32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν 5 3 Ηζηνξία ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν 5 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ 4 Ηζηνξηθά ζηνηρεία λνκνύ Μαγλεζίαο 7 5 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Βόινπ 8 6 Ηζηνξηθά ζηνηρεία πόιεο Νέαο Ηωλίαο 10 ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ 7 Γήκνο Βόινπ 11 8 Γήκνο Ν.Ηωλίαο 13 9 Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Ν. Αγρηάινπ Γήκνο Πνξηαξηάο Γήκνο θηάζνπ Λνηπνί Γήκνη ώκαηα αζθαιείαο Ννζνθνκεία- Κ. Τγείαο- Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο Έθηαθηεο Αλάγθεο Λνηπέο ππεξεζίεο Γηθαζηηθέο Τπεξεζίεο Σξάπεδεο ηξδν «ΥΖ(ΠΕ) ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ» 21 ΣΔΓΑΗ 20 Γεληθά Ξελνδνρεία Βόινπ- Ν.Ηωλίαο ΟΑ-Ξελώλεο Σνπηθόο ηύπνο Μεζηηηθά γξαθεία Μεηαθνκίζεηο-Μεηαθνξέο 27 ΤΓΔΙΑ 26 Ννζνθνκεία Κέληξα Τγείαο Αγξνηηθά Ηαηξεία ΣΔΠ πκβεβιεκέλνη Ηαηξνί 30 ΠΡΟΒΑΗ -ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΔ 31 Γεληθά Αζηηθό ΚΣΔΛ ΟΔ Αθηνπινϊθέο ζπγθνηλωλίεο Σαμί Αεξνπνξηθέο ζπγθνηλωλίεο Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ 41 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 38 Α Βάζκηα εθπαίδεπζε Β Βάζκηα εθπαίδεπζε Γ Βάζκηα εθπαίδεπζε ΗΔΚ 50

3 42 Φξνληηζηήξηα κέζεο εθπαίδεπζεο Φξνληηζηήξηα μέλωλ γιωζζώλ 54 ΑΘΛΗΣΙΜΟ-ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ-ΠΟΛΙΣΙΜΟ 44 Μνπζηθή Υνξόο Καιηηερληθά Πνιηηηζκόο Πνιηηηζηηθνί ζύινγνη Θέαηξν Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο ηέθηα θνηλωληθώλ θέληξωλ Υνξωδίεο Παξαδνζηαθνί ρνξνί Αζιεηηζκόο Αζιεηηθνί ύιινγνη ΚΑΑΤ 67 ΣΟΤΡΙΜΟ 57 Σνπηθέο Δθδειώζεηο Γηεπζύλζεηο Internet ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΤΜ 59 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 60 Αμηνζέαηα 61 Αξραηνινγηθνί ρώξνη 62 Μνπζεία 63 Β. πνξάδεο 64 Βόινο- Ν.Ηωλία 65 Πήιην 66 ΟΑ-Ξελώλεο 67 ΚΑΑΤ ΥΑΡΣΔ 68 Ννκόο Μαγλεζίαο 69 Βόινο-Ν. Ηωλία

4 4 Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με την ευκαιρία της τοποθέτησής σας στην 32 Ταξιαρχία, Πεζοναυτών το Στρατιωτικό,Πολιτικό προσωπικό και εγώ προσωπικά, σας εύχομαι καλή παραμονή στην πόλη του Βόλου και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο πλευρό σας, όσο και της οικογένειάς σας και θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε, καθ όλο το χρονικό διάστημα που θα υπηρετείτε στην Ταξιαρχία.. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί, το Γραφείο Μέριμνας Προσωπικού, με επικεφαλής τον Δντή του 1οτ Επιτελικού Γραφείου Λγο (ΠΖ) Κατόπη Βασίλειο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (ΟΤΕ) και ΕΨΑΔ ( ),εάν επιθυμείτε, για την παροχή στοιχείων για εξεύρεση οικίας ή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας, που μπορεί να σας διευκολύνει στην εγκατάστασή σας, στη Φρουρά του Νομού Μαγνησίας. Ο Διοκητής της 32 ΤΑΞ Π/Ν Ιωάννης Δρακωνάκης Ταξίαρχος

5 - 5 - ΔΜΒΛΖΜΑ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ Σν έκβιεκα ησλ Πεδνλαπηώλ, θέξεη ηε θξάζε "ΘΑΡΔΗΝ ΥΡΖ". Η θξάζε απηή, "ΘΑΡΔΗΝ ΥΡΖ ΣΑΥ' ΑΤΡΗΟΝ, ΔΔΘ' ΑΜΔΗΝΟΝ", πνπ ζεκαίλεη "Υξεηάδεηαη ζάξξνο, αύξην όια ζα είλαη θαιύηεξα", είλαη απόζπαζκα από ηελ πξνηξνπή ηεο ζεάο Αζελάο, ηελ νπνία απεύζπλε δηα ζηόκαηνο ηνπ ΟΓΤΔΑ, πξνο ηνπο Έιιελεο πνιηνξθεηέο ηεο Σξνίαο, όηαλ ζθέπηνληαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο. Η παξάζηαζε, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην έκβιεκα ησλ Πεδνλαπηώλ, είλαη ην πινίν "ΑΡΓΩ" ηεο κπζνινγίαο, πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ΗΑΟΝΑ ζηελ Αξγνλαπηηθή Εθζηξαηεία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη, σο ε πξώηε ακθίβηα επηρείξεζε. Ηζηνξία Σαμηαξρίαο Πεδνλαπηώλ πγθξνηήζεθε, ην 1919 ζηελ Πξέβεδα ππό ηελ VIIΙ ΜΠ, σο 32 ύληαγκα Πεδηθνύ, έθηνηε έιαβε κέξνο, ζε όινπο ηνπο αγώλεο ηνπ έζλνπο, κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο θαη έθζαζε κέρξη ηελ Κηνπηάρεηα, θαηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Εθζηξαηεία. Μεηά ηελ γεξκαληθή θαηνρή θαη ηελ απειεπζέξσζε, ζπγθξνηήζεθε σο 42 Σαμηαξρία θαη έιαβε κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο Σν 1950, ε 42 ε Σαμηαξρία, κεηνλνκάδεηαη μαλά ζε 32 ΠΕ. Απνθνξύθσκα ηεο δξάζεο ηνπ 32 Π, είλαη ε θαηάιεςε ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ΜΟΡΑΒΑ θαηά ηνλ Ειιελντηαιηθό πόιεκν, πνπ άλνημε ηνλ δξόκν γηα ηελ ΚΟΡΤΣΑ. Από ηελ νκώλπκε κάρε, έιαβε ηελ νλνκαζία ηεο, 32 ΣΑΞΠ/Ν "ΜΟΡΑΒΑ". Δηαιύεηαη ην 1954 θαη αλαζπγθξνηείηαη ην 1959, κε ηελ νλνκαζία 139 Διαθξό ύληαγκα Πεδηθνύ (ΔΠ), σο επηζηξαηεπόκελν, κε έδξα ηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο. Σν 1967, νξγαλώλεηαη από ην 139 Διαθξό ύληαγκα Πεδηθνύ (ΔΠ), ην 32 ύληαγκα Πεδνλαπηώλ, κε νξγαληθέο κνλάδεο, ηα ΣΠ/Ν. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1974, αλαδηνξγαλώζεθε θαη πξνηθνδνηήζεθε, κε όπια ππνζηεξίμεσο κάρεο θαη ΔΜ.

6 - 6 - Σν 1988, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ Εηδηθώλ Δπλάκεσλ, ην 32 ύληαγκα Πεδνλαπηώλ, ζπγθξνηήζεθε ζε 32 Σαμηαξρία Πεδνλαπηώλ, κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Από 07 Μαξ 2007, κε απόθαζε ηνπ Αλ, ε Σαμηαξρία έρεη εηζέιζεη ζηελ θάζε ηεο κεηεμέιημεο από ρεκαηηζκό Εηδηθώλ Δπλάκεσλ, ζε ρεκαηηζκό (Δηδηθνύ θνπνύ)

7 - 7 - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζ Μαγλεζία πήξε ην όλνκά ηεο από ηνπο πξώηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη Μάγλεηεο, απόγνλνη ηνπ Αίνινπ, ζενύ ησλ αλέκσλ, θαη ηνικεξνί ζαιαζζνπόξνη ηεο επνρήο. Σύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Μπζνινγία, ε Μαγλεζία ζπλδέεηε κε ην Βαζίιεην ηνπ Πειία, ηνπ Άδκεηνπ θαη ηεο Άιθεζηεο, ηνπο γάκνπο ηνπ Πειέα, βαζηιηά ησλ Μπξκηδόλσλ θαη παηέξα ηνπ Αρηιιέα κε ηελ Νεξείδα Θέηηδα, ηνλ Φηινθηήηε, ηνλ Δύκειν, θαη ηνπο άιινπο αξρεγνύο ησλ καγλεζηώηηθσλ πόιεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ Τξσηθό πόιεκν όπσο αλαθέξεη ν Όκεξνο αιιά θαη κε ηελ Αξγνλαπηηθή Δθζηξαηεία. Σηελ αξραία Ησιθό ζπγθεληξώζεθαλ νη ήξσεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο θαη κε αξρεγό ηνπο ηνλ Ηάζνλα μεθίλεζαλ κε ηελ "Αξγώ", γηα ηελ καθξηλή Κνιρίδα αλαδεηώληαο ην ρξπζόκαιιν δέξαο. Τν Πήιην ήηαλ ε ζεξηλή θαηνηθία ησλ Θεώλ ηνπ Οιύκπνπ θαη ζηα λεξά ηεο Υπέξεηαο Κξήλεο ζην Βειεζηίλν θαηέβαηλαλ νη Θενί γηα λα δξνζηζηνύλ. Σην αησλόβην Πήιην, όπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Σαίμπεξ, έδεζαλ νη Κέληαπξνη, θαη ν ζνθόο Φείξσλαο πνπ θνληά ηνπ καζήηεπζε ν Αρηιιέαο, ν Ζξαθιήο θαη δηδάρηεθε ν Αζθιεπηόο ηελ Ηαηξηθή. Ζ πεξηνρή θαηνηθήζεθε από ηνπο πξώηκνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Τα ζεκαληηθόηαηα - ζε επξσπατθό επίπεδν - αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο ζε Σέζθιν (7000 π.φ.) θαη Γηκήλη (5000 π.φ.), όπνπ αλαπηύρζεθε ζπνπδαίνο πνιηηηζκόο, νη κπθελατθέο ζέζεηο ζηα Παιηά, ζηα Πεπθάθηα, ε γλσζηή ζε όινπο καο "Ησιθόο", απνηεινύλ ηζηνξηθά κλεκεία παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο. Σηα Μπθελατθά ρξόληα (14νο-13νο αη. π.φ.) ε Μαγλεζία αθκάδεη κε "αηρκή ηνπ δόξαηνο" ηνλ νηθηζκό ηεο Ησιθνύ. Σηα Μεηα-κπθελατθά ρξόληα ππνδνπιώλεηαη ζηνπο Θεζζαινύο γηα λα έξζεη ν Βαζηιηάο Φίιηππνο ν Β' ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ θαηνρή ηνπο. Ο Μαθεδόλαο βαζηιηάο, Γεκήηξηνο ν Πνιηνξθεηήο, ηδξύεη ην 293 π.φ. ηελ πόιε ηεο Γεκεηξηάδαο θνληά ζηηο ζεκεξηλέο Αιπθέο ε νπνία γλσξίδεη κεγάιε άλζηζε. Καηά ηνπο Παιαηνρξηζηηαληθνύο Φξόλνπο (4νο-6νο αη.) αλαπηύρζεθαλ νη ρξηζηηαληθέο Φζηώηηδεο Θήβεο. Τελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ, ε Μαγλεζία δέρζεθε πνιιέο επηδξνκέο μέλσλ ιαώλ. Από ην 12ν αη. ν Αικπξόο εμειίζζεηε ζε ηζρπξό εκπνξηθό θέληξν. Τόηε είλαη πνπ άξρηζαλ λα ρηίδνληαη ζε αζθαιή ζεκεία ηνπ Πειίνπ νη πξώηεο κνλέο, ελώ νη νηθηζηηθνί ππξήλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γύξσ από ηηο πνιπάξηζκεο κνλέο εμειίρζεθαλ επί Τνπξθνθξαηίαο ζε ζεκαληηθά θεθαινρώξηα, πνπ γλώξηζαλ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αθκή θαηά ην 18ν αη. H Μαγλεζία έιαβε κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 (ην Μάε ηνπ 1821 ζηηο Μειηέο θεξύζζεηαη επίζεκα ε Δπαλάζηαζε) θαη ζηα απειεπζεξσηηθά θηλήκαηα ησλ εηώλ 1854 θαη Δλζσκαηώζεθε ζην ειεύζεξν ειιεληθό θξάηνο ην 1881.Σεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημή ηεο δηαδξακάηηζε ε εγθαηάζηαζε πξνζθύγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή. Ζ Μαγλεζία απνηειεί πξόθιεζε κύεζεο ηνπ επηζθέπηε ζηνλ αξραίν θαη ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Τα κνπζεία, νη πηλαθνζήθεο θαη νη ζύγρξνλεο αίζνπζεο ηέρλεο θαη ζεάκαηνο, νη αξραηνινγηθνί ρώξνη, νη ζαπκάζηεο βπδαληηλέο θαη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη

8 - 8 - κνλαζηήξηα, ηα κνλαδηθήο αξρηηεθηνληθήο απνηεινύλ αδηάςεπζηνπο κάξηπξεο.. Δδώ ε παξάδνζε, θξαηά κηα μερσξηζηή ζέζε θαη κέλεη αλέπαθε ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, αλέγγηρηε από ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Τα πινύζηα ήζε θαη έζηκα ηεο πεξηνρήο, ηα ηνπηθά παλεγύξηα, νη ζύγρξνλεο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο δίλνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζεη ηηο θιαζζηθέο δηαθνπέο κε πνηθηιία ελδηαθεξόλησλ. Ζ Μαγλεζία, πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Διιάδαο, ζπλδπάδεη κνλαδηθά ην πξάζηλν ηνπ βνπλνύ κε ην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο, πξνζθέξνληαο ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηόηεηα λα απνιαύζνπλ ηηο δηαθνπέο ή ηηο κηθξέο εμνξκήζεηο ηνπο: ζην "Βνπλό ησλ Κεληαύξσλ" - ην Πήιην, ζηε "θνζκνπνιίηηθε" Σθηάζν, ηε "παξαδνζηαθή" Σθόπειν, ηελ Αιόλλεζν "ην νηθνινγηθό" λεζί, ζηελ Οιπκπηαθή πόιε ηνπ Βόινπ ή ηα "αλεμεξεύλεηα" ρσξηά ηνπ Αικπξνύ, ηνπ Πηειενύ, ηεο Σνύξπεο θαη ηνπ Θεζζαιηθνύ θάκπνπ. Ο πινύηνο πνπ απιόρεξα ράξηζε ε θύζε ζε ηνύην ηνλ ηόπν, ε νκνξθηά ησλ ηνπίσλ κε εηθόλεο πνπ ελαιιάζζνληαη ζπλερώο, κνλαδηθέο γηα θάζε επνρή ηνπ ρξόλνπ, ε πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ε ηζηνξία, ν πνιηηηζκόο, ε πςειή πνηόηεηα ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη νη πνιιαπιέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη ηηο ηέζζεξηο επνρέο ηνπ ρξόλνπ, ζπλζέηνπλ ηελ νινθιεξσκέλε πξόηαζε ηνπξηζκνύ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ο Γήκνο Βόινπ ζπζηάζεθε κε ην Β.Γ ηεο 31εο (ΦΔΚ 126) θαη νλνκαδόηαλ σο ην 1954 Γήκνο Παγαζώλ. Ζ πξώηε αηξεηή δεκνηηθή αξρή ηεο πόιεο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύλην ηνπ Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε από ηελ έληαμε ηνπ Βόινπ ζην ειιεληθό θξάηνο (2 Ννεκβξίνπ 1881) έσο θαη ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ παξέκεηλε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην πνπ δηνηθνύζε ηελ πόιε από ην 1878 (λόκνο ΠΜ'/1882) κε Γήκαξρν ηνλ Γεώξγην Καξηάιε, ν νπνίνο ππήξμε θαη ν πξώηνο αηξεηόο Γήκαξρνο κεηά ηε ζύζηαζε ηνπ Γήκνπ. Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ παξαπάλσ ζπκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο , ελώ ε πξώηε ηνπ απόθαζε αθνξνύζε ηνλ θαζνξηζκό ηεο έκκεζεο δεκνηηθήο θνξνινγίαο. Σύκθσλα κε ην λόκν ΠΜ'/1882 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ ζηηο άξηη πξνζαξηεζείζεο ρώξαηο", ε ζύζηαζε ησλ λέσλ δήκσλ ζα αθνινπζνύζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ" ηεο 27εο Ο Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρζεθε αξρηθά, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ, ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πάλσ από θαηνίθνπο). Ζ δεκνηηθή ηνπ αξρή απνηεινύληαλ από ην Γήκαξρν, πνπ ήηαλ εθηειεζηηθή αξρή, θαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν ήηαλ 12κειέο θαη είρε ζπκβνπιεπηηθό ξόιν. Ζ δεκνηηθή αξρή εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία. Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δύν παξέδξνπο, νη νπνίνη ήηαλ άκηζζνη βνεζνί ηνπ Γεκάξρνπ, ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Πξσηνθνιιεηή, ν νπνίνο είρε ηελ επζύλε ηεο ηήξεζεο ησλ Πξαθηηθώλ.

9 - 9 - Τν 1891 ν Γήκνο Παγαζώλ εληάρζεθε ζηνπο δήκνπο α' ηάμεσο (όζνη είραλ πιεζπζκό πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο), ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην απμήζεθε θαηά έμη κέιε -έγηλε 18κειέο- θαη νη πάξεδξνη θαηά δύν.. Με ην λόκν ΓΝΕ'(4057)/1912 "πεξί ζπζηάζεσο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ" ν Γήκνο Παγαζώλ θαηαηάρηεθε ζηνπο δήκνπο β' ηάμεσο (όζνη είραλ πεξηζζόηεξνπο από θαηνίθνπο). Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην ήηαλ θπξίαξρν όξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινύληαλ από 24 κέιε. Με κπζηηθή ςεθνθνξία εμέιεγε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ηνλ Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν, ηνλ Γξακκαηέα θαη 5κειή Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. Από ην 1883 έσο ην 1933, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ηειεπηαίεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, νη δεκνηηθέο αξρέο εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα, όπσο όξηδε ε λνκνζεζία. Μνλαδηθή εμαίξεζε ππήξμε ε πεξίνδνο ησλ βαιθαληθώλ πνιέκσλ, όηαλ εμαηηίαο απηώλ θαη ησλ επηθείκελσλ αιιαγώλ ζηε δεκνηηθή λνκνζεζία, αληί λα γίλνπλ νη εθινγέο ην 1911, παξαηάζεθε ε ζεηεία ησλ πθηζηακέλσλ δεκνηηθώλ αξρώλ γηα ηξία ρξόληα αθόκε. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν δηνίθεζε ην Γήκν Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία όπσο αλαθέξνπλ νη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο είρε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ "ιανύ ηνπ Βόινπ", παξακέλνληαο όκσο Γήκαξρνο ν επαλεθιεγείο ζηηο εθινγέο ηνπ 1914, Κσζηήο Γθιαβάλεο.. Ζ ζεηεία ηεο ηειεπηαίαο αηξεηήο δεκνηηθήο αξρήο -εθιέρηεθε ην ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ παξαηάζεθε γηα έλαλ επηπιένλ ρξόλν έσο ηνλ δηνξηζκό από ηελ θπβέξλεζε Μεηαμά Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο, ε νπνία παξέκεηλε ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, κε αξθεηέο αιιαγέο σο πξνο ηα κέιε ηεο έσο ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ Σπλνιηθά, έσο θαη ηνλ πόιεκν, ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Παγαζώλ αλέιαβαλ έληεθα αηξεηέο δεκνηηθέο αξρέο θαη ηξεηο κε εθιεγκέλεο. Δθηόο από ηνπο Γεώξγην Καξηάιε ( ) θαη Νηθόιαν Γεσξγηάδε ( ), νη νπνίνη εθιέρηεθαλ γηα δπν ζπλερείο ηεηξαεηίεο θαη ηνλ Κσζηή Γθιαβάλε, ν νπνίνο ππήξμε ν καθξνβηόηεξνο, παξακέλνληαο ζην δεκαξρηαθό ζώθν γηα δεθαεπηά έηε ( ), νη ππόινηπνη αηξεηνί δήκαξρνη άζθεζαλ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα κηα ηεηξαεηία ν θαζέλαο.. Ζ θπβέξλεζε Μεηαμά δηόξηζε ζηνπο Γήκνπο Γηνηθνύζεο Δπηηξνπέο (λ.472/ ), ελώ κε αλαγθαζηηθό λόκν( ) αλέβαιε ηηο δεκνηηθέο εθινγέο "επ'αόξηζηνλ". Σην Γήκν Παγαζώλ δηνξίζηεθε επηακειήο Γηνηθνύζα Δπηηξνπή κε Πξόεδξν ην Νηθόιαν Σαξάηζε, πνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ηνλ Ηνύιην ηνπ Ο Νηθόιανο Σαξάηζεο παξέκεηλε Γήκαξρνο θαη επί θαηνρηθώλ θπβεξλήζεσλ. Αληηθαηαζηάζεθε ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ απειεπζέξσζε.. Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ησλ πξώησλ κελώλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε - από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1944 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αλέιαβε επηηξνπή από εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηεο πόιεο κε Γήκαξρν ηνλ Ησάλλε Κνληαξάην.. Από ην 1946 έσο ηηο πξώηεο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ, δηνξηζκέλνο από ηελ θπβέξλεζε Γήκαξρνο ήηαλ ν Εήζεο Εεζάθεο. Με Βαζηιηθό Γηάηαγκα ην Μάην ηνπ 1947 ν ζπλνηθηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ηεο Νέαο Ησλίαο, ν νπνίνο ηδξύζεθε ην 1924, έγηλε ν δεύηεξνο Γήκνο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο..

10 Ζ εθινγή ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν αθνινύζεζε ην αζηαζέο πνιηηηθό θιίκα ηεο επνρήο. Ωο ην 1967 εθιεγκέλνη Γήκαξρνη ήηαλ νη Κνληνζηάλνο Γεώξγηνο (1951/6-1955/2), Καξηάιεο Γεώξγηνο (1955/2-1956/1), Κιαςόπνπινο Θεόδσξνο (1956/4-1959/5 & 1964/8-1967/8) θαη Ησάλλεο Κνληαξάηνο(1959/5-1964/8). Τν 1954 (απνθ. Γ.Σ 109/ ), ν Γήκνο Παγαζώλ κεηνλνκάζηεθε ζε Γήκν Βόινπ.. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΓΗΜΟΥ ΝΔΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ζ Ν. Ησλία είλαη ν δεύηεξνο ζε κέγεζνο δήκνο ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο, κεηά ην Γήκν Βόινπ, κε ηνλ νπνίν απνηειεί έλα εληαίν Πνιενδνκηθό Σπγθξόηεκα. Απνηειείηαη από ην ηζηνξηθό θέληξν, γύξσ από ην νπνίν έρεη επεθηαζεί ε ζεκεξηλή πόιε, κηα θνηλόηεηα θαη 2 αγξνηηθνύο νηθηζκνύο. Καηαιακβάλεη ζηξέκκαηα, ελώ έρεη άηνκα πιεζπζκό ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Φπζηθό όξην κεηαμύ ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ θαη ηεο πόιεο ηεο Ν. Ησλίαο απνηειεί ην πνηάκη Κξαπζίδσλαο. Ζ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, ηνλ εκπξεζκό ηεο Σκύξλεο θαη μεξηδσκό Διιήλσλ ηεο Μηθξαζίαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1922 από ηηο αθκάδνπζεο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο. Σηα ηέιε ηνπ θζηλνπώξνπ ηνπ 1924 ζηελ άλπδξε πεξηνρή ηνπ Ξεξόθακπνπ πάλσ από ην ρείκαξξν Κξαπζίδσλα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη ζε πξώηε θάζε ηα πξώηα πξνζθπγηθά ζπίηηα γηα πεξίπνπ άηνκα, ηα ιεγόκελα Τεηξάγσλα δεκηνπξγώληαο ηνλ πξνζθπγηθό Σπλνηθηζκό ηνπ Βόινπ, ηε Νέα Ησλία. Μέζα ζην θαινθαίξη ηνπ 1925 αλαγέξζεθαλ ηα ιεγόκελα Τζηκεληέληα ζηα δπηηθά ηεο θεληξηθήο πιαηείαο θαη ζε ιίγα ρξόληα ηα Πέηξηλα, δπηηθά, όπνπ καδί κε ηα Τδακαιηώηηθα θαη ηα Γεξκαληθά αλαηνιηθά ηνπο, ππάξρνπλ θαη κέλνπλ κόληκα κέρξη θαη ζήκεξα θάπνηα από απηά κε ηελ παιηά, ηελ πξώηε ηνπο κνξθή δίλνληαο ζηε Νέα Ησλία κία μερσξηζηή θπζηνγλσκία. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν θαηαγεγξακκέλνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο, είλαη άηνκα. Οη πξόζθπγεο πνπ μεξηδώζεθαλ από ηε Σκύξλε θαη ηελ ππόινηπε Μηθξά Αζία ην 1922 κε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ήηαλ νη πξώηνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Σηελ αξρή ήηαλ κία ζπλνηθία ηνπ Βόινπ θαη νλνκαδόηαλ «Πξνζθπγηθόο ζπλνηθηζκόο» ή απιά «ζπλνηθηζκόο». Τν νξηζηηθό όλνκα «Νέα Ησλία» ε πεξηνρή ην πήξε ην 1947, ζε αλάκλεζε ησλ ρακέλσλ παηξίδσλ - ηεο Διιεληθήο Ησλίαο - θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε Γήκν θαη μερσξηζηή πόιε. Από ηόηε, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πόιεο ππήξμε ξαγδαία. Σήκεξα, ε Νέα Ησλία έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζύγρξνλεο πόιεο, κε γνξγνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο αιιά θαη κε αξθεηά πξνβιήκαηα. Ζ πξνζθπγηθή πξνέιεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Νέαο Ησλίαο έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο. Ζ ηζηνξηθή ζύκπησζε έθεξε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 2004 ζηε Νέα Ησλία, παξάιιεια κε ηε ζπκπιήξσζε 80 ρξόλσλ από ηόηε πνπ ε πόιε άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη.

11 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΝΟΜΟΤ ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ Σειεθωληθό Κέληρο Γραθείο Πρωηοθόιιοσ , 50 Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο Πνιηηώλ (ιεηηνπξγεί 09:00-13:00) Φωλεηηθή Πύιε Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ FAX Γεληθός Γρακκαηέας Γξακκαηεία Γεληθνύ Γξακκαηέα Ηδηαίηερος Γρακκαηέας Δηδηθός ύκβοσιος Αληηδήκαρτος Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηθώλ Θεκάηωλ Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηθώλ Θεκάησλ Αληηδήκαρτος Κοηλωληθής Αιιειεγγύες Πρόεδρος Γ Γξαθείν Γ.. θαη Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Γραθείο Νοκηθού σκβούιοσ Γεκοηηθή Αζησλοκία (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Γηεπζπληήο ύζηεκα Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ & 218 Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Δζσηεξηθήο Γηνίθεζεο Πξντζηακέλε Γεκνηνινγίνπ θαη Μεηξώνπ Αξξέλσλ Γεκνηνιόγην θαη Μεηξών Αξξέλσλ (ελεκέξσζε θνηλνύ) Λεμηαξρείν Γξαθείν Αιινδαπώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο

12 Σκήκα Ν.Π.Γ.Γ. θαη Δπηρεηξήζεσλ & 241 Σκήκα Γεκνηηθώλ Πξνζόδσλ Λνγηζηεξίνπ , 42, Μηζζνδνζίαο , 143, 145 Σακείνπ Πξνκεζεηώλ Αδεηώλ Καηαζηεκάησλ Λατθώλ Αγνξώλ & Τπεξεζία θαγίσλ , Νεθξνηαθείνπ ,95720 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (Μηθξαζηαηώλ 81-Μαθξπλίηζεο, Σ.Κ ) Αληηδήκαξρνο Γεληθόο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γξακκαηεία (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Γηεπζπληήο Πξσηόθνιιν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ , Σκήκα Γηοηθεηηθής Παραθοιούζεζες Δργωλ , 502, 503 Σκήκα Οδοποηϊας Πξντζηάκελνο Γξακκαηεία Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 44 Σκήκα Κηηρηώλ-Πιαηεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο , 38, 39 Σκήκα Μειεηώλ Πξντζηάκελνο Τπάιιεινη Σκήκαηνο Σκήκα σληερήζεωλ ,52,54,55,57,58,61 Πξντζηάκελνο Ξπινπξγείν Σκήκα Ζιεθηροκεταλοιηθώλ Έργωλ Γραθείο Φωηηζκού-εκαηοδόηεζες ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ (Σνπάιε 12, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο

13 Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Πνιενδνκίαο Πξντζηάκελνο Γξαθείν Δθδνζεο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ Διέγρνπ Καηαζθεπώλ Απζαηξέησλ Αξρείν Πνιενδνκίαο Σκήκα τεδίοσ Πόιες Πξντζηάκελνο Γξαθείν Πνιενδνκηθώλ ρεδηαζκώλ Δθαξκνγήο ρεδίνπ Πόιεο Σκήκα Κσθιοθορηαθού τεδηαζκού Πξντζηάκελνο πλεξγείν Κπθινθνξηαθώλ Δξγσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (Υαηδεπέηξνπ 5, ΣΚ 38334) Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο Γξακκαηεία Σκήκα Απνθνκηδήο Απνξξηκάησλ πληήξεζεο Μεραληθώλ Μέζσλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΑΗΝΟΤ Αληηδήκαξρνο Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ (Γεκεηξηάδνο 174, ΣΚ 38221) Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ & Γξακκαηεία Αληηδεκάξρνπ & Τπάιιεινη & Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Μεραλνγξάθεζεο (Πι.Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38001) Σερληθό Σκήκα & 166 ΓΖΜΟ Ν.ΗΩΝΗΑ Γρακκαηεία Γεκάρτοσ Σκήκα Δπηθοηλωλίας θαη Γεκοζίωλ τέζεωλ

14 FAX Γεληθός Γρακκαηέας ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γεληθόο Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΡΑΗΝΟΤ Γηεπζπληήο ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Τπ. Απνθνκ Απνξ Ν.Ησλίαο ΓΖΜΟ ΑΓΡΗΑ Γήκνο Αγξηάο Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γξάθεηαο Αζηπλνκία Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο Αγξνηηθό Ηαηξείν Γξάθεηαο Σαμί ΔΛΣΑ Υηνλνδξνκηθό Κέληξν Πειίνπ Καηαθύγην ΔΟ Αζιεηηθόο Οξγαληζκόο ΓΟΤΚΑΠ: Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Τγείαο, Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Πεξηβάιινληνο , ΓΖΜΟ Ν.ΑΓΥΗΑΛΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Γηεπζπληήο Πξνηζηάκελνο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλ. Τπεξεζηώλ Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνύινπ Γξαθείν Γεκνηνινγίσλ

15 Γξαθείν Ζιεθηξνθσηηζκνύ ΓΔΤΑΝΑ Λνγηζηήξην Σακείν Γεκνηηθόο Δηζπξάθηνξαο Γξαθείν Πξνζσπηθνύ Γξαθείν Δμππεξέηεζεο Αιινδαπώλ Γξαθείν Γενπόλνπ Σερληθή Τπεξεζία Λεμηαξρείν Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Νέαο Αγρηάινπ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Μηθξνζεβώλ Αληαπνθξηηήο ΟΓΑ Γ.Γ. Αηδηλίνπ Αληαπνθξηηήο ΔΛΓΑ Βνήζεηα ζην ζπίηη Κ.Ζ.Φ.Ζ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ FAX Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ FAX Γξαθείν Γεκάξρνπ Γ.Α.Σ.Δ Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο Αζιεηηθόο Γεκάξρνπ ΔΛΣΑ Γήκνο Πνξηαξηάο ΓΖΜΟ ΠΟΡΣΑΡΗΑ Fax: Γξαθείν πιεξνθνξηώλ Γήκνπ ΔΛΣΑ Κ.Γ.Α.Π Σνπηθό πκβνύιην Άιιεο Μεξηάο TAXI ,99536 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αμηνπνίεζεο Πόξσλ Πνξηαξηάο Fax:

16 Γεκαξρείν Νηθνηζάξα 12 ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ Γξαθείν Γεκάξρνπ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε "Αλαπηπμηαθή θηάζνπ" Πνιηηηζηηθό Σκήκα Φαξκαθεία Σαρπδξνκείν Aεξνδξόκην ΛΟΗΠΟΗ ΓΖΜΟΗ Γήκνο Αξγαιαζηήο Γήκνο Φεξώλ Βειεζηίλν Γήκνο Αικπξνύ Γήκνο Αγξηάο Γήκνο Αηζσλίαο Γήκνο Αξηέκηδαο Γήκνο Αθεηώλ Γήκνο Εαγνξάο Γήκνο Ησιθνύ Γήκνο Μειεώλ Γήκνο Πηειενύ Γήκνο επηάδνο ΩΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Άκεζε Γράζε Σξνραία Βόινπ Σνπξηζηηθή Αζη. Βόινπ Αζηπλνκηθό Σκήκα Ν.Ησλίαο Αζηπλνκηθό Σκήκα Αικπξνύ Σκήκα Σξνραίαο Αικπξνύ Αζηπλνκηθόο ηαζκόο Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

17 Αζηπλνκία θηάζνπ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία θηάζνπ Αζηπλνκία Πνξηαξηάο Σκ Αζθαιείαο Βόινπ Αζηπλνκία Αξγαιαζηήο Ληκελαρτείο Βόιοσ / Ληκεληθή Αζηπλνκία Βόινπ Ληκελαξρείν Πσροζβεηηθή 199 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Αικπξνύ Πυροσβεστικό Σώμα 111ΠΜ Ν. Αγρηάινπ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θηάζνπ Ππξνζβεζηηθή ηαζκόο Γνξίηζαο 191 ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ- ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ- ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΤΓΚΤ Βόιοσ Ξελνθώληνο-2αο Ννεκβξίνπ ΣΤΓΚΤ Αζελώλ όισλνο 108, Αζήλα Νοζοθοκείο Γεληθό ΑΥΗΛΛΟΠΟΤΛΔΗΟ Πνιπκέξε / / / Νέα Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / Παιαηά Δμσηεξηθά Ηαηξεία Ννζνθνκείνπ / ΔΚΑΒ 166 Κέληρο Τγείας ΑΛΜΤΡΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΑΡΓΑΛΑΣΖ / Κέληξν Τγείαο ΒΔΛΔΣΗΝΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΕΑΓΟΡΑ / Κέληξν Τγείαο ΚΗΑΘΟΤ / Κέληξν Τγείαο ΚΟΠΔΛΟΤ / ΗΚΑ Ραληεβού 184 ΗΚΑ Βόινπ ΗΚΑ Ν.Ησλίαο & ηαζκόο Α' Βνεζ. γηα Πνπιηά ζηε Ν.Ησλία & Αγξνηηθό Ηαηξείν Γήκνπ Ν. Αγρηάινπ

18 Σξαπκαηνινγηθό Οξζνπεδηθό Ηαηξείν θηάζνπ Ηαηξείν Πνξηαξηάο Φαξκαθείν Πνξηαξηάο ΔΚΣΑΚΣΔ ΑΝΑΓΚΔ - ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΛΠΑ EXPRESS Service 1154 HELLAS Service 1057 INTERAMERICAN 1168 ΚΣΔΟ & Βιάβες ΓΔΖ Βόινπ & Βιάβεο ΟΣΔ 121 Βιάβεο ΓΔΤΑΜΒ Βόινπ Βιάβεο Γεκ.Φσηηζκνύ Καζαξηόηεηα Γ. Βόινπ Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ ΔΠΑ Θεζζαιίαο Δθηαθηε αλάγθε Φπζηθνύ Αεξίνπ Γ.ΔΠ.Α Α.Δ ΟΣΔ Χξα Διιάδνο ΟΣΔ Άκεζε Δηδνπνίεζε / Σειεβνήζεηα 1881 ΟΣΔ Πιεξνθνξίεο Σειεθσληθνύ Καηαιόγνπ ΟΣΔ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Πνιίηε 1502 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (ΚΔΠ) (Ηάζνλνο Κνπκνπλδξνύξνπ, ΣΚ 38221) Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) Θέζπηδνο

19 ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Πρωηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηζαγγειία Πρωηοδηθώλ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Γηοηθεηηθό Πρωηοδηθείο Ηάζνλνο 73 Δηρελοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Πηαηζκαηοδηθείο Βόιοσ Μέγαξν Γηθαζηεξίσλ Δηρελοδηθείο Αικσρού Βαο. Κσλ/λνπ 145 Δηρελοδηθείο Εαγοράς Εαγνξά Δηρελοδηθείο Μειεώλ Μειηέο Δηρελοδηθείο Αργαιαζηής Αξγαιαζηή Δηρελοδηθείο θοπέιοσ θόπεινο ΣΡΑΠΔΕΔ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 1. Αλησλνπνύινπ Αιεμάλδξαο 2. Ηάζνλνο-Κνπηαξέιηα 3. Ν. Ησλία (Λεσθ.Δηξήλεο 22) ASPIS Ηάζνλνο & Ζπείξνπ 52 ΑΣΣΗΚΖ Γεκεηξηάδνο 227 ΓΔΝΗΚΖ Ηάζνλνο 75 - Αλησλνπνύινπ CITIBANK Αξγνλαπηώλ , 76390

20 ΔΘΝΗΚΖ 1. Αξγνλαπηώλ & Ζπείξνπ - Ηάζνλνο Ηάζνλνο 91 Σνπάιε 3. Ησιθνύ 86 Αλαιήςεσο 4. Α.Βνιίδε 35 Ν.Ησλία 5. Λαξίζεο 84 -Νεαπόιεσο ΔΛΛΑΓΟ Αξγνλαπηώλ 52 ΔΜΠΟΡΗΚΖ 1. Δι.Βεληδέινπ 1 (Πεξηθ.Γ/λζε Κεληξηθήο Θεζζαιίαο) 2. Ηάζνλνο 47 - Ζπείξνπ 3. Δ. Βεληδέινπ 48 - Κσλζηαληά 4. Λ. Δηξήλεο 3 Ν. Ησλία EUROBANK 1. Ηάζνλνο 1 2. Λαξίζεο 126 -Π"θιέζζα (Νεάπνιε) 3. Ηάζνλνο 62 (Κεληξηθό Καη.) 4. Γεκεηξηάδνο Σνπάιε ΠΔΗΡΑΗΩ 1. Ηάζνλνο & Καξηάιε 2. Λεσθ Δηξήλεο 2-Αβέξσθ 1 (Ν. Ησλία) 3. ΒΗ.ΠΔ.Βόινπ Σερλνινγηθό Πάξθν Θεζζαιίαο ALPHA 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο & Αζελώλ 2 (Νεάπνιε) 3. Πνιπκέξε 153 (έλαληη Ννζνθνκείνπ) 4. 2αο Ννεκβξίνπ 8 ΚΤΠΡΟΤ 1. Ηάζνλνο Λαξίζεο 150 Marfin Δγλαηία Bank 1.Γεκεηξηάδνο 251- Γακβέηα 2.Ηάζνλνο 115-Αιινλήζνπ Pro-Bank Γεκεηξηάδνο 34 - Κνξαή ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ Γεκεηξηάδνο 93 - Κνπηαξέιηα MILLENIUM Ηάζνλνο 69 - Λώξε 1 Παλειιήληα Σράπεδα Δι. Βεληδέινπ 19 - σθξάηνπο , 28542, , , , , , , , , , , , , , , , , , 39151, , 76464

21 21 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΩΝΑ ΣΡΓΟΤ ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΜΟΝΑΓΑ ΓΚΣΖ ΤΓΚΣΖ 1ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ 4ο ΔΓ- ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΡΑΣΖΓΔΗΟ 32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ 6502) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 521 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 505 ΣΠ/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΣΤΠ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) Λ/32 ΣΑΞ Π/Ν (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΗΜΑ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) 32 ΛΜΥ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΛΓΒ (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) (ΔΦΑΓ ) ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ , (ΔΦΑΓ ) ΦΡΟΤΡΑΡΥΔΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ ) ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΒΟΛΟΤ (ΔΦΑΓ )

22 ΓΕΝΙΚΑ Σν πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Βόινπ απνηειείηαη από ηνπο δήκνπο Βόινπ, Ν.Ησλίαο, Ησιθνύ θαη κέξνο ηνπ δήκνπ Πνξηαξηάο θαη ηεο θνηλόηεηαο Μαθξπλίηζαο, ελώ πνιύ θνληά θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 2 ρηιηνκέηξσλ βξίζθεηαη ν δήκνο Αγξηάο. Οη ππάξρνπζεο θαηνηθίεο, γηα κίζζσζε ή αγνξά ζηελ πεξηνρή, είλαη ηθαλέο, ζε πιήζνο αιιά θαη ζε πνηόηεηα, λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο,ηνπ ζπλόινπ ζρεδόλ ησλ ζηειερώλ. Ζ αλεύξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθά εύθνιε ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ παξερόκελσλ θαηνηθηώλ, πξέπεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη, ιόγσ ηεο ύπαξμεο ζηελ πόιε αξθεηώλ ηκεκάησλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρνιώλ, ζην πέξαο ηνπ θαινθαηξηνύ ε αλέπξεζε θαηνηθίαο είλαη δπζθνιόηεξε. Ζ αλέβξεζε θαηνηθίαο κπνξεί λα γίλεη είηε: 1. Από ηηο ηεξνύκελεο θαηαζηάζεηο από ην 1ν ΔΓ ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν. 2. Απν ηηο αγγειίεο ησλ εθεκεξίδσλ. 3. Από ηα ππάξρνληα κεζεηηθά γξαθεία. Σα ΟΑ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Φξνπξά έηλαη πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκό, ζπλνιηθά 36, (24 λέα δηακεξίζκαηα θαη 12 παιαηόηεξεο κνλνθαηνηθίεο) θαη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ, κόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ αλαγθώλ ζηεγάζεσο ησλ ζηειερώλ ηεο 32 ΣΑΞ Π/Ν, θαζώο ζηελ Φξνπξά εδξεύνπλ επίζεο ε 1ε ΣΑΞΑ,ε Ηε ΣΑΞΤΠ θαη ε 64 ΜΔ πνπ εμππεξεηνύληαη από ηα ίδηα ΟΑ. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ζηειερώλ πνπ κεηαηίζεληαη ζηελ Φξνπξά παξέρνληαη παξαθάησλ ζηνηρεία μελνδρείσλ, ΟΑ, κεζηηηθώλ γξαθείσλ θαη ηνπηθνύ ηύπνπ. Σονίζεηαι όηι ηα παπακάηω ζηοισεία, παπέσονηαι μόνο για ηην διεςκόλςνζη ηων ζηελεσών και ηων οικογενειών ηοςρ ζηην εξεύπεζη καηοικίαρ-ομαλήρ εγκαηάζηαζηρ και δεν αποηελούν κανενόρ είδος δέζμεςζη, επιλογή ή διαθήμιζη κάποιων ηοπικών επαγγελμαηιών ή ιδιωηών.

23 23 ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟΤ ΚΛΙΝΩΝ 1 ΗΧΛΚΟ 2* 39 όισλνο 9 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο , , Νεθέιε 3* 53 Κνπκνπλδνύξνπ 10 & Γεκεηξηάδνο Σ.Κ Βόινο eli/gr 3 ΑΗΓΛΖ 3* 77 Αξγνλαπηώλ 24 Σ.Κ Βόινο , ΦΑΞ : ttp://www.aigli.gr 4 VOLOS PALACE 4* 72 Ξελνθώληνο & Θξαθώλ T.K PARK 4* 112 Γειεγηώξγε 2 Σ.Κ Domotel Ξελία 5* 79 Πιαζηήξα 1 T.K Βόινο Βόινο Βόινο Αιέμαλδξνο 3* 78 Σνπάιε 3 Σ.Κ Βόινο , Αύξα 3* 26 όισλνο 5 Βόινο Ζιέθηξα 3* 38 Σνπάιε 16 Σ.Κ Βόινο , Αδκεηνο 2* 33 Αζ. Γηάθνπ 3 Σ.Κ 3357 Βόινο Γαιαμίαο 2* 54 Αγ. Νηθνιάνπ 3 Σ.Κ Βόινο ,

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ I ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ Η ΣΑΞΤΠ 4 2 Έκβιεκα ηεο Η ΣΑΞΤΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο

3 Διηά Γεκνθξαηηθή Παξάηαμε (ΠΑΟΚ) Πι. Κιαπζκώλνο Α.Γ.. 0/4-4-04 Α/Α ΚΟΜΜΑΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΚΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΠΣΔΡΟ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πι. πληάγκαηνο πξνο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη έμνδνο κεηξό θαζώο θαη πεδ. Δξκνύ έλαληη Πι. πληάγκαηνο ΤΡΗΕΑ Κνξαή θαη Παλεπηζηεκίνπ Διηά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα