ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΔΝΩΗ ΜΑΣΙΥΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΙΟΤ. Τποβληθείρ ζηην καθηγήηπια: Κ. ΛΗΜΝΑΙΟΤ ΝΩΠΗ Από ηην ποςδάζηπια: ΜΑΛΟΤΠΗ ΔΙΡΗΝΗ Έναπξη: Παπάδοζη: ΔΚΠΟΝΗΘΔΙ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΠΣΤΥΙΟΤ. ΚΑΒΑΛΑ

2 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Με ηελ νινθιήξωζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηνπο γνλείο κνπ, Νηθόιαν θαη Αξγπξό γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, ηόζν εζηθή, όζν θαη πιηθή ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ. Επίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηδηαίηεξα ηελ θαζεγήηξηα κνπ Ληκλαίνπ Νόπε γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηεο,αιιά θαη όινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηέο κνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ κνπ, γηα ηελ ακέξηζηε εκπηζηνζύλε πνπ έδεημαλ ζην πξόζωπν κνπ. Τέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηνλ αξξαβωληαζηηθό κνπ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο-ηξηέο κνπ γηα ηελ ζπλεξγαζία καο ηόζν ζηηο δύζθνιεο αιιά θαη ηηο όκνξθεο ζηηγκέο πνπ κνηξάζηεθα καδί ηνπο.

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΧΓΖ :... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΜΑΝΣΔΣΔΡ ΚΑΗ Ο ΝΟΜΟ 2810/ I.S.O ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΝΧΖ ΜΑΣΗΥΧΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΣΖ Δ.Λ.Μ.Α.-ΠΡΟΨΟΝ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ Ζ ΜΑΣΗΥΑ ΣΖ ΥΗΟΤ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΑΣΗΥΑ ΣΟ ΜΑΣΗΥΟΓΔΝΓΡΟ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΜΑΣΗΥΗΟΤ & ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ Ζ ΜΑΣΗΥΑ ΥΗΟΤ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ & ΟΗ ΥΡΖΔΗ ΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΔΝΧΖ ΜΑΣΗΥΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ & ΚΑΣΟΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ ΣΑΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ - ΚΡΗΗΜΑ ΖΜΔΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΜΤΝΣΗΚΟΤ ΥΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΣΖΜΑΣΟ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΟΦΛΖΖ ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

4 4.6 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΖ ΜΑΣΗΥΑ ΠΧΛΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗΜΔ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ & ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΔΛΜΑ ΥΗΟΤ ΔΠΗΛΟΓΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 2

5 ΔΗΑΓΧΓΖ : Ενχκε ζε κία επνρή ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηερλνινγηθφ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη σο απνηέιεζκα λα έξρνληαη θαζεκεξηλά πην θνληά νη ιανί ηα θξάηε θαη νη νηθνλνκίεο ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο, κνηάδνπλ ζήκεξα κε νξγαλσκέλα ζηξαηεγεία, ηα νπνία θαηαζηξψλνπλ επηηειηθά ζρέδηα, ζε νηθνλνκηθνχο ράξηεο, γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ αγνξψλ θαη ηελ επηβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο παγθνζκίσο. Γηα κία ηέηνηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ παξνχζα πηπρηαθή. Σν ζέκα καο είλαη: Τπνδνκή, Οξγάλσζε θαη Πξννπηηθέο ηεο ΔΛΜΑ ΥΗΟΤ. Αξρηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ησλ πλεηαηξηζκψλ θαη ζηελ εμέιημε ηνπο κέρξη ζήκεξα. Δλ ζπλερεία θάλνπκε αλαθνξά ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004 γηα λα έρνπκε ππφςε καο ηηο φπνηεο παξακέηξνπο. Γλσξίδνπκε ηελ Δηαηξία απφ ηελ θάηνςε ηνπ εξγνζηαζίνπ κέρξη ηα ζηειέρε πνπ ηελ απνηεινχλ έσο θαη ην κνλαδηθφ ζε φιν ηνλ θφζκν πξντφλ πνπ παξάγεη, ηελ ζαπκαηνπξγή ΜΑΣΗΥΑ ΥΗΟΤ. Θα κάζνπκε ηα πάληα ζρεηηθά κε ην πξντφλ, απφ ηελ θαιιηέξγεηα έσο θαη ηελ παξάδνζε ζην εξγνζηάζην ηεο ηζίριαο θαη ηελ απφδνζε απηήο ζην επξχ θνηλφ. Φπζηθά γηα λα έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα ζην κπαιφ καο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πεξίνδν ηξηψλ εηψλ( ) θαη πσο απηά ζπληέιεζαλ ηελ πνξεία ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Θα αλαθεξζνχκε ζηηο εμαγσγέο θαη ηηο πσιήζεηο πνπ είρε αιιά ζα κάζνπκε θαη ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημε θαη ηη πξννπηηθέο έρεη ην εξγνζηάζην ηζίριαο ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 3

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ. πλεηαηξηζκφο είλαη ε ειεχζεξε έλσζε πξνζψπσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλνχ,θπξίσο νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ. Δίλαη ε εηαηξία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο ησλ κειψλ ηεο, κε βάζε ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία.to δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ απφ ηα άιια είδε εηαηξηψλ είλαη ε εμππεξέηεζε ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ε κε θεξδνζθνπηθή δξάζε ηνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπλεηαίξσλ θαη ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη κεηαβιεηά θαη κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, θαζψο θάζε κέινο αληηπξνζσπεχεη κηα κεξίδα (εηαηξηθή εηζθνξά) θαη ην ζχλνιν ησλ κεξηδίσλ απνηειεί ην θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. πλέπεηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ απηήο είλαη 1 : 1. Ζ ππφζηαζή ηνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε,ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε θαη ηελ ζέιεζε θαζελφο κέινπο ηνπ. 2. ηε ζπλέιεπζή ηνπ νη απνθάζεηο παίξλνληαη πιεηνςεθεί. 3. Ζ δηνίθεζή ηνπ αλήθεη ζε φξγαλα πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 4. Σν θεθάιαην ηνπ είλαη κεηαβιεηφ, δειαδή απμνκεηψλεηαη, θαηά νξηζκέλν ζηαζεξφ πνζνζηφ,θάζε θνξά πνπ απμνκεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεηαίξσλ. Οη εηαίξνη εηζθέξνπλ έλα ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη έρνπλ ζπιινγηθή επζχλε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζε ηξίηνπο. Οη ίδηνη ζπκκεηέρνπλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη επνπηείαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Οη ζπλεηαηξηζκνί σο λνκηθά πξφζσπα πξνυπνζέηνπλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ζην νπνίν νξίδνληαη: ν ζθνπφο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ε έδξα ηνπ, νη φξνη εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ εηαίξσλ, ε θαηάξηηζε ηνπ θεθαιαίνπ, ν ηξφπνο 1 <<πλεηαηξηζηηθή Πνξεία>> Σεχρνο 60/2000, ζει ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 4

7 νξγάλσζεο,δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θιπ. Οη ζπλεηαηξηζκνί δηαθξίλνληαη 2 : 1. Αλάινγα κε ηα κέιε ηνπο: ζε αζηηθνχο θαη γεσξγηθνχο. 2. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπο: ζε θαηαλαισηηθνχο, παξαγσγηθνχο θαη πηζησηηθνχο. 3. ε αλαγθαζηηθνχο θαη ειεχζεξνπο. 4. Αλάινγα κε ηελ επζχλε ησλ κειψλ : ζε πεξηνξηζκέλεο θαη απεξηφξηζηεο επζχλεο. 5. Γηάθξηζε θαηά βαζκνχο : επηά (7) ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ κηα έλσζε ζπλεηαηξηζκψλ. Γχν (2) ελψζεηο απνηεινχλ κηα θεληξηθή έλσζε. Ο ζπλεηαηξηζηηθφο ζεζκφο απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε θαη ζε παγθφζκην επίπεδν δηακνξθσκέλε κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.τπφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο άιιεο κνξθέο νηθνλνκηθήο δξάζεο θαη νη νπνίνη ζπλδπάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά έρεη ιερζεί, νη ζπλεηαηξηζκνί απνηεινχλ έλα << νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κε θνηλσληθφ πεξηερφκελν>>. Ζ επξεία αλάπηπμε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ είλαη αλαγθαίεο, ρξήζηκεο θαη επηζπκεηέο, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά. Απφ ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά νη ζπλεηαηξηζκνί αμηνπνηνχλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ κεγέζνπο πνπ απνθηνχλ κε ηε ζπζπείξσζε ησλ επηκέξνπο κηθξψλ κνλάδσλ, πνπ ζα είραλ αδξαλνπνηεζεί απφ ηελ αληαγσληζηηθή δχλακε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θεθαιαίνπ. Με ηελ παξνπζία ηνπο απηή δηαζθαιίδνπλ ηελ απαζρφιεζε θαη ην εηζφδεκα ησλ 2 <<πλεηαηξηζηηθή Πνξεία>> Σεχρνο 60/2000, ζει ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 5

8 κειψλ ηνπο, αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απφ ηελ θνηλσληθή ζθνπηά, ν ξφινο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο. Σν γεγνλφο φηη ν ζπλεηαηξηζηηθφο ζεζκφο εηζάγεη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ νηθνλνκηθή δσή, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαλέκεη νθέιε ζ εθείλνπο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ, ε θαζηέξσζε ηεο ππεξνρήο ηνπ αλζξψπνπ έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, ε κέξηκλα γηα ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη γηα ην πεξηβάιινλ, απνηεινχλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ πξνο κηα βηψζηκε αλεθνξηθή αλάπηπμε. Χο ζεζκφο έρεη παγθφζκηα εμάπισζε. Ο ζπλεηαηξηζηηθφο ζεζκφο ζηεξίδεηαη ζε θνηλνχο θαλφλεο, πνπ απνηεινχλ ην θαηαζηάιαγκα ηεο παγθφζκηαο εκπεηξίαο. Αθεηεξία ησλ θαλφλσλ απηψλ, πνπ παξαδνζηαθά έρνπλ νλνκαζηεί <<ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο >>, απνηέιεζαλ νη θαλφλεο πνπ θαζηέξσζε ν θαηαλαισηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηεο Rochdale. Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν θαινχληαη ζήκεξα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ νμχ αληαγσληζκφ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαζηζηά αλαγθαία ηελ επηρεηξεκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα σο φπιν γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε, ε ζπληήξεζε κε ηερλεηά κέζα, κε επηδνηήζεηο θαη πξνλφκηα, κπνξεί λα αλαθνπθίδεη πξνζσξηλά, αιιά δελ κπνξεί λα απνηειεί αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Οη ζπλεηαηξηζκνί, σο ηδέα θαη σο εθαξκνγή, απνηεινχλ αθξηβψο θνξείο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη δηάζπαξησλ αηνκηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δπηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζηελ αγνξά θαη λα αμηνπνηεζνχλ σο θηλεηήξηα δχλακε πνπ απνιακβάλεη ην κεγάιν επηρεηξεκαηηθφ κέγεζνο. Ζ δηαθνξά ζηελ ζεκεξηλή επνρή είλαη φηη απηφ πνπ απνηεινχζε κεγάιν κέγεζνο ζην παξειζφλ, ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, είλαη πιένλ αλεπαξθέο κε ηα θξηηήξηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Οη ζπζπεηξψζεηο ζπλεηαηξηζηηθνχ ραξαθηήξα, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο απαηηνχλ κεγέζε θαη κεραληζκνχο ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 6

9 πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη επηρεηξεκαηηθή επειημία. Δλφςεη απηψλ ησλ απαηηήζεσλ, ην πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ γεσξγηθνχ ηνκέα είλαη αξθεηά ζνβαξφ. Παξά ηηο ζνβαξέο εθζπγρξνληζηηθέο πξνζπάζεηεο απφ απφςεσο παξαγσγηθήο ηερληθήο θαη εμνπιηζκνχ, ην κέγεζνο ησλ παξαγσγηθψλ γεσξγηθψλ κνλάδσλ παξακέλεη, απφ απφςεσο γεσξγηθήο έθηαζεο,ην κηθξφηεξν ζηελ Δ.Δ., ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπσο ηεο Διιάδαο, ν ζπλεηαηξηζηηθφο ζεζκφο είλαη εθείλνο κέζν ηνπ νπνίνπ αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ κηθξψλ κνλάδσλ ζηελ αγνξά. Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ηεο ρψξαο καο βξίζθνληαη νηθνλνκηθά απνδπλακσκέλνη θαη θνηλσληθά ακθηζβεηνχκελνη. 1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ. ΓΔΝΗΚΑ Οη πξψηεο ξίδεο δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ βξίζθνληαη ζηνπο πεξαζκέλνπο αηψλεο,φπσο δείρλνπλ αξραίεο ιατθέο παξαδφζεηο θαη εθαξκνγέο. 3 Οη πξψηεο φκσο πξνζπάζεηεο εληνπίδνληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απνδηνξγάλσζεο ηνπ θενπδαξρηζκνχ. Ζ φμπλζε ησλ ηαμηθψλ αληηζέζεσλ αλάκεζα ζηηο βαζηθέο ηάμεηο ηνπ απεξρφκελνπ θαη λενεκθαληδφκελνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο πήξε ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ηε κνξθή ηεο παλεζληθήο εμέγεξζεο κε ηηο αζηηθέο επαλαζηάζεηο. Οη ηδέεο φκσο πνπ δηαδφζεθαλ θπξίσο κεηά ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε, φπσο ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα δεη, λα εξγάδεηαη, λα εθιέγεη ην επάγγεικα ηνπ θαζψο θαη ε θαζηέξσζε ηεο αξρήο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, πξνπαληφο φκσο ε ξαγδαία επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδνο θαη ε αλάινγε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε, αλάγθαζαλ ηνπο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 3 ΚΡΟΤΣΑΛΑΚΖ.- ΜΠΔΒΔΡΑΣΟΤ, Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζει.25 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 7

10 αδπλάηνπο λα επηδηψθνπλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο κε θαηάιιειε νξγάλσζε (ζπλδηθαιηζηηθή, ζπλεηαηξηζηηθή, πνιηηηθή). Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο ρψξεο κε αληαγσληζηηθή νηθνλνκία θαη ηνπο έθαλαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο είλαη: ΑΜΔΟΗ Σερληθά θαη νηθνλνκηθά αίηηα Ννκνζεηηθέο θαη θξαηηθέο απνθάζεηο πκβνιή πξνζσπηθνηήησλ θαη νξγαλψζεσλ αγξνηηθψλ επηδηψμεσλ ΔΜΜΔΟΗ Ζ έθηαζε θαη παξαγσγηθφηεηα ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ Ζ θχζε ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ Σν αλζξψπηλν πεξηβάιινλ. ηνλ 17 αηψλα,ζηελ επνρή ηεο καληθαηνχξα εκθαλίδνληαη νη νπηνπηζηέο ζνζηαιηζηέο πνπ νλεηξεχνληαη κηα θνηλσλία ρσξίο εθκεηάιιεπζε θαη ηδηνθηεζία. Παξφιν πνπ νη πξνζπάζεηεο ηνπο απέηπραλ δελ πήγαλ σζηφζν Υακέλεο γηαηί έξημαλ ηνλ ζπφξν γηα ηελ γέλλεζε ηνπ ζπγρξφλνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ νπνίνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε. Με ηελ εκπεηξία απηή κπφξεζαλ νη 28 πθαληνπξγνί εξγάηεο ην 1884 λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ πξψην θαηαλαισηηθφ ζπλεηαηξηζκφ ζηελ πφιε ηεο Rochdale θσηίαο. 4 Οη πξψηνη δειαδή ζπλεηαηξηζκνί εκθαλίζηεθαλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ εκθάληζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο θαη άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη καδί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζαλ κηα νηθνλνκηθή νξγάλσζε ησλ εξγαηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ζ επηηπρία ηνπ θαηαλαισηηθνχ απηνχ ζπλεηαηξηζκνχ νδήγεζε ζηελ εμάπισζε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Αγγιία θαη ζε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο(γαιιία, Γεξκαλία θαη Ηηαιία). 4 ΓΚΔΚΟΤ Γ., Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αγξνηνβηνκεραληθφο πλεηαηξηζκφο θαη πνιηηηθά παίγληα,ζει. 23 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 8

11 Πξσηεξγάηεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο ππήξμαλ νη νπηνπηζηέο ζνζηαιηζηέο Οπέλ θαη Φνπξηέ,ελψ κεγάιε ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ ζνζηαιηζηψλ εγεηψλ θαη ζεσξεηηθψλ φπσο ν Μπιάλ,Λαζάι, Λνπηζάηη θ.α. ήκεξα κεηά απφ 120 πεξίπνπ ρξφληα είλαη εληππσζηαθή ε αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο Rochdale γηα ηνπο θαηαλαισηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ην ζχζηεκα Raifeisen γηα ηνπο αγξνηηθνχο θαη ην ζχζηεκα Delitzsch γηα ηνπο βηνηερληθνχο πνπ θαζηέξσζαλ αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. ηην ΔλλΪδα ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα, ν πξψηνο ζπλεηαηξηζκφο έγηλε ζην ρσξηφ Ακπειάθηα ηεο Θεζζαιίαο θαη γλψξηζε κεγάιε αλάπηπμε σο ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα. Παξάιιεια ηδξχζεθαλ λαπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Ύδξα, ζηηο πέηζεο θαη ζηα Φαξά. Όκσο, νη ζπλεηαηξηζκνί κε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπο αλαπηχρζεθαλ νπζηαζηηθά κεηά ην Πξψηνη ζπλεηαηξηζκνί ππήξμαλ ν Μεηνρηθφο Γεσξγηθφο χιινγνο Αικπξνχ πνπ ηδξχζεθε ην 1900 απφ ην Ν. Μηρφπνπιν, ε Μεγαξηθή Δηαηξία Οίλσλ ηνπ 1909 θ. α. Μεγάιε δηάδνζε γλψξηζαλ νη γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί κεηά ην 1929 κε ηε δεκηνπξγία ηεο αγξνηηθήο Σξάπεδαο, πνπ αλέιαβε ηελ επνπηεία ηνπο. Σν 1935 ηδξχζεθε ε Παλειιήληα πλνκνζπνλδία ησλ Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (Π.Α..Δ.Γ.Δ..),θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη γεσξγηθέο ελψζεηο ηεο ρψξαο. Ζ πξψηε ζεζκνζέηεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ έγηλε κε ην Ν.602/1915 επί θπβεξλήζεσο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη κε εηζεγεηή ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο νηθνλνκίαο Αλδξέα Μηραιφπνπιν. Έθεξε ζηελ Διιάδα ην πξφηππν ηνπ Δπξσπατθνχ πλεηαηξηζκνχ πνπ είρε ήδε δνθηκαζηεί ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κε εθπιεθηηθέο επηδφζεηο. Ο λφκνο απηφο ίζρπζε ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 9

12 4έρξη ην 1979 νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν.921/79. Απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα ζεζπίζηεθαλ νη λφκνη: Α) Ν.1257/82 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ. Β) Ν.1541/85 κε ην νπνίν θαηαξγήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.921/79. Γ) Ν.2169/93 κε ην νπνίν θαηαξγήζεθε ν Ν. 1541/85. Γ) Ν. 2181/94 θαη 2538/97 νη νπνίνη ηξνπνπνίεζαλ θαη ζπκπιήξσζαλ ηνλ Ν.2169/93 θαη, Δ) Ν. 2810/2000 κε ηνλ νπνίν θαηαξγείηε θάζε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ, ή πνπ αλαθέξεηαη θαη δηέπεη ζέκαηα ξπζκηδφκελα εηδηθά απφ απηφλ. χκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πξνβιέπνληαη ηξεηο βαζκίδεο ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο : πξσηνβάζκηα (ζπλεηαηξηζκφο), δεπηεξνβάζκηα (ελψζεηο ζπλεηαηξηζκψλ), ηξηηνβάζκηα (παλειιήληεο ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο). ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο πεξηζζφηεξνη απφ 8000 ζπλεηαηξηζκνί, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γεσξγηθνί πνπ εθπξνζσπνχλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ. Ζ επξεία δηάδνζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαηέζηεζε αλαγθαία ηε ζπζηεκαηνπνίεζε αξρηθά ησλ θαλφλσλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ν ζπλεηαηξηζηηθφο ζεζκφο ην 1937, ζην ζπλέδξην ηεο Γηεζλνχο πλεηαηξηζηηθήο Έλσζεο (I.C.A.- International Cooperative Alliance), ζην Παξίζη. ηε ζπλέρεηα θαη θαζψο νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχζαλ λέεο αλάγθεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, νη ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο, αλαδηαηππψζεθαλ ην1966 ζην ζπλέδξην ηεο Βηέλλεο θαη ην 1995 ζην ζπλέδξην ηεο I.C.A ηνπ Μάληζεζηεξ. Με ηηο λεφηεξεο δηαηππψζεηο ν ππξήλαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαλφλσλ παξέκεηλε απηνχζηνο, ελψ έγηλαλ κφληκεο δηεπθξηλίζεηο. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 10

13 1.2 ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΟΤ ΜΑΝΣΔΣΔΡ ΚΑΗ Ο ΝΟΜΟ 2810/2000. ην ζπλέδξην ηνπ Μάληζεζηεξ κε ηελ επθαηξία ηεο αλαδηαηχπσζεο ησλ αξρψλ, δφζεθε γηα πξψηε θνξά έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ έρεη σο εμήο:<< πλεηαηξηζκφο είλαη κηα απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ πνπ ζπγθξνηείηε εζεινληηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αλαγθψλ θαη επηδηψμεσλ, δηα κέζνπ κηαο ζπληδηνθηήηεο θαη δεκνθξαηηθά δηνηθνχκελεο επηρείξεζεο>>. ην ίδην ζπλέδξην πξνζδηνξίζηεθαλ νη αμίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν ζπλεηαηξηζηηθφο ζεζκφο, σο εμήο : << Οη ζπλεηαηξηζκνί ζηεξίδνληαη ζηηο αμίεο ηεο απηνβνήζεηαο, ηεο απηεπζχλεο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο ηζνηηκίαο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε ησλ πξσηεξγαηψλ, ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηεξίδνληαη ζηηο εζηθέο αμίεο ηεο εληηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο θξνληίδαο γηα ηνπο άιινπο>>. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο, πνπ απνηεινχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ηηο νπνίεο νη ζπλεηαηξηζκνί ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηηο αμίεο ηνπο δηαηππψζεθαλ σο εμήο : 5 1 ε Αξρή: Δζεινληηθή θαη ειεχζεξε ζπκκεηνρή. 2 ε Αξρή: Γεκνθξαηηθή δηνίθεζε εθ κέξνπο ησλ κειψλ. 3 ε Αξρή: Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ. 4 ε Αξρή: Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία. 5 ε Αξρή: Δθπαίδεπζε, πξαθηηθή εμάζθεζε θαη πιεξνθφξεζε. 6 ε Αξρή: πλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. 7 ε Αξρή: Δλδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλφηεηα. 5 <<πλεηαηξηζηηθή Πνξεία>> ηεχρνο 60/2000, ζει.229 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 11

14 Ο ππφςε λφκνο γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο δελ επηδηψθεη λα απνηειέζεη έλαλ αθφκε λφκν πνπ λα δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, Φηινδνμεί λα απνηειέζεη ηνκή ζηα ζπλεηαηξηζηηθά πξάγκαηα ηεο Υψξαο θαη λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο γηα ηνλ ζπλεηαηξηζηηθφ ζεζκφ. Δγθαηαιείπνληαο ηελ παιηά ινγηθή ηεο ιεπηνκεξεηαθήο θαη δεζκεπηηθήο ξχζκηζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ζηελ νπζία πξνζζέηαλε δπζθνιίεο ζηε ζπλεηαηξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, εηζάγεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή, ψζηε νη ζπλεηαηξηζκνί λα εκθαλίδνληαη σο αληαγσληζηέο νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ επί <<ίζεο νξνί >> ζηελ αγνξά. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Νφκνπ ειήθζεζαλ ππφςε: 6 1. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ πληάγκαηνο πνπ νξίδεη φηη νη ζπλεηαηξηζκνί απηνδηνηθνχληαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία θαη επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, ππνρξεσκέλνπ λα κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. 2. Μία ζεηξά απφ εθζέζεηο, ζέζεηο, δειψζεηο, αξκνδίσλ νξγάλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ζ ζνβαξφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ ζεζκνχ, ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ηδίσο ηεο ππαίζξνπ, θαη νη πξνζδνθίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζεζκφ απηφ απφ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, δελ επέηξεςαλ λα ππεηζέιζνπλ ζε απηφ ην λφκν απηνζρεδηαζκνί θαη δηαηάμεηο ζθνπηκφηεηαο. Ζ επζχλε έλαληη ησλ αδπλάησλ ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο πνπ θαηά ηεθκήξην ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπλεηαηξηζηηθφ ζεζκφ, φθεηιε λα βξεη έθθξαζε ζε δηαηάμεηο θηιειεχζεξεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζεζκνχ. Οη άμνλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ παξφληα λφκν είλαη νη αθφινπζνη: Δίλαη λφκνο πιαίζην, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο ξπζκίζεηο θαη αθήλεη ζηα θαηαζηαηηθά ηηο επηκέξνπο ξπζκίζεηο, ψζηε απηέο 6 <<πλεηαηξηζηηθή Πνξεία>> ηεχρνο 60/2000, ζει.230 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 12

15 λα πξνζηδηάδνπλ θάζε θνξά ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ζηηο βιέςεηο θαη επηινγέο ησλ κειψλ ηνπο. Γίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπο. Οη ζπλεηαηξηζκνί δελ παχνπλ λα έρνπλ κηα ζνβαξή θνηλσληθή δηάζηαζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηηο αξρέο θαη ζηνπο θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ, αιιά δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο. Γηα ηε δηθαίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο δηάζηαζεο θαη γηα λα κπνξνχλ νη ζπλεηαηξηζκνί λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ κειψλ ηνπο, νθείινπλ λα έρνπλ επηρεηξεκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Πξνο ηνχηνηο ζεζπίδεηαη γηα πξψηε θνξά θαη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ηεο επζχλεο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Α..Ο. ζε εμεηδηθεπκέλνπο κάλαηδεξ. Παξέρεη ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ηε δπλαηφηεηα αληαγσληζκνχ ζε ηζφηηκε βάζε, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο λνκηζκαηηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ. Γεληθά ππάξρεη ε εληχπσζε φηη νη ζπλεηαηξηζκνί απνιακβάλνπλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε απφ ην θξάηνο. ε αληίζεζε κε ηελ εληχπσζε απηή, ην πξνυθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην εκπεξηέρεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο, ηνπο νπνίνπο ν λένο λφκνο επηδηψθεη λα άξεη. Γεκηνπξγεί ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα άληιεζε θεθαιαίσλ δεδνκέλνπ φηη νη κέρξη ηψξα ρεηξηζκνί νδεγνχζαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Απινπνηεί θαη θαζηζηά ιεηηνπξγηθέο ηηο δηαδηθαζίεο ζπγρσλεχζεσλ, φπνπ απηφ είλαη ρξήζηκν θαη επηζπκεηφ απφ ηα κέιε, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ θαη νξζνινγηθά νξγαλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληεο ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ζεκαληηθψλ θηλήηξσλ. Λακβάλεη ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ ζεζκνχ θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη, ζηηο νηθνλνκηθέο δνζνιεςίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ηα κέιε ηνπ, επηρεηξεκαηίεο θαη πειάηεο είλαη ηα ίδηα πξφζσπα. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 13

16 Δξκελεχεη κε επξχηεηα ην ζπληαγκαηηθά θαζηεξσκέλν δηθαίσκα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ λα απηνδηνηθνχληαη, παξέρνληαο ηελ επρέξεηα επηινγήο ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ ηνπο, θαζψο θαη ζεζπίδνληαο ην εληαίν ςεθνδέιηην εθινγήο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. Θεζκνζεηεί γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, δηαδηθαζίεο ειέγρνπ αλάινγεο κε εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εκπνξηθέο εηαηξίεο, θαηαξγψληαο ηα πεξηνξηζκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο επνπηηθά φξγαλα. Καζηζηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθέο, εθφζνλ απηή είλαη ε επηδίσμε ησλ ηδίσλ ησλ κειψλ. Σειηθά, ε βαζηθή θαηεχζπλζε ηνπ Νφκνπ είλαη λα δψζεη ζηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ έλα επέιηθην θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηινγέο ηνπο εξγαιείν, ην νπνίν λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ην δηθφ ηνπο ζπλεηαηξηζκφ, ηνλ νπνίν λα αληηιακβάλνληαη σο ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε, ηελ νπνία δηαρεηξίδνληαη απφ θνηλνχ θαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα λα απνιαχζνπλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηηπρή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο. ε πεξίπησζε άζηνρσλ επηινγψλ ή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ, ην βάξνο ηεο επζχλεο θαη ηα φπνηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα, ζα ην θέξνπλ επίζεο ηα κέιε I.S.O Ζ Δηαηξία πνπ εμεηάδνπκε είλαη ζπκκνξθσκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ I.S.O Οη βαζηθέο απαηηήζεηο 7 ηνπ I.S.O. ζπλνπηηθά είλαη: Τπεπζπλφηεηα Γηνίθεζεο. χζηεκα πνηφηεηαο. Αλαζθφπεζε πκβάζεσλ / Έιεγρνο πκβνιαίσλ. Έιεγρνο ρεδηαζκνχ. Έιεγρνο Δγγξάθσλ θαη Γεδνκέλσλ. Αγνξέο. Έιεγρνο ηνπ πξντφληνο πνπ πξνκεζεχεη ν πειάηεο. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 14

17 ήκαλζε θαη αληρλεπζηκφηεηα πξντφλησλ. Έιεγρνο παξαγσγήο. Έιεγρνο θαη δνθηκέο. Έιεγρνο εμνπιηζκνχ ειέγρσλ, κεηξήζεσλ, δνθηκψλ. Καηάζηαζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ. Έιεγρνο κε ζπκκνξθσκέλνπ πξντφληνο. Γηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηέο. Υεηξηζκφο, Απνζήθεπζε, πζθεπαζία, Γηαηήξεζε θαη Παξάδνζε. Έιεγρνο αξρείσλ πνηφηεηαο. Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο πνηφηεηαο. Δθπαίδεπζε. Δμππεξέηεζε. Σερληθέο ζηαηηζηηθήο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004. ΤΠΑΓΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΔΝΗΥΤΔΧΝ 1) Λήςε επηρνξήγεζεο: Αθνξά ζηελ θάιπςε απφ ην δεκφζην ηµήµαηνο ηεο επηιέμηκεο επέλδπζεο. 2) Λήςε επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ θάιπςε απφ ην Γεκφζην ηµήµαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ leasing πνπ αθνξά ηελ απφθηεζε µκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπνπ ε µκέγηζηε δηάξθεηα ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 5 έηε. 3) Φνξνινγηθή απαιιαγή: Αθνξά ηελ απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο µε δηαλεµφµελσλ θεξδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 7 ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSO :1996 Πξφηππα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο θ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο-μέξνο 1:Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα επηινγή θαη ρξήζε. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 15

18 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΗ ΔΠΗΛΔΞΗΜΟΗ ΦΟΡΔΗ. ε γεληθά πιαίζηα επηιέμηκνη ζεσξνχληαη νη πθηζηάκελεο ή λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ ή πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ππάγεηαη ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνµέα, θαζψο θαη ζηνλ ηνµέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα επελδπηηθά ζρέδηα ρσξίδνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, αλά επηιέμηκν ηνµέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, επηιέμηκεο ζα ζεσξεζνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδπηηθά ζρέδηα εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχλ βηβιία θαηεγνξηψλ αληίζηνηρσλ µε ηηο Β θ Γ θαηεγνξίεο ηνπ ηζρχνληνο Κ.Β.. ζηελ Διιάδα. ΚΔΝΣΡΟ ΤΠΟΓΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΧΝ (Κ.Τ.Δ.). Δπηρεηξήζεηο πνπ ελέρνπλ πινπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ή απφθηεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ µέζσ leasing γηα ηελ πξψηε 10εηία απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. Δπιδόηηζη κόζηοςρ δηµιοςπγούµενων θϋζεων επγαζέαρ: Αθνξά ηελ θάιπςε γηα µία δηεηία ηµήµαηνο ησλ κηζζνινγηθψλ εμφδσλ γηα ηηο δεµηνπξγνχµελεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ εληάζζνληαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην θαη αθνξνχλ ηελ πξψηε 2εηία απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. Παξαηήξεζε: Ζ ππνβνιή ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κπνξεί λα αθνξά ηα εμήο είδε εληζρχζεσλ : 1) Λήςε επηρνξήγεζεο ή/θαη ιήςε επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 2) Φνξνινγηθή απαιιαγή. 3) Δπηδφηεζε θφζηνπο δεµηνπξγνχµελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 4) πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ εηδψλ εληζρχζεσλ ππαγφκελα ζε εηδηθά θαζεζηψηα ελίζρπζεο. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 16

19 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Μεηαμχ ησλ επηιέμηκσλ θαη µε επηιέμηκσλ δαπαλψλ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ: Γαπάλεο, θαηαζθεπή, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην νηθφπεδν εγθαηάζηαζεο αλήθεη ζηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο. Γαπάλεο αγνξάο κεηαθνξηθψλ κέζσλ δηαθίλεζεο πιηθψλ θαη πξντφλησλ, ςπγείσλ. Γαπάλεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ, εμνπιηζκνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Γαπάλεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο. Γαπάλεο πξνκήζεηαο Ζ/Τ θαη πξνκήζεηαο, παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνχ, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 60% επί ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Απιέο δαπάλεο θαη δαπάλεο ακνηβέο ζπκβνχισλ ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 8% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΠΟΟΣΑ ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ. Ο ειάρηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ρσξίδεηαη αλά θαηεγνξία επηρείξεζεο σο εμήο: Μεγάιεο επηρεηξήζεηο: ,00 ΔΤΡΧ / Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: ,00 ΔΤΡΧ. / Μηθξέο επηρεηξήζεηο ,00 ΔΤΡΧ. / Πνιχ µκηθξέο επηρεηξήζεηο: ,00 ΔΤΡΧ. πλνιηθά, γηα ηελ ίδηα παξαγσγηθή κνλάδα ην αλψηαην πνζνζηφ εληζρχζεσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη αζξνηζηηθά ζε δηάξθεηα κηαο 5αεηίαο ηα ,00 ΔΤΡΧ. ε εηδηθή παξάγξαθν επηζπλάπηνληαη ηα θξηηήξηα νξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 17

20 Ζ ηδία ζπµµεηνρή (ηδία θεθάιαηα & ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο) ηνπ επελδπηή αλά ππαγφκελν είδνο ελίζρπζεο αλαιχεηαη σο εμήο: - Γηα επελδχζεηο επηρνξήγεζεο /επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ νξίδνληαη είηε σο θαηαβεβιεκέλν αξρηθφ θεθάιαην (γηα ηηο ππφ ίδξπζε) είηε σο αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (γηα ηηο πθηζηάκελεο), ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε ειάρηζην πνζνζηφ 25%. Σν ππνιεηπφκελν πνζνζηφ (πιελ ηδίαο ζπκκεηνρήο θ επηρνξήγεζεο ) θαιχπηεηαη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. - Γηα επελδχζεηο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή επηδφηεζεο θφζηνπο δεκηνπξγνπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ίδηα ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25% θαη ζα κπνξεί λα θαιπθζεί είηε κε ηα ίδηα θεθάιαηα είηε κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. ΓΗΑΗΡΔΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΗΥΤΔΧΝ Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ (πνζνζηφ επηρνξήγεζεο αλά θαηεγνξία επέλδπζεο θαη είδνο ελίζρπζεο), ε Διιεληθή Δπηθξάηεηα ρσξίδεηαη ζε 6 Γεσγξαθηθέο δψλεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζε εηδηθφ άξζξν ηνπ λφκνπ αλαιχνληαη νη γεσγξαθηθέο δψλεο θαζψο θαη ηα πνζνζηά ησλ εληζρχζεσλ αλά Γεσγξαθηθή Εψλε θαη αλά Καηεγνξία Δπέλδπζεο. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΠΔΝΓΤΖ Ζ πξνζεζκία νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο φπσο αλαθέξεηαη (ζηελ απφθαζε ππαγσγήο) κπνξεί λα παξαηεζεί έσο θαη 2 έηε, µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ αίηεκα ην αξγφηεξα 6 κήλεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο, ελψ παξάιιεια έρεη πινπνηεζεί ην 50% ηεο επέλδπζεο. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 18

21 ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΝΗΥΤΔΧΝ Δπισοπάγηζηρ: ε δχν ηζφπνζεο δφζεηο, µε ηελ πινπνίεζε ηνπ 50% θαη µε ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο αληίζηνηρα. Γχλαηαη λα ιεθζεί πξνθαηαβνιή κέγηζηνπ πνζνζηνχ 30% µε θαηαβνιή ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνζαπμεκέλεο θαηά 10% απφ ηξάπεδα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγεί λφµηµα ζηελ Διιάδα. Δπιδόηηζηρ σπημαηοδοηικάρ μέζθωζηρ: Με ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο θαηαβάιιεηαη ην 50%, ελψ ην ππνιεηπφκελν 50% θαηαβάιιεηαη µε ηελ πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο επέλδπζεο θαη έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. Δπιδόηηζηρ κόζηοςρ δηµιοςπγούµενων θϋζεων επγαζέαρ: Καηαβάιιεηαη αλά εμάκελν, φπνπ ε πξψηε αίηεζε θαηαβνιήο ππνβάιιεηαη εληφο 1 έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο επέλδπζεο. 8 8 Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο,(Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο-σδηκ- ηκήκα Λνγηζηηθήο),Μ.Νηθνιαίδεο,ζει ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 19

22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΝΧΖ ΜΑΣΗΥΧΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΣΖ Δ.Λ.Μ.Α.-ΠΡΟΨΟΝ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ. Ο θοπϋαρ Σν 1938 ηδξχζεθε ε Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ, ε νπνία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε θαη πξνψζεζε ηεο καζηίραο. ηφρνο ηεο είλαη λα αμηνπνηεί ην πξντφλ θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο παξαγσγνχο ψζηε λα εληζρχεηαη ε παξαγσγή θαη νη πσιήζεηο (ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ) ηεο καζηίραο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απ' απηήλ: ηζίρια, καζηηρέιαην, θ.α. Ζ ΔΜΥ έρεη ηε κνξθή πλεηαηξηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ 20 ρσξηά ηεο Νφηηαο Υίνπ, πνπ έρνπλ ην πξνλφκην ηεο απνθιεηζηηθήο παξαγσγήο καζηίραο. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηελ Υίν θαη αξηζκεί πεξίπνπ 5000 κέιε. χκθσλα κε ηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ησλ ρξήζεσλ 2003,2004,2005 ε Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ απνηειείηαη απφ 20 ζπλεηαηξηζκνχο νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο : ςνεηαιπιζμόρ ΔγγεγπαμμΫνα ςνεηαιπιζηικό Ανηιππόζωποι ΜΫλη ΚεθΪλαιο ζηην Γενικά ςνϋλεςζη. Αγ. Γεψξγηνο ,00 5 Αξκφιηα ,00 5 Βέζζα ,00 2 Βνπλφ ,00 5 Έμσ Γηδχκα ,00 1 Διάηα ,00 4 Θνινπνηάκη ,00 5 Καιακσηή ,00 5 Καιιηκαζηά ,00 5 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 20

23 Καηαξξάθηεο ,00 3 Κνηλή ,00 4 Ληζί ,00 1 Μέζα Γηδχκα ,00 4 Μεζηά ,00 1 Μπξκήγθη ,00 2 Νέλεηα ,00 5 Νενρψξη ,00 4 Οιχκπνη ,00 5 Παηξηθά ,00 4 Ππξγί ,00 8 ΤΝΟΛΟ ,00 78 Οη 78 αληηπξφζσπνη απαξηίδνπλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Μ.Υ. ηελ Έλσζε αλήθεη ην εξγνζηάζην καζηίραο ζην νπνίν γίλεηαη κηα δεχηεξε επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζία ηεο καζηίραο, θαζψο θαη ην εξγνζηάζην ηζίριαο, αζρνιείηαη φκσο θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (δηαρείξηζε ιηπαζκάησλ θαη δσνηξνθψλ).ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο δεκηνπξγίαο κνλνπσιίνπ θαη απηφ θάλεη πνιχ ζεκαληηθή ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο Δ.Μ.Υ. Οι δπαζηηπιόηηηερ Οη θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΜΥ αθνξνχλ : ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ ππνζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ αθνξά ζην καζηηρφδελδξν, ζηηο ηδηφηεηεο θαη ζηηο δξάζεηο ηεο καζηίραο ζηνλ θαζαξηζκφ θαη ζπζθεπαζία ηεο θπζηθήο καζηίραο ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πξντφλησλ καζηίραο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 21

24 Ζ εκπνξηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα είλαη θπξίσο εμαγσγηθή αθνχ ην 60% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ηεο καζηίραο Υίνπ πξνσζείηαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά κε θχξηνπο απνδέθηεο ηελ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αιιά θαη ηελ ρεκηθή βηνκεραλία. Πιζηοποιάζειρ και άμαηα Ζ Δ.Μ.Υ. έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά :00 γηα ηελ επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία θαη εκπνξία ηεο θπζηθήο καζηίραο θαη καζηηρειαίνπ θαζψο θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ηζίριαο. Αθφκε εθαξκφδεη ην ζχζηεκα ΖΑCCP ζηηο παξαγσγηθέο ηεο δηαδηθαζίεο. Ζ καζηίρα, ην καζηηρέιαην θαη ε ηζίρια ΔΛΜΑ είλαη πξντφληα Πξνζηαηεπκέλεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο(Π.Ο.Π.). Σα ζήκαηα πνπ ε ΔΜΥ δηαρεηξίδεηαη είλαη Μαζηίρα Υίνπ, ΔΛΜΑ θαη Mastihashop. Οι παπαγωγικϋρ ςποδομϋρ και εγκαηαζηϊζειρ Ζ ΔΜΥ δηαηεξεί ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο ζηεγαζκέλεο επηθάλεηαο 10,000 ηκ, πεξίπνπ, φπνπ θαη θηινμελείηαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 2 παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηζίριαο θαη επεμεξγαζίαο καζηίραο. Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο νξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζπληεξνχληαη, ζπκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ ππνδνκψλ, πιήζνο ηδηνθηεηψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ινηπψλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηεκάησλ ζηε λφηην Υίν. Σα πποϊόνηα Σα πξντφληα ηεο ΔΜΥ πνπ παξάγνληαη ζήκεξα ζηε Υίν είλαη: Ζ καζηίρα Υίνπ, ηξηψλ ηχπσλ αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θφθθνπ, ραξαθηεξηζκέλε σο πξντφλ Π.Ο.Π., ζε ζπζθεπαζίεο απφ 5γξ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 22

25 έσο 500γξ. Σν καζηηρέιαην Υίνπ, ραξαθηεξηζκέλν σο πξντφλ Π.Ο.Π., ζε ζπζθεπαζίεο απφ 5γξ έσο ΗΟΟΟ γξ. Σν δηάιπκα καζπρειαίνπ ζε ζπζθεπαζίεο απφ ΗΟΟ γξ ζε 5000γξ. Ζ ηζίρια ΔΛΜΑ, ραξαθηεξηζκέλε σο πξντφλ Π.Ο.Π., ζε ηξεηο παξαιιαγέο θαη ζε ζπζθεπαζία blister ησλ 10 θνπθέησλ Ζ θαξακέια mint ΔΛΜΑ, δχν γεχζεσλ, ζε ζπζθεπαζία ησλ 50 δηζθίσλ Σν καζηηρφλεξν απφ 250ML έσο 20lt. Ζ καζηίρα ζθφλε γηα καγεηξηθή ρξήζε, ζε ζπζθεπαζία ησλ 50γξ. Ζ καζηίρα ζθφλε γηα δηαηξνθηθή ρξήζε, ζε ζπζθεπαζία ησλ 50γξ. Αθφκε ζε ζπλεξγαζία, θαη κε φξνπο απνθιεηζηηθφηεηαο, κε θαηαμησκέλεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αιιά θαη ηεο βηνκεραλίαο θαξκαθεπηηθψλ-θαιιπληηθψλ, παξάγνληαη πξντφληα καζηίραο, φπσο θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, θαιιπληηθά, δαραξψδε, γιπθά θαη ηξφθηκα πνπ θέξνπλ ηα ζήκαηα ηεο ΔΜΥ ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Άλλερ επισειπημαηικϋρ δπαζηηπιόηηηερ Σν θαινθαίξη ην 2002 ε ΔΜΥ ίδξπζε ηελ ΜΔDITERRA ΑΔ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ κε ην εκπνξηθφ ζήκα mastihashop. Μέρξη ην Γεθέκβξε ηνπ 2005 ην δίθηπν αξηζκνχζε 9 θαηαζηήκαηα, ζηελ Υίν, ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά, ηελ Θεζζαινλίθε & Ππιαία, ηνλ Βφιν, ην Ζξάθιεην Κξήηεο, ηελ Λεπθάδα θαη ζην Γηεζλέο Αεξνδξφκην «Διεπζ. Βεληδέινο». Γηα ηελ εξρφκελε δηεηία έρεη πξνγξακκαηηζζεί ε ίδξπζε 4 θαηαζηεκάησλ ζην εμσηεξηθφ. ηα θαηαζηήκαηα παξνπζηάδνληαη δεθάδεο πξντφληα καζηίραο απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σξφθηκα, γιπθά, δαραξψδε, αξηνζθεπάζκαηα, πνηά, θαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά ζπλζέηνπλ ηελ πξφηαζε ησλ mastihashop. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 23

26 ΒαζικΪ οικονομικϊ μεγϋθη πλνπηηθά ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ΔΜΥ είλαη : Δξγαδφκελνη πλεηαηξηζηέο 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 Κχθινο Δξγαζηψλ(ρηι. ) 10,235 11,356 13,363 9,994 13,761 Ίδηα Κεθάιαηα (ρηι. ) 3,295 4,331 5,517 5,583 7,754 Πσιήζεηο Μαζηίραο(ηνλ.) Δμαγσγέο Μαζηίραο (ηνλ.) Παξαγσγή καζηίραο(ηνλ.) Πσιήζεηο Σζίριαο (ρ.ξ.β.) 17,958 19,187 26,703 26,194 27,581 Πένακαρ 1: Πηγά: mastic.gr/emx_index.asp Ζ απμνκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ εηήζηα παξαγσγή καζηίραο. ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 24

27 Δπενδύζειρ Με ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο θαη κεηά απφ πνιπεηή πξνζπάζεηα, νπζηαζηηθά νινθιεξψζεθε ε πξψηε θάζε αλαδηνξγάλσζεο ηεο Έλσζεο Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ πνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αλαλέσζε ησλ πξντφλησλ, έρνληαο νινθιεξψζεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ καζηίρα & ηζίθιαο. ήκεξα ε Γηνίθεζε ηεο Έλσζεο θιείλνληαο ζεηηθά κηα δεθαεηία, θαηά ηελ νπνία κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ κε επηηπρία, έρεη εγθξίλεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ελφο κέζν-καθξνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη αλαδηνξγάλσζεο, πξνυπνινγηζκνχ πνπ ε εθαξκνγή πνπ πξνζδνθάηε λα θέξεη ηνλ Οξγαληζκφ, ηαρχηαηα θαη κε αζθάιεηα, ζε αθφκα πςειφηεξα επίπεδα απνδφζεσλ θαη επηδφζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ ζπλεηαηξηζηψλ-παξαγσγψλ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απνηεινχλ ηα ηκήκαηα εθείλα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπ καζηηρψλ ηνπ λεζηνχ ζε βηνινγηθά θαιιηεξγνχκελνπ θαη ζηελ κεηεμέιημε ηεο Δ.Μ.Υ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο ζε πξάζηλνπο νξγαληζκνχο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο (εηαηξηθέο) δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ 25

28 2.1 ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ Ζ ΜΑΣΗΥΑ ΣΖ ΥΗΟΤ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζα πεξηγξάςνπκε κε ιίγα ιφγηα ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη ζπιινγήο ηεο καζηίραο. Ζ καζηίρα νπζηαζηηθά βγαίλεη απφ ηνλ θνξκφ ηνπ Μαζηηρνθφξνπ θίλνπ (Pistachios Lentiscus) ν νπνίνο θαιιηεξγείηαη κφλν ζην Νφηην κέξνο ηεο Υίνπ, αλ θαη θπηξψλεη ζε φιε ηε Υίν. Γηα λα παξαρζεί γίλνληαη ηνκέο ζηνλ θνξκφ ησλ δέληξσλ απφ ηηο νπνίεο βγαίλεη κηα ξεηηλψδεο νπζία ε νπνία φηαλ πήμεη δίλεη ην καζηίρη. Πξηλ αξρίζεη ε ζπιινγή καζηηρηνχ γίλνληαη νξηζκέλεο δηεξγαζίεο φπσο θαζαξηζκφο ησλ δέληξσλ, ζθνχπηζκα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο θαη αζπξνρσκάηηζε θαη ηέινο 8-10 θεληήκαηα. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο καδέκαηνο εθηείλεηαη απφ ηηο 15 Ηνπιίνπ σο ηηο 15 Οθησβξίνπ. Τπάξρεη θαη εηδηθή παξάγξαθνο ε νπνία απαγνξεχεη ην κάδεκα θαη ην θέληεκα ηνπ ζθίλνπ πξηλ ή κεηά ηηο αλαθεξζείζεο εκεξνκελίεο. Ύζηεξα απφ κεξηθά θεληήκαηα νη παξαγσγνί καδεχνπλ ηε καζηίρα πνπ έρεη ζηάμεη πάλσ ζην αζπξφρσκα, ηελ ηνπνζεηνχλ ζε εηδηθά παλέξηα θαη ηε κεηαθέξνπλ ζε δηθνχο ηνπο ρψξνπο θχιαμεο θαη χζηεξα ζηελ Δ.Μ.Υ. γηα πψιεζε. 10 Ζ Μαζηίρα είλαη ν ξεηηλψδεο ρπκφο πνπ βγαίλεη απφ ηνλ θνξκφ θαη ηα θιαδηά ηνπ καζηηρφδελδξνπ, ελφο αεηζαινχο ζάκλνπ, ηνπ ζθίλνπ. Ζ έθθξηζε απηή πξνθαιείηαη απφ ην ράξαγκα ηνπ ζθίλνπ «ην θέληεκα» κ έλα αηρκεξφ εξγαιείν, ην θεληεηήξη. Ζ Μαζηίρα εκθαλίδεηαη ζαλ δάθξπ ζηα ραξαγκέλα ζεκεία θαη ξέεη θαηά ζηαγφλεο ζηε γε. Ζ ξεηίλε ηνπ καζηηρφδελδξνπ επηθξάηεζε σο καζηίρε ζε φιν ζρεδφλ ηνλ θφζκν. Ζ πηζαλή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο είλαη απφ ην ξήκα καζηάδσ = καζψ, θαη απηφ απφ ην κάζηαμ -αθνο = ην ζηφκα.δπίζεο ε ιέμε κάζηαμ -αθνο έρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο καζεκέλεο ηξνθήο κε ηελ νπνία ηαπηίδεηαη πεξηζζφηεξν θαη ε καζηίρε). Άιιε εθδνρή ηεο πξνέιεπζεο είλαη αξραία ιέμε κάζηημ (καζηίγην) επεηδή παιηφηεξα νη άλζξσπνη αληί λα ραξάδνπλ ην δέλδξν ην καζηίγσλαλ. Οη ζθίλνη απνηεινχλ θχξην ζηνηρείν ηεο βιάζηεζεο ησλ παξακεζνγείσλ ρσξψλ, αιιά 10

29 κφλν ζηελ Υίν, δέληξν θαη θχζε ζε κία καγηθή ζπληαγή ραξίδνπλ ηελ επραξίζηεζε, ηελ αλαθνχθηζε θαη ηελ γηαηξεηά κέζα απφ ηα πνιχηηκα δάθξπα ηεο καζηίραο. Σν αμηνπξφζεθην είλαη, φηη ελψ ζθίλνη ππάξρνπλ ζε φιν ην λεζί ε παξαγσγή ηεο καζηίραο γίλεηαη κφλν ζην λφηην ηκήκα ηεο Υίνπ, ζηα Μαζηηρνρψξηα ή Μαζηηρφρσξα. Όρη άδηθα ινηπφλ ε Υίνο ηαπηίδεηαη κε ηελ Μαζηίρα Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΑΣΗΥΑ. ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ: Σνλ 6ν αηψλα ε Υίνο ήηαλ κία πφιε πνπ αξηζκνχζε θαηνίθνπο, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο αξραηφηεηαο. Ζ καζηίρα ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο γηα ηηο ηδηφηεηέο ηεο απφ ηφηε θαη απνηεινχζε επίζεο κηα πεγή πινχηνπ. Πνιινί αξραίνη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηελ Μαζηίρα γηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηεο ηδηφηεηεο φπσο ν Πιίληνο, ν Θεφθξαζηνο, ν Γηνζθνπξίδεο, ν Γαιελφο. Ζ αξραηφηεξε πιεξνθνξία γηα ηελ Μαζηίρα, έξρεηαη απφ ηνλ Ζξφδνην, θαηά ηνλ 5ν αηψλα π.υ. Οη θαξκαθεπηηθέο ηεο ηδηφηεηεο ήηαλ γλσζηέο θαη ζηνλ Ηππνθξάηε. Οη θπξίεο ηεο Ρψκεο ρξεζηκνπνηνχζαλ νδνληνγιπθίδεο απφ Μαζηηρφδελδξα ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο πνπ είραλ λα ιεπθαίλνπλ ηα δφληηα. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΟΥΖ: Γελ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο πεγέο γηα ηελ νξγάλσζε ηε ζπγθνκηδή θαη ην εκπφξην ηεο καζηίραο θαηά ηελ βπδαληηλή πεξίνδν. Πάλησο, φζν θαηξφ ην λεζί βξηζθφηαλ ππφ ηελ εμνπζία ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ην εκπφξην ηεο καζηίραο ήηαλ κνλνπψιην ηνπ Έιιελα απηνθξάηνξα. Ζ καζηίρα απέδηδε ζηα απηνθξαηνξηθά ηακεία ηνπ βπδαληηλνχ δηνηθεηή ηνπ λεζηνχ πεξίπνπ ρξπζά λνκίζκαηα. Ο ηειεπηαίνο βπδαληηλφο δηνηθεηήο ηνπ λεζηνχ, εληεηαικέλνο ηνπ απηνθξάηνξα, ήηαλ ν Λέσλ Καιφζεηνο (1329 κέρξη 1346). 11 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ. 27

30 Ζ νηθνλνκία ηεο Υίνπ ήηαλ αλζεξή ζηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ ράξε ζηε καζηίρα. Σν πξντφλ ήηαλ παζίγλσζην ζηα εκπνξηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιήο. Λίγα ρξφληα κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Φξάγθνπο ζηαπξνθφξνπο ηεο 4εο ζηαπξνθνξίαο (1204) ν Μηραήι Παιαηνιφγνο αλαγθάζηεθε λα εθρσξήζεη εκπνξηθά πξνλφκηα ζηνπο Γελνβέδνπο ζηε Υίν. Δηζη, ην βπδαληηλφ ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ηεο καζηίραο θιεξνλνκήζεθε αλαγθαζηηθά απφ ηνπο Γελνβέδνπο. 12 ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΓΔΝΟΒΔΕΧΝ: Όηαλ ε Υίνο πεξηήιζε ζηελ θπξηαξρία ησλ Γελνβέδσλ ( ) ε παξαγσγή ηεο καζηίραο έιαβε λέεο δηαζηάζεηο. Απηή ηελ επνρή (1349) ηδξχζεθε ε πεξίθεκε Μαφλα, έλα είδνο κεηνρηθήο λαπισηηθήο κνλνπσιηαθήο επηρείξεζεο, ε νπνία είρε ηελ επζχλε ηεο Μαζηίραο κε κφλε ππνρξέσζε λα δαπαλά γηα ηελ άκπλα ηνπ ηφπνπ. Οη δψδεθα γελνπάηεο νηθνγέλεηεο πνπ θπβέξλεζαλ ην λεζί, νη «Ηνπζηηληάλνη», παξάιιεια κε ηελ πξνψζεζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο καζηίραο, αλέπηπμαλ βηνηερλίεο κεηαμσηψλ, εηζήγαγαλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εζπεξηδνεηδψλ θαη γεληθά έρηηζαλ ηα ζεκέιηα ζχγρξνλεο νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ λεζηνχ. Οη Μανλέδνη νξγάλσζαλ ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην ηεο Μαζηίραο κε ζχζηεκα. ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ: Σα ρσξηά πνπ είραλ σο θχξηα εξγαζία ηελ θαιιηέξγεηα ηεο καζηίραο (Μαζηηρνρψξηα) ήηαλ απηνδηνηθνχκελα, ρσξίο λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμνπζία ηνπ λεζηνχ. Απιά ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ «αθίδ-εκηλί» (θνξνεηζπξάθηνξα ηεο καζηίραο), ν νπνίνο είρε σο ζπκβνχινπο ηνπο «αθίδ- βεθηιεξί». Απηνί εθιέγνληαλ απφ ηνπο δεκνγέξνληεο ησλ Μαζηηρνρψξησλ νη νπνίνη απνηεινχζαλ ηελ βνπιή πνπ ιεγφηαλ «Κνηλφ ησλ Μαζηηρνρψξησλ». Ο νπιηάλνο ζπληεξνχζε «ψκα Υσξηθψλ» γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δηαθίλεζεο 12 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ. 28

31 ηεο καζηίραο. Ζ ηνπξθηθή νλνκαζία ηεο Υίνπ ήηαλ αθίδ-αδαζί, απφ ην αθίδ = καζηίρα θαη Αδά = λήζνο. Ο «αθίδ-εκηλί» εξρφηαλ κηα θνξά ην ρξφλν ζην λεζί γηα λα εηζπξάμεη «ππέξ ηνπ δεκνζίνπ» ηνλ θφξν ηεο καζηίραο, έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ (θξαζάδηθα, πξνβαηάδηθα, ραζάπηθα ), πιελ ηνπ θεθαιηθνχ (ραξάηζη). Ζ πνζφηεηα ηεο καζηίραο πνπ έπξεπε λα παξαδνζεί σο θφξνο θπκαηλφηαλ αλάινγα κε ηελ παξαγσγή. χκθσλα κε θηξκάλη ηνπ νπιηάλνπ Οζκάλ Γ νη καζηηρνρσξίηεο: «απαιιαγκέλνη παληφο θφξνπ θαηαβάιινληαο 300 θηβψηηα καζηίραο, δει νθάδεο». Καηά ηελ επνρή ηεο ζπγθνκηδήο νη είζνδνη, «πχιεο», ησλ καζηηρνρσξίσλ έθιεηλαλ ηα βξάδηα, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο. Γηα λα εηζέιζεη θάπνηνο έπξεπε λα έρεη ηελ άδεηα ηνπ Αγά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σνπξθηθήο θαηνρήο νη ηηκσξίεο γηα ηνπο θιέθηεο ηεο καζηίραο παξέκεηλαλ επίζεο ηδηαίηεξα απζηεξέο. 13 ΝΔΟΣΔΡΖ ΔΛΛΑΓΑ: Απφ ην 1890 ε παξαγσγή απμάλεη ζπλερψο θαη ζηα ε παξαγσγή θζάλεη ηηο νθάδεο. Απφ ην 1910 κέρξη ην 1920 ε παξαγσγή ειαηηψλεηαη ιφγσ ηνπ βαιθαληθνχ θαη ηνπ πξψηνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ, νπφηε αλαγθάζηεθαλ πνιινί παξαγσγνί λα ζηξαθνχλ πξνο άιιεο θαιιηέξγεηεο, φπσο π.ρ. απηή ηνπ θαπλνχ. Απφ ηφηε παξαηεξήζεθε κηα κηθξή αχμεζε ζηελ παξαγσγή ρσξίο βέβαηα ηελ αληίζηνηρε δήηεζε. ηα 1929 ν λφκνο 4381 πεξηνξίδεη ηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, νπφηε ζηαζεξνπνηείηαη θαη ε παξαγσγή ζηηο νθάδεο. Σν 1938 ηδξχεηαη ε Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ, ε νπνία κέρξη θαη ζήκεξα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηεο καζηίραο. 13 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ. 29

32 2.3 ΣΟ ΜΑΣΗΥΟΓΔΝΓΡΟ. Ζ Μαζηίρα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε είλαη ν ξεηηλψδεο ρπκφο πνπ βγαίλεη απφ ηνλ θνξκφ θαη ηα θιαδηά ηνπ καζηηρφδελδξνπ. Σν καζηηρφδελδξν ή ζθίλνο, επηζηεκνληθά Pistacia lentiscus var Chia, πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Anacardiaceae, είλαη ζάκλνο αεηζαιήο, κε χςνο 2-3 κέηξα κεξηθέο θνξέο θηάλεη θαη ηα 5 κέηξα. Απνθηά ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ κεηά απφ ρξφληα. Ζ παξαγσγή ηεο καζηίραο δελ είλαη δπλαηή παξά κφλν έπεηηα απφ ηνλ 5ν ρξφλν κεηά ηε θχηεπζή ηνπ, ελψ ην κέγηζην ηεο απφδνζεο ( γξακκάξηα) εκθαλίδεηαη απφ ην 12ν 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σν δέλδξν δεη πάλσ απφ εθαηφ ρξφληα αιιά απφ ην εβδνκεθνζηφ έηνο αξρίδεη ε παξαθκή ηνπ. Τπάξρνπλ αλαθνξέο γηα καζηηρφδελδξα 200 εηψλ. Οη ζθίλνη, γεληθά, είλαη θπηά απηνθπή πνπ ζπλαληηνχληαη ζηα Καλάξηα λεζηά θαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. Σν καζηηρφδελδξν έρεη θχιια, ζχλζεηα, βαζηά πξάζηλα θαη βγαίλνπλ δεπγαξσηά. Δίλαη δπηθφ είδνο κε δίθιηλα άλζε, δειαδή εκθαλίδεη αξζεληθέο θαη ζειπθέο ηαμηαλζίεο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα. Σα άξξελα άηνκα είλαη εθείλα πνπ απνδίδνπλ πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε πνηφηεηα καζηίραο θαη απηά θπξίσο θαιιηεξγνχληαη. Γηα ην ιφγσ θαη νη παξαγσγνί ηα απνθαινχλ «θαξπφζθηλα». 14 Οη καζραιηαίεο ή επάξθεηεο ηαμηαλζίεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ ζηάρηα, αλαπηχζζνληαη ζηα κέζα Μαξηίνπ θαη ε άλζεζε νινθιεξψλεηαη ζηηο αξρέο Απξηιίνπ. Όια ηα φξγαλα ηνπ δέλδξνπ (βιαζηφο, θχιια, ξίδεο, άλζε θαξπνί) δηαηξέρνληαη απφ ξεηηλνθφξνπο αγσγνχο. 14 mastic.gr/anak1.asp Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ. 30

33 Δηθ. 1, ΣΟ ΜΑΣΗΥΟΓΔΝΓΡΟ. 2.4 Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ. Φςηεέερ Ζ ζέζε ησλ θπηεηψλ ησλ καζηηρφδελδξσλ εμαξηάηαη απφ ηνπηθνχο παξάγνληεο. πλήζσο ζπλαληψληαη ζε κηθξέο θαη επίπεδεο πεξηνρέο, ζε θνηιάδεο, θαηά κήθνο ησλ δξφκσλ ή θνληά ζηα ίδηα ηα ρσξηά. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα καζηηρφδελδξα είλαη ζηξέκκαηα πεξίπνπ 12% πεξίπνπ ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο). Τπνινγίδνληαη πεξίπνπ καζηηρφδελδξα ζε ζπγθαιιηέξγεηα κε άιια δέλδξα (ακπγδαιηέο, ειηέο) ή θαη απνθιεηζηηθά. Ζ καζηηρνθαιιηέξγεηα απαζρνιεί αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο. Ζ ειηθία ηεο θάζε θπηείαο, αλ θξίλνπκε απφ ην χςνο ησλ δέλδξσλ (πεξίπνπ 3κ), πνηθίιιεη. Σα ειηθησκέλα καζηηρφδελδξα θζάλνπλ ζπλήζσο ηα 4-5 κ. χςνο. Ο βιαζηφο δηαθιαδίδεηαη, κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θαιιηεξγεηή, ζε 2-4 πιάγηνπο νη νπνίνη δηαθιαδίδνληαη παξαπέξα θαη δεκηνπξγνχλ κηα ππθλή θφκε. Ζ πνξεία ηεο εμέιημεο ηεο θφκεο ηνπ δέλδξνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζφζνλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη άλεηε πξφζβαζε ζην θνξκφ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ «θεληήκαηνο» θαη ηεο ζπιινγήο ηεο καζηίραο. Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ. 31

34 ΔδαθοκλιμαηικΫρ ζςνθάκερ Σν καζηηρφδελδξν έρεη ειάρηζηεο εδαθηθέο απαηηήζεηο, Δπδνθηκεί ζε άγνλα, πεηξψδε θαη θησρά εδάθε. Σν έδαθνο ηνπ λεζηνχ ηεο Υίνπ έρεη πνιιά αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα, πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζθίλνπ. Σν θιίκα ηεο Υίνπ είλαη ηππηθφ κεζνγεηαθφ, εχθξαην, κε ζπλήζεηο βφξεηνπο θαη βνξεηνδπηηθνχο αλέκνπο θαη ζεξκνθξαζία πνπ δελ μεπεξλά 40 βαζκνχο Κειζίνπ ην θαινθαίξη θαη ηνπο 2-3 βαζκνχο Κειζίνπ ην ρεηκψλα. Σν δέληξν είλαη εππαζέο ζηελ παγσληά πνπ κπνξεί λα «ζθάζεη» ηηο θιέβεο ηνπ θνξκνχ ηνπ θαη κπνξεί λα ζηεξέςεη ηελ πνιχηηκε ξεηίλε απφ ηνλ εμσηεξηθφ θινηφ ηνπ. Ζ πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία έθθξηζεο ηεο καζηίραο. Πένακαρ 2. Θεξκνθξαζίεο ζηε Υίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Πηγά: mastic.gr/emx_index.asp Πολλαπλαζιαζμόρ Σν καζηηρφδελδξν πνιιαπιαζηάδεηε κε κνζρεχκαηα βιαζηψλ. Γηα ηηο θπηείεο επηιέγνληαη κφλν ηα αξζεληθά δέλδξα. Κφβνληαη κεγάια κνζρεχκαηα θαη θπηεχνληαη ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε κε θάπνηα ζρεηηθή θιίζε. Σα κνζρεχκαηα επηζεκαίλνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη θπηεχνληαη θαηά ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην. Σν βάζνο θπκαίλεηαη απφ 40 κέρξη 50 εθαηνζηά ελψ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δέλδξσλ πξνηηκάηαη γχξσ ζηα 3-4 κέηξα γηα λα δηεπθνιχλεηαη ην φξγσκα θαη ην ζθάςηκν. Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νξκφλεο ξηδνβνιίαο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ, ΔΗΡΖΝΖ ΜΑΛΟΤΠΖ. 32

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ;

Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Έτοσν θέση οι σσνεταιριστικές επιτειρήσεις στη νέα ΚΑΠ; Λάξηζα, 8 Μαξηίνπ 2013 Βαζίιεο Μπέιιεο Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλαπηπμηαθήο Καξδίηζαο (ΑΝ.ΚΑ ΑΔ) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δλεξγεηαθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα