ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διάθεση χρηματικού ποσού ευρώ για την οι κονομική ενίσχυση αγοράς μηχανογραφικού εξο πλισμού Χορήγηση, από τον ειδικό λογαριασμό 400 (νέος εσωτ ) που τηρείται στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εται ρεία, έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στα Υπε ραστικά ΚΤΕΛ των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου Τροποποίηση της 7012/6/73 γ/ απόφασης «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β 438) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογε νή ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ (SOBOLEVA) ELENA(ELENA) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ κ.λ.π Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των: ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ ΡΟΥΪΝΑ του ΗΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΕΒ ΡΟΜΑΝ του ΒΛΑΔΙ ΜΗΡΟΥ, ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ του ΒΑΛΕΡΗ Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μί σθωσης έργου στο Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» Δήμου Βερμίου Ν. Κοζάνης Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπι κό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονί κης που θα απασχοληθεί στα συνεργεία 24ωρης βάσης για τον έλεγχο της προστασίας περιβάλ λοντος, της χωροταξίας καθώς και τη διαπίστω ση υγειονομικών, κτηνιατρικών και άλλων παρα βάσεων για το έτος Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτι κών Επιτάξεων Ν. Χανίων για το έτος Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝ ΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κής Λειτουργού στην Βαχαβιώλου Αργυρούλα Σταυρούλα του Θεοδώρου Συγκρότηση συνεργείου Υπερωριακής εργασίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών Έγκριση Παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε ρα με το π.δ. 436/ Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας». 5. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 «περί χρονικών ορί ων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/ Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. της περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήμα τα κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργί ας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του π.δ. της «περί κωδικοποι ήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του β.δ. της «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

2 25934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 10. Την υπ αριθμ. 2/80345/0004/ κοινή υπουρ γική απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1991». 11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/ Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση. 13. Την υπ αριθμ. 3773/ απόφαση του Υπουρ γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορι σμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρή σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες...β... ημερολογιακού εξαμήνου 2007». 14. Την υπ αριθμ. 33 της ΠΥΣ «Τροποποίη ση και αναμόρφωση της υπ αριθμ. 88/ ΠΥΣ και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/Α/ ). 15. Το υπ αριθμ. πρωτ β/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 16. Την από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 17. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οικονομικού έτους 2007, στον Κωδ , ποσόν ,39, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για δύο (2) υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου έως 50 ώρες συνολικά, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής απασχόλησης. Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 31 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Aριθμ. Β 49170/4111 (2) Διάθεση χρηματικού ποσού ευρώ για την οικο νομική ενίσχυση αγοράς μηχανογραφικού εξοπλι σμού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ) Της υπ αριθμ. 2/8014/Α0024/ (Β 327) από φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Τα μιευτήριο με κωδικό 400 για την εισφορά 1% της πε ριπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε από Ταχ/κό Ταμ/ριο (εσωτερικά) με τον κωδικό δ) Της υπ αριθμ. Β 1187/35/2003 (Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία συμψηφισμού της εισφοράς της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (Α 256)», όπως τροποποιή θηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. Β 13140/888/2003 (Β 360) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι νωνιών. ε) Της υπ αριθμ. Β 1188/36/2003 (Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268)». στ) Της υπ αριθμ. Β 28590/2050/2003 (Β 652) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λειτουργία του ειδι κού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το υπ αριθμ. 2404/ έγγραφο της Πανελ λαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ). 3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Από τον ειδικό λογαριασμό 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268) που συστάθηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπε ζική Εταιρεία με κωδικό αριθμό «400» (νέος εσωτ. Κωδ. Του Τ.Τ ) και ειδικότερα από το ποσοστό 20% αυτού, διατίθεται στη ΠΟΑΥΣ ποσό ευρώ για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού. 2. Εξουσιοδοτούμε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, για τη συμπλήρωση και έκδοση των σχετικών επιταγών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, για την απόδοση του παραπάνω ποσού στην ΠΟΑΥΣ. Παπάγου, 29 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Aριθμ. Β οικ.49217/4125 (3) Χορήγηση, από τον ειδικό λογαριασμό 400 (νέος εσωτ ) που τηρείται στο Ταχυδρομικό Ταμιευ τήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, έκτα κτης οικονομικής ενίσχυσης στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1) Τις διατάξεις: α) Του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). γ) Της υπ αριθμ. 2/8014/Α0024/ (ΦΕΚ Β 327) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με κωδικό 400 για την εισφορά 1% της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001», όπως τροποποιήθηκε από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (εσωτερικά) με τον κωδικό δ) Της υπ αριθμ. Β 1187/35/2003 (ΦΕΚ Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών «Διαδικασία συμψηφισμού της εισφοράς της παραγράφου 18 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ Α 256)», όπως τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β 13140/888/2003 (ΦΕΚ Β 360) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ισχύει. ε) Της υπ αριθμ. Β 1188/36/2003 (ΦΕΚ Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του ν. 2693/2001 (ΦΕΚ Α 268)». στ) Της υπ αριθμ. Β 28590/2050/2003 (ΦΕΚ Β 652) κοι νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λειτουργία του ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν.2963/2001», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το γεγονός ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές του μηνός Αυγούστου 2007 στους νομούς Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Ευβοίας δημιούργησαν σημαντι κές ανάγκες μετακίνησης, όλων των εμπλεκομένων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, προσώπων, αλλά και των πυρόπληκτων κατοίκων των νομών αυτών, ανάγκες μετα κίνησης οι οποίες αντιμετωπίστηκαν, δωρεάν, με τη συν δρομή των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. των ως άνω νομών. 3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Χορηγούμε ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα Υπε ραστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. των νομών Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνί ας, Μεσσηνίας και Ευβοίας το ποσό των ,00 ευρώ για κάθε ένα από τα προαναφερθέντα ΚΤΕΛ. Η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλά δος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ειδικού λογαριασμού 400 (νέος κωδικός ), που συστάθηκε με την υπ αριθμ. 2/8014/Α0024/ (Β 327) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα από το ποσοστό 80% αυτού που προβλέπεται από την υπ αριθμ. Β 28590/2050/2003 (Β 652) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών, για τη συμπλήρωση και έκδοση των σχετικών επιταγών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, για την απόδοση των ως άνω ποσών στους δικαιούχους φορείς. Παπάγου, 29 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ. 7012/6/73 ρστ (4) Τροποποίηση της 7012/6/73 γ/ απόφασης Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β 438). Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152). 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Το άρθρο 1 περίπτωση β εδάφιο 28 της 7004/3/40 ν από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης σε υφιστάμενη υπηρεσιακά όργανα» «Β 242). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αρθρο 1 1. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση της πα ραγράφου 1 του άρθρου 20 της 7012/6/73 γ από απόφασής μας (Β 438), που αναφέρονται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικαθίστανται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση ή τζόκεϋ χρώματος γκρι κυανού κατά τη ρύθμιση της κυκλοφο ρίας ή τη διενέργεια τροχονομκών ελέγχων, μπλουζάκι τύπου «πικέ» χρώματος βαθυκύανου με επωμίδες και γιακά του ιδίου χρώματος και χειρόκτια της χειμερινής στολής. Χιτώνιο βραχύ (μπατλ ντρες) συνδυασμού χρωμά των βαθυκύανου και μαύρου. Περισκελίδα χρώματος γκρι κυανού. 2. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση της παραγρά φου 2 του άρθρου 20 της ίδιας ως άνω απόφασης, που αναφέρονται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικα θίστανται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση ή τζόκεϋ χρώματος γκρι κυανού κατά τη ρύθμιση της κυκλοφο ρίας ή τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων. Μπλουζάκι τύπου «πικέ» χρώματος βαθυκύανου, με επωμίδες και γιακά του ιδίου χρώματος». 3. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της ίδιας ως άνω απόφασης, που αναφέρεται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικαθίσταται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση, τζόκεϋ κατά τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων, χιτώνιο, πε ρισκελίδα, μπλουζάκι, ποδεία και υποδήματα όπως της 8 β/1 θερινής στολής».

4 25936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 21 της ίδιας ως άνω απόφασης που αναφέρεται στη σύνθεση της θερινής στολής, αντικαθίσταται ως εξής: «Προστατευτικό κράνος κατά την οδήγηση, τζόκεϋ κατά τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων, μπλουζάκι, περισκελίδα, ποδεία και υποδήματα όπως της 8 β/2 θερινής στολής». Αρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2007 Ο Αρχηγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ (5) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ομογενή ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ (SOBOLEVA) EΛENA (ELENA) του ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ κ.λ.π. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με τη Φ. 9289/12515/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ (SOΒΟLΕVΑ) ΕΛΕ ΝΑΣ (ΕLΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΣΟΜΠΟΛΕΒΑ σε ΣΟΜΠΟΛΙΔΟΥ. 2. Με τη Φ /12518/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδε κτή η αίτηση της ομογενούς ΜΠΑΓΙΑΖΟΒΑ (BAIAZOVA) ΕΛΜΙΡΑ (ELMIRA) του ΜΑΡΚΛΕΝ και της ΠΟΥΛΙΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΜΠΑΓΙΑΖΟΒΑ σε ΜΠΑΓΙΑΖΙΔΟΥ. 3. Με τη Φ /12514/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΛΟΓΚΑΤΣEBA (LOGACHEVA) NEΛΛH (NELLI) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΙΟΛΕΤΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύμου της από ΛΟΓΚΑΤΣΕΒΑ σε ΛΟΓΚΑΤΣΙΔΟΥ. 4. Με τη Φ /12207/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς KAPOYMITZE (KARUMIDZE) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΑLΕΧΑΝDRΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 5. Με τη Φ /14010/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς KOYNIN (KUNIN) IBAN (IVAN) του ΟΛΕΞΑΝΤΡ και της ΜΑΡΙΑΣ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 6. Με τη Φ.11825/14018/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς MOΣKIN (MOSHKIN) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VOLODYMYR) του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ και της ΛΙΟΥΜΠΟΒ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένει ας». 7. Με τη Φ /14017/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αί τηση του ομογενούς BNTOBΙΤΣENKO (VDOVYCHENKO) ΛEONINT (LEONID) του ΓΚΕΝΝΑΝΤΙΪ και της ΛΑΡΙΣΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματός του από ΛΕΟΝΙΝΤ σε ΛΕΩΝΙΔΑΣ. 8. Με τη Φ /14014/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΠΑΣA (PASHA) OΞANA (OKSANA) του ΜΙΧΑΗΛ και της ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 9. Με τη Φ /14013/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς MΠΟΓKNTANOBA (BOGDANOVA) ΝΑΤΑΛΙΑΣ (NATALIA) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΝΕΛΙΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγέ νειας». 10. Με τη Φ /13838/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε κτή η αίτηση της ομογενούς MAYPOMATOΠOYΛOY (MAVROMATOPULO) ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ (LYUDMYLA) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΕΡΑ, περί αποκτήσεως της Ελλη νικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 11. Με τη Φ /13777/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αί τηση της ομογενούς MΠEPMAMITOBA (BERMAMΙTOVA) ΑΝΝΑΣ (ΑΝΝΑ) του ΑΒΡΑΑΜ και της ΤΑΤΙΑΝΑ, περί απο κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις δια τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 12. Με τη Φ:23077/13384/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδε κτή η αίτηση της ομογενούς KAPΠENKO (KARPENKO) BΑΛENTINA (VALENTYNA) του ΒΑΝΤΙΜ και της ΜΟΤΡΟ ΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του επωνύ μου της από ΚΑΡΠΕΝΚΟ σε ΚΑΡΠΕΝΙΔΗ. 13. Με τη Φ:23640/13847/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς MIXAÏΛHΔH (MIHAILIDI) POYΔΑMA (RUDAMA) του ΔΗΜΗΤΡΗ και της ΣΟΦΙΑΣ, περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας σύμφωνα με τις διατά ξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 14. Με τη Φ: 18675/9762/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται αποδεκτή η αίτηση του ομογενούς TZENTOYKOB (CHENTUKOV) ANATOΛΙOY (ANATOLΙY) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΒΑ ΛΕΝΤΙΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 15. Με τη Φ: 18675/9763/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς TΣENTOYKOBA (CHENTUKOVA) BAΛENTΙNA (VALENTYNA) του ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ και της ΤΕΤΙΑΝΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α») «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 16. Με τη Φ: 10297/9767/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΑΛΤΙΔΗ (MALTIDI) EΛBIPA (ELVIRA) του ΠΑΥΛΟΥ και της ΕΥΘΑΛΙΑΣ, περί αποκτή σεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατά ξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». 17. Με τη Φ: 10297/11787/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της ομογενούς ΜΑΛΤΙΔΗ (MAΛTIDI) BIOΛETTAΣ (VIOLETTA) του ΤΑΪΜΟΥΡΑΖ και της ΕΛΒΙΡΑ, περί απο κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις δια τάξεις 15 και 35 του ν. 3284/ (ΦΕΚ 217 Α ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας». Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια Περιφέρειας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ (6) Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των: ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ ΡΟΥ ΪΝΑ του ΗΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΕΒ ΡΟΜΑΝ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ του ΒΑΛΕΡΗ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 5013/ απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ αριθμ. 1104/ (ΦΕΚ 413/B / ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η υπ αριθμ. ΓΠ/1621/ αίτηση της ομο γενούς ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ ΡΟΥΪΝΑ, τέκνου του Ηλία και της Ναντέζντα, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου της από ΤΕΡΣΕΝΟΒΑ σε ΤΕΡΣΕΝΙΔΟΥ. Με την υπ αριθμ. ΓΠ/5238/ απόφαση της Προ ϊσταμένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλ λοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατο λικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ αριθμ. 1104/ (ΦΕΚ 413/Β / ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή η υπ αριθμ. 6804/ αίτηση του ομογενούς ΒΑΣΙΛΙΕΒ ΡΟΜΑΝ, τέκνου του Βλαδί μηρου και της Ραϊσα, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελληνισμού του επωνύμου του από ΒΑΣΙΛΙΕΒ σε ΒΑΣΙΛΙΔΗ. Με την υπ αριθμ. 4118/ απόφαση της Προϊστα μένης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλο δαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α / ) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» και την υπ αριθμ. 1104/ (ΦΕΚ 413/Β / ) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γίνεται δεκτή n υπ αριθμ. 8804/ αίτηση του ομογενούς ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ, τέκνου του Βαλέρη και της Κυριακία, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελλη νισμού του επωνύμου και του κυρίου ονόματός του από ΤΣΕΡΝΙΚΟΒ ΤΖΟΝΙ σε ΤΣΕΡΝΙΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ. Η Διευθύντρια ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ Αριθμ /10270 (7) Έγκριση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου στο Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» Δήμου Βερμίου Ν. Κοζάνης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συ μπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια τάξεις». 2. Την υπ αριθμ. οικ. 8907/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσω πικού έτους 2007 στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού.

6 25938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την υπ αριθμ. 04/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού στο Νομικό Πρόσωπο, με σύμβαση μίσθωσης έργου. 4. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/380/13697/ της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εγκρίθηκε για το Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, η πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφο νηπιοκόμων, ενός (1) ΔΕ Διοικητικού, ενός (1) ΔΕ Οδηγού, ενός (1) ΔΕ Συνοδού Σχολικού, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιο κόμων, ενός (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους, όπως αναφέρεται στο συνημμένο στο ανωτέρω έγγραφο, πίνακα. 5. Την υπ αριθμ. 6/ βεβαίωση του Δικηγόρου του Δήμου, Λωτίδη Νικολάου, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες δεν υποκρύπτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. 6. Την υπ αριθμ. 6/ βεβαίωση του Προέδρου του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, περί πρόβλεψης πιστώσεων για χον προγραμ ματισμό προσλήψεων, αποφασίζουμε: Την απασχόληση προσωπικού στο Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, Ν. Κοζάνης, δύο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) ΔΕ Διοικητικού, ενός (1) ΔΕ Οδηγού, ενός (1) ΔΕ Συνοδού Σχολικού, δύο (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ενός (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, δύο (2) ΥΕ Καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) έτους. Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρω προσω πικού θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερμίου, οικονομικού έτους 2007, στον Κ.Α και ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ. Κοζάνη, 13 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Αριθμ. 04/23480 (8) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης που θα απασχοληθεί στα συνεργεία 24ωρης βάσης για τον έλεγχο της προστασίας περιβάλλοντος, της χωροτα ξίας καθώς και τη διαπίστωση υγειονομικών, κτηνια τρικών και άλλων παραβάσεων για το έτος Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 5 του ν. 2768/ Την υπ αριθμ. 119/ απόφαση του Νομαρχι ακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 6. Την ανάγκη συγκρότησης συνεργείων ελέγχου από υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλο νίκης, των Δ/νσεων Αλιείας, Απασχόλησης και Εργασίας, Δημόσιας Υγείας, Εμπορίου, Κτηνιατρικής, Προστασίας Περιβάλλοντος, και Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απασχο ληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου και σε 24ωρη βάση κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες και των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πρό νοιας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Παραγωγής και Ανά πτυξης Καπνού και Βάμβακος, Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διενέργεια αυτοψιών και τη διαπί στωση υγειονομικών, κτηνιατρικών και άλλων παραβάσεων στα πλαίσια της βελτίωσης ποιότητας ζωής και καλύτερης εξυπηρέτησης και προστασίας των πολιτών. 7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά νης για το έτος 2007 ανέρχεται στο ποσό των ,55 Ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από εγγεγραμμένες πιστώ σεις στον προϋπολογισμό της Ν.Α.Θ., σύμφωνα με το υπ αριθμ. 05/16210/ έγγραφο της Δ/νσης Οικο νομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά το έτος 2007 για το προσωπικό των Δ/νσεων Αλιείας, Απα σχόλησης και Εργασίας, Δημόσιας Υγείας, Εμπορίου, Κτηνιατρικής, Προστασίας Περιβάλλοντος, και Τεχνι κών Υπηρεσιών, της Ν.Α.Θ., το οποίο θα απασχοληθεί κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργασί μων ημερών, Κυριακές και εξαιρέσιμες στα συνεργεία 24ωρης βάσης και των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πρόνοιας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Παραγωγής και Ανάπτυξης Καπνού και Βάμβακος, Υδατικών Πόρων και Εγγείων Βελτιώσεων, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, για τον έλεγχο της προστασίας περιβάλλοντος, της χωροταξίας καθώς και την διαπίστωση υγειονομικών, κτηνιατρικών και άλλων παραβάσεων. Αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στα συνεργεία ελέγχου για το έτος 2007 Αριθμός ωρών Απαιτούμενη Δαπάνη

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συνολικός αριθμός ωρών απογευματινής απασχόλησης: ώρες Συνολικός αριθμός ωρών νυχτερινής απασχόλησης, Κυριακών και εξαιρέσιμων: ώρες Σύνολο ωρών: ,55 Ευρώ Η δαπάνη για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για τους ανωτέρω σκοπούς στα συνεργεία ελέγχων θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΝΑΘ έτους 2007 ως εξής: Α) ΚΑΕ 072γ 9899.ια: πίστωση ,00 και Β) ΚΑΕ 072γ 9899.ιδ: πίστωση ,55. Θεσσαλονίκη, 28 Aύγουστος 2007 Ο Νομάρχης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ Αριθμ (9) Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτικών Επιτάξεων Ν. Χανίων για το έτος Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 τ.α ). 2. Τις διατάξεις: α) του ν. 4442/1929 «περί Στρατιω τικών και Ναυτικών εισφορών» όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και β) του π.δ. 115/1984 «Διορισμός μελών ΔΕΣΕ». 3. Την υπ αριθμ. 8 11/1980 πάγια διαταγή του ΓΕΣ/ ΔΟΙ/3Γ «περί των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτι κών Επιτάξεων (ΔΔΣΕ)». 4. Το Ε.Π. 24/ έγγραφο του Διοικητικού Εφε τείου Αθηνών σχετικό με την μετονομασία των Διοικη τικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων σε Διοι κητικές Επιτροπές Στρατιωτικών Επιτάξεων (άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1649/1986). 5. Το Φ.851.1/9/92261/Σ.283/ έγγραφο της ΑΣ ΔΕΝ/Δ/νση Οικονομικού με το οποίο προτείνονται τα στρατιωτικά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατι ωτικών Επιτάξεων Νομού Χανίων. 6. Το 1616/ έγγραφο του πρωτοδικείου Χα νίων με το οποίο προτείνονται τα δικαστικά μέλη της παραπάνω επιτροπής. 7. Το 17429/ έγγραφο της Α ΔΟΥ Χανίων με το οποίο προτείνεται ένα μέλος και ο γραμματέας της παραπάνω επιτροπής, αποφασίζουμε: Διορίζουμε μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατι ωτικών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) Νομού Χανίων για το έτος 2007 τους: Α. Τακτικά μέλη 1. Σβύνος Αντώνιος, Πρωτοδίκης Χανίων 2. Αναστασιάδου Αικατερίνη, Πρωτοδίκης Χανίων 3. Προβιάς Δημήτριος, Αν/χης (ΜΧ) Χανίων 4. Βαβουράκης Εμμανουήλ, Τ/χης (ΥΠ) της 5ης ΤΑΞΠΖ 5. Ανιτσάκης Νικόλαος, υπάλληλος Β ΔΟΥ Χανίων. Β. Αναπληρωματικά μέλη 1. Δανιά Ευθυμία, Πρωτοδίκης Χανίων 2. Βατικάλου Παναγιώτα, Πρωτοδίκης Χανίων 3. Περογιάννης Νικόλαος, Λγος (ΤΧ) του 5ου ΤΥΠ 4. Δουλγεράκης Στυλιανός, Λγος (ΕΜ) της 5ης ΤΑΞΠΖ 5. Κοκολάκη Άννα, υπάλληλος της Α ΔΟΥ Χανίων Γραμματέα της επιτροπής ορίζουμε την Βατσολάκη Στυλιανή υπάλληλο της Α ΔΟΥ Χανίων με αναπληρωτή τον Μπουρδάκη Διονύσιο υπάλληλο της Β ΔΟΥ Χανίων. Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη σχε τική. Χανιά, 28 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ (10) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜ ΜΑΝΟΥΗΛ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 3479/ απόφαση του Νομάρ χη Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑ ΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ (11) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην Βαχαβιώλου Αργυρούλα Σταυρού λα του Θεοδώρου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2941/ απόφαση του Νομάρ χη Λακωνίας χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην Βαχαβιώλου Αργυρούλα Σταυρούλα του Θεοδώρου. Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ Αριθμ (12) Συγκρότηση συνεργείου Υπερωριακής εργασίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1. Τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 2592/1998 σχετικά με την υπερωριακή εργασία.

8 25940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 τ.α ) σχετικά με την απασχόληση υπαλλήλων για Κυρι ακές, ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες. 3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 35 του Νόμου 2738/ (ΦΕΚ 180 τ.α ) με τον οποίο ανατίθεται στους Νομάρχες με απόφασή τους να διαπιστώνουν την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και καθιέρωση εργασίας με αμοιβή. 4. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας «Υπερωρίες και οδοιπορικά Β εξαμήνου 2007 για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολούνται με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευ σης και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006» και τους επισυναπτόμενους πίνακες κατανομής χρημάτων. 5. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών για το Β εξάμηνο του έτους 2007 που θα ασχοληθούν με τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο νωπών και μετα ποιημένων ή προοριζομένων για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης, έλεγχοι που εκτελούνται άνευ αι τήσεως του ενδιαφερομένου και που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3460/2006. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η εποπτεία της υπερωριακής εργασίας, καθώς και η κατανομή των σχε τικών πιστώσεων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό από το Κ.Τ.Γ.Κ.και Δασών θα γίνει από το Δ/ντή Αγρο τικής Ανάπτυξης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 5.700,00. Σέρρες, 30 Αυγούστου 2007 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΗΛΙΑΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Αριθμ. 170/2007 (13) Έγκριση Παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών Αυ ξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση ) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις δια τάξεις των άρθρων 19 και 20 του νόμου αυτού. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ&ΣΗΕ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/ΟΙΚ./8311/ απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης (ΦΕΚ Β 655), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ1/13303/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 793), με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Φ1/8054/ απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης (ΦΕΚ Β 501) και με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/ Φ1/25968/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 45/2007). 3. Το από έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αρ. πρωτ (ΡΑΕ/Ι 55485/ ) με θέμα «Έγκριση παραμέτρων για τον υπολογισμό των Ωρών αυξημένης πιθανότητας απώλειας φορτίου για το Έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος 2007». Σκέφτηκε ως εξής: 1. Με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/25968/ από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 45/2007) τρο ποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου κατά το Άρθρο 223, παράγραφος 1 του ΚΔΣ&ΣΗΕ. 2. Για την εφαρμογή της ως άνω μεθοδολογίας χρη σιμοποιούνται παράμετροι, την αριθμητική τιμή των οποίων εισηγείται ο ΔΕΣΜΗΕ και εγκρίνει η ΡΑΕ. 3. Με το ως άνω από έγγραφό του, ο ΔΕ ΣΜΗΕ εισηγείται τις αριθμητικές τιμές και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των παρα μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή της προ βλεπόμενης στο Άρθρο 223 μεθοδολογίας υπολογισμού των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου. 4. Από την μελέτη και αξιολόγηση των ιστορικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία του συστήμα τος και τη διαθεσιμότητα των Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας, της χρήσης των διεθνών διασυνδέσεων, της διαθεσιμότητας νερών και των αναγκών εφεδρεί ας, η ΡΑΕ κρίνει ότι για τον υπολογισμό της βραχυ χρονίως πραγματικά διαθέσιμης ισχύος των θερμικών μονάδων παραγωγής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα συντήρησης των μονάδων αυτών, ότι ο βραχυχρόνιος ρυθμός μη προβλεπόμενων διακοπών των Μονάδων κυμαίνεται στο 3% και ότι η μείωση της πραγματικής διαθέσιμης ισχύος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος επηρεάζουν τη ψύξη των μονάδων και τη μέγιστη ισχύ των στροβίλων, κυμαίνεται από 1% για τις πετρελαϊκές έως 10% για τις μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία λειτουργίας του συστήμα τος κρίνεται ως εύλογη η εκτίμηση ότι η δυνατότητα καθαρών εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται σε 400MW καθώς και οι ανάγκες σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσα εφεδρεία σε 650MW, αποφασίζει: Κατά τις διατάξεις του Άρθρου 223, παράγραφος 1, τις αριθμητικές τιμές και τον υπολογισμό των παρακάτω παραμέτρων, που θα χρησιμοποιηθούν στον προσδι ορισμό των Ωρών Αυξημένης Πιθανότητας Απώλειας Φορτίου για το Έτος αξιοπιστίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος 2007, ως εξής: i. Για τον υπολογισμό της βραχυχρονίως πραγματικά διαθέσιμης ισχύος των θερμικών μονάδων παραγωγής λαμβάνονται υπόψη η Καθαρή Ισχύ των μονάδων πα ραγωγής (NCAP), καθώς και: α) Το πρόγραμμα συντήρησης των μονάδων, και οι απρόβλεπτες βλάβες που εμφανίστηκαν. * *

9 ΦΕΚ 1805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Ο Βραχυχρόνιος Ρυθμός Μη Προβλεπόμενων Δια κοπών, λαμβάνεται ίσος με 3%. γ) Κατά τους θερινούς μήνες, η απομείωση της δια θέσιμης ισχύος των μονάδων λαμβάνεται ίση με 3% για τις λιγνιτικές μονάδες, 1% πετρελαϊκές μονάδες και 10 % για τις μονάδες φυσικού αερίου. ii. Ως εκτιμώμενη δυνατότητα παραγωγής κάθε Υδροη λεκτρικής Μονάδας χρησιμοποιείται η Μηνιαία Διαθέσι μη Ισχύς (UCAP) των υδροηλεκτρικών μονάδων, η οποία υπολογίζεται κατά αντιστοιχία με τη δημοσιευμένη Δι αθέσιμη Ισχύ, σύμφωνα με το Άρθρο 219 του ΚΔΣΣΗΕ, για κάθε μήνα του έτους. iii. H συνολική εκτιμώμενη δυνατότητα καθαρών εισα γωγών λαμβάνεται ίση με 400MW. iv. H προσαύξηση της συνολικής ωριαίας ζήτησης του Συστήματος που μετρήθηκε κατά την απαιτούμενη πο σότητα πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας λαμβάνεται ίση με 650MW. Αθήνα, 7 Αυγούστου 2007 Ο Πρόδερος κ.α.α. Ο Αντιπρόεδρος Μ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

10

11

12 25944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 199 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 5 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα