Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γεν. /νση Σπουδών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ /Γ4 Πληροφορίες: Ι. Γεωργακόπουλος Τηλ Α. Παπανδρέου 37 Βαθ. Προτερ.... (ΦΕΚ 602 Τ.Β ) Τ.Κ Μαρούσι Αριθµός Γραφείου: 1084 E_mail: Αθήνα 08/05 /2008 Α Π Ο Φ Α Σ Η Κοιν : 1. ιευθύνσεις Β/θµιας Εκπ/σης 2. Γραφεία Φυσικής Αγωγής 3. Αθλητικές Οµοσπονδίες ΘΕΜΑ: «Κριτήρια - ιαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης Γυµνασίου & για τα Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης Λυκείου ( Τ.Α. -Ε.Τ.Α. )» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) άρθρου 17 του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/Α / ) «οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» όπως ήδη ισχύει. β) τις διατάξεις της παρ.6 της αριθ. Γ4/902/ Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων (Φ.Ε.Κ. 21/Β/ ) που κυρώθηκε µε το άρθρο 7 του Ν.1894/90 (Φ.Ε.Κ. 110/Α ) γ) του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), ο οποίος συµπληρώθηκε µε τους Νόµους: 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/2000), 2947/2001, (ΦΕΚ 228/Α/2001), 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002), 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/Α2003), 3259/2004, (ΦΕΚ 149/Α/2004), 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004). δ) του άρθρου 14 παρ.51 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.α ) «εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». ε) του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/ Τ.α ) 2. Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. πρωτ /Γ4/ η οποία τροποποιεί το υποστοιχείο β της παρ.3 της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµ. πρωτ /Γ5/

2 3. Την µε αριθµ. Γ4/110048/ (Φ.Ε.Κ 424/ τ Υ.Ο.. ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού). 4. Τις αριθµ. 15η/ & 16 η / πράξεις της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), µε τις οποίες εισηγήθηκε την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης «Κριτήρια - ιαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης Γυµνασίου & για τα Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α. -Ε.Τ.Α. )» 5.Την µε αριθµ. Υ251/ Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 1944/τ.Β / ) 6. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ορίζουµε τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα για την επιλογή των διδασκόντων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, ως εξής: Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κατά την επιλογή µονίµων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης & Ειδικά Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια τα οποία µοριοδοτούνται ως ακολούθως: 1. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστήµιων ( Τ.Ε.Φ.Α.Α ) λαµβάνουν δύο (02) µόρια ΜΟΝΟ στην πρώτη και κύρια ειδικότητα. Οι απόφοιτοι Ε.Α.Σ.Α που έχουν ισοτιµία ή ΣΕΛΜΕ λαµβάνουν δύο (02) µόρια εφόσον έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στο συγκεκριµένο άθληµα. Οι Απόφοιτοι Σχολών Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιων του Εξωτερικού λαµβάνουν δύο (02) µόρια, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει ληφθεί από το ίδιο Πανεπιστήµιο όπου έχει εκδοθεί ο Βασικός Τίτλος Σπουδών και ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τα αρµόδια όργανα ( ΙΚΑΤΣΑ &.Ο.Α.Τ.Α.Π). Ειδικά για τους τίτλους των Πανεπιστήµιων του εξωτερικού η ειδικότητα πρέπει: να αναγράφεται στο Πτυχίο ή να βεβαιώνεται µε επίσηµο έγγραφο στο οποίο ρητά θα αναφέρεται ότι η συγκεκριµένη ειδικότητα έχει αποκτηθεί κατά τη χρονική περίοδο φοίτησης στο Πανεπιστήµιο. Ο βασικός τίτλος σπουδών θα πρέπει να έχει αναγνωριστεί από το ΙΚΑΤΣΑ ή ΟΑΤΑΠ και να έχει επίσηµη µετάφραση µόνο από την µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2

3 2. ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ. ιδακτορικό δίπλωµα, µοριοδοτείται µε τρία µόρια ( 3,0 ). Μεταπτυχιακό δίπλωµα µοριοδοτείται µε ενάµισι µόρια ( 1.5 ). ιδακτορικό δίπλωµα & Μεταπτυχιακό δίπλωµα µόρια τρεισήµισι (3,5), ύο µεταπτυχιακά διπλώµατα µόρια δύο (2,0) Οι κάτοχοι εύτερου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001) µοριοδοτούνται µε ένα µόριο (1,0). Το σύνολο των µορίων από τα παραπάνω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα µόρια (4,0). Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των σχετικών πτυχιακών εξετάσεων. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από Α.Ε.Ι του εξωτερικού, πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τον ανάλογο φορέα ( ΙΚΑΤΣΑ.Ο.Α.Τ.Α.Π). 3. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΚΡΙΣΗ 1) Αθλητές - τριες κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατοµικό ή Οµαδικό άθληµα που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων ανεξαρτήτου αριθµού συµµετοχών µε την Εθνική Οµάδα : α) 1 η έως 3 η Ολυµπιακή νίκη µόρια οκτώ (08) β) 4 η έως 8 η Ολυµπιακή νίκη µόρια έξι (06) γ) 1 η έως 3η Παγκόσµια νίκη µόρια έξι (06) γ1) 4η έως 6η Παγκόσµια νίκη µόρια τέσσερα (04) γ2) 7η έως 8η Παγκόσµια νίκη µόρια τρία (03) δ) 1 η έως 3 η Πανευρωπαϊκή νίκη µόρια τέσσερα (04) ε) 4 η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη µόρια τρία (03) στ) 1 η έως 3 η Μεσογειακή νίκη µόρια δύο και µισό (2,5) ζ) 1 η Βαλκανική νίκη µόρια δύο (02) η) 1 η έως 3 η Παγκόσµια σχολική νίκη µόρια δύο (02) θ) 4 η έως 8 η Παγκόσµια σχολική νίκη µόρια ένα (01) 2) Αθλητές - τριες κατηγορίας Ανδρών -Γυναικών που έχουν κατακτήσει Πρώτη Πανελλήνια νίκη σε Ατοµικό ή Οµαδικό άθληµα ανεξαρτήτου αριθµού συµµετοχών µόρια δύο (02). 3) Αθλητές - τριες όλων των ηλικιακών κατηγοριών που έχουν κατακτήσει Πρώτη Πανελλήνια νίκη σε Ατοµικό ή Οµαδικό άθληµα ανεξαρτήτου αριθµού συµµετοχών µόρια ένα (01). Η µοριοδότηση θα ισχύει για µία µόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συµµετοχές αφορούν µόνο τα αθλήµατα για τα οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση και θα βεβαιώνονται : o Από τις Αρµόδιες Οµοσπονδίες οι οποίες και θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχοµένου της βεβαίωσης και θα επικυρώνονται από την Γενική Γραµµατεία 3

4 Αθλητισµού και εν προκειµένω για τους Μεσογειακούς ή Ολυµπιακούς αγώνες από την Ε.Ο.Ε ( Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή ). 4. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Λαµβάνεται υπόψη η προπονητική εµπειρία των τελευταίων πέντε ετών : 1) σε Οµοσπονδία ή σε Αθλητικό Σύλλογο στις Αγωνιστικές Κατηγορίες όπου διεξάγονται Πανελλήνια Πρωταθλήµατα της Οµοσπονδίας και µοριοδοτείται µε ένα (01) µόριο για κάθε έτος. Το ανώτατο σύνολο µορίων είναι τέσσερα (4,0). Υπολογίζεται η προπονητική εµπειρία και των βοηθών προπονητών οµαδικών αθληµάτων στην ανώτερη κατηγορία του αθλήµατος αρκεί να αναγράφονται στα φύλλα αγώνων. Επιπλέον µοριοδοτείται ο υποψήφιος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής προπονητής µε ένα (01) µόριο υπό την προϋπόθεση ότι είναι εν ενεργεία τους τελευταίους έξι (6) µήνες, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εφόσον ο σύλλογος που εργάζεται: Εδρεύει στο νοµό που ανήκει το Τ.Α.. Συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα των αξιολογηµένων σωµατείων της Οµοσπονδίας. Για τους Οµοσπονδιακούς προπονητές το µόριο του εν ενεργεία προπονητή θα λαµβάνεται στην πρώτη επιλογή του Νοµού ή Νοµαρχίας της προτίµησής τους. Λαµβάνονται υπόψη οι συµβάσεις που έχουν λήξει µέχρι και δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, µε την προϋπόθεση ότι αυτές ήταν τουλάχιστον έξι (6) µήνες σε ισχύ. Για τους συλλόγους που ανήκουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιλαµβάνεται όλος ο Νοµός Αττικής, όλος ο Νοµός Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 2) Στο Εθνικό Σύστηµα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού (Ε.Σ.Υ.Α.Α) και µοριοδοτείται µε µηδέν τρία (0,3) µόρια για κάθε έτος και µέχρι µηδέν ενενήντα µόρια (0,90) συνολικά. ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟ ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΜΑ ΙΚΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τον ν.2725/99 ο οποίος συµπληρώθηκε µε τους Νόµους: 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/Α2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004. Τα Συµβόλαια ή Συµφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι εµπρόθεσµα θεωρηµένα από την Αρµόδια.Ο.Υ και η Θεώρηση πρέπει να είναι σύµφωνα: o µε την Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών /7222/ Ε β o µε τον Αθλητικό Νόµο 2725/1999 (αρθρ.31 παρ. 6, αρθρο 136 παρ.5). 4

5 Βεβαίωση της Αθλητικής Οµοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του τελευταίου τριµήνου, µε βάση το κάθε συµβόλαιο που έχει σε σύλλογο ή σε Οµοσπονδία. Η έκδοση βεβαίωσης της Οµοσπονδίας για τα οµαδικά και ατοµικά αθλήµατα, θα λαµβάνεται υπόψη από τα φύλλα αγώνων στα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι, ο προπονητής συµµετείχε σε αγώνες που υπερβαίνουν σε αριθµό το πενήντα τις εκατό (50%) της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήµατα. Συµβόλαια ή Συµφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) ισχύουν. Στα παραπάνω συµβόλαια - συµφωνητικά ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφονται σαφέστατα : α) η έναρξη, β) η λήξη, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ε) το άθληµα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη. Η προπονητική εµπειρία στα παραπάνω συµφωνητικά συµβάσεις θα µοριοδοτείται από την ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος και µετά. Προηγούµενη προπονητική εµπειρία δεν υπολογίζεται. Τα συµβόλαια συµφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος είναι ανίσχυρα και δεν λαµβάνονται υπόψη. Για την τεκµηρίωση της προπονητικής εµπειρίας των Προπονητών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που εργάζονται στο Εθνικό Σύστηµα Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισµού ( Ε.Σ.Υ.Α.Α ) απαιτείται σύµβαση και βεβαίωση από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Για την µοριοδότηση της προπονητικής εµπειρίας είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 5.ΠΤΥΧΙΟ Λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου και µοριοδοτείται µε 0,3 µόρια για κάθε πλήρες έτος (12 µήνες) µε ανώτερο όριο τα τέσσερα και µισό (4,5 ) µόρια. Υπολογίζεται δε έως την ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων των υποψηφίων. Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού, που έχουν συµµετάσχει σε εξετάσεις για ισοτιµία του πτυχίου τους ως ηµεροµηνία κτήσης λαµβάνεται αυτή της ισοτιµίας και όχι η ηµεροµηνία λήψης του πτυχίου από το Πανεπιστήµιο του εξωτερικού. 6. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η προϋπηρεσία στα Τ.Α. - Ε.Τ.Α. για κάθε διδακτικό έτος µοριοδοτείται µε 0,3 µόρια και η υπόλοιπη προϋπηρεσία σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης για κάθε διδακτικό έτος µοριοδοτείται µε 0,2 µόρια. 5

6 Η προϋπηρεσία πρέπει να είναι πραγµατική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απόσπασης σε Αθλητικές Οµοσπονδίες. Σχετικά µε την Ιδιωτική Εκπ/ση ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5 του αρθρ.6 του Ν.3255/04 καθώς και στις διατάξεις του αρθρ.27 του Ν.3475/06 ( ΦΕΚ 146/ τόµος Α ) όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του αρθρ.22 του Ν.3577/07 ( ΦΕΚ 130/ τόµος Α ) Για την Τριτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπ/ση ως καταληκτική ηµεροµηνία θα λαµβάνεται η 30 η Ιουνίου κάθε έτους. Για την Πρωτοβάθµια Εκπ/ση ως καταληκτική ηµεροµηνία θα λαµβάνεται η 21 η Ιουνίου κάθε έτους. 7.ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Μόρια Τρία (03). Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε την κατάθεση πιστοποιητικού εντοπιότητας όπου θα αναφέρεται ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ήµου, όπως ορίζει το άρθρο 16 του Π. 50/1996 ΦΕΚ 45/ ή ΦΕΚ 896/ Για τους υποψηφίους που βρίσκονται στη διαδικασία µεταδηµότευσης από ένα ήµο σε άλλον µέχρι την συµπλήρωση των απαιτούµενων δύο ετών θα λαµβάνεται η προηγούµενη. Β. ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα διδάξουν στα Τ.Α. - Ε.Τ.Α. αξιολογούνται από Τριµελείς Επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Προϊσταµένου της ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµών ή για τους Νοµούς Αττικής & Θεσσαλονίκης από τους Προϊσταµένους των ιευθύνσεων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµαρχιών, που ανήκουν στις παραπάνω και αποτελούνται από: Τον ιευθυντή της Β/θµιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο. Τον Προϊστάµενο του οικείου Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Τον ιευθυντή του οικείου Γυµνασίου ή Λυκείου ως µέλος. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται ως Γραµµατείς τόσοι, όσοι και οι Επιτροπές. Γ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής της Χώρας, µετά από έγγραφη ενηµέρωση της ιεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύµφωνα µε την οποία θα ορίζεται µε ακρίβεια το χρονικό διάστηµα, υποβάλλουν προς την Κ.Ε.Α.Τ. εντός του µηνός Απριλίου κάθε έτους εισηγήσεις, για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς κατά ειδικότητα, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες που αφορούν την αντιστοιχία καθηγητών µαθητών ανά άθληµα οµαδικό ή ατοµικό. Αντιστοιχία καθηγητών µαθητών ανά άθληµα 6

7 ΟΜΑ ΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΜΑ Ένας (1) Από 10 µαθητές έως 18 µαθητές ύο (2) Από 19 µαθητές έως 36 µαθητές Τρεις (3) Από 37 µαθητές έως 55 µαθητές Τέσσερις (4) Από 56 µαθητές έως 74 µαθητές Πέντε (5) Από 75 µαθητές έως 93 µαθητές ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (Κλασικός Αθλητισµός Κολύµβηση Ποδηλασία Επιτραπέζια Αντισφαίριση - Αντισφαίριση- Σκοποβολή- Αντιπτέριση -Τεχνική Κολύµβηση Συγχρονισµένη Κολύµβηση Τοξοβολία - Ρυθµική Γυµναστική). ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ Ένας (1) Από 10 έως 15 µαθητές ύο (2) Από 16 έως 29 µαθητές Τρεις (3) Από 30 έως 40 µαθητές Τέσσερις (4) Από 41 έως 50 µαθητές Πέντε (5) Από 51 έως 61 µαθητές Έξι (6) Από 62 έως 72 µαθητές ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ (Άρση Βαρών Πάλη Πυγµαχία- Τζούντο Ενόργανη - Ταεκβοντο - Κανόε Καγιάκ- Καταδύσεις Ιστιοπλοΐα Κωπηλασία -Ιππασία-Χιονοδροµία Θαλάσσιο Σκι Ξιφασκία- Τραµπολίνο). ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Έξι ΦΥΣΙΚΗΣ (6) ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ Από ΑΡΙΘΜΟΣ 51 έως 60 ΜΑΘΗΤΩΝ µαθητές ΚΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΜΑ Ένας (1) Από 08 έως 13 µαθητές ύο (2) Από 14 έως 20 µαθητές Τρεις (3) Από 21 έως 29 µαθητές Τέσσερις (4) Από 30 έως 38 µαθητές Πέντε (5) Από 39 έως 50 µαθητές 7

8 Όπου συνυπάρχουν Τ.Α. και Ε.Τ.Α., για την κατάρτιση του πίνακα µε τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, λαµβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθµός µαθητών κατά άθληµα. Η Κ.Ε.Α.Τ εντός 20 ηµερών καταρτίζει πίνακα µε τις λειτουργικές ανάγκες Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατά άθληµα και Τ.Α., λαµβάνοντας υπόψη τα αθλήµατα που καλλιεργούνται και αυτά που πρόκειται να καλλιεργηθούν και τα αθλήµατα ή τις τάξεις που θα ανασταλεί ή θα καταργηθεί η λειτουργία τους. Η Κ.Ε.Α.Τ διαβιβάζει τους πίνακες των λειτουργικών αναγκών στους Προϊσταµένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να δηµοσιοποιήσουν µε ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους. Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και επιθυµούν να καταλάβουν θέσεις στα Τ.Α. Ε.Τ.Α., µπορούν να υποβάλουν αίτηση (υπόδειγµα 1) µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Οικείο Γραφείο Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ανακοίνωση των πινάκων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ, σε αυτό της Κύριας Ειδικότητας. Σε περίπτωση που ΕΝ υπάρχει: o α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυµπιακό άθληµα,(π.χ Μαζικός Αθλητισµός, Παραδοσιακοί Χοροί, κ.λ.π) o Ο υποψήφιος θα µπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθληµα για το οποίο κατέχει Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού,σύµφωνα µε το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 άρθρο 136 παρ.5 χωρίς να µοριοδοτείται στο κριτήριο της Ειδικότητας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων διαβιβάζονται στις τριµελείς επιτροπές αξιολόγησης Τ.Α. Ε.Τ.Α. του Νοµού ή Νοµαρχίας ( για τους Νοµούς Αττικής & Θεσσαλονίκης). Οι παραπάνω επιτροπές συνέρχονται αµέσως µετά την λήξη της ηµεροµηνίας κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται και συντάσσουν εντός 10 εργασίµων ηµερών το αργότερο, αναλυτικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων σε χιλιοστά ανά άθληµα και κατά φθίνουσα σειρά µορίων. Οι ανωτέρω πίνακες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Α.Τ και ταυτόχρονα ανακοινώνονται στους ενδιαφεροµένους µε την φροντίδα του Προϊσταµένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, δι αναρτήσεως στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ένσταση κατά του αξιολογικού πίνακα ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ δια µέσω του Προϊσταµένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (07) εργασίµων ηµερών, από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης 8

9 (δι αναρτήσεως) των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής σ αυτόν. (Επικυρωµένα ικαιολογητικά) Η Κ.Ε.Α.Τ εκδικάζει τις ενστάσεις εντός 25 εργασίµων ηµερών και στην συνέχεια οριστικοποιεί τους πίνακες των τριµελών επιτροπών των Νοµών όλης της Χώρας. Οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποστέλλονται στους Προϊσταµένους των ιευθύνσεων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στους Προϊσταµένους του Γραφείου Φυσικής Αγωγής των ενδιαφεροµένων της Χώρας και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος. Οι Προϊστάµενοι των ιευθύνσεων της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη συνέχεια τοποθετούν τους αναπληρωτές σύµφωνα µε την αξιολογική σειρά του πίνακα και εισηγούνται στα οικεία Π.Υ.Σ..Ε την απόσπαση των µονίµων εκπαιδευτικών, που περιλαµβάνονται στον αξιολογικό πίνακα και οι οποίοι υπηρετούν εντός του νοµού, σε σχολείο που λειτουργεί Τ.Α. ή Ε.Τ.Α.. Η διαδικασία κύρωσης των αξιολογικών πινάκων των Τ.Α. Ε.Τ.Α. ολοκληρώνεται µέχρι 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ κάθε έτους.. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν : α) Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. β) Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί για να µοριοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις : Εξάµηνη συνολική προπονητική εµπειρία στα τελευταία πέντε έτη. ή προϋπηρεσία στα ΤΑ -ΕΤΑ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος. και να καταθέσουν αίτηση σύµφωνα: Με την Κύρια Ειδικότητα Σε περίπτωση που ΕΝ υπάρχει: α) Κύρια Ειδικότητα ή β) Κύρια Ειδικότητα σε Ολυµπιακό άθληµα, τότε ο υποψήφιος θα µπορεί να καταθέσει αίτηση στο άθληµα για το οποίο κατέχει Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, σύµφωνα µε το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ.5 Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής οι οποίοι έχουν τρία (03) τέκνα θα προσλαµβάνονται µε το 20% των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί ανά άθληµα στο νοµό εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (Εξάµηνη συνολική προπονητική εµπειρία στα τελευταία πέντε έτη, ή προϋπηρεσία στα ΤΑ -ΕΤΑ τουλάχιστον ένα διδακτικό έτος). 9

10 Η κατάθεση της αίτησης µε τα δικαιολογητικά θα γίνεται αποκλειστικά σε ένα Γραφείο Φυσικής Αγωγής αυτό της πρώτης επιλογής του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µε σειρά προτίµησης 10 Νοµούς ή Νοµαρχίες. Η τοποθέτηση των υποψηφίων που θα επιλεγούν να διδάξουν στις κατά τόπους περιοχές σχολείων θα τις ορίζει ο προϊστάµενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία µε τον /ντή /θµιας Εκπ/σης. Μετά τα αποτελέσµατα των ενστάσεων, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωµα αιτήσεως θεραπείας. Εφ όσον δεν συµπληρωθεί ο απαραίτητος αριθµός εγγεγραµµένων µαθητών ανά άθληµα σύµφωνα µε τις λειτουργικές ανάγκες του Νοµού, ο Κ.Φ.Α δεν θα καλείται να κάνει δήλωση αποδοχής της θέσης από τον Προϊστάµενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Οι προσλαµβανόµενοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωµένοι να συνοδεύουν τους µαθητές που µετακινούνται µε τουριστικά Λεωφορεία ή Κ.Τ.Ε.Λ καθηµερινά και σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του Προϊσταµένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ο οποίος θα έχει και την ευθύνη των µετακινήσεων σε συνεργασία µε τον ιευθυντή ευτεροβάθµιας Εκπ/σης και τον ιευθυντή του Σχολείου που ανήκει το Τ.Α.. Ε.Τ.Α.. Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από δηµόσια αρχή. Εκπρόθεσµα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη. Όσοι εκ των υποψηφίων προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α. Ε.Τ.Α. χάνουν το δικαίωµα πρόσληψης από τους πίνακες αναπληρωτών του τρέχοντος έτους, σύµφωνα, µε ότι ισχύει για του αναπληρωτές γενικότερα. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Τ.Α.. Ε.Τ.Α.. δεν έχουν δικαίωµα ανάκλησης της απόσπασή τους παρά µόνο για σοβαρούς λόγους υγείας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µορίων λαµβάνεται υπόψη : Εντοπιότητα. Οικογενειακή Κατάσταση (έγγαµος, αριθµός τέκνων). Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση. Προπονητική εµπειρία. Αθλητική ιάκριση. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας µορίων, γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφεροµένων από την τριµελή επιτροπή επιλογής στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής. 10

11 Η µη συµµόρφωση των µελών των οργάνων επιλογής για τη µοριοδότηση των υποψηφίων µε την παρούσα Απόφαση, όσον αφορά τα οριζόµενα µε αυτήν κριτήρια επιλογής θα επισύρει ιοικητικές και Πειθαρχικές Ευθύνες. Μετά την δηµοσίευση της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις:. Γ4/773/ Φ.Ε.Κ 1008 τ.β/ Γ4/872/ Φ.Ε.Κ 990 τ.β/ Γ4/33877/ Φ.Ε.Κ 421 τ.β/ Γ4/33225/ Φ.Ε.Κ 442 Τβ Γ4/36682/ Φ.Ε.Κ 649 Τ.β / Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝ ΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Συνηµµένα: Υπόδειγµα αίτησης Εσωτερική ιανοµή: 1. Γενική ιεύθυνση Σπουδών.Ε 2. ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής 11

12 Υ π ό δ ε ι γ µ α Α ί τ η σ η ς Πτυχιούχου Καθηγητή / τριας Φυσικής Αγωγής για να διδάξει στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Τ.Α. ) & ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Ε.Τ.Α. ) (Επίθετο) (Όνοµα) (Όνοµα Πατέρα & Μητέρας) ( ιεύθυνση κατοικίας) (Τηλέφωνα). (Ηµεροµηνία Κτήσης Πτυχίου) (Ειδικότητα Κύρια (Πρώτη) (Ακριβής Αριθµός Φορολογικού Μητρώου &.Ο.Υ). (Πίνακας ΥΠ.Ε.Π.Θ όπου ανήκω). (Ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής) Συνοδευτικά έγγραφα: Έχω υποβάλλει αίτηση ως αναπληρωτής στη Β/θµια ή Α/θµια Εκπ/ση: Ναι - Όχι Α Ι Τ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.ΑΤ) δια του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νοµού/Νοµαρχίας.. Σας γνωρίζω ότι, επιθυµώ να διδάξω το Άθληµα τ. στα Τ.Α. & Ε.Τ.Α. των παρακάτω Νοµών κατά προτεραιότητα. Νοµοί Προτεραιότητας: ηλώνω ότι αποδέχοµαι τις συνοδείες αν δεν υπάρχει ο ανάλογος αριθµός µαθητών, δεν θα καλούµαι για κατάθεση δήλωσης αποδοχής της θέσης Η τοποθέτησή µου στα σχολεία θα γίνει σύµφωνα µε την υπόδειξη του προϊσταµένου του Γ.Φ.Α. Συνυποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες Ο αιτών /αιτούσα ( Υπογραφή ) 12

13 13

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 ιοίκησης Αθλητισµού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Βασιλική Μάνου 1, Βασίλης Γεροδήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κ ε φ ά λ α ι ο Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κ ε φ ά λ α ι ο Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κ ε φ ά λ α ι ο Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Λαμβάνοντας υπόψη : 1. την παράγραφο 5 της υπ αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ4691Ω2-ΕΜΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία : 04/02/2014. Αρ.Πρωτ. : 9601 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 04/02/2014 Αρ.Πρωτ. : 9601 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ---------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1300 1 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη λήψη δανείων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ.

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 27 - - 205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 399 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βρυούλων 25 & Φιλαδελφείας Τ.Κ : 62 Καισαριανή Τηλ : 23-200733

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Μαρούσι 04/12/2008

Βαθµός Ασφαλείας: Μαρούσι 04/12/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Επ. Ρουσσάκης Τηλέφωνο: 210 3442075, 210 3442661

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3)

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. (παράγραφος 3) ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (παράγραφος 3) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9 / 7 / 2009 Αριθµ. Πρωτ. 81478 / Γ6 Γενική ιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Τ.Κ. : 151 80 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίας Τριάδος & Μιχαλακοπούλου Τ.Κ. Πόλη: 1137 Περιστέρι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 82800 Ηµ/νία: 26/10/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 11 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015)

Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-2015) Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/οικ.17192 (ΦΕΚ 1127/Β/12-06-15) Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα του άρθρου 15 του Ν. 4325/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 87689 Ηµ/νία: 05/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr

ΑΔΑ: Β4ΡΟ46914Η-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. e-mail : ksamalek@teimes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 30.200 Πληροφορίες : ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλέφωνο : 2631058212 ΦΑΞ : 2631025183 e-mail : ksamalek@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Αριθμός Απόφασης Δ.Σ.: 57 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α.Π. 21 Αθήνα, 04 Μαΐου 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 Α.Φ.Μ. 997981816.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-5ΞΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161

ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: ΑΘΗΝΑ: 29/09/2011 ΑΡΙΘΜ. ΠΡ.:Β138161 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ /ΝΣΗ: Α2 TMHMA:1

Διαβάστε περισσότερα

Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015 Α.Π. 52

Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015 Α.Π. 52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Βασ. Σοφίας 9 & ημ. Μόσχα Μαρούσι, 151 24 Τηλ.: 213-2038245-6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Email: depps@minedu.gov.gr Μαρούσι, 7 Οκτωβρίου 2013. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα : 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

- Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων - Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων Α) Ο οικείος ιευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών σχολικών µονάδων µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

Y & & , 16-4-2008 37 48840/ 6 151 80 : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. ( . -

Y & &  , 16-4-2008  37 48840/ 6 151 80  : 2103442334 FAX : 2103442193 :1. ( ) 2. ( ) .: 1. . ( ) 2. (  . - Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-4-2008 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3 ΈΤΗ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο Βουλιαγμένη: 04/02/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου:359

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 27-08-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9924 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 27-08-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9924 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 27-08-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9924

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψης με Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού, Ακαδημαϊκού έτους 2009-10 με Π.Δ.407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν.

Πρόσληψης με Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού, Ακαδημαϊκού έτους 2009-10 με Π.Δ.407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν. Πρόσληψης με Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού, Ακαδημαϊκού έτους 2009-10 με Π.Δ.407/80) 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Ν.3187/03 (άρθρο 24) β. 3413/2005 (τροποποιήσεις του Ν.3187/03) γ. Ν.3577/07

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Προϋποθέσεις για την χορήγηση-ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 10889 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ηµ/νία: 06/02/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 10889 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ηµ/νία: 06/02/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 10889 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ηµ/νία: 06/02/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Θέλω να συμμετάσχω στο πρόγραμμα απασχόλησης κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 61/20-02-2015 Για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου Στα πλαίσια της πράξης: «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 465 τ. Β Υπουργική Απόφαση 2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.

2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 465 τ. Β Υπουργική Απόφαση 2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 465 τ. Β Υπουργική Απόφαση 2/35557/09-04-2003 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ρύθµιση θεµάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 05/02/2015, και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία του ήµου Αλίαρτου Θεσπιέων ( ηµαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ε469ΗΔΗ-375 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑ: Β41Ε469ΗΔΗ-375 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χανιά, 9-7-2012 Αριθ. Πρωτ. 869 Ε.Ε. Έργου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 24/02/2009 Αριθμ. Πρωτ.: 210 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: 34ου Συντάγματος Πεζικού 17 185 32,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Σκοπός Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι: Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την

Διαβάστε περισσότερα