ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθμ. ανακ. 10/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ εφαρ μογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α 167). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α 38) και του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), όπως ισχύει, καθώς και της πα ραγράφου 4 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ / (ΦΕΚ Β 1992) υπουργικής απόφασης, 2. Το υπ αριθμ. 18 πρακτικό της από συνε δρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, όπου διατυπώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου, αναφορικά με το προσωπικό της δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013,όπως ισχύει, που θα μετακινηθεί, με μετάταξη κατόπιν των αιτημάτων των φορέων υποδοχής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για την κά λυψη θέσεων/υπηρεσιακών αναγκών με τις αντίστοι χες κλάδους/ειδικότητες, ύστερα από τις υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β 2/1/οικ.22788/ και ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/50/ οικ / προσκλήσεις του Υπουργού Διοικη τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 3. Το υπ αριθμ. 765/ έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ / (ΦΕΚ Β 1992) υπουργική απόφαση και την υπ αριθμ. 7414/ Δ2/ (ΦΕΚ Β 115) Κοινή Υπουργική απόφαση «Κα θορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων επιλογής και κατάταξης προσωπικού της Β/θμιας εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Α 167)». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, ανακοινώνει: 1. Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κα τάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί ας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του Μητρώο. 2. Καλούνται οι ως άνω Διευθύνσεις, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων να προβούν σε απο τύπωση (καταγραφή) των προσόντων των υπαλλήλων και να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων τους οποί ους αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ με τη χρήση ειδικής πληρο φοριακής εφαρμογής που εκπονεί για το σκοπό αυτόν το ΑΣΕΠ. Μετά την παραλαβή των ανωτέρω πινάκων, το ΑΣΕΠ προβαίνει στον υπολογισμό της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδό τηση) και κατ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α 28) καταρτίζει: α) προσω ρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθε σης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένστα ση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή

2 6058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και ειδικότητα και β) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότη τα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κα θώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. 4. Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμε νου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετά ταξης του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης. 5. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι και αποτελούν αναπό σπαστο μέρος της παρούσας.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6059 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας - Υπηρεσία Περιφερειακή Ενότητα Κατηγορία Κλάδος-Ειδικότητα Σύνολο θέσεων προς πλήρωση 1101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1102 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1104 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1105 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2 ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1

4 6060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1106 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1107 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1108 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1109 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ 1110 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ 1112 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1114 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ 1115 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1118 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΓΕΟΛΟΓΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΓΕΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 4 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1

6 6062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1120 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1121 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1124 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1125 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1126 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1 ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 3 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΩΝ 1 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ 1128 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1129 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ 1131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1132 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ 1133 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

8 6064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1136 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1137 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1140 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7 ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 9

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1142 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1144 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 1145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 1146 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

10 6066 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1148 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1149 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 1150 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 1151 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1152 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1153 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1154 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1 11

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1156 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1157 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1158 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1159 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ 1161 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1

12 6068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1163 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1164 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1165 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1166 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Γ ΑΤΤΙΚΗΣ 1167 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε' ΑΤΤΙΚΗΣ 1168 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 13

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ε' ΑΤΤΙΚΗΣ 1171 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1172 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1176 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1177 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 1178 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 ΑΧΑΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1

14 6070 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1179 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 1180 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1181 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1182 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1183 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 1184 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1185 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1186 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1188 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1189 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1191 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΒΡΟΥ 1193 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1194 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 ΕΒΡΟΥ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2

16 6072 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1195 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1196 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 1197 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1198 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ 1199 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1200 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1201 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 1202 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1203 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 ΗΛΕΙΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 ΠΕΛΛΗΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1205 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1207 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1208 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ 1209 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2201 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2202 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2203 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 5 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 3 ΣΑΜΟΥ ΠΕ ή ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 1 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 4 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1

18 6074 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3201 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ 181 ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας - Υπηρεσία Δήμος Έδρας Φορέα / Υπηρεσίας 2101 Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2102 ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ 2103 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 2104 Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2:ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Περιφερειακή Ενότητα Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Σύνολο θέσεων προς πλήρωση ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 6 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 2 19

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ (Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ + Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) 2108 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ + Γ.Ν.-Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3101 Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ - ΕΚΑ 3102 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3104 Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 10 10

20 6076 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3105 Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 3106 Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3107 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 3108 Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ + Γ.Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ) 3109 Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ 3110 Γ.Ν. ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ + Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3111 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 3112 Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ +Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ) ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3113 Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3114 Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3116 Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (+ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.Θ.) ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3117 Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3118 ΠΑΝ. ΝΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (+Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3119 Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3120 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3121 Γ.Ν.Θ. ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 3122 Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3123 Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3124 Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3125 ΠΑΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ

22 6078 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3126 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3127 Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3128 Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3129 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3130 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3131 Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ + Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3132 Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ + Γ.Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3133 ΠΑΝ. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3134 Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ (Γ.Ν. ΠΥΡΓΟΥ + Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ +Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) 3135 ΠΑΝ. ΝΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3137 Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3138 Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3139 Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ + Γ.Ν.-Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3141 ΠΑΝ.ΝΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3142 Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 3144 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 2 ΣΥΝΟΛΟ 200 1

24 6080 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΠΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ ΠΕ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΕ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΠΕ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΕ ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕ ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ ΠΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΠΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΠΕ ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ ΠΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ ΤΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕ ΤΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ ΤΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΤΕ ΤΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕ ΒΟΗΘΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕ ΤΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΤΕ ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΕ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΕ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΔΕ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ ΔΕ ΚΟΠΤΙΚΗΣ - ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕ ΔΕ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΔΕ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΔΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3082

26 6082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4:ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

28 6084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 2503 δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαιών - Μαιευτών (ΤΕ) 29

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6085 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής. Πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον κατέχουν ΚΑΙ το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/ τ.α )-(πτυχίο εξομοίωσης). Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/ τ.α ) και 10 παρ.3 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/ τ.α ). Από την 3503 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 1501

30 6086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΟΙ υποχρέωση αυτή απαλλάσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε. και του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής. Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον κατέχουν ΚΑΙ το απαιτούμενο πτυχίο του Π.Δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/ τ.α )-(πτυχίο εξομοίωσης). Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος ( )- ΙΙ. Όσον αφορά σε τίτλους χωρών της αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης των άρθρων 30 παρ.2 του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/ τ.α ) και 10 παρ.3 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/ τ.α )-. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσονται οι πτυχιούχοι χωρών της Ε.Ε., του Ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου. 1502

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4. ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 5. ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ Πτυχίο Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής). Πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου

32 6088 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕ ΦΥΣΙΚΟΙ 7. ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ 8. ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΟΙ 9 ΠΕ Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή του Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου) ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1)δ.αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ.24/2005 άρ.1) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο 1510

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 -

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α. Παραρτήματα Εγκυκλίου - 5 - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α - - ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑΙ ΠΕ01.00 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ ΠΕ02.00 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Α Ι Τ Η Σ Η Σ ΑΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Τ Η / Ω Ρ Ο Μ Ι Σ Θ Ι Ο Υ Α Ι Τ Η Σ Η Κ Λ Α Δ Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Μ Ε Ν Ω Ν Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν Παραρτήματα Εγκυκλίου - 1 - Παραρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 145 31 Μαρτίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 3Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Σελίδα 1/24 ΟΜΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 302 30 Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1718 26 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 13/2014 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας.

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΨ19-ΘΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ aa ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΕΕΜΟΟ-ΣΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 252 15 Ιουνίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2009) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα