ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ"

Transcript

1 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï Öýëëï 235 ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ Ôï ËïõôñÜêé ìýóá óå äéüóôçìá äýï åôþí ìðþêå óôï óôü áóôñï ãéá äåýôåñç öïñü ðñïêåéìýíïõ íá ðëçãåß ôïõñéóôéêü. Ïé ãíùóôïß Üãíùóôïé îáíáêôýðçóáí ãéá íá ðëþîïõí ôçí ðüëç ìáò. Ìéá ðüëç ðïõ åßíáé óôñáììýíç óôïí ôïõñéóìü êáé ðïõ ìå ôçí íýá äçìïôéêþ áñ Þ âáäßæåé óùóôü. Ôï äõóôý çìá åßíáé üôé ïé óýã ñïíïé åöéüëôåò êáé êüðïéá óõìöýñïíôá ðñïóäïêïýóáí ïöýëç ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü êáé ç íýá äçìïôéêþ áñ Þ ôïõò ôá áëüåé. Óôéò 17 Ìáñôßïõ 2005 ç åöçìåñßäá ìáò ôï ÂÇÌÁ ËÏÕ- ÔÑÁÊÉÏÕ ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ åß å êáôáäéêüóåé ôçí ðéï ðüíù ìåèüäåõóç ç ïðïßá Ýñ åôáé ãéá äåýôåñç öïñü áðü ôïí ßäéï ôçëåïðôéêü ðáñïõóéáóôþ êáé ôï ãåãïíüò áõôü ìüíï ôõ áßï äåí åßíáé. ÈõìÜóôå ãéá ôéò êñõöýò êüìåñåò ðïõ Ýëåãå ôüôå ï ðáñïõóéáóôþò ãéá îåíïäï åßï ôçò ðüëçò ìáò; Ï Íßêïò ÅõáããåëÜôïò Ý åé ÅÕÈÕÌÉÏÕ Á.Å. 7ï ëì. Ð.Å.Ï. Êïñßíèïõ - Ðáôñþí Ô.Ê , ËÝ áéï Êïñéíèßáò êèåóç ôçë.: , Óõíåñãåßï ôçë.: Fax: ìåôáâëçèåß óå ëüôñç ôçò áëêßäáò åêåß Üëëùóôå Ý åé öôéüîåé ôï êôþìá ôïõ ïðüôå èýëåé ìå ôïí Ýíáí Þ ôïí Üëëïí ôñüðï íá áíáðôõ èåß ç ðåñéï Þ ßóùò óêýðôåôáé íá êüíåé êáé ï ßäéïò êüðïéåò ôïõñéóôéêýò åðåíäýóåéò åêåß. Ôüôå ëïéðüí ôï ËïõôñÜêé åßíáé ï ìüíïò (áíôßðáëïò) ôçò áëêßäáò äåäïìýíïõ üôé Ý ïõí ôçí ßäéá áðüóôáóç áðü ôçí ÁèÞíá êáé ïé äýï ðüëåéò áðåõèýíïíôáé óå ìßá áãïñü ðýíôå åêáôïììõñßùí áíèñþðùí. Ôá ðéï ðüíù åßíáé Ýíá áðü ôá óåíüñéá ðïõ öçìïëïãåßôáé üôé ðáßæïíôáé ãéá ôçí ðüëç ìáò. Ôï Üëëï óåíüñéï åßíáé üôé ç íýá äçìïôéêþ áñ Þ ÅÖÕÃÁÍ ÄÕÏ ÓÕÌÂÏÕËÏÉ ÔÏÕ ÐÁÕËÏÕ ÐÁÕËÏÕ ÓïâáñÞ êáôáããåëßá êáé ðáñáßôçóç ôïõ Ôïðéêïý óõìâïýëïõ ÉùÜííç Ãêßêá ôïõ Áíä. Åðßóçìá ìå ôïí Ã. Ãêéþíç êáé ï Ã. ÖÜíçò ÓÅË. 2 (ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÅÓ) ÏÉÊÏÄÏÌÉÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÐùëÞóåéò ÄéáìåñéóìÜôùí ÍÉÊÏÓ ÌÁÍÏÓ Ðïëéôéêüò Ìç áíéêüò ÊÁÑÁÚÓÊÁÊÇ & ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ - ËÏÕÔÑÁÊÉ Ôçë.: , 66277, Fax: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ èßãåé üðùò åßðáìå ðïëéôéêü êáé ïéêïíïìéêü óõìöýñïíôá êáé ïé ãíùóôïß Üãíùóôïé åöéüëôåò èýëïõí ôþñá ðïõ åßíáé áñ Þ íá ôçò äþóïõí Ýíá ìþíõìá. íá ìþíõìá ðïõ üëç ç ðüëç ôï êáôáäßêáóå êáé áõôü öüíçêå óôï ôåëåõôáßï äçìïôéêü óõìâïýëéï ìå ôç óõìðáñüóôáóç ðïõ Ýäùóáí ïé äçìüôåò óôï ÄÞìáñ ï êáé ðïëëýò öïñýò ìüëéóôá êôõðïýóáí êáé ðáëáìüêéá ãéá íá äåßîïõí üôé óôçñßæïõí ôïí Üíèñùðï êáé äþìáñ ü ôïõò ê. Ãéþñãï Ãêéþíç. Ôï äõóôý çìá åßíáé üôé óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò áõôïß ïé êýêëïé åôïéìüæïõí êáé äåýôåñï ãýñï ðïõ èá Ý åé ðüëé äýï óêýëç ôï ðñþôï óêýëïò èá Ý åé óôï óôü- áóôñï ðüëé ôçí ðüëç ìáò êáé ôï äåýôåñï óêýëïò èá Ý åé óôü ï ôï äþìáñ ï. ÄÇÌÁÑ Å: Ï äþìïò Ëïõôñáêßïõ Ðåñá þñáò äåí Ý åé áíüãêç áðü åöéüëôåò. Óêüðéìï åßíáé íá ÂÃÅÉÓ ÌÐÑÏ- ÓÔÁ. Ôï ïöåßëåéò óôï 58% ôùí óõíäçìïôþí ðïõ óå ÔÇË.: , , ÊÉÍ.: , Γιορτάζουµε 20 χρόνια λειτουργίας και σας προσφέρουµε delivery O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ øþöéóáí. ÐÜñå ôçí êáôüóôáóç óôá Ýñéá óïõ êáé äåßîå ðñïò ðüóá êáôåýèõíóç åðé åéñçìáôéêþ, ïéêïíïìéêþ, ðïëéôéêþ ðïéïò Å ÅÉ ÔÏÍ ÐÑÙÔÏ ËÏÃÏ óå áõôþ ôçí ðüëç êáé ðïéïò áðïöáóßæåé ãéá ôï ìýëëïí êáé ôçí ôý ç áõôïý ôïõ ôüðïõ. åéò ôï êáëýôåñï äçìïôéêü óõìâïýëéï ðïõ ðýñáóå áðü ôï ÄÞìï ôá ôåëåõôáßá ñüíéá. ¼ëïé ïé äçìïôéêïß óïõ óýìâïõëïé åßíáé êáôáîéùìýíïé óôï þñï ôçò åñãáóßáò ôïõò. ¼ëïé ôïõò ìçä åíüò åîáéñïýìýíïõ Ý ïõí üñåîç êáé êýöé ãéá íá ðñïóöýñïõí óôïí ôüðï. Ï ÑÏÍÏÓ Ý åé ðëýïí ùñéìüóåé êáé Þñèå ç þñá íá áéóèáíèïýí üëïé ôç äéáöïñåôéêþ íïïôñïðßá äéïßêçóçò ôïõ äþìïõ ðïõ ìüíï ãíþìïíá Ý åé íá ïäçãþóåé ôïí ôüðï óôçí áíüðôõîç êáé óôï ìýëëïí ìå áðüëõôç äéáöüíåéá, êáé üëåò ôéò ðñùôïâïõëßåò ðüíù áðü ôï ôñáðýæé ãéá íá ìçí õðüñ åé óêéü. Ôá áðïêáëõðôþñéá ôïõ áíäñéüíôá ôïõ Êùí/íïõ Ðáëáéïëüãïõ óôï ÊÝíôñï Åëëçíéóìïý ôïõ Éäñýìáôïò Äáìéáíïý ôýëåóå ï Áñ éåðßóêïðïò ê.ê. ñéóôüäïõëïò. ANAËÕÔÉÊÁ ÖÙÔÏÑÅÐÏÑÔÁÆ ÓÅË. 12 διανομή στο χώρο σας ΩΡΕΑΝ από 17:00 έως 01:00 βράδυ Λ. Κατσώνη 7, Λουτράκι τηλ

2 Σελ. 2 Å ÐÉ ÊÁÉ ÑÏ ÔÇ ÔÅÓ 17 Ιουνίου 2007 Ï ÓÐÕ ÑÏÓ ÃÉÁ ËÏ ØÏÓ ÃÑÁ ÖÅÉ ΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Γ. ΓΚΙΩΝΗ Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες µας και µετά το τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο, ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος Γιώργος Φάνης θα είναι ο 14ος σύµβουλος της νέας δηµοτικής αρχής. Τελικά όλοι κατάλαβαν ότι η τηλεοπτική εκποµπή που ήθελε τον κ. Γ. Γκιώνη να τον θίξει, µάλλον τον αντίθετο έκανε διότι και οι πέτρες στην πόλη µας γνωρίζουν το νέο δήµαρχο για την ειλικρίνειά του, την ευθύτητά του, τον χαρακτήρα του και τη διαφάνεια που θέλει να φέρει στο δήµο. ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΟΜΕ- ΝΗ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΠΕΖΟ ΡΟΜΟ Κύριε Αντιδήµαρχε της Πολεοδοµίας πάρα πολλοί κάτοικοι παραπονιούνται εδώ και χρόνια για τη συρόµενη πόρτα που έχει βάλει η επιχείρηση που βρίσκεται στον παραλιακό πεζόδρο- µο και να για να καταλάβετε αγαπητοί αναγνώστες, το πρόβληµα είναι ότι όταν κάνεις βόλτα στον παραλιακό πεζόδροµο πηγαίνοντας προς το Καζίνο, κάποια επιχείρηση έχει κάνει κατάληψη χώρου βάζοντας µάλιστα και συρόµενη πόρτα για να κλείνει την πρόσβαση στους περιπατητές. Όπως µας λένε οι συνδηµότες µας αυτό το φαινόµενο δεν είναι τώρα είναι χρόνια. Παρά τα παράπονά τους στην παλιά δηµοτική αρχή και στους τότε αντιδηµάρχους Πολεοδοµίας δεν έγινε τίποτα. Θα κλείσουµε το σχόλιό µας µε τα λόγια τους όπως ακριβώς µας τα είπαν. εν πάµε στον αντιδήµαρχο Πολεοδοµίας διότι φοβόµαστε ότι θα είναι µία από τα ίδια, ερχόµαστε στη δική µας τοπική εφηµερίδα κάπως έτσι θα ευαισθητοποιηθούν οι αρµόδιοι και θα λύσουν το πρόβληµα. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟ Είναι ψεύτης και τον προκαλώ να µου κάνει µήνυση που τον λέω ψεύτη, είπε ο κύριος Παύλου για τον Σπύρο Γιαλοψό, µέσα στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου όταν προκλήθηκε για κάποιο θέµα από τον ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχάλη Θυµή. ηλαδή κύριε Παύλου να σας κάνω µήνυση για να αποδείξω ότι δεν είµαι ψεύτης; Αυτό δεν είναι πολιτική κύριε Παύλου ούτε πολιτικός πολιτισµός που εσείς ευαγγελίζεσθαι. Οµολογήστε ότι στο περασµένο δηµοτικό συµβούλιο χάσατε την ψυχραιµία σας, ίσως γιατί αλλιώς τα περιµένατε τα πράγµατα µετά την εκποµπή του Ευαγγελάτου στο δηµοτικό συµβούλιο και αλλιώς σας ήρθαν. Το πότε θα πεθάνουµε δεν γνωρίζουµε κύριε Παύλου, πολλά πράγµατα που γίνονται και λέγονται δυστυχώς τα γνωρίζουµε πολλές φορές µάλιστα και εν τη γενέσει τους, έχουµε περάσει και εµείς από αυτά τα σχολεία. Ο ανα- µάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω, κύριε Παύλου. ΣΟΥΖΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στο λάκκο των λεόντων έχει βρεθεί η αντιδήµαρχος και πρωτοεκλεγείσα στο δηµοτικό συµβούλιο Σούζυ Παπακωνσταντίνου. Επιφορτισµένη µε πολλές αρµοδιότητες, µεταξύ των οποίων κυρίοτερη είναι αυτή της επικοινωνίας, τρέχει και δεν φτάνει προκειµένου να καλύψει και να προβάλει έργο και δραστηριότητες της δηµοτικής αρχής στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Μία δουλειά που απαιτεί ιδιαίτερη επιδεξιότητα και ειδικότερα την αναχαίτισή τους, όταν η δηµοτική αρχή βρίσκεται εν µέσω διασταυρούµενων πυρών. Επιπρόσθετα δε από τη θέση αυτή δίνει το στίγµα της πολιτικής του δήµου σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων του. Είναι η πρώτη φορά που γράφουµε για την κυρία αντιδή- µαρχο σχόλιο σε αυτή τη στήλη γιατί περιµέναµε να τη δούµε στο πρώτο της στην κυριολεξία πεντάµηνο στα κοινά, αφού εξελέγη για πρώτη φορά όπως αναφέρουµε πιο πάνω, δηµοτική σύµβουλος. Μπήκε απότοµα στα βαθιά και νοµίζουµε ότι µέχρι ώρας τα καταφέρνει πολύ καλά. Ίδωµεν. FERRARI PARTY Ήρθανε και πάλι φέτος και ήταν όπως πάντα εντυπωσιακές και πανέµορφες. Ο λόγος για τις αστραφτερές Φερράρι, οι οποίες µας επισκέφθηκαν ξανά για το καθιερωµένο πλέον ετήσιο ραντεβού µας. Προσκεκλη- µένες από τον Πρόξενο της Ιταλίας κύριο Χρήστο Παπαβασιλείου να βρίσκονται στην καθιερωµένη ετήσια δεξίωση που παραθέτει µε την ευκαιρία της εθνικής εορτής της Ιταλίας, τράβηξαν τα βλέµµατα των επισή- µων προσκεκληµένων και του µεγάλου πλήθους που των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης µας που ήρθαν να τις θαυµάσουν στην Κεντρική Πλατεία. Όλες τους, από τα παλαιότερα µέχρι και τα νεώτερα µοντέλα, αποτελούν ένα τεχνολογικό θαύµα συνδυασµένο µε το ασύλληπτο ιταλικό ντιζάιν. Παρόντες στη δεξίωση για να ευχηθούν στο Πρόξενο και στον Πρόεδρο του δραστήριου Ελληνοιταλικού Επιµελητηρίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην πόλη µας, κύριο Αλέξανδρο Οικονόµου, οι αρχές της Κορινθίας και πολλοί φίλοι, φίλοι της χώρας, όπως οι πολυά- ÊÝíôñï ÃåñìáíéêÞò Ãëþóóáò Ôá ÃåñìáíéêÜ åßíáé áðëü... áñêåß íá Ý åé êüðïéïò ôïí ôñüðï Ëåéôïõñãïýí ÔìÞìáôá - ÐáéäéêÜ - ÅöçâéêÜ - ¾ëçò Ó ïëåßïõ - Åíçëßêùí Ð. ÃÅÑÏÕ, Îåíïöþíôïò 15 ËïõôñÜêé, , ÏÉ ÅÉÄÉÊÏÉ ÓÔÁ ÃÅÑÌÁÍÉÊÁ ÔáìåéáêÝò Ìç áíýò - ÆõãáñéÝò ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ΤΑΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ôçë.: ÐùëÞóåéò ÅîïõóéïäïôçìÝíï Service Í. Êïñéíèßáò O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ

3 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 3 Ëïõôñáêßïõ - Ðåñá þñáò ÔïðéêÞ åöçìåñßäá ÉäéïêôÞôçò: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ Å ÐÉ ÊÁÉ ÑÏ ÔÇ ÔÅÓ ριθµοι επιστήµονες που σπούδασαν στη γειτονική χώρα και σήµερα διαπρέπουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Τις περιµένουµε ξανά και του χρόνου να µας οµορφύνουν και να δώσουν µια νότα κοσµοπολιτισµού στην πόλη µας. ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο ΕΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ Τελικά η εκποµπή του κ. Ευαγγελάτου αντί να θίξει τον ήµαρχο µάλλον τον ευνόησε. εν είναι δυνατόν όλη η πόλη µε µία φωνή να µιλάει µε τα καλύτερα λόγια για τον Γ. Γκιώνη και ούτε είναι τυχαίο ότι µετά από αυτό το γεγονός οι σύµβουλοι του κ. Παύλου να τον εγκαταλείπουν ο ένας µετά τον άλλον. Σας παραθέτουµε αυτούσια την παραίτηση του τοπικού συµβούλου Πισίων κ. Ιωάννη Γκίκα του Ανδρέα. «Γκίκας Ιωάννης του Ανδρέα, Τοπικός Σύµβουλος Τ.. Πισίων µε το συνδυασµό του κ. Παύλου Παύλου Κύριε πρόεδρε, Με αφορµή τα πρόσφατα γεγονότα που δη- µιουργήθηκαν σε βάρος του δήµαρχου κ. Γιώργου Γκιώνη έχω να σας δηλώσω τα εξής:εδώ και αρκετό καιρό έχει πέσει στην αντίληψη µου µια συντονισµένη προσπάθεια µέσα από πολιτικές δυνάµεις που βρίσκονται στο συνδυασµό του κ. Παύλου, συνδυασµό άλλωστε µε τον οποίο είχα εκλεγεί και εγώ ως Σύµβουλος ώστε να πληγεί ανεπανόρθωτα το κύρος και η υπόληψη του ση- µερινού ηµάρχου κ. Γκιώνη, µε τα λεγόµενα ως χτυπήµατα κάτω από τη µέση. Ήµουν σχεδόν βέβαιος, ότι οι µεθοδευµένες αυτές απαράδεκτες πολιτικές ενέργειες των κύκλων που προανέφερα θα έστηναν κάποια στιγµή κάτι σαν και αυτό που συνέβη στον κ. δή- µαρχο στην προχθεσινή εκποµπή του δηµοσιογράφου κ. Νίκου Ευαγγελάτου. ÍÔÏÕÅÔÏ (ÌÐÏÕÆÏÕÊÉ-ÐËÇÊÔÑÁ) Ôñáãïõäïýí êáé ïé äýï åëëçíéêü ñåðåñôüñéï, æçôïýí óõíåñãáóßá ãéá ôï êáëïêáßñé, óå ôáâýñíá restaurant ïõæåñß ê.ëð. Ðåñéï Þ Êïñéíèßáò (ËïõôñÜêé-Ùñáßá ÅëÝíç-Êüñéíèï ê.ëð.) Ðëçñ. ê. Èüäùñïò, ôçë. 697/ ÌÏÍÁÄÁ ÅÊÔÑÏÖÇÓ ÌÏÓ ÁÑÉÙÍ ÌÏÓ ÁÑÉÁ & ÁÑÍÉÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÌÁÓ ÁÍÁÈÑÅÌÅÍÁ ÌÅ ÁÃÍÅÓ ÆÙÏÔÑÏÖÅÓ ÁÖÏÕ Å ÏÕÌÅ ÔÇ ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÄÉÊÙÍ ÌÁÓ ÆÙÏÔÑÏÖÙÍ ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ ÐÅÔÑÏÕ ÈÁ ÌÁÓ ÂÑÅÉÔÅ ÈÅÓÇ ÐÁËÁÉÁ ÃÅÖÕÑÁ (ÅÕÊÁËÕÐÔÏÉ) ËÅÙÖÏÑÏÓ ÉÓÈÌÏÕ ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: êñåïð. (0744) 23135, ïéêßáò 23945, 22553, 28341, âïõóôáóßïõ Νιώθω αηδία και µόνο για όλα αυτά που µεθοδεύτηκαν και για άλλα παρόµοια επίσης που είµαι σίγουρος ότι θα µεθοδευτούν στο εγγύς µέλλον. Ασχολούµαι έντιµα και καθαρά µία εικοσαετία περίπου µε τα κοινά του τόπου µας και δεν θέλω έστω µε την απλή συµµετοχή µου στο συνδυασµό του κ. Παύλου, να γίνω συνένοχος σε «πολιτικές αλχηµείες» τις οποίες ποτέ στη ζωή µου δεν υιοθέτησα και ποτέ φυσικά δεν υπηρέτησα. Για το λόγο αυτό σας υποβάλλω την οριστική και αµετάκλητη παραίτησή µου από το συνδυασµό του κ. Παύλου Παύλου και την ανεξαρτητοποίησή µου στο θεσµικό όργανο του ήµου µου. Με εκτίµηση» ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΝ, ΠΙΕΣΕΙΣ Ε, ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ Γ. ΓΚΙΩΝΗ εν είναι η πρώτη φορά που έχουµε δεχθεί πιέσεις για τη στήριξη της αλλαγής στο δήµο µας. Αυτές οι πιέσεις δυστυχώς γι αυτούς που τις έκαναν δεν έπιασαν και σας πληροφορούµε ότι είναι από πολλές µεριές και τότε προεκλογικά και τώρα. ιαβάστε χαρακτηριστικά σε µία από τις προσεγγίσεις που µας έχουν κάνει τι µας είπαν µεταξύ σοβαρού και αστείου. Μα δε βλέπεις ότι θα το βουλιάξουµε το καράβι; Σου πετάµε σωσίβιο και εσύ θέλεις να πνιγείς. Ακούστε το τελευταίο από άλλη γωνία προσέγγισης. Εµείς σου λέµε το τι θα γίνει το πολύ-πολύ να βγάλουµε άλλη εφηµερίδα ή να βρούµε µία από τις υπάρχουσες και έτσι θα πάθεις ζηµιά και σε τελική ανάλυση µάλλον βγαίνεις χαµένος. Είδατε µε τι ωραίο τρόπο ξέρουν να προσεγγίζουν δεν σου λένε όπου βρούµε ευκαιρία θα σε πατήσουµε στο λένε µε άλλον τρόπο πιο κοµψά. Μάλλον βγαίνεις χαµένος. ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ Ρε λεβέντες τι µας περάσατε (πισωλούρηδες) κάναµε τον αγώνα για την αλλαγή και θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε. ηλαδή τι θέλετε; Από το πρώτο µόλις πεντάµηνο να δικάσουµε τη νέα δηµοτική αρχή. Είναι καιρός µερικοί να καταλάβουν ότι ο κύκλος τους έκλεισε. Εάν η νέα δηµοτική αρχή δεν τα πάει καλά, πράγµα απίθανο, εµείς θα είµαστε αυτοί που θα βγούµε να το πούµε καθαρά και ξάστερα. Åîïðëéóìïß ÊáôáóôçìÜôùí ÅöáñìïãÝò Õãñáåñßïõ ÊÜâá Ðïôþí & Áíáøõêôéêþí ÊáöÝäåò - ÐáãÜêéá áñôéêü - ÁðïññõðáíôéêÜ ðéðëá Åóùô. & Åîùô. þñïõ ÅÊÄÏÔÇÓ-ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÃÑÁÖÅÉÁ: 25 ÌÁÑÔÉÏÕ 20 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË./FAX: Êùäéêüò: 4017 ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 1 ÅÕÑÙ G.A.S. U NEED ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÅÓ: ÌÐÁÌÐÇÓ ÂËÁÓÓÇÓ ÌåôÜ ôçí Üëùóç ôçò Êïñßíèïõ áðü ôïõò Ñùìáßïõò ôï 146 ð.. ïé Éóèìéáêïß áãþíåò óõíå ßóôçêáí áðü ôïõò Óéêõþíéïõò. ¼ìùò, ìåôü ôçí áíïéêïäüìçóç ôçò Êïñßíèïõ áðü ôïí Éïýëéï Êáßóáñá, ç ôéìþ äéåîáãùãþò ôùí áãþíùí åðáíåäüèç óôïõò êáôïßêïõò ôçò êáé Ýêôïôå ôåëïýíôáí ôáêôéêü ìý ñéò üôïõ ç ñéóôéáíéêþ èñçóêåßá åðåâëþèç óôï ñùìáúêü êñüôïò. ÊáôÜ ôá ôåëåõôáßá äå Ýôç ôýëåóçò ôùí Éóèìéáêþí áãþíùí åðþëèáí ðïëëýò ìåôáâïëýò óôçí åêôýëåóþ ôïõò, äéüôé óå åðéóôïëþ ôïõ Éïõëéáíïý áíáöýñåôáé üôé ïé Êïñßíèéïé áãüñáæáí Üñêôïõò êáé ðüíèçñåò, ëåðôïìýñåéá ç ïðïßá ïäçãåß óôï óõìðýñáóìá üôé óôï ðëáßóéï ôùí áãþíùí ðåñéåëþöèçóáí êáé æùïìá ßåò. Éóèìéïíßêåò õðþñîáí óýìöùíá ìå ôïí Éóôïñéêü Êùíóôáíôßíï ÐïôáìéÜíï êáé ïé åîþò áèëçôýò: Êëåüîåíïò ï Áëåîáíäñåýò: ÕðÞñîå ðåñßöçìïò áèëçôþò, ðõãìü ïò, ðñïåñ üìåíïò áðü ôïí Åëëçíéóìü ôçò Áéãýðôïõ. ÕðÞñîå ôüóï äõíáôüò, þóôå äåí åäý èç ðïôý ðëþãìá áíôéðüëïõ. Íßêçóå êáé óôçí 135ç ÏëõìðéÜäá ôï Ýôïò 240 ð.. Íéêáïýëïò ï Ñüäéïò: ¹ôáí ðáëáéóôþò ï ïðïßïò íßêçóå êáé óôá ºóèìéá óå çëéêßá 19 Þ 20 åôþí. Óôçí çëéêßá áõôþ, íåüôáôïò, «ðýèáíå ðñïôïý åðéóôñýøåé óôçí ðáôñßäá ôïõ, ôç Ñüäï», Ðáõóáíßïõ ÇËÉÁÊÁ. ÈÞñùí ï Áêñáãáíôßíïò: Ðñüêåéôáé ãéá ôï ãíùóôü ôýñáííï ôçò ÓéêåëéêÞò ðüëçò, ï ïðïßïò ìáæß ìå ôïí áäåëöü ôïõ ÎåíïêñÜôç êáôýêôçóå íßêç óôçí ôýèñéððï áñìáôïäñïìßá ìåôáîý ôùí åôþí ð.. êáôü ôá ïðïßá êõâýñíçóç ôïí ÁêñÜãáíôá. ÔÝèñéððï êáëïýôáí ôï Üñìá, ôï ïðïßï óõñüôáí áðü ôýóóåñéò ßððïõò, óôéò áñìáôïäñïìßåò. Áñ éêü äéáãùíßæïíôáí ôýèñéððá ôåëåßùí ßððùí. Áðü ôï Ýôïò üìùò 384 ð.. êáé åöåîþò êáèéåñþèçêå êáé áñìáôïäñïìßá ôåèñßððùí ðþëùí (ìïõëáñéþí). Ôï ìþêïò ôïõ äñüìïõ ôïõ ìåí ôåèñßððïõ ôåëåßùí ßððùí Þôáí ðåñßðïõ 14 éëéüìåôñá, ôïõ äå ôåèñßððïõ ðþëïõ ðåñß ôá 9 éëéüìåôñá. Áíôßï ïò ï ËåðñåÜôçò: ÕðÞñîå íéêçôþò óôçí ðõãìá ßá êáé äýï öïñýò óôï ðýíôáèëï (Üëìá, äñüìïò, áêüíôéï, äßóêïò, ðüëç). Åß å íéêþóåé êáé óôçí 95ç ÏëõìðéÜäá ôï 400 ð.. ÄÜíäéò ï Áñãåßïò: ÕðÞñîå äéüóçìïò óå äýíáìç áèëçôþò, çìåñïäñüìïò, ï ïðïßïò Ýöåñå óôçí ðáôñßäá ôïõ áìýôñçôá óôåöüíéá, íéêþíôáò óå üëïõò ôïõò ðáíåëëþíéïõò áãþíåò ôçò þñáò. Íßêçóå äýï öïñýò óôïõò Éóèìéáêïýò áãþíåò, óôï óôüäéï êáé äõï öïñýò óôïõò Ïëõìðéáêïýò, ôï 476 êáé ôï 472 ð.. Ï çìåñïäñüìïò Þôáí åéäéêüò ôá õäñüìïò, ï ïðïßïò üöåéëå óå ìéá ìýñá íá äéáôñýîåé ðåæüò ðïëý ìåãüëç áðüóôáóç. ÊÜèå åëëçíéêþ ðüëç ôçò áñ áéüôçôáò åß å éäéáßôåñïõò çìåñïäñüìïõò, ïé ïðïßïé ïíïìüæïíôáí êáé Üããåëïé Þ äñïìïêþñõêåò. Ï Ìáñáèùíïäñüìïò, ï ïðïßïò ìåôýäùóå óôïõò Áèçíáßïõò ôï áñìüóõíï Üããåëìá ôçò íßêçò óôçí éóôïñéêþ ìü ç ôïõ Ìáñáèþíïò, ãéá íá áðïèüíåé åõèýò áìýóùò, áíþêå óôçí ôüîç ôùí çìåñïäñüìùí. íáò Üëëïò çìåñïäñüìïò, ï Öåéäéðßäçò, áðåóôüëç áðü ôïõò Áèçíáßïõò óôç ÓðÜñôç ãéá íá æçôþóåé ôç âïþèåéá ôùí Ëáêåäáéìïíßùí êáôü ôïõ Ìáñäïíßïõ, äéþíõóå ôçí áðüóôáóç ÁèÞíá - ÓðÜñôç (215 éëéüìåôñá) óå äýï çìýñåò. Óôç ìü ç ôùí Ðëáôáéþí (479 ð..) áíáöýñåôáé üôé ï çìåñïäñüìïò Åõ ßäáò äéýôñåîå ôçí áðüóôáóç Ðëáôáéþí - Äåëöþí (187 ëì.) ãéá íá ëüâåé êáé ìåôáöýñåé ôï éåñü ðõñ áðü ôï âùìü ôïõ Áðüëëùíá óôéò ÐëáôáéÝò. ÅðÝóôñåøå ðñï ôçò äýóçò ôïõ çëßïõ êáé áöïý áéñýôçóå ôïõò ðïëßôåò êáé ðáñýäùóå ôï ðõñ, Ýðåóå êáé åîýðíåõóå. Ïé Ðëáôáéåßò ôéìþíôåò ôç ìíþìç ôïõ, ôïí Ýèáøáí óôï éåñü ôçò Åõêëåßáò ÁñôÝìéäïò êáé åðýãñáøáí ôï åîþò åðéôýìâéï: «Åõ ßäáò ðõèþäå èñýîáò Þëèå ôüä áõèçìåñüí». Ï «Üãéïò ôùí ãñáììüôùí ìáò» ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìÜíôçò ( ) áíáöýñåé ôá åîþò: «Äüîá èá ðåé íá Ý ïõí íá êüìïõí üëïé ìå ôï üíïìü óïõ. Êáé åêåßíïé ðïõ óå ãíùñßæïõí êáé åêåßíïé ðïõ äå óå ãíùñßæïõí. Íá óå îåýñïõí ü é ìüíï üôáí åßóáé æùíôáíüò, áëëü êáé üôáí åßóáé áðïèáìýíïò». Ôçë. ùñßò ñýùóç: ËïõôñÜêé: Ëåùö. Áèçíþí Ô/F: Êüñéíèïò: ÐåñéÜíäñïõ 89 Ô: ÓÕÍÅÑÃÁÆÏÍÔÁÉ: ÃÉÁÍÍÇÓ ËÁÆÁÑÉÄÇÓ - ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÐÁÃÅÙÑúÏÕ - MANÙËÇÓ ÐÏÕËÁÊÇÓ - ÁÍÄÑÅÁÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ - ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÔÆÇÐÁÍÔÅËÇÓ - ÊÙÓÔÁÓ ÓÔÁÌÏÕ Νικητές στους Ισθµιακούς αγώνες O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ Επιµέλεια: Κώστας Στάµου PHOTO ÌðÜìðçò ÖËÏÕ Εθν. Αντιστάσεως 1 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ (Έναντι Νέου ηµαρχείου) ΤΗΛ. & FAX: ÓõíäñïìÞ ãéá Ýíá ñüíï: Éäéùôþí 15 ÅÕÑÙ Ïñãáíéóìþí - Åôáéñéþí Á.Å. - Ôñáðåæþí - ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí 45 ÅÕÑÙ. Ç óõíäñïìþ ðñïðëçñþíåôáé. Ôá åðþíõìá Üñèñá äåí åêöñüæïõí áðáñáßôçôá ôç ãíþìç ôçò äéåýèõíóçò Çë. Óôïé åéïèåóßá - åêôýðùóç: ÊáôáãñÜììá ôçë

4 Σελ. 4 Ôïýôïé ïé óýã ñïíïé ðïëéôéêïß áðü ôç ìéá ðëåõñü ëýíå «áëßìïíï áí ðåñüóåé óôï ëáü ç åíôýðùóç üôé ï ðïëéôéêüò êüóìïò åßíáé äéåöèáñìýíïò» êáé áðü ôçí Üëëç, êáôçãïñþíôáò ï Ýíáò ôïí Üëëïí, êüíïõí ü,ôé ìðïñïýí ãéá íá áðïäåßîïõí üôé üëïé åßíáé äéåöèáñìýíïé. Âñßæåé ï Ýíáò ôïí Üëëïí, óáí ôéò êáôéíßôóåò ôçò ãåéôïíéüò, êé åììýóùò ðëçí óáöþò áëëçëïáðïêáëïýíôáé êëýöôåò, øåýôåò, êáôá ñáóôýò, óõêïöüíôåò êëð. ÌÝ ñé êé ï ðñþçí ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò, ê. Óôåöáíüðïõëïò, óå ðñüóöáôç ïìéëßá ôïõ áíáöýñèçêå, üøéìá, óôéò êáôá ñþóåéò, óôéò êëïðýò, óôç äéáöèïñü êáé óôçí áôéìùñçóßá ôùí åíü ùí. Åêåßíï üìùò ðïõ åßíáé Ýîù áðü êüèå ðïëéôéêþ óêïðéìüôçôá êáé ëïãéêþ åßíáé ç ðñüôáóç ôïõ ðñïýäñïõ ôïõ Óõíáóðéóìïý óôç âïõëþ. «Íá ëçöèïýí ðåéèáñ éêü ìýôñá êáôü ôïõ âïõëåõôþ Êùíóôáíôßíïõ ÊáñáìáíëÞ», åßðå ï ê. ÁëáâÜíïò. Êé åãþ óõìöùíþ ìáæß ôïõ. Íá ôéìùñçèåß, áí öôáßåé, áëëü ðïéïò; Ãéáôß åãþ áð ü,ôé îýñù áðü ôï ÌÜñôéï ôïõ 2004 Ýíáò Êùíóôáíôßíïò ÊáñáìáíëÞò ðïõ åßíáé óôç âïõëþ åßíáé ðñùèõðïõñãüò êáé ü é âïõëåõôþò. ¹èïò ðåñéùðþò âëýðåôå, ðïõ áí ôïõò ðüñåé êáíåßò óôá óïâáñü, ðñýðåé, ïðëïöïñþí, íá ðüñåé ôá üñç êáé ôá âïõíü. Áêïýãïíôáò, ëïéðüí, üëá áõôü êé Üëëá ðïëëü, ìïõ Þñèå óôï íïõ ôï ðáñáêüôù ãåãïíüò, áðü ôï ïðïßï öáßíåôáé ðùò åêåßíç ôçí åðï Þ ïé ðïëéôéêïß, ìüëëïí, åß áí êüðïéï Þèïò êáé ôçñïýóáí, ôïõëü éóôïí, ôïõò ôýðïõò êáé ßóùò áõôüò íá Þôáí ï ëüãïò ðïõ ðïëëïß ðþãáéíáí óôç âïõëþ ðëïýóéïé êé Ýöåõãáí öôù ïß. ÊáôÜ ôçí åêëïãéêþ áðïôõ ßá ôïõ êüììáôïò ôùí öéëåëåõèýñùí óôéò åêëïãýò ôïõ Íïåìâñßïõ 1921, ï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò, ðïõ áí èõìüìáé êáëü äå âãþêå ïýôå âïõëåõôþò, Ýöõãå áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ðþãå óôç Χωρίς φωτιά καπνός δε βγαίνει Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ãáëëßá. Óôçí êõâýñíçóç Þñèå ôï ëáúêü êüììá ìå áñ çãü ôïí Äçì. Ãïýíáñç. Ìéá âñáäéü åêåß óôï Ðáñßóé ï ÂåíéæÝëïò Ýôñùãå ó Ýíá åóôéáôüñéï ìå ôïõò ðïëéôéêïýò ôïõ ößëïõò. Åêåßíç ôçí þñá ðþãå íá öüåé óôï ßäéï åóôéáôüñéï êé ï Ãïýíáñçò, ðïõ åß å ãßíåé ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäáò êé Ýðáéñíå ìýñïò óå ìéá óõíäéüóêåøç ãéá ôçí åéñþíç ìåôáîý ÅëëÜäïò êáé Ôïõñêßáò. Åßíáé âëýðåôå äéá ñïíéêü ôá ðñïâëþìáôá ìå ôç ãåéôüíéóóá. Ìüëéò ìðþêå ï Ãïýíáñçò óôï åóôéáôüñéï, ï ÂåíéæÝëïò óçêþèçêå üñèéïò, áìïãýëáóå êé Ýóðåõóå íá ôïí áéñåôþóåé. Ôüôå êüðïéïò áðü ôïõò ðáñáôñå Üìåíïõò óõíïäïýò ôïõ, ôïõ åßðå: - Êýñéå ðñüåäñå, áéñåôüò ôïí Ãïýíáñç, ôïí ðïëéôéêü óïõ áíôßðáëï; Êé ï ÂåíéæÝëïò ìå áìçëþ öùíþ ôïõ áðüíôçóå: - Ôïýôç ôçí þñá äåí åßíáé ï Ãïýíáñçò, ï ðïëéôéêüò ìïõ áíôßðáëïò, áëëü ï ðñùèõðïõñãüò ôçò ÅëëÜäïò êé åãþ áéñåôüù ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò þñáò ìïõ! 17 Ιουνίου 2007 Συµπολίτες βοηθήστε! íáò áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò Ëïõôñáêéþôåò ãéá ôçí áíéäéïôýëåéü ôïõ ãéá ôá êïéíü êáé ôï ôñýîéìü ôïõ, ï Ã.Ó., ôþñá óôá ãåñüìáôü ôïõ áññþóôçóå. Ðáñáêáëïýíôáé üëïé ïé ößëïé êáé éäéáßôåñá ïé óýíôñïöïß ôïõ íá ôïí óõíäñüìïõí, ìýóù ôçò åöçìåñßäáò ìáò. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Από τις 26 Μαΐου 2007 οι κάτοικοι του ήµου µας, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από το Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Εδώ στο Λουτράκι στο Αλεξάνδρειο συνεδριακό κέντρο οι τυχεροί ηµότες και επισκέπτες της πόλης µας, απόλαυσαν το πρόγραµµα στα πλαίσια της ανοιξιάτικης συναυλίας που ετοίµασε και µας προσέφερε η επαγγελµατική πλέον αξιώσεων Μπάντα µας ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. Η συναυλία ήταν ένα αφιέρωµα στον Μεγάλο Αυστριακό Μουσουργό ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΜΟΤΣΑΡΤ. Η άψογη εκτέλεση του έργου η καθαρότητα των ήχων ο τέλειος συντονισµός στις οικογένειες των οργάνων και οι υπέροχοι χρωµατισµοί στην αυστηρή αλλά γεµάτη ευαισθησίες παρουσίαση του έργου, χάρισαν σε όλους µας την απόλαυση µιας υψηλού επιπέδου συναυλίας όπως µας έχει συνηθίσει άλλωστε το διαµάντι των πολιτιστικών δρώ- µενων της πόλης µας, η Φιλαρµονική Εταιρία. Ψυχή της υπέροχης Μπάντας ο µεγάλος Μαέστρος Κώστας Σαµοϊλης. Ο άνθρωπος που έδωσε άλλη υπόσταση στην ηµοτική Μπάντα αλλάζοντας την ποιότητα της εκτέλεσης των Μουσικών έργων. Ανεβάζοντας το επίπεδο της µουσικής µόρφωσης των µελών της Μπάντας δηµιούργησε τη δική του (σχολή) των Μουσικών µε αξιώσεις για τέλεια µουσική τεχνική και καλλιτεχνική κατάρτιση. Την Φιλαρµονική εταιρία κόσµησαν µε την συµµετοχή τους δύο επαγγελµατίες καλλιτέχνες της Λυρικής σκηνής, που αυτή την στιγµή γράφουν τη δική τους Ιστορία αξιοθαύµαστη, και παραδεχτή από όλους τους συναδέλφους τους στο κλασικό στερέωµα. Είναι το δικό µας κορίτσι το καµάρι της πόλης µας και στολίδι του πολιτισµού µας, η ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΖΕΡΒΟΥ [σοπράνο] και ο υπέροχος βαρύτονος ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της Φιλαρµονικής Εταιρίας (που είναι δικά µας παιδιά Λουτρακιώτες). Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον Μαέστρο µας Κώστα Σαµοϊλη, στην Ελπινίκη, και στο Μιχάλη για την υπέροχη και αξέχαστη υψηλού επιπέδου Μουσική βραδιά. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ ÆÇÔÅÉÔÁÉ Ýìðåéñïò ðùëçôþò áõôïêéíþôùí ãéá ôçí Ýêèåóç áõôïêéíþôùí LANDWIND óôïí Éóèìü. Ãéá âéïãñáöéêü öáî:

5 17 Ιουνίου 2007 Σελ. 5 Eπιστολή Χαράλαµπου Γεωργίου Êýñéå Ðñüåäñå êáé ÌÝëç ôïõ Ä.Ó. Óõìâïõëßïõ ôçò Ô.Å.Ä.Ê Óôçí çìåñþóéá äéüôáîç óõæþôçóçò ôïõ èýìáôïò ðåñß «Äéåêäßêçóçò ðïóïóôïý åðß ôùí êåñäþí ôïõ Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ áðü ôïõò åðåíäõôýò Þ áðü ôï Äçìüóéï ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí ìýóù ôçò Ô.Å.Ä.Ê Êïñéíèßáò» èá Þèåëá íá áíáöåñèþ áíáëõôéêü ðáñáèýôïíôáò óôïé åßá áëëü êáé õðåíèõìßæïíôáò óáò ôçí ôñéðëþ éäéüôçôá ìïõ á) ùò ìýëïò ôçò Ô.Å.Ä.Ê â) ùò ìýëïò ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ Ëïõôñáêßïõ -Ðåñá þñáò, ã) ùò ìýëïò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Êïéíïðñáîßáò Ä.Á.Å.Ô - CLUB HOTEL CASINO LOYTRAKI. Èá Þèåëá åðßßïçò íá óáò ôïíßóù ðùò êáôü ôçí äéüñêåéá ôçò óõæþôçóçò áëëü êáé ôùí ðñïôüóåùí Þ áðïöüóåùí ðïõ ðñüêåéôáé íá ôåèïýí, íá ëüâåôå óïâáñü õðüøéí óáò ðùò ç Ô.Å.Ä.Ê. äåí íïìéìïðïéåßôáé óáí óõíäéêáëéóôéêü üñãáíï íá äéåêäéêåß áîéþóåéò óå âüñïò êüðïéïõ Üëëïõ ìýëïõò ôçò ÊÜôé ôýôïéï èá ïäçãþóåé óå ñßîåéò êáé áíôéäéêßåò ðñïêáëþíôáò åõíüçôïõò êñáäáóìïýò óôçí óõëëïãéêþ éäýá ðïõ ôçí êáèïñßæåé êáé ùò öïñýá. Óôü ïò ôçò Ô.Å.Ä.Ê. åßíáé ç äéåêäßêçóç áðü ôo ÊñÜôïò ãéá ëïãáñéáóìü ôùí ÄÞìùíìåëþí ôçò, ôùí ðüñùí áðü áñìïäéüôçôåò ðïõ äåí ôïõò áðïäßäïíôáé, ðñïôüóåéò êáé åêôýëåóç Ýñãùí õðïäïìþò êáé áíüðôõîçò, óõììåôï Þ êáé åêôáìßåõóç êïíäõëßùí áðü åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá, ðñïò üöåëïò üëùí. Ïöåßëù ùò Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò êáé ùò ÌÝëïò ôïõ Ä Ó. ôçò Êïéíïðñáîßáò íá óáò ðáñáèýóù ìå óôïé åßá ôá ìý ñé óþìåñá äåäïìýíá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ Êáæßíï óôï ËïõôñÜêé. Ìå ôçí 290/1995 áðüöáóç ôïõ Õðïõñãïý Ôïõñéóìïý ðáñá- ùñþèçêå ç Üäåéá ßäñõóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ Êáæßíï óôçí Êïéíïðñáîßá ôùí åôáéñåéþí POWERBROOK PLC (ðïõ åíåñãïýóå ãéá ëïãáñéáóìü ôçò õðü óýóôáóç åôáéñåßáò (CLUB HOTEL) êáé ÁÔÅÊË. Ìåôáîý ôçò Êïéíïðñáîßáò ôùí åôáéñåéþí áõôþí êáé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ õðåãñüöç åðßóçò ç õð áñéèì. 609/ óýìâáóç, óôçí ïðïßá åðáíáëáìâüíïíôáé ïé üñïé ôçò ðáñáêüíù áäåßáò Óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôùí ðáñáðüíù, áäåßáò êáé óõìâüóåùò, ôï Åëëçíéêü Äçìüóéï èá åëüìâáíå: á) ðïóïóôü 20% åðß ôùí ìéêôþí êåñäþí ôùí ôõ åñþí ðáé íéäéþí ìý ñé ôïõ ðïóïý ôùí 18 äéò äñá ìþí êáé ðïóïóôü 22% üôáí ôá ìéêôü êýñäç îåðåñíïýóáí ôá 18 äéò äñá ìýò óå åôþóéá âüóç êáé â) ôýëïò 50 åêáô. Äñá ìþí áðïäéäüìåíï óôïí EOT. Ìå ôo áðü éäéùôéêü «óõìöùíçôéêü ìåôáîý ôçò Êïéíïðñáîßáò êáé ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ, åêðñïóùðïýìåíïõ áðü ôçí ôüôå Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò ÂÜóù ÐáðáíäñÝïõ, ôï ðïóïóôü ôïõ Äçìïóßïõ áõîþèçêå áðü 20% óå 33% åðß ôùí ìéêôþí êåñäþí, áíåîüñôçôá áðü ôï ýøïò áõôþí, êáé ôï ôýëïò ôïõ Äçìïóßïõ ðïõ áðïäßäåôáé óôïí EOT áðü 50 åêáôïì. äñá ìýò óå 250 åêáôïì. äñá ìýò Må ôçí áðü óýìâáóç Êïéíïðñáîßáò ìåôáîý CLUB HOTEL êáé ÁÔÅÊË, óõììåôï Þ ôçò ÁÔÅÊË óôçí Êïéíïðñáîßá êáé óôá êáèáñü êýñäç ïñßóôçêå óå ðïóïóôü: A) 12% ãéï ôá ðñþôá 7,1/2 ñüíéá áðü ôçí çìýñá ëþøåùò ôçò áäåßáò, Â) 14% áðü ôçí ðüñïäï ôùí 7,1/2 åôþí êáé ìý ñé to 15ï Ýôïò, Ã) 16% ìåôü ôçí ðüñïäï ôùí 15 åôþí êáé ìý ñé ï 38 Ýôïò, Ä) ìåôü ôçí ðüñïäï 50åôßáò ç Üäåéá ëåéôïõñãßáò ðåñéýñ åôáé 100% óôçí ÁÔÅÊË. Êáôüðéí áõôþí ç äéåêäßêçóç áðü ôïí ÄÞìï Êïñéíèßùí Þ ôçí Ô,Å.Ä,Ê ïðïéïõäþðïôå ðïóïóôïý, åðß ôùí ìéêôþí êåñäþí, åßôå åðß ôùí êáèáñþí, óõíåðüãåôáé ìåßùóç ôùí ðñïò äéáíïìþ ìéêôþí Þ êáèáñþí êåñäþí êáé óõíåðþò ìåßùóç ôùí åóüäùí ôçò Ä.Á.Å.Ô (ðñþçí Á.Ô.Å.Ê.Ë), ç ïðïßá ìåßùóç èá áõîüíåôáé áíüëïãá ìå ôçí ðáñáðüíù áýîçóç ôïõ ðïóïóôïý ôçò óõììåôï Þò ôçò óôçí Êïéíïðñáîßá. ÁíôéëáìâÜíåóôå ðùò ç Ô.Å,Ä. Ê áí áðïöáóßóåé íá îåêéíþóåé ïðïéåóäþðïôå äéáäéêáóßåò êáé åíýñãåéåò äéåêäßêçóçò, óáöýóôáôá Ýñ åôáé óå áíôßèåóç ìå ôá óõìöýñïíôá åíüò ìýëïõò ôçò ÄÞìïõ êáé áõôü ïäçãåß óå ðáñáôõðßá ðïõ áããßæåé åêôüò ôçò õëéêþò áëëü êáé ôçí çèéêþ ôüîç ôùí âáóéêþí êñéôçñßùí ôçò. ¼ìùò ç çèéêþ ôüîç ôùí ðñáãìüôùí óôçí ðåñéöýñåéá ìáò äéáóáëåýåôáé êáé üôáí ήµος Λουτρακίου - Περαχώρας Αιµοδοσία Στις 30 Μαΐου 2007 πραγµατοποιήθηκε η 19η Αιµοδοσία στο ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας, αιµοδοσία ενταγµένη µέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εθελοντισµού, απαραίτητο στοιχείο της σηµερινής κοινωνίας. Έχοντας σαν αφετηρία το γεγονός ότι η χώρα µας πρέπει να φτάσει στο σηµείο να είναι αυτάρκης στην ποσότητα και την ποιότητα αίµατος, ο δήµος µας θέλοντας να συνεισφέρει, συµµετέχει στην προσπάθεια αυτή. Ο ήµαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας κ. Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος, αφού παρέλαβε τη σκυτάλη από τους εθελοντές αιµοδότες, που τη µετέφεραν από την Αθήνα, σε συνεργασία µε την τράπεζα αίµατος των υπαλλήλων του ήµου µας και το τµήµα Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Κορίνθου, πραγµατοποίησαν µε επιτυχία αυτή την αιµοδοτική ηµέρα. Πιστεύουµε ότι µε όλες µας τις δυνάµεις θα ανταποκριθούµε και πάλι στον προγραµµατισµό της επόµενης αιµοδοτικής ηµέρας κατά τους µήνες Νοέµβριο - εκέµβριο áüñéóôá áéùñåßôáé ï ìýèïò «ðåñß êáôáóôñïöéêþí óõíåðåéþí êáé ïéêïíïìéêþò áöáßìáîçò» ôùí Êïñéíèßùí áðü ôï Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ, (Áðü ôçí Üëëç ï ðñþçí ÄÞìáñ ïò Êïñéíèßùí ê. È.ÈùìáÀäçò ðñïôåßíåé ôçí ëåéôïõñãßá Êáæßíïõ óôçí ðüëç ôçò Êïñßíèïõ ñçóéìïðïéþíôáò ôç ìç éó ýïõóá ðëýïí Üäåéá ôïõ Êáæßíï ôçò Öëþñéíáò). Ï ðñïáíáöåñüìåíïò ìýèïò êáôáññßðôåôáé áðü ôá ìåôñþóéìá ìåãýèç ðïõ ìáò ðëçñïöïñïýí üôé: Ôï 2006, äýï éëéüäåò åîáêüóéïé äçìüôåò ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí (2.600) åðéóêýöèçêáí ôçí åðé åßñçóç,äçë. ìüëéò ôï 1,7% ôùí óõíïëéêþí åðéóêåðôþí. ÓçìåéùôÝïí ðùò ç åðßóêåøç óôï Êáæßíï åßíáé åèåëïýóéá. Óå áíôéðáñüèåóç ìå ôá ðéï ðüíù, åßíáé óçìáíôéêü üôé ôï Êáæßíï åßíáé ï ìåãáëýôåñïò åñãïäüôçò ôçò Êïñéíèßáò ìå 1720 åñãáæüìåíïõò. Ôï 98,5% åßíáé Êïñßíèéïé.åßíáé åðßóçò ï ìåãáëýôåñïò åñãïäüôçò ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí ìå 698 åñãáæüìåíïõò. Ôï 4,3% ôïõ ïéêïíïìéêü åíåñãïý ðëçèõóìïý ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí êáé ôï 3 0% ôïõ ïéêïíïìéêü åíåñãïý ðëçèõóìïý ôïõ ÄÞìïõ Ëïõôñáêßïõ-Ðåñá þìáò.áðáó ïëåßôáé óôï Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ óå Ýíá óôáèåñü ðåñéâüëëïí áóöáëåßáò êáé óéãïõñéüò ãéá ôçí åñãáóßá ôïõò. Ìçíéáßùò 1,2 åêáôïì, åõñþ êáé ðüíù áðü 15 åêáôïì. åõñþ åôçóßùò åßíáé ôï óôáèåñü åéóüäçìá ôùí 698 åñãáæïìýíùí Äçìïôþí êáé ðïëéôþí ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí. Áðïêïìßæïíôáò 5,4 åõñþ, 160 åðé åéñþóåéò üëùí ôùí êëüäùí, ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí êáé ïé åñãáæüìåíïé óå áõôýò, âáóßæïõí ôçí åõçìåñßá ôïõò óôçí óõíåñãáóßá ìå ôï Êáæßíï. Ï Íïìüò ùöåëþèçêå ìå ôçí äçìéïõñãßá 1600 èýóåùí åñãáóßáò, ìå åðåíäýóåéò 150 åê. åõñþ, ìå 205 åê. åõñþ êáèáñýò áðïäï Ýò ôïõ ðñïóùðéêïý ôïõ, Ðñüóöáôá õðåãñüöç óýìâáóç ôïõ Êáæßíï ìå ôá Óùìáôåßá åñãáæïìýíùí ðïõ ðñïâëýðåé áõîþóåéò áðü üôé ç Ã.Ó.Ó.Å. ÁõôÞ ç áýîçóç èá ãßíåé êáôáíüëùóç óôï Íïìü. Åßíáé ãíùóôü üôé åðôü ñüíéá ôo Êáæßíï Ëïõôñáêßïõ ñçìáôïäüôçóå ôéò ÐïëéôéóôéêÝò Åêäçëþóåéò ôïõ ÄÞìïõ Êïñßíèïõ ìå åõñþ åíþ áðü ðýñõóé áíáãïñåýôçêå ÌÅÃÁÓ ÏÑÇÃÏÓ ôùí Ðïëéôéóôéêþí Åêäçëþóåùí ôïõ ÄÞìïõ ãéá ôá Στις 12/5/2007 πραγµατοποιήθηκαν οι εσωκοµµατικές εκλογές της Νέας ηµοκρατίας στο ήµο Λουτρακίου - Περαχώρας, για την ανάδειξη νέου ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής Οργάνωσης του κόµµατος. Στις 15/5/ 07 συνήλθαν σε σώµα τα νεοεκλεγέντα µέλη µε την κάτωθι σύνθεση: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Μεζίνης Μιχάλης ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: Λιόκοση Ζωή Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσαντίλα Μαίρη ΤΑΜΙΑΣ: Σταυρόπουλος Σταύρος ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΥ & ΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: α) Πετρίτσης Γ., β) Χαρίτσης Βασίλης ΥΠΕΥΘ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: α) Πετροπούλου Μαριάννα β) Ηλία Κωνσταντίνα 3ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΤ. ΤΟ- ΜΕΑ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: åðüìåíá 4 ñüíéá ìå åõñþ. Óõí ñçìáôïäüôçóå ôç ìåëýôç ÌéêñïæùíéêÞò óåéóìéêüôçôáò ôïõ ÄÞìïõ Êïñßíèïõ, åíþ ùò ÌÝãáò ïñçãüò ôïõ lïõ Áíáðôõîéáêïý Óõíåäñßïõ ôçò Ô.Å.Ä.Ê. (2006) ó åäéüæåé ôç óôñáôçãéêþ áíüðôõîçò ôçò, óôéò áðïöüóåéò ôïõ,ðïõ èýôïõí ôç óõíåñãáóßá Äçìüóéïõ êáé Éäéùôéêïý ÔïìÝá ùò õðåýèõíç ðñïûðüèåóç ãéá ôçí áíüðôõîç ôïõ ôüðïõ êáé üëïõ ôïõ Íïìïý. Åðßóçò ãíùóôýò åßíáé êáé ïé åðéìýñïõò äùñåýò êáé ïñçãßåò óå éäñýìáôá, ó ïëåßá, óõëëüãïõò ê.ë.ð. áíáäåéêíýïíôáò ôï êïéíùíéêü Ýñãï êáé ðñüóùðï ôçò åðé åßñçóçò, Ïëïêëçñþíïíôáò, åßíáé ïöèáëìïöáíýò ðùò ìå ôçí ðñüôáóç äéåêäßêçóçò ôçò Ô.Å.Ä.Ê Þ ôïõ ÄÞìïõ Êïñéíèßùí, îåêéíïýí áíôéäéêïýìåíá ìýôùðá áðýíáíôé óôéò õãéåßò êáé âéþóéìåò åðé åéñþóåéò ôïõ Íïìïý. Ç äåýôåñç ìåãáëýôåñç åðé åßñçóç ôçò ðåñéöýñåéáò ìáò åßíáé ç ÌϺ¼Ñ ÏÉË, Ôé èá óõìâåß áí êüðïéïò Üëëïò ÄÞìïò äéåêäéêþóåé ìå ôï ßäéï óêåðôéêü ïéêïíïìéêýò áîéþóåéò áðü ôçí óõãêåêñéìýíç åôáéñåßá; Ç óýã ñïíç áíôßëçøç äåí åßíáé íá äéåêäéêïýìå áðü ôéò åðé åéñþóåéò, Ç óýã ñïíç áíôßëçøç åßíáé íá ðñïôåßíïõìå ó åäéáóìïýò óõíåñãáóßáò åðåíäýïíôáò óôçí åõñýôåñç áíüðôõîç êáé óôáèåñþ ðñüïäï, êáôáêôþíôáò Ýíá êáëýôåñï ìýëëïí. Ôï ÊñÜôïò êáé ïé åêüóôïôå ÊõâåñíÞóåéò äåí ìðïñïýí íá ðáßæïõí ôï ñüëï ôïõ ðáèçôéêïý èåáôþ, áëëü èá ðñýðåé íá óõìâüëëïõí ïõóéáóôéêü êáé Ýìðñáêôá ðñïò áõôþ ôçí êáôåýèõíóç, Må âüóç üëùí üóùí ðñïáíýöåñá, ùò ìýëïò ôïõ ÄÓ. ôçò Ô.Å.Ä.Ê., èåùñþ üôé êáôáóôñáôçãïýíôáé ïé âáóéêïß üñïé ëåéôïõñãßáò ôçò êáé êáôü óõíýðåéá, ùò ìýëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÄÞìïõ Ëïõôñáêßïõ-Ðåñá þñáò, èßãïíôáé ôá óõìöýñïíôá ôïõ ÄÞìïõ ìïõ, áðïóôáóéoðïéoýìáé áðü ôéò åí ëüãù äéåêäéêþóåéò êáé åíýñãåéåò êáé áðý ù áðü ôçí óõæþôçóç ãéá ôo óõãêåêñéìýíï èýìá. Τοπική Οργάνωση Νέας ηµοκρατίας ήµου Λουτρακίου - Περαχώρας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ α) Τσακαλάκης Παρασκευάς β) Αλεβίζος Σωτήρης γ) Φράγκος Μιχάλης Στην προσπάθεια του νέου.σ. της Τ.Ο. της ΝΕΑΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του ή- µου Λουτρακίου - Περαχώρας για καλύτερη οργάνωση και αλλαγή κλίµατος, παρακαλεί όλα τα µέλη και τους οπαδούς του κόµµατος να προσέρχονται στα γραφεία της, Ελευθερίου Βενιζέλου 51, για νέες εγγραφές, επανεγγραφές και ανταλλαγή απόψεων. Γι αυτό το λόγο τα γραφεία της Τ.Ο. της Ν.. θα παραµένουν ανοιχτά δύο φορές την εβδοµάδα, ευτέρα & Τετάρτη από τις 7.00 µ.µ µ.µ. Σας ευχαριστούµε θερµά και ευελπιστού- µε στην αµέριστη συµπαράσταση και συνεργασία σας. Αγαπητοί µου συµπολίτες αλλά και τοπικοί άρχοντες Με την επιστολή µου αυτή θέλω να σας ενηµερώσω αλλά να µάθουν και όλοι οι αναγνώστες του Βήµατος το µέγεθος της ξεφτίλας σε επίπεδο ήµου και.ε.υ.α. Λ-Π. Λοιπόν ξεκινώ αµέσως την καταγγελία µου η οποία οριστικοποιήθηκε σήµερα Τρίτη 22 Μαίου 2007 όταν παρέλαβα τους λογαριασµούς του νερού από την.ε.υ.α. Λ-Π για το τρίµηνο του 2005 γιά τα δύο διαµερίσµατα των 85m2 που στο ένα µένω µε την τριµελή οικογένειά µου εδώ και 30 χρόνια και το άλλο το νοικιάζω µόνιµα σε µία τετραµελή οικογένεια. Φυσικά για να σας γράφω τώρα αυτά γλύτωσα το εγκεφαλικό! Λοιπόν στις 19 Σεπτεµβρίου 2005 και µε αρ. πρωτοκόλλου 1405 πήρα (2) δύο ειδοποιήσεις από την.ε.υ.α Λ-Π οι οποίες είχαν την ένδειξη καλυµµένο υδρόµετρο και ήταν αδύνατη η καταµέτρηση της ένδειξης. Επίσης µε ενηµέρωναν πως µου έχει επιβληθεί πρόστιµο ύψους 15 για το κάθε υδρόµετρο βάσει του κανονισµού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και µε χρέωναν µε τεκµαρτή κατανάλωση µε 55 m3 και 45 m3 αντίστοιχα.. (Την τεκµαρτή κατανάλωση την έβαλαν από το κεφάλι τους που είναι ακατοίκητο διότι εάν είχαν λίγο πέτσα επάνω τους θα κοίταγαν πως 30 ολόκληρα χρόνια τα υδρόµετρα αυτά γράφουν το πάγιο). Αµέσως την ίδια µέρα κατεβαίνω στο πεζοδρόµιο και ανοίγω το φρεάτιο το οποίο ήταν από παντού σπασµένο και αντί για τα υδρόµετρα βλέπω ένα κοµµάτι µπετόν και αµέσως κατάλαβα το τι είχε συµβεί. Λίγους µήνες πριν είχαν σκάψει τα πεζοδρόµια της οδού Ξενοφώντος για να περάσουν νέο υδροδύκτιο ; καλώδια ; ή ότι άλλο θάψανε αλλά και τα νέα πεζοδρόµια.. Όταν συνέβαιναν αυτά η µπουλντόζα µου σπάει το σκαλοπάτι της εισόδου της οικίας µου και διαµαρτυρόµενος στην τεχνική υπηρεσία του ήµου µε διαβεβαίωσαν πως έχουν ειδοποιήσει τον εργολάβο και θα µου το αποκαταστήσει.μετά από τις πολλές φασαρίες που είχα δηµιουργήσει στις τεχνικές υπηρεσίες το έφτιαξα µόνος µου. Εχοντας λοιπόν αυτό το ιστορικό µε τον ήµο και τις τεχνικές υπηρεσίες καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόµουν εκείνη την στιγµή. Παίρνω τις ειδοποιήσεις και κατεβαίνω στο ηµαρχείο και πάω στις τεχνικές υπηρεσίες και ζητώ τον υπεύθυνο µηχανικό του έργου. Η απάντησή τους ήταν ότι δεν ήταν στο γραφείο του αλλά στο έργο στην οδό Σολωµού.Πηγαίνω και δεν τον βρίσκω πουθενά.ξαναγυρίζω στο ηµαρχείο και ζητώ το τηλέφωνό του ωρυόµενος και πάλι κανείς δεν το ήξερε και δεν τον είδε και µε έστειλαν στον ήµαρχο. Ανεβαίνω στο γραφείο του δηµάρχου και πάλι ωρυόµενος ζητώ τον ήµαρχο και µε ενηµερώνουν πως είναι σε σύσκεψη και µου ζητούν το τηλεφωνό µου για να βρούν τον µηχανικό και να µε ειδοποιήσουν. Ακόµα περιµένω να µε πάρουν τηλέφωνο. Φεύγω και πάω στην.ε.υ.α. Λ-Π και βρίσκω τον κο Μιχάλη Αντωνίου και του εξηγώ πως έχουν τα πράγµατα, µε ακούει και ο κύριος Μαστραντωνάκης Αναστάσιος που ήταν και είναι διευθυντής της εταιρείας και µε διαβεβαιώνουν αφού µου είπαν πολλά και διάφορα για να µε ηρεµήσουν ότι να µη το λάβω υπ όψιν µου και θα το τακτοποιήσουν. Ε λέω αφού µίλησα µε τους υπευθύνους της.ε.υ.α. Λ-Π θα το τακτοποιήσουν. Στις 15 Φεβρουαρίου του 2006 ξαναπαίρνω αυτή την φορά (2) O ÓÐÕÑÏÓ ÃÉÁËÏØÏÓ ÓÔÏ TOP CHANNEL ÌÅ ÔÇÍ ÅÊÐÏÌÐÇ ÁÓ ÐÏÕÌÅ ÁËÇÈÅÉÅÓ ειδοποιήσεις µε την ένδειξη υπερκατανάλωση, και γνωρίζοντάς µου πως θα χρεωθώ µε 130 m3 και µε 120 m3 αντίστοιχα. Εν τω µεταξύ έπιασα δύο εργάτες που έφτιαχναν τα πεζοδρόµια και τους παρεκάλεσα να µου σπάσουν σιγά σιγά το µπετόν για να ανοίξουν τα υδρόµετρα διότι έβλεπα ότι πέρναγε ο καιρός και κανείς από τον ήµο ή την.ε.υ.α. Λ-Π δεν ερχόταν για να µου αποκαταστήσουν την ζηµιά που µου είχαν προκαλέσει και αφού τελείωσαν τους πλήρωσα και είχα ησυχάσει και ξαφνικά µου ήρθαν οι νέες ειδοποιήσεις. Την εποµένη µέρα παίρνω τις παλιές ειδοποιήσεις και τις καινούργιες και πάω στα γνωστά µέρη..ε.υ.α. Λ-Π στο γραφείο του κου Μιχάλη Αντωνίου και του δείχνω τις ειδοποιήσεις και του θυµίζω το ιστορικό που το θυµόταν και αυτός και φωνάζει τον κο Μαστραντωνάκη Αναστάσιο ο οποίος βγήκε από το γραφείο του µαζί µε τον κο Μπολέτη Παναγιώτη και αφού τους ξαναείπα όλο το ιστορικό µου είπαν και οι τρείς ότι αυτά τα είχε δηµιουργήσει ο πρόεδρος της.ε.υ.α. Λ-Π κος Πρωτονοτάριος σε πολλούς καταναλωτές. ( και που µε ξέρει εµένα ρε παιδιά ο κύριος αυτός ; ) Α µου λένε το κάνει για να πας σε αυτόν να του ζητήσεις χάρη για να στα διαγράψει και να σε υποχρεώσει να τον ψηφίσεις σε 5, 6 µήνες που έχουµε εκλογές.και εγώ τι κάνω τώρα αναρωτήθηκα. Με διαβεβαίωσαν και οι (3) τρείς τους ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και ότι θα διαγραφούν στο επόµενο ιοικητικό Συµβούλιο της.ε.υ.α. Λ-Π. Ε λέω πού θα πάει για να το λένε και παρουσία του κου Μπολέτη Παναγιώτη που αν δεν κάνω λάθος ήταν τότε και Αντιδήµαρχος έχει κάποια βάση. Μέχρι και σήµερα είχα ηρεµήσει και δεν είχα κανένα πρόβληµα έως που πήρα σήµερα τους λογαριασµούς της.ε.υ.α. Λ-Π µε 320 και µε 243 αντίστοιχα. Ε τώρα ελάτε στην θέση µου και σας παρακαλώ να µου πείτε τι θα κάνατε εσείς. Μερικοί έξυπνοι µόλις τους το είπα,µου είπαν να πάω στην.ε.υ.α. Λ-Π και να κάνω ένσταση. Για πιο λόγο ρε παιδιά να υποχρεωθώ στους καινούργιους και µετά από λίγους µήνες να έχω τα ίδια ; Τους απάντησα ΟΧΙ! ξέρω τι θα κάνω. Γράφω την καταγγελία µου και περιµένω την.ε.υ.α. Λ-Π και τον ήµο να µου απαντήσουν επίσης τον Νοµάρχη, την Περιφερειάρχη, τον συνήγορο του Πολίτη και κάποιον ευαίσθητο Εισαγγελέα να επιληφθούν του θέµατος. Και µη βρεθεί κανένας να µου πεί πήγαινε να κάνεις ένσταση. Ότι θέλουν ας το κάνουν µόνοι τους (εγώ δεν πρόκειται να χάσω άλλα µεροκάµατα από την εργασία µου γιατί το θέλουν ορισµένοι που έχουν καβαλήσει το καλάµι ).Και να ξέρουν πως δεν ζητώ ελεηµοσύνη για να µου κάνουν κάποια έκπτωση τους λέω από τώρα ότι το µόνο που θα τους πληρώσω είναι τα πάγια διότι επί 30 χρόνια αυτά πληρώνω. Και επειδή είναι και πονηροί και θα µε εκβιάζουν µε τόκους υπερηµερίας θα τους τα καταθέσω στο παρακαταθηκών και ανείων µε την προυπόθεση την παράδοση νέων λογαριασµών εξοφληµένων. Τα στοιχεία µου τα έχει ο εκδότης και τον εξουσιοδοτώ να τα δώσει σε όποιον εκείνος κρίνει ότι θα µε βγάλει από το πρόβληµα που µου έχουν δηµιουργήσει οι εγκάθετοι και ανεύθυνοι υπάλληλοι που καλύπτονται πίσω από το δηµοσιοϋπαλληλίκι και το γνωστό πολιτικό που τους προστατεύει. Μ..

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3. Η Κρήτη µίλησε Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ µ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ µ ν η ς : ΣΠΗΛΙ σελίδα 2 3 O Νοµάρχης Ρεθύµνου σχολιάζει την επικαιρότητα Η εµπορική παρα βατικότητα στις παραλίες Ρεθύµνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÍÝåò äçìáñ éáêýò õðïøçöéüôçôåò åîáããýëèçêáí ãéá ôïõò Êáëëéêñáôéêïýò äþìïõò. ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò óôï äþìï Ãïñôõíßáò, Ãéþñãïò ÄáëéÜíçò óôç Â. Êõíïõñßá, ÃéÜííçò ÖïõóÝêçò óôç Ìåãáëüðïëç

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 33 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.e xanatolis.gr Ïé èñéáìâåõôýò ôùí ðñüóöáôùí åêëïãþí ôá åßðáí óáí ðýíôå êáëïß ößëïé 5 ÄÞìáñ ïé ôïéìïé ãéá üëá åí üøåé

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ. óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4. Callisto: Εµπνευσµένο από τη φύση. óåë. 5 Öõôïðñïóôáóßá êáëáìðïêéïý ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç Syngenta äçìéïõñãåß áîßá óôïõò ÓõíåñãÜôåò ôçò... óåë. 4 Áãáðçôïß óõíåñãüôåò, Áõôü ôï ôåý ïò åßíáé ôï ðñþôï ôïõ 2006 êáé ï ëüãïò ðïõ êáèõóôýñçóå íá êõêëïöïñþóåé ïöåßëåôáé óôï üôé

Διαβάστε περισσότερα

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009

ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 21x29greek.indd 1 19/11/09 17:23:01 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåë. 2-3 Ç êáéíïôïìßá ôçò Syngenta ãéá ôçí êáôáðïëýìçóç ôïõ ðåñïíüóðïñïõ óôï áìðýëé ÔÅÔÑÁÌÇÍÇ ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÅÕ ÏÓ 13-2009 Ëåùö. Áíèïýóáò - Ô.Ê. 153

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΙ Η

Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324,

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δίχως... καρδιά το Ρέθυμνο!!!

Δίχως... καρδιά το Ρέθυμνο!!! Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε τ ο ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό σ τ α χ ω ρ ι ά τ ο υ Ν. Ρ ε θ ύ μ ν η ς : ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ σ ε λ ί δ α 2 5 "Πράσινο φως" από το Υπουργείο Εσωτερικών για την CRETAN LINES Τουρισμός και Ανεργία...

Διαβάστε περισσότερα

Îåêßíçóå ç ëåéôïõñãßá ôïõ.õ.ô.á.

Îåêßíçóå ç ëåéôïõñãßá ôïõ.õ.ô.á. Σελ. 3 Παριανός Τύπος εκαπενθήµερη εφηµερίδα στην υπηρεσία της Πάρου και της Αντιπάρου Περίοδος Β Έτος 6ο Αρ. φύλλου 86 Τιµή 1 ευρώ Πέµπτη 10 Ιουλίου 2008 Êßíäõíïò áðýíôáîçò áðü ôï Ð.Å.Ð. Του έργου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΟΣΕ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΟΣΕ Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 199 - Πέμπτη 24 Ιουλίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586 11 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Χριστινα Κορµπετ Τινα Νταντερ 28ης 29 Λουτράκι τηλ. 27440 28626 ΒΗΜΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ταβέρνα ψάρι φρέσκο της ώρας όλα στα κάρβουνα κουζίνα εκλεκτή ζωντανή µουσική ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ. ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ΚΙΝ.: 0977-429265, 0944-468586 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γεώργιος Αγγελίδης ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Πειρήνης & Γ. Μπαλή 14 τηλ. 27410 21952, fax 27410 29122 : Δαμασκηνού & Οικονόμου 2 τηλ. & fax 27440 65166 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΗΣ: τηλ. 27410 33324, 27513,

Διαβάστε περισσότερα