Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών"

Transcript

1 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από Φοιτητές Επιχειρηµατικών Σπουδών Χαράλαµπος Σπαθής Επίκουρος Καθηγητής-Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τους φοιτητές επιχειρηµατικών σπουδών. Τα ερωτήµατα που εξετάστηκαν είναι: (α) σε ποιο βαθµό οι φοιτητές χρησιµοποιούν ΤΠΕ, και (β) υπάρχει σχέση µεταξύ του βαθµού χρήσης ΤΠΕ και προσωπικών χαρακτηριστικών όπως: η δηµιουργικότητα, το φύλο, η ηλικία, ο βαθµός απολυτηρίου του λυκείου και η εµπειρία τους στη λογιστική. Οι ΤΠΕ που εξετάστηκαν αφορούν το βαθµό χρήσης του λογισµικού: επεξεργασίας κειµένου, επεξεργασίας πινάκων, βάσεων δεδοµένων, internet και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, λογιστικών πακέτων καθώς και άλλου λογισµικού όπως των παρουσιάσεων. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα διακοσίων δώδεκα πρωτοετών φοιτητών που παρακολούθησαν το µάθηµα της λογιστικής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η χρήση ΤΠΕ όπως αυτή καταγράφηκε σε ερωτηµατολόγιο, βρίσκεται σε χαµηλούς βαθµούς της κλίµακας. Ο βαθµός χρήσης ΤΠΕ και η δηµιουργικότητα βρίσκονται σε σηµαντικά υψηλότερο βαθµό στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες. Η χρήση ΤΠΕ συσχετίζεται θετικά σε σηµαντικό βαθµό µε τη δηµιουργικότητα, αλλά και την εµπειρία στη λογιστική. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, τα προγράµµατα οικονοµικών - επιχειρηµατικών σπουδών χρειάζονται αναθεώρηση µε αύξηση των µαθηµάτων ΤΠΕ που θα συνδυάζουν τις θεωρητικές γνώσεις µε πρακτικές εφαρµογές σε εργαστήριο, ώστε αυτά να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Το ίδιο ισχύει και για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η οποία εφοδιάζει τους υποψήφιους φοιτητές µε γνώσεις και δεξιότητες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, ΤΠΕ, φοιτητές, λογιστική, επιχειρηµατικές σπουδές ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια από τις βασικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης για το µέλλον, είναι η προετοιµασία των εκπαιδευοµένων για τη συµµετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας, όπου οι γνώσεις αποτελούν τον πιο κρίσιµο πόρο για την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Οι ειδικοί και οι δικτυωµένες δραστηριότητες θα χαρακτηρίζουν τις νέες µορφές εργασίας. Η εκπαίδευση καλείται να εντοπίσει τις πιο κατάλληλες και αποτελεσµατικές µεθόδους και εργαλεία ώστε να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις παραπάνω προκλήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) θα παίξει σηµαντικό ρόλο ως εργαλείο στην αναδόµηση της διαδικασίας µάθησης, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στους φοιτητές σε συνεργασία µε άλλα γνωστικά αντικείµενα, µέσα από τη βελτίωση της

2 656 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών παραγωγικότητας στην απόκτηση της γνώσης (Hakkarainen et al., 2000). Οι δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ κρίνονται όλο και περισσότερο απαραίτητες, καθώς η κοινωνία της γνώσης αντιλαµβάνεται την ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβληµάτων µέσα από την αυξηµένη συµµετοχή πνευµατικής εργασίας (knowledge work), καθώς και από τη συµµετοχή σε δικτυωµένες δραστηριότητες. Οι ΤΠΕ είναι δυνατό να συνεισφέρουν στις αλλαγές στην εκπαίδευση, µόνο αν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση σε αυτές και τις χρησιµοποιούν στη διαδικασία της µάθησης. Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες χρειάζεται να κατέχουν σηµαντικές δεξιότητες χρήσης και να εργάζονται αποδοτικά µε τις νέες τεχνολογίες. Με την άρτια χρήση των ΤΠΕ οι φοιτητές προωθούν πιο αποτελεσµατικά την κοινωνική ένταξή τους, αν οι εφαρµογές ΤΠΕ είναι σχεδιασµένες και προσαρµοσµένες για παιδαγωγική χρήση (Scardamalia & Bereiter, 1994; Salamon, 1997; Sinko & Lehtinen, 1999). Η παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών, η ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων, η ραγδαία αύξηση των ΤΠΕ καθώς και οι αυξανόµενες απαιτήσεις για πολλαπλές δεξιότητες των εργαζοµένων χαρακτηρίζουν το επιχειρηµατικό τοπίο (Petridou & Spathis, 2001). Τα στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζονται να είναι εξοικειωµένα µε τα νέα προϊόντα λογισµικού, αλλά και µε τεχνολογικές λύσεις που είναι διαθέσιµες για τις επιχειρήσεις. Υπηρεσίες, όπως του συµβούλου, απαιτούν εκτός από γνώσεις και εµπειρία, κριτική σκέψη και φαντασία. Για να ανταποκριθούν στους νέους ρόλους τα στελέχη χρειάζεται να αποκτήσουν δεξιότητες στις ΤΠΕ (Mohamed & Lashire, 2003). Προς την κατεύθυνση αυτή τα τµήµατα οικονοµικών και επιχειρηµατικών σπουδών των πανεπιστηµίων, προσπαθούν να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις µέσα από προσαρµογές των προγραµµάτων σπουδών, µε την ένταξη νέων µαθηµάτων αλλά και εφαρµογών στα υπάρχοντα µαθήµατα µε τη χρήση ΤΠΕ. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλαµβανόµενων δεξιοτήτων χρήσης των φοιτητών επιχειρηµατικών - οικονοµικών σπουδών, όσον αφορά το βαθµό χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. Οι ερευνητικές ερωτήσεις που εξετάστηκαν είναι: (α) Σε ποιο βαθµό οι φοιτητές κατέχουν δεξιότητες ΤΠΕ, και (β) Αν υπάρχει σχέση µεταξύ των δεξιοτήτων ΤΠΕ και προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως η δηµιουργικότητα, το φύλο, η ηλικία, ο βαθµός απολυτηρίου και η εµπειρία στη λογιστική. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται η µεθοδολογία της έρευνας, η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η διερεύνηση των αντιλαµβανόµενων δεξιοτήτων χρήσης όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ, πραγµατοποιήθηκε µε τη συµπλήρωση ανωνύµου ερωτηµατολογίου που µοιράστηκε σε τυχαίο δείγµα 212 φοιτητών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ που παρακολουθούσαν το µάθηµα της λογιστικής. Η πεντάβαθµη κλίµακα των ερωτήσεων τύπου Likert που χρησιµοποιήθηκε έχει τη διαβάθµιση 1 = σε πολύ χαµηλό βαθµό, 2 = σε χαµηλό βαθµό, 3 = σε µέτριο βαθµό, 4 = σε υψηλό βαθµό, 5 = σε πολύ υψηλό βαθµό. Της κανονικής έρευνας προηγήθηκε προέρευνα µε συµπλήρωση 35 ερωτηµατολογίων, µε σκοπό τον εντοπισµό πιθανών ασαφειών ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση των ερωτήσεων και η εγκυρότητα των απαντήσεων. Το περιεχόµενο των ερωτήσεων προήλθε από τη µελέτη της αντίστοιχης βιβλιογραφίας που αφορά τις δεξιότητες στις νέες ΤΠΕ σε σχέση µε προσωπικά χαρακτηριστικά (Saemann & Crooker, 1999; Hakkarainen et al., 2000; Montano et al., 2001; Lee, 2003). Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία οι ερωτήσεις προσαρµόστηκαν, ώστε να περιλαµβάνουν κατηγορίες λογισµικού, που είναι ευρέως γνωστές και χρησιµοποιούνται από τους φοιτητές.

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 657 Όσον αφορά τη µέτρηση της δηµιουργικότητας των φοιτητών, αυτή αναφέρεται στην έµφυτη δηµιουργικότητα (inherent creativity) και η κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε περιλαµβάνει τριάντα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως: έξυπνος, επινοητικός, διορατικός, ευφυής κά. Έχει αναπτυχθεί και δοκιµαστεί από τον Gough, 1979 και είναι γνωστή ως Creativity Personality Scale CPS. Αντίστοιχη έρευνα που χρησιµοποιήθηκε και αφορά φοιτητές λογιστικής, είναι αυτή των Saemann & Grooker, Οι βαθµοί που προκύπτουν από την αντίστοιχη κλίµακα έχουν εύρος µεταξύ 12 και +18 και υψηλή βαθµολογία αντιπροσωπεύει περισσότερο δηµιουργικές προσωπικότητες. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τους βαθµούς δεξιοτήτων στις ΤΠΕ για το σύνολο του δείγµατος και ανά φύλο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που διερευνήθηκαν περιλαµβάνουν: το βαθµό έµφυτης δηµιουργικότητας, την εµπειρία στη λογιστική, την ηλικία και το βαθµό του απολυτηρίου του λυκείου. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά του δείγµατος και ο βαθµός δεξιοτήτων χρήσης στις ΤΠΕ. Με τη χρήση του στατιστικού ελέγχου t-test ελέγχεται η διαφορά µεταξύ των δυο φύλων. Η αναλογία των ανδρών στο δείγµα είναι 37,3% και των γυναικών 62,7%. Ο βαθµός έµφυτης δηµιουργικότητας κατά µέσο όρο είναι 2,32 µε τιµή 3,08 για τους άνδρες και 1,87 για τις γυναίκες, τιµή σηµαντικά χαµηλότερη (p < 0,000). Η λογιστική εµπειρία βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα µε µέση τιµή 1,77 της πεντάβαθµης κλίµακας, τιµή που φανερώνει την έλλειψη κατάρτισης και εµπειρίας των φοιτητών, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Μεταξύ των δυο φύλων, οι άνδρες έχουν λογιστική εµπειρία σε υψηλότερο, αλλά όχι σε σηµαντικό βαθµό, σε σχέση µε τις γυναίκες (p < 0,10). Η ηλικία των φοιτητών κατά µέσο όρο βρίσκεται στα 19,63 έτη χωρίς να διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των δυο φύλων. Το ίδιο ισχύει και για το βαθµό του απολυτηρίου του λυκείου όπου ο µέσος όρος είναι 17,37 χωρίς σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών. Στη συνέχεια του Πίνακα 1 παρατηρούµε τις δεξιότητες χρήσης των φοιτητών στις ΤΠΕ όπως αυτές προκύπτουν από το βαθµό χρήσης των Η/Υ και του αντίστοιχου λογισµικού. Η µέση συνολική δεξιότητα στη χρήση ΤΠΕ προκύπτει από τις υπόλοιπες επτά κατηγορίες και βρίσκεται γενικά σε χαµηλό επίπεδο µε µέση τιµή 2,12. είχνει δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ από χαµηλό έως µέτριο βαθµό, σύµφωνα µε την αντίληψη των φοιτητών. Οι άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες εµφανίζουν σηµαντικά υψηλότερο µέσο όρο µε τιµή 2,43 έναντι 1,94 των γυναικών (p<0,000). Όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών η µέση τιµή βρίσκεται στο 2,87 για το σύνολο του δείγµατος και είναι η υψηλότερη µεταξύ των κατηγοριών λογισµικού και σηµαντικά υψηλότερη στους άνδρες από ότι στις γυναίκες (p<0,000). Από τις κατηγορίες λογισµικού που χρησιµοποιείται από τους φοιτητές, την υψηλότερη µέση τιµή συγκεντρώνει το λογισµικό επικοινωνίας που δίνει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τιµή 2,80. Στη συνέχεια, βρίσκονται το λογισµικό επεξεργασίας κειµένου µε µέση τιµή 2,75, το λογισµικό επεξεργασίας πινάκων µε µέση τιµή 2,30, οι βάσεις δεδοµένων µε µέση τιµή 1,84 και οι διάφορες άλλες εφαρµογές, όπως το λογισµικό παρουσιάσεων και δηµιουργίας ιστοσελίδων µε µέση τιµή 1,73. Στην τελευταία θέση βρίσκεται το λογισµικό λογιστικής, που περιλαµβάνει κυρίως λογιστικά πακέτα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Μεταξύ των δυο φύλων, σε όλες τις κατηγορίες λογισµικού, οι άνδρες συγκεντρώνουν σηµαντικά υψηλότερη µέση τιµή σε σχέση µε τις γυναίκες. Σηµειώνεται ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε πρωτοετείς φοιτητές χωρίς να έχουν λάβει ακόµη σχετικά µαθήµατα ΤΠΕ.

4 658 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Μέσος όρος Σύνολο (n = 212) Τυπ. Απόκλ Μέσος όρος Άνδρες (n = 79) Τυπ. απόκλ Μέσος όρος Γυναίκες (n = 133) Τυπ. απόκλ Σηµα ντικ. T-test Προσωπικά χαρακτηριστικά ηµιουργικότητα 2,32 3,04 3,08 3,10 1,87 2,93 2,832 0,005 Λογιστική εµπειρία 1,77 0,99 1,92 0,98 1,67 0,98 1,784 0,076 Ηλικία 19,63 1,36 19,80 1,54 19,53 1,24 1,366 0,174 Βαθµός 17,37 1,05 17,32 1,11 17,40 1,01-0,575 0,566 εξιότητες χρήσης ΤΠΕ Μέση Συνολική εξιότητα ΤΠΕ 2,12 0,80 2,43 0,86 1,94 0,70 4,588 0,000 Χρήση Η/Υ 2,87 0,97 3,23 1,10 2,66 0,82 4,262 0,000 Επεξεργασία 2,75 1,22 3,05 1,18 2,56 1,22 2,846 0,005 κειµένου Επεξεργασία 2,30 1,19 2,61 1,20 2,12 1,15 2,935 0,004 πινάκων Βάσεις δεδοµένων 1,84 0,98 2,01 1,03 1,74 0,94 1,996 0,047 Επικοινωνίες 2,80 1,29 3,14 1,31 2,59 1,24 3,028 0,003 Λογιστικά πακέτα 1,33 0,77 1,56 1,01 1,19 0,54 3,442 0,001 Άλλες εφαρµογές 1,73 1,12 2,19 1,34 1,38 0,75 4,244 0,000 ηµιουργικότητα: κλίµακα 5 έως 10 Λογιστική εµπειρία: κλίµακα 1 έως 5 Ηλικία: εύρος 18 έως 27 έτη Βαθµός: εύρος 13,5 έως 20 εξιότητες ΤΠΕ: κλίµακα 1 έως 5 Φύλο: 1 = Άνδρας (37,3%), 2 = Γυναίκα (62,7%) Πίνακας 1: Προσωπικά χαρακτηριστικά και βαθµός δεξιοτήτων χρήσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Για την απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα, κατά πόσο υπάρχει σχέση µεταξύ δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ και προσωπικών χαρακτηριστικών των φοιτητών, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η Μέση Συνολική εξιότητα (ΜΣ ) χρήσης στις ΤΠΕ των φοιτητών συσχετίζεται θετικά σε σηµαντικό βαθµό µε τη λογιστική εµπειρία τους (r = 0,353; p < 0,01), µε τη δηµιουργικότητα (r = 0,176; p<0,05) και αρνητικά σε σηµαντικό βαθµό µε το φύλο (r = -0,302; p < 0,01) δηλαδή οι άνδρες εµφανίζουν υψηλότερο βαθµό συνολικής δεξιότητας χρήσης ΤΠΕ σε σχέση µε τις γυναίκες. Η ηλικία και ο βαθµός απολυτηρίου δεν συνδέονται µε τη ΜΣ χρήσης στις ΤΠΕ. Σηµαντική αρνητική συσχέτιση παρατηρείται επίσης µεταξύ φύλου και δηµιουργικότητας, δηλαδή οι άνδρες συγκεντρώνουν υψηλότερο βαθµό έµφυτης δηµιουργικότητας σε σχέση µε τις γυναίκες (p<0,01).

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 659 Μέση Συνολική εξιότητα χρήσης ΤΠΕ Μέση Συνολική εξιότητα ΤΠΕ 1 ηµιουργικότητα ηµιουργικότητα 0,176* 1 Λογιστική εµπειρία 0,353** 0,120 Λογιστική εµπειρία Ηλικία Φύλο Βαθµός Ηλικία 0,102 0,042 0,261** 1 Φύλο -0,302** -0,192** -0,122-0,094 1 Βαθµός -0,079-0,088 0,126-0,061 0,040 1 Σηµαντικότητα ** p<0,01 και * p<0,05 Πίνακας 2: Συσχέτιση προσωπικών χαρακτηριστικών και Μέσης Συνολικής εξιότητας Χρήσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Σηµαντική θετική συσχέτιση παρατηρείται και µεταξύ του βαθµού λογιστικής εµπειρίας και της ηλικίας (p < 0,01) κάτι που είναι αναµενόµενο. εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των υπόλοιπων προσωπικών χαρακτηριστικών. Μάλιστα, ο βαθµός του απολυτηρίου του λυκείου δεν συνδέεται σηµαντικά µε κάποιο από τα εξεταζόµενα χαρακτηριστικά των φοιτητών του δείγµατος. 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι αντιλαµβανόµενες δεξιότητες χρήσης των φοιτητών επιχειρηµατικών σπουδών αναφορικά µε τη χρήση ΤΠΕ, σε σχέση µε προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι πρωτοετείς φοιτητές χρησιµοποιούν και είναι εξοικειωµένοι σε χαµηλό όµως βαθµό µε τις ΤΠΕ. Αυτό δικαιολογείται από το ότι η πλειοψηφία τους προέρχεται από γενικά λύκεια όπου δεν διδάχτηκαν αντίστοιχα µαθήµατα, ενώ όσοι εξοικειώθηκαν µε τις ΤΠΕ αυτό έγινε κυρίως µε δική τους πρωτοβουλία. Η συσχέτιση µάλιστα του υψηλού βαθµού χρήσης ΤΠΕ µε την υψηλή αντιλαµβανόµενη δηµιουργικότητα, φανερώνει ότι η δηµιουργικότητα συντελεί στην αναζήτηση και ενασχόληση µε τις ΤΠΕ. Η εµπειρία στη λογιστική φαίνεται να έχει θετική συνεισφορά στην ενασχόληση µε τις ΤΠΕ, αφού σήµερα η λειτουργία της απαιτεί αντίστοιχες ΤΠΕ. Όσον αφορά το φύλο, οι άνδρες έχουν την έµφυτη τάση να ασχολούνται περισσότερο µε τις νέες τεχνολογίες, κάτι που συντελεί στην εξοικείωσή τους µε τις ΤΠΕ. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι γυναίκες υστερούν στη χρήση ΤΠΕ, ειδικά µετά την εκπαίδευσή τους σε αυτές (Lee, 2003). Τα συµπεράσµατα αυτής της εργασίας για να γενικευτούν, χρειάζεται να επιβεβαιωθούν και από άλλες αντίστοιχες µελέτες σε φοιτητές µεγαλύτερων ετών, αλλά και από άλλα πανεπιστήµια. Ήδη από τον συγγραφέα πραγµατοποιείται αντίστοιχη έρευνα σε φοιτητές τελευταίων εξαµήνων ώστε να εντοπιστούν τυχόν διαφορές. Μεγαλύτερη έρευνα χρειάζεται στους τρόπους αφοµοίωσης και καλύτερης αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις γυναίκες, ώστε µε τη βοήθεια νέων παιδαγωγικών µεθόδων να µην υστερούν σε σχέση µε τους άνδρες στην αγορά εργασίας, µετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήµιο. Ένας περιορισµός της µελέτης, είναι ότι οι ίδιοι οι φοιτητές προσδιόρισαν το επίπεδο των δεξιοτήτων τους µέσα από τη χρήση νέων ΤΠΕ. οκιµασίες µε

6 660 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών µορφή εξέτασης στο αντίστοιχο λογισµικό θα µπορούσαν να συγκριθούν µε τα επίπεδα χρήσης ΤΠΕ που οι ίδιοι προσδιόρισαν. Τα αποτελέσµατα της µελέτης, δείχνουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης των προγραµµάτων σπουδών στη δευτεροβάθµια αλλά και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε προσθήκη µαθηµάτων πάνω στις ΤΠΕ σε θεωρητικό, αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο µέσα από χρήση εργαστηρίων, ώστε να κερδηθεί το χαµένο έδαφος, µιας και σήµερα από το δηµοτικό σχολείο διδάσκονται ΤΠΕ. Στις επιχειρηµατικές οικονοµικές σχολές χρειάζεται συνδυασµός ΤΠΕ µε τα περισσότερα µαθήµατα, όπως τη λογιστική, τα χρηµατοοικονοµικά, τη διοίκηση και τις ποσοτικές µεθόδους, όπου δε νοείται µη χρησιµοποίηση αντίστοιχου λογισµικού. Η συνεργασία µεταξύ φοιτητών και διδασκόντων µέσα από διδασκαλία και την πρακτική εξάσκηση στις ΤΠΕ κρίνεται επιτακτική για την αφοµοίωση των νέων γνώσεων οι οποίες δεν πρέπει να παραµείνουν στείρες γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο αλλά να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους. Ο συνδυασµός των ΤΠΕ µε περισσότερες γνωστικές περιοχές των προγραµµάτων σπουδών θα βοηθήσει τους φοιτητές να ενταχθούν πιο εύκολα στην επερχόµενη κοινωνία της πληροφορίας. ΒΙΛΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Gough, H. G. (1979), A creative personality scale for the Adjective Check List, Journal of Personality and Social Psychology, 37, Hakkarainen, K., Ilomaki, L., Lipponnen, L., Muukkonen, H., Rahikainen, M., Tuominen, T., Lakkalla, & Lehtinen, M. (2000), Students skills and practices of using ICT: results of a national assessment in Finland, Computers and Education, 34, Lee, A. C. K. (2003), Undergraduate students gender differences in IT skills and attitudes, Journal of Computer Assisted Learning, 19, Margolis, J., Fisher, A. & Miller, F. (2001), Caring about connections: Gender and computing. Women in Computer Sciences: Closing the gender gap in higher education, School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Mohamed, E., & Lashire, S. (2003), Accounting knowledge and skills and the challenges of a global business environment, Managerial Finance, 7, Montano, J. L. A., Anes, D. A. J., Hassall, T., & Joyce, J. (2001), Vocational skills in the accounting professional profile: the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) employers opinion, Accounting Education, 10, Petridou, E. & C. Spathis (2001), Designing training interventions: human or technical skills training? International Journal of Training and Development, 5, Saemann, G., & Crooker, K. (1999), Student perceptions of the profession and its effect on decisions to major in accounting, Journal of Accounting Education, 17, Salamon, G. (1997), Novel constructivist learning environments and novel technologies: some issues to be concerned. An invited keynote address presented at the 8 th conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Athens, August. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994), Computer support for knowledge-building communities, The Journal of the Learning Sciences, 3, Sinco, M., & Lehtinen, E. (1999), The challenges of ICT in Finnish education. Arena: Jyvaskyla.

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας

Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συµβατικής Εκπαίδευσης: Προκαταρτικά εδοµένα της Ποιότητας της Μαθησιακής Εµπειρίας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, Ανοικτής και εξ Αποστάσεως ΕκπαίδευσηςΕλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1o, 200-215, 2014 Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Όλγα Τάσση Olgatassipe19@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Παναγιώτης Γιαβρίμης 1, Ευστράτιος Παπάνης 1, Βασίλειος Νεοφώτιστος 2, Ευθύμης Βαλκάνος 3 giavrimis@soc.aegean.gr, papanis@soc.aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force»

«Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force» 1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Εκπαιδευτικές εφαρµογές των serious games: Η περίπτωση του παιχνιδιού Food Force» Προβελέγγιος Πέτρος 1, Φεσάκης Γεώργιος 2 (1) Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Αντωνίου Κωνσταντίνος 1, Βολιώτη Χριστίνα 2, Στυλιανίδης Παναγιώτης 3 1 kantonio@csd.auth.gr, 2 chvoliot@csd.auth.gr, 3 pastylia@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε alexmastr@sch.gr. Περίληψη

Μαστρογιάννης Αλέξιος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε alexmastr@sch.gr. Περίληψη Ο καθοδηγητικός ρόλος του «Οδηγού του Εκπαιδευτικού», ως καίριας παραμέτρου αξιολόγησης σχολικών εγχειριδίων. Η περίπτωση του βιβλίου του δασκάλου των Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού Μαστρογιάννης Αλέξιος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Πανελλήνια Έρευνα στις Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επ. καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης.

Διαβάστε περισσότερα