ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.: 47 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 59/15 η / ΑΔΑ: ΨΝΣΔΟΞ3Μ-ΣΧΟ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση και παραγωγή φυτικών ιστών in vitro σε βιοαντιδραστήρες και δημιουργία πιλοτικού συστήματος παραγωγής φυτικής βιομάζας in vitro» (ακρωνύμιο BIOREACT-1) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ Τ2ΕΔΚ-02927/MIS με τίτλο: «Παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων από ελληνικά αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά μέσω της παραγωγής φυτικής μάζας με καινοτόμες μεθόδους in vitro καλλιέργειας σε βιοαντιδραστήρες» (Ακρωνύμιο: BIOREACT). Ο στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση της καλλιέργειας in vitro φυτικών ιστών που θα χρησιμοποιηθούν για παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων για συμπληρώματα διατροφής ή/και καλλυντικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια ειδών της ελληνικής χλωρίδας τα οποία δεν καλλιεργούνται και είναι σπάνια/απειλούμενα από τα οποία χρησιμοποιείται το ριζικό σύστημα γεγονός που απαιτεί την καταστροφή του φυτού όταν αυτό καλλιεργείται με συμβατικές μεθόδους ή οι ουσίες που ενδιαφέρουν βρίσκονται σε συγκεκριμένα μέρη των φυτών. Για τον παραπάνω λόγο, θα γίνει παραγωγή φυτικής μάζας σε καλλιέργεια σε υγρό υπόστρωμα in vitro σε βιοαντιδραστήρα. Το έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ένα ανάδοχος αφορά στην καλλιέργεια in vitro φυτικών ιστών που θα χρησιμοποιηθούν για παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων. Οι φυτικοί ιστοί θα προέρχονται από σπάνια και απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας. 1/8

2 Τα παραδοτέα του έργου της σύμβασης είναι: 1. Καλλιέργειες in vitro φυτικών ιστών ειδών της ελληνικής χλωρίδας (5 είδη που αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του έργου). 2. Δύο (2) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου και μια τελική, συνολική με τη λήξη του έργου του αναδόχου. 3. Συμμετοχή στη συγγραφή των εκθέσεων που αφορούν στην καλλιέργεια των ειδών σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην ιστοκαλλιέργεια (in vitro καλλιέργεια/αναπαραγωγή φυτών), της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής. Γνώση χειρισμού Η/Υ Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επιθυμητά προσόντα: Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με την αναπαραγωγή μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων (in vitro αναπαραγωγή) ή συμβατικών (εγγενή με σπέρματα ή αγενή με μοσχεύματα) σε είδη της ελληνικής χλωρίδας. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την ιστοκαλλιέργεια - in vitro αναπαραγωγή και εγγενή/αγενή) ειδών της ελληνικής χλωρίδας ή καλλιεργούμενων ποικιλιών. Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια έως δέκα (10) μηνών, με ημερομηνία έναρξης από την υπογραφή της. Το κόστος για το Έργο ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ) συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και αντισυμβαλλόμενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 2/8

3 4387/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεθέν σε αυτόν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι ανάγκες του Έργου. Για την εκτέλεση του έργου είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μετακινήσεις οι οποίες υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε επτά (7) και θα καταβληθούν επιπλέον του ανωτέρω ποσού. Σημειώνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου ο τρόπος μετακίνησης από και προς τις περιοχές εκτέλεσης του έργου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 28 η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του αποστολέα και την ένδειξη: «Για την αριθμ. 47/ Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. BIOREACT ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Οι προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ ΤΘ Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο , εσωτ.: στη Δρ. Αικατερίνη Γρηγοριάδου, Επιστημονικά υπεύθυνη του Έργου. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα του π.δ. 164/2004 «Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα 3/8

4 και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το άρθρο 6, παράγραφος 1, «Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δε θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν πρόταση, υπολογιζόμενης και της υπό ανάθεση σύμβασης. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Σημειώνεται ότι για την απόδειξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων προσόντων ακολουθούνται οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του ενδιαφερόμενου. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται, αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να προβεί στη ανάθεση του έργου και στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο. 4/8

5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ανταποκρίνεται πλημμελώς στους όρους της παρούσας πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης αναδόχου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση με το αντίστοιχο εργολαβικό αντάλλαγμα. Επισημαίνεται ότι εάν οι προτάσεις που επιλεχθούν αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς έκαστος ενδιαφερόμενος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δε διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των προτάσεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και 5/8

6 ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση ισότιμων προτάσεων προηγείται αυτή που ο/η ενδιαφερόμενος/νη διαθέτει μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία. Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των όρων διενέργειας αυτής. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά π.χ. ανάλογα με τα ζητούμενα κάθε φορά : 1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) 3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων 4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης) 5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας 7. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης χειρισμού Η/Υ 8. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 6/8

7 9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 47/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δε θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που επισυνάπτονται στην πρότασή μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων για την επιλογή του αναδόχου, που ορίστηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και συντάξει τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων με σειρά προτεραιότητας, εισηγείται (διά του οικείου Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας) στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ ΤΘ και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 47/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση των πέντε (5) ημερών δε θα γίνουν αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και καλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 49 απόφαση της 15 ης / Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τις εξετάζει και εκφράζει αιτιολογημένα την άποψή της, με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για 7/8

8 την έγκριση του πρακτικού της και οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και καλείται ο ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Β.& Φ.Π. Δρ. Ελένη Μαλούπα Διευθύντρια Ερευνών 8/8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 09-07 -2019 Α.Π.: 2664 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 18/140 η /14.06.2019 ΑΔΑ: ΨΟ54ΟΞ3Μ-Μ2Ω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.: 3079

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.: 3079 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 01-08 -2019 Α.Π.: 3079 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 20/144 η /25-07-2019 ΑΔΑ: ΨΧΙΝΟΞ3Μ-3ΘΒ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 01/03/2019 Α.Π.: 523/10433 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το θέμα 18 της 129 ης / 21.02.2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 03/04/2019 Α.Π.: 15572/370 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμό 7549/20-02-19 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασιλικά, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΔΕ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασιλικά, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΔΕ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασιλικά, 21-03-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΔΕ) Αρ. πρωτ.527/13671 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 130 η /07-03-2019 αρ. θέματος 29 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 23/04/2019 Α.Π.: 1032/19494 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το θέμα 08 της 133 ης / 5.04.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 14/10/2019 Α.Π.: 2316/50160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την με αρ θέματος 41 της 147 η /26-09-2019 Aπόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 20/02/2019 Α.Π.: 406/8685 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το αριθμ.33 θέμα, της 128 η /07.02.2019 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 1-4- 2019 Α.Π.: 15099/112 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 19/130 η /7-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 20-02 -2019 Α.Π.: 536 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 28/128/07-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ως εξής :

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ως εξής : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 22-03 -2019 Α.Π.: 987 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 06/131 η /14-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 22/02/2019 Α.Π.: 460/9190

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 22/02/2019 Α.Π.: 460/9190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Ημερομηνία 22/02/2019 Α.Π.: 460/9190 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη το αριθμ.32 θέμα, της 128 η /07.02.2019 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 22-03 -2019 Α.Π.: 988 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 10/131 η /14-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 24-01 -2019 Α.Π.: 185 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 13/127 η /10-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 1099/14051

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 1099/14051 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας. Ηράκλειο, 26-03-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 1099/14051 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 04-03 -2019 Α.Π.:700 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 15/129 ης /21-02-2019 ΑΔΑ: ΩΡΔΟΞ3Μ-ΤΔΓ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 04/03/2019 Α.Π.: 527/10490 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αρ. θέματος: 34 της 128 ης /7-2-2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 04 /03/2019 Α.Π.: 525/10483 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ θέματος 34 της 128 ης /7-2-2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 29-3-2019 Α.Π.: 14889/108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 11 της 131/14-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέρμη, 4 /7/2019 Α.Π.:1626/32014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 17/140 η /14.06.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας. Ηράκλειο, 22-07-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 2804/36179 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.:1514 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία Α.Π.:1514 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 25-04 -2019 Α.Π.:1514 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 37/134 η /18-04-2019 ΑΔΑ: ΨΟΩΨΟΞ3Μ-ΝΕ1 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 334/4100

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 334/4100 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηράκλειο, 28-01-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 334/4100 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ημερομηνία 31/7/2019 Α.Π.: 2495/38074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 15/138

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Ημερομηνία: 22.03.2019 Α.Π.: 1029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την με Αριθμ. Θέματος 30 της 130 η /07.03.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02 Μαϊου 2019 Α.Π.: 20111/508 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 16 απόφαση της 133 ης /05-04-2019

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC004553523 INFORMATICS 2019-03-04 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.03.04 11:51:55 EET Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ημερομηνία 11/1/2019 Α.Π.: 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 04-03 -2019 Α.Π.: 701 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 27/129 ης /21-02-2019 ΑΔΑ: ΨΓΩΘΟΞ3Μ-ΝΒ3 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ημερομηνία 09/07/2019 Α.Π.: 2212/32990 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ 16/138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 22-02-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 632/9095 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Ημερομηνία 18-06-2019 Α.Π.: 2296 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 138/30.05.2019 (Αρ.Θεμ: 17)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ Χανιά, 20-02-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 706/8581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 128 η /07-02-2019, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Σίνδος, 30 Ιουλίου 2019 Α.Π.: 1153 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2921/54931 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2921/54931 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 19-12-2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2921/54931 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 26 της 125 ης /11.12.2018

Διαβάστε περισσότερα

19PROC INFORMATICS

19PROC INFORMATICS Digitally signed by 19PROC004512178 INFORMATICS 2019-02-25 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2019.02.25 09:51:01 EET Reason: Location: Athens ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 10.1.2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 32/935 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση Πληροφορίες: Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ Χανιά, 13-09-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 3383/44003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 146 η /03-09-2019,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 42008/1345 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 15 απόφαση της 144 ης /25-07-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 06-03-2018 Α.Π.: 664 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 04-05-2016 Α.Π.: 1356 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 1600/19922

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 1600/19922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας. Ηράκλειο, 25-04-2019 Αριθμ. Πρωτ.: 1600/19922 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 7-5-2019 Α.Π.: 20560/166 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 41 απόφαση της 134 ης /18-4-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας. Digitally signed by INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & Α.Π: 18059/455 ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & Α.Π: 18059/455 ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 16 Απριλίου 2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & Α.Π: 18059/455 ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 15 απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο με αντικείμενο:

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο με αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 22.10.2019 ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Π: 3301/51958 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ. 210-2845940 ΦΑΧ 210-2840740 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Ημερομηνία 18/06/2019 Α.Π.: 402 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.: 185/39780 (ΙΕΥΠ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.: 185/39780 (ΙΕΥΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη, 13-8-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.: 185/39780 (ΙΕΥΠ) Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τάνου Τηλ.: 2310 473429 (εσωτ. 302) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π: 9667/212 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ)

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π: 9667/212 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ) Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019 Α.Π: 9667/212 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΜΔΟ) Έχοντας υπόψη την αριθμ. 31 της 128 η /07.02.2019 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 19/12/2018 Α.Π.: 1220 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 24 απόφαση της 125 ης /11-12-2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω9ΙΑΟΞ3Μ-ΙΜΦ), ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 06-06-2018 Α.Π.: 1963 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ημερομηνία :11/10/2019 Α.Π.: 3214/49974 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 01-08-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2522/38375 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση Πληροφορίες: Δρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 689/9742 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 689/9742 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 26-2-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 689/9742 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 37 της 128/07.02.2019

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23 Ιανουαρίου 2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π. 306 (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23 Ιανουαρίου 2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π. 306 (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.01.23 15:24:58 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω8Ε8ΟΞ3Μ-Λ1Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία, 03-02-2017 Α.Π.: 184 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 20-02 -2019 Α.Π.: 535 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 27/128 η /07-02-2019 ΑΔΑ: 6ΝΜΗΟΞ3Μ-85Ω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 16-02-2017 Α.Π.: 396 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 31-07-2018 Α.Π.: 2797 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Δρ Π. Μιχόπουλος, Κ. Καούκης Τηλ.: 210 7784240, 2107782125 Email: mipa@fria.gr, kako@fria.gr FAX : 210 7784602 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 17/10/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.: 3392 (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 17/10/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.: 3392 (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.17 14:26:18 EEST Reason: Location: Athens Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 20/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 606/8517 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 20/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 606/8517 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 20/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 606/8517 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 20 απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2922/54933 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2922/54933 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 19-12-2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2922/54933 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 26-04-2017 Α.Π.: 1125 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απόφαση της 144 η / του Διοικητικού Συμβουλίου, ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Απόφαση της 144 η / του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 28-08-2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π: 2662/41266 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π) Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1 Ταχ. Κώδ.: 141 23 Λυκόβρυση Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Σίνδος, 24 Ιανουαρίου 2019 Α.Π.: 108 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια Τηλ.:210 27 56 596 Fax: 210 27 51 937 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια Τηλ.:210 27 56 596 Fax: 210 27 51 937 Αθήνα, 9-3 2018 Α.Π.: 11866/63

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 23/10/2019 Α.Π.: 932 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 25 απόφαση της 146 ης /03-09-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 18-01-2019 ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Π: 175/2902 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ. 210-2845940 ΦΑΧ 210-2840740 Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 03-05-2019 Α.Π.: 1563 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 35/135 η /24-04-2019 ΑΔΑ: 6Ψ3ΛΟΞ3Μ-ΑΣΖ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια Τηλ.:210 27 55 086 Fax: 210 27 51 937 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 19-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 28/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 2039/31035 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 3817/49809

Ηράκλειο, Αριθμ. Πρωτ.: 3817/49809 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας. Digitally signed by INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.04.25 09:36:29 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 Αριθμ. Πρωτ. : 15280 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 8 Απόφαση της 131 ης /14-03-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 01.03.2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 714/10287 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 17 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία 31-5-2016 Α.Π.: 19248/167 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090524 2015-09-25

15PROC003090524 2015-09-25 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.25 13:34:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΕΗΟΞ3Μ-ΑΔ4 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 04 Μαρτίου 2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 702 (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 04 Μαρτίου 2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 702 (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.03.04 11:36:15 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 07/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 1822/26877 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 07/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 1822/26877 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιωάννινα, 07/06/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 1822/26877 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 40 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Ημερομηνία 19/12/2016 Α.Π.: 1553/42131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.10.22 10:18:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμάτα, 23-02-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 533/8134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» εκδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαΐου 5 Μαΐου 2015 Α.Π. : 2457 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ημερομηνία: 19/06/2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.: 2171 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ημερομηνία: 19/06/2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.: 2171 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.06.19 12:52:49 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ημερομηνία: 19/06/2019 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 14-02-2018 Α.Π.: 425 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.03 14:58:12 EEST Reason: Location: Athens ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 03-08-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

and Forest Openings in Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada».

and Forest Openings in Ethnikos Drymos Oitis and Oros Kallidromo of Sterea Ellada». Ημερομηνία 15/12/2015 Α.Π.: 28000/2346 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επαναπροκήρυξη της αριθμ. 7984/4-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ως προς τα σημεία που κηρύχτηκε άγονη Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 27/8/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 2642/40972 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 28 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 22/2/2019 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 633/9096 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ. 38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 7984 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Νέα Πέραμος: 24-3-2016 Αρ. Πρωτ: 601 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑεκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017. ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα Αθήνα, 19.05.2017 Ταχ. Κώδικας: 111 45 Αρ. Πρωτ.: 19603 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 14 Μαΐου 2018 Αριθμ.Πρωτ.: 21828 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2017 έως Οκτώβριος 2017. ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα Αθήνα, 15-06-2017 Ταχ. Κώδικας: 111 45 Αρ. Πρωτ.: 25253 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος Ταχ. Κωδ.: 115-28, Ιλίσια Τηλ.: 210 27 55 086 Fax: 210 27 51 937 Αθήνα, 27 9 2018 Α.Π.: 41074/298

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τρεις (3) αναδόχους ως εξής:

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τρεις (3) αναδόχους ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αθήνα, 11 / 07 / 2019 Αρ. Πρωτ.: 33638/991 Πληροφορίες: Δρ Γ. Ξανθόπουλος, Κ. Καούκης Τηλ.: 210 7793142, 2107782125 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση, 19.12.2018 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.: 2923/54972 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΙΤΑΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Έχοντας υπόψη την αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα