ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διάθεση χρηματικού ποσού ευρώ για την οι κονομική ενίσχυση αγοράς μηχανογραφικού εξο πλισμού Χορήγηση, από τον ειδικό λογαριασμό 400 (νέος εσωτ ) που τηρείται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εται ρεία, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα Υπε ραστικά ΚΤΕΛ των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου Τροποποίηση της 7012/6/73 γ/ απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β 438) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε νή ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ (SOBOLEVA) ELENA(ELENA) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ κ.λ.π Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των: ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ ΡΟΥΪΝΑ του ΗΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΕΒ ΡΟΜΑΝ του ΒΛΑΔΙ ΜΗΡΟΥ, ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ του ΒΑΛΕΡΗ Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μί σθωσης έργου στο Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» Δήμου Βερμίου Ν. Κοζάνης Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπι κό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονί κης που θα απασχοληθεί στα συνεργεία 24ωρης βάσης για τον έλεγχο της προστασίας περιβάλ λοντος, της χωροταξίας καθώς και τη διαπίστω ση υγειονομικών, κτηνιατρικών και άλλων παρα βάσεων για το έτος Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτι κών Επιτάξεων Ν. Χανίων για το έτος Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝ ΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κής Λειτουργού στην Βαχαβιώλου Αργυρούλα Σταυρούλα του Θεοδώρου Συγκρότηση συνεργείου Υπερωριακής εργασίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών Έγκριση Παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα με το π.δ. 436/ Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας». 5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορί ων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/ Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήμα τα κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργί ας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του π.δ. της «περί κωδικοποι ήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του β.δ. της «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

2 25934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 10. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991». 11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/ Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. 13. Την υπ αριθμ. 3773/ απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες...β... ημερολογιακού εξαμήνου 2007». 14. Την υπ αριθμ. 33 της ΠΥΣ «Τροποποίη ση και αναμόρφωση της υπ αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/ ). 15. Το υπ αριθμ. πρωτ β/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 16. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικονομικού έτους 2007, στον Κωδ , ποσόν ,39, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δύο (2) υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου έως 50 ώρες συνολικά, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Aριθμ. Β 49170/4111 (2) Διάθεση χρηματικού ποσού ευρώ για την οικο νομική ενίσχυση αγοράς μηχανογραφικού εξοπλι σμού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ) Της υπ αριθμ. 2/8014/Α0024/ (Β 327) από φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Τα μιευτήριο με κωδικό 400 για την εισφορά 1% της πε ριπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε από Ταχ/κό Ταμ/ριο (εσωτερικά) με τον κωδικό δ) Της υπ αριθμ. Β 1187/35/2003 (Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία συμψηφισμού της εισφοράς της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (Α 256)», όπως τροποποιή θηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. Β 13140/888/2003 (Β 360) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών. ε) Της υπ αριθμ. Β 1188/36/2003 (Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268)». στ) Της υπ αριθμ. Β 28590/2050/2003 (Β 652) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λειτουργία του ειδι κού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το υπ αριθμ. 2404/ έγγραφο της Πανελ λαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ). 3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Από τον ειδικό λογαριασμό 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268) που συστάθηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπε ζική Εταιρεία με κωδικό αριθμό «400» (νέος εσωτ. Κωδ. Του Τ.Τ ) και ειδικότερα από το ποσοστό 20% αυτού, διατίθεται στη ΠΟΑΥΣ ποσό ευρώ για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού. 2. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, για τη συμπλήρωση και έκδοση των σχετικών επιταγών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, για την απόδοση του παραπάνω ποσού στην ΠΟΑΥΣ. Παπάγου, 29 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Aριθμ. Β οικ.49217/4125 (3) Χορήγηση, από τον ειδικό λογαριασμό 400 (νέος εσωτ ) που τηρείται στο Ταχυδρομικό Ταμιευ τήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, έκτα κτης οικονομικής ενίσχυσης στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1) Τις διατάξεις: α) Του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ) Της υπ αριθμ. 2/8014/Α0024/ (ΦΕΚ Β 327) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με κωδικό 400 για την εισφορά 1% της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (εσωτερικά) με τον κωδικό δ) Της υπ αριθμ. Β 1187/35/2003 (ΦΕΚ Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Διαδικασία συμψηφισμού της εισφοράς της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ Α 256)», όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β 13140/888/2003 (ΦΕΚ Β 360) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ισχύει. ε) Της υπ αριθμ. Β 1188/36/2003 (ΦΕΚ Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του ν. 2693/2001 (ΦΕΚ Α 268)». στ) Της υπ αριθμ. Β 28590/2050/2003 (ΦΕΚ Β 652) κοι νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λειτουργία του ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν.2963/2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το γεγονός ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές του μηνός Αυγούστου 2007 στους νομούς Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ευβοίας δημιούργησαν σημαντι κές ανάγκες μετακίνησης, όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, προσώπων, αλλά και των πυρόπληκτων κατοίκων των νομών αυτών, ανάγκες μετα κίνησης οι οποίες αντιμετωπίστηκαν, δωρεάν, με τη συν δρομή των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. των ως άνω νομών. 3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα Υπε ραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. των νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνί ας, Μεσσηνίας και Ευβοίας το ποσό των ,00 ευρώ για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα ΚΤΕΛ. Η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλά δος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ειδικού λογαριασμού 400 (νέος κωδικός ), που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 2/8014/Α0024/ (Β 327) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα από το ποσοστό 80% αυτού που προβλέπεται από την υπ αριθμ. Β 28590/2050/2003 (Β 652) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, για τη συμπλήρωση και έκδοση των σχετικών επιταγών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, για την απόδοση των ως άνω ποσών στους δικαιούχους φορείς. Παπάγου, 29 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. 7012/6/73 ρστ (4) Τροποποίηση της 7012/6/73 γ/ απόφασης Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β 438). Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Το άρθρο 1 περίπτωση β εδάφιο 28 της 7004/3/40 ν από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε υφιστάμενη υπηρεσιακά όργανα» «Β 242). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αρθρο 1 1. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση της πα ραγράφου 1 του άρθρου 20 της 7012/6/73 γ από απόφασής μας (Β 438), που αναφέρονται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικαθίστανται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση ή τζόκεϋ χρώματος γκρι κυανού κατά τη ρύθμιση της κυκλοφο ρίας ή τη διενέργεια τροχονομκών ελέγχων, μπλουζάκι τύπου «πικέ» χρώματος βαθυκύανου με επωμίδες και γιακά του ιδίου χρώματος και χειρόκτια της χειμερινής στολής. Χιτώνιο βραχύ (μπατλ ντρες) συνδυασμού χρωμά των βαθυκύανου και μαύρου. Περισκελίδα χρώματος γκρι κυανού. 2. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση της παραγρά φου 2 του άρθρου 20 της ίδιας ως άνω απόφασης, που αναφέρονται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικα θίστανται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση ή τζόκεϋ χρώματος γκρι κυανού κατά τη ρύθμιση της κυκλοφο ρίας ή τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων. Μπλουζάκι τύπου «πικέ» χρώματος βαθυκύανου, με επωμίδες και γιακά του ιδίου χρώματος». 3. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της ίδιας ως άνω απόφασης, που αναφέρεται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικαθίσταται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση, τζόκεϋ κατά τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων, χιτώνιο, πε ρισκελίδα, μπλουζάκι, ποδεία και υποδήματα όπως της 8 β/1 θερινής στολής».

4 25936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 της ίδιας ως άνω απόφασης που αναφέρεται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικαθίσταται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση, τζόκεϋ κατά τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων, μπλουζάκι, περισκελίδα, ποδεία και υποδήματα όπως της 8 β/2 θερινής στολής». Αρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Αρχηγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ (5) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ (SOBOLEVA) EΛENA (ELENA) του ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ κ.λ.π. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με τη Φ. 9289/12515/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ (SOΒΟLΕVΑ) ΕΛΕ ΝΑΣ (ΕLΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ σε ΣΟΜΠΟΛΙΔΟΥ. 2. Με τη Φ /12518/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε κτή η αίτηση της ομογενούς ΜΠΑΓΙΑΖΟΒΑ (BAIAZOVA) ΕΛΜΙΡΑ (ELMIRA) του ΜΑΡΚΛΕΝ και της ΠΟΥΛΙΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΜΠΑΓΙΑΖΟΒΑ σε ΜΠΑΓΙΑΖΙΔΟΥ. 3. Με τη Φ /12514/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΛΟΓΚΑΤΣEBA (LOGACHEVA) NEΛΛH (NELLI) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΙΟΛΕΤΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΛΟΓΚΑΤΣΕΒΑ σε ΛΟΓΚΑΤΣΙΔΟΥ. 4. Με τη Φ /12207/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς KAPOYMITZE (KARUMIDZE) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΑLΕΧΑΝDRΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 5. Με τη Φ /14010/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς KOYNIN (KUNIN) IBAN (IVAN) του ΟΛΕΞΑΝΤΡ και της ΜΑΡΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 6. Με τη Φ.11825/14018/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς MOΣKIN (MOSHKIN) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VOLODYMYR) του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ και της ΛΙΟΥΜΠΟΒ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει ας». 7. Με τη Φ /14017/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αί τηση του ομογενούς BNTOBΙΤΣENKO (VDOVYCHENKO) ΛEONINT (LEONID) του ΓΚΕΝΝΑΝΤΙΪ και της ΛΑΡΙΣΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματός του από ΛΕΟΝΙΝΤ σε ΛΕΩΝΙΔΑΣ. 8. Με τη Φ /14014/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΠΑΣA (PASHA) OΞANA (OKSANA) του ΜΙΧΑΗΛ και της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 9. Με τη Φ /14013/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς MΠΟΓKNTANOBA (BOGDANOVA) ΝΑΤΑΛΙΑΣ (NATALIA) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΝΕΛΙΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ νειας». 10. Με τη Φ /13838/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε κτή η αίτηση της ομογενούς MAYPOMATOΠOYΛOY (MAVROMATOPULO) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (LYUDMYLA) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΕΡΑ, περί αποκτήσεως της Ελλη νικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 11. Με τη Φ /13777/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αί τηση της ομογενούς MΠEPMAMITOBA (BERMAMΙTOVA) ΑΝΝΑΣ (ΑΝΝΑ) του ΑΒΡΑΑΜ και της ΤΑΤΙΑΝΑ, περί απο κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις δια τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 12. Με τη Φ:23077/13384/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε κτή η αίτηση της ομογενούς KAPΠENKO (KARPENKO) BΑΛENTINA (VALENTYNA) του ΒΑΝΤΙΜ και της ΜΟΤΡΟ ΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύ μου της από ΚΑΡΠΕΝΚΟ σε ΚΑΡΠΕΝΙΔΗ. 13. Με τη Φ:23640/13847/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς MIXAÏΛHΔH (MIHAILIDI) POYΔΑMA (RUDAMA) του ΔΗΜΗΤΡΗ και της ΣΟΦΙΑΣ, περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατά ξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 14. Με τη Φ: 18675/9762/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς TZENTOYKOB (CHENTUKOV) ANATOΛΙOY (ANATOLΙY) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΒΑ ΛΕΝΤΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 15. Με τη Φ: 18675/9763/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς TΣENTOYKOBA (CHENTUKOVA) BAΛENTΙNA (VALENTYNA) του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ και της ΤΕΤΙΑΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α») «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 16. Με τη Φ: 10297/9767/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΑΛΤΙΔΗ (MALTIDI) EΛBIPA (ELVIRA) του ΠΑΥΛΟΥ και της ΕΥΘΑΛΙΑΣ, περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά ξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 17. Με τη Φ: 10297/11787/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΑΛΤΙΔΗ (MAΛTIDI) BIOΛETTAΣ (VIOLETTA) του ΤΑΪΜΟΥΡΑΖ και της ΕΛΒΙΡΑ, περί απο κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις δια τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ (6) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των: ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ ΡΟΥ ΪΝΑ του ΗΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΕΒ ΡΟΜΑΝ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ του ΒΑΛΕΡΗ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 5013/ απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ αριθμ. 1104/ (ΦΕΚ 413/B / ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η υπ αριθμ. ΓΠ/1621/ αίτηση της ομο γενούς ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ ΡΟΥΪΝΑ, τέκνου του Ηλία και της Ναντέζντα, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου της από ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ σε ΤΕΡΣΕΝΙΔΟΥ. Με την υπ αριθμ. ΓΠ/5238/ απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλ λοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατο λικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ αριθμ. 1104/ (ΦΕΚ 413/Β / ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η υπ αριθμ. 6804/ αίτηση του ομογενούς ΒΑΣΙΛΙΕΒ ΡΟΜΑΝ, τέκνου του Βλαδί μηρου και της Ραϊσα, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου του από ΒΑΣΙΛΙΕΒ σε ΒΑΣΙΛΙΔΗ. Με την υπ αριθμ. 4118/ απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ αριθμ. 1104/ (ΦΕΚ 413/Β / ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή n υπ αριθμ. 8804/ αίτηση του ομογενούς ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ, τέκνου του Βαλέρη και της Κυριακία, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελλη νισμού του επωνύμου και του κυρίου ονόματός του από ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ σε ΤΣΕΡΝΙΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ. Η Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ Αριθμ /10270 (7) Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου στο Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» Δήμου Βερμίου Ν. Κοζάνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συ μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια τάξεις». 2. Την υπ αριθμ. οικ. 8907/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσω πικού έτους 2007 στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού.

6 25938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την υπ αριθμ. 04/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού στο Νομικό Πρόσωπο, με σύμβαση μίσθωσης έργου. 4. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/380/13697/ της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εγκρίθηκε για το Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, η πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφο νηπιοκόμων, ενός (1) ΔΕ Διοικητικού, ενός (1) ΔΕ Οδηγού, ενός (1) ΔΕ Συνοδού Σχολικού, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιο κόμων, ενός (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο συνημμένο στο ανωτέρω έγγραφο, πίνακα. 5. Την υπ αριθμ. 6/ βεβαίωση του Δικηγόρου του Δήμου, Λωτίδη Νικολάου, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. 6. Την υπ αριθμ. 6/ βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, περί πρόβλεψης πιστώσεων για χον προγραμ ματισμό προσλήψεων, αποφασίζουμε: Την απασχόληση προσωπικού στο Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, Ν. Κοζάνης, δύο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) ΔΕ Διοικητικού, ενός (1) ΔΕ Οδηγού, ενός (1) ΔΕ Συνοδού Σχολικού, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους. Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρω προσω πικού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, οικονομικού έτους 2007, στον Κ.Α και ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ. Κοζάνη, 13 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Αριθμ. 04/23480 (8) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που θα απασχοληθεί στα συνεργεία 24ωρης βάσης για τον έλεγχο της προστασίας περιβάλλοντος, της χωροτα ξίας καθώς και τη διαπίστωση υγειονομικών, κτηνια τρικών και άλλων παραβάσεων για το έτος Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 5 του ν. 2768/ Την υπ αριθμ. 119/ απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 6. Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείων ελέγχου από υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλο νίκης, των Δ/νσεων Αλιείας, Απασχόλησης και Εργασίας, Δημόσιας Υγείας, Εμπορίου, Κτηνιατρικής, Προστασίας Περιβάλλοντος, και Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απασχο ληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου και σε 24ωρη βάση κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες και των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πρό νοιας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Παραγωγής και Ανά πτυξης Καπνού και Βάμβακος, Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διενέργεια αυτοψιών και τη διαπί στωση υγειονομικών, κτηνιατρικών και άλλων παραβάσεων στα πλαίσια της βελτίωσης ποιότητας ζωής και καλύτερης εξυπηρέτησης και προστασίας των πολιτών. 7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά νης για το έτος 2007 ανέρχεται στο ποσό των ,55 Ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από εγγεγραμμένες πιστώ σεις στον προϋπολογισμό της Ν.Α.Θ., σύμφωνα με το υπ αριθμ. 05/16210/ έγγραφο της Δ/νσης Οικο νομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά το έτος 2007 για το προσωπικό των Δ/νσεων Αλιείας, Απα σχόλησης και Εργασίας, Δημόσιας Υγείας, Εμπορίου, Κτηνιατρικής, Προστασίας Περιβάλλοντος, και Τεχνι κών Υπηρεσιών, της Ν.Α.Θ., το οποίο θα απασχοληθεί κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργασί μων ημερών, Κυριακές και εξαιρέσιμες στα συνεργεία 24ωρης βάσης και των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πρόνοιας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Παραγωγής και Ανάπτυξης Καπνού και Βάμβακος, Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για τον έλεγχο της προστασίας περιβάλλοντος, της χωροταξίας καθώς και την διαπίστωση υγειονομικών, κτηνιατρικών και άλλων παραβάσεων. Αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στα συνεργεία ελέγχου για το έτος 2007 Αριθμός ωρών Απαιτούμενη Δαπάνη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνολικός αριθμός ωρών απογευματινής απασχόλησης: ώρες Συνολικός αριθμός ωρών νυχτερινής απασχόλησης, Κυριακών και εξαιρέσιμων: ώρες Σύνολο ωρών: ,55 Ευρώ Η δαπάνη για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για τους ανωτέρω σκοπούς στα συνεργεία ελέγχων θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΝΑΘ έτους 2007 ως εξής: Α) ΚΑΕ 072γ 9899.ια: πίστωση ,00 και Β) ΚΑΕ 072γ 9899.ιδ: πίστωση ,55. Θεσσαλονίκη, 28 Aύγουστος 2007 Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθμ (9) Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων Ν. Χανίων για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 τ.α ). 2. Τις διατάξεις: α) του ν. 4442/1929 «περί Στρατιω τικών και Ναυτικών εισφορών» όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και β) του π.δ. 115/1984 «Διορισμός μελών ΔΕΣΕ». 3. Την υπ αριθμ. 8 11/1980 πάγια διαταγή του ΓΕΣ/ ΔΟΙ/3Γ «περί των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτι κών Επιτάξεων (ΔΔΣΕ)». 4. Το Ε.Π. 24/ έγγραφο του Διοικητικού Εφε τείου Αθηνών σχετικό με την μετονομασία των Διοικη τικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων σε Διοι κητικές Επιτροπές Στρατιωτικών Επιτάξεων (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1649/1986). 5. Το Φ.851.1/9/92261/Σ.283/ έγγραφο της ΑΣ ΔΕΝ/Δ/νση Οικονομικού με το οποίο προτείνονται τα στρατιωτικά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατι ωτικών Επιτάξεων Νομού Χανίων. 6. Το 1616/ έγγραφο του πρωτοδικείου Χα νίων με το οποίο προτείνονται τα δικαστικά μέλη της παραπάνω επιτροπής. 7. Το 17429/ έγγραφο της Α ΔΟΥ Χανίων με το οποίο προτείνεται ένα μέλος και ο γραμματέας της παραπάνω επιτροπής, αποφασίζουμε: Διορίζουμε μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατι ωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) Νομού Χανίων για το έτος 2007 τους: Α. Τακτικά μέλη 1. Σβύνος Αντώνιος, Πρωτοδίκης Χανίων 2. Αναστασιάδου Αικατερίνη, Πρωτοδίκης Χανίων 3. Προβιάς Δημήτριος, Αν/χης (ΜΧ) Χανίων 4. Βαβουράκης Εμμανουήλ, Τ/χης (ΥΠ) της 5ης ΤΑΞΠΖ 5. Ανιτσάκης Νικόλαος, υπάλληλος Β ΔΟΥ Χανίων. Β. Αναπληρωματικά μέλη 1. Δανιά Ευθυμία, Πρωτοδίκης Χανίων 2. Βατικάλου Παναγιώτα, Πρωτοδίκης Χανίων 3. Περογιάννης Νικόλαος, Λγος (ΤΧ) του 5ου ΤΥΠ 4. Δουλγεράκης Στυλιανός, Λγος (ΕΜ) της 5ης ΤΑΞΠΖ 5. Κοκολάκη Άννα, υπάλληλος της Α ΔΟΥ Χανίων Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Βατσολάκη Στυλιανή υπάλληλο της Α ΔΟΥ Χανίων με αναπληρωτή τον Μπουρδάκη Διονύσιο υπάλληλο της Β ΔΟΥ Χανίων. Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχε τική. Χανιά, 28 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ (10) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜ ΜΑΝΟΥΗΛ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 3479/ απόφαση του Νομάρ χη Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑ ΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ (11) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην Βαχαβιώλου Αργυρούλα Σταυρού λα του Θεοδώρου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2941/ απόφαση του Νομάρ χη Λακωνίας χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην Βαχαβιώλου Αργυρούλα Σταυρούλα του Θεοδώρου. Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ Αριθμ (12) Συγκρότηση συνεργείου Υπερωριακής εργασίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 2592/1998 σχετικά με την υπερωριακή εργασία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3877 Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα στηριότητας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα