ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ"

Transcript

1 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï Öýëëï 235 ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ Ôï ËïõôñÜêé ìýóá óå äéüóôçìá äýï åôþí ìðþêå óôï óôü áóôñï ãéá äåýôåñç öïñü ðñïêåéìýíïõ íá ðëçãåß ôïõñéóôéêü. Ïé ãíùóôïß Üãíùóôïé îáíáêôýðçóáí ãéá íá ðëþîïõí ôçí ðüëç ìáò. Ìéá ðüëç ðïõ åßíáé óôñáììýíç óôïí ôïõñéóìü êáé ðïõ ìå ôçí íýá äçìïôéêþ áñ Þ âáäßæåé óùóôü. Ôï äõóôý çìá åßíáé üôé ïé óýã ñïíïé åöéüëôåò êáé êüðïéá óõìöýñïíôá ðñïóäïêïýóáí ïöýëç ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü êáé ç íýá äçìïôéêþ áñ Þ ôïõò ôá áëüåé. Óôéò 17 Ìáñôßïõ 2005 ç åöçìåñßäá ìáò ôï ÂÇÌÁ ËÏÕ- ÔÑÁÊÉÏÕ ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ åß å êáôáäéêüóåé ôçí ðéï ðüíù ìåèüäåõóç ç ïðïßá Ýñ åôáé ãéá äåýôåñç öïñü áðü ôïí ßäéï ôçëåïðôéêü ðáñïõóéáóôþ êáé ôï ãåãïíüò áõôü ìüíï ôõ áßï äåí åßíáé. ÈõìÜóôå ãéá ôéò êñõöýò êüìåñåò ðïõ Ýëåãå ôüôå ï ðáñïõóéáóôþò ãéá îåíïäï åßï ôçò ðüëçò ìáò; Ï Íßêïò ÅõáããåëÜôïò Ý åé ÅÕÈÕÌÉÏÕ Á.Å. 7ï ëì. Ð.Å.Ï. Êïñßíèïõ - Ðáôñþí Ô.Ê , ËÝ áéï Êïñéíèßáò êèåóç ôçë.: , Óõíåñãåßï ôçë.: Fax: ìåôáâëçèåß óå ëüôñç ôçò áëêßäáò åêåß Üëëùóôå Ý åé öôéüîåé ôï êôþìá ôïõ ïðüôå èýëåé ìå ôïí Ýíáí Þ ôïí Üëëïí ôñüðï íá áíáðôõ èåß ç ðåñéï Þ ßóùò óêýðôåôáé íá êüíåé êáé ï ßäéïò êüðïéåò ôïõñéóôéêýò åðåíäýóåéò åêåß. Ôüôå ëïéðüí ôï ËïõôñÜêé åßíáé ï ìüíïò (áíôßðáëïò) ôçò áëêßäáò äåäïìýíïõ üôé Ý ïõí ôçí ßäéá áðüóôáóç áðü ôçí ÁèÞíá êáé ïé äýï ðüëåéò áðåõèýíïíôáé óå ìßá áãïñü ðýíôå åêáôïììõñßùí áíèñþðùí. Ôá ðéï ðüíù åßíáé Ýíá áðü ôá óåíüñéá ðïõ öçìïëïãåßôáé üôé ðáßæïíôáé ãéá ôçí ðüëç ìáò. Ôï Üëëï óåíüñéï åßíáé üôé ç íýá äçìïôéêþ áñ Þ ÅÖÕÃÁÍ ÄÕÏ ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÔÏÕ ÐÁÕËÏÕ ÐÁÕËÏÕ ÓïâáñÞ êáôáããåëßá êáé ðáñáßôçóç ôïõ Ôïðéêïý óõìâïýëïõ ÉùÜííç Ãêßêá ôïõ Áíä. Åðßóçìá ìå ôïí Ã. Ãêéþíç êáé ï Ã. ÖÜíçò ÓÅË. 2 (ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ) ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÐùëÞóåéò ÄéáìåñéóìÜôùí ÍÉÊÏÓ ÌÁÍÏÓ Ðïëéôéêüò Ìç áíéêüò ÊÁÑÁÚÓÊÁÊÇ & ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ - ËÏÕÔÑÁÊÉ Ôçë.: , 66277, Fax: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ èßãåé üðùò åßðáìå ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü óõìöýñïíôá êáé ïé ãíùóôïß Üãíùóôïé åöéüëôåò èýëïõí ôþñá ðïõ åßíáé áñ Þ íá ôçò äþóïõí Ýíá ìþíõìá. íá ìþíõìá ðïõ üëç ç ðüëç ôï êáôáäßêáóå êáé áõôü öüíçêå óôï ôåëåõôáßï äçìïôéêü óõìâïýëéï ìå ôç óõìðáñüóôáóç ðïõ Ýäùóáí ïé äçìüôåò óôï ÄÞìáñ ï êáé ðïëëýò öïñýò ìüëéóôá êôõðïýóáí êáé ðáëáìüêéá ãéá íá äåßîïõí üôé óôçñßæïõí ôïí Üíèñùðï êáé äþìáñ ü ôïõò ê. Ãéþñãï Ãêéþíç. Ôï äõóôý çìá åßíáé üôé óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò áõôïß ïé êýêëïé åôïéìüæïõí êáé äåýôåñï ãýñï ðïõ èá Ý åé ðüëé äýï óêýëç ôï ðñþôï óêýëïò èá Ý åé óôï óôü- áóôñï ðüëé ôçí ðüëç ìáò êáé ôï äåýôåñï óêýëïò èá Ý åé óôü ï ôï äþìáñ ï. ÄÇÌÁÑ Å: Ï äþìïò Ëïõôñáêßïõ Ðåñá þñáò äåí Ý åé áíüãêç áðü åöéüëôåò. Óêüðéìï åßíáé íá ÂÃÅÉÓ ÌÐÑÏ- ÓÔÁ. Ôï ïöåßëåéò óôï 58% ôùí óõíäçìïôþí ðïõ óå ÔÇË.: , , ÊÉÍ.: , Γιορτάζουµε 20 χρόνια λειτουργίας και σας προσφέρουµε delivery O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ øþöéóáí. ÐÜñå ôçí êáôüóôáóç óôá Ýñéá óïõ êáé äåßîå ðñïò ðüóá êáôåýèõíóç åðé åéñçìáôéêþ, ïéêïíïìéêþ, ðïëéôéêþ ðïéïò Å ÅÉ ÔÏÍ ÐÑÙÔÏ ËÏÃÏ óå áõôþ ôçí ðüëç êáé ðïéïò áðïöáóßæåé ãéá ôï ìýëëïí êáé ôçí ôý ç áõôïý ôïõ ôüðïõ. åéò ôï êáëýôåñï äçìïôéêü óõìâïýëéï ðïõ ðýñáóå áðü ôï ÄÞìï ôá ôåëåõôáßá ñüíéá. ¼ëïé ïé äçìïôéêïß óïõ óýìâïõëïé åßíáé êáôáîéùìýíïé óôï þñï ôçò åñãáóßáò ôïõò. ¼ëïé ôïõò ìçä åíüò åîáéñïýìýíïõ Ý ïõí üñåîç êáé êýöé ãéá íá ðñïóöýñïõí óôïí ôüðï. Ï ÑÏÍÏÓ Ý åé ðëýïí ùñéìüóåé êáé Þñèå ç þñá íá áéóèáíèïýí üëïé ôç äéáöïñåôéêþ íïïôñïðßá äéïßêçóçò ôïõ äþìïõ ðïõ ìüíï ãíþìïíá Ý åé íá ïäçãþóåé ôïí ôüðï óôçí áíüðôõîç êáé óôï ìýëëïí ìå áðüëõôç äéáöüíåéá, êáé üëåò ôéò ðñùôïâïõëßåò ðüíù áðü ôï ôñáðýæé ãéá íá ìçí õðüñ åé óêéü. Ôá áðïêáëõðôþñéá ôïõ áíäñéüíôá ôïõ Êùí/íïõ Ðáëáéïëüãïõ óôï ÊÝíôñï Åëëçíéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò Äáìéáíïý ôýëåóå ï Áñ éåðßóêïðïò ê.ê. ñéóôüäïõëïò. ANAËÕÔÉÊÁ ÖÙÔÏÑÅÐÏÑÔÁÆ ÓÅË. 12 διανομή στο χώρο σας ΩΡΕΑΝ από 17:00 έως 01:00 βράδυ Λ. Κατσώνη 7, Λουτράκι τηλ

2 Σελ. 2 Å ÐÉ ÊÁÉ ÑÏ ÔÇ ÔÅÓ 17 Ιουνίου 2007 Ï ÓÐÕ ÑÏÓ ÃÉÁ ËÏ ØÏÓ ÃÑÁ ÖÅÉ ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες µας και µετά το τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο, ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος Γιώργος Φάνης θα είναι ο 14ος σύµβουλος της νέας δηµοτικής αρχής. Τελικά όλοι κατάλαβαν ότι η τηλεοπτική εκποµπή που ήθελε τον κ. Γ. Γκιώνη να τον θίξει, µάλλον τον αντίθετο έκανε διότι και οι πέτρες στην πόλη µας γνωρίζουν το νέο δήµαρχο για την ειλικρίνειά του, την ευθύτητά του, τον χαρακτήρα του και τη διαφάνεια που θέλει να φέρει στο δήµο. ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟΜΕ- ΝΗ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟ Κύριε Αντιδήµαρχε της Πολεοδοµίας πάρα πολλοί κάτοικοι παραπονιούνται εδώ και χρόνια για τη συρόµενη πόρτα που έχει βάλει η επιχείρηση που βρίσκεται στον παραλιακό πεζόδρο- µο και να για να καταλάβετε αγαπητοί αναγνώστες, το πρόβληµα είναι ότι όταν κάνεις βόλτα στον παραλιακό πεζόδροµο πηγαίνοντας προς το Καζίνο, κάποια επιχείρηση έχει κάνει κατάληψη χώρου βάζοντας µάλιστα και συρόµενη πόρτα για να κλείνει την πρόσβαση στους περιπατητές. Όπως µας λένε οι συνδηµότες µας αυτό το φαινόµενο δεν είναι τώρα είναι χρόνια. Παρά τα παράπονά τους στην παλιά δηµοτική αρχή και στους τότε αντιδηµάρχους Πολεοδοµίας δεν έγινε τίποτα. Θα κλείσουµε το σχόλιό µας µε τα λόγια τους όπως ακριβώς µας τα είπαν. εν πάµε στον αντιδήµαρχο Πολεοδοµίας διότι φοβόµαστε ότι θα είναι µία από τα ίδια, ερχόµαστε στη δική µας τοπική εφηµερίδα κάπως έτσι θα ευαισθητοποιηθούν οι αρµόδιοι και θα λύσουν το πρόβληµα. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟ Είναι ψεύτης και τον προκαλώ να µου κάνει µήνυση που τον λέω ψεύτη, είπε ο κύριος Παύλου για τον Σπύρο Γιαλοψό, µέσα στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου όταν προκλήθηκε για κάποιο θέµα από τον ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχάλη Θυµή. ηλαδή κύριε Παύλου να σας κάνω µήνυση για να αποδείξω ότι δεν είµαι ψεύτης; Αυτό δεν είναι πολιτική κύριε Παύλου ούτε πολιτικός πολιτισµός που εσείς ευαγγελίζεσθαι. Οµολογήστε ότι στο περασµένο δηµοτικό συµβούλιο χάσατε την ψυχραιµία σας, ίσως γιατί αλλιώς τα περιµένατε τα πράγµατα µετά την εκποµπή του Ευαγγελάτου στο δηµοτικό συµβούλιο και αλλιώς σας ήρθαν. Το πότε θα πεθάνουµε δεν γνωρίζουµε κύριε Παύλου, πολλά πράγµατα που γίνονται και λέγονται δυστυχώς τα γνωρίζουµε πολλές φορές µάλιστα και εν τη γενέσει τους, έχουµε περάσει και εµείς από αυτά τα σχολεία. Ο ανα- µάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω, κύριε Παύλου. ΣΟΥΖΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στο λάκκο των λεόντων έχει βρεθεί η αντιδήµαρχος και πρωτοεκλεγείσα στο δηµοτικό συµβούλιο Σούζυ Παπακωνσταντίνου. Επιφορτισµένη µε πολλές αρµοδιότητες, µεταξύ των οποίων κυρίοτερη είναι αυτή της επικοινωνίας, τρέχει και δεν φτάνει προκειµένου να καλύψει και να προβάλει έργο και δραστηριότητες της δηµοτικής αρχής στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Μία δουλειά που απαιτεί ιδιαίτερη επιδεξιότητα και ειδικότερα την αναχαίτισή τους, όταν η δηµοτική αρχή βρίσκεται εν µέσω διασταυρούµενων πυρών. Επιπρόσθετα δε από τη θέση αυτή δίνει το στίγµα της πολιτικής του δήµου σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του. Είναι η πρώτη φορά που γράφουµε για την κυρία αντιδή- µαρχο σχόλιο σε αυτή τη στήλη γιατί περιµέναµε να τη δούµε στο πρώτο της στην κυριολεξία πεντάµηνο στα κοινά, αφού εξελέγη για πρώτη φορά όπως αναφέρουµε πιο πάνω, δηµοτική σύµβουλος. Μπήκε απότοµα στα βαθιά και νοµίζουµε ότι µέχρι ώρας τα καταφέρνει πολύ καλά. Ίδωµεν. FERRARI PARTY Ήρθανε και πάλι φέτος και ήταν όπως πάντα εντυπωσιακές και πανέµορφες. Ο λόγος για τις αστραφτερές Φερράρι, οι οποίες µας επισκέφθηκαν ξανά για το καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού µας. Προσκεκλη- µένες από τον Πρόξενο της Ιταλίας κύριο Χρήστο Παπαβασιλείου να βρίσκονται στην καθιερωµένη ετήσια δεξίωση που παραθέτει µε την ευκαιρία της εθνικής εορτής της Ιταλίας, τράβηξαν τα βλέµµατα των επισή- µων προσκεκληµένων και του µεγάλου πλήθους που των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης µας που ήρθαν να τις θαυµάσουν στην Κεντρική Πλατεία. Όλες τους, από τα παλαιότερα µέχρι και τα νεώτερα µοντέλα, αποτελούν ένα τεχνολογικό θαύµα συνδυασµένο µε το ασύλληπτο ιταλικό ντιζάιν. Παρόντες στη δεξίωση για να ευχηθούν στο Πρόξενο και στον Πρόεδρο του δραστήριου Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην πόλη µας, κύριο Αλέξανδρο Οικονόµου, οι αρχές της Κορινθίας και πολλοί φίλοι, φίλοι της χώρας, όπως οι πολυά- ÊÝíôñï ÃåñìáíéêÞò Ãëþóóáò Ôá ÃåñìáíéêÜ åßíáé áðëü... áñêåß íá Ý åé êüðïéïò ôïí ôñüðï Ëåéôïõñãïýí ÔìÞìáôá - ÐáéäéêÜ - ÅöçâéêÜ - ¾ëçò Ó ïëåßïõ - Åíçëßêùí Ð. ÃÅÑÏÕ, Îåíïöþíôïò 15 ËïõôñÜêé, , ÏÉ ÅÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁ ÃÅÑÌÁÍÉÊÁ ÔáìåéáêÝò Ìç áíýò - ÆõãáñéÝò ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ΤΑΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ôçë.: ÐùëÞóåéò ÅîïõóéïäïôçìÝíï Service Í. Êïñéíèßáò O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ

3 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 3 Ëïõôñáêßïõ - Ðåñá þñáò ÔïðéêÞ åöçìåñßäá ÉäéïêôÞôçò: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ Å ÐÉ ÊÁÉ ÑÏ ÔÇ ÔÅÓ ριθµοι επιστήµονες που σπούδασαν στη γειτονική χώρα και σήµερα διαπρέπουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Τις περιµένουµε ξανά και του χρόνου να µας οµορφύνουν και να δώσουν µια νότα κοσµοπολιτισµού στην πόλη µας. ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο ΕΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ Τελικά η εκποµπή του κ. Ευαγγελάτου αντί να θίξει τον ήµαρχο µάλλον τον ευνόησε. εν είναι δυνατόν όλη η πόλη µε µία φωνή να µιλάει µε τα καλύτερα λόγια για τον Γ. Γκιώνη και ούτε είναι τυχαίο ότι µετά από αυτό το γεγονός οι σύµβουλοι του κ. Παύλου να τον εγκαταλείπουν ο ένας µετά τον άλλον. Σας παραθέτουµε αυτούσια την παραίτηση του τοπικού συµβούλου Πισίων κ. Ιωάννη Γκίκα του Ανδρέα. «Γκίκας Ιωάννης του Ανδρέα, Τοπικός Σύµβουλος Τ.. Πισίων µε το συνδυασµό του κ. Παύλου Παύλου Κύριε πρόεδρε, Με αφορµή τα πρόσφατα γεγονότα που δη- µιουργήθηκαν σε βάρος του δήµαρχου κ. Γιώργου Γκιώνη έχω να σας δηλώσω τα εξής:εδώ και αρκετό καιρό έχει πέσει στην αντίληψη µου µια συντονισµένη προσπάθεια µέσα από πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονται στο συνδυασµό του κ. Παύλου, συνδυασµό άλλωστε µε τον οποίο είχα εκλεγεί και εγώ ως Σύµβουλος ώστε να πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρος και η υπόληψη του ση- µερινού ηµάρχου κ. Γκιώνη, µε τα λεγόµενα ως χτυπήµατα κάτω από τη µέση. Ήµουν σχεδόν βέβαιος, ότι οι µεθοδευµένες αυτές απαράδεκτες πολιτικές ενέργειες των κύκλων που προανέφερα θα έστηναν κάποια στιγµή κάτι σαν και αυτό που συνέβη στον κ. δή- µαρχο στην προχθεσινή εκποµπή του δηµοσιογράφου κ. Νίκου Ευαγγελάτου. ÍÔÏÕÅÔÏ (ÌÐÏÕÆÏÕÊÉ-ÐËÇÊÔÑÁ) Ôñáãïõäïýí êáé ïé äýï åëëçíéêü ñåðåñôüñéï, æçôïýí óõíåñãáóßá ãéá ôï êáëïêáßñé, óå ôáâýñíá restaurant ïõæåñß ê.ëð. Ðåñéï Þ Êïñéíèßáò (ËïõôñÜêé-Ùñáßá ÅëÝíç-Êüñéíèï ê.ëð.) Ðëçñ. ê. Èüäùñïò, ôçë. 697/ ÌÏÍÁÄÁ ÅÊÔÑÏÖÇÓ ÌÏÓ ÁÑÉÙÍ ÌÏÓ ÁÑÉÁ & ÁÑÍÉÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÌÁÓ ÁÍÁÈÑÅÌÅÍÁ ÌÅ ÁÃÍÅÓ ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ ÁÖÏÕ Å ÏÕÌÅ ÔÇ ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÄÉÊÙÍ ÌÁÓ ÆÙÏÔÑÏÖÙÍ ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ ÐÅÔÑÏÕ ÈÁ ÌÁÓ ÂÑÅÉÔÅ ÈÅÓÇ ÐÁËÁÉÁ ÃÅÖÕÑÁ (ÅÕÊÁËÕÐÔÏÉ) ËÅÙÖÏÑÏÓ ÉÓÈÌÏÕ ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: êñåïð. (0744) 23135, ïéêßáò 23945, 22553, 28341, âïõóôáóßïõ Νιώθω αηδία και µόνο για όλα αυτά που µεθοδεύτηκαν και για άλλα παρόµοια επίσης που είµαι σίγουρος ότι θα µεθοδευτούν στο εγγύς µέλλον. Ασχολούµαι έντιµα και καθαρά µία εικοσαετία περίπου µε τα κοινά του τόπου µας και δεν θέλω έστω µε την απλή συµµετοχή µου στο συνδυασµό του κ. Παύλου, να γίνω συνένοχος σε «πολιτικές αλχηµείες» τις οποίες ποτέ στη ζωή µου δεν υιοθέτησα και ποτέ φυσικά δεν υπηρέτησα. Για το λόγο αυτό σας υποβάλλω την οριστική και αµετάκλητη παραίτησή µου από το συνδυασµό του κ. Παύλου Παύλου και την ανεξαρτητοποίησή µου στο θεσµικό όργανο του ήµου µου. Με εκτίµηση» ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΝ, ΠΙΕΣΕΙΣ Ε, ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ Γ. ΓΚΙΩΝΗ εν είναι η πρώτη φορά που έχουµε δεχθεί πιέσεις για τη στήριξη της αλλαγής στο δήµο µας. Αυτές οι πιέσεις δυστυχώς γι αυτούς που τις έκαναν δεν έπιασαν και σας πληροφορούµε ότι είναι από πολλές µεριές και τότε προεκλογικά και τώρα. ιαβάστε χαρακτηριστικά σε µία από τις προσεγγίσεις που µας έχουν κάνει τι µας είπαν µεταξύ σοβαρού και αστείου. Μα δε βλέπεις ότι θα το βουλιάξουµε το καράβι; Σου πετάµε σωσίβιο και εσύ θέλεις να πνιγείς. Ακούστε το τελευταίο από άλλη γωνία προσέγγισης. Εµείς σου λέµε το τι θα γίνει το πολύ-πολύ να βγάλουµε άλλη εφηµερίδα ή να βρούµε µία από τις υπάρχουσες και έτσι θα πάθεις ζηµιά και σε τελική ανάλυση µάλλον βγαίνεις χαµένος. Είδατε µε τι ωραίο τρόπο ξέρουν να προσεγγίζουν δεν σου λένε όπου βρούµε ευκαιρία θα σε πατήσουµε στο λένε µε άλλον τρόπο πιο κοµψά. Μάλλον βγαίνεις χαµένος. ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ Ρε λεβέντες τι µας περάσατε (πισωλούρηδες) κάναµε τον αγώνα για την αλλαγή και θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε. ηλαδή τι θέλετε; Από το πρώτο µόλις πεντάµηνο να δικάσουµε τη νέα δηµοτική αρχή. Είναι καιρός µερικοί να καταλάβουν ότι ο κύκλος τους έκλεισε. Εάν η νέα δηµοτική αρχή δεν τα πάει καλά, πράγµα απίθανο, εµείς θα είµαστε αυτοί που θα βγούµε να το πούµε καθαρά και ξάστερα. Åîïðëéóìïß ÊáôáóôçìÜôùí ÅöáñìïãÝò Õãñáåñßïõ ÊÜâá Ðïôþí & Áíáøõêôéêþí ÊáöÝäåò - ÐáãÜêéá áñôéêü - ÁðïññõðáíôéêÜ ðéðëá Åóùô. & Åîùô. þñïõ ÅÊÄÏÔÇÓ-ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÃÑÁÖÅÉÁ: 25 ÌÁÑÔÉÏÕ 20 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË./FAX: Êùäéêüò: 4017 ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 1 ÅÕÑÙ G.A.S. U NEED ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ: ÌÐÁÌÐÇÓ ÂËÁÓÓÇÓ ÌåôÜ ôçí Üëùóç ôçò Êïñßíèïõ áðü ôïõò Ñùìáßïõò ôï 146 ð.. ïé Éóèìéáêïß áãþíåò óõíå ßóôçêáí áðü ôïõò Óéêõþíéïõò. ¼ìùò, ìåôü ôçí áíïéêïäüìçóç ôçò Êïñßíèïõ áðü ôïí Éïýëéï Êáßóáñá, ç ôéìþ äéåîáãùãþò ôùí áãþíùí åðáíåäüèç óôïõò êáôïßêïõò ôçò êáé Ýêôïôå ôåëïýíôáí ôáêôéêü ìý ñéò üôïõ ç ñéóôéáíéêþ èñçóêåßá åðåâëþèç óôï ñùìáúêü êñüôïò. ÊáôÜ ôá ôåëåõôáßá äå Ýôç ôýëåóçò ôùí Éóèìéáêþí áãþíùí åðþëèáí ðïëëýò ìåôáâïëýò óôçí åêôýëåóþ ôïõò, äéüôé óå åðéóôïëþ ôïõ Éïõëéáíïý áíáöýñåôáé üôé ïé Êïñßíèéïé áãüñáæáí Üñêôïõò êáé ðüíèçñåò, ëåðôïìýñåéá ç ïðïßá ïäçãåß óôï óõìðýñáóìá üôé óôï ðëáßóéï ôùí áãþíùí ðåñéåëþöèçóáí êáé æùïìá ßåò. Éóèìéïíßêåò õðþñîáí óýìöùíá ìå ôïí Éóôïñéêü Êùíóôáíôßíï ÐïôáìéÜíï êáé ïé åîþò áèëçôýò: Êëåüîåíïò ï Áëåîáíäñåýò: ÕðÞñîå ðåñßöçìïò áèëçôþò, ðõãìü ïò, ðñïåñ üìåíïò áðü ôïí Åëëçíéóìü ôçò Áéãýðôïõ. ÕðÞñîå ôüóï äõíáôüò, þóôå äåí åäý èç ðïôý ðëþãìá áíôéðüëïõ. Íßêçóå êáé óôçí 135ç ÏëõìðéÜäá ôï Ýôïò 240 ð.. Íéêáïýëïò ï Ñüäéïò: ¹ôáí ðáëáéóôþò ï ïðïßïò íßêçóå êáé óôá ºóèìéá óå çëéêßá 19 Þ 20 åôþí. Óôçí çëéêßá áõôþ, íåüôáôïò, «ðýèáíå ðñïôïý åðéóôñýøåé óôçí ðáôñßäá ôïõ, ôç Ñüäï», Ðáõóáíßïõ ÇËÉÁÊÁ. ÈÞñùí ï Áêñáãáíôßíïò: Ðñüêåéôáé ãéá ôï ãíùóôü ôýñáííï ôçò ÓéêåëéêÞò ðüëçò, ï ïðïßïò ìáæß ìå ôïí áäåëöü ôïõ ÎåíïêñÜôç êáôýêôçóå íßêç óôçí ôýèñéððï áñìáôïäñïìßá ìåôáîý ôùí åôþí ð.. êáôü ôá ïðïßá êõâýñíçóç ôïí ÁêñÜãáíôá. ÔÝèñéððï êáëïýôáí ôï Üñìá, ôï ïðïßï óõñüôáí áðü ôýóóåñéò ßððïõò, óôéò áñìáôïäñïìßåò. Áñ éêü äéáãùíßæïíôáí ôýèñéððá ôåëåßùí ßððùí. Áðü ôï Ýôïò üìùò 384 ð.. êáé åöåîþò êáèéåñþèçêå êáé áñìáôïäñïìßá ôåèñßððùí ðþëùí (ìïõëáñéþí). Ôï ìþêïò ôïõ äñüìïõ ôïõ ìåí ôåèñßððïõ ôåëåßùí ßððùí Þôáí ðåñßðïõ 14 éëéüìåôñá, ôïõ äå ôåèñßððïõ ðþëïõ ðåñß ôá 9 éëéüìåôñá. Áíôßï ïò ï ËåðñåÜôçò: ÕðÞñîå íéêçôþò óôçí ðõãìá ßá êáé äýï öïñýò óôï ðýíôáèëï (Üëìá, äñüìïò, áêüíôéï, äßóêïò, ðüëç). Åß å íéêþóåé êáé óôçí 95ç ÏëõìðéÜäá ôï 400 ð.. ÄÜíäéò ï Áñãåßïò: ÕðÞñîå äéüóçìïò óå äýíáìç áèëçôþò, çìåñïäñüìïò, ï ïðïßïò Ýöåñå óôçí ðáôñßäá ôïõ áìýôñçôá óôåöüíéá, íéêþíôáò óå üëïõò ôïõò ðáíåëëþíéïõò áãþíåò ôçò þñáò. Íßêçóå äýï öïñýò óôïõò Éóèìéáêïýò áãþíåò, óôï óôüäéï êáé äõï öïñýò óôïõò Ïëõìðéáêïýò, ôï 476 êáé ôï 472 ð.. Ï çìåñïäñüìïò Þôáí åéäéêüò ôá õäñüìïò, ï ïðïßïò üöåéëå óå ìéá ìýñá íá äéáôñýîåé ðåæüò ðïëý ìåãüëç áðüóôáóç. ÊÜèå åëëçíéêþ ðüëç ôçò áñ áéüôçôáò åß å éäéáßôåñïõò çìåñïäñüìïõò, ïé ïðïßïé ïíïìüæïíôáí êáé Üããåëïé Þ äñïìïêþñõêåò. Ï Ìáñáèùíïäñüìïò, ï ïðïßïò ìåôýäùóå óôïõò Áèçíáßïõò ôï áñìüóõíï Üããåëìá ôçò íßêçò óôçí éóôïñéêþ ìü ç ôïõ Ìáñáèþíïò, ãéá íá áðïèüíåé åõèýò áìýóùò, áíþêå óôçí ôüîç ôùí çìåñïäñüìùí. íáò Üëëïò çìåñïäñüìïò, ï Öåéäéðßäçò, áðåóôüëç áðü ôïõò Áèçíáßïõò óôç ÓðÜñôç ãéá íá æçôþóåé ôç âïþèåéá ôùí Ëáêåäáéìïíßùí êáôü ôïõ Ìáñäïíßïõ, äéþíõóå ôçí áðüóôáóç ÁèÞíá - ÓðÜñôç (215 éëéüìåôñá) óå äýï çìýñåò. Óôç ìü ç ôùí Ðëáôáéþí (479 ð..) áíáöýñåôáé üôé ï çìåñïäñüìïò Åõ ßäáò äéýôñåîå ôçí áðüóôáóç Ðëáôáéþí - Äåëöþí (187 ëì.) ãéá íá ëüâåé êáé ìåôáöýñåé ôï éåñü ðõñ áðü ôï âùìü ôïõ Áðüëëùíá óôéò ÐëáôáéÝò. ÅðÝóôñåøå ðñï ôçò äýóçò ôïõ çëßïõ êáé áöïý áéñýôçóå ôïõò ðïëßôåò êáé ðáñýäùóå ôï ðõñ, Ýðåóå êáé åîýðíåõóå. Ïé Ðëáôáéåßò ôéìþíôåò ôç ìíþìç ôïõ, ôïí Ýèáøáí óôï éåñü ôçò Åõêëåßáò ÁñôÝìéäïò êáé åðýãñáøáí ôï åîþò åðéôýìâéï: «Åõ ßäáò ðõèþäå èñýîáò Þëèå ôüä áõèçìåñüí». Ï «Üãéïò ôùí ãñáììüôùí ìáò» ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìÜíôçò ( ) áíáöýñåé ôá åîþò: «Äüîá èá ðåé íá Ý ïõí íá êüìïõí üëïé ìå ôï üíïìü óïõ. Êáé åêåßíïé ðïõ óå ãíùñßæïõí êáé åêåßíïé ðïõ äå óå ãíùñßæïõí. Íá óå îåýñïõí ü é ìüíï üôáí åßóáé æùíôáíüò, áëëü êáé üôáí åßóáé áðïèáìýíïò». Ôçë. ùñßò ñýùóç: ËïõôñÜêé: Ëåùö. Áèçíþí Ô/F: Êüñéíèïò: ÐåñéÜíäñïõ 89 Ô: ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÍÔÁÉ: ÃÉÁÍÍÇÓ ËÁÆÁÑÉÄÇÓ - ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÐÁÃÅÙÑúÏÕ - MANÙËÇÓ ÐÏÕËÁÊÇÓ - ÁÍÄÑÅÁÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ - ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÔÆÇÐÁÍÔÅËÇÓ - ÊÙÓÔÁÓ ÓÔÁÌÏÕ Νικητές στους Ισθµιακούς αγώνες O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ Επιµέλεια: Κώστας Στάµου PHOTO ÌðÜìðçò ÖËÏÕ Εθν. Αντιστάσεως 1 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Έναντι Νέου ηµαρχείου) ΤΗΛ. & FAX: ÓõíäñïìÞ ãéá Ýíá ñüíï: Éäéùôþí 15 ÅÕÑÙ Ïñãáíéóìþí - Åôáéñéþí Á.Å. - Ôñáðåæþí - ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí 45 ÅÕÑÙ. Ç óõíäñïìþ ðñïðëçñþíåôáé. Ôá åðþíõìá Üñèñá äåí åêöñüæïõí áðáñáßôçôá ôç ãíþìç ôçò äéåýèõíóçò Çë. Óôïé åéïèåóßá - åêôýðùóç: ÊáôáãñÜììá ôçë

4 Σελ. 4 Ôïýôïé ïé óýã ñïíïé ðïëéôéêïß áðü ôç ìéá ðëåõñü ëýíå «áëßìïíï áí ðåñüóåé óôï ëáü ç åíôýðùóç üôé ï ðïëéôéêüò êüóìïò åßíáé äéåöèáñìýíïò» êáé áðü ôçí Üëëç, êáôçãïñþíôáò ï Ýíáò ôïí Üëëïí, êüíïõí ü,ôé ìðïñïýí ãéá íá áðïäåßîïõí üôé üëïé åßíáé äéåöèáñìýíïé. Âñßæåé ï Ýíáò ôïí Üëëïí, óáí ôéò êáôéíßôóåò ôçò ãåéôïíéüò, êé åììýóùò ðëçí óáöþò áëëçëïáðïêáëïýíôáé êëýöôåò, øåýôåò, êáôá ñáóôýò, óõêïöüíôåò êëð. ÌÝ ñé êé ï ðñþçí ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, ê. Óôåöáíüðïõëïò, óå ðñüóöáôç ïìéëßá ôïõ áíáöýñèçêå, üøéìá, óôéò êáôá ñþóåéò, óôéò êëïðýò, óôç äéáöèïñü êáé óôçí áôéìùñçóßá ôùí åíü ùí. Åêåßíï üìùò ðïõ åßíáé Ýîù áðü êüèå ðïëéôéêþ óêïðéìüôçôá êáé ëïãéêþ åßíáé ç ðñüôáóç ôïõ ðñïýäñïõ ôïõ Óõíáóðéóìïý óôç âïõëþ. «Íá ëçöèïýí ðåéèáñ éêü ìýôñá êáôü ôïõ âïõëåõôþ Êùíóôáíôßíïõ ÊáñáìáíëÞ», åßðå ï ê. ÁëáâÜíïò. Êé åãþ óõìöùíþ ìáæß ôïõ. Íá ôéìùñçèåß, áí öôáßåé, áëëü ðïéïò; Ãéáôß åãþ áð ü,ôé îýñù áðü ôï ÌÜñôéï ôïõ 2004 Ýíáò Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò ðïõ åßíáé óôç âïõëþ åßíáé ðñùèõðïõñãüò êáé ü é âïõëåõôþò. ¹èïò ðåñéùðþò âëýðåôå, ðïõ áí ôïõò ðüñåé êáíåßò óôá óïâáñü, ðñýðåé, ïðëïöïñþí, íá ðüñåé ôá üñç êáé ôá âïõíü. Áêïýãïíôáò, ëïéðüí, üëá áõôü êé Üëëá ðïëëü, ìïõ Þñèå óôï íïõ ôï ðáñáêüôù ãåãïíüò, áðü ôï ïðïßï öáßíåôáé ðùò åêåßíç ôçí åðï Þ ïé ðïëéôéêïß, ìüëëïí, åß áí êüðïéï Þèïò êáé ôçñïýóáí, ôïõëü éóôïí, ôïõò ôýðïõò êáé ßóùò áõôüò íá Þôáí ï ëüãïò ðïõ ðïëëïß ðþãáéíáí óôç âïõëþ ðëïýóéïé êé Ýöåõãáí öôù ïß. ÊáôÜ ôçí åêëïãéêþ áðïôõ ßá ôïõ êüììáôïò ôùí öéëåëåõèýñùí óôéò åêëïãýò ôïõ Íïåìâñßïõ 1921, ï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò, ðïõ áí èõìüìáé êáëü äå âãþêå ïýôå âïõëåõôþò, Ýöõãå áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ðþãå óôç Χωρίς φωτιά καπνός δε βγαίνει Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ãáëëßá. Óôçí êõâýñíçóç Þñèå ôï ëáúêü êüììá ìå áñ çãü ôïí Äçì. Ãïýíáñç. Ìéá âñáäéü åêåß óôï Ðáñßóé ï ÂåíéæÝëïò Ýôñùãå ó Ýíá åóôéáôüñéï ìå ôïõò ðïëéôéêïýò ôïõ ößëïõò. Åêåßíç ôçí þñá ðþãå íá öüåé óôï ßäéï åóôéáôüñéï êé ï Ãïýíáñçò, ðïõ åß å ãßíåé ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäáò êé Ýðáéñíå ìýñïò óå ìéá óõíäéüóêåøç ãéá ôçí åéñþíç ìåôáîý ÅëëÜäïò êáé Ôïõñêßáò. Åßíáé âëýðåôå äéá ñïíéêü ôá ðñïâëþìáôá ìå ôç ãåéôüíéóóá. Ìüëéò ìðþêå ï Ãïýíáñçò óôï åóôéáôüñéï, ï ÂåíéæÝëïò óçêþèçêå üñèéïò, áìïãýëáóå êé Ýóðåõóå íá ôïí áéñåôþóåé. Ôüôå êüðïéïò áðü ôïõò ðáñáôñå Üìåíïõò óõíïäïýò ôïõ, ôïõ åßðå: - Êýñéå ðñüåäñå, áéñåôüò ôïí Ãïýíáñç, ôïí ðïëéôéêü óïõ áíôßðáëï; Êé ï ÂåíéæÝëïò ìå áìçëþ öùíþ ôïõ áðüíôçóå: - Ôïýôç ôçí þñá äåí åßíáé ï Ãïýíáñçò, ï ðïëéôéêüò ìïõ áíôßðáëïò, áëëü ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäïò êé åãþ áéñåôüù ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò þñáò ìïõ! 17 Ιουνίου 2007 Συµπολίτες βοηθήστε! íáò áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò Ëïõôñáêéþôåò ãéá ôçí áíéäéïôýëåéü ôïõ ãéá ôá êïéíü êáé ôï ôñýîéìü ôïõ, ï Ã.Ó., ôþñá óôá ãåñüìáôü ôïõ áññþóôçóå. Ðáñáêáëïýíôáé üëïé ïé ößëïé êáé éäéáßôåñá ïé óýíôñïöïß ôïõ íá ôïí óõíäñüìïõí, ìýóù ôçò åöçìåñßäáò ìáò. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Από τις 26 Μαΐου 2007 οι κάτοικοι του ήµου µας, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Εδώ στο Λουτράκι στο Αλεξάνδρειο συνεδριακό κέντρο οι τυχεροί ηµότες και επισκέπτες της πόλης µας, απόλαυσαν το πρόγραµµα στα πλαίσια της ανοιξιάτικης συναυλίας που ετοίµασε και µας προσέφερε η επαγγελµατική πλέον αξιώσεων Μπάντα µας ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Η συναυλία ήταν ένα αφιέρωµα στον Μεγάλο Αυστριακό Μουσουργό ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΜΟΤΣΑΡΤ. Η άψογη εκτέλεση του έργου η καθαρότητα των ήχων ο τέλειος συντονισµός στις οικογένειες των οργάνων και οι υπέροχοι χρωµατισµοί στην αυστηρή αλλά γεµάτη ευαισθησίες παρουσίαση του έργου, χάρισαν σε όλους µας την απόλαυση µιας υψηλού επιπέδου συναυλίας όπως µας έχει συνηθίσει άλλωστε το διαµάντι των πολιτιστικών δρώ- µενων της πόλης µας, η Φιλαρµονική Εταιρία. Ψυχή της υπέροχης Μπάντας ο µεγάλος Μαέστρος Κώστας Σαµοϊλης. Ο άνθρωπος που έδωσε άλλη υπόσταση στην ηµοτική Μπάντα αλλάζοντας την ποιότητα της εκτέλεσης των Μουσικών έργων. Ανεβάζοντας το επίπεδο της µουσικής µόρφωσης των µελών της Μπάντας δηµιούργησε τη δική του (σχολή) των Μουσικών µε αξιώσεις για τέλεια µουσική τεχνική και καλλιτεχνική κατάρτιση. Την Φιλαρµονική εταιρία κόσµησαν µε την συµµετοχή τους δύο επαγγελµατίες καλλιτέχνες της Λυρικής σκηνής, που αυτή την στιγµή γράφουν τη δική τους Ιστορία αξιοθαύµαστη, και παραδεχτή από όλους τους συναδέλφους τους στο κλασικό στερέωµα. Είναι το δικό µας κορίτσι το καµάρι της πόλης µας και στολίδι του πολιτισµού µας, η ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥ [σοπράνο] και ο υπέροχος βαρύτονος ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της Φιλαρµονικής Εταιρίας (που είναι δικά µας παιδιά Λουτρακιώτες). Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Μαέστρο µας Κώστα Σαµοϊλη, στην Ελπινίκη, και στο Μιχάλη για την υπέροχη και αξέχαστη υψηλού επιπέδου Μουσική βραδιά. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ÆÇÔÅÉÔÁÉ Ýìðåéñïò ðùëçôþò áõôïêéíþôùí ãéá ôçí Ýêèåóç áõôïêéíþôùí LANDWIND óôïí Éóèìü. Ãéá âéïãñáöéêü öáî:

5 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 5 Eπιστολή Χαράλαµπου Γεωργίου Êýñéå Ðñüåäñå êáé ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. Óõìâïõëßïõ ôçò Ô.Å.Ä.Ê Óôçí çìåñþóéá äéüôáîç óõæþôçóçò ôïõ èýìáôïò ðåñß «Äéåêäßêçóçò ðïóïóôïý åðß ôùí êåñäþí ôïõ Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ áðü ôïõò åðåíäõôýò Þ áðü ôï Äçìüóéï ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí ìýóù ôçò Ô.Å.Ä.Ê Êïñéíèßáò» èá Þèåëá íá áíáöåñèþ áíáëõôéêü ðáñáèýôïíôáò óôïé åßá áëëü êáé õðåíèõìßæïíôáò óáò ôçí ôñéðëþ éäéüôçôá ìïõ á) ùò ìýëïò ôçò Ô.Å.Ä.Ê â) ùò ìýëïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Ëïõôñáêßïõ -Ðåñá þñáò, ã) ùò ìýëïò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Êïéíïðñáîßáò Ä.Á.Å.Ô - CLUB HOTEL CASINO LOYTRAKI. Èá Þèåëá åðßßïçò íá óáò ôïíßóù ðùò êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò óõæþôçóçò áëëü êáé ôùí ðñïôüóåùí Þ áðïöüóåùí ðïõ ðñüêåéôáé íá ôåèïýí, íá ëüâåôå óïâáñü õðüøéí óáò ðùò ç Ô.Å.Ä.Ê. äåí íïìéìïðïéåßôáé óáí óõíäéêáëéóôéêü üñãáíï íá äéåêäéêåß áîéþóåéò óå âüñïò êüðïéïõ Üëëïõ ìýëïõò ôçò ÊÜôé ôýôïéï èá ïäçãþóåé óå ñßîåéò êáé áíôéäéêßåò ðñïêáëþíôáò åõíüçôïõò êñáäáóìïýò óôçí óõëëïãéêþ éäýá ðïõ ôçí êáèïñßæåé êáé ùò öïñýá. Óôü ïò ôçò Ô.Å.Ä.Ê. åßíáé ç äéåêäßêçóç áðü ôo ÊñÜôïò ãéá ëïãáñéáóìü ôùí ÄÞìùíìåëþí ôçò, ôùí ðüñùí áðü áñìïäéüôçôåò ðïõ äåí ôïõò áðïäßäïíôáé, ðñïôüóåéò êáé åêôýëåóç Ýñãùí õðïäïìþò êáé áíüðôõîçò, óõììåôï Þ êáé åêôáìßåõóç êïíäõëßùí áðü åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá, ðñïò üöåëïò üëùí. Ïöåßëù ùò Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò êáé ùò ÌÝëïò ôïõ Ä Ó. ôçò Êïéíïðñáîßáò íá óáò ðáñáèýóù ìå óôïé åßá ôá ìý ñé óþìåñá äåäïìýíá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Êáæßíï óôï ËïõôñÜêé. Ìå ôçí 290/1995 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ôïõñéóìïý ðáñá- ùñþèçêå ç Üäåéá ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ Êáæßíï óôçí Êïéíïðñáîßá ôùí åôáéñåéþí POWERBROOK PLC (ðïõ åíåñãïýóå ãéá ëïãáñéáóìü ôçò õðü óýóôáóç åôáéñåßáò (CLUB HOTEL) êáé ÁÔÅÊË. Ìåôáîý ôçò Êïéíïðñáîßáò ôùí åôáéñåéþí áõôþí êáé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ õðåãñüöç åðßóçò ç õð áñéèì. 609/ óýìâáóç, óôçí ïðïßá åðáíáëáìâüíïíôáé ïé üñïé ôçò ðáñáêüíù áäåßáò Óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôùí ðáñáðüíù, áäåßáò êáé óõìâüóåùò, ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï èá åëüìâáíå: á) ðïóïóôü 20% åðß ôùí ìéêôþí êåñäþí ôùí ôõ åñþí ðáé íéäéþí ìý ñé ôïõ ðïóïý ôùí 18 äéò äñá ìþí êáé ðïóïóôü 22% üôáí ôá ìéêôü êýñäç îåðåñíïýóáí ôá 18 äéò äñá ìýò óå åôþóéá âüóç êáé â) ôýëïò 50 åêáô. Äñá ìþí áðïäéäüìåíï óôïí EOT. Ìå ôo áðü éäéùôéêü «óõìöùíçôéêü ìåôáîý ôçò Êïéíïðñáîßáò êáé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, åêðñïóùðïýìåíïõ áðü ôçí ôüôå Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò ÂÜóù ÐáðáíäñÝïõ, ôï ðïóïóôü ôïõ Äçìïóßïõ áõîþèçêå áðü 20% óå 33% åðß ôùí ìéêôþí êåñäþí, áíåîüñôçôá áðü ôï ýøïò áõôþí, êáé ôï ôýëïò ôïõ Äçìïóßïõ ðïõ áðïäßäåôáé óôïí EOT áðü 50 åêáôïì. äñá ìýò óå 250 åêáôïì. äñá ìýò Må ôçí áðü óýìâáóç Êïéíïðñáîßáò ìåôáîý CLUB HOTEL êáé ÁÔÅÊË, óõììåôï Þ ôçò ÁÔÅÊË óôçí Êïéíïðñáîßá êáé óôá êáèáñü êýñäç ïñßóôçêå óå ðïóïóôü: A) 12% ãéï ôá ðñþôá 7,1/2 ñüíéá áðü ôçí çìýñá ëþøåùò ôçò áäåßáò, Â) 14% áðü ôçí ðüñïäï ôùí 7,1/2 åôþí êáé ìý ñé to 15ï Ýôïò, Ã) 16% ìåôü ôçí ðüñïäï ôùí 15 åôþí êáé ìý ñé ï 38 Ýôïò, Ä) ìåôü ôçí ðüñïäï 50åôßáò ç Üäåéá ëåéôïõñãßáò ðåñéýñ åôáé 100% óôçí ÁÔÅÊË. Êáôüðéí áõôþí ç äéåêäßêçóç áðü ôïí ÄÞìï Êïñéíèßùí Þ ôçí Ô,Å.Ä,Ê ïðïéïõäþðïôå ðïóïóôïý, åðß ôùí ìéêôþí êåñäþí, åßôå åðß ôùí êáèáñþí, óõíåðüãåôáé ìåßùóç ôùí ðñïò äéáíïìþ ìéêôþí Þ êáèáñþí êåñäþí êáé óõíåðþò ìåßùóç ôùí åóüäùí ôçò Ä.Á.Å.Ô (ðñþçí Á.Ô.Å.Ê.Ë), ç ïðïßá ìåßùóç èá áõîüíåôáé áíüëïãá ìå ôçí ðáñáðüíù áýîçóç ôïõ ðïóïóôïý ôçò óõììåôï Þò ôçò óôçí Êïéíïðñáîßá. ÁíôéëáìâÜíåóôå ðùò ç Ô.Å,Ä. Ê áí áðïöáóßóåé íá îåêéíþóåé ïðïéåóäþðïôå äéáäéêáóßåò êáé åíýñãåéåò äéåêäßêçóçò, óáöýóôáôá Ýñ åôáé óå áíôßèåóç ìå ôá óõìöýñïíôá åíüò ìýëïõò ôçò ÄÞìïõ êáé áõôü ïäçãåß óå ðáñáôõðßá ðïõ áããßæåé åêôüò ôçò õëéêþò áëëü êáé ôçí çèéêþ ôüîç ôùí âáóéêþí êñéôçñßùí ôçò. ¼ìùò ç çèéêþ ôüîç ôùí ðñáãìüôùí óôçí ðåñéöýñåéá ìáò äéáóáëåýåôáé êáé üôáí ήµος Λουτρακίου - Περαχώρας Αιµοδοσία Στις 30 Μαΐου 2007 πραγµατοποιήθηκε η 19η Αιµοδοσία στο ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας, αιµοδοσία ενταγµένη µέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εθελοντισµού, απαραίτητο στοιχείο της σηµερινής κοινωνίας. Έχοντας σαν αφετηρία το γεγονός ότι η χώρα µας πρέπει να φτάσει στο σηµείο να είναι αυτάρκης στην ποσότητα και την ποιότητα αίµατος, ο δήµος µας θέλοντας να συνεισφέρει, συµµετέχει στην προσπάθεια αυτή. Ο ήµαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας κ. Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος, αφού παρέλαβε τη σκυτάλη από τους εθελοντές αιµοδότες, που τη µετέφεραν από την Αθήνα, σε συνεργασία µε την τράπεζα αίµατος των υπαλλήλων του ήµου µας και το τµήµα Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Κορίνθου, πραγµατοποίησαν µε επιτυχία αυτή την αιµοδοτική ηµέρα. Πιστεύουµε ότι µε όλες µας τις δυνάµεις θα ανταποκριθούµε και πάλι στον προγραµµατισµό της επόµενης αιµοδοτικής ηµέρας κατά τους µήνες Νοέµβριο - εκέµβριο áüñéóôá áéùñåßôáé ï ìýèïò «ðåñß êáôáóôñïöéêþí óõíåðåéþí êáé ïéêïíïìéêþò áöáßìáîçò» ôùí Êïñéíèßùí áðü ôï Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ, (Áðü ôçí Üëëç ï ðñþçí ÄÞìáñ ïò Êïñéíèßùí ê. È.ÈùìáÀäçò ðñïôåßíåé ôçí ëåéôïõñãßá Êáæßíïõ óôçí ðüëç ôçò Êïñßíèïõ ñçóéìïðïéþíôáò ôç ìç éó ýïõóá ðëýïí Üäåéá ôïõ Êáæßíï ôçò Öëþñéíáò). Ï ðñïáíáöåñüìåíïò ìýèïò êáôáññßðôåôáé áðü ôá ìåôñþóéìá ìåãýèç ðïõ ìáò ðëçñïöïñïýí üôé: Ôï 2006, äýï éëéüäåò åîáêüóéïé äçìüôåò ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí (2.600) åðéóêýöèçêáí ôçí åðé åßñçóç,äçë. ìüëéò ôï 1,7% ôùí óõíïëéêþí åðéóêåðôþí. ÓçìåéùôÝïí ðùò ç åðßóêåøç óôï Êáæßíï åßíáé åèåëïýóéá. Óå áíôéðáñüèåóç ìå ôá ðéï ðüíù, åßíáé óçìáíôéêü üôé ôï Êáæßíï åßíáé ï ìåãáëýôåñïò åñãïäüôçò ôçò Êïñéíèßáò ìå 1720 åñãáæüìåíïõò. Ôï 98,5% åßíáé Êïñßíèéïé.åßíáé åðßóçò ï ìåãáëýôåñïò åñãïäüôçò ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí ìå 698 åñãáæüìåíïõò. Ôï 4,3% ôïõ ïéêïíïìéêü åíåñãïý ðëçèõóìïý ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí êáé ôï 3 0% ôïõ ïéêïíïìéêü åíåñãïý ðëçèõóìïý ôïõ ÄÞìïõ Ëïõôñáêßïõ-Ðåñá þìáò.áðáó ïëåßôáé óôï Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ óå Ýíá óôáèåñü ðåñéâüëëïí áóöáëåßáò êáé óéãïõñéüò ãéá ôçí åñãáóßá ôïõò. Ìçíéáßùò 1,2 åêáôïì, åõñþ êáé ðüíù áðü 15 åêáôïì. åõñþ åôçóßùò åßíáé ôï óôáèåñü åéóüäçìá ôùí 698 åñãáæïìýíùí Äçìïôþí êáé ðïëéôþí ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí. Áðïêïìßæïíôáò 5,4 åõñþ, 160 åðé åéñþóåéò üëùí ôùí êëüäùí, ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí êáé ïé åñãáæüìåíïé óå áõôýò, âáóßæïõí ôçí åõçìåñßá ôïõò óôçí óõíåñãáóßá ìå ôï Êáæßíï. Ï Íïìüò ùöåëþèçêå ìå ôçí äçìéïõñãßá 1600 èýóåùí åñãáóßáò, ìå åðåíäýóåéò 150 åê. åõñþ, ìå 205 åê. åõñþ êáèáñýò áðïäï Ýò ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ, Ðñüóöáôá õðåãñüöç óýìâáóç ôïõ Êáæßíï ìå ôá Óùìáôåßá åñãáæïìýíùí ðïõ ðñïâëýðåé áõîþóåéò áðü üôé ç Ã.Ó.Ó.Å. ÁõôÞ ç áýîçóç èá ãßíåé êáôáíüëùóç óôï Íïìü. Åßíáé ãíùóôü üôé åðôü ñüíéá ôo Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ ñçìáôïäüôçóå ôéò ÐïëéôéóôéêÝò Åêäçëþóåéò ôïõ ÄÞìïõ Êïñßíèïõ ìå åõñþ åíþ áðü ðýñõóé áíáãïñåýôçêå ÌÅÃÁÓ ÏÑÇÃÏÓ ôùí Ðïëéôéóôéêþí Åêäçëþóåùí ôïõ ÄÞìïõ ãéá ôá Στις 12/5/2007 πραγµατοποιήθηκαν οι εσωκοµµατικές εκλογές της Νέας ηµοκρατίας στο ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας, για την ανάδειξη νέου ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής Οργάνωσης του κόµµατος. Στις 15/5/ 07 συνήλθαν σε σώµα τα νεοεκλεγέντα µέλη µε την κάτωθι σύνθεση: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Μεζίνης Μιχάλης ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Λιόκοση Ζωή Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσαντίλα Μαίρη ΤΑΜΙΑΣ: Σταυρόπουλος Σταύρος ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ & ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: α) Πετρίτσης Γ., β) Χαρίτσης Βασίλης ΥΠΕΥΘ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: α) Πετροπούλου Μαριάννα β) Ηλία Κωνσταντίνα 3ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΤ. ΤΟ- ΜΕΑ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: åðüìåíá 4 ñüíéá ìå åõñþ. Óõí ñçìáôïäüôçóå ôç ìåëýôç ÌéêñïæùíéêÞò óåéóìéêüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ Êïñßíèïõ, åíþ ùò ÌÝãáò ïñçãüò ôïõ lïõ Áíáðôõîéáêïý Óõíåäñßïõ ôçò Ô.Å.Ä.Ê. (2006) ó åäéüæåé ôç óôñáôçãéêþ áíüðôõîçò ôçò, óôéò áðïöüóåéò ôïõ,ðïõ èýôïõí ôç óõíåñãáóßá Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá ùò õðåýèõíç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíüðôõîç ôïõ ôüðïõ êáé üëïõ ôïõ Íïìïý. Åðßóçò ãíùóôýò åßíáé êáé ïé åðéìýñïõò äùñåýò êáé ïñçãßåò óå éäñýìáôá, ó ïëåßá, óõëëüãïõò ê.ë.ð. áíáäåéêíýïíôáò ôï êïéíùíéêü Ýñãï êáé ðñüóùðï ôçò åðé åßñçóçò, Ïëïêëçñþíïíôáò, åßíáé ïöèáëìïöáíýò ðùò ìå ôçí ðñüôáóç äéåêäßêçóçò ôçò Ô.Å.Ä.Ê Þ ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí, îåêéíïýí áíôéäéêïýìåíá ìýôùðá áðýíáíôé óôéò õãéåßò êáé âéþóéìåò åðé åéñþóåéò ôïõ Íïìïý. Ç äåýôåñç ìåãáëýôåñç åðé åßñçóç ôçò ðåñéöýñåéáò ìáò åßíáé ç ÌϺ¼Ñ ÏÉË, Ôé èá óõìâåß áí êüðïéïò Üëëïò ÄÞìïò äéåêäéêþóåé ìå ôï ßäéï óêåðôéêü ïéêïíïìéêýò áîéþóåéò áðü ôçí óõãêåêñéìýíç åôáéñåßá; Ç óýã ñïíç áíôßëçøç äåí åßíáé íá äéåêäéêïýìå áðü ôéò åðé åéñþóåéò, Ç óýã ñïíç áíôßëçøç åßíáé íá ðñïôåßíïõìå ó åäéáóìïýò óõíåñãáóßáò åðåíäýïíôáò óôçí åõñýôåñç áíüðôõîç êáé óôáèåñþ ðñüïäï, êáôáêôþíôáò Ýíá êáëýôåñï ìýëëïí. Ôï ÊñÜôïò êáé ïé åêüóôïôå ÊõâåñíÞóåéò äåí ìðïñïýí íá ðáßæïõí ôï ñüëï ôïõ ðáèçôéêïý èåáôþ, áëëü èá ðñýðåé íá óõìâüëëïõí ïõóéáóôéêü êáé Ýìðñáêôá ðñïò áõôþ ôçí êáôåýèõíóç, Må âüóç üëùí üóùí ðñïáíýöåñá, ùò ìýëïò ôïõ ÄÓ. ôçò Ô.Å.Ä.Ê., èåùñþ üôé êáôáóôñáôçãïýíôáé ïé âáóéêïß üñïé ëåéôïõñãßáò ôçò êáé êáôü óõíýðåéá, ùò ìýëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÄÞìïõ Ëïõôñáêßïõ-Ðåñá þñáò, èßãïíôáé ôá óõìöýñïíôá ôïõ ÄÞìïõ ìïõ, áðïóôáóéoðïéoýìáé áðü ôéò åí ëüãù äéåêäéêþóåéò êáé åíýñãåéåò êáé áðý ù áðü ôçí óõæþôçóç ãéá ôo óõãêåêñéìýíï èýìá. Τοπική Οργάνωση Νέας ηµοκρατίας ήµου Λουτρακίου - Περαχώρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ α) Τσακαλάκης Παρασκευάς β) Αλεβίζος Σωτήρης γ) Φράγκος Μιχάλης Στην προσπάθεια του νέου.σ. της Τ.Ο. της ΝΕΑΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του ή- µου Λουτρακίου - Περαχώρας για καλύτερη οργάνωση και αλλαγή κλίµατος, παρακαλεί όλα τα µέλη και τους οπαδούς του κόµµατος να προσέρχονται στα γραφεία της, Ελευθερίου Βενιζέλου 51, για νέες εγγραφές, επανεγγραφές και ανταλλαγή απόψεων. Γι αυτό το λόγο τα γραφεία της Τ.Ο. της Ν.. θα παραµένουν ανοιχτά δύο φορές την εβδοµάδα, ευτέρα & Τετάρτη από τις 7.00 µ.µ µ.µ. Σας ευχαριστούµε θερµά και ευελπιστού- µε στην αµέριστη συµπαράσταση και συνεργασία σας. Αγαπητοί µου συµπολίτες αλλά και τοπικοί άρχοντες Με την επιστολή µου αυτή θέλω να σας ενηµερώσω αλλά να µάθουν και όλοι οι αναγνώστες του Βήµατος το µέγεθος της ξεφτίλας σε επίπεδο ήµου και.ε.υ.α. Λ-Π. Λοιπόν ξεκινώ αµέσως την καταγγελία µου η οποία οριστικοποιήθηκε σήµερα Τρίτη 22 Μαίου 2007 όταν παρέλαβα τους λογαριασµούς του νερού από την.ε.υ.α. Λ-Π για το τρίµηνο του 2005 γιά τα δύο διαµερίσµατα των 85m2 που στο ένα µένω µε την τριµελή οικογένειά µου εδώ και 30 χρόνια και το άλλο το νοικιάζω µόνιµα σε µία τετραµελή οικογένεια. Φυσικά για να σας γράφω τώρα αυτά γλύτωσα το εγκεφαλικό! Λοιπόν στις 19 Σεπτεµβρίου 2005 και µε αρ. πρωτοκόλλου 1405 πήρα (2) δύο ειδοποιήσεις από την.ε.υ.α Λ-Π οι οποίες είχαν την ένδειξη καλυµµένο υδρόµετρο και ήταν αδύνατη η καταµέτρηση της ένδειξης. Επίσης µε ενηµέρωναν πως µου έχει επιβληθεί πρόστιµο ύψους 15 για το κάθε υδρόµετρο βάσει του κανονισµού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και µε χρέωναν µε τεκµαρτή κατανάλωση µε 55 m3 και 45 m3 αντίστοιχα.. (Την τεκµαρτή κατανάλωση την έβαλαν από το κεφάλι τους που είναι ακατοίκητο διότι εάν είχαν λίγο πέτσα επάνω τους θα κοίταγαν πως 30 ολόκληρα χρόνια τα υδρόµετρα αυτά γράφουν το πάγιο). Αµέσως την ίδια µέρα κατεβαίνω στο πεζοδρόµιο και ανοίγω το φρεάτιο το οποίο ήταν από παντού σπασµένο και αντί για τα υδρόµετρα βλέπω ένα κοµµάτι µπετόν και αµέσως κατάλαβα το τι είχε συµβεί. Λίγους µήνες πριν είχαν σκάψει τα πεζοδρόµια της οδού Ξενοφώντος για να περάσουν νέο υδροδύκτιο ; καλώδια ; ή ότι άλλο θάψανε αλλά και τα νέα πεζοδρόµια.. Όταν συνέβαιναν αυτά η µπουλντόζα µου σπάει το σκαλοπάτι της εισόδου της οικίας µου και διαµαρτυρόµενος στην τεχνική υπηρεσία του ήµου µε διαβεβαίωσαν πως έχουν ειδοποιήσει τον εργολάβο και θα µου το αποκαταστήσει.μετά από τις πολλές φασαρίες που είχα δηµιουργήσει στις τεχνικές υπηρεσίες το έφτιαξα µόνος µου. Εχοντας λοιπόν αυτό το ιστορικό µε τον ήµο και τις τεχνικές υπηρεσίες καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόµουν εκείνη την στιγµή. Παίρνω τις ειδοποιήσεις και κατεβαίνω στο ηµαρχείο και πάω στις τεχνικές υπηρεσίες και ζητώ τον υπεύθυνο µηχανικό του έργου. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν ήταν στο γραφείο του αλλά στο έργο στην οδό Σολωµού.Πηγαίνω και δεν τον βρίσκω πουθενά.ξαναγυρίζω στο ηµαρχείο και ζητώ το τηλέφωνό του ωρυόµενος και πάλι κανείς δεν το ήξερε και δεν τον είδε και µε έστειλαν στον ήµαρχο. Ανεβαίνω στο γραφείο του δηµάρχου και πάλι ωρυόµενος ζητώ τον ήµαρχο και µε ενηµερώνουν πως είναι σε σύσκεψη και µου ζητούν το τηλεφωνό µου για να βρούν τον µηχανικό και να µε ειδοποιήσουν. Ακόµα περιµένω να µε πάρουν τηλέφωνο. Φεύγω και πάω στην.ε.υ.α. Λ-Π και βρίσκω τον κο Μιχάλη Αντωνίου και του εξηγώ πως έχουν τα πράγµατα, µε ακούει και ο κύριος Μαστραντωνάκης Αναστάσιος που ήταν και είναι διευθυντής της εταιρείας και µε διαβεβαιώνουν αφού µου είπαν πολλά και διάφορα για να µε ηρεµήσουν ότι να µη το λάβω υπ όψιν µου και θα το τακτοποιήσουν. Ε λέω αφού µίλησα µε τους υπευθύνους της.ε.υ.α. Λ-Π θα το τακτοποιήσουν. Στις 15 Φεβρουαρίου του 2006 ξαναπαίρνω αυτή την φορά (2) O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ ειδοποιήσεις µε την ένδειξη υπερκατανάλωση, και γνωρίζοντάς µου πως θα χρεωθώ µε 130 m3 και µε 120 m3 αντίστοιχα. Εν τω µεταξύ έπιασα δύο εργάτες που έφτιαχναν τα πεζοδρόµια και τους παρεκάλεσα να µου σπάσουν σιγά σιγά το µπετόν για να ανοίξουν τα υδρόµετρα διότι έβλεπα ότι πέρναγε ο καιρός και κανείς από τον ήµο ή την.ε.υ.α. Λ-Π δεν ερχόταν για να µου αποκαταστήσουν την ζηµιά που µου είχαν προκαλέσει και αφού τελείωσαν τους πλήρωσα και είχα ησυχάσει και ξαφνικά µου ήρθαν οι νέες ειδοποιήσεις. Την εποµένη µέρα παίρνω τις παλιές ειδοποιήσεις και τις καινούργιες και πάω στα γνωστά µέρη..ε.υ.α. Λ-Π στο γραφείο του κου Μιχάλη Αντωνίου και του δείχνω τις ειδοποιήσεις και του θυµίζω το ιστορικό που το θυµόταν και αυτός και φωνάζει τον κο Μαστραντωνάκη Αναστάσιο ο οποίος βγήκε από το γραφείο του µαζί µε τον κο Μπολέτη Παναγιώτη και αφού τους ξαναείπα όλο το ιστορικό µου είπαν και οι τρείς ότι αυτά τα είχε δηµιουργήσει ο πρόεδρος της.ε.υ.α. Λ-Π κος Πρωτονοτάριος σε πολλούς καταναλωτές. ( και που µε ξέρει εµένα ρε παιδιά ο κύριος αυτός ; ) Α µου λένε το κάνει για να πας σε αυτόν να του ζητήσεις χάρη για να στα διαγράψει και να σε υποχρεώσει να τον ψηφίσεις σε 5, 6 µήνες που έχουµε εκλογές.και εγώ τι κάνω τώρα αναρωτήθηκα. Με διαβεβαίωσαν και οι (3) τρείς τους ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και ότι θα διαγραφούν στο επόµενο ιοικητικό Συµβούλιο της.ε.υ.α. Λ-Π. Ε λέω πού θα πάει για να το λένε και παρουσία του κου Μπολέτη Παναγιώτη που αν δεν κάνω λάθος ήταν τότε και Αντιδήµαρχος έχει κάποια βάση. Μέχρι και σήµερα είχα ηρεµήσει και δεν είχα κανένα πρόβληµα έως που πήρα σήµερα τους λογαριασµούς της.ε.υ.α. Λ-Π µε 320 και µε 243 αντίστοιχα. Ε τώρα ελάτε στην θέση µου και σας παρακαλώ να µου πείτε τι θα κάνατε εσείς. Μερικοί έξυπνοι µόλις τους το είπα,µου είπαν να πάω στην.ε.υ.α. Λ-Π και να κάνω ένσταση. Για πιο λόγο ρε παιδιά να υποχρεωθώ στους καινούργιους και µετά από λίγους µήνες να έχω τα ίδια ; Τους απάντησα ΟΧΙ! ξέρω τι θα κάνω. Γράφω την καταγγελία µου και περιµένω την.ε.υ.α. Λ-Π και τον ήµο να µου απαντήσουν επίσης τον Νοµάρχη, την Περιφερειάρχη, τον συνήγορο του Πολίτη και κάποιον ευαίσθητο Εισαγγελέα να επιληφθούν του θέµατος. Και µη βρεθεί κανένας να µου πεί πήγαινε να κάνεις ένσταση. Ότι θέλουν ας το κάνουν µόνοι τους (εγώ δεν πρόκειται να χάσω άλλα µεροκάµατα από την εργασία µου γιατί το θέλουν ορισµένοι που έχουν καβαλήσει το καλάµι ).Και να ξέρουν πως δεν ζητώ ελεηµοσύνη για να µου κάνουν κάποια έκπτωση τους λέω από τώρα ότι το µόνο που θα τους πληρώσω είναι τα πάγια διότι επί 30 χρόνια αυτά πληρώνω. Και επειδή είναι και πονηροί και θα µε εκβιάζουν µε τόκους υπερηµερίας θα τους τα καταθέσω στο παρακαταθηκών και ανείων µε την προυπόθεση την παράδοση νέων λογαριασµών εξοφληµένων. Τα στοιχεία µου τα έχει ο εκδότης και τον εξουσιοδοτώ να τα δώσει σε όποιον εκείνος κρίνει ότι θα µε βγάλει από το πρόβληµα που µου έχουν δηµιουργήσει οι εγκάθετοι και ανεύθυνοι υπάλληλοι που καλύπτονται πίσω από το δηµοσιοϋπαλληλίκι και το γνωστό πολιτικό που τους προστατεύει. Μ..

6 Σελ. 6 Στο κοσµοπολίτικο Λουτράκι, έδρα του ήµου Λουτρακίου - Περαχώρας, βρέθηκε το µεσηµέρι της Παρασκευής (1/6) ο υπ. Βουλευτής της Ν.. Κορινθίας Στέλιος Μάρκελλος µε συνεργάτες του πολιτικού του γραφείου. Ο κατά κοινή οµολογία ανιδιοτελής και πεισµατώδης ΜΑΧΗΤΗΣ Ι Ε- ΩΝ κ. Μάρκελλος, έγινε δεκτός απ το ήµαρχο κ. Γ. Γκιώνη, τους αντιδηµάρχους του και τους δηµοτικούς συµβούλους πλειοψηφίας και µειοψηφίας. Ενηµερώθηκε για τη δηµιουργία σταθµού του προαστιακού µας σιδηροδρόµου και στον Ισθµό της Κορίνθου, για το υδροθεραπευτήριο, τις νέες υπό διαµόρφωση αθλητικές εγκαταστάσεις, την κατασκευή µαρίνας. Αυτά συνιστούν µείζονα θέµατα για το ήµο. Ο κ. Μάρκελλος τόνισε πως η κατασκευή µαρίνας σχετίζεται µε το διεθνούς φήµης και αίγλης Λουτράκι µας. Οι επενδυτές του Casino Λουτρακίου, µε την υπ. αρ. 290/ απόφαση του Υπουργού Τουρισµού περί παραχώρησης αδείας λειτουργίας στη Στο ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας ο Στέλιος µε ικανότητες και αποτελεσµατικότητα λουτρακιώτικη πόλη, ανέλαβαν την υποχρέωση κατασκευής µαρίνας 700 σκαφών στην περιοχή Ποσειδωνίας. Σε απόσταση 500 µέτρων από το Casino. Η εν λόγω µαρίνα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί ήδη από το έτος εν έχει φτιαχτεί όµως ακόµα! Η Κορινθίας µας όµως, έχει ανάγκη αυτή τη µαρίνα σήµερα, περισσότερο από ποτέ. Τα αναµφισβήτητα οφέλη της θα διαχυθούν σε όλο τον ευλογηµένο από τον τριαδικό θεό νοµό µας. Θα εξακτινωθούν σε κάθε γωνιά του τόπου µας. Τέλος, ο ακούραστος πολιτευτής µας, αφού ευχαρίστησε το ήµαρχο, διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του, ώστε να συµβάλει κι αυτός µε τις όποιες δυνάµεις διαθέτει στην περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των συµπολιτών µας. Το απόγευµα της προηγούµενης µέρας ο Πολιτευτής µας, του οποίου η προσφορά συνιστά Του πολιτευτή της Ν.. ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ κορυφαία αξία για το νοµό µας, επισκέφθηκε την Περαχώρα. Μίλησε µε τους κατοίκους, συ- µπατριώτες του και προσωπικούς του φίλους. Άκουσε τις απόψεις τους και υποσχέθηκε ότι, ως σύνδεσµος της τοπικής µας κοινωνίας µε το κόµµα της Ν.., θα µεταφέρει τα προβλήµατα και τις αγωνίες τους στη διοίκηση της παράταξής του. Καθηµερινά αναδεικνύεται η δρα- µατική αντίθεση των αναγκών του Κορινθιακού λαού για σταµάτηµα της καταστροφής και υποβάθµισης του περιβάλλοντος και της ζωής του από τη µια και των συµφερόντων των µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων από την άλλη. Η διάβρωση των ακτών του Κορινθιακού κόλπου, η υφαλµύρωση, η λειψυδρία, η άναρχη δόµηση, «η συνύπαρξη» ρυπογόνων και επικίνδυνων βιοµηχανιών δίπλα σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές και η επέκτασή τους, η καταστροφή χιλιάδων στρεµµάτων δάσους από τις πυρκαγιές και ο αποχαρακτηρισµός τους, οι ανεξέλεγκτες χωµατερές, η ένταση της διατροφικής εξάρτησης των εργαζοµένων από µονοπωλιακά συγκροτήµατα (µε επέκταση των γενετικά µεταλλαγµένων κλπ.) είναι τα αποτελέσµατα των πολιτικών που οι κυβερνήσεις της Ν.. και του ΠΑΣΟΚ, οι Νοµάρχες και οι ήµαρχοι τους εφαρµόζουν επί χρόνια στην Κορινθία. Το «περιβάλλον» βρίσκεται στο στόχαστρο των πολυεθνικών και των κοµµάτων τους, µε αποτέλεσµα τα µεγάλα προβλήµατα του νοµού Κορινθίας να επιδεινώνονται συνεχώς. Η στάση απέναντι σ αυτά τα προβλήµατα των κοµµάτων του ευρω- µονόδροµου, που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, αναδείχνει τον καταστροφικό για τον άνθρωπο χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ν.. και ΠΑΣΟΚ όχι µόνο δεν εφαρ- µόζουν και αυτά τα ελάχιστα υποκριτικά µέτρα που υπόσχονται, αλλά και προωθούν τις πιο περιβαλλοντοκτόνες αντιλήψεις, όπως ο δανεισµός του «δικαιώµατος ρύπανσης», που εφαρµόζει µε τις ευλογίες του ήµου Αγ. Θεοδώρων και της Νοµαρχίας, και η Μότορ Όιλ µε το λεγόµενο «πράσινο φόρο», που πέφτει επιπλέον στις πλάτες των καταναλωτών. Η δήθεν «περιβαλλοντική» πολιτική τους υπηρετεί τους νόµους της αγοράς και προωθεί την αντίληψη για 17 Ιουνίου 2007 Ανακοίνωση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας του ΚΚΕ για την Παγκόσµια Μέρα Περιβάλλοντος «συνευθύνη» των εργαζοµένων. Αποδεικνύεται πως το φυσικό, το οικιστικό, το πολιτιστικό, το εργασιακό περιβάλλον, είναι τα θύµατα της πολιτικής εξυπηρέτησης του κεφαλαίου της Ε.Ε. και των υποστηρικτών του Μάαστριχτ, της ΟΝΕ, δηλαδή της Ν.. και του ΠΑΣΟΚ και από κοντά του ΣΥΝ. Το ΚΚΕ στηρίζει τους λαϊκούς αγώνες και προσπαθεί για την ανάδειξη και ανατροπή των αιτίων, της καταδίκης των υπευθύνων. Τονίζει ότι το πρόβληµα της προστασίας του περιβάλλοντος δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ξεχωριστά από τα άλλα µεγάλα προβλήµατα των εργαζοµένων. Απαιτεί µια πολιτική στο πλαίσιο της λαϊκής οικονοµίας που προτείνει το Κόµµα µας, τους καρπούς της οποίας θα απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι, οι νέοι, ο λαός και όχι η οικονοµική ολιγαρχία. Η Ν.Ε. Κορινθίας του ΚΚΕ καλεί τους εργαζόµενους και τη νεολαία να δυναµώσουν τη δική τους φωνή, να στηρίξουν τα δικά τους συµφέροντα. Να καταδικάσουν την πολιτική της Ν.. και του ΠΑΣΟΚ. Να προσπεράσουν τον ΣΥΝ, που αποδεικνύεται δηµαγωγός και αφερέγγυος. Ο κ. Αλαβάνος στην πρόσφατη επίσκεψή του στο νοµό µίλησε για ευαισθησία του κόµµατός του για τις παραλίες, την ίδια στιγµή που ο συνδυασµός του κ. Γκιώνη που στήριξε στο Λουτράκι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι του ΣΥΝ ψήφιζαν οµόφωνα την παράδοση της παραλίας Λουτρακίου στα ιδιωτικά συµφέροντα. Οι επικείµενες εκλογές αποτελούν µια ακόµη ευκαιρία να δώσουν οι εργάτες, τα λαϊκά στρώµατα, η νεολαία, το δικό τους µήνυµα σε κάθε λογής διαχειριστές της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, που συµβάλλουν στην επιδείνωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Να ενισχύσουν το ΚΚΕ, τη µόνη δύναµη που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη και αντιπαλεύει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου - Περαχώρας εν έχει τελειώσει ακόµα ο θόρυβος και η σκόνη από την πλακόστρωση των πεζοδροµίων που έκανε ο ήµος - ένα καθ όλα σοβαρό και αξιόλογο έργο - και να τα κοµπρεσέρ ξανάπιασαν δουλειά. Νέα χαντάκια ανοίγονται πάνω στα νεοπλακόστρωτα πεζοδρόµια, που η λάσπη τους δεν έχει ξεραθεί ακόµα. Αυτή τη φορά θύτης είναι η ΕΗ. Η οποία, όπως πληροφορηθήκαµε, ενώ όχι µόνο γνώριζε την εκτέλεση του εν λόγω δηµοτικού έργου, αλλά είχε ειδοποιηθεί γι αυτό από το δήµο, δεν έσπευσε να επωφεληθεί και να κάνει την υπόγεια καλωδίωση στα χαντάκια που άνοιξε ο δήµος, αλλά αδιαφόρησε και αµέλησε - δεν ξέρουµε για ποιο λόγο - µε αποτέλεσµα αυτό που συµβαίνει σήµερα και που όλοι µας βλέπουµε. Εµείς δεν µπορούµε να µην επισηµάνουµε ότι, πέρα από την κυκλοφοριακή και αισθητική αναστάτωση, σε µέρες τουριστικής αιχµής, ενόψει µάλιστα της επερχόµενης καλοκαιρινής σεζόν, η ΑΠΑΝΗ της νέας πλακόστρωσης - αποκατάστασης βγαίνει από τον ιδρώτα και το αίµα του λαού, από τον κόπο και το µόχθο των εργαζοµένων. εν µπορεί η ΕΗ όλα αυτά να τα παραβλέπει. εν µπορεί να Α ΙΑΦΟΡΕΙ. ΚΑΠΟΙΟΣ ή ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ. Εµείς το καταγγέλλουµε γιατί έχουµε το θάρρος και γιατί σεβόµαστε τον ιδρώτα των εργαζοµένων και τον προασπιζόµαστε όπως µπορούµε. Για τη ιοίκηση Ο Πρόεδρος Παύλου Γεώργιος Ο Γεν. Γραµµατέας Παντελέου Παναγιώτης

7 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 7 Η απάντηση του δηµάρχου στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου µετά την εκποµπή του Νικ. Ευαγγελάτου Êýñéå ðñüåäñå, Êýñéïé óõíüäåëöïé, Áãáðçôïß óõíäçìüôåò Ðñéí ìðù óôçí ïõóßá ôùí üóùí èýëù íá áíáöýñù èá óáò ðù ôïýôï. Èá ðù üôé óôçí ñïþ ôïõ ëüãïõ êüðïéá óôéãìþ åßðá ìéá êïõâýíôá ç ïðïßá Þôáí ðåñéôôþ, Êáé èá ãßíù ðéï óáöþò. Ôï óýíèçìá ôïõ óõíäõáóìïý ìáò ðñïåêëïãéêü Þôáí: Ç ÐÏÑÔÁ ÁÍÏÉ ÔÇ ÓÅ ÏËÏÕÓ ÔÏÕÓ ÄÇÌÏÔÅÓ. Áõôü ãßíåôáé ôþñá åäþ êáé ðýíôå ìþíåò. Áõôü ôï Ý ïõí íïéþóåé üëïé üóïé Ý ïõí ðåñüóåé ôï êáôþöëé ôçò Äçìáñ ßáò. ÁõôÞ ç áíïé ôþ ðüñôá üìùò ðïëëýò öïñýò Ý åé ôï ôßìçìá ôçò, ¼ìùò óáò äéáâåâáéþíù üôé üðïéï êáé íá åßíáé ôï ôßìçìá èá óõíå ßóåé íá åßíáé áíïé ôþ ãéá ôé Ýôóé õðïó åèþêáìå-. áëëü êáé ãáôß äåí Ý ïõìå íá êñýøïõìå ôßðïôá. ÎÝñåôå üëïé óáò ðïéïò åßìáé. ÌéëÜù ìå üëïõò üðùò óõæçôþ. Åãþ äåí ñçóéìïðïßçóá ïýôå ðïôý èá ñçóéìïðïéþóù äéðëþ ãëþóóá. Äåí Ý ù äéðëü ðñüóùðï, ôóé ìå îýñïõí êáé óôï ËïõôñÜêé, óå üëï ôo äþìï ìáò, ðáíôïý. Áõôüí ôïí Üíèñùðï øþöéóáí. Áõôüí ðïõ îýñïõí, Óå áõôüí äßíïõí ôçí åìðéóôïóýíç ôïõò. Ìå øþöéóáí åìýíá êáé ôïí óõíäõáóìü ìáò ãéá ôï ðñüãñáììü ìáò, ãéá ôïí óôü ï ìáò íá áëëüîïõìå óåëßäá óôïí ôüðï ìáò, ÊáôÜ óõíýðåéá ïýôå êïñüéäåøá, ïýôå åîáðüôçóá êáíýíáí, ïýôå ñçóéìïðïßçóá ôçí èýóç ìïõ ãéá ðñïóùðéêü üöåëïò. ¼ìùò áíôßèåôá áõôü ðïõ óõíýâç å èýò Þôáí ìßá õðüèåóç êáôáóêåõáóìýíç êáé õðïâïëéìéáßá íá åßóáóôå óßãïõñïé üôé åðéöõëüóóïìáé íïìéêü êñßíïíôáò ìå âüóç ôá óõìöýñïíôá ôïõ äþìïõ áëëü êáé åìýíá ôïõ éäßïõ ðñïóùðéêü. Ïðùò êüèå ëïãéêü óêåðôüìåíï Üôïìï Ýôóé êáé åãþ üôé êüðïéï ùñáßï ðñùà ìðïñåß íá ðáñïõóéáóôåß êüðïéïò ìå êüðïéá êñõöþ êüìåñá êáé íá áó ïëçèåß ãéá åíïéêéáæüìåíá äùìüôéá ùò ðéèáíüò áãïñáóôþò êáé Ýðåéôá óôçí óõíý- åéá íá ñçóéìïðïéþóåé ôï õëéêü ðïõ èá áðïêïìßóåé êáôü ôï äïêïýí. Ïé Üíèñùðïé ìðáßíïõí êáé âãáßíïõí êáèçìåñéíü óôï ãñáöåßï ìïõ ìå éëéüäåò ðñïâëþìáôá êáé ç áãùíßá ìïõ êáé ï óôü ïò ìïõ åßíáé, ðþò íá äéåõêïëýíù ôçí äýóêïëç êáèçìåñéíüôçôá ôïõò êáé ü é íá êüèïìáé íá áó ïëïýìáé ìå áóôõíïìéêü óåíüñéá êáé ìå ýðïõëåò ìåèïäåýóåéò ôñßôùí. Ôï ìåßæïí èýìá åßíáé ôüóï ï äþìïò üóï êáé åãþ ùò äþìáñ ïò ðáñü ôçí ðñïóðüèåéá ðïõ Ýãéíå åßìáóôå êáèáñïß êáé åéëéêñéíåßò. Ç ðñïóðüèåéá ðïõ Ýãéíå íá åìöáíéóôåß êüðïéá éäéïôýëåéá Ýðåóå óôï êåíü êáé ïé êáôáóêåõáóôýò ôçò äéáøåýóôçêáí. Ôï èýìá åíïéêéáæüìåíá äùìüôéá åßíáé öáíåñü üôé åßíáé êáôáóêåõáóìýíï. Êáíåßò äåí îåêéíü ìå êñõöþ êüìåñá íá âüëåé óôü ï Ýíá íýï äþìáñ ï, Ýíá åðáããåëìáôßá êáôáîéùìýíï ãéá 30 ñüíéá ùñßò ëüãï êáé áéôßá, Ðïéïò ìðïñåß íá ðéóôýøåé üôé ôá åíïéêéáæüìåíá äùìüôéá åßíáé ï ëüãïò êáé ç áéôßá; Åßíáé ðñïöáíýò üôé ÊÁÐÏÉÏÕÓ ç ðïñåßá ìïõ ùò ÄçìÜñ ïõ, ç äñáóôçñéüôçôü ìïõ êáé ç ðïñåßá ôïõ óõíäõáóìïý ìïõ ÅÍÏ ËÅÉ. Êáé åíï ëåß áöüíôáóôá áðü üôé áðïäåéêíýåôáé. Êáíåßò Üëëïò äþìáñ ïò ìýóá óå ðýíôå ìþíåò äåí äý èçêå ðéï óêëçñýò åðéèýóåéò, ËÝãáíå üôé äåí Ý ïõìå åíüôçôá. ËÝãáíå üôé åíôüò äéìþíïõ èá ôï äéáëýóïõìå, Ôïõò Ý ïõìå äéáøåýóåé ËÝãáíå üôé åßìáóôå Üó åôïé, áíßêáíïé, äß ùò Ï ÄÞìáñ ïò Ëïõôñáêßïõ Ðåñá þñáò Ãéþñãïò Ãêéþíçò åìðåéñßá êáé üôé èá äéáëýóïõìå ôïí ÄÞìï. Ðïéïé ôá Ýëåãáí áõôü ; Ïé ãíùóôïß Üãíùóôïé. Ôïõò äéáøåýäïõìå êáèçìåñéíü. ¼ëá ôá Ýñãá óõíå ßæïíôáé, ïëïêëçñþíïíôáé. ñãá ðïõ âñþêáìå ìå ðñïäéáãñáöýò åãêáôüëåéøçòêáé ìå áäõíáìßá ïëïêëþñùóçò. ËåéôïõñãÞóáìå ìå åðéôõ ßá ôï Óõíåäñéáêü üôáí ôï êñáôïýóáí êëåéóôü åðß 2 ïëüêëçñá ñüíéá óáí Ìáõóùëåßï. Êáéíïýñãéá Ýñãá ðíïþò îåêéíïýí üðùò ï Ðñïáóôéáêüò ðïõ áãùíéóôþêáìå ðïëý ãéá áõôü ðñïóðáèþíôáò íá äéïñèþóáìå ôá ëüèç êáé ôéò áðþëåéåò. Ôï ÕäñïèåñáðåõôÞñéï ðñï ùñüåé êáé èá ãßíåé ðñïóâüóéìï êáé åëêõóôéêü óå üëïõò Ý ïíôáò íýá ìïñöþ êáé íýá áðïóôïëþ. Óýíôïìá èá Ý ïõìå óôá Ýñéá ìáò ôá ôåëéêü ó Ýäéá ãéá ôï ÊïëõìâçôÞñéï Ýñãï ðïõ èá öýñåé ìéá íýá ðíïþ óôçí ðåñéï Þ. Êáé üëï áõôü ìýóá óå ðýíôå ìþíåò. Êáé äåí åßíáé ìüíï áõôü, Ïöåßëù íá óáò ðù üôé åßìáóôå óå ìéá Üñéóôç óõíåñãáóßá ìå ôçí ðåñéöýñåéá êáé ôçí íïìáñ ßá êáé ôá Ýñãá ôçò ðåñéï Þò ìáò âñßóêïíôáé ãéá ðñþôç öïñü åíôüò ñïíïäéáãñüììáôïò äïõëåýïíôáò êáé ðñï ùñþíôáò óáí åëâåôéêü ñïëüé. Áíïßîáìå ôïí äþìï óôïõò ðïëßôåò, óôïõò äçìüôåò, óôçí êïéíùíßá êáé ìéëüìå ðñüóùðï ìå ðñüóùðï ùñßò éäéïôýëåéåò Þ êñõöýò åðéäéþîåéò êáé óêïðéìüôçôåò. ôóé ìßëçóá êáé óôïí äþèåí õðïøþöéï áãïñáóôþ ìå ôçí êñõöþ êüìåñá. ¼ðùò ìéëüù ìå üëïõò. Êáé Ýôóé èá óõíå ßóù íá ëåéôïõñãþ. ÁÍÏÉ ÔÁ, ÄÇÌÏÓÉÁ ÊÁÉ ÌÅ ÄÉÁÖÁÍÅÉÁ. Ìå ôï ãíùóôü ìïõ ýöïò êáé ìå ôçí ßäéá Ýêöñáóç óôï ëüãï. Åßìáé óôçí ðéüôóá 30 ñüíéá êáé èá óõíå ßóù íá åßìáé Ýíáò åðáããåëìáôßáò ãéá ôçí ïéêïãýíåéü ìïõ êáé ãéá ôïõò åñãáæïìýíïõò ìïõ. Äåí èá åãáôáëåßøù ôï åðüããåëìá ìïõ, Áõôü ìå êáôáîßùóå, áõôü ìå êüíåé ïéêïíïìéêü áíåîüñôçôï êáé áõôüñêç ãéá ôçí ïéêïãýíåéá ìïõ. ÈÝëåôå Ýíá äþìáñ ï áíåîüñôçôï åðáããåëìáôéêü Þ Ýíáí äþìáñ ï áíåðüããåëôï Üñá ìå ðïëëýò õðïøßåò óõíáëëáãþí; Äåí áðïâëýðù óôçí áðïæçìßùóç ôïõ ÄçìÜñ ïõ. Óôï ðñüãñáììá êáé óôï Ýñãï èýëù íá êñéèþ Åêåß ðåñéìýíù íá ìå êñßíåôå. Êáé ìüíï áí äåßôå åê ìýñïõò ìïõ áíéäéïôýëåéá ôüôå íá ìå êáôáêñßíåôå êáé íá ìå êáôáäéêüóåôå. Ôþñá íá îýñåôå üëïé üôé êáèáñüò ïõñáíüò êñõöýò êüìåñåò äåí öïâüôáé. ÈÝëù íá óáò ôïíßóù üôé äåí õðïëïãßæù ïýôå êñõöýò Üìåñåò ïýôå öáíåñýò. Êáé áðïäåß èçêå ðåñßôñáíá, Äåí õðþñîå êáììéü áðüðåéñá åê ìýñïõò ìïõ åîáðüôçóçò Þ õðüó åóçò ãéá äüëéá Þ ðëüãéá ìýóá óõíáëëáãþò. Ðïëéôåýïìáé êáé åðáããýëïìáé óõã ñüíùò ùñßò íá öïâüìáé ôéò êüìåñåò êáé ôçí äçìáñ ßá äåí èá ôçí èýóù õðü ôçí ïìçñßá ôùí êñõöþí óêïðéìïôþôùí êáé ôùí êñõöþí êáìåñþí. Ïëïé äßíïõìå ìü ç ãéá äéáöüíåéá êáé ãéá äçìïêñáôéêü äéêáéþìáôá. Ç êñõöþ êüìåñá èýëåé ôç Äçìïêñáôßá óôçí êñõöþ Ïìçñßá, óôçí óêïôåéíþ ðëåõñü ôçò æùþò, óôçí ÁäéáöÜíåéá. Åãþ äåí Ý ù íá áðïëïãçèþ ãéá ôßðïôá, ãéáôß ôßðïôá äåí õðþñîå êáé äåí ìðüñåóå íá õðüñîåé óå ìéá ôýôïéá õðüèåóç äéåõêïëýíïíôáò Ýíáí áëëïäáðü óõìðïëßôç ìáò ðïõ Þèåëå íá ðïõëþóåé ôçí åðé åßñçóç ôïõ. Ôï èýìá áõôü äåí ãåííþèçêå óôçí èçôåßá ìïõ ùò äçìüñ ïõ. Áëëï êüðïéïé ôï êáôáóêåýáóáí Ýôóé þóôå íá åìðëýîïõí óå Ýíá äþèåí óêüíäáëï ôïí ÄÞìáñ ï óå ìéá êáèáñü éäéùôéêþ õðüèåóç. Ï ñüíïò êáé ç ðïñåßá áõôþò ôçò äçìïôéêþò áñ Þò èá åßíáé ç áðüíôçóç ãéá ìéá öïñü áêüìç óå üëá áõôü ôá ïéêôñü åðéíïþìáôá êáé óå üëïõò áõôïýò ôïõò åðéêßíäõíïõò äçìéïõñãïýò ôïõò.

8 Σελ. 8 ΜΑΣ ΦΑΓΑΝ ΟΙ ΙΑΡΡΟΕΣ, ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΙΕΣ! ÌåãÜëïò íôüñïò Ýãéíå ãéá äéáññïýò èåìüôùí / êáé Åðßêáéñá Êåßìåíá ñß íïõí ïé ÁÔÆÇÐÁÍÔÅËÇÓ íïìïôáãåßò ÐÁÍÁÃ. óôïßâåò áíáèåìüôùí! ÈÝìáôá äåí åëþöèçóáí ìýóá óôçí ôïõáëýôá / êáé ìýóá åêåß ôá êéíçôü äïýëåøáí íýôá óêýôá! Êé åóý ðïõ êþëï Ýóôñùóåò óôï äéüâáóìá âáñâüôï, / êüðïéïé äéáðëåêüìåíïé, óïõ ðéüóáíå ôïí ðüôï! Êáé Üíôå ôþñá íá ðéóôýøåéò óáí ëåí áîéïêñáôßá, / ôá ìáíôüôá ðïõ ìáèáßíåéò öýñíïõíå ôñïìïêñáôßá! Ðñþôá âãþêáí ïé êïõìðüñïé, óôç ñåìïýëá âïõôçãìýíïé / êáé ôïõò Ý ïõí êñüîåé üëïé, ðïõ ïõí ôç öùëéü åóìýíç! Ïé êïõìðáñéýò ðñéí íá êïðüóïõí, ôá ïìüëïãá ìðïõêüñïõí, / üðïõ áð ôá äïìçìýíá ëýãåôáé ðùò èá ñåöüñïõí! ÄéáññïÝò êáé ïìüëïãá êáé êïõìðáñéýò îåöôßëá, / ößóêá ôá íýá óôçí ÔÉ-ÂÉ êé åöçìåñßäùí öýëëá! Ðñéí åêëåãïýíå ñüðéóìá ôüæïõí óôçí áíïìßá, / ìá ñáðéóìýíïõò äå èá äåéò êáíýíáí êáé êáìßá! Τιµητική βράβευση Το ιοικητικό Συµβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνοµικών Ελλάδος αποφάσισε οµόφωνα τη βράβευση του Ταξιάρχου ε.α. της Ελληνικής Αστυνοµίας Γιάννη Β. Καραπανάγου για την προσφορά του στην ανάπτυξη του αστυνοµικού αθλητισµού. Η βράβευσή του πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο στάδιο Καραϊσκάκη, όπου του απονεµήθηκε αναµνηστική πλακέτα, από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνοµιών κ. Liusien Velchev (φωτο), κατά τη διάρκεια του τελικού αγώνα του Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου Αστυνοµικών Υπηρεσιών, όπου πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η οµάδα του Αστυνοµικού Τµήµατος Πατησίων. Σηµειώνεται ότι ο τιµηθείς είναι ο ιδρυτής της Αθλητικής Ένωσης Αστυνοµικών Ελλάδος, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος και γενικός γραµµατέας αυτής, από το έτος 1990 µέχρι το έτος 1998, καθώς και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνοµιών (USPE), επίσης για µια δεκαετία ( ). Ο προαναφερόµενος ποδοσφαιρικός αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου και της Τεχνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνοµιών, στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών. Η Ευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνοµιών ιδρύθηκε το έτος 1950, στο Παρίσι. Σήµερα αριθ- µεί 40 χώρες-µέλη και βασικοί σκοποί της είναι η διοργάνωση πανευρωπαϊκών πρωταθληµάτων για αστυνοµικούς, σε 16 αθλήµατα και η σύσφιξη των κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των Ευρωπαίων Αστυνοµικών. Η Ελληνική Αστυνοµία, µέσω της Αθλητικής Ένωσης Αστυνοµικών Ελλάδος, συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνοµιών από το έτος Η Αθλητική Ένωση Αστυνοµικών Ελλάδος είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα και διοικείται από εντεκαµελές διοικητικό συµβούλιο. Μέχρι σήµερα έχει διοργανώσει στην Ελλάδα τέσσερα πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα αστυνοµικών: του Μπάσκετ - το έτος 1993, της Ποδηλασίας - το έτος 2000, του Μαραθωνίου - το έτος 2002 και της Πάλης το έτος Επίσης έχει αναλάβει τη διοργάνωση της τελικής φάσης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου Αστυνοµικών, το έτος 2010 και του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Σκοποβολής Αστυνοµικών, το έτος 2011 στη χώρα µας. Σαν εφηµερίδα αισθανόµαστε ιδιαίτερη χαρά, διότι ο Γιάννης Καραπανάγος είναι συνεργάτης µας στο ραδιόφωνο STAR 88 FM αλλά φίλος και συµµαθητής του εκδότη της εφηµερίδας µας Σπύρου Γιαλοψού. Τη χαρά αυτή τη µοιραζόµαστε µε όλους εσάς, αφού ο Γιάννης Καραπανάγος είναι δηµότης του ήµου Λ-Π. Θαυµάσια εµφάνιση πραγ- µατοποίησαν τα δελφίνια του Α.Ο. ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΛΟΥ- ΤΡΑΚΙΟΥ, στην Κολυµβητική ηµερίδα που διεξάχθηκε το Σάββατο 2 Ιουνίου 2007 στο ΝΑΥΠΛΙΟ µε την επωνυµία ΠΑΛΑΜΗ ΕΙΑ Τόσο η προαγωνιστική οµάδα όπως επίσης και οι κολυµβητές των 8-9 ετών, άφησαν άριστες εντυπώσεις αφού κατέκτησαν 7 συνολικά µετάλλια (3 χρυσά - 1 αργυρό και 3 χάλκινα). Στην αποστολή συµµετείχαν οι παρακάτω αθλητές τριες.: Αποστόλου Γεώργιος, Τοτόµης Ηρακλής, Κουκουλο- µάτης Στυλιανός, Λίβανου Ευτυχία, Πέππας Σπυρίδων, Μεζίνη Αναστασία, Καµζόλας Οδυσσέας, Επουράν Αντριάν, Μούτσου Αναστασία, Βαν ντε Σάντε Πάολο, Φαρµάκης η- µήτριος, Πέππα Καλλιόπη. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: Προαγωνιστική: 1. Αποστόλου Γεώργιος (ΑΓ 11) : 1ος στα 50 µ. πεταλούδα, 3ος στα 100 µ. ύπτιο. Ρουτίνα έχουν καταντήσει τα µετάλλια για τον Α.Σ. TAE KWON DO Λουτρακίου, καθώς ο Κολλιάκος ηµήτριος (1/2 µαύρη ζώνη) επέστρεψε από το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Παίδων µε το χάλκινο µετάλλιο στην κατηγορία των +65 κιλών που διοργανώθηκε στην Ξάνθη το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Μαΐου. Εκτός από τον προαναφερόµενο αθλητή του συλλόγου, συµµετείχαν στην αποστολή και οι Κανάκης Αλέξιος (1/2 µαύρη ζώνη, -53 ÔÙÍ ÓÐÏÑ Ο Σύλλογος των πρωταθλητών 2. Πέππας Σπυρίδων (ΑΓ 10) :1ος στα 100 µ. ύπτιο, 1ος στα 50 µ. πεταλούδα. 3. Κουκουλοµάτης Στυλιανός (ΑΓ 10) :4ος στα 100 πρόσθιο & στα 100 µ. ελεύθερο. 4. Μεζίνη Αναστασία (ΚΡ 10) : 2η στα 50 πεταλούδα, 3η στα 100 µ. ύπτιο. 5. Λίβανου Ευτυχία ( ΚΡ 11 ): 7η στα 100 µ. πρόσθιο, 15η στα 100 µ. ελεύθερο. 6.Τοτόµης Ηρακλής (ΑΓ 10) : 4ος στα 100 µ. ύπτιο, 5ος στα 100 µ. ελεύθερο. 9-8 ΕΤΩΝ 1. Βαν ντε Σάντε Πάολο κιλά), Ζώγαλης Αριστείδης (µαύρη ζώνη -37 κιλά) και Μελέτη Κωνσταντίνα (µπλε ζώνη -51 κιλά), αποκο- µίζοντας αρκετές και σηµαντικές εµπειρίες, µε στόχο την ακόµη καλύτερη παρουσία του συλλόγου στις Α.Ο. ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Πολλοί είναι φυσικό να εκπλαγούν και να θαυµάσουν το ελληνικό δαιµόνιο, που από το 1865 µε Βασιλικό ιάταγµα επιβλήθηκαν διόδια για τα γαϊδούρια και τα µουλάρια στον καρόδροµο Λα- µίας - Στυλίδας και Άµφισσας - Ιτέας, σε µια προσπάθεια να ενισχυθούν τα οικονοµικά του κράτους, που εκείνη την εποχή διήρχετο περίοδο φτώχειας. Από τότε οι πρόγονοί µας φρόντιζαν να ψηφίζουν φοροµπηχτικούς νόµους. Για του λόγου του αληθές, σας παραθέτω στοιχεία από το ΦΕΚ 28/ και στη συνέχεια αντιγράφω τα σχετικά άρθρα για τα διόδια που επιβλήθηκαν. ΙΑΤΑΓΜΑ «Περί διοδίων της από Λαµίας εις Στυλίδα και τ ανάπαλιν αγούσης οδού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α - ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Λαβόντες υπόψιν το άρθρον 23 του από 2/9/1852 περί οδοποιίας Νόµου. Επί τη προτάσει των Ηµετέρων επί των Οικονοµικών και των Εσωτερικών Υπουργών, αποφασίζοµεν και διατάττο- µεν. Άρθρον 1 Επί των ιππασίµων φορτηγών και υποζυγίων κτηνών, των διαβαινόντων την από Λα- µίας εις Στυλίδαν και τ ανάπαλιν άγουσα εθνικήν οδόν και έχουσα έκτασιν δέκα εξ σταδίων* και επέκεινα επιβάλλονται διόδια επί τριετίαν ως εξής. α) Επί εκάστου ιππασίµου ίππου ή ηµιόνου λεπτά πέντε (5), β) επί εκάστου ίππου ή ηµιόνου φορτηγού ή εζευγ- (ΑΓ 9) : 7ος στα 50 µ. ύπτιο, 18ος στα 50 µ. ελεύθερο. 2. Καµζόλας Οδυσσέας (ΑΓ 9): 3ος στα 50 µ. ελεύθερο, 13ος στα 50 µ. ύπτιο. 3. Μούτσου Αναστασία ( ΚΡ 9) : 11η στα 50 µ. ελεύθερο, 8η στα 50 µ. ύπτιο. 4. Επουράν Αντριάν (ΑΓ 9) : 14ος στα 50 µ. ελεύθερο, 4ος στα 50 µ. ύπτιο. 5. Πέππα Κέλλυ ( ΚΡ -8): 7η στα 50 µ. ύπτιο, 9η στα 50 µ. ελεύθερο. 6. Φαρµάκης ηµήτριος - (ΑΓ- 8) :12ος στα 50 µ. ελεύθερο. επόµενες διοργανώσεις. Στη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος, που διεξήχθη στην ακριτική πόλη στο Κλειστό Γυµναστήριο «Φίλιππος Αµοιρίδης», έλαβαν µέρος παίδες και κορασίδες γεννηµένοι από το 1993 µέχρι το 1995 και το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό µε πολλές συµµετοχές από όλη την Ελλάδα. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η επιτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το σύλλογο του Λουτρακίου, καθώς δεν πέρασαν παρά µόνο λίγες µέρες από το προηγούµενο τουρνουά, στο οποίο έλαβαν µέρος αθλητές του συλλόγου και Τα πρώτα διόδια στην Ελλάδα το Ιουνίου 2007 ÅðéìÝëåéá: ÌÁÍÙËÇÓ ÐÏÕËÁÊÇÓ σηµείωσαν εξίσου ση- µαντικές διακρίσεις. Φαίνεται πως η δουλειά της προπονήτριας του Α.Σ. TAE KWON DO Λουτρακίου Ψαλλίδας Αδαµαντίας έχει συνέπεια, συνέχεια και θέτει τις βάσεις για αρκετές µελλοντικές επιτυχίες, χαροποιώντας ιδιαίτερα τον πρόεδρο του συλλόγου Στυλιανίδη Παναγιώτη, που βλέπει το δηµιούργηµά του να αποδίδει καρπούς. ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙ Ι ΦΙΛΟΚΛΗ Στη γειτονιά των Αγγέλων παρέα µε τον αγαπηµένο του πατέρα βρίσκεται πλέον ο Φιλοκλής Λάζος. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, επιτυχηµένος επιχειρηµατίας, αξιόλογος ποδοσφαιριστής (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 93, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ., ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ, Α.Σ. ULTRAS ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ). Ο Φιλοκλής έφυγε για το µεγάλο ταξίδι αφήνοντας πόνο σε συγγενείς και φίλους αλλά και σε όσους έτυχε να τον γνωρίσουν έστω και λίγο. Ας είναι ελαφρύ το χώµα της λουτρακιώτικης γης που θα τον σκεπάσει. Καλό σου ταξίδι... Mικρά νέα Την Κυριακή τελέστηκε το ετήσιο µνηµόσυνο του Γιώργου Βλάχου. Φίλοι, συγγενείς άνθρωποι του ποδοσφαίρου όχι µόνο βρέθηκαν στο Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου και τίµησαν τη µνήµη του δασκάλου, ο οποίος έφυγε πριν από έναν χρόνο. Εν αναµονή της Γενικής Συνέλευσης βρίσκονται στον Ολυµπιακό Λουτρακίου στις στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου. Όλοι περιµένουν µε αγωνία τις εξελίξεις αλλά και τα σχέδια για τη νέα χρονιά που θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει η οµάδα µετά και την επιτυχη- µένη φετινή χρονιά. Ο πρόεδρος Γιάννης Μπολέτης είναι σε επαφή µε προπονητές, ώστε να καταλήξει στον ιδανικό για να οδηγήσει τον Ολυµπιακό στη νέα χρονιά, παράλληλα κάνει επαφές και µε µεταγραφικούς στόχους και αναµένονται εξελίξεις. µένου εις όχηµα ή άµαξαν φορτηγόν, ως και επί καµήλου φορτηγού λεπτά δέκα (1). Επί εκάστου όνου λεπτά πέντε (5). Άρθρον 2 Τα διόδια ταύτα πληρώνονται και όταν τα ζώα εν µέρει διέλθωσι την οδόν. Άρθρον 3 Τα διόδια ενοικιάζονται ή εισπράττονται δι επιστασίας δι άπασαν την τριετία. Άρθρον 4 Η είσπραξις των διοδίων γίνεται εις τους σταθµούς, τους οποίους θέλει προσδιορίσει η διακήρυξις της ενοικιάσεως Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1860 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Επί των Οικονοµικών Α. Κου- µουνδούρος Επί των Εσωτερικών Κ. Λοµ- Του MIXAΛΗ ΤΣΟΥΓΚΟΥ Προέδρου της Εκκλησιαστικής Χορωδίας Λουτρακίου βάρδος Χωρίς τα πιο πάνω στοιχεία, που επιβεβαιώνουν κατά τρόπο αναµφισβήτητο τα επιβληθέντα διόδια για τα γαϊδούρια και τα µουλάρια στους καρόδροµους Λαµίας - Στυλίδας και Άµφισσας - Ιτέας, θα κινδύνευα να χαρακτηριστώ µυθοµανής. Κι όµως έγινε κι αυτό. * στάδιο = 600 πόδια

9 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 9 óåìíü... Τ ο ρεπορτάζ πριν από τρεις ακριβώς εβδοµάδες µε τίτλο «Ο ανελέητος πόλεµος κατά Γιώργου Γκιώνη» επιβεβαιώθηκε µέχρι κεραίας. Το κυριότερο δε, ότι το σχέδιο των αρρωστηµένων και διεστραµµένων εγκεφάλων δεν δίστασε να επιφέρει τεράστιο πλήγµα µόνον στον ίδιο, αλλά ιδίως στον τόπο. Όταν µάλιστα έχει ξεκινήσει η θερινή περίοδος και οι τουριστικές επιχειρήσεις κατά βάση -δεδοµένου ότι ο αλλοδαπός τουρισµός σχεδόν έχει εξαφανισθεί από το Λουτράκι- αναµένουν τους εγχώριους πελάτες τους. Σηµειωτέον δε ότι µε διαφορετικό θέµα, Του Πάνου είναι η δεύτερη αρνητική «προβολή» της πόλης κι αυτό αναγάγει τη Ηλιακόπουλου δηµοσιογράφου, σκέψη για συγκροτηµένο σχέδιο µέλους της ΕΣΗΕΑ να πληγεί το Λουτράκι. Πρέπει δε να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι το ρεπορτάζ της εκποµπής «Αποδείξεις» είχε πραγµατοποιηθεί στα µέσα του περασµένου Ιανουαρίου, κι αυτό παρουσιάστηκε στην πιο νευραλγική περίοδο της διανυόµενης πλέον τουριστικής σεζόν. Τ ÐñïÝ åé üëùí ç ðñïüóðéóç ôïõ Ëïõôñáêßïõ α οικονοµικά συµφέροντα που παίζονται το τρέχον και το αµέσως βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο διάστηµα είναι πολλά, όπως προκύπτει αδίστακτα, και οι επιπτώσεις τους στον τόπο καταλυτικές, την ώρα που η σηµερινή δηµοτική αρχή επιδιώκει να επιβάλλει µια νέα φιλοσοφία που θα οδηγήσει τον τόπο στην ανάπτυξη. ίναι προφανές και υπέρ το δέον σαφέστατο ότι ο δή- µαρχος επιδιώκεται να «τσαλακωθεί» στο µέγιστο Εβαθµό στα µάτια της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Αυτό ήταν δυνατόν να επιτευχθεί µε ένα µεγάλο σκάνδαλο αν τον βάρυνε ή µε διαπόµπευσή του, µέσω µιας εκπο- µπής µε µεγάλη τηλεθέαση. Επειδή το πρώτο φαίνεται ότι δεν υπήρχε, επελέγη ο δεύτερος τρόπος. Και τούτο για να «ευνουχιστεί», να «κοντύνει» πολιτικά, όπως είθιστε να λέγεται, έτσι ώστε να είναι κλειστές οι πόρτες της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Η Έµπρακτο το ενδιαφέρον του Τάσου Χωρέµη για την περιοχή µας ÅÑÙÔÇÓÇ ðñïò ôïí Õðïõñãü Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí ê. ÌÉ ÁÇË ËÉÁÐÇ ÈÅÌÁ: ÅðÝêôáóç ôïõ íýïõ ðñïáóôéáêïý óéäçñïäñüìïõ ðñïò ËïõôñÜêé, ìå åíäéüìåóï óôáèìü óôïí Éóèìü êáé êáôáóêåõþ ôïõ óôáèìïý, ôçò óéäçñïäñïìéêþò ãñáììþò õøçëþí ôá õôþôùí óôïí Éóèìü. ÊÕÑÉÅ ÕÐÏÕÑÃÅ, ùò óþìåñá äåí Ý åé îåêéíþóåé êáíýíá Ýñãï äéáóýíäåóçò ôçò ðüëçò ôïõ Ëïõôñáêßïõ êáé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï Þò ôïõ, ìå êáôáóêåõþ Ýñãùí óéäçñïäñïìéêþí ãñáììþí áðü ôïí ÏÓÅ êáé ôçí ÅÑÃÏÓÅ, ìå áðïôýëåóìá ç åðéâáôéêþ êßíçóç íá ãßíåôáé ìå ôçí áðáñ áéùìýíç ìåôñéêþ óéäçñïäñïìéêþ ãñáììþ êáé íá ðáñáôçñåßôáé óçìáíôéêüôáôï óõãêïéíùíéáêü Ýëëåéììá åîõðçñýôçóçò ôùí äçìïôþí êáé ðáñáèåñéóôþí ôïõ ìåãüëïõ äéåèíïýò ôïõñéóôéêïý èýñåôñïõ Ëïõôñáêßïõ. Åßíáé öáíåñü êáé áðïäåéêíýåôáé áðü ìåëýôåò åðéâáôéêþò êßíçóçò, ìå çìåñþóéá æþôçóç ôïõ ðñïïñéóìïý Êïñßíèïõ - Ëïõôñáêßïõ áôüìùí, üôé èá ðñýðåé Üìåóá íá êáôáóêåõáóôåß - ôï ôá ýôåñï äõíáôü - ç åðýêôáóç ôïõ íýïõ ðñïáóôéáêïý óéäçñïäñüìïõ ðñïò ôï ËïõôñÜêé, ìå åíäéüìåóï óôáèìü óôïí Éóèìü. Ôïýôï èá åîõðçñåôþóåé êáé ôïõò ðïëõðëçèåßò åðéóêýðôåò ôïõ Éóèìïý, ôùí ïéêéóìþí Éóèìßá, ÊõñÜ Âñýóç, ÊáëáìÜêé, ËïõôñÜ Ùñáßáò ÅëÝíçò, ÁëìõñÞ, Ãáëüôá êáé ãåíéêüôåñá üëç ôçí áíáðôõãìýíç ôïõñéóôéêþ ðáñáëéáêþ æþíç ôïõ Óáñùíéêïý, óôçí áíáôïëéêþ Êïñéíèßá. Ç åðýêôáóç áõôþ èá ðñýðåé, öõóéêü, íá ãßíåé ìå ôåëéêü óôáèìü ôïí êáèïñéæüìåíï þñï áðü ôç ùñïôáîéêþ ìåëýôç Ëïõôñáêßïõ (ÃÐÓ) êáé ðüíôùò óå ôýôïéá èýóç, ðïõ äåí èá áðïêüðôåôáé ç ðüëç ôïõ Ëïõôñáêßïõ áðü ôç óéäçñïäñïìéêþ ãñáììþ. Ôáõôü ñïíá, óôï þñï ôïõ Éóèìïý èá ðñýðåé íá äéáóõíäåèåß ìå ôç äéðëþ óéäçñïäñïìéêþ ãñáììþ õøçëþí ôá õôþôùí (ÓÃÕÔ) ç åðéâáôéêþ êßíçóç, þóôå íá åîõðçñåôïýíôáé Üìåóá üóïé ìåôáêéíïýíôáé ìå ôïí ðñïáóôéáêü êáé èýëïõí íá êáôåõèõíèïýí ãñþãïñá ðñïò ÁèÞíá êáé ÐÜôñá. Ôïýôï ôï êáôáäåéêíýåé êáé ç ìåëýôç ôçò ÅÑÃÏÓÅ, ç ïðïßá ðñïâëýðåé Óôáèìü ìåôåðéâßâáóçò óôï ðñïáóôéáêü ðñïò ÓÃÕÔ, ðñïêåéìýíïõ íá éêáíïðïéçèïýí ïé áíüãêåò ôùí åðéóêåðôþí êáé ïé áíüãêåò ôùí ïéêéóìþí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï Þò, ìå ôçí Þäç äéáìïñöïýìåíç, óå Ýíôïíï âáèìü, êáôáóêåõþ êáôïéêéþí ãéá ìüíéìç ìåôåãêáôüóôáóç êáôïßêùí ôïõ Ëåêáíïðåäßïõ. ÅðåéäÞ ôï ËïõôñÜêé åßíáé ôï óôïé åßï áíáöïñüò ôùí åëëçíéêþí ëïõôñïðüëåùí ìå ôç ãíùóôþ óå üëïõò êïéíùíéêþ, åðáããåëìáôéêþ, ïéêéóôéêþ êáé ôïõñéóôéêþ áíüðôõîç êáé åðåéäþ ç êáôáóêåõþ óôáèìïý ìåôåðéâßâáóçò óôïí Éóèìü Ý åé ìåëåôçèåß êáé åãêñéèåß óôï Ýñãï ôçò ÓéäçñïäñïìéêÞò ÃñáììÞò Õøçëþí Ôá õôþôùí áðü ôï Ôáìåßï Óõíï Þò ôçò Å.Å. ÅÑÙÔÁÔÁÉ ï ê. Õðïõñãüò 1. Èåùñåßôáé äßêáéï êáé ëïãéêü ôï áßôçìá ôïõ ÄÞìïõ êáé ôçò êïéíùíßáò Ëïõôñáêßïõ - Ðåñá þñáò ãéá ôçí åðýêôáóç ôïõ íýïõ ðñïáóôéáêïý óéäçñïäñüìïõ ðñïò ËïõôñÜêé, ìå åíäéüìåóï óôáèìü óôïí Éóèìü; 2. Ðüôå èá êáôáóêåõáóôåß ï óôáèìüò ôçò óéäçñïäñïìéêþò ãñáììþò õøçëþí ôá õôþôùí óôïí Éóèìü, áöïý, üðùò ðñïáíáöýñèçêå, åßíáé Ýñãï ðïõ Ý åé ìåëåôçèåß êáé åãêñéèåß áðü ôï Ôáìåßï Óõíï Þò ôçò Å.Å.; 3. Óôçí ðåñßðôùóç áõôþ èá ðñïâëýðåôáé êáé äéáóýíäåóç ôïõ Óôáèìïý ìå ôïí Ðñïáóôéáêü ãéá ìåôåðéâßâáóç êáé ãñþãïñç ìåôáêßíçóç ôùí åðéâáôþí ðñïò ÁèÞíá êáé ÐÜôñá ìå ôç óéäçñïäñïìéêþ ãñáììþ õøçëþí ôá õôþôùí; Êýñéå ÕðïõñãÝ, Óôï Åèíéêü Óôñáôçãéêü Ðëáßóéï ÁíáöïñÜò ðåñéëáìâüíåôáé ç áðü êüèå Üðïøç åðéóôçìïíéêü áðáñüäåêôç, íïìéêü áóôþñéêôç êáé ðïëéôéêü ðñïêëçôéêþ åðéëïãþ êüðïéùí ðüëùí áóôéêþò áíüðôõîçò ôçò þñáò. Ç ðñïóýããéóç áõôþ åßíáé åðéóôçìïíéêü áðáñüäåêôç óôï âáèìü ðïõ üëïé ãíùñßæïõìå üôé ïé óýã ñïíåò ùñïôáîéêýò-áíáðôõîéáêýò áíôéëþøåéò üóï êáé ïé åõñùðáéêýò ðïëéôéêýò ðåñéöåñåéáêþò êáé áóôéêþò áíüðôõîçò áíôß ãéá ôçí åðéëïãþ óçìåéáêþí ðüëùí-ðüëåùí ðñïùèïýí êáé õðïóôçñßæïõí ôçí áíüðôõîç Äéêôýùí Ðüëåùí. Áõôü åßíáé ðñïöáíýò áðü ôç óôéãìþ ðïõ æïýìå ðéá óå Ýíáí ðïëõðïëéêü êüóìï ðïõ óôçñßæåôáé óôçí áíüðôõîç äéêôýùí ìå óôü ï ôçí áíüäåéîç ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìüôùí üëùí ôùí áóôéêþí óõãêåíôñþóåùí. Ç åðéëïãþ åßíáé íïìéêü áóôþñéêôç äåäïìýíïõ üôé áãíïåß áðïëýôùò ôï Ðåñéöåñéáêü Ðëáßóéï ùñïôáîéêïý σηµερινή δηµοτική αρχή στο πλαίσιο των προεκλογικών εξαγγελιών της πρέπει να αρχίσει να παράγει και να κάνει αισθητό στην κοινή γνώµη το δικό της έργο. Τα δείγµατα δείχνουν ότι και πρόθεση αλλά και διάθεση έχουν για να παράξουν έργο. Όπερ µεθερµηνευόµενο σηµαίνει ότι εκ των πραγµάτων θα προχωρήσουν σε µελέτες, θα γίνουν διαγωνισµοί και θα ανατεθούν εργολαβίες. Γνώµονας µάλιστα είναι της σηµερινής δηµοτικής αρχής ότι σε όλες τις φάσεις -µελέτη, προκήρυξη, ανάθεση, παραλαβή- θα επικρατήσει απόλυτη διαφάνεια και δεν θα υπάρξουν περιθώρια για σκιές και αµφισβητήσεις, δεδοµένου ότι σε τέτοια ενδεχόµενα πρώτη η δηµοτική Αρχή θα τα καταγγείλει. Συµπερασµατικά λοιπόν η δηµοτική Αρχή έχει ως «αντίπαλο» τα οικονοµικά συµφέροντα που επιδιώκουν να αναλάβουν και να καρπωθούν από έργα δηµοσίου χρήµατος. Ε πιβάλλεται να καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση στην εσωτερική πολιτική κονίστρα ότι όσα διαδραµατίστηκαν το αµέσως προηγούµενο διάστηµα, δεν αφήνουν περιθώρια για πολιτική εκµετάλλευση και αξιοποίηση στην τρέχουσα περίοδο. Απαιτείται όλοι να σταθούν στο πλευρό της δηµοτικής αρχής, να συµβάλλουν µε τις προτάσεις τους σ ένα παραγωγικό και γόνιµο διάλογο προκειµένου να προστατευτεί ο τόπος. Γιατί πρώτα και πάνω απ όλα είναι το συµφέρον του Λουτρακίου. Η προσεχής δηµοτική προεκλογική περίοδος θα ανοίξει σε δυόµισι περίπου χρόνια. Ο τόπος γι αυτό το διάστηµα δεν είναι δυνατό να βιώνει µια µόνιµη προεκλογική πολιτική αντιπαράθεση. Με αυτή τη λογική δεν θα µπορέσει να γίνει ούτε ένα βήµα προς τα εµπρός για το µέλλον του τόπου. Μέχρι τότε οι προτάσεις του καθενός θα πιστώνονται στον πολιτικό του λογαριασµό, κι όταν φθάσει το πλήρωµα του χρόνου θα τεθούν στο πεδίο της αντιπαράθεσης και στις προεκλογικές φαρέτρες. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι το Λουτράκι έγινε γνωστό στα πέρατα της οικουµένης για το νερό του. Η φύση έχει προικίσει αυτό τον ευλογηµένο τόπο µε όλες τις προϋποθέσεις, αρκεί να αξιοποιηθούν. Η πόλη µε την κατασκευή της µαρίνας θα καταστεί ένας µοναδικός τόπος προορισµού, λαµβανοµένου υπόψη ότι µαζί µε όλα τα άλλα πλεονεκτήµατά του διαθέτει και καζίνο!...êáé ôáðåéíü Åñþôçóç ðñïò ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí, ê. Ã.Áëïãïóêïýöç ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΡΓΟΥΣ/ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΣΠΑΡΤΗΣ ΩΣ ΠΟΛΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ó åäéáóìïý êáé Áåéöüñïõ ÁíÜðôõîçò ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ ( ÖÅÊ 1485/ / ) óýìöùíá ìå ôï ïðïßï «ôá ïéêéóôéêü êýíôñá ôçò ÐåñéöÝñåéáò äéáñèñþíïíôáé óå åðßðåäá éåñüñ çóçò ùò åîþò: 1ï åðßðåäï: ôï Áóôéêü Äéïéêçôéêü Ðåñéöåñåéáêü ÊÝíôñï Ôñßðïëç, 2ï åðßðåäï: ôá áóôéêü êáé íïìáñ éáêü êýíôñá ÊáëáìÜôá, Êüñéíèïò, Íáýðëéï- ñãïò (äéðïëéêü áóôéêü êýíôñï) êáé ÓðÜñôç». Ôï êåßìåíï áõôü áðïôåëåß äåóìåõôéêü íïìéêü êåßìåíï áðü ôï 2003 (êáé ìý ñé íá ôñïðïðïéçèåß) ãéá üëåò ôéò Áñ Ýò ôçò þñáò. Óýìöùíá ìå ôï ÅÓÐÁ (óåë.81) áîéïëïãþèçêáí ãéá íá åðéëåãïýí ùò áóôéêü êýíôñá ðüëùí áíüðôõîçò 26 ðüëåéò ôçò þñáò ìåôáîý ôùí ïðïßùí ïé Á áñíáß, ç áëêßäá, ç Áëåîáíäñïýðïëç, ç ÎÜíèç, ç ÂÝñïéá êáèþò êáé ç Óáëáìßíá. Áðü ôï óýíïëï ôùí ðüëåùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ óôá êñéôþñéá åðéëïãþò åíôü èçêå (êáé ïñèü) ìüíï ç ÊáëáìÜôá, ãéáôß ðñïöáíþò óýìöùíá ìå ôïõò óõíôüêôåò ôïõ ÅÓÐÁ (Þ êáô Üëëïõò ìåôü áðü óáöåßò ðïëéôéêýò-êïììáôéêýò åíôïëýò) äåí õðþñ å ëüãïò ïýôå êáí íá áîéïëïãçèïýí ç Ôñßðïëç (Ýäñá ôçò ÐåñéöÝñåéáò), ç Êüñéíèïò, ôï äßðïëï ñãïò-íáýðëéï êáé ç ÓðÜñôç. ÔåëéêÜ ãéá üëç ôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ åðåëýãç ùò ìïíáäéêüò ðüëïò áóôéêþò áíüðôõîçò (ÅÓÐÁ óåë.82, 83) ç ðüëç ôçò ÊáëáìÜôáò. ÅñùôÜôáé ï ê. Õðïõñãüò, 1. Ìå âüóç ðïéá êñéôþñéá áðïêëåßóôçêáí áðü ôçí áîéïëüãçóç ç Ôñßðïëç, ç Êüñéíèïò ôï äßðïëï ñãïò-íáýðëéï êáé ç ÓðÜñôç; Ðïéá åßíáé ç åðéóôçìïíéêþ, êïéíùíéêþ, ïéêïíïìéêþ êáé áíáðôõîéáêþ ðñïóýããéóç ôïõ ðáñáðüíù áðïêëåéóìïý êáèþò êáé ðïéåò ïé åðéðôþóåéò ôïõ óôçí áíüðôõîç ôùí ðåñéï þí áõôþí; 2. Óôçí ôåëéêþ áîéïëüãçóç ôùí áóôéêþí êýíôñùí ôçò þñáò ðïõ åðåëýãçóáí ùò ðüëïé áíüðôõîçò ðåñéëáìâüíïíôáé êáé ôá äßðïëá-ôñßðïëá ÊáâÜëá-ÄñÜìá-ÎÜíèç, Áëåîáíäñïýðïëç-ÊïìïôçíÞ, ÊïæÜíç-ÐôïëåìáÀäá. Ãéá ðïéï ëüãï üðùò óôçí ðñïáíáöåñèåßóá ðåñßðôùóç äåí áîéïëïãþèçêå êáí Ýóôù êáé ç åðéëïãþ ôïõ ôñßðïëïõ Ôñßðïëç- ñãïò/íáýðëéï- Êüñéíèïò, ïé ïðïßåò áðý- ïõí ìåôáîý ôïõò ëéãüôåñï áðü 50 ëì, ãåãïíüò ðïõ áíôéêåéìåíéêü åðéôñýðåé ôçí ðáñüëëçëç êáé óõìðëçñùìáôéêþ áíáðôõîéáêþ ôïõò ðïñåßá; ÏÉ ÅÑÙÔÙÍÔÅÓ ÂÏÕ- ËÅÕÔÅÓ ÃéÜííçò ÌÁÍÉÁÔÇÓ Ëåùíßäáò ÃñçãïñÜêïò ÐÝôñïò ÊáôóéëéÝñçò ÄçìÞôñçò ÊïõóåëÜò ããåëïò ÌáíùëÜêçò ÄçìÞôñçò ÑÝððáò ÁíáóôÜóéïò ùñýìçò

10 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ Σελ. 10 Tçò Åýçò ÐáíôåëÝùí Óôï Äçìïôéêü Áèëçôéêü ÊÝíôñï Êïñßíèïõ äéåîüãåôáé ìå åðéôõ- ßá áõôýò ôéò ìýñåò ôï 4ï Open ÔïõñíïõÜ ÔÝíéò ÐÁÕËÅÉÁ 2007 ðïõ äéïñãáíþíåé ï ¼ìéëïò Áíôéóöáßñéóçò Êïñßíèïõ åß å óáí áðïôýëåóìá íá ðáñáêïëïõèïýìå ôýíéò õøçëïý åðéðýäïõ, äéüôé óôï ôïõñíïõü Ý ïõí Ýëèåé ðáßêôåò áðü ôïõò ðñþôïõò ôçò ðáíåëëþíéáò êáôüôáîçò áíäñþí óôçí ÅëëÜäá. Åßíáé ìßá ìåãüëç äéïñãüíùóç ãéá ôçí ðåñéï Þ ìáò ðïõ áãêüëéáóáí üëïé (åôáéñåßåò, öïñåßò êáé ðïëßôåò). Ï ¼ìéëïò Áíôéóöáßñéóçò Êïñßíèïõ ðïõ ðñïóöýñåé áðü ôï 1987 ìåãüëï áèëçôéêü êáé êïéíùíéêü Ýñãï óôçí ðüëç ìáò (áðáó üëçóç ôçò íåïëáßáò óôïí áèëçôéóìü, åìðïñéêþ êßíçóç óôçí ðüëç ê.ü.) Ý åé íá ìáò åðéäåßîåé ðïëëýò åêðëþîåéò óôï ìýëëïí, ìå óôü ï ôçí áíáâüèìéóç ôïõ ôýíéò óôçí ðåñéï Þ ìáò. Ôï ôïõñíïõü åßíáé âáèìïëïãïýìåíï åðßóçìá áíáãíùñéóìýíï áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Ïìïóðïíäßá ÔÝíéò. Ïé áãþíåò äéåîüãïíôáé 17 Ιουνίου 2007 áõôþ ôçí åâäïìüäá óôéò åãêáôáóôüóåéò ôïõ Äçìïôéêïý Áèëçôéêïý ÊÝíôñïõ Êïñßíèïõ (Ýíáíôé óôñáôïðýäïõ) êáèçìåñéíü ôï áðüãåõìá 5-10 êáé ëþãïõí ôçí ÊõñéáêÞ 17 Éïõíßïõ óôéò 6.30 ì.ì. ðïõ åßíáé ï áãþíáò. ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ 1. ñá áíá ùñþóåùò: êüèå ëåðôü êáè üëï ôï 24ùñï. 2. Ôá åéóéôþñéá åêäßäïíôáé óôïí ïõñáíü áëëü ðëçñþíïíôáé óôç ãç 3. ÔéìÞ åéóéôçñßïõ, áõôü ðëçñþíåôáé ìå ðïëý áãüðç, õðïìïíþ áãþíåò êáé èõóßåò. 4. Ôá âñýöç äåí ðëçñþíïõí åéóéôþñéï ãéáôß ôáîéäåýïõí óôçí áãêáëéü ôçò ìçôýñáò Åêêëçóßáò. 5. Ôï åéóéôþñéï åßíáé ðñïóùðéêü êáé äåí ìåôáâéâüæåôáé óå Üëëï Üôïìï 6. Ïé åðéâüôåò ôáîéäåýïõí ùñßò áðïóêåõýò, ïé Üããåëïé ôéò Ý ïõí ìåôáöýñåé óå ðñïçãïýìåíï äñïìïëüãéï. 7. ÅéóéôÞñéï ìåô åðéóôñïöþò äåí åêäßäåôáé 8. ñþìáôá äåí ìåôáöýñïíôáé, ïé åðéâüôåò ôá Ý ïõí êáôáèýóåé óôçí ôñüðåæá ôùí ïõñáíþí, ïé áðïäåßîåéò âñßóêïíôáé óôá Ýñéá ôùí ðôù þí 9. Äçëþóåéò óõììåôï Þò äåí ñåéüæïíôáé, ôá ïíüìáôá ôùí åðéâáôþí åßíáé ãíùóôü óôïí ïäçãü ôçò áìáîïóôïé ßáò. 10. ÅéäïðïéÞóåéò äéá ôçí çìýñá áíá ùñþóåùò êüèå åðéâüôïõ äåí óôýëíïíôáé, ãé áõôü ðñýðåé üëïé íá åßìåèá ðüíôïôå Ýôïéìïé äéá ìåôáíïßáò, ÅîïìïëïãÞóåùò êáé Èåßáò Êïéíùíßáò, ãéá ôï ôáîßäé ðñïò ôçí áéùíéüôçôá. ÏÑÈÏÄÏÎÏÍ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏÍ ÄÕÍÁÌÉÓ Hotel Poseidon Resort ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôïõ åéìþíá ôï îåíïäï- åßï Poseidon Resort õëïðïßçóå Ýíá áêüìç åðåíäõôéêü ðñüãñáììá, ðëþñïõò áíáêáéíßóåùò 60 äùìáôßùí ôçò êáôçãïñßáò Superior Bungalows. Êáéíïýñãéá õëéêü, íýï êëéìáôéóôéêü óýóôçìá VRV, ìáñìüñéíá ìðüíéá, íýá åðßðëùóç, LCD ôçëåïñüóåéò, áðïôåëïýí Ýíá íýï ðñïúüí ìå óýã ñïíåò áíýóåéò êáé õøçëþ ðïéüôçôá. ÐáñÜëëçëá, óôï êåíôñéêü åóôéáôüñéï Amphitrion, ôï ïðïßï áíáêáôáóêåõüóôçêå, äçìéïõñãþèçêå ìéá íýá êáé ìïíôýñíá áôìüóöáéñá óôï þñï êáé åãêáôáóôüèçêå ãõüëéíïò áíåëêõóôþñáò óôï Apollo Lobby. Ôá êáéíïýñãéá Ýñãá, ìáæß ìå ìéêñüôåñåò åðåìâüóåéò óå äéüöïñá ëåéôïõñãéêü ôìþìáôá ôïõ îåíïäï åßïõ, áðïôåëïýí óõíý åéá óôï óôü ï ôçò åôáéñåßáò ãéá ôçí áíáâüèìéóç ôùí åãêáôáóôüóåùí êáé ôùí ðñïóöåñüìåíùí õðçñåóéþí ðñïò ôçí åëëçíéêþ êáé áëëïäáðþ ðåëáôåßá ôçò. Ôï Hotel Poseidon Resort ðñïóöýñåé Ýíá åõñý ðñüãñáììá åíáëëáêôéêþí ðñïôüóåùí õøçëþí ðñïäéáãñáöþí, ãéá ìéêñïýò êáé ìåãüëïõò, ôüóï óôïí ôïìýá äéáìïíþò ìåôáîý Superior Bungalows, Residence, Panorama Villas & Suites, üóï êáé óôá åðéóéôéóôéêü ôìþìáôá, Amphitrion Restaurant, Taverna Triaena, Poseidon Grill, Neptune Restaurant, Pool Snack, Nafsika Dancing Restaurant and Lounge, Apollo Bar. ÅðéðëÝïí, ç ïñãüíùóç óõíåäñßùí, åðáããåëìáôéêþí êáé êïéíùíéêþí åêäçëþóåùí óôéò óýã- ñïíåò åãêáôáóôüóåéò ôïõ Apollo Conference Center êáé óôá õðüëïéðá ôìþìáôá, óõíéóôïýí ðñùôáñ éêü ñüëï óôç 12ìçíç ëåéôïõñãßá ôïõ Hotel Poseidon Resort. Óôï áíáðôõîéáêü ðñüãñáììá ôïõ Hotel Poseidon Resort ðåñéëáìâüíïíôáé ðñüóèåôá ó Ýäéá ãéá ôï Üìåóï ìýëëïí, ðüíôá ìå óôü ï êáé ãíþìïíá ôçí õøçëþ ðïéüôçôá, ôçí éêáíïðïßçóç ôùí óçìåñéíþí êáé áõñéáíþí ðåëáôþí ôïõ êáé ôçí áíáâüèìéóç êáé äéáöþìéóç ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò ôçò ðüëåþò ìáò. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ µε πολυετή εµπειρία στην αγγλόφωνη εκπαίδευση παραδίδει µαθήµατα αγγλικών σε όλα τα επίπεδα και πτυχία στις περιοχές Λουτρακίου-Κορίνθου. Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1200 τ.µ. µε παλαιά οικία 80 τ.µ., µε ελιές, τζάκι, πηγάδι στο 62ο χλµ επί της ΠΕΟ Αθηνών-Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους 80 µ. από τη θάλασσα. Τιµή Τηλέφωνο , κιν ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στολές φτιαχτές τσολιά κοµπλέ. Τηλ , κιν ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για αρχάριους και για προχωρηµένους όπως και επιµέλεια διαβάσµατος µικρών παιδιών. Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 140 τ.µ. στο Λουτράκι µε ταράτσα 170 τ.µ. µε πλακάκια, τοίχο 40 πόντους, µε προοπτική επιπλέον ορόφου. Πατώµατα δρύινα, σκάλα, πάρκινγκ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 50 τ.µ. ώρο ένα διαµέρισµα 40 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ , ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 112 τ.µ. µε οικόπεδο στο Λουτράκι. έντρα, ποτισµός αυτόµατος, βεράντα, πάρκινγκ 2 θέσεων µε µάντρα και κάγκελα, πολυτελή καναδέζικη κατασκευή. Επίσης δώρο µε την αγορά ένα διαµέρισµα 50 τ.µ. πολυτελές. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ , GYM PHYS Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ζητά 1 φυσικοθεραπευτή και 1 γυµναστή για µόνιµη απασχόληση. Πληροφορίες , ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 4 σκυλάκια µεγαλόσωµα, πολύ χαριτωµένα. Τηλ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για εστιατόριο. Αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επίπλωση παιδικού δωµατίου 1)κρεβάτι, 2) κοµοδίνο, 3) γραφείο, 4)βιβλιοθήκη. Επίσης 1 σύνθετο και µια τραπεζαρία σε τιµή ευκαιρίας σε καλή κατάσταση Τηλ: ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνίδα µε πείρα νοσοκόµα για την φροντίδα και φύλαξη ηλικιωµένων. Τηλ: , κ Γιώτα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ φούρνος στο Λουτράκι. Τηλ: ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ -2- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Τηλ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 90 τ.µ. στο Λουτράκι, Περιάνδρου 40, υπερυψωµένο ισόγειο, χρονικής. Τηλ.: , κιν ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για τζελατερία στο Λουτράκι, τηλ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 30 τ.µ. στην οδό Μπολέτη 6 στο Λουτράκι. ιαθέτει air condition και ταµπέλα φωτεινή. Χαµηλό ενοίκιο. Τηλ.: O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ

11 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 11 Χώροι στάθµευσης Êýñéå ÄéåõèõíôÞ, ðáñáêáëþ üðùò äçìïóéåýóåôå ôï ðéï êüôù ðáñüðïíü ìïõ, áöïý åßíáé áíïé ôþ ðëçãþ ðïõ äåí êëåßíåé áðü ôï 1978! Áðü ôüôå åß á ðñïôåßíåé ôñåéò õðüãåéåò èýóåéò óôüèìåõóçò áõôïêéíþôùí, ãéá íá áîéïðïéïýíôáé ïé åðßãåéïé þñïé, áöïý ç áîßá ôçò ãçò áíåâáßíåé ñáãäáßá. Ïé èýóåéò áõôýò ðñýðåé íá âñßóêïíôáé óå êåíôñéêü óçìåßá ãéá íá ðñïóåëêýïõí ôïõò ïäçãïýò! ¼ é óôç ÄåîáìåíÞ. Åäþ êáé ðýíôå ñüíéá åßíáé Ýôïéìïò Ýíáò ðïëëþí èýóåùí, çëåêôñïäïôþèçêå, áëëü áêüìá äåí Ý åé äå ôåß áõôïêßíçôï. Áðü ôüôå óõ íü äçìïóéåýìáôü ìïõ óôïí ôïðéêü ôýðï äåí êßíçóáí ôï åíäéáöýñïí ôùí åêüóôïôå äçìïôéêþí áñ þí ðñïò áõôü ôï ÓÏÂÁÑÏ ðñüâëçìá. ÓÞìåñá, ðïõ üðùò üëïé îýñïõìå ç äçìéïõñãßá þñùí óôüèìåõóçò ñçìáôïäïôåßôáé óå ðïóïóôü 70% áðü ôá åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá, óþìåñá ðïõ ôá ïéêïíïìéêü ôïõ ÄÞìïõ ìáò åðéôñýðïõí ôýôïéåò áðïöüóåéò, óþìåñá Üëëïé ÄÞìïé îåêéíüíå Üëëïé äþìïé îåêéíüíå ôýôïéá Ýñãá, åìåßò, ç Ëïõôñüðïëç ðïõ ôçí Ý åé ðíßîåé ôï êõêëïöïñéáêü, ìýíïõìå ÐÉÓÙ! ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ, Ç ÔÑÉÐÏËÇ, ôçò ïðïßáò ôïí áíôéäþìáñ ï Üêïõóá ðñéí áðü Ýíá ìþíá ðåñßðïõ íá åîáããýëëåé áðü ôï ôçëåïðôéêü êáíüëé ôçò Êïñßíèïõ SUPER Ýíá Ýñãï, õðüãåéï óôüèìåõóçò áõôïêéíþôùí éëßùí (1.000) èýóåùí. ÌÜëéóôá áíýöåñå êáé ôï ðïóü ðïõ èá óôïé ßóåé ôï Ýñãï, åõñþ. íá ìåãüëï ìýñïò ôùí óõíäçìïôþí ìïõ åëðßæåé üôé ç íýá äçìïôéêþ áñ Þ, ðïõ ðñïýêõøå áðü ôéò åêëïãýò ôïõ 2006, èá ëýóåé áõôü ôï ÓÏÂÁÑÏ ðñüâëçìá. ÓÙÓÔÁ! Åãþ ðñïóùðéêü ìå áßôçóþ ìïõ çìåñïìçíßáò áðåõèýíïìáé ðñïò ôï ÄÞìáñ ï ê. Ãéþñãï Ãêéþíç êáé ôïí ðñüåäñï ôïõ Ä.Ó. ê. Ãéþñãï ÌÜñêåëï, ìå ôçí ðáñüêëçóç üðùò èýóïõí ôï ðáñüí èýìá óôï èåìáôïëüãéï ôïõ Ä.Ó. ðñïò óõæþôçóç êáé ëþøç áðüöáóçò áðü ôïõò ê.ê. äçìïôéêïýò óõìâïýëïõò. ÄÉÁÖÁÍÅÉÁ! Ïé ôñåéò èýóåéò ðïõ ðñïôåßíù åßíáé ïé åîþò: á) Ôïõ Ðíåõìáôéêïý ÊÝíôñïõ, ôï ïðïßï ìðïñåß íá ìåôåãêáôáóôáèåß óôï Ìðï-ÑéâÜæ. Áðü ìåëýôç ðïõ Ý ù êüíåé, ôá áõôïêßíçôá ðïõ óôáèìåýïõí ðáñüíïìá óôïõò êüèåôïõò äñüìïõò, ó çìáôßæïíôáò äéðëýò óåéñýò, åìðïäßæïíôáò íá êõêëïöïñþóïõí áðïññéììáôïöüñá, ðõñïóâåóôéêü, áóèåíïöüñá ê.ü. áðü ôçí ïäü Â. ÌåëÝôç - Ê. ÓðõñïãéáííÜêç ìý ñé Ðáí. ÃéÜôñéóóáò áñéèìïýí ôá 460. â) Ðëáôåßá Ðáéäéïý: Áðü ôçí ïäü Óïëïìïý ìý ñé Ìåëßíáò Ìåñêïýñç (õðüãåéï) ìðïñåß íá óôåãüóåé Üëëá 460 ôï éóüãåéï, ðáéäéêþ áñü. ã) Ôï åñåßðéï ôïõ ðñþçí åóôéáôïñßïõ ôïõ ìáêáñßôç É. åñïõâåßì, äßðëá óôá ËïõôñÜ, Üëëá 150. Áõôü ìðïñåß íá ôéóôåß ìý ñé ôï ýøïò ôïõ «âñü ïõ», ùñßò íá áëëüîåé ôï ôïðßï, áöïý ðñïïñßæåôáé ãéá þñï ðñáóßíïõ. Óôç óõíý åéá èá ðñï ùñþóïõìå óôçí áîéïðïßçóç ôïõ õð áñéèì. 35 ôåôñáãþíïõ ôïõ ðáëéïý Ëïõôñáêßïõ, ðïõ ðåñéêëåßíåôáé áðü ôïõò äñüìïõò: 28çò Ïêôùâñßïõ - ÕøçëÜíôïõ - Ì. Ìðüôóáñç - Êïëïêïôñþíç. Ç ìéá ðëåõñü áðü ÕøçëÜíôïõ ìý ñé Êïëïêïôñþíç áßèïõóá ðïëëáðëþí ñþóåùí, ìå ðïëëýò èýóåéò, ðïõ åßíáé áðáñáßôçôç óôïõò íýïõò ìáò! Óôçí Üëëç ðëåõñü êáé óôïí ðñþôï üñïöï ìðïñïýí íá óôåãáóôïýí ïé äçìïôéêýò åðé åéñþóåéò üðùò ÄÁÅÔ - ÄÏÕÊÁËÐ - ÄÅÁËÐ - ÄÅÊÅÐ - ÏÁÅÄ - ¾äñåõóç - Áðï Ýôåõóç - ÖéëáñìïíéêÞ. Íá óôáìáôþóåé åðéôýëïõò áõôþ ç «áéìïññáãßá» ôùí ñçìüôùí, ðïõ õðï ñåþíåôáé íá êáôáâüëëåé ï äþìïò ãéá ôçí åíïéêßáóç éäéùôéêþí áêéíþôùí! Áêüìá: Áóôõíïìßá, Ðôáéóìáôïäéêåßï, Ôá õäñïìåßï, ÉÊÁ, ÄÅÇ. ÓÞìåñá, êáèþò üëåò áõôýò ïé õðçñåóßåò, ðïõ åßíáé äéáóêïñðéóìýíåò óå äéüöïñá óçìåßá ôçò ËïõôñüðïëÞò ìáò, äçìéïõñãþíôáò êõêëïöïñéáêþ óõìöüñçóç, áíôß ãéá åîõðçñýôçóç, ìüëëïí ôáëáéðùñßá êáé áãáíüêôçóç Ý ïõí äçìéïõñãþóåé! ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁ: Ï äçìüôçò áðü ôç ÍÅÁÐÏËÇ (áíåêôýëåóôç áðüöáóç ÏÌÏÖÙÍÇ ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ôåôñáåôßáò , ìåôïíïìáóßáò Óõíïéêéóìïý), ðïõ öáßíåôáé óå äçìïóßåõìü ìïõ óôçí ôïðéêþ åöçìåñßäá «ÄÉÁÖÁ- ÍÅÉÁ» ôçò 7çò ÌáÀïõ 2002, Ýôïò 25ï, áñ. öýë Áðü ôç ÍåÜðïëç, ëïéðüí, ôï ÊïëïíÜêé, ôçí ÃêñÜâá, ôïí ãéï Öáíïýñéï êáé ôç ÄåîáìåíÞ, ï äçìüôçò, áöïý åîáóöáëßóåé ôï áõôïêßíçôü ôïõ óôï õðüãåéï ðüñêéíãê, êáé áöïý åîõðçñåôçèåß ãñþãïñá áðü ôéò õðçñåóßåò ðïõ èá åßíáé åêåß óõãêåíôñùìýíåò, èá ãõñßæåé óôçí åñãáóßá ôïõ ùñßò áðþëåéá ñüíïõ! ÐÑÏÏÄÏÓ, ÅÎÕ- ÐÇÑÅÔÇÓÇ, ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ! Ðëåéïøçößá, ìåéïøçößá, áí áãáðüíå áõôü ôïí ôüðï êáé èýëïõí íá áëëüîïõí ôç ìïñöþ ôçò ËïõôñüðïëÞò ìáò, íá ôçí êáôáôüîïõí óôï åðßðåäï ôùí óýã ñïíùí åõñùðáúêþí ðüëåùí, áò ðñï ùñþóïõí ãñþãïñá óå áõôü ôï ìåãüëï Ýñãï ðïõ Ýðñåðå íá åß å ðñïçãçèåß Üëëùí! Åõ áñéóôþ Ìé Üëçò Êáëëßñçò Õ.Ã. Ôï óõíôáêôéêü Üêïìøï ëüãù óôåíüôçôáò þñïõ. Åëðßæù ïé ëåðôïìýñåéåò íá áêïõóôïýí óôï äçìïôéêü óõìâïýëéï. Éáôñåßï: Åë. ÂåíéæÝëïõ 36 ËÏÕÔÑÁÊÉ õãåßá diagnostics Äñ. ÉÙÁÍÍÇÓ Ó. ÏÕÑÓÁËÁÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ - ËÉÐÉÄÉÏËÏÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÙÑ ÐÁÍÅÐÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÙÍÁÓÅÉÏÕ Ê..Ê. ÐåñéÜíäñïõ 25 Êüñéíèïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü AHMAD KHALID ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÏÓ - ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÏÓ Ô. ÉÁÔÑÏÓ ÍÏÓ. ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ ÄÅÑÌÁÃÏËÏÃÉÁ ÊÑÕÏ ÅÉÑÏÕÑÃÉÊÇ ÇÌÉÊÏ PEELING Óýìâáóç ìå Ôáìåßá: Äçìüóéï - ÔÅÂÅ - ÔÁÎÕ - ÔÉÄÊÕ Êýñéå ÄÞìáñ å, êýñéå Ðñüåäñå ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ, áãáðçôïß äçìïôéêïß óýìâïõëïé, ößëïé êáé ößëåò, Êáôáñ Þí óáò åõ- áñéóôþ äéüôé ìïõ äßíåôáé ç åõêáéñßá íá êáôáèýóù ôçí ÜðïøÞ ìïõ ùò áðëüò ðïëßôçò - ìýóù ôçò öéëüîåíçò åöçìåñßäáò «ÔÏÕ ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ» - ãéá ôéò ðáñüíïìåò êüìåñåò óôç æùþ ôïõ ÄÞìïõ ìáò êáé ôç ëüóðç ðïõ Ýñéîáí ïé äçìïóéïãñüöïé - êáé ü é ìüíï - óôï ÄÞìáñ ü ìáò. ãéíá äýêôçò ðáñáðüíùí áðü ôï åîùôåñéêü ðïëëþí ößëùí êáé óõããåíþí, ãéáôß ïé äçìïóéïãñüöïé êáíáëéþí ðñïóðáèïýí íá áìáõñþóïõí ôçí åéêüíá ôïõ Ëïõôñáêßïõ, «ñß íïíôáò ëüóðç» óôï ÄÞìáñ ï ôçò ðüëçò. Åðßóçò ìïõ åßðáí üôé ðñýðåé íá áëëüîïõí ðïëëýò óåëßäåò óôçí Á ñåßáóôïé íá íáé Ôçë. Ïéêßáò: ÁÈÇÍÁ: TçëÝöùíá: Éáôñåßïõ: Êéíçôü: ÄÝ åôáé 9-1 êáé ÉÙÁÍÍÇÓ É. ÌÐÉÊÏËÉÏÃËÏÕ ÙÔÏÑÉÍÏËÁÑÕÃÃÏËÏÃÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÊÅÖÁËÇÓ & ÔÑÁ ÇËÏÕ ô. Éáôñüò Ãåíéêïý Êñáôéêïý Íïóïêïìåßïõ ÐåéñáéÜ ÓõíåñãÜôçò Éáôñéêïý ÊÝíôñïõ Áèçíþí ÊëéíéêÞò Ðáë. ÖáëÞñïõ ÅËÅà ÏÓ: ÉËÉÃÃÏÕ, ÅÌÂÏÙÍ, ÂÁÑÇÊÏÚÁÓ ÁÊÏÕÓÔÉÊÁ ÂÁÑÇÊÏÚÁÓ Éáôñåßï-Ïéêßá: Óïëùìïý 7-9 ËïõôñÜêé Ôçë. (27440) (Fax) Êéíçôü: , AèÞíá: éóôïñßá ôïõ Ëïõôñáêßïõ êáé ï ÄÞìáñ ïò åßíáé éêáíüò íá áëëüîåé ðñïò ôï êáëýôåñï ôçí éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò, üóï êáé ôïõ ýèçêå ç ìåëüíç áðü áõôïýò ðïõ äå èýëïõí íá óõíå éóôåß ôï Ýñãï ôïõ. Ïé ðñïçãïýìåíïé ÄÞìáñ ïé Þñèáí «ïõñáíïêáôýâáôïé» áðü ôçí õðïóôþñéîç äéáöüñùí êïììüôùí, ùñßò íá êáôáâüëïõí áãþíá éäéáßôåñï, åíþ åóåßò êáé ç ïìüäá óáò êáôýâáëáí óêëçñïýò äçìïêñáôéêïýò áãþíåò åðß ðïëëü Ýôç, îå íþíôáò ôç äïõëåéü ôïõò êáé ôçí ïéêïãýíåéü ôïõò, áöéëïêåñäþò ãéá ôçí åîõðçñýôçóç - ÔÁÎÕ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑ-ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΟΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ τ. Ιατρός Πανεπιστηµιακής Πνευµολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΣΩΤΗΡΙΑ Πλήρης λειτουργικός έλεγχος αναπνοής - Ιατρείο Άσθµατος & Αλλεργίας - Ιατρείο ιακοπής Καπνίσµατος Ελ. Βενιζέλου 55 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ÓÕÌÂÁÓÇ ÌÅ ÔÁÌÅÉÁ: Äçìüóéï,ÔÁÎÕ, ÔÕÄÊÕ-ÔÓÁÕ-Ôñáðåæþí ÔÅÂÅ- ÔÁÐÏÔÅ-ÄÅÇ-ÏÃÁ- ÄÉÐËÙÌÁÔÁ ÏÄÇÃÇÓÇÓ O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ Ανοιχτή επιστολή στον ήµαρχο και στα µέλη του.σ. ôïõ ðïëßôç. Áðüäåéîç ôïõ íýïõ ðñïóþðïõ ðïõ ìáò äåßîáôå åßíáé ç áíïéêôþ ðüñôá ôïõ Äçìáñ åßïõ üëåò ôéò çìýñåò êáé ü é åðéëåêôéêü êáé áãüðç ôïõ ÄçìÜñ ïõ ðñïò ôïõò äçìüôåò. Êáé åíþ ïé ðáñüíïìåò êüìåñåò êáôáäéêüæïíôáé áðü ôï äçìïêñáôéêü ðïëßôåõìá, ï ðñþçí ÄÞìáñ ïò ãéá 12 Ýôç, áíôß íá êáôáäéêüóåé áõôýò, êáôáäßêáóå ôïí íõí ÄÞìáñ ï, äéüôé, êáôü ôç ãíþìç ôïõ, äåí îý áóå üôé Ý áóå ôéò åêëïãýò ôïõ Ïêôþâñç ôïõ 2006 ìå ôçí åôõìçãïñßá ôïõ ëáïý ôïõ ÄÞìïõ ìáò. Ï ëáüò øçößæåé ðüñôåò - ðáñüèõñá Ð. ÄÁÑÊÁÄÁÊÇÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ÈÙÑÁÊÉÓÌÅÍÅÓ ÐÏÑÔÅÓ - ÊÁÃÊÅËÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ ÓÉÔÅÓ - ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÅÊÈÅÓÇ: ÐÁÍÁÃÉÁÓ ÃÉÁÔÑÉÓÓÁÓ 8-10 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË. ÅÊÈÅÓÇÓ: (27440) 21290, ÂÉÏÔÅ ÍÉÁÓ: (27440) ΕΧΕΤΑΙ: πρωί: καθηµερινά 9-2 απόγευµα: Ε,ΤΡ, ΠΕ êáé áðïöáóßæåé êáé ôéìùñåß ôçí áëáæïíåßá üôáí áõôþ ãßíåôáé êáèåóôþò. Åßíáé õðï ñýùóç üëùí ìáò íá ðñïóðáèþóïõìå êáé íá êáëõôåñåýóïõìå ôçí ðïñåßá ôïõ ôüðïõ ìáò êáé äåí ðñýðåé íá óêåðôüìáóôå ìéêñïðïëéôéêü. Ìå åêôßìçóç íáò ðïëßôçò Ëüçò ÁëÝîéïò ðñþçí õðïøþöéïò ôçò ÄçìïôéêÞò ÁíáíåùôéêÞò ÐáñÝìâáóçò Ðïëéôþí Τηλ , κιν.: Dr. ÌÁÑÉÏÓ ÓÔÁÌÁÔÁÊÇÓ ÏÑÈÏÐÁÉÄÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄéäÜêôùñ ÏñèïðáéäéêÞò Ðáí/ìßïõ Éùáííßíùí Ìåôåêðáßäåõóç: Balgrist Hospital Æõñß çò ÁÑÈÑÏÓÊÏÐÇÓÅÉÓ ÃÏÍÁÔÏÓ ÅÉÄÉÊÁ ÉÁÔÑÅÉÁ ÏÓÔÅÏÐÏÑÙÓÇÓ, ÓÊÏËÉÙÓÇÓ, ÁÈËÇÔÉÊÙÍ ÊÁÊÙÓÅÙÍ ÙñÜñéï ëåéôïõñãßáò: 9-12 ð.ì., ì.ì. Éáôñåßïí: Áëêõïíßäùí 1, ËïõôñÜêé Ôçë. Éáôñåßïõ 27440/64655, êéí

12 Σελ Ιουνίου 2007 Τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Κων/νου Παλαιολόγου τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Χριστόδουλος στο Κέντρο Ελληνισµού Ιδρύµατος αµιανού στο Σχίνο Λουτρακίου Κορινθίας «Ç óõììá ßá Åëëçíéóìïý êáé ñéóôéáíéóìïý Þôáí ï ëüãïò Üñéí ôïõ ïðïßïõ äéåóþèç ï Åëëçíéóìüò êáé äåí êáôýëçîå óôï ñïíïíôïýëáðï ôùí áæþôçôùí ôçò éóôïñßáò». Ôçí åðéóþìáíóç áõôþ Ýêáíå ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ÐÜóçò ÅëëÜäïò ê. ê. ñéóôüäïõëïò êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò ôåëåôþò ôùí áðïêáëõðôçñßùí ôïõ áíäñé- Üíôá ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ðáëáéïëüãïõ ðïõ âñßóêåôáé óôï ÊÝíôñï Åëëçíéóìïý Éäñýìáôïò Äáìéáíïý óôï Ó ßíï Ëïõôñáêßïõ. Ï Ìáêáñéþôáôïò åðßóçò áíáöýñèçêå óôç óõìâïëþ ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ðáëáéïëüãïõ êáé óôéò ðñïóðüèåéåò ðïõ êáôýâáëëå ðñïêåéìýíïõ íá äéáóùèåß ç Ðüëç áðü ôçí ëùóç. ÐáñÜëëçëá åîþñå ôçí ðñïóöïñü ôïõ ÊÝíôñïõ Åëëçíéóìïý Éäñ. Äáìéáíïý êõñßùò óôïõò íýïõò, ïé ïðïßïé, üðùò åßðå, «ðåñéçãïýìåíïé óôï þñï èá ìðïñïýí íá áéóèüíïíôáé õðåñþöáíïé ðïõ åßíáé ëëçíåò Ïñèüäïîïé ñéóôéáíïß». «ÁõôÝò ïé äýï éäéüôçôåò», ôüíéóå áñáêôçñéóôéêü ï Ìáêáñéþôáôïò, «õðþñîáí ïé êïñõöáßïé óôýëïé ðüíù óôïõò ïðïßïõò óôçñß èçêå ôï ìåãáëïðñåðýò ïéêïäüìçìá ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò, åíüò ðïëéôéóìïý ðïõ îåêßíçóå áðü ôçí áñ áßá ÅëëÜäá óå ìßá ðåñßïäï ìåãüëçò áêìþò, äïêßìáóå ìßá ðáñáêìþ ðïõ ôïí Ýöåñå êïíôü óôï èüíáôï êáé ôçí åîáöüíéóç êáé äéáóþèçêå ï Ìáêáñéþôáôïò Áñ éåðßóêïðïò Áèçíþí êáé ÐÜóçò ÅëëÜäïò ê. ê. ñéóôüäïõëïò, ï Óåâáóìéüôáôïò Ìçôñïðïëßôçò Êïñéíèßáò ê. ê. Äéïíýóéïò, ï éäñõôþò ôïõ ÊÝíôñïõ Åëëçíéóìïý Éäñ. Äáìéáíïý ê. Äáìéáíüò Êùíóôáíôßíïõ, ç óõæõãüò ôïõ ê. ÌÜñù Êùíóôáíôßíïõ, êáé ïé åããïíýò ôïõ Áéìéëßá êáé Ìáñßá Êùíóôáíôßíïõ. ìå ôçí åìöüíéóç ôïõ ñéóôéáíéóìïý, ï ïðïßïò ëåéôïýñãçóå ùò óáíßäá óùôçñßáò ãéá ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü êáé ôçí åëëçíéêþ ãëþóóá». Íùñßôåñá ï ðñüåäñïò ôïõ ÊÝíôñïõ Åëëçíéóìïý Éäñ. Äáìéáíïý ê. Äáìéáíüò Êùíóôáíôßíïõ õðïäå üìåíïò ôïí Ìáêáñéþôáôï áíáöýñèçêå óôïõò ãåíéêüôåñïõò óêïðïýò ôïõ éäñýìáôïò ëýãïíôáò áñáêôçñéóôéêü «Ý ïõìå áðëþóåé êüôù áðü ôï öùò ôïõ Þëéïõ ðßíáêåò êáé áãüëìáôá ðïõ áðïôõðþíïõí ôï ðíåýìá ôïõ Áñ áßïõ Åëëçíéêïý Ðïëéôéóìïý, ï ïðïßïò åßíáé ï ðñþôïò ðõëþíáò ôïõ Åõñùðáúêïý ðïëéôéóìïý êáé ôïí ïðïßïí ïé ëëçíåò Ý ïõìå êáìüñé êáé ìïíáäéêü ðñïíüìéï. Ìå ðïëý óåâáóìü êáé ìåëýôç ôïõ áíôéêåéìýíïõ ðñïóðáèþóáìå íá îåäéðëþóïõìå ôïí äåýôåñï ðõëþíá ôïõ Åõñùðáúêïý ðïëéôéóìïý ðïõ åßíáé ç ñéóôéáíéêþ ðßóôç ìáò. Ç åíüôçôá ìå ôïí ôßôëï «Ç éëéü ñïíç ÂõæáíôéíÞ Áõôïêñáôïñßá» ðïõ åêôßèåôáé ãýñù áðü ôçí åêêëçóßá ôïõ ÊÝíôñïõ êáé ðïõ áíáöýñåôáé êáé óôçí ïñèüäïîï ðßóôç ìáò åßíáé ôï áðïôýëåóìá áõôþò ôçò ðñïóðüèåéáò. Ç ðñïôïìþ ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ðáëáéïëüãïõ ïëïêëçñþíåé ôçí åíüôçôá áõôþ êáé óáò åõ áñéóôþ ðïõ äå ôþêáôå íá ôçí áðïêáëýøåôå». Áêüìç óýíôïìï áéñåôéóìü áðçýèõíáí ï Óåâáóìéüôáôïò Áðü áñéóôåñü äéáêñßíïíôáé:ï Áñ éåðßóêïðïò, ï ô. Ðñùèõðïõñãüò ê. Ãñßâáò Ìçôñïðïëßôçò Êïñéíèßáò ê. ê. Äéïíýóéïò êáé ï ÄÞìáñ ïò Ëïõôñáêßïõ Ðåñá þñáò ê. Ã. Ãêéþíçò. Áðü áñéóôåñü äéáêñßíïíôáé: Çëßáò ÊïöéíÜò, äçì. óýìâïõëïò êáé ïé áíôéäþìáñ ïé Ë. Ðáðáèåïäþñïõ êáé Ê. áôæüðïõëïò Ìçôñïðïëßôçò Êïñéíèßáò ê. ê. Äéïíýóéïò êáé ï ÄÞìáñ ïò Ëïõôñáêßïõ Ðåñá þñáò ê. Ãéþñãïò Ãêéþíçò. Óôçí åêäþëùóç ðáñáâñýèçêáí ìåôáîý Üëëùí ïé åîþò: ï ô. Ðñùèõðïõñãüò ê. ÉùÜííçò Ãñßâáò, ï ÍïìÜñ çò Êïñéíèßáò ê. Íßêïò ÔáãáñÜò, ï ÄÞìáñ ïò ÌåãÜñùí ê. ÄçìÞôñéïò Óôñáôéþôçò, ï ÄÞìáñ ïò ÐáðÜãïõ ê. Âáóßëçò Îýäçò, ï ÄÞìáñ ïò óóïõ ËÝ áéïõ ê. áñüëáìðïò Êáìðïýñçò, ï ÄÞìáñ ïò Âü áò ê. Ãåþñãéïò Ëéïýíôñçò êáé ðëþèïò êüóìïõ. O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ

13 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 13 ôá åí ήµω...åí Οίκω ÐåñéëçðôéêÜ èýìáôá êáé áðïöüóåéò ôïõ ÄÞìïõ Ë-Ð Ôá èýìáôá ó ïëéüæåé óõíåñãüôçò ôçò åöçìåñßäáò ìáò Ï ÔÓÉÌÐÉÄÁÓ

14 Σελ Ιουνίου 2007

15 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 15

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò

4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò 4.5 ÁóêÞóåéò çìéêþò éóïññïðßáò ìå åðßäñáóç óôç èýóç éóïññïðßáò Óôéò áóêþóåéò ìå åðßäñáóç óôç èýóç ìéáò éóïññïðßáò ãßíåôáé áíáöïñü óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá èýóåéò éóïññïðßáò. Ïé èýóåéò éóïññïðßáò åßíáé äéáäï

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï ôïò 7 ï ö. 376 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ,

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ, Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα