ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/ ΑΘΗΝΑ 1982

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982"

Transcript

1 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION ΕΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ./ΦΑΞ : ERMOY ATHENS GREECE - TEL/FAX : ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/ ΑΘΗΝΑ 1982 ΑΡΘΡΟ 1 1. Το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων στην Ελλάδα έχει το δικαίωμα να εξασκήσει ο κάτοχος σχετικού διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής με την απαραίτητη όπως προϋπόθεση ότι θα του χορηγηθεί η απαιτούμενη για το σκοπό αυτό άδεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) όπως ορίζει ο Νόμος. 2. Επίσης αυτά τα επαγγέλματα έχει το δικαίωμα να εξασκήσει και ο κάτοχος σχετικού διπλώματος για κάθε ένα από αυτά, ανεγνωρισμένης Σχολής της αλλοδαπής, εφ' όσον όμως το δίπλωμά του αναγνωρισθεί από ειδική επιτροπή η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και πάρει την κατά τα προαναφερόμενα άδεια Γ.Γ.Α. 3. Δεν απαιτείται η άδεια της Γ.Γ.Α. προκειμένου για την εξάσκηση του επαγγέλματος του προπονητή κολυμβήσεως ή υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων από τους πτυχιούχους της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) όπως ορίζει ο Νόμος. ΑΡΘΡΟ 2 1. Όσοι ασκούν το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, υπάγονται στον παρόντα κανονισμόν, εφ' όσον είναι μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κολυμβήσεως Υδατοσφαιρίσεως Καταδύσεων (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα. 2. Στις υποχρεώσεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται και όσοι εκ των νόμιμα εξασκούντων το επάγγελμα του προπονητή κολυμβήσεως ή υδατοσφαιρίσεως ή καταδύσεων δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, μέλη του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. ΑΡΘΡΟ 3 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τα πάσης φύσεως Σωματεία ή Ιδρύματα ή Ομοσπονδίες και από την Ε.Κ.Ο.Φ. προσώπων τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ως προπονητών. 2. Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω απαγορευτικής διατάξεως και έπειτα από καταγγελία του Διοικ. Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ., επιβάλλεται από την Ε.Κ.Ο.Φ. στο Σωματείο πρόστιμο δρχ., το οποίο μέχρι που να κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό ενισχύσεως αναξιοπαθούντων κ.λ.π. μελών του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. ή των οικογενειών τους, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Σωματείου αυτού σε πάσης φύσεως αγώνες, εκτός εάν το Σωματείο δηλώσει εγγράφως στην Ε.Κ.Ο.Φ. ότι δέχεται να κατακρατηθεί το ποσό αυτό από την ετήσια οικονομική του ενίσχυση της Γ.Γ.Α. και ότι θα

2 συμμορφωθεί στον κανονισμό και δεν θα χρησιμοποιήσει προπονητές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 4 1. Οι προπονητές έχουν ως έργο αυτών την εκγύμναση και προετοιμασία εις την φυσική και αθλητική κατάσταση την προετοιμασία και προπόνηση τεχνικής και τακτικής μορφής, την ηθική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των αθλητών, την συγκρότηση και διεύθυνση των ομάδων του Σωματείου, οργάνωση της προπονήσεως κ.λ.π. 2. Είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν τις ομάδες των συλλόγων που έχουν αναλάβει την προπόνηση, οφείλουν να μεριμνούν δια την παρακολούθηση της καλής συμπεριφοράς των αθλητών, εντός του κολυμβητηρίου και να παρίστανται σε όλους τους αγώνες της ομάδας που προπονούν. Ρητώς απαγορεύεται η παραμονή κατά την διεξαγωγή αγώνων εντός του αγωνιστικού χώρου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο κανονισμός της Ε.Κ.Ο.Φ. 3. Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο ή τον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου στο οποίο υπηρετούν εντεταλμένο για την πορεία της προόδου των αθλητών και προτείνουν σε αυτούς τις ηθικές ανταμοιβές τις οποίας κρίνουν αναγκαίες και δικαιολογημένες για τους αθλητές των. ΑΡΘΡΟ 5 Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δι' αποφάσεως και δαπάναις αυτής ιδρύει Σχολές προπονητών μόνιμες ή περιοδικές για απόκτηση Πτυχίου Α', Β', Γ' κατηγορίας. Με την αυτή απόφαση ρυθμίζονται τα της λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών. ΑΡΘΡΟ 6 Οι προπονητές, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και αναλόγως των περιπτώσεων και των προσόντων τους υπάγονται σε κατηγορίες ως κάτωθι : 1. Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. καθώς και οι αναλόγου Σχολής του εξωτερικού ή Εσωτερικού, που ειδικεύτηκαν στην Κολύμβηση ή την Υδατοσφαίριση ή τις Καταδύσεις, μετά από ευδόκιμη υπηρεσία στο επάγγελμα του προπονητή επί μίαν εξαετία, υπάγονται στην Α' Κατηγορία, όπως επίσης στην Α' Κατηγορία κατατάσσονται και οι χωρίς πτυχίο ασκούντες ήδη το επάγγελμα του προπονητή το ελάχιστο επί δεκαετία ευδόκιμα. 2. Προπονητές της προηγούμενης παραγράφου (1) που συγκεντρώνουν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχουν τουλάχιστον τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο επάγγελμα του προπονητή, κατατάσσονται στη Β' Κατηγορία, όπως επίσης στη Β' Κατηγορία κατατάσσονται και οι χωρίς πτυχίο ασκούντες ήδη το επάγγελμα του προπονητή επί πενταετία ευδόκιμα. 3. Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. ή αναλόγου Σχολής του εξωτερικού που ειδικεύτηκαν στην Κολύμβηση ή την Υδατοσφαίριση ή τις Καταδύσεις, υπάγεται απ' ευθείας στη Β' Κατηγορία, εφ' όσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου (1). 4. Οι πτυχιούχοι της Ε.Α.Σ.Α. ή αναλόγου Σχολής του εξωτερικού χωρίς ειδικότητα στην Κολύμβηση ή την Υδατοσφαίριση ή τις Καταδύσεις υπάγονται στην Γ' Κατηγορία. 5. Κάθε άλλη περίπτωση υπάγεται στην Γ' Κατηγορία. Η προαγωγή από μια κατηγορία στην άλλη θα γίνεται μόνο με την απόκτηση του σχετικού πτυχίου προπονητή και έπειτα από ευδόκιμη εργασία τριών αγωνιστικών περιόδων, σε κάθε κατηγορία με απόφαση της Επιτροπής Προπονητών Δραστηριότητος (Ε.Π.Δ.), εντός μηνός από της αιτήσεως του ενδιαφερομένου και ανακοινώσεως της αποφάσεως αυτής στην Ε.Κ.Ο.Φ., εντός δεκαημέρου. Η ειδίκευση εις την κολύμβηση ή υδατοσφαίριση ή καταδύσεις (Σχολών εξωτερικού ή εσωτερικού). ΑΡΘΡΟ 7 Η απόκτηση των ανωτέρω πτυχίων παρέχει το δικαίωμα στους κατόχους αυτών, να συμβάλλονται με Σωματεία εγγεγραμμένα στην δύναμη της Ε.Κ.Ο.Φ. με τις κατωτέρω προϋποθέσεις : 1. Πτυχίο Γ' Κατηγορίας, επιτρέπει στον κάτοχό του να διδάσκει και να προπονεί σε όλους τους συλλόγους δυνάμεως Ε.Κ.Ο.Φ., εκτός των ομάδων Υδατοσφαιρίσεως Ανδρών Α' Εθνικής Κατηγορίας.

3 2. Πτυχίο της Β' Κατηγορίας, επιτρέπει στον κάτοχό του, όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου α' και να προσλαμβάνεται ως βοηθός ομοσπονδιακού προπονητή κολυμβήσεως, υδατοσφαιρίσεως, καταδύσεων και ως βοηθός προπονητού υδατοσφαιρίσεως Ανδρών Α' Εθνικής Κατηγορίας. 3. Το πτυχίο της Α' Κατηγορίας επιτρέπει στον κάτοχό του όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων α' και β' και επίσης να προσλαμβάνεται ως προπονητής υδατοσφαιρίσεως Ανδρών Α' Εθνικής Κατηγορίας, ως Ομοσπονδιακός προπονητής τεχνικός σύμβουλος Κολυμβήσεως, υδατοσφαιρίσεως, καταδύσεων και να διδάσκει στις Σχολές προπονητών. 4. Σε περίπτωση που η ομάδα υδατοσφαιρίσεως Ανδρών ενός Σωματείου ανέρχεται από την Β' εις την Α' Εθνικήν Κατηγορίαν, τότε ο προπονητής της μπορεί να εξακολουθήσει να την προπονεί, ασχέτως Κατηγορίας πτυχίου, για το διάστημα που αυτή παραμένει στην Α' Εθνική Κατηγορία. 5. Οι προσλαμβανόμενοι ως «Μάνατζερ» ή τεχνικοί Σύμβουλοι από τα πάσης φύσεως Σωματεία πρέπει να είναι προπονητές Α' Κατηγορίας κατά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 8 1. Οι προπονητές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δικαιούνται να συμβάλλονται με την Ε.Κ.Ο.Φ., ή με Ομοσπονδίες ή με Ιδρύματα ή με τα Σωματεία της δυνάμεως της Ε.Κ.Ο.Φ. με συμβόλαια εργασίας τα οποία επικυρώνονται από την Ε.Κ.Ο.Φ. κατόπιν εισηγήσεως προς αυτήν της Ε.Π.Δ., η Δε αμοιβή αυτών δεν μπορεί να είναι κατώτερη της καθοριζομένης κατ' έτος κατόπιν αποφάσεως της Γ.Γ.Α. που θα εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Κ.Ο.Φ. και του Συνδέσμου Προπονητών. Κανείς δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προπονητή χωρίς σύνταξη του οικείου συμβολαίου εργασίας κεκυρωμένου από την Ε.Κ.Ο.Φ. Η Ε.Κ.Ο.Φ. μπορεί να αρνηθεί την επικύρωση των συμβολαίων εργασίας, μόνον εφ' όσον οι όροι δεν είναι σύμφωνοι με το Νόμο και τον παρόντα κανονισμό. 2. Οι προπονητές που συμπλήρωσαν το 65 ον έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να ασκούν το επάγγελμα. 3. Κάθε Σωματείο ή Ε.Κ.Ο.Φ. ή Ίδρυμα πάσης φύσεως που χρησιμοποιούν προπονητές με αμοιβή, υποχρεούνται να τηρεί τους κανόνες της εργατικής Νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 9 1. Οι προπονητές Α' Β' και Γ' Κατηγορίας, που είναι συμβεβλημένοι με σωματεία της δυνάμεως της Ε.Κ.Ο.Φ. παρακολουθούν τα υπό της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με την Ε.Κ.Ο.Φ. και τον Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. περιοδικώς οργανούμενα πάσης φύσεως σεμινάρια επιμορφώσεως ή διαλέξεις σχετικές με την επαύξηση ή τελειοποίηση των γνώσεών των. Οι αρνούμενοι την συμμετοχή των σε αυτά εφ' όσον έχουν κληθεί ή απουσιάζουν αδικαιολόγητα υπόκεινται στις ποινές της επίπληξης ή της αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος. 2. Τα Σωματεία υποχρεούνται να διευκολύνουν την συμμετοχή των προπονητών των στις προαναφερθείσες επιμορφωτικές εκδηλώσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. ΑΡΘΡΟ Κάθε οικονομική διαφορά μεταξύ Σωματείου και προπονητή, επιλύεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου από την Επιτροπή Προπονητικής Δραστηριότητας το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης στην Ε.Κ.Ο.Φ. Κατά της αποφάσεως της Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικ. Συμβουλίου της Ε.Κ.Ο.Φ. μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση και η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη. 2. Για την υπαγωγή των παραπάνω διαφορών στην αρμοδιότητα της Ε.Π.Δ. πρέπει : α) Να περιέχεται ρητός όρος στη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σύμβαση αναφορικά με την υπαγωγή των οικονομικών διαφορών που προκύπτουν από την σύμβασή τους στην Ε.Π.Δ. β) Να έχει κοινοποιηθεί στην Ε.Π.Δ. αντίγραφο της συμβάσεως μέσα αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της από οποιοδήποτε από τους συμβαλλομένους. γ) Απαγορεύεται να γίνει δεκτή οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής Σωματείου σε πάσης φύσεως αγώνες, εφ' όσον υπάρχει οικονομική οφειλή απέναντι σε προπονητή προερχόμενη από αμετάκλητη απόφαση της Ε.Π.Δ.

4 ΑΡΘΡΟ 11 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Ο.Φ. και το Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. δύναται να εισηγηθούν στην Γ.Γ.Α., με αιτιολογημένη απόφαση τη στέρηση του δικαιώματος του ασκείν τα καθήκοντα του προπονητή για ορισμένο χρόνο ή οριστικά ή την επιβολή ποινής εγγράφου επιπλήξεως ή πρόστιμον μέχρι δρχ. εφ' όσον αποδειχθεί ότι αυτός με την εν γένει συμπεριφορά του έχει καταστεί ακατάλληλος να ασκεί τα καθήκοντα αυτά, ή περιέπεσε σε αδίκημα ηθικής τάξεως ή παραβάσεως των Κανονισμών του Συνδέσμου ή των κανονισμών της Ε.Κ.Ο.Φ. εις αδίκημα διασύρον το άθλημα. ΑΡΘΡΟ 12 Σωματεία μετέχοντα σε πάσης φύσεως Πρωταθλήματα υποχρεούνται να ορίζουν με έγγραφο προς την Ε.Κ.Ο.Φ. τους συμβαλλομένους προπονητές αυτών πριν της συμμετοχής τους στους πάσης φύσεως αγώνες αλλιώς η συμμετοχή τους δεν θα επιτρέπεται. Ο ορισμός αυτός πρέπει να έχει ταχυδρομηθεί προς την Ε.Κ.Ο.Φ. με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι της προηγουμένης ημέρας της διεξαγωγής της πρώτης ημέρας των αγώνων, ενώ για τους υπόλοιπους αγώνες ισχύουν μόνον η δήλωση του ονόματος του προπονητή στην αγωνόδικο επιτροπή, εφ' όσον η σύμβαση του προπονητή ισχύει. Κάθε αλλαγή προπονητή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό θα γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Κ.Ο.Φ. ΑΡΘΡΟ 13 Οι προπονητές που συμβάλλονται με Σωματεία ή Ομοσπονδίες ή Ιδρύματα ή με την Ε.Κ.Ο.Φ. οφείλουν να αποστείλουν για επικύρωση στην Ε.Κ.Ο.Φ. τα συμβόλαιά τους μέσα σε ένα μήνα από της υπογραφής. Την αυτή υποχρέωση έχουν και τα Σωματεία. Παράλειψη της επικυρώσεως του Συμβολαίου στερεί τους συμβαλλομένους του δικαιώματος προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 14 Για να είναι μια σύμβαση ισχυρή μεταξύ Σωματείου, Ομοσπονδίας, Ιδρύματος και Ε.Κ.Ο.Φ. και προπονητή πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του τελευταίου οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α) Να υπάγεται σε μια των κατηγοριών Α', Β' και Γ' του παρόντος Κανονισμού. β) Να αναφέρεται ρητώς στη Σύμβαση ότι οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 15 Προπονητής συμβαλλόμενος άπαξ με Σωματείο ή Ομοσπονδία ή Ίδρυμα ή Ε.Κ.Ο.Φ. απαγορεύεται να είναι αθλητής, εν ενεργεία του αυτού ή άλλου Σωματείου για πάντα. Η παράβαση του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας του επαγγέλματος του προπονητή από την Γ.Γ.Α. κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Ο.Φ. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. Του παρόντος άρθρου και μέχρι της εξαιρούνται τα Σωματεία της Υδατοσφαιρίσεως, εκτός της Α' Εθνικής Κατηγορίας. ΑΡΘΡΟ 16 Κανείς προπονητής δεν δύναται να συμβληθεί με περισσότερα του ενός Σωματεία ή με την Ε.Κ.Ο.Φ. ή άλλη Ομοσπονδία ή Ίδρυμα. Προπονητής συμβεβλημένος με ένα Σωματείο ή με την Ε.Κ.Ο.Φ. ή Ομοσπονδία ή Ίδρυμα δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του έστω και χωρίς αμοιβή σε άλλο. Παράβαση των ανωτέρω συνεπάγεται την επιβολή ποινής αναστολής της ισχύος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος για ένα έτος με απόφαση της Γ.Γ.Α. κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Ο.Φ. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. ΑΡΘΡΟ 17 Η Επιτροπή Προπονητικής Δραστηριότητας (Ε.Π.Δ.) συγκροτείται με απόφαση της Γ.Γ.Α. α) Από ένα μέλος της Ε.Κ.Ο.Φ. υποδεικνυόμενο από αυτή, ως Πρόεδρος.

5 β) Από ένα μέλος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. γ) Από ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. υποδεικνυόμενο από το Σύνδεσμο. Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Η θητεία της Επιτροπής, που είναι και άμισθος, ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. της Ε.Κ.Ο.Φ. εκτίς ή αν ανακληθεί με απόφαση της Γ.Γ.Α. ΑΡΘΡΟ 18 Κανείς δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα προπονητή εφ' όσον γι' αυτόν υφίσταται κώλυμα από τα αναφερόμενα άρθρα 6 του Νόμου 75/75 και του άρθρου 1 του παρόντος Κανονισμού. Προσόντα που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου προπονητού κατά περίπτωση εκτός των ήδη κατόχων αδείας προπονητού της Γ.Γ.Α. είναι τα εξής : α) Για την απόκτηση πτυχίου Α' Κατηγορίας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει απολυτήριο Γυμνασίου παλιού τύπου ή απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής. β) Για την απόκτηση πτυχίου προπονητού Β' Κατηγορίας πρέπει ο υποψήφιος να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου ή αποδεικτικά αποφοιτήσεως της Γ' Τάξεως του Γυμνασίου παλαιού τύπου. γ) Για την απόκτηση πτυχίου προπονητού Γ' Κατηγορίας πρέπει ο υποψήφιος να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου νέου τύπου ή αποδεικτικά αποφοιτήσεως της Γ' Τάξεως του Γυμνασίου παλαιού τύπου. Για την απόκτηση πτυχίου προπονητή οποιασδήποτε τάξεως πρέπει να υφίστανται και οι προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 19 Η πρόσληψη αλλοδαπών προπονητών απαγορεύεται. Η Ομοσπονδία και τα Σωματεία Α' Κατηγορίας υδατ/σεως που χρησιμοποιούν αλλοδαπούς κατ' εξαίρεση μετά από έγκριση της Γ.Γ.Α υποχρεούνται να : Α) Παρακρατούν από τις μηνιαίες αποδοχές τούτων ποσοστό 6% το οποίο και θα αποδίδεται στον εν Αθήναις Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων και θα κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό δαπανών για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. Β) Στην περίπτωση που ένα Σωματείο δεν εκπληρώνει την παραπάνω υποχρέωση, η παρακράτηση του ποσοστού που αναλογεί θα γίνεται από το ποσό των ετήσιων επιχορηγήσεων της Γ.Γ.Α. προς το Σωματείο αυτό, κατόπιν προτάσεως του Διοικ. Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ. Γ) Συνεργάτες των αλλοδαπών προπονητών πρέπει να είναι Α' Κατηγορίας Έλληνες προπονητές της ημεδαπής. Δ) Οι μεταξύ των ξένων προπονητών και των Σωματείων και της Ε.Κ.Ο.Φ. σχέσεις, ακολουθούν τον παρόντα κανονισμό εκτός του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η απόφαση αυτού του κανονισμού Προπονητών Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων αρχίζει να ισχύει από το επόμενο αγωνιστικό έτος, μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Οι άδειες εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητή Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Καμία άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος του Προπονητή Κολυμβήσεως, Υδατοσφαιρίσεως, Καταδύσεων δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός των όσων προϋποθέσεων ο παρών κανονισμός ορίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Οι μέχρι τώρα προπονητές με εισήγηση του Συνδέσμου να εγγραφούν μέσα σε 2 μήνες από της δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού, κατόπιν αξιολογήσεως από την Ε.Π.Δ. σε επετηρίδα Α', Β', Γ' Κατηγορίας, αναλόγως των προσόντων των και της μέχρι τώρα θητείας των στο άθλημα. Η επετηρίδα αυτή αφού ανακοινωθεί στην Ε.Κ.Ο.Φ. καθίσταται υποχρεωτική για όλους σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς Αθλητικοί φορείς κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι φορείς, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού, όπως: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα