ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» που εδρεύει στην Αθήνα. Σκοποί της Ένωσης είναι: ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 2 α) Η προαγωγή της επιστήµης της βιβλιοθηκονοµίας, της πληροφόρησης και της βιβλιολογίας γενικότερα στη χώρα µας. Η συµβολή της στη δηµιουργία και ανάπτυξη βιβλιοθηκών και κέντρων τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, καθώς και στη δηµιουργία της απαραίτητης επιστηµονικής και τεχνικής υποδοµής για την ορθή και σε σύγχρονες βάσεις λειτουργία τους. β) Η µε όλα τα δυνατά µέσα γνωµοδότηση και προώθηση των θεµάτων της βιβλιοθηκονοµικής παιδείας όλων των βαθµίδων στη χώρα µας, γ) Η παρακολούθηση της νοµοθεσίας που σχετίζεται µε τις βιβλιοθήκες και η προσπάθεια για την προώθηση νέων κατάλληλων νοµοθετικών µέτρων. δ) Η παρακολούθηση και ο συντονισµός του συνόλου των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε το βιβλίο, η γνωµοδότηση σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των ελληνικών βιβλιοθηκών. ε) Η στήριξη και προώθηση των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών. στ) Η µε όλα τα πρόσφορα και νόµιµα µέσα συµβολή της Ένωσης στην οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη του έθνους. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ Άρθρο 3 Τους σκοπούς της η Ένωση πραγµατώνει µε τα ακόλουθα µέσα: α) Κατάρτιση Μητρώου Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων της Πληροφόρησης. β) Με τη συγκρότηση Επιτροπών και οµάδων εργασίας από στελέχη-µέλη της Ένωσης που έχουν ειδικότητα και εµπειρία πάνω στο θέµα για το οποίο συγκροτήθηκε η επιτροπή.

2 γ) Με τη διοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, διαλέξεων, σεµιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. δ) Με τη δηµιουργία και συντήρηση Βιβλιοθήκης ειδικού περιεχοµένου. ε) Με εκδοτική δραστηριότητα και διάδοση πληροφορίας µε οποιοδήποτε µέσο (παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό), αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε τρίτους. στ) Με την επιδίωξη και προώθηση των οικονοµικών, κοινωνικών ασφαλιστικών και εργασιακών γενικότερα αιτηµάτων και συµφερόντων των µελών της για την καλύτερη επιστηµονική και επαγγελµατική µόρφωσή τους. ζ) Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τα αρµόδια κρατικά όργανα, τις επαγγελµατικές και επιστηµονικές οργανώσεις και συλλόγους, που έχουν ανάλογους στόχους, για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. η) Με τη συγκρότηση από τακτικά µέλη της Ε.Ε.Β. περιφερειακών τµηµάτων, ως παραρτηµάτων σε γεωγραφικές περιφέρειες και πόλεις της επικράτειας, µετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ. των µελών, για την καλύτερη, ευέλικτη, αποκεντρωµένη και αποτελεσµατική λειτουργία της Ε.Ε.Β. και την προώθηση των σκοπών της. Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε: ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Άρθρο 4 α) Τακτικά, β) όκιµα, γ) Επίτιµα, δ) Αντεπιστέλλοντα, ε) Συνεργαζόµενα, στ) Φίλοι της Ένωσης. α) Τακτικά µέλη µπορούν να εγγράφονται, µετά από αίτησή τους, πτυχιούχοι αναγνωρισµένων Σχολών στους τοµείς Βιβλιοθηκονοµίας και Επιστήµης της Πληροφόρησης, ανεξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης, από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. β) όκιµα µέλη µπορούν να είναι σπουδαστές και φοιτητές των Σχολών Βιβλιοθηκονοµίας και Επιστήµης της Πληροφόρησης. Τα δόκιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Μπορούν να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και σε επιτροπές εργασίας, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Τα δόκιµα µέλη µπορούν να γίνουν τακτικά αφού αποφοιτήσουν και υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Σ της Ένωσης. γ) Επίτιµα µέλη µπορούν να γίνουν προσωπικότητες που έχουν προσφέρει υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης. Τα επίτιµα µέλη µπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου. δ) Αντεπιστέλλοντα µέλη ανακηρύσσονται, βιβλιοθηκονόµοι και άλλοι επιστήµονες της πληροφόρησης που διαµένουν στο εξωτερικό, αλλά µε το έργο τους συνέβαλαν και συµβάλλουν έµπρακτα στη πραγµάτωση και ευόδωση των σκοπών της Ένωσης. ε) Συνεργαζόµενα µέλη µπορούν να εγγράφονται βιβλιοθήκες και οργανισµοί, µε αντιπροσώπευση που δεν ξεπερνά το ένα µέλος.

3 στ) Ως Φίλοι της Ένωσης µπορούν να εγγράφονται φίλοι οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για τις βιβλιοθήκες και την πληροφόρηση και όσοι έχουν συνεργαστεί µε την Ένωση για την προώθηση των σκοπών της. Μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και σε άλλες δραστηριότητες της Ένωσης, εν έχουν δικαίωµα ψήφου. Όλοι γίνονται µέλη της Ένωσης µε τις παραπάνω ιδιότητες, µετά από απόφαση του.σ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 5 α) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών της Ένωσης αρχίζουν από την ηµεροµηνία της απόφασης του.σ. που κάνει δεκτή την αίτησή τους. β) Κάθε τακτικό µέλος υποχρεούται να καταβάλλει εφ' άπαξ ποσό για δικαιώµατα εγγραφής συν το ποσό της ετήσιας συνδροµής. Τα ποσά προτείνει το.σ. και εγκρίνει η Γ.Σ. γ) Τακτικά µέλη που δεν κατέβαλαν τη συνδροµή τους για ένα (1) χρόνο, χάνουν τα δικαιώµατα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι και αν δεν καταβάλλουν τη συνδροµή τους για δύο (2) συνεχή χρόνια, διαγράφονται από το µητρώο µελών της Ε.Ε.Β. δ) Τα δόκιµα µέλη υποχρεώνονται να καταβάλουν εφάπαξ εγγραφή και ετήσια συνδροµή, αλλά δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. ε) Τα επίτιµα, αντεπιστέλλοντα και συνεργαζόµενα µέλη καθώς και οι φίλοι της Ένωσης δεν έχουν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. εν έχουν επίσης αρµοδιότητα στην διοίκηση και διαχείριση της Ένωσης Κάθε µέλος υποχρεούται: Άρθρο 6 α) Να καταβάλλει ανελλιπώς τις συνδροµές που οφείλει στην Ένωση. Το δικαίωµα εγγραφής ορίζεται σε 10,00 για τα τακτικά µέλη και 5,00 για τα δόκιµα µέλη, ενώ το δικαίωµα συνδροµής ορίζεται σε 20,00 για όλα τα µέλη και τα συνεργαζόµενα µέλη καταβάλουν ετήσια συνδροµή 80,00. β) Να προσέρχεται στις Γενικές Συνελεύσεις. γ) Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης. δ) Να δραστηριοποιείται ελεύθερα στις επιτροπές εργασίας και να προσφέρει γνώσεις και υπηρεσίες όπου αυτές χρειάζονται. ε) Να συµµορφώνεται µε τον ισχύοντα Κώδικα εοντολογίας. Ο Κώδικας εοντολογίας ψηφίζεται και τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 7 Τα τακτικά µέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς την Ένωση υποχρεώσεις τους, έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν µέρος στις Γενικές Συνελεύσεις των µελών, να ψηφίζουν σ' αυτές, να ελέγχουν τη ιοίκηση της Ένωσης καθώς και το δικαίωµα να εκλέγουν και να

4 εκλέγονται κατά τους ορισµούς του νόµου και τις διακρίσεις του Καταστατικού αυτού, (Πρβλ. άρθρο 25 στ). Άρθρο 8 α) Κάθε µέλος µπορεί ν' αποχωρήσει από την Ένωση οποτεδήποτε, αφού δηλώσει έγγραφα τη πρόθεσή του στο.σ. β) Το µέλος που αποχωρεί µε τον τρόπο αυτό, υποχρεούται να καταβάλλει τη συνδροµή του έτους µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η αποχώρηση. Εξακολουθεί δε να ευθύνεται απέναντι στην Ένωση για κάθε υποχρέωση που έχει αναλάβει όταν ήταν µέλος. Άρθρο 9 α) Μέλος που παραβαίνει αυτά που ορίζει το Καταστατικό, ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης ή επιδείχνει διαγωγή ασυµβίβαστη µε τις αρχές και τον Κώδικα εοντολογίας της Ένωσης, καλείται εγγράφως από το.σ. σε απολογία, που πρέπει να υποβάλει στο.σ. µέσα σε εύλογη προθεσµία, που τάσσεται από το.σ. Ο εγκαλούµενος µπορεί να ζητήσει παράταση της προθεσµίας για απολογία. β) Μετά την απολογία ή την πάροδο της προθεσµίας αυτής απράκτου, το.σ. προχωρεί στη λήψη αποφάσεως που µπορεί ή να απευθύνει συστάσεις ή να επιβάλει τις παρακάτω ποινές: α) έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή διαγραφή µέχρι έξι (6) µήνες, και γ) οριστική διαγραφή. γ) Το.Σ., όταν ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία, βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον είναι παρόντα τα 3/4 των µελών του. Προκειµένου όµως να ληφθεί απόφαση για οριστική διαγραφή µέλους απαιτείται η παρουσία όλων των µελών του.σ. Η απόφαση παίρνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών. Η ποινή κοινοποιείται εγγράφως αµελλητί στον τιµωρηθέντα, γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη και είναι εκτελεστή. δ) Το µέλος στο οποίο επιβλήθηκε ποινή, έχει δικαίωµα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση που αποφαίνεται κυριαρχικά Άρθρο 10 α) Τακτικό ή δόκιµο µέλος της Ένωσης διαγράφεται από το Μητρώο των Μελών: 1) Για παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού και του ισχύοντος Κώδικα εοντολογίας. 2) Για µη συµµόρφωση και απειθαρχία στις αποφάσεις της Γ.Σ. 3) Για διαγωγή που αντιτίθεται στους σκοπούς και τα συµφέροντα της Ένωση 4) Για καθυστέρηση της ετήσιας συνδροµής πέραν των δύο (2) ετών εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

5 β) Μέλη που αποχωρούν από την Ένωση, µπορούν να επανεγγραφούν σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις τους άρθρου 4, θεωρούνται δε ως νέα µέλη. γ) Μέλη που τιµωρήθηκαν µε την ποινή της οριστικής διαγραφής µπορούν να επανεγγραφούν µόνο εάν το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των µελών. ΙΟΙΚΗΣΗ 'Άρθρο 11 α) Ο Σύλλογος διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά. Όλα τα µέλη του.σ. εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία από τα ταµειακώς εντάξει µέλη της Ένωσης που έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν κατά τους ορισµούς του νόµου και τις διατάξεις του Καταστατικού. β) Το.Σ., µέσα σε β µέρες από την εκλογή του, συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης µε πρόεδρο αυτόν που έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει από τα µέλη του: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραµµατέα, Αναπληρωτή Γραµµατέα, Ταµία, Υπεύθυνο εκδηλώσεων και Υπεύθυνο Βιβλιοθήκης. γ) Η θητεία των µελών του.σ. είναι διετής. Άρθρο 12 α) Μέσα σε 5 ηµέρες από τη συγκρότηση του νέου.σ. σε σώµα, η απερχόµενη ιοίκηση οφείλει να παραδώσει σ' αυτό τη ιοίκηση της Ένωσης, καθώς και όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της. Η παράδοση και παραλαβή της περιουσίας, της διαχείρισης, των βιβλίων της Ένωσης και της ιοίκησης γίνεται µε Πρωτόκολλο που συντάσσεται σε ξεχωριστό βιβλίο και προσυπογράφεται από αυτούς που παραδίδουν δηλ. τους Προέδρους, Γεν. Γραµµατείς, Αναπληρωτές Γραµµατείς και Ταµίες, παρουσία απαραιτήτως και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 13 α) ιοικεί την Ένωση, διευθύνει όλες τις υποθέσεις και τη δράση της, αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που εµφανίζεται και επιδιώκει µε όσα µέσα διαθέτει να επιτύχει τους σκοπούς της Ένωσης. β) ιοικεί και διαχειρίζεται τα συµφέροντα και την περιουσία της Ένωσης και παίρνει όλα τα µέτρα για να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα που απασχολούν την Ένωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων και του Καταστατικού τούτου. γ) Μπορεί να επιβάλει έκτακτη ειδική εισφορά µέχρι το 3πλάσιο της ετήσιας συνδροµής κατ' ανώτατο όριο, µια φορά το χρόνο, για την αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών. δ) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις των µελών και φροντίζει για τη τήρηση του καταστατικού.

6 ε) Προσκαλεί τα µέλη της Γ.Σ. και συντάσσει την ηµερήσια διάταξή. Μέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε χρόνου λογοδοτεί και υποβάλλει στην κρίση της Γεν. Συνέλευσης τον ετήσιο απολογισµό και προϋπολογισµό και εκτελεί πιστά και απαρέγκλιτα τις αποφάσεις της. στ) Επιλύει διαφωνίες Σωµατειακές µεταξύ των µελών και ενεργεί εγγραφές νέων µελών ή απορρίπτει τέτοιες σύµφωνα µε το καταστατικό. Προσλαµβάνει νοµικούς συµβούλους της Ένωσης και διορίζει και απολύει το έµµισθο προσωπικό. ζ) Επιµελείται την τήρηση των παρακάτω υποχρεωτικών βιβλίων: 1. Μητρώου των µελών που να δείχνει µε αύξοντα αριθµό το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό του δελτίου ταυτότητας, την ηµεροµηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε µέλους. 2. Πρακτικών των συνεδριάσεων της Συνέλευσης των µελών. 3. Πρακτικών συνεδριάσεων του.σ. 4. Εισπράξεων και πληρωµών, όπου καταχωρίζονται τακτικό µε χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωµές. 5. Περιουσίας που να αποδεικνύει µε λεπτοµέρεια κάθε ακίνητη και κινητή περιουσία του σωµατείου. Όλα αυτά τα βιβλία πρέπει να αριθµούνται και να θεωρούνται πριν από κάθε χρήση τους από την αρµοδία αρχή µε τη φροντίδα του Γενικού Γραµµατέα της Ένωσης. η) Τα µέλη του.σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Νόµο και το Καταστατικό για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γεν. Συνελεύσεων. θ) Μέλος του.σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις που παίρνονται σε συνεδρία στην οποία δεν ήταν παρόν ή και αν ήταν διαφώνησε και η διαφωνία του βεβαιώνεται από τα πρακτικά του.σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 14 α) Το.Σ. συνεδριάζει όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον από τα µέλη του, υπό την προεδρία του Προέδρου και όταν αυτός κωλύεται ή είναι απών, από τον Αντιπρόεδρο. β) Σε προσωπικά ζητήµατα το.σ. αποφαίνεται µε µυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. γ) Το.Σ. συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα, έκτακτα όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή αν ήθελε ζητηθεί τούτο από 4 τουλάχιστον µέλη του.σ. µε αίτηση προς τον Πρόεδρο όπου απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ηµερήσια διάταξη µε τα Θέµατα που Θα συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν ο Πρόεδρος σε 5 ηµέρες αρνηθεί να καλέσει το.σ., καλούν αυτό οι υπογράφοντες την αίτηση. Εάν η συνεδρίαση αναβληθεί από έλλειψη απαρτίας, καλούνται και πάλι τα µέλη µέσα στις επόµενες.2 ηµέρες χωρίς την προσθήκη άλλου θέµατος. Εάν δε µαταιωθεί και αυτή, τα Θέµατα αυτά προτάσσονται στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης τακτικής συνεδρίασης του.σ.

7 δ) Η ηµέρα και ώρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζονται µε απόφαση του.σ., που παίρνεται µόλις τούτο συγκροτηθεί σε σώµα. Στις έκτακτες συνεδριάσεις, τα µέλη του.σ. καλούνται µε έγγραφες προσκλήσεις, όπου αναγράφονται απαραιτήτως και τα θέµατα που πρέπει να συζητηθούν. ε) Στις συνεδριάσεις του.σ. τηρούνται µε την φροντίδα του Γ. Γραµµατέα λεπτοµερή πρακτικά, που διαβάζονται και επικυρώνονται στην αρχή της επόµενης συνεδρίασης, αφού υπογράφονται από τα µέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, εάν δε παρίσταται ανάγκη, συντάσσονται και επικυρώνονται στην ίδια συνεδρίαση. στ) Στις συνεδριάσεις του.σ. µπορεί να καλείται και η εξελεγκτική επιτροπή, συµµετέχει δε χωρίς να έχει δικαίωµα ψήφου. ζ) Μέλος του.σ. αν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώµατος, µε απόφαση του.σ. και αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή. Το µέλος µπορεί εγγράφως µέχρι την 3η συνεδρίαση, να εξηγήσει του λόγους απουσίας του στο.σ., και αυτό να κρίνει ελεύθερα. Σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας στο εξωτερικό το µέλος του.σ. οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το.σ. για το χρόνο της απουσίας του, οπότε αναπληρώνεται ή αντικαθίσταται και στη θέση του καλείται ο πρώτο αναπληρωµατικός και µόνο για όσο χρόνο Θα απουσιάζει το τακτικό µέλος του.σ. Άρθρο 15 α) Ο Πρόεδρος του.σ. εκπροσωπεί την Ένωση στις ιοικητικές και ικαστικές Αρχές. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.σ., κηρύσσει την έναρξη και λήξη τους, δίνει ή αφαιρεί το λόγο κατά σειρά σ αυτούς που ζητάνε να µιλήσουν και ανακαλεί όποιον παρεκτρέπεται, στην τάξη. β) Βάζει τα ζητήµατα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσµατά τους. γ) Υπογράφει τα έγγραφα και όλα τα δικόγραφα, τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί από το.σ., τα εντάλµατα πληρωµών, κάνει τις πληρωµές σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, υπογράφει τις καταθέσεις µε τον ταµία και τις αναλαµβάνει µε αποφάσεις του.σ. δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του.σ. και χει την ανώτατη εποπτεία της Ένωσης, κάνει δε ό,τι επιβάλλει το συµφέρον της. ε) Ελέγχει το ταµείο και φροντίζει για την πιστή εφαρµογή του Καταστατικού. Κατά τη λήξη του διαχειριστικού έτους, λογοδοτεί για τα πεπραγµένα του.σ. ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης. στ) ιορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους µετά από απόφαση του.σ., κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα µέσα σε δίκες της Ένωσης. Εκπροσωπεί αυτός µόνος και εξ ολοκλήρου την Ένωση για κάθε δικαστική πράξη και ενώπιον κάθε ιοικητικής Αρχής, εκτός αν στην τελευταία περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το.σ., υπογράφει τα Πρακτικά του.σ. και είναι αλληλέγγυα υπεύθυνος µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα για κάθε εκ προθέσεως αλλοίωση των αποφάσεων ή των συζητηθέντων.

8 ζ) Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει οποιοδήποτε µέλος του.σ. µετά από απόφαση του.σ. που ορίζει την έκταση των καθηκόντων του. η) Ο Πρόεδρος επικουρείται στο έργο του από τον Αντιπρόεδρο, στον οποίο µπορεί να εκχωρεί µέρος των αρµοδιοτήτων του µετά από έγκριση του.σ. Άρθρο 16 α) Ο Γεν. Γραµµατέας τηρεί το Μητρώο των µελών της Ένωσης και το Πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων, φυλάει το Αρχείο και τη σφραγίδα της Ένωσης, διεξάγει την αλληλογραφία και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλµατα πληρωµής. β) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Πρακτικών του.σ. και εισηγείται τα θέµατα και τα εισερχόµενα έγγραφα. γ) Εποπτεύει τη βιβλιοθήκη, επιµελείται τα έπιπλα και τον µηχανολογικό εξοπλισµό, διευθύνει τα γραφεία της Ένωσης και προΐσταται του έµµισθου προσωπικού της Ένωσης, που διορίζεται από το.σ. και απολύεται απ' αυτό. δ) Ο Γεν. Γραµµατέας επικουρείται στο έργο του από τον Αναπληρωτή Γραµµατέα. Όταν ο Γεν. Γραµµατέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γραµµατέας και αν κωλύεται ή απουσιάζει και αυτός, οποιοδήποτε µέλος του.σ. µετά από προηγούµενη απόφαση αυτού, καθ' όλη την έκταση των καθηκόντων του. ε) Με απόφαση του.σ. µπορεί να ανατεθεί στον Αναπληρωτή Γραµµατέα η άσκηση ορισµένων από τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα για την διευκόλυνση της λειτουργίας τους.σ. Άρθρο 17 α) Ο Ταµίας είναι υπεύθυνος για το Ταµείο του Συλλόγου και κάνει τις εισπράξεις βάσει διπλοτύπων σφραγισµένων αποδείξεων που τις υπογράφει ο ίδιος, ευθύνεται δε για κάθε διαχειριστική ανωµαλία. β) Πληρώνει τις δαπάνες µε εντάλµατα που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας. γ) Τηρεί τα βιβλία εισπράξεων και πληρωµών της περιουσίας της Ένωσης και υποβάλλει κάθε µήνα στο.σ. συνοπτική κατάσταση του Ταµείου και παρέχει κάθε εξήγηση για την πορεία των οικονοµικών της Ένωσης. δ) Στο τέλος του διαχειριστικού έτους, υποβάλλει στο.σ. τον απολογισµό της χρήσης που έληξε και σχέδιο προϋπολογισµού της µέλλουσας χρήσης, που τον επεξεργάζεται το.σ. και τον υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση για έγκριση. ε) Καταθέτει στο Ταχ. Ταµιευτήριο ή σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυµα της χώρας µε έγκριση του.σ. επ ονόµατι της Ένωσης, κάθε ταµειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των 300,00, µπορεί δε να αυξοµειώνεται µε απόφαση του.σ. στ) Συντάσσει τον ετήσιο ισολογισµό της ταµειακής διαχείρισης.

9 ζ) Αναλαµβάνει τα κατατεθειµένα χρήµατα ο ταµίας µετά από απόφαση του.σ. η) Όταν ο ταµίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα µέλη του.σ. µε δική του υπόδειξη και ευθύνη και όχι για πάρα πάνω από δύο (2) µήνες, οπότε εκλέγεται από το.σ. άλλος ταµίας. θ) Ελέγχει τα οικονοµικά των ΠΕΤ. Άρθρο 18 Ο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης ευθύνεται για τον συντονισµό των εργασιών, για την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης, την δηµιουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ή άλλου µέσου οργάνωσης και µετάδοσης της πληροφορίας, εισηγείται την πρόσληψη Βιβλιοθηκονόµου. Ο υπεύθυνος Εκδηλώσεων ευθύνεται για την οργάνωση των πολιτιστικών και επιµορφωτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Β. Γενικό Συµβούλιο: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 19 α) Η Ένωση για τις καταστατικές της επιδιώξεις συντονίζεται από το Γ.Σ. Το Γ.Σ. απαρτίζεται από τα µέλη του.σ. και τους Προέδρους ή τους αναπληρωτές όλων των ΠΕΤ της Ένωσης. β) Το Γ.Σ. συνέρχεται ανά εξάµηνο στην Αθήνα, συγκαλούµενο υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και συντάσσει το πρόγραµµα των επιδιώξεων της Ένωσης κατά το επόµενο εξάµηνο, µε βάση βέβαια τις εντολές της Γ.Σ. Το Γενικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά και πλέον µέλη από τους προέδρους των παραρτηµάτων και τα µέλη του.σ. Το Γ.Σ. δύναται να συγκαλείται και εκτάκτως από τον Πρόεδρο του.σ., µε την έγγραφη αίτηση του 1Ι5 των λοιπών µελών του Γ.Σ., εάν παρίσταται ανάγκη. Πρόεδρος του Γ.Σ. είναι ο Πρόεδρος του.σ. της Ένωσης. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΠΕΤ) Άρθρο 20 α) Τα ΠΕΤ της Ένωσης ιδρύονται ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας. Προϋπόθεση ίδρυσης ΠΕΤ είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 20 µελών της Ένωσης στη γεωγραφική περιφέρεια ή στην πόλη. Από τις πόλεις εξαιρείται η Αθήνα και ο Πειραιάς. Τα ΠΕΤ δηµιουργούνται έπειτα από αίτηση προς το.σ. 10 τουλάχιστον τακτικών µελών της Ένωσης. Στην ίδια περιφέρεια δεν µπορούν να γίνουν πάρα πάνω από 1 ΠΕΤ. Τα µέλη που εγγράφονται στα ΠΕΤ εξασκούν τα δικαιώµατά τους στο οικείο ΠΕΤ. Τα µέλη που επιλέγουν να µην εγγραφούν σε ΠΕΤ αναφέρονται απευθείας στην Κεντρική ιοίκηση.

10 β) Κάθε παράρτηµα διοικείται από 3µελή τουλάχιστον Επιτροπή, που εκλέγεται ταυτοχρόνως κατά την αυτή για το.σ. ορισθείσα ηµέρα, για τριετή θητεία, από τα τακτικά µέλη της Ένωσης που εργάζονται στην περιοχή ή την πόλη. Η επιτροπή εκλέγει µεταξύ των µελών της τον Πρόεδρό της, ο οποίος προΐσταται αυτής και συνυπογράφει µε ένα µέλος της, κάθε έγγραφο. γ) Η εκλογή της επιτροπής γίνεται µε µυστική ψηφοφορία που διέπεται από τα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού, την ίδια ηµεροµηνία και ώρα που διενεργούνται οι εκλογές για το.σ. Κάθε µέλος ψηφίζει µε ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο σε ιδιαίτερο φάκελο που φέρει το διακριτικό «Τοπική ιοικούσα Επιτροπή». Οι εκλογές για την επιτροπή, διεξάγονται από την τοπική εφορευτική επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για την διενέργεια των αρχαιρεσιών για το.σ. της Ε.Ε.Β. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 3 µέλη τουλάχιστον και εκλέγονται από τη Συνέλευση των µελών των ΠΕΤ. Εκτός από την µέριµνά της για την εκλογή µελών της τοπικής ιοικούσας Επιτροπής µεριµνά και για την γνωστοποίηση σε κάθε ΠΕΤ, των ονοµάτων των ανακηρυχθέντων υποψηφίων για το.σ. κ.λ.π. µε τοιχοκόλληση των πινάκων κατόπιν σχετικών οδηγιών που παρέχονται από την κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. ιατηρεί δύο κάλπες, µία για το.σ. και µία για την Τοπική ιοικούσα Επιτροπή, (Τ Ε). Παρακολουθεί επιµελώς τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και µετά το πέρας της ψηφοφορίας ανοίγει την κάλπη και τηρεί κατάσταση στην οποία γράφει τα ονόµατα των ψηφισάντων και τα αποτελέσµατα των εκλογών. Το πρακτικό τούτο µε τον κατάλογο των µελών, βάσει του οποίου έγινε η ψηφοφορία, στέλνει το αργότερο µετά 3 ηµέρες από την εκλογή, µε ειδικό φάκελο, σφραγισµένο µε κερί και µε συστηµένη επιστολή στο όνοµα του Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής στην εκάστοτε ισχύουσα διεύθυνση. Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή πράττει αναλόγως και για τα αποτελέσµατα των εκλογών για το.σ. της Ένωσης. Σε περίπτωση παραίτησης µέλους της Τ Ε εφαρµόζονται κατ' αναλογία τα σχετικά άρθρα περί «.Σ.» του παρόντος καταστατικού. Παραίτηση των δύο µελών αυτής δεν συνεπάγεται και την παραίτηση του 3ου µέλους. δ) Η Τοπική ιοικούσα Επιτροπή κάθε ΠΕΤ διοικεί τούτο, βάσει των διατάξεων του καταστατικού της Ε.Ε.Β. ε) Τα σχετικά περί Συνελεύσεων άρθρα του παρόντος έχουν εφαρµογή και προκειµένου περί Συνελεύσεων των Παραρτηµάτων. στ) Πόροι των παραρτηµάτων ορίζονται σε ποσοστά επί τοις 50% επί των συνδροµών. Τους πόρους του ΠΕΤ διαχειρίζεται η Ε και στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους καταθέτει τα παραστατικά στον Ταµία της Ένωσης. Επιπλέον καταθέτει στον Ταµία της Ένωσης οποιοδήποτε ταµειακό υπόλοιπο. Το.Σ. δύναται να ζητήσει από τα ΠΕΤ οικονοµική ενίσχυση κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους.

11 ζ) Ο Πρόεδρος του κάθε ΠΕΤ έχει το δικαίωµα να παρίσταται στις συνεδριάσεις του.σ. χωρίς δικαίωµα ψήφου. η) Τα ΠΕΤ, στα πλαίσια του καταστατικού, µπορούν αυτόνοµα να προχωρήσουν σε διάδοση πληροφοριών προς τα µέλη τους ή το σύνολο των µελών της Ένωσης. Μπορούν να εκπροσωπούνται και να παρίστανται στις τοπικές αρχές για την επίλυση των προβληµάτων των µελών τους. ιαθέτουν σφραγίδα που φέρει στον κύκλο την επωνυµία της Ένωσης και στο κέντρο την ονοµασία του παραρτήµατος. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 21 α) Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του.σ. εκλέγεται ταυτόχρονα σε µυστική µε ψηφοδέλτια ψηφοφορία 3µελής Εξελεγκτική Επιτροπή, που η Θητεία της θα είναι 2ετής, όπως και του.σ. β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη της συνεδρία συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει τον Πρόεδρό της, γνωστοποιεί δε εγγράφως την σύνθεσή της προς το.σ. γ) Η Ε.Ε. συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τα δύο (2) από τα µέλη της. δ) Κάνει τον διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο του έτους που λήγει και συντάσσει την έκθεσή της, που, την υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση των µελών. ε) Η Ε.Ε., εποπτεύει και παρακολουθεί τη δράση του.σ., ελέγχει τα βιβλία και λαµβάνει γνώση των Πρακτικών και της Αλληλογραφίας. στ) Στη περίπτωση που διαπιστώνει σοβαρές ανωµαλίες ή παραβάσεις της ιοίκησης, οφείλει να συντάξει έκθεση σχετική, την οποία γνωστοποιεί στο.σ. Εάν η ανωµαλία που προέκυψε εξακολουθεί και η ιοίκηση αµελεί να επανορθώσει, υποχρεούται να θεωρήσει το ζήτηµα επείγον και να το θέσει στην κρίση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης, που συγκαλείται από τη ιοίκηση υποχρεωτικά µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή άπρακτη, η Ε.Ε. συγκαλεί τη Γ.Σ. των µελών µέσα σε 10 ηµέρες και την ενηµερώνει σχετικά. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 22 α) Η Γ.Σ. των τακτικών µελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφαίνεται σε θέµατα που είτε έχουν υπαχθεί µε το καταστατικό στην αρµοδιότητά της, είτε δεν έχουν υπαχθεί στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει: α) τα µέλη του.σ., της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης. β) Τους αντιπροσώπους της σε ανώτερους συνδικαλιστικούς οργανισµούς. γ) Αποφασίζει την οριστική διαγραφή µέλους, την έγκριση του ισολογισµού, τη µεταβολή του σκοπού της Ένωσης, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση της Ένωσης. δ) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της ιοίκησης, αποφασίζει την απαλλαγή ή τον καταλογισµό ευθυνών σ' αυτά και έχει δικαίωµα να τα παύει οποτεδήποτε. ε) Η Γ.Σ. των µελών συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.

12 Τακτικά µεν συνέρχεται µία φορά το χρόνο, έκτακτα δε, όταν το κρίνει αναγκαίο το.σ. ή αν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση υπογραµµένη από το 1/20 των κανονικών µελών της Ένωσης, όπου πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται και τα θέµατα που πρέπει να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει η Συνέλευση να συγκληθεί σε ένα µήνα από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση. στ) Η ετήσια:τακτική Γ.Σ. συνέρχεται µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε χρόνου. Σ αυτή υποβάλλεται από το.σ. λογοδοσία των πεπραγµένων, ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου χρόνου, ο προϋπολογισµός της επόµενης χρήσης. ιαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. ζ) Τις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. συγκαλεί το.σ. µε εγκύκλιο ανακοίνωση 15 τουλάχιστον µέρες πριν. Σ' αυτήν αναγράφονται υποχρεωτικά: α) ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ηµέρα και η ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., και β) τα θέµατα που πρέπει να συζητηθούν. Άρθρο 23 α) Επιφυλασσοµένων των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. καθώς και κάθε άλλης διάταξης του νόµου, µε την οποία προβλέπεται πιθανόν ειδική απαρτία, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το 1!3 τουλάχιστον του όλου αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. β) Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται νέα πάλι σε 15 ηµέρες, όπου αρκεί η παρουσία των παρευρισκοµένων οσωνδήποτε ταµειακώς εντάξει µελών για να γίνει η Γ.Σ. γ) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της, δηλ. Πρόεδρο και Γραµµατέα, πριν από την έναρξη της συζητήσεως των Θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. δ) Αν η Γεν. Συνέλευση βρεθεί σε απαρτία και αρχίσει η συνεδρίαση, εξακολουθεί να ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε µέλη και αν παραµείνουν όχι πάντως λιγότερα από το 1/5 του όλου αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. ε) Εφ όσον εξακολουθεί η Συνεδρίαση, τεκµήριο µη απαρτίας δηµιουργείται µόνο µε υποβολή στον Πρόεδρο της Συνέλευσης, ενστάσεως περί µη απαρτίας, που υπογράφηκε από 10 τουλάχιστον µέλη. Αν µετά από σχετικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση διαλύεται. Οι αποφάσεις όµως που πάρθηκαν µέχρι να διαλυθεί η Συνέλευση για µη απαρτία, είναι έγκυρες. Άρθρο 24 α) Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης των µελών παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε κάθε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία Γ.Σ. των µελών, αρκεί η παρουσία οσουδήποτε αριθµού των µελών, παρίσταται δε σ' αυτή µόνο ο ελάχιστος αυτός αριθµός µελών, οι αποφάσεις είναι έγκυρες εφ όσον παίρνονται µε.πλειοψηφία των 3Ι4 των παρόντων. β) Κάθε ψηφοφορία στη Γεν. Συνέλευση που αφορά τις εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων στην ένωση, θέµατα εµπιστοσύνης στη ιοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά γενικά ζητήµατα, είναι άκυρη αν δεν διεξάγεται µυστικά. Για κάθε άλλο ζήτηµα, µπορεί να γίνεται ψηφοφορία µε ανάταση του χεριού ή µε ονοµαστική κλήση, ποτέ όµως δια βοής.

13 γ) Απόφαση της Γ.Σ., σε Θέµα που δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση ή αντίκειται στο νόµο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. δ) Η Γ.Σ. µε πρόταση του Προέδρου µπορεί να µεταβάλει τη σειρά των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. ε) Επιφυλασσοµένων των διατάξεων των παραγράφων β και γ του άρθρου 29 του καταστατικού αυτού, στα τακτικά µέλη της Ένωσης που δεν έχουν τη δυνατότητα να παραστούν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, δίνεται το δικαίωµα να εκπροσωπούνται σ αυτές, από άλλα τακτικά µέλη, µε δικαίωµα ψήφου, µε σχετική εξουσιοδότηση που επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από την αρµόδια Αστυνοµική Αρχή. Κάθε µέλος που παρίσταται µπορεί να εκπροσωπεί ένα και µόνον µέλος που απουσιάζει. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 25 α) Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του.σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή διενεργούνται κάθε 2 χρόνια. Η ηµέρα διεξαγωγής τους ορίζεται από την τελευταία σε απαρτία τακτική Γ.Σ. σαράντα (40) µέρες µετά απ αυτή. β) Στην πιο πάνω τελευταία τακτική Γ.Σ. εκλέγεται σε µυστική µε ψηφοδέλτια ψηφοφορία 5 µελής Εφορευτική Επιτροπή, που φροντίζει για την διεξαγωγή γενικά των αρχαιρεσιών. γ) Η Εφορευτική Επιτροπή την επόµενη ηµέρα της εκλογής της συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. δ) Η Εφορευτική Επιτροπή µέσα σε 3 ηµέρες το πολύ από τότε που εκλέγονται ο πρόεδρος και ο Γραµµατέας της, απευθύνει σε όλα τα µέλη της Ένωσης, σε όποια περιοχή της χώράς και αν διαµένουν, ανακοίνωση µε την οποία γνωστοποιείται η ηµεροµηνία που θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες και δίνονται οδηγίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων. ε) Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή σε προθεσµία 10 ηµερών από τη σχετική ηµεροµηνία της ανακοίνωσης για αρχαιρεσίες. στ) Η Εφορευτική Επιτροπή συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υποψηφίων, τις ελέγχει εάν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του νόµου και του Καταστατικού και αυθηµερόν ανακοινώνει τους υποψηφίους που τους καταχωρίζει µε αλφαβητική σειρά. Πρώτα τους υποψηφίους για το.σ. και µετά τους υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή, σε πίνακα που καταρτίζει και τον κοινοποιεί µε εγκύκλιο σε όλα τα µέλη, σε πέντε (5) µέρες µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων. ζ) Σε περίπτωση που δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος για λόγο ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις που απαιτούν ο νόµος και το Καταστατικό, ειδοποιείται έγκαιρα ο υποψήφιος µε επιστολή όπου αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται η υποψηφιότητά του. θ) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τον έγκαιρο εφοδιασµό των ΠΕΤ µε το απαραίτητο εκλογικό υλικό.

14 ι) Οι αρχαιρεσίες για.σ. και Ε.Ε. διεξάγονται µε την κάθοδο των υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση όµως που υπάρχουν παρατάξεις, τότε επιτρέπεται η ύπαρξη πολλών ψηφοδελτίων, παρατάξεων ή ως µεµονωµένων υποψηφίων εφαρµοζοµένου στην περίπτωση αυτή, του συστήµατος της απλής αναλογικής. Άρθρο 26 Μέλη που διαµένουν και εργάζονται σε περιοχές που δεν υπάρχουν ΠΕΤ µπορούν να εξασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώµατα στο πλησιέστερο ΠΕΤ προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωση ότι θα ψηφίσουν σε αυτό το ΠΕΤ. Η εφορευτική επιτροπή του ΠΕΤ αναγράφει τα µέλη στους εκλογικούς της καταλόγους. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ 1ΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 27 Οι πόροι της Ένωσης είναι τακτικοί και έκτακτοι. α) Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώµατα εγγραφής, οι ετήσιες συνδροµές των µελών και τα εισοδήµατα απ' την περιουσία της Ένωσης. β) Έκτακτοι πόροι είναι οι κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές ή επιχορηγήσεις, εισφορές ειδικές ή έκτακτες, που επιβάλλονται µε απόφαση του.σ., καθώς και κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση ή έκτακτη πρόσοδος της Ένωσης και οι τυχόν χρηµατικές επιχορηγήσεις µε οποιαδήποτε νοµική µορφή και αν γίνονται. γ) Κληρονοµίες που καταλείπονται στην Ένωση γίνονται δεκτές επ ωφελεία απογραφής. δ) Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπου γίνονται δεκτές µετά από έγκριση της Γεν. Συνέλευσης των µελών. Άρθρο 28 α) Η διαχειριστική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 εκεµβρίου του ίδιου χρόνου. β) Τα έξοδα και τα έσοδα αναγράφονται στον προϋπολογισµό ειδικά και κατά κεφάλαιο. γ) Εντάλµατα πληρωµής εκδίδονται µόνο αφού έχει εγγραφεί πίστωση τον προϋπολογισµό. Εάν δεν υπάρχει ή δεν είναι αρκετή ή εγγραφείσα πίστωση αποφασίζεται από το.σ., σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, η εγγραφή έκτακτης ή συµπληρωµατικής πίστωσης, η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει το 1/10 του όλου ύψους των εξόδων του προϋπολογισµού. δ) Η προµήθεια ειδών αξίας µεγαλύτερης από 60,00 και µικρότερης από 600,00 γίνεται µετά από πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό. Προµήθεια ειδών αξίας µεγαλύτερης από 600,00 ή αγορά ακινήτου πραγµατοποιείται µετά από κανονικό µειοδοτικό διαγωνισµό.

15 ε) Ο Πρόεδρος του.σ. έχει το δικαίωµα να εγκρίνει δαπάνες µέχρι 600,00 κατά περίπτωση από το σχετικό κονδύλι του εγκεκριµένου προϋπολογισµού κάθε χρόνο. στ) Τα παραπάνω ποσά µπορούν ν' αυξοµειώνονται µε απόφαση του.σ., που τελεί υπό την έγκριση της Γ.Σ. ζ) Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης µπορούν να χορηγούνται έξοδα κινήσεως και παραστάσεως στον Πρόεδρο και στον Γεν. Γραµµατέα της Ένωσης. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 α) Η Ένωση δεν διαλύεται παρά µόνο εάν τα µέλη της µειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10). β) Η Γ.Σ. µπορεί να αποφασίσει τη διάλυση της Ένωσης. Η απόφαση παίρνεται µόνο µε µυστική ψηφοφορία, µε ψηφοδέλτιο. γ) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφ όσον παρίστανται τα 3/4 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και η απόφαση παίρνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Άρθρο 30 Σε περίπτωση διαλύσεως της Ένωσης η Γεν, Συνέλευση αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας της σύµφωνα µε το νόµο. Άρθρο 31 Το καταστατικό αυτό µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση της Γ.Σ. που Βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ήµισυ (1/2) του συνολικού αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και µε πλειοψηφία των 3/4 από τα παρόντα µέλη. Άρθρο 32 Η Ένωση µπορεί µετά από απόφαση της Γ.Σ. των µελών, να συνεργάζεται µε άλλες Οργανώσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς µε την Ένωση σκοπούς, Μπορεί επίσης να εγγράφεται ως µέλος σε Εθνικές ή ιεθνείς Βιβλιοθηκονοµικές Οργανώσεις κλπ. που επιδιώκουν γενικά τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Άρθρο 33 Η σφραγίδα της Ένωσης είναι κυκλική και φέρει γύρω-γύρω τις λέξεις - ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1968 και στη µέση έµβληµα που απεικονίζει την κεφαλή της Αθηνάς. Άρθρο 34 Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό τούτο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Α.Κ. και των σχετικών µε τα Σωµατεία Νόµων.

16 Άρθρο 35 α) Το Καταστατικό τούτο, που αποτελείται από τριάντα 35 άρθρα ψηφίστηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση των µελών της 24 Απριλίου 2004, σε τροποποίηση του Καταστατικού που µέχρι τότε ίσχυε. β) Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού θα αρχίσει από την εγγραφή των τροποποιήσεών του στο τηρούµενο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΑΘΗΝΑ 24 Απριλίου 2004 ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Βεβαιώνουµε, οι υπογραφόµενοι Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας του Σωµατείου ότι το παρόν Καταστατικό είναι όµοιο αντίγραφο µε εκείνο που αναγνώσθηκε και κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση την 24η Απριλίου Για το.σ. Αθήνα, 12/05/2004 Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο 1ο άρθρο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ιδρύεται Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 78 επομ. ΑΚ, υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του στην Αθήνα ιδρυθέντος και εδρεύοντος σωµατείου (επιστηµονικής εταιρίας) µε την επωνυµία ΟΡΘΟ ΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με έδρα την Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σ.Ε.Π.Η. Κεφάλαιο Α : Επωνυμία, Έδρα, Σκοποί, Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1. Ιδρύεται στην Πάτρα Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο. Άρθρο 3 ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σύνδεσμος Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος των Ενώσεων Αγροτουρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ» (Π.Ε.Π.Α.) Το Καταστατικό του Σωματείου με την ανωτέρω επωνυμία, τροποποιήθηκε κατόπιν νομίμου και δη ομοφώνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα