ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ» Β τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελµατικού Λυκείου Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος Πολιτική Παιδεία (Οικονοµία, Πολιτικοί Θεσµοί και Αρχές ικαίου και Κοινωνιολογία) Β τάξης Γενικού Λυκείου Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Βασικές Αρ χές Κοινωνικών Επιστηµών» Β τάξης Γενικού Λυ κείου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /Γ2 (1) Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ» Β τάξης Γενικού Λυ κείου και Επαγγελµατικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193) «Αναδιάρθρωση της ευτερο βάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο βάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α 146). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 5. Την µε αριθµ. 16/ πράξη του.σ. του Ιν στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο µόνον Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήµης των Η/Υ» Β τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελµατικού Λυκείου ως εξής: 1. Σκοπός του µαθήµατος Σκοπός του µαθήµατος είναι να γνωρίσουν οι µα θητές τοµείς και θεµελιώδεις έννοιες της Επιστήµης Υπολογιστών και Πληροφορικής και να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. Η προσέγγι ση που ακολουθείται σχετίζεται µε θέµατα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρµοσµένης Επιστήµης των Υπολογιστών. Με το πρώτο µέρος να καλύπτει θέµατα της Θεωρητικής Επιστήµης των Υπολογιστών από το Πρόβληµα στον Αλγόριθµο και από εκεί στον Προγραµ µατισµό και τις Εφαρµογές του και το δεύτερο µέρος µε την επισκόπηση βασικών τοµέων της Εφαρµοσµένης Επιστήµης των Υπολογιστών. 2. Στόχοι του µαθήµατος Στόχοι του µαθήµατος είναι οι µαθητές να: γνωρίσουν τους τοµείς τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρµοσµένης Επιστήµης των Υπολογιστών. περιγράφουν βασικές έννοιες της Επιστήµης των Υπολογιστών. Σε ό,τι αφορά τη Θεωρητική πλευρά της Επιστήµης των υπολογιστών, στόχοι του µαθήµατος είναι οι µα θητές να: περιγράφουν την έννοια του προβλήµατος, διακρί νουν την ύπαρξη υπολογιστικών προβληµάτων και ανα φέρουν τις φάσεις επίλυσής τους. περιγράφουν την έννοια του αλγορίθµου, διακρίνουν την ύπαρξη συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και τύπων καθώς και αναγνωρίζουν βασικές έννοιες στην Ανάλυση Αλγορίθµων. αναγνωρίσουν τις διάφορες µορφές αναπαράστα σης του αλγορίθµου. αναφέρουν τους βασικούς τύπους και δοµές δεδο µένων, διακρίνουν τις βασικές εντολές και δοµές που χρησιµοποιούνται σε έναν αλγόριθµο. προσδιορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των δοµών δεδοµένων. εντοπίζουν και διορθώνουν τα λογικά λάθη ενός αλγορίθµου.

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Ελεύθερης ανάπτυξης, Επιλογής σωστού λάθους, Πολλαπλής επιλογής, Σύντοµης απάντησης, Ερµηνείας γραφικών παραστάσεων κτλ. γ. Η συµµετοχή του µαθητή στο µάθηµα. Συµµετοχή του µαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του µαθήµατος. Επιπλέον, η ικανότητα του µαθητή για επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συµµετοχή στη συζήτηση, κανόνες διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθηµάτων και εµπειριών, διαπραγµατευ τική ικανότητα κ.ά.). δ. Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. ίνονται ερ γασίες είτε ατοµικές είτε οµαδικές για διάφορα, συνή θως επίκαιρα, κοινωνικά πολιτικά οικονοµικά ζητήµατα. ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Εργασίες για τη διαπίστωση της δηµιουργικής και κριτικής ικανό τητας των µαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφο ριών, χρήση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση εργασιών κτλ). Η βαθµολογία των εργασιών µπορεί να γίνεται είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από την οµάδα, συνολικά ή από κάθε µέλος της και είναι ανάλογη µε την ποιότητα της εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, τη δηµιουργική φαντασία, την αναλυτική και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπο παρουσίασης. στ. Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του µαθητή. Το εν λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήµατα του σχολείου (ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κτλ.), αλλά και γενικότερα σε κοινωνι κά πολιτικά οικονοµικά ζητήµατα. ζ. Η αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Ζητείται από τον µαθητή να αξιολογήσει τη συµµετοχή του στο µάθηµα, τις εργασίες του, την προφορική ή γραπτή εξέτασή του κτλ., µε τρόπο αντικειµενικό, χωρίς υποεκτίµηση ή υπερεκτίµηση. η. Το Ατοµικό ελτίο Εργασιών και ο φάκελος του µαθητή. Περιλαµβάνει τις εργασίες και τις δραστηριό τητες του µαθητή. Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση αφορά την γνωστική και συναισθηµατική ανάπτυξη του µαθητή. Αναφέρεται στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απέκτησε ο µαθητής. Ο εκπαιδευτικός, εκτός από την «Αριθµητική βαθµολογία», είναι χρήσιµο να συντάσσει για κάθε µαθητή και µια «Ποιοτική έκθεση» µε βαθµο λογία ως εξής: άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές (αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επε τεύχθησαν οι στόχοι του µαθήµατος, δηλαδή αν οι εκ παιδευτικοί πραγµατοποίησαν αποτελεσµατικά το έργο τους κι αν οι µαθητές έµαθαν αυτά που προβλέπονται από το Α.Π.Σ. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Aπριλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθµ /Γ2 (3) Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών» Β τάξης Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. α του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α 193) «Αναδιάρθρωση της ευτερο βάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 4. Την µε αριθµ. 16/ πράξη του.σ. του Ιν στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο µόνον Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών του µαθήµατος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών» Β τάξης Γενι κού Λυκείου ως εξής: 1. Σκοπός Σκοπός του µαθήµατος είναι ο µαθητής να εµπε δώσει ένα σύνολο κοινωνικών, οικονοµικών και πολι τικών εννοιών και κατηγοριών που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική οργάνωση εντός της οποίας ζει και δραστηριοποιεί ται. Ειδικότερα, ο µαθητής να αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αντιλαµβάνεται, να ερµηνεύει και να αναλύει τα σύνθετα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά φαινόµενα. Να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει την πολυπλοκότητα των κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών φαινοµένων, έτσι ώστε να αναπτύξει κοινωνιολογική, οικονοµική και πολιτική παιδεία που θα τον βοηθήσει να καλλιεργήσει δηµιουργική και κριτική σκέψη, ώστε να συµµετέχει ενεργά στο κοινωνικό οικονοµικό και πολι τικό «γίγνεσθαι» ως ελεύθερος και υπεύθυνος πολίτης. Επιπλέον, µέσα από τη διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης των κοινωνικών επιστηµών να µπορεί να επιλύει προβλήµατα, να κατανοεί τον εαυτό του και τους άλλους και να προάγει την πολιτεία, τη δηµοκρατία, την ειρήνη και τη συλλογικότητα. 2. Ειδικότεροι σκοποί Το µάθηµα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών» έχει σκοπό οι µαθητές να µπορούν να: Κατανοήσουν βασικές αρχές και έννοιες της κοινω νιολογίας, οικονοµίας και πολιτικής επιστήµης και να αναπτύξουν δηµιουργική σκέψη και κριτική ικανότητα στην προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων αυτών των επιστηµών. Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν την πορεία της εξέλιξης των θεωριών και αρχών των κοινωνικών επι στηµών. ιαπιστώσουν την αλληλεξάρτηση των κοινωνικών επιστηµών που αντανακλά την αλληλεξάρτηση της οικο

3 14056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) νοµίας, των θεσµών, της πολιτικής και των πολιτισµικών εκφάνσεων του κόσµου στον οποίο ζουν αλλά και την επίδραση όλων αυτών στην καθηµερινή τους ζωή. Κατανοήσουν κριτικά την οργάνωση και τη λειτουρ γία της σύγχρονης κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτι κής οργάνωσης, αλλά και να προβληµατιστούν για τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες της. ιακρίνουν και να αναλύουν το περιεχόµενο των γενικών αρχών των κοινωνικών επιστηµών και να διαπι στώνουν την αλληλοσυµπλήρωσή τους στην κατανόηση των κοινωνικών φαινοµένων και προβληµάτων. Αντλήσουν αρχές, επιχειρήµατα, ιδέες, σηµεία ανα φοράς για να αρθρώσουν κοινωνιολογική, οικονοµική και πολιτική σκέψη και ουσιαστικό κοινωνιολογικό, οι κονοµικό και πολιτικό λόγο. ιακρίνουν και να αναλύουν τα αίτια των κοινωνι κών, οικονοµικών και πολιτικών προβληµάτων, ώστε να 3. Στόχοι, κεφάλαια ενότητες και δραστηριότητες ΣΤΟΧΟΙ Οι µαθητές να µπορούν να: διακρίνουν τις επιστήµες µε βάση το αντικείµενο που µελετούν και τις µεθόδους που χρησιµοποιούν εξηγούν την σχέση φυσικής και κοινωνικής πραγµατικότητας αλλά και την ταυτόχρονη διακριτότητά τους. εξηγούν την αµφίδροµη σχέση της οικονοµίας, των θεσµών και της πολιτικής. διακρίνουν τον νόµο των θετικών επιστηµών από την τάση των κοινωνικών επιστηµών. αναλύουν τις µεθόδους και τις τεχνικές των κοινωνικών επιστηµών. Οι µαθητές να µπορούν να: διατυπώνουν το βασικό οικονοµικό πρόβληµα και τις αιτίες που το προκαλούν. εξηγούν τις διαφορές ανάµεσα στις προτεινόµενες λύσεις του οικονοµικού προβλήµατος και τις κοινωνικοπολιτικές τους αναφορές και προεκτάσεις. εµπεδώσουν και να εξηγούν τον ρόλο της αγοράς και του κράτους στην επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων αναλύουν τις βασικές απόψεις των οικονοµικών θεωριών διακρίνουν τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις αξιολογούν την εκάστοτε οικονοµική πολιτική ως ενεργοί πολίτες. εξηγούν τα βασικά οικονοµικά και κοινωνικά συστήµατα. ΚΕΦ. 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1.1 ιάκριση των επιστηµών Φυσικές επιστήµες: Αρχές, νόµοι και τάσεις Κοινωνικές επιστήµες: Αρχές, νόµοι και τάσεις ιαφορές φυσικών και κοινωνικών επιστηµών 1.2 Λόγοι εµφάνισης των Κοινωνικών Επιστηµών. 1.3 Η διεπιστηµονικότητα στις Κοινωνικές Επιστήµες 1.4 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας Συγκριτική µέθοδος Ιστορική µέθοδος Ποσοτική και ποιοτική έρευνα Η συνέντευξη Η παρατήρηση ώρες: 4 ΚΕΦ. 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2.1 Το αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας 2.2 Το οικονοµικό πρόβληµα Η κατανοµή των πόρων Η οικονοµική ανάπτυξη Η οικονοµική σταθερότητα Η διανοµή του εισοδήµατος Η επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων 2.3 Γένεση της οικονοµικής σκέψης (Ξενοφών, Αριστοτέλης) 2.4 Οι αρχές της φυσιοκρατικής σχολής οικονοµικής σκέψης 2.5 Οι νόµοι της οικονοµίας της αγοράς και η διαµόρφωση της τιµής του εµπορεύµατος (Adam Smith) 2.6 Η θεωρία της αξίας της εργασίας µπορούν αργότερα ως ενεργοί πολίτες να συµµετέχουν στην επίλυση τους µε δηµοκρατικά µέσα. ιαπιστώσουν το δυναµικό χαρακτήρα των κοινω νικών, οικονοµικών και των πολιτικών θεσµών και πρα κτικών και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτά εξαρτώνται από την ατοµική και συλλογική συµµετοχή και δράση. Αντιληφθούν ότι ο κοινωνικός επιστήµονας δεν βρίσκε ται έξω από το αντικείµενό του, απέναντί του σαν παρατη ρητής και πειραµατιζόµενος, αλλά είναι µέρος αυτού που καλείται να αναλύσει, να µετέχει στο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα και να επηρεάζεται από αυτό. Να κατανοήσουν ότι ενώ όλες οι κοινωνικές επιστή µες µελετάνε το ίδιο αντικείµενο, ωστόσο η καθεµία δίνει έµφαση σε διαφορετικές πλευρές. Να αποκτήσουν την απαραίτητη «κοινωνική» ευαι σθησία στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του συλ λογικού βίου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Συζήτηση για την σχέση φύσης και κοινωνίας. Συζήτηση για την σύνθετη οικονοµική, κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα και τον τρόπο διαµόρφωσής της. ραστηριότητες πάνω στη µεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών (ένα µικρό ερωτηµατολόγιο, µια µικρή κριτική προσέγγιση των ευρηµάτων µιας έρευνας). Επιλογή αποσπασµάτων από τον «Οικονοµικό» του Ξενοφώντα και συζήτηση πάνω σ αυτά Παρουσίαση και συζήτηση του βασικού οικονοµικού προβλήµατος. ιαµόρφωση σεναρίων σχετικά µε πολιτικές επίλυσης του οικονοµικού προβλήµατος ραστηριότητες αναγνώρισης και χαρακτηρισµού πολιτικών για την επίλυση του βασικού οικονοµικού προβλήµατος. Εργασία: δύο οµάδες µαθητών σε «αγώνα επιχειρηµατολογίας» υπέρ και κατά του ρόλου της αγοράς και του ρόλου του κράτους στην επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων Συζήτηση για τα βασικά γνωρίσµατα των οικονοµικών/

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) διακρίνουν τις διαφορές των εν λόγω συστηµάτων εξηγούν τα χαρακτηριστικά όλων των κοινωνικών οικονοµικών συστηµάτων και η διαµόρφωση της τιµής ισορροπίας (D. Ricardo) 2.7 Η ελεύθερη οικονοµία και η κρατική ρύθµιση (J.S. Mill) 2.8 Η θεωρία της αξίας της εργατικής δύναµης και του εµπορεύµατος (Κ. Marx) 2.9 Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήµατος (Keynes) 2.10 Η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και η πρόοδος της κοινωνίας (Clark Furastie Galbraith Schumpeter) ώρες: 10 Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.1 Το ουλοκτητικό Σύστηµα 2.2 Το Φεουδαρχικό σύστηµα 2.3 Το Καπιταλιστικό σύστηµα ή οικονοµία της αγοράς 2.4 Το Σοσιαλιστικό σύστηµα ή σχεδιασµένη οικονοµία ώρες: 4 κοινωνικών συστηµάτων. Εργασία: αναγνώριση και καταγραφή του σε ποιο οικονοµικό/ κοινωνικό σύστηµα εντάσσονται φάσεις της ελληνικής ιστορίας (αρχαία πόλη, βυζαντινή περίοδος, κτλ.). Οι µαθητές να µπορούν να: διακρίνουν την επιστήµη της κοινωνιολογίας, το αντικείµενό της, τους κλάδους και τις σχέσεις της µε τις άλλες επιστήµες. εξηγούν τον πυρήνα των γνωρισµάτων του κοινωνιολογικού στοχασµού. διακρίνουν την κοινωνιολογική γνώση από την καθηµερινή αντίληψη της πραγµατικότητας. ιακρίνουν τις βασικές θεωρίες των κοινωνιολογικών σχολών και θεωριών διατυπώνουν την έννοια των κοινωνικών θεσµών. διακρίνουν τη σηµασία και λειτουργία των κοινωνικών θεσµών για την κοινωνία και τα άτοµα εξηγούν τις έννοιες: διαστρωµάτωση, κινητικότητα, τάξη, θέση, ρόλος, καθώς και τα κριτήρια διάκρισής τους. διερευνήσουν τα αίτια και να γνωρίσουν τις µορφές των κοινωνικών ανισοτήτων συγκρίνουν τις ανισότητες µε την ποιότητα ζωής των ατόµων και να τις συνδέσουν µε τη δυσφορία των αδύναµων κοινωνικά και οικονοµικά ατόµων και µε τις κοινωνικές συγκρούσεις. εξηγούν ότι οι δηµοκρατικές κοινωνίες παρέχουν τη ΚΕΦ. 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3.1 Ορισµός και αντικείµενο της κοινωνιολογίας 3.2 Βασικά στοιχεία του κοινωνιολογικού στοχασµού: η κοινωνιολογική «φαντασία» κατά C.R. Mills. Παραδείγµατα. 3.3 Βασικές Κοινωνιολογικές Σχολές Η Σχολή του λειτουργισµού Η Σχολή των Συγκρούσεων Η Σχολή της Συµβολικής Αλληλεπίδρασης 3.4 Κοινωνικοί θεσµοί Τι είναι θεσµός Η αναγκαιότητα των θεσµών Λειτουργίες των θεσµών Η κρίση και η αλλαγή των θεσµών Παράδειγµα: ο θεσµός του σχολείου 3.5 Κοινωνική διαστρωµάτωση και κοινωνική κινητικότητα Κοινωνικό στρώµα και κοινωνική τάξη Κοινωνική θέση και κοινωνικός ρόλος Κοινωνική κινητικότητα 3.6 Κοινωνικές ανισότητες Αίτια και µορφές κοινωνικών ανισοτήτων Συνέπειες των κοινωνικών ανισοτήτων Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός Οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελληνική κοινωνία Συζήτηση για τα στοιχεία του κοινωνιολογικού στοχασµού και την κοινωνιολογική φαντασία. Ανάλυση συγκεκριµένων παραδειγµάτων και σεναρίων περιπτώσεων του πώς προσεγγίζονται µε τον κοινωνιολογικό στοχασµό. Καταγραφή βασικών κλάδων της Κοινωνιολογίας Εργασία σε οµάδες: κάθε οµάδα να βρει τα κοινά και τις διαφορές µεταξύ των κλασικών της κοινωνιολογίας. Ανάλυση της σηµασίας των κοινωνικών θεσµών. Αναζήτηση παραδειγµάτων της ιστορικής εξέλιξης των θεσµών µε βάση τις ανάγκες που ικανοποιούν. ηµιουργία καταλόγου µε «ανώτερες» και «κατώτερες» θέσεις Ιστορίες γνωστών προσώπων (π.χ. συγγενών) µε έντονη κινητικότητα. Οι µαθητές συλλέγουν στοιχεία από την Ιστορία για τις κοινωνικές ανισότητες σε διάφορες χρονικές περιόδους στην Ελλάδα και σε άλλους πολιτισµούς και τα παρουσιάζουν στην τάξη. Συζητούν για τις δυνατότητες που έχουν τα άτοµα περιορισµένων δυνατοτήτων πλούτου, εκπαίδευσης,

5 14058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) δυνατότητα, σε όσους επιθυµούν, να αναπτυχθούν και να πραγµατοποιήσουν τους στόχους και τα οράµατά τους. Οι µαθητές να µπορούν να: εξηγούν ότι η πολιτική είναι τέχνη συνάµα και επιστήµη. εξηγούν το θεµελιώδες πολιτικό πρόβληµα. αναλύουν και ερµηνεύουν τη διαφορά της πολιτικής στην αρχαία Ελλάδα και στα νεότερα χρόνια. εξηγούν πως το «αγαθόν» (ευδαιµονία) του ατόµου και το «αγαθόν» της πόλεως ταυτίζονται και πως η πολιτική στην πόλη κράτος είναι χώρος πραγµάτωσης αξιών και αρετής. ερµηνεύουν την εξέλιξη από την απολυταρχία στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία ερµηνεύουν την τοµή που γίνεται µε τον Μακιαβέλι στην πολιτική σκέψη. ερµηνεύουν τη δηµιουργία της παγκόσµιας κοινότητας και τον ρόλο των διεθνών οργανισµών αναλύουν τη σχέση πολιτικής και οικονοµίας εξηγούν την πολιτική ανάπτυξη και υπανάπτυξη Η ισότητα ευκαιριών: ένα διαχρονικό αίτηµα ώρες: 14 ΚΕΦ. 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ 4.1 Η πολιτική Πολιτική: τέχνη και επιστήµη της διακυβέρνησης Το θεµελιώδες πολιτικό πρόβληµα: α. Περισσότερη ισότητα/δικαιοσύνη ή αποτελεσµατικότητα β. Η πολιτική υπηρετεί αξίες ή συµφέροντα 4.2 Η πόλις κράτος Η άµεση δηµοκρατία (Αριστοτέλης) 4.3 Η αυτοκρατορία Η µοναρχία (Στωϊκοί) 4.4 Το εθνικό κράτος Από την απολυταρχία στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία (Μακιαβέλλι, Ο Ηγεµόνας) 4.5 Η παγκόσµια κοινότητα Ο ρόλος των διεθνών οργανισµών 4.6 Η σχέση πολιτικής και οικονοµίας 4.7 Πολιτική ανάπτυξη και υπανάπτυξη ώρες: 7 γνωριµιών κλπ. για να πραγµατοποιήσουν τις επιθυµίες τους και να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα χαρίσµατά τους. Να συζητήσουν την έννοια του Πολίτη στον κλασικό ορισµό στα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη: «Πολίτης δ απλώς ουδενί των άλλων ορίζεται µάλλον ή τω µετέχειν κρίσεως και αρχής» (1275 α) και στη συνέχεια να συζητήσουν την έννοια του Πολί τη στη σύγχρονη κοινωνία. Να µελετήσουν από τα «Πολιτικά» Α,1( 1252 α 1252β ) και να απαντήσουν αν υπάρχει διάκριση κράτους και κοινωνίας. Να φανταστείτε πως βρίσκεστε σε ένα έρηµο νησί µετά από ένα ναυάγιο µε άλλους ναυαγούς. Χρειάζεται για να επιβιώσετε να οργανώσετε τη διαβίωσή σας εκεί. Συζητήστε και συµφωνήστε τους κανόνες οργάνωσης της ζωής σας. Να ενσωµατώσετε όλες τις απόψεις σας, και στη συνέχεια να αναστοχαστείτε από ποια προσωπικά σας χαρακτηριστικά επηρεάστηκαν οι προτάσεις που κάνατε. διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και να εξηγούν τις πολιτικές θεωρίες και ιδεολογίες. αναλύουν ότι η ηµοκρατία είναι ανθρωποκεντρική, ενώ το αυταρχικό φαινόµενο αποτελεί παρέκβαση από την ανθρωποκεντρική λογική της κοινωνίας. εξηγούν ότι τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιµοποιούν όλα τα µέσα (µαγικά, θρησκευτικά, τελετουργικά, προπαγάνδα) για να καλύψουν την επίσηµη βία µε τον µανδύα της ηθικής δικαίωσης αλλά και για να επηρεάσουν το ψυχολογικό υπόβαθρο του λαού και να έχουν τη συγκατάβασή του. Β ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΕΟΛΟΓΙΕΣ 4.1 Γενικά περί πολιτικής θεωρίας και ιδεολογίας 4.2 Φιλελευθερισµός 4.3 Συντηρητισµός 4.4 Σοσιαλισµός 4.5 Αναρχισµός 4.6 Φασισµός 4.7 Κοινοτισµός 4.8 Πολιτική Οικολογία Περιβαλλοντισµός 4.9 Θρησκευτικός Φονταµενταλισµός ώρες: 7 ύο µαθητές ή δύο οµάδες µαθητών να επιχειρηµατολογήσουν υπέρ ή εναντίον µιας ιδεολογίας Καταγράψτε δέκα Έλληνες και δέκα παγκόσµιους ηγέτες. Συζήτηση για τους «οπαδούς» µιας ιδεολογίας εξηγούν και ερµηνεύουν το φαινόµενο της διαφθοράς εξηγούν και να εφαρµόζουν τους κανόνες του ηλεκτρονικού εµπορίου. ΚΕΦ. 5: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5.1 Το φαινόµενο της διαφθοράς 5.2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο Αναζητήστε ρεπορτάζ άρθρα, που αναφέρονται σε φαινόµενα διαφθοράς/ διαπλοκής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονοµικής ζωής

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) συγκρίνουν τιµές διαφόρων προϊόντων. καταγράφουν τους κινδύνους που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. αναλύουν τα αίτια και τις συνέπειες της µετανάστευσης. εξηγούν τις έννοιες της προκατάληψης, των στερεοτύπων, του ρατσισµού και της ετερότητας. 5.3 Η µετανάστευση Κατηγορίες και αίτια µετανάστευσης Κοινωνικές οικονοµικές πολιτικές συνέπειες ώρες:6 και εντοπίστε περιοχές υψηλού κινδύνου διαφθοράς. Αναπτύσσουν στάση εναντίον του ρατσισµού µε βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα Ερευνούν τη µετανάστευση στο οικογενειακό τους ιστορικό Συγκέντρωση στοιχείων για τον απόδηµο Ελληνισµό 4. ιδακτική Μεθοδολογία Το µάθηµα «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστηµών» χρειάζεται µια συνολική και συνθετική θεώρηση. Είναι µάθηµα που προσφέρεται για ουσιαστικό διάλογο (όχι επιµέρους µονολόγους), για διερευνητική και ανακαλυ πτική µάθηση, χωρίς προκαταλήψεις και φανατισµούς. Στην αρχή του σχολικού έτους ο καθηγητής είναι απαραίτητο να κάνει ετήσιο, τετραµηνιαίο και µηνιαίο προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης. Ο προγραµµα τισµός είναι απαραίτητος για να χωριστεί η διδακτέα ύλη κατά διδακτική ώρα και για να διδαχτεί ολόκληρη. Επισηµαίνεται ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης και διευκολυντής της οµάδας/τάξης. Ενθαρρύνει και βοηθάει τους µαθητές να κατανοούν, να ερευνούν, να επικοινωνούν και να συµµετέχουν στη διαδικασία της µάθησης προσπαθώ ντας να αναπτύξει όλα τα είδη νοηµοσύνης (γλωσσική, µαθηµατική, συναισθηµατική κτλ.) των µαθητών. Επίσης, συνδέει τη θεωρία µε την πραγµατικότητα, διότι έτσι ο µαθητής ενεργοποιείται και έχει ενδιαφέρον για να συµµετέχει ενεργά στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονο µικό γίγνεσθαι. Τα θέµατα πρέπει να προσεγγίζονται µε συµµετοχικές και βιωµατικές µεθοδολογίες που προωθούν την ανακα λυπτική µάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται στους στό χους και στις δραστηριότητες του Α.Π.Σ. Ειδικότερα, οι µέθοδοι και οι τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα «Βασικές Αρχές Κοι νωνικών Επιστηµών» της Β τάξης Λυκείου είναι οι εξής: α) Η µαθητοκεντρική εξατοµικευµένη και διαφορο ποιηµένη διδασκαλία µε στόχο την ενεργοποίηση και συµµετοχή του µαθητή, ώστε ο µαθητής να µάθει να µαθαίνει. β) Η διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση, µε στόχο τη συνολική αντίληψη του αντικειµένου και της πραγµατικότητας. γ) Η µικρότερη έµφαση στο περιεχόµενο και η µεγα λύτερη έµφαση στη διαδικασία, µε στόχο την ανάπτυ ξη της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης. δ) Η άσκηση των µαθητών στην παρατήρηση, περιγρα φή, ανάλυση και ερµηνεία ενός κοινωνικού οικονοµικού πολιτικού φαινοµένου, θεσµού κτλ. ε) Η µελέτη πηγών µε στόχο την ενεργοποίηση του µαθητή και την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση της γνώσης. στ) Τα παιχνίδια ρόλων και η δραµατοποίηση. Κάποιοι µαθητές αναλαµβάνουν να παίξουν ρόλους µε στόχο να παρουσιάσουν µια κατάσταση της πραγµατικής ζωής ενώπιον της τάξης. Η ανάληψη ρόλων είναι ένα θεατρικό παιχνίδι που µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη δια προσωπικών δεξιοτήτων και στην δηµιουργία πραγµατι κών συναισθηµατικών βιωµάτων, δηλαδή στην καλύτερη κατανόηση της πραγµατικότητας. ζ) Η οργάνωση επισκέψεων σε θεσµούς και χώρους εργασίας (Βουλή, ηµαρχείο, Επιχείρηση, Μ.Μ.Ε. κτλ.), για να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τον πραγµατικό κόσµο, ώστε να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους. η) Η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (πολιτικών, επι στηµόνων, επιχειρηµατιών κτλ.) και εκπροσώπων οργα νισµών, οργανώσεων και συλλόγων (ΟΗΕ, ιεθνής Αµνη στία, Ε. Ε., κτλ.), για ενηµέρωση, ώστε να διευκολυνθεί το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. θ) Η συµµετοχή σε δραστηριότητες της τάξης, του σχολείου και της κοινότητας, για την απόκτηση εµπει ριών αλλά και κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ατόµου προς την κοινωνία. ι) Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους µαθητές για διάφορα θέµατα, όπως η δηµιουργία ει κονικών επιχειρήσεων, ο έρανος αλληλεγγύης, η ανα κύκλωση, η δενδροφύτευση κτλ., ώστε οι µαθητές να αναπτύξουν αίσθηση ατοµικής και κοινωνικής ευθύνης, αίσθηση ταυτότητας και συλλογικότητας. ια) Η έρευνα, µε ερωτηµατολόγιο, συνεντεύξεις κτλ., για τη διερεύνηση ενός ζητήµατος τοπικού, εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς και η εύρεση και δια τύπωση λύσεων για την αντιµετώπισή του. ιβ) Η διοργάνωση οµαδικών συζητήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, για διάφορα επίκαιρα κοινωνι κά πολιτικά οικονοµικά θέµατα, που σχετίζονται µε το περιεχόµενο του µαθήµατος, µε στόχο οι µαθητές να αποκτήσουν ικανότητες οµιλίας/ έκφρασης, ακρόασης, διαλόγου, επιχειρηµατολογίας, διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων και ανάληψης ευθυνών. ιγ) Η µελέτη περίπτωσης. Οι µαθητές αναλαµβάνουν να µελετήσουν προβλήµατα της πραγµατικής ζωής και να παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις γι αυτά. Η µελέ τη µιας περίπτωσης (π.χ. η διαδικασία της ψηφοφορίας, το δικαίωµα της εργασίας, το επιχειρείν κτλ.), ώστε οι µαθητές να κατανοήσουν εν προκειµένω τη χρησιµότη τα και την κρισιµότητα της ψηφοφορίας, της εργασίας, του επιχειρείν. ιδ) Οι προσοµοιώσεις και τα παιχνίδια. Η προσοµοίωση παρέχει στους µαθητές µια απλούστερη αναπαράσταση του πραγµατικού ή του φανταστικού κόσµου. Αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους για την υποστήριξη της εννοιολογικής κατανόησης του πραγ µατικού κόσµου. Αν η µάθηση θεωρηθεί παιχνίδι, τότε

7 14060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) γίνεται ευχάριστη, οι µαθητές µαθαίνουν παίζοντας, χωρίς άγχος και χωρίς κόπο. ιε) Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Οι οµά δες συγκροτούνται από δύο ή περισσότερα µέλη (ο αριθµός των µελών εξαρτάται από το είδος εργασίας) και είναι σκόπιµο να έχουν µεικτή σύνθεση από άποψη γνώσεων, φύλου κτλ. Στις εργασίες αυτές, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργασθούν και να αναζητή σουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, να συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις, και εν τέλει να συνθέσουν την εργασία τους και να την παρουσιάσουν στην τάξη ή στο σχολείο. Η τεχνική αυτή θεωρείται ζωτικής ση µασίας γιατί, µεταξύ άλλων, προϋποθέτει συνεργασία και αλληλεγγύη, αυτονοµία και υπευθυνότητα. Βέβαια, ο καθηγητής θα πρέπει να έχει προετοιµάσει τα θέµα τα των εργασιών σε συνεργασία µε τους µαθητές και επιπλέον να τις παρακολουθεί κατά την εκτέλεσή τους. ιστ) Η πρακτική εξάσκηση. Η πρακτική εξάσκηση είναι µια µαθησιακή διαδικασία που λαµβάνει χώρα είτε στο εργαστήριο είτε στο φυσικό περιβάλλον. Χρησιµοποι είται περισσότερο στην τεχνική επαγγελµατική εκπαί δευση. Το όφελος από την τεχνική αυτή είναι µεγάλο, γιατί οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να εφαρµόσουν τη θεωρία, να συνδέσουν τη θεωρία µε την πράξη. ιζ) η συµµετοχή σε σχολικά δίκτυα αλλά και η δηµιουρ γία σχολικού δικτύου µε θέµατα κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά, ιη) Η χρήση των παραδοσιακών µεθόδων διδασκαλίας (αφήγηση, ερωτήσεις απαντήσεις, διάλογος, χρήση σχο λικού εγχειριδίου και βοηθηµάτων, εργασίες µαθητών κτλ.). Ειδικότερα: Η διάλεξη. Η διάλεξη χρησιµοποιείται συνήθως όταν το αντικείµενο διδασκαλίας περιέχει πολλές πληροφορίες και όταν ο αριθµός των µαθητών στην τάξη είναι µεγά λος. Η διάλεξη θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής: την εισαγωγή, το κυρίως θέµα και το συµπέρασµα. Οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυξάνουν τη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων. Χρησιµοποιούνται συνήθως για να ελεγχθεί η κατανόηση, να παρακινηθεί η κριτική σκέψη και η δηµιουργικότητα, να συναχθούν συµπεράσµατα, να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων ή να ενεργοποιηθεί η ερευνητική δραστηριότητα. Μπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, ανάλογα µε το στόχο και το περιεχόµενο της διδασκαλίας. Ο διάλογος. Επισηµαίνεται ότι διάλογος δεν είναι οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά απαιτεί µια δοµηµένη δι αδικασία εστιασµένη στους στόχους του αντικειµένου διδασκαλίας, γι αυτό και χρειάζεται προετοιµασία εκ µέρους του καθηγητή. Ο διάλογος γίνεται µε βάση τον ορθό λόγο και µε επιχειρήµατα, τόσο για την υπεράσπι ση µιας άποψης ή πράξης, όσο και ως µέσο επίλυσης των διαφορών και των συγκρούσεων. Και βέβαια, ενώ οι επιµέρους µονόλογοι είναι εύκολοι, ο διάλογος είναι δύσκολος γιατί απαιτεί κανόνες. ιθ) Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία, κατά την οποία δίνεται έµφαση: στην αξιοποίηση των προηγούµενων γνώσεων και εµπειριών των µαθητών, στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συµµετοχής, στην καλλιέργεια κλίµατος αναγνώρισης και απο δοχής, στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλ ληλεπιδράσεων, στη συµµετοχή των µαθητών στη διαχείριση της µάθησής τους. στη διαµόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων µάθη σης και τη σύνδεσή τους µε τα περιβάλλοντα ζωής. Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι περιοριστικές. Κάθε εκπαιδευτικός, σε κάθε διδακτική ώρα, µπορεί να εφαρµόσει όποιες µεθόδους και τεχνικές κρίνει προσφορότερες, αρκεί να αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, έχοντας ως οδηγό τους στόχους του µαθήµατος και την πρόοδο των µαθητών. 5. H αξιολόγηση του µαθητή 5.1 Σκοπός της αξιολόγησης του µαθητή Η αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή είναι ένα σύνθετο φαινόµενο µε πολλές διαστάσεις: θεωρητι κές, πρακτικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές, ψυχολογικές. Έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο µαθητή, στο σχολείο, στην οικογένεια, στην κοινωνία, γι αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ως αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή νοείται η συστηµατική, οργανωµένη και συνεχής διαδικασία ελέγ χου του βαθµού επίτευξης των στόχων του µαθήµατος. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία που αποβλέπει µε συγκεκριµένα κριτήρια και µε συγκεκριµένη µεθοδολο γία να προσδιορίσει συστηµατικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειµενικά το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς στόχους. Η αξιολόγηση λοιπόν γίνεται χάριν και όχι εναντίον του µαθητή. Γίνεται για να βρεθούν οι αδυναµίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η αξιολόγηση του µαθητή αποσκοπεί: Στη διερεύνηση της µαθησιακής πορείας των µαθητών σε όλα τα θέµατα που προσφέρονται στο Α.Π.Σ. Στον εντοπισµό των µαθησιακών δυσκολιών των µαθη τών, µε στόχο το σχεδιασµό κατάλληλων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. Στην ποιοτική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδι κασίας µε την ενίσχυση και ενθάρρυνση των µαθητών και τη δηµιουργία κινήτρων µάθησης. Στην ανάπτυξη της δηµιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του µαθητή. Στην προώθηση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των µαθητών. Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµη σης των µαθητών. Στην ανάπτυξη της ικανότητας αυτοαξιολόγησης και στην ανάπτυξη της αίσθησης της απόκτησης υπευθυ νότητας όσον αφορά τη µόρφωσή του. Επισηµαίνεται ότι η αξιολόγηση του µαθητή πρέπει να είναι εξατοµικευµένη και να αφορά το µαθητή συνολικά ως προσωπικότητα και όχι µόνο την επίδοσή του. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός κατά την αξιολόγηση των µαθητών. Ειδικότερα, όσον αφορά τη χαµηλή βαθµολογία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι η χαµηλή βαθµολογία εισπράττεται από το µαθητή και τους γονείς ως αποτυχία, προκαλεί συναισθήµατα αβεβαιότητας και µειονεξίας και µπο ρεί να επιδράσει αρνητικά στην προσωπικότητά του.

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Το µεγάλο ποσοστό µαθητών µε χαµηλή βαθµολογία οδηγεί σε αποτυχία, για την οποία δεν ευθύνονται µόνο οι µαθητές, αλλά και οι διδάσκοντες και όλο το εκπαι δευτικό σύστηµα. Επισηµαίνεται ότι, αν ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι επιεικής µια φορά, χρειάζεται να είναι δίκαιος εκατόν µία φορές. Ο Καντ µας λέει πως ο µαθητής εξεγείρεται όταν ο εκπαιδευτικός κάνει διακρίσεις, όταν όλοι οι µαθητές δεν υπάγονται στον ίδιο κανόνα. εν χρειάζεται λοιπόν χαµηλή, αλλά ούτε και υψηλή βαθµο λογία. Χρειάζεται δίκαιη βαθµολογία. Μια τέτοια βαθµο λογία πρέπει να έχει περίπου την κανονική κατανοµή, σύµφωνα µε την καµπύλη Gauss. 5.2 Ο τρόπος/ οι τεχνικές αξιολόγησης του µαθητή Η αξιολόγηση συµπεριλαµβάνει τη µέτρηση πολλών χαρακτηριστικών του µαθητή, ώστε να συµπληρωθεί η συνολική εικόνα του. Συµπεριλαµβάνει την επίδοση, τη συνεργασία µε άλλους µαθητές και τον εκπαιδευτικό, τη συµµετοχή στην τάξη και στη σχολική ζωή κτλ. Ο τρόπος αξιολόγησης των µαθητών εξαρτάται από τους στόχους και το περιεχόµενο του εξεταζόµενου γνωστικού αντικειµένου. Γενικά, µπορούν να χρησιµο ποιηθούν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι σύγχρονοι τρόποι αξιολόγησης. Για να διαπιστωθεί ο βαθµός και η έκταση, τόσο της επίτευξης των διδακτικών στόχων όσο και της συµµετο χής και της δραστηριοποίησης των µαθητών, υπάρχουν ποικίλες τεχνικές. Ενδεικτικά αναφέρονται: α. Η προφορική εξέταση. Γίνεται συνήθως µε ερωτή σεις που απαιτούν σύντοµη (όχι µονολεκτική) ή ελεύ θερη απάντηση. β. Η γραπτή εξέταση. Σηµειώνεται ότι οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ιεραρχηµένες ως προς το βαθµό δυσκο λίας και προσαρµοσµένες στις ανάγκες των µαθητών κάθε σχολείου. Πάντως, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια ποικιλία ερωτήσεων, όπως: Ελεύθερης ανάπτυξης, Επιλογής σωστού λάθους, Πολλαπλής επιλογής, Σύντοµης απάντησης, Ερµηνείας γραφικών παραστάσεων κτλ. γ. Η συµµετοχή του µαθητή στο µάθηµα. Συµµετοχή του µαθητή τόσο κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, όσο και στις δραστηριότητες που γίνονται στο πλαίσιο του µαθήµατος. Επιπλέον, η ικανότητα του µαθητή για επικοινωνία και συνεργασία στην τάξη (συµµετοχή στη συζήτηση, κανόνες διαλόγου, ανταλλαγή απόψεων και έκφραση συναισθηµάτων και εµπειριών, διαπραγµατευ τική ικανότητα κ.ά.). δ. Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. ίνονται ερ γασίες είτε ατοµικές είτε οµαδικές για διάφορα, συνή θως επίκαιρα, κοινωνικά πολιτικά οικονοµικά ζητήµατα. ε. Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Εργασίες για τη διαπίστωση της δηµιουργικής και κριτικής ικανό τητας των µαθητών (αναζήτηση και επιλογή πληροφο ριών, χρήση ποικίλων πηγών, πρωτότυπη σύλληψη και παρουσίαση εργασιών κτλ). Η βαθµολογία των εργασιών µπορεί να γίνεται είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από την οµάδα, συνολικά ή από κάθε µέλος της και είναι ανάλογη µε την ποιότητα της εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη την πρωτοτυπία, την δηµιουργική φαντασία, την αναλυτική και συνθετική ικανότητα, την δυσκολία, καθώς και τον τρόπος παρουσίασης. στ. Το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες του µαθητή. Το εν λόγω ενδιαφέρον αναφέρεται σε ζητήµατα του σχολείου (ανάληψη εργασιών, οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων κτλ.), αλλά και γενικότερα σε κοινωνι κά πολιτικά οικονοµικά ζητήµατα. ζ. Η αυτοαξιολόγηση του µαθητή. Ζητείται από τον µαθητή να αξιολογήσει τη συµµετοχή του στο µάθηµα, τις εργασίες του, την προφορική ή γραπτή εξέτασή του κτλ., µε τρόπο αντικειµενικό, χωρίς υποεκτίµηση ή υπερεκτίµηση. η. Το Ατοµικό ελτίο Εργασιών και ο φάκελος του µαθητή. Περιλαµβάνει τις εργασίες και τις δραστηριό τητες του µαθητή. Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση αφορά την γνωστική και συναισθηµατική ανάπτυξη του µαθητή. Αναφέρεται στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που απέκτησε ο µαθητής. Ο εκπαιδευτικός, εκτός από την «Αριθµητική βαθµολογία», είναι χρήσιµο να συντάσσει για κάθε µαθητή και µια «Ποιοτική έκθεση» µε βαθµο λογία ως εξής: άριστα, πολύ καλά, καλά, σχεδόν καλά. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απα ραίτητη. Γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους µαθη τές (αυτοαξιολόγηση) για να διαπιστωθεί αν επετεύχθη σαν οι στόχοι του µαθήµατος, δηλαδή αν οι εκπαιδευτικοί πραγµατοποίησαν αποτελεσµατικά το έργο τους κι αν οι µαθητές έµαθαν αυτά που προβλέπονται από το Α.Π.Σ. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Aπριλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α τάξης Γενικού Λυκείου.... 1 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:35:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος βασικών ικανοτήτων «Πολιτειακή Παιδεία» της Α τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ. 53600/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α τάξης Γενικού Λυκείου....

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες του βιβλίου των κ.κ. Μάραντου και Θεριανού: ΚΕΦ. 1: Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1 Άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Φωκίδας, Χανίων και Χίου. Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου. (Μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε) και Κρήτηςς

Φωκίδας, Χανίων και Χίου. Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου. (Μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε) και Κρήτηςς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 885 ΠΡΟΣ: Τους καθηγητές/τριες ειδικότητας ΠΕ 10 όλων των τύπων

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ Δημήτριος Γκότζος

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Δρ Δημήτριος Γκότζος Δ.Ε.Π.Π.Σ. Α.Π.Σ. & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δρ Δημήτριος Γκότζος Γενικές αρχές της εκπαίδευσης Παροχή γενικής παιδείας Καλλιέργεια δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία

Εισαγωγή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία The project Εισαγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και Διδασκαλία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κουλτούρα και διδασκαλία Στόχοι Να κατανοήσετε τις έννοιες της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας και ένταξης στο χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίες διδασκαλίας για τα γνωστικά αντικείμενα (πλήν Ι.Κ.Ε/Κοινωνιολογίας) που διδάσκουν οι Κοινωνιολόγοι σε Γυμνάσια, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.

Θέμα: «Οδηγίες διδασκαλίας για τα γνωστικά αντικείμενα (πλήν Ι.Κ.Ε/Κοινωνιολογίας) που διδάσκουν οι Κοινωνιολόγοι σε Γυμνάσια, ΓΕ.Λ και ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Η μέθοδος Project ορίζεται ως μια σκόπιμη πράξη ολόψυχου ενδιαφέροντος που συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον» (Kilpatrick, 1918)

«Η μέθοδος Project ορίζεται ως μια σκόπιμη πράξη ολόψυχου ενδιαφέροντος που συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον» (Kilpatrick, 1918) «Η μέθοδος Project ορίζεται ως μια σκόπιμη πράξη ολόψυχου ενδιαφέροντος που συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον» (Kilpatrick, 1918) Κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Δομή επιμόρφωσης 1 η Μέρα Γνωριμία ομάδας Παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου Προσομοίωση : α) Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:453 ΕΞ.: Ζ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΩΛΗΣ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Morela Eri, PhD Έννοια της Ολυμπιακής Παιδείας Μορφωτική διαδικασία που αποσκοπεί στην αγωγή των νέων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Fax: /τ.Β/

Fax: /τ.Β/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 ηρητήριο _2010 1 Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες

Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες Εισηγητές: Απόστολος Κ. Σωτηρίου Γεώργιος Β. Παπαβασιλείου 20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 17&18 Μαρτίου 2009 Αλφαβητισμός Γραμματισμός Literacy Εγγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια»

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ανακύκλωση: «Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Κρύστα Ρακαλλίδου Π.Ε. 60 rakallidou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Πρακτικές αξιολόγησης κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών» Γιάννης Χριστάκης Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια»

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» 1 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Ερευνητική Εργασία Β Τάξης Σχολικού έτους 2012-2013 Ομάδα Ε Ας φανταστούμε μία στιγμή το σχολείο των ονείρων μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40779 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2551 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105559/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος βασι κών ικανοτήτων «Πολιτειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Η/Υ» Β τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα,

Ιστορία Γυμνασίου. Γυμνάσιο Βεργίνα, Ιστορία Γυμνασίου Γυμνάσιο Βεργίνα, 2012-2013 Ιστορία «Ιστορία, το φως της αλήθειας κι ο δάσκαλος της ζωής» Κικέρων, Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός Διδάσκουμε Ιστορία Α Γυμνασίου: Κ.Μιλτιάδου, Ν.Κασεττά-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος ΗΜελέτη Περιβάλλοντος Είναι κατ εξοχήν διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

των σχολικών μαθηματικών

των σχολικών μαθηματικών Μια σύγχρονη διδακτική θεώρηση των σχολικών μαθηματικών «Οι περισσότερες σημαντικές έννοιες και διαδικασίες των μαθηματικών διδάσκονται καλύτερα μέσω της επίλυσης προβλημάτων (ΕΠ)» Παραδοσιακή προσέγγιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη φυσιογνωμία και στον ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS

Στυλιανός Βγαγκές - Βάλια Καλογρίδη. «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» -Οριζόντια Πράξη με MIS Εκπαιδευτικό υλικό βιωματικών δραστηριοτήτων και Θεατρικού Παιχνιδιού για την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων καθώς και για την καλλιέργεια ενταξιακής κουλτούρας στα σχολικά πλαίσια Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.04.16 10:36:52 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε;

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; 4% 56% ΚΑΘΟΛΟΥ 4% 36% Θεωρείτε και σε τι βαθμό ικανοποιητικό τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ος ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τι εννοούμε με τον όρο «μαθησιακά αποτελέσματα»; ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΔΜΠΣ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συνέχιση και Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Στοιχείαδιδακτικής Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Βασικά χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τιδιδάσκω;

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Το νέο σχολικό βιβλίο «Μαθηματικά Στ` ημοτικού» Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Πέτρος Κλιάπης Το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών «Ισχυρή αντίληψη» για τα μαθηματικά: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη

H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη H Συμβολή της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προετοιμασία του Αυριανού Πολίτη Κοτίνη Ι., Τζελέπη Σ. Σχ. Σύμβουλοι Κ. Μακεδονίας στην οικονομία, στη τέχνη, στην επιστήμη, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή - Σκοπός: Η συνολική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του σχολείου σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικότητα: πλαίσιο εφαρμογής, αποτελέσματα, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, κριτική θεώρηση. Δρ Δημήτριος Γκότζος

Διαθεματικότητα: πλαίσιο εφαρμογής, αποτελέσματα, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, κριτική θεώρηση. Δρ Δημήτριος Γκότζος Διαθεματικότητα: πλαίσιο εφαρμογής, αποτελέσματα, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, κριτική θεώρηση Δρ Δημήτριος Γκότζος Τρόποι εφαρμογής διαθεματικότητας Παράλληλης συνεξέτασης θεμάτων από διαφορετικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα