ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλ ψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του α.ν. 248/1967 (Α 243) «Περί συστάσεως Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως ως και άλ λων τινών διατάξεων». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 3) Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/ (Α 141) «Δι ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών». 4) Τις διατάξεις του πδ/τος 85/2012 (Α 141) και του π.δ/τος 88/2012 (Α 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α 141)». 5) Την υπ αριθμ /Ν/ (Β 726) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεων «Περί εγκρίσε ως Κανονισμού του Τμήματος Υγείας και Περιθάλψεως του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6) Τις αριθμ. 11/ και 24/ αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 7) Την υπ αριθμ. 3986/21/ οικονομική μελέτη της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α. 8) Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνική Ασφάλισης όπως διατυπώθηκε κατά την υπ αριθμ. 5/ συ νεδρίασή του. 9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Ορ γανισμό, αποφασίζουμε: Την έγκριση του Κανονισμού Υγείας του Τμήματος Υγείας και Περίθαλψης του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), καταργουμένης της Υ.Α /Ν/ (Β 726), όπως ισχύει, ο οποίος έχει ως ακολούθως: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Ο Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του Ενιαίου Δημο σιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, που ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 7 του α.ν. 248/1967 (A 243), έχει σκοπό την παροχή ιατροφαρ μακευτικής, νοσοκομειακής και κοινωνικής περίθαλψης σε όλους τους άμεσα ασφαλισμένους στον Οργανι σμό, στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους (έμμεσα), καθώς και στους δικαιούχους λόγω θανάτου συζύγους ασφαλισμένων και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορί ζονται στον παρόντα Κανονισμό. Άρθρο 2 Δικαιούχοι 1. Στις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντα Κανο νισμού υπάγονται τα τακτικά και τα δόκιμα μέλη των Ενώσεων καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οι κογενειών τους: α) Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), β) Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), γ) Προσωπικού Ημερη σίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ), και δ) Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (ΕΠΗΕΘ). 2. Στους δικαιούχους λόγω θανάτου συζύγους ασφαλι σμένων και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. 3. Στο τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων: α) ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜΘ, β) ΕΠΗΕΑ και ΕΠΗΕΘ, γ) Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), δ) στο τακτικό υπαλληλικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών των προσώ πων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, και ε) στο μόνιμο τακτικό υπαλληλικό προσωπικό του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθη νών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) μέχρι την ημερομηνία σύστασης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

2 24274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Στους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Τομέας Σύ νταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ΤΣΠΕΑΘ). ιδιοκτήτες ημερήσιων εφημερίδων. 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη περίθαλ ψης της ασφαλιστικής τους μερίδας, είναι η υποβολή αίτησης και η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνη δήλωση α) για τα συνδεδεμένα ασφαλιστικώς μέλη της οικογένειάς του (όπως αυτή νοείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού), καθώς και β) για την μη ύπαρξη δικαιώματος ασφάλισης του ίδιου και των συνδεδεμένων ασφαλιστικώς μελών του σε άλλο φορέα. Με απόφαση Δ.Σ. καθορίζεται κάθε φορά το περιεχόμενο του παραπάνω Απογραφικού Δελ τίου καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην ασφάλιση. Άρθρο 3 Τρόπος παροχής περίθαλψης 1. Η περίθαλψη στους ασφαλισμένους και στα προστα τευόμενα μέλη της οικογενείας τους, παρέχεται κατόπιν αιτήσεως, τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου και με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν έχουν δικαίωμα ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού. 2. Στα άμεσα και στα έμμεσα μέλη, παρέχεται ατο μικός Αριθμός Μητρώου και ξεχωριστή ατομική προ σωποποιημένη Κάρτα Περίθαλψης. Προστασία έμμεσων ασφαλισμένων: 1. Θεωρούνται μέλη προστατευόμενα από τους δικαι ούχους περίθαλψης, και χαρακτηρίζονται στον παρόντα Κανονισμό ως «έμμεσοι ασφαλισμένοι»: α) O/H σύζυγος, β) Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα, ή τέκνα που έχουν νο μιμοποιηθεί, αναγνωριστεί, υιοθετηθεί ή οι προγονοί), τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος, τα ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή εάν είναι προπτυχιακοί, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. γ) Τέκνα άνω του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον δεν σπουδάζουν ή μετά το 26ο έτος εάν σπουδάζουν, παραμένουν στην ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, μετά από απόφαση Δ.Σ., καταβάλλοντας την εκάστοτε εισφορά για τον Κλάδο Υγείας που ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. δ) Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν ανα πηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογένειας, εφόσον δεν συνταξιοδοτούνται και δεν έχουν αποδε δειγμένα δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα. Η κατά τα ανωτέρω ανικανότητα, κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. 2. Ο/Η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος, μπο ρεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζό μενα στο άρθρο 30 του ν. 1469/1984 (Α 111), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προστατεύονται επίσης: α) Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 παρ. 10 του ν. 3996/2011. β) Τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ύστερα από γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, συγκατοικούν, βαρύνουν και περιλαμβάνονται στην φορολογική δήλωση ως προστατευόμενα μέλη. γ) Οι ορφανοί πατρός και μητρός εγγονοί και αδελ φοί, καθώς και οι ορφανοί μόνον από πατέρα ή μητέρα αδελφοί ή εγγονοί εφόσον ο επιζών γονέας θεωρείται κατά τα ανωτέρω ως μέλος οικογένειας του ασφαλι σμένου, μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον δεν δικαιούνται περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και είναι άγαμοι. Περίπτωση αναπηρίας άμεσου ή έμμεσου μέλους: 4. Η περίθαλψη για την περίπτωση αναπηρίας ή ανι κανότητας άμεσου ή έμμεσου μέλους, αρχίζει μόλις γνωστοποιηθεί και βεβαιωθεί εγγράφως αυτή στον Οργανισμό. Την κατάσταση αναπηρίας, πνευματικής ή σωματικής, θα διαπιστώσει Υγειονομική επιτροπή αποτελούμενη από τον Αρχίατρο, έναν Παθολόγο Διευθυντή Κλινι κής και έναν γιατρό της ειδικότητας της πάθησης του ασθενή, έπειτα από εισήγηση στο Δ.Σ. των προέδρων ή άλλου μέλους των επιτροπών του Τ.Υ.Π. Αθηνών Θεσσαλονίκης. Η επιτροπή, με πρόεδρο τον Αρχίατρο, συνέρχεται, έπειτα από έγγραφη εντολή του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατόπιν εισηγήσεως, εξετάζει το μέλος που ασθενεί καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά για την κατάστα σή του, η οποία βεβαιώνεται από την αρμόδια δημόσια υγειονομική επιτροπή. 5.1 Για μακροχρόνια αναπηρία έμμεσου μέλους, το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έπειτα από πρόταση των προέ δρων των Τ.Υ.Π. στο Δ.Σ., επιβάλει ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες περίθαλψης για τον ανάπηρο ή ανίκανο για εργασία έμμεσο μέλος. Το ύψος της συμμετοχής καθορίζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με την οικο νομική κατάσταση του άμεσου μέλους και κυμαίνεται από 30 60%. 5.2 Προστατευόμενα μέλη, εκτός από συζύγους και τέκνα, εφόσον κατά την εγγραφή του άμεσου μέλους πάσχουν από χρόνιο νόσημα, σωματική, διανοητική ή γεροντική αναπηρία που συνεπάγονται σοβαρή επιβά ρυνση του Οργανισμού, μπορούν να έχουν περίθαλψη μόνο έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνε ται μετά από γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του και η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου άμεσου μέ λους στις αναγκαίες δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ Αν αποκρύψει το νόσημα το άμεσο ή το έμμεσο μέλος κατά την υποβολή της αίτησης απογραφής, ο Οργα νισμός δεν έχει υποχρέωση για καμία δαπάνη και ο πάσχων δεν θεωρείται περιθαλπόμενος.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διαμονή εκτός έδρας: 6. Οι ασφαλισμένοι και τα προστατευόμενα μέλη τους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά εκτός της έδρας των Διοικήσεων των Ενώσεων του άρθρου 2 του παρόντος δικαιούνται την προβλεπόμενη από τον πα ρόντα Κανονισμό περίθαλψη. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορεί να χορηγήσει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περί θαλψη σε ασφαλισμένους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του και προσαρμόζοντας τη δαπάνη στα δικά μας δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούνται ασφάλισης στη χώρα διαμονής τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και οι ανταποκριτές των ΜΜΕ ασφαλισμένων στον ΕΔΟΕΑΠ. Καλύπτονται δαπάνες περίθαλψης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονι σμό, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογη τικών θεωρημένων από την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή, εφόσον πρόκειται για χώρα εκτός της Ε.Ε. και χωρίς θεώρηση αν πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των χωρών κρατών της ΕΖΕΣ (Νορβη γία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Ελβετία), για τις οποίες απαιτείται θεώρηση. Σε ασφαλισμένους και προστατευόμενα μέλη τους που διαμένουν μόνιμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω σης παρέχονται τα ειδικά έντυπα σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθμ. 883/2001 και 98/2009. Άρθρο 4 Προγραμματισμός της περίθαλψης 1. Προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για τον προγραμματισμό της περίθαλψης, στην αρχή κάθε ετήσιας οικονομικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με έγκαιρη εισήγηση των προέδρων των Τ.Υ.Π., καθορίζει το ύψος και την έκταση καθώς και καταρτίζει τον προϋπολογισμό των δαπανών για την ιατροφαρμακευτική, τη νοσοκομειακή και λοιπή περίθαλψη των δικαιούχων ασφαλισμένων του Οργα νισμού. Οι εν λόγω τιμές θα ισχύουν για μία διετία. Σε ετήσια βάση θα επανεξετάζονται και θα επιβεβαιώνο νται από το ΔΣ ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού και θα κοινοποιούνται έγκαιρα στους ασφαλισμένους. 2. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και η ιεράρχηση των δαπανών γίνεται ως εξής: Ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, αποστο λή στο εξωτερικό, οδοντοθεραπεία, λουτροθεραπεία, παιδικές κατασκηνώσεις, λοιπή περίθαλψη και κάθε άλλη παροχή. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και οι Επιτροπές του Τ.Υ.Π. Αθηνών και Θεσσαλονίκης φρο ντίζουν για την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, έχουν την αρμοδιότητα να απο φασίζουν για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από αυτόν, και αναλαμβάνουν όποια περίπτωση προκύψει κατά την άσκηση των καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λειτουργία των Τ.Υ.Π. γενικά, μέσα στο πνεύμα της πρόθυμης και δίκαιης εξυπηρέτησης των μετόχων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και των οικογενειών τους αλλά και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Οργα νισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Άρθρο 5 Ιατρική Περίθαλψη 1. Η ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. παρέχεται: α) Από τον Αρχίατρο Τομεάρχη της Υγειονομικής Υπηρεσίας. β) Τους ιατρούς ειδικοτήτων του ΤΥΠ. γ) Τους συμβεβλημένους ιατρούς. Η ιατρική περίθαλψη, περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Νόμο και τους Κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης την εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του ασφαλισμένου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και την θεραπεία του ασθενούς. Οι συμβεβλημένοι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να συμμορ φώνονται με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθε σίας, όπως ισχύει κάθε φορά και να τηρούν τους όρους της σύμβασης που έχουν υπογράψει με τον Οργανισμό. Ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγ χους σε όλους τους ιατρούς, για τη διαπίστωση της τήρησης των ισχυουσών διατάξεων περί υγειονομικής περίθαλψης καθώς και των όρων της σύμβασης. δ) Από τον Τομεάρχη ΤΥΠ, Τομεάρχη της Διοικητικής Υπηρεσίας όσον αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού στο πλαίσιο των διοικητικών λειτουργιών. 2. Ο Αρχίατρος και ο Τομεάρχης ΤΥΠ προσλαμβά νονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με σύμβαση αορίστου χρόνου, εφόσον αυτοί έχουν τα παρακάτω προσόντα: ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ: α) Είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας μέλους της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης, β) έχει πτυχίο Ιατρικής Σχολής της Ελλάδας ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος, γ) έχει άδεια άσκησης της ιατρικής στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δ) έχει μία από τις βασικές παθολογικές ή χειρουργικές ειδικότητες Παθολόγου ή Χειρουργού, ε) έχει προσόντα αντίστοιχα με του Διευθυντού του ΕΣΥ και είναι κάτοχος διδακτορι κού διπλώματος Ιατρικής Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΥΠ: Ο Τομεάρχης ΤΥΠ πρέπει να έχει πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης και κατά προ τίμηση εξειδίκευση με μεταπτυχιακές ή με διδακτορική διατριβή στα οικονομικά της υγείας και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον για 5 έτη. 3. Όταν κενωθεί η θέση του Αρχιάτρου ή του Τομεάρ χη ΤΥΠ το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δημοσιεύει ανοιχτή πρό σκληση για την πλήρωσή της. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου αλλά και τα ουσιαστικά. Τα ανωτέρω στελέ χη δεν δικαιούνται να έχουν και δεύτερη έμμισθη θέση. 4. Ο Αρχίατρος, προΐσταται της Ιατρικής Υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία της οποίας έχει την ευθύνη. Επί σης, παρέχει ιατρική περίθαλψη η οποία καθορίζεται με τη σύμβαση εργασίας του. Συγχρόνως ασκεί την εφαρμογή ενδεδειγμένων ιατρικών πρωτοκόλλων, ελέγχει επιστη μονικά αλλά και συνυπογράφει με τον Τομεάρχη ΤΥΠ τις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αφού έχει προηγηθεί ο καθοριζόμενος από την Διοίκηση ιατρικός έλεγχος βάσει πρωτοκόλλων και ο οικονομικός έλεγχος βάσει συμβάσεων. Είναι επίσης, σε οποιαδήποτε περίσταση ο υγειονομικός σύμβουλος της Διοίκησης του Οργανισμού.

4 24276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Ο Αρχίατρος και οι γιατροί του Οργανισμού ή τα μέλη του στενού συγγενικού τους περιβάλλοντος δεν μπορούν να είναι ιδιοκτήτες ή μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον Οργανισμό. Επίσης, ο Αρχίατρος δεν μπορεί να είναι Διευθυντής ή Επιμελητής σε οποιοδήποτε ιδιωτικό θεραπευτήριο ή άλλο φορέα περίθαλψης και θα απασχολείται αποκλειστικά στον ΕΔΟΕΑΠ. Οι έμμισθοι ιατροί του Οργανισμού δεν επιτρέπεται να έχουν οικονομική εξάρτηση από τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ. Αποδεδειγμένα σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νύχτα, παιδιά, σε επείγοντα περιστατικά, γέροντες), μπορούν να καλύπτονται από τους ιατρούς παθολόγους του ΕΔΟΕΑΠ ή συμβεβλημένους ιατρούς που θα αμείβο νται κατόπιν σχετικού ελέγχου, με βάση τα ισχύοντα. 6. Οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων πρέπει οπωσδή ποτε να διαθέτουν τα προσόντα που σημειώνονται με τα στοιχεία β, και γ για τον Αρχίατρο. Ο Αρχίατρος αναπληρώνεται από αναπληρωτές Αρχιάτρους, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Τα καθήκοντα των γιατρών προσδιορίζονται λεπτομε ρώς στην ειδική σύμβαση εργασίας παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ αυτών και του Οργανισμού. 7. Γιατροί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να συμβλη θούν με τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. με αίτηση που υποβάλλουν οι ίδιοι και μετά από απόφαση του Δ.Σ. και στην οποία θα αναφέρουν ότι αποδέχονται την αμοιβή που καθορίζει ο Οργανισμός και κατά την κρίση της Διοίκησης μετά από δημόσια προκήρυξη. 8. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν σε γιατρούς ειδικοτήτων της προτί μησής τους, οπότε το Δ.Σ., έπειτα από πρόταση των Τ.Υ.Π., θα καταβάλει σε αυτούς ως αμοιβή γιατρού την αμοιβή που καταβάλλει στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς ειδικοτήτων, εκτός αν αποφανθεί διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνοντας κατά περίπτωση και πάντα με γνώμονα το καλό και συμφέρον των ασφαλισμένων αλλά και τα οικονομικά του Οργα νισμού. Πάντως, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τις ειδικές περιπτώσεις, οι πρόεδροι των Τ.Υ.Π. κατά την εισήγησή τους πρέπει να έχουν και τη γνωμοδότηση του Αρχιάτρου ή του αναπληρωτή του. Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε οικογενειακό γιατρό, μετά από σχετική πρόταση που θα υποβάλουν προς το Δ.Σ. και αποδοχή αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους συμβεβλημένους γιατρούς. Ο οικογενειακός γιατρός θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υγείας τους σε συνεργασία με τον Οργανισμό. Το ύψος της αμοιβής για γιατρούς όλων των ειδικοτήτων καθώς και για τους Καθηγητές ή Δ/ντές Κλινικών κα θώς και η συχνότητα των επισκέψεων που καλύπτονται, καθορίζονται από απόφαση του Δ.Σ. 9. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις παρακλινικές εξετάσεις, θεραπευτικές αγωγές ή εξέταση από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, απαιτείται υποχρεωτικά παρα πεμπτικό σημείωμα της Ιατρικής Υπηρεσίας ΕΔΟΕΑΠ επικυρωμένο από τον θεράποντα ιατρό ή της αντίστοι χης ειδικότητας. Για τα παραπεμπτικά που εκδίδονται για χρήση εκτός ΕΔΟΕΑΠ, απαιτείται επικύρωση από το ΤΥΠ και θα ανα γράφεται η συμμετοχή του ασφαλισμένου, η οποία κα θορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. 10. Ιατρικά συμβούλια θα πρέπει να συγκαλούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η αμοιβή των συμμετεχό ντων σε αυτά, καθορίζεται από το Δ.Σ. 11. Στους γιατρούς του Τ.Υ.Π. Αθηνών Θεσσαλονίκης, έπειτα από εξαετή υπηρεσία και εφόσον αυτοί αποδε δειγμένα το επιθυμούν, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, χωρίς αποδοχές, με διάρκεια μέχρι έξι μήνες. Υγειονομική Επιτροπή: 12. Με εισήγηση Προέδρου ΤΥΠ ή Διευθυντή του Ορ γανισμού συγκροτείται Υγειονομική Επιτροπή, που απο τελείται από τον Αρχίατρο ως πρόεδρο, έναν γιατρό του Τ.Υ.Π. και έναν ειδικό γιατρό, ανάλογα με την εξετα ζόμενη περίπτωση, και τον Διευθυντή του Οργανισμού ως εισηγητή ή τον Τομεάρχη ΤΥΠ, για να κρίνει και να εισηγηθεί στο Δ.Σ.: Α) Ειδικές περιπτώσεις νοσηλείας ή αμφισβήτησης. Β) Για θέματα μετάβασης μελών για νοσηλεία στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού Υγείας. Γ) Για περιπτώσεις υποστήριξης ΑΜΕΑ και ανίκανων υπερηλίκων. Δ) Παραπομπή περιπτώσεων που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και οι οποίες αφορούν την ιατροφαρμακευτική, την νοσοκομειακή κτλ. περίθαλψη των ασφαλισμένων. Ε) Για προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο Διευθυντής και οι γιατροί του Τ.Υ.Π. που μετέ χουν στην Επιτροπή δεν θα αμείβονται ιδιαιτέρως. Ο ειδικός γιατρός που μετέχει στην Επιτροπή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 2, λαμβάνει αποζημίωση με έκτακτη αμοιβή οριζόμενη από το Δι οικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Στις περιπτώσεις διαφωνίας της Επιτροπής με την γνωμάτευση του/των θεράποντος/θεραπόντων ιατρού/ών του ασθενούς, το Δ.Σ. αποφασίζει για την συμμετοχή του ΕΔΟΕΑΠ στις δαπάνες νοσηλείας. 13. Σε περιπτώσεις διαφωνίας σε θέματα περίθαλψης μεταξύ του Αρχιάτρου και γιατρών του Τ.Υ.Π., αποφα σίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της επιτροπής στην οποία παραπέμπεται το θέμα. Άρθρο 6 Φαρμακευτική Περίθαλψη 1. Φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται σε όλα τα μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύου σα νομοθεσία. Τα φάρμακα χορηγούνται στους ασφα λισμένους με ονομαστικές συνταγές του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., που υπογράφονται από τους γιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ. Σε όλες τις περιπτώσεις οι μηχανογραφημένες συντα γές ΕΔΟΕΑΠ πρέπει να εκτελούνται εντός της προβλε πομένης κάθε φορά από τον Νόμο προθεσμίας. Κατά την εκτέλεση της συνταγής στο φαρμακείο, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφεται από τον ασφαλισμένο. 2. Τα φάρμακα παρέχονται μόνο εφόσον κυκλοφο ρούν νόμιμα, υπάρχει έγκριση να χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονομασία και τη μορφή και περιλαμβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Συνταγές που δεν έχουν εκδοθεί από το μηχανο γραφικό σύστημα του ΕΔΟΕΑΠ, πρέπει να συνοδεύονται από τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη κουπόνια) και αποζημιώνονται κατόπιν αιτήσεως με βάση την ισχύου

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σα νομοθεσία ή τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. ή και άμεσα μέχρι του ποσού που ορίζει το Δ.Σ. Επαναλαμβα νόμενες άμεσες καταβολές ελέγχονται από τις Ιατρικές και Διοικητικές Υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ. 4. Για αιτήσεις αποζημίωσης συνταγών φαρμάκων που η αγορά τους ξεπερνά τις 60 ημερολογιακές ημέρες, αποζημιώνεται η αξία των φαρμάκων μειωμένη κατά ποσοστό 10% επιπλέον της νόμιμης συμμετοχής των μελών που ισχύει κάθε φορά. 5. Σε περίπτωση που κάποιο φάρμακο συστήνεται από τον γιατρό εφημερίας του ΕΔΟΕΑΠ τηλεφωνικά (νύχτα κτλ.), ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις παρακλινικών εξετάσεων, όταν αυτές δίνονται από τον ιατρό εφημε ρίας τηλεφωνικά. 6. Τα πρόσωπα που δικαιούνται περίθαλψη συμμε τέχουν στη δαπάνη των χορηγούμενων φαρμάκων σύμφωνα με όσα προβλέπονται καθώς και στη δαπάνη για κάθε είδους εργαστηριακές εξετάσεις. Το ποσο στό συμμετοχής στην Περίθαλψη προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο μπορεί να καθορίζει διαφορετική συμμετοχή των άμεσων και των έμμεσων ασφαλισμένων καθώς και των συνταξιούχων. 7. Στους δικαιούχους περίθαλψης χορηγούνται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όλα τα εγκεκριμένα από το κράτος φάρ μακα, τα οποία ενδείκνυνται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, βάσει μηχανογραφημένων συνταγών με το ανάλογο ποσοστό συμμετοχής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 8. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν αποδίδει δαπάνες για την προ μήθεια από τους ασφαλισμένους του στοιχειωδών και συνηθισμένης χρήσης φαρμάκων (Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα ΜΗΣΥΦΑ) καθώς και για την προμήθεια οινοπνεύματος, καθαρτικών, οξυγο νούχων υδάτων, βαμβάκι, είδη επιδέσεως, θερμόμετρα, είδη παιδικών διατροφών καλλυντικών κάθε είδους, με ταλλικών υδάτων, ιατρικών εργαλείων. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, κατόπιν αιτι ολογημένης πρότασης του Αρχιάτρου προσδιορίζονται και άλλα είδη για τα οποία δεν αναλαμβάνει τη δαπάνη ο Οργανισμός. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέπει την προμήθεια φαρμάκων ή άλλων ειδών από αυτά που δεν χορηγούνται, έπειτα από έγγραφη γνωμάτευση του Αρχιάτρου, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης και με συμμετοχή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 9. Η δαπάνη για φάρμακα των δικαιούχων που νοση λεύονται σε νοσοκομεία, κλινικές και άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα βαρύνει εξολοκλήρου τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 10. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλαγή κάποιου φαρμάκου με άλλο είδος που πωλείται στο φαρμα κείο, το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει στον ασφαλισμένο διακοπή της φαρμακευτικής περίθαλψης για 6 έως 12 μήνες και συγχρόνως να παραπέμψει τον υπαίτιο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ανάλογης Ένωσης. Στο φαρμακείο μπορεί να επιβάλει την άμεση καταγγελία της σύμβασης και να υποβάλει αναφορά στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο και γνωστοποίηση στο αρ μόδιο Υπουργείο. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις μικροβιολογικών, ιατρικών ή άλλων παρακλινικών εξετάσεων όταν διαπι στωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν από άλλο πρόσωπο από αυτό που αναγράφεται στο παραπεμπτικό σημείωμα ή το συνταγολόγιο. 11. Κατ εξαίρεση ο ΕΔΟΕΑΠ αναγνωρίζει και αποζη μιώνει την αξία φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα σύμφωνα με προηγούμενη γνωμάτευση του Αρ χιάτρου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Άρθρο 7 Νοσοκομειακή Περίθαλψη 1. Η νοσοκομειακή περίθαλψη, περιλαμβάνει τη νοση λεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιαδήπο τε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη δέουσα αγωγή και θεραπεία για αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηριών ή νοσηρών εν γένει καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες θεραπείες, παρακλινικές εξετάσεις, κάθε αναγκαία φαρμακευτική αγωγή, ειδικά θεραπευ τικά μέσα και προθέσεις. 2. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δικαιούνται νο σοκομειακή περίθαλψη, με δαπάνες του Οργανισμού, στα: α) νοσηλευτικά ιδρύματα των σχηματισμών του ΕΣΥ, β) πανεπιστημιακά νοσοκομεία, γ) συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα ν.π.ι.δ. μη κερ δοσκοπικού χαρακτήρα, δ) στρατιωτικά νοσοκομεία, ε) κέντρα αποκατάστασης αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας, στ) κλινικές και ιδρύματα χρόνιων παθή σεων, ζ) Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, η) συμβεβλημένες Μονάδες Ψυχικής Υγείας. 3. Η εισαγωγή στο νοσηλευτικό ίδρυμα γίνεται έπει τα από έγγραφη μηχανογραφημένη εντολή (εισιτήριο) του Τ.Υ.Π., η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής ή κάποιο μέλος της, αν αυτός απουσιάζει, και βασίζεται σε υπεύθυνη έγγραφη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, του Αρχιάτρου ή του αναπληρωτή του σχετικά με την αναγκαιότητα της νοσοκομειακής περίθαλψης. Στην εντολή προσδιορίζεται απαραιτή τως η θέση στην οποία θα νοσηλευτεί ο δικαιούχος, οι ημέρες νοσηλείας, η διάγνωση εισόδου, καθώς και το νοσηλευτήριο. 4. Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ νοσηλεύονται: α) σε ΒΑ θέση νοσηλείας για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια από την εγγραφή τους, β) μετά την παρέλευση της 5ετίας σε Α θέση, και γ) τα προστατευόμενα από αυ τούς μέλη των οικογενειών τους νοσηλεύονται σε μία βαθμίδα κατώτερη από αυτή που δικαιούται το άμεσο μέλος. Η αρχική διάρκεια της νοσηλείας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Αν χρειάζεται περαιτέρω συνέχιση της νοσηλείας, το Τ.Υ.Π. μπορεί να την παρατείνει έπειτα από υπεύθυνη έγγραφη γνωμάτευση του Αρχιάτρου και εισήγηση του στην αρμόδια Επιτροπή, στην οποία θα προσδιορίζεται η αναγκαιότητα, ο λόγος και ο χρόνος της παράτασης, με συνημμένη απαραίτητα τη γνωμάτευση του θερά ποντος ιατρού. Παράταση της νοσηλείας πέραν του μήνα δίνεται μόνο από τον Αρχίατρο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έπειτα από εισήγηση των προέδρων των επιτροπών του Τ.Υ.Π. και απολύτως τεκμηριωμένη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

6 24278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Σε περίπτωση που ο Αρχίατρος ή άλλος εντεταλ μένος γιατρός του Τ.Υ.Π. δεν συμφωνεί με την παράτα ση της νοσηλείας, ο ασφαλισμένος θα νοσηλεύεται με δικές του δαπάνες για τις επιπλέον ημέρες από αυτές που έχουν εγκριθεί. 5.1 Οι εισαγωγές σε συμβεβλημένα νοσοκομεία ή κλινι κές πραγματοποιούνται με φροντίδα των ασφαλισμένων ή των συγγενών τους, σε ιδρύματα της απόλυτης επι λογής του ενδιαφερομένου και απαγορεύεται να γίνει υπόδειξη από τον Αρχίατρο ή τους γιατρούς του Τ.Υ.Π. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο θεράπων ιατρός θα είναι της επιλογής και της εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου ή των συγγενών του. 5.2 Σε επείγουσες περιπτώσεις η εισαγωγή γίνεται πάντα σε εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο, κατόπιν αποδεδειγμένης προσυνεννοήσεως με τον ιατρό εφη μερίας του ΕΔΟΕΑΠ. Στην περίπτωση επιλογής ιδιωτι κού θεραπευτηρίου από τον ασθενή ή την οικογένειά του και προκειμένου να εκδοθεί εισιτήριο την επομένη πρώτη εργάσιμη, θα γίνεται έλεγχος από εντεταλμένο ελεγκτή ιατρό του ΤΥΠ. Η νοσοκομειακή περίθαλψη όσον αφορά την κατη γορία της παρ. 3 του άρθρου 2, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη των ανάλογων Ενώσεων, παρέχεται στη ΒΑ θέση για τα άμεσα και έμμεσα μέλη και τις οικογένειές τους, εκτός από τους Διευθυντές του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Τομέας Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.), οι οποίοι νοσηλεύονται στην Α θέση, ενώ τα προστα τευόμενα από αυτούς μέλη στη ΒΑ θέση. 6. Ασφαλισμένος ο οποίος έχει ανάγκη νοσοκομεια κής περίθαλψης μπορεί να εισαχθεί σε θέση ανώτερη από εκείνη που αναγράφεται στην εντολή εισαγωγής του ΕΔΟΕΑΠ. Στην περίπτωση όμως αυτή ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καταβάλλει τα έξοδα (νοσήλια, εγχειρητικές αμοιβές, φάρμακα κτλ.) που αντιστοιχούν στη θέση νοσηλείας που αρχικά δικαιούται. Ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται με τη διαφορά. Η διάρκεια της νοσηλείας σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται επίσης όπως αναφέρει ο παρών Κανονισμός (παρ. 3 του παρόντος άρθρου). Παρέκκλι ση από όσα αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις βαρύτατης ή και μολυσματικής ασθένειας, η οποία στηρίζεται σε σύμ φωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του Αρχιάτρου και των Επιτροπών ΤΥΠ. 7. Για έκτακτες εισαγωγές σε νοσοκομεία ή κλινικές ισχύουν οπωσδήποτε οι παραπάνω διατάξεις, με τον όρο όμως ότι μέσα σε προθεσμία τριών ημερών ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος συγγενής του θα γνωστο ποιήσουν την έκτακτη εισαγωγή στο Τ.Υ.Π., το οποίο θα εξακριβώσει τον επείγοντα χαρακτήρα της. Σε αυτή την περίπτωση ο Αρχίατρος του Τ.Υ.Π. πρέπει να υποβάλει αμέσως υπεύθυνη έγγραφη γνωμάτευση σχετικά με το περιστατικό και τον επείγοντα ή μη χαρακτήρα του. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν μπορεί να εγκρίνει εκ των υστέρων την καταβολή νοσηλίων σε δικαιούχο περίθαλψης που παρέλειψε να συμμορφωθεί με τις διατυπώσεις που καθορίζονται παραπάνω, παρά μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που αιτιολογείται πλήρως, και έπειτα από εισήγηση του Τ.Υ.Π. η οποία βασίζεται σε γνωμάτευση του Αρχιάτρου. 9. Σε περίπτωση ατυχήματος ασφαλισμένου ή προ στατευόμενου μέλους από βίαιο περιστατικό (αυτοκι νητικό ή άλλο ατύχημα), το Τ.Υ.Π. παρέχει πλήρως στον δικαιούχο τη νοσοκομειακή περίθαλψη που ορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό Όλες οι αμοιβές (των γιατρών, των ειδικών για τρών, των Χειρουργών, των Αναισθησιολόγων κτλ.,) καθώς και οι δαπάνες για νοσοκομεία, κλινικές και μι κροβιολογικές και λοιπές παρακλινικές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από αυτές που ορίζονται από το ισχύον κρατικό τιμολόγιο και από τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες περίθαλψης και που ισχύουν κάθε φορά Με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβου λίου ορίζονται: α) οι τιμές για όλα τα ανωτέρω βάσει των συμβάσεων του ΕΔΟΕΑΠ με τα νοσηλευτήρια, β) οι αμοιβές ειδικών ιατρών χειρουργών και γ) οι ακο στολόγητες ειδικές παρακλινικές εξετάσεις Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος εισαχθεί σε νοσηλευτικό κέντρο μη συμβεβλημένο με τον Οργανι σμό, η κοστολόγηση θα γίνεται με απόφαση Δ.Σ. γενικού χαρακτήρα και με βάση το εκάστοτε ΚΕΝ Αυξημένα έξοδα για νοσηλείες ειδικών θεραπειών θα εγκρίνονται μετά από αίτηση του μέλους και έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ. που εδράζονται σε εισήγηση του Αρχιάτρου και του Διευθυντή. 11. Σε περίπτωση νοσηλείας μελών οικογενείας ασφα λισμένων σε ορθοπεδικές ή νευροχειρουργικές κλινικές ή νοσοκομεία, περισσότερο από τρεις μήνες αθροιστικά ετησίως και για το ίδιο νόσημα, επιβαρύνεται ο άμεσα ασφαλισμένος με ποσοστό συμμετοχής 20 50% στις δαπάνες για νοσήλια κτλ., έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από ει σήγηση του προέδρου της επιτροπής του Τ.Υ.Π. Το ίδιο ισχύει και για τα έμμεσα μέλη που πάσχουν από μα κροχρόνιες νόσους (νευροψυχιατρικές, άνοια, Alzheimer, κακοήθειες, νεοπλάσματα κ.ά.). 12. Το Τ.Υ.Π. ασκεί μέσω των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων έλεγχο των ασφαλισμένων που νοσηλεύονται κατ οίκον, όπως και σε κλινικές, νοσοκομεία, για να πα ρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου, την ακολουθούμενη θεραπευτική αγωγή και τις σχετικές δαπάνες. 13. Βελτίωση ή μείωση της παρεχόμενης ιατροφαρμα κευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ανάλο γα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού. Η απόφαση καταχωρίζεται στα πρακτικά και κοινοποιείται στα μέλη. 14. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να φροντίζει και να αποφασίζει για τις περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβά νονται στον παρόντα Κανονισμό Υγείας ή δεν διευκρινί ζονται επαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμοδίων Ιατρικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 15. Κατά τη διάρκεια παραμονής του ασθενούς σε συμβεβλημένη κλινική ή νοσοκομείο δεν μπορεί να δι καιολογηθεί δαπάνη για αμοιβή εξωτερικού γιατρού, παρά μόνο αν η κλινική ή το νοσοκομείο δεν δια θέτουν γιατρό της ειδικότητας του ασθενούς, οπότε κρίνεται απαραίτητη η συγκατάθεση του Αρχιάτρου και το ποσό αμοιβής καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση Δ.Σ.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Η δαπάνη για την απασχόληση αποκλειστικής νο σοκόμου αναγνωρίζεται και χορηγείται μόνο έπειτα από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και έγκριση του Αρχιάτρου ή του αναπληρωτή του, για χρονικό διάστημα μέχρι 20 ημερών ετησίως αθροιστικά και κατ ανώτατο, ανάλογα με τη βαρύτητα της ασθένειας του άμεσου ή 10 ημέρες ετησίως για έμμεσο ασφαλισμένο και κυρίως στις περιπτώσεις βαρύτατων νοσημάτων (εγχειρήσεις, έμφραγμα, εγκεφαλική θρόμβωση κτλ.) και αποκλειστικά σε νοσηλευόμενους σε κλινικές ή νοσοκομεία. 16.β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει διαφορετικά, ειδικά, κρίνοντας κατά περίπτωση τόσο για τον τόπο όσο και για τη διάρκεια της αποκλειστικής νοσηλείας. Το ποσό της αποζημίωσης της νοσοκόμου, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 16.γ) Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκο μείο, δύναται το δικαίωμα να διπλασιαστεί είτε σε χρόνο απασχόλησης είτε σε καταβολή αμοιβής ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης, με απόφαση του Δ.Σ. 17. Σε περιπτώσεις νοσηλείας τέκνων ασφαλισμένων μελών, ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων ετών, ο Οργανισμός επιβαρύνεται με την ημερήσια δαπάνη που καθορίζεται από το Δ.Σ. για τη διανυκτέρευση του ή της συνοδού του ανήλικου μέλους. Το αντίστοιχο με το ως άνω, δύναται να ισχύσει σε ειδικές περιπτώσεις βαρύτατης ασθένειας και να χορηγείται και σε περιπτώσεις ενήλικου άμεσου μέλους που ζητά συνοδό. Το ποσό θα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο δικαιούμενο από αποκλειστική νοσοκόμο. Άρθρο 8 Παρακλινικές εξετάσεις 1. Στους δικαιούχους παρέχονται παρακλινικές εξετάσεις που εκτελούνται είτε στα εργαστήρια του Οργανισμού δωρεάν, είτε από συμβεβλημένους ή μη εργαστηριακούς ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία και γενικότερα φορείς πρωτοβάθμιας ή δευ τεροβάθμιας φροντίδας υγείας καθώς και στα εξωτερικά εργαστήρια των συμβεβλημένων ή μη ιδιωτικών κλινικών, βάσει του ισχύοντος κάθε φορά κρατικού τιμολογίου και συμμετοχή του ασφαλισμένου που καθορίζεται από το Δ.Σ. 2. Σε έκτακτα περιστατικά που συστήνονται παρακλινι κές εξετάσεις από γιατρό τηλεφωνικά, ο ασφαλισμένος για να αποζημιωθεί υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και αποζημιώνεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο και τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. Άρθρο 9 Άλλη Περίθαλψη 1. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η το ποθέτηση ή η προμήθεια θεραπευτικών μέσων υψηλού κόστους, όπως: α) απινιδωτή, β) ηλεκτρονικού βημα τοδότη, γ) συγχρονισμένου αμφικοιλιακού απινιδωτή και δ) τεχνητής καρδιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και με τις προϋποθέσεις που ορίζει κάθε φορά η εκάστοτε επιστημονική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ που θα συσταθεί, μπορεί να χορηγήσει αυτά με τις εξής προ ϋποθέσεις: α) Για την πρώτη τοποθέτηση ή προμήθεια τους (όποιο από τα παραπάνω θεραπευτικά μέσα απαι τούνται) στον ασθενή (άμεσο ή έμμεσο μέλος) ορίζεται ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 20 30%, β) για τη δεύτερη φορά, ποσοστό συμμετοχής 30 40%, και γ) για την τρίτη φορά τοποθέτηση ή προμήθεια στον ασθενή, ποσοστό συμμετοχής 40 50%. Οι τιμές καθο ρίζονται με βάση το παρατηρητήριο τιμών του Υπουρ γείου Υγείας ή την μέση τιμή σε χώρες της Ε.Ε. Ακόμα και σε υπερεπείγουσες περιπτώσεις τοποθετήσεων ή προμηθειών χρειάζεται έγκριση από το ΔΣ του Οργανι σμού, μετά από εισήγηση της επιστημονικής Επιτροπής. Η παραπάνω συμμετοχή δεν καταβάλλεται σε περίπτω ση που οι συγκεκριμένες επεμβάσεις πραγματοποιηθούν σε δημόσια, στρατιωτικά ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η προμήθεια των παραπάνω θεραπευτικών μέσων για δεύτερη φορά μπορεί να γίνει οπωσδήποτε μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας των πρώτων, κατόπιν εισηγήσεως από την επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού και εγκρίσεως από το Δ.Σ. 3. Σε περίπτωση προμήθειας ηλεκτρονικού βηματοδό τη, απινιδωτή, συγχρονισμένου κοιλιακού απινιδωτή και τεχνητής καρδιάς, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις διατά ξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και μόνο έπειτα από έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ. 4. Ποσά που καταβάλλονται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για τα παραπάνω θεραπευτικά μέσα καταχωρίζονται στην ανάλογη καρτέλα του μέλους. 5. Περιπτώσεις αιμοδιυλίσεως (τεχνητός νεφρός) εγκρίνονται κατόπιν αιτήσεως στο ΤΥΠ που συνοδεύεται από έγγραφη γνωμάτευση του Αρχιάτρου και επίση μη βεβαίωση του διευθυντή μονάδας τεχνητού νεφρού κρατικού νοσοκομείου και του θεράποντος νεφρολόγου. Ο δικαιούχος ασφαλισμένος ή μέλος της οικογένειάς του έχει υποχρέωση να δηλώνει εγγράφως σε ποια μονάδα, ποιες ημέρες της εβδομάδας και ποιες ώρες θα υποβάλλεται σε αιμοδιύλιση. Η κοστολόγηση γίνεται με βάση το κρατικό τιμολόγιο. Επίσης, εγκρίνονται από το Δ.Σ. οι δαπάνες για τη μεταμόσχευση νεφρού, οι αναγκαίες παρακλινικές εξε τάσεις και τη φαρμακευτική περίθαλψη, όπως και οι δαπάνες μεταφοράς από το εξωτερικό κτλ. του μο σχεύματος, κατόπιν θετικής απόφασης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.). 6. Ιδιάζουσες περιπτώσεις παροχής περίθαλψης που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό δύνα νται να αντιμετωπίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση των Τ.Υ.Π., κατά περίπτωση, και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιάτρου του Οργανισμού. 7. Ασφαλισμένος δικαιούχος περίθαλψης ο οποίος αποπειράται να εξαπατήσει τον Οργανισμό ή τις Υπηρε σίες του υποβάλλοντας ανακριβή στοιχεία, παραποιημέ να ή απατηλά δικαιολογητικά, ή ψευδείς δηλώσεις κτλ. για να ωφεληθεί ο ίδιος, παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τιμωρείται σύμφωνα με το Καταστατικό και η απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Ένωση και τοιχοκολλείται στους χώρους εργασίας (εφη μερίδας, ραδιοφώνου κ.α.). Άρθρο 10 Νοσηλεία στο εξωτερικό 1. Η νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων του Οργανισμού, εγκρίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α) Αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης της θεραπείας που απαιτείται.

8 24280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β) Αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί έγκαιρα στην Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής του, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. 2. Σε αυτή την περίπτωση ο Αρχίατρος του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. παραπέμπει τον πάσχοντα σε δύο, κατά τη γνώμη του, ιατρούς με το βαθμό Διευθυντή Δημόσιου Νοσοκομείου ανάλογης ειδικότητας με την πάθηση οι οποίοι γνω ματεύουν σχετικά με τη σοβαρότητα της ασθένειας και βεβαιώνουν ότι η θεραπεία της δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα λόγω έλλειψης κατάλληλων επιστημονικών μέσων ή γιατρών που να διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική ειδίκευση. 3. Για την εξέταση εντελώς ειδικών περιπτώσεων ασφαλισμένων που αιτούνται σχετικά στο Δ.Σ. ο Αρχί ατρος μπορεί να εισηγηθεί τη σύσταση επιτροπής από καθηγητές ή διευθυντές ή ειδικούς γιατρούς, στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος. Η έκθεση της επιτροπής θα υποβληθεί με τη φροντίδα του Προέδρου του Τ.Υ.Π. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά τη συζήτηση του θέματος. 4. Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ΤΥΠ προς το Δ.Σ., μπορεί να αποφασίζει για τη μετάβαση του πάσχοντος στο εξω τερικό, εγκρίνοντας συγχρόνως και προϋπολογιστικά το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης κατά προσέγγιση. Η δαπάνη περιλαμβάνει τα έξοδα μετάβασης και επιστρο φής του πάσχοντος, τα νοσήλια και τις αμοιβές γιατρών. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά τη συζήτηση κάθε τέτοιας περίπτωσης λαμβάνει υπόψη τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις και την υπεύθυνη εισή γηση του Αρχιάτρου, ο οποίος υποχρεούται, αν τυχόν κληθεί, να αναπτύξει και προφορικά την κατάσταση του ασθενούς. Προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να απο φασίσει σχετικά με το ύψος της εν λόγω απαιτούμενης δαπάνης, λαμβάνει προπαντός υπόψη αν η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού επιτρέπει την πραγματο ποίησή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ δύ ναται με απόφασή του να ορίσει συμμετοχή του μέλους στις δαπάνες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά του Οργανισμού. 6. Οι πραγματοποιούμενες δαπάνες νοσηλείας, όπως και κάθε άλλης θεραπευτικής αγωγής στο εξωτερικό, πρέπει να δικαιολογούνται με αποδείξεις νοσοκομείων, γιατρών, φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων με νόμιμες αποδείξεις. Οι αποδείξεις να είναι θεωρημένες από την αρμόδια ελληνική προξενική Αρχή του τόπου όπου έλαβε χώρα η θεραπεία ή η ιατρική παρακολούθη ση εκτός εάν η θεραπεία έγινε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων και των χωρών κρατών της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Ελβετία). 7. α) Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει τα έξοδα ιατροφαρμακευτι κής και νοσοκομειακής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για λόγους εργασίας ή αναψυχής, σε περίπτωση που ασθενήσουν εκεί αιφνιδί ως. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται ο ασφαλισμένος να υποβάλει σχετική γνωμάτευση Ιατρικού ή νοσηλευ τικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία να περιγρά φεται λεπτομερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άμεσης και επιβεβλημένης νοσηλείας. Απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμων αποδείξεων για κάθε σχετική δα πάνη. Σε περίπτωση ταξιδιού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών κρατών της ΕΖΕΣ, απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή. Όλες οι δαπάνες κοστολογούνται με τιμές ΕΔΟΕΑΠ. Για τις περιπτώσεις που προκύπτει διαφορά μεγαλύτερη του 100% το Δ.Σ. δύναται κατά την κρίση του να εξετάσει και να αποφα σίσει, με γνώμονα πάντα τα οικονομικά του Οργανισμού, την κάλυψη ποσοστού εκ του ύψους της δαπάνης. β) Για κάλυψη νοσηλείας που προέκυψε στην διάρκεια ταξιδιού σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες κράτη της ΕΖΕΣ είναι απαραίτητη η προ ηγούμενη έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και Ασθένειας. γ) Ασφαλισμένος που επιλέγει ιατρική ή νοσοκομειακή περίθαλψη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπερι λαμβανομένης και των χωρών κρατών της ΕΖΕΣ, αποζη μιώνεται με τιμές ΕΔΟΕΑΠ με την προσκόμιση νόμιμων αποδείξεων. Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν αποζημιώνεται για έξοδα μετάβασης και παραμονής. δ) Εάν το περιστατικό αντιμετωπίζεται μεν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών κρατών της ΕΖΕΣ αλλά ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευτεί σε άλλη μη ευρωπαϊκή χώρα (π.χ. ΗΠΑ), τότε η απόδοση των δα πανών γίνεται με βάση την κοστολόγηση της ανάλογης περίθαλψης στην Ελλάδα. ε) Για ασφαλισμένο που επιλέγει να νοσηλευτεί σε Δη μόσιο Νοσοκομείο κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται έκδοση εισιτηρίου του ΕΔΟΕΑΠ με προσκόμι ση γνωμάτευσης ειδικού γιατρού και η κατόπιν αιτήσεώς του έκδοση του σχετικού ειδικού εντύπου της Ε.Ε. 8. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους δεν ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εφόσον όμως κρίνεται απολύτως αναγκαία η μετάβαση στο εξωτερικό ενός έμμεσου (προστατευόμενου) μέλους, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπο ρεί να καλύψει ένα μέρος των εξόδων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συμμετοχή, με έκτακτη ενίσχυση, στις δαπάνες που έγιναν. Και σε αυτές τις πε ριπτώσεις πρέπει να προϋπάρχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 ή 3 του παρόντος άρθρου, να τηρούνται οπωσ δήποτε οι παράγραφοι που αναφέρονται στις υποχρε ώσεις των άμεσων (τακτικών) μελών, και να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η οικονομική κατάσταση του μέλους. Για την παρούσα περίπτωση, ως έμμεσα (προστατευ όμενα) μέλη νοούνται μόνο ο/η σύζυγος και τα τέκνα. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., κρίνοντας κατά περίπτωση, μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση προ καταβολής για τα έξοδα μετάβασης του δικαιούχου μέλους στο εξωτερικό, έπειτα από σχετική εισήγηση του προέδρου της επιτροπής του Τ.Υ.Π., με τον όρο να πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. 10. Η απόδοση λογαριασμού των εξόδων που έγι ναν στο εξωτερικό πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την επιστροφή του μέλους στην Ελλάδα. 11. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που μετέβη με προέγκριση του Οργανισμού στο εξωτερικό για λό γους υγείας, ο Οργανισμός αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταφοράς της σορού του αποβιώσαντος μέχρι του τόπου ενταφιασμού του στην Ελλάδα. Το ύψος του πο σού στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 11 Οδοντιατρική στοματολογική περίθαλψη 1. Ο ΕΔΟΕΑΠ παρέχει τη συνδρομή του στους ασφα λισμένους σε αυτόν, τις συζύγους και τα τέκνα τους για οδοντιατρική περίθαλψη κάθε δύο έτη, αφού πραγματο ποιηθεί έλεγχος, ή ανάλογα με την εργασία θεραπεία, με τις εξής προϋποθέσεις: 2. Η Διοίκηση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. προσδιορίζει ανά διετία το ύψος των ποσών αποζημίωσης για κάθε οδοντιατρική εργασία των άμεσων και έμμεσων ασφαλισμένων του Οργανισμού, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 3. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συμβάλλεται με οδοντιάτρους για την παρακολούθηση των μελών του. Το ύψος του ισχύ οντος τιμοκαταλόγου για οδοντοθεραπεία κάθε διετία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Οι οδοντιατρικές εργασίες που πραγματοποιούνται στα ιατρεία του Οργανισμού, παρέχονται δωρεάν και η συμμετοχή του ασφαλισμένου περιορίζεται στο κόστος των προσθετικών εργασιών όταν απαιτούνται και την αξία του μετάλλου ή άλλου υλικού προς το οδοντοτε χνικό εργαστήριο. Οι ακτινογραφίες που πραγματο ποιούνται εκτός ΕΔΟΕΑΠ, βαρύνουν τον ασφαλισμένο. 5. Ορθοδοντική θεραπεία με σκοπό την αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων του στοματογναθικού συ στήματος, καλύπτεται για μία και μόνη φορά σε ασφα λισμένους έως και την ηλικία των 18 ετών. Ορθοδοντική θεραπεία δύναται να πραγματοποιηθεί από συμβεβλη μένο ορθοδοντικό του Ταμείου ή από ορθοδοντικό επι λογής του ασφαλισμένου. Στην δεύτερη περίπτωση, ο ασφαλισμένος απαιτείται να προσκομίσει: γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και διαγνωστικές ακτινογραφίες (πανοραμικές κεφαλομετρικές) στον Ελεγκτή Οδοντία τρο του Οργανισμού, ο οποίος αξιολογεί την βαρύτητα του περιστατικού (ελαφριά, μεσαία, βαριά) και εγκρίνει το προβλεπόμενο με απόφαση Δ.Σ. ποσό ανάλογα με την ισχύουσα κατηγοριοποίηση. 6. Για τις χειρουργικές επεμβάσεις του στόματος κα ταβάλλεται το ποσό που προβλέπεται από το κρατικό τιμολόγιο και τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. Σχε τικά με τα εμφυτεύματα, και την κοστολόγησή τους θα ισχύουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. Θεραπεία με εμφυτεύματα παρέχεται είτε στα ιατρεία του Ορ γανισμού είτε από συμβεβλημένους ή μη ειδικούς εμ φυτευματολόγους, ενώ η έγκριση του θεραπευτικού σχήματος δίνεται μόνο από τον Ελεγκτή Οδοντίατρο του Οργανισμού σύμφωνα με τους Κανόνες. Ανώτατο όριο είναι τα πέντε εμφυτεύματα και η ηλικία μέχρι 70 ετών. Εξαιρείται η ολική νωδότητα για την οποία εγκρίνονται μέχρι πέντε εμφυτεύματα ανά γνάθο, χωρίς το όριο ηλικίας. 7. Η συνολική δαπάνη για οδοντοστοιχίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που εγκρίνεται ανά διετία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δαπάνη για νέα οδοντοστοιχία μπορεί να εγκριθεί μόνο αφού περάσουν τέσσερα έτη από την κατασκευή της πρώτης. Για το σκοπό αυτό τηρείται στον ΕΔΟΕΑΠ ηλεκτρο νικό μητρώο με ειδική στήλη «προσθετικές εργασίες» και την παρατήρηση «οδοντοστοιχία», στην οποία θα σημειώνεται η ημερομηνία έγκρισης ποσού για οδο ντοστοιχία. 8. Οδοντιατρική περίθαλψη δικαιούνται τα άμεσα μέλη αμέσως μόλις εγγραφούν στα μητρώα του ΕΔΟΕΑΠ, τα δόκιμα μέλη ένα έτος μετά την εγγραφή τους, και τα προστατευόμενα μέλη δύο έτη μετά την εγγραφή τους. Ενήλικα τέκνα που υπάγονται στον κλάδο ασθενείας του ΕΔΟΕΑΠ με καταβολή μηνιαίας εισφοράς δεν δι καιούνται οδοντιατρικής περίθαλψης εκτός Οργανισμού. 9. Το ΤΥΠ τηρεί ειδικό μητρώο των μελών, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι οδοντιατρικές εργασίες, η δα πάνη που καταβάλλεται, οι ημερομηνίες πραγματοποί ησής τους και το όνομα του θεράποντος ιατρού. 10. Για οδοντιατρικές εργασίες που πραγματοποιού νται σε συμβεβλημένο ιδιώτη οδοντίατρο εκτός ΕΔΟ ΕΑΠ, ισχύουν οι τιμές αποζημίωσης που ορίζει κάθε διετία το Δ.Σ. Οι ασφαλισμένοι αποζημιώνονται σε αυτή την περί πτωση, με βάση τον ισχύοντα κάθε φορά τιμοκατάλογο του Οργανισμού, ανεξάρτητα από το ποσό που αυτοί έχουν καταβάλει. Ο ασθενής εξετάζεται από τον ιατρό της επιλογής του ο οποίος του χορηγεί γνωμάτευση με την προτεινόμε νη θεραπεία. Ακολούθως προσέρχεται στον Ελεγκτή οδοντίατρο του Οργανισμού, ο οποίος αξιολογεί την αναγκαιότητα των εργασιών και δίνει προέγκριση για την εκτέλεση τους. Μετά την ολοκλήρωση των εργα σιών ο ασθενής προσκομίζει εκ νέου στον Ελεγκτή, την γνωμάτευση και την απόδειξη πληρωμής του ιατρού, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εκτέλεση των εργασιών και να εκδοθεί εντολή πληρωμής. Για την κοστολόγηση: εξαγωγής εγκλείστου δοντιού, ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωση), θεραπείας πε ριοδοντίτιδας και τοποθέτησης εμφυτευμάτων, είναι απαραίτητη η προσκόμιση αρχικών και τελικών ακτι νογραφιών προς έλεγχο των εργασιών που πραγμα τοποιήθηκαν. 11. Επανάληψη της ίδιας οδοντιατρικής εργασίας δύ ναται να εγκριθεί με βάση τους εξής περιορισμούς: Φθορίωση, αποτρύγωση (καθαρισμός), θεραπεία εντο πισμένης ή γενικευμένης ουλίτιδας, και συντήρηση πε ριοδοντίτιδας κάθε 6 μήνες. Συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας κάθε 2 χρό νια. Χειρουργική θεραπεία περιοδοντίτιδας κάθε 2 χρό νια. Θεραπευτικές εργασίες (εμφράξεις) κάθε χρόνο. Προσθετικές εργασίες (στεφάνες, γέφυρες) κάθε 2 χρόνια. Ολικές/μερικές Οδοντοστοιχίες κάθε 4 χρόνια. 12. Η δαπάνη για «οδοντιατρική επίσκεψη» δεν ανα γνωρίζεται παρά μόνο σε έκτακτες και επείγουσες πε ριπτώσεις για την αντιμετώπιση οξέων περιστατικών ή για ειδικά στοματολογικά προβλήματα πχ. βλάβες παρειάς, χειλέων γλώσσας (κοστολογούνται οι εργασίες και όχι οι επισκέψεις). 13. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναπροσαρμόζονται τα αποδιδόμενα ποσά ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανι σμού. 14. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης γνωστοποι ούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στους ασφαλι σμένους του Οργανισμού.

10 24282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Λουτροθεραπεία 1. Από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, τα άμεσα μέλη που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη από λουτροθεραπεία υποβάλλουν αίτηση στο Τ.Υ.Π., στην οποία πρέπει να αναφέρεται η ασθένεια από την οποία πάσχουν, η λουτρόπολη στην οποία επιθυμούν να με ταβούν, και ο χρόνος μετάβασής τους. 2. Ο Αρχίατρος του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει να του προσκομίσουν οι αιτούντες κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση του, στοιχείο (ακτινογραφίες, εξετάσεις αί ματος κτλ.). 3. Το ύψος του επιδόματος λουτροθεραπείας καθο ρίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την πραγματοποίηση αυτής και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 4. Όσοι δικαιούνται επίδομα λουτροθεραπείας έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν μέχρι το τέλος του έτους βεβαίωση του κρατικού υδροθεραπευτηρίου ή της ανα γνωρισμένης από τον Ε.Ο.Τ. λουτροπηγής (οπωσδήποτε σε μεγαλύτερη απόσταση από 50χιλ. από τον τόπο διαμονής), θεωρημένη απαραιτήτως από την αρμόδια δημόσια ή δημοτική Αρχή, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ασφαλισμένος παρέμεινε στην περιοχή που του σύστησε ο γιατρός για θεραπεία για διάστημα όχι μι κρότερο από δεκαπέντε ημέρες. 5. Αποκλείονται από την παροχή επιδόματος λουτρο θεραπείας όσοι υποβάλλονται σε λουτροθεραπεία με τεχνητά λουτρά κατ οίκον, όπως και όσοι πραγματο ποιούν κοινά θαλάσσια λουτρά, έστω και αν τα ορίζει ο γιατρός. 6. Δεν χορηγείται επίδομα λουτροθεραπείας σε ασφα λισμένο που δεν έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την εγγραφή του στον ΕΔΟΕΑΠ. Άρθρο 13 Παιδικές κατασκηνώσεις Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποστέλλουν τα παιδιά τους, ηλικίας 6 έως 15 ετών, σε αναγνωρισμένες από το αρμόδιο Υπουργείο παιδικές κατασκηνώσεις της προτί μησής τους. Το ποσόν που χορηγείται για κάθε παιδί σε συνδυασμό με τη διάρκεια παραμονής, καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν απαιτείται η διαδικασία προέγκρισης για την χορήγηση του επιδόματος, με εξαί ρεση τις συμβεβλημένες με τον Οργανισμό κατασκηνώ σεις που πρέπει ο ασφαλισμένος να λάβει την επιστολή προέγκρισης. Στις περιπτώσεις συμμετοχής του παιδιού σε ημερήσιο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ο Οργανισμός θα καταβάλει το 50% του κατασκηνωτικού επιδόματος. Θα καταβάλλεται το κατασκηνωτικό επίδομα και στις περιπτώσεις αποστολής παιδιών σε κατασκηνώσεις του εξωτερικού, που έχουν σαφή εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι ασφαλισμένοι που αναλαμβάνουν με δικά τους έξοδα την αποστολή των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις, που πληρούν τις από την παράγραφο 1 του παρόντος προϋποθέσεις, δικαιούνται να εισπράξουν από τον Ορ γανισμό το καθορισμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ποσόν, εφόσον στη σχετική αίτησή τους επισυνάψουν το αποδεικτικό πληρωμής. Η παροχή διατηρείται με απόφαση του Δ.Σ. μόνο εφ όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του Οργανισμού. Άρθρο 14 Πρόσθετη περίθαλψη και λοιπά θεραπευτικά μέσα 1. Ο ΕΔΟΕΑΠ παρέχει στους ασφαλισμένους του όλα τα ενδεδειγμένα προς αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση από την νοσηρή τους κατάσταση θεραπευτικά μέσα και προθέσεις και με συμμετοχή του ασφαλισμένου. Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις τιμές της βάσης δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών ή με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, εφόσον είναι μικρότερες αυ τών του παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει κοστολόγηση με βάση τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, ο Ορ γανισμός αποδίδει τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή της αγοράς. Στις περιπτώσεις που το τιμολόγιο αγοράς είναι χα μηλότερο του καθορισμένου σύμφωνα με τα παραπάνω, καταβάλλεται το ποσό του τιμολογίου. Δύναται να αποζημιώνεται και η δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου, εφόσον είναι χα μηλότερη των παραπάνω αναφερομένων και προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά. Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης των θεραπευτι κών μέσων και προθέσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτο μέρεια, θα καθορίζονται με εγκυκλίους του Οργανισμού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΟΠΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ 1. Οι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ή να αντικαταστήσουν κάθε διετία γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, πάντοτε σύμφωνα με συνταγή ειδικού γιατρού (Οφθαλμιάτρου). Το συνολικό ποσό της δαπά νης για την προμήθεια γυαλιών οράσεως (σκελετός κρύσταλλα) ή φακών προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αντικατάσταση κρυστάλλων γίνεται για διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών, για αλλαγή της οπτικής οξύτητας κατά + 25% και μόνο για παιδιά έως 18 ετών ή για ενήλικες άνω των 40 ετών. Απαιτείται προέγκριση οφθαλμιάτρου του Οργανισμού. Εγκρίνονται γυαλιά με άθραυστα κρύσταλλα, για παι διά ηλικίας έως 12 ετών. 2. Οι έμμεσοι ασφαλισμένοι δικαιούνται γυαλιά ορά σεως, και ο Οργανισμός αποδίδει δαπάνη που δεν υπερβαίνει το ήμισυ από αυτό που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους άμεσα ασφαλισμένους. 3. Ειδικοί φακοί επαφής χορηγούνται με ειδική γνω μάτευση οφθαλμιάτρου για υψηλό βαθμό μυωπίας άνω των 7 βαθμών σε συνδυασμό με αστιγματισμό ή κερατο ειδόκωνο. Σε αυτή την περίπτωση ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μετέχει στη δαπάνη των γυαλιών και των φακών με ποσοστό που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 4. Σε περιπτώσεις επέμβασης με λέιζερ για μείωση της μυωπίας, δεν θα εγκρίνεται δαπάνη για χορήγηση διορθωτικών γυαλιών. Β. ΛΟΙΠΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορεί να παρέχει ή να χορηγεί έπειτα από γνωμάτευση του Αρχιάτρου ή των γιατρών ειδι κοτήτων, η οποία θα έχει πάντως θεωρηθεί από τον Αρχίατρο ή τους αντικαταστάτες του αναπληρωτές μετεγχειρητικές ζώνες, κηλεπιδέσμους, ελαστικές πε ρικνημίδες, τεχνητά μέλη, τεχνητούς οφθαλμούς, πέλ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ματα πλατυποδίας, ορθοπεδικά υποδήματα, ακουστικά βαρηκοΐας και άλλα είδη προφυλακτικά για παθήσεις ή έκτακτες περιπτώσεις. Τα παραπάνω είδη μπορεί να χορηγούνται μετά την παρέλευση ενός έτους με απόφα ση του Δ.Σ. και αιτιολογημένη πρόταση του Αρχιάτρου. Η δαπάνη για την αγορά και η συμμετοχή του μέλους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από ει σήγηση του Προέδρου του Τ.Υ.Π. 3. Τα χορηγηθέντα είδη του παρόντος άρθρου κατα χωρίζονται αναλυτικά στο ηλεκτρονικό μητρώο κάθε ασφαλισμένου. Άρθρο 15 Φυσικοθεραπείες ψυχοθεραπείες λογοθεραπείες εργοθεραπείες Α. Φυσικοθεραπείες 1. Οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται στο Φυσικοθε ραπευτήριο του Οργανισμού δωρεάν, σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σε εργαστήρια κλινικών και θεραπευ τηρίων, κατόπιν παραπεμπτικού ιατρού του Οργανισμού αντίστοιχης ειδικότητας και σύμφωνα με σχετική από φαση Δ.Σ. ανάλογα με τα οικονομικά του Οργανισμού. 2. Ο ΕΔΟΕΑΠ παρέχει στα μέλη του φυσιοθεραπείες στις εξής περιπτώσεις: Α. Ορθοπεδικά Προβλήματα οστών και αρθρώσεων όπως: Κατάγματα, χειρουργεία οστών, επιπλοκές χειρουρ γείων, αρθροπλαστικές ισχίων, γονάτων και λοιπών αρ θρώσεων. Παραμορφώσεις Σπονδυλικής στήλης όπως κύφωση, σκολίωση, λόρδωση. Αυχενικά σύνδρομα, οσφυαλγίες, θωρακικά άλγη. Παθήσεις σπονδυλικών δίσκων (σπονδυλοαρθρίτιδες). Παθήσεις συνδέσμων, μυϊκές θλάσεις, τενοντίτιδες, κ.λπ. Β. Σε παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος που απαιτείται ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών. Γ. Σε νευρολογικές παθήσεις, όπως μυοπάθειες, εγκε φαλικά επεισόδια και παθήσεις περιφερικών νεύρων. Δ. Σε σοβαρά κινητικά προβλήματα, όπως παραπλη γίες, τετραπληγίες, ΣΚΠ κ.λπ. 3. Ο ασφαλισμένος πρέπει υποχρεωτικά να εφοδιάζε ται με ειδικό παραπεμπτικό ΕΔΟΕΑΠ για φυσιοθεραπεί ες που θα αναφέρει την γνωμάτευση του ιατρού και θα απορρίπτει σοβαρές παθολογίες που είναι αντένδειξη για φυσιοθεραπεία όπως κακοήθεις όγκους, αποφράξεις σπονδυλικής αρτηρίας, εγκεφαλοπάθειες, ανευρύσματα αγγείων, εμφύτευση βηματοδότη, προχωρημένη οστε οπόρωση, κ.λπ. Στο παραπεμπτικό πρέπει να αναγρά φονται και οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις π.χ. υπέρηχοι. 4. Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις εγκρίνονται μόνο εφόσον εκτελούνται από φυσιοθεραπευτές που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την αρμόδια Αρχή και είναι συμβεβλημένοι. 5. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πραγματοποιή σει φυσικοθεραπευτικές πράξεις εκτός ΕΔΟΕΑΠ και σε μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, η απόδοση δα πάνης γίνεται με βάση τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. 6. Ο αριθμός των φυσιοθεραπειών που δικαιούται ετη σίως ο κάθε ασφαλισμένος (άμεσα και έμμεσα μέλη) καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για καθεμία ορί ζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μία από αυτές περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο των ενδεικνυόμενων θεραπειών. 7. Δεν αναγνωρίζονται οι φυσιοθεραπείες που παρέ χονται από αισθητικούς ή εναλλακτικούς θεραπευτές. Εναλλακτικές θεραπείες (βελονισμοί, ομοιοπαθητική), αναγνωρίζονται με απόφαση Δ.Σ. Β. Ψυχοθεραπείες Ψυχοθεραπείες έως 4 το μήνα για 1 έτος σε ενήλικες και η αποζημίωση ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Για ανανέ ωση μετά το πρώτο έτος και μέχρι το τρίτο, απαιτείται απόφαση Δ.Σ. και πλήρη αιτιολόγηση της θεραπείας από Διευθυντή Κρατικού Νοσοκομείου. Για ανανέωση μετά το τρίτο (3ο) έτος, απαιτείται απόφαση Δ.Σ. και γνωμάτευση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής. Γ. Λογοθεραπείες εργοθεραπείες Λογοθεραπείες και εργοθεραπείες χορηγούνται ανάλογα με την πάθηση με παραπεμπτικό θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και έγκριση ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού ως εξής: Λογοθεραπείες έως 8 ανά μήνα, η αποζημίωση των οποίων ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Εργοθεραπείες όσες απαιτούνται και η αποζημίωση ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Δ. Παραπληγικοί και πάσχοντες από ΣΚΠ Ασφαλισμένοι παραπληγικοί, ή πάσχοντες από ΣΚΠ, άμεσα ή έμμεσα μέλη ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε δικαι ούνται επιδόματος από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ είτε όχι, εφόσον βεβαιωμένα από Υγειονομική Επιτροπή ΕΔΟΕΑΠ, από τον θεράποντα ιατρό τους και με βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου διαπιστωθεί η ασθένεια, δικαιούνται παρο χές κατόπιν έγκρισης Αρχιάτρου ως ακολούθως: α) Βοήθεια στο σπίτι με 1 βάρδια νοσοκόμου (και 1 νυχτερινή αν ζουν μόνοι) σε περίοδο έξαρσης της νόσου, με γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου, για μια εβδομά δα (7 ημερολογιακές ημέρες). β Τα αναγκαία ειδικά μηχανήματα/βοηθήματα μετά από γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου. γ) Ατομικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας, κατόπιν γνωματεύσεως ψυχιάτρου για 1 χρόνο και με συχνότητα 1 συνεδρία ατομικής ψχθ εβδομαδιαίως και 1 συνεδρία μηνιαίως οικογενειακής ψχθ. δ) Λογοθεραπείες, εφόσον το επιβάλει η κατάσταση της υγείας του, κατόπιν ιατρική γνωμάτευσης. ε) Το Δ.Σ. δεν εγκρίνει επίδομα μετακίνησης και επί δομα συμπαράστασης τρίτου προσώπου. στ) Ενισχυμένης φυσικοθεραπείας πέραν των 20 συνε δριών ετησίως που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμέ νους και με βάση τα όσα ορίζει η ιατρική γνωμάτευση που θα προσκομίζουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα και μέχρι 2 μήνες επιπλέον ετησίως χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης που αποζημιώνεται με απόφαση Δ.Σ. Διευκρινίζεται ότι οι παροχές αυτές, είναι ανεξάρτητες των επιδομάτων ή βοηθημάτων βάσει του άρθρου 17 του Κανονισμού Υγείας. Άρθρο 16 Μαιευτική περίθαλψη επίδομα τοκετού επίδομα λεχωϊδος εξωσωματική γονιμοποίηση 1. Σε περίπτωση τοκετού άμεσα ή έμμεσα ασφαλι σμένης ο ΕΔΟΕΑΠ χορηγεί εφάπαξ βοήθημα τοκετού, ο οποίος πιστοποιείται με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την οικο νομική κατάσταση του Οργανισμού. Η χορήγηση του

12 24284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βοηθήματος, στερεί τη δικαιούχο νοσοκομειακής περί θαλψης, εκτός και αν ο τοκετός αποδεδειγμένα παρου σιάσει απρόοπτη παθολογική εξέλιξη, οπότε δικαιούται τη νοσοκομειακή περίθαλψη που ενδείκνυνται για την περίπτωσή της. 2. Σε περίπτωση που βεβαιωμένα και τεκμηριωμένα κριθεί αναγκαία για τον τοκετό η πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης (καισαρική τομή), η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Οργανισμό, σύμφωνα με όσα ισχύ ουν για τη νοσηλεία σε κλινικές ή σε νοσοκομεία βάσει αιτιολογημένων αποφάσεων Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, το επίδομα ορίζεται σε ποσοστό 50% του ποσού που καταβάλλεται για τον φυσιολογικό τοκετό. Σε περί πτωση γέννησης διδύμων ή περισσοτέρων παιδιών, το επίδομα αυτό είναι χωριστό για κάθε παιδί. Στις περι πτώσεις που έχει συμπληρωθεί η 20η βδομάδα κυήσεως και το έμβρυο δεν επιζεί ή αποβιώσει αμέσως μετά τον τοκετό, καταβάλλεται κανονικά το επίδομα αυτό κατα βαλλομένου και του επιδόματος κηδείας κατά το ήμισυ. 3α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περιπτώσεις απο χής από την εργασία λόγω τοκετού μπορεί να παρέχει στα αμέσως ασφαλισμένα θήλεα μέλη του (λεχώνες) ειδικό βοήθημα ίσο με το σύνολο των αποδοχών της από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ 45 ημερών, οι οποίες λαμβάνονται από μία μόνο πηγή κατ επιλογή της ενδιαφερόμενης και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση του εργοδότη ότι αυτή δεν έλαβε μισθό ή επίδομα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Το παραπάνω βοήθημα παρέχεται έπειτα από αίτηση της ενδιαφερομένης ασφαλισμένης. β. Όταν η ασφαλισμένη υπάγεται στο καθεστώς προ αιρετικής ασφάλισης (ήτοι και για τους τρεις κλάδους του ΕΔΟΕΑΠ), η μηνιαία εισφορά που καταβάλει ανά γεται σε αποδοχές που υπολογίζονται όπως στην πα ραπάνω διαδικασία της παρ. 3α. γ. Αποδεδειγμένα άνεργη ασφαλισμένη που καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον τοκετό, σε περίοδο λοχείας δικαιώνεται του 50% του επιδόματος λοχείας της εργαζόμενης, ήτοι 22,5 ημερομίσθια υπολογιζόμενα επί του 15πλασίου του ανώτατου τεκμαρτού ημερομισθίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μετά της προσκόμισης φορολογικής δήλωσης του προηγού μενου έτους και Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986. δ. Ασφαλισμένη που κάνει χρήση του νόμιμου δικαι ώματός της για άδεια προστασίας μητρότητας, για το διάστημα αυτό δικαιούται παροχών ιατροφαρμακευτι κής και νοσοκομειακής περίθαλψης καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό εισφοράς ανεργίας. 4. Για τις δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποίησης, ισχύ ουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. Άρθρο 17 Ειδικά βοηθήματα Επίδομα τελετών 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δεν χορηγεί βοηθήματα στα μέλη που δικαιούνται περίθαλψη. Σε εντελώς ιδιαίτερες όμως περιπτώσεις μελών που έχουν ανάγκη ενίσχυσης για κατ οίκον νοσηλεία ειδικής μορφής, για αντιμετώπιση δαπανών ιδιαίτερης περίθαλψης, για κάλυψη εξόδων ή μέρους αυτών για σοβαρότατες μετεγχειρητικές κατα στάσεις κτλ. καθώς και για άλλες απρόβλεπτες δαπάνες μπορεί να παρέχει ειδικό βοήθημα, με υποβολή αίτησης και αιτιολόγησης, μετά από έλεγχο του ΕΔΟΕΑΠ, εισή γησης της Επιτροπής του ΤΥΠ και απόφασης ΔΣ. Για την χορήγηση των βοηθημάτων το ΔΣ θα αποφασίζει με κριτήριο το ετήσιο εισόδημα του δικαιούχου. Το βο ήθημα αυτού του είδους δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες. Ενδεχόμενο συνέχισης του βοηθήματος αποφασίζεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο έπει τα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγησης της Επιτροπής του ΤΥΠ κατόπιν ελέγχου της κατάστασης του ασθενούς από τον ΕΔΟΕΑΠ. 2. Ασφαλισμένοι που πάσχουν από ανίατα ή μακρο χρόνια νοσήματα, για τα οποία έχει γνωματεύσει η Υγειονομική Επιτροπή του Τ.Υ.Π., δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή κλινικές περισσότερο από τρεις μήνες. Η Επιτροπή του Τ.Υ.Π. στις περιπτώσεις αυτές εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. να χορηγηθεί μηνιαία ενίσχυση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραπάνω περίπτωση ισχύει για τα άμεσα και έμμεσα μέλη. Ο ενισχυόμενος με τον τρόπο αυτό θα εξετάζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα αναλόγως της περί πτωσης, από την Υγειονομική Επιτροπή ή τον Ελεγκτή Ιατρό του Οργανισμού, οι οποίοι και θα υποβάλλουν σχετική γνωμάτευση για την παράταση ή μη της ενίσχυ σης. Η αίτηση θα κρίνεται βάσει κοινωνικών κριτηρίων και ανάλογα με τα οικονομικά του Οργανισμού. 3. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή προστα τευόμενου μέλους της οικογένειάς του, ο ΕΔΟΕΑΠ κα ταβάλλει εφάπαξ ποσόν, για συμμετοχή του στα έξοδα κηδείας, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έξοδα, με τα νόμιμα παραστατικά, κατα βάλλονται στον επιμεληθέντα της κηδείας. Σε περίπτω ση θανάτου ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του μακριά από τον τόπο της κατοικίας του, ο Οργα νισμός καλύπτει και τα έξοδα μεταφοράς της σορού, μέχρι ποσού το ύψος του οποίου καθορίζεται με από φαση Δ.Σ. Για ασφαλισμένους ή μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν μεταβεί για νοσηλεία στο εξωτερικό, με έγκριση ΔΣ, και αποβιώσει, ο Οργανισμός αναλαμ βάνει να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς της σορού, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Για την καταβολή των εξόδων κηδείας στον δικαιούχο απαιτείται η επισύναψη στη σχετική αίτησή του προς τον Οργανισμό, της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του ασφαλισμένου και του πρωτότυπου Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του γραφείου τελετών. Το εφάπαξ ποσό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού που αναγράφεται στα νόμιμα παραστατικά και κατέβαλε ο επιμεληθείς τα της κηδείας. Άρθρο 18 Επίδομα ασθενείας 1. Σε εν ενεργεία μετόχους μέλη που απέχουν από την εργασία λόγω ασθενείας με βεβαίωση του ΕΔΟΕΑΠ και για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό και παρατείνεται περισσότερο από τριάντα ημέρες, πα ρέχεται ειδικό επίδομα το οποίο χαρακτηρίζεται ως επίδομα ασθενείας. 2. Επίδομα ασθενείας παρέχεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχιάτρου του Οργανισμού, ο οποίος παρακολουθεί με την Ιατρική Υπηρεσία και τους εντεταλμένους ελεγκτές τον ασθενή όσο αυτός νοσηλεύεται κατ οίκον.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην αίτηση πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) ότι ο αιτών δεν έχει πόρους από άλλη εργασία. β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι κανένα ποσό δεν κα ταβλήθηκε στον ασθενή κατά το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον ένα μήνα. 3. Ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος ασθε νείας αρχίζει να υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα κατά την οποία ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε τριάντα ημέρες ασθένειας. Το ύψος του επιδόματος αυτού καθο ρίζεται στο 50% του συνόλου από εργασία ασφαλιστέα στον ΕΔΟΕΑΠ με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ΣΣΕ της αντίστοιχης Ένωσης, των αποδοχών όλων των πηγών εργασίας για τις οποίες ασφαλίζεται στον ΕΔΟΕΑΠ ο μέτοχος μέλος, κατά το χρόνο της ασθένειάς του και καταβάλλεται στο τέλος κάθε συμπληρωμένου δεκαπενθήμερου. 4. Το επίδομα ασθενείας που παρέχεται με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα δίμηνο. Άρθρο 19 Ειδική Αγωγή Παιδιών 1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική αναπηρία ή διάχυτη διαταραχή της ανάπτυξης (αυτι σμό) και στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια οικοτροφεία, άσυλα ο Οργανισμός στο πλαίσιο συμβάσεων εγκρίνει ειδική αγωγή (λογοθερα πεία εργοθεραπεία ψυχοθεραπεία συμβουλευτική γονέων ψυχολογική υποστήριξη) κατόπιν: α) γνωμάτευση σχετικής ειδικότητας ιατρού και έγκρι ση ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού, β) βεβαίωση του εκπαιδευτηρίου για τις ημέρες προσέλευσης του παι διού και γ) πρωτότυπο φορολογικό παραστατικό. 2. Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, με γνωμάτευση ειδικευμέ νου ιατρού Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αντίστοιχης ειδικότητας ισχύος ενός (1) έτους, χορη γούνται ως κατωτέρω: Α) Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων φυ σικοθεραπείες, 10 συνεδρίες το μήνα και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Β) Σε σοβαρά νοητικά ή ψυχιατρικά προβλήματα και σε παιδιά με Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης (Αυτισμό), εγκρίνεται ειδική αγωγή (λογοθεραπεία εργοθεραπεία ψυχοθεραπεία συμβουλευτική γονέων ψυχολογική υποστήριξη) μέχρι είκοσι (20) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, εκτός της συμβουλευτικής γονέων και της ψυχο θεραπείας του παιδιού που προβλέπονται 4 το μήνα. Γ) Εγκρίνεται επίσης ειδική αγωγή σε παιδιά με Δι αταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) καθώς επίσης και σε παιδιά με Κώφωση, Μα θησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Διαταραχή στην ανά πτυξη και στο λόγο, Τραυλισμό, με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό, το οποίο ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. Δ) Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών ή ψυ χονοητικών προβλημάτων, όπως ορίζεται παραπάνω. Για την έγκριση όλων των παραπάνω θεραπειών και δαπανών, απαιτείται γνωμάτευση από δημόσιο φορέα, από εξειδικευμένο παιδίατρο ή ψυχίατρο ή νευρολόγο και έγκριση του αρμόδιου ελεγκτή ιατρού του Οργα νισμού. Ε) Οι ανωτέρω παροχές εγκρίνονται για ένα (1) έτος με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Για ανανέωση άνω του ενός (1) έτους απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευσης Διευθυντή Κρατικού Νοσοκομείου και απόφαση Δ.Σ. και για ανανέωση άνω του τρίτου (3ου) έτους, απαιτείται απόφαση Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής και απόφαση Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Έλεγχος 1. Η άσκηση του Υγειονομικού, Φαρμακευτικού και Νο σοκομειακού ελέγχου, γίνεται από τον Αρχίατρο, τους Ιατρούς, τους Ιατρούς Ελεγκτές και τον Ελεγκτή Οδο ντίατρο του Οργανισμού. Απαγορεύεται στους ως άνω ιατρούς ελεγκτές να έχουν παράλληλα την ιδιότητα του θεραπευτή ιατρού για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τον υγειονομικό, φαρ μακευτικό καθώς και τον οδοντιατρικό έλεγχο σε ια τρό, φαρμακοποιό και οδοντίατρο με σύμβαση έργου τηρουμένων των κειμένων διατάξεων, καθώς και τον Διοικητικό έλεγχο σε ορκωτό ελεγκτή ή σε αρμόδιο διοικητικό στέλεχος του Οργανισμού. 3. Εάν από τον έλεγχο των Διοικητικών ή Ιατρικών Υπη ρεσιών, διαπιστωθεί ότι ασφαλισμένος δικαιούχος περίθαλ ψης ο οποίος αποπειράται να εξαπατήσει τον Οργανισμό ή τις Υπηρεσίες του υποβάλλοντας ανακριβή στοιχεία, παραποιημένα ή απατηλά δικαιολογητικά, ή ψευδείς δη λώσεις κτλ. για να ωφεληθεί ο ίδιος, παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και η απόφαση κοι νοποιείται στην ανάλογη Ένωση στην οποία αυτός ανήκει και κοινοποιείται στους χώρους εργασίας των ΜΜΕ, των εφημερίδων, του ραδιοφώνου και διαδικτυακών τόπων. Άρθρο 21 Παραγραφές Κάθε δικαίωμα των ασφαλισμένων που απορρέει από το λογαριασμό υγείας και περίθαλψης παραγράφεται ένα έτος μετά τη δημιουργία του. Απαιτητές παροχές ασφαλισμένων από το λογαρια σμό υγείας και περίθαλψης για τις οποίες έχει υποβλη θεί αίτηση και οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι το τέλος του έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν, παραγράφονται στο τέλος του έτους αυτού, αν περάσει εξάμηνο από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητι κών στον Οργανισμό. Άρθρο 22 Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Θεσσαλονίκης 1. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Τμήμα Υγείας και Πε ρίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σκοπός του οποίου είναι η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περί θαλψης στους μετόχους μέλη του Οργανισμού καθώς και στους λοιπούς ασφαλισμένους από αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού του και το άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού. 2. Τα κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού μέλη του Δι οικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που προέρχονται από την ΕΣΗΕΜΘ και την ΕΠΗΕΘ, ασκούν όλα γενικώς τα καθήκοντα και τις εν γένει αρμοδιότητες του Τ.Υ.Π.

14 24286 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Οι Σύμβουλοι του Οργανισμού που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ορίσει διαφορετικά, φροντίζουν για την πρό σληψη γιατρών, την υπογραφή συμβάσεων με φαρμα κεία, κλινικές και νοσοκομεία, και γενικώς αναλαμβάνουν κάθε θέμα που αφορά την υγειονομική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. στη Μακεδονία και την Θράκη και γενικά αυτών που σύμφωνα με το άρ θρο 1 του παρόντος δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 4. Τις ημέρες που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τα μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη μετέχουν στη συνεδρίαση, οι θεωρήσεις συνταγών και η έκδοση παραπεμπτικών για γιατρούς μπορούν να γίνονται από τον αρχαιότερο υπάλληλο των Γραφείων Θεσσαλονίκης μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. 5. Οι ενέργειες του Τ.Υ.Π. Θεσσαλονίκης γνωστοποιού νται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από αυτό εφόσον είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 6. Σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στον παρό ντα Κανονισμό οι αρμοδιότητες του Αρχιάτρου, αυτές ασκούνται στη Θεσσαλονίκη από γιατρό ειδικότητας εργαζόμενο στον Οργανισμό, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μετά από εισή γηση των εντεταλμένων του Τ.Υ.Π. Θεσσαλονίκης. Ο εν λόγω Ιατρός προΐσταται της Ιατρικής υπηρεσίας του ΤΥΠ Θεσσαλονίκης. Άρθρο 23 Υποχρεώσεις του Τ.Υ.Π. και των μελών 1. Ο παρών Κανονισμός Υγείας και Περίθαλψης των μελών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού του Οργανισμού, θα γνωστοποιηθεί με φροντίδα του Διοικητικού Συμβου λίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε όλους τους ασφαλισμένους και γενικά στους δικαιούχους περίθαλψης του Οργανισμού. 2. Τα Τμήματα Υγείας και Περίθαλψης έχουν υπο χρέωση να καλούν τα άμεσα μέλη και τους δικαιοδό χους, κατά τις εκτιμήσεις τους, για να συμπληρώσουν ή να αναπροσαρμόσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, λόγω τυχόν μεταβολών στο μητρώο των ασφαλισμέ νων. Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να ανταποκρίνονται και να συνεργάζονται με τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Καταστατικό και τον Κανονισμό Υγείας του ΕΔΟΕΑΠ. 3. Οι από εδώ και στο εξής δικαιούχοι του Οργανι σμού, μόλις εγγραφούν στις ανάλογες επαγγελματικές Ενώσεις, έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν στο αντί στοιχο Τμήμα Υγείας και Περίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. απογραφικό Δελτίο ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και υποβολή υπεύθυνης δή λωσης α) για τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, β) για τη μη ασφάλιση (δικαίωμα περίθαλψης) των άμεσων και έμμεσων μελών τους σε άλλο φορέα, γ) βεβαίωση ετών ασφάλισης στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Κλ. ΤΣΠΕ ΑΘ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εγγραφή του στον Οργανισμό. Η μη συμμόρφωση του ασφαλισμένου με την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής ή τη μη παροχή περίθαλψης στο μέλος και τα προστατευόμενα από αυτό πρόσωπα, με κλείσιμο της ασφαλιστικής μερίδας. 4. Αφού ελεγχθούν ως προς την ακρίβεια τα Απογρα φικά Δελτία ΕΔΟΕΑΠ με τα συνημμένα δικαιολογητικά τους, όπως περιγράφηκαν στην παράγραφο 3 του πα ρόντος άρθρου, σχηματίζεται μηχανογραφική μερίδα καθενός από τα δικαιούχα μέλη, η οποία καταγράφεται σε ειδικές μηχανογραφικές καρτέλες. 5. Σε αυτές καταγράφονται χωρίς υπαίτια καθυστέ ρηση οι εκάστοτε μεταβολές στα συνδεδεμένα μέλη, και οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε μεταβολή στην οικογένειά τους που δικαιούται περίθαλψη. Σε τακτό χρονικό διάστημα όχι μι κρότερο του έτους θα πραγματοποιείται έλεγχος στον οποίο έχουν υποχρέωση να ανταποκρίνονται. 6. Στις μηχανογραφικές καρτέλες, που τηρούνται από τα Τ.Υ.Π. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα αναγράφεται η περίθαλψη που παρέχεται σε κάθε δικαιούχο μέλος, κυρίως νοσοκομειακή, οδοντοθεραπεία, κινησιοθερα πεία, πρόσθετα μέσα, ψυχοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία κτλ. 7. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αποδεικνύεται με ταυτότητα αναγνώρισης (διακριτού χρώματος μεταξύ των άμεσων και έμμεσων μελών ) και είναι δυνατόν να έχει την μορφή έντυπου ή ηλεκτρονι κού βιβλιαρίου ασθενείας, η χρήση του οποίου θα κα θορίζεται από αποφάσεις του ΔΣ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. 8. Η αναγραφή φαρμάκων, ακτινογραφιών και άλλων παρακλινικών εξετάσεων γίνεται από το γιατρό σε κα ταχωρημένο ηλεκτρονικά ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μέλους, τον αριθ μό μητρώου, το ποσοστό της οικονομικής συμμετοχής του μέλους (όπου χρειάζεται), την ακριβή Ιατρική διά γνωση και την δοσολογία ή την ποσότητα. Για ειδικές παθήσεις η συνταγή εκδίδεται από Ιατρό αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. 9. Καμία περίθαλψη δεν παρέχεται χωρίς την προ σκόμιση του παραπάνω ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ή συνταγολογίου εντός ή εκτός ΕΔΟΕΑΠ παρά μόνο σε αποδεδειγμένα επείγοντα περιστατικά ή ατυχήματα. Η διάρκεια ισχύος των παραπάνω ηλεκτρονικών παραπε μπτικών ή συνταγολογίων θα καθορίζεται από σχετική απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 24 Αμφισβητήσεις 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από εισήγηση των προέδρων του Τ.Υ.Π. Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, μπορεί να αναλάβει να εξετάσει κάθε περίπτωση που δεν πε ριλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό και αφορά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και λοι πής περίθαλψης στους μετόχους του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και τα έμμεσα μέλη. 2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εναρ μονίζονται με τα καθιερωμένα από τους μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας, καθώς και με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις, και πρέπει να κα ταχωρούνται στα πρακτικά του Οργανισμού. 3. Σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης ασφαλισμένου σχετικά με την παροχή περίθαλψης εκ μέρους των Τ.Υ.Π., αρμόδιο όργανο για τη λύση της διαφοράς είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 25 Έκτακτες πρωτοβουλίες 1. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις ή έκτακτα και αιφνίδια περιστατικά, ο/η Πρόεδρος ή τα μέλη της επι τροπής του Τ.Υ.Π. είναι δυνατόν να λαμβάνουν πρω τοβουλίες και αποφάσεις για την άμεση και αποτελε σματική εξυπηρέτηση του μέλους, με την προϋπόθεση ότι το γεγονός θα εισάγεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να επικυρωθούν και να εγκριθούν εκ των υστέρων όσα έγιναν. 2. Ο παρών Κανονισμός αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της παροχής περίθαλψης στους μετόχους του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., και τροποποιείται στο σύνολό του ή εν μέρει με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφά λισης και Πρόνοιας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 3. Το ΔΣ έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί τον πα ρόντα Κανονισμό σε όλα τα μέλη άμεσα και έμμεσα, τα οποία έχουν την υποχρέωση να γνωρίζουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, να συνεργάζονται με ήθος και επιμέλεια και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πιστή τήρηση και την εφαρμογή του. 4. Κάθε αποδεδειγμένη παράβαση των όρων του παρό ντος Κανονισμού Υγείας για το Δ.Σ., τις Επιτροπές ΤΥΠ, τις Ιατρικές και Διοικητικές Υπηρεσίες, συνιστά παράβα ση καθήκοντος με τις νόμιμες συνέπειες από το Νόμο, τον Κανονισμό Υγείας και το Καταστατικό ΕΔΟΕΑΠ. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έχει το δι καίωμα, εφόσον αυτό κριθεί συμφέρον για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και κυρίως την βιωσιμότητά του και την οικονομική κατάσταση σε σχέση με τις ασφαλιστι κές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, να προβαίνει σε αλλαγή ή αναδιάρθρωση του συστήματος παροχής ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και κοινωνικών παροχών περίθαλψης.». Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

16 24288 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές).

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Νοσηλεία-Διαγνωστικές εξετάσεις «Family Plus» - «Ότι καλύτερο» Παροχές-Εξετάσεις 1) Απεριόριστες προγραμματισμένες ΙΑΤΡΙΚΕΣ επισκέψεις πανελλαδικά (άνω των 5.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-09-2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: Υ9α/76908 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σχετ.: 58892, 58020 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/23.7.92 ΤΑΝ) Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016 MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 Βοηθάμε όσους μας εμπιστεύονται να ζουν πιο ήρεμα 10 to Zen Θέλω ένα πρόγραμμα Υγείας Σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου 24/7 όπου και να βρίσκομαι σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΠΑΣΟ ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΠΑΣΟ ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2017 από τα ΚΕΠ Για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών, Ημερομηνία έναρξης : 26

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική,

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β 727/14.05.2004 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 13/06/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 5902 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: 6ΒΧΝ4690ΒΑ-Ι51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Κομοτηνή 9 Ιουνίου 2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 8100 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32)

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) Πίνακας περιεχομένων ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282-21/12/2011 - Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Στ σήμερα την... του έτους... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων

των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων των Συντακτών - µελών της Ενώσεως Συντακτών ηµερησίων εφηµερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων Ot16R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Δ ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (Y.Α.) ΤΩΩΝ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ - ΜΕΛΩΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΩΣΕΩΩΣ ΣYΝΤΑΚΤΩΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6 / 10 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π13/49 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 69 Ταχ. Δ/νση: Αγ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6 / 10 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π13/49 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 69 Ταχ. Δ/νση: Αγ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6 / 10 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Π13/49 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 69 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Γ. Τσακαλάκη ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π. Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 ης Μαϊου 152 68300 Διδυμότειχο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων

Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εγκύκλιος - Ποιοι απαλλάσσονται από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων Εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 03-04-2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 10 Ιουνίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 19957 ΑΔΑ: 62ΩΜΟΡ1Ο-ΧΧΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα