ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας."

Transcript

1 1 Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραµµα; 2 Ποιό είναι το ύψος της χρηµατοδότησης και πώς κατανέµεται στις Περιφέρειες; 3 Η κάθε Περιφέρεια θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό? 4 Ποιοί έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα; 5 Τι θα πρέπει να έχουν τα κτήρια για να είναι επιλέξιµα προς χρηµατοδότηση; ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Το Πρόγραµµα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. Η συνολική ηµόσια απάνη του Προγράµµατος ανέρχεται σε 200 εκ. και κατανέµεται ανά Περιφέρεια Ναι, η κάθε περιφέρεια έχει τον δικό της προϋπολογισµό. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ικαίωµα συµµετοχής έχουν: Ιδιοκτήτες µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας µε συµφωνία των πιθανών συνιδιοκτητών, των οποίων: Υποπρόγραµµα Α το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα Υποπρόγραµµα Β το ατοµικό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τα Μονοκατοικίες / Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτήριο / µεµονωµένα διαµερίσµατα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστηµα θέρµανσής τους. Φέρουν οικοδοµική άδεια πριν την Βρίσκεται σε περιοχή µε τιµή ζώνης /τ.µ. Χρήση κύριας και όχι εξοχικής κατοικίας. Για την περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα πρέπει το κριτήριο να ικανοποιείται τουλάχιστον από το 50% των διαµερισµάτων. Σηµειώνεται ότι δεν µπορούν να είναι επιλέξιµες παρεµβάσεις σε τµήµατα του κτηρίου που δεν χρησιµοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστηµα στο ισόγειο κτηρίου ή διαµέρισµα που χρησιµοποιείται ως επαγγελµατική στέγη). Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της και οι αιτούµενες παρεµβάσεις να οδηγούν σε αναβάθµιση κατά τουλάχιστον µια ενεργειακή κατηγορία.

2 6 Επιλέξιµα είναι τα κτήρια µε οικοδοµική άδεια πριν το Αυτό σηµαίνει ότι αφήνετε εκτός προγράµµατος τα κτήρια που έχουν νοµιµοποιηθεί αργότερα ή θα λάβετε κάποια µέριµνα δεδοµένου ότι τα κτήρια αυτά έχουν κτιστεί χωρίς θερµοµόνωση; 7 Γιατί επιλέχθηκαν τα κτήρια πριν την ; 8 Πώς νοείται η «χρήση κύριας κατοικίας»; 9 Γιατί έχει τεθεί ο περιορισµός της τιµής ζώνης; Τα κτήρια εκείνα που έχουν κατασκευαστεί πριν την και σήµερα θεωρούνται νόµιµα και προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση για αυτό, θα είναι επιλέξιµα. Τα κτήρια που κτίστηκαν µε οικοδοµική άδεια που έχει εκδοθεί πριν το 1980 δεν έχουν θερµοµόνωση και συνεπώς είναι τα πλέον ενεργοβόρα. Αν δεν υπήρχε ο περιορισµός του 1980 οι αιτήσεις για τα κτήρια µετά το 1980 δεν θα είχαν µεγάλη πιθανότητα να κριθούν επιλέξιµες, βάσει της συγκριτικής αξιολόγησης. Ο περιορισµός λοιπόν αυτός λειτουργεί και ως ασφαλιστική δικλείδα αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να κριθεί µια αίτηση επιλέξιµη και να µην ταλαιπωρούνται άδικα οι πολίτες. Η κύρια κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση. Για την περίπτωση πολυκατοικίας θα πρέπει το 50% των ιδιοκτησιών να χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία. Εάν το ακίνητο χρησιµοποιείται για εκµετάλλευση θα πρέπει ο ενοικιαστής να βεβαιώνει τη χρήση µε Υ.. Η τιµή ζώνης και το εισόδηµα αποτελούν τα κοινωνικά κριτήρια του προγράµµατος, που είναι απαίτηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου Στόχος µας είναι το πρόγραµµα να λειτουργήσει ως µοχλός λήψης απόφασης για επεµβάσεις ενεργειακής απόδοσης από τους πολίτες µε τα χαµηλότερα εισοδήµατα, συµβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή. 10 Τί είναι τιµή ζώνης; Η ενιαία τιµή αφετηρίας, την οποία έχει κάθε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στη ζώνη αυτή και αναφέρεται στην συνολική αξία κτίσµατος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό µέτρο (µ2) επιφάνειας, καινούργιας κατοικίας ή διαµερίσµατος στον Α' όροφο της οικοδοµής µε πρόσοψη σε ένα µόνο δρόµο και µε Συντελεστή Εµπορικότητας ίσο µε τη µονάδα. 11 Θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παραστατικά αυτά των δαπανών και στην φορολογική δήλωση; 12 Γιατί δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειµενική αξία αλλά η τιµή ζώνης; Εξετάζεται νοµικά κατά πόσο µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα παραστατικά των δαπανών που είναι επιλέξιµες για το συγκεκριµένο επιδοτούµενο πρόγραµµα, ως δαπάνες και στην φορολογική δήλωση των πολιτών. Ο λόγος που δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειµενική αξία, αλλά η τιµή ζώνης, είναι ότι η αντικειµενική αξία αποτελεί στοιχείο µε έντονες διαφοροποιήσεις (υπολογισµός µε αρκετούς επιµέρους συντελεστές), αφού υπολογίζεται για κάθε ιδιοκτησία χωριστά. Συνεπώς, η εξαγωγή µέσου όρου θα ήταν αυθαίρετη και θα οδηγούσε σε στρέβλωση.

3 13 Για να ενταχθεί µια κατοικία στο πρόγραµµα πρέπει να χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία. Πως θα αποδεικνύεται αυτό? Γιατί αποκλείεται η εξοχική κατοικία; 14 Πώς θα πιστοποιείται η επιλεξιµότητα βάσει της τιµής ζώνης; 15 Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συµµετοχή στο 16 Πως θα ξέρω ότι είµαι στη κατηγορία και ότι µπορώ να συµµετέχω στο 17 Για τους ωφελούµενους στο υποπρόγραµµα Α (δάνειο µε επιδότηση επιτοκίου) θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα υποδοχής αιτήσεων επιπλέον προϋποθέσεις; 18 Οι ιδιώτες που έχουν µπεί στον Τειρεσία µπορούν να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο 19 Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος κάνει αίτηση για το Η χρήση της κατοικίας (κύρια, εξοχική κλπ.) δηλώνεται στη φορολογική µας δήλωση. Στην περίπτωση που το ακίνητο έχει ενοικιασθεί θα πρέπει ο ωφελούµενος να προσκοµίσει Υ.. του ενοικιαστή ότι το χρησιµοποιεί ως κύρια κατοικία. Είµαστε έτσι κι αλλιώς υποχρεωµένοι να εξασφαλίσουµε ότι το κτήριο που θα ενταχθεί στο πρόγραµµα χρησιµοποιείται για κατοικία καθώς βασιζόµαστε σε Ευρωπαϊκό Κανονισµό που αφορά στον οικιακό τοµέα. Με την επιλογή µας για κύρια κι όχι εξοχική κατοικία επιδιώκουµε να επιχορηγηθούν κτήρια που χρησιµοποιούνται όλο το χρόνο ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. Οι τιµές ζώνης είναι διαθέσιµες από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας. Ο πολίτης θα προσκοµίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ), ή σχετική βεβαίωση της εφορίας. Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.. για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι δυνητικοί ωφελούµενοι του προγράµµατος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούµενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραµµα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση µε βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων θα είναι επιλέξιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραµµα. Οι κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί πριν το 1980 και χωρίς θερµοµόνωση, είναι οι πλέον ενεργοβόρες και εφόσον δεν έχουν προβεί σε ριζική ανακαίνιση, θα βρίσκονται µε µεγάλη πιθανότητα σε κατηγορία ή ακόµη χαµηλότερη. Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή κατηγορία θα προκύψει από την ενεργειακή επιθεώρηση. Για το υποπρόγραµµα Α οι ωφελούµενοι θα επιλέγονται βάσει και της διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα διενεργούν οι τράπεζες. Για το υποπρόγραµµα Α οι ωφελούµενοι θα επιλέγονται βάσει και της διαδικασίας πιστοληπτικής αξιολόγησης που θα διενεργούν οι τράπεζες. Για το υποπρόγραµµα Β δεν τίθεται θέµα τέτοιας αξιολόγησης. Σε περίπτωση ύπαρξης συνιδιοκτητών θα πρέπει να υπάρξει συµφωνία όλων για την ένταξη στο πρόγραµµα. Αίτηση µπορεί να υποβάλλει ο συνιδιοκτήτης που πληροί τα εισοδηµατικά κριτήρια του προγράµµατος.

4 20 Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένα διαµέρισµα πολυκατοικίας; 21 Αν πληρείται το κριτήριο εισοδήµατος του υποπρογράµµατος απευθείας επιχορήγησης, δεν µπορώ να αιτηθώ για επιδότηση επιτοκίου; 22 Πως µπορεί να αιτηθεί µια πολυκατοικία ως ενιαίο σύνολο; 23 Ποιό ποσοστό θα απαιτείται για συµφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών); 24 Πόσο εύκολη θα είναι η επίτευξη συµφωνίας σε µία πολυκατοικία ώστε να έρθει ως σύνολο κτηρίου για ένταξη στο 25 Ποια είναι τα επιπλέον κίνητρα που παρέχονται, για να αιτηθεί µια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο Ναι. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για µεµονωµένο διαµέρισµα πολυκατοικίας υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο σύστηµα θέρµανσής τους οι οποίες θα εξασφαλίζουν εξοικονόµηση ενέργειας. Το υποπρόγραµµα επιδότησης επιτοκίου καλύπτει τα εισοδήµατα από 0 έως ατοµικό και οικογενειακό. Εποµένως κάποιος που καλύπτει το κριτήριο εισοδήµατος του υποπρογράµµατος απευθείας επιχορήγησης µπορεί να αιτηθεί είτε επιδότηση επιτοκίου είτε απευθείας επιχορήγησης, όχι όµως και τα δύο ταυτόχρονα. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει: α) τουλάχιστον το 50% των διαµερισµάτων να χρησιµοποιούνται ως κύρια κατοικία και β) τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτητών να έχουν ατοµικό δηλωθέν εισόδηµά που δεν ξεπερνά τα ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδηµά που δεν ξεπερνά τα Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις γίνεται γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και αποφασίζεται, βάσει διαδικασίας που προβλέπεται στο καταστατικό, η συµµετοχή της πολυκατοικίας σε ένα από τα δύο υποπρογράµµατα. Στη συνέχεια γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση της πολυκατοικίας και ο κάθε ιδιοκτήτης προσκοµίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο υποκατάστηµα της τράπεζας που έχει συµφωνηθεί από τη Γ.Σ. να γίνει η αίτηση (ίδιο υποκατάστηµα). Το ποσοστό αφορά συνήθως το 100% και καθορίζεται στον κανονισµό πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Καταρχήν θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι κάθε επέµβαση από αυτές που θεωρούνται «κοινόχρηστες» απαιτούν επίτευξη συµφωνίας στην πολυκατοικία, ανεξαρτήτως του προγράµµατός µας. Υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί σε αυτό που απορρέουν από το ιδιοκτησιακό ιδιωτικό δίκαιο αλλά και τον ΓΟΚ. ηλαδή έχουµε να κάνουµε µε µια ενδογενή δυσκολία που αφορά κάθε θέµα στην «πολυκατοικία» και «κληρονοµείται» σαν δυσκολία και στο πρόγραµµα. Παρόλα αυτά επειδή τεχνικά και για ουσιαστικούς λόγους ενεργειακής απόδοσης (σωστή θερµοµόνωση) είναι καλύτερα η πολυκατοικία να αντιµετωπιστεί ενιαία, δίνουµε σηµαντικά επιπλέον κίνητρα για τις πολυκατοικίες. Με τον τρόπο αυτό υπηρετούµε καλύτερα τον πρωταρχικό στόχο του προγράµµατος που είναι η εξοικονόµηση ενέργειας. Επιπλέον κίνητρο για την πολυκατοικία είναι τα αυξηµένα εισοδηµατικά κριτήρια για απευθείας επιχορήγηση, καθώς και ότι αυτά πρέπει να καλύπτονται µόνο από το 50 % των ιδιοκτητών, ενώ η επιχορήγηση ισχύει για το σύνολο των ιδιοκτητών. Επίσης στη συγκριτική αξιολόγηση θα δίνεται προσαύξηση στις πολυκατοικίας.

5 26 Στην περίπτωση πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να πληρούν το εισοδηµατικό κριτήριο; 27 Μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να αιτηθεί επιδότηση επιτοκίου και κάποιος άλλος στην ίδια πολυκατοικία απευθείας επιχορήγησης ; 28 Πότε ξεκινάει το Πρόγραµµα; 29 Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόµενοι για τυχόν ερωτήµατα/διευκρινήσεις επί του προγράµµατος; 30 Θα υπάρξει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για την υποβολή των αιτήσεων; 31 Πού µπορούν οι ενδιαφερόµενοι στην παρούσα φάση να βρουν το δελτίο τύπου της εξαγγελίας του προγράµµατος? 32 Ποιες είναι οι επιλέξιµες επεµβάσεις; To εισοδηµατικό κριτήριο θα πρέπει να πληρείται τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Εφόσον αυτό τηρείται, θα δικαιούται επιχορήγησης το σύνολο των ιδιοκτητών. Στην περίπτωση αίτησης µεµονωµένου διαµερίσµατος ναι. Όµως στην περίπτωση αίτησης ως ενιαίο κτήριο θα πρέπει να υπάρξει συµφωνία της πολυκατοικίας σε πιο υποπρόγραµµα θα ενταχθεί. Για το λόγο αυτό δόθηκε το πλεονέκτηµα στις πολυκατοικίες των αυξηµένων εισοδηµατικών ορίων για την απευθείας επιχορήγηση. Επιπλέον στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι αιτήσεις να υποβληθούν στο ίδιο υποκατάστηµα, ανεξάρτητα υποπρογράµµατος. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει τέλος Ιουνίου. Θα δηµιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πολιτών γραφείο αρωγής (help desk). Επίσης οι πολίτες θα µπορούν να απευθύνονται στις τράπεζες που θα επιλεγούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. Ναι, θα υπάρχει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα για την υποβολή των αιτήσεων, αφού οι αιτήσεις που τελικά θα επιλεγούν θα προκύψουν µετά από συγκριτική αξιολόγηση Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν το σχετικό δελτίο τύπου του προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ Οίκον» στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και δύναται να ενδεικτικά οι παρακάτω: 1. Τοποθέτηση διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θερµοµονωτικών πλαισίων/κουφωµάτων (δύναται να συµπεριλαµβάνονται εξωτερικά καλύµµατα παντζούρια, ρολά). 2. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης δώµατος/ στέγης κελύφους. 3. Εγκατάσταση νέου ή Αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή συστήµατος που κάνει χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 4. Λοιπές προτεινόµενες παρεµβάσεις που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασµό µε αυτονοµία θέρµανσης, µόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακούς συλλέκτες, κλπ.

6 33 Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεµβάσεις; 34 Πώς θα γνωρίζει ο πολίτης τις παρεµβάσεις που θα τον οδηγήσουν σε µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας; 35 Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά και έχει υπολογιστεί το ύψος των δαπανών; 36 Ποια η σκοπιµότητα επιδότησης των συγκριµένων τεχνολογιών και µέτρων; 37 Από ποια ηµεροµηνία µπορούν να είναι επιλέξιµες οι δαπάνες; 38 Τι προβλέπεται ως επιδότηση από τα δυο υποπρογράµµατα; 39 Ποιό είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισµού; 40 Γιατί έχει επιλεγεί το ποσό των ανά ιδιοκτησία ως ανώτατος προϋπολογισµός; Αντιπροσωπεύει τις πραγµατικές ανάγκες; 41 Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη; Μετά την ενεργειακή επιθεώρηση ο κάθε ενδιαφερόµενος θα µπορεί να επιλέξει όποιες και όσες παρεµβάσεις έχουν προταθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή και είναι επιλέξιµες για το πρόγραµµα και παράλληλα οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας του κατά µία τουλάχιστον κατηγορία. Σηµαντικό στοιχείο βέβαια, για την επιλεξιµότητα στο πρόγραµµα, θα είναι ο ενδιαφερόµενος να επιλέξει τις παρεµβάσεις εκείνες που θα του φέρουν την µεγαλύτερη εξοικονόµηση µε το λιγότερο δυνατό κόστος. Οι προτάσεις του ενεργειακού επιθεωρητή θα είναι αρκετά αναλυτικές και θα προσδιορίζουν την εξοικονοµούµενη ενέργεια και το επιλέξιµο κόστος κάθε παρέµβασης. Προδιαγραφές υλικών, καθώς και οι ανώτατες τιµές µονάδας ανά δαπάνη θα είναι διαθέσιµες στην προκήρυξη του προγράµµατος καθώς και στο λογισµικό που θα χρησιµοποιείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Οι προδιαγραφές ουσιαστικά θα είναι αυτές που περιλαµβάνει ο ΚΕΝΑΚ για τα νέα κτήρια. Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις που αφορούν κυρίως στην θερµοµόνωση του κτηρίου και το σύστηµα θέρµανσης έχουν επιλεγεί ως οι πλέον ωφέλιµες για τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας. Αποτελούν τις πρώτες και πλέον αποδοτικές επιλογές στην κλίµακα αξιολόγησης των τεχνολογιών εξοικονόµησης στον κτηριακό τοµέα χωρίς ασφαλώς να υποβαθµίζεται και η σχετική σηµασία των άλλων τεχνολογιών που δεν επιδοτούνται Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιµες, εφόσον ο ενεργειακός επιθεωρητής εκδώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης που απαιτείται. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Το υποπρόγραµµα Α προβλέπει επιδότηση επιτοκίου. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τους όρους του δανείου, το ποσοστό επιδότησης επιτοκίου και τις συµβαλλόµενες τράπεζες θα περιγράφονται στην προκήρυξη Το ποσοστό ενίσχυσης για το υποπρόγραµµα Β είναι 30% του κόστους των επιλέξιµων επεµβάσεων Και για τα δύο υποπρογράµµατα το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων (αρχική και τελική) θα είναι επιλέξιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραµµα. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά κατοικία δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τις Για τον υπολογισµό του ανώτατου επιλέξιµου προϋπολογισµού, µελετήθηκε µια µέση κατοικία (περίπτωση διαµερίσµατος και µονοκατοικίας) και βρέθηκε ότι τα µεγέθη αυτά καλύπτουν τις επιθυµητές παρεµβάσεις. Άλλωστε για να διατηρήσει το πρόγραµµα την κοινωνική του διάσταση θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο ανά ωφελούµενο. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη και συµπεριλαµβάνεται στον συνολικό προϋπολογισµό του έργου.

7 42 Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συµπεριλαµβάνονται στα ; 43 Σε περίπτωση που µια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραµµα ποιος επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης; 44 Εάν κατά τη 2 η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας κατά µια ενεργειακή κατηγορία θα δικαιούται επιχορήγησης από το 45 Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Προτάσεων; Όχι, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι επιπλέον των , και επιδοτείται στο 100%, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραµµα Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα είναι επιλέξιµο µόνο εφόσον η πρόταση ενταχθεί τελικά στο πρόγραµµα. Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, το ενεργειακό πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο κατά την πώληση ή ενοικίαση µιας κατοικίας, εποµένως δεν αποτελεί έξοδο χωρίς αντίκρισµα. Επειδή η ένταξη της πρότασης έχει γίνει µέσω συγκριτικής αξιολόγησης λαµβάνοντας υπόψη την εξοικονόµηση ενέργειας που έχει αναφερθεί σε αυτή, είναι θέµα ισότιµης αντιµετώπισης των προτάσεων να εξετάζεται, κατά τον έλεγχο, η επίτευξη του εν λόγω στόχου. Εάν υπάρξουν µεγάλες αποκλίσεις δεν θα είναι δυνατή η χρηµατοδότηση της πρότασης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Μετά την προκήρυξη του Προγράµµατος καλείται από τον δυνητικά ωφελούµενο ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης µε την οποία θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις για αναβάθµιση κατά µια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόµηση που θα επιτευχθεί ανά προτεινόµενη παρέµβαση και το αντίστοιχο κόστος ανά παρέµβαση. Υποβολή αίτησης συνοδευόµενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συµβαλλόµενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το σύνολο των αιτήσεων υποβάλλονται στο ίδιο υποκατάστηµα. Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν µετά την έκδοση του πιστοποιητικού. Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιµότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόµησης ενέργειας προς κόστος παρέµβασης / Έκδοση Απόφασης έγκρισης αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συµβαλλόµενη τράπεζα / Ενηµέρωση Ωφελουµένου. Υλοποίηση εργασιών. 2 η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθµισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου

8 46 Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι πολίτες για ένταξη στο 47 Ποιά θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων που θα υποβάλλουν οι Ωφελούµενοι; 48 Η τελική επιλογή των ωφελουµένων θα γίνει από τις Τράπεζες; 49 Ποιά είναι τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του προγράµµατος; (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραµµα Α (επιδότηση επιτοκίου) ξεκινάει η εκταµίευση του δανείου µε την απόφαση έγκρισης. Για την ολοκλήρωση της εκταµίευσης ο ωφελούµενος προσκοµίζει: α) τα παραστατικά των δαπανών, και β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου µε διοικητικό έλεγχο. Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραµµα Β (απευθείας επιχορήγηση), για την καταβολή της επιχορήγησης ο ωφελούµενος προσκοµίζει: α) τα παραστατικά των δαπανών, και β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου µε διοικητικό έλεγχο. ειγµατοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειµένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ. Έλεγχος / εποπτεία από το ΤΕΜΠΜΕ των διαδικασιών πληρωµών. Τα δικαιολογητικά θα εξειδικευτούν στην προκήρυξη του προγράµµατος και ενδεικτικά αναφέροντα: η ταυτότητα, η οικοδοµική άδεια, το εκκαθαριστικό σηµείωµα κλπ. Η ετήσια Εξοικονοµούµενη Ενέργεια (kwh) ανά τ.µ. προς το κόστος παρέµβασης θα αποτελεί κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης και κατάταξης των αιτήσεων που θα υποβληθούν. ηλαδή δεν θα υπάρχει αριθµός προτεραιότητας, το πρόγραµµα θα έχει προκαθορισµένη διάρκεια όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις, στο πέρας της οποίας θα επιλεγούν, µετά από συγκριτική αξιολόγηση, οι καλύτερες προτάσεις όσο αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας και όχι οι προτάσεις που κατατέθηκαν πρώτες. Η κατάταξη γίνεται ανά Υποπρόγραµµα σε επίπεδο Περιφέρειας. Όχι η τελική επιλογή θα γίνει µέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και η απόφαση ένταξης των ωφελουµένων θα γίνει από το ΤΕΜΠΜΕ σε συνεργασία µε το ΥΠΕΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΦΕΛΗ Εξοικονόµηση ενέργειας Μείωση εκποµπών CO2 ως αποτέλεσµα της εξοικονόµησης ενέργειας H ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συµπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος H αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη H δηµιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος H κινητοποίηση των δυνάµεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιµων κοινωνιών

9 50 Λέτε ότι θα προκύψει όφελος από το πρόγραµµα λόγω µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Τι οικονοµικό όφελος θα προκύψει για τον πολίτη από την εξοικονόµηση ενέργειας; 51 Πόσα κτήρια εκτιµάται ότι θα ωφεληθούν από το Πρόγραµµα 52 Πως µπορεί κάποιος να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής; 53 Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει κάποια σεµινάρια σχετικά µε ενεργειακές επιθεωρήσεις µπορεί να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής; 54 Μπορεί κάποιος άµεσα να ξεκινήσει σεµινάρια; 55 Που µπορεί να βρει κάποιος περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και το Π.. των Ενεργειακών επιθεωρητών; Το ποσό της εξοικονοµούµενης ενέργειας εξαρτάται από τον τύπο του κτηρίου, την κλιµατική ζώνη, τις επεµβάσεις που θα γίνουν και βέβαια την ενεργειακή συµπεριφορά των ενοίκων. Για τον υπολογισµό της µείωσης της κατανάλωσης απαιτείται σχετική µελέτη, για το λόγο αυτό αποφασίσαµε το πρόγραµµα να εφαρµοσθεί στη βάση των συστάσεων των ενεργειακών επιθεωρητών. Έτσι για µια µονοκατοικία 100 τ.µ. που θα µονωθεί, το όφελος σε κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση στις βόρειες περιοχές της χώρας µπορεί να φτάσει και τις kwh, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60%, µειώνοντας έτσι το ετήσιο κόστος για θέρµανση κατά Εκτιµάται ότι θα επωφεληθούν µέσω των παρεµβάσεων περίπου νοικοκυριά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ Ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) και το Π.. των ενεργειακών επιθεωρητών βρίσκονται στη διαδικασία των υπογραφών και αναµένονται να εκδοθούν. Στο Π.. των ενεργειακών επιθεωρητών θα αναγράφεται η αναλυτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, καθώς και τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχει για να µπορέσει να γίνει ενεργειακός επιθεωρητής. Σχετικά µε την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των ανωτέρω θα υπάρξει σχετική δηµοσιότητα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα Στο δελτίο τύπου και στη σχετική ανακοίνωση θα αναφέρεται η διαδικασία και θα δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τα σεµινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει ο ενεργειακός επιθεωρητής. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί να παρακολουθήσει µέρος ή το σύνολο εξειδικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος στον ΚΕΝΑΚ και στη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων. Τα σεµινάρια τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόµενος σχετικά µε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, θα πρέπει να είναι εξειδικευµένα στη βάση του ΚΕΝΑΚ και του Π.. των ενεργειακών επιθεωρητών. Σίγουρα λοιπόν µετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.. των ενεργειακών επιθεωρητών θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόµενοι το κατάλληλο σεµινάριο που θα προδιαγράφεται σε αυτά. Στην ιστοσελίδα Ανοικτή ιακυβέρνηση (www.opengov.gr/minenv) υπάρχει το αρχικό κείµενο που είχε δηµοσιευτεί προς διαβούλευση.

10 56 Για να ενοικιαστεί ή να πουληθεί µια κατοικία πρέπει να γίνουν οι παρεµβάσεις; 57 Που θα βρω τους ενεργειακούς επιθεωρητές; Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.. των ενεργειακών επιθεωρητών, όταν πρόκειται να ενοικιαστεί ή να πουληθεί µια κατοικία θα πρέπει να προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση της. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου καθώς επίσης θα δίνονται συστάσεις για την επίτευξη ενεργειακής αναβάθµισης. Σε καµία περίπτωση δεν θα είναι υποχρεωτική η υλοποίηση των συστάσεων αυτών. Όταν υπογραφεί ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και το Π.. των Ενεργειακών επιθεωρητών θα δηµιουργηθεί µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών, το οποίο οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να δουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. (Ιστοσελίδα επιθεωρήσεις/µητρώο ενεργειακών επιθεωρητών). (http://www.ypeka.gr/ypeka/inspection/ενεργειακηεπιθεωρηση/ανακοινωσεισ/tabid/340/language/el- GR/Default.aspx)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α/Α Ερώτηση Απάντηση ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ 1 Ποια είναι η σκοπιμότητα ενός τέτοιου έργου; Τα ελληνικά κτίρια κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); 1. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά); Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kwh κατ έτος. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«Ληστεία μετά... φόρου»!

«Ληστεία μετά... φόρου»! ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 & ΑΙΟΛΟΥ, 105 51 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 32 13 211 Γραφείο Ενημερώσεως Μελών: Σοφοκλέους 15, 4ος όρ. κάθε ημέρα 10 π.μ. έως 2 μ.μ., Δευτέρα & Πέμπτη 6 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 675 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. ΦΒ1/2.1/5332/238 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α

H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συμπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιμότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συμπλήρωση από Ωφελούμενο.

Διαβάστε περισσότερα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα Της Πηνελόπης Λεονταρά Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια υποστήριζαν οι πρόγονοί μας. Και είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν κανείς δεν ξέρει, ενημερώνεται και μαθαίνει. Όταν όμως ξέρει τα μισά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΒ1/Ε2.1/12300/667 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

ΑΔΑ: 4Α190-Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον»

Ενημέρωση των ενεργειακών επιθεωρητών για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής Ενημέρωση των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα