ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19/3/2015 Α.π.: 342 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη: α)το Π.. Ίδρυσης του ΚΑΠΕ Π 375/87, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 Ν.3734/2009, Τις διατάξεις του Π.. 375/1987 (ΦΕΚ 167 Α) «Ίδρυση Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου µε την επωνυµία «Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 30 του Ν.3734/ (ΦΕΚ 8 Α) «Προώθηση της Συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», β)την υπ αριθµ. 13/Β/Φ9.5.14/1972/ απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ(ΦΕΚ Υ.Ο...48/ ) σε συνδ. µε τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 δ) σε συνδ. µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.1 β) του Π.. 375/87,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ)την ανάγκη σύναψης Συµβάσεων Έργου, για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΚΑΠΕ έναντι των ιεθνών Οργανισµών και των επιστηµονικών φορέων, µε τη συµµετοχή στα εν λόγω Προγράµµατα εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού για την εκτέλεσή τους, τα οποία δεν δύνανται να υλοποιηθούν από το µόνιµο προσωπικό του Κέντρου που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτού, δ)τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (Α 136), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011(Α 195) και συµπληρώθηκε µε την διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α ) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις, όπου το ΚΑΠΕ εξαιρέθηκε ρητά από την 25 η από την εφαρµογή των διατάξεων του αρ. 6 του Ν. 2527/1997, ε)τις διατάξεις του Ν.3614/2007 «ιαχείριση/έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδ. µε την ΥΑ 140//2008 (ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749 ΦΕΚ Β ): Απόφαση ένταξης πράξης σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ , όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά και κωδικοποιήθηκε µε την ΥΑ 43804/ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ Β 1957/ ), και αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω µε το άρθρο µόνον της ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138/2013 (ΦΕΚ Β 292/ ) και η οποία ισχύει για Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα ΕΣΠΑ, στ)τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α / ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», ζ)τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,

2 διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προτίθεται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσής της µέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραµµάτων, χωρίς καµία δέσµευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραµµάτων, εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως: Έργο : Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) Θεµατική Περιοχή : Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Κωδικός ΕΟΧ 3/15.1 Ένας / Μια Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Απαιτούµενα προσόντα: Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών. Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης έργων ΑΠΕ/ΕΞΕ. Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διαχείριση και υλοποίηση ενεργειακών έργων χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ή διεθνείς οργανισµούς. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων (word, excel, powerpoint, internet). Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας. Εµπειρία στην οργάνωση, ανάπτυξη και υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά π.χ., π.χ.fp6-7, Horizon, κλπ. Εµπειρία στην εκπόνηση τεχνικό-οικονοµικών µελετών σκοπιµότητας έργων ΑΠΕ και έργων εφαρµογής τεχνολογιών ΕΞΕ. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραµµάτων ενεργειακής προσοµοίωσης ενεργειακών συστηµάτων και προγραµµατισµού. Πολύ καλή γνώση διαχείρισης δυναµικών ιστοσελίδων.

3 Έργο : INSMART Κωδικός INS 3/15.1 Ένας / Μία Ηλεκτρονικός Μηχανικός (1 θέση) Εµπειρία στην διαχείριση ενέργειας κτιρίων του τριτογενούς τοµέα µε έµφαση σε τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας. Εµπειρία στην χρήση µεθόδων πολυκριτηριακής ανάλυσης. Εµπειρία στην ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής µε έµφαση στα συστήµατα διαχείρισης γεωχωρικών δεδοµένων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση και κατάρτιση του Εθνικού Πλαισίου για την ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών Κωδικός INS 3/15.2 Ένας / Μία Μηχανολόγος Μηχανικός (1 θέση) εκαετής (10) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής Εµπειρία στην χρήση και ανάπτυξη µοντέλων ενεργειακών συστηµάτων Eµπειρία στην ανάπτυξη λογισµικού διεπαφής για το ενεργειακό µοντέλο TIMES. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η εµπειρία στην οργάνωση και διοίκηση έργων πληροφορικής.

4 Έργο : ΑI4B Κωδικός AI 3/15.1 Ένας /Μία Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ (1 θέση) εκαετής (10) τουλάχιστον εµπειρία στην ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού, ειδικότερα σε εφαρµογές διαχείρισης γεωχωρικών δεδοµένων. Γνώση σχεδίασης και υλοποίησης συστηµάτων βάσεων δεδοµένων και ειδικότερα γεωχωρικών βάσεων δεδοµένων για την ενέργεια και το περιβάλλον. Εµπειρία στην ανάπτυξη λογισµικού και υπολογιστικών εργαλείων για την εκτίµηση του ενεργειακού δυναµικού της βιοµάζας. Εµπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών και ψηφιακών υπηρεσιών σε περιβάλλον Java SE. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Η βασική γνώση των τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόµησης ενέργειας. Η εµπειρία στην ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων για την ενέργεια, το περιβάλλον Η Γνώση διαδικασιών υποβολής προτάσεων και υλοποίησης έργων στον Ευρωπαϊκό, Εθνικό και ιδιωτικό χώρο. Έργο : EnPC (GIZ), H2020-EE-2014-CSA D-Finance EnPC- INTRANS Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition Κωδικός EnPC 3/15.1 Ένας /Μία Περιβαλλοντολόγος ΠΕ (1 θέση) Πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ενεργειακής και περιβαλλοντικής οικονοµίας και πολιτικής. Εµπειρία και εξειδίκευση ανάλυσης σεναρίων ή/και αποτελεσµάτων για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και µείωσης εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Εµπειρία σε ανάπτυξη και εφαρµογής σχεδίων και µηχανισµών ανάπτυξης ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

5 Εµπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων ενταγµένων σε Ευρωπαϊκά / Εθνικά Ερευνητικά Προγράµµατα Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. Εµπειρία στη χρήση ενεργειακών µοντέλων για τον προγραµµατισµό και την εκτίµηση της εξοικονόµησης ενέργειας και διείσδυσης των ΑΠΕ. Η εµπειρία στην ανάλυση, καταγραφή και την επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων για την ενέργεια, το περιβάλλον και τις µεταφορές. Η εµπειρία στη χρήση µοντέλων µείωσης εκποµπών αεριών θερµοκηπίου κατά τη λήψη αποφάσεων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέµατα ενεργειακής και περιβαλλοντικής οικονοµίας. Έργο : ΥΠ-ΑΠΕ (ΕΣΠΑ), Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης επενδυτών για έργα ΑΠΕ Κωδικός ΥΠ-ΑΠΕ 3/15.1 Ένας / Μια (1) Νοµικός ή ικηγόρος Απαιτούµενα προσόντα : Κάτοχος αναγνωρισµένου πτυχίου Νοµικής Σχολής Γνώση του ιοικητικού ικαίου Γνώση των θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και νοµοθεσίας. Άριστη γνώση Αγγλικής & Γαλλικής Γλώσσας. Η κατοχή αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ιοικητικό ή Ευρωπαϊκό ίκαιο.

6 Έργο : Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη µελλοντικών αναγκών - Πράσινο Νησί Κωδικός ΠΡΑ 3/15.1 Ένας / Μια (1) Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ (1 θέση) Απαιτούµενα προσόντα : εκαετή (10) τουλάχιστον εµπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Τριετή (3) τουλάχιστον εµπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων σχετικών µε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ Τριετή (3) εµπειρία σε θέµατα προετοιµασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, τεχνικών έργων και προµηθειών. Εµπειρία σε ερευνητικά έργα τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον σχετικών µε τον τοµέα των Μεταφορών Εµπειρία σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας προς φορείς παροχής υπηρεσιών αστικού µεταφορικού έργου Εµπειρία σε µελέτες αύξησης της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς και εναλλακτικής µετακίνησης Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office, Προηγούµενη εργασιακή εµπειρία σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ειδικότερα στον τοµέα των Μεταφορών Θα συνεκτιµηθούν : Προηγούµενη εµπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα τουλάχιστον δεκαετίας Κωδικός ΠΡΑ 3/15.2 ύο Χηµικοί Μηχανικοί ΠΕ ( 2 Θέσεις) Τετραετή (4) εµπειρία στην υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Τριετή (3) εµπειρία σε θέµατα προετοιµασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, τεχνικών έργων και προµηθειών. Επίσης στη κατάρτιση Τεχνικών δελτίων Έργων και δελτίων παρακολούθησης, καθώς επίσης και στη χρήση πληροφοριακού συστήµατος για τη διαχείριση και έλεγχο συγχρηµατοδοτούµενων έργων ιετή (2) εµπειρία σε συστήµατα ΑΠΕ Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Microsoft office

7 Κτήση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις ΑΠΕ Εµπειρία σε ερευνητικά έργα ή µελέτες τεχνολογιών ή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον σχετικών µε τον τοµέα των Μεταφορών. Κωδικός ΠΡΑ 3/15.3 Ένας / µία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τοµέα των Φωτοβολταϊκών συστηµάτων και στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος που παρέχεται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες ΑΠΕ. Εµπειρία σε υποσυστήµατα που συνθέτουν τα µικροδίκτυα και τα έξυπνα δίκτυα, τόσο σε επίπεδο συσκευών όσο και σε επίπεδο αλγορίθµων ελέγχου, παρακολούθησης, ανταλλαγής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. Εµπειρία στη µοντελοποίηση, την προσοµοίωση (σύνθετων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωµάτων στα προγράµµατα προσοµοίωσης PSPICE και MATLAB), τον σχεδιασµός και την ανάπτυξη διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος και τεχνικών ελέγχου αντιστροφέων. Εµπειρία στην ανάπτυξη, το χειρισµό και τη συντήρηση µετρητικών διατάξεων και αισθητήρων: α) για την αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργίας Φ/Β συστηµάτων και υποσυστηµάτων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και β) για τον έλεγχο διεργασιών και την επεξεργασία δεδοµένων. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέµατα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές µε την προκήρυξη αντικείµενο ηµοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Κωδικός ΠΡΑ 3/15.4 Ένας / µία Φυσικός ΠΕ (1 θέση) Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τοµέα των φωτοβολταϊκών διατάξεων ως υλικά και συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εµπειρία στο χειρισµό και τη συντήρηση εξοπλισµού µετρήσεων και αξιολόγησης της απόδοσης και των λειτουργικών χαρακτηριστικών Φ/Β στοιχείων και πλαισίων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Εµπειρία στην ανάπτυξη, το χειρισµό και τη συντήρηση µετρητικών διατάξεων και αισθητήρων: α) για την αξιολόγηση της απόδοσης και της λειτουργίας Φ/Β συστηµάτων και υποσυστηµάτων σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και β) για τον έλεγχο διεργασιών και την επεξεργασία δεδοµένων.

8 Μοντελοποίηση και προσοµοίωση της λειτουργίας Φ/Β διατάξεων (από το επίπεδο της κυψέλης έως ολόκληρης της ηλεκτροπαραγωγικής µονάδας). Εµπειρία στην εκπαίδευση χρηστών, σχεδιαστών και εγκαταστατών Φ/Β συστηµάτων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέµατα υλοποίησης Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων και υποβολής σχετικών προτάσεων. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές µε την προκήρυξη αντικείµενο ηµοσιεύσεις και ετεροαναφορές σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Γενικά Προσόντα Επιλογής 1. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν: α) Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης ειδικότητας. β) Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αφορά τους άνδρες) ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες είδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 2. Όσοι ενδιαφερόµενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, δεν υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής/ αξιολόγησης. 3. εν λαµβάνονται υπόψη προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από διαφερόµενους που: α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.

9 γ) Λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώµατος. Υποβολή ικαιολογητικών Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι : α) Βιογραφικό σηµείωµα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας, γ)φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, ε) Ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούµενων προσόντων και εκτιµούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους. Οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον ΟΑΤΑΠ. Η τεκµαιρόµενη εµπειρία, επαγγελµατική ή ερευνητική, πιστοποιείται µέσω των παραστατικών του ταµείου στο οποίο ήταν ασφαλισµένος ο ενδιαφερόµενος, από τα παραστατικά προς την εφορία (εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµατία), καθώς και από βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολούνταν στο παρελθόν. Για τα ερευνητικά έργα και προγράµµατα, στα οποία ο ενδιαφερόµενος συµµετείχε, αρκεί η ενυπόγραφη βεβαίωση σε πρωτότυπο έγγραφο από τον διευθυντή ή προϊστάµενο του φορέα που είχε την ευθύνη της υλοποίησης του έργου ή του προγράµµατος. Η τεκµαιρόµενη αυτή εµπειρία συνυπολογίζεται κατά την διαδικασία επιλογής των ενδιαφεροµένων. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι θα πρέπει οµοίως να υποβάλουν και Υπεύθυνη ήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα αναφερόµενα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιηµένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ηµεροµηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, από την 19η/3/2015 µε καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής στα γραφεία του ΚΑΠΕ την 2/4/2015 και ώρα 14:00 στη /νση : 19 ο χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Πικέρµι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, µε την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

10 Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προλάβει να τα αποστείλουν εγκαίρως, µπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : έως την 2η/4/15 και ώρα 14:00 προκειµένου οι υποψηφιότητές τους να γίνουν αποδεκτές και εν συνεχεία να αποστείλουν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. ιαδικασία Επιλογής Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων που ορίζεται από το Σ του Κέντρου, µετά από εισήγηση του Γενικού ιευθυντή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί και βαθµολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές που έχουν ορισθεί από το.σ. του ΚΑΠΕ, και κατατάσσει τους υποψηφίους κατά σειρά αξιολόγησής τους, διαβιβάζοντας σχετική εισήγηση (Πρακτικό Επιτυχόντων µε σειρά κατάταξης) προς τον Γενικό ιευθυντή του Κέντρου, ο οποίος αποφασίζει την πρόσληψη των συµβασιούχων έργου, η οποία εγκρίνεται από το.σ.. ηµοσιότητα Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης, µε τα στοιχεία, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας, σε δύο εφηµερίδες δύο άλλων πόλεων µε Πανεπιστηµιακές σχολές, καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΚΑΠΕ. Κατάρτιση πινάκων και ιαδικασία υποβολής ενστάσεων Πίνακας των επιτυχόντων, θα αναρτηθεί και στα γραφεία του ΚΑΠΕ. Πίνακας των µη επιτυχόντων µε σειρά κατάταξης, θα αναρτηθεί στα γραφεία του ΚΑΠΕ, 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σε εφαρµογή του γενικού δικαιώµατος της αναφοράς αλλά και της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζοµένων ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του ΚΑΠΕ. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΚΑΠΕ (19 Ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι) είτε στο Η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των πινάκων θα γίνεται από ειδική Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων (δευτεροβάθµιο όργανο, διάφορο αυτού που προέβη στην αρχική επιλογή). Το πόρισµα της Επιτροπής, θα γνωστοποιείται από το ΚΑΠΕ εγγράφως στους ενιστάµενους, εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία λήξεως της ως άνω αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων.

11 Απασχόληση Το ΚΑΠΕ, θα προβεί σταδιακά, στη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια, να καλεί τους επιτυχόντες των οποίων οι ειδικότητες κρίνεται ότι απαιτούνται άµεσα για τις ανάγκες υλοποίησης του ως άνω έργου, διατηρώντας το δικαίωµα να µην προβεί στη σύναψη συµβάσεων έργου µε όλους του επιτυχόντες, για λόγους µη οφειλόµενους σε υπαιτιότητά του. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων, σε περίπτωση ευδοκίµησης των Ενστάσεων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία Υποβολής Ενστάσεων της παρούσης, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, θα εκτελείται υποχρεωτικά από το ΚΑΠΕ, ενώ θα λύεται η σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης, βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί θα λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση τους από την αιτία αυτή. Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, θα αντικαθίστανται µε άλλους, από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα των µη επιτυχόντων ανά έργο. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που θα επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, θα απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. Τρόπος καθορισµού/πληρωµής της Εργολαβικής Αµοιβής O καθορισµός της εργολαβικής αµοιβής των συµβασιούχων έργου γίνεται από το Σ του ΚΑΠΕ, δυνάµει του άρθρου 6 παρ. 1δ του Π 375/1987, σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 παρ. 1δ του Κανονισµού Λειτουργίας του ΚΑΠΕ και της διάταξης του άρθρου 361 Α.Κ, λαµβανοµένων υπόψη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, καθώς και του προϋπολογισµού του συγκεκριµένου Προγράµµατος. Τα άτοµα που θα επιλεγούν, θα πληρώνονται µε την έκδοση σχετικών παραστατικών (δελτίο παροχής υπηρεσιών ύστερα από την υποβολή και έγκριση των εκθέσεων προόδου-παραδοτέων) και θα υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Κωνσταντίνος Κουρνιώτης Πρόεδρος.Σ. & Γενικός /ντής

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες: Τ. Ζακυνθινός Δ/νση : Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Τηλέφωνο : 210 5212890 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Aθήνα: 19-02-2014 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Αρ. πρωτ.: 630 Tαχ. /νση : Βας. Σοφίας 22 Τ.Κ. : 10675 - Aθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: EE13810 Αθήνα, 15.06.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 / ΥΠ 1 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Λαµία 14 Ιουνίου 2012 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 3839 ΛΑΜΙΑ Ταχ. /νση : Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε. Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. Κοζάνη, 05/11/2014 [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 2/40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100 Ρόδος Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 16-8-2013 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6481/3/231-ια ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος, 19-06-2015 Αριθ. πρωτ.: 1019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου

τµήµατα 4ης Επαρχιακής οδού από διακλάδωση 36ης Ε. Ο. µέχρι Καρίνη Νήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 25-5-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 3083 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Σαπφούς 22, 81100

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του

21. Την αριθµ. πρωτ. 2004/16-4-2010 Eγκύκλιο της Γενικής Γραµµατέως Πολιτισµού του Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 28-4-2015 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2773 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εμπορία Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών Ημερομηνία : 11.5.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 1704 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/10/2014 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. πρωτ. 2641 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα