Σκοπός Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης Κριτήρια αναζήτησης Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκοπός... 3. Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης... 4. Κριτήρια αναζήτησης... 5. Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7"

Transcript

1 Πίνακας περιεχομένων Σκοπός... 3 Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης... 4 Κριτήρια αναζήτησης... 5 Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7 Αναζήτηση σε ελληνικά περιοδικά (hand search)... 7 Αποτελέσματα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης... 9 Λειτουργικός ορισμός για τα «Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας»... 9 Κατάλογος επιλεγμένων δημοσιεύσεων η Έρευνα: Η Διερεύνηση των Στάσεων για τη Δυνητική Μορφή ενός Α.Κε.Π.Υ στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους (έντυπη μορφή) Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μορφής του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους η Έρευνα: Η Διερεύνηση της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου Περιγραφή του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ερωτήσεις για την κάλυψη των στόχων του έργου σχετικά με τα Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Το σύνολο τον άρθρων που εντοπίστηκαν κατά την αναζήτηση στη βάση δεδομένων PUBMED (Ν=349) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Άρθρα που συμπεριλήφθηκαν στην εξαγωγή στοιχείων σχετικά με τον Λειτουργικό Ορισμό (N=54) Σελίδα 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Άρθρα από τα οποία πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή δεδομένων που αφορούσαν τις 9 ερωτήσεις του έργου (Ν=38) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Ηλεκτρονικές Φόρμες συλλογής Βιβλιογραφικών δεδομένων & διαχείρισης μεταδεδομένων Σελίδα 2

3 Σκοπός Σκοπός του παραδοτέου είναι η συλλογή και ανάλυση πρωτογενούς πληροφορίας ώστε να αποδοθούν με το σαφέστερο δυνατό τρόπο οι στάσεις των εταίρων (φορέων λειτουργίας) αλλά και των πολιτών σχετικά με: Τη δυνητική μορφή και λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ) Τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες ενός τέτοιου κέντρου Την αποτύπωση των αναγκών των πολιτών της ελληνικής επικράτειας σχετικά με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Μικρού Κινδύνου (minor health problems) Την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων μικρού κινδύνου που εμφανίζονται συχνότερα Την ικανοποίηση των πολιτών από το υφιστάμενο καθεστώς παροχής υπηρεσιών υγείας Η μελέτη στηρίχτηκε στη διεθνή εμπειρία για την αναλυτική καταγραφή των προδιαγραφών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των διεθνών μοντέλων Α.Κε.Π.Υ. Μέσω της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας (ειδικά της Βρετανίας και του Καναδά) έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν οι παράμετροι εκείνοι που καθορίζουν την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Α.Κε.Π.Υ στη διεθνή πρακτική. Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της καταγραφής της σε Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) 1, μέσω ηλεκτρονικών φορμών συγκέντρωσης βιβλιογραφικών δεδομένων και μεταδεδομένων (Παράρτημα Ε) επιχειρήθηκε η στάθμιση των ευρημάτων στα ελληνικά πρότυπα. Για να ερευνηθεί η επιτυχής ενσωμάτωση της γνώσης και πληροφορίας από τη διεθνή βιβλιογραφία στην ανάπτυξη των Α.Κε.Π.Υ στη χώρα μας, κατασκευάστηκαν δύο εργαλεία συλλογής πληροφοριών. Πρόκειται στην ουσία για δύο ερωτηματολόγια που απευθύνονται, το πρώτο στους Εταίρους, Δυνητικούς Λειτουργούς των Α.Κε.Π.Υ και το δεύτερο στους πολίτες, δυνητικούς χρήστες των Α.Κε.Π.Υ. 1 Σελίδα 3

4 Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης Από την αρχική ανάγνωση της βιβλιογραφίας αναγνωρίζεται ότι η δημιουργία των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ) δεν βασίστηκε διεθνώς σε κάποια τεκμήρια που αποδείκνυαν την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητά τους. Τα τεκμήρια αυτά θεσπίστηκαν σε κάποιες χώρες και στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί η προσφορά τους στο σύστημα υγείας της εκάστοτε χώρας. Αν και το ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή μελετών αξιολόγησης των Α.ΚΕ.Π.Υ φαίνεται να χάνεται με την πάροδο του χρόνου και οι μελέτες αξιολόγησης είναι στην πλειοψηφία τους περιγραφικές, η συζήτηση τους σε μια χώρα όπως η Ελλάδα στην οποία συζητάται ακόμα η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και η αποτελεσματικότητα της, γίνεται επίκαιρη και αναγκαία. Η πρόσφατη συζήτηση για τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οργάνωση και στη διοίκηση της ΠΦΥ κάνει το θέμα αυτό ακόμη πιο επίκαιρο και ελκυστικό και κατά συνέπεια την υλοποίηση του έργου πιο αναγκαία. Η παρούσα, 1η φάση υλοποίησης του έργου, αποσκοπεί στη συλλογή πρωτογενούς πληροφορίας μέσω μιας συστηματικής ανασκόπησης κατά τα πρότυπα που έχει εκπονήσει η ερευνητική ομάδα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συντονιστής: κ. Χ. Λιονής, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Α. Τατσιώνη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Α. Μαρκάκη, Κοινοτική Νοσηλεύτρια, PhD, κ. Εμμ. Συμβουλάκης, Γενικός Ιατρός, PhD, κ. Σ. Λιονάκης, Νοσηλευτής, Μεταπτυχιακός φοιτητής). Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται εκτενώς στα αποτελέσματα μιας συστηματικής αναζήτησης ενώ παρουσιάζει και ένα κατάλογο επιλεγμένων, βάση κριτηρίων δημοσιέυσεων. Χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική βάση PubMed, η οποία περιέχει δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά που χρησιμοποιούν την κριτική από ομότιμους επιστήμονες (peer review) ως διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της μελέτης. Για την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω αλγόριθμος: walk in centers OR walk in center OR walk-in centres OR walk in centre OR community nursing centers OR community nursing center OR walk-in clinics OR walk in clinic. Ο αλγόριθμος συμπεριέλαβε όρους με τους οποίους περιγράφονται οι δομές των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ.) στις χώρες όπου έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Στις μελέτες που τελικά συμπεριλήφθησαν έγινε Σελίδα 4

5 ανασκόπηση των αναφορών τους για την εντόπιση πιθανών μελετών που απωλέσθησαν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση. Μία πρόσθετη αναζήτηση πραγματοποιήθηκε σε 4 Ελληνικά περιοδικά «Ιατρική», «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», «Νοσηλευτική» και «Κοινωνική Εργασία» τα οποία δεν καταχωρούνται στο PubMed.Τα συγκεκριμένα περιοδικά επιλέχθηκαν ως τα πλέον εγνωσμένα στα επιστημονικά πεδία της ιατρικής, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της νοσηλευτικής και της κοινωνικής εργασίας αντίστοιχα. Κριτήρια αναζήτησης Συμπεριλήφθησαν όλα τα άρθρα εκείνα, δημοσιευμένα στα αγγλικά, τα οποία αφορούσαν σε δομές οι οποίες αναφέρονται ως Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (walk in centers, walk-in centres, walk-in clinics) ή ως Κέντρα Κοινοτικής Νοσηλευτικής (community nursing centers). Δεν τέθηκαν περιορισμοί οι οποίοι να αφορούν στο χρόνο δημοσίευσης, τη χώρα όπου έγινε η μελέτη ή τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για την εντόπιση άρθρων που παρείχαν πληροφορία για το λειτουργικό ορισμό των δομών αυτών, συμπεριλήφθησαν μελέτες ανεξάρτητα από τον τύπο σχεδιασμού τους. Τα άρθρα που δεν ήταν γραμμένα στα αγγλικά ή τα ελληνικά, συμπεριλήφθησαν μόνο αν είχαν περίληψη στα αγγλικά και στην οποία είχαν πληροφορία σχετικά με το λειτουργικό ορισμό. Από τους στόχους του έργου διατυπώθηκαν 9 ερωτήματα (Παράρτημα Α), για την απάντηση των οποίων συμπεριλήφθησαν μόνο άρθρα τα οποία ήταν συστηματικές ανασκοπήσεις ή μετα-αναλύσεις ή παρείχαν πρωτογενή δεδομένα. Άρθρα που εξέφραζαν τη γνώμη του συγγραφέα, σχολιασμοί, πρωτόκολλα χωρίς την παρουσίαση αποτελεσμάτων και μη συστηματικές ανασκοπήσεις αποκλείστηκαν από την ανασκόπηση. Αποκλείστηκαν επίσης άρθρα που αφορούσαν Α.Κε.Π.Υ., τα οποία εξυπηρετούσαν συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, π.χ., άστεγους, παιδιατρικό πληθυσμό, πληθυσμό των ενόπλων δυνάμεων, ή πληθυσμό με συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων, π.χ., Α.Κε.Π.Υ. για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή για ασθενείς με AIDS, ψυχιατρικά νοσήματα, τραυματίες, ή χρήστες ουσιών. Επιπλέον, για την αποδοχή ενός άρθρου χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλογα με το αντίστοιχο ερώτημα, το οποίο έπρεπε να απαντηθεί. Σελίδα 5

6 Συγκεκριμένα: Για την ερώτηση 1 («Ποιες είναι οι συχνότερες υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου που παρέχονται από τα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν παρεμβάσεις για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση του κινδύνου. Για την ερώτηση 2 («Ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχονται από τα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν παρεμβάσεις συμβουλευτικής υποστήριξης. Για την ερώτηση 3 («Τι δέσμες δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής υγείας είναι εφικτό να αναπτυχθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν παρεμβάσεις αγωγής και προαγωγής υγείας. Για την ερώτηση 4 («Με ποιους τρόπους - δείκτες τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του κινδύνου για την υγεία από τα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες, οι οποίες εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων για τη διαχείριση κινδύνου και οι οποίες συμπεριέλαβαν ομάδα ελέγχου από κάποια διαφορετική δομή. Για την ερώτηση 5 («Πώς θα γίνεται η εκτίμηση του κόστους για τη διαχείριση του κινδύνου στα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν όλες οι μελέτες (με ή χωρίς ομάδα ελέγχου) και οι οποίες χρησιμοποίησαν την εκτίμηση κόστους ως έκβαση. Για την ερώτηση 6 («Ποιοί κοινωνικό-δημογραφικοί προσδιοριστές επηρεάζουν τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Α.ΚΕ.Π.Υ.;») συμπεριλήφθησαν μελέτες οι οποίες συσχέτισαν τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των Α.ΚΕ.Π.Υ. με κοινωνικό-δημογραφικούς προσδιοριστές. Για την ερώτηση 7 («Πώς συμβάλει το Α.ΚΕ.Π.Υ. στην ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας;») συμπεριλήφθησαν μελέτες οι οποίες εκτίμησαν την επίπτωση που έχει η λειτουργία των Α.ΚΕ.Π.Υ. στη χρήση άλλων δομών στο σύστημα υγείας. Για την ερώτηση 8 («Με ποιους τρόπους - δείκτες θα εκτιμάται η συμβολή των Α.Κε.Π.Υ. στην ανάπτυξη εναλλακτικών αποκεντρωμένων προτύπων και δομών ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;») συμπεριλήφθησαν μελέτες οι οποίες εκτίμησαν την επίπτωση που έχει η λειτουργία των Α.ΚΕ.Π.Υ. στη χρήση άλλων δομών ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σελίδα 6

7 Για την ερώτηση 9 («Ποιες είναι οι διαδικασίες παραπομπής από Α.ΚΕ.Π.Υ. σε άλλες δομές υπηρεσιών υγείας;») συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν διαδικασίες παραπομπής από walk-in centers σε δομές υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονική αναζήτηση Τριακόσια σαράντα εννέα (349) δυνητικά συναφή άρθρα που εντοπίστηκαν στο PubMed ανασκοπήθηκαν με βάση την προαναφερόμενη στρατηγική (Παράρτημα Β). Από αυτά απορρίφθηκαν 170, τα οποία μετά από ανασκόπηση του τίτλου και της περίληψης θεωρήθηκαν ως μη συναφή. Για τα εναπομείναντα 179 άρθρα έγινε προσπάθεια ανάσυρσης όλου του κειμένου. Αυτό κατέστη δυνατό για 53 άρθρα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για τη διατύπωση λειτουργικού ορισμού των Α.Κε.Π.Υ.) ενώ για 42 άρθρα δεν βρέθηκε ολόκληρο το κείμενο. Υπήρξαν και 84 άρθρα τα οποία αποκλείστηκαν γιατί τελικά δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικές με το λειτουργικό ορισμό. Αναζήτηση σε ελληνικά περιοδικά (hand search) Μία πρόσθετη αναζήτηση πραγματοποιήθηκε ως αναφέρθηκε σε 4 Ελληνικά περιοδικά από δύο ερευνητές οι οποίοι εξέτασαν και εκτίμησαν τα τεύχη της τελευταίας δεκαετίας τα οποία ενώ είναι διαθέσιμα δεν καταχωρούνται στο PubMed. Σε ότι αφορά τη διατύπωση λειτουργικού ορισμού για τα Α.Κε.Π.Υ., ανευρέθηκε μία μόνο ανασκόπηση με χρήσιμα στοιχεία για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ευρήματα βιβλιογραφικής αναζήτησης σε ελληνικά περιοδικά (hand search) A/A Συγγραφείς 1. Τσιάντου Β, Μαρκάκη Α, Δόλγερας Α, Λιονής Χ, Κυριόπουλος Γ. Ανοικτά δίκτυα προστασίας της υγείας: Μια πρόταση για τη θέση της αυτοδιοίκησης στην εθνική υγειονομική πολιτική. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2007, 19(4): Είδος δημοσίευσης Άρθρο γνώμης Κύρια σημεία Η λειτουργία δομών με τη μορφή του walk-in centres έχει ως συνέπεια τη μείωση των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ενώ η ικανοποίηση των ασθενών είναι πολύ υψηλή. Η πρόταση για την Ελλάδα εμπεριέχει την ιατρική διάσταση κατ αναλογία με υφιστάμενες δομές στον Καναδά, ενσωματώνει τη διάσταση προσανατολισμού και πληροφόρησης κατά τα αντίστοιχα πρότυπα στις ΗΠΑ και βασίζεται στη διαχειριστική φιλοσοφία των Ανοικτών Κέντρων στο Η.Β. Σελίδα 7

8 Μαζί με αυτή τη δημοσίευση, το γενικό σύνολο όλων των ανευρεθέντων σχετικών άρθρων για την διατύπωση λειτουργικού ορισμού ήταν 54 και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα Γ. Η παραπάνω στρατηγική αναζήτησης παρουσιάζεται βήμα προς βήμα στο Διάγραμμα Ροής 1. Διάγραμμα Ροής 1: Αναζήτηση στο Pubmed: 349 Περιλήψεις Αναζήτηση στα ελληνικά περιοδικά «Ιατρική», «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας», «Νοσηλευτική», «Κοινωνική Εργασία»: 1 Περίληψη 170 άρθρα απορρίφθηκαν µε βάση την περίληψη 180 άρθρα έγινε προσπάθεια ανάσυρσης όλου του κειµένου 54 άρθρα χρησιµοποιήθηκαν για το λειτουργικό ορισµό 84 άρθρα: αποκλείστηκαν γιατί δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικές µε το λειτουργικό ορισµό 42 άρθρα: δε βρέθηκε ολόκληρο το κείµενο Αντίστοιχα, η στρατηγική αναζήτησης για τα άρθρα που θα απαντούσαν σε ένα ή και περισσότερα από τα ερωτήματα της παρούσας μελέτης, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα στο ακόλουθο Διάγραμμα ροής. Διάγραμμα Ροής 2: Σελίδα 8

9 Συνολικά 38 άρθρα αξιοποιήθηκαν για να απαντηθούν τα 9 ερωτήματα της παρούσας μελέτης και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα Δ. Αποτελέσματα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Λειτουργικός ορισμός για τα «Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας» Ο λειτουργικός ορισμός για τα Α.Κε.Π.Υ. όπως αυτός προκύπτει αναλυτικά από τα 54 επιλεχθέντα άρθρα, παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο Οπτικό Δίσκο «Φύλλα Εργασίας», στο Φύλλο: «Λειτουργικός Ορισμός» Κατάλογος επιλεγμένων δημοσιεύσεων Αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ. Σελίδα 9

10 1 η Έρευνα: Η Διερεύνηση των Στάσεων για τη Δυνητική Μορφή ενός Α.Κε.Π.Υ στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Η γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας Α.Κε.Π.Υ. αποβλέπει στην αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τα περιστατικά μικρής επικινδυνότητας αλλά και στην ορθολογική διαχείριση των υπηρεσιών προαγωγής υγείας και πρόληψης. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκρίνονται, δυνητικά, ως οι εταίροι στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί η λειτουργία των παραπάνω Κέντρων Προστασίας της Υγείας. Δεδομένου του παραπάνω επιχειρήθηκε η διερεύνηση των απόψεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και άλλων φορέων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ και η εξαγωγή στατιστικά σημαντικών συμπερασμάτων, που αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην Εκτίμηση των Αναγκών για την Εφαρμογή των Α.Κε.Π.Υ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για τη συλλογή των δεδομένων και την αξιολόγηση των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις καθώς και από ερωτήσεις βαθμολογίας κλίμακας. Η διανομή του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε δειγματοληπτικό σχέδιο απλής τυχαίας επιλογής τριάντα τουλάχιστον 2 εταίρων (Δήμων ή άλλων φορέων). Για τη συλλογή της πληροφορίας χρησιμοποιήθηκαν τρείς τρόποι ανάλογα με την περίπτωση: 1. Αποστολή συνοδευτικής επιστολής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω δικτυακού τόπου 3 που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του έργου. 2. Αποστολή της έντυπης μορφής του ερωτηματολογίου προκειμένου να συμπληρωθεί και να στη συνέχεια να επιστραφεί μέσω ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου. 3. Τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με τη μορφή ημιδομημένης συνέντευξης. 2 Τριάντα τουλάχιστον συμπληρωμένα ερωτηματολόγια είναι απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατ ελάχιστον εφαρμογή επαγωγικών στατιστικών μεθόδων κατά τη διαδικασία της συμπερασματολογίας 3 Σελίδα 10

11 Τελικά και μετά από εκτεταμένη επικοινωνία και συνεχή παρότρυνση κατέστη δυνατή η συμπλήρωση 44 ερωτηματολογίων από αντίστοιχους εταίρους και εξασφαλίστηκε έτσι ένα ικανοποιητικό πλήθος απαντήσεων προκειμένου να εξαχθούν τα αρχικά συμπεράσματα για τη στάση των εταίρων για τη λειτουργία των Α.Κε.Π.Υ στους Δήμους. Πίνακας 1: Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια ανά Εταίρο Α/Α Εταίρος (ΟΤΑ ή Άλλος Φορέας Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης) 1. ΠΟΤ ΟΤΑ 2. ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ ΦΡΟΝΤ 3. ΤΟΠ. ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 4. Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ. 5. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 6. ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 8. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 9. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 10. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 11. ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 12. ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 13. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 14. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 15. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ) 16. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 17. ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ (Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 18. ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 19. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 20. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 21. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) 22. ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ (Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 23. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ) 24. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) 25. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ) 26. ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 27. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) 28. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 29. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (N. ΑΤΤΙΚΗΣ) 30. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ν. ΧΑΝΙΩΝ) 31. ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (N. ΚΑΒΑΛΑΣ) 32. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 33. ΔΥΠΕ Β ΑΤΤΙΚΗΣ 34. ΔΥΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ.) 36. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 37. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΚΕ) Σελίδα 11

12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 38. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 39. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 40. ΠΕΤΑ 41. ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 42. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 43. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 44. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Σελίδα 12

13 Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους (έντυπη μορφή) 1. Ενημερωτική Εισαγωγή 1.1. Τι είναι ένα Ανοικτό Κέντρο Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ); Είναι μια υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας με ειδικά χαρακτηριστικά. Το Α.Κε.Π.Υ βοηθάει του ανθρώπους να αντιμετωπίσουν (α) ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία τους, όπως κρυολογήματα βήχα, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. (β) παρέχει αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, (γ) υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, (δ)συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και (ε) συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες. Είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν υπηρεσίες σε μια άνετη και εύκολα προσβάσιμη θέση για τους κατοίκους ενός Δήμου, καθώς επίσης να έχουν ένα διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Δεν θέλουν να συμβάλουν στη πολυδιάσπαση των υπηρεσιών υγείας,, ούτε να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, ούτε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας αλλά να διασφαλίσουν τη συνέχεια της φροντίδας. 1.2.Γιατί μια νέα υπηρεσία; Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα υφίσταται πολλαπλές πιέσεις με συνέπεια στα κεντρικά, πανεπιστημιακά και μεγάλα περιφερικά νοσοκομεία να υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής για συνάντηση Στα επείγοντα περιστατικά καταφεύγουν ασθενείς με πολύ σοβαρές καταστάσεις, αλλά και ασθενείς με μικρό κίνδυνο και απλή αντιμετώπιση του προβλήματος τους δημιουργώντας παρενέργειες στην αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών Ασθενείς καταφεύγουν σε φαρμακεία για την λήψη απλών υπηρεσιών όπως έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, τσιμπήματα, ηλιακά εγκαύματα, μικροαιμοραγίες, επιδέσεις κλπ Οι υπηρεσίες προαγωγής υγείας και πρόληψης δεν έχουν ενσωματωθεί επαρκώς στο υγειονομικό σύστημα, ώστε να γίνει η κατάλληλη διαχείριση για τους μείζονες παράγοντες κινδύνου για τα χρόνια νοσήματα που αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστές της υγεία και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση μπορεί να είναι δύσκολη ή και ατελέσφορη και κοστίζει ακριβά. Σελίδα 13

14 1.2.Γιατί στο δήμο; Η αποκέντρωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς το πολίτη υπηρεσία. Από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ένα τμήμα μπορεί να αναληφθεί από του Δήμους. Ιδιαίτερα εκείνο της Πρόληψης και της Αγωγής Υγείας που έχει παραμείνει υποτροφικό. Η αποκέντρωση αυτή συναρτάται με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, την αναδόμηση του Δήμου και της περιοχής ευθύνης του, και τη κατάργηση των Νομαρχιών. Υπηρεσίες που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τους Δήμους, αν συνδυαστούν με πληροφορική μπορούν να πολλαπλασιάσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν αν υπάρχει και ποια είναι η κατάλληλη υπηρεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος τους, στο πολύπλοκο και λαβυρινθώδες σύστημα υγείας υγείας, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη πρόσβαση του πληθυσμού σ αυτές τις υπηρεσίες. Οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν απλές συμβουλευτικές υπηρεσίες Το προτεινόμενο εγχείρημα αναφέρεται στην πρώτη επαφή των ασθενών με τις υγειονομικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του μικρού κινδύνου, την αγωγή και προαγωγή της υγείας, την εποπτεία της δευτερογενούς πρόληψης, την έγκυρη πληροφόρηση και την υποστήριξη για κατάλληλο προσανατολισμό και ενημερωμένη και ορθή επιλογή των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη πρόσβαση του πληθυσμού σ αυτές τις υπηρεσίες. Ενότητα 1: Ερώτηση 1 Δεδομένου του σχεδίου Καλλικράτης και της κατάργησης των Νομαρχιών, ποιοι πυλώνες υπηρεσιών κατά την άποψη σας πρέπει να αναπτυχθούν μέσα στο Α.Κε.Π.Υ (βάλτε το σημείο 1) και ποιοι εκτός (βάλτε το σημείο 0) Θεραπεία για ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία, όπως κρυολογήματα, βήχας, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα, τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. Αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, Υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και Συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες Χορηγήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Εποπτεία Υγείας (Επόπτες Υγείας) Σχολική Υγεία Σελίδα 14

15 Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία Διαχείριση Κινδύνων για τα Χρόνια Νοσήματα και την Έγκαιρη Διάγνωση τους Άλλο Ενότητα 2: Ερώτηση 2: Πυλώνες Υπηρεσιών αντίστοιχων κέντρων στο εξωτερικό (βαθμολογείστε τον κατά την άποψη σας πιο απαραίτητο πυλώνα υπηρεσιών βάζοντας τον αριθμό 1 στη δεύτερο πιο απαραίτητο τον αριθμό 2 κοκ) Θεραπεία για ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία, όπως κρυολογήματα, βήχας, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα, τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. Αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, Υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και Διαχείριση Κινδύνων για τα Χρόνια Νοσήματα και την Έγκαιρη Διάγνωση τους Συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες Άλλο Ενότητα 3: Ερώτηση 3: Τύπος υπηρεσιών μικρής ασθένειας και μικρού τραύματος (Βάλετε ένα σε όποια από τα παρακάτω νομίζετε ότι πρέπει και μπορεί να παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες από τα Α.Κε.Π.Υ) Κρυολόγημα και βήχας Πονοκέφαλος Επείγουσα αντισύλληψη Πόνοι στομάχου, εμετοί, διάρροια και δυσπεψία Προβλήματα οφθαλμών και ώτων Αντιτετανική ένεση (σε περίπτωση τραυματισμών) Αμυχές, κοψίματα, δαγκώματα, τσιμπήματα Μικροτραυματισμοί και μικροασθένειες Συγκεκριμένες μολύνσεις Σελίδα 15

16 Χρόνια νοσήματα Δερματικές παθήσεις (εγκαύματα ηλίου, εξανθήματα) Έλεγχος αρτηριακής πίεσης Μικρά εγκαύματα Φροντίδα πληγών Φροντίδα μολυσματικών κηρίων Φροντίδα του ουροποιητικού Διάστρεμμα Μυοσκελετικές καταστάσεις, μυϊκά τραβήγματα, λουμπάγκο, Άλλο (περιγράψτε) Ενότητα 4: Ερώτηση 4 Η θέση του Α.Κε.Π.Υ στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου (βάλτε όπου νομίζετε) Δίπλα στο ΚΕΠ Δίπλα στο Κέντρο Υγείας Κοντά στο Σταθμό των μέσων μαζικής μεταφοράς Στο περίβολο του νοσοκομείου Στη κεντρική αγορά Ενότητα 5: Ερώτηση 5 Διεύθυνση του Α.Κε.Π.Υ. Διεύθυνση από ιατρό Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και στελέχωση από νοσηλεύτριες, κοινωνικές λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό Διεύθυνση από κατάλληλα εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια και στελέχωση από νοσηλεύτριες, κοινωνικές λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό Διεύθυνση από κατάλληλα εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια και συνεπικουρία από διημερεύοντες γιατρούς των περιφερικών ιατρείων ή άλλων πρωτοβάθμιων μονάδων φροντίδας υγείας και στελέχωση από νοσηλεύτριες, κοινωνικές λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό Σελίδα 16

17 Ενότητα 6Α:Εθελοντικό Προσωπικό Ερώτηση 6 Α1 Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνεπικουρία από εθελοντικό προσωπικό; Ναι Όχι Ερώτηση 6 Α2 Αν ναι σε ποιους από τους παρακάτω τομείς; Θεραπεία για ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία, όπως κρυολογήματα, βήχας, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα, τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. Αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, Υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και Συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες Διοικητικές Υπηρεσίες Άλλο Ενότητα 6Β: Δομή και πόροι 7.1.Τι μέγεθος πρέπει να έχει το οίκημα σε τ.μ.; 80, 100, 120, Πόσο υγειονομικό δυναμικό πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει 3,5, 7,9, άλλο 7.3 Ωράριο λειτουργίας 7.4 Ανά πόσο πληθυσμό νομίζετε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα τέτοιο κέντρο στη περίπτωση πολυπληθούς Δήμου; , 40000, 50000, 70000, , 7.5 Από που πιστεύετε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα; Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό; Από τον προϋπολογισμό του Δήμου; Από τους πολίτες μέσω αμοιβών; Μικτά; Διευκρινίστε Σελίδα 17

18 Ενότητα 7: Ερώτηση 7 Ποια από τα παρακάτω θεωρείται απολύτως απαραίτητα για να παρασχεθούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας(βαθμολογείστε τον κατά την άποψη σας την πιο απαραίτητη διαδικασία βάζοντας τον αριθμό 1 στη δεύτερη πιο απαραίτητη τον αριθμό 2 κοκ) Δημιουργία πρωτοκόλλων αντιμετώπισης μικρού κινδύνου ασθένειας και τραύματος Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των στελεχών Συνεργασία με τις άλλες μονάδες φροντίδας υγείας Υποστήριξη όλων των πυλώνων από τη τεχνολογία της πληροφορικής Σελίδα 18

19 Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μορφής του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους Σελίδα 19

20 Σελίδα 20

21 2 η Έρευνα: Η Διερεύνηση της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης των πολιτών, απέναντι στις υγειονομικές υπηρεσίες, όσον αφορά στη διαχείριση του μικρού κινδύνου, στην αγωγή και προαγωγή της υγείας, στην έγκυρη συμβουλευτική και στην πληροφόρηση. Η αποτύπωση δηλαδή της επικρατούσας νοοτροπίας σχετικά με την αντιμετώπιση μικροτραυματισμών (διαχείριση μικρού κινδύνου), τον προσυμπτωματικό έλεγχο (check up) και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες υγείας. Η δεύτερη αυτή έρευνα ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη -εταιρεία ερευνών (PRC The Management House) προκειμένου να διενεργηθεί πανελλαδικά και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα (βασισμένο στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή του ελληνικού πληθυσμού έτους 2001). Η Συλλογή Δεδομένων διήρκησε τρείς ημέρες (από 7 Ιουνίου έως 9 Ιουνίου 2010) και περιέλαβε Άνδρες ηλικίας άνω των 14 ετών, σε αναλογία 49,13% και Γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας σε αναλογία 50,87%. Περιγραφή του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (βάλτε κύκλο στο αντίστοιχο) 1: Φύλο 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 2: Ηλικία 3: Επίπεδο εκπαίδευσης 1 Δημοτικό Γυμνάσιο 2 Λύκειο 3 Πανεπιστήμιο 4 Μεταπτυχιακός τίτλος 4: Απασχόληση - Ιδιότητα 1 Μισθωτός Δημοσίου 2 Μισθωτός Ιδιωτικού 3 Ελεύθερος επαγγελματίας / Επιχειρηματίας 4 Άνεργος 5 Οικιακά Σελίδα 21

22 6 Συνταξιούχος 5. Τι ασφάλιση έχετε; 1 ΙΚΑ 2 ΟΓΑ 3 ΤΕΒΕ 4 ΟΠΑΔ 5 Ιδιωτική ασφάλιση 6 Ανασφάλιστος 7 Άλλο,. 6. Πού μένετε; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.Τους τελευταίους έξι μήνες αντιμετωπίσατε κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις σε σχέση με την υγεία σας; Μικρό τραύμα Εκδορά, Γδάρσιμο, Σκίσιμο Μικρό κάψιμο Τσίμπημα εντόμου Απλό κρυολόγημα Μώλωπες, χτυπήματα Στραμπούληγμα Ψύξη, μυϊκό τράβηγμα άλλο παρόμοιο 2. Αν ναι, πως το αντιμετωπίσατε; Μόνος/η ή μαζί με κάποιο μέλος της οικογένειας Σε φαρμακείο της γειτονιάς Σε περιφερειακό ιατρείο Σε Κέντρο Υγείας Σε ιδιώτη γιατρό Σε ιατρείο του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού Σε νοσηλευτή/τρια Σε νοσοκομείο Επικοινώνησα τηλεφωνικά με το γιατρό μου 3.Πώς αντιμετωπίζετε ένα μικρό πρόβλημα υγείας π.χ. ένα μικρό κόψιμο που χρειάζεται ένα ράμμα, τις ώρες που δεν εργάζονται οι γιατροί; Το αντιμετωπίζω μόνος μου Πηγαίνω στο φαρμακείο Περιμένω να ανοίξουν οι συνήθεις μονάδες υγείας Πηγαίνω στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου 4. Μετράτε την αρτηριακή σας πίεση; 1. Ναι 2.Όχι Σελίδα 22

23 4α. Αν ναι, συνήθως που; Μόνος/-η σας ή μαζί με κάποιο μέλος της οικογένειας ή με άτομο του φιλικού περιβάλλοντος Σε φαρμακείο της γειτονιάς Σε περιφερειακό γιατρείο Σε Κέντρο Υγείας Σε ιδιώτη γιατρό Σε ιατρείο του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού Σε νοσοκομείο Αλλού ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πόσο συχνά κάνετε γενικό check up; Μια φορά το εξάμηνο Μια φορά το χρόνο Πάνω από 2 φορές το χρόνο Δεν έχω κάνει ποτέ Πότε κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνετε γενικό check up; Όταν νιώσω δυσφορία/ ενοχλήσεις Όταν μου το συστήσει ο γιατρός μου Τακτικά αν είμαι πάνω από 50 ετών 1 φορά το χρόνο ανεξαρτήτου ηλικίας 5. (Σε περίπτωση άνδρα πάνω από 50 ετών) Γνωρίζετε ότι το PSA (Πι-Ες Ει) είναι ένα τέστ που δείχνει τη λειτουργία του προστάτη, 1. Ναι 2.Όχι 5α. αν ναι, κάθε πότε το κάνετε; Κάθε χρόνο Στη περίπτωση που μου το συστήσει ο γιατρός μου Σπάνια Πολύ σπάνια 6. (Σε περίπτωση γυναίκας πάνω από 50 ετών) Έχετε κάνει μαστογραφία; 1. Ναι 2.Όχι 6α. Αν ναι, κάθε πότε; Κάθε χρόνο Στη περίπτωση που μου το συστήσει ο γιατρός μου Σπάνια Πολύ σπάνια Σελίδα 23

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Έκθεση Προδιαγραφών και Αξιολόγηση Διεθνών Μοντέλων και Πρακτικών στο Χώρο των Walk in Centers... 4

Εισαγωγή... 3. Έκθεση Προδιαγραφών και Αξιολόγηση Διεθνών Μοντέλων και Πρακτικών στο Χώρο των Walk in Centers... 4 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Έκθεση Προδιαγραφών και Αξιολόγηση Διεθνών Μοντέλων και Πρακτικών στο Χώρο των Walk in Centers... 4 Προδιαγραφές Διεθνών Μοντέλων Walk in Centers... 4 Μεγάλη Βρετανία...

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκδότης Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Μ. Χουρμούζη 28 Κ. Τούμπα 544 53 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 910342 Ιδιοκτήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑ Πρόεδρος Μποδοσάκης-Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας:

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Αποτελέσµατα µιας συστηµατικής ανασκόπησης ΑΡΧΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων Alma-Ata 1978 και σήμερα. Τι έχει επιτευχθεί και τι αναμένεται;

Πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων Alma-Ata 1978 και σήμερα. Τι έχει επιτευχθεί και τι αναμένεται; ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(1):7-17 Πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων Alma-Ata 1978 και σήμερα. Τι έχει επιτευχθεί και τι αναμένεται; Copyright Athens Medical Society

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο _ΕΡΕΥΝΑ_ Βόλτση Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ πρωτοβαθμια ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Τόμος 20, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008, Volume 20, Number 3, July - September 2008 Της Σύνταξης: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 108 Α. Φιλαλήθης: 30 χρόνια μετά την Άλμα Άτα: ένα νέο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση

Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Εκτίμηση αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών με προχωρημένη νόσο Η νοσηλευτική προσέγγιση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 313 Περιεχόμενα Contents Άρθρο Σύνταξης Editorial Η έννοια της αξιοπρέπειας: Μια σταθερή αλλά ξεχασμένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικής Επιστήµης

Νοσηλευτικής Επιστήµης Ελληνικό περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης Τόµος 4, Τεύχος 1, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 [Πιστοποίηση και αναγνώριση της συνεχιζόµενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης] [Η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 19, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2007 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Οικονομική κρίση και χρόνια. νοσήματα 17/9/2013

Περιεχόμενα. Οικονομική κρίση και χρόνια. νοσήματα 17/9/2013 Οικονομική κρίση και χρόνια νοσήματα Έρευνα σε Ασθενείς που πάσχουν από Υπέρταση, Σακχαρώδη Διαβήτη, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Άνοια Τύπου Alzheimer ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ NATIONAL SCHOOL

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 293 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από οικιακές βοηθούς από τρίτες χώρες

Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από οικιακές βοηθούς από τρίτες χώρες Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από οικιακές βοηθούς από τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ Μία συστηµατική συγκριτική ανάλυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN)

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN) ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER ROLE STRAIN) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΑΦΕΡΗ 1 AΓΧΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ (CAREGIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικό management

Οδοντιατρικό management SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):236-244 Οδοντιατρικό management Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 19, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2007 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Μυοσκελετικές διαταραχές στο νοσηλευτικό προσωπικό Μπιτσιός Αθανάσιος 1, Τσίγγανου Ευδοκία 2 1. Νοσηλευτής, MSc, Γ.Ν.Χαλκιδικής 2. Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Γ.Ν. Χαλκιδικής Τόμος 13,

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 18, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΟ AΡΘΡΟ Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς Ιωάννης Μαντάς 1, Βασιλική Μπλέτσα 1 1. Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίο Αθηνών Περίληψη Η είσοδος της πληροφορικής στη ζωή μας

Διαβάστε περισσότερα

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών

Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):246-256 Xρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας Θέσεις και απόψεις Ελλήνων 15 35 ετών ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή των θέσεων και των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):149-157 Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα Οι κοινωνικές, δημογραφικές και οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα