ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ"

Transcript

1 ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΤΠ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΟΗΧΝ Φνηηήηξηεο: Λάκπξνπ Υξηζηίλα (Α.Μ ) Μήηζηνπ νθία (Α.Μ ) Μπαληώηε Αγγειηθή (Α.Μ ) Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Σαθηάδεο Γηνλύζηνο Ησάλληλα

2 Πεξηερόκελα Κεθάιαην 1 ν. Δηζαγσγή ζηηο Άλνηεο Αλαηνκία ηνπ Δγθεθάινπ Μλήκε Ζ Αλαηνκία ηεο Μλήκεο Οξηζκνί ηεο άλνηαο Δπηζθφπεζε ηεο Σαμηλφκεζεο ησλ Αλνηψλ Δηζαγσγή ζηηο Νεπξνεθθπιηζηηθέο Αζζέλεηεο ΦΛΟΗΗΚΔ ΑΝΟΗΔ Νφζνο ηνπ Alzheimer (AD) Ήπηα Γλσζηηθή Δμαζζέληζε (MildCognitiveImpairmentMCI) Μεησπνθξνηαθηθή Άλνηα (FTD) πκπεξηθνξηθή παξαιιαγή (bvftd) εκαζηνινγηθή Άλνηα (SD) Πξννδεπηηθή κε ξένπζα αθαζία (PNFA) Πξσηνπαζήο Δμειηθηηθή Αθαζία (PPA) Αγγεηαθή άλνηα (VaD) Ζ πνιπεκθξαθηηθή άλνηα (MID) Μεκνλσκέλα ζηξαηεγηθά έκθξαθηα Τπνθινηψδεο ηζραηκηθή άλνηα (SIVD) Άλνηα κε ζσκάηηα Lewy (LBD) ΤΠΟΦΛΟΗΗΚΔ ΑΝΟΗΔ Παξθηλζνληθή Άλνηα (PDD) Νφζνο Huntington (HD) Πξντνχζα ππεξππξεληθή παξάιπζε (PSP) Νφζνο Wilson (WD) ΑΛΛΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΑΝΟΗΑ Άλνηα ζρεηηδφκελε κε αιθννιηζκφ Νφζνο Creutzfeldt-Jakob (CJD) χκπιεγκα άλνηαο-aids (ADC) Φεπδνάλνηα Κεθάιαην 2 o. Αμηνιφγεζε ηεο άλνηαο H επηζθφπεζε ηεο αμηνιφγεζεο Ηζηνξηθφ

3 2.1.2 Φπζηθή Δμέηαζε Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο Νεπξνςπρνινγηθή Δθηίκεζε Βαζηθέο Νεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΝΗΥΝΔΤΖ (Screening instruments) ΚΛΗΜΑΚΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ (Severity Rating Scales) ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΚΛΗΜΑΚΔ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ Γηαθνξηθή Γηάγλσζε Νηειίξην Καηάζιηςε Ήπηα Γλσζηηθή Δμαζζέλεζε (MCI) Γλσζηαθή έθπησζε ζχκθσλα κε ηελ ειηθία Ακλεζία Αθαζία Απξαμία Αγλσζία Γπζαξζξία Ζ παξνπζίαζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Αλνηψλ Οη ππνδνθηκαζίεο πξν ηεο αμηνιφγεζεο Κπξίσο ππνδνθηκαζίεο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Άλνηαο Κεθάιαην 3ν. Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε Ζ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξσηνθφιινπ Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ε θσδηθνπνίεζε Ο θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην κέγεζνο δείγκαηνο Σα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε Οη πεξηνξηζκνί Σα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα θαη ηα επξήκαηα Ζ ζχγθξηζε κε βάζε ην θχιν Ζ ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ Σα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο κε βάζε ην θχιν

4 Κεθάιαην 4 ν.σα πκπεξάζκαηα-πδήηεζε Ζ πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ Σα ζπκπεξάζκαηα πδήηεζε θαη Πξνηάζεηο Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα Α Παξάξηεκα Β Παξάξηεκα Γ

5 Αληίπξνιφγνπ «She's trapped inside the prison walls That used to be her mind. The woman that she used to be, Has long been left behind. There are times she's quite alert, Her memory's still intact. Then there are days when she disappears, And we know it's not an act. No longer able to care for herself, We couldn't leave her alone. Her safety had to be assured, So we placed her in a home. Good days are when we visit her, And she calls us by our name. She's grateful for the company, And thankful that we came. Most of the time it's difficult, To see our Mom that way. All we can do is love her now, As we take life day by day.» Annabel Sheila,Family Friend Poems «Έρεηπαγηδεπηείκέζαζεηνίρνποθπιαθήο Πνπ ήηαλ θάπνηε ην κπαιό ηεο. Η γπλαίθα πνπ ζπλήζηδε λα είλαη, Έρεη κείλεη θαηξό πίζσ. Τπάξρνπλ θνξέο πνπ είλαη αξθεηά ζε εγξήγνξζε, Η κλήκε ηεο αθόκα άζηθηε. Έπεηηα, ππάξρνπλ εκέξεο πνπ εμαθαλίδεηαη, Καη μέξνπκε όηη δελ είλαη πξνζπνίεζε. Πιένλ δελ είλαη ζε ζέζε λα θξνληίζεη ηνλ εαπηό ηεο, Γελ ζα κπνξνύζακε λα ηελ αθήζνπκε κόλε ηεο. Η αζθάιεηά ηεο έπξεπε λα εγγπεζεί, Γη 'απηό θαη ηελ κεηαθέξακε ζε έλα ζπίηη. Καιέο είλαη νη κέξεο, πνπ όηαλ ηελ επηζθεπηόκαζηε, Μαο θαιεί κε ην όλνκά καο. Δίλαη επραξηζηεκέλε κε ηελ ζπληξνθηά, Καη επγλώκσλ γηα ηνλ εξρνκό καο. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο είλαη δύζθνιν, Να βιέπνπκε ηελ Μακά καο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Σώξα ην κόλν πνπ καο κέλεη, είλαη λα ηελ αγαπάκε, Καζώο αδξάδνπκε ηε δσή κέξα κε ηελ εκέξα.» (Διεχζεξε κεηάθξαζε) 5

6 Κεθάιαην 1 ν. Δηζαγσγή ζηηο Άλνηεο 1.1 Αλαηνκία ηνπ Δγθεθάινπ Ο εγθέθαινο είλαη ην κεγαιχηεξν θαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ). Βξίζθεηαη εληφο ηνπ θξαλίνπ γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηξία πξνζηαηεπηηθά πεξηβιήκαηα πνπ νλνκάδνληαη κήληγγεο (ζθιεξή, αξαρλνεηδήο θαη ρνξεηνεηδήο κήληγγα νη νλνκαζίεο ηνπο αληίζηνηρα απφ ηελ εμσηεξηθή κήληγγα πξνο ηελ εζσηεξηθή). (Duffy, 2012) Μεηαμχ ησλ ηξηψλ κελίγγσλ δεκηνπξγνχληαη νη ζρηζκνεηδήο ιεκθψδεηο ρψξνη: Ο ππνζθιεξίδηνο κεηαμχ ηεο ζθιεξήο θαη ηεο αξαρλνεηδνχο κήληγγαο θαη ν ππαξαρλνεηδήο κεηαμχ ηεο αξαρλνεηδνχο θαη ηεο ρνξηνεηδνχο κήληγγαο, ν νπνίνο πεξηέρεη ην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ θαη ηα κεγάια αγγεία ηνπ εγθεθάινπ. (Σαθηάδεο&θνπιηθάξε, 2009) Σν κεγαιχηεξν θαη εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ νλνκάδεηαη εγθεθαιηθφο θινηφο, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζπεηξνεηδήο εκθάληζή ηνπ. Απηά ηα «δηπιψκαηα» ή «βαζνπιψκαηα» ηνπ θινηνχ νλνκάδνληαη ζρηζκέο (νη πην βαζηέο) ή αχιαθεο (νη πην ξερέο απφ ηηο ζρηζκέο) θαη σθεινχλ σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ, πνπ κπνξεί λα ρσξέζεη κέζα ζην θξαλίν, αθνχ ε έθηαζή ηνπ είλαη πεξίπνπ 1,5 η.κ., φζν πεξίπνπ ε επηθάλεηα ελφο ηξαπεδηνχ, θαη ην πάρνο ηνπ κφιηο 1,5έσο 4 ρηιηνζηά. ην ηέινο ησλ ζρηζκψλ απηψλ ππάξρνπλ έιηθεο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ κηα πεξηνρή, πνπ νλνκάδεηαη λήζνο ηνπ εγθεθάινπ (λήζνο ηνπ Reil). (Martin, 2005; Καθεηδφπνπινο, 1995) Ο εγθεθαιηθφο θινηφο είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ πην δσηηθή ζεκαζία, θαζψο εθεί εδξάδνληαη νη γλσζηηθέο θαη ινγηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ μερσξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηα δψα, θαη πεξηέρεη δηζεθαηνκκχξηα λεπξψλεο. (Καθεηδφπνπινο, 1995) Καηά κία δηαίξεζε εθ ησλ πνιιψλ πνπ αλαθέξνληαη, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, ν εγθέθαινο δηαθξίλεηαη ζε ηξία ηκήκαηα α)ηα δχν εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα, β)ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη γ)ηελ παξεγθεθαιίδα. (Σαθηάδεο& θνπιηθάξε, 2009) Σα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα είλαη δχν, ην αξηζηεξφ (ην επηθξαηνχλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπσλ) θαη ην δεμί, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κία «πιαηηά ηαηλία» λεπξηθψλ ηλψλ, ην κεζνιφβην. Κάζε πεξηνρή ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ δεμηνχ κέζσ ηνπ κεζνινβίνπ, κε απνηέιεζκα ηα δχν εκηζθαίξηα λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη ζηελή ζπλεξγαζία. (Martin, 2005) Σα 6

7 θέληξα πνπ ειέγρνπλ φιεο ηηο αηζζεηηθέο θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηνρέο νξηζκνχ, αηηηνιφγεζεο, κλήκεο θαη λφεζεο θαη ηα πξσηαξρηθά θέληξα ιφγνπ βξίζθνληαη ζηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα. Χζηφζν, ην θάζε εκηζθαίξην είλαη ππεχζπλν γηα ηηο αηζζήζεηο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ αληίζεηνπ εκηκφξηνπ ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηφο καο, δειαδή γηα παξάδεηγκα ην δεμί εκηζθαίξην είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζψκαηφο καο. (Murdoch, 2008) Σν θάζε εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε, ηνπο ηέζζεξηο ινβνχο: ηνλ κεησπηαίν, ηνλ βξεγκαηηθφ, ηνλ ηληαθφ θαη ηνλ θξνηαθηθφ, αιιά θαη ηελ παξεγθεθαιίδα, ε νπνία δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο ινβνχο. (Murdoch, 2008) Καζέλαο απφ απηνχο είλαη ππεχζπλνο γηα θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ θη έρνπλ νλνκαζηεί αλάινγα κε ην νζηφ ηνπ θξαλίνπ θάησ απφ ην νπνίν βξίζθνληαη. (Cummings&Trimble, 2009) Πην ζπγθεθξηκέλα: Μεηυπιαίορ λοβόρ: Βξίζθεηαη ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, αθξηβψο πίζσ απφ ην κεησπηαίν νζηφ. Ζ θεληξηθή αχιαθα ηνλ δηαρσξίδεη απφ ην βξεγκαηηθφ ινβφ, θαη ε πιάγηα ζρηζκή ή αιιηψο ζρηζκή ηνπ Sylvius απφ ηνλ θξνηαθηθφ ινβφ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλείδεζε, ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γηα ηε κλήκε ζπλεζεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. (Σαθηάδεο& θνπιηθάξε, 2009) Βπεγμαηικόρ λοβόρ: Βξίζθεηαη πίζσ απφ ην κεησπηαίν ινβφ, ζην πάλσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ, θάησ απφ ην βξεγκαηηθφ νζηφ. πλνξεχεη, εθηφο απφ ην κεησπηαίν ινβφ, κε ηνλ ηληαθφ ινβφ, φπνπ ηνπο δηαρσξίδεη ε βξεγκαηντληαθή ζρηζκή, θαη κε ηνλ θξνηαθηθφ ινβφ, φπνπ ηνπο δηαρσξίδεη ε πιάγηα ζρηζκή. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νπηηθή πξνζνρή, ηελ αληίιεςε ηεο αθήο, ην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ. (FitzGeraldetal., 2009) Πεξηέρεη ηνπο πξσηνηαγείο, θηλεηηθνχο θαη ζπλεηξκηθνχο θινηνχο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο θαη θηλήζεηο. (Martin, 2005) Ινιακόρ λοβόρ: Βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθάινπ, θάησ απφ ην βξεγκαηηθφ ινβφ θαη θάησ απφ ην ηληαθφ νζηφ. πλνξεχεη, εθηφο απφ ην βξεγκαηηθφ ινβφ, κε ηνλ 7

8 θξνηαθηθφ ινβφ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ζαθή φξηα κεηαμχ ηνπο, θαη ηελ παξεγθεθαιίδα. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ φξαζε. (Σαθηάδεο & θνπιηθάξε, 2009) Κποηαθικόρ λοβόρ: Βξίζθεηαη θάησ απφ ην κεησπηαίν ινβφ, πίζσ απφ ην θξνηαθηθφ νζηφ. πλνξεχεη κε ην κεησπηαίν θαη ην βξεγκαηηθφ ινβφ, φπνπ ηνπο δηαρσξίδεη ε πιάγηα ζρηζκή, θαη κε ηνλ ηληαθφ ινβφ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε κλήκε, ηελ αθνή, ηελ νπηηθή αληίιεςε, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ, ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, ηε κάζεζε θαη ηελ νζθξεηηθή αληίιεςε. (Σαθηάδεο& θνπιηθάξε, 2009; Martin, 2005) Παπεγκεθαλίδα: Ζ παξεγθεθαιίδα (ν «κηθξφο εγθέθαινο») βξίζθεηαη πίζσ θαη πάλσ απφ ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, εθηείλεηαη απφ ηε γέθπξα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηάζεο ηεο ηζνξξνπίαο. (Cummings&Trimble, 2009) Πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, ε παξεγθεθαιίδα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο κπο θαη ηηο αξζξψζεηο, ην δέξκα, ηνπο νθζαικνχο θαη ηα αθηηά, ηα ζπιάρλα θαη απφ ηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ πνπ παίδνπλ ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο. Αλ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ θηλεηηθή, ιακβάλεη κέξνο θαη ζε κεξηθέο κνξθέο κάζεζεο. (Vander, Sherman&Luciano, 2001) Ο ραξαθηεξηζκφο «κηθξφο εγθέθαινο» πεξηγξάθεη θαιά ηε δνκή ηεο παξεγθεθαιίδαο, θαζψο κνηάδεη πξαγκαηηθά κε κηθξφ εγθέθαιν θνιιεκέλν ζην πίζσ κέξνο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Τπάξρνπλ κίζρνη, νη νπνίνη ζπλδένπλ ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο κε ηελ παξεγθεθαιίδα, θαη νλνκάδνληαη θάησ, κέζσ θαη άλσ παξεγθεθαιηδηθά ζθέιε. Γχν απφ απηά θέξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξα κέξε ηνπ ΚΝ θαη ην έλα ζηέιλεη ίλεο ζην ΚΝ. (Martin, 2005) Δάλ ηα εκηζθαίξηα θαη ε παξεγθεθαιίδα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ εγθέθαιν, παξακέλεη κηα κηζρνεηδήο κάδα ηζηνχ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη εγθεθαιηθφ ζηέιερνο (Murdoch, 2008), ην νπνίν ειέγρεη δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζψκαηνο, φπσο ηελ ηαρχηεηα παικνχ ηεο θαξδηάο, ηελ πίεζε αίκαηνο θαη ην πνζνζηφ αλαπλνήο. Σν ζηέιερνο απνηειεί ηελ πην πξσηφγνλε δνκή ηνπ εγθεθάινπ θαη ηε γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηνλ εγθέθαιν κε ην λσηηαίν κπειφ, φπνπ κεηαθέξεη ηα λεπξηθά εξεζίζκαηα. (FitzGeraldetal., 2009) Ο δηαρσξηζκφο ηνπ γίλεηαη ζε ηέζζεξα κεγάια 8

9 κέξε: ην δηεγθέθαιν 1, ην κεζεγθέθαιν, ηε γέθπξα (κεηεγθέθαινο) θαη ηνλ πξνκήθε κπειφ, ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά αθνινχζσο (Murdoch, 2008) Γηεγθέθαινο: Ο δηεγθέθαινο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα θαη ηνλ κεζεγθέθαιν θαη απνηειείηαη απφ ην ζάιακν θαη ηνλ ππνζάιακν. Ο ζάιακνο είλαη κία κάδα θαηάο νπζίαο, ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ απφ ην κεζεγθέθαιν θαη δελ είλαη νξαηφο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εγθεθάινπ. Καη ν ζάιακνο, φπσο θαη νιφθιεξνο ν εγθέθαινο, ρσξίδεηαη ζε δεμί θαη αξηζηεξφ ζάιακν κε ηε βνήζεηα ηεο ηξίηεο θνηιίαο, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ ελδνζαιακηθή κάδα, κηα ηαηλία θαηάο νπζίαο. Ο ζάιακνο επζχλεηαη γηα πνιιέο απφ ηηο αηζζεηηθέο θαη θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ηε βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεηαη πσο φιεο νη κεγάιεο αηζζεηηθέο νδνί, εθηφο ηεο νζθξεηηθήο, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπο δηαπεξλνχλ κέζα απφ ην ζάιακν κε θαηεχζπλζε πξνο ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ. Ο ζάιακνο, επίζεο, ζπζρεηίδεηαη ιεηηνπξγηθά κε ηα κεγάια θηλεηηθά θέληξα ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαη κπνξεί λα πξνσζήζεη ή λα αλαθφςεη ηα θηλεηηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ απηφλ, ελψ παίδεη θαη θάπνην ξφιν ζηε γισζζηθή ιεηηνπξγία. Αλ θαη απνηειεί έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, ειέγρεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο. Ο ππνζάιακνο βξίζθεηαη θάησζελ ηνπ ζαιάκνπ θαη απνηειεί ηε βάζε θαη ην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ πιάγησλ ηνηρσκάησλ ηεο ηξίηεο θνηιίαο. Ο ππνζάιακνο ειέγρεη θαη αλαιχεη ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν εξεζίδεη νξηζκέλνπο απφ ηνπο κχεο, θαζνξίδεη ην ξπζκφ ησλ ζπζπάζεσλ ησλ θαξδηαθψλ κπψλ θαη ειέγρεη ηηο εθθξίζεηο πνιιψλ αδέλσλ ηνπ ζψκαηνο. Απνηειεί, επίζεο, ηνλ θχξην ξπζκηζηή ησλ ζπιαρληθψλ ελεξγεηψλ θαη είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζχλδεζκνο αλάκεζα ζην λεπξηθφ θαη ελδνθξηληθφ ζχζηεκα, ελψ ξπζκίδεη, αθφκε, ηηο εθθξίζεηο νξηζκέλσλ νξκνλψλ θαη παξάγεη νξηζκέλεο νξκφλεο πνπ απειεπζεξψλνληαη. Αξκνδηφηεηα ηνπ ππνζαιάκνπ είλαη, αθφκε λα ειέγρεη ηα δπλαηά ζπλαηζζήκαηα θαη άιια είδε ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηελ νξγή θαη ην ζπκφ, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. Σέινο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θπξηαξρία ηνπ ζψκαηνο απφ ηνλ εγθέθαιν θαη γηα ηε 1 ε νξηζκέλα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ν δηεγθέθαινο πεξηιακβάλεηαη σο κέξνο ηεο παξεγθεθαιίδαο. (Murdoch, 2008) 9

10 ξχζκηζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ θαη ηξνθήο πνπ εηζέξρνληαη ζην αλζξψπηλν ζψκα, αιιά γηα ηελ θαηάζηαζε αθχπληζεο. Μεζεγθέθαινο: Ο κεζεγθέθαινο απνηειεί ην κηθξφηεξν ηκήκα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο θαη βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε γέθπξα θαη ην δηεγθέθαιν. Ο κεζεγθέθαινο εκπιέθεηαη κε ηνλ εθνχζην έιεγρν ησλ νπηηθψλ θηλήζεσλ θαη ησλ νθζαικηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ, φπσο ηνλ έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπ καηηνχ αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ηεο ζέζεο ηεο θεθαιήο θαη αλάινγα κε ηα νπηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα, αιιά θαη ζηελ αλακεηάδνζε ησλ αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην ζάιακν. Ζ κέιαλα νπζία, ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζην κεζεγθέθαιν, είλαη ν κεγαιχηεξνο ππξήλαο ηνπ κεζεγθεθάινπ, έλαο θηλεηηθφο ππξήλαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηφλν ησλ κπψλ θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ηνλ ππνζάιακν, ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηα βαζηθά γάγγιηα. Γέθπξα: Ζ γέθπξα, ή αιιηψο κεηεγθέθαινο, βξίζθεηαη αλάκεζα ζην κεζεγθέθαιν θαη ηνλ πξνκήθε κπειφ θαη κπξνζηά απφ ηελ παξεγθεθαιίδα. Παίξλεη ην φλνκά ηεο απφ ηε δνκή ηεο ζηελ θνηιηαθή επηθάλεηα, ε νπνία κνηάδεη κε γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηα δχν παξεγθεθαιηδηθά εκηζθαίξηα. Αλ θαη ε γέθπξα απνηειείηαη θπξίσο απφ ιεπθή νπζία, πεξηέρεη έλαλ αξηζκφ ππξήλσλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ θηλεηηθνχο θαη αηζζεηηθνχο ππξήλεο ηνπ ηξίδπκνπ λεχξνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ απαγσγνχ λεχξνπ. Έλαο απφ απηνχο ηνπο ππξήλεο, πνπ βξίζθνληαη ζηε γέθπξα, εκπιέθεηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνχ ηεο αλαπλνήο. Σέινο, ε βάζε ηεο γέθπξαο ελεξγεί σο ζπλαπηηθφο ή ζηαζκφο αλακεηαδφζεσο γηα ηηο θηλεηηθέο ίλεο κεηαθέξνληαο εξεζίζκαηα απφ ηηο θηλεηηθέο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ ζηελ παξεγθεθαιίδα. Πξνκήθεο κπειόο: Ο πξνκήθεο κπειφο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ αλψηεξνπ ηκήκαηνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Ο κπειφο απνηειείηαη θπξίσο απφ ιεπθέο ηλψδνπο νδνχο. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο νδνχο βξίζθνληαη δηάζπαξηνη ππξήλεο, πνπ είηε εμππεξεηνχλ σο θέληξα ειέγρνπ γηα δηάθνξεο ελέξγεηεο είηε πεξηέρνπλ θπηηαξηθά ζψκαηα ησλ ηλψλ θάπνησλ θξαληαθψλ λεχξσλ. Αθφκε, ν ρηαζκφο ππξακίδσλ 2, πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ πξνκήθε 2 Οη ππξακίδεο απνηεινχληαη απφ κεγάιεο θηλεηηθέο κνίξεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ σο ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη νλνκάδνληαη εγθεθαινλσηηαίνη νδνί. Σν ζεκείν φπνπ ρηάδνληαη νλνκάδεηαη ρηαζκφο ησλ ππξακίδσλ. 10

11 κπειφ, ιεηηνπξγεί θπξίσο γηα ην αξηζηεξφ εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην ειέγρνληαο ηηο εθνχζηεο ελέξγεηεο δεμηάο πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο θαη ην δεμί εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην ειέγρεη ηηο εθνχζηεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηνπ ζψκαηνο. Σέινο, εληφο ηνπ πξνκήθε κπεινχ πεξηέρνληαη ζεκαληηθνί ππξήλεο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο θαζνξίδνπλ ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ησλ κεγάισλ αηζζεηηθψλ νδψλ θαη άιινη μεθηλνχλ θαη ξπζκίδνπλ θάπνην πιήζνο δσηηθψλ ελεξγεηψλ, φπσο ηελ αλαπλνή, ηελ θαηάπνζε, ηε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο θαξδηάο θαη ηε ζπζηνιή θαη δηαζηνιή κηθξφηεξσλ αηκνθφξσλ αγγείσλ. Μεηαηρκηαθό ύζηεκα Μεηαμχ άιισλ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε νξηζκέλεο βαζηθέο δνκέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ηελ ακπγδαιή, ηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ηνλ ηππφθακπν, θαζψο είλαη δνκέο πνπ ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ην ζπλαίζζεκα, ηα θίλεηξα θαη ηε κλήκε. (Lezaketal., 2009) Ζ νλνκαζία «κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα» δφζεθε απφ ηνλ λεπξναλαηφκν PaulMcLean γηα λα αληηπξνζσπεχεη ηηο πξναλαθεξζείζεο δνκέο, αιιά θαη ηνπο δηαθξαγκαηηθνχο ππξήλεο, ηελ ππεξκεζνιφβην έιηθα, ηα καζηία θαη ηνλ ππνζάιακν (ν νπνίνο έρεη αλαπηπρζεί πξνεγνπκέλσο), πνπ ην απαξηίδνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο. (Martin, 2005) Ακπγδαιή: Ζ ακπγδαιή βξίζθεηαη ζηνλ πξφζζην θξνηαθηθφ ινβφ, ζπλδέεηαη κε πνιιέο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ, κεηαμχ απηψλ θαη ηα βαζηθά γάγγιηα, ν ηππφθακπνο θαη ν ζάιακνο θαη ν ππνζάιακνο, θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο, ζηε κάζεζε θαη ζηελ ελαιιαγή ηεο πξνζνρήο. (Rolls, 1999) Λφγσ ησλ ζπλδέζεψλ ηεο κε ηνλ ππνζάιακν, ε ακπγδαιή παίδεη ξφιν ζηηο θπηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζηνπο κεραληζκνχο απηνζπληήξεζεο, ηα κνηίβα θίλεζεο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο. Άιιε ζεκαληηθή αξκνδηφηεηα ηεο ακπγδαιήο είλαη ε επεμεξγαζία ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ηδηαίηεξα φζν αθνξά εθθξάζεηο θφβνπ, αιιά θαη θηλήζεηο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ηξνθήο. (Martin, 2005) Γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε κάζεζε επζχλεηαη, ζπγθεθξηκέλα, ε δηαζχλδεζή ηεο κε ην κεησπνθνγρηθφ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζπζρεηηζκφ ησλ αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ. (Rolls&Treves, 1998)Σέινο, έρεη παξαηεξεζεί πσο βιάβε ζηηο δηαζπλδέζεηο ηεο ακπγδαιήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη απφ ππεξβνιηθή ζεμνπαιηθή δηέγεξζε έσο κεησκέλε επηζεηηθφηεηα, ελψ άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί ακπγδαιεθηνκή 11

12 θαζίζηαληαη απαζείο εκθαλίδνληαο ειάρηζην απζνξκεηηζκφ, δεκηνπξγηθφηεηα ή ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. (Martin, 2005; Aggleton, 1993) Έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ: Ζ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ βξίζθεηαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ δχν εκηζθαηξίσλ πάλσ απφ ην κεζνιφβην. Ο ξφινο ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζνρή, ηηο επηιεθηηθέο απνθξίζεηο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Χζηφζν, ην πξφζζην ηκήκα θαη ην νπίζζην ηκήκα ηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο, δηαζπλδέζεηο κε άιιεο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ θαη ξφινπο. Σν πξφζζην ηκήκα ηεο είλαη απηφ πνπ ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά αληρλεχνληαο ιάζε θαη αληηθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ησ πιεξνθνξηψλ, ιεηηνπξγίεο ζεκαληηθέο γηα ηε επηινγή ηεο αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξάο αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο καο. Σν νπίζζην ηκήκα ηεο, απφ ηελ άιιε, ζπλδέεηαη κε ηνλ ηππφθακπν θαη είλαη ηκήκα ηεο λεπξηθήο νδνχ γηα ηε κλήκε. (Martin, 2005) Σέινο, έξεπλα ζην παλεπηζηήκην ηεο Μηλεζφηα κε επηθεθαιή ηνλ δξα Κφιηλ ληε Γηαλγθ, έδεημε πσο ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο πεξηζζφηεξν λεπξσηηζκφ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε έιηθα πξνζαγσγίνπ απφ ην γεληθφ κέζν φξν. (www.tovima.gr) Ιππόθακπνο: Ο ηππφθακπνο νλνκάζηεθε έηζη εμαηηίαο ηεο κνξθήο ηνπ, θαζψο παλνκνηάδεη κε ην ζρήκα ηνπ ηππφθακπνπ-ζαιάζζηνπ αιφγνπ. Δίλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη είλαη ππεχζπλνο θπξίσο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο θαη βνεζά ζηε ρσξηθή πινήγεζε. Σνπ αληηζηνηρνχλ πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπλήζσο ν ξφινο ηνπ είλαη ζπληνληζηηθφο αλάκεζα ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε απηφλ. (Moore,1998; ηππφθακπνο ζπγθεθξηκέλα είλαη έλαο ζρεκαηηζκφο εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ιηγφηεξν ζηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά. (www.bioneurologics.gr)δίλαη έλα θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν εθηείλεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ δχν θξνηαθηθψλ ινβψλ ηνπ εγθεθάινπ ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ. Μειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρνπλ δείμεη πσο ν ηππφθακπνο ζπκβάιιεη θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηε κάζεζε, ην ζρεκαηηζκφ λέσλ αλακλήζεσλ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη κηα δνκή ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζζεί σο κηα απφ ηηο έδξεο ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο αληίιεςεο θαη ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ κε ηδηαίηεξν ξφιν ζηε ρσξηθή κλήκε. 12

13 (Martin, 2005) Ο δείθηεο ηνπ ηππνθάκπνπ ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα θαη ην ζπλαθέο ηνπο πιαίζην, φπσο ην πφηε θαη ην πνχ ζπληειέζηεθαλ, θαζψο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη ζρέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. (Schacteretal., 1998; Barrettetal., 2011) 1.2 Μλήκε Ζ κλήκε θαη ε κάζεζε είλαη ίζσο νη πην δχζθνιεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγίεο φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο ζηνλ εγθέθαιν, επεηδή ε κλήκε είλαη κηα δηεξγαζία θαη φρη κηα κεκνλσκέλε «νιφηεηα», κηα δηεξγαζία πνιιαπιή θη φρη εληαία. (Martin, 2005) Ο φξνο κλήκε ηφζν ζηελ επηζηεκνληθή νξνινγία φζν θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν αλαθέξεηαη ζε ηξεηο μερσξηζηέο έλλνηεο: ζηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, ζηα θαηλφκελα πνπ ζπλζέηνπλ ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηέινο, ζηε ιεθηηθή θαηεγνξία κε ηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα ελ ιφγσ θαηλφκελα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε παξειζνπζψλ εκπεηξηψλ γηα κεηέπεηηα ρξήζε θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηεο επίγλσζεο ηνπ εαπηνχ. Υσξίο ηε κλήκε δε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζπλέρεηα θαη ζπλνρή αλάκεζα ζηηο δηαδνρηθέο εκπεηξίεο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά καο. (Martin, 2005) Ο κεραληζκφο ηνπ εγθεθάινπ, ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο δελ είλαη πιήξσο γλσζηφο. Ζ κλήκε πεξηιακβάλεη έλα ζχλζεην ζχλνιν εξγαζηψλ θσδηθνπνίεζεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κία αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί. Μηα ζεηξά ηέηνησλ δηεξγαζηψλ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αξρηθή θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ. Σα γεγνλφηα, θαζψο δηαδξακαηίδνληαη ζην ρξφλν, θσδηθνπνηνχληαη κέζσ ηνπ αηζζεηεξηνθηλεηηθνχ κεραληζκνχ θαη ζπρλά, αιιά φρη πάληα, εηζέξρνληαη ζηε ζπλείδεζε. Καηά ζπλέπεηα, νη δηεξγαζίεο απηέο κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο. Μηα δεχηεξε ζεηξά δηεξγαζηψλ ζπλαπνηεινχλ ηελ εδξαίσζε, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κφληκε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ηρλψλ πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο ηα γεγνλφηα. Απηά ηα ίρλε, σζηφζν, ζεσξεηηθά ζπλίζηαληαη ζε θάπνηαο κνξθήο λεπξσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεγνλφησλ. Ζ αλάθιεζε απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο ηξίηεο θαη ηειεπηαίαο ζεηξάο δηεξγαζηψλ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ επαλελεξγνπνίεζε ζην παξφλ ησλ «απνζεθεπκέλσλ» αλαπαξαζηάζεσλ. (Broadbent, 1958; Μεληελφπνπινο & Μπνχξαο, 2002) 13

14 Σειηθά ε αλάθιεζε πεξηιακβάλεη φρη κφλν ζπλεηδεηέο δηεξγαζίεο αιιά θαη απηφκαηεο δηεξγαζίεο φπσο ε θσδηθνπνίεζε. εκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαηαξαγκέλσλ δηεξγαζηψλ, πνπ πξνθαινχλ κηα ζπγθεθξηκέλε κλεκνληθή δηαηαξαρή, ε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο κλήκεο, ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θηλήηξνπ πνπ δηαηαξάζζνληαη θαη απηψλ πνπ κέλνπλ αλεπεξέαζηεο. Οη δηεξγαζίεο απνζήθεπζεο πνπ απηφκαηα πξνθαινχληαη απφ ηελ θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία θαη νη νπνίεο κπνξεί λα ζπλερίδνληαη γηα θάπνην δηάζηεκα θαη κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε, δελ είλαη απφιπηα ζαθείο θαη θαηαλνεηέο. (Μεληελφπνπινο & Μπνχξαο, 2002) Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη πσο ε κλήκε δηρνηνκείηαη σο πξνο ηηο δηεξγαζίεο ηεο σο εμήο: Α) Γεισηηθή κλήκε ή έθδειε κλήκε, ε νπνία αθνξά γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζπλεηδεηή αλάθιεζε θαη Β) Άδειε ή κε δεισηηθή κλήκε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ηθαλφηεηεο θαη απηφκαηεο ελέξγεηεο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο. (Martin, 2005) Γειαδή, ε έθδειε κλήκε αθνξά γεγνλφηα γηα ηα νπνία έρνπκε ή κπνξνχκε λα έρνπκε επίγλσζε φηαλ ηα ζπκφκαζηε ή ηα μερλάκε, ελψ ε άδειε κλήκε αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα, ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία ησλ νπνίσλ κπνξνχκε κφλν λα ζπκπεξάλνπκε. Ζ θιηληθή ζεκαζία απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ γίλεηαη εκθαλήο ζε αζζελείο ησλ νπνίσλ ε κεηαηξαπκαηηθή ή ε κεηεγθεθαιηδηθή νπηζζνδξνκηθή ακλεζία είλαη δπλαηφλ λα εθηείλεηαη πνιιέο εβδνκάδεο ή αθφκα θαη ρξφληα πίζσ, αλ θαη ην απφζεκα πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη νη πξαθηηθέο γλψζεηο κπνξεί λα είλαη άζηθηεο (Lezaketal., 2009) Σέινο, ε κλήκε δηαθξίλεηαη ζε νπηζζνδξνκηθή κλήκε (retrospectivememory), πνπ αθνξά, βέβαηα, ην παξειζφλ θαη ζε εκπξνζζνδξνκηθή κλήκε (prospectivememory), πνπ αθνξά γεγνλφηα θαη πξάμεηο, πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ ή λα εθηειεζηνχλ ζην κέιινλ (εκεξνκελίεο ζπλαληήζεσλ, εμεηάζεσλ, ηαμηδηψλ, ψξεο ιήςεο θαξκάθσλ, θιπ). (κνθνβίηε, 2000; Halligan, Kischka&Marshall, 2003) 14

15 Πην αλαιπηηθά: Γεισηηθή κλήκε (έθδειε κλήκε) Ζ δεισηηθή κλήκε ζρεηίδεηαη κε ηε ζπλείδεζε, ή ηνπιάρηζηνλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηππφθακπν θαη άιια ηκήκαηα ησλ έζσ θξνηαθηθψλ ινβψλ ηνπ εγθεθάινπ γηα ηε δηαηήξεζή ηεο. Αλαθέξεηαη θαη σο «κηα ζπλεηδεηή θαη εκπξφζεηε δηαδηθαζία αλάθιεζε». (Lezaketal., 2009) Δίλαη ε γλψζε γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ αλζξψπνπο, κέξε θαη πξάγκαηα. Γηαηξείηαη ζε ζεκαληηθή κλήκε πνπ αθνξά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θαη επεηζνδηαθή κλήκε πνπ αθνξά γεγνλφηα θαη ζπγθεθξηκέλα επεηζφδηα. (Barrettetal., 2011; κνθνβίηε, 2000) Όζνλ αθνξά ηε ζεκαληηθή κλήκε, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα γεγνλφηα είλαη γλσζηά ζε εκάο κέζσ ζπκβφισλ, ζπλήζσο ιεθηηθψλ, ηα νπνία κεηαθέξνπλ θάπνην λφεκα, επηθξάηεζε ν φξνο ζεκαζηνινγηθή κλήκε γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία κλήκεο. (Broadbent, 1958; Lezaketal., 2009; Halligan, Kischka&Marshall, 2003)Πηναλαιπηηθά: Δπεηζνδηαθή κλήκε: 15

16 Ζ επεηζνδηαθή κλήκε αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε ρξήζε ηεο κλήκεο γηα πξνζσπηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ βησζεί, ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά θαη ρξνληθά πιαίζηα. (Halligan, Kischka&Marshall, 2003) Ζ κλήκε απηή θαηαγξάθεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο αλακλήζεηο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη γεγνλφησλ απφ ηε δσή, αιιά είλαη πην εχζξαπζηε, πην επάισηε ζηε ιήζε ζπγθξηηηθά κε ηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε. (Rubinstein, 2000)Τπάξρνπλ δχν ηχπνη θαηλνκέλσλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην πεδίν ηεο επεηζνδηαθήο κλήκεο. Πξψηνλ, ε αλαβίσζε ελφο γεγνλφηνο πνπ έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ κε ηαπηφρξνλε ζπλαίζζεζε φηη βηψλεηαη μαλά, θαη δεχηεξνλ ε εθηέιεζε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηαο ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θαη ρψξν. Ζ ελζχκεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηάζεσλ, ηδηαίηεξα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, φπνπ έλα επεηζφδην έρεη ζπκβεί, ζπληζηά έλα αθφκε ηχπν κλήκεο επεηζνδίσλ, πνπ νλνκάδεηαη «κλήκε ηεο πεγήο ηνπ επεηζνδίνπ». Σν γεγνλφο, φκσο, φηη νη ζπλζήθεο πνπ πεξηβάιινπλ έλα επεηζφδην απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ επεηζνδίνπ δε δηθαηνινγεί ίζσο ηελ αλαγσγή ηεο κλήκεο ηεο πεγήο ζε ηδηαίηεξε ππνθαηεγνξία κλήκεο επεηζνδίσλ. Μηα θαινήζεο κνξθή ακλεζίαο ηεο πεγήο ελφο επεηζνδίνπ είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηπραίλεη λα επαλαιάβνπκε έλα λέν πνπ αθνχζακε (ρσξίο λα ζπκφκαζηε απφ πνηνλ) ζην άηνκν πνπ καο ην είπε αξρηθά. (Martin, 2005; Lezaketal., 2009) ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ «επεηζνδίνπ». Χο επεηζφδην, ινηπφλ, νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αηζζεηηθνθηλεηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ βησκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ πνπ πξνζδίδνπλ ζε έλα γεγνλφο κηα μερσξηζηή νληφηεηα ζηε ζθαίξα ηεο εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ. ηε ζπλείδεζή καο νη ηξέρνπζεο εκπεηξίεο είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλεο απφ ηηο αλακλήζεηο. (Martin, 2005) Οη ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα λέα εκπεηξία ζπλνδεχεηαη απφ έλα αίζζεκα αλαβίσζεο ηνπ παξειζφληνο, παξαπέκπνπλ ζην θαηλφκελν πνπ απνθαιείηαη «déjà vu». Σν θαηλφκελν απηφ θαη άιια παξφκνηα πνπ ζπλνιηθά απνθαινχληαη νξγαληθέο παξακλεζίεο εκθαλίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε αζζελείο κε εγθεθαιηθέο βιάβεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη δπζθνιία δηαρσξηζκνχ κεηαμχ αλακλήζεσλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ κλεκψλ απφ θαηαζθεπαζκέλα (θαληαζηηθά) λνεηηθά ζρήκαηα. 16

17 εκαζηνινγηθή κλήκε: Ζ ζεκαζηνινγηθή κλήκε, πνπ νλνκάδεηαη θαη γεληθή κλήκε, δειαδή απηφ πνπ καζαίλεηαη σο γλψζε, δελ νξηνζεηείηαη ρξνληθά θαη ρσξηθά φπσο γηα παξάδεηγκα ην αιθάβεην ή νη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο γεληθέο γλψζεηο θαη θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πιηθψλ θαη ηξφπσλ γλσζηά πξφζσπα, γιψζζα θαη γλψζε ηνπ θφζκνπ. (Halligan, Kischka&Marshall, 2003;Lezaketal., 2009; Rubinstein, 2000) Δπίζεο αλαθέξεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν ζψκα γλψζεο γηα ιέμεηο, έλλνηεο θαη πνιηηηζηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θεθηεκέλα γεγνλφηα. (Halligan, Kischka&Marshall, 2003) Ζ άπνςε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα είλαη πσο ηα πεξηερφκελα ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο πξνθχπηνπλ απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ επεηζνδίσλ ζε δεδνκέλα φηαλ ράλεηαη ε επίγλσζε ησλ πεξηζηάζεσλ κέζα ζηηο νπνίεο ην άηνκν ηα έρεη βηψζεη. Αλ θαη αηπρήο ν φξνο «ζεκαζηνινγηθή» έρεη επηθξαηήζεη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηνλίδνληαο πεξηζζφηεξν ην ξφιν ησλ ελλνηψλ ζε απηφ ην είδνο ηεο κλήκεο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην άηνκν δελ κπνξεί πιένλ λα θέξεη ζηε κλήκε ηνπ ην δάζθαιν φηαλ εμεγνχζε ζηελ ηάμε φηη ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ είλαη 180 κνίξεο, αλ θαη ζεσξεί απηφ ην ζηνηρείν σο δεδνκέλν, ε δηθή ηνπ κλήκε απηνχ ηνπ επεηζνδίνπ έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε ζεκαζηνινγηθή, ε νπνία επίζεο απνηειεί θηήκα ηνπ κε δηαθνξεηηθή φκσο ρξνηά. Ζ ζεκαζηνινγηθή ακλεζία αθνξά ην θαηλφκελν, φπνπ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, έλλνηεο θαη ε ζεκαζία ησλ ζπκβφισλ έρνπλ μεραζηεί. (Broadbent, 1958) 17

18 Άδειε κλήκε ή κε δεισηηθή κλήκε ε αληίζεζε κε ηε δεισηηθή κλήκε, ε δηαδηθαζηηθή κλήκε δελ πεξηιακβάλεη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ζηε δηαηήξεζή ηεο δε ζπκκεηέρεη ν ηππφθακπνο. Ζ κε δεισηηθή- αζπλείδεηε (implicit) κλήκε αθνξά έλα εηεξνγελέο ζχλνιν δηαθξηηψλ ηθαλνηήησλ κάζεζεο θαη κλήκεο πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο ζηελ επίδνζε, ρσξίο πξφζβαζε ζηηο εκπεηξίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο. ηε κε δεισηηθή κλήκε, ε εκπεηξία κεηαβάιιεη ηελ ζπκπεξηθνξά αζπλείδεηα, ρσξίο λα παξέρεη έλα «πιαίζην» κλήκεο. (Halligan, Kischka & Marshall, 2003) Οη κνξθέο ηεο πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο (θηλεηηθέο, αληηιεπηηθέο, γλσζηηθέο) αληηιεπηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή πξνπαίδεπζε (priming), κε ζπλεηξκηθή κλήκε (ζπλήζεηα) θαη εγρεηξεκαηηθή θαη θιαζζηθή εμάξηεζε (operant, classicalconditioning).(μεληελφπνπινο & Μπνχξαο, 2002) Ζ άδειε κλήκε είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμάζθεζε αληαλαθιαζηηθψλ θηλεηηθψλ ή αληηιεπηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ππνδηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο: Πξνεηνηκαζία αληίδξαζεο είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ ή αληηθεηκέλσλ κε πξνεγνχκελε έθζεζε ζε απηά θαη εμαξηάηαη απφ ην λενθινηφ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε βειηησκέλε αλάθιεζε κηαο ιέμεο φηαλ παξνπζηαζηεί κε ηα πξψηα γξάκκαηά ηεο. Ζ δηαδηθαζηηθή κλήκε πεξηιακβάλεη δεμηφηεηεο θαη ζπλήζεηεο, νη νπνίεο φηαλ απνθηεζνχλ γίλνληαη αζπλείδεηεο θαη απηφκαηεο. Ζ επεμεξγαζία απηνχ ηνπ ηχπνπ κλήκεο γίλεηαη ζην λενξαβδσηφ ζψκα. 18

19 Ζ ζπλεηξκηθή κάζεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θιαζηθή θαη ζπληειεζηηθή πξνζαξκνγή θαηά ηελ νπνία θάπνηνο καζαίλεη γηα ηε ζρέζε ελφο εξεζίζκαηνο κε έλα άιιν. Απηφο ν ηχπνο κλήκεο εμαξηάηαη απφ ηελ ακπγδαιή γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο θαη απφ ηελ παξεγθεθαιίδα γηα ηηο θηλεηηθέο απνθξίζεηο. Ζ κε ζπλεηξκηθή κάζεζε πεξηιακβάλεη ηνλ εζηζκφ (εμνηθείσζε) θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο αληαλαθιαζηηθέο νδνχο. (Barrett et al., 2011) ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο άδειεο κλήκεο ήηαλ αξρηθά έθδειεο: νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ ζπλεζεηψλ θαη ησλ ηδηνηππηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο καο είλαη πξντφλ κάζεζεο (δηαδηθαζηηθή κλήκε). Καηά ηελ εθκάζεζή ηνπο έρνπκε αλαγθαζηηθά επίγλσζε ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ πνπ ηηο ζπλζέηνπλ. Με ηελ εκπέδσζε, φκσο, θαη ηελ απηνκαηνπνίεζή ηνπο, ηα αηζζεηηθνθηλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξέο απνζχξνληαη ζην αζπλείδεην. Ζ δεχηεξε κνξθή άδειεο κλήκεο (αληηιεπηηθή κλήκε) αλαθέξεηαη ζε θαηλφκελα, ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη θπξίσο κέζσ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ην θαηλφκελν ηεο αληηιεπηηθήο δηεπθφιπλζεο.(broadbent, 1958; κνθνβίηε, 2000) Γεληθφηεξα, ην πεξηερφκελν ηεο άδειεο κλήκεο δελ εμαιείθεηαη εχθνια, ππεξηεξψληαο σο πξνο απηφ ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο είλαη, επίζεο, πην αλζεθηηθφ απφ ηε κλήκε επεηζνδίσλ. Δπηπιένλ, νη αζζελείο πνπ αδπλαηνχλ λα ζρεκαηίζνπλ λέεο κλήκεο επεηζνδίσλ, ζπάληα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ζηε δηακφξθσζε λέσλ άδεισλ κλεκψλ. εκεηψλεηαη φηη ε κλήκε επεηζνδίσλ απνηειεί εμ νινθιήξνπ κνξθή έθδειεο κλήκεο, κηα θαη εμ ππνζέζεσο έρνπκε επίγλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επεηζφδην ηε ζηηγκή πνπ ιακβάλεη ρψξα, αιιά θαη θαηά ηε κεηέπεηηα αλάθιεζή ηνπ. (Broadbent, 1958) 19

20 Απηνβηνγξαθηθή κλήκε Έλα κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθδειεο κλήκεο (επεηζφδηα θαη δεδνκέλα), ζπγθξνηνχλ, καδί κε θάπνηα ζηνηρεία ηεο άδειεο κλήκεο, ηελ πξνζσπηθή καο ηζηνξία θαη ηαπηφηεηα. Καηά έλαλ ηξφπν, κάιηζηα, ην πεξηερφκελν ηεο κλήκεο επεηζνδίσλ είλαη ζηελ νπζία απηνβηνγξαθηθφ, κηαο θαη ην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε αίζζεζε ηεο νηθεηφηεηαο πνπ έρνπκε φηαλ αλαθαινχκε βησκέλα επεηζφδηα. (Broadbent, 1958) Δθηφο απφ ηε κλήκε γηα επεηζφδηα πνπ δήζακε, ε απηνβηνγξαθηθή κλήκε πεξηιακβάλεη θαη δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο γηα γεγνλφηα πνπ καο έρνπλ κεηαδνζεί απφ άιινπο, αιιά απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνζσπηθήο καο ηζηνξίαο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη γελλήζεθε θάπνηνο ζε έλα δσκάηην ζην ζπίηη ηνπ παππνχ ηνπ, ην νπνίν είρε έλα παξάζπξν πνπ θνίηαδε ζηε ζάιαζζα. Ζ άδειε κλήκε νξηζκέλσλ ζπλεζεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ζηελ απηνβηνγξαθηθή κλήκε. Αλ θαη δελ έρνπκε ηδηαίηεξε επίγλσζε ησλ ζπλζεθψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο απνθηήζακε ηηο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξέο ή ζπλήζεηεο, δελ παχνπλ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο καο. (Broadbent, 1958) ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΖ ΜΝΖΜΖ Ζ κλήκε απνηειείηαη απφ δηάθνξα κλεκνληθά ζπζηήκαηα, σζηφζν ππάξρνπλ δηαθσλίεο σο πξνο ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Ο James, 1890, νλφκαζε ηε κλήκε πνπ αθνξά ζηε βξαρππξφζεζκε επεμεξγαζία βξαρππξφζεζκε κλήκε, πξσηνγελή κλήκε ή/θαη άκεζε κλήκε. Σε κλήκε πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα πην καθξφρξνλε επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ηελ νλφκαζε καθξνπξφζεζκε κλήκε, δεπηεξνγελή κλήκε ή/θαη έκκεζε κλήκε. (James, 1890; Broadbent, 1958; Rubinstein, 2000; Gillis, 1996) Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο δηαθξίλνπλ θαη ηε κλήκε κέζεο (ελδηάκεζεο) δηάξθεηαο, πνπ 20

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΝΔΤΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε

Σξίδπκν λεχξν. J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν J. Rudolf Νεπξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Παπαγεσξγίνπ» Θεζζαινλίθε Σξίδπκν λεχξν 5 ε θξαληαθή ζπδπγία Μηθηφ λεχξν Αηζζεηηθέο ίλεο απφ ην πξφζσπν, ηνπο παξαξηληθνχο θφιπνπο, ηα δφληηα, ηε ζηνκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα