ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- MARKETING ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- MARKETING ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- MARKETING Μιχαλογιαννάκη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2012 Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων Επιβλέπων Β. Μουστάκης 1

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Για την άρτια παρουσίαση μίας οικονομοτεχνικής μελέτης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες ανάλυσης. Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΙ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ-ΚΛΑΔΟ ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΙV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ V. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ VI. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ VII. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ι.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 Αιτούμενη δέσμη κινήτρων Αν πρόκειται να ενταχθεί σε κάποιον αναπτυξιακό νόμο, αναφέρεται η δέσμη κινήτρων που ζητάει να πάρει από το κράτος, με βάση τον αναπτυξιακό νόμο που ισχύει κάθε φορά και αναφέρονται προηγούμενες υπαγωγές. Ι.2 Στοιχεία του φορέα Ι.2.1. Επωνυμία του φορέα Α. Υπό σύσταση Β. Υφιστάμενη Γ. Εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Ι.2.2. Νομική μορφή του φορέα Α. Νομική μορφή υφιστάμενου ή υπό σύσταση φορέα(α.ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, Ο.Τ.Α, Συνεταιρισμός κ.λ.π.) Β. Τα ατομικά στοιχεία των επενδυτών (αν δεν υπάρχει εταιρία) Ι.2.3 Διεύθυνση-έδρα του φορέα Α. Νομός, Επαρχία, Δήμος. Β.Τηλέφωνα, fax, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. Ι.2.4 Οι κυριότεροι μέτοχοι ή εταίροι του φορέα Α. Ονοματεπώνυμο μετόχων ή εταίρων Β. Αριθμός, αξία μετοχών ή μεριδίων και ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο. Ι.2.5 Συμμετοχή του φορέα σε άλλες επιχειρήσεις Α. Επωνυμία επιχείρησης Β. Αριθμός, αξία μετοχών ή μεριδίων και ποσσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο. Ι.2.6 Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου και βιογραφικά στοιχεία Α. Ιδιότητα στο διοικητικό συμβούλιο Β. Επαγγελματική δραστηριότητα Γ. Ηλικία Δ. Εμπειρία Ε. Οικονομική επιφάνεια Ι.3 Στοιχεία της επένδυσης Ι.3.1.Επωνυμία της υπό ίδρυσης επένδυσης και διεύθυνση Ι.3.2. Είδος προτεινόμενης επένδυσης Ι.3.3. Δραστηριότητα σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο, αν πρόκειται να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις κάποιου αναπτυξιακού νόμου Ι.3.4. Σύντομη περιγραφή Ι.3.5. Χρόνος λειτουργίας(όλο το χρόνο ή εποχικά) 2

3 Ι.3.6. Αντικείμενο της επένδυσης και προϊόντα που θα παράγει σύμφωνα με το καταστατικό Ι.3.7. Σκοπός επιπτώσεις από την επένδυση Ι.3.8. Πρόσθετα στοιχεία επένδυσης Ι.3.9. Επενδυτική ιδέα και κόστος μελετών Α. Εξέλιξη της επειχηρηματικής ιδέας- Οικονομικές επιπτώσεις Β. Στοιχεία των μελετών προεπένδυσης(τίτλος, συγγραφέας, πρόσωπο που τις παρήγγειλε κ.λ.π.) Γ. Κόστος μελετών προεπένδυσης Δ. Συμπεράσματα ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ-ΚΛΑΔΟ ΙΙ.1. Διάρθρωση του κλάδου ΙΙ.1.1 Διάρθρωση του εγχώριου κλάδου Α. Υπάρχουσες μονάδες Β. Δυναμικότητα Γ. Απασχολούμενη δυναμικότητα Δ. Οικονομικό μέγεθος μονάδων του κλάδου Ε. Γεωγραφική κατανομή ΣΤ. Τεχνολογικό επίπεδο Ζ. Συνθήκες αγοράς πρώτων υλών Η. Θέση του κλαδου στην οικονομία Θ. Προοπτικές του κλάδου ΙΙ.1.2. Στοιχεία της Ε.Ε και της διεθνούς αγοράς(αναπαιτείται) Α. Παραγωγή Β. Κατανάλωση Γ. Εμπόριο Δ. Εγκατεστημένη δυναμικότητα Ε. Βαθμός απασχόλησης εγκατεστημένης δυναμικότητας ΣΤ. Μέσος δείκτης βιωσιμότητας επί των ετησίων πωλήσεων, κ.λ.π ΙΙ.2. Στοιχεία για τη ζήτηση ΙΙ.2.1. Εγχώρια παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές ΙΙ.2.2.Φαινομενική κατανάλωση του προϊόντος το οποίο θα παραχθεί=εγχώρια παραγωγή+εισαγωγές-εξαγωγές ΙΙ.2.3. Η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση και πρότυπα κατανάλωσης Α.Διεθνή Β. Γενικά Γ.Ειδικά ΙΙ.2.4. Μέγεθος πληθυσμού μελλοντικά ΙΙ.2.5. Κατά κεφαλήν εισόδημα στην κατανάλωση ΙΙ.2.6. Γενικές οικονομικές συνθήκες ΙΙ.2.7. Κλίμα συναλλαγών(εμπιστοσύνη, αβεβαιότητα κ.λ.π.) ΙΙ.3. Στοιχεία για την προσφορά ΙΙ.3.1. Ανταγωνισμός Α. Οιυπάρχοντες και οι μελλοντικοί ανταγωνιστές και ποιο είναι το μερίδιο τους στην αγωρά (δυναμικότητα, πωλήσεις) Β. Τα υπάρχοντα και μελλοντικά ανταγωνιστικά προϊόντα και τα υποκατάστατα του προϊόντος που θαπαραχθούν 3

4 ΙΙ.3.2. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της προτεινόμενης επένδυσης έναντι των ανταγωνιστών της, τα οποία μπορεί να οφείλονται Α.Στη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής Β. Στη χρησιμοποίηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού Γ. Στη χρησιμοποίηση ποιοτητά καλύτερων πρώτων υλών Δ. Στην ύπαρξη αξιοπιστίας στην προσφορά αγαθών της μονάδας από άποψης: Χρόνου παράδοσης Ποιότητας Σταθερών τιμών Ικανοποίησης αναγκών Τιμολογιακής πολιτικής ΙΙ.3.3. Στοιχεία για τις προβλεπόμενες πωλήσεις Α. Η επιλογή του στόχου των πωλήσεων σε ποσότητες Β. Η τιμολόγηση των προϊόντων Γ. Τα προβλεπόμενα έσοδα Δ. Η μελλοντική μορφή της αγοράς επί ελεύθερης διαμόρφωσης των τιμών(μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, ανταγωνισμός κ.λ.π.) Ε. Επιπτώσεις από την ενιαία αγορά της Ε.Ε. i. Τιμές εσωτερικού-εξωτερικού ii. Υπάρχον και μελλοντικό δασμολογικό καθεστώς τρίτων χωρών και Ε.Ε. iii.το μελλοντικό τιμολογιακό καθεστώς επί ελεγχόμενης διαμόρφωσης των τιμών ΣΤ. Το δίκτυο διανομής των προϊόντων προς την κατανάλωση ΙΙ.4. Έρευνα και ανάλυση της αγοράς ΙΙ.4.1. Η έρευνα αγοράς ΙΙ.4.2. Η ανάλυση της αγοράς ΙΙ.4.3. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ΙΙ.4.4. Οι προβλέψεις της μελλοντικής ζήτησης ΙΙ.4.5. Η εξωτερική ζήτηση ΙΙ.4.6. Η συνολική ζήτηση και το μερίδιο στην αγορά ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Θα πρέπει να ερευνηθεί αν ο τόπος που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση της μονάδας, πληροί τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της. ΙΙΙ.1.Τόπος εγκατάστασης της επένδυσης Α. Χώρα Β. Γεωγραφικό διαμέρισμα Γ. Επαρχία-Νομός Δ. Πόλη ή χωριό Ε. Περιοχή ΕΤΒΑ ΣΤ. Περιοχή ειδικών ζωνών ανάπτυξης Ζ. Βιοτεχνικά κέντρα (πάρκα) ΙΙΙ.2. Προϋποθέσεις επιλογής του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης ΙΙΙ.2.1.Φυσικές προϋποθέσεις Α. Κλιματολογικές συνθήκες 4

5 Β. Ύπαρξη ή ευχερής προμήθεια πρώτων υλών και των άλλων εισροών(ενέργεια, ύδρευση, κ.λ.π.) Γ. Γειτνίαση με τα κέντρα κατανάλωσης (κέντρα αγοράς) και ευνοϊκή υποδομή για τη διαμονή των προϊόντων(μάρκετινγκ) ΙΙΙ.2.2.Προϋποθέσεις προσφοράς εργατικού δυναμικού Δ. Επάρκεια στελεχών-εργατικού δυναμικού(διοικητικό, ανειδίκευτο, ειδικευμένο) και συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού(επάρκεια οικισμών) ΙΙΙ.2.3. Χωροταξικές προϋποθέσεις Ε. Ευχερής εξεύρεση οικοπέδου, οικονομικού και κατάλληλου για την ανέγερση των κτισμάτων ΣΤ. Ύπαρξη οικονομικής, κοινωνικής, και διοικητικής υποδομής, καθώς και οργανωμένης βιομηχανικής περιοχής και επάρκεια γενικότερης υποδομής(συγκοινωνιακό δίκτυο, σύνδεση με τη Δ.Ε.Η. και τον Ο.Τ.Ε., αποχέτευση, ύδρευση) ΙΙΙ.2.4. Προϋποθέσεις θεσμικές και νομικές Ζ. Ύπαρξη φορολογικών και άλλων κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και διευκολύνσεις ή περιορισμοί από το υπάρχον νομικό πλαίσιο και την κυβερνητική πολιτική ΙΙΙ.2.5. Περιβαλλοντολογικές προϋποθέσεις Η. Ευμενής αποδοχή της επένδυσης από τους κατοίκους των γειτονικών οικισμών Θ. Διαφύλαξη του οικολογικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Ι. Δυνατότητα διάθεσης αποβλήτων και αποχέτευση ΙΙΙ.2.6. Κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις ΙΑ.Συμβολή στην αποκέντρωση και την αναδιανομή του εισοδήματος ΙΒ. Συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία ΙΙΙ.3. Διαδικασία επιλογής της άριστης τοποθεσίας ΙΙΙ.3.1. Εξέταση δύο ή τριών εναλλακτικών τοποθεσιών, με βάση τα παραπάνω κριτήρια ΙΙΙ.3.2. Επιλογή της άριστης τοποθεσίας, με πλήρη θεμελίωση της επιλογής ΙΙΙ.3.3. Αγορά και κόστος εδάφους Α. Κόστος γης (εδάφους) Άγονη γη Αστική γη (οικόπεδο) Αγροτική γη Β. Φόροι-Νομικές υπηρεσίες Γ. Πληρωμές στους γείτονες Δ. Διαμόρφωση οικοπέδου ΙV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙV.1. Παραγωγική διαδικασία και παραγωγική δυναμικότητα IV.1.1. Παραγωγική διαδικασία Α. Τα στάδια και η περιγραφή της ροής της παραγωγικής διαδικασίας Β. Η επιλογή της άριστης παραγωγικής διαδικασίας, με βάση: Το πρόγραμμα παραγωγής Το πρόγραμμα προμηθειών πρώτων υλών και άλλων εισροών Την αναγκαία παραγωγική δυναμικότητα της επένδυσης 5

6 Τις τοπικές συνθήκες της αγοράς ΙV.1.2. Παραγωγική δυναμικότητα της επένδυσης Α. Το επίπεδο της παραγωγικής δυναμικότητας Της ονομαστικής παραγωγικής δυναμικότητας Της εφικτής (πραγματικής) παραγωγικής δυναμικότητας Β. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εφικτής (κανονικής) παραγωγικής δυναμικότητας, που είναι: Η αναμενόμενη ζήτηση Το πρόγραμμα παραγωγής Η επιχειρηματική στρατηγική Οι τεχνολογικές εξελίξεις Το ελάχιστο μέγεθος του οικονομικού προγραμματισμού Γ. Ο προσδιορισμός της εφικτής (κανονικής) παραγωγικής δυναμικότητας Για ολόκληρη τη μονάδα Για τα κυριότερα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας Δ. Ο προσδιορισμός του επιπέδου της ετήσιας παραγωγικής δραστηριότητας IV.1.3. Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας Α. Τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης τεχνολογίας, που είναι: Τα κύρια χαρακτηριστικά των εναλλακτικών τεχνολογιών(μέθοδοι παραγωγικής διαδικασίας, γενικά διαγράμματα ροής κ.λ.π.) Οι κύριες επιδόσεις(κόστος επένδυσης, κόστος παραγωγής, δικαιώματα κ.λ.π.) Οι πιθανοί περιορισμοί Οι πηγές προμήθειας και προσφοράς υποστήριξης Ο τρόπος απόκτησης (απευθείας αγορά, ενοικίαση, συμμετοχική συνεργασία κ.λ.π.) Το εγχώριο και συναλλαγματικό κόστος Η εναλλακτική χρήση κεφαλαίου ή εργασίας στην παραγωγή Β. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας Τεχνικές προδιαγραφές Δυναμικότητα Πηγές προέλευσης Αμοιβές (know-how, royalties)κ.λ.π IV.1.4. Απαιτούμενη συνολική ισχύς των μηχανημάτων (κινητήρια, θερμική, κ.λ.π.) IV.2. Εργασίες του πολιτικού μηχανικού Α. Το οικόπεδο Τοπογραφικό διάγραμμα Περιγραφή (θέση, εμβαδόν, κλίση, κ.λ.π.) 6

7 Σύνδεση με το οδικό δίκτυο. Απαιτούμενη δαπάνη Λοιπά έργα υποδομής( ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση). (Προϋπολογισμός) Εκχερσώσεις (προϋπολογισμός) Κατεδαφίσεις και μεταφορά υλικών(προϋπολογισμός) Λοιπά έργα (προϋπολογισμός) Το κόστος των παραπάνω έργων ενσωματώνεται στο κόστος των κτιρίων Β. Τα κτίρια-κτιριακές εγκαταστάσεις Προσδιορισμός των αναγκαίων κτιρίων Περιγραφή (εμβαδόν,όγκος, όροφοι κ.λ.π.) Τοπογραφικό κάλυψης του οικοπέδου Επιφάνεια του κτιρίου και κάθε ορόφου (συνολική και καθαρή) Τεχνικές εγκαταστάσεις Προμετρήσεις και προϋπολογισμός κατά κατηγορία δαπανών όλων των έργων Σειρά των βασικών αρχιτεκτονικών σχεδίων Συνολικό κόστος των κτιρίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων Γ. Στα έργα υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου Αγωγοί παροχής νερού, υποσταθμοί, σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η, και του Ο.Τ.Ε. κ.λ.π. Προσπελάσεις(δρόμοι, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, φωτισμός χώρων, πύλες εισόδου κ.λ.π.) Διαμόρφωση χώρων(δενδροφυτεύσεις, πρασιά, χώροι υποδοχής κ.λ.π.) Περιφράξεις και μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεων Προϋπολογισμός των έργων υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου IV.2.2.Μηχανολογικός εξοπλισμός Α.Τα μηχανήματα Τον εξοπλισμό της παραγωγής Το μηχανολογικό εξοπλισμό Τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Τα όργανα ελέγχου και ασφάλειας Το σύστημα ροής προϊόντων, μεταφοράς και αποθήκευσης Τα άλλα μηχανήματα και συστήματα Τον προϋπολογισμό των δαπανών Β. Τις ειδικες εγκαταστάσεις Τους υποσταθμούς της Δ.Ε.Η. Την επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων 7

8 Τις γεωτρήσεις κ.λ.π Την αντικεραυνική προστασία κ.λ.π Τον προϋπολογισμό των δαπανών Γ. Τη μεταφορά και εγκατάσταση των μηχανημάτων Τη μεταφορά των μηχανημάτων Τα ασφάλιστρα μεταφοράς των μηχανημάτων Την εγκατάσταση των μηχανημάτων Την εκπαίδευση του προσωπικού Τις λοιπές δαπάνες Τον προϋπολογισμό των δαπανών Δ. Τα μεταφορικά μέσα και τα ειδικά οχήματα Τα φορτηγά Τα λεωφορεία Τα ανυψωτικά μηχανήματα Τον προϋπολογισμό των δαπανών Ε. Την αγορά τεχνογνωσίας (Προϋπολογισμός) ΣΤ. Το λοιπό εξοπλισμό (Προϋπολογισμός) Ζ.Τις δαπάνες και τα απρόβλεπτα (Προϋπολογισμός) V. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ V.1. Οργάνωση του επενδυτικού προγράμματος V.1.1. Τυπική οργανωτική δομή της επένδυσης κατά λειτουργική τμηματοποίηση V.1.2. Οργάνωση της παραγωγής Α. Επιλέγεται το οργανωτικό σχήμα, αφού: Θεμελιωθεί η εκλογή του οργανωτικού σχήματος Δοθεί η ακριβής τοποθέτηση όλων των τμημάτων, τομέων και μονάδων, με την αναφορά σε κτίρια και μηχανήματα Περιγραφούν όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής και η ροή λειτουργιών, εργασιών, προϊόντων, υλικών κ.λ.π. Παρουσιαστούν τα κατάλληλα οργανογράμματα Προσδιοριστούν οι ανάγκες σε ειδικευμένο και ανειδίκευτο προσωπικό Β. Επιλέγονται τα κέντρα κόστους, τα οποία συνήθως διακρίνονται σε : Κέντρα κόστους παραγωγής Κέντρα κόστους υποστήριξης Κέντρα κόστους διοίκησης-διαχείρισης-διάθεσης Κέντρα συναλλαγματικού κόστους Κέντρα κόστους αποσβέσεων Κέντρο χρηματοοικονομικού κόστους 8

9 V.1.3. Οργάνωση της διοίκησης Α. Περιγράφεται η εσωτερική δομή της διοίκησης με τις διαιρέσεις σε λειτουργικά τμήματα Β. Επιλέγεται το σύστημα διοίκησης Γ. Προσδιορίζονται οι επιτελικές θέσεις εργασίας Δ. Προσδιορίζονται οι θέσεις σε ενδιάμεσα στελέχη και λοιπό υπαλληλικό προσωπικό V.1.4. Οργάνωση της διαχείρισης Α. Περιγράφεται η εσωτερική δομή του τμήματος της διαχείρισης με τις διαιρέσεις σε λειτουργικά τμήματα Β. Επιλέγεται το κατάλληλο διαχειριστικό και λογιστικό σύστημα Γ. Προσδιορίζονται οι ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό Δ. Προσδιορίζονται οι ανάγκες σε υπαλληλικό δυναμικό V.1.5. Οργάνωση της διάθεσης-εμπορίου Α. Περιγράφεται η εσωτερική δομή του τμήματος με τις διαιρέσεις σε λειτουργικά τμήματα Β. Επιλέγεται ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων Γ. Προσδιορίζονται οι ανάγκες σε επιτελικό και λοιπό προσωπικό V.2. Κόστος λειτουργίας της επένδυσης V.2.1. Πρόγραμμα παραγωγής Αναφέρονται τα παρακάτω: Α. Η επιλογή του προγράμματος παραγωγής, αφού ληφθούν υπ όψιν: Οι προβλεπόμενες πωλήσεις Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε αποθήκευση Οι αναμενόμενες απώλειες Η δυναμικότητα της μονάδας Τα αποθέματα για λειτουργικούς λόγους(αποθέματα ασφαλείας) Β. Οι λόγοι επιλογής του προγράμματος Γ. Για κάθε προϊόν και υποπροϊόν: Οι τεχνικές προδιαγραφές Οι παραγόμενες ποσότητες ανά έτος Το χρονοδιάγραμμα παραγωγής (έναρξη παραγωγής, δοκιμαστικές σειρές, παραγωγή στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης) Δ. Το πρόγραμμα παραγωγής Ε. Η περιγραφή των αποβλήτων και το κόστος απομάκρυνσής τους V.2.2.Ανάλυση του κόστους παραγωγής V Πρώτες ύλες και βοηθητικές ύλες-ενέργεια Α. Τεχνικές προδιαγραφές της παραγωγής προϊόντων: Πρώτων υλών Βοηθητικών υλών-ενέργειας Β. Πρώτες ύλες και βοηθητικές ύλες-ενέργεια 9

10 i. Περιγράφονται και επιλέγονται οι πρώτες ύλες και οι βοηθητικές ύλες που θα χρησιμοποιηθούν στο σχέδιο επένδυσης, αφού ληφθούν υπ όψιν: Η ποιότητα Η διαθέσιμη ποσότητα Οι πηγές προμήθειας Η αξιοπιστία των προμηθευτών Το κόστος ανά μονάδα ii. Περιγράφεται το πρόγραμμα προμηθειών για κάθε εισροή χωριστά, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: Τα ποσοτικά στοιχεία του προγράμματος Τις πηγές προμήθειας Το χρόνο παράδοσης των παραγγελιών Τη χωρητικότητα των αποθηκών κ.λ.π. iii. Εκτίμηση του κόστους των πρώτων και των βοηθητικών υλών βάσει του προγράμματος παραγωγής, με διάκριση σε συναλλαγματικό και εγχώριο iv. Κόστος της χρησιμοποιούμενης ενέργειας και λόγοι χρησιμοποίησης της V Κόστος εργασίας λειτουργίας παραγωγής Α. Εκτίμηση των αναγκών σε προσωπικό παραγωγής κατά ειδικότητα, με βάση: Το πρόγραμμα παραγωγής Την επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού Τα απαιτούμενα προσόντα Τις στρατηγικές και τους αντικειμενικούς στόχους της διοίκησης Β. Παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού κατά θέσεις σε κατάλληλο οργανόγραμμα προσωπικού Γ. Παρουσιάζονται οι πίνακες του προσωπικού απασχόλησης και του κόστους παραγωγής: Πίνακας με το ημερομίσθιο του προσωπικού παραγωγής και το χρόνο απασχόλησης, με διάκριση σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς Πίνακας κόστους ημερομίσθιου προσωπικού παραγωγής, με διάκριση σε συναλλαγματικό-εγχώριο και σταθερό-μεταβλητό Πίνακας κόστους έμμισθου προσωπικού παραγωγής, με διάκριση σε συναλλαγματικό-εγχώριο και σταθερό-μεταβλητό V Γενικά βιομηχανικά έξοδα Α. Γίνεται πρόβλεψη των λοιπών στοιχείων του κόστους παραγωγής, που αφορά: Στη συντήρηση Στα ασφάλιστρα Στα ανταλλακτικά Στις δαπάνες αποχέτευσης 10

11 κ.λ.π. Β. Γίνεται εκτίμηση του κόστους των Γ.Β.Ε., με διάκριση σε συναλλαγματικόεγχώριο και σταθερό-μεταβλητό V.2.3. Λειτουργικό κόστος V Κόστος προσωπικού Α. Πρόβλεψη των αναγκών σε επιτελικά στελέχη και διοικητικό προσωπικό, με βάση: Τις στρατηγικές και τους αντικειμενικούς στόχους του φορέα της επένδυσης Το οργανόγραμμα του προσωπικού Β. Εκτίμηση του κόστους του προσωπικού διοίκησης-διαχείρισης και διάθεσης, με διάκριση σε συναλλαγματικό- εγχώριο και σταθερό-μεταβλητό V Κόστος λοιπών εξόδων με διάκριση σε σταθερό-μεταβλητό και συναλλαγματικό-εγχώριο, όπως: Ασφαλίστρων Επικοινωνιών Εκπαίδευση προσωπικού Προμηθειών κ.λ.π. V.2.4. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων Προσδιορίζεται το ετήσιο κόστος: Των παραγωγικών αποσβέσεων (τακτικές) Των μη παραγωγικών αποσβέσεων (πρόσθετες) VI. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ VI.1. Κόστος κατασκευής της επένδυσης VI.1.1.Επιλογή του άριστου προγράμματος εκτέλεσης των έργων και χρονική κλιμάκωση των εργασιών Α. Αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και οι πληροφορίες για την περίοδο κατασκευής του σχεδίου επένδυσης, όπως: Επιλογή της διοίκησης Εξασφάλιση τεχνολογίας παραγωγής Σχέδια εφαρμογής για το μηχανολογικό εξοπλισμό, προκήρυξη διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών, συμβόλαια ανάθεσης του έργου και παραγγελία του εξοπλισμού Αγορά του οικοπέδου Επίβλεψη, συντονισμός, δοκιμές και παραλαβή των έργων του πολιτικού μηχανικού και μηχανημάτων Εξασφάλιση του εργατικού δυναμικού και εκπαίδευση του 11

12 κ.λ.π. Β. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία επιλέγεται το άριστο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και αναφέρονται τα εξής: Περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής Παρουσιάζεται κατάλογος με όλες τις φάσεις και εργασίες κατασκευής του έργου, με τη σειρά που προβλέπει το πρόγραμμα και με τη βοήθεια απλών διαγραμμάτων Δικαιολογείται η επιλογή VI.1.2. Εκτίμηση του κόστους κατασκευής του επενδυτικού προγράμματος Το κόστος πραγματοποίησης είναι οι δαπάνες πριν από την παραγωγή και γι αυτό επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κόστους επένδυσης. Η εκτίμηση του κόστους εκτέλεσης πραγματοποιείται χωριστά για κάθε εργασία. VI.2.Κεφάλαιο κίνησης Α. Αναφέρονται οι απαιτήσεις σε ημέρες των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν το Κ.Κ., τα οποία είναι: Οι απαιτήσεις Τα αποθέματα Τα διαθέσιμα Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Β. Υπολογίζεται το ύψος και η σύνθεση του Κ.Κ. κατά χρονική κλιμάκωση, που είναι: Το κεφάλαιο κίνησης για την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης Το κεφάλαιο κίνησης για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας της VI.3.Κόστος επένδυσης και χρονική κλιμάκωση των δαπανών Πρέπει να περιγράφονται οι παρακάτω ενέργειες: Η εκτίμηση του συνολικού κόστους επένδυσης, με την άθροιση επιμέρους προϋπολογισμών του κόστους επένδυσης Η επισήμανση της συμβολής κάθε στοιχείου της επένδυσης στο συνολικό κόστος και η διάκριση σε συναλλαγματικό και εγχώριο κόστος Η εκτίμηση του κονδυλίου των απροβλέπτων Η εκτίμηση του απαιτούμενου μόνιμου κεφαλαίου κίνησης Ο καθορισμός της χρονικής κλιμάκωσης των δαπανών επένδυσης VI.4. Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου Η χρηματοδότηση του κόστους επένδυσης περιλαμβάνει τα εξής: Α. Πόσα κεφάλαια θα απαιτηθούν στο στάδιο της κατασκευής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργσίες Β. Ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος και ποια η συμμετοχή της καθεμίας, δηλαδή: 12

13 Της ίδιας συμμετοχής Των ξένων κεφαλαίων Της επιχορήγησης του δημοσίου VI.5. Χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης Α. Πόσα κεφάλαια απαιτούνται για το καφάλαιο κίνησης, για την: Έναρξη της της λειτουργίας της επένδυσης Λειτουργία κατά τα πέντε πρώτα χρόνια Β. Ο τρόπος χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης με: i. Ίδια κεφάλαια Αυτοχρηματοδότηση Νέες εισφορές του φορέα επένδυσης ii. Ξένα κεφάλαια Βραχυπρόθεσμα Μεσοπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα VI.6. Χρηματοοικονομικό κόστος VI.6.1. Χρηματοδοτικό κόστος Το χρηματοδοτικό κόστος περιλαμβάνει: Τους τόκους των μακροπρόθεσμων δανείων Τους τόκους των βραχυπρόθεσμων δανείων VI.6.2. Κόστος συναλλαγματικών διαφορών Γίνεται εκτίμηση του κόστους των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτει από τη μεταβολή της ισοτιμίας των νομισμάτων και περιλαμβάνει: Τους τόκους δανείων σε συνάλλαγμα και τα χρεολύσια των δανείων σε συνάλλαγμα Την εισαγωγή πρώτων και βοηθητικών υλών και άλλων εισροών Τους μισθούς ξένων εργαζομένων Την εισαγωγή τεχνολογίας κ.λ.π. VII. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ VII.1. Προοπτικές-βιωσιμότητας τηςεπένδυσης VII.1.1.Ανάλυση του κύκλου εργασιών VII.1.2. Συνολικό κόστος παραγωγής-κόστος πωληθέντων VII.1.3. Λογαριασμός εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης VII.1.4. Ταμειακή ροή VII.1.5. Συνοπτικοί ισολογισμοί VII.1.6. Προστιθέμενη αξία VII.1.7. Συναλλαγματικές επιπτώσεις VII.1.8. Βιωσιμότητα και προοπτική της επένδυσης 13

14 VII.2. Οδηγίες και σύντομη ανάλυση των στοιχείων για τις προοπτικέςβιωσιμότητα της επένδυσης Βιβλιογραφεία: Θεόδωρος Χ. Αναστασίου-Οικονομοτεχνικές Μελέτες Μεθοδολογία,Αξιολόγηση, Εφαρμογές Εκδόσεις Έλλην 2005 ISBN

15 οικονομοτεχνική μελέτη ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 15

16 Περιεχόμενα: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.1 Ταυτότητα του φορέα Α.2 Στοιχεία επιχείρησης Α.3 Στοιχεία των εταίρων Α.3.1 Σύνθεση εταιρείας Μέτοχοι Α.3.2 Διαχείριση εκπροσώπηση Α.3.3 Σκοπός της Εταιρείας Α.3.4 Επαγγελματική ενασχόληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων Α.4 Απολογιστικά στοιχεία υφισταμένων δραστηριοτήτων Α.4.1. Οικονομικά στοιχεία Α.4.2. Στοιχεία Παραγωγής Πωλήσεων Α.4.3 Λοιπές δραστηριότητες εταίρων Α.4.4 Μέγεθος της επιχείρησης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β.1 Περιγραφή Β.1.1.Σκοπιμότητα επένδυσης. Β.1.2. Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του Προγράμματος Β.1.3. Απασχόληση Β.1.4. Τόπος που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση Β Αιτιολόγηση τόπου εγκατάστασης Β Υποδομή περιοχής συγκοινωνιακό δίκτυο προσπέλαση, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερού, αποχέτευση κλπ. Β Λοιπή υποδομή - Χωροταξικά και περιφερειακά πλεονεκτήματα. Β Χάρτης περιοχής. Β Προσφορά και εξασφάλιση προσωπικού. 16

17 Β.1.5 Πιθανές ωφέλειες από την επένδυση για την περιφερειακή ανάπτυξη για την εθνική οικονομία. Β.2.Τεχνικά Στοιχεία Β.2.1.Οικόπεδο Β.2.2 Περιγραφή κτιριακών Β.2.3 Έργα υποδομής Β.2.4 Μηχανολογικός εξοπλισμός Β.2.5 Έργα Περιβάλλοντος Χώρου Β.2.6 Επίπλωση Εξοπλισμός - Διακόσμηση Β.2.7 Μεταφορικά μέσα Β.2.8 Αμοιβές Συμβούλων Β.3 Κόστος επένδυσης - χρηματοδότηση Β.3.1 Ανάλυση κόστους επένδυσης Β.3.2 Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης. Γ. Στοιχεία του Κλάδου Δ. Προοπτικές Κερδοφορίας Δραστηριότητας Βιωσιμότητα Μονάδας Δ.1 Προβλέψεις βιωσιμότητας για τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας Δ.1.1 Προβλέψεις πωλήσεων Δ.1.2 Έξοδα Δ.1.3 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Δ.1.4 Ροές Κεφαλαίων 17

18 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Α.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ. 1. Αιτών: "ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 2. Δικαιούχος - Στοιχεία Δικαιούχου: - Επωνυμία: "ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". - Διακριτικός τίτλος ξενοδοχείου: " ΜΙΝΟΑΝ ATHLETIC CAMP A.E ". - Τίτλος επένδυσης : Ίδρυση αθλητικού προπονητικού κέντρου κλασικού αθλητισμού. - Έτος ίδρυσης: Η εταιρεία που αναλαμβάνει την υλοποίηση της παρούσας επένδυσης ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας Α τάξης «πέντε αστέρων»με αθλητικές εγκαταστάσεις συστάθηκε με το υπ αριθμ 12537/13.5/2005 καταστατικό της Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Στυλιανής Αρχοντάκη και εγκρίθηκε με την ΕΜ 2388/ απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου. Καταχωρήθηκε στο μητρώο ΑΕ της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 3364/ Έδρα : Έδρα της εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου στην θέση ΘΟΛΟΙ ΜΕΛΛΕΣΩΝ. - Τηλέφωνο : ΚΙΝ Μουρίκη Μαρία website - Νομική μορφή : Α. Ε. (ΑΡ. Μ. Α. Ε /70/Β/05/26 ), Α. Φ. Μ. : , Δ.Ο.Υ. : Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 18

19 Α.2 Στοιχεία επιχείρησης Η εξελικτική πορεία της υπό μελέτη επιχείρησης χρονολογικά και οργανωτικά είναι η ακόλουθη: 2005 Η εταιρία MINOAN ATHLETIC CAMP AE ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου αθλητικού προπονητικού τουρισμού. Αγόρασε με ίδια διαθέσιμα μία έκταση τμ στην ενδοχώρα του Ν.Ηρακλείου στην περιοχή Μελέσσες του σημερινού Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Αναπτύσσει δραστηριότητα από κατασκευές οικοδομικών έργων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 30 στρεμμάτων, περίφραξη και δεντροφύτευση τους. Δημιουργία χώρου αναψυχής και δημιουργία πρότυπης πίστας του Ολυμπιακού αθλήματος ΒΜΧ διεθνών προδιαγραφών για την διεξαγωγή αγώνων. Η φάση αυτή έχει υπαχθεί στο Γ ΚΠΣ ΠΕΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ Η επένδυση ολοκληρώθηκε και από τον 3/2009 βρίσκεται σε λειτουργία με την διοργάνωση εκδρομών και αγώνων ποδηλασίας. Παραχώρηση έκτασης πλησίον του Παγκρητίου σταδίου από τον Δήμο Ηρακλείου όπου η εταιρεία κατασκεύασε εκπαιδευτική πίστα ποδηλασίας την οποία λειτουργούν αθλητικά σωματεία αλλά την εκμεταλλεύεται η ίδια. Η διασκέδαση των πελατών είναι συνεχής καθότι οργανώνονται εκδηλώσεις με την προβολή των ηθών και εθίμων του τόπου μας ενώ παράλληλα και εναλλάξ δημιουργούνται εκδηλώσεις με επιδείξεις από αθλητές και συμμετοχή των επισκεπτών του χώρου. Η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων δε με τον αθλητικό όμιλο ΑΟΜΚ και τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είναι μια από τις πρόσφατες δραστηριότητες προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον τους χειμερινούς μήνες και φαίνεται ότι αποφέρει σημαντικά έσοδα. Λόγω των πρόσθετων παροχών η επιχείρηση επωφελείται σημαντικά κέρδη, αφού τόσο εκδηλώσεις όσο και η καθημερινή λειτουργία χώρου ο οποίος παραχωρήθηκε από τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δίπλα στο Παγκρήτιο στάδιο γίνονται με άψογο και επαγγελματικό τρόπο, ώστε να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι επισκέπτεςπελάτες. 19

20 Στην υπάρχουσα σήμερα εγκατάσταση υλοποιήθηκε και λειτουργεί πίστα ποδηλασίας ΒΜΧ αθλήματος που συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου Η επένδυση αυτή ξεκίνησε την λειτουργία της την άνοιξη του 2009 και ήδη ιδιωτικές εταιρείες extreme sports αλλά και ποδηλατικοί σύλλογοι έχουν συνάψει συμφωνίες για την χρησιμοποίηση της εγκατάστασης η οποία έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (U.C.I). Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται δύο προκατασκευασμένοι χώροι εκ των οποίων ο ένας χρησιμοποιείται για γραφείο διεύθυνσης και ο άλλος για αποδυτήρια και χώρους υγιεινής των επισκεπτών. Βρίσκεται εγκατεστημένη στην θέση «Θόλοι» του Δημοτικού Διαμερίσματος Μελεσσών του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων. Η δραστηριότητα είναι αναπτυγμένη επί ιδιόκτητου οικοπέδου συνολικής επιφάνειας m². Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις της μονάδας είναι νομίμως υφιστάμενες, σύμφωνα με τις συνημμένες υπ αριθμούς 105/2008 και 215/2008 οικοδομικές άδειες, ενώ για την λειτουργία του χώρου σήμερα δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το υπ αριθ από 1/8/2008 έγγραφο του ΕΟΤ-Τμήμα Τουριστικών εγκαταστάσεων το οποίο επισυνάπτεται. Α.3 Στοιχεία των εταίρων. Α.3.1 Σύνθεση εταιρείας Μέτοχοι. Ο κ. ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κατά 50%: Κατασκευαστής ιδιωτικών και δημοσίων έργων με σημαντική εμπειρία στην εκτέλεση μεγάλων έργων του χώρου αφού στην πολύχρονη επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει συνεργασθεί με μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Ενδεικτικά αναφέρονται J&P ΑΒΑΞ, ΠΡΟΕΤ ΑΕ, ΤΕΧΝΕΡΓΑ Ε.ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ, ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κ.α. Διατηρεί ατομική επιχείρηση κατασκευών και μελετών με την επωνυμία Tearzakis Team η οποία αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα από το

21 Η κ. ΜΟΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ κατά 50%: Απόφοιτος ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης τμήμα Λογιστικής και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών-Τμήμα Οικονομικής επιστήμης ΑΣΟΕΕ εργάζεται ως στέλεχος σε Υποκατάστημα του Ηρακλείου Κρήτης του Ομίλου ALPHA BANK. Έχει διατελέσει αθλήτρια του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών, με πανελλήνιες διακρίσεις ενώ είναι ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Γυμναστικής Ένωσης Ηρακλείου, έφορος στα τμήματα βόλεϊ του ιδίου συλλόγου και πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος αθλητικού σωματείου A.O.M.K με έδρα τις Μελλέσες Ηρακλείου Κρήτης το οποίο είναι μέλος της ΕΟΠ (Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας). Υπήρξε εθελόντρια στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το Είναι γονείς τριών παιδιών τα οποία ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό. Το σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προερχόμενο από αυξήσεις από την σύσταση της εταιρείας και εντεύθεν ανέρχεται στα Ευρώ και διαιρείται σε μετοχές των 10 Ευρώ εκάστη. (Η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού που αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε το έτος 2008 σύμφωνα με το συνημμένο. Α/Α Ονοματεπώνυμο εταίρου Συμμετοχή (% επί του κεφαλαίου) Μετοχές 1 Τερζάκης Γεώργιος 50,00% Μουρίκη Μαρία 50,00% ΣΥΝΟΛΟ 100% Α.3.2 Διαχείριση εκπροσώπηση. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο έχει συγκροτηθεί σε σώμα ύστερα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση των 21

22 μετόχων της (αρ. Πρακτικού Δ. Σ. 1) με θητεία μέχρι την (Αρ. ΦΕΚ 3364/ ). Η σύνθεση (Συγκρότηση σε Σώμα) του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι: 1. Γεώργιος Τερζάκης του Δημητρίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Δ. Σ. της εταιρείας. 2. Γεωργία Τερζάκη του Γεωργίου και της Μαρίας το γένος Τοράκη, αντιπρόεδρος του Δ. Σ. της εταιρείας. 3. Λεωνίδας Γρύλλος του Ελευθερίου, μέλος του Δ. Σ. της εταιρείας. Η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Α.3.3 Σκοπός της Εταιρείας: 1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση και λειτουργία Κέντρου Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού και κέντρου Αθλητικής προετοιμασίας. Η παροχή οργανωμένης μορφής παιδικού αθλητικού τουρισμού. Η ίδρυση και εκμετάλλευση θεματικού πάρκου με σκοπό την εκπαίδευση, στέγαση, σίτιση, ψυχαγωγία, κοινωνική μέριμνα και αναβίωση παραδοσιακών και εθιμικών δραστηριοτήτων με σκοπό την διατήρηση της Ελληνικής Κρητικής Παράδοσης. Η ίδρυση Κέντρου Προπονητικού Αθλητικού τουρισμού ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Αθλητικής παιδικής κατασκήνωσης. 2. Η κατασκευή τεχνικών έργων. Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων πάσης φύσεως. 3. Η ίδρυση εμπορικού και συνεδριακού κέντρου, θεάτρου και κινηματογράφου. 4. Η ίδρυση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων διαμερισμάτων ή κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχείρησης με την αγορά, ανέγερση ή μίσθωση ξενοδοχείων, ξενώνων θερινών διακοπών, τουριστικών περιπτέρων και γενικά κάθε εγκατάστασης στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 5. Η διενέργεια εργασιών γραφείων γενικού τουρισμού η ίδρυση και εκμετάλευση ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό. 22

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιφέρεια : υτικής Ελλάδος Νοµός : Ηλείας ΟΤΑ : ήµος Αρχαίας Ολυµπίας Τίτλος έργου : Μελέτη και κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Υποβάλλουμε για έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που η εταιρεία υιοθέτησε από 1/1/2005,

Διαβάστε περισσότερα

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων;

του ποσού αυτού; 4. Ποιο είναι το τρέχον κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάµενων δανειακών µου υποχρεώσεων; ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι ανάγκες της επιχείρησης µου που θα καλυφθούν µε δάνειο, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ. Συντελεστής στάθμισης. τιμή 0-4. 0-3 Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" ΜΕΤΡΟ : 4.1 Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Δράση 1: Ιδιωτικές επενδύσεις για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα