδεµα της κορνίζας θα χρησιµοποιηθεί και κατάλληλο πλέγµα προς αποφυγή µικρορηγµατώσεων από τη συστολή πήξης κ.λ.π. Στη διατοµή της κορνίζας θα συνυπολογιστεί το όποιο πάχος προκύψει από την προσθήκη θερµοπρόσοψης. Κατασκευή πεδιλοδοκού εκ Ω.Σ. 60/40 εκ. µε τσέρκια φ 12/15 και οπλισµό 3 φ14 άνω και 3 φ14 κάτω. γ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Καθαίρεση υπάρχουσας αποθήκης Καθαίρεση υπάρχουσας πρόχειρης κατασκευής-αποθήκης, που βρίσκεται στην ανατολική όψη του κτηρίου (βλ. σχέδια). 4

5 2. Καθαίρεση φέρουσας τοιχοποιίας Καθαίρεση της φέρουσας τοιχοποιίας από το ύψος της σηµερινής της στέψης έως το κάτω µέρος της υφιστάµενης ξυλοδεσιάς (ξύλινου σενάζ, επί του οποίου σήµερα στηρίζονται τα ψαλίδια της υπό καθαίρεση παλαιάς στέγης).ταυτόχρονη καθαίρεση υπάρχουσας κορνίζας. 3. Καθαίρεση Κουφωµάτων Καθαιρούνται όλα τα κουφώµατα του κτηρίου τα οποία θα αντικατασταθούν µε νέα µικρότερου µεγέθους και θα τοποθετηθούν σε διαφορετική θέση σύµφωνα µε τα σχέδια. 4. Καθαίρεση υπάρχοντος δαπέδου Καθαιρέσεις δαπέδων και αφαίρεση των κεραµικών πλακιδίων, καθώς και αντιµετώπιση προβληµάτων ανιούσας υγρασίας µε καθαιρέσεις-εξυγίανση του δαπέδου. Η τελική επίστρωση του δαπέδου θα γίνει µε στεγνωτική στρώση ειδικού τσιµεντοειδούς. 5. Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας Καθαιρούνται όλοι οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι για τη δηµιουργία ενιαίου χώρου (βλ. σχέδιο τοίχοι 1 έως 6). 6. Καθαίρεση επιχρισµάτων Καθαίρεση όλων των εναποµεινάντων επιχρισµάτων, δηλαδή όλων των εξωτερικών και των πλακιδίων, καθόσον στο εσωτερικό του κτηρίου, όπως αναφέρεται και στην τεχνική έκθεση τη συνοδευτική της στατικής µελέτης του κτηρίου, έγινε ήδη εκτεταµένη καθαίρεση επιχρισµάτων που θεωρήθηκαν προβληµατικά και το ποσοστό που εναποµένει είναι ελάχιστο. 7. Καθαίρεση Στέγης Καθαίρεση υπάρχουσας στέγης. δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΦΕΡΟΝΤΕΣ 1. Φέρουσα τοιχοποιία εκ πλινθοδοµής Κλείσιµο-µείωση (σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη) του ανοίγµατος κάποιων κουφωµάτωνπαραθύρων µε τοιχοπλήρωση. Τα εξωτερικά κουφώµατα του ανατολικού τµήµατος του κτηρίου αλλάζουν θέση, γι αυτό και θα πληρωθούν τα κενά στην τοιχοποιία µε την κατάλληλη σύνδεση, όπου αυτό απαιτείται. ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΕΣ 1. ροµική οπτοπλινθοδοµή Κατασκευή όλων των εσωτερικών τοίχων για τη διαµερισµάτωση του χώρου. 2. Λιθοδοµή Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από λιθοδοµή πλάτους 40 εκ. ύψους 1.20 µ. µε έδραση επί θεµελίωσης Ω.Σ. (διαµήκως) πεδιλοδοκού για τη στήριξη της βεράντας. 5

6 στ. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1. Εσωτερικά επιχρίσµατα Στην εσωτερική επιφάνεια της φέρουσας τοιχοποιίας θα τοποθετηθεί δοµικό πλέγµα γαλβανισµένο και θα καλυφθεί µε ενισχυµένο επίχρισµα. 2. Εξωτερικά επιχρίσµατα Η αντιµετώπιση της αποσάθρωσης του συνδετικού κονιάµατος της εκ λιθοδοµής θεµελίωσης της φέρουσας τοιχοποιίας θα γίνει µε: 1. ξύσιµο του κονιάµατος των αρµών της λιθόκτιστης θεµελίωσης µε συρµατόβουρτσα µε ιδιαίτερη επιµονή, ώστε να αφαιρεθούν τα σαθρά τµήµατα του κονιάµατος. 2. πλύσιµο µε νερό υπό πίεση. 3. εισαγωγή πλούσιου τσιµεντοκονιάµατος (µε ψιλό µυστρί) όσο γίνεται βαθύτερα µέσα στον αρµό. 4. στερέωση - τοποθέτηση ανοξείδωτου πλέγµατος εξωτερικά και σε «επαφή» µε τη θεµελίωση µε χρήση φουρκετών µπηγµένων στο κονίαµα των αρµών ή ινών πολυπροπυλενίου. Επαρκής «επικάλυψη» του πλέγµατος µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Η τσιµεντοκονία που θα χρησιµοποιηθεί στο βαθύ αρµολόγηµα της θεµελίωσης θα περιέχει τσιµέντο σε αναλογία 600 χιλγρ/ κ.µ. και θα είναι ενισχυµένη µε ακρυλική ρητίνη. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών το εξωτερικό µέτωπο της θεµελίωσης θα βρίσκεται σε ενιαίο επίπεδο µε τον υπερκείµενο τοίχο και τη θερµοπρόσοψη αυτού. Στον τοίχο της περίφραξης, όπου εφάπτεται η υπό καθαίρεση αποθήκη στα ανατολικά του κτηρίου, θα τοποθετηθεί εξωτερικό επίχρισµα. ζ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 1. Κεραµικά πλακίδια Περιµετρικά των τοίχων οι χώροι υγιεινής θα επενδυθούν µε κεραµικά πλακίδια τοίχου διαστάσεων 20Χ20 cm. η. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ 1. Κεραµικά πλακίδια Το δάπεδο στους χώρους υγιεινής θα επιστρωθεί µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 εκ. 2. Βιοµηχανικό δάπεδο Στο δάπεδο θα γίνουν εργασίες εξυγίανσης και τελική επίστρωσή του µε στεγνωτική στρώση ειδικού τσιµεντοειδούς. Στο εσωτερικό του κτηρίου το δάπεδο θα καλυφθεί µε ενιαία επίστρωση σύγχρονου βιοµηχανικού µπετόν. 3. Μαρµάρινες ποδιές κουφωµάτων Στα κουφώµατα τοποθετούνται ποδιές από άσπρο µάρµαρο πάχους 3 εκ. µε νεροσταλάκτη. 6

7 4. Εξωτερικές επιστρώσεις Στη δυτική πλευρά του κτηρίου υφίσταται εξώστης µε δάπεδο από κεραµικά πλακίδια, τα οποία θα διατηρηθούν. Η επιφάνεια της βεράντας στα νότια του κτηρίου και η είσοδος στα δυτικά θα επενδυθούν µε ενιαία επίστρωση από µπετόν ενισχυµένο µε στεγνωτική στρώση ειδικού τσιµεντοειδούς. θ. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1. Ξύλινες εσωτερικές θύρες ύο θύρες µονόφυλλες, ξύλινες µε επένδυση δρυ και φύλλα πλήρη πρεσαριστά, χωρίς υαλωτό τµήµα και ξύλινη κάσα. Τα χερούλια της πόρτας πρέπει να είναι τύπου µοχλού. 2. Ξύλινες εξωτερικές θύρες Τρείς θύρες, πλήρεις, από σουηδική ξυλεία, ταµπλαδωτές, διαστάσεων και σχεδίου, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο και κατόπιν συνεννοήσεως µε την επίβλεψη. 3. Ξύλινα παράθυρα γαλλικού τύπου Τοποθέτηση πέντε (5) ενεργειακών εξωτερικών κουφωµάτων από σουηδική, τρικολλητή, πλήρη ξυλεία. Τα υαλοστάσια θα είναι διπλά και τα εξώφυλλα γαλλικού τύπου, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο. υο (2) κουφώµατα και παράθυρα χώρων υγιεινής, όµοια µε τα υπόλοιπα ως προς το υλικό και την ποιότητα, καθώς επίσης και δυο σταθερά πλαίσια µε σίτα. 4. Σκιάδια µεταλλικά Για λόγους προστασίας των εισόδων των τουαλετών θα τοποθετηθούν στέγαστρα µε σκελετό από σίδερο και επικάλυψη από πλεξιγκλάς, διαστάσεων σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο σχέδιο και σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα. Στην κεντρική είσοδο θα γίνει επανατοποθέτηση του υφιστάµενου στεγάστρου. ι. ΣΤΕΓΗ 1. Ξύλινη Στέγη Κατασκευή νέας τετράριχτης εµφανούς στέγης και µονόριχτης στέγης µε οροφή. Η κάλυψη της στέγης θα γίνει µε κεραµίδια παραδοσιακού τύπου τοποθετηµένα µε την ανάλογη µέθοδο. Η ξυλεία και τα κεραµίδια θα διατεθούν από την Η Ε.Π.Κ.Α. κ. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ 1. Θερµοµόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας Θα κατασκευασθεί σύστηµα θερµοπρόσοψης µε την εξής µέθοδο: 1. Τοποθέτηση οδηγού εκκίνησης. 2. Τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών από διογκωµένη πολυστερίνη ή ορυκτοβάµβακα πάχους 8 εκ. Η εφαρµογή θα γίνει είτε µε ειδικό αδιάβροχο αφρό πολυουρεθάνης είτε µε τσιµεντοειδείς κόλλες. Και θα ακολουθήσει µηχανική στερέωση των πλακών µε ειδικά βύσµατα. 3. Τοποθέτηση µε ειδική κόλλα ολοµέτωπου πλέγµατος οπλισµού, γωνιόκρανου στις γωνίες 7

8 και τα ανάλογα ειδικά τεµάχια είναι απαραίτητη για τα κουφώµατα, τις σωληνώσεις κλπ. Και τέλος, 4. επικάλυψη µε ειδικό αδιάβροχο επίχρισµα. 2. Θερµοµόνωση ξύλινης στέγης Πάνω από τη µεµβράνη τοποθετείται εξηλασµένη πολυστερίνη (τύπου DOW) 4cm. 3. Στεγάνωση δαπέδων Στο δάπεδο θα προηγηθεί η αντιµετώπιση προβληµάτων ανιούσας υγρασίας µε καθαιρέσεις εξυγίανση του δαπέδου και η τελική στρώση του δαπέδου θα γίνει µε στεγνωτική στρώση ειδικού τσιµεντοειδούς. 4. Στεγάνωση στέγης Πάνω από το πέτσωµα τοποθετείται ειδική µεµβράνη 1cm. Μεταξύ της τετράριχτης στέγης που καλύπτει το κυρίως τµήµα του κτηρίου και της µονόριχτης (ανατολικό τµήµα), καθώς επίσης και στο τµήµα όπου η µονόριχτη στέγη στηρίζεται στη φέρουσα τοιχοποιία θα γίνει στεγανοποίηση µε αυτοκόλλητη µεµβράνη, η οποία θα συγκολληθεί σε ύψος 20 εκ. στο κατακόρυφο τοίχο και το υπόλοιπο τµήµα της, περίπου 30 εκ, θα περνά πάνω από τα κεραµίδια της µονόριχτης στέγης. λ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 1. Χρωµατισµοί τοίχων Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, θα καθαριστούν και θα τριφτούν. Κατά κανόνα θα χρησιµοποιηθούν έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώσεις χρωµάτων δειγµατολογίων και υλικά αναγνωρισµένων για την ποιότητά τους. Οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί τοίχοι, συµπεριλαµβανοµένου και του τοιχίου της περίφραξης, θα χρωµατιστούν σε όλο το ύψος τους µε δύο ή περισσότερες στρώσεις βαφής µέχρι πλήρους κάλυψης, αφού προηγηθεί σπατουλάρισµα. Η απόχρωση και το είδος του χρώµατος θα καθοριστεί από την επιβλέπουσα αρχή. 2. Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, θα καθαριστούν και θα τριφτούν. Κατά κανόνα θα χρησιµοποιηθούν υλικά αναγνωρισµένων για την ποιότητά τους εταιριών. Τα κουφώµατα θα χρωµατιστούν µε βερνικοχρώµατα µε δύο ή περισσότερες στρώσεις, αφού προηγηθεί στοκάρισµα όπου απαιτείται, καθώς και µία προστατευτική στρώση µε µυκητοκτόνο, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 3. Χρωµατισµοί µεταλλικών επιφανειών Όλες οι επιφάνειες που θα χρωµατιστούν, θα καθαριστούν και θα τριφτούν. Κατά κανόνα θα χρησιµοποιηθούν έτοιµες κωδικοποιηµένες αποχρώσεις χρωµάτων δειγµατολογίων και υλικά αναγνωρισµένων για την ποιότητά τους. Οι µεταλλικές επιφάνειες θα χρωµατιστούν µε ντουκοχρώµατα µε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι πλήρους κάλυψης, αφού προηγηθούν δύο στρώσεις µίνιο, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της επίβλεψης. µ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Κιγκλιδώµατα 8

9 Στο εκ λιθοδοµής τοιχίο θα τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωµα, προκειµένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια των επισκεπτών σύµφωνα µε το σχέδιο των όψεων που επισυνάπτεται και µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 2. Περιφράξεις ελαφρού τύπου Επιδιόρθωση και συµπλήρωση υπάρχουσας περίφραξης στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης. 3. Αποκοµιδή µπάζων Συλλογή και απόρριψη των µπάζων που θα προκύψουν από τις οικοδοµικές εργασίες. ν. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αντικατάσταση της παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης µε νέα, η οποία θα χρησιµοποιεί τον υφιστάµενο µετρητή και θα περιλαµβάνει: Την κεντρική παροχή µέχρι τον πίνακα ΝΥΥ 5Χ10 mm2 Τον κεντρικό πίνακα εφοδιασµένο µε όλα τα όργανα ασφάλισης και προστασίας των διαφόρων γραµµών και µε διακόπτη διαφορικής έντασης 30 ma, όπως φαίνεται στα σχέδια. Γραµµές πριζών Γραµµές φωτισµού Γραµµές τροφοδοσίας των κλιµατιστικών µονάδων. Γραµµή ηλεκτρικού θερµοσίφωνα. Γραµµή τροφοδοσίας του αναβατορίου Οι γραµµές φωτισµού θα ασφαλίζονται µε µικροαυτόµατο των 10Α ή 16Α και οι γραµµές ρευµατοδοτών µε µικροαυτόµατο των 16Α. Οι ηλεκτρικές γραµµές προς τις τελικές καταναλώσεις θα είναι: Με αγωγούς τύπου H07V (πρώην τύπος ΝΥΑ) 1,5 mm2 ή 2,5 mm2 για τις γραµµές φωτισµού και 2,5 mm2 για τις γραµµές ρευµατοδοτών µέσα σε πλαστικούς σωλήνες ευθείς ή σπιράλ χωνευτούς, όταν είναι εντοιχισµένοι. Όταν δεν είναι χωνευτοί θα χρησιµοποιηθούν καλώδια H05VV (πρώην τύπος ΝΥΜ) 1,5 mm2 ή 2,5 mm2 για τις γραµµές φωτισµού και 2,5 mm2 για τις γραµµές ρευµατοδοτών σε διάτρητες εσχάρες ή πλαστικά κανάλια καλωδίων. Στους πρόσκαιρα υγρούς χώρους (WC) θα χρησιµοποιηθούν καλώδια H05VV (πρώην τύπος ΝΥΜ) σε χαλυβδοσωλήνες χωνευτούς. Σε όλους τους χώρους προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνοµων φωτιστικών ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 6 W και µπαταρίες Ni-Cd και αυτονοµία 1,5 ωρών. Οι ρευµατοδότες θα είναι τύπου SCHUCO και οι διακόπτες απλοί, κοµιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ κατάλληλοι για χωνευτή εγκατάσταση. Τα φωτιστικά, οι ρευµατοδότες, τα µηχανήµατα και γενικά όλα τα µεταλλικά µέρη της εγκατάστασης θα γειωθούν µε αγωγούς γειώσεως οι οποίοι θα συνδεθούν µε το ζυγό γειώσεως του γενικού πίνακα. Θα κατασκευασθεί ένα τρίγωνο γείωσης στον περιβάλλοντα χώρο και πάντα σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΗ. Το τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρία χάλκινα ηλεκτρόδια µε χαλύβδινη ψυχή Φ1 και µήκους 3 m. ξ. Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η υδροδότηση του κτηρίου µε κρύο νερό χρήσης θα γίνει από το δίκτυο του ήµου Κέρκυρας. 9

10 Το δίκτυο κρύου νερού αρχίζει από το γενικό διακόπτη του µετρητή µέσα σε κατάλληλο φρεάτιο στο πεζοδρόµιο, όπως φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια, και µέσω σκληρού χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου χωρίς ραφή κατά DIN , καταλήγει σε φρεάτιο ελέγχου εντός του οικοπέδου, από το οποίο αναχωρεί ένας κλάδος για την υδροδότηση του κτηρίου. Οι ανάγκες για θερµό νερό είναι περιορισµένες. Έτσι θα παρασκευάζεται τοπικά µε θερµοσίφωνα 20 lt, 2kW, ο οποίος θα τοποθετηθεί στο WC των Α.Μ.Ε.Α. του κτηρίου. Η διάταξη του δικτύου παρέχει τη δυνατότητα αποµόνωσης τµηµάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης. Γενικά τα εσωτερικά δίκτυα του κρύου και ζεστού νερού θα είναι κατασκευασµένα από χαλκοσωλήνα χωρίς ραφή. Οι σωληνώσεις εντός του κτιρίου θα είναι χωνευτές στην τοιχοποιία, όπου είναι δυνατό, ή ορατές επίτοιχες. Τα µέρη των σωλήνων που οδεύουν χωνευτά στον τοίχο θα προστατεύονται µε ηλεκτρολογικό σωλήνα ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε τα οικοδοµικά στοιχεία. Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα τόσο στο κρύο όσο και στο ζεστό νερό θα τοποθετούνται γωνιακοί διακόπτες. Η σύνδεση των αναµεικτήρων µε τα δίκτυα γίνεται µε χάλκινους επιχρωµιωµένους σωλήνες. ο. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η εγκατάσταση εξασφαλίζει την αποχέτευση των ακαθάρτων από τα WC και τους νιπτήρες του κτηρίου, των συµπυκνωµάτων των κλιµατιστικών µονάδων και των όµβριων. 1.Ακάθαρτα Η διάθεση των λυµάτων θα γίνει στο υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης. Η εγκατάσταση αποχέτευσης περιλαµβάνει τα κατακόρυφα και οριζόντια τµήµατα σωληνώσεων, τα σιφώνια δαπέδου, τα φρεάτια, το µηχανικό σίφωνα και το δίκτυο αερισµού. Μέσα στους χώρους υγιεινής τα οριζόντια τµήµατα του δικτύου θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες PVC ή πολυπροπυλενίου, 6 atm, διαµέτρου σύµφωνα µε τους κανονισµούς και θα απάγουν τα ακάθαρτα κατευθείαν στις κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης ή στις οριζόντιες κεντρικές σωληνώσεις. Η σύνδεση των σιφωνίων δαπέδου τα οποία είναι πλαστικά µε τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς θα γίνεται µε πλαστικούς σωλήνες όπως επίσης και η αποχέτευση των λεκανών WC. Στο άκρο των οριζοντίων κεντρικών αγωγών θα υπάρχει τάπα καθαρισµού ή φρεάτιο. Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως κατακόρυφων και οριζόντιων οδεύσεων, όπως επίσης και οι οδεύσεις εκτός του κτηρίου θα κατασκευασθούν εξ ολοκλήρου από πλαστικούς σωλήνες PVC ή πολυπροπυλενίου 6 atm. Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως ακαθάρτων θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόµενες πιέσεις υγρών καθώς επίσης στεγανές στα αέρια που αναπτύσσονται µέσα στις εγκαταστάσεις. Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ενιαία κλίση, µεταξύ διαδοχικών σηµείων επισκέψεως. Η κλίση των σωληνώσεων στα οριζόντια δίκτυα εντός του κτηρίου δεν θα υπερβαίνει το 1%. Οι γενικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός του κτηρίου θα έχουν κλίση 2%. Αλλαγές διευθύνσεως σε οριζόντια δίκτυα θα γίνονται µόνο µε ειδικά τεµάχια 45 ο ή ηµιταύ. Όλες οι συνδέσεις και διακλαδώσεις θα γίνονται µε ειδικά τεµάχια. Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε κλίση, ώστε να αδειάζουν τελείως µε την βοήθεια της βαρύτητας. Σε 10

11 περιπτώσεις που η σωλήνωση διέρχεται από δάπεδα θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα του ενός χώρου από τον άλλο µε τη βοήθεια ενός άλλου σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου, σωλήνα που θα τοποθετείται στο πάχος του δαπέδου µέσα από τον οποίο διέρχεται η σωλήνωση. Μεταξύ των δύο σωλήνων θα τοποθετείται στεγανωτικό υλικό (ίδια κατασκευή θα γίνεται και στις περιπτώσεις διατρήσεως εξωτερικών τοίχων ή οροφών). Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι εξ ολοκλήρου πλαστικά τριών εισόδων και µιας εξόδου µε ανοξείδωτη σχάρα. Τα φρεάτια για τον έλεγχο και καθαρισµό του δικτύου θα είναι όλα κατασκευασµένα από σκυρόδεµα και θα φέρουν διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα. Όλα τα είδη υγιεινής και τα εξαρτήµατα θα είναι επιλογής της αρχιτεκτονικής µελέτης και της επίβλεψης. Για το WC των ΑµεΑ θα επιλεγούν είδη υγιεινής και εξαρτήµατα κατάλληλα για χρήση από ΑµεΑ. Σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του κτηρίου µε το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται µέσω κεντρικού φρεατίου µε µηχανοσίφωνα και µίκα αερισµού. Έχει ληφθεί µέριµνα ώστε τα οριζόντια τµήµατα των αποχετευτικών αγωγών να έχουν κατάλληλη διάµετρο ώστε να µην απαιτείται ιδιαίτερος εξαερισµός τους. 2. Αποχέτευση συσκευών κλιµατισµού Για την αποχέτευση των συµπυκνωµάτων των συσκευών κλιµατισµού θα γίνει ιδιαίτερο δίκτυο το οποίο θα αποχετεύει στο πλησιέστερο φρεάτιο εκτός κτηρίου. Το δίκτυο θα κατασκευασθεί από πλαστικό σωλήνα PVC Φ Αποχέτευση όµβριων Για την αποχέτευση των όµβριων υδάτων θα διατηρηθεί ο υφιστάµενος σχεδιασµός. Τα όµβρια ακολουθούν τις κλίσεις της στέγης, συλλέγονται µε µεταλλικές υδρορροές και µε τη χρήση κατακόρυφων εξωτερικών υδρορροών από πλαστικούς ή µεταλλικούς σωλήνες (Φ75) οδηγούνται ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο. π. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Στο υφιστάµενο κτήριο δεν υπήρχε εγκατεστηµένο κάποιο σύστηµα για τη θέρµανση και την ψύξη των χώρων. εν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την συγκεκριµένη χρήση του χώρου. Το βασικό φορτίο κλιµατισµού των χώρων του κτηρίου θα αντιµετωπισθεί µε την εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων απευθείας εκτόνωσης. Προβλέπεται να εγκατασταθούν δύο κλιµατιστικές µονάδες. Συγκεκριµένα: ύο εµφανείς επίτοιχες µονάδες διαιρούµενου τύπου ικανότητας btu/h έκαστη, µία στο χώρο υποδοχής και µία στην αίθουσα παρουσιάσεων, όπως φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια. Στην παρούσα φάση δε θα γίνει η προµήθεια των κλιµατιστικών µονάδων αλλά θα γίνει όλη η εγκατάσταση. ρ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Στο κτήριο θα εγκατασταθούν τα κάτωθι συστήµατα: α. Αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς. 11

12 β. Χειροκίνητο Σύστηµα Συναγερµού. γ. Φορητοί πυροσβεστήρες. 1. Αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς Στο κτήριο θα τοποθετηθεί αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης µε παροχή σηµάτων συναγερµού, που θα καλύπτει όλους τους χώρους του. Οι πυρανιχνευτές θα τοποθετηθούν στα υψηλότερα σηµεία της στέγης καθώς και πάνω από την κλιµατιστική µονάδα στη περιοχή των W.C. Συνολικά θα τοποθετηθεί ένας πυρανιχνευτής στη θέση που φαίνεται στα σχέδια. Για την τροφοδότηση των ανιχνευτών θα χρησιµοποιηθούν καλώδια LIYCY 2x1,5mm 2 ενώ για την τροφοδότηση των 24V θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜ 2x1,5mm Χειροκίνητο Σύστηµα Συναγερµού Στο κτήριο θα τοποθετηθεί χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού σύµφωνα µε την παράγραφο των Γεν. ιατάξεων. Στην προκειµένη περίπτωση ο αγγελτήρας πυρκαγιάς θα τοποθετηθεί σε προσιτό και φανερό σηµείο των οδεύσεων διαφυγής κοντά στις εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. Το σύστηµα συναγερµού θα λειτουργεί κατά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος µε εφεδρική πηγή ενέργειας, η οποία θα είναι ενσωµατωµένη στο σύστηµα συναγερµού. Κοµβία χειροκίνητου συναγερµού προβλέπεται να εγκατασταθούν στις τελικές εξόδους κινδύνου. 3. Φορητά µέσα πυρόσβεσης Θα τοποθετηθούν πυροσβεστήρες 6kg ξηράς κόνεως σε όλους τους χώρους του κτηρίου όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. σ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. Εγκατάσταση τηλεφώνων Data Στο κτήριο θα εγκατασταθεί καλωδίωση κατάλληλη για την πλήρη κάλυψή του σε µετάδοση φωνής και data δοµηµένο καλωδιακό σύστηµα. Το δίκτυο ξεκινάει από το modem/router που θα τοποθετηθεί στο κτήριο και διατρέχει όλο το κτήριο µε καλώδιο CAT6 µε σκοπό να µπορεί να εξυπηρετήσει τα σύστηµα ασφαλείας του κτηρίου, την σύνδεση Η/Υ στο διαδίκτυο καθώς και οποιεσδήποτε µελλοντικές ανάγκες. 2. Ηχητική εγκατάσταση. Στο χώρο προβολών θα τοποθετηθεί κατάλληλη καλωδίωση, ώστε να µπορεί να υποστηρίξει πολυκάναλη αναπαραγωγή 7.1 µε σκοπό το ηχητικό αποτέλεσµα να είναι πιο ρεαλιστικό. Η καλωδίωση από το κάθε µονοπολικό ηχείο θα καταλήγει σε ειδική πρίζα κοντά στο µηχάνηµα αναπαραγωγής µε σκοπό την εύκολη σύνδεση µε τον ενισχυτή. Ενδεικτική καλωδίωση: Χαλκός 2x1mm 2 12

13 τ. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής (2 λεκάνες πορσελάνης ανηρτηµένες µε τα αντίστοιχα εντοιχιζόµενα καζανάκια 2 νιπτήρες και 2 µπαταρίες νιπτήρα, 2 καθρέπτες νιπτήρα, 2 χαρτοπετσετοθήκες χαρτοθήκες σαπωνοθήκες αερόθερµα για στέγνωµα χεριών). Για το WC των ΑµεΑ θα επιλεγούν είδη υγιεινής και εξαρτήµατα κατάλληλα για χρήση από ΑµεΑ σε συνεννόηση µε την επίβλεψη. 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαθέτουν τεκµηριωµένη εµπειρία στην εκτέλεση δύο (2) τουλάχιστον αντίστοιχων οικοδοµικών έργων συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων ευρώ - #30.000,00 # και δύνανται να παρέχουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό για την εκτέλεσή τους. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών πιστοποιητικών από εργοδότες ή φορείς ανάθεσης. 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανάθεση θα γίνει µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, που διέπει την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. α. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόµενοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας διακήρυξης και των όρων που τίθενται και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. β. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου για να σχηµατίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά µε την απόσταση, τη θέση του έργου, τις προσβάσεις, τη διακίνηση του τεχνικού εξοπλισµού, το ανάγλυφο και γενικά όλες τις συνθήκες που µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη των εργασιών. γ. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε υπάρχουσες κατασκευές ή εγκαταστάσεις στο χώρο του Έργου, που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, όργανα και µέσα, που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του 'Έργου. δ. Στην οικονοµική προσφορά θα συµπεριλαµβάνεται εκτός από την αξία των παραπάνω εργασιών και κάθε άλλη δαπάνη που βαρύνει τον ανάδοχο. Αναφέρεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ασφάλεια των µηχανηµάτων, η ασφάλιση του προσωπικού, οι νόµιµες κρατήσεις και εισφορές, τα καύσιµα, τα λιπαντικά, η συντήρηση, η επιδιόρθωση βλαβών κ.λ.π. ε. Η υποβολή προσφοράς σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη δεσµεύει τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έναντι του εργοδότη (Η Ε.Π.Κ.Α.), µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. στ. Η ανάθεση θα γίνει µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, που διέπει την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων. ζ. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου από τους επιβλέποντες. 13

14 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν εντός 16 (δεκαέξι) ηµερών από τη δηµοσιοποίηση της διακήρυξης ( ) και το αργότερο µέχρι τις ηµέρα Τετάρτη έως τις 13:00 µ.µ. στα γραφεία της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (διεύθυνση: Αρµ. Βράϊλα 1, Κέρκυρα, Τ.Κ , τηλ.: , fax: ) αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από το διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, συνοδευόµενη από σφραγισµένο φάκελο συµµετοχής στον διαγωνισµό και να φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε π ω ν υ µ ί α Υ π ο ψ η φ ί ο υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ ΣΕ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» (INTERREG IV) Αριθ. Προκήρυξης 01/2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρµ. Βράϊλα 1, Κέρκυρα ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία πρωτοκόλλου Στον φάκελο συµµετοχής εσωκλείονται οι ακόλουθοι δύο (2) φάκελοι: α. σφραγισµένος φάκελος µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής του υποψηφίου ή τα ακριβή φωτοαντίγραφά τους, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών β. σφραγισµένος φάκελος µε την πρωτότυπη οικονοµική προσφορά του και ένα (1) φωτοαντίγραφο, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, που θα πρέπει να φέρει υπογραφή κατά φύλλο του νόµιµου εκπροσώπου και να ισχύει έως την 30/06/2014. Το προσφερόµενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας θα περιλαµβάνει όλα τα έξοδα του αναδόχου, όπως για παράδειγµα το κόστος ασφάλισης του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί κ.λ.π. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις, που τις καθιστούν ασαφείς, κατά την κρίση της επιτροπής θα απορρίπτονται. Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. Οι δύο φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής και της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει απαραιτήτως να είναι σφραγισµένοι και να φέρουν υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: 14

15 ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε π ω ν υ µ ί α Υ π ο ψ η φ ί ο υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗΣ ΣΕ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ» ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» (INTERREG IV) Αριθ. Προκήρυξης 01/2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρµ. Βράϊλα 1, Κέρκυρα ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Η σύνταξη και υποβολή των φακέλων πρέπει να ακολουθεί, επί ποινή αποκλεισµού, τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη. 6. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Το περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής (πρωτότυπα ή ακριβή φωτοαντίγραφα) στο διαγωνισµό θα πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω: 1. Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/ ), στην οποία ο ενδιαφερόµενος (συνηµµένο υπόδειγµα): ηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και θα τους τηρήσει απαρέγκλιτα, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του, εάν δεν περιλαµβάνει τη δήλωση αυτή. 2. Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/ ), στην οποία ο ενδιαφερόµενος (συνηµµένο υπόδειγµα): α. ηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση 1 του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/ ) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου", δηλαδή: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, - δωροδοκία, - απάτη, - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της , για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α/ ) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/ στις ). 15

16 - Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αγορανοµικού κώδικα. β. εν τελεί σε πτώχευση η σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης γ. ηλώνει ότι δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµό ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.. και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου. δ. ηλώνει ότι είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο. ε. ηλώνει ότι τηρεί όλους τους ελληνικούς νόµους, που σχετίζονται µε την εργασία (εργατική νοµοθεσία). στ. ηλώνει ότι δύναται να διαθέσει τα µηχανήµατα, που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της παρούσας προκήρυξης και θα είναι διαθέσιµα στο χώρο του έργου όταν ζητηθούν, σταδιακά και ανάλογα µε την εξέλιξη και τις ανάγκες του έργου και στο χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι το πέρας των εργασιών. ζ. ηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, αν για οποιοδήποτε λόγο αναβληθεί ή ακυρωθεί η ανάθεση των υπηρεσιών εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών ύστερα από απόφαση της Η Ε.Π.Κ.Α. 3. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης δύο (2) τουλάχιστον αντίστοιχων οικοδοµικών έργων, συνολικού προϋπολογισµού τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων ευρώ - #30.000,00 #. 7. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιτροπή διενέργειας πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ αριθ. 134/ Απόφαση, θα συνεδριάσει την ευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 πµ, και θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες: θα αριθµήσει και µονογράψει όλους τους φακέλους συµµετοχής, καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους, θα αποσφραγίσει τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων και θα ελέγξει την πληρότητα και την ορθότητά τους, θα αποσφραγίσει τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς µόνον των υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους στο διαγωνισµό είναι επαρκή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα προκήρυξη, θα αξιολογήσει τις οικονοµικές προσφορές, θα συντάξει το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού και την ανάθεση των εργασιών στο µειοδότη. Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, για οποιοδήποτε λόγο, η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται σε νέα ηµεροµηνία, για την οποία εκδίδεται και τοιχοκολλείται σχετική απόφαση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισµών, στο πίνακα ανακοινώσεων της Η Ε.Π.Κ.Α., η οποία περιλαµβάνει και την ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης που θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο. 16

17 8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του µειοδότη αποτελεί η χαµηλότερη προσφορά, η οποία προκύπτει από το µεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας, εφόσον όµως εξασφαλίζονται τα απαιτούµενα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου. 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού και της αξιολόγησης των προσφορών τους, η Η Ε.Π.Κ.Α, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως τους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι έχουν το δικαίωµα υποβολής ενστάσεων, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών. 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η τελική κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων. Η Η Ε.Π.Κ.Α. ειδοποιεί εγγράφως το µειοδότη ότι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κατακυρώθηκε σε αυτόν και τον καλεί για την προσκόµιση των ακόλουθων δικαιολογητικών πριν την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε διαβιβαστικό έγγραφο και συνηµµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτά και το ειδικό επάγγελµά του. 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση 1 του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/ ) "Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου, ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και υπογράφων της σύµβασης. 3. Αντίγραφα των πρωτοτύπων νοµιµοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). 4. Πλήρη στοιχεία της νόµιµης εκπροσώπησης (Καταστατικό της Εταιρείας και Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσής του) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 5. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκχωρήσει ή δε θα εκχωρήσει τη σύµβασή του σε τράπεζα µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής. Σε περίπτωση κατά την οποία κατακυρωθεί ο διαγωνισµός στον ανάδοχο και αυτός δεν προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Η Ε.Π.Κ.Α., χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, αυτή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωσή και καλείται αµέσως ο επόµενος µειοδότης ή ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος. 17

18 11. ΤΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν στον χώρο των Ρωµαϊκών Λουτρών Παλαιόπολης (επισυνάπτονται σχετικά σχέδια, τα οποία δύναται να προµηθευθούν, δωρεάν και άµεσα, οι υποψήφιοι σε ηλεκτρονική µορφή, κατόπιν αιτήµατος τους προς την Υπηρεσία). Η σύµβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί από το µειοδότη θα αφορά στις οικοδοµικές εργασίες για την µετατροπή του ισογείου κτίσµατος σε «Κέντρο Ενηµέρωσης Κοινού» που θα πραγµατοποιηθούν στον παραπάνω αρχαιολογικό χώρο και θα ισχύει για τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της. 12. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι οικοδοµικές εργασίες για την µετατροπή του ισογείου κτίσµατος στον αρχαιολογικό χώρο των Ρωµαϊκών Λουτρών Παλαιόπολης σε «Κέντρο Ενηµέρωσης Κοινού», θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε: την υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ Γ ΑΠΚ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ08/ 35811/ 1746/ Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» απολογιστικά και µε αυτεπιστασία από την Η Ε.Π.Κ.Α. τις οδηγίες και παρουσία των αρχαιολόγων, των µηχανικών και των επιβλεπόντων του έργου. Όλες οι εργασίες θα υλοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή και θα διακόπτονται αµέσως µε τον εντοπισµό αρχαιοτήτων. Για όσα υλικά χρησιµοποιηθούν θα προσκοµίζεται πιστοποιητικό ποιότητας. Το ωράριο θα είναι από τις 7:30 έως τις 15:30 καθηµερινά τις µέρες που λειτουργεί η Υπηρεσία και το προσωπικό της Η ΕΠΚΑ. Η µη συµµόρφωση του αναδόχου µε τις κλήσεις, οδηγίες, παρατηρήσεις, εντολές των αρχαιολόγων και µηχανικών της Η Ε.Π.Κ.Α. συνεπάγεται την κήρυξη του ως έκπτωτου, ύστερα από τρεις έγγραφες συστάσεις της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να προσκαλέσει τον επόµενο µειοδότη. Τυχόν φθορές που θα προκύψουν µε υπαιτιότητα του αναδόχου θα πρέπει να αποκατασταθούν µε την επίβλεψη της υπηρεσίας και την οικονοµική επιβάρυνση του ιδίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε όλους τους κανονισµούς που διέπουν την εισαγωγή, την άδεια κυκλοφορίας, την ασφάλεια των µηχανηµάτων, καθώς και τις άδειες και τα διπλώµατα των χειριστών. Φέρει επίσης ακέραια την ευθύνη φύλαξης και αποθήκευσης των µηχανηµάτων ιδιοκτησίας του, που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση του έργου, έως τη λήξη της ανάθεσης προς αυτόν. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει µε αφορµή την παρούσα προκήρυξη ανάθεσης εργασιών, καθώς επίσης απαγορεύεται και η εκχώρηση δικαιωµάτων χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια του Προϊσταµένου της Η Ε.Π.Κ.Α. 18

19 13. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι κίνδυνοι που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία του προσωπικού που απασχολείται στο έργο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας έχει συνταχθεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το οποίο: αναφέρει τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου, προβλέπει κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων, καθώς και µέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων, και αναφέρει την κείµενη νοµοθεσία που θα εφαρµοστεί. Ο ανάδοχος των εργασιών είναι υποχρεωµένος: να συµµορφώνεται µε όλους τους Νόµους και κανονισµούς που σχετίζονται µε την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες και παρατηρήσεις της οµάδας επίβλεψης του έργου (µηχανικοί και αρχαιολόγοι), να εφαρµόζει το Σ.Α.Υ. του έργου µε τις αναθεωρήσεις και τον εµπλουτισµό του, µε τα αναγκαία πρόσθετα µέτρα εξαιτίας της εξέλιξης του έργου, να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας και υγείας, σύµφωνα µε το Σ.Α.Υ. του έργου. να προσκοµίσει ακριβές αντίγραφο ορισµού του τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει επίσης την αστική ευθύνη για την ασφάλεια και υγεία για το προσωπικό του, για το προσωπικό της Υπηρεσίας και για κάθε τρίτο που βρίσκεται και εργάζεται στον χώρο του Έργου, το χρονικό διάστηµα που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες που θα έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας µετά από υπόδειξη των επιβλέποντων και του τεχνικού ασφαλείας του Έργου. 14. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο µειοδότης υποχρεούται στην τήρηση ηµερολογίου οικοδοµικών εργασιών στο οποίο θα καταγράφεται η ηµερήσια εκτέλεση των εργασιών και θα υπογράφεται καθηµερινά από τον υπεύθυνο έργου ή τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου. 15. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνει άπαξ και µετά το πέρας των εργασιών. Το ύψος της πληρωµής θα πιστοποιείται από: το ηµερολόγιο οικοδοµικών εργασιών, τη σχετική έγγραφη ενηµέρωση της Υπηρεσίας από την οµάδα επίβλεψης, και την παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας προκήρυξης και στη συνέχεια, θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν την πληρωµή να προσκοµίζει στο λογιστήριο της Υπηρεσίας: - Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκχωρήσει ή δε θα εκχωρήσει τη σύµβασή του σε τράπεζα µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής. - Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις (φόρου κ.λπ.) 19

20 - Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, - Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της Υπηρεσίας Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε την κατά νόµο ισχύουσα παρακράτηση φόρου για την παροχή υπηρεσιών προς την Η Ε.Π.Κ.Α. στο τιµολόγιο που θα καταθέτει και θα του χορηγείται βεβαίωση παρακράτησης φόρου στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους. Η σχετική δαπάνη σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπεράσει το ανώτατο όριο του προϋπολογισµού και θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις της πράξης «Τεχνολογικά εργαλεία για την προώθηση της Αρχαιολογικής Κληρονοµιάς στις ακτές της Αδριατικής» µε κωδικό 2012ΕΠ του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων σε συγχρηµατοδότηση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 16. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι αναγραφόµενες στην προσφορά του αναδόχου τιµές θα ισχύουν µέχρι την 30/06/ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το κείµενο της προκήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων θα δηµοσιευτεί στον διαδικτυακό κόµβο του ΥΠ.ΠΟ.Α (http://www.yppo.gr), και στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος " ΙΑΥΓΕΙΑ" (http://et.diavgeia.gov.gr). 18. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν την προκήρυξη του διαγωνισµού από τα γραφεία της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (διεύθυνση: Αρµ. Βράϊλα 1, Κέρκυρα, τηλ.: , fax: ). Η υποβολή των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό θα γίνεται στη γραµµατεία της Η Ε.Π.Κ.Α.: - αυτοπροσώπως, ή - µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους επικυρωµένη από δηµόσια αρχή, ή - ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή. Οι φάκελοι θα παραλαµβάνονται και θα πρωτοκολλούνται έως την ηµέρα Τετάρτη ως τις 13:00 µ.µ. εν γίνονται αποδεκτοί φάκελοι οι οποίοι έχουν απλά ταχυδροµηθεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής και παραλαµβάνονται αφού παρέλθει η οριζόµενη ηµεροµηνία. Η Υπηρεσία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δε θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για την πραγµατοποίηση αυτοψίας στο πεδίο εκτέλεσης των εργασιών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Η Ε.Π.Κ.Α. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 20

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03.

Κριτήριο Ανάθεσης : χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26.03.2015 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 19.03. Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 916 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PR0C002461542

Α ΑΜ: 14PR0C002461542 Α ΑΜ: 14PR0C002461542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-11-2014 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 5680 Κεντρική Υπηρεσία Ακαδηµίας 40, 10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 210 36.94.100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ. Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr. http://www.lamiahospital.gr. Α Α: Β5Ι94690ΒΜ-7ΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 30/06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/ 15655 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Θ ΕΠΚΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα