Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group"

Transcript

1 Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1

2 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2

3 Κατάρρευςθ τθσ Μιςκωτισ Εργαςίασ Οι άνεργοι τον Φεβρουάριο του 2015 ιταν υπερδιπλάςιοι από το Μόλισ το 53% του ενεργοφ πλθκυςμοφ εργάηεται (63% των ανδρϊν και το 44% των γυναικϊν), που είναι και το χαμθλότερο ςτθν Ευρϊπθ (Μ.Ο ΕΕ 28 = 69%) 44% των ανζργων είναι Μακροχρόνιοι και είναι 2,5 φορζσ περιςςότεροι από το

4 Κατάρρευςθ τθσ Μιςκωτισ Εργαςίασ 45% των μιςκωτϊν αμείβονται με μιςκοφσ ζωσ 751 ζναντι του 17% του Μόλισ το 9% των μιςκωτϊν αμείβονται με πάνω από το μινα. Μζςοσ Μιςκόσ (-12% από το 2010). Μζςοσ Μιςκόσ Μερικισ Απαςχόλθςθσ 453 (-29% από το 2010). 4

5 Θ φυγι των νζων επιςτθμόνων δεν οφείλεται αποκλειςτικά ςτθν οικονομικι κρίςθ, αλλά θ κρίςθ τθν ενίςχυςε. 5

6 Βαςικόσ λόγοσ για τθν μετανάςτευςθ είναι θ αναντιςτοιχία μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ για τουσ επιςτιμονεσ, αφοφ οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ δθμιουργοφν κζςεισ εργαςίασ που παράγουν φτθνζσ υπθρεςίεσ και ςυνεπϊσ δθμιουργοφνται περιοριςμζνεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ για επιςτιμονεσ. 6

7 GENERATION E E Σθμαίνει : Europe, Emigration, Exodus, Escape και είναι θ νζα γενιά Ευρωπαίων Expats Ηει ςε μια Ευρϊπθ που μοιάηει χωρίσ ςφνορα, αλλά που διαχωρίηεται από το επίπεδο τθσ κάκε οικονομίασ. Νζοι πολίτεσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε, που αφινουν τθ χϊρα τουσ προσ αναηιτθςθ εργαςιακοφ μζλλοντοσ εντόσ τθσ Ε.Ε, αλλά και εκτόσ. Οι περιςςότεροι προζρχονται από τισ χϊρεσ του Νότου και κυρίωσ από τθν Ζλλάδα. 7

8 GENERATION G G Σθμαίνει : Νζοι, ταλαντοφχοι Ζλλθνεσ Θ μεγαλφτερθ φυγι νζων επιςτθμόνων (Brain Drain) παγκόςμια ζφυγαν τα 5 τελευταία χρόνια 2% του πλθκυςμοφ 10% των επιςτθμόνων 300% αφξθςθ 8

9 GENERATION G Οι μιςοί εργάηονται ςτθν Γερμανία (κυρίωσ Γιατροί : ) και ςτθν Αγγλία (κυρίωσ ςε Xρθματοοικονομικά και Πανεπιςτιμια) ςπουδάηουν ςτο εξωτερικό και είναι αρκετά πικανόν να μείνουν να εργαςτοφν εκεί. CNBC : Πραγματικι τραγωδία για τθν Ελλάδα θ ευρεία διαρροι ταλζντων προσ το εξωτερικό 9

10 Προβλθματιςμοί Πωσ κα ςταματιςουμε τθν υπζρμετρθ φυγι των ταλζντων προσ το εξωτερικό; Πωσ κα φζρουμε πίςω τα ταλζντα που διαπρζπουν ςτο εξωτερικό; Ποιοσ είναι ο κομβικόσ ρόλοσ των Επιχειριςεων για τθν προςζλκυςθ και διακράτθςθ των ταλζντων; 10

11 Τι μπορεί να γίνει; Το ηιτθμα πρζπει να αποτελζςει Εκνικι προτεραιότθτα Επιλογι των παραγωγικϊν τομζων ςτουσ οποίουσ θ χϊρα κα ειδικευτεί για να γίνει ανταγωνιςτικι ςτθν παγκόςμια οικονομικι ςκθνι Σφνδεςθ εκπαίδευςθσ με τθν παραγωγικι εξειδίκευςθ τθσ χϊρασ 11

12 Reverse Brain Drain Programs Κίνθτρα ςε επιςτθμονικό προςωπικό και επιτυχθμζνουσ μετανάςτεσ για να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, μόνιμα ι προςωρινά 12

13 Θετικά ςθμεία : Οι νζοι επιςτιμονεσ ςε αναπτυγμζνεσ χϊρεσ του εξωτερικοφ, αποκτοφν τεχνογνωςία, επαγγελματικι εμπειρία και γνωριμίεσ που κα τουσ καταςτιςουν χρθςιμότατουσ ςτθν Χϊρα μασ. Θ πολφτιμθ εμπειρία και τεχνογνωςία τουσ μπορεί να αξιοποιθκεί ςε ςυνεργαςίεσ με εγχϊρια ερευνθτικά / τεχνολογικά ινςτιτοφτα, πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και επιχειριςεισ (ακόμθ κι αν παραμείνουν ςτο εξωτερικό). 13

14 Ζρευνα τθσ ICAP Group Young Talented Greeks working abroad 14

15 Δεδομζνα Απάντθςαν 1325 άτομα 56 χϊρεσ Απρίλιοσ Μάιοσ % % Άνδρασ Γυναίκα United Kingdom Netherlands Switzerland Germany United States Belgium Ireland Spain France Romania Luxembourg Finland United Arab Emirates Malta Canada Slovakia Czech Republic Sweden Hungary Singapore Other 15

16 Θλικία και Οικογενειακι Κατάςταςθ 40% 35% 35% 30% 30% 25% 16% Ανφπανδροσ/θ 20% 15% 10% 5% 6% 18% 12% 13% 7 Παντρεμζνοσ/θ Παντρεμζνοσ/θ με παιδί(ά) 0% >41 16

17 Επίπεδο Σπουδϊν 12% 3% 8% 16% 6 Χωρίσ πτυχίο Πτυχίο ΤΕΙ Πτυχίο ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 17

18 Πεδίο Σπουδϊν 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 5% 0% 0% 0% 0% Percent 0% 15% 9% 7% 13% 10% Μθχανικοί Πλθροφορικι Οργάνωςθ & Διοίκθςθ Επιχειριςεων Οικονομικζσ Επιςτιμεσ Λογιςτικι & Χρθματοοικονομικά Marketing Φιλολογία Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ Διοίκθςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ Ψυχολογία Νομικζσ Επιςτιμεσ Τουριςτικά Ιατρικι Επιςτιμεσ Υγείασ Πολιτικζσ Επιςτιμεσ Παιδαγωγικά Μακθματικά Βιολογία Ιςτορία & Αρχαιολογία Δθμοςιογραφία & ΜΜΕ Χθμικοί Περιβαλλοντικζσ Επιςτιμεσ Καλών Τεχνών Αρχιτεκτονικι Γραφικζσ Τζχνεσ Διαφιμιςθ Ναυτιλιακά Στατιςτικι Γεωπονία Φυςικι Αγωγι & Ακλθτιςμόσ Μουςικι Αγροτικι Οικονομία & Ανάπτυξθ Θεολογία Νοςθλευτικι Κτθνιατρικι Άλλο 18

19 Χϊρα Σπουδϊν Πρώτο Πτυχίο Μεταπτυχιακό 2% 13% 0% 79% Greece United Kingdom United States Germany Italy France Cyprus Belgium Bulgaria Ireland Spain Australia 2% 4% 4% 9% 22% 2% 2% 2% 3% 6% Διδακτορικό 9% 46% 0% 2 0% 0% United Kingdom Greece United States France Germany Netherlands 49% United Kingdom Greece Netherlands United States France Germany Belgium Spain Italy Sweden Switzerland Denmark Belgium Canada Ireland 19

20 Σε ποια χρονικι ςτιγμι και για ποιο λόγο μεταβικατε ςτο εξωτερικό; 7,80% 11,80% Για να ςπουδάςω ςτο πρώτο πτυχίο μου Για να ςπουδάςω ςτο μεταπτυχιακό μου 29,70% Για να ςπουδάςω ςτο διδακτορικό μου 47,10% 3,70% Για να εργαςτώ, ζχοντασ ιδθ εργαςτεί ςτθν Ελλάδα Για να εργαςτώ, χωρίσ να ζχω εργαςτεί ςτθν Ελλάδα Το 47% είχε εργαςτεί ςτθν Ελλάδα πριν φφγει για το εξωτερικό. Αυτό είναι μια ιςχυρι ζνδειξθ πωσ θ κρίςθ επθρζαςε ςε μεγάλο βακμό το brain drain 20

21 Πόςο χρόνο εργάηεςτε ςτο εξωτερικό; 40% 35% 38% 37% 30% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% >5 Ζτθ Το 63% των ερωτθκζντων ζχουν φφγει από τθν Ελλάδα μζςα ςτα τελευταία 5 χρόνια τθσ κρίςθσ 21

22 Κλάδοσ εταιρείασ ςτθν οποία εργάηεςτε; IT Τραπεηικόσ, Οικονομικόσ και Αςφαλιςτικόσ 1,10% Εκπαίδευςθ Επιςτιμθ & Ζρευνα Καταςκευαςτικόσ Υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ Καταναλωτικά Προϊόντα Βιομθχανία Υπθρεςίεσ Υγείασ Τουριςτικόσ Media & Διαφιμιςθ Σφμβουλοι Επιχειριςεων 2,80% 2,60% 3,30% 3,60% 3,90% 4,00% 4,30% 1,50% 2,20% 1,20% 0,50% 0,00% 11,60% 10,60% 9,70% Τθλεπικοινωνίεσ Δθμόςιοσ Τομζασ Φαρμακευτικόσ Μεταφορζσ & Logistics Λιανικό Εμπόριο 4,30% 4,30% 4,50% 4,50% 5,60% 5,60% 8,40% Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ Τθλεφωνικό Κζντρο Πολιτιςμόσ & Τζχνεσ Ναυτιλιακόσ Real Estate Άλλο 22

23 Εξειδίκευςθ Άλλο Πλθροφορικι 0,80% 2,70% 2,00% 0,60% Οικονομικζσ υπθρεςίεσ 6,40% 6,30% 4,80% 4,80% 18,30% 12,60% Marketing Ερευνθτισ Επαγγελματίασ (π.χ. Ιατρόσ, δικθγόροσ κ.α.) Σφμβουλοσ 6,90% Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ 7,30% 11,40% Ζρευνα και Ανάπτυξθ 7,30% 7,80% Πωλιςεισ Ανκρώπινο Δυναμικό Logistics Παραγωγι Δθμόςιεσ ςχζςεισ Προμικειεσ 23

24 Επίπεδο κζςθσ εργαςίασ 70,00% 60,8% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 15,6% 10,00% 2,6% 8,4% 7% 5,5% 0,00% Πρακτικι Άςκθςθ Νεοειςερχόμενοσ/θ Υπάλλθλοσ Προϊςτάμενοσ/θ Διευκυντισ/ρια Ανώτατο Στζλεχοσ Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των Ελλινων ςτο εξωτερικό είναι ςε κζςθ χωρίσ Διοικθτικι ευκφνθ. 24

25 Ποιοσ είναι ο μικτόσ ετιςιοσ μιςκόσ ςασ; (ευρϊ) 35,00% 31,4% 30,00% 25,00% 20,00% 21,3% 20,4% 15,00% 10,00% 16, 10,9% 5,00% 0,00% < > Το 52% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα αμείβεται με μζχρι Το 27% αμείβεται > Αντίςτοιχο ποςοςτό ζχει κζςθ προϊςτάμενου και άνω 25

26 Άλλεσ παροχζσ (επιπλζον των ωσ άνω αποδοχϊν) 70% 66% 60% 54% 50% 40% 34% 32% 38% 30% 20% 22% 20% 18% 10% 10% 9% 7% 1 10% 9% 0% Σχετικά χαμθλζσ παροχζσ κφρουσ: αυτοκίνθτα, κινθτά Αλλά 53% ςυνταξιοδοτικό (διακράτθςθ) 26

27 Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι για τουσ οποίουσ επιλζξατε να εργαςτείτε ςτο εξωτερικό; 3 Λόγοι Η μειωμζνθ αξιοκρατία και θ διαφκορά ςτθν Ελλάδα 37% Η οικονομικι κρίςθ και αβεβαιότθτα που υπάρχει ςτθν Ελλάδα Προοπτικζσ εξζλιξθσ ςτθ χώρα του εξωτερικοφ 33% 33% Καλφτερεσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ ςτθ χώρα του εξωτερικοφ Η αδυναμία εφρεςθσ εργαςίασ ςτον τομζα μου 24% 26% Μεγαλφτερεσ αποδοχζσ ςτθ χώρα του εξωτερικοφ Απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ και εμπειριών ηωισ ςτο εξωτερικό 22% 2 Η κουλτοφρα των εταιρειών ςτθν Ελλάδα Η ανεργία ςτθν Ελλάδα Η νοοτροπία ςτθ χώρα του εξωτερικοφ μοφ ταιριάηει καλφτερα Η αναγνώριςθ των προςόντων μου ςτθ χώρα του εξωτερικοφ Μεγάλθ προςφορά κζςεων εργαςίασ ςτο αντικείμενό μου/ειδικότθτά μου ςτθ χώρα του εξωτερικοφ Προςφορά κζςθσ μετά το πζρασ των ςπουδών μου ςτθ χώρα του εξωτερικοφ Ο/Η ςφντροφόσ μου εργαηόταν ιδθ ςτθ χώρα του εξωτερικοφ και τον/τθν ακολοφκθςα Άλλοσ λόγοσ 2% 6% 7% 7% 17% 16% 15% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 27

28 Τι κα ςασ ζκανε να επιςτρζψετε για εργαςία ςτθν Ελλάδα; 3 Λόγοι Το κλίμα και ο τρόποσ ηωισ ςτθν Ελλάδα Αντίςτοιχο/ καλφτερο πακζτο αποδοχών από αυτό που ζχω τώρα (με βάςθ το κόςτοσ ηωισ ςτθν Ελλάδα) Η βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα 34% 42% 45% Οικογενειακοί λόγοι (απόςταςθ, αλλαγι οικογενειακισ κατάςταςθσ κ.α.) 30% Αναγνώριςθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ που ζχω αποκτιςει ςτο εξωτερικό 26% Καλφτερεσ προοπτικζσ εξζλιξθσ από αυτζσ που ζχω τώρα Δε κα επζςτρεφα ςτθν Ελλάδα 20% 22% Η δυνατότθτα ανάπτυξθσ τθσ δικισ μου επιχείρθςθσ/ δουλειάσ 13% Εργαςία ςε καλφτερθ εταιρεία από αυτι ςτθν οποία εργάηομαι τώρα Για να αξιοποιιςω τθν υποςτιριξθ τθσ οικογζνειάσ μου ςτθν ανατροφι των παιδιών μου Καλφτερο ωράριο εργαςίασ/ λιγότερεσ ώρεσ Άλλοσ λόγοσ Εργαςία ςτο δθμόςιο τομζα/ ςτακερι δουλειά 4% 3% 5% 7% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ο τρόποσ ηωισ και οι οικογενειακοί λόγοι ακροίηουν 85% 20% δε κα ξαναγφριηε 28

29 Επάνοδοσ ςτθν Ελλάδα Σε πόςο χρόνο βλζπετε πικανό να επανζρκετε ςτθν Ελλάδα; 60% 50% 5 40% 30% 30% 20% 10% 9% 1 0% 12 μινεσ 24 μινεσ 36 μινεσ και άνω Ποτζ 29

30 Ποιοσ είναι ο ελάχιςτοσ μικτόσ ετιςιοσ μιςκόσ με τον οποίο κα επιςτρζφατε ςτθν Ελλάδα; 35% 30% 29% 25% 24% 24% 20% 15% 14% 10% 10% 5% 0% και πάνω 30

31 Συμπεράςματα 73% ζχουν μεταπτυχιακό ι/και διδακτορικό, αποτελοφν προςωπικό υψθλισ εξειδίκευςθσ και φεφγει λόγω χαμθλισ ηιτθςθσ ςτθν Ελλάδα 47% είχε ιδθ εργαςτεί ςτθν Ελλάδα πριν φφγει και ζφυγε είτε λόγω χαμθλοφ μιςκοφ, είτε γιατί ζχαςε τθν δουλειά του και για καλφτερθ καριζρα 63% ζφυγε τα χρόνια μετά τθν κρίςθ το δυναμικό υψθλοφ επιπζδου ελκφεται από τθν οικονομικι ανάπτυξθ και το αντίςτροφο Κλάδοι εταιρειϊν από τισ οποίεσ κα μποροφςε να ζρκει θ τεχνογνωςία από το εξωτερικό και να απολαφςουμε τισ κετικζσ επιδράςεισ του brain back: IT, Τραπεηικόσ, Εκπαίδευςθ, Επιςτιμθ και ζρευνα δυνατότθτα επζνδυςθσ ςε αντίςτοιχουσ κλάδουσ ςτθν Ελλάδα; Οι μιςκοί που απολαμβάνουν είναι μεγαλφτεροι από τθν Ελλάδα και κζλουν αντίςτοιχεσ απολαβζσ για να επιςτρζψουν μποροφμε να τα προςφζρουμε; 31

32 Συμπεράςματα Λόγοι που ζφυγαν και ςφγκριςθ με αντίςτοιχθ ζρευνα του 2010 Αναξιοκρατία και διαφκορά 37%: cliché; ζμφαςθ ςτο θκικό που είναι μία από τισ βαςικζσ αιτίεσ τθσ κρίςθσ 2010: 33% και 9 θ αιτία Ανεργία αποτελεί το 40% Οικονομικι κρίςθ 33%, δεν υπιρχε ωσ λόγοσ το 2010 Προοπτικζσ εξζλιξθσ 33% : 75% και πρϊτοσ λόγοσ Με τι κα επζςτρεφαν και ςφγκριςθ με το 2010 Κλίμα και τρόποσ ηωισ 45% - κετικι πλευρά του cliché; αποτελοφςε τθν 3 θ και 8 θ προχπόκεςθ Οικονομικά 76% - προχπόκεςθ για να ςυνεχίςουν το επίπεδο ηωισ που απολαμβάνουν ςτο εξωτερικό Οικογενειακοί λόγοι 30% (4 ο ) 2010 αποτελοφςε τθν 1 θ προχπόκεςθ Δε κα επζςτρεφα 20%-30% ι μακροπρόκεςμα 2010: 2,4% θ κρίςθ ζχει ενιςχφςει τθ μθ επιςτροφι των Ελλινων Αναηιτθςθ τρόπων αξιοποίθςθσ των μυαλϊν και ςφνδεςισ τουσ με τθν Ελλάδα με εναλλακτικοφσ τρόπουσ 32

33 Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ! 33

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT

COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT COURSE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANIZATIONS GREEK LANGUAGE AGRO-START PROJECT Ππόλογορ και Εισαγωγή Στο Μάθημα Ε-Learning Και το Ππωτόκολλο Υπηπεσιών Υποστήπιξηρ τηρ ΝΑΕ Δθπνλήζεθε απφ BSC SME Ρνχζε, Βνπιγαξία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα