Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS"

Transcript

1 Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

2 ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ: LINK ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΣΟ: : ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΙΛΗ ΚΑΙΜΑΣΗ & ΘΕΟΔΩΗ ΛΙΒΙΣΑΝΟ ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΣΑΛΟΤ 2

3 ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ Οι επίςθμοι κανονιςμοί των Special Olympics για το μπόουλινγκ κα πρζπει να ιςχφουν για όλεσ τισ διοργανϊςεισ των Special Olympics. Οι κανόνεσ διεξαγωγισ του ακλιματοσ προςαρμόςτθκαν από τα Special Olympics International και βαςίςτθκαν ςτουσ κανόνεσ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Bowling (World Tenpin Bowling Association WTBA) και τθσ Federation Internationale des Quilleurs (http://www.specialolympics.org/sports.aspx). ημείωςη: Όπου χρθςιμοποιείται οποιοςδιποτε όροσ αναφοράσ ςε πρόςωπο ςτο αρςενικό γζνοσ (π.χ. με τθ λζξθ ακλθτισ), αναφζρεται ςε πρόςωπα και των δφο φφλων, εκτόσ αν υπάρχει ειδικι πρόνοια για το αντίκετο. ΕΝΟΣΗΣΑ Α Επίςημα Αγωνίςματα 1. Ατομικό (Individual) α. Ατομικό (1 ακλθτισ) β. Με ράμπα, χωρίσ βοικεια (1 ακλθτισ) 1) Ο ακλθτισ μετακινεί τθ ράμπα ςτθ ςωςτι κζςθ χωρίσ βοικεια. 2) Ο ακλθτισ τοποκετεί τθν μπάλα ςτθ ράμπα με βοικεια και τθ ςπρϊχνει προσ τον ςτόχο. Ο βοθκόσ πρζπει να ζχει γυριςμζνθ τθν πλάτθ του προσ τισ κορφνεσ ςε όλθ τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ. 3) Ο ακλθτισ επιτρζπεται να παίξει τρία ςυνεχόμενα φρζιμ. γ. Με ράμπα, με βοικεια (1 ακλθτισ) 1) Ο βοθκόσ μετακινεί τθ ράμπα προσ τισ κορφνεσ, αλλά πρζπει να ζχει τθν πλάτθ του γυριςμζνθ ςε όλθ τθ διάρκεια του παιχνιδιοφ. Η κατεφκυνςθ (με λεκτικι ι ςωματικι κακοδιγθςθ) δίνεται από τον ακλθτι. 2) Ο ακλθτισ επιτρζπεται να παίξει τρία ςυνεχόμενα frames. 2. Διπλό (Double) α. Ανδρϊν (δφο άνδρεσ ακλθτζσ) β. Γυναικϊν (δφο γυναίκεσ ακλιτριεσ) γ. Μεικτό (ζνασ άνδρασ και μια γυναίκα) δ. Unified (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) Ανδρϊν (ζνασ άνδρασ ακλθτισ και ζνασ άνδρασ ςυνοδόσ ακλθτισ [partner]) ε. Unified Γυναικϊν (μια γυναίκα ακλιτρια και μια γυναίκα ςυνοδόσ ακλιτρια [partner]) ςτ. Μεικτό Unified (ζνασ άνδρασ / μια γυναίκα ακλθτισ και ζνασ άνδρασ / μια γυναίκα ςυνοδοί ακλθτζσ [partners])) 3

4 3. Ομαδικό (Team Bowling) α. Ανδρϊν (τζςςερισ άνδρεσ ακλθτζσ) β. Γυναικϊν (τζςςερισ γυναίκεσ ακλιτριεσ) γ. Μεικτό (δφο άνδρεσ και δυο γυναίκεσ) δ. Unified Ανδρϊν (δφο άνδρεσ ακλθτζσ και δφο άνδρεσ ςυνοδοί ακλθτζσ[partnerσ]) ε. Unified Γυναικϊν (δυο γυναίκεσ ακλιτριεσ και δυο γυναίκεσ ςυνοδοί ακλιτριεσ[partnerσ]) ςτ. Μεικτό Unified (δφο άνδρεσ ακλθτζσ / δυο γυναίκεσ ακλιτριεσ και δφο άνδρεσ ςυνοδοί ακλθτζσ / δυο γυναίκεσ ςυνοδοί ακλιτριεσ[partnerσ]) ημείωςη: Σα Unified Ακλιματα (Αγϊνεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ) των Special Olympics είναι ζνα πρόγραμμα που ςυνδυάηει ακλθτζσ των Special Olympics και ακλθτζσ χωρίσ διανοθτικι αναπθρία (Partners) ςε ομαδικά ακλιματα για προπονιςεισ και αγϊνεσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ θλικίασ και του επίπεδου ικανότθτασ των ακλθτϊν και των Partners (ςυνοδοί ακλθτζσ) κακορίηονται ανάλογα με το κάκε άκλθμα. Οι Partners των Unified Ακλθμάτων των Special Olympics είναι άτομα χωρίσ διανοθτικι αναπθρία. ΕΝΟΣΗΣΑ Β Κανόνεσ υμμετοχήσ 1. Γενικοί Κανονιςμοί α. Οι Διευκυντζσ του Ακλιματοσ διατθροφν το δικαίωμα να επιλζξουν αν ο αγϊνασ κα είναι scratch ι handicap. ε κάκε περίπτωςθ, οι κανονιςμοί κα πρζπει να ακολουκοφν τα κριτιρια τθσ FIQ (WTBA). β. τον Αγϊνα Scratch (Scratch Tournament) το τελικό ςκορ διαμορφϊνεται από το ςυνολικό αρικμό των κορυνϊν που ςθμάδευςε ο ακλθτισ, μετά το τζλοσ των απαιτοφμενων παιχνιδιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. Ο αρικμόσ των παιχνιδιϊν ςε κάκε διοργάνωςθ ορίηεται από τον Διευκυντι Ακλιματοσ. γ. τον Αγϊνα Handicap το τελικό ςκορ αποτελείται από το άκροιςμα του ςυνολικοφ αρικμοφ των ςθμαδεμζνων κορυνϊν και του handicap κάκε ακλθτι. 2. Αγώνασ Scratch (Scratch Tournament) / Προκριματικοί α. τον προκριματικό γφρο, ο ακλθτισ κατατάςςεται ςτθν αντίςτοιχθ ςειρά με βάςθ το μζςο όρο των αποτελεςμάτων του (κορ Κατάταξθσ). Ο μζςοσ όροσ του ςκορ κάκε ακλθτι υπολογίηεται διαιρϊντασ τον ςυνολικό αρικμό των κορυνϊν που ςθμάδευςε, με τον αρικμό των παιχνιδιϊν που ζπαιξε. Παράδειγμα: Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κορυνϊν διαιρείται με τα 21 παιχνίδια και ο μζςοσ όροσ του ςκορ είναι 60. β. Εάν οι ακλθτζσ δεν αγωνιςτοφν ςτον προκριματικό γφρο, ωσ κορ Κατάταξθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο μζςοσ όροσ επίδοςθσ των 15 τελευταίων προπονιςεων ι παιχνιδιϊν. 4

5 3. Μζςοσ Όροσ Επίδοςησ / κορ Κατάταξησ Η επίδοςθ από τον Αγϊνα Scratch χρθςιμοποιείται για να κατατάξει τουσ ακλθτζσ ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ και βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ ςυνκικεσ: 1) Οι ακλθτζσ κατατάςςονται ςε αγωνιςτικζσ ςειρζσ με βάςθ τον δθλωκζντα μζςο όρο επίδοςθσ (από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε τουλάχιςτον 15 παιχνίδια). 2) Οι ακλθτζσ που ζχουν λάβει μζροσ ςε ζνα επίςθμο πρωτάκλθμα με περιςςότερα από 15 παιχνίδια κα χρθςιμοποιιςουν τον μζςο όρο του πρωτακλιματοσ. 3) Οι ακλθτζσ χωρίσ μζςο όρο πρωτακλιματοσ, κα χρθςιμοποιιςουν τον μζςο όρο 15 παιχνιδιϊν που πζτυχαν ςε προπόνθςθ ι ςε ανεπίςθμουσ αγϊνεσ 4. Αγώνασ Handicap Σο Handicap κατατάςςει ακλθτζσ και ομάδεσ, διαφορετικϊν ικανοτιτων ςε μια κατθγορία με ςκοπό τον δίκαιο ςυναγωνιςμό. τα Special Olympics το Handicap ενόσ ακλθτι ςυνικωσ είναι θ διαφορά του μζςου όρου τθσ επίδοςθσ του ακλθτι από τον αρικμό 200. Παράδειγμα: Ο μζςοσ όροσ επίδοςθσ του ακλθτι 1 είναι 150 και του ακλθτι 2 είναι 100. Ο ακλθτισ 2 κα πάρει Handicap 100, δθλαδι 100 κορφνεσ / παιχνίδι handicap κα προςτεκοφν ςτο ςκορ του. Σο handicap του ακλθτι 1 κα είναι 50, δθλαδι 50 κορφνεσ / παιχνίδι handicap κα προςτεκοφν ςτο ςκορ του. Με αυτόν τον τρόπο οι ακλθτζσ κατατάςςονται ςτουσ αγϊνεσ. 5. Εξοπλιςμόσ α. Μπάλεσ μπόουλινγκ 1) Θα πρζπει να ακολουκοφν τα κριτιρια και τισ προδιαγραφζσ τθσ FIQ από τθ λίςτα «Εγκεκριμζνεσ Μπάλεσ Μπόουλινγκ» ( Approved Bowling Balls ). Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ εγκεκριμζνεσ και αναγνωρίςιμεσ μπάλεσ υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα ςτο τεφχοσ 11, ςελίδα 15. 2) Εάν ο αφξων αρικμόσ δεν είναι πλζον αναγνωρίςιμοσ, κα πρζπει να αντικαταςτακεί από άλλον, αρκεί το μοντζλο και θ μάρκα τθσ μπάλασ να είναι ευδιάκριτα, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί ςτουσ αγϊνεσ. 3) Οι μπάλεσ που παρζχονται από τθν εγκατάςταςθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εάν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παραπάνω λίςτα. β. Ειδικόσ Εξοπλιςμόσ Λαβήσ τησ Μπάλασ 1) Ο ακλθτισ ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει βοθκθτικό εξοπλιςμό για το πιάςιμο και το ρίξιμο τθσ μπάλασ, εάν αυτόσ αντικακιςτά το χζρι ι μζροσ αυτοφ, εξαιτίασ ακρωτθριαςμοφ. 2) Ο ακλθτισ με τθν άδεια των Special Olympics, του εκάςτοτε τουρνουά και των εκάςτοτε αγϊνων ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχει, μπορεί να χρθςιμοποιιςει τον παραπάνω βοθκθτικό εξοπλιςμό ςε ζνα ι δφο άκρα για το πιάςιμο και το ρίξιμο τθσ μπάλασ. 5

6 3) Σο βοικθμα δεν μπορεί να ενςωματϊνει μθχανικι ςυςκευι με κινοφμενα μζρθ που μπορεί να δϊςουν δφναμθ ι ϊκθςθ ςτθν μπάλα, εκτόσ και αν ο ακλθτισ ζχει πάρει άδεια από τα Special Olympics και τουσ Διαιτθτζσ (Tournment Officials) των Αγϊνων. γ. Παποφτςια Μπόουλινγκ 1) Οι ακλθτζσ κα πρζπει να φοροφν τα παποφτςια μπόουλινγκ ςε όλθ τθ διάρκεια του αγϊνα για τθν αςφάλειά τουσ. 2) Σα παποφτςια του bowling είναι καταςκευαςμζνα με ειδικζσ ςόλεσ, προκειμζνου ο ακλθτισ να γλιςτρά ςωςτά ςτον διάδρομο πριν τθν απελευκζρωςθ τθσ μπάλασ. 3) Σο κάτω μζροσ των παπουτςιϊν κα πρζπει να είναι κακαρό και ςτεγνό, ζτςι ϊςτε να μθν βρίςκει δυςκολία ο ακλθτισ κατά τθν προςζγγιςι του ςτον διάδρομο. 4) Σα παποφτςια δφναται να τα παρζχει και θ εγκατάςταςθ του μπόουλινγκ. δ. Ράμπεσ Μπόουλινγκ 1) Χρθςιμοποιοφνται από ακλθτζσ που δεν διακζτουν τθ φυςικι ικανότθτα να κυλιςουν τθν μπάλα με τα χζρια ι το χζρι τουσ. 2) Οι ράμπεσ αποτελοφνται από δφο αυτόνομα μεταλλικά κομμάτια, ζνα οριηόντιο και ζνα κεκλιμζνο. Σο οριηόντιο κομμάτι ζχει ελάχιςτο φψοσ 24 ίντςεσ και μζγιςτο 28 ίντςεσ, ενϊ το πλάτοσ του κυμαίνεται από 24 ζωσ 25 ίντςεσ. Σο κεκλιμζνο κομμάτι ζχει διαςτάςεισ: α) 16 ίντςεσ από το ςθμείο που ςυνδζεται με το οριηόντιο κομμάτι ζωσ τθν πρϊτθ καμπφλθ και β) 54 ίντςεσ από τθν πρϊτθ καμπφλθ ζωσ το τζλοσ τθσ ράμπασ. 3) Οι ράμπεσ και όλεσ οι βοθκθτικζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να ζχουν τθν ζγκριςθ τθσ Αγωνιςτικισ Επιτροπισ. 4) Οι ακλθτζσ που χρθςιμοποιοφν ράμπα κατατάςςονται ςε διαφορετικι ςειρά από τουσ υπόλοιπουσ ακλθτζσ και ςυμμετζχουν μόνο ςτο ατομικό αγϊνιςμα. 5) τισ αγωνιςτικζσ ςειρζσ κατάταξθσ για ακλθτζσ που χρθςιμοποιοφν ράμπα, ιςχφουν όλοι οι υπόλοιποι αγωνιςτικοί κανόνεσ. 6. Παιχνίδι α. Οριςμοί 1) Ζνα παιχνίδι μπόουλινγκ (10 κορυνϊν) αποτελείται από δζκα φρζιμ ε κακζνα από τα πρϊτα εννζα φρζιμ, ο ακλθτισ εκτελεί δφο μπαλιζσ (balls), εκτόσ κι αν ςθμειϊςει ςτράικ (strike). το δζκατο φρζιμ, ο ακλθτισ εκτελεί τρεισ μπαλιζσ, αν ςθμειωκεί ςτράικ (strike) ι ςπερ (spare). Κάκε φρζιμ πρζπει να ολοκλθρωκεί από τον ίδιο παίκτθ ςτθν προκακοριςμζνθ ςειρά του. 2) Σο παιχνίδι διεξάγεται ςε δφο διαδρόμουσ που γειτνιάηουν άμεςα. Σα μζλθ των αντίπαλων ομάδων, δυάδων, κακϊσ και οι ςυμμετζχοντεσ ςε ατομικζσ διοργανϊςεισ κα παίηουν διαδοχικά και με κανονικι ςειρά, ζνα φρζιμ ςτον ζνα διάδρομο, και για το επόμενο κα εναλλάςςονται και κα χρθςιμοποιοφν τον άλλο διάδρομο, ϊςτε να ςυμπλθρϊςουν τελικά πζντε φρζιμ ςε κάκε διάδρομο του ηεφγουσ των διαδρόμων. 6

7 β. Οριςμοί Φάουλ (Foul) 1) Φάουλ προκφπτει όταν μζροσ του ςϊματοσ του παίκτθ παραβιάηει ι φτάνει πζραν τθσ γραμμισ φάουλ και αγγίηει οποιοδιποτε μζροσ του διαδρόμου, του εξοπλιςμοφ ι του κτιρίου ςτθ διάρκεια ι μετά τθν εκτζλεςθ τθσ μπαλιάσ. 2) Όταν ζνασ ακλθτισ υποπίπτει εςκεμμζνα ςε φάουλ για να επωφελθκεί από αυτό, κα πιςτωκεί με μθδενικό αρικμό κορυνϊν για τθν μπαλιά αυτι και δεν κα του επιτραποφν άλλεσ μπαλιζσ ςτο ίδιο φρζιμ. 3) Όταν ςθμειωκεί φάουλ, θ μπαλιά μετρά αλλά ο ακλθτισ δεν πιςτϊνεται τισ κορφνεσ που ζπεςαν με τθν μπαλιά αυτι. Οι κορφνεσ που ζπεςαν εξαιτίασ τθσ μπαλιάσ αυτισ πρζπει να ςτθκοφν ξανά, αν ο ακλθτισ που ζκανε το φάουλ δικαιοφται επιπλζον μπαλιζσ ςτο ίδιο φρζιμ. 4) Ζνα φάουλ κα καταλογιςκεί ακόμα κι αν ο αυτόματοσ μθχανιςμόσ ανίχνευςθσ φάουλ ι ο κριτισ (foul judge) δεν το ςθμείωςε, εφόςον το φάουλ είναι εμφανζσ: α) τουσ δφο αρχθγοφσ ι ςε ζναν ι ςε περιςςότερουσ από τουσ αντίπαλουσ παίκτεσ. β) τουσ επίςθμουσ καταγραφείσ των ςκορ. γ) ε ζναν Διαιτθτι (Tournament Official). γ. Άκυρη Μπαλιά Μια μπαλιά κεωρείται άκυρθ αν ςυμβεί οποιοδιποτε από τα παρακάτω: 1) Μετά τθν εκτζλεςθ τθσ μπαλιάσ (και πριν τθν επόμενθ μπαλιά ςτον ίδιο διάδρομο), επιςθμαίνεται αμζςωσ ότι μια ι περιςςότερεσ κορφνεσ ζλειπαν από τθ διάταξθ. 2) Η μπαλιά ζγινε ςε λάκοσ διάδρομο ι εκτόσ ςειράσ, ι επίςθσ όταν ζνασ ακλθτισ από κάκε ομάδα ι ηευγάρι διαδρόμων παίξει ςε λάκοσ διάδρομο. 3) Κάποια κορφνα μετακινείται ι πζφτει κατά τθ διάρκεια τθσ μπαλιάσ, αλλά πριν θ μπάλα φτάςει ςτισ κορφνεσ. 4) Η μπάλα, μετά τθν εκτζλεςθ, ζρκει ςε επαφι με ζνα ξζνο ςϊμα. δ. Μπαλιζσ ςε λάθοσ διάδρομο 1) Όταν ζνασ ακλθτισ παίξει ςε λάκοσ διάδρομο, θ μπαλιά κεωρείται άκυρθ και ο ακλθτισ καλείται να ξαναπαίξει ςτον ςωςτό διάδρομο. 2) Όταν ζνασ ακλθτισ ςτο ομαδικό αγϊνιςμα παίξει ςε λάκοσ διάδρομο, οι μπαλιζσ κεωροφνται άκυρεσ και ο ακλθτισ καλείται να ξαναπαίξει ςτον ςωςτό διάδρομο. 3) Αν περιςςότεροι του ενόσ παίκτεσ τθσ ίδιασ ομάδασ παίξουν με τθ ςειρά ςε λάκοσ διάδρομο, το παιχνίδι κα ολοκλθρωκεί χωρίσ προςαρμογι. Συχόν επόμενο παιχνίδι πρζπει να αρχίςει ςτον διάδρομο που προβλζπεται ςτο ςωςτό πρόγραμμα. ε. Άκυρη Πτώςη Κορυνών Όταν ςυμβεί οτιδιποτε από τα παρακάτω, θ μπαλιά κεωρείται ζγκυρθ, αλλά θ προκφπτουςα πτϊςθ κορυνϊν κεωρείται άκυρθ: 1) Η μπάλα βγαίνει εκτόσ διαδρόμου πριν φτάςει ςτισ κορφνεσ. 7

8 2) Η μπάλα αναπθδά από τθν πίςω ποδιά. 3) Μια κορφνα αναπθδά αφοφ ζρκει ςε επαφι με το ςϊμα, τα χζρια ι τα πόδια του κορυνοκζτθ (pinsetter). 4) Μια κορφνα ζρχεται ςε επαφι με τον μθχανικό κορυνοκζτθ. 5) Όποια κορφνα πζςει, όταν αποςφρονται οι πεςμζνεσ κορφνεσ. 6) Όποια κορφνα πζςει από άνκρωπο κορυνοκζτθ. 7) Ο ακλθτισ υποπζςει ςε φάουλ. 8) Γίνει μπαλιά με πεςμζνεσ κορφνεσ ςτον διάδρομο ι ςτο λοφκι και θ μπάλα ακουμπιςει μια από αυτζσ, πριν βγει εκτόσ διαδρόμου. ςτ. Καταγραφή κορ και Χρονική Διάρκεια παιχνιδιοφ ε ζναν αγϊνα κα πρζπει να γίνεται καταγραφι του ςκορ, χειρόγραφθ ι θλεκτρονικι. ε κάκε φφλλο καταγραφισ του αγϊνα κα πρζπει να αναφζρεται ο αρικμόσ των κορυνϊν που ζριξε ο ακλθτισ ςε κάκε μπαλιά, ζτςι ϊςτε να είναι εφικτι θ επαλικευςθ ςε κάκε φρζιμ, εάν αυτό κρικεί απαραίτθτο. α. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ςθμειϊνεται ςτράικ, ο αρικμόσ των κορυνϊν που ζριξε θ πρϊτθ μπαλιά του παίκτθ, πρζπει να ςθμειωκεί ςτο μικρό τετράγωνο ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του αντίςτοιχου φρζιμ, και ο αρικμόσ των κορυνϊν που ζριξε θ δεφτερθ μπαλιά του παίκτθ πρζπει να ςθμειωκεί ςτθν πάνω δεξιά γωνία του αντίςτοιχου φρζιμ. Αν καμία από τισ όρκιεσ κορφνεσ δεν πζςει με τθ δεφτερθ μπαλιά του φρζιμ, ςτο φφλλο καταγραφισ αγϊνα κα ςθμειωκεί μια παφλα (-). Η άκροιςθ του ςκορ μετά τισ δυο μπαλιζσ του φρζιμ κα καταγραφεί αμζςωσ. β. τράικ (Strike) ςθμειϊνεται όταν όλεσ οι κορφνεσ πζςουν με τθν πρϊτθ μπαλιά ενόσ φρζιμ. θμειϊνεται με ζνα (Χ) ςτο μικρό τετράγωνο τθσ πάνω αριςτερισ γωνίασ του φρζιμ, όπου ςθμειϊκθκε το ςτράικ. Σο ςκορ ενόσ ςτράικ είναι 10 ςυν ο αρικμόσ κορυνϊν που κα πζςουν ςτισ δφο επόμενεσ μπαλιζσ του παίκτθ. γ. Δίπλωμα (Double) αποτελοφν δφο ςυνεχόμενα ςτράικ. Σο ςκορ του πρϊτου ςτράικ είναι 20 ςυν ο αρικμόσ των κορυνϊν που κα πζςουν από τθν πρϊτθ μπαλιά, μετά το δεφτερο ςτράικ. δ. Σρίπλωμα (Triple) αποτελοφν τρία ςυνεχόμενα ςτράικ. Σο ςκορ για το πρϊτο ςτράικ είναι 30. Για να πετφχει το μζγιςτο ςκορ 300, ο ακλθτισ πρζπει να πετφχει 12 ςυνεχόμενα ςτράικ. ε. περ (Spare) ςθμειϊνεται όταν οι κορφνεσ που απζμειναν όρκιεσ, μετά τθν πρϊτθ μπαλιά πζςουν με τθ δεφτερθ μπαλιά του ίδιου φρζιμ. θμειϊνεται με μια διαγϊνιο (/) ςτο μικρό τετράγωνο ςτθν πάνω δεξιά γωνία του φρζιμ. Σο ςκορ ενόσ ςπερ είναι 10 ςυν ο αρικμόσ κορυνϊν, που κα πζςουν από τθν επόμενθ μπαλιά του παίκτθ. ςτ. Ανοικτό (Open) ονομάηεται το φρζιμ, όταν ζνασ ακλθτισ αποτυγχάνει να ρίξει και τισ 10 κορφνεσ μετά από τισ δυο μπαλιζσ αυτοφ του φρζιμ. η. πλιτ (Split), το οποίο ςυνικωσ ςθμειϊνεται με 0 γφρω από τον αρικμό των κορυνϊν, είναι ο ςυνδυαςμόσ κορυνϊν που ζμειναν μετά τθν πρϊτθ μπαλιά, ςτον οποίο θ πρϊτθ κορφνα ζχει πζςει και: 8

9 α) τουλάχιςτον μια κορφνα ζχει πζςει μεταξφ δφο ι περιςςότερων όρκιων κορυνϊν, π.χ. 7-9 ι β) τουλάχιςτον μια κορφνα ζχει πζςει μπροςτά από δυο ι περιςςότερεσ όρκιεσ κορφνεσ, π.χ θ. Λάκθ καταγραφισ ςκορ ι λάκθ υπολογιςμοφ πρζπει να διορκϊνονται από τον Διαιτθτι των αγϊνων (Tournament Official), αμζςωσ μετά τον εντοπιςμό τουσ. Αμφιςβθτοφμενα λάκθ κα κρίνονται από τον αντίςτοιχο Διαιτθτι των αγϊνων (Tournament Official),. κ. Σο χρονικό περικϊριο για τθν κατάκεςθ ενςτάςεων για λάκθ καταγραφισ ςκορ κα είναι μια ϊρα μετά τθν ολοκλιρωςθ του παιχνιδιοφ ι τθσ ομάδασ παιχνιδιϊν, για κάκε θμζρα τθσ διοργάνωςθσ, αλλά οπωςδιποτε πριν από τθν απονομι των επάκλων ι τθν ζναρξθ τθσ επόμενθσ φάςθσ. ι. Κάκε ζνςταςθ, για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ διάταξθσ, πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ και αυτι θ διάταξθ δεν μπορεί να εκλθφκεί ότι καλφπτει προθγοφμενεσ ι παρεμφερείσ παραβάςεισ. ΕΝΟΣΗΣΑ Γ Προπονητική Καθοδήγηςη 1) Η προπονθτικι κακοδιγθςθ επιτρζπεται, αρκεί οι προπονθτζσ να παραμζνουν ςτον προκακοριςμζνο χϊρο προπονθτϊν. 2) Επιτρζπεται ζνασ προπονθτισ για κάκε ομάδα (ςτα ατομικά αγωνίςματα θ αναλογία είναι δφο ακλθτζσ προσ ζναν προπονθτι). 3) Οι ακλθτζσ ζχουν το δικαίωμα να πλθςιάςουν τουσ προπονθτζσ τουσ, χωρίσ να απομακρφνονται από τον αγωνιςτικό χϊρο και μόνο αν δεν παρεμποδίηουν τθ ροι του παιχνιδιοφ. ΕΝΟΣΗΣΑ Δ Απουςία ή Αποχώρηςη Αθλητή 1) Διπλό (2 άτομα) - είναι το αγϊνιςμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν δφο ακλθτζσ. Αν ζνασ από τουσ δφο ακλθτζσ δεν δφναται να αγωνιςτεί τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα του αγϊνα, τότε το ηευγάρι ακυρϊνεται. 2) Ομαδικό (4 άτομα) είναι το αγϊνιςμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν 4 ακλθτζσ. Αν κάποιοσ από τουσ παίκτεσ δεν δφναται να αγωνιςτεί τθ ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα του αγϊνα, τότε θ ομάδα ακυρϊνεται. θμείωςθ: Σα εκνικά προγράμματα μποροφν να επιτρζψουν μια ομάδα τριϊν παικτϊν να αγωνιςτεί, αλλά κα πρζπει να κατατάξουν ξανά τθν ομάδα με το ςφνολο των τριϊν μζςων όρων επίδοςθσ. 3) Παίκτεσ που ζχουν αγωνιςτεί ςε τουλάχιςτον τρία φρζιμ και αδυνατοφν να ςυνεχίςουν, κα λάβουν το ζνα δζκατο του μζςου όρου τθσ επίδοςισ τουσ για τα επόμενα φρζιμ, προςτικζμενο ςτο ςυνολικό ςκορ. 4) Παίκτεσ οι οποίοι δεν ξεκίνθςαν ι δεν αγωνίςτθκαν ςε τρία φρζιμ (π.χ. εξαιτίασ τραυματιςμοφ), βακμολογοφνται με 0 και λαμβάνουν βραβείο ςυμμετοχισ (participation ribbon). 9

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΝΤΡΜΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΗΧΗΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΑ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα