ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Πα ραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο νίας και του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Τernopil με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσε ων» (M.B.A. Master in Business Administration)... 1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής (εξουσιοδότη ση υπογραφής) στον Προϊστάμενο της Ενδιάμε σης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης 2 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιτάνου... 3 Έγκριση υπερωριών Β εξαμήνου 2009 υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας, ασχο λουμένων με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προ έλευσης... 4 Έγκριση υπερωριών Β εξαμήνου 2009 υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας, ασχολουμένων με τα προγράμματα αναδιάρθρω σης και εκρίζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων... 5 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Οικο νομικών Υπηρεσιών... 6 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Α. Μαγνησίας Διορθώσεις Σφαλμάτων Διόρθωση Σφάλματος στην υπ αριθμ. 9613πε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3069/Ε5 (1) Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήμα τος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Τernopil με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» (M.B.A. Master in Business Administration). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και ιδίως του άρθρου 6 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν /2008 (Α 177), β) του ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98 ). 3. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (Β 68) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο του Τernopil έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (Συνεδρίαση 61/ ). 5. Τα υπ αριθμ. 1/ πρακτικό της Γενικής Συ νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

2 22860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Την υπ αριθμ. 1/ πράξη της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 7. Το υπ αριθμ. 460/ έγγραφο της Αρχής Δια σφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 8. Το από ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Τernopil και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του Πα ραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Τernopil της Ουκρανίας με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» (M.B.A. Master in Business Administration), σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστημιο του Τernopil της Ουκρανίας από το ακα δημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» (M.B.A. Master in Business Administration) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α 148). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σε πτυ χιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της οικονομίας και των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικο νομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» (M.B.A. Master in Business Administration). Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Τernopil και το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3685/2008 (Α 148). Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι ούχοι όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθε ται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προ βλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (Α 148). Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι κής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η δι πλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α Εξάμηνο α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες(ects) 1 Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση (Advanced Economic Analysis) 2 Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων (Applied Business Statistics) 3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (inancial Management) 4 Εταιρική Λογιστική (Corporate Accounting) Σύνολο: 30 Β Εξάμηνο α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες(ects) 1 Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία (Advanced Management Theory) 2 Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ (Advanced Marketing Theory) 3 Διεθνή Οικονομικά (International Economics) 4 Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων (Quantitative Methods in Business) Σύνολο 30 Γ Εξάμηνο α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες(ects) 1 Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού (Personnel and Operating Management) 2 Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ (Information Systems in Management and Marketing) 3 Logistics 4 Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ (Case Studies in Management and Marketing) Σύνολο 30 Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα ορί ζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές. Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και μέλη Ε.Π. άλ λων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3685/2008 (Α 148) και τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό. Άρθρο 10 Κόστος λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί ζεται σε και αναλύεται ως εξής: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Ποσοστό Κόστος Εκπαίδευσης ,8% Δαπάνες Μετακινήσεων ,5% Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη ,5% Αναλώσιμα ,1% Δημοσιότητα ,4% Υποτροφίες ,7% Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % Τ.Ε.Ι % ΣΥΝΟΛΟ % 2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από δίδακτρα. Άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ Αριθμ (2) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής (εξουσιοδότηση υπογραφής) στον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Δι αχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. 7 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. Α ) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις». β) Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 τ. Α ) «Διαχείριση, παρα κολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στή ριξης και άλλες διατάξεις». γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 τ. Α ) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο ». δ) Της υπ αριθμ. 9776/ΕΥΣ 1129/ (ΦΕΚ 448 τ. Β ) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποί ηση της υπ αριθμόν 41549/ΠΚ.Π.Σ. 2847/ (ΦΕΚ 1501 τ. Β ) κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασης Ειδι κής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007». 2. Την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 1704/ σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης «Με ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής». 3. Την ανάγκη, εφαρμογής ενός πλαισίου καλύτερου συντονισμού και της απλοποίησης των διαδικασιών με μείωση του αριθμού των υπογραφών κατά την άσκη ση των αρμοδιοτήτων μας, με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ταχεία διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Ειδικής υπηρεσίας μας, το δικαίωμα να υπογράφει με «Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» τις παρακάτω πρά ξεις, που ανάγονται στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας, οι οποίες ασκούνταν, μέχρι σήμερα, από μας και αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ, που αφορούν στην Περιφέρεια μας, ως ακολούθως : α) Στο στάδιο έκδοσης πρόσκλησης για υποβολή αι τήσεων χρηματοδότησης. 1. Επιστολή ενημέρωσης για την πρόσκληση σε περί πτωση μοναδικότητας /αποκλειστικότητας αρμοδιότη τας δικαιούχου υλοποίησης πράξης. β) Στο στάδιο επιλογής και έγκρισης πράξης. 2. Έγγραφα αποστολής συμπληρωματικών στοιχεί ων. 3. Αίτημα για διατύπωση γνώμης συντονισμού. 4. Φύλλο αξιολόγησης πράξης. γ) Στο στάδιο προέγκρισης δημοπράτησης 5. Λίστα ελέγχου σταδίου δημοπράτησης. 6. Προέγκριση δημοπράτησης. δ) Στο στάδιο προέγκρισης σύμβασης 7. Λίστα ελέγχου σχεδίου σύμβασης. 8. Προέγκριση σχεδίου σύμβασης. ε) Στο στάδιο προέγκρισης τροποποίησης σύμβα σης. 9. Λίστα ελέγχου τροποποίησης σύμβασης. 10. Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης. στ) Στο στάδιο της διοικητικής επαλήθευσης δαπά νης. 11. Έκθεση διοικητικής επαλήθευσης σε περίπτωση που δεν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή ανάκτηση των ποσών.

4 22862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) Στο στάδιο προγραμματισμού επιτόπιων επαλη θεύσεων και ετήσιας ανασκόπησης μεθόδου δειγμα τοληψίας. 12. Πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων. η) Στο στάδιο επιτόπιας επαλήθευσης 13. Απόφαση συγκρότησης οργάνου επαλήθευσης. 14. Ενημέρωση δικαιούχου για επιτόπια επαλήθευση. 15. Έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης σε περίπτωση που δεν προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή ανάκτηση των ποσών. θ) Στο στάδιο αιτήματος πληρωμής 16. Πρωτόκολλο περιοδικής πιστοποίησης ι) Στο στάδιο Δημοσιονομικής διόρθωσης. 17. Διαπιστωτική πράξη ια) Στο στάδιο του σχεδιασμού, εφαρμογής, παρα κολούθησης και ενεργειών πληροφόρησης και δημο σιότητας Ε.Π. 18. Ορισμός υπευθύνου δημοσιότητας ιβ) Στο στάδιο Τεχνικής Υποστήριξης και Εφαρμογής (ΤΥΕ) 19. Πρόσκληση των δικαιούχων να αποστείλουν τις ανάγκες τους για ενέργειες ΤΥΕ ιγ) Στο στάδιο ΟΠΣ 20. Αίτηση παροχής κωδικού πρόσβασης στο ΟΠΣ / αίτηση αλλαγής προνομίων πρόσβασης 21. Παροχή πρόσθετης εκπαίδευσης στελεχών της ΔΑ σε θέματα ΟΠΣ ιδ) Στο στάδιο εκπαίδευσης προσωπικού. 22. Ανάγκες εκπαίδευσης προσωπικού της ΔΑ 23. Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαι δευτικά προγράμματα, συνέδρια ή σεμινάρια στο εσω τερικό. ιε) Στις γενικές αρμοδιότητες 24. Παροχή στοιχείων και πληροφοριών για θέματα αρμοδιότητας Ειδικής Υπηρεσίας. 25. Έγγραφα με τα οποία ζητούνται πληροφορίες ή στοιχεία και γενικά προπαρασκευαστικά έγγραφα κα θώς και διαβιβαστικά για θέματα αρμοδιότητας Ειδικής Υπηρεσίας 26. Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών για θέματα Ειδικής Υπηρεσίας. 27. Πράξεις με τις οποίες τίθενται έγγραφα αρμοδιό τητας της Ειδικής Υπηρεσίας στο Αρχείο 28. Τηλεγραφήματα πληροφοριακού και προπαρα σκευαστικού περιεχομένου που αποστέλλονται στο εσωτερικό και εξωτερικό. 29. Απόφαση μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό. 30. Χορήγηση αδειών (κανονικών, γονικών, μηχανογρα φικών, ασθενείας κ.λ.π.) σε στελέχη και προϊσταμένους μονάδων. 31. Κατανομή υπαλλήλων ανά μονάδα (τοποθέτηση και μετακίνηση). 32. Πράξεις και έγγραφα συγκρότησης επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητας της Ε.Υ. 33. Προγραμματισμός και συντονισμός των δραστη ριοτήτων των μονάδων που υπάγονται στην Ειδική Υπηρεσία. 34. Έγγραφα για την έκδοση των οποίων απαιτείται η σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων Μονάδων. 35. Προγραμματισμός και υλοποίηση των αναγκαίων προμηθειών και δαπανών της υπηρεσίας. 2. Όλες οι λοιπές πράξεις που αφορούν σχετικά θέ ματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας υπογράφονται από μας. 3. Ο εξουσιοδοτούμενος, με την παρούσα ανωτέρω προϊστάμενος, να υπογράφει με εντολή «Γενικού Γραμ ματέα Περιφέρειας» υποχρεούται να μας ενημερώνει για κάθε σοβαρό, κατά την κρίση του, θέμα της αρμοδιό τητας του ή να προσκομίζει σε μας σχετική απόφαση, πράξη ή έγγραφο για υπογραφή. Ηράκλειο, 19 Αυγούστου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ Αριθμ (3) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιτάνου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρω ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α/ ). 2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων νια την το πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α ). 3. Τις διατάξεις του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 244 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/ ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη τικές πράξεις. 5. Την υπ αριθμ. 6730/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με Εντολή Γε νικού Γραμματέα»» αποφάσεων, εγγράφων, και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γρα φείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την υπ αριθμ. 1579/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα με την οποία εγκρίθη κε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιτάνου που δημοσιεύθη κε στο Φ.Ε.Κ. 1132/τ. Β / , ως και τις υπ αριθμ. 6047/ , 211/ , 7035/ , 5724/ , 5665/ και 7727/ όμοιες αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στα υπ αριθμ. 1183/τ. Β./ , 221/τ.Β / , 1451/ τ.β/ , 1180/τ.Β/ , 1921/τ.Β/ και 2521/τ.Β / αντίστοιχα ΦΕΚ. 7. Την υπ αριθμ. 72/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιτάνου που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 8. Την υπ αριθμ. 32/2009 γνωμοδότηση του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ν. Λασιθίου με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιτάνου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 72/2009 απόφαση του Δη μοτικού Συμβουλίου Ιτάνου με την οποία τροποποιεί ται ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου, με προσθήκη του παρακάτω Κεφαλαίου Ε :

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας Αρθρο 15 Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας 1. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως έχει συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3731/2008 οργανώνεται σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος. Το Αυτοτελές Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3731/ Η ιεραρχία του προσωπικού του αυτοτελούς τμή ματος έχει ως εξής: 1. Ένας (1) Τμηματάρχης 2. Ένας(1) Επόπτης 3. Τρεις (3) Δημοτικοί Αστυνομικοί Αρθρο 16 Θέσεις Προσωπικού α) Συνιστά τις παρακάτω θέσεις προσωπικού Δημο τικής Αστυνομίας: 1. Κλάδος Τ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις μία (1) 2. Κλάδος Δ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις τρείς (3). β) Οι θέσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνο μίας, συμπεριλαμβανομένης και της υπάρχουσας θέσης του Κλάδου ΔΕ 23 Ειδικού προσωπικού, κατατάσσονται στις κατωτέρω κατηγορίες και κλάδους 1. Κλάδος Τ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις μία (1) 2. Κλάδος Δ.Ε. Δημοτικής Αστυνομίας θέσεις τέσσε ρες (4) Αρθρο 17 Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Ο προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες. Είναι υπεύθυνος για τη σύννομη, εύρυθμη και απο τελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ γραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίηση τους. Αναφέρει στον Δήμαρχο για τα προβλήματα που επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής Αστυνομίας. Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε βάρ διες και κατά τις αργίες με κατάλληλη εναλλαγή του. Προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού. Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού. Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επι σημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, δίδει οδηγίες στους αρμόδιους και ελέγχει για την έγκαιρη διεκπεραίωση τους. Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περί πτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Αρθρο 18 Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας και του προϊστα μένου του αυτοτελούς τμήματος Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 15, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρουδ του ν.3731 /2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα κριτήρια για τον σχηματισμό της κρίσης είναι αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3731/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά. Η επιλογή του προϊστάμενου του αυτοτελούς τμή ματος διενεργείται με τη διαδικασία των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3731/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου η επιλογή στις θέσεις της ιεραρ χίας του άρθρου 15 γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου ΙΤΑ ΝΟΥ για το οικονομικό έτος 2009 και για τα επόμενα 4 έτη, ύψους για κάθε έτος, η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ , , Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ αριθμ. 1579/ , 6047/ , 211/ , 7035/ και 5724/ , 5665/ και 7727/ αποφάσεις μας. Αγ. Νικόλαος, 27 Ιουλίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αριθμ (4) Έγκριση υπερωριών Β εξαμήνου 2009 υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας, ασχολου μένων με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1. Τις Διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 ΦΕΚ 90 τ.α/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999 ΦΕΚ 120 τ.α/ Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297 τ. Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/ (ΦΕΚ 154 Α) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπ. Αγρ/ κής Αν/ξης και Τροφίμων. 6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Δρά μας για συνεχή, συστηματικό και πλήρη ποιοτικό έλεγχο, καθ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, των νωπών και μεταποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης, αποφα σίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας, που θα ασχοληθούν κατά το χρονικό διά στημα από Αύγουστο έως και Νοέμβριο του 2009, με

6 22864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπηρεσίες ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, των νωπών και μεταποιημένων ή προορισμένων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης. 2. Ορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων σε οκτώ (8) και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης ως εξής: α) 300 ώρες για απογευματινή εργασία (15.00 μ.μ μ.μ.) β) 30 ώρες για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες (22.00 μ.μ 06 π.μ.), τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες. 3. Το ύψος της συνολικής δαπάνης προϋπολογίζεται σε ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ σεις του προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, με τις οποίες θα επιχορηγηθεί η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας. (Φορέας 291 ΚΑ 5244). 4. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγρο τικής Ανάπτυξης Δράμας να συγκροτήσει με αποφάσεις του και να εποπτεύσει τα ανάλογα συνεργεία υπερω ριακής απασχόλησης. 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρ νησης. Δράμα, 12 Αυγούστου 2009 Ο Νομάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ Αριθμ (5) Έγκριση υπερωριών Β εξαμήνου 2009 υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Δράμας, ασχολου μένων με τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και εκρί ζωσης οινοποιήσιμων αμπελώνων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 ΦΕΚ 90 τ.α/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 ΦΕΚ 120 τ.α/ Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297 τ. Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/ (ΦΕΚ 154 Α) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες. 5. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπ. Αγρ/ κής Αν/ξης και Τροφίμων. 6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Δρά μας για επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους πέραν του ωραρίου, για την έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων α) αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων β) εκρίζωσης (οριστικής εγκατάλειψης), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυ ξης Ν. Δράμας, που θα ασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα από Αύγουστο έως και Νοέμβριο του 2009, με επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, για την υλο ποίηση των προγραμμάτων α) αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων β) εκρίζωσης (οριστικής εγκατάλειψης). 2. Ορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων σε τρείς (3) και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης ως εξής: α) 165 ώρες για απογευματινή εργασία (15.00 μ.μ μ.μ.). Το ύψος της συνολικής δαπάνης προϋπολογίζεται σε ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, με τις οποίες θα επιχορηγηθεί η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας. (Κ.Α. 5244). 3. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγρο τικής Ανάπτυξης Δράμας να συγκροτήσει με αποφάσεις του και να εποπτεύσει τα ανάλογα συνεργεία υπερω ριακής απασχόλησης. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρ νησης. Δράμα, 12 Αυγούστου 2009 Ο Νομάρχης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ Αριθμ (6) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις : α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης» β) του άρθρου 15 παρ. 18, εδ.2 του ν.2503/1997 «Διοίκη ση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.». γ) του άρθρου 16 του ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού». δ) του άρθρου 25 παρ. 7 του ν.2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.» 2. Την μετάπτωση του προγράμματος Λογιστικής Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας στο σύστημα υποστηρικτικής λειτουργίας της Ν.Α.Μ. από την Κοινω νία της Πληροφορίας. 3. Το κλείσιμο με διπλογραφικό σύστημα των ετών 2005, 2006 και Το γεγονός ότι για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών θα απαιτηθεί απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πέραν του κανονι κού ωραρίου εργασίας τους, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (160) ωρών εργασίας σε (4) υπαλλήλους και (200) ωρών σε (9) υπαλλήλους πέραν του κανονικού ωραρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Μ. από μέχρι , για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και θα βαρύνουν το φορέα /072 ΚΑΕ Συνο λική δαπάνη Βόλος, 7 Αυγούστου 2009 Ο Νομάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (7) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Εγ γείων Βελτιώσεων Ν. Α. Μαγνησίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Ανα μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Δι οίκησης και άλλες συναφείς» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 297/τ. Α / Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Ανα προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλ λες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 57/τ. Α / Τις διατάξεις του ν. 2732/1999 άρθρο 10 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Γεωργίας και λοιπές διατάξεις ήτοι περί απασχολήσεως Γεωπόνων σε προγράμματα Ε.Ε. κατά τις Κυριακές και εξμιρέσιμες». 4. Τις διατάξεις του ν /1999 άρθρο 35 παρ. 7 «Περί εγκρίσεως από τους οικείους Νομάρχες την υπερωρι ακή απασχόληση των υπαλλήλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 5. Το π.δ. 30/1996 «Περί Κωδικός Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων». 6. Τις ανάγκες της Α/υσης Εγγείων Βελτιώσεων για παρακολούθηση και έλεγχο έργων αντιμετώπισης εκτά κτων αναγκών λόγω λειψυδρίας, τεχνικού ελέγχου μη χανημάτων και εφαρμογή προγραμμάτων γεωτρήσεων, αγροτικού εξηλεκτρισμού καθώς και έκδοση αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ λήλων της Α/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Α. Μαγνησίας που απασχολούνται στην εκτέλεση εργασιών έργων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω λειψυδρίας, τεχνικού ελέγχου μηχανημάτων και εφαρμογή προ γραμμάτων γεωτρήσεων, αγροτικού εξηλεκτρισμού καθώς και έκδοση αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων υπερωριακά για την έγκαιρη εξυπηρέτηση των αγροτών κατά το Β εξάμηνο του έτους 2009 ως κατωτέρω: Υπάλληλοι 7, ώρες 1400, Ευρώ ,00 Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος και από ώρα 15:00 έως 18:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης στην οποία ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από τις σχετικές πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Ν. Α. Μαγνησίας. (Φορέας 0294 και ΚΑΕ 0511 Προϋπο λογισμού της Ν.Α.Μ.) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Βόλος, 3 Αυγούστου 2009 Ο Νομάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην υπ αριθμ. 9613πε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 717/τ.Β / και αφορά τη μετα τροπή της Κατασκευαστικής Επιχείρησης Δήμου Δίου σε κοινωφελή με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επι χείρηση Δήμου Δίου διορθώνεται στο υπό στοιχείο 10 του σκεπτικού αυτής από το εσφαλμένο: «Δήμου Αιγινίου» Στο ορθό: «Δήμου Δίου». (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

8 22866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2051 3 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Πολιτισμού της αρμοδιό τητας καθορισμού του ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2455 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κοστολόγησης πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 7 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας απασχόλησης (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3023 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα