ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σ. Αγγελόπουλος, 1 Β. Σαµαθρακής 1, Κ. Γαλανόπουλος, 2 Α. Παυλούδη 1 Περίληψη Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση της δραστηριότητας των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στον καθορισµό οµοειδών χωρικών ενοτήτων-συστάδων, βάσει οικονοµικών παραµέτρων. Η εργασία αυτή στηρίζεται σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 80 χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Εφαρµόζοντας την µεθοδολογία της ανάλυσης σε συστάδες (Cluster analysis), πραγµατοποιήθηκε κατάταξη των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων του δείγµατος, σε χωρικές ενότητες-συστάδες, µε βάση τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Στη συνέχεια µελετήθηκε το «προφίλ» των συστάδων ως προς την γεωγραφική περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών τους, την απασχόληση γεωτεχνικών, καθώς και τα συστήµατα εκτροφής. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και στην περιοχή Εύβοιας-Αττικής-Βοιωτίας. Κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι οικογενειακής µορφής, παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού ανά χοιροµητέρα, αλλά και τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου. Οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλία και είναι εταιρικής µορφής. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνουν καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα έναντι των άλλων συστάδων. Οι εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλία και Αιτωλοακαρνανία και είναι εταιρικής µορφής, ενώ παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος διατροφής και ζωικού κεφαλαίου. 1 Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης 2 Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 1

2 Λέξεις-κλειδιά: τυπολογία, χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, ανάλυση σε συστάδες, συστήµατα εκτροφής. Abstract The focus of the present paper is to conduct a typological analysis of pig farming activities in Greece and to define uniform spatial units-clusters, based on their economic and social characteristics. The paper is based on research carried out on a sample of 80 pig holdings situated in various regions of Greece. By using the Cluster analysis methodology, a classification of the pig holdings in the sample was made into spatial units-clusters, based on their financial results. Following this, the clusters profile was examined in relation to their geographical region, corporate form, the owners educational level, the employment of geotechnical staff, and the breeding systems used. The holdings in the first cluster operate in Thessaly and the region of Evia-Attica- Viotia and the greatest majority are privately enterprises. Most of the holdings in the second cluster operate in Thessaly and are corporate businesses. The holdings in the third cluster mainly operate in Thessaly and Etoloakarnania and are also corporate businesses. The pig holdings in the second cluster attain the best financial results as opposed to the other clusters. The pig holdings in the first cluster are characterized by the highest cost for use of facilities and machinery per sow, and the lowest cost for livestock. The pig holdings in the third cluster present the highest cost of animal feed and livestock. Key Words: typology, pig farming, pig holding, cluster analysis, breeding systems. Εισαγωγή Οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί αναφορικά µε τη χωροθέτηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων και αλληλοεξαρτήσεων που προσδιορίζουν την εγκατάσταση των διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών (Λαµπριανίδης, 1992, σελ. 58). Στη βάση αυτή, πραγµατοποιούνται µεταβολές στην κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, σύµφωνα µε τις νέες οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται καθώς και τα διάφορα εργαλεία 2

3 υλοποίησής τους (κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτικές χρηµατοδότησης, φορολογία κ.λπ.) (Αραµπατζής κ.ά., 2005, σελ. 4-5). Η ανάπτυξη τυπολογιών για τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδος έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ιδίως σε θέµατα φυτικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν καθορίστηκαν οµοιογενείς ζώνες γεωργικής ανάπτυξης, δηλαδή χωρικές ενότητεςσυστάδες µε κοινά ή οµοειδή χαρακτηριστικά, όπως τα εφαρµοζόµενα καλλιεργητικά συστήµατα, οι διαθέσιµοι συντελεστές παραγωγής, τα κοινά προβλήµατα ανάπτυξης κ.λπ. (Παναγιώτου, 1986, σελ , Καρανικόλας, 1999, σελ , Καρανικόλας και Μαρτίνος, 1999, σελ ). Αντίθετα, δεν υπάρχουν πολλές εργασίες σε θέµατα ζωικής παραγωγής. Με κριτήρια ανάλυσης την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών και την καλλιεργούµενη µε κτηνοτροφικά φυτά έκταση, οι Αραµπατζής κ.ά., 2005, σελ.4-11, καθόρισαν τέσσερις χωρικές ενότητες/οµάδες και ανέπτυξαν τυπολογία για τον προσδιορισµό της κτηνοτροφικής ανάπτυξης στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση της δραστηριότητας των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στον καθορισµό οµοειδών ενοτήτων-συστάδων, βάσει οικονοµικών παραµέτρων. Η τυπολογική αυτή ανάλυση θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρη, αφού οδηγεί σε ορθολογική κατανοµή και χρήση των διαθέσιµων συντελεστών παραγωγής, µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε περιοχής. Ακόµα, µε τον καθορισµό των συστάδων εντοπίζονται οι επιµέρους ανάγκες για χρηµατοδότηση ή ενίσχυσης της ανάπτυξης των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε βάση την οικονοµική τους συµπεριφορά. Σκοπός της εργασίας αυτής, µε την εφαρµογή της ανάλυσης σε συστάδες, είναι να εξεταστεί κατά πόσο οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις «οµοιάζουν» µεταξύ τους, βάσει οικονοµικών παραµέτρων, ώστε να αποτελούν µέλη οµοειδών ενοτήτωνσυστάδων. Έτσι λοιπόν, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις ταξινοµούνται µε βάση τη δυναµικότητά τους, το κόστος του ζωικού κεφαλαίου, το κόστος διατροφής, την αµοιβή του µονίµου κεφαλαίου και την ακαθάριστη πρόσοδο. Στη συνέχεια µελετάται το «προφίλ» των συστάδων αυτών µε βάση τα συστήµατα εκτροφής αλλά και µε βάση τη γεωγραφική περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο του ιδιοκτήτη και την απασχόληση γεωτεχνικών. Οι παράµετροι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού παίζουν 3

4 σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής, ενώ καθορίζουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Υλικά και µέθοδοι Η ανάλυση σε συστάδες είναι µια περιγραφική µέθοδος η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποστηρίζεται από κάποιο ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής (Σιάρδος, 1999 σελ. 163, Hair et al, 1995, p.123, Coakes and Steed, 1999, p.33). O σχηµατισµός των οµάδων-συστάδων στηρίζεται σε απλές υπολογιστικές ρουτίνες (Kinnear και Taylor, 1996, p.21), οι οποίες, αν και έχουν αξιοσηµείωτες µαθηµατικές ιδιότητες, ωστόσο δεν αποτελούν τίποτε άλλο από έξυπνους αλγόριθµους, το αποτέλεσµα των οποίων ερµηνεύεται κυρίως µε τη βοήθεια πρακτικών κανόνων. Η ανάλυση σε συστάδες εφαρµόζεται σε πολλά επιστηµονικά πεδία και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται τόσο στο υπολογιστικό µέρος της ανάλυσης όσο και στο ερµηνευτικό. Στο χώρο της διερεύνησης ενός δείγµατος η µεθοδολογία της ανάλυση σε συστάδες που χρησιµοποιείται πιο συχνά είναι η K-mean Cluster analysis (Churchill,1995). Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους πλέον δυναµικούς κλάδους της αγροτικής οικονοµίας. Αυτό διαφαίνεται τόσο από το επενδεδυµένο κεφάλαιο (πάνω από 293 εκατοµµύρια ευρώ), όσο και από τη συνολική παραγωγή χοιρινού κρέατος (πάνω από 100 χιλιάδες τόνους), (Υπουργείο Γεωργίας, 2001). Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν τα σηµαντικότερα χοιροτροφικά κέντρα της Ελλάδας. Πρόκειται για τις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, της Θεσσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Στις περιοχές αυτές έχουν καταµετρηθεί χοιροµητέρες (ποσοστό 58% του συνόλου των χοιροµητέρων της χώρας) (Υπουργείο Γεωργίας, /νση Ζωικής Παραγωγής, 2001). Η ποικιλία των συνθηκών εκτροφής στις περιοχές αυτές επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε όλη την επικράτεια, χωρίς σηµαντική απόκλιση από την πραγµατικότητα. Τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία της έρευνας αναφέρονται στο χρονικό διάστηµα και συγκεντρώθηκαν µε ειδικά διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια. Τα κοινωνικά στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν µε συµπληρωµατική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα

5 Η µέθοδος δειγµατοληψίας που ακολουθήθηκε, για τον καθορισµό του δείγµατος, ήταν η αναλογική στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά περιοχή και τάξη µεγέθους των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων (Apostolopoulos, 2001, p. 40). Συγκεκριµένα, οι εκµεταλλεύσεις των περιοχών ενδιαφέροντος (σύνολο 350 εκµεταλλεύσεις) χωρίστηκαν σε 3 οµάδες, βάσει του µεγέθους του αριθµού χοιροµητέρων: Μ 1 από 20 έως 199 χοιροµητέρες, Μ 2 από 200 έως 399 χοιροµητέρες και Μ 3 από 400 και άνω χοιροµητέρες. Το µέγεθος του δείγµατος περιλαµβάνει 80 χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, αποτελεί το 22,4% του συνόλου των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των περιοχών αυτών καθώς και το 9% του συνολικού αριθµού των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. Στο δείγµα περιλαµβάνονται 43 εκµεταλλεύσεις από τη Θεσσαλία, 5 εκµεταλλεύσεις από την Μακεδονία, 18 εκµεταλλεύσεις από την Αττική-Βοιωτία-Εύβοια και 14 εκµεταλλεύσεις από την Αιτωλοακαρνανία. Για την ταξινόµηση των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων σε οµοειδείς ενότητεςσυστάδες, χρησιµοποιούµε τις οικονοµικές παραµέτρους: α) χοιροµητέρες σε παραγωγή β) συνολικό κόστος διατροφής γ) αξία ζωικού κεφαλαίου δ) έδαφος και κτίρια-µηχανολογικός εξοπλισµός (ετήσιες δαπάνες) ε) ακαθάριστη πρόσοδος, όπως αυτές υπολογίζονται από τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας. Οι παράµετροι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής, του επιτυγχανόµενου κέρδους των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και της ανταγωνιστικότητά τους. Στη συνέχεια, µελετούµε τις συστάδες των εκµεταλλεύσεων ως προς τη γεωγραφική τους περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο του ιδιοκτήτη την απασχόληση γεωτεχνικών καθώς και τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων εκτροφής που διέπουν τις εκτροφές. Ως «συστήµατα εκτροφής» χαρακτηρίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο εκτρέφονται τα ζώα, το είδος του σιτηρεσίου που χρησιµοποιείται στη διατροφή τους, τη µέθοδο αναπαραγωγής τους, τον τρόπο προέλευσης του γενετικού υλικού, τις 5

6 συνθήκες σταυλισµού τους κ.λπ. (Whittemore, 1993, σελ ). Έτσι λοιπόν, για τη µελέτη των χαρακτηριστικών των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, επιλέχτηκαν τέσσερα βασικά κριτήρια κατάταξης και συσχέτισης, που αποτελούν και συστήµατα εκτροφής: α) το µέγεθος της εκτροφής (Μ), β) ο τρόπος διατροφής ( ), γ) η προέλευση του γενετικού υλικού (Γ), δ) η µέθοδος γονιµοποίησης (Σ). Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις χωρίστηκαν, ως προς το µέγεθος (Μ), σε τρεις κατηγορίες (Ντότας, 1991, σελ. 80): Μ 1, εκµεταλλεύσεις µικρής δυναµικότητας από 20 έως 199 χοιροµητέρες. Είναι εκµεταλλεύσεις οικογενειακής οργάνωσης που διαθέτουν τον βασικό εξοπλισµό για τη λειτουργία τους. Μ 2, εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας, από 200 έως 399 χοιροµητέρες. Είναι εκµεταλλεύσεις, που διαθέτουν ολοκληρωµένα συγκροτήµατα παρασκευής µιγµάτων διατροφής, µε διάφορα επίπεδα αυτοµατισµού. Εµφανίζουν υψηλό ρυθµό εκσυγχρονισµού και προσανατολισµό στις νέες τάσεις της χοιροτροφίας. Μ 3, εκµεταλλεύσεις µεγάλης δυναµικότητας, από 400 και άνω χοιροµητέρες. Είναι εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου, µε υψηλό ποσοστό καθετοποίησης. ιαθέτουν ολοκληρωµένα συστήµατα συλλογής-επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, εργαστήρια τεχνητής σπερµατέγχυσης, αλλαντοποιεία, τυποποιητήρια, σφαγεία. Ως προς τον τρόπο παρασκευής της τροφής ( ), οι εκµεταλλεύσεις του δείγµατος, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες (Ντότας, 1991, σελ. 84): 1, µε συµπληρωµατική χρήση προµιγµάτων βιταµινών- ιχνοστοιχείων, αποκλειστικά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και αναπαραγωγής των χοίρων, 2, µε συµπληρωµατική χρήση προµιγµάτων διατροφής, βιταµινών-ιχνοστοιχείωναµινοξέων αναλογίας 2,5-3% επί του τελικού φυράµατος (ισορροπιστές) αποκλειστικά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και αναπαραγωγής των χοίρων, 3, µε χρήση εξολοκλήρου έτοιµης τροφής- φυράµατος 4, µε χρήση µεικτών τρόπων διατροφής σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των χοίρων. Οι κατηγορίες 1, 2, 4, στηρίζονται αποκλειστικά σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ η κατηγορία 3 σε αποκλειστικά αγοραζόµενες ζωοτροφές. 6

7 Ως προς την προέλευση του γενετικού υλικού (Γ), δηµιουργούνται οι εξής κλάσεις µελέτης των εκµεταλλεύσεων (Κατσαούνης και Σπαής,1998, σελ ): Γ 1, όταν υπάρχει πυρήνας ζώων στην µονάδα, Γ 2, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από ζώα αναπαραγωγής πολλαπλασιαστικών εκτροφών (F 1 γενεάς ζώων), Γ 3, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από θηλυκά ζώα του παχυντηρίου, Γ 4, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από κάθε δυνατό συνδυασµό των Γ 1, Γ 2 και Γ 3. Ως προς τη µέθοδο γονιµοποίησης (Σ), δηµιουργούνται οι κλάσεις µελέτης (Κατσαούνης και Σπαής, 1998, σελ. 133): Σ 1, όταν χρησιµοποιείται η τεχνητή σπερµατέγχυση Σ 2, όταν χρησιµοποιείται η φυσική οχεία ως µέθοδος αναπαραγωγής. Αποτελέσµατα και συζήτηση Αρχικά πραγµατοποιήθηκε «Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων», ως προς τις παραπάνω παραµέτρους. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι θα πρέπει να αναζητήσουµε 2 ή 3 συστάδες εκµεταλλεύσεων. Στη συνέχεια εφαρµόστηκε η Ανάλυση σε οµάδες K-µέσων (k-mean Cluster Analysis), όπου εξετάστηκαν δύο λύσεις. Μία λύση µε δύο και µία λύση µε τρεις συστάδες εκµεταλλεύσεων. Η λύση που είχε την καλύτερη φυσική ερµηνεία ήταν αυτή µε τις τρεις συστάδες χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Και στις δύο παραπάνω προσεγγίσεις χρησιµοποιήθηκαν τα «Z-score» των µεταβλητών. Η ανάλυση µε την K-Mean Cluster Analysis έδειξε ότι υπάρχουν τρεις συστάδες εκµεταλλεύσεων, από όπου στην πρώτη οµάδα ανήκουν 49 χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις (61,25%), στη δεύτερη ανήκουν 8 εκµεταλλεύσεις (10%), ενώ στην τρίτη ανήκουν 23 εκµεταλλεύσεις (28,75%). Η ανάλυση των οµάδων του πρώτου επιπέδου, βάση των παραµέτρων που ήδη ορίστηκαν παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 7

8 Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συστάδων των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων υναµικότητα: χοιρ/ρες σε παραγωγή Αξία ζωικού κεφαλαίου (ευρώ/ χοιροµητέρα) Ακαθάριστη Πρόσοδος (σε ευρώ/ χοιροµητέρα) Κόστος διατροφής (σε ευρώ/ χοιροµητέρα) Έδαφος-κτίρια- µηχανήµατα (σε ευρώ/χοιροµ/ρα) 1 η συστάδα: Μέσος όρος 118,27 314, , ,08 3,29 Μέγεθος δείγµατος Τυπική απόκλιση 5,9 13,3 93,4 57,8 0,19 2 η συστάδα: Μέσος όρος 761,88 378, , ,21 1,57 Μέγεθος δείγµατος Τυπική απόκλιση 44,57 18,6 101,4 54,2 0,09 3 η συστάδα: Μέσος όρος 372,17 367, , ,48 2,50 Μέγεθος δείγµατος Τυπική απόκλιση 18,82 18,3 100,5 53,6 0,1 Στον πίνακα 1, βλέπουµε την «µεταβλητότητα» των παραπάνω παραµέτρων που ορίσθηκαν για τις οµάδες των εκµεταλλεύσεων της ανάλυσης σε συστάδες (F). Έτσι λοιπόν στον σχηµατισµό των συστάδων µεγαλύτερη επίδραση έχουν κατά σειρά προτεραιότητας: το κόστος της διατροφής, η ακαθάριστη πρόσοδος, ο αριθµός χοιροµητέρων που είναι σε παραγωγή, η αξία ζωικού κεφαλαίου, η αξία του εδάφουςκτιρίων και του µηχανολογικού εξοπλισµού. Επίσης παρουσιάζεται η εικόνα των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων µε βάση τις οικονοµικές παραµέτρους. Στην πρώτη συστάδα ανήκουν χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους οικογενειακής οργάνωσης. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας επιτυγχάνουν την µικρότερη ακαθάριστη πρόσοδο, το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου και το µεγαλύτερο κόστος διατροφής. Η δεύτερη συστάδα αποτελείται από εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου, µε υψηλό ποσοστό καθετοποίησης. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές έχουν το µικρότερο κόστος 8

9 διατροφής και κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, αλλά επιτυγχάνουν και την µεγαλύτερη ακαθάριστη πρόσοδο. Η τρίτη συστάδα αποτελείται από εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας µε υψηλούς ρυθµούς εκσυγχρονισµού και µε προσανατολισµό στις νέες τάσεις της χοιροτροφίας. Γενικά, οι εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας εµφανίζουν υψηλούς ρυθµούς εκσυγχρονισµού και απαιτούν µεγάλα κεφάλαια για την αναδιοργάνωσή τους (Αγγελόπουλος, 2004, σελ. 95). Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι, οι εκµεταλλεύσεις αυτές παρουσιάζουν υψηλό κόστος στη διατροφή και στο ζωικό κεφάλαιο. Ο πίνακας 2 δείχνει τη γεωγραφική κατάταξη των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Πίνακας 2. Περιγραφή της γεωγραφικής κατάταξης των συστάδων Γεωγραφική περιοχή Εύβοια- Σύνολο Μακεδονία Θεσσαλία Αττική- Βοιωτία Αιτ/νία 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 8,2 61,2 20,4 10,2 100 Τυπ. υπόλοιπο 0,9 1,7-0,6-2,2 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 62,5 37, Τυπ. υπόλοιπο -0,8 0,5 1,1-1,4 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 4,3 34,8 21,7 39,1 100 Τυπ. υπόλοιπο -0,4-2,2-0,1 3,2 Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων των εκµεταλλεύσεων και της γεωγραφικής περιοχής που ανήκουν (χ 2 =13,024, β.ε=6, p=0,042 και είναι p<0,05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι µέτρια, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V, (Cramer s V=0,285 και είναι 0,20<C.V<0,40). 9

10 Από τις εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας το 8,2% ανήκει στη Μακεδονία, το 61,2% ανήκει στην Θεσσαλία, το 20,4% ανήκει στην περιοχή Εύβοιας- Αττικής- Βοιωτίας και το 10,2% στην Αιτωλοακαρνανία. Από τις εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας το 62,5% ανήκει στη Θεσσαλία και το 37,5% στην Εύβοια- Αττική-Βοιωτία. Από τις εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας το 4,3% ανήκουν στη Μακεδονία, το 34,8% ανήκει στη Θεσσαλία, το 21,7% ανήκει στην Εύβοια-Αττική-Βοιωτία, ενώ το 39,1% ανήκει στην Αιτωλοακαρνανία. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η εταιρική µορφή των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των οµάδων των εκµεταλλεύσεων και της εταιρικής µορφής που έχουν οι εκµεταλλεύσεις, (χ 2 =68,895, β.ε=8, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V, (Cramer s V=0.656 και είναι 0.60<C.V<0.80). Πίνακας 3. Περιγραφή της εταιρικής µορφής των εκµεταλλεύσεων των συστάδων Εταιρική µορφή Σύνολο Ατοµική Ο.Ε. Ε.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 73,5 26, Τυπ. υπόλοιπο 6,4-0,9-1,3-4,3-4 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα ,5 37,5 100 Τυπ. υπόλοιπο -2, ,5 2,5 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 47,8 4,3 21,7 26,1 100 Τυπ. υπόλοιπο -5,1 2,2 1,6 1,6 2,7 Στην πρώτη συστάδα ανήκουν εκµεταλλεύσεις που σε ποσοστό 73,5% είναι ατοµικές επιχειρήσεις και κατά 26,5% επιχειρήσεις Ο.Ε. Οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης 10

11 συστάδας είναι κατά 62,5% Ε.Π.Ε και 37,5% Α.Ε. Οι εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας είναι κατά 47.8% Ο.Ε, 4.3% Ε.Ε, 21,7% Ε.Π.Ε και 26,1% Α.Ε. Στον πίνακα 4 εµφανίζεται το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων και του µορφωτικού επιπέδου των ιδιοκτητών τους (χ 2 =35,044, β.ε=8, p=0.00 και είναι p<0,05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V, (Cramer s V=0,468 και είναι 0,40<C.V<0,60). Όπως παρατηρούµε, στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Στις εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας οι ιδιοκτήτες τους έχουν κυρίως ανώτατες και ανώτερες σπουδές, ενώ στις εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Πίνακας 4. Μορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών των εκµεταλλεύσεων των συστάδων Μορφωτικό επίπεδο ιδιοκτήτη Σύνολο Μετ/κό Ανώτατη Ανώτερη Μέση Στοιχ/δης 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 10,2 2 40,8 46,9 100 Τυπ. υπόλοιπο -1, ,2 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 12, , Τυπ. υπόλοιπο 3 2,1 1,9-1,2-2 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 34,8 0 60,9 4,3 100 Τυπ. υπόλοιπο -0,6 1,9-0,9 1,8-3,2 Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται ο τρόπος διατροφής, για τις τρεις συστάδες χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι 11

12 υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων εκµεταλλεύσεων και του τρόπου διατροφής (χ 2 =22,971, β.ε=6, p=0.001 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι µέτρια, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0.379 και είναι 0.20<C.V<0.40). Όπως βλέπουµε στον πίνακα 5, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης και τρίτης συστάδας χρησιµοποιούν στη διατροφή τους προµίγµατα βιταµινών και ιχνοστοιχείων ή εφαρµόζουν µεικτούς τρόπους διατροφής, σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των χοίρων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η χρήση προµιγµάτων βιταµινών και ιχνοστοιχείων απαιτεί την ύπαρξη ολοκληρωµένων συγκροτηµάτων παρασκευής ζωοτροφών, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο στην ποιότητά τους. Η χρήση ισορροπιστών δεν απαιτεί ολοκληρωµένα συγκροτήµατα παρασκευής, αλλά έχει υψηλότερο κόστος. Η προµήθεια έτοιµης τροφής-φυράµατος δεν εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα στις χορηγούµενες ζωοτροφές (Ντότας, 1991, σελ.90). Πίνακας 5. Περιγραφή του τρόπου διατροφής των συστάδων 1.Βιταµίνες & ιχν/χεία Τρόπος διατροφής 2. Ισορ/στές 3. Έτοιµο φύραµα 4. Συν/σµός Σύνολο 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 18,4 36,7 12,2 32,7 100 Τυπ. υπόλοιπο -2 3,8 2-2,5 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα Τυπ. υπόλοιπο -0,1-1,6-0,8 1,9 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 43, ,5 100 Τυπ. υπόλοιπο 2,2-3,1-1,6 1,5 Στον πίνακα 6 έχουµε την προέλευση του γενετικού υλικού στις συστάδες των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και της προέλευσης του γενετικού υλικού (χ 2 =45,164, β.ε=10, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής 12

13 είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0.531 και είναι 0,40<C.V<0,60). Πίνακας 6. Περιγραφή της προέλευσης γενετικού υλικού των συστάδων Προέλευση γενετικού υλικού Από F1γενιές (1) συνδυασµός (1)&(2) συνδυασµός (1)&(3) Από πυρήνα ζώων (2) συνδυασµός (2)&(3) Από ζώα πάχυνσης (3) Σύνολο 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στο δείγµα 30,6 8,2 18,4 16,3 2 24,5 100 Τυπ. υπόλοιπο 3,4-5,1 1,5 0,4-2 2,1 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στο δείγµα 0 62,5 0 37, Τυπ. υπόλοιπο -1,4 2,2-1,2 1,9-0,8-1,4 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στο δείγµα 0 60,9 8,7 4,3 17,4 8,7 100 Τυπ. υπόλοιπο -2,7 4-0,8-1,7 2,6-1,3 Από τον πίνακα 6 συµπεραίνουµε ότι, στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας δεν υπάρχουν περιπτώσεις προέλευσης γενετικού υλικού από ζώα πάχυνσης. Αντίθετα, υπάρχει υψηλό ποσοστό προέλευσης από συνδυασµό ζώων πυρήνα αναπαραγωγής µε ζώα F 1 γενεάς, γεγονός που οδηγεί σε αναβάθµιση και αξιοποίηση του γενετικού υλικού στις εκµεταλλεύσεις αυτές. Στις εκµεταλλεύσεις της τρίτης οµάδας υπάρχει επίσης υψηλό ποσοστό προέλευσης του γενετικού υλικού από συνδυασµό ζώων πυρήνων αναπαραγωγής µε ζώα F 1 γενεάς, γεγονός που δείχνει το σαφή προσανατολισµό των εκµεταλλεύσεων αυτών προς τη αναβάθµιση του γενετικού υλικού (Αγγελόπουλος, 2004, σελ ). Στον πίνακα 7 φαίνεται η µέθοδος γονιµοποίησης στις συστάδες των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων εκµεταλλεύσεων και του τρόπου γονιµοποίησης που χρησιµοποιούν (χ 2 =44,914, β.ε=2, p=0 και είναι p<0.05). Η 13

14 ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0.749 και είναι 0.60<C.V<0.80). Πίνακας 7. Περιγραφή της µεθόδου γονιµοποίησης των συστάδων Μέθοδος γονιµοποίησης Σύνολο Τεχνητή Φυσική οχεία σπερµατέγχυση 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 8,2 91,8 100 Τυπ. υπόλοιπο -6,6 6,6 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα Τυπ. υπόλοιπο η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 73,9 26,1 100 Τυπ. υπόλοιπο 4,5-4,5 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 7, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης και τρίτης συστάδας χρησιµοποιούν κυρίως τεχνητή σπερµατέγχυση, µία µέθοδο γονιµοποίησης που οδηγεί στην καλύτερη αξιοποίηση του γενετικού τους υλικού (οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των χοιροµητέρων) (Whittemore, 1993, p. 63 και Αγγελόπουλος, 2004, σελ. 78). Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων που περιλαµβάνονται στις συστάδες. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και του µεγέθους τους. (χ 2 =74,917, β.ε=4, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0,684 και είναι 0.60<C.V<0.80). Η πρώτη συστάδα εκµεταλλεύσεων αποτελείται κατά 81,6% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 1 και 18,4% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 2. Η δεύτερη συστάδα αποτελείται αποκλειστικά από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 3. Η τρίτη συστάδα αποτελείται κατά 60,9% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 2 και 39,1% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 3. 14

15 Πίνακας 8. Περιγραφή του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων των συστάδων Μ 1 : χοιροµητέρες Μέγεθος εκµεταλλεύσεων Μ 2 : χοιροµητέρες Μ 3 :<=400 χοιροµητέρες Σύνολο 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 81,6 18, Τυπ. υπόλοιπο 7,1-2,6-5,8 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα Τυπ. υπόλοιπο -3-1,9 5,7 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 60,9 39,1 100 Τυπ. υπόλοιπο -5,7 4 2,5 Ο πίνακας 9 δείχνει τη κατανοµή της απασχόλησης των γεωτεχνικών στις συστάδες. Πίνακας 9. Περιγραφή της απασχόλησης γεωτεχνικών στις συστάδες Απασχόληση γεωτεχνικών Σύνολο Κανένας Κτηνίατρος Γεωπόνος Κτην/τρος & Γεωπόνος 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 89,8 4,1 4, Τυπ. υπόλοιπο 3,8-0, η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 16,7 16,7 66, Τυπ. υπόλοιπο 1,3 1,3 4,1-0,7 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 60,9 4,3 17,4 17,4 100 Τυπ. υπόλοιπο -2-0,2-0,8 2,6 15

16 Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και της απασχόλησης γεωτεχνικών (χ 2 =29,443, β.ε=6, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0,434 και είναι 0,40<C.V<0,60). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 9 στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης και τρίτης συστάδας η απασχόληση γεωτεχνικών είναι περιορισµένη γεωτεχνικό, ενώ αντίθετα στις εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας έχουµε αυξηµένη απασχόληση γεωτεχνικών. Συµπεράσµατα-Προτάσεις Η πρώτη συστάδα συγκροτείται από χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται κυρίως στη Θεσσαλία και στην περιοχή Εύβοιας-Αττικής-Βοιωτίας. Στη συστάδα αυτή ανήκουν χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις οικογενειακής κυρίως οργάνωσης, που στη πλειοψηφία τους δεν απασχολούν γεωτεχνικό, ενώ το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η διατροφή τους στηρίζεται κυρίως σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ χρησιµοποιούν τη φυσική οχεία ως µέθοδο γονιµοποίησης. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας φαίνεται να µην δίνουν ιδιαίτερη σηµασία σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα βλέπουµε ότι, οι εκµεταλλεύσεις αυτές επιτυγχάνουν την µικρότερη ακαθάριστη πρόσοδο, ενώ παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου και το µεγαλύτερο κόστος διατροφής. Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας προέρχονται κυρίως από τη Θεσσαλία και είναι εταιρικής µορφής. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, ενώ παρατηρείται αυξηµένη απασχόληση γεωτεχνικών. Η διατροφή τους στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ υπάρχει σαφής προσανατολισµός σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Η µέθοδος γονιµοποίησης που χρησιµοποιείται είναι κυρίως η τεχνητή σπερµατέγχυση. Με βάση τις οικονοµικές παραµέτρους βλέπουµε ότι, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας εµφανίζουν τα καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Είναι γεγονός ότι οι εκµεταλλεύσεις µεγάλης δυναµικότητας παρουσιάζουν υψηλότερη αποδοτικότητα στην παραγωγή 16

17 χοιρινού κρέατος ανά χοιροµητέρα, γιατί το µεγάλο µέγεθος της εκµετάλλευσης επιτυγχάνει «οικονοµίες κλίµακας», µε αποτέλεσµα την αύξηση της ακαθάριστης προσόδου µε το µέγεθος της εκτροφής. Ακόµα, οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας έχουν το µικρότερο κόστος διατροφής και το µικρότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας προέρχονται κυρίως από τις γεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας και Αιτωλοακαρνανίας. Στην τρίτη συστάδα ανήκουν εκµεταλλεύσεις εταιρικής µορφής που οι ιδιοκτήτες τους είναι απόφοιτοι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η απασχόληση γεωτεχνικών στις εκµεταλλεύσεις αυτές είναι περιορισµένη. Ως προς τη διατροφή τους, χρησιµοποιούν ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ υπάρχει σαφής προσανατολισµός σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος γονιµοποίησης είναι η τεχνητή σπερµατέγχυση. Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας παρουσιάζουν υψηλό κόστος διατροφής και ζωικού κεφαλαίου και έτσι απαιτούνται µεγάλα κεφάλαια για την αναδιοργάνωσή τους. Συµπερασµατικά, η τυπολογική ανάλυση έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού οδηγεί στον καθορισµό συστάδων εκµεταλλεύσεων µε οµοειδή οικονοµική συµπεριφορά και έτσι εντοπίζονται οι επιµέρους ανάγκες για χρηµατοδότηση και ενίσχυση της ανάπτυξης των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Έτσι µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις: Η µείωση του κόστους διατροφής στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης και τρίτης συστάδας έχει µεγάλη σηµασία, αφού οι ζωοτροφές αποτελούν το σπουδαιότερο συντελεστή στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής. Η επιλογή κατάλληλου και αποτελεσµατικού τρόπου παρασκευής της τροφής, η κατάρτιση ισορροπηµένου και οικονοµικού σιτηρεσίου, η γνώση της περιεκτικότητας των ζωοτροφών σε θρεπτικά συστατικά και η καταλληλότητά τους καθώς και οι καλές εγκαταστάσεις ανάµειξης, τροφοδοσίας και αποθήκευσης των ζωοτροφών θα οδηγήσουν στη µείωση της δαπάνης. Η απασχόληση εξειδικευµένων γεωτεχνικών στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις θα βοηθούσε στην επίτευξη των παραπάνω. 17

18 Για τη µείωση του κόστους χρήσης του ζωικού κεφαλαίου, κρίνεται αναγκαία η χρησιµοποίηση ενός ορθού σχήµατος ανανέωσης του υπάρχοντος γενετικού υλικού ή εµπορικής διασταύρωσής του µε κατάλληλες φυλές χοίρων. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση στη χώρα µας ενός προγράµµατος γενετικής βελτίωσης, σε σχέση µε τις τοπικές συνθήκες εκτροφής, θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας ελληνικής φυλής χοίρων που θα εξασφαλίζει κατάλληλα και οικονοµικά ζώα αναπαραγωγής. Τέλος, για τη µείωση του κόστους χρήσης του κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, προτείνεται η ορθολογιστική οργάνωσή τους καθώς και ο εκσυγχρονισµός των δοµών τους. Έτσι λοιπόν, κρίνεται απαραίτητη η χρηµατοδότηση της µετεγκατάστασης και του εκσυγχρονισµού των κτιρίων και µηχανηµάτων, µέσω επενδυτικών σχεδίων, του Γ και Κ.Π.Σ. Βιβλιογραφία Αγγελόπουλος, Σ., (2004). «Συστήµατα Εκτροφής και Παραγωγής της Ελληνικής Χοιροτροφίας και η σχέση τους µε την οικονοµικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα του κλάδου». ιδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ., Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών, Τµήµα Γεωπονίας. Apostolopoulos, C., Theodoropoulou, H., Petrakos, G., Theodoropoulos, G., (2001). Factors Affecting the Regional Pig Meat Productivity of Commercial Pig Units in Greece. Agricultural Economics Review, vol.2., No 1, pages: Αραµπατζής, Γ., Μπάτζιος, Χ., Σαµαθρακής, Β., Κουτρουµανίδης, Θ., (2005). «Τυπολογία της Κτηνοτροφικής ραστηριότητας του Νοµού Θεσσαλονίκης». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, σειρά VI, τόµος 16, τεύχος 2. Churchill, G.,(1995). Marketing Research Methodological Foundations, 6 th Edition the Dryden Press, Fort Worth, USA. Coakes, S., and Steed, L., (1999). SPSS Analysis without Anguish, Singapore: John Willey και Sons, Inc. Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. and Black, W., (1995). Multivariate Data Analysis With Readings, 4 th Edition, Prentice-Hall International, INC., USA. 18

19 Καρανικόλας, Π., (1999). «Οµοιογένεια και Ετερογένεια στον Αγροτικό Χώρο». Κριτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος της Υπαίθρου». Επιµέλεια Λ. Λουλούδης και Ν. Μπεόπουλος. Εκδόσεις Στοχαστής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, σελ Καρανικόλας, Π., και Μαρτίνος, Ν., (1999). «Χωρική ιαφοροποίηση της Ελληνικής Γεωργίας µε Ορίζοντα το 2010». Εκδόσεις Παπαζήση, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, σελ Κατσαούνης, Ν. και Σπαής, Α. (1998). «Χοιροτροφία». Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη. Kinnear, T. and Taylor, J., (1996). Marketing Research An Applied Approach 5 th Edition, McGraw-Hill, INC., USA. Λαµπριανίδης, Λ., (1992). «Στοιχεία Οικονοµικής Γεωγραφίας», Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. Ντότας,., (1991). «Συστήµατα διατροφής παχυνοµένων χοίρων και δυνατότητες Χρησιµοποίησης υποπροϊόντων στη χοιροτροφία». Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήµης, Ειδική Έκδοση Νο 8, σελ Παναγιώτου, Α., (1986). «Παραγωγικές δοµές και Συστήµατα Παραγωγής: Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση στη ηµιουργία Ενοτήτων Γεωργικής Ανάπτυξης». Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου της Α.Τ.Ε: Οικονοµία και Αγροτικός Τοµέας, Τοµ.Α : Σιάρδος, Γ., (1999). «Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης», Μέρος Α, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Whittemore, C., (1993). The science and practice of pig production, Longman Group, UK. Υπουργείο Γεωργίας (2001). Στοιχεία ιεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής. «Υφιστάµενη κατάσταση των χοιροτροφικών µονάδων της Ελλάδας». 19

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ

Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ εσµευόµαστε να σας παρέχουµε =>προϊόντα παγκοσµίου φήµης και υψηλής απόδοσης και =>υπηρεσίες υψηλού επιπέδου µε στόχο =>τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις µονάδες σας και =>τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1-

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές (προσαρμογή, στα δεδομένα του 2012, του Άρθρου (61), που δημοσιεύτηκε, με τον ίδιο τίτλο, στο Περιοδικό Γεωργία/Κτηνοτροφία, Τεύχος 1, 2008. Αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Τα μέτρα διασποράς χρησιμεύουν για τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα περιφερειακά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ματσιώρη Σ., Καραπαναγιωτίδης Θ.Ι., Νεοφύτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές σπουδές Νοέμβριος 1981- Φεβρουάριος 1987. Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κλάδος Ζωοτεχνίας.

Βασικές σπουδές Νοέμβριος 1981- Φεβρουάριος 1987. Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κλάδος Ζωοτεχνίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Δημήτριος Καντάς 4 Νοεμβρίου 1963, Λειβαδιά Βοιωτίας Έγγαμος, πατέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

H χωροταξική κατανομή της αιγοπροβατοτροφίας στην επαρχία Ελασσόνας Λάρισας και προοπτικές ανάπτυξής της

H χωροταξική κατανομή της αιγοπροβατοτροφίας στην επαρχία Ελασσόνας Λάρισας και προοπτικές ανάπτυξής της H χωροταξική κατανομή της αιγοπροβατοτροφίας στην επαρχία Ελασσόνας Λάρισας και προοπτικές ανάπτυξής της Χ. Μακρίδης 1, Γ. Ρήγας 2, Δ. Καντάς 3, Β. Ράπτης 1, Γ. Μπάσδρας 1 και Ν. Ρήγας 4 1 Εργαστήριο Κτηνοτροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα