ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σ. Αγγελόπουλος, 1 Β. Σαµαθρακής 1, Κ. Γαλανόπουλος, 2 Α. Παυλούδη 1 Περίληψη Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση της δραστηριότητας των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στον καθορισµό οµοειδών χωρικών ενοτήτων-συστάδων, βάσει οικονοµικών παραµέτρων. Η εργασία αυτή στηρίζεται σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 80 χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Εφαρµόζοντας την µεθοδολογία της ανάλυσης σε συστάδες (Cluster analysis), πραγµατοποιήθηκε κατάταξη των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων του δείγµατος, σε χωρικές ενότητες-συστάδες, µε βάση τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Στη συνέχεια µελετήθηκε το «προφίλ» των συστάδων ως προς την γεωγραφική περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών τους, την απασχόληση γεωτεχνικών, καθώς και τα συστήµατα εκτροφής. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και στην περιοχή Εύβοιας-Αττικής-Βοιωτίας. Κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι οικογενειακής µορφής, παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού ανά χοιροµητέρα, αλλά και τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου. Οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλία και είναι εταιρικής µορφής. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνουν καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα έναντι των άλλων συστάδων. Οι εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλία και Αιτωλοακαρνανία και είναι εταιρικής µορφής, ενώ παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος διατροφής και ζωικού κεφαλαίου. 1 Τµήµα ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, Α.Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης 2 Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 1

2 Λέξεις-κλειδιά: τυπολογία, χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, ανάλυση σε συστάδες, συστήµατα εκτροφής. Abstract The focus of the present paper is to conduct a typological analysis of pig farming activities in Greece and to define uniform spatial units-clusters, based on their economic and social characteristics. The paper is based on research carried out on a sample of 80 pig holdings situated in various regions of Greece. By using the Cluster analysis methodology, a classification of the pig holdings in the sample was made into spatial units-clusters, based on their financial results. Following this, the clusters profile was examined in relation to their geographical region, corporate form, the owners educational level, the employment of geotechnical staff, and the breeding systems used. The holdings in the first cluster operate in Thessaly and the region of Evia-Attica- Viotia and the greatest majority are privately enterprises. Most of the holdings in the second cluster operate in Thessaly and are corporate businesses. The holdings in the third cluster mainly operate in Thessaly and Etoloakarnania and are also corporate businesses. The pig holdings in the second cluster attain the best financial results as opposed to the other clusters. The pig holdings in the first cluster are characterized by the highest cost for use of facilities and machinery per sow, and the lowest cost for livestock. The pig holdings in the third cluster present the highest cost of animal feed and livestock. Key Words: typology, pig farming, pig holding, cluster analysis, breeding systems. Εισαγωγή Οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί αναφορικά µε τη χωροθέτηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων και αλληλοεξαρτήσεων που προσδιορίζουν την εγκατάσταση των διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών (Λαµπριανίδης, 1992, σελ. 58). Στη βάση αυτή, πραγµατοποιούνται µεταβολές στην κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, σύµφωνα µε τις νέες οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται καθώς και τα διάφορα εργαλεία 2

3 υλοποίησής τους (κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτικές χρηµατοδότησης, φορολογία κ.λπ.) (Αραµπατζής κ.ά., 2005, σελ. 4-5). Η ανάπτυξη τυπολογιών για τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδος έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ιδίως σε θέµατα φυτικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν καθορίστηκαν οµοιογενείς ζώνες γεωργικής ανάπτυξης, δηλαδή χωρικές ενότητεςσυστάδες µε κοινά ή οµοειδή χαρακτηριστικά, όπως τα εφαρµοζόµενα καλλιεργητικά συστήµατα, οι διαθέσιµοι συντελεστές παραγωγής, τα κοινά προβλήµατα ανάπτυξης κ.λπ. (Παναγιώτου, 1986, σελ , Καρανικόλας, 1999, σελ , Καρανικόλας και Μαρτίνος, 1999, σελ ). Αντίθετα, δεν υπάρχουν πολλές εργασίες σε θέµατα ζωικής παραγωγής. Με κριτήρια ανάλυσης την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών και την καλλιεργούµενη µε κτηνοτροφικά φυτά έκταση, οι Αραµπατζής κ.ά., 2005, σελ.4-11, καθόρισαν τέσσερις χωρικές ενότητες/οµάδες και ανέπτυξαν τυπολογία για τον προσδιορισµό της κτηνοτροφικής ανάπτυξης στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση της δραστηριότητας των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στον καθορισµό οµοειδών ενοτήτων-συστάδων, βάσει οικονοµικών παραµέτρων. Η τυπολογική αυτή ανάλυση θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρη, αφού οδηγεί σε ορθολογική κατανοµή και χρήση των διαθέσιµων συντελεστών παραγωγής, µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε περιοχής. Ακόµα, µε τον καθορισµό των συστάδων εντοπίζονται οι επιµέρους ανάγκες για χρηµατοδότηση ή ενίσχυσης της ανάπτυξης των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε βάση την οικονοµική τους συµπεριφορά. Σκοπός της εργασίας αυτής, µε την εφαρµογή της ανάλυσης σε συστάδες, είναι να εξεταστεί κατά πόσο οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις «οµοιάζουν» µεταξύ τους, βάσει οικονοµικών παραµέτρων, ώστε να αποτελούν µέλη οµοειδών ενοτήτωνσυστάδων. Έτσι λοιπόν, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις ταξινοµούνται µε βάση τη δυναµικότητά τους, το κόστος του ζωικού κεφαλαίου, το κόστος διατροφής, την αµοιβή του µονίµου κεφαλαίου και την ακαθάριστη πρόσοδο. Στη συνέχεια µελετάται το «προφίλ» των συστάδων αυτών µε βάση τα συστήµατα εκτροφής αλλά και µε βάση τη γεωγραφική περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο του ιδιοκτήτη και την απασχόληση γεωτεχνικών. Οι παράµετροι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού παίζουν 3

4 σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής, ενώ καθορίζουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Υλικά και µέθοδοι Η ανάλυση σε συστάδες είναι µια περιγραφική µέθοδος η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποστηρίζεται από κάποιο ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο της Επαγωγικής Στατιστικής (Σιάρδος, 1999 σελ. 163, Hair et al, 1995, p.123, Coakes and Steed, 1999, p.33). O σχηµατισµός των οµάδων-συστάδων στηρίζεται σε απλές υπολογιστικές ρουτίνες (Kinnear και Taylor, 1996, p.21), οι οποίες, αν και έχουν αξιοσηµείωτες µαθηµατικές ιδιότητες, ωστόσο δεν αποτελούν τίποτε άλλο από έξυπνους αλγόριθµους, το αποτέλεσµα των οποίων ερµηνεύεται κυρίως µε τη βοήθεια πρακτικών κανόνων. Η ανάλυση σε συστάδες εφαρµόζεται σε πολλά επιστηµονικά πεδία και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται τόσο στο υπολογιστικό µέρος της ανάλυσης όσο και στο ερµηνευτικό. Στο χώρο της διερεύνησης ενός δείγµατος η µεθοδολογία της ανάλυση σε συστάδες που χρησιµοποιείται πιο συχνά είναι η K-mean Cluster analysis (Churchill,1995). Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους πλέον δυναµικούς κλάδους της αγροτικής οικονοµίας. Αυτό διαφαίνεται τόσο από το επενδεδυµένο κεφάλαιο (πάνω από 293 εκατοµµύρια ευρώ), όσο και από τη συνολική παραγωγή χοιρινού κρέατος (πάνω από 100 χιλιάδες τόνους), (Υπουργείο Γεωργίας, 2001). Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν τα σηµαντικότερα χοιροτροφικά κέντρα της Ελλάδας. Πρόκειται για τις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, της Θεσσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Άρτας και της Πρέβεζας. Στις περιοχές αυτές έχουν καταµετρηθεί χοιροµητέρες (ποσοστό 58% του συνόλου των χοιροµητέρων της χώρας) (Υπουργείο Γεωργίας, /νση Ζωικής Παραγωγής, 2001). Η ποικιλία των συνθηκών εκτροφής στις περιοχές αυτές επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε όλη την επικράτεια, χωρίς σηµαντική απόκλιση από την πραγµατικότητα. Τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία της έρευνας αναφέρονται στο χρονικό διάστηµα και συγκεντρώθηκαν µε ειδικά διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια. Τα κοινωνικά στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν µε συµπληρωµατική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα

5 Η µέθοδος δειγµατοληψίας που ακολουθήθηκε, για τον καθορισµό του δείγµατος, ήταν η αναλογική στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά περιοχή και τάξη µεγέθους των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων (Apostolopoulos, 2001, p. 40). Συγκεκριµένα, οι εκµεταλλεύσεις των περιοχών ενδιαφέροντος (σύνολο 350 εκµεταλλεύσεις) χωρίστηκαν σε 3 οµάδες, βάσει του µεγέθους του αριθµού χοιροµητέρων: Μ 1 από 20 έως 199 χοιροµητέρες, Μ 2 από 200 έως 399 χοιροµητέρες και Μ 3 από 400 και άνω χοιροµητέρες. Το µέγεθος του δείγµατος περιλαµβάνει 80 χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, αποτελεί το 22,4% του συνόλου των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των περιοχών αυτών καθώς και το 9% του συνολικού αριθµού των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. Στο δείγµα περιλαµβάνονται 43 εκµεταλλεύσεις από τη Θεσσαλία, 5 εκµεταλλεύσεις από την Μακεδονία, 18 εκµεταλλεύσεις από την Αττική-Βοιωτία-Εύβοια και 14 εκµεταλλεύσεις από την Αιτωλοακαρνανία. Για την ταξινόµηση των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων σε οµοειδείς ενότητεςσυστάδες, χρησιµοποιούµε τις οικονοµικές παραµέτρους: α) χοιροµητέρες σε παραγωγή β) συνολικό κόστος διατροφής γ) αξία ζωικού κεφαλαίου δ) έδαφος και κτίρια-µηχανολογικός εξοπλισµός (ετήσιες δαπάνες) ε) ακαθάριστη πρόσοδος, όπως αυτές υπολογίζονται από τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας. Οι παράµετροι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής, του επιτυγχανόµενου κέρδους των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, καθώς και της ανταγωνιστικότητά τους. Στη συνέχεια, µελετούµε τις συστάδες των εκµεταλλεύσεων ως προς τη γεωγραφική τους περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο του ιδιοκτήτη την απασχόληση γεωτεχνικών καθώς και τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων εκτροφής που διέπουν τις εκτροφές. Ως «συστήµατα εκτροφής» χαρακτηρίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο εκτρέφονται τα ζώα, το είδος του σιτηρεσίου που χρησιµοποιείται στη διατροφή τους, τη µέθοδο αναπαραγωγής τους, τον τρόπο προέλευσης του γενετικού υλικού, τις 5

6 συνθήκες σταυλισµού τους κ.λπ. (Whittemore, 1993, σελ ). Έτσι λοιπόν, για τη µελέτη των χαρακτηριστικών των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, επιλέχτηκαν τέσσερα βασικά κριτήρια κατάταξης και συσχέτισης, που αποτελούν και συστήµατα εκτροφής: α) το µέγεθος της εκτροφής (Μ), β) ο τρόπος διατροφής ( ), γ) η προέλευση του γενετικού υλικού (Γ), δ) η µέθοδος γονιµοποίησης (Σ). Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις χωρίστηκαν, ως προς το µέγεθος (Μ), σε τρεις κατηγορίες (Ντότας, 1991, σελ. 80): Μ 1, εκµεταλλεύσεις µικρής δυναµικότητας από 20 έως 199 χοιροµητέρες. Είναι εκµεταλλεύσεις οικογενειακής οργάνωσης που διαθέτουν τον βασικό εξοπλισµό για τη λειτουργία τους. Μ 2, εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας, από 200 έως 399 χοιροµητέρες. Είναι εκµεταλλεύσεις, που διαθέτουν ολοκληρωµένα συγκροτήµατα παρασκευής µιγµάτων διατροφής, µε διάφορα επίπεδα αυτοµατισµού. Εµφανίζουν υψηλό ρυθµό εκσυγχρονισµού και προσανατολισµό στις νέες τάσεις της χοιροτροφίας. Μ 3, εκµεταλλεύσεις µεγάλης δυναµικότητας, από 400 και άνω χοιροµητέρες. Είναι εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου, µε υψηλό ποσοστό καθετοποίησης. ιαθέτουν ολοκληρωµένα συστήµατα συλλογής-επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, εργαστήρια τεχνητής σπερµατέγχυσης, αλλαντοποιεία, τυποποιητήρια, σφαγεία. Ως προς τον τρόπο παρασκευής της τροφής ( ), οι εκµεταλλεύσεις του δείγµατος, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες (Ντότας, 1991, σελ. 84): 1, µε συµπληρωµατική χρήση προµιγµάτων βιταµινών- ιχνοστοιχείων, αποκλειστικά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και αναπαραγωγής των χοίρων, 2, µε συµπληρωµατική χρήση προµιγµάτων διατροφής, βιταµινών-ιχνοστοιχείωναµινοξέων αναλογίας 2,5-3% επί του τελικού φυράµατος (ισορροπιστές) αποκλειστικά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και αναπαραγωγής των χοίρων, 3, µε χρήση εξολοκλήρου έτοιµης τροφής- φυράµατος 4, µε χρήση µεικτών τρόπων διατροφής σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των χοίρων. Οι κατηγορίες 1, 2, 4, στηρίζονται αποκλειστικά σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ η κατηγορία 3 σε αποκλειστικά αγοραζόµενες ζωοτροφές. 6

7 Ως προς την προέλευση του γενετικού υλικού (Γ), δηµιουργούνται οι εξής κλάσεις µελέτης των εκµεταλλεύσεων (Κατσαούνης και Σπαής,1998, σελ ): Γ 1, όταν υπάρχει πυρήνας ζώων στην µονάδα, Γ 2, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από ζώα αναπαραγωγής πολλαπλασιαστικών εκτροφών (F 1 γενεάς ζώων), Γ 3, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από θηλυκά ζώα του παχυντηρίου, Γ 4, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από κάθε δυνατό συνδυασµό των Γ 1, Γ 2 και Γ 3. Ως προς τη µέθοδο γονιµοποίησης (Σ), δηµιουργούνται οι κλάσεις µελέτης (Κατσαούνης και Σπαής, 1998, σελ. 133): Σ 1, όταν χρησιµοποιείται η τεχνητή σπερµατέγχυση Σ 2, όταν χρησιµοποιείται η φυσική οχεία ως µέθοδος αναπαραγωγής. Αποτελέσµατα και συζήτηση Αρχικά πραγµατοποιήθηκε «Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων», ως προς τις παραπάνω παραµέτρους. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι θα πρέπει να αναζητήσουµε 2 ή 3 συστάδες εκµεταλλεύσεων. Στη συνέχεια εφαρµόστηκε η Ανάλυση σε οµάδες K-µέσων (k-mean Cluster Analysis), όπου εξετάστηκαν δύο λύσεις. Μία λύση µε δύο και µία λύση µε τρεις συστάδες εκµεταλλεύσεων. Η λύση που είχε την καλύτερη φυσική ερµηνεία ήταν αυτή µε τις τρεις συστάδες χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Και στις δύο παραπάνω προσεγγίσεις χρησιµοποιήθηκαν τα «Z-score» των µεταβλητών. Η ανάλυση µε την K-Mean Cluster Analysis έδειξε ότι υπάρχουν τρεις συστάδες εκµεταλλεύσεων, από όπου στην πρώτη οµάδα ανήκουν 49 χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις (61,25%), στη δεύτερη ανήκουν 8 εκµεταλλεύσεις (10%), ενώ στην τρίτη ανήκουν 23 εκµεταλλεύσεις (28,75%). Η ανάλυση των οµάδων του πρώτου επιπέδου, βάση των παραµέτρων που ήδη ορίστηκαν παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 7

8 Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συστάδων των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων υναµικότητα: χοιρ/ρες σε παραγωγή Αξία ζωικού κεφαλαίου (ευρώ/ χοιροµητέρα) Ακαθάριστη Πρόσοδος (σε ευρώ/ χοιροµητέρα) Κόστος διατροφής (σε ευρώ/ χοιροµητέρα) Έδαφος-κτίρια- µηχανήµατα (σε ευρώ/χοιροµ/ρα) 1 η συστάδα: Μέσος όρος 118,27 314, , ,08 3,29 Μέγεθος δείγµατος Τυπική απόκλιση 5,9 13,3 93,4 57,8 0,19 2 η συστάδα: Μέσος όρος 761,88 378, , ,21 1,57 Μέγεθος δείγµατος Τυπική απόκλιση 44,57 18,6 101,4 54,2 0,09 3 η συστάδα: Μέσος όρος 372,17 367, , ,48 2,50 Μέγεθος δείγµατος Τυπική απόκλιση 18,82 18,3 100,5 53,6 0,1 Στον πίνακα 1, βλέπουµε την «µεταβλητότητα» των παραπάνω παραµέτρων που ορίσθηκαν για τις οµάδες των εκµεταλλεύσεων της ανάλυσης σε συστάδες (F). Έτσι λοιπόν στον σχηµατισµό των συστάδων µεγαλύτερη επίδραση έχουν κατά σειρά προτεραιότητας: το κόστος της διατροφής, η ακαθάριστη πρόσοδος, ο αριθµός χοιροµητέρων που είναι σε παραγωγή, η αξία ζωικού κεφαλαίου, η αξία του εδάφουςκτιρίων και του µηχανολογικού εξοπλισµού. Επίσης παρουσιάζεται η εικόνα των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων µε βάση τις οικονοµικές παραµέτρους. Στην πρώτη συστάδα ανήκουν χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους οικογενειακής οργάνωσης. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας επιτυγχάνουν την µικρότερη ακαθάριστη πρόσοδο, το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου και το µεγαλύτερο κόστος διατροφής. Η δεύτερη συστάδα αποτελείται από εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου, µε υψηλό ποσοστό καθετοποίησης. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές έχουν το µικρότερο κόστος 8

9 διατροφής και κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, αλλά επιτυγχάνουν και την µεγαλύτερη ακαθάριστη πρόσοδο. Η τρίτη συστάδα αποτελείται από εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας µε υψηλούς ρυθµούς εκσυγχρονισµού και µε προσανατολισµό στις νέες τάσεις της χοιροτροφίας. Γενικά, οι εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας εµφανίζουν υψηλούς ρυθµούς εκσυγχρονισµού και απαιτούν µεγάλα κεφάλαια για την αναδιοργάνωσή τους (Αγγελόπουλος, 2004, σελ. 95). Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι, οι εκµεταλλεύσεις αυτές παρουσιάζουν υψηλό κόστος στη διατροφή και στο ζωικό κεφάλαιο. Ο πίνακας 2 δείχνει τη γεωγραφική κατάταξη των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Πίνακας 2. Περιγραφή της γεωγραφικής κατάταξης των συστάδων Γεωγραφική περιοχή Εύβοια- Σύνολο Μακεδονία Θεσσαλία Αττική- Βοιωτία Αιτ/νία 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 8,2 61,2 20,4 10,2 100 Τυπ. υπόλοιπο 0,9 1,7-0,6-2,2 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 62,5 37, Τυπ. υπόλοιπο -0,8 0,5 1,1-1,4 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 4,3 34,8 21,7 39,1 100 Τυπ. υπόλοιπο -0,4-2,2-0,1 3,2 Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων των εκµεταλλεύσεων και της γεωγραφικής περιοχής που ανήκουν (χ 2 =13,024, β.ε=6, p=0,042 και είναι p<0,05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι µέτρια, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V, (Cramer s V=0,285 και είναι 0,20<C.V<0,40). 9

10 Από τις εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας το 8,2% ανήκει στη Μακεδονία, το 61,2% ανήκει στην Θεσσαλία, το 20,4% ανήκει στην περιοχή Εύβοιας- Αττικής- Βοιωτίας και το 10,2% στην Αιτωλοακαρνανία. Από τις εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας το 62,5% ανήκει στη Θεσσαλία και το 37,5% στην Εύβοια- Αττική-Βοιωτία. Από τις εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας το 4,3% ανήκουν στη Μακεδονία, το 34,8% ανήκει στη Θεσσαλία, το 21,7% ανήκει στην Εύβοια-Αττική-Βοιωτία, ενώ το 39,1% ανήκει στην Αιτωλοακαρνανία. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η εταιρική µορφή των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των οµάδων των εκµεταλλεύσεων και της εταιρικής µορφής που έχουν οι εκµεταλλεύσεις, (χ 2 =68,895, β.ε=8, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V, (Cramer s V=0.656 και είναι 0.60<C.V<0.80). Πίνακας 3. Περιγραφή της εταιρικής µορφής των εκµεταλλεύσεων των συστάδων Εταιρική µορφή Σύνολο Ατοµική Ο.Ε. Ε.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 73,5 26, Τυπ. υπόλοιπο 6,4-0,9-1,3-4,3-4 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα ,5 37,5 100 Τυπ. υπόλοιπο -2, ,5 2,5 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 47,8 4,3 21,7 26,1 100 Τυπ. υπόλοιπο -5,1 2,2 1,6 1,6 2,7 Στην πρώτη συστάδα ανήκουν εκµεταλλεύσεις που σε ποσοστό 73,5% είναι ατοµικές επιχειρήσεις και κατά 26,5% επιχειρήσεις Ο.Ε. Οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης 10

11 συστάδας είναι κατά 62,5% Ε.Π.Ε και 37,5% Α.Ε. Οι εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας είναι κατά 47.8% Ο.Ε, 4.3% Ε.Ε, 21,7% Ε.Π.Ε και 26,1% Α.Ε. Στον πίνακα 4 εµφανίζεται το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων και του µορφωτικού επιπέδου των ιδιοκτητών τους (χ 2 =35,044, β.ε=8, p=0.00 και είναι p<0,05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V, (Cramer s V=0,468 και είναι 0,40<C.V<0,60). Όπως παρατηρούµε, στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Στις εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας οι ιδιοκτήτες τους έχουν κυρίως ανώτατες και ανώτερες σπουδές, ενώ στις εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Πίνακας 4. Μορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών των εκµεταλλεύσεων των συστάδων Μορφωτικό επίπεδο ιδιοκτήτη Σύνολο Μετ/κό Ανώτατη Ανώτερη Μέση Στοιχ/δης 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 10,2 2 40,8 46,9 100 Τυπ. υπόλοιπο -1, ,2 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 12, , Τυπ. υπόλοιπο 3 2,1 1,9-1,2-2 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 34,8 0 60,9 4,3 100 Τυπ. υπόλοιπο -0,6 1,9-0,9 1,8-3,2 Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται ο τρόπος διατροφής, για τις τρεις συστάδες χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι 11

12 υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων εκµεταλλεύσεων και του τρόπου διατροφής (χ 2 =22,971, β.ε=6, p=0.001 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι µέτρια, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0.379 και είναι 0.20<C.V<0.40). Όπως βλέπουµε στον πίνακα 5, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης και τρίτης συστάδας χρησιµοποιούν στη διατροφή τους προµίγµατα βιταµινών και ιχνοστοιχείων ή εφαρµόζουν µεικτούς τρόπους διατροφής, σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των χοίρων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η χρήση προµιγµάτων βιταµινών και ιχνοστοιχείων απαιτεί την ύπαρξη ολοκληρωµένων συγκροτηµάτων παρασκευής ζωοτροφών, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο στην ποιότητά τους. Η χρήση ισορροπιστών δεν απαιτεί ολοκληρωµένα συγκροτήµατα παρασκευής, αλλά έχει υψηλότερο κόστος. Η προµήθεια έτοιµης τροφής-φυράµατος δεν εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα στις χορηγούµενες ζωοτροφές (Ντότας, 1991, σελ.90). Πίνακας 5. Περιγραφή του τρόπου διατροφής των συστάδων 1.Βιταµίνες & ιχν/χεία Τρόπος διατροφής 2. Ισορ/στές 3. Έτοιµο φύραµα 4. Συν/σµός Σύνολο 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 18,4 36,7 12,2 32,7 100 Τυπ. υπόλοιπο -2 3,8 2-2,5 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα Τυπ. υπόλοιπο -0,1-1,6-0,8 1,9 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 43, ,5 100 Τυπ. υπόλοιπο 2,2-3,1-1,6 1,5 Στον πίνακα 6 έχουµε την προέλευση του γενετικού υλικού στις συστάδες των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και της προέλευσης του γενετικού υλικού (χ 2 =45,164, β.ε=10, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής 12

13 είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0.531 και είναι 0,40<C.V<0,60). Πίνακας 6. Περιγραφή της προέλευσης γενετικού υλικού των συστάδων Προέλευση γενετικού υλικού Από F1γενιές (1) συνδυασµός (1)&(2) συνδυασµός (1)&(3) Από πυρήνα ζώων (2) συνδυασµός (2)&(3) Από ζώα πάχυνσης (3) Σύνολο 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στο δείγµα 30,6 8,2 18,4 16,3 2 24,5 100 Τυπ. υπόλοιπο 3,4-5,1 1,5 0,4-2 2,1 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στο δείγµα 0 62,5 0 37, Τυπ. υπόλοιπο -1,4 2,2-1,2 1,9-0,8-1,4 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στο δείγµα 0 60,9 8,7 4,3 17,4 8,7 100 Τυπ. υπόλοιπο -2,7 4-0,8-1,7 2,6-1,3 Από τον πίνακα 6 συµπεραίνουµε ότι, στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας δεν υπάρχουν περιπτώσεις προέλευσης γενετικού υλικού από ζώα πάχυνσης. Αντίθετα, υπάρχει υψηλό ποσοστό προέλευσης από συνδυασµό ζώων πυρήνα αναπαραγωγής µε ζώα F 1 γενεάς, γεγονός που οδηγεί σε αναβάθµιση και αξιοποίηση του γενετικού υλικού στις εκµεταλλεύσεις αυτές. Στις εκµεταλλεύσεις της τρίτης οµάδας υπάρχει επίσης υψηλό ποσοστό προέλευσης του γενετικού υλικού από συνδυασµό ζώων πυρήνων αναπαραγωγής µε ζώα F 1 γενεάς, γεγονός που δείχνει το σαφή προσανατολισµό των εκµεταλλεύσεων αυτών προς τη αναβάθµιση του γενετικού υλικού (Αγγελόπουλος, 2004, σελ ). Στον πίνακα 7 φαίνεται η µέθοδος γονιµοποίησης στις συστάδες των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων εκµεταλλεύσεων και του τρόπου γονιµοποίησης που χρησιµοποιούν (χ 2 =44,914, β.ε=2, p=0 και είναι p<0.05). Η 13

14 ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0.749 και είναι 0.60<C.V<0.80). Πίνακας 7. Περιγραφή της µεθόδου γονιµοποίησης των συστάδων Μέθοδος γονιµοποίησης Σύνολο Τεχνητή Φυσική οχεία σπερµατέγχυση 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 8,2 91,8 100 Τυπ. υπόλοιπο -6,6 6,6 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα Τυπ. υπόλοιπο η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 73,9 26,1 100 Τυπ. υπόλοιπο 4,5-4,5 Όπως φαίνεται από τον πίνακα 7, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης και τρίτης συστάδας χρησιµοποιούν κυρίως τεχνητή σπερµατέγχυση, µία µέθοδο γονιµοποίησης που οδηγεί στην καλύτερη αξιοποίηση του γενετικού τους υλικού (οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των χοιροµητέρων) (Whittemore, 1993, p. 63 και Αγγελόπουλος, 2004, σελ. 78). Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων που περιλαµβάνονται στις συστάδες. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και του µεγέθους τους. (χ 2 =74,917, β.ε=4, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0,684 και είναι 0.60<C.V<0.80). Η πρώτη συστάδα εκµεταλλεύσεων αποτελείται κατά 81,6% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 1 και 18,4% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 2. Η δεύτερη συστάδα αποτελείται αποκλειστικά από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 3. Η τρίτη συστάδα αποτελείται κατά 60,9% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 2 και 39,1% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ 3. 14

15 Πίνακας 8. Περιγραφή του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων των συστάδων Μ 1 : χοιροµητέρες Μέγεθος εκµεταλλεύσεων Μ 2 : χοιροµητέρες Μ 3 :<=400 χοιροµητέρες Σύνολο 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 81,6 18, Τυπ. υπόλοιπο 7,1-2,6-5,8 2 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα Τυπ. υπόλοιπο -3-1,9 5,7 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 0 60,9 39,1 100 Τυπ. υπόλοιπο -5,7 4 2,5 Ο πίνακας 9 δείχνει τη κατανοµή της απασχόλησης των γεωτεχνικών στις συστάδες. Πίνακας 9. Περιγραφή της απασχόλησης γεωτεχνικών στις συστάδες Απασχόληση γεωτεχνικών Σύνολο Κανένας Κτηνίατρος Γεωπόνος Κτην/τρος & Γεωπόνος 1 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 89,8 4,1 4, Τυπ. υπόλοιπο 3,8-0, η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 16,7 16,7 66, Τυπ. υπόλοιπο 1,3 1,3 4,1-0,7 3 η συστάδα: Απόλυτη συχνότητα % συµµετοχή στη συστάδα 60,9 4,3 17,4 17,4 100 Τυπ. υπόλοιπο -2-0,2-0,8 2,6 15

16 Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ 2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και της απασχόλησης γεωτεχνικών (χ 2 =29,443, β.ε=6, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer s V (Cramer s V=0,434 και είναι 0,40<C.V<0,60). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 9 στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης και τρίτης συστάδας η απασχόληση γεωτεχνικών είναι περιορισµένη γεωτεχνικό, ενώ αντίθετα στις εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας έχουµε αυξηµένη απασχόληση γεωτεχνικών. Συµπεράσµατα-Προτάσεις Η πρώτη συστάδα συγκροτείται από χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται κυρίως στη Θεσσαλία και στην περιοχή Εύβοιας-Αττικής-Βοιωτίας. Στη συστάδα αυτή ανήκουν χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις οικογενειακής κυρίως οργάνωσης, που στη πλειοψηφία τους δεν απασχολούν γεωτεχνικό, ενώ το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η διατροφή τους στηρίζεται κυρίως σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ χρησιµοποιούν τη φυσική οχεία ως µέθοδο γονιµοποίησης. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας φαίνεται να µην δίνουν ιδιαίτερη σηµασία σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα βλέπουµε ότι, οι εκµεταλλεύσεις αυτές επιτυγχάνουν την µικρότερη ακαθάριστη πρόσοδο, ενώ παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου και το µεγαλύτερο κόστος διατροφής. Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας προέρχονται κυρίως από τη Θεσσαλία και είναι εταιρικής µορφής. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο, ενώ παρατηρείται αυξηµένη απασχόληση γεωτεχνικών. Η διατροφή τους στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ υπάρχει σαφής προσανατολισµός σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Η µέθοδος γονιµοποίησης που χρησιµοποιείται είναι κυρίως η τεχνητή σπερµατέγχυση. Με βάση τις οικονοµικές παραµέτρους βλέπουµε ότι, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας εµφανίζουν τα καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Είναι γεγονός ότι οι εκµεταλλεύσεις µεγάλης δυναµικότητας παρουσιάζουν υψηλότερη αποδοτικότητα στην παραγωγή 16

17 χοιρινού κρέατος ανά χοιροµητέρα, γιατί το µεγάλο µέγεθος της εκµετάλλευσης επιτυγχάνει «οικονοµίες κλίµακας», µε αποτέλεσµα την αύξηση της ακαθάριστης προσόδου µε το µέγεθος της εκτροφής. Ακόµα, οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας έχουν το µικρότερο κόστος διατροφής και το µικρότερο κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού. Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας προέρχονται κυρίως από τις γεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας και Αιτωλοακαρνανίας. Στην τρίτη συστάδα ανήκουν εκµεταλλεύσεις εταιρικής µορφής που οι ιδιοκτήτες τους είναι απόφοιτοι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η απασχόληση γεωτεχνικών στις εκµεταλλεύσεις αυτές είναι περιορισµένη. Ως προς τη διατροφή τους, χρησιµοποιούν ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ υπάρχει σαφής προσανατολισµός σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος γονιµοποίησης είναι η τεχνητή σπερµατέγχυση. Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας παρουσιάζουν υψηλό κόστος διατροφής και ζωικού κεφαλαίου και έτσι απαιτούνται µεγάλα κεφάλαια για την αναδιοργάνωσή τους. Συµπερασµατικά, η τυπολογική ανάλυση έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού οδηγεί στον καθορισµό συστάδων εκµεταλλεύσεων µε οµοειδή οικονοµική συµπεριφορά και έτσι εντοπίζονται οι επιµέρους ανάγκες για χρηµατοδότηση και ενίσχυση της ανάπτυξης των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Έτσι µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις: Η µείωση του κόστους διατροφής στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης και τρίτης συστάδας έχει µεγάλη σηµασία, αφού οι ζωοτροφές αποτελούν το σπουδαιότερο συντελεστή στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής. Η επιλογή κατάλληλου και αποτελεσµατικού τρόπου παρασκευής της τροφής, η κατάρτιση ισορροπηµένου και οικονοµικού σιτηρεσίου, η γνώση της περιεκτικότητας των ζωοτροφών σε θρεπτικά συστατικά και η καταλληλότητά τους καθώς και οι καλές εγκαταστάσεις ανάµειξης, τροφοδοσίας και αποθήκευσης των ζωοτροφών θα οδηγήσουν στη µείωση της δαπάνης. Η απασχόληση εξειδικευµένων γεωτεχνικών στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις θα βοηθούσε στην επίτευξη των παραπάνω. 17

18 Για τη µείωση του κόστους χρήσης του ζωικού κεφαλαίου, κρίνεται αναγκαία η χρησιµοποίηση ενός ορθού σχήµατος ανανέωσης του υπάρχοντος γενετικού υλικού ή εµπορικής διασταύρωσής του µε κατάλληλες φυλές χοίρων. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση στη χώρα µας ενός προγράµµατος γενετικής βελτίωσης, σε σχέση µε τις τοπικές συνθήκες εκτροφής, θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας ελληνικής φυλής χοίρων που θα εξασφαλίζει κατάλληλα και οικονοµικά ζώα αναπαραγωγής. Τέλος, για τη µείωση του κόστους χρήσης του κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, προτείνεται η ορθολογιστική οργάνωσή τους καθώς και ο εκσυγχρονισµός των δοµών τους. Έτσι λοιπόν, κρίνεται απαραίτητη η χρηµατοδότηση της µετεγκατάστασης και του εκσυγχρονισµού των κτιρίων και µηχανηµάτων, µέσω επενδυτικών σχεδίων, του Γ και Κ.Π.Σ. Βιβλιογραφία Αγγελόπουλος, Σ., (2004). «Συστήµατα Εκτροφής και Παραγωγής της Ελληνικής Χοιροτροφίας και η σχέση τους µε την οικονοµικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα του κλάδου». ιδακτορική διατριβή, Α.Π.Θ., Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών, Τµήµα Γεωπονίας. Apostolopoulos, C., Theodoropoulou, H., Petrakos, G., Theodoropoulos, G., (2001). Factors Affecting the Regional Pig Meat Productivity of Commercial Pig Units in Greece. Agricultural Economics Review, vol.2., No 1, pages: Αραµπατζής, Γ., Μπάτζιος, Χ., Σαµαθρακής, Β., Κουτρουµανίδης, Θ., (2005). «Τυπολογία της Κτηνοτροφικής ραστηριότητας του Νοµού Θεσσαλονίκης». Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, σειρά VI, τόµος 16, τεύχος 2. Churchill, G.,(1995). Marketing Research Methodological Foundations, 6 th Edition the Dryden Press, Fort Worth, USA. Coakes, S., and Steed, L., (1999). SPSS Analysis without Anguish, Singapore: John Willey και Sons, Inc. Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. and Black, W., (1995). Multivariate Data Analysis With Readings, 4 th Edition, Prentice-Hall International, INC., USA. 18

19 Καρανικόλας, Π., (1999). «Οµοιογένεια και Ετερογένεια στον Αγροτικό Χώρο». Κριτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος της Υπαίθρου». Επιµέλεια Λ. Λουλούδης και Ν. Μπεόπουλος. Εκδόσεις Στοχαστής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, σελ Καρανικόλας, Π., και Μαρτίνος, Ν., (1999). «Χωρική ιαφοροποίηση της Ελληνικής Γεωργίας µε Ορίζοντα το 2010». Εκδόσεις Παπαζήση, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, σελ Κατσαούνης, Ν. και Σπαής, Α. (1998). «Χοιροτροφία». Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη. Kinnear, T. and Taylor, J., (1996). Marketing Research An Applied Approach 5 th Edition, McGraw-Hill, INC., USA. Λαµπριανίδης, Λ., (1992). «Στοιχεία Οικονοµικής Γεωγραφίας», Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη. Ντότας,., (1991). «Συστήµατα διατροφής παχυνοµένων χοίρων και δυνατότητες Χρησιµοποίησης υποπροϊόντων στη χοιροτροφία». Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήµης, Ειδική Έκδοση Νο 8, σελ Παναγιώτου, Α., (1986). «Παραγωγικές δοµές και Συστήµατα Παραγωγής: Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση στη ηµιουργία Ενοτήτων Γεωργικής Ανάπτυξης». Πρακτικά ιεθνούς Συνεδρίου της Α.Τ.Ε: Οικονοµία και Αγροτικός Τοµέας, Τοµ.Α : Σιάρδος, Γ., (1999). «Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης», Μέρος Α, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Whittemore, C., (1993). The science and practice of pig production, Longman Group, UK. Υπουργείο Γεωργίας (2001). Στοιχεία ιεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής. «Υφιστάµενη κατάσταση των χοιροτροφικών µονάδων της Ελλάδας». 19

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα Προσωρινά Αποτελέσματα Παραγωγής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( Έρευνες Χοίρων-Βοοειδών- Προβάτων-Αιγών): ΕΤΟΣ 216 Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Τα Προγράµµατα Πράσινη Επιχείρηση 2009 και Πράσινες Υποδοµές κοινοποιούνται από το Επιµελητήριο σελ. 1-2-3-4 Σηµαντική ενη- µερωτική εκδήλωση για τα µέλη του Επιµελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία

Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Εισαγωγή στη Ζωοτεχνία Θεματική ενότητα 3 Συστήματα παραγωγής στην εκτροφή των αγροτικών ζώων Τμήμα: ΕπιστήμηςΖωικήςΠαραγωγής& Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκουσα: Κουτσούλη Παναγιώτα Συστήματα παραγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ

Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πλατφόρµα Αγροδιατροφής Τοµέας: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ, ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) Εισηγητής: Ιωάννης Μπόσης, Καθηγητής, ΓΠΑ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 215 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 214 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ι.Γ. Αμπατζίδης 1, Ι.Α. Σπανομήτρος και Δ.Χ. Χατζημπεντέλης 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004

Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Θέµα: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των Υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούσαν είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. Οι υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ

Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ εσµευόµαστε να σας παρέχουµε =>προϊόντα παγκοσµίου φήµης και υψηλής απόδοσης και =>υπηρεσίες υψηλού επιπέδου µε στόχο =>τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις µονάδες σας και =>τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Π.Σ. Γ Κ.Π.Σ.

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Π.Σ. Γ Κ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Έτος 2012 Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα Τμήμα Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 214 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 213 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές

Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Η Κτηνοτροφία σήμερα: προβλήματα & προοπτικές Dr Παπαδόπουλος Σεραφείμ Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας Πηγή φωτογραφίας: Helexpo Zootechnia 2011 Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Ερευνώμενος Πληθυσμός και Δειγματοληπτικό Πλαίσιο Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλους τους Νομούς

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μέθοδοι σταθερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη η εκδήλωση της ΔΕΛΤΑ στο Πλατύ (φώτο)

Πετυχημένη η εκδήλωση της ΔΕΛΤΑ στο Πλατύ (φώτο) 1 of 6 1/12/2016 12:35 μμ alexandreia-gidas.gr Πετυχημένη η εκδήλωση της ΔΕΛΤΑ στο Πλατύ (φώτο) Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία: Διατροφή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»

Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Δράση 4.2: «Μεταποίηση, Εμπορία ή και Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων» Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://www.aua.gr/ Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενο και αποτελείται από επτά (7) ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονίας. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Γεωπονίας. Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σπουδές στο: Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αικατερίνη Καραμανώλη, Επ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτού Ετυμολογία Γεωπόνος < γεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Χοιροτροφία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή. Σκούφος Ιωάννης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Χοιροτροφία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή. Σκούφος Ιωάννης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χοιροτροφία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Σκούφος Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Χοιροτροφία Ενότητα 1η:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α.

Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. Ηέννοιατωναγροτικών προϊόντων ΝΤΟΥΜΗΠ. Α. 1 Έννοιατωναγροτικώνπροϊόντων Αγροτικά προϊόντα είναι υλικά αγαθά που παράγονταιαπόφυτάκαιζώαµετο συνδυασµό των διαφόρων συντελεστών της αγροτικήςπαραγωγής, δηλαδήτουεδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Κόστους. Εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας Μέσο σταθμικό κόστος Απολογιστικό ή πραγματικό κόστος Προϋπολογιστικό Κόστος Κανονικό Κόστος

Είδη Κόστους. Εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας Μέσο σταθμικό κόστος Απολογιστικό ή πραγματικό κόστος Προϋπολογιστικό Κόστος Κανονικό Κόστος Είδη Κόστους Εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας Μέσο σταθμικό κόστος Απολογιστικό ή πραγματικό κόστος Προϋπολογιστικό Κόστος Κανονικό Κόστος Μέθοδοι κατανομής κοινών ή έμμεσων δαπανών κατά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Αμπελουργικών Καλλιεργειών, έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Επιχειρηματική Παιδεία και Παραγωγικότητα Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

& αντιµετώπισή τους. Aβραάµ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ

& αντιµετώπισή τους. Aβραάµ Καραγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ζητήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας βιοµάζας & αντιµετώπισή τους Aβραάµ Καραγιαννίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα Οικονομικά Αποτελέσματα Ένας πρακτικός κανόνας για τον υπολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων που ακολουθούν: Τα οικονομικά αποτελέσματα εκφράζουν συνήθως: την αμοιβή ενός ή περισσότερων παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 49, Τεύχος 1ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI»,Vol. 49, No 1-4, University of Piraeus ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Αύγουστος = 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ακαθάριστη Πρόσοδος μιάς γεωργικής επιχείρησης, είναι το άθροισμα :

Η Ακαθάριστη Πρόσοδος μιάς γεωργικής επιχείρησης, είναι το άθροισμα : Η Ακαθάριστη Πρόσοδος μιάς γεωργικής επιχείρησης, είναι το άθροισμα : α) Των εισπράξεων από την διάθεση των προϊόντων της (πάσης φύσεως) σε τρίτους, από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. β) Της αξίας των καταναλωθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 17.9.2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 Η /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 20.2.2004 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης. 1 Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( γεωργικό προϊόν) Προϋπολογισµός :

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης.

Πλεονεκτήµατα: 1. Δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής όπως θα ορίζονται στην απόφαση ένταξης. 1 Δράση 4.2.2_1 Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν) Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1-

Φωτίου Βακάκη Δρος Γεωργοοικονομολόγου ΑΘΗΝΑ. Ιούνιος 2013. Prooptikes Xoireiou_kreatos_06_2013.doc -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές (προσαρμογή, στα δεδομένα του 2012, του Άρθρου (61), που δημοσιεύτηκε, με τον ίδιο τίτλο, στο Περιοδικό Γεωργία/Κτηνοτροφία, Τεύχος 1, 2008. Αναρτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - 5 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Το τµήµα αυτό της έρευνας αναφέρεται στην Γ τάξη όλων των Ενιαίων Λυκείων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά ζητήματα που αφορούν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα των προϊόντων με βάση το κρέας Δρ. Ευαγγελία Γκίζα

Ειδικά ζητήματα που αφορούν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα των προϊόντων με βάση το κρέας Δρ. Ευαγγελία Γκίζα Ειδικά ζητήματα που αφορούν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα των προϊόντων με βάση το κρέας Δρ. Ευαγγελία Γκίζα Κτηνίατρος Δ/νση Ελέγχου Επιχειρήσεων Κ.Υ. ΕΦΕΤ Είναι προτεραιότητα των αρχών ο έλεγχος του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα

Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ για τον αγροτικό τομέα Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 για τον αγροτικό τομέα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Νοέµβριος = 100

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ. Νοέµβριος = 100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Να γνωρίζει τα εργαλεία που του παρέχονται από το σύστημα ArcGIS για να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ ,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ , ΦΑΞ , ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Ασφάλεια Τροφίµων Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας των τροφίµων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000/ HACCP Το Σύστηµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ 4.2.3

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ 4.2.3 Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ 4.2.2 & ΔΡΑΣΗ 4.2.3 ΤΙ ΑΦΟΡΑ Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Οι δύο προελεύσεις της Γεωργικής Οικονομικής Η σύνδεση με τη γεωπονική επιστήμη Τα προβλήματα και η βελτίωση της κατάστασης των γεωργών και των κοινωνιών της υπαίθρου Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν»

Υπομέτρο Δράση «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Υπομέτρο 4.2 - Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» Δικαιούχοι Δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.2 είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που τηρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών τελικών προϊόντων

Δράση Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών τελικών προϊόντων Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη γεωργικών τελικών προϊόντων Πλαίσιο Δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2017 η 1 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα