ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Το Δ.Σ του σωματείου, λαβόν υπ' όψη: α) τον Ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα β) τον κανονισμό Εγγραφών και Μεταγραφών της Ε.Φ.Ο.Α, και γ) τα άρθρα 2, 3 και 9 του καταστατικού του σωματείου, αποφασίζει την συγκρότηση αθλητικού τμήματος αντισφαίρισης του σωματείου, και την έκδοση του κατωτέρω κανονισμού λειτουργίας του. Άρθρο 1. Σκοποί 1. Να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τους αθλητές του σωματείου για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στο άθλημα της αντισφαίρισης. 2. Να οργανώνει τηv συμμετoχή των αθλητών του σωματείου σε αγώvες αντισφαίρισης κάθε επιπέδου. 3. Να επανδρώνει και να παρέχει υποστήριξη στις αγωνιστικές ομάδες αντισφαίρισης του Ομίλου. 4. Να δημιουργεί προυποθέσεις ασφαλείας, ήρεμου και κόσμιου περιβάλλοντος και δημιουργίας περαιτέρω κοινωνικών εκδηλώσεων, έτσι ώστε μέσω αυτών να επιτυγχάνονται οι βασικοί στόχοι του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ευγενούς άμιλλας. Άρθρο 2. Μέσα 1. Η οργάνωση σεμιναρίων θεωρητικής κατάρτισης. 2. Η εκπαίδευση / προπόνηση των αθλητών στην πρακτική εφαρμογή 3. Η οργάνωση εσωτερικών αγώνων (τουρνουά) αντισφαίρισης 4. Η οργάνωση ενωσιακών ή εθνικών αγώνων (τουρνουά) 5. Η οργάνωση διεθνών αγώνων (τουρνουά) 6. Η αποστολή των αθλητών ως παρατηρητών σε διεθνείς διοργανώσεις αντισφαίρισης. Άρθρο 3. Διοίκηση του αθλητικού τμήματος 1. Του τμήματος προΐσταται Έφορος Αθλητικού Τμήματος Αντισφαίρισης. 2. Το αξίωμα του έφορου ανατίθεται σε μέλος του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. Το αξίωμα του έφορου δεν μπορεί να ανατεθεί σε εν εν ενεργεία αθλητή. 3. Ο έφορος αναφέρεται και λογοδοτεί στο ΔΣ. 4. Το ΔΣ μπορεί να αναθέσει το αξίωμα του βοηθού εφόρου σε ένα ή περισσότερα μέλη. Οι βοηθοί εφόρου αναφέρονται στον έφορο. Οι βοηθοί επιτρέπεται να είναι και εν ενεργεία αθλητές. 5. Οι θέσεις του έφορου και των βοηθών του είναι τιμητικές και άμισθες. Επιτρέπεται η καταβολή εξόδων για εντεταλμένη από το Δ.Σ. μετακίνηση και ενδιαίτηση αυτών. Άρθρο 4. Αρμοδιότητες Εφόρου αθλητικού τμήματος αντισφαίρισης 1. Εποπτεύει σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου την τήρηση του μητρώου των αθλητών. 2. Φυλάσσει τα δελτία «αθλητικής ιδιότητας» των αθλητών. 3. Διεκπεραιώνει τα διαδικαστικά της συμμετοχής των αθλητών σε αγώνες. 4. Διαμορφώνει τα ωράρια άσκησης και εποπτείας των αθλητών. 5. Μεριμνά για την τακτική ιατρική εξέταση από μέρους των αθλητών. 6. Μεριμνά για την ασφάλιση των αθλητών για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 7. Εισηγείται την πρόσληψη προπονητών 8. Συντάσσει έκθεση για την απόδοση των προπονητών. 9. Μπορεί να αναλάβει την αρχηγία της ομάδας. 10. Κάποιες απ τις ανωτέρω αρμοδιότητες μπορούν να ανατεθούν και στους βοηθούς εφόρου. Άρθρο 5. Ταμειακή και γραμματειακή εξυπηρέτηση 1. Το αθλητικό τμήμα θα εξυπηρετείται από το ταμείο του σωματείου, και από την γραμματεία του. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος απ το Σεπτέμβριο του 2013 θα λειτουργεί εντός του χώρου του Ομίλου Γραμματεία και Λογιστήριο.

2 Υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτού του τμήματος είναι ο Γραμματέας του Ομίλου, ο Ταμίας του Ομίλου και ο Έφορος του τμήματος. Άρθρο 6. Ένταξη Αθλητού στο τμήμα 1. Η ένταξη ενδιαφερόμενου Έλληνα ή Αλλοδαπού ή Ομογενούς αθλητού στο αθλητικό τμήμα αντισφαίρισης του σωματείου, ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τον γενικό κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών αθλητών της Ε.Φ.Ο.Α., και τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 2. Ο αριθμός των αθλητών/αθλητριών που μπορεί να δεχθεί το τμήμα εξαρτάται από την δυνατότητα απορρόφησής τους στα προγράμματα εκπαίδευσης και προπόνησης του σωματείου, και ειδικότερα από την διαθεσιμότητα χώρων προπόνησης (court), την διαθεσιμότητα προπονητών, και την διαθεσιμότητα κονδυλίων χρηματοδότησης των προγραμμάτων άθλησης. 3. Η αποδοχή και προώθηση της αίτησης ένταξης αθλητού στο τμήμα αντισφαίρισης απαιτεί την θετική εισήγηση του Εφόρου και την έγκριση του Δ.Σ. του σωματείου. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να μη κάνει δεκτή αίτηση ένταξης αθλητή στο τμήμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή. 6.1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών: 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στην δύναμη του σωματείου και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας αυτού πρέπει ο ενδιαφερόμενος : α) Να έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4 ο ) έτος της ηλικίας του β) Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Αν ο αθλητής δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει την μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση γ) Να έχει εξεταστεί από γιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 9 του Ν. 2725/99 και να υποβάλει Δελτίο Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την άσκηση στο άθλημα της αντισφαίρισης. δ) Να υποβάλλει μαζί με την αίτηση τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες του αθλητή όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 2. Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής, ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής, α) βεβαιώνει με την υπογραφή του το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ αυτόν και του γιατρού και β) θέτει την σφραγίδα του σωματείου. 3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σ αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά 4. Να καταβάλει το δικαίωμα ένταξης και τις εισφορές που ορίζει το ΔΣ του σωματείου. 5. Οι εγγεγραμμένοι στο αθλητικό μητρώο του σωματείου δεν θεωρούνται αυτοδικαίως και μέλη του σωματείου, ούτε είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη κατοχή και των δύο ιδιοτήτων. 6. Η εγγραφή αθλητή ως τακτικού μέλους στη δύναμη του σωματείου ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού του σωματείου, και δεν σχετίζεται με την θητεία του ενδιαφερόμενου ως αθλητή. 6.2 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών: 1. Όπως προβλέπεται από το άρθρα του κανονισμού εγγραφών και μεταγραφών της Ε.Φ.Ο.Α.. Άρθρο 7. Διαδικασία χρόνος διενέργειας εγγραφής και όργανα έγκρισης 1. Οι αιτήσεις εγγραφής τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και τα δελτία υγείας εκδίδονται από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών και κάνει σχετική γνωστοποίηση στα σωματεία μέλη της. 2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 3. Την αίτηση εγγραφής ελέγχουν, και εφ όσον την κρίνουν νόμιμη την κάνουν δεκτή τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. 4. Μετά την έγκριση απ την ομοσπονδία,έκδοση ταυτότητας αθλητή με μέριμνα του συλλόγου.

3 Άρθρο 8. Κωλύματα έγγραφής Δεv είvαι δυvατό vα γίvoυv δεκτοί ως αθλητές, όπoιoι: 1. Είναι εγγεγραμμένοι ως αθλητές στην κατηγορία της αντισφαίρισης στην δύναμη άλλου σωματείου μέλους της Ε.Φ.Ο.Α. 2. Eχoυv διαγραφεί από άλλo Σωματείo Αντισφαίρισης, ή έχει αvακληθεί η φίλαθλoς ιδιότητά τoυς απo τηv Ε.Φ.Ο.Α. ή άλλη αρμόδια αθλητική αρχή και για όσo καιρό διαρκεί η αvάκληση αυτή. 3. Εχoυv καταδικαστεί αμετάκλητα σε φυλάκιση για κακoύργημα. 4. Δεν καλύπτουν τις τυπικές απαιτήσεις. 5. Δεν έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Άρθρο 9. Μεταγραφές αθλητών 1. Ο αθλητής υπάγεται μόνο στο σωματείο που του έχει εκδώσει δελτίο. 2. Η μεταγραφή αθλητή του σωματείου σε άλλο σωματείο, ή η μεταγραφή αθλητή άλλου σωματείου στο σωματείο μας διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις και κανόνες που αναφέρονται στον γενικό κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών αθλητών της Ε.Φ.Ο.Α. Άρθρο 10. Κατηγορίες αθλητών ανάλογα με την ηλικία 1. Υφίστανται δύο αγωνιστικές κατηγορίες και μια κατηγορία άσκησης δεξιοτήτων ανάλογα με την ηλικία: α) Κατηγορία νέων και νεανίδων (Juniors). Ενας αθλητής/μία αθλήτρια εντάσσεται και παραμένει στην κατηγορία των νέων/νεανίδων εφ' όσον είναι κάτω των 18 ετών και για όλο το ημερολογιακό έτος στο οποίο συμπληρώνει το 18 ο έτος της ηλικίας του/της. β) Κατηγορία ενηλίκων. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι αθλητές/αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ δύνανται να διαγωνιστούν σε αυτή και αθλητές / αθλήτριες της κατηγορίας νέων / νεανίδων. γ) Κατηγορία νηπίων (Projunior). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται αθλητές ηλικίας έως 7 ετών με ειδικό προπονητή και αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων με στόχο την ομαλότερη μετάβαση του αθλητή στα τμήματα προπόνησης Juniors. 2. Δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ αρρένων αθλητών και θηλέων αθλητριών. Άρθρο 11. Ιατρικές Εξετάσεις 1. Προϋπόθεση για την έκδοση και ισχύ του δελτίου αθλητικής ιδιότητας, είναι ο αθλητής να έχει εξεταστεί από γιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 9 του Ν. 2725/99 και να υποβάλει Δελτίο Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την άσκηση της αντισφαίρισης. 3. Η επιλογή του ιατρού γίνεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου και δεν εμπλέκεται το ΔΣ του σωματείου. 4. Το κόστος της εξέτασης βαρύνει τον εξεταζόμενο. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να καταβάλει στον εξεταζόμενο το κόστος της εξέτασης, εφ όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του σωματείου. 5. Η ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο ή την Ομοσπονδία χρονικά όρια και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ένα έτος. 6. Τα όργανα διοίκησης του σωματείου και του τμήματος δεν δικαιούνται να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των ιατρικών εξετάσεων. 7. Ο εξετασθείς δεν έχει δικαίωμα να εμπλέξει το σωματείο σε πιθανή ένσταση απέναντι στην γνωμάτευση του ιατρού. Άρθρο 12. Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας 1. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται από την Ομοσπονδία, και παραμένουν στο αρχείο του Αθλητικού Συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝ προς φύλαξη και επίδειξή τους στους αγώνες. 2. Το σωματείο τηρεί μητρώο των αθλητών του. 3. Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ή μεταγραφής του, το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή παραδίδεται στο Δ.Σ. του Σωματείου για τις περαιτέρω διαδικασίες. Άρθρο 13. Υποχρεώσεις αθλητών 1. Ο αθλητής οφείλει: α) να υπακούει στα εντεταλμένα όργανα του σωματείου. β) να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το αθλητικό ιδεώδες.

4 γ) να τηρεί τον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό του σωματείου όπου τον αφορά, τους κανονισμούς της Ε.Φ.Ο.Α. και τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις επόμενες τροποποιήσεις του. δ) να μην απευθύνεται απ' ευθείας προς το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου ή τους οργανωτές αγώνων ή την ελλανόδικο επιτροπή αλλά πάντα μέσω του αρχηγού της ομάδος του σωματείου. ε) να συμμετέχει στους αγώνες που έχει δηλωθεί ότι θα συμμετάσχει, εκτός ανωτέρας βίας. στ) να εκτελεί προπονήσεις ή αγώνες μόνο σε εγκεκριμένους χώρους. ζ) να συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα εφ όσον επιλεγεί. η) να μη συμμετέχει σε αγώνες χωρίς την έγκριση του σωματείου. Άρθρο 14. Αγωνιζόμενος αθλητής Προπονητής - Βοηθοί 1. Αγωνιζόμενος είναι ο αθλητής το όνομα του οποίου έχει δηλωθεί στην επιτροπή του αγώνα. 2. Για κάθε αθλητή του αγωνιστικού τμήματος υπεύθυνος και μόνο είναι ο προπονητής του. Απαγορεύεται στους πάντες, πλην εφόρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου η εμπλοκή τους με τους προπονητή του τμήματος. Τυχόν παράπονα ή παρατηρήσεις, θα γίνονται στον έφορο γραπτώς ή προφορικώς ή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γραπτώς. 3. Σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, ή διασυλλογικά τουρνουά η παρουσία του αθλητή ων θα γίνεται πάντα με την μέριμνα και τη συμμετοχή σ αυτούς και του αντίστοιχου προπονητή του τμήματος. 4. Οι βοηθοί (φυσικοθεραπευτές γυμναστές διατροφολόγοι κτλ) δεν είναι απαραίτητο να έχουν και οι ίδιοι την ιδιότητα του αθλητή, ή να είναι μέλη του σωματείου. 5. Η επιλογή του ή των βοηθών, γίνεται από τον ίδιο τον αθλητή. Σε περίπτωση όμως που εντεταλμένο όργανο του σωματείου διαπιστώσει ότι βοηθός αθλητού του σωματείου παραβαίνει ένα εκ των εδάφιων του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, όπου αυτά βρίσκουν εφαρμογή και για τους βοηθούς, μπορεί να τον αποβάλει και να απαγορεύσει την παρουσία τους, σε οιαδήποτε στιγμή προπόνησης ή αγώνα, ανεξάρτητα με το αν αυτό συνεπάγεται μείωση της απόδοσης του εμπλεκόμενου αθλητή. 6. Κάθε άλλη σχέση μεταξύ των αθλητών και των βοηθών τους αφορά τους ίδιους. Άρθρο 15. Ικανότητα εκπαιδευόμενων αθλητών 1. Οι αθλητές για να συμμετέχουν στην αγωνιστική ομάδα πρέπει τα αρμόδια όργανα του σωματείου (προπονητές έφοροι) να πιστοποιήσουν ότι κατά κατηγορία έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες 2. Ισχύει η εισήγηση και μόνο του προπονητή του. Εισηγήσεις από τρίτους δεν γίνονται δεκτές και θα τιμωρούνται ως παράβαση του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 16. Αθλητική ομάδα αρχηγός ομάδας 1. Η επίσημη αθλητική ομάδα του σωματείου αποτελείται από τους αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Α. και για το ημερολογιακό έτος στο οποίο τελέσθηκε ο αγώνας που συμμετείχαν. 2. Η επιλογή των αθλητών που μπορούν να επανδρώσουν την αθλητική ομάδα γίνεται με ευθύνη του Εφόρου και του προπονητού, με κριτήριο την αγωνιστική τους κατάσταση την στιγμή της επιλογής. 3. Αρχηγός της ομάδας είναι ο Έφορος τμήματος, ή άλλο άτομο που θα ορισθεί από αυτόν. 4. Είναι δυνατόν να ορισθούν και βοηθοί αρχηγού ομάδας. 5. Ο αρχηγός ομάδας επικοινωνεί μέσα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του με σωματεία και οργανωτές αγώνων. 6. Ο αρχηγός της ομάδας, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, την μετάβαση και διαμονή, την επίδειξη των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, την σύνταξη έκθεσης και οικονομικού απολογισμού της συμμετοχής. 7. Άρνηση συμμετοχής ή απουσίας επιλεγέντος αθλητή από την αθλητική ομάδα στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα και την άμεση αποπομπή του απ αυτή. Άρθρο 18. Χρηματικές εισφορές αθλητών 1. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών που προέρχονται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος (ενοικίαση, συντήρηση χώρων, αμοιβές προπονητών, κ.λ.π.), το ΔΣ του σωματείου δύναται να ορίζει χρηματική εισφορά, και την προθεσμία καταβολής της. 2. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν την οριζόμενη εισφορά έστω και αν δεν κάνουν χρήση της υπηρεσίας σε οιοδήποτε βαθμό εξ υπαιτιότητάς τους. 3. Αθλητής μπορεί να κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών εκμάθησης μόνο εφ' όσον έχει καταβάλει την εισφορά του και για τον χρόνο που καλύπτει.

5 4. Οι αθλητές των επίσημων αγωνιστικών ομάδων του σωματείου εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς για την προπόνησή τους. 5. Απαγορεύεται σε αθλητή του σωματείου να αμείβει άλλα άτομα για την εκπαίδευσή του εντός των χώρων άσκησης που παρέχει το σωματείο, ή τους επίσημους προπονητές του σωματείου απ' ευθείας. 6. Η χρηματική εισφορά για παροχή υπηρεσιών δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μεταγραφής ή διαγραφής, ή απαγόρευσης της εκμετάλλευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατόπιν πειθαρχικού παραπτώματος. Άρθρο 19. Χρηματικές καλύψεις δραστηριότητας αθλητών 1. Το σωματείο δύναται να καλύπτει πλήρως ή μερικώς τη συμμετοχή αθλητή σε επίσημο αγώνα αντισφαίρισης ανάλογα με την ταμειακή του κατάσταση, με απόφαση του ΔΣ. 2. Στην περίπτωση που το σωματείο δεν μπορεί να καλύψει μέρος ή όλα τα έξοδα συμμετοχής, ο αθλητής είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει με δικά του έξοδα ή όχι. Άρθρο 20. Χώροι προπονήσεων τμήματα υποχρεώσεις αθλούμενων μελών. 1. Οι προπονήσεις και οι αγώνες των αθλητών του σωματείου επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σε ενδεδειγμένους χώρους (courts) που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας, με απόφαση του Δ.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις της χρήσης από τους αθλητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν. 2. Ειδικά στους χώρους των γηπέδων επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές εισόδου.( κατάλληλη αθλητική ενδυμασία ειδικά παπούτσια κτλ) 3. Στο χώρο του γυμναστηρίου του Ομίλου επιτρέπεται η είσοδος και η χρήση των οργάνων μόνο σε εγγεγραμμένους αθλητές και μέλη του Ομίλου και με την προυπόθεση παρουσίας γυμναστού ή ειδικού που θα έχει οριστεί. Απαγορεύεται η χρήση των οργάνων σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Τυχόν τραυματισμός στο χώρο του γυμναστηρίου από ευθύνη μη τήρησης του παρόντος άρθρου θα βαρύνει αποκλειστικά των αθλητή και δεν θα στοιχειοθετεί καμία αξίωση απέναντι στο σωματείο. 4. Η κυκλοφορία στους χώρους προπόνησης θα γίνεται με ευθύνη των αθλούμενων μελών. 5. Απώλεια ή καταστροφή υλικού του Συλλόγου (ρακέτες,μπάλες, υλικό εγκαταστάσεων κ.α.) από αθλητή θα επιβαρύνει τον ίδιο ή τον κηδεμόνα του. 6. Ο αθλητής - τρια φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου προπόνησης και την σωστή χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 7. Απαγορεύεται στους αθλητές και συνοδούς να ρυπαίνουν τους χώρους των εγκαταστάσεων. 8. Απαγορεύονται οι ύβρεις,οι φωνασκίες καθώς και οι αήθεις εκφράσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων. 9. Πρέπει να υπάρχει ακριβής ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των αθλούμενων γιατί δεν είναι δυνατή η φύλαξη και η επιτήρησή τους από προπονητές και παράγοντες πριν και μετά την προπόνηση. 10. Όλα τα αθλητικά μέλη του σωματείου θα προμηθεύονται και θα φέρουν κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις την ειδική κάρτα μέλους που θα εκδοθεί απ το ΔΣ του συλλόγου. 11. Η είσοδος των προπονούμενων στα courts θα γίνεται μόνο αφού αποχωρήσει το προηγούμενο τμήμα. 12. Να γίνεται έγκαιρη ειδοποίηση του προπονητή ή του εφόρου του τμήματος για τυχόν απουσία από την προπόνηση. 13. Μέγιστος αριθμός αθλητών-τρών 6 (έξι) ανά τμήμα προπόνησης. Απ τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται μόνο τα τμήματα pojunior που ο αριθμός των προπονούμενων μελών ανά τμήμα μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Άρθρο 21. Ακαδημία αντισφαίρισης Προπονητική περίοδος. 1. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Ιούνιο και για τις εργάσιμες μέρες και ώρες που καθορίζονται με απόφαση ΔΣ, λειτουργεί ακαδημία αντισφαίρισης όπου τα εγγεγραμμένα αθλητικά μέλη του Ομίλου μπορούν να ενταχθούν και να διδαχθούν το άθλημα της αντισφαίρισης. Υπεύθυνος για την λειτουργία της ακαδημίας είναι ο έφορος του τμήματος. 2. Για την κατάρτιση των τμημάτων, την παρακολούθησή τους, το πρόγραμμα σπουδών, τις ώρες προπόνησης, τη διοργάνωση αγώνων, καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεις που προκύπτουν, ευθύνη φέρουν ο έφορος και ο αντίστοιχος προπονητής. 3. Το αθλητικό σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης δύναται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου να ορίζει αντίστοιχα αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση από τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κωδικός βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/92).

6 4. Για το ύψος της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής, τυχών εκπτωτικών πακέτων κτλ, για την κάλυψη των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου το οποίο με διοικητική πράξη ορίζει το αντίστοιχο τίμημα. 5. Για τα μέλη της ακαδημίας ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν απ το άρθρο 20 του παρόντος. Άρθρο 22. Περιορισμοί δραστηριότητας 1. Η δυνατότητα δραστηριότητας των αθλητών του τμήματος αντισφαίρισης στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, καθορίζεται ανάλογα με την δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, την δυνατότητα εποπτείας, και των όρων ασφάλειας που ισχύουν. 2. Η απαγόρευση χρήσης χώρου άθλησης ή εκπαίδευσης σε αθλητή για λόγους απρεπούς συμπεριφοράς ή απείθειας μπορεί να γίνει από οιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή του Εφόρου ή προπονητή, που έχει αντίστοιχη εξουσιοδότηση από το ΔΣ. 3. Η απαγόρευση της χρήσης του χώρου μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. 4. Η απαγόρευση χρήσης των χώρων άσκησης/ εκπαίδευσης από αθλητή είναι ανέγκλητη. 5. Οι αθλητές των αγωνιστικών τμημάτων έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων μελών. 6. Οι αρχάριοι αθλητές που εκπαιδεύονται στην ακαδημία, έχουν προτεραιότητα έναντι αθλητών αναψυχής. Άρθρο 23. Χρήση υλικών 1. Το υλικό αντισφαίρισης (μπάλες, ρακέτες και άλλα βοηθήματα) που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση/ προπόνηση των αθλητών και κατά την συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες, μπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές: α) το προσωπικό υλικό του κάθε αθλητή β) υλικό που του έχει παραχωρηθεί από άλλο άτομο γ) υλικό που ανήκει στο σωματείο και που του έχει εκχωρηθεί για χρήση, υπό όρους που ορίζει το Δ.Σ. (άρθρο 20 παρ. 4) δ) υλικό που ανήκει στην Ε.Φ.Ο.Α ή σε δωρητή και που του έχει εκχωρηθεί για χρήση μέσω του σωματείου, με τους όρους που ορίζει το Δ.Σ. 2. Η παροχή υλικού από το σωματείο προς τον Αθλητή είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, αφορά δε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει «δεδικασμένο». 3. Ο αθλητής δεν μπορεί να ζητήσει από το σωματείο αποζημίωση για καταστροφή ή κλοπή δικού του υλικού, ή υλικού που του παραχώρησε τρίτο άτομο. 4. Ο κάθε αθλητής είναι μόνος αυτός υπεύθυνος για την κατάσταση του υλικού δικού του ή παραχωρημένου. Άρθρο 24. Απαλλαγή από ευθύνες 1. Η ενασχόληση με την αντισφαίριση δεν είναι υποχρεωτική, και αν ο ενδιαφερόμενος μετά από δύο προπονήσεις έχει ενδοιασμούς για τις ικανότητές του ή την φυσική του κατάσταση που μπορεί να μην του επιτρέψουν την άθλησή του μπορεί να διακόψει τη δραστηριότητα χωρίς να έχει την υποχρέωση καταβολής αντίστοιχου τιμήματος. 2. Αθλητής του σωματείου δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ευθύνες από το ίδιο το σωματείο, την Ε.Φ.Ο.Α, τα μέλη των ΔΣ και τα στελέχη τους, και προπονητές, για πρόκληση σωματικής βλάβης από δική του υπαιτιότητα σε οιοδήποτε ποσοστό, και που μπορεί να οφείλεται: α) στην κακή φυσική του κατάσταση β) σε έλλειψη ικανότητάς του στην ενασχόληση με την αντισφαίριση. γ) σε κακή εκτίμησή του. δ) σε αστοχία δικού του υλικού προπόνησης ή αγώνα ε) σε εξωγενείς παράγοντες στ) στην πλημμελή εφαρμογή των αγωνιστικών και άλλων κανονισμών λειτουργίας. η) Σε οποιοδήποτε παράγοντα που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή εκτιμηθεί. Άρθρο 25. Πειθαρχικές ποινές αθλητών 1. Ισχύει ότι προβλέπεται απ τα άρθρα του νόμου 2725/99 και του καταστατικού του Σωματείου. Υπεύθυνο για την τήρηση είναι το διοικητικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να συστήσει πειθαρχική επιτροπή.

7 Άρθρο 26. Διαγραφές αθλητών 1. Αθλητής δύναται να διαγραφεί από το τμήμα με απόφαση του ΔΣ, και αφού τον καλέσει σε απολογία. α) Εάν παραβεί άρθρο του αθλητικού νόμου 2725/99. β) Εάν παραβεί άρθρο του κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Α περί της λειτουργίας του αθλήματος της αντισφαίρισης. γ) Εάν υποπέσει σε μία από τις πειθαρχικές παραβάσεις που ορίζει το καταστατικό του σωματείου για τα μέλη. δ) Εάν παραβεί άρθρο του παρόντος κανονισμού, ή αρνείται να καταβάλει τις υποχρεωτικές χρηματικές εισφορές. ε) Εάν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την εγγραφή του. στ) Εάν καθυστερήσει να καταβάλει τις εισφορές του προς το σωματείο πέραν της προθεσμίας που ορίζει το ΔΣ. 2. Ο αθλητής διαγράφεται από το σωματείο αν αυτό τον αποδεσμεύσει, ή αν εγκριθεί η μεταγραφή του σε άλλο σωματείο. 3. Κατά της απόφασης της Ομοσπονδίας σχετικά με την παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) Άρθρο 27. Προπονητές 1. Η πρόσληψη προπονητή (-ων) γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. 2. Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι αμοιβές των προπονητών θα ορίζονται με την σύναψη συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών. 3. Οι προπονητές θα αναφέρονται στον Έφορο του τμήματος. Άρθρο 28. Γονείς κηδεμόνες αθλούμενων μελών Ο γονέας ή κηδεμόνας του αθλούμενου μέλους οφείλει: 1. Να βοηθά το έργο του προπονητή και του συλλόγου, με σκοπό την βελτίωση της επίδοσης του αθλητή του. 2. Να ενισχύει την διάθεση για προσπάθεια βελτίωσης του αθλητή, χωρίς όμως αυτό να αντιβαίνειστις οδηγίες του προπονητή του. 3. Να μη δίδει πληροφορίες που σχετίζονται με εσωτερικά θέματα του ομίλου σε τρίτους. 4. Να μην απασχολεί τον αθλητή/τρια κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα, διασπώντας την προσοχή τους από την προπόνηση η τον αγώνα. 5. Να μη σχολιάζει αρνητικά ή επικριτικά αθλητές, στελέχη της διοίκησης, προπονητές του συλλόγου, δημόσια μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο 6. Να συμβουλεύεται για όποια απορία έχει τον υπεύθυνο έφορο του τμήματος και όχι τον υπεύθυνο προπονητή 7. Να μην απασχολεί τον προπονητή κατά την διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. 8. Απαγορεύεται σε γονείς και κηδεμόνες να εισέρχονται στα γήπεδα παρενοχλώντας και αποσπώντας την προσοχή των παικτών και των προπονητών. 9. Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στον έφορο της ομάδας. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται κατ' επέκταση από την διοίκηση. Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων στους προπονητές απαγορεύεται αυστηρά. Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απευθυνθεί απ' ευθείας στην διοίκηση. 10.Οι επισκέπτες και οι συνοδοί (γονείς - κηδεμόνες) επιτρέπεται να παραμένουν και να παρακολουθούν την προπόνηση μόνο στο χώρο του εντευκτηρίου. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο τραπεζοκαθίσματα, αυτόματοι πωλητές καφέ & άλλων προιόντων καθώς και τασάκια στον ανοικτό χώρο. Άρθρο 29. Χώροι αναψυχής αναψυκτήριο 1. Δύναται με απόφαση ΔΣ και με την τήρηση του νομικού πλαισίου περί ιδρύσεων χώρων αναψυχής (αναψυκτήρια καντίνες) να λειτουργήσει εντός του Ομίλου στο χώρο του γυμναστηρίου αναψυκτήριο άνευ τραπεζοκαθισμάτων προκειμένου να παρέχει στα αθλούμενα μέλη του Ομίλου βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως αναψυκτικά, νερά, φυσικούς χυμούς κτλ. σε χαμηλές τιμές εμποδίζοντας έτσι την έξοδο των αθλητών απ τους χώρους των εγκαταστάσεων που τους εκθέτει σε κίνδυνο ατυχήματος, προκειμένου να προμηθευτούν αυτά τα αγαθά. 2. Με απόφαση ΔΣ μπορεί να διαμορφωθεί ειδικός χώρος ψυχαγωγίας μικρών παιδιών με προσθήκη ασφαλών μέσων (παιγνίδια κτλ) για δωρεάν παραμονή εντός του χώρου των

8 εγκαταστάσεων μικρών παιδιών έτσι ώστε να έρχονται καθημερινά σε οπτική επαφή με το άθλημα της αντισφαίρισης με όλα τα οφέλη που αυτό παρέχει. Άρθρο 30. Γενικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων. Επιτρέπεται μόνο στο χώρο του εντευκτηρίου (σκεπαστός χώρος δίπλα απ το πάνω court) 2. Με απόφαση του ΔΣ και σε συνεννόηση με το ΔΣ του ιδρύματος θα μπορεί ο χώρος (υπό προυποθέσεις) να παραχωρηθεί δωρεάν σε άλλα αθλητικά σωματεία για να πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις τους. 1. Ο σύλλογος όποτε κρίνει απαραίτητο θα διοργανώνει διάφορα events καθώς και άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (χοροεσπερίδες - δεντροφυτέυσεις- εισφορές βοήθειας σε αδύναμες ομάδες κτλ). Η συμμετοχή όλων των μελών του,αθλούμενων και μη συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ μας και δημιουργεί τις κατάλληλες και απαραίτητες προυποθέσεις για την επιτυχία του σκοπού μας. 4. Εντός του γυμναστηρίου θα υπάρχει κουτί παραπόνων-προτάσεων. 5. Τέλος η διοίκηση θέλει να υπενθυμίσει ότι κύριος στόχος της δεν είναι μόνο η εκμάθηση του τένις αλλά και η συστηματική σωματική άσκηση, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος καθώς και η προετοιμασία του αθλητή για την ένταξή του στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Σε αυτό το εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες. Άρθρο 31. Ισχύς και τροποποίηση του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός που περιλαμβάνει με το παρόν, 31 άρθρα, εγκρίθηκε την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 κατά την συνεδρίαση υπ. αριθ. 11 / 2013 του Δ.Σ. και ισχύει έως ότου τροποποιηθεί με απόφαση του ίδιου οργάνου. 2. Ισχύς του παρόντος από Σεπτέμβριο του Κάλυμνος 28 Αυγούστου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Ράγκος Σακελλάρης Πιλάτος Αστέριος Καρασίμος Ο Ταμίας Το Μέλος Μαρία Κουρούνη Αγγελική Μαραγκού

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Αγαπητά μέλη Καλώς ορίσατε στον Όμιλο Αντισφαίρισης Καλύμνου. Ελπίζουμε ότι θα έχετε μια ευχάριστη και επιτυχημένη αθλητική και όχι μόνο χρονιά στο σύλλογό μας. Στον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» Το αρχαίο αυτό ρητό έρχεται να μας υπενθυμίσει πως δεν είναι αρκετό να λειτουργεί σωστά ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΙΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.1 ικαίωµα εγγραφής στην όµιλο τένις της ΑΕΚ Τρίπολης έχουν παιδιά ηλικίας από 3.5 ετών και πάνω, ανάλογα µε τα προγράµµατα που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Διοίκησης της Κ.Ο.Ε. και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια)

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Δηλώσεις συμμετοχής έως 06/12/2013 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1: Ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Εσωτερικού Κανονισµού είναι η αρµονική λειτουργία του Οµίλου και οι οµαλές σχέσεις µεταξύ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 11,12,13 & 14 εκεµβρίου ηλώσεις συµµετοχής έως 05/12/2014 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11,12,13 & 14 εκεµβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθληµάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» Ο ΑΣ ΑΛΦΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προκηρύσσει το 1 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΑΣ ΑΛΦΑ», για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΧ-3Χ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΤΟΠΟΣ: Νέα Φιλαδέλφεια η διαδρομή επισυνάπτεται στον χάρτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΤΟΠΟΣ: Νέα Φιλαδέλφεια η διαδρομή επισυνάπτεται στον χάρτη Αθήνα,14/02/2015 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.Κ. Γραφεία: Κύπρου και Τυάννων 2 Τ.Κ 143,41 Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλέφωνα: 210 2584582-3, fax 210 2584584 Email: aek@aek.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός 1. H Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕπΑ), σύμφωνα με το Καταστατικό της, έχει σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της Επιτραπέζιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

4ο Open TENNIS4U Junior 2015

4ο Open TENNIS4U Junior 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4ο Open TENNIS4U Junir 2015 Η το...προκηρύσσουν το 4ο Open Tennis 4u Junir 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Πέμπτη 18 Ιουνίου έως Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015. Η τελετή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 23-9-2014 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 387 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος προκηρύσσει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα TAEKWON-DO I.T.F. Παμπαίδων Παγκορασίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΟΒΙΑΚ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Ε.Θ.Κ Έδρα: Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων -Τηλ/Fax: 2821063713 www.panakrotiriakos.com info@panakrotiriakos.com ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Το Όραμά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 15123 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004)

28/04 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Παιδικό (1998-1999) Παμπαιδικό (2000-2001) Τζούνιορ (2002-2003) Προτζούνιορ (2003-2004) Τηλ. 210 9946964 / 2130056624 Φαξ. 2130056625 e-mail : teamsporteam@gmail.com www.sportteam.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ Εγγραφή/Μεταγραφή αθλητών Άρθ. 1ο, 2ο ΥΑ 18337/25.7.2001 [25] 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/25.7.2001 Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

3. Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Αγώνων: Σάββατο 8/Κυριακή 9 Μαρτίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 π.µ. και για τις δύο ηµέρες.

3. Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Αγώνων: Σάββατο 8/Κυριακή 9 Μαρτίου 2014. Ώρα έναρξης των αγώνων 09:00 π.µ. και για τις δύο ηµέρες. 2014 1. ΑΙΓΙ Α: Ευρωπαϊκή Ένωση Ταεκβοντό (E.T.U.) Ελληνική Οµοσπονδία Ταεκβοντό (ΕΛ.Ο.Τ.) Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία (ΕΘΝ.Ο.Α.) 2. ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ : ΕΝΩΣΗ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ε.ΤΑ.Β.Ε.) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΝΤ 25-29/06

ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΝΤ 25-29/06 ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΝΤ 25-29/06 Δημιουργία του camp Μια καινούρια αρχη γίνεται φέτος από την ιστορική Μ.Ε.Ν.Τ. Κατανοώντας το κενό που δημιουργούσε η έλλειψη ενός camp στην ομαλή μεταβατική περίοδο των προπονήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ---------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09

3 O Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Π ΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 09 www.e-sudoku.gr 1 3O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUDOKU 2 MAIOY 2009 Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ όψιν τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού καθώς και τους κανονισμούς της World Puzzle

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 4 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015», για

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα