32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν 5 3 Ηζηνξία ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ 4 Ηζηνξηθά ζηνηρεία λνκνύ Μαγλεζίαο 7 5 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Βόινπ 8 6 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Νέαο Ηωλίαο 10 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ 7 Γήκνο Βόινπ 11 8 Γήκνο Ν.Ηωλίαο 13 9 Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Ν. Αγρηάινπ Γήκνο Πνξηαξηάο Γήκνο θηάζνπ Λνηπνί Γήκνη ώκαηα αζθαιείαο Ννζνθνκεία- Κ. Τγείαο- Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Λνηπέο ππεξεζίεο Γηθαζηηθέο Τπεξεζίεο Σξάπεδεο ηξδν «ΥΖ(ΠΕ) ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ» 21 ΣΔΓΑΗ 20 Γεληθά Ξελνδνρεία Βόινπ- Ν.Ηωλίαο ΟΑ-Ξελώλεο Σνπηθόο ηύπνο Μεζηηηθά γξαθεία Μεηαθνκίζεηο-Μεηαθνξέο 27 ΤΓΔΙΑ 26 Ννζνθνκεία Κέληξα Τγείαο Αγξνηηθά Ηαηξεία ΣΔΠ πκβεβιεκέλνη Ηαηξνί 30 ΠΡΟΒΑΗ -ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΔ 31 Γεληθά Αζηηθό ΚΣΔΛ ΟΔ Αθηνπινϊθέο ζπγθνηλωλίεο Σαμί Αεξνπνξηθέο ζπγθνηλωλίεο Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ 41 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 38 Α Βάζκηα εθπαίδεπζε Β Βάζκηα εθπαίδεπζε Γ Βάζκηα εθπαίδεπζε ΗΔΚ 50

3 42 Φξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο Φξνληηζηήξηα μέλωλ γιωζζώλ 54 ΑΘΛΗΣΙΜΟ-ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΜΟ 44 Μνπζηθή Υνξόο Καιηηερληθά Πνιηηηζκόο Πνιηηηζηηθνί ζύινγνη Θέαηξν Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ηέθηα θνηλωληθώλ θέληξωλ Υνξωδίεο Παξαδνζηαθνί ρνξνί Αζιεηηζκόο Αζιεηηθνί ύιινγνη ΚΑΑΤ 67 ΣΟΤΡΙΜΟ 57 Σνπηθέο Δθδειώζεηο Γηεπζύλζεηο Internet ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΤΜ 59 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 60 Αμηνζέαηα 61 Αξραηνινγηθνί ρώξνη 62 Μνπζεία 63 Β. πνξάδεο 64 Βόινο- Ν.Ηωλία 65 Πήιην 66 ΟΑ-Ξελώλεο 67 ΚΑΑΤ ΥΑΡΣΔ 68 Ννκόο Μαγλεζίαο 69 Βόινο-Ν. Ηωλία

4 4 Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με την ευκαιρία της τοποθέτησής σας στην 32 Ταξιαρχία, Πεζοναυτών το Στρατιωτικό,Πολιτικό προσωπικό και εγώ προσωπικά, σας εύχομαι καλή παραμονή στην πόλη του Βόλου και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην Ταξιαρχία.. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί, το Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού, με επικεφαλής τον Δντή του 1οτ Επιτελικού Γραφείου Λγο (ΠΖ) Κατόπη Βασίλειο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (ΟΤΕ) και ΕΨΑΔ ( ),εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων για εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας, που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας, στη Φρουρά του Νομού Μαγνησίας. Ο Διοκητής της 32 ΤΑΞ Π/Ν Ιωάννης Δρακωνάκης Ταξίαρχος

5 - 5 - ΔΜΒΛΖΜΑ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα ησλ Πεδνλαπηώλ, θέξεη ηε θξάζε "ΘΑΡΔΗΝ ΥΡΖ". Η θξάζε απηή, "ΘΑΡΔΗΝ ΥΡΖ ΣΑΥ' ΑΤΡΗΟΝ, ΔΔΘ' ΑΜΔΗΝΟΝ", πνπ ζεκαίλεη "Υξεηάδεηαη ζάξξνο, αύξην όια ζα είλαη θαιύηεξα", είλαη απόζπαζκα από ηελ πξνηξνπή ηεο ζεάο Αζελάο, ηελ νπνία απεύζπλε δηα ζηόκαηνο ηνπ ΟΓΤΔΑ, πξνο ηνπο Έιιελεο πνιηνξθεηέο ηεο Σξνίαο, όηαλ ζθέπηνληαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Η παξάζηαζε, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην έκβιεκα ησλ Πεδνλαπηώλ, είλαη ην πινίν "ΑΡΓΩ" ηεο κπζνινγίαο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ΗΑΟΝΑ ζηελ Αξγνλαπηηθή Εθζηξαηεία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη, σο ε πξώηε ακθίβηα επηρείξεζε. Ηζηνξία Σαμηαξρίαο Πεδνλαπηώλ πγθξνηήζεθε, ην 1919 ζηελ Πξέβεδα ππό ηελ VIIΙ ΜΠ, σο 32 ύληαγκα Πεδηθνύ, έθηνηε έιαβε κέξνο, ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ έζλνπο, κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο θαη έθζαζε κέρξη ηελ Κηνπηάρεηα, θαηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Εθζηξαηεία. Μεηά ηελ γεξκαληθή θαηνρή θαη ηελ απειεπζέξσζε, ζπγθξνηήζεθε σο 42 Σαμηαξρία θαη έιαβε κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο Σν 1950, ε 42 ε Σαμηαξρία, κεηνλνκάδεηαη μαλά ζε 32 ΠΕ. Απνθνξύθσκα ηεο δξάζεο ηνπ 32 Π, είλαη ε θαηάιεςε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ΜΟΡΑΒΑ θαηά ηνλ Ειιελντηαιηθό πόιεκν, πνπ άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηελ ΚΟΡΤΣΑ. Από ηελ νκώλπκε κάρε, έιαβε ηελ νλνκαζία ηεο, 32 ΣΑΞΠ/Ν "ΜΟΡΑΒΑ". Δηαιύεηαη ην 1954 θαη αλαζπγθξνηείηαη ην 1959, κε ηελ νλνκαζία 139 Διαθξό ύληαγκα Πεδηθνύ (ΔΠ), σο επηζηξαηεπόκελν, κε έδξα ηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο. Σν 1967, νξγαλώλεηαη από ην 139 Διαθξό ύληαγκα Πεδηθνύ (ΔΠ), ην 32 ύληαγκα Πεδνλαπηώλ, κε νξγαληθέο κνλάδεο, ηα ΣΠ/Ν. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1974, αλαδηνξγαλώζεθε θαη πξνηθνδνηήζεθε, κε όπια ππνζηεξίμεσο κάρεο θαη ΔΜ.

6 - 6 - Σν 1988, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Εηδηθώλ Δπλάκεσλ, ην 32 ύληαγκα Πεδνλαπηώλ, ζπγθξνηήζεθε ζε 32 Σαμηαξρία Πεδνλαπηώλ, κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Από 07 Μαξ 2007, κε απόθαζε ηνπ Αλ, ε Σαμηαξρία έρεη εηζέιζεη ζηελ θάζε ηεο κεηεμέιημεο από ρεκαηηζκό Εηδηθώλ Δπλάκεσλ, ζε ρεκαηηζκό (Δηδηθνύ θνπνύ)

7 - 7 - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζ Μαγλεζία πήξε ην όλνκά ηεο από ηνπο πξώηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Μάγλεηεο, απόγνλνη ηνπ Αίνινπ, ζενύ ησλ αλέκσλ, θαη ηνικεξνί ζαιαζζνπόξνη ηεο επνρήο. Σύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Μπζνινγία, ε Μαγλεζία ζπλδέεηε κε ην Βαζίιεην ηνπ Πειία, ηνπ Άδκεηνπ θαη ηεο Άιθεζηεο, ηνπο γάκνπο ηνπ Πειέα, βαζηιηά ησλ Μπξκηδόλσλ θαη παηέξα ηνπ Αρηιιέα κε ηελ Νεξείδα Θέηηδα, ηνλ Φηινθηήηε, ηνλ Δύκειν, θαη ηνπο άιινπο αξρεγνύο ησλ καγλεζηώηηθσλ πόιεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ Τξσηθό πόιεκν όπσο αλαθέξεη ν Όκεξνο αιιά θαη κε ηελ Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία. Σηελ αξραία Ησιθό ζπγθεληξώζεθαλ νη ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη κε αξρεγό ηνπο ηνλ Ηάζνλα μεθίλεζαλ κε ηελ "Αξγώ", γηα ηελ καθξηλή Κνιρίδα αλαδεηώληαο ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Τν Πήιην ήηαλ ε ζεξηλή θαηνηθία ησλ Θεώλ ηνπ Οιύκπνπ θαη ζηα λεξά ηεο Υπέξεηαο Κξήλεο ζην Βειεζηίλν θαηέβαηλαλ νη Θενί γηα λα δξνζηζηνύλ. Σην αησλόβην Πήιην, όπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Σαίμπεξ, έδεζαλ νη Κέληαπξνη, θαη ν ζνθόο Φείξσλαο πνπ θνληά ηνπ καζήηεπζε ν Αρηιιέαο, ν Ζξαθιήο θαη δηδάρηεθε ν Αζθιεπηόο ηελ Ηαηξηθή. Ζ πεξηνρή θαηνηθήζεθε από ηνπο πξώηκνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Τα ζεκαληηθόηαηα - ζε επξσπατθό επίπεδν - αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο ζε Σέζθιν (7000 π.φ.) θαη Γηκήλη (5000 π.φ.), όπνπ αλαπηύρζεθε ζπνπδαίνο πνιηηηζκόο, νη κπθελατθέο ζέζεηο ζηα Παιηά, ζηα Πεπθάθηα, ε γλσζηή ζε όινπο καο "Ησιθόο", απνηεινύλ ηζηνξηθά κλεκεία παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο. Σηα Μπθελατθά ρξόληα (14νο-13νο αη. π.φ.) ε Μαγλεζία αθκάδεη κε "αηρκή ηνπ δόξαηνο" ηνλ νηθηζκό ηεο Ησιθνύ. Σηα Μεηα-κπθελατθά ρξόληα ππνδνπιώλεηαη ζηνπο Θεζζαινύο γηα λα έξζεη ν Βαζηιηάο Φίιηππνο ν Β' ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ θαηνρή ηνπο. Ο Μαθεδόλαο βαζηιηάο, Γεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο, ηδξύεη ην 293 π.φ. ηελ πόιε ηεο Γεκεηξηάδαο θνληά ζηηο ζεκεξηλέο Αιπθέο ε νπνία γλσξίδεη κεγάιε άλζηζε. Καηά ηνπο Παιαηνρξηζηηαληθνύο Φξόλνπο (4νο-6νο αη.) αλαπηύρζεθαλ νη ρξηζηηαληθέο Φζηώηηδεο Θήβεο. Τελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ, ε Μαγλεζία δέρζεθε πνιιέο επηδξνκέο μέλσλ ιαώλ. Από ην 12ν αη. ν Αικπξόο εμειίζζεηε ζε ηζρπξό εκπνξηθό θέληξν. Τόηε είλαη πνπ άξρηζαλ λα ρηίδνληαη ζε αζθαιή ζεκεία ηνπ Πειίνπ νη πξώηεο κνλέο, ελώ νη νηθηζηηθνί ππξήλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γύξσ από ηηο πνιπάξηζκεο κνλέο εμειίρζεθαλ επί Τνπξθνθξαηίαο ζε ζεκαληηθά θεθαινρώξηα, πνπ γλώξηζαλ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αθκή θαηά ην 18ν αη. H Μαγλεζία έιαβε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 (ην Μάε ηνπ 1821 ζηηο Μειηέο θεξύζζεηαη επίζεκα ε Δπαλάζηαζε) θαη ζηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ησλ εηώλ 1854 θαη Δλζσκαηώζεθε ζην ειεύζεξν ειιεληθό θξάηνο ην 1881.Σεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημή ηεο δηαδξακάηηζε ε εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ζ Μαγλεζία απνηειεί πξόθιεζε κύεζεο ηνπ επηζθέπηε ζηνλ αξραίν θαη ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Τα κνπζεία, νη πηλαθνζήθεο θαη νη ζύγρξνλεο αίζνπζεο ηέρλεο θαη ζεάκαηνο, νη αξραηνινγηθνί ρώξνη, νη ζαπκάζηεο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη

8 - 8 - κνλαζηήξηα, ηα κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηεινύλ αδηάςεπζηνπο κάξηπξεο.. Δδώ ε παξάδνζε, θξαηά κηα μερσξηζηή ζέζε θαη κέλεη αλέπαθε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, αλέγγηρηε από ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Τα πινύζηα ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο, ηα ηνπηθά παλεγύξηα, νη ζύγρξνλεο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζεη ηηο θιαζζηθέο δηαθνπέο κε πνηθηιία ελδηαθεξόλησλ. Ζ Μαγλεζία, πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, ζπλδπάδεη κνλαδηθά ην πξάζηλν ηνπ βνπλνύ κε ην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα λα απνιαύζνπλ ηηο δηαθνπέο ή ηηο κηθξέο εμνξκήζεηο ηνπο: ζην "Βνπλό ησλ Κεληαύξσλ" - ην Πήιην, ζηε "θνζκνπνιίηηθε" Σθηάζν, ηε "παξαδνζηαθή" Σθόπειν, ηελ Αιόλλεζν "ην νηθνινγηθό" λεζί, ζηελ Οιπκπηαθή πόιε ηνπ Βόινπ ή ηα "αλεμεξεύλεηα" ρσξηά ηνπ Αικπξνύ, ηνπ Πηειενύ, ηεο Σνύξπεο θαη ηνπ Θεζζαιηθνύ θάκπνπ. Ο πινύηνο πνπ απιόρεξα ράξηζε ε θύζε ζε ηνύην ηνλ ηόπν, ε νκνξθηά ησλ ηνπίσλ κε εηθόλεο πνπ ελαιιάζζνληαη ζπλερώο, κνλαδηθέο γηα θάζε επνρή ηνπ ρξόλνπ, ε πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκόο, ε πςειή πνηόηεηα ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη νη πνιιαπιέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, ζπλζέηνπλ ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηνπξηζκνύ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο Γήκνο Βόινπ ζπζηάζεθε κε ην Β.Γ ηεο 31εο (ΦΔΚ 126) θαη νλνκαδόηαλ σο ην 1954 Γήκνο Παγαζώλ. Ζ πξώηε αηξεηή δεκνηηθή αξρή ηεο πόιεο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύλην ηνπ Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ έληαμε ηνπ Βόινπ ζην ειιεληθό θξάηνο (2 Ννεκβξίνπ 1881) έσο θαη ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ παξέκεηλε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πνπ δηνηθνύζε ηελ πόιε από ην 1878 (λόκνο ΠΜ'/1882) κε Γήκαξρν ηνλ Γεώξγην Καξηάιε, ν νπνίνο ππήξμε θαη ν πξώηνο αηξεηόο Γήκαξρνο κεηά ηε ζύζηαζε ηνπ Γήκνπ. Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ παξαπάλσ ζπκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο , ελώ ε πξώηε ηνπ απόθαζε αθνξνύζε ηνλ θαζνξηζκό ηεο έκκεζεο δεκνηηθήο θνξνινγίαο. Σύκθσλα κε ην λόκν ΠΜ'/1882 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ ζηηο άξηη πξνζαξηεζείζεο ρώξαηο", ε ζύζηαζε ησλ λέσλ δήκσλ ζα αθνινπζνύζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ" ηεο 27εο Ο Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρζεθε αξρηθά, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ, ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πάλσ από θαηνίθνπο). Ζ δεκνηηθή ηνπ αξρή απνηεινύληαλ από ην Γήκαξρν, πνπ ήηαλ εθηειεζηηθή αξρή, θαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν ήηαλ 12κειέο θαη είρε ζπκβνπιεπηηθό ξόιν. Ζ δεκνηηθή αξρή εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δύν παξέδξνπο, νη νπνίνη ήηαλ άκηζζνη βνεζνί ηνπ Γεκάξρνπ, ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Πξσηνθνιιεηή, ν νπνίνο είρε ηελ επζύλε ηεο ηήξεζεο ησλ Πξαθηηθώλ.

9 - 9 - Τν 1891 ν Γήκνο Παγαζώλ εληάρζεθε ζηνπο δήκνπο α' ηάμεσο (όζνη είραλ πιεζπζκό πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο), ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην απμήζεθε θαηά έμη κέιε -έγηλε 18κειέο- θαη νη πάξεδξνη θαηά δύν.. Με ην λόκν ΓΝΕ'(4057)/1912 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ" ν Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρηεθε ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο). Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην ήηαλ θπξίαξρν όξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινύληαλ από 24 κέιε. Με κπζηηθή ςεθνθνξία εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη 5κειή Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Από ην 1883 έσο ην 1933, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, νη δεκνηηθέο αξρέο εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα, όπσο όξηδε ε λνκνζεζία. Μνλαδηθή εμαίξεζε ππήξμε ε πεξίνδνο ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ, όηαλ εμαηηίαο απηώλ θαη ησλ επηθείκελσλ αιιαγώλ ζηε δεκνηηθή λνκνζεζία, αληί λα γίλνπλ νη εθινγέο ην 1911, παξαηάζεθε ε ζεηεία ησλ πθηζηακέλσλ δεκνηηθώλ αξρώλ γηα ηξία ρξόληα αθόκε. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν δηνίθεζε ην Γήκν Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία όπσο αλαθέξνπλ νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο είρε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ "ιανύ ηνπ Βόινπ", παξακέλνληαο όκσο Γήκαξρνο ν επαλεθιεγείο ζηηο εθινγέο ηνπ 1914, Κσζηήο Γθιαβάλεο.. Ζ ζεηεία ηεο ηειεπηαίαο αηξεηήο δεκνηηθήο αξρήο -εθιέρηεθε ην ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ παξαηάζεθε γηα έλαλ επηπιένλ ρξόλν έσο ηνλ δηνξηζκό από ηελ θπβέξλεζε Μεηαμά Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ε νπνία παξέκεηλε ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, κε αξθεηέο αιιαγέο σο πξνο ηα κέιε ηεο έσο ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ Σπλνιηθά, έσο θαη ηνλ πόιεκν, ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Παγαζώλ αλέιαβαλ έληεθα αηξεηέο δεκνηηθέο αξρέο θαη ηξεηο κε εθιεγκέλεο. Δθηόο από ηνπο Γεώξγην Καξηάιε ( ) θαη Νηθόιαν Γεσξγηάδε ( ), νη νπνίνη εθιέρηεθαλ γηα δπν ζπλερείο ηεηξαεηίεο θαη ηνλ Κσζηή Γθιαβάλε, ν νπνίνο ππήξμε ν καθξνβηόηεξνο, παξακέλνληαο ζην δεκαξρηαθό ζώθν γηα δεθαεπηά έηε ( ), νη ππόινηπνη αηξεηνί δήκαξρνη άζθεζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα κηα ηεηξαεηία ν θαζέλαο.. Ζ θπβέξλεζε Μεηαμά δηόξηζε ζηνπο Γήκνπο Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο (λ.472/ ), ελώ κε αλαγθαζηηθό λόκν( ) αλέβαιε ηηο δεκνηηθέο εθινγέο "επ'αόξηζηνλ". Σην Γήκν Παγαζώλ δηνξίζηεθε επηακειήο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή κε Πξόεδξν ην Νηθόιαν Σαξάηζε, πνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύιην ηνπ Ο Νηθόιανο Σαξάηζεο παξέκεηλε Γήκαξρνο θαη επί θαηνρηθώλ θπβεξλήζεσλ. Αληηθαηαζηάζεθε ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε.. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ πξώησλ κελώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε - από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1944 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αλέιαβε επηηξνπή από εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο πόιεο κε Γήκαξρν ηνλ Ησάλλε Κνληαξάην.. Από ην 1946 έσο ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ, δηνξηζκέλνο από ηελ θπβέξλεζε Γήκαξρνο ήηαλ ν Εήζεο Εεζάθεο. Με Βαζηιηθό Γηάηαγκα ην Μάην ηνπ 1947 ν ζπλνηθηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ηεο Νέαο Ησλίαο, ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1924, έγηλε ν δεύηεξνο Γήκνο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο..

10 Ζ εθινγή ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν αθνινύζεζε ην αζηαζέο πνιηηηθό θιίκα ηεο επνρήο. Ωο ην 1967 εθιεγκέλνη Γήκαξρνη ήηαλ νη Κνληνζηάλνο Γεώξγηνο (1951/6-1955/2), Καξηάιεο Γεώξγηνο (1955/2-1956/1), Κιαςόπνπινο Θεόδσξνο (1956/4-1959/5 & 1964/8-1967/8) θαη Ησάλλεο Κνληαξάηνο(1959/5-1964/8). Τν 1954 (απνθ. Γ.Σ 109/ ), ν Γήκνο Παγαζώλ κεηνλνκάζηεθε ζε Γήκν Βόινπ.. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΝΔΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ζ Ν. Ησλία είλαη ν δεύηεξνο ζε κέγεζνο δήκνο ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο, κεηά ην Γήκν Βόινπ, κε ηνλ νπνίν απνηειεί έλα εληαίν Πνιενδνκηθό Σπγθξόηεκα. Απνηειείηαη από ην ηζηνξηθό θέληξν, γύξσ από ην νπνίν έρεη επεθηαζεί ε ζεκεξηλή πόιε, κηα θνηλόηεηα θαη 2 αγξνηηθνύο νηθηζκνύο. Καηαιακβάλεη ζηξέκκαηα, ελώ έρεη άηνκα πιεζπζκό ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Φπζηθό όξην κεηαμύ ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ θαη ηεο πόιεο ηεο Ν. Ησλίαο απνηειεί ην πνηάκη Κξαπζίδσλαο. Ζ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηνλ εκπξεζκό ηεο Σκύξλεο θαη μεξηδσκό Διιήλσλ ηεο Μηθξαζίαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922 από ηηο αθκάδνπζεο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο. Σηα ηέιε ηνπ θζηλνπώξνπ ηνπ 1924 ζηελ άλπδξε πεξηνρή ηνπ Ξεξόθακπνπ πάλσ από ην ρείκαξξν Κξαπζίδσλα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη ζε πξώηε θάζε ηα πξώηα πξνζθπγηθά ζπίηηα γηα πεξίπνπ άηνκα, ηα ιεγόκελα Τεηξάγσλα δεκηνπξγώληαο ηνλ πξνζθπγηθό Σπλνηθηζκό ηνπ Βόινπ, ηε Νέα Ησλία. Μέζα ζην θαινθαίξη ηνπ 1925 αλαγέξζεθαλ ηα ιεγόκελα Τζηκεληέληα ζηα δπηηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο θαη ζε ιίγα ρξόληα ηα Πέηξηλα, δπηηθά, όπνπ καδί κε ηα Τδακαιηώηηθα θαη ηα Γεξκαληθά αλαηνιηθά ηνπο, ππάξρνπλ θαη κέλνπλ κόληκα κέρξη θαη ζήκεξα θάπνηα από απηά κε ηελ παιηά, ηελ πξώηε ηνπο κνξθή δίλνληαο ζηε Νέα Ησλία κία μερσξηζηή θπζηνγλσκία. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν θαηαγεγξακκέλνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο, είλαη άηνκα. Οη πξόζθπγεο πνπ μεξηδώζεθαλ από ηε Σκύξλε θαη ηελ ππόινηπε Μηθξά Αζία ην 1922 κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ήηαλ νη πξώηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Σηελ αξρή ήηαλ κία ζπλνηθία ηνπ Βόινπ θαη νλνκαδόηαλ «Πξνζθπγηθόο ζπλνηθηζκόο» ή απιά «ζπλνηθηζκόο». Τν νξηζηηθό όλνκα «Νέα Ησλία» ε πεξηνρή ην πήξε ην 1947, ζε αλάκλεζε ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ - ηεο Διιεληθήο Ησλίαο - θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε Γήκν θαη μερσξηζηή πόιε. Από ηόηε, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σήκεξα, ε Νέα Ησλία έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζύγρξνλεο πόιεο, κε γνξγνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο αιιά θαη κε αξθεηά πξνβιήκαηα. Ζ πξνζθπγηθή πξνέιεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Νέαο Ησλίαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο. Ζ ηζηνξηθή ζύκπησζε έθεξε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηε Νέα Ησλία, παξάιιεια κε ηε ζπκπιήξσζε 80 ρξόλσλ από ηόηε πνπ ε πόιε άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη.

11 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟΤ ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Σειεθωληθό Κέληρο Γραθείο Πρωηοθόιιοσ , 50 Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο Πνιηηώλ (ιεηηνπξγεί 09:00-13:00) Φωλεηηθή Πύιε Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ FAX Γεληθός Γρακκαηέας Γξακκαηεία Γεληθνύ Γξακκαηέα Ηδηαίηερος Γρακκαηέας Δηδηθός ύκβοσιος Αληηδήκαρτος Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηθώλ Θεκάηωλ Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηθώλ Θεκάησλ Αληηδήκαρτος Κοηλωληθής Αιιειεγγύες Πρόεδρος Γ Γξαθείν Γ.. θαη Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Γραθείο Νοκηθού σκβούιοσ Γεκοηηθή Αζησλοκία (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Γηεπζπληήο ύζηεκα Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ & 218 Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Δζσηεξηθήο Γηνίθεζεο Πξντζηακέλε Γεκνηνινγίνπ θαη Μεηξώνπ Αξξέλσλ Γεκνηνιόγην θαη Μεηξών Αξξέλσλ (ελεκέξσζε θνηλνύ) Λεμηαξρείν Γξαθείν Αιινδαπώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο

12 Σκήκα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Δπηρεηξήζεσλ & 241 Σκήκα Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ Λνγηζηεξίνπ , 42, Μηζζνδνζίαο , 143, 145 Σακείνπ Πξνκεζεηώλ Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Λατθώλ Αγνξώλ & Τπεξεζία θαγίσλ , Νεθξνηαθείνπ ,95720 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (Μηθξαζηαηώλ 81-Μαθξπλίηζεο, Σ.Κ ) Αληηδήκαξρνο Γεληθόο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γξακκαηεία (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γηεπζπληήο Πξσηόθνιιν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ , Σκήκα Γηοηθεηηθής Παραθοιούζεζες Δργωλ , 502, 503 Σκήκα Οδοποηϊας Πξντζηάκελνο Γξακκαηεία Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 44 Σκήκα Κηηρηώλ-Πιαηεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 38, 39 Σκήκα Μειεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο Σκήκα σληερήζεωλ ,52,54,55,57,58,61 Πξντζηάκελνο Ξπινπξγείν Σκήκα Ζιεθηροκεταλοιηθώλ Έργωλ Γραθείο Φωηηζκού-εκαηοδόηεζες ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο

13 Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Πνιενδνκίαο Πξντζηάκελνο Γξαθείν Δθδνζεο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ Διέγρνπ Καηαζθεπώλ Απζαηξέησλ Αξρείν Πνιενδνκίαο Σκήκα τεδίοσ Πόιες Πξντζηάκελνο Γξαθείν Πνιενδνκηθώλ ρεδηαζκώλ Δθαξκνγήο ρεδίνπ Πόιεο Σκήκα Κσθιοθορηαθού τεδηαζκού Πξντζηάκελνο πλεξγείν Κπθινθνξηαθώλ Δξγσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Υαηδεπέηξνπ 5, ΣΚ 38334) Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Σκήκα Απνθνκηδήο Απνξξηκάησλ πληήξεζεο Μεραληθώλ Μέζσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΑΗΝΟΤ Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ (Γεκεηξηάδνο 174, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ & Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ & Τπάιιεινη & Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Μεραλνγξάθεζεο (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Σερληθό Σκήκα & 166 ΓΖΜΟ Ν.ΗΩΝΗΑ Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ

14 FAX Γεληθός Γρακκαηέας ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Τπ. Απνθνκ Απνξ Ν.Ησλίαο ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΑ Γήκνο Αγξηάο Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γξάθεηαο Αζηπλνκία Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο Αγξνηηθό Ηαηξείν Γξάθεηαο Σαμί ΔΛΣΑ Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Πειίνπ Καηαθύγην ΔΟ Αζιεηηθόο Οξγαληζκόο ΓΟΤΚΑΠ: Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο, Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Πεξηβάιινληνο , ΓΖΜΟ Ν.ΑΓΥΗΑΛΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Γηεπζπληήο Πξνηζηάκελνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλ. Τπεξεζηώλ Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Γξαθείν Γεκνηνινγίσλ

15 Γξαθείν Ζιεθηξνθσηηζκνύ ΓΔΤΑΝΑ Λνγηζηήξην Σακείν Γεκνηηθόο Δηζπξάθηνξαο Γξαθείν Πξνζσπηθνύ Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Αιινδαπώλ Γξαθείν Γενπόλνπ Σερληθή Τπεξεζία Λεμηαξρείν Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Νέαο Αγρηάινπ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Μηθξνζεβώλ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Αηδηλίνπ Αληαπνθξηηήο ΔΛΓΑ Βνήζεηα ζην ζπίηη Κ.Ζ.Φ.Ζ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ FAX Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ FAX Γξαθείν Γεκάξρνπ Γ.Α.Σ.Δ Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηθόο Γεκάξρνπ ΔΛΣΑ Γήκνο Πνξηαξηάο ΓΖΜΟ ΠΟΡΣΑΡΗΑ Fax: Γξαθείν πιεξνθνξηώλ Γήκνπ ΔΛΣΑ Κ.Γ.Α.Π Σνπηθό πκβνύιην Άιιεο Μεξηάο TAXI ,99536 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αμηνπνίεζεο Πόξσλ Πνξηαξηάο Fax:

16 Γεκαξρείν Νηθνηζάξα 12 ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε "Αλαπηπμηαθή θηάζνπ" Πνιηηηζηηθό Σκήκα Φαξκαθεία Σαρπδξνκείν Aεξνδξόκην ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗ Γήκνο Αξγαιαζηήο Γήκνο Φεξώλ Βειεζηίλν Γήκνο Αικπξνύ Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Αηζσλίαο Γήκνο Αξηέκηδαο Γήκνο Αθεηώλ Γήκνο Εαγνξάο Γήκνο Ησιθνύ Γήκνο Μειεώλ Γήκνο Πηειενύ Γήκνο επηάδνο ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Άκεζε Γράζε Σξνραία Βόινπ Σνπξηζηηθή Αζη. Βόινπ Αζηπλνκηθό Σκήκα Ν.Ησλίαο Αζηπλνκηθό Σκήκα Αικπξνύ Σκήκα Σξνραίαο Αικπξνύ Αζηπλνκηθόο ηαζκόο Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

17 Αζηπλνκία θηάζνπ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία θηάζνπ Αζηπλνκία Πνξηαξηάο Σκ Αζθαιείαο Βόινπ Αζηπλνκία Αξγαιαζηήο Ληκελαρτείο Βόιοσ / Ληκεληθή Αζηπλνκία Βόινπ Ληκελαξρείν Πσροζβεηηθή 199 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Αικπξνύ Πυροσβεστικό Σώμα 111ΠΜ Ν. Αγρηάινπ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θηάζνπ Ππξνζβεζηηθή ηαζκόο Γνξίηζαο 191 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ- ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ- ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΤΓΚΤ Βόιοσ Ξελνθώληνο-2αο Ννεκβξίνπ ΣΤΓΚΤ Αζελώλ όισλνο 108, Αζήλα Νοζοθοκείο Γεληθό ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ Πνιπκέξε / / / Νέα Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / Παιαηά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / ΔΚΑΒ 166 Κέληρο Τγείας ΑΛΜΤΡΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΑΡΓΑΛΑΣΖ / Κέληξν Τγείαο ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΕΑΓΟΡΑ / Κέληξν Τγείαο ΚΗΑΘΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΚΟΠΔΛΟΤ / ΗΚΑ Ραληεβού 184 ΗΚΑ Βόινπ ΗΚΑ Ν.Ησλίαο & ηαζκόο Α' Βνεζ. γηα Πνπιηά ζηε Ν.Ησλία & Αγξνηηθό Ηαηξείν Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

18 Σξαπκαηνινγηθό Οξζνπεδηθό Ηαηξείν θηάζνπ Ηαηξείν Πνξηαξηάο Φαξκαθείν Πνξηαξηάο ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ - ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΠΑ EXPRESS Service 1154 HELLAS Service 1057 INTERAMERICAN 1168 ΚΣΔΟ & Βιάβες ΓΔΖ Βόινπ & Βιάβεο ΟΣΔ 121 Βιάβεο ΓΔΤΑΜΒ Βόινπ Βιάβεο Γεκ.Φσηηζκνύ Καζαξηόηεηα Γ. Βόινπ Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ ΔΠΑ Θεζζαιίαο Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ Γ.ΔΠ.Α Α.Δ ΟΣΔ Χξα Διιάδνο ΟΣΔ Άκεζε Δηδνπνίεζε / Σειεβνήζεηα 1881 ΟΣΔ Πιεξνθνξίεο Σειεθσληθνύ Καηαιόγνπ ΟΣΔ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Πνιίηε 1502 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) Θέζπηδνο

19 ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Πρωηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηζαγγειία Πρωηοδηθώλ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Γηοηθεηηθό Πρωηοδηθείο Ηάζνλνο 73 Δηρελοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Πηαηζκαηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηρελοδηθείο Αικσρού Βαο. Κσλ/λνπ 145 Δηρελοδηθείο Εαγοράς Εαγνξά Δηρελοδηθείο Μειεώλ Μειηέο Δηρελοδηθείο Αργαιαζηής Αξγαιαζηή Δηρελοδηθείο θοπέιοσ θόπεινο ΣΡΑΠΔΕΔ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 1. Αλησλνπνύινπ Αιεμάλδξαο 2. Ηάζνλνο-Κνπηαξέιηα 3. Ν. Ησλία (Λεσθ.Δηξήλεο 22) ASPIS Ηάζνλνο & Ζπείξνπ 52 ΑΣΣΗΚΖ Γεκεηξηάδνο 227 ΓΔΝΗΚΖ Ηάζνλνο 75 - Αλησλνπνύινπ CITIBANK Αξγνλαπηώλ , 76390

20 ΔΘΝΗΚΖ 1. Αξγνλαπηώλ & Ζπείξνπ - Ηάζνλνο Ηάζνλνο 91 Σνπάιε 3. Ησιθνύ 86 Αλαιήςεσο 4. Α.Βνιίδε 35 Ν.Ησλία 5. Λαξίζεο 84 -Νεαπόιεσο ΔΛΛΑΓΟ Αξγνλαπηώλ 52 ΔΜΠΟΡΗΚΖ 1. Δι.Βεληδέινπ 1 (Πεξηθ.Γ/λζε Κεληξηθήο Θεζζαιίαο) 2. Ηάζνλνο 47 - Ζπείξνπ 3. Δ. Βεληδέινπ 48 - Κσλζηαληά 4. Λ. Δηξήλεο 3 Ν. Ησλία EUROBANK 1. Ηάζνλνο 1 2. Λαξίζεο 126 -Π"θιέζζα (Νεάπνιε) 3. Ηάζνλνο 62 (Κεληξηθό Καη.) 4. Γεκεηξηάδνο Σνπάιε ΠΔΗΡΑΗΩ 1. Ηάζνλνο & Καξηάιε 2. Λεσθ Δηξήλεο 2-Αβέξσθ 1 (Ν. Ησλία) 3. ΒΗ.ΠΔ.Βόινπ Σερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαιίαο ALPHA 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο & Αζελώλ 2 (Νεάπνιε) 3. Πνιπκέξε 153 (έλαληη Ννζνθνκείνπ) 4. 2αο Ννεκβξίνπ 8 ΚΤΠΡΟΤ 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο 150 Marfin Δγλαηία Bank 1.Γεκεηξηάδνο 251- Γακβέηα 2.Ηάζνλνο 115-Αιινλήζνπ Pro-Bank Γεκεηξηάδνο 34 - Κνξαή ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ Γεκεηξηάδνο 93 - Κνπηαξέιηα MILLENIUM Ηάζνλνο 69 - Λώξε 1 Παλειιήληα Σράπεδα Δι. Βεληδέινπ 19 - σθξάηνπο , 28542, , , , , , , , , , , , , , , , , , 39151, , 76464

21 21 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΣΡΓΟΤ ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΜΟΝΑΓΑ ΓΚΣΖ ΤΓΚΣΖ 1ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ 4ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΡΑΣΖΓΔΗΟ 32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ 6502) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 521 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 505 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΣΤΠ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) Λ/32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΗΜΑ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΛΜΥ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΛΓΒ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ , (ΔΦΑΓ ) ΦΡΟΤΡΑΡΥΔΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ ) ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ )

22 ΓΕΝΙΚΑ Σν πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Βόινπ απνηειείηαη από ηνπο δήκνπο Βόινπ, Ν.Ησλίαο, Ησιθνύ θαη κέξνο ηνπ δήκνπ Πνξηαξηάο θαη ηεο θνηλόηεηαο Μαθξπλίηζαο, ελώ πνιύ θνληά θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 2 ρηιηνκέηξσλ βξίζθεηαη ν δήκνο Αγξηάο. Οη ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, γηα κίζζσζε ή αγνξά ζηελ πεξηνρή, είλαη ηθαλέο, ζε πιήζνο αιιά θαη ζε πνηόηεηα, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο,ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ ζηειερώλ. Ζ αλεύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθά εύθνιε ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερόκελσλ θαηνηθηώλ, πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζηελ πόιε αξθεηώλ ηκεκάησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιώλ, ζην πέξαο ηνπ θαινθαηξηνύ ε αλέπξεζε θαηνηθίαο είλαη δπζθνιόηεξε. Ζ αλέβξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα γίλεη είηε: 1. Από ηηο ηεξνύκελεο θαηαζηάζεηο από ην 1ν ΔΓ ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν. 2. Απν ηηο αγγειίεο ησλ εθεκεξίδσλ. 3. Από ηα ππάξρνληα κεζεηηθά γξαθεία. Σα ΟΑ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Φξνπξά έηλαη πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκό, ζπλνιηθά 36, (24 λέα δηακεξίζκαηα θαη 12 παιαηόηεξεο κνλνθαηνηθίεο) θαη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ αλαγθώλ ζηεγάζεσο ησλ ζηειερώλ ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν, θαζώο ζηελ Φξνπξά εδξεύνπλ επίζεο ε 1ε ΣΑΞΑ,ε Ηε ΣΑΞΤΠ θαη ε 64 ΜΔ πνπ εμππεξεηνύληαη από ηα ίδηα ΟΑ. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ πνπ κεηαηίζεληαη ζηελ Φξνπξά παξέρνληαη παξαθάησλ ζηνηρεία μελνδρείσλ, ΟΑ, κεζηηηθώλ γξαθείσλ θαη ηνπηθνύ ηύπνπ. Σονίζεηαι όηι ηα παπακάηω ζηοισεία, παπέσονηαι μόνο για ηην διεςκόλςνζη ηων ζηελεσών και ηων οικογενειών ηοςρ ζηην εξεύπεζη καηοικίαρ-ομαλήρ εγκαηάζηαζηρ και δεν αποηελούν κανενόρ είδος δέζμεςζη, επιλογή ή διαθήμιζη κάποιων ηοπικών επαγγελμαηιών ή ιδιωηών.

23 23 ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΚΛΙΝΩΝ 1 ΗΧΛΚΟ 2* 39 όισλνο 9 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο , , Νεθέιε 3* 53 Κνπκνπλδνύξνπ 10 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο eli/gr 3 ΑΗΓΛΖ 3* 77 Αξγνλαπηώλ 24 Σ.Κ Βόινο , ΦΑΞ : ttp://www.aigli.gr 4 VOLOS PALACE 4* 72 Ξελνθώληνο & Θξαθώλ T.K PARK 4* 112 Γειεγηώξγε 2 Σ.Κ Domotel Ξελία 5* 79 Πιαζηήξα 1 T.K Βόινο Βόινο Βόινο Αιέμαλδξνο 3* 78 Σνπάιε 3 Σ.Κ Βόινο , Αύξα 3* 26 όισλνο 5 Βόινο Ζιέθηξα 3* 38 Σνπάιε 16 Σ.Κ Βόινο , Αδκεηνο 2* 33 Αζ. Γηάθνπ 3 Σ.Κ 3357 Βόινο Γαιαμίαο 2* 54 Αγ. Νηθνιάνπ 3 Σ.Κ Βόινο ,

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα