Σκοπός Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης Κριτήρια αναζήτησης Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκοπός... 3. Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης... 4. Κριτήρια αναζήτησης... 5. Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7"

Transcript

1 Πίνακας περιεχομένων Σκοπός... 3 Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης... 4 Κριτήρια αναζήτησης... 5 Ηλεκτρονική αναζήτηση... 7 Αναζήτηση σε ελληνικά περιοδικά (hand search)... 7 Αποτελέσματα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης... 9 Λειτουργικός ορισμός για τα «Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας»... 9 Κατάλογος επιλεγμένων δημοσιεύσεων η Έρευνα: Η Διερεύνηση των Στάσεων για τη Δυνητική Μορφή ενός Α.Κε.Π.Υ στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους (έντυπη μορφή) Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μορφής του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους η Έρευνα: Η Διερεύνηση της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου Περιγραφή του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ερωτήσεις για την κάλυψη των στόχων του έργου σχετικά με τα Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Το σύνολο τον άρθρων που εντοπίστηκαν κατά την αναζήτηση στη βάση δεδομένων PUBMED (Ν=349) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Άρθρα που συμπεριλήφθηκαν στην εξαγωγή στοιχείων σχετικά με τον Λειτουργικό Ορισμό (N=54) Σελίδα 1

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Άρθρα από τα οποία πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή δεδομένων που αφορούσαν τις 9 ερωτήσεις του έργου (Ν=38) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Ηλεκτρονικές Φόρμες συλλογής Βιβλιογραφικών δεδομένων & διαχείρισης μεταδεδομένων Σελίδα 2

3 Σκοπός Σκοπός του παραδοτέου είναι η συλλογή και ανάλυση πρωτογενούς πληροφορίας ώστε να αποδοθούν με το σαφέστερο δυνατό τρόπο οι στάσεις των εταίρων (φορέων λειτουργίας) αλλά και των πολιτών σχετικά με: Τη δυνητική μορφή και λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ) Τις προσφερόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες ενός τέτοιου κέντρου Την αποτύπωση των αναγκών των πολιτών της ελληνικής επικράτειας σχετικά με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Μικρού Κινδύνου (minor health problems) Την κατηγοριοποίηση των προβλημάτων μικρού κινδύνου που εμφανίζονται συχνότερα Την ικανοποίηση των πολιτών από το υφιστάμενο καθεστώς παροχής υπηρεσιών υγείας Η μελέτη στηρίχτηκε στη διεθνή εμπειρία για την αναλυτική καταγραφή των προδιαγραφών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των διεθνών μοντέλων Α.Κε.Π.Υ. Μέσω της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας (ειδικά της Βρετανίας και του Καναδά) έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν οι παράμετροι εκείνοι που καθορίζουν την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Α.Κε.Π.Υ στη διεθνή πρακτική. Με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της καταγραφής της σε Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) 1, μέσω ηλεκτρονικών φορμών συγκέντρωσης βιβλιογραφικών δεδομένων και μεταδεδομένων (Παράρτημα Ε) επιχειρήθηκε η στάθμιση των ευρημάτων στα ελληνικά πρότυπα. Για να ερευνηθεί η επιτυχής ενσωμάτωση της γνώσης και πληροφορίας από τη διεθνή βιβλιογραφία στην ανάπτυξη των Α.Κε.Π.Υ στη χώρα μας, κατασκευάστηκαν δύο εργαλεία συλλογής πληροφοριών. Πρόκειται στην ουσία για δύο ερωτηματολόγια που απευθύνονται, το πρώτο στους Εταίρους, Δυνητικούς Λειτουργούς των Α.Κε.Π.Υ και το δεύτερο στους πολίτες, δυνητικούς χρήστες των Α.Κε.Π.Υ. 1 Σελίδα 3

4 Στρατηγική και κριτήρια αναζήτησης Από την αρχική ανάγνωση της βιβλιογραφίας αναγνωρίζεται ότι η δημιουργία των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ) δεν βασίστηκε διεθνώς σε κάποια τεκμήρια που αποδείκνυαν την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητά τους. Τα τεκμήρια αυτά θεσπίστηκαν σε κάποιες χώρες και στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί η προσφορά τους στο σύστημα υγείας της εκάστοτε χώρας. Αν και το ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή μελετών αξιολόγησης των Α.ΚΕ.Π.Υ φαίνεται να χάνεται με την πάροδο του χρόνου και οι μελέτες αξιολόγησης είναι στην πλειοψηφία τους περιγραφικές, η συζήτηση τους σε μια χώρα όπως η Ελλάδα στην οποία συζητάται ακόμα η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και η αποτελεσματικότητα της, γίνεται επίκαιρη και αναγκαία. Η πρόσφατη συζήτηση για τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οργάνωση και στη διοίκηση της ΠΦΥ κάνει το θέμα αυτό ακόμη πιο επίκαιρο και ελκυστικό και κατά συνέπεια την υλοποίηση του έργου πιο αναγκαία. Η παρούσα, 1η φάση υλοποίησης του έργου, αποσκοπεί στη συλλογή πρωτογενούς πληροφορίας μέσω μιας συστηματικής ανασκόπησης κατά τα πρότυπα που έχει εκπονήσει η ερευνητική ομάδα της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συντονιστής: κ. Χ. Λιονής, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Α. Τατσιώνη, Λέκτορας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Α. Μαρκάκη, Κοινοτική Νοσηλεύτρια, PhD, κ. Εμμ. Συμβουλάκης, Γενικός Ιατρός, PhD, κ. Σ. Λιονάκης, Νοσηλευτής, Μεταπτυχιακός φοιτητής). Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται εκτενώς στα αποτελέσματα μιας συστηματικής αναζήτησης ενώ παρουσιάζει και ένα κατάλογο επιλεγμένων, βάση κριτηρίων δημοσιέυσεων. Χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική βάση PubMed, η οποία περιέχει δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά που χρησιμοποιούν την κριτική από ομότιμους επιστήμονες (peer review) ως διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της μελέτης. Για την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω αλγόριθμος: walk in centers OR walk in center OR walk-in centres OR walk in centre OR community nursing centers OR community nursing center OR walk-in clinics OR walk in clinic. Ο αλγόριθμος συμπεριέλαβε όρους με τους οποίους περιγράφονται οι δομές των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ.) στις χώρες όπου έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Στις μελέτες που τελικά συμπεριλήφθησαν έγινε Σελίδα 4

5 ανασκόπηση των αναφορών τους για την εντόπιση πιθανών μελετών που απωλέσθησαν κατά την ηλεκτρονική αναζήτηση. Μία πρόσθετη αναζήτηση πραγματοποιήθηκε σε 4 Ελληνικά περιοδικά «Ιατρική», «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», «Νοσηλευτική» και «Κοινωνική Εργασία» τα οποία δεν καταχωρούνται στο PubMed.Τα συγκεκριμένα περιοδικά επιλέχθηκαν ως τα πλέον εγνωσμένα στα επιστημονικά πεδία της ιατρικής, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της νοσηλευτικής και της κοινωνικής εργασίας αντίστοιχα. Κριτήρια αναζήτησης Συμπεριλήφθησαν όλα τα άρθρα εκείνα, δημοσιευμένα στα αγγλικά, τα οποία αφορούσαν σε δομές οι οποίες αναφέρονται ως Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (walk in centers, walk-in centres, walk-in clinics) ή ως Κέντρα Κοινοτικής Νοσηλευτικής (community nursing centers). Δεν τέθηκαν περιορισμοί οι οποίοι να αφορούν στο χρόνο δημοσίευσης, τη χώρα όπου έγινε η μελέτη ή τον αριθμό των συμμετεχόντων. Για την εντόπιση άρθρων που παρείχαν πληροφορία για το λειτουργικό ορισμό των δομών αυτών, συμπεριλήφθησαν μελέτες ανεξάρτητα από τον τύπο σχεδιασμού τους. Τα άρθρα που δεν ήταν γραμμένα στα αγγλικά ή τα ελληνικά, συμπεριλήφθησαν μόνο αν είχαν περίληψη στα αγγλικά και στην οποία είχαν πληροφορία σχετικά με το λειτουργικό ορισμό. Από τους στόχους του έργου διατυπώθηκαν 9 ερωτήματα (Παράρτημα Α), για την απάντηση των οποίων συμπεριλήφθησαν μόνο άρθρα τα οποία ήταν συστηματικές ανασκοπήσεις ή μετα-αναλύσεις ή παρείχαν πρωτογενή δεδομένα. Άρθρα που εξέφραζαν τη γνώμη του συγγραφέα, σχολιασμοί, πρωτόκολλα χωρίς την παρουσίαση αποτελεσμάτων και μη συστηματικές ανασκοπήσεις αποκλείστηκαν από την ανασκόπηση. Αποκλείστηκαν επίσης άρθρα που αφορούσαν Α.Κε.Π.Υ., τα οποία εξυπηρετούσαν συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, π.χ., άστεγους, παιδιατρικό πληθυσμό, πληθυσμό των ενόπλων δυνάμεων, ή πληθυσμό με συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων, π.χ., Α.Κε.Π.Υ. για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή για ασθενείς με AIDS, ψυχιατρικά νοσήματα, τραυματίες, ή χρήστες ουσιών. Επιπλέον, για την αποδοχή ενός άρθρου χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλογα με το αντίστοιχο ερώτημα, το οποίο έπρεπε να απαντηθεί. Σελίδα 5

6 Συγκεκριμένα: Για την ερώτηση 1 («Ποιες είναι οι συχνότερες υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου που παρέχονται από τα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν παρεμβάσεις για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση του κινδύνου. Για την ερώτηση 2 («Ποιες είναι οι κυριότερες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχονται από τα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν παρεμβάσεις συμβουλευτικής υποστήριξης. Για την ερώτηση 3 («Τι δέσμες δραστηριοτήτων αγωγής και προαγωγής υγείας είναι εφικτό να αναπτυχθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν παρεμβάσεις αγωγής και προαγωγής υγείας. Για την ερώτηση 4 («Με ποιους τρόπους - δείκτες τεκμηριώνεται η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του κινδύνου για την υγεία από τα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν μελέτες, οι οποίες εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων για τη διαχείριση κινδύνου και οι οποίες συμπεριέλαβαν ομάδα ελέγχου από κάποια διαφορετική δομή. Για την ερώτηση 5 («Πώς θα γίνεται η εκτίμηση του κόστους για τη διαχείριση του κινδύνου στα Α.ΚΕ.Π.Υ.;»), συμπεριλήφθησαν όλες οι μελέτες (με ή χωρίς ομάδα ελέγχου) και οι οποίες χρησιμοποίησαν την εκτίμηση κόστους ως έκβαση. Για την ερώτηση 6 («Ποιοί κοινωνικό-δημογραφικοί προσδιοριστές επηρεάζουν τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Α.ΚΕ.Π.Υ.;») συμπεριλήφθησαν μελέτες οι οποίες συσχέτισαν τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των Α.ΚΕ.Π.Υ. με κοινωνικό-δημογραφικούς προσδιοριστές. Για την ερώτηση 7 («Πώς συμβάλει το Α.ΚΕ.Π.Υ. στην ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας;») συμπεριλήφθησαν μελέτες οι οποίες εκτίμησαν την επίπτωση που έχει η λειτουργία των Α.ΚΕ.Π.Υ. στη χρήση άλλων δομών στο σύστημα υγείας. Για την ερώτηση 8 («Με ποιους τρόπους - δείκτες θα εκτιμάται η συμβολή των Α.Κε.Π.Υ. στην ανάπτυξη εναλλακτικών αποκεντρωμένων προτύπων και δομών ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας;») συμπεριλήφθησαν μελέτες οι οποίες εκτίμησαν την επίπτωση που έχει η λειτουργία των Α.ΚΕ.Π.Υ. στη χρήση άλλων δομών ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σελίδα 6

7 Για την ερώτηση 9 («Ποιες είναι οι διαδικασίες παραπομπής από Α.ΚΕ.Π.Υ. σε άλλες δομές υπηρεσιών υγείας;») συμπεριλήφθησαν μελέτες που περιέγραψαν διαδικασίες παραπομπής από walk-in centers σε δομές υπηρεσιών υγείας. Ηλεκτρονική αναζήτηση Τριακόσια σαράντα εννέα (349) δυνητικά συναφή άρθρα που εντοπίστηκαν στο PubMed ανασκοπήθηκαν με βάση την προαναφερόμενη στρατηγική (Παράρτημα Β). Από αυτά απορρίφθηκαν 170, τα οποία μετά από ανασκόπηση του τίτλου και της περίληψης θεωρήθηκαν ως μη συναφή. Για τα εναπομείναντα 179 άρθρα έγινε προσπάθεια ανάσυρσης όλου του κειμένου. Αυτό κατέστη δυνατό για 53 άρθρα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για τη διατύπωση λειτουργικού ορισμού των Α.Κε.Π.Υ.) ενώ για 42 άρθρα δεν βρέθηκε ολόκληρο το κείμενο. Υπήρξαν και 84 άρθρα τα οποία αποκλείστηκαν γιατί τελικά δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικές με το λειτουργικό ορισμό. Αναζήτηση σε ελληνικά περιοδικά (hand search) Μία πρόσθετη αναζήτηση πραγματοποιήθηκε ως αναφέρθηκε σε 4 Ελληνικά περιοδικά από δύο ερευνητές οι οποίοι εξέτασαν και εκτίμησαν τα τεύχη της τελευταίας δεκαετίας τα οποία ενώ είναι διαθέσιμα δεν καταχωρούνται στο PubMed. Σε ότι αφορά τη διατύπωση λειτουργικού ορισμού για τα Α.Κε.Π.Υ., ανευρέθηκε μία μόνο ανασκόπηση με χρήσιμα στοιχεία για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ευρήματα βιβλιογραφικής αναζήτησης σε ελληνικά περιοδικά (hand search) A/A Συγγραφείς 1. Τσιάντου Β, Μαρκάκη Α, Δόλγερας Α, Λιονής Χ, Κυριόπουλος Γ. Ανοικτά δίκτυα προστασίας της υγείας: Μια πρόταση για τη θέση της αυτοδιοίκησης στην εθνική υγειονομική πολιτική. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2007, 19(4): Είδος δημοσίευσης Άρθρο γνώμης Κύρια σημεία Η λειτουργία δομών με τη μορφή του walk-in centres έχει ως συνέπεια τη μείωση των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ενώ η ικανοποίηση των ασθενών είναι πολύ υψηλή. Η πρόταση για την Ελλάδα εμπεριέχει την ιατρική διάσταση κατ αναλογία με υφιστάμενες δομές στον Καναδά, ενσωματώνει τη διάσταση προσανατολισμού και πληροφόρησης κατά τα αντίστοιχα πρότυπα στις ΗΠΑ και βασίζεται στη διαχειριστική φιλοσοφία των Ανοικτών Κέντρων στο Η.Β. Σελίδα 7

8 Μαζί με αυτή τη δημοσίευση, το γενικό σύνολο όλων των ανευρεθέντων σχετικών άρθρων για την διατύπωση λειτουργικού ορισμού ήταν 54 και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα Γ. Η παραπάνω στρατηγική αναζήτησης παρουσιάζεται βήμα προς βήμα στο Διάγραμμα Ροής 1. Διάγραμμα Ροής 1: Αναζήτηση στο Pubmed: 349 Περιλήψεις Αναζήτηση στα ελληνικά περιοδικά «Ιατρική», «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας», «Νοσηλευτική», «Κοινωνική Εργασία»: 1 Περίληψη 170 άρθρα απορρίφθηκαν µε βάση την περίληψη 180 άρθρα έγινε προσπάθεια ανάσυρσης όλου του κειµένου 54 άρθρα χρησιµοποιήθηκαν για το λειτουργικό ορισµό 84 άρθρα: αποκλείστηκαν γιατί δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικές µε το λειτουργικό ορισµό 42 άρθρα: δε βρέθηκε ολόκληρο το κείµενο Αντίστοιχα, η στρατηγική αναζήτησης για τα άρθρα που θα απαντούσαν σε ένα ή και περισσότερα από τα ερωτήματα της παρούσας μελέτης, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα στο ακόλουθο Διάγραμμα ροής. Διάγραμμα Ροής 2: Σελίδα 8

9 Συνολικά 38 άρθρα αξιοποιήθηκαν για να απαντηθούν τα 9 ερωτήματα της παρούσας μελέτης και παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο Παράρτημα Δ. Αποτελέσματα της Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Λειτουργικός ορισμός για τα «Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας» Ο λειτουργικός ορισμός για τα Α.Κε.Π.Υ. όπως αυτός προκύπτει αναλυτικά από τα 54 επιλεχθέντα άρθρα, παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο Οπτικό Δίσκο «Φύλλα Εργασίας», στο Φύλλο: «Λειτουργικός Ορισμός» Κατάλογος επιλεγμένων δημοσιεύσεων Αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ. Σελίδα 9

10 1 η Έρευνα: Η Διερεύνηση των Στάσεων για τη Δυνητική Μορφή ενός Α.Κε.Π.Υ στη Τοπική Αυτοδιοίκηση Η γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας Α.Κε.Π.Υ. αποβλέπει στην αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τα περιστατικά μικρής επικινδυνότητας αλλά και στην ορθολογική διαχείριση των υπηρεσιών προαγωγής υγείας και πρόληψης. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκρίνονται, δυνητικά, ως οι εταίροι στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί η λειτουργία των παραπάνω Κέντρων Προστασίας της Υγείας. Δεδομένου του παραπάνω επιχειρήθηκε η διερεύνηση των απόψεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και άλλων φορέων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τα Α.Κε.Π.Υ και η εξαγωγή στατιστικά σημαντικών συμπερασμάτων, που αναμένεται να συμβάλουν περαιτέρω στην Εκτίμηση των Αναγκών για την Εφαρμογή των Α.Κε.Π.Υ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για τη συλλογή των δεδομένων και την αξιολόγηση των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις καθώς και από ερωτήσεις βαθμολογίας κλίμακας. Η διανομή του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε δειγματοληπτικό σχέδιο απλής τυχαίας επιλογής τριάντα τουλάχιστον 2 εταίρων (Δήμων ή άλλων φορέων). Για τη συλλογή της πληροφορίας χρησιμοποιήθηκαν τρείς τρόποι ανάλογα με την περίπτωση: 1. Αποστολή συνοδευτικής επιστολής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω δικτυακού τόπου 3 που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του έργου. 2. Αποστολή της έντυπης μορφής του ερωτηματολογίου προκειμένου να συμπληρωθεί και να στη συνέχεια να επιστραφεί μέσω ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου. 3. Τηλεφωνική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με τη μορφή ημιδομημένης συνέντευξης. 2 Τριάντα τουλάχιστον συμπληρωμένα ερωτηματολόγια είναι απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατ ελάχιστον εφαρμογή επαγωγικών στατιστικών μεθόδων κατά τη διαδικασία της συμπερασματολογίας 3 Σελίδα 10

11 Τελικά και μετά από εκτεταμένη επικοινωνία και συνεχή παρότρυνση κατέστη δυνατή η συμπλήρωση 44 ερωτηματολογίων από αντίστοιχους εταίρους και εξασφαλίστηκε έτσι ένα ικανοποιητικό πλήθος απαντήσεων προκειμένου να εξαχθούν τα αρχικά συμπεράσματα για τη στάση των εταίρων για τη λειτουργία των Α.Κε.Π.Υ στους Δήμους. Πίνακας 1: Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια ανά Εταίρο Α/Α Εταίρος (ΟΤΑ ή Άλλος Φορέας Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης) 1. ΠΟΤ ΟΤΑ 2. ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ ΦΡΟΝΤ 3. ΤΟΠ. ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 4. Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ. 5. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 6. ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 8. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 9. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 10. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 11. ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 12. ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 13. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 14. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 15. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Ν.ΛΑΡΙΣΗΣ) 16. ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 17. ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ (Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 18. ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 19. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ) 20. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ (Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 21. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) 22. ΔΗΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ (Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) 23. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ) 24. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) 25. ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ) 26. ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 27. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) 28. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 29. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (N. ΑΤΤΙΚΗΣ) 30. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ν. ΧΑΝΙΩΝ) 31. ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (N. ΚΑΒΑΛΑΣ) 32. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 33. ΔΥΠΕ Β ΑΤΤΙΚΗΣ 34. ΔΥΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Δ.ΔΗ.Π.Υ.) 36. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 37. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΚΕ) Σελίδα 11

12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 38. ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 39. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 40. ΠΕΤΑ 41. ΤΟΠΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 42. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 43. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 44. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Σελίδα 12

13 Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους (έντυπη μορφή) 1. Ενημερωτική Εισαγωγή 1.1. Τι είναι ένα Ανοικτό Κέντρο Προστασίας της Υγείας (Α.Κε.Π.Υ); Είναι μια υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας με ειδικά χαρακτηριστικά. Το Α.Κε.Π.Υ βοηθάει του ανθρώπους να αντιμετωπίσουν (α) ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία τους, όπως κρυολογήματα βήχα, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. (β) παρέχει αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, (γ) υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, (δ)συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και (ε) συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες. Είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν υπηρεσίες σε μια άνετη και εύκολα προσβάσιμη θέση για τους κατοίκους ενός Δήμου, καθώς επίσης να έχουν ένα διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Δεν θέλουν να συμβάλουν στη πολυδιάσπαση των υπηρεσιών υγείας,, ούτε να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, ούτε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας αλλά να διασφαλίσουν τη συνέχεια της φροντίδας. 1.2.Γιατί μια νέα υπηρεσία; Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα υφίσταται πολλαπλές πιέσεις με συνέπεια στα κεντρικά, πανεπιστημιακά και μεγάλα περιφερικά νοσοκομεία να υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής για συνάντηση Στα επείγοντα περιστατικά καταφεύγουν ασθενείς με πολύ σοβαρές καταστάσεις, αλλά και ασθενείς με μικρό κίνδυνο και απλή αντιμετώπιση του προβλήματος τους δημιουργώντας παρενέργειες στην αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών Ασθενείς καταφεύγουν σε φαρμακεία για την λήψη απλών υπηρεσιών όπως έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, τσιμπήματα, ηλιακά εγκαύματα, μικροαιμοραγίες, επιδέσεις κλπ Οι υπηρεσίες προαγωγής υγείας και πρόληψης δεν έχουν ενσωματωθεί επαρκώς στο υγειονομικό σύστημα, ώστε να γίνει η κατάλληλη διαχείριση για τους μείζονες παράγοντες κινδύνου για τα χρόνια νοσήματα που αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστές της υγεία και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση μπορεί να είναι δύσκολη ή και ατελέσφορη και κοστίζει ακριβά. Σελίδα 13

14 1.2.Γιατί στο δήμο; Η αποκέντρωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς το πολίτη υπηρεσία. Από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ένα τμήμα μπορεί να αναληφθεί από του Δήμους. Ιδιαίτερα εκείνο της Πρόληψης και της Αγωγής Υγείας που έχει παραμείνει υποτροφικό. Η αποκέντρωση αυτή συναρτάται με τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, την αναδόμηση του Δήμου και της περιοχής ευθύνης του, και τη κατάργηση των Νομαρχιών. Υπηρεσίες που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τους Δήμους, αν συνδυαστούν με πληροφορική μπορούν να πολλαπλασιάσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν αν υπάρχει και ποια είναι η κατάλληλη υπηρεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος τους, στο πολύπλοκο και λαβυρινθώδες σύστημα υγείας υγείας, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη πρόσβαση του πληθυσμού σ αυτές τις υπηρεσίες. Οι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν απλές συμβουλευτικές υπηρεσίες Το προτεινόμενο εγχείρημα αναφέρεται στην πρώτη επαφή των ασθενών με τις υγειονομικές υπηρεσίες για τη διαχείριση του μικρού κινδύνου, την αγωγή και προαγωγή της υγείας, την εποπτεία της δευτερογενούς πρόληψης, την έγκυρη πληροφόρηση και την υποστήριξη για κατάλληλο προσανατολισμό και ενημερωμένη και ορθή επιλογή των κατάλληλων υπηρεσιών υγείας, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη πρόσβαση του πληθυσμού σ αυτές τις υπηρεσίες. Ενότητα 1: Ερώτηση 1 Δεδομένου του σχεδίου Καλλικράτης και της κατάργησης των Νομαρχιών, ποιοι πυλώνες υπηρεσιών κατά την άποψη σας πρέπει να αναπτυχθούν μέσα στο Α.Κε.Π.Υ (βάλτε το σημείο 1) και ποιοι εκτός (βάλτε το σημείο 0) Θεραπεία για ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία, όπως κρυολογήματα, βήχας, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα, τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. Αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, Υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και Συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες Χορηγήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Εποπτεία Υγείας (Επόπτες Υγείας) Σχολική Υγεία Σελίδα 14

15 Αναπαραγωγική και Σεξουαλική Υγεία Διαχείριση Κινδύνων για τα Χρόνια Νοσήματα και την Έγκαιρη Διάγνωση τους Άλλο Ενότητα 2: Ερώτηση 2: Πυλώνες Υπηρεσιών αντίστοιχων κέντρων στο εξωτερικό (βαθμολογείστε τον κατά την άποψη σας πιο απαραίτητο πυλώνα υπηρεσιών βάζοντας τον αριθμό 1 στη δεύτερο πιο απαραίτητο τον αριθμό 2 κοκ) Θεραπεία για ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία, όπως κρυολογήματα, βήχας, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα, τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. Αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, Υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και Διαχείριση Κινδύνων για τα Χρόνια Νοσήματα και την Έγκαιρη Διάγνωση τους Συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες Άλλο Ενότητα 3: Ερώτηση 3: Τύπος υπηρεσιών μικρής ασθένειας και μικρού τραύματος (Βάλετε ένα σε όποια από τα παρακάτω νομίζετε ότι πρέπει και μπορεί να παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες από τα Α.Κε.Π.Υ) Κρυολόγημα και βήχας Πονοκέφαλος Επείγουσα αντισύλληψη Πόνοι στομάχου, εμετοί, διάρροια και δυσπεψία Προβλήματα οφθαλμών και ώτων Αντιτετανική ένεση (σε περίπτωση τραυματισμών) Αμυχές, κοψίματα, δαγκώματα, τσιμπήματα Μικροτραυματισμοί και μικροασθένειες Συγκεκριμένες μολύνσεις Σελίδα 15

16 Χρόνια νοσήματα Δερματικές παθήσεις (εγκαύματα ηλίου, εξανθήματα) Έλεγχος αρτηριακής πίεσης Μικρά εγκαύματα Φροντίδα πληγών Φροντίδα μολυσματικών κηρίων Φροντίδα του ουροποιητικού Διάστρεμμα Μυοσκελετικές καταστάσεις, μυϊκά τραβήγματα, λουμπάγκο, Άλλο (περιγράψτε) Ενότητα 4: Ερώτηση 4 Η θέση του Α.Κε.Π.Υ στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου (βάλτε όπου νομίζετε) Δίπλα στο ΚΕΠ Δίπλα στο Κέντρο Υγείας Κοντά στο Σταθμό των μέσων μαζικής μεταφοράς Στο περίβολο του νοσοκομείου Στη κεντρική αγορά Ενότητα 5: Ερώτηση 5 Διεύθυνση του Α.Κε.Π.Υ. Διεύθυνση από ιατρό Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και στελέχωση από νοσηλεύτριες, κοινωνικές λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό Διεύθυνση από κατάλληλα εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια και στελέχωση από νοσηλεύτριες, κοινωνικές λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό Διεύθυνση από κατάλληλα εκπαιδευμένη νοσηλεύτρια και συνεπικουρία από διημερεύοντες γιατρούς των περιφερικών ιατρείων ή άλλων πρωτοβάθμιων μονάδων φροντίδας υγείας και στελέχωση από νοσηλεύτριες, κοινωνικές λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό Σελίδα 16

17 Ενότητα 6Α:Εθελοντικό Προσωπικό Ερώτηση 6 Α1 Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνεπικουρία από εθελοντικό προσωπικό; Ναι Όχι Ερώτηση 6 Α2 Αν ναι σε ποιους από τους παρακάτω τομείς; Θεραπεία για ένα φάσμα καταστάσεων μικρού κινδύνου σε σχέση με την υγεία, όπως κρυολογήματα, βήχας, μικρά τραύματα, εκδορές, κοψίματα, τσιμπήματα, μικρά εγκαύματα, κλπ. Αγωγή υγείας για την πρόληψη των νόσων, Υπηρεσίες δευτερογενούς πρόληψης όπως προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση, το μεταβολικό σύνδρομο κ.α. καθώς και εποπτεία και παρακολούθηση σε σχέση με προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικολογικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οξείες ψυχολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις που σχετίζονται με κοινωνικές κρίσεις, και Συμβουλές για τον προσανατολισμό των πολιτών για τις κατάλληλες υπηρεσίες Διοικητικές Υπηρεσίες Άλλο Ενότητα 6Β: Δομή και πόροι 7.1.Τι μέγεθος πρέπει να έχει το οίκημα σε τ.μ.; 80, 100, 120, Πόσο υγειονομικό δυναμικό πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει 3,5, 7,9, άλλο 7.3 Ωράριο λειτουργίας 7.4 Ανά πόσο πληθυσμό νομίζετε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα τέτοιο κέντρο στη περίπτωση πολυπληθούς Δήμου; , 40000, 50000, 70000, , 7.5 Από που πιστεύετε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί το εγχείρημα; Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό; Από τον προϋπολογισμό του Δήμου; Από τους πολίτες μέσω αμοιβών; Μικτά; Διευκρινίστε Σελίδα 17

18 Ενότητα 7: Ερώτηση 7 Ποια από τα παρακάτω θεωρείται απολύτως απαραίτητα για να παρασχεθούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας(βαθμολογείστε τον κατά την άποψη σας την πιο απαραίτητη διαδικασία βάζοντας τον αριθμό 1 στη δεύτερη πιο απαραίτητη τον αριθμό 2 κοκ) Δημιουργία πρωτοκόλλων αντιμετώπισης μικρού κινδύνου ασθένειας και τραύματος Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των στελεχών Συνεργασία με τις άλλες μονάδες φροντίδας υγείας Υποστήριξη όλων των πυλώνων από τη τεχνολογία της πληροφορικής Σελίδα 18

19 Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μορφής του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Δυνητικής Μορφής των Ανοικτών Κέντρων Προστασίας της Υγείας από τους Δήμους Σελίδα 19

20 Σελίδα 20

21 2 η Έρευνα: Η Διερεύνηση της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης των πολιτών, απέναντι στις υγειονομικές υπηρεσίες, όσον αφορά στη διαχείριση του μικρού κινδύνου, στην αγωγή και προαγωγή της υγείας, στην έγκυρη συμβουλευτική και στην πληροφόρηση. Η αποτύπωση δηλαδή της επικρατούσας νοοτροπίας σχετικά με την αντιμετώπιση μικροτραυματισμών (διαχείριση μικρού κινδύνου), τον προσυμπτωματικό έλεγχο (check up) και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες υγείας. Η δεύτερη αυτή έρευνα ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη -εταιρεία ερευνών (PRC The Management House) προκειμένου να διενεργηθεί πανελλαδικά και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα (βασισμένο στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή του ελληνικού πληθυσμού έτους 2001). Η Συλλογή Δεδομένων διήρκησε τρείς ημέρες (από 7 Ιουνίου έως 9 Ιουνίου 2010) και περιέλαβε Άνδρες ηλικίας άνω των 14 ετών, σε αναλογία 49,13% και Γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας σε αναλογία 50,87%. Περιγραφή του Ερωτηματολογίου Διερεύνησης της Πρώτης Επαφής των Πολιτών με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες για τη Διαχείριση Μικρού Κινδύνου ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (βάλτε κύκλο στο αντίστοιχο) 1: Φύλο 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 2: Ηλικία 3: Επίπεδο εκπαίδευσης 1 Δημοτικό Γυμνάσιο 2 Λύκειο 3 Πανεπιστήμιο 4 Μεταπτυχιακός τίτλος 4: Απασχόληση - Ιδιότητα 1 Μισθωτός Δημοσίου 2 Μισθωτός Ιδιωτικού 3 Ελεύθερος επαγγελματίας / Επιχειρηματίας 4 Άνεργος 5 Οικιακά Σελίδα 21

22 6 Συνταξιούχος 5. Τι ασφάλιση έχετε; 1 ΙΚΑ 2 ΟΓΑ 3 ΤΕΒΕ 4 ΟΠΑΔ 5 Ιδιωτική ασφάλιση 6 Ανασφάλιστος 7 Άλλο,. 6. Πού μένετε; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.Τους τελευταίους έξι μήνες αντιμετωπίσατε κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις σε σχέση με την υγεία σας; Μικρό τραύμα Εκδορά, Γδάρσιμο, Σκίσιμο Μικρό κάψιμο Τσίμπημα εντόμου Απλό κρυολόγημα Μώλωπες, χτυπήματα Στραμπούληγμα Ψύξη, μυϊκό τράβηγμα άλλο παρόμοιο 2. Αν ναι, πως το αντιμετωπίσατε; Μόνος/η ή μαζί με κάποιο μέλος της οικογένειας Σε φαρμακείο της γειτονιάς Σε περιφερειακό ιατρείο Σε Κέντρο Υγείας Σε ιδιώτη γιατρό Σε ιατρείο του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού Σε νοσηλευτή/τρια Σε νοσοκομείο Επικοινώνησα τηλεφωνικά με το γιατρό μου 3.Πώς αντιμετωπίζετε ένα μικρό πρόβλημα υγείας π.χ. ένα μικρό κόψιμο που χρειάζεται ένα ράμμα, τις ώρες που δεν εργάζονται οι γιατροί; Το αντιμετωπίζω μόνος μου Πηγαίνω στο φαρμακείο Περιμένω να ανοίξουν οι συνήθεις μονάδες υγείας Πηγαίνω στα επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου 4. Μετράτε την αρτηριακή σας πίεση; 1. Ναι 2.Όχι Σελίδα 22

23 4α. Αν ναι, συνήθως που; Μόνος/-η σας ή μαζί με κάποιο μέλος της οικογένειας ή με άτομο του φιλικού περιβάλλοντος Σε φαρμακείο της γειτονιάς Σε περιφερειακό γιατρείο Σε Κέντρο Υγείας Σε ιδιώτη γιατρό Σε ιατρείο του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού Σε νοσοκομείο Αλλού ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πόσο συχνά κάνετε γενικό check up; Μια φορά το εξάμηνο Μια φορά το χρόνο Πάνω από 2 φορές το χρόνο Δεν έχω κάνει ποτέ Πότε κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνετε γενικό check up; Όταν νιώσω δυσφορία/ ενοχλήσεις Όταν μου το συστήσει ο γιατρός μου Τακτικά αν είμαι πάνω από 50 ετών 1 φορά το χρόνο ανεξαρτήτου ηλικίας 5. (Σε περίπτωση άνδρα πάνω από 50 ετών) Γνωρίζετε ότι το PSA (Πι-Ες Ει) είναι ένα τέστ που δείχνει τη λειτουργία του προστάτη, 1. Ναι 2.Όχι 5α. αν ναι, κάθε πότε το κάνετε; Κάθε χρόνο Στη περίπτωση που μου το συστήσει ο γιατρός μου Σπάνια Πολύ σπάνια 6. (Σε περίπτωση γυναίκας πάνω από 50 ετών) Έχετε κάνει μαστογραφία; 1. Ναι 2.Όχι 6α. Αν ναι, κάθε πότε; Κάθε χρόνο Στη περίπτωση που μου το συστήσει ο γιατρός μου Σπάνια Πολύ σπάνια Σελίδα 23

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ

Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες. Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία: μια γνωριμία με τις ψυχολογικές θεραπείες Β Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ Καλυβιανάκης Δημήτρης, Ουρολόγος Υπότροφος ΜΜΟΠ 27 30 Μαΐου 2010. Πορταριά Πήλιο Εισαγωγή (1) Λίγες

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ Σ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών 1 Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες μήπως είναι Ευκολότερο να τις κηρύσσεις παρά να τις εφαρμόσεις? Στόχος των κατευθυντηρίων οδηγιών (ΚΟ) Μείωση ανεπιθύμητων αποκλίσεων της κλινικής πρακτικής Βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως βασικός πυλώνας του Εθνικού Συστήματος Υγείας πριν, κατά και μετά την κρίση ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Εκδήλωση «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξική σχεδίαση του

Χωροταξική σχεδίαση του Χωροταξική σχεδίαση του ΤµήµατοςΕπειγόντωνΠεριστατικώνεριστατικών Νύκταρη Βασιλεία Αναισθησιολόγος ΠΑΓΝΗ λειτουργία: υποδοχή ασθενών σταθεροποίηση ασθενών αντιµετώπιση ασθενών απρόβλεπτος όγκος ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-19

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου

Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Α.Μ.Πολίτης, Αν. Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ Μ. Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΥ Άνδρου Περιεχόμενα Tηλε-ψυχιατρική Τηλε-ψυχογηριατρική Πρόγραμμα Τηλε-ψυχογηριατρικής Σκοπός, περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη

Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Ανδρέας Συγγρός" Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του γιατρού

Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του γιατρού Τα οικονομικά της Υγείας από την οπτική του γιατρού Χρήστος Λιονής Αναπλ. Καθηγητής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ την Ελλάδα η συζήτηση για τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο;

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; March 2012 1 Τι είναι ο Γενικός Ιατρός (GP); Για να μπορείτε να λάβετε ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο πρέπει να έχετε εγγραφεί στο ιατρείο γενικής ιατρικής στην

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος

Ποιότητα Ζωής. Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής. Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Ασθενοκεντρική-Εξατομικευμένη Επιλογή Αντιδιαβητικής αγωγής Ηλικία Ποιότητα Ζωής Αποτελεσματικότητα Υπογλυκαιμία Βάρος Ανεπιθύμητες ενέργειες Κόστος Καρδιαγγ ειακή νόσος Νεφρική νόσος παχυσαρκ ία Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. Χ. Ντέλλος. Διευθυντής. Καρδιολογικού Τμήματος Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. Χ. Ντέλλος. Διευθυντής. Καρδιολογικού Τμήματος Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Χ. Ντέλλος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά «Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110. Εκπαίδευση Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Master of Science in Addictive Behaviours, Department of Psychology, University of Liverpool, UK. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος - Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Δυσλιπιδαιμία

Νόσημα: Δυσλιπιδαιμία «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Δυσλιπιδαιμία Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σωτήρης Φοινίρης Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για την HPV µόλυνση και διενέργεια του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα της ιατρικής φροντίδας που προσφέρει ο Γενικός Ιατρός Αθανάσιος

Ενηµέρωση για την HPV µόλυνση και διενέργεια του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα της ιατρικής φροντίδας που προσφέρει ο Γενικός Ιατρός Αθανάσιος Ενηµέρωση για την HPV µόλυνση και διενέργεια του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα της ιατρικής φροντίδας που προσφέρει ο Γενικός Ιατρός Αθανάσιος Συµεωνίδης Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός Δντης ΚΥ Ν.Μηχανιώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Κλινικές Μελέτες Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Janice Abbott, PhD Καθηγήτρια Ψυχολογικής Υγείας Σχολή Επιστημών Υγείας University of Central Lancashire

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας

Φαρμακευτ μακε ική Φροντίδα : όταν ο ασθενή ασθε ς βρίσκετ ίσκε αι στ αι ο κέντ κέ ρο της επ ε ιχειρ ιχε ηματικότητας Φαρμακευτική Φροντίδα : όταν ο ασθενής βρίσκεται στο κέντρο της επιχειρηματικότητας 22/1/2012 Dr. Ίνα Πιπεράκη 1 Επιχειρηματικότητα εν μέσω κρίσης Τον κυρίαρχο ρόλο του Φαρμακοποιού Διευκολύνει στη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α DETECT- ED ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Περιγραφική και ημιπειραματική έρευνα Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Σποραδικές παρατηρήσεις Σειρά παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή της Ιατρικής Πληροφορίας στις στρατηγικές του Μarketing. Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου Παθολόγος Ιατρικός Διευθυντής sanofi-aventis

H συμβολή της Ιατρικής Πληροφορίας στις στρατηγικές του Μarketing. Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου Παθολόγος Ιατρικός Διευθυντής sanofi-aventis H συμβολή της Ιατρικής Πληροφορίας στις στρατηγικές του Μarketing Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου Παθολόγος Ιατρικός Διευθυντής sanofi-aventis H συμβολή της Ιατρικής Πληροφορίας στις στρατηγικές του Μarketing Medical

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές

Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές ΘεραπευτικΑ προβληματα ÐÑÁÊÔÉÊÁ συσχετιζομενα 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ με ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ το ΕλικοβακτηρΙδιο ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα