ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Το Δ.Σ του σωματείου, λαβόν υπ' όψη: α) τον Ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα β) τον κανονισμό Εγγραφών και Μεταγραφών της Ε.Φ.Ο.Α, και γ) τα άρθρα 2, 3 και 9 του καταστατικού του σωματείου, αποφασίζει την συγκρότηση αθλητικού τμήματος αντισφαίρισης του σωματείου, και την έκδοση του κατωτέρω κανονισμού λειτουργίας του. Άρθρο 1. Σκοποί 1. Να υποστηρίζει με κάθε τρόπο τους αθλητές του σωματείου για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στο άθλημα της αντισφαίρισης. 2. Να οργανώνει τηv συμμετoχή των αθλητών του σωματείου σε αγώvες αντισφαίρισης κάθε επιπέδου. 3. Να επανδρώνει και να παρέχει υποστήριξη στις αγωνιστικές ομάδες αντισφαίρισης του Ομίλου. 4. Να δημιουργεί προυποθέσεις ασφαλείας, ήρεμου και κόσμιου περιβάλλοντος και δημιουργίας περαιτέρω κοινωνικών εκδηλώσεων, έτσι ώστε μέσω αυτών να επιτυγχάνονται οι βασικοί στόχοι του αθλητισμού, του πολιτισμού και της ευγενούς άμιλλας. Άρθρο 2. Μέσα 1. Η οργάνωση σεμιναρίων θεωρητικής κατάρτισης. 2. Η εκπαίδευση / προπόνηση των αθλητών στην πρακτική εφαρμογή 3. Η οργάνωση εσωτερικών αγώνων (τουρνουά) αντισφαίρισης 4. Η οργάνωση ενωσιακών ή εθνικών αγώνων (τουρνουά) 5. Η οργάνωση διεθνών αγώνων (τουρνουά) 6. Η αποστολή των αθλητών ως παρατηρητών σε διεθνείς διοργανώσεις αντισφαίρισης. Άρθρο 3. Διοίκηση του αθλητικού τμήματος 1. Του τμήματος προΐσταται Έφορος Αθλητικού Τμήματος Αντισφαίρισης. 2. Το αξίωμα του έφορου ανατίθεται σε μέλος του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. Το αξίωμα του έφορου δεν μπορεί να ανατεθεί σε εν εν ενεργεία αθλητή. 3. Ο έφορος αναφέρεται και λογοδοτεί στο ΔΣ. 4. Το ΔΣ μπορεί να αναθέσει το αξίωμα του βοηθού εφόρου σε ένα ή περισσότερα μέλη. Οι βοηθοί εφόρου αναφέρονται στον έφορο. Οι βοηθοί επιτρέπεται να είναι και εν ενεργεία αθλητές. 5. Οι θέσεις του έφορου και των βοηθών του είναι τιμητικές και άμισθες. Επιτρέπεται η καταβολή εξόδων για εντεταλμένη από το Δ.Σ. μετακίνηση και ενδιαίτηση αυτών. Άρθρο 4. Αρμοδιότητες Εφόρου αθλητικού τμήματος αντισφαίρισης 1. Εποπτεύει σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου την τήρηση του μητρώου των αθλητών. 2. Φυλάσσει τα δελτία «αθλητικής ιδιότητας» των αθλητών. 3. Διεκπεραιώνει τα διαδικαστικά της συμμετοχής των αθλητών σε αγώνες. 4. Διαμορφώνει τα ωράρια άσκησης και εποπτείας των αθλητών. 5. Μεριμνά για την τακτική ιατρική εξέταση από μέρους των αθλητών. 6. Μεριμνά για την ασφάλιση των αθλητών για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 7. Εισηγείται την πρόσληψη προπονητών 8. Συντάσσει έκθεση για την απόδοση των προπονητών. 9. Μπορεί να αναλάβει την αρχηγία της ομάδας. 10. Κάποιες απ τις ανωτέρω αρμοδιότητες μπορούν να ανατεθούν και στους βοηθούς εφόρου. Άρθρο 5. Ταμειακή και γραμματειακή εξυπηρέτηση 1. Το αθλητικό τμήμα θα εξυπηρετείται από το ταμείο του σωματείου, και από την γραμματεία του. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος απ το Σεπτέμβριο του 2013 θα λειτουργεί εντός του χώρου του Ομίλου Γραμματεία και Λογιστήριο.

2 Υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτού του τμήματος είναι ο Γραμματέας του Ομίλου, ο Ταμίας του Ομίλου και ο Έφορος του τμήματος. Άρθρο 6. Ένταξη Αθλητού στο τμήμα 1. Η ένταξη ενδιαφερόμενου Έλληνα ή Αλλοδαπού ή Ομογενούς αθλητού στο αθλητικό τμήμα αντισφαίρισης του σωματείου, ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τον γενικό κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών αθλητών της Ε.Φ.Ο.Α., και τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 2. Ο αριθμός των αθλητών/αθλητριών που μπορεί να δεχθεί το τμήμα εξαρτάται από την δυνατότητα απορρόφησής τους στα προγράμματα εκπαίδευσης και προπόνησης του σωματείου, και ειδικότερα από την διαθεσιμότητα χώρων προπόνησης (court), την διαθεσιμότητα προπονητών, και την διαθεσιμότητα κονδυλίων χρηματοδότησης των προγραμμάτων άθλησης. 3. Η αποδοχή και προώθηση της αίτησης ένταξης αθλητού στο τμήμα αντισφαίρισης απαιτεί την θετική εισήγηση του Εφόρου και την έγκριση του Δ.Σ. του σωματείου. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να μη κάνει δεκτή αίτηση ένταξης αθλητή στο τμήμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή. 6.1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών: 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στην δύναμη του σωματείου και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας αυτού πρέπει ο ενδιαφερόμενος : α) Να έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4 ο ) έτος της ηλικίας του β) Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Αν ο αθλητής δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει την μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση γ) Να έχει εξεταστεί από γιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 9 του Ν. 2725/99 και να υποβάλει Δελτίο Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την άσκηση στο άθλημα της αντισφαίρισης. δ) Να υποβάλλει μαζί με την αίτηση τέσσερις (4) φωτογραφίες έγχρωμες του αθλητή όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 2. Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής, ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής, α) βεβαιώνει με την υπογραφή του το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ αυτόν και του γιατρού και β) θέτει την σφραγίδα του σωματείου. 3. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σ αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά 4. Να καταβάλει το δικαίωμα ένταξης και τις εισφορές που ορίζει το ΔΣ του σωματείου. 5. Οι εγγεγραμμένοι στο αθλητικό μητρώο του σωματείου δεν θεωρούνται αυτοδικαίως και μέλη του σωματείου, ούτε είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη κατοχή και των δύο ιδιοτήτων. 6. Η εγγραφή αθλητή ως τακτικού μέλους στη δύναμη του σωματείου ακολουθεί τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού του σωματείου, και δεν σχετίζεται με την θητεία του ενδιαφερόμενου ως αθλητή. 6.2 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών: 1. Όπως προβλέπεται από το άρθρα του κανονισμού εγγραφών και μεταγραφών της Ε.Φ.Ο.Α.. Άρθρο 7. Διαδικασία χρόνος διενέργειας εγγραφής και όργανα έγκρισης 1. Οι αιτήσεις εγγραφής τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και τα δελτία υγείας εκδίδονται από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών και κάνει σχετική γνωστοποίηση στα σωματεία μέλη της. 2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 3. Την αίτηση εγγραφής ελέγχουν, και εφ όσον την κρίνουν νόμιμη την κάνουν δεκτή τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας. 4. Μετά την έγκριση απ την ομοσπονδία,έκδοση ταυτότητας αθλητή με μέριμνα του συλλόγου.

3 Άρθρο 8. Κωλύματα έγγραφής Δεv είvαι δυvατό vα γίvoυv δεκτοί ως αθλητές, όπoιoι: 1. Είναι εγγεγραμμένοι ως αθλητές στην κατηγορία της αντισφαίρισης στην δύναμη άλλου σωματείου μέλους της Ε.Φ.Ο.Α. 2. Eχoυv διαγραφεί από άλλo Σωματείo Αντισφαίρισης, ή έχει αvακληθεί η φίλαθλoς ιδιότητά τoυς απo τηv Ε.Φ.Ο.Α. ή άλλη αρμόδια αθλητική αρχή και για όσo καιρό διαρκεί η αvάκληση αυτή. 3. Εχoυv καταδικαστεί αμετάκλητα σε φυλάκιση για κακoύργημα. 4. Δεν καλύπτουν τις τυπικές απαιτήσεις. 5. Δεν έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Άρθρο 9. Μεταγραφές αθλητών 1. Ο αθλητής υπάγεται μόνο στο σωματείο που του έχει εκδώσει δελτίο. 2. Η μεταγραφή αθλητή του σωματείου σε άλλο σωματείο, ή η μεταγραφή αθλητή άλλου σωματείου στο σωματείο μας διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις και κανόνες που αναφέρονται στον γενικό κανονισμό εγγραφών και μεταγραφών αθλητών της Ε.Φ.Ο.Α. Άρθρο 10. Κατηγορίες αθλητών ανάλογα με την ηλικία 1. Υφίστανται δύο αγωνιστικές κατηγορίες και μια κατηγορία άσκησης δεξιοτήτων ανάλογα με την ηλικία: α) Κατηγορία νέων και νεανίδων (Juniors). Ενας αθλητής/μία αθλήτρια εντάσσεται και παραμένει στην κατηγορία των νέων/νεανίδων εφ' όσον είναι κάτω των 18 ετών και για όλο το ημερολογιακό έτος στο οποίο συμπληρώνει το 18 ο έτος της ηλικίας του/της. β) Κατηγορία ενηλίκων. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι αθλητές/αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ δύνανται να διαγωνιστούν σε αυτή και αθλητές / αθλήτριες της κατηγορίας νέων / νεανίδων. γ) Κατηγορία νηπίων (Projunior). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται αθλητές ηλικίας έως 7 ετών με ειδικό προπονητή και αντικειμενικό σκοπό την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων με στόχο την ομαλότερη μετάβαση του αθλητή στα τμήματα προπόνησης Juniors. 2. Δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ αρρένων αθλητών και θηλέων αθλητριών. Άρθρο 11. Ιατρικές Εξετάσεις 1. Προϋπόθεση για την έκδοση και ισχύ του δελτίου αθλητικής ιδιότητας, είναι ο αθλητής να έχει εξεταστεί από γιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 9 του Ν. 2725/99 και να υποβάλει Δελτίο Υγείας από το οποίο να προκύπτει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την άσκηση της αντισφαίρισης. 3. Η επιλογή του ιατρού γίνεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου και δεν εμπλέκεται το ΔΣ του σωματείου. 4. Το κόστος της εξέτασης βαρύνει τον εξεταζόμενο. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να καταβάλει στον εξεταζόμενο το κόστος της εξέτασης, εφ όσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του σωματείου. 5. Η ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης ακολουθεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο ή την Ομοσπονδία χρονικά όρια και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ένα έτος. 6. Τα όργανα διοίκησης του σωματείου και του τμήματος δεν δικαιούνται να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των ιατρικών εξετάσεων. 7. Ο εξετασθείς δεν έχει δικαίωμα να εμπλέξει το σωματείο σε πιθανή ένσταση απέναντι στην γνωμάτευση του ιατρού. Άρθρο 12. Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας 1. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας εκδίδεται από την Ομοσπονδία, και παραμένουν στο αρχείο του Αθλητικού Συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝ προς φύλαξη και επίδειξή τους στους αγώνες. 2. Το σωματείο τηρεί μητρώο των αθλητών του. 3. Σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ή μεταγραφής του, το δελτίο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή παραδίδεται στο Δ.Σ. του Σωματείου για τις περαιτέρω διαδικασίες. Άρθρο 13. Υποχρεώσεις αθλητών 1. Ο αθλητής οφείλει: α) να υπακούει στα εντεταλμένα όργανα του σωματείου. β) να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το αθλητικό ιδεώδες.

4 γ) να τηρεί τον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό του σωματείου όπου τον αφορά, τους κανονισμούς της Ε.Φ.Ο.Α. και τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις επόμενες τροποποιήσεις του. δ) να μην απευθύνεται απ' ευθείας προς το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου ή τους οργανωτές αγώνων ή την ελλανόδικο επιτροπή αλλά πάντα μέσω του αρχηγού της ομάδος του σωματείου. ε) να συμμετέχει στους αγώνες που έχει δηλωθεί ότι θα συμμετάσχει, εκτός ανωτέρας βίας. στ) να εκτελεί προπονήσεις ή αγώνες μόνο σε εγκεκριμένους χώρους. ζ) να συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα εφ όσον επιλεγεί. η) να μη συμμετέχει σε αγώνες χωρίς την έγκριση του σωματείου. Άρθρο 14. Αγωνιζόμενος αθλητής Προπονητής - Βοηθοί 1. Αγωνιζόμενος είναι ο αθλητής το όνομα του οποίου έχει δηλωθεί στην επιτροπή του αγώνα. 2. Για κάθε αθλητή του αγωνιστικού τμήματος υπεύθυνος και μόνο είναι ο προπονητής του. Απαγορεύεται στους πάντες, πλην εφόρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου η εμπλοκή τους με τους προπονητή του τμήματος. Τυχόν παράπονα ή παρατηρήσεις, θα γίνονται στον έφορο γραπτώς ή προφορικώς ή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου γραπτώς. 3. Σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, ή διασυλλογικά τουρνουά η παρουσία του αθλητή ων θα γίνεται πάντα με την μέριμνα και τη συμμετοχή σ αυτούς και του αντίστοιχου προπονητή του τμήματος. 4. Οι βοηθοί (φυσικοθεραπευτές γυμναστές διατροφολόγοι κτλ) δεν είναι απαραίτητο να έχουν και οι ίδιοι την ιδιότητα του αθλητή, ή να είναι μέλη του σωματείου. 5. Η επιλογή του ή των βοηθών, γίνεται από τον ίδιο τον αθλητή. Σε περίπτωση όμως που εντεταλμένο όργανο του σωματείου διαπιστώσει ότι βοηθός αθλητού του σωματείου παραβαίνει ένα εκ των εδάφιων του άρθρου 13 του παρόντος κανονισμού, όπου αυτά βρίσκουν εφαρμογή και για τους βοηθούς, μπορεί να τον αποβάλει και να απαγορεύσει την παρουσία τους, σε οιαδήποτε στιγμή προπόνησης ή αγώνα, ανεξάρτητα με το αν αυτό συνεπάγεται μείωση της απόδοσης του εμπλεκόμενου αθλητή. 6. Κάθε άλλη σχέση μεταξύ των αθλητών και των βοηθών τους αφορά τους ίδιους. Άρθρο 15. Ικανότητα εκπαιδευόμενων αθλητών 1. Οι αθλητές για να συμμετέχουν στην αγωνιστική ομάδα πρέπει τα αρμόδια όργανα του σωματείου (προπονητές έφοροι) να πιστοποιήσουν ότι κατά κατηγορία έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες 2. Ισχύει η εισήγηση και μόνο του προπονητή του. Εισηγήσεις από τρίτους δεν γίνονται δεκτές και θα τιμωρούνται ως παράβαση του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 16. Αθλητική ομάδα αρχηγός ομάδας 1. Η επίσημη αθλητική ομάδα του σωματείου αποτελείται από τους αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε επίσημους αγώνες της Ε.Φ.Ο.Α. και για το ημερολογιακό έτος στο οποίο τελέσθηκε ο αγώνας που συμμετείχαν. 2. Η επιλογή των αθλητών που μπορούν να επανδρώσουν την αθλητική ομάδα γίνεται με ευθύνη του Εφόρου και του προπονητού, με κριτήριο την αγωνιστική τους κατάσταση την στιγμή της επιλογής. 3. Αρχηγός της ομάδας είναι ο Έφορος τμήματος, ή άλλο άτομο που θα ορισθεί από αυτόν. 4. Είναι δυνατόν να ορισθούν και βοηθοί αρχηγού ομάδας. 5. Ο αρχηγός ομάδας επικοινωνεί μέσα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του με σωματεία και οργανωτές αγώνων. 6. Ο αρχηγός της ομάδας, εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, την μετάβαση και διαμονή, την επίδειξη των δελτίων αθλητικής ιδιότητας, την σύνταξη έκθεσης και οικονομικού απολογισμού της συμμετοχής. 7. Άρνηση συμμετοχής ή απουσίας επιλεγέντος αθλητή από την αθλητική ομάδα στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα και την άμεση αποπομπή του απ αυτή. Άρθρο 18. Χρηματικές εισφορές αθλητών 1. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών που προέρχονται από τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης του αθλήματος (ενοικίαση, συντήρηση χώρων, αμοιβές προπονητών, κ.λ.π.), το ΔΣ του σωματείου δύναται να ορίζει χρηματική εισφορά, και την προθεσμία καταβολής της. 2. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν την οριζόμενη εισφορά έστω και αν δεν κάνουν χρήση της υπηρεσίας σε οιοδήποτε βαθμό εξ υπαιτιότητάς τους. 3. Αθλητής μπορεί να κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών εκμάθησης μόνο εφ' όσον έχει καταβάλει την εισφορά του και για τον χρόνο που καλύπτει.

5 4. Οι αθλητές των επίσημων αγωνιστικών ομάδων του σωματείου εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς για την προπόνησή τους. 5. Απαγορεύεται σε αθλητή του σωματείου να αμείβει άλλα άτομα για την εκπαίδευσή του εντός των χώρων άσκησης που παρέχει το σωματείο, ή τους επίσημους προπονητές του σωματείου απ' ευθείας. 6. Η χρηματική εισφορά για παροχή υπηρεσιών δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μεταγραφής ή διαγραφής, ή απαγόρευσης της εκμετάλλευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατόπιν πειθαρχικού παραπτώματος. Άρθρο 19. Χρηματικές καλύψεις δραστηριότητας αθλητών 1. Το σωματείο δύναται να καλύπτει πλήρως ή μερικώς τη συμμετοχή αθλητή σε επίσημο αγώνα αντισφαίρισης ανάλογα με την ταμειακή του κατάσταση, με απόφαση του ΔΣ. 2. Στην περίπτωση που το σωματείο δεν μπορεί να καλύψει μέρος ή όλα τα έξοδα συμμετοχής, ο αθλητής είναι ελεύθερος να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει με δικά του έξοδα ή όχι. Άρθρο 20. Χώροι προπονήσεων τμήματα υποχρεώσεις αθλούμενων μελών. 1. Οι προπονήσεις και οι αγώνες των αθλητών του σωματείου επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σε ενδεδειγμένους χώρους (courts) που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας, με απόφαση του Δ.Σ. και υπό τις προϋποθέσεις της χρήσης από τους αθλητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν. 2. Ειδικά στους χώρους των γηπέδων επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές εισόδου.( κατάλληλη αθλητική ενδυμασία ειδικά παπούτσια κτλ) 3. Στο χώρο του γυμναστηρίου του Ομίλου επιτρέπεται η είσοδος και η χρήση των οργάνων μόνο σε εγγεγραμμένους αθλητές και μέλη του Ομίλου και με την προυπόθεση παρουσίας γυμναστού ή ειδικού που θα έχει οριστεί. Απαγορεύεται η χρήση των οργάνων σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Τυχόν τραυματισμός στο χώρο του γυμναστηρίου από ευθύνη μη τήρησης του παρόντος άρθρου θα βαρύνει αποκλειστικά των αθλητή και δεν θα στοιχειοθετεί καμία αξίωση απέναντι στο σωματείο. 4. Η κυκλοφορία στους χώρους προπόνησης θα γίνεται με ευθύνη των αθλούμενων μελών. 5. Απώλεια ή καταστροφή υλικού του Συλλόγου (ρακέτες,μπάλες, υλικό εγκαταστάσεων κ.α.) από αθλητή θα επιβαρύνει τον ίδιο ή τον κηδεμόνα του. 6. Ο αθλητής - τρια φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου προπόνησης και την σωστή χρήση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 7. Απαγορεύεται στους αθλητές και συνοδούς να ρυπαίνουν τους χώρους των εγκαταστάσεων. 8. Απαγορεύονται οι ύβρεις,οι φωνασκίες καθώς και οι αήθεις εκφράσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων. 9. Πρέπει να υπάρχει ακριβής ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των αθλούμενων γιατί δεν είναι δυνατή η φύλαξη και η επιτήρησή τους από προπονητές και παράγοντες πριν και μετά την προπόνηση. 10. Όλα τα αθλητικά μέλη του σωματείου θα προμηθεύονται και θα φέρουν κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις την ειδική κάρτα μέλους που θα εκδοθεί απ το ΔΣ του συλλόγου. 11. Η είσοδος των προπονούμενων στα courts θα γίνεται μόνο αφού αποχωρήσει το προηγούμενο τμήμα. 12. Να γίνεται έγκαιρη ειδοποίηση του προπονητή ή του εφόρου του τμήματος για τυχόν απουσία από την προπόνηση. 13. Μέγιστος αριθμός αθλητών-τρών 6 (έξι) ανά τμήμα προπόνησης. Απ τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται μόνο τα τμήματα pojunior που ο αριθμός των προπονούμενων μελών ανά τμήμα μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Άρθρο 21. Ακαδημία αντισφαίρισης Προπονητική περίοδος. 1. Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και για τους μήνες Σεπτέμβριο έως Ιούνιο και για τις εργάσιμες μέρες και ώρες που καθορίζονται με απόφαση ΔΣ, λειτουργεί ακαδημία αντισφαίρισης όπου τα εγγεγραμμένα αθλητικά μέλη του Ομίλου μπορούν να ενταχθούν και να διδαχθούν το άθλημα της αντισφαίρισης. Υπεύθυνος για την λειτουργία της ακαδημίας είναι ο έφορος του τμήματος. 2. Για την κατάρτιση των τμημάτων, την παρακολούθησή τους, το πρόγραμμα σπουδών, τις ώρες προπόνησης, τη διοργάνωση αγώνων, καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεις που προκύπτουν, ευθύνη φέρουν ο έφορος και ο αντίστοιχος προπονητής. 3. Το αθλητικό σωματείο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης δύναται με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου να ορίζει αντίστοιχα αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση από τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κωδικός βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/92).

6 4. Για το ύψος της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής, τυχών εκπτωτικών πακέτων κτλ, για την κάλυψη των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπεύθυνο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου το οποίο με διοικητική πράξη ορίζει το αντίστοιχο τίμημα. 5. Για τα μέλη της ακαδημίας ισχύουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν απ το άρθρο 20 του παρόντος. Άρθρο 22. Περιορισμοί δραστηριότητας 1. Η δυνατότητα δραστηριότητας των αθλητών του τμήματος αντισφαίρισης στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις, καθορίζεται ανάλογα με την δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, την δυνατότητα εποπτείας, και των όρων ασφάλειας που ισχύουν. 2. Η απαγόρευση χρήσης χώρου άθλησης ή εκπαίδευσης σε αθλητή για λόγους απρεπούς συμπεριφοράς ή απείθειας μπορεί να γίνει από οιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή του Εφόρου ή προπονητή, που έχει αντίστοιχη εξουσιοδότηση από το ΔΣ. 3. Η απαγόρευση της χρήσης του χώρου μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. 4. Η απαγόρευση χρήσης των χώρων άσκησης/ εκπαίδευσης από αθλητή είναι ανέγκλητη. 5. Οι αθλητές των αγωνιστικών τμημάτων έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων μελών. 6. Οι αρχάριοι αθλητές που εκπαιδεύονται στην ακαδημία, έχουν προτεραιότητα έναντι αθλητών αναψυχής. Άρθρο 23. Χρήση υλικών 1. Το υλικό αντισφαίρισης (μπάλες, ρακέτες και άλλα βοηθήματα) που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση/ προπόνηση των αθλητών και κατά την συμμετοχή των αθλητών σε αγώνες, μπορεί να προέρχεται από τις παρακάτω πηγές: α) το προσωπικό υλικό του κάθε αθλητή β) υλικό που του έχει παραχωρηθεί από άλλο άτομο γ) υλικό που ανήκει στο σωματείο και που του έχει εκχωρηθεί για χρήση, υπό όρους που ορίζει το Δ.Σ. (άρθρο 20 παρ. 4) δ) υλικό που ανήκει στην Ε.Φ.Ο.Α ή σε δωρητή και που του έχει εκχωρηθεί για χρήση μέσω του σωματείου, με τους όρους που ορίζει το Δ.Σ. 2. Η παροχή υλικού από το σωματείο προς τον Αθλητή είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, αφορά δε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει «δεδικασμένο». 3. Ο αθλητής δεν μπορεί να ζητήσει από το σωματείο αποζημίωση για καταστροφή ή κλοπή δικού του υλικού, ή υλικού που του παραχώρησε τρίτο άτομο. 4. Ο κάθε αθλητής είναι μόνος αυτός υπεύθυνος για την κατάσταση του υλικού δικού του ή παραχωρημένου. Άρθρο 24. Απαλλαγή από ευθύνες 1. Η ενασχόληση με την αντισφαίριση δεν είναι υποχρεωτική, και αν ο ενδιαφερόμενος μετά από δύο προπονήσεις έχει ενδοιασμούς για τις ικανότητές του ή την φυσική του κατάσταση που μπορεί να μην του επιτρέψουν την άθλησή του μπορεί να διακόψει τη δραστηριότητα χωρίς να έχει την υποχρέωση καταβολής αντίστοιχου τιμήματος. 2. Αθλητής του σωματείου δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ευθύνες από το ίδιο το σωματείο, την Ε.Φ.Ο.Α, τα μέλη των ΔΣ και τα στελέχη τους, και προπονητές, για πρόκληση σωματικής βλάβης από δική του υπαιτιότητα σε οιοδήποτε ποσοστό, και που μπορεί να οφείλεται: α) στην κακή φυσική του κατάσταση β) σε έλλειψη ικανότητάς του στην ενασχόληση με την αντισφαίριση. γ) σε κακή εκτίμησή του. δ) σε αστοχία δικού του υλικού προπόνησης ή αγώνα ε) σε εξωγενείς παράγοντες στ) στην πλημμελή εφαρμογή των αγωνιστικών και άλλων κανονισμών λειτουργίας. η) Σε οποιοδήποτε παράγοντα που δεν μπορεί να προβλεφθεί ή εκτιμηθεί. Άρθρο 25. Πειθαρχικές ποινές αθλητών 1. Ισχύει ότι προβλέπεται απ τα άρθρα του νόμου 2725/99 και του καταστατικού του Σωματείου. Υπεύθυνο για την τήρηση είναι το διοικητικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να συστήσει πειθαρχική επιτροπή.

7 Άρθρο 26. Διαγραφές αθλητών 1. Αθλητής δύναται να διαγραφεί από το τμήμα με απόφαση του ΔΣ, και αφού τον καλέσει σε απολογία. α) Εάν παραβεί άρθρο του αθλητικού νόμου 2725/99. β) Εάν παραβεί άρθρο του κανονισμού της Ε.Φ.Ο.Α περί της λειτουργίας του αθλήματος της αντισφαίρισης. γ) Εάν υποπέσει σε μία από τις πειθαρχικές παραβάσεις που ορίζει το καταστατικό του σωματείου για τα μέλη. δ) Εάν παραβεί άρθρο του παρόντος κανονισμού, ή αρνείται να καταβάλει τις υποχρεωτικές χρηματικές εισφορές. ε) Εάν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την εγγραφή του. στ) Εάν καθυστερήσει να καταβάλει τις εισφορές του προς το σωματείο πέραν της προθεσμίας που ορίζει το ΔΣ. 2. Ο αθλητής διαγράφεται από το σωματείο αν αυτό τον αποδεσμεύσει, ή αν εγκριθεί η μεταγραφή του σε άλλο σωματείο. 3. Κατά της απόφασης της Ομοσπονδίας σχετικά με την παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) Άρθρο 27. Προπονητές 1. Η πρόσληψη προπονητή (-ων) γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. 2. Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι αμοιβές των προπονητών θα ορίζονται με την σύναψη συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών. 3. Οι προπονητές θα αναφέρονται στον Έφορο του τμήματος. Άρθρο 28. Γονείς κηδεμόνες αθλούμενων μελών Ο γονέας ή κηδεμόνας του αθλούμενου μέλους οφείλει: 1. Να βοηθά το έργο του προπονητή και του συλλόγου, με σκοπό την βελτίωση της επίδοσης του αθλητή του. 2. Να ενισχύει την διάθεση για προσπάθεια βελτίωσης του αθλητή, χωρίς όμως αυτό να αντιβαίνειστις οδηγίες του προπονητή του. 3. Να μη δίδει πληροφορίες που σχετίζονται με εσωτερικά θέματα του ομίλου σε τρίτους. 4. Να μην απασχολεί τον αθλητή/τρια κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα, διασπώντας την προσοχή τους από την προπόνηση η τον αγώνα. 5. Να μη σχολιάζει αρνητικά ή επικριτικά αθλητές, στελέχη της διοίκησης, προπονητές του συλλόγου, δημόσια μέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο 6. Να συμβουλεύεται για όποια απορία έχει τον υπεύθυνο έφορο του τμήματος και όχι τον υπεύθυνο προπονητή 7. Να μην απασχολεί τον προπονητή κατά την διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. 8. Απαγορεύεται σε γονείς και κηδεμόνες να εισέρχονται στα γήπεδα παρενοχλώντας και αποσπώντας την προσοχή των παικτών και των προπονητών. 9. Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους, οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να απευθύνονται στον έφορο της ομάδας. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη δεν έχουν και κρίνονται κατ' επέκταση από την διοίκηση. Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων στους προπονητές απαγορεύεται αυστηρά. Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του εφόρου δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να απευθυνθεί απ' ευθείας στην διοίκηση. 10.Οι επισκέπτες και οι συνοδοί (γονείς - κηδεμόνες) επιτρέπεται να παραμένουν και να παρακολουθούν την προπόνηση μόνο στο χώρο του εντευκτηρίου. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο σημείο τραπεζοκαθίσματα, αυτόματοι πωλητές καφέ & άλλων προιόντων καθώς και τασάκια στον ανοικτό χώρο. Άρθρο 29. Χώροι αναψυχής αναψυκτήριο 1. Δύναται με απόφαση ΔΣ και με την τήρηση του νομικού πλαισίου περί ιδρύσεων χώρων αναψυχής (αναψυκτήρια καντίνες) να λειτουργήσει εντός του Ομίλου στο χώρο του γυμναστηρίου αναψυκτήριο άνευ τραπεζοκαθισμάτων προκειμένου να παρέχει στα αθλούμενα μέλη του Ομίλου βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως αναψυκτικά, νερά, φυσικούς χυμούς κτλ. σε χαμηλές τιμές εμποδίζοντας έτσι την έξοδο των αθλητών απ τους χώρους των εγκαταστάσεων που τους εκθέτει σε κίνδυνο ατυχήματος, προκειμένου να προμηθευτούν αυτά τα αγαθά. 2. Με απόφαση ΔΣ μπορεί να διαμορφωθεί ειδικός χώρος ψυχαγωγίας μικρών παιδιών με προσθήκη ασφαλών μέσων (παιγνίδια κτλ) για δωρεάν παραμονή εντός του χώρου των

8 εγκαταστάσεων μικρών παιδιών έτσι ώστε να έρχονται καθημερινά σε οπτική επαφή με το άθλημα της αντισφαίρισης με όλα τα οφέλη που αυτό παρέχει. Άρθρο 30. Γενικές Διατάξεις 1. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων. Επιτρέπεται μόνο στο χώρο του εντευκτηρίου (σκεπαστός χώρος δίπλα απ το πάνω court) 2. Με απόφαση του ΔΣ και σε συνεννόηση με το ΔΣ του ιδρύματος θα μπορεί ο χώρος (υπό προυποθέσεις) να παραχωρηθεί δωρεάν σε άλλα αθλητικά σωματεία για να πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις τους. 1. Ο σύλλογος όποτε κρίνει απαραίτητο θα διοργανώνει διάφορα events καθώς και άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (χοροεσπερίδες - δεντροφυτέυσεις- εισφορές βοήθειας σε αδύναμες ομάδες κτλ). Η συμμετοχή όλων των μελών του,αθλούμενων και μη συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ μας και δημιουργεί τις κατάλληλες και απαραίτητες προυποθέσεις για την επιτυχία του σκοπού μας. 4. Εντός του γυμναστηρίου θα υπάρχει κουτί παραπόνων-προτάσεων. 5. Τέλος η διοίκηση θέλει να υπενθυμίσει ότι κύριος στόχος της δεν είναι μόνο η εκμάθηση του τένις αλλά και η συστηματική σωματική άσκηση, η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος καθώς και η προετοιμασία του αθλητή για την ένταξή του στο αθλητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Σε αυτό το εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες. Άρθρο 31. Ισχύς και τροποποίηση του κανονισμού 1. Ο κανονισμός αυτός που περιλαμβάνει με το παρόν, 31 άρθρα, εγκρίθηκε την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 κατά την συνεδρίαση υπ. αριθ. 11 / 2013 του Δ.Σ. και ισχύει έως ότου τροποποιηθεί με απόφαση του ίδιου οργάνου. 2. Ισχύς του παρόντος από Σεπτέμβριο του Κάλυμνος 28 Αυγούστου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Παναγιώτης Ράγκος Σακελλάρης Πιλάτος Αστέριος Καρασίμος Ο Ταμίας Το Μέλος Μαρία Κουρούνη Αγγελική Μαραγκού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς Αθλητικοί φορείς κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι φορείς, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού, όπως: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΟΣ ΚΡΙΤΗ. (Σύνταξη όρκου: Π. Βαϊνδηρλής)

ΟΡΚΟΣ ΚΡΙΤΗ. (Σύνταξη όρκου: Π. Βαϊνδηρλής) ΟΡΚΟΣ ΚΡΙΤΗ "Ορκίζομαι ότι θα εκτελέσω τα καθήκοντα του κριτή με θάρρος και πνεύμα δικαιοσύνης, πραότητας και αξιοπρέπειας. Ότι καμία παρόρμηση προσωπική, συλλογική ή ομαδική δεν θα επηρεάσει την κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Ε.Π.Ο. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ 1. Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Αικατερίνης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη Πρωταθλήματος Άρθρο 3. Δικαίωμα Συμμετοχής Άρθρο 4. Δήλωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα